Page 1

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÂÓÙ‡Ô˘: 2542

¢∂§∆π√

∂µ∂£ TCCI

∆ÈÌ‹: 0,003 €

∂ª¶√ƒπ∫√ & µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

INFORMATIVE BULLETIN

∆Ô “¢∂§∆π√ ∂µ∂£” ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ‚Ú›ÙÂ Î·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ì·˜ ‰È‡ı˘ÓÛË www.ebeth.gr


∏ ¢π√π∫∏™∏ ∆√À ∂µ∂£ ¢π√π∫∏∆π∫∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜: ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ª¶∞∫∞∆™∂§√™ ∞’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ∂ªª∞¡√À∏§ µ§∞Ã√°π∞¡¡∏™ µ’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: πø∞¡¡∏™ µ∂ƒ°π¡∏™ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ª∞πƒ∏ Ã∞∆∑∞∫√À √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ∂fiÙ˘: £∂√¢øƒ√™ ™∆∞Àƒπ¢∏™ °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: √§Àª¶π∞ µ§∞Ã√¶√À§√À ¢π√π∫∏∆π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂ÌÔÚÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¶Úfi‰ÚÔ˜: ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜: °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 1. ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜ §¿˙·ÚÔ˜ 2. ∞‰·Ì›‰Ë˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 3. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÷ڛϷԘ 4. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 5. ∞˘ÁÔ˘ÛÙ‹˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ 6. µ·Ú¤ÏÏ·˜ ªÈ¯·‹Ï 7. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï 8. µÔ‡Î·ÏË ºÚÂȉÂÚ›ÎË 9. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 10. ¢›Áη˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 11. ∑‹Û˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 12. ∫·Ï·Ìfi΢ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 13. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ÔÛÌ¿˜ 14. ∫·Ó·‚Ô‡Ú·˜ §¿˙·ÚÔ˜ 15. ∫·ÂÙ·Ó›‰Ë˜ ∆ËϤ̷¯Ô˜ 16. ∫·ÚÔ‡Ï˘ ∫ÒÛÙ·˜ 17. ∫ÔÓÙÚ·ÊÔ‡Ú˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 18. ∫fiÙÙ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 19. ∫Ô˘˝‰Ë˜ §ÂˆÓ›‰·˜ 20. ∫Ô˘˚ÌÙ˙‹ µ·ÛÈÏÈ΋ 21. ª·ÛÔ‡Ù˘ πˆ¿ÓÓ˘ 22. ªÂÓÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 23. ªÈ¯·Ï¿ÎÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 24. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 25. ªÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 26. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˜ 27. ¶¤ÓÙ˙Ô˜ ∆ËϤ̷¯Ô˜ 28. ¶˘Ï·ÚÈÓfi˜ ŸıˆÓ 29. ƒÔ˘Û›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 30. ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 31. ™Ô˘ÚÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 32. ™˘Ìˆӛ‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘ 33. ∆ÚÈηÏÈÒÙ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ 34. ∆Û¿ÌÔ˘Ú·˜ πˆ¿ÓÓ˘ 35. ∆Û··Ó›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 36. ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ÷ڿϷÌÔ˜ 37. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¶Úfi‰ÚÔ˜: ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 1. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ 2. µÂÚÁ›Ó˘ πˆ¿ÓÓ˘ 3. °È·ÁÎÈfi˙˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜

4. ¢·Ì·Û›Ó·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 5. ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 6. ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤·˜ 7. ∫·ÏÏ›·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 8. ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 9. ∫Ô˘˝‰Ë˜ §ÂˆÓ›‰·˜ 10. ª·ÎÈfi˜ ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˜ 11. ª¤Áη˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 12. ª›ı·˜ √Ú¤ÛÙ˘ 13. ¡¤Ó‰Ô˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 14. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ 15. √˘ÁÁÚ›Ó˘ £ÂÔÊ¿Ó˘ 16. ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 17. ∆·Î¿˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ 18. ∆˙ÈÚ›Ù˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 19. ∆ÛÈfiÙÛη˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ 20. ÷Ù˙¿ÎÔ˘ ª·Ú›· ∂Í·ÁˆÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¶Úfi‰ÚÔ˜: ÛÁη˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜: ª˘ÏˆÓ¿˜ πˆ¿ÓÓ˘ 1. ª˘ÏˆÓ¿˜ πˆ¿ÓÓ˘ 2. ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘ 3. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ 4. ÛÁη˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÚÈÛÙ›Ó‰ËÓ Ì¤ÏË 1. ¢·Ì·Û›Ó·˜ πˆ¿ÓÓ˘ 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 3. ºÈÏ›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 4. ºÒÏÈ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∂Î ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ̤ÏË √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ µÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∆Ú·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘

