Page 1

บริษัท ทีซีเอ็ม เอเซีย จํากัด

นาโน

โมเลกุ ล

ผลิ ต ภั ณ ฑ ป กป อ งพื้ น ผิ ว กระเบื้ อ ง

หินธรรมชาติ        

กระเบื้อง

คอนกรีต

ปกปองพื้นผิวไดยาวนาน เพิ่มการยึดเกาะดวยอนุภาคแบบอังสตรอม เปนสารเคลือบชนิดซิลิโคน ลักษณะคลายน้ํายาเคลือบกระจก ไมสามารถมองเห็น ซึ่งจะคงสีที่แทจริงของหินธรรมชาติและกระเบื้อง ความชื้นภายในหินถายเถไดดี ตอตานการยึดเกาะของน้ํา, น้ํามัน และคราบสกปรก คืนความใหมและเงางามใหกับพื้นผิวของหิน ปองกันรังสียูวี และทนตอสภาพอากาศในเขตรอน เปนผลิตภัณฑสูตรน้ํา ไมมีกลิ่นรบกวน เหมาะสําหรับหินธรรมชาติแทและหินเทียม, เซรามิค, เครื่องลายคราม และคอนกรีต


นายอันเดรียส มิคาเอล รูทเท / ผูกอตั้ง บริษัท ทีซีเอ็ม เอเซีย จํากัด กอตั้งขึ้นในป 2003 เปนบริษัทแรกในประเทศ ไทย ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑนาโน เทคโนโลยี และผลิตภัณฑเคลือบ พื้นผิวคุณภาพสูง เพื่อการปกปอง และดูแลรักษาพื้นผิววัสดุทุกชนิด และในป 2012 เรามีความยินดีที่จะนําเสนอ ผลิตภัณฑตัวใหมลาสุด หลังจากทําการคนควานานกวา 4 ป เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ดีที่สุดสําหรับใชใน เขตที่มีสภาพอากาศรอนชื้น และสามารถใชไดกับพื้นผิวกระเบื้องและหิน ธรรมชาติทุกชนิด นั่นก็คือ “ทีซีเอ็ม นาโน โมเลกุล” ซึ่งบริษัททีซีเอ็ม เอเซีย จํากัด เปนผูจัดจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย

อะไรคือความกาวหนาของเทคโนโลยี “ทีซีเอ็ม นาโน โมเลกุล”? กาวแรกของเทคโนโลยี นาโน คือวัสดุถูกผลิตขึ้นมาไดอยางงาย ดวยขั้นตอนการทําใหเล็กที่สุดเทาที่จะเปนไปได และใชเพียงเทคนิคการยึดเกาะกับผิววัสดุที่เรียกวาปฏิกิริยา “โซล-เจล” ปจจุบัน เราไดกระโดดขามไปที่ขั้นที่สองของเทคโนโลยี นาโน และเราทําใหมันเล็กลงกวาเดิมอีกหลายเทาตัว ทีซีเอ็ม นาโน โมเลกุล คือผลิตภัณฑเทคโนโลยีใหมสูตรน้ํา ที่ไดจากอนุภาคโมเลกุลของซิลิเกต ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติ ทางเคมี รวมถึงคุณสมบัติการยึดเกาะพื้นผิวที่ดีขึ้นกวาเดิม นอกจากนี้คุณสมบัติการยึดเกาะยังไดมาจากการทําปฏิกิริยากันระหวางสารอะตอมที่อยูภายใน ทีซีเอ็ม นาโน โมเลกุล ซึ่งจะใหประโยชนถึง 3 อยาง คือ ใหนาโนเมตรที่หนากวา, ไมสามารถมองเห็น, สรางชั้นการปกปองแบบถาวร ใหกับพื้นผิว ซึ่งนี่เปนครั้งแรกที่คุณจะมีทางเลือกใหมในการแกปญหา ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของคุณได ทั้งหมด เพื่อการปกปองที่ยาวนานแกหินธรรมชาติแทและหินเทียม ในทุกๆ สภาพภูมิอากาศทั้งในที่รมและกลางแจง

...ทีซีเอ็ม นาโน โมเลกุล จะเปนตัวเลือกสุดทายเพื่อแกปญหาของคุณ...