∆ƒπª∏¡π∞π∞ ∂∫¢√™∏ ñ ∂∆√™ 2011 ñ ∆∂ÀÃ√™ 3 π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ∂ª¶√ƒπ∫√ & µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ∆ÛÈÌÈÛ΋ 29 ñ 546 24 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∆ËÏ.: 2310/370.100 ñ Fax: 2310/370.166 http://www.ebeth.gr ñ e-mail: root@ebeth.gr ∂∫¢√∆∏™: √Ï˘Ì›· µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘ - °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∂.µ.∂.£. ¢π∂À£À¡∆ƒπ∞ ∂∫¢√™∏™: §›Ï· ºˆÙÈ¿‰Ô˘, ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜, ªÂÏÂÙÒÓ & ŒÚ¢ӷ˜ - ∆ËÏ.: 2310/370.130

π√À§π√™ - ™∂¶∆∂ªµƒπ√™ 2011

¢∂§∆π√∂µ∂£ TCCI BULLETIN

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘-Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜ “75 ¯ÚfiÓÈ· Â› 15 Ë̤Ú˜ ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢” Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Û ٤ÛÛÂÚ· Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ... ·fiÛ·ÛÌ· ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÂÎÏÔÁ‹ ∂Ì. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √™∂¶ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶Ô˙ÚÈΛ‰Ë˜: “ÛËÌ¿‰È· ·Ó¿Î·Ì„˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÎÏ¿‰Ô” ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÛÙÂϯÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 2011-2012 ÂΉfiÛÂȘ

∂∫∆À¶ø™∏: ºπ§π¶¶√™-∂∫¢√∆π∫∏ µ. ∂§§∞¢√™ñ∆ÛÈÌÈÛ΋ 45 546 23 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ºø∆√°ƒ∞ºπ∫∏ ∫∞§Àæ∏: ¡ÒÓÙ·˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ ñ ∆ËÏ.: 2310/262.884

ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›·

¢π∞º∏ªπ™∂π™: °È· ÙȘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ & ∂ΉfiÛÂˆÓ ∂µ∂£ ñ ∆ËÏ.: 2310/370.132

∆· ÂÒÓ˘Ì· ¿ÚıÚ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÚÔÛˆÈΤ˜ ·fi„ÂȘ.

31

ÂÈÛÙÔϤ˜

À¶∂À£À¡√™ À§∏™: ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ & ∂ΉfiÛÂˆÓ ∂µ∂£ ∆ËÏ.: 2310/370.132 °ƒ∞ºπ™∆π∫∏ ™Ã∂¢π∞™∏: TYPEShop Digital - ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫·Ú·ÎÔ˘Ï·Î›‰Ë˜ °ƒ∞ºπ∫∂™ ∆∂á∂™-æ∏ºπ∞∫∂™ ∂∫∆À¶ø™∂π™ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 75ñ546 42 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∆ËÏ.: 2310/932.318, Fax: 2310/929.821, e-mail: typeshop@otenet.gr

4 12

ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ

in brief

38 40 44 50 52 54 58 60 63 66

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

3


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ∂µ∂£ ∞¶√ 01.07.11 ∂ø™ 30.09.11

4

01.07.11 ❏

√ ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ËÌÂÚ›‰·, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ë ∫∂∂∂, ÙÔ ∂µ∂¶ Î·È Ë ÚÂۂ›· Ù˘ ∆·˚‚¿Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ı¤Ì· ÙËÓ «¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ - ∆·˚‚¿Ó».

04.07.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ µÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ªÈ¯¿ÏË ∑ÔÚ›‰Ë, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™µµ∂, ¡ÈÎfiÏ·Ô ¶¤ÓÙ˙Ô, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™∂µ∂, ¢ËÌ‹ÙÚË §·Î·Û¿, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Ã·ÓÙ˙·Ú›‰Ë, ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ªÈ¯¿ÏË ∫·Ú¯ÈÌ¿ÎË, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫.

07.07.11 ❏

√ ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£ ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜, Akos Nemeth, ÂÓfi„ÂÈ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘Ì.

07.07.11 ❏

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÊÔÚ¤ˆÓ - ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ∂µ∂£ ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË - Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È Ì¤ÙÚ·, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ªÂÙÚfi.

11.07.11 ❏

√ Î. ∫ÔÛÌ¿˜ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ·Ú›ÛÙ·Ù·È Û ۇÛÎÂ„Ë ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, °È¿ÓÓË ª·ÁÎÚÈÒÙË, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÓ›Û¯˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ªÂÙÚfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

11-12.07.11 ❏

√ ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ªÔ‡ÌÔ˘Ï·˜ (ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ WIDE) ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙË 2Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÙ·›ÚˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ WIDE (∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂‰·ÊÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ MED), Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ Ancona Ù˘ πÙ·Ï›·˜.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011


13.07.11 ❏

√ ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜, °ÂˆÚÁ›· ªˆÏÈÒÙË, ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÛÙÔ ∂∫∂∆∞, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ «Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship - FIDIBE» Î·È «Fostering Creativity and Innovation in the Mediterranean Area as key elements for Regional Sustainable Development: CreaMED Alliance».

14.07.11 ❏

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ã ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

18.07.11 ❏

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜, °ÂˆÚÁ›·˜ ªˆÏÈÒÙË, Û ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ì ı¤Ì·: «¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·ÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘», ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∆·ÌÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ «RIMED: Responsible Industries of the Mediterranean», ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ª·Î‰ÔÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÿÚÙÔ˘ (ª∂§) ∞∂, ÛÙË µπ¶∂ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘.

20.07.11 ❏

∆ÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÚfiÍÂÓÔ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜, Riza Poda, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛÙÔ ∂µ∂£ Ô Úfi‰ÚÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜.

20.07.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£ ÙÔÓ Î. Dragan Zupanjevc, Ú¤Û‚Ë Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Î·È ÙÔÓ Î. ™˘ÌÂÒÓ ∆ÛÔÌÒÎÔ, Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ™ÂÚ‚›·˜. £¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ›ӷÈ: «∏ ™ÂÚ‚›· ÙÈÌÒÌÂÓË ¯ÒÚ· ÛÙË ¢∂£».

20.07.11 ❏

™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∆Ô˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ¡. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘.

21.07.11 ❏

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂfiÙË ÙÔ˘ ∂µ∂£, £Âfi‰ˆÚÔ˘ ™Ù·˘Ú›‰Ë, ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜: ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ∞¶£.

27.07.11 ❏

√ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √¶∂, ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ∫·Ï·Ìfi΢ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ √¶∂, ∂ϤÓË ∞Ï‚·ÓÔ‡, ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 2012-2013 ÙÔ˘ √¶∂.

29.07.11 ❏

O Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢∂£ ∞∂, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶Ô˙ÚÈΛ‰Ë˜ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÂÁÏ›ÙË Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ «Defensys».

01.08.11 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ú›ÛÙ·Ù·È Û ۇÛÎÂ„Ë ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ù¿ÍˆÓ, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, °È¿ÓÓË ª·ÁÎÚÈÒÙË Î·È Ì ı¤Ì·: «∏ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏπÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

5


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ì·ÙÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ªÂÙÚfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ·Ó·Ï¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Á‡Úˆ ·fi Ù· ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ· ÙÔ˘ ªÂÙÚfi», ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∞ÙÙÈÎfi ªÂÙÚfi ∞.∂.

6

02.08.11 ❏

∫·ÙfiÈÓ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ √√™∞, ∞Ó¯ÂÏ °ÎÔ˘Ú›· Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ µÂÓÈ˙¤ÏÔ, Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ·Ú¢ڛÛÎÂÙ·È, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Û ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ √√™∞ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

03.08.11 ❏

O Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ··ÓÙÔ‡Ó Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ branding Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∆Ô˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

25.08.11 ❏

∂ıÈÌÔÙ˘È΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¢fiÏÏË Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘, ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ¶ÚˆÙfi··, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ √∂À ∞’.

25.08.11 ❏

∂ıÈÌÔÙ˘È΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˘, Ì ÙÔ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ ¢∂£ ∞∂, £Âfi‰ˆÚÔ ™Ô˘Ì¿ÛË.

26.08.11 ❏

O Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ۇÛÎÂ„Ë ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Ì ı¤Ì· «¶·ÚÂÌfiÚÈÔ» Î·È ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë.

01.09.11 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Û ÛÒÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √™∂¶, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ Î. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÎϤÁÂÙ·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Î·È ı· ÚÔ‰Ú‡ÂÈ.

05.09.11 ❏

∆Ô ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ÂÎÚÔÛˆ› Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙÔ ¢Ë̷گȷÎfi ª¤Á·ÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ù˘ ¢∂£. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÚÔ˜ Â›Ï˘ÛË ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË.

06.09.11 ❏

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜, ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÃÚ. ºˆÙÈ¿‰Ô˘ Ì ÙÔÓ Ú¤Û‚Ë Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜, Dragan Zupanjevac, ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ - ™ÂÚ‚ÈÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì Ì ٛÙÏÔ: «∏ ™ÂÚ‚›· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ 2011: ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ‰ÈÌÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·». ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·È Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ Î·È ∂ΉfiÛˆÓ, ª·Ï·Ì·Ù‹ ªÂÙ·ÏÏÈÓÔ‡ Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∞͢ÏÈıÈÒÙ˘.

06.09.11 ❏

∏ ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ª·Ú›· ÷Ù˙¿ÎÔ˘, ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘: «∞Ú¯·›· ª·Î‰ÔÓ›·: ∆Ô ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘» ÛÙÔ §Ô‡‚ÚÔ.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011


07.09.11 ❏

∂ıÈÌÔÙ˘È΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˘, Ì ÙËÓ Â›ÙÈÌË ÚfiÍÂÓÔ Ù˘ πÓ‰›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, À‚fiÓÓË ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ô˘, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜.

08.09.11 ❏

√ ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘, ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, 2012-2014, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜.

09.09.11 ❏

™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ηÙfiÈÓ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¢Ë̷گȷÎfi ª¤Á·ÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¢∂£.