ใหเราเปนผูแกไขปญหาพื้นผิวของคุณ.... ภารกิจของเรา : ทีซีเอ็ม เอเซีย ไดทําการคนควาไปทั่วโลก เพื่อคนหาเทคโนโลยีใหมลาสุด ในการทําความสะอาด, เคลือบ ปกปอง และดูแลรักษาพื้นผิวทุกชนิด ในบาน เรือ รถ เพื่อตอสูกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่เลวราย

อานรายละเอียดสินคาทั้งหมดไดจาก : www.issuu.com/tcmasia หนา 2

www.tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

สารบัญ : หนา 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ปญหาของกระเบื้องดินเผา วิธีแกปญหาสําหรับกระเบื้องดินเผา ปญหาของหินแกรนิต วิธีแกปญหาสําหรับหินแกรนิต การปกปองพื้นผิวหินปูน การปกปองพื้นผิวหินออน วิธีแกปญหาที่เกิดกับสระวายน้ําที่ใชหินออน หรือหินทราเวอทีน วิธีแกปญหาสําหรับหินออน หรือหินทราเวอทีน ปญหาของหินทราย วิธีแกปญหาสําหรับหินทราย ปญหาของทรายลาง วิธีแกปญหาสําหรับทรายลาง ปญหาและวิธีแกสําหรับหินขัด ปญหาและวิธีแกสําหรับกระเบื้อง ปญหาของหินทราเวอทีน วิธีแกปญหาสําหรับหินทราเวอทีน รายชื่อสถานประกอบการที่ใชบริการของเรา

ทีซีเอ็ม นาโน โมเลกุล หนึ่งผลิตภัณฑสําหรับแกทุกปญหาบนพื้นผิวของคุณ ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร , 2.5 ลิตร, 5 ลิตร ปริมาณการใช : เฉลี่ย 100 มล./ตารางเมตร โรงแรม, ผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับหิน, บริษัทรับเหมากอสราง, บริษัทบํารุงรักษา กรุณาติดตอขอราคาไดที่ e-mail : office@tcm-asia.com

หมายเหตุ : เราจําหนายใหเฉพาะทีมงานที่เปนมืออาชีพเทานั้น เราไมมีความประสงคที่จะจําหนายใหกับลูกคาที่ตองการซื้อไปใชดวยตัวเอง www.tcm-asia.com

All price netto + 7% VAT.

หนา 3


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

กระเบื้องดินเผา

ปญหาทั่วไปของกระเบื้องดินเผาในภูมิอากาศเขตรอน

ตะไครน้ําเจริญเติบโตจากดานลางของสารเคลือบกระเบื้อง ซึ่งเปนเรื่องยากตอการทําความสะอาด

การเปลี่ยนสีของกระเบื้องที่เกิดจากการที่ความชื้นภายใน กระเบื้อง ที่ไมสามารถถายเทออกมาได หนา 4

การหลุดรอนของผิวกระเบื้อง ซึ่งเกิดจากการใชสารเคลือบที่ไม เหมาะสม ทําใหกระเบื้องไมสามารถถายเทอากาศได จึงเกิดการ กระเทาะและหลุดรอนในที่สุด

ปญหาของกระเบื้องดินเผา ที่เกิดขึ้นหลายอยางพรอมๆ กัน

www.tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

ภาพตัวอยางขั้นตอนการทํางานของบริษัท ทีซีเอ็ม เอเซีย จํากัด

ปรับสภาพพื้นผิวกระเบื้องใหม

ทําการเคลือบดวยนาโน โมเลกุล

ภาพเปรียบเทียบ กอนและหลังการทํางาน

ภาพเปรียบเทียบ กอนและหลังการทํางาน

ภาพหลังจากการทํางานเสร็จทุกขั้นตอน www.tcm-asia.com

น้ําไมสามารถซึมผานผิวกระเบื้อง และงายตอการทํา ความสะอาด หนา 5


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

หินแกรนิต

ปญหาของหินแกรนิต

คราบหินปูน เกิดขึ้นเนื่องจากไมใช TRASS Cement และไม มีชองวางสําหรับการระบายน้ําในขั้นตอนของการติดตั้ง