09.09.11 ❏

∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ∂ÏÏËÓÔ - ™ÂÚ‚ÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì Ì ٛÙÏÔ: «∏ ™ÂÚ‚›· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ 2011: ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ‰ÈÌÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·» ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£. √ÌÈÏËÙ¤˜ Â›Ó·È Ô Î. Mihailo Vesovic, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ™ÂÚ‚›·˜ Î·È Ô Î. ™˘ÌÂÒÓ ∆ÛÔÌÒÎÔ˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ™ÂÚ‚›·˜. ∆ËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ‚’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘. ¶·Ú›ÛÙ·Ù·È Â›Û˘ Ô Î. Dragan Zupanjevac, ڤۂ˘ ™ÂÚ‚›·˜ Î·È Ë Î. ™ÔÊ›· ∆Û·Ì›¯·, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ √∂À Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÛÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È.

09.09.11 ❏

™ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ¢∂£.

09.09.11 ❏

™ÙË ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜ Ì ٛÙÏÔ: «Investment Eurosummit of the Black sea economic Cooperation», ÛÙȘ µÚ˘Í¤ÏϘ, ÂÎÚÔÛˆ› ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙËÓ √™∂¶ Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘

09.09.11 ❏

∆Ë Û˘˙‹ÙËÛË ™ÙÚÔÁÁ˘Ï‹˜ ∆Ú·¤˙˘ Ì ٛÙÏÔ «∞Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ∆Ú¿Â˙˜: √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË», Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, ∞. Kondakov, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ‚’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘.

09.09.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ·Ú·Î¿ıÂÙ·È Û ‰Â›ÓÔ, ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÃÚ. ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ 76˘ ¢∂£. ™ÙÔ Á‡̷ ·Ú·Î¿ıÔÓÙ·È, Â›Û˘, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Christian Thimonier ηıÒ˜ Î·È Ô ڤۂ˘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Jean Loup KuhnDelforge.

10.09.11 ❏

Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ¢∂£, ÙÔ ∂µ∂£ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √ÌÈÏËÙ¤˜ ÛÙÔ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Â›Ó·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ™·ÎÂÏÏ¿Ú˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘, ÙÔ πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

7


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ∂µ∂£ ·Ú·ı¤ÙÂÈ Á‡̷ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ, Ì Â›ÛËÌÔ ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë.

8

10.09.11 ❏

™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ∫∂∂∂, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˘, ÙÔ˘ ·’ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, ÙÔ˘ ‚ã ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘, πˆ¿ÓÓË µÂÚÁ›ÓË Î·È ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂfiÙË ÙÔ˘ ∂µ∂£, £Âfi‰ˆÚÔ˘ ™Ù·˘Ú›‰Ë, Ì ÙÔÓ Ú¤Û‚Ë Ù˘ ∫›Ó·˜, Qiwen Du, ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, Liwei Sun Î·È ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ÚÂۂ›·˜, Jian Shen. ™˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ.

10.09.11 ❏

™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ «πˆ¿ÓÓ˘ µÂÏÏ›‰Ë˜», ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ù˘ 76˘ ¢∂£, ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È Â›ÙÈÌÔ˜ ÚfiÍÂÓÔ˜ ÙÔ˘ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜.

12.09.11 ❏

∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÚÂۂ›· Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜. ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘.

14.09.11 ❏

√ÌÈÏËÙ‹˜ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË ™ÙÚÔÁÁ˘Ï‹˜ ∆Ú·¤˙˘ ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Ù˘ ÛÂÚ‚È΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ™ÂÚ‚›·˜ Â›Ó·È Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘. ∆Ô ı¤Ì· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ - Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢∂£ - ›ӷÈ: «¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ÛÂÚ‚È΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ».

15.09.11 ❏

∫·ÙfiÈÓ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °È¿ÓÓË ªÔ˘Ù¿ÚË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Ì ÛÎÔfi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ù˘ 76˘ ¢∂£.

15.09.11 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, √ÚÛ·Ï›· ∫·Ï·ÓÙ˙ÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

17.09.11 ❏

∆ËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ∞ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ù¿ÍˆÓ, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ «πˆ¿ÓÓ˘ µÂÏÏ›‰Ë˜».

19.09.11 ❏

™Â ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 1112.11.2011, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ‰ÈÎÙ‡ˆÛË Î·È ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ù· ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ ∂.∂. Û ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜.

21-25.09.11 ❏

™ÙËÓ 3Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÎıÂÛË ∫ÔÚÈÓı›· 2011 ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ ÂȉÔÙÒÓÙ·˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-̤ÏË ÙÔ˘.

23.09.11 ❏

™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÊÔÚ¤ˆÓ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ 9˘ ªÈÎÙ‹˜ ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ - πÚ¿Î ÙÔ

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011


∂µ∂£ ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂfiÙË, £Âfi‰ˆÚÔ ™Ù·˘Ú›‰Ë.

23.09.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¶°¢ª, Branko Azeski, ÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ¢ÈÂıÓÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ¶ÚÔÒıËÛ˘ Î·È ∂ÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ljubica Nuri ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¶°¢ª. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ Ë Î. ŸÏÁ· ªÂ˙ÂÚ›‰Ô˘, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ √∂À ∞ã ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô √∂À ™ÎÔ›ˆÓ, Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂µ∂£, √Ï˘Ì›· µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘.

23-28.09.11 ❏

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ì ÂȉfiÙËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ «KAVALAEXPO 2011», ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ÛÙËÓ «27Ë ∂ÌÔÚÔ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È °ÂˆÚÁÈ΋ ŒÎıÂÛË ¢˘Ù. ª·Î‰ÔÓ›·˜», ÛÙ· ∫ԛϷ ∫Ô˙¿Ó˘.

24-25.09.11 ❏

∆Ô ∂µ∂£ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ıÏÔı¤Ù˘ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 250 ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ 19Ô˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜ ΈËÏ·Û›·˜ «ƒÂÁοٷ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘». ∆Ô ¤·ıÏÔ ·ÔÓ¤ÌÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∑‹Û˘.

26.09.11 ❏

™Â ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· «∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË ÛÙȘ ªª∂ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜» Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘.

26.09-01.10.11 ❏

∆Ô ∂µ∂£ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ÂȉfiÙËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ- ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ªË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, Autumn Fair, ÛÙË ºÈÏÈÔ‡ÔÏË Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ∆Ô ÛÙ·ÓÙ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙÂϯÒÓÂÈ Ë Î. ÕÓÓ· ª¤ÓË, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ™µµ∂, Ô˘ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ Î·È ∂ΉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£.

26.09.11 ❏

™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, Christopher Snipes Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ™µµ∂, ÙÔ˘ ™∂µ∂ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ-∞ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÙÔ ∂µ∂£ ÂÎÚÔÛˆ› Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘.

28.09.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂µ∂ ∆ÈÚ¿ÓˆÓ, Nikolin Jaka Î·È ÙË ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Elda Myftari. ¶·Ú›ÛÙ·Ù·È Â›Û˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Riza Poda, ÂÓÒ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘, Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·, √Ï˘Ì›· µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∞͢ÏÈıÈÒÙ˘. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Â›Ó·È Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˘ ™˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ô˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË ÙÔ 1998.

29.09.11 ❏

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÚfiÍÂÓÔ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜, Igor Sybiga, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

30.09.11 ❏

∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜, ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜, ÃÚ. ºˆÙÈ¿‰Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£ ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÚfiÍÂÓÔ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜, Igor Sybiga, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ √˘ÎÚ·ÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ì ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜.

30.09.11 ❏

√ ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂∂™Àª, ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜. πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

9


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ∂¡∂ƒ°∂π∂™ ∂µ∂£

10

06.07.11 ❏

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Â› ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ, Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÓÔÌÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ÂÈÌÂÏËÙËÚȷ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜.

07.07.11 ❏

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ µÂÓÈ˙¤ÏÔ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ô ÂÈ‚·ÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

20.07.11 ❏

ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, º›ÏÈÔ ™·¯ÈÓ›‰Ë, ÙÔ ∂µ∂£ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÊÂÈÏÒÓ ÌÂٷ͇ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ.

25.07.11 ❏

∆Ô ∂µ∂£ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, °ÈÒÚÁÔ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË, Ì ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, º›ÏÈÔ ™·¯ÈÓ›‰Ë, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÙË ı¤ÛË Ô˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÌfiÚˆÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ §·¯·Ó·ÁÔÚ¿˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â›Û¢Û˘ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙˆÙÒÓ ÙˆÓ ∫ÂÓÙÚÈÎÒÓ §·¯·Ó·ÁÔÚÒÓ.

26.07.11 ❏

∆ËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ Ó. 3943/2011 ÂÚ› ÔÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘ ÏfiÁˆ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ¯ÚÂÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ˙ËÙ¿ ÙÔ ∂µ∂£, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, º›ÏÈÔ ™·¯ÈÓ›‰Ë.

23.08.11 ❏

∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ÙÔ ∂µ∂£ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘.

25.08.11 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· Ô˘ Û˘Ó¤Ù·Í·Ó ÔÈ ÊÔÚ›˜, ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ 01.08.2011 Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ¤ÚÁ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ªÂÙÚfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

26.08.11 ❏

ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ µÂÓÈ˙¤ÏÔ, ÙÔ ∂µ∂£ ηٷı¤ÙÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¡¤Ô ∂ıÓÈÎfi ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·.

07.09.11 ❏

ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ √§£ ∞∂, ™Ù¤ÏÈÔ ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë, ÙËÓ ÔÔ›· ÎÔÈÓÔÔÈ› ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °È¿ÓÓË ªÔ˘Ù¿ÚË Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂™£, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Ã·ÓÙ˙·Ú›‰Ë, ÙÔ ∂µ∂£ Û˘ÓËÁÔÚ› ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·Ó¿Ï˄˘ ÌÈ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∆Ô˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ηÏfi Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜.

15.09.11 ❏

∂ÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫∂∂∂, °ÈÒÚÁÔ ∫·ÛÈÌ¿ÙË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÂÈÛÙÔ-

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011


Ï‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¶·ÁοÏÔ˘ Û ÂÔÙ¢fiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘.