คราบน้ําฝงแนน ซึ่งเกิดจากการดูแลรักษาที่ผิดวิธี

หนา 6

คราบรอยดางบนเคาทเตอรหองน้ํา ที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑ ในการดูแลรักษาที่ไมถูกตอง

เคาทเตอรวางอาหาร หลังจากการสึกหรอ www.tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

ภาพตัวอยางขั้นตอนการทํางานของบริษัท ทีซีเอ็ม เอเซีย จํากัด

ขัดผิวหนาของหินแกรนิต

ภาพหลังจากการเคลือบดวยนาโน โมเลกุล

เคาทเตอรวางอาหารหลังการใชนาโน โมเลกุล www.tcm-asia.com

ขัดเงาและเคลือบดวยนาโน โมเลกุล

เพิ่มการปกปองที่ดีและยาวนานยิ่งขึ้น

เราบริการจัดหา TRASS Cement และ OTTO SEAL ซิลิโคน คุณภาพสูง สําหรับใชกับหินธรรมชาติโดยเฉพาะ หนา 7


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

หินปูน

ปญหาของหินปูน (Limestone)

สภาพหินปูน ที่เกิดจากมลภาวะ, ฝนกรด, ไอเสีย, เชื้อรา และตะไครน้ํา

ภาพหินปูนที่ไดรับการปกปองดวยนาโน โมเลกุล หนา 8

สภาพพื้นหินปูน ที่ดูไมสม่ําเสมอ ซึ่งเกิดจากการใชซิลิโคน และ สารเคลือบที่ไมเหมาะสม ทําใหเสี่ยงตอการเปลี่ยนสีของพื้น

ภาพการทดสอบ : พื้นหินปูนไดรับการปกปองสูงสุด www.tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

หินออน

ปญหาของหินออน

หินออนเกิดการเปลี่ยนสี ซึ่งเกิดจากการใชกาวและ วัสดุกันซึมที่ไมเหมาะสม

นาโน โมเลกุล เหมาะสําหรับเคลือบเพื่อปองกันการรั่วซึม ของหินออนที่ ติดตั้งแลว เชน หองอบไอน้ํา, หองซาวนา, บนกําแพง, ทางเดิน และ สวนที่ใชตกแตงอื่นๆ

ภาพกอนและหลังการใชนาโน โมเลกุล ในการดูแลรักษา

เคาทเตอรหองครัว สามารถขัดและเคลือบเพื่อใหดูใหมอีกครั้ง หนา 9

เราบริการจัดหา TRASS Cement ที่มีสวนประกอบของกาว, ยาแนว และซิลิโคน สําหรับใชกับงานหินออนโดยเฉพาะ www.tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

หินออนพิเศษสําหรับสระวายน้ํา

ปญหาสระวายน้ําที่ทําจากหินออนและหินทราเวอทีน สระวายน้ําที่ทําดวยหินออนหรือหินทราเวอทีน สวนใหญ มักจะพบปญหาหลังจากการใชงานเพียงไมกี่ป สารเคมีที่อยูในน้ําจะ คอยๆ ทําความเสียหายแกพื้นผิวของหิน ทําใหหินนั้นมีสภาพหยาบ และขรุขระ ซึ่งจะทําใหผิวของคุณรูสึกเจ็บไดงายเมื่อสัมผัส และจะทํา ใหชุดวายน้ําของคุณไดรับความเสียหายดวยเชนกัน อีกทั้งรอยตอ ของหินออนสวนใหญจะใชเพียงยาแนวทั่วไป ที่ไมใชซิลิโคน ซึ่งใน ที่สุดแลวก็จะหลุดออกมาอยางชาๆ โดยเฉพาะบริเวณที่เปนมุม ซึ่ง จุดนี้เปนจุดที่จะกอใหเกิดการรั่วซึม, การเปลี่ยนสีของหิน และการ เกิดคราบหินปูนตางๆ แตเราสามารถหยุดปญหา และทําใหสระของ คุณกลับมามีสภาพที่ดูดีและสวยงามอีกครั้ง ดวยเครื่องมือและ ทีมงานมืออาชีพ พรอมดวยผลิตภัณฑคุณภาพสูง คือ นาโน โมเลกุล หรือ นาโน แลคเกอร (แบบเงามาก) ซึ่งผลิตภัณฑทั้งสองจะทําให พื้นผิวสระวายน้ําของคุณคงทนและงายตอการดูแลรักษา

ภาพการขัดเพื่อปรับสภาพพื้นผิวใหม หนา 10

พื้นผิวของหินออนไดรับความเสียหายอยางหนัก จากการ กัดกรอนของเกลือและคลอรีน ซึ่งมีความลึกถึง 1 มม.

ภาพหลังจากการขัดเพื่อใหพื้นผิวเรียบอีกครั้ง www.tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

ภาพตัวอยางขั้นตอนการทํางานของบริษัท ทีซีเอ็ม เอเซีย จํากัด

การขัดเงาหลังจากการปรับปรุงหนาหิน

ขั้นตอนการเคลือบผิวดวยนาโน โมเลกุล

ภาพหลังจากเสร็จทุกขั้นตอน

เพิ่มความใหมแบบถาวรดวยนาโน แลคเกอร www.tcm-asia.com

เราบริการจัดหา OTTO SEAL ซิลิโคนคุณภาพสูง สําหรับใชกับ หินธรรมชาติโดยเฉพาะ และมีสีใหเลือกตามที่คุณตองการ หนา 11


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

หินทราย

ปญหาของหินทราย

อุบัติเหตุสีหก จากกระบวนการกอสราง

คราบราดํา ที่ฝงแนนอยูในเนื้อหินทราย

การสึกหรอของหิน และเชื้อราที่เกิดขึ้นจากดานลาง ของสารเคลือบทําใหยากตอการกําจัด

รอยคราบเปอนจากยาแนว ที่ฝงแนนในรูของหินทราย

หนา 12

www.tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

ภาพตัวอยางขั้นตอนการทํางานของบริษัท ทีซีเอ็ม เอเซีย จํากัด

ทําการขัดผิวหนาของหินทราย

ทําความสะอาดดวยน้ํายาและน้ําสะอาด

ภาพหลังจากการทําความสะอาด และปลอยใหแหง

เคลือบปกปองดวยนาโน โมเลกุล จํานวน 2 รอบ

หินทราย - ซีกขวาเคลือบดวย นาโน โมเลกุล ซึ่งแตกตางกับซีกซายที่ไมไดเคลือบอยางเห็นไดชัด

เราบริการจัดหา TRASS Cement สําหรับหินธรรมชาติ และ Sand Wash self cleaner ใชสเปรยทรายลาง หมดกังวลกับ การดูแลรักษาที่ยุงยาก หนา 13

www.tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

ทรายลาง

ปญหาของทรายลาง

คราบสกปรกฝงแนนจากกระบวนกอสราง

ปญหาตะไครน้ําที่เกิดขึ้นบริเวณภายนอกอาคาร ทําใหตองใช เครื่องฉีดน้ําในการทําความสะอาด ซึ่งทําใหทรายลางสึกหรอเร็วขึ้น

การเปลี่ยนสีของทรายลางที่เกิดจากน้ําและดิน

การสึกกรอน และเปลี่ยนสีที่เกิดกับทรายลางเกา

หนา 14

www.tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

ภาพตัวอยางขั้นตอนการทํางานของบริษัท ทีซีเอ็ม เอเซีย จํากัด

เครื่องมือทําความสะอาดแบบมืออาชีพ

เครื่องพนทรายชนิดเปยก (สําหรับการปรับปรุง)