20.09.11 ❏

ÀÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ-∆Ô˘ÚÎÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜.

20.09.11 ❏

ÀÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ-ƒˆÛÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘.

21.09.11 ❏

™˘Ó˘ÔÁÚ·Ê‹ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ 15.09.2011, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ù˘ ¢∂£.

28.09.11 ❏

ÀÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÙÔ˘ ∂µ∂ ∆ÈÚ¿ÓˆÓ.

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

11


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ 12

™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∫∂∂∂

™ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ∫∂∂∂ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

™ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰Úfi˜ Ù˘, ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ™·ÎÂÏÏ¿Ú˘

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011

«√ÔÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·», ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. §›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂∂∂, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÛÈÌ¿Ù˘ ›¯Â ηϤÛÂÈ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÂÏ›‰·˜ ˆ˜ «Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê›», ηıÒ˜, fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, «Ë „˘¯ÔÏÔÁ›·, Î·È Ë ‰È΋ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ηٷӷψً, Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó». ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¤‰ˆÛ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¯ÒÚ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ì ÚˆÙÔ-


ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Â¤ÎÚÈÓ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÛÙÚfiÊÈÁÁ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∂›Û˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‰·ÛÌÔÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÏ¿‰Ô ¯¿ÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ 60 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

«∏ ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¢∂£ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ, fiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÔÚ›· ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ì», ÙfiÓÈÛÂ, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜

√ÌÈÏËÙ‹˜ ÛÙÔ Á‡̷ Ô˘ ·Ú¤ıÂÛ ÙÔ ∂µ∂£ ‹Ù·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜

ÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ù˘ 21˘ πÔ˘Ï›Ô˘. «√È ÂfiÌÂÓÔÈ ‰˘Ô Ì‹Ó˜ Â›Ó·È «Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘», › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂∂∂ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹ Û ‚¿-

√ Î. ™·ÎÂÏÏ¿Ú˘ ™ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, fiˆ˜ Ë ∂∆∂, ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ™·ÎÂÏÏ¿Ú˘, ηıÒ˜ Ë ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤· Ì›ˆÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∫∂∂∂, «Ë ‰Ú¿ÛË Ù˘ ∂∆∂ ÚÔÛʤÚÂÈ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÂˆÊÂÏ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ Ù˘ Ó· ·ÓÙÏ› ÎÂÊ¿Ï·È· ·fi ÙȘ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¤˜ Ì ÂÏ΢ÛÙÈο ÂÈÙfiÎÈ·» («∞∞∞»). ∂›Û˘, ÛËÌ›ˆÛÂ, fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2007 Ë ∂∆∂ ·‡ÍËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙ· ÂÚ›Ô˘ 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ªfiÓÔ ÙÔ 2010, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ¤Êı·Û ÛÙ· 3,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÚ›Ô˘ 750 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2007. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ™·ÎÂÏÏ¿ÚË, Ë ∂∆∂ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙËÓ Â›ÁÔ˘Û· ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Û ˙ˆÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜. ∫È ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ù˘ ∂ÁÓ·Ù›·˜ Ô‰Ô‡ Î·È ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌˆÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·∫fiÚÈÓıÔ˜-¶¿ÙÚ·-¶‡ÚÁÔ˜-∆Û·ÎÒÓ· Î·È ∆Ú›ÔÏË-∫·Ï·Ì¿Ù·, ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û fiÏË πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

13


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ™·ÎÂÏÏ¿Ú˘, ¤‰ˆÛÂ Ë ∂∆∂ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ì 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ 31% ÂÎ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Â›Ù ̤ۈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ˘fi ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ Û˘Ìڿ͈Ó, ›Ù Ì ÙËÓ ·¢ı›·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∂∆∂ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ηÙ¢ı‡ÓıËΠÛÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi ÙÔ 2007, Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì 10 ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ¤¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÂÈ ˘¤Ú ÙˆÓ ªª∂ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Û˘ÓÔÏÈο 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏‰Ë ¤¯Ô˘Ó ¯ÔÚËÁËı› ‰¿ÓÂÈ· Û ÂÚ›Ô˘ 1.640 ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ÁÓÒÛ˘, Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. √ ¢. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ «∏ ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¢∂£ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ, fiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÔÚ›· ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ì», ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÌfiÓÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ÔÔ›· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ Î·È ¿Ù·ÍË Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜. √ Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· «·ÁοıÈ·» Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ·ÏfiÁÈÛÙ˘ Û·Ù¿Ï˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ -¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Ô ˘·›ÙÈÔ˜-, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ı¤ÌÈÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔ Î·È ¤ÓÙÂ… ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È 14

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011

˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ › fiÙÈ Í¿ÊÓÈ·Û·Ó ıÂÙÈο ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‰È·ÙËÚ› ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û˘Ó¤ÚÁÂȘ ÌÂ Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·. «¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏ· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ·ÏÈÓ‰ÚÔÌ‹ÛÂȘ Î·È ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜», ÚfiÛıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û ıÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. «√Ï· ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ηıÒ˜ ›̷ÛÙ fi¯È ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Î·È ¤ÓÙ», ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ¤ıÂÛ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘. ∂ÈϤÔÓ, ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· Ó¤Ô Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ̤ۈ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. °Â‡Ì· Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë ∆Ô˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÚȤÁÚ·„Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Á‡̷ Ô˘ ·Ú¤ıÂÛ ÙÔ ∂µ∂£ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ª›ÏËÛ ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜. √ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜ ¤‰ˆÛ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È Û‚·ÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÒÓ, ÂÓÒ ·Ú¤ıÂÛ ÛÂÈÚ¿ ̤ÙÚˆÓ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› ‹ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜


ÊÈÏÈÎÔ‡ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ.

¶·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛËÌ›· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘Í˘ , ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ÛÙÔ Á‡̷ Ù˘ ∫∂∂∂, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂˘. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: «√È ÂfiÌÂÓÔÈ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘» «… º¤ÙÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜, ·˘Ù‹ Ì·˜ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÔÎÙ¿ ¿ÏϘ, Ôχ ÈÔ ÎÚ›ÛÈ̘, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ªÔ˘ › ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ô Î. ∫·ÛÈÌ¿Ù˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, Ó· ÛÙ›ψ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› Î·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÏ›‰·. ª· fiÔÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› ‹ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰·, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ªÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË, ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÎÚ›ÓÈ·, ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÁˆÓ›·. ∫·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓ›·. ∞ÁˆÓ›· Ô˘ ˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ·ÁˆÓ›· Ô˘ ˙Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ·ÁˆÓ›· Ô˘ ˙Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiÏÔÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂȘ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·, Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ π∫∞, Ó· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÛÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„ÂȘ ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯ÂȘ ÂΉÒÛÂÈ. À¿Ú¯ÂÈ ·ÁˆÓ›· Ô˘ ˙ÂÈ fiÏË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶ÂÚÓ¿Ì Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ -fi¯È ·Ï¿ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋˜- ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. °È·Ù› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, Ë ¯ÒÚ· ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ. Œ¯Ô˘Ì ‡ÊÂÛË, ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô ÂıÓÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜, ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ÕÚ·, Ë ¯ÒÚ· οÓÂÈ ‚‹-

Ì·Ù· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜, ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ›. ∞˘Ù¿ Ù· ‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ, fï˜, Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÂÎÏ¿‚Ô˘Ì ˆ˜ Ì›· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ Û˘ÛÛˆÚ‡ÂÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ó· οÓÔ˘Ì ̛· ÂÎÙ›Ó·ÍË, Ó· οÓÔ˘Ì ̛· Ê˘Á‹ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Î·È Ì¤Û· ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿… … ∂¯ÂÈ ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ηı·Ú¿ ÌËӇ̷ٷ. ∆Ô ÈÔ Î·ı·Úfi Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ÁÈ· Û·˜, ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÁÈ· ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓÂÚÁÔ, ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô, ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Â›Ó·È ˆ˜ ›̷ÛÙ ·Ôχو˜ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘' fi„ÈÓ Î·Ó¤Ó· Û˘Á΢ÚÈ·Îfi ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, Ó’ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠Ï‹Úˆ˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ Ì·˜ ÂÙ·›ÚˆÓ. ∂›Ó·È ÙÚ·ÁÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi Ï¿ıÔ˜ Ó· ıˆÚԇ̠fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ¯ÒÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó’ ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÂıÓÈ΋˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ¤ÍˆıÂÓ. ∞Ï›ÌÔÓÔ ·Ó ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ¤ÚıÂÈ Ë ÙÚfiÈη, ¤ÚÂ ӷ ¤ÚıÂÈ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi ∆·Ì›Ô, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∆Ú¿Â˙· Î·È Ó· Ì·˜ Ô˘Ó fiÙÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ηχÙÂÚË ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË, ηχÙÂÚË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ηχÙÂÚË ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ηχÙÂÚ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ·ÓÔȯ٤˜ ·ÁÔÚ¤˜, ·ÓÔȯٿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ›ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ¶ÂÚÈ̤ӷÌ ӷ Ì·˜ ÂÈ Ë ÙÚfiÈη fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ˘„ËÏfi Ú˘ıÌfi Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ‹ fiÙÈ ·Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓ¤˜; ¢ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ì·˜ Ù· ϤÓ ·˘Ù¿ ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜, ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ÔÈ Í¤ÓÔÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜, ıÂÛÌÈÎÔ› Î·È È‰ÈÒÙ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, Ô˘ ϤÓ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ÕÚ·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Á‹Â‰Ô ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÂÌ›˜ ¤ÚÂ ӷ ÛËÎÒÛÔ˘Ì „ËÏ¿ -Î·È ÙË ÛËÎÒÛ·Ì ÛÙÔ πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

15


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∆Ú›Ù˘- ÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘ÌÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Â¿Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿… … √È ÂfiÌÂÓÔÈ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Â›Ó·È ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Ô˘ Ë Î¿ı ̤ڷ ÌÂÙÚ¿ÂÈ Û·Ó ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, ™Â٤̂ÚÈÔ˜ Î·È √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜. ∂¿Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÂÈÎfiÓ· ÎÈ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·˙Ï, ÙfiÙ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ı· ·ÔÛ˘ÌÊÔÚËı› Ë ¯ÒÚ·. ™ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Ú¤ÂÈ ÂÌ›˜ Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È Û¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ 2012 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚÔı¤ÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ. °È·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì 220 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ì 28 ‰ÈÛ. ·fi ÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ. Œ¯ÂÈ ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ‚‚·›ˆ˜ ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ·ÎÏÔ Ù˘ ·ڈÛ˘ ÙˆÓ ™˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ı· ‰È¤Ô˘Ó ÙÔÓ Ó¤Ô ÚfiÏÔ ÙÔ˘ EFSF. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ï˘ı› ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛˆÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯ÔÚËÁËı› ÔÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› - Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ôχ ηϿ ÛÙÔ PSI - Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› ÙÔ PSI ̤¯ÚÈ Ù¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘…». ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜: «™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì 4 ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ» «…∏ ¯ÒÚ·, ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ÙÒÚ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙËÓ ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ·fi ÙË ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË Î·È ÌÂÙ¿. Œ¯Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ηıfiÏÔ˘ ¢ÓÔ˚Τ˜. ∏ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÚ›ÛË, Ë ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ‚ÈÒÛ·ÌÂ Î·È ‚ÈÒÓÔ˘Ì ¤ÓÙÔÓ· fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ë ·Ó·16

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011

ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Î·È ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ‰Â›ÍÂÈ Û οÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ. ŒÓ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ù·¯‡Ù·Ù· Û ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ fiÏÔÈ ·Ú·‰Â¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ∞ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Í‚ÔÏÂ‡Ô˘Ó Î·È Î·Ù·ÚÚ›ÙÔ˘Ó ÎÂÎÙË̤ӷ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ÎÂÎÙË̤ӷ fï˜ Ô˘, ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ. ∞ÏÏ¿ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ fiÏÔÈ ·Ú·‰Â¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜, Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ÎÙ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ‚ÈÒÛÈÌÔ ·‡ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜… … ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ̤˜, fiˆ˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ªÈ·˜ ™Ù¿Û˘, ÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙË ÚÈ˙È΋ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ¿ÚΈÓ. ∞ÎfiÌË, ˘ÏÔÔÈԇ̠ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÙÔ ÔÏ˘ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· ºÈÏÈ΋ ÛÙËÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· «Business friendly Greece», Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÔÏÈ΋ ¿ÚÛË-ηٿÚÁËÛË 82 ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÌfi‰È· Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ˙ˆ‹˜ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ·fi ÙË Û‡ÛÙ·Û‹ Ù˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘. ∂›Û˘ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı‹Î·Ì Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÈÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘ Ì ÙËÓ ÂÈÙfiÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹ fiÛˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·Ù¿Û¯ÔÓÙ·È. ªÈ· «‚ÈÔÌ˯·Ó›·» ÔÏÏÒÓ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ı¤Ïˆ Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÔÌfiʈÓË ÛÙ¿ÛË ·fi fiÏÔ˘˜. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ


Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÙÔ ¯ÔÓ‰ÚÂÌfiÚÈÔ, ÁÈ· Ó· ηٷÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ·Ôı‹Î˜ Î·È ¯ÒÚÔÈ fiÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ·Ú¿ÓÔÌ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ, fiÔ˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÔÏÏ¿ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙˆÓ Ù›ÌÈˆÓ Î·È ÓfiÌÈÌˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÚÁ›· Ù· ÔÔ›· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈÙfiÔ˘, ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË… …ªÂÁ¿ÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‹È· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ̤۷ ·fi ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi ۯ‰ȿ˙Ô˘ÌÂ Î·È ˘ÏÔÔÈԇ̠ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∂∆∂∞¡, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ô˘ ı· ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÚ›ÛÈÌˆÓ Û˘ÓÂÚÁÂÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì fiÏ· Ù· Èı·Ó¿ ÔʤÏË Ô˘ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ú·ÎÙÈ΋ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ 4 ·˘Ù¤˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó: ∞) ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ clusters, ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó¤ÚÁȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Îϛ̷η˜ Î·È ¿ÏÏ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ÔʤÏË µ) ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ÛËÌ›· °) ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· «∞ÓÔȯÙÒÓ ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ» Û οı fiÏË ÒÛÙ ӷ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì ٷ ÈÛÙÔÚÈο ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û ÂÓÈ·›· ΤÓÙÚ· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ì ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›·, ÙÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¢) ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘. ∆¤ÏÔ˜ ı¤Ïˆ Ó· ˆ ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÂÈÌÂÏËÙËÚÈ·ÎÔ‡ ıÂÛÌÔ‡, Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔ-

ÏË Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ fiÏˆÓ Ì·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·… ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· Ó· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ Ô ÂÈÌÂÏËÙËÚÈ·Îfi˜ ıÂÛÌfi˜; ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ô‡Ù ̷