ฟอกสีและกําจัดคราบสนิมฝงแนน

การเคลือบดวยนาโน โมเลกุล

กอนและหลังการใชผลิตภัณฑ www.tcm-asia.com

Sand Wash self cleaner ใชสเปรย หมดกังวลกับการ ดูแลรักษาทรายลางที่ยุงยาก

หนา 15


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

พื้นหินขัด

ปญหาของพื้นหินขัด (Terrazzo)

รอยดางเปนหยอมๆ ที่เกิดจากความชื้นดานลางที่ยังไมแหง สนิท ทําใหเกิดความเสียหายตอพื้นในเวลาตอมา

รอยคราบเปอนตางๆ และการเปลี่ยนสีของพื้น ซึ่งเกิดจากการ เคลือบแว็กซหลังการติดตั้งที่เร็วเกินไป

การขัดเงาพื้นหินขัดหลังจากการเคลือบดวยนาโน โมเลกุล

ทําหนาที่ปกปองพื้นผิว และตอตานการซึมผานของคราบตางๆ

หนา 16

www.tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

กระเบื้อง

ปญหาของกระเบื้อง

พื้นกระเบื้องจากการใชงานอยางหนัก และใชผลิตภัณฑใน การดูแลรักษาที่ไมเหมาะสม

พื้นกระเบื้องหลังจากการเคลือบดวยนาโน โมเลกุล หนา 17

ทําความสะอาดอยางมืออาชีพ, ขจัดคราบหลงเหลือจากยาแนว และทําการเคลือบผลิตภัณฑลงบนผิวกระเบื้อง

ภาพกอนและหลังการทํางาน www.tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

หินทราเวอทีน

ปญหาของหินทราเวอทีน

พื้นหินทราเวอทีนเกิดการซีดจางจากการใชงาน 5 ป ในบริเวณกลางแจง

คราบรอยเปอนจากน้ําและครีมอาบน้ํา ที่ฝงตัวแนนใน พื้นผิวบริเวณที่ขรุขระ

หนา 18

พื้นหินทราเวอทีน หลังจากการใชงานอยางหนัก และดูแล รักษาดวยวิธีที่ไมถูกตอง ทําใหเกิดการสึกหรอและดูเกา

(ซายสุด) หินทราเวอทีน สูญเสียความเงาและลวดลายของหิน (ขวาสุด) หินทราเวอทีน ที่ไดรับการดูแลโดย นาโน โมเลกุล ของ TCM Asia www.tcm-asia.com


T he bitterness of poor quality remains longer after the sweetness of low price is forgotten

ภาพตัวอยางขั้นตอนการทํางานของบริษัท ทีซีเอ็ม เอเซีย จํากัด

การขัดพื้นเพื่อขจัดหนาหินเกา

การขัดเพื่อทําความสะอาดพื้นอีกหนึ่งรอบ

ภาพการเคลือบพื้นดวยนาโน โมเลกุล

ภาพการขัดเงาพื้นหินทราเวอทีน

ภาพกอนและหลังการทํางาน

ภาพหลังจากการทํางานเสร็จทุกขั้นตอน

www.tcm-asia.com

หนา 19


รายชื่อตัวอยางโครงการ, โรงแรมและรีสอรทที่เลือกใชบริการของเรา

สาขาภูเก็ต

สํานักงาน : บริษัท ทีซีเอ็ม เอเชีย จํากัด 10/437 หมูที่ 3 ถนนขวาง ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. : 076 264 442, แฟกซ : 076 264 443, มือถือ (อังกฤษ) : 086 943 9834, มือถือ (ไทย) : 081 415 4926 email: office@tcm-asia.com

สาขาเกาะสมุย สํานักงาน : บริษัท ทีซีเอ็ม เอเชีย จํากัด 159/6 หมูที่ 1 ต.บอผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏรธานี 84320 โทร./แฟกซ : 077 962 476, มือถือ (อังกฤษ) : 086 943 9834, มือถือ (ไทย) : 081 415 4926 email: office@tcm-samui.com www.tcm-asia.com

Nano Molecule Stone Coating - Thai  

Nano Molecule Coating * Lifetime treatment - bonding by Angstrom forces * SI Silicium - liquid glass * Invisible - will keep the true color...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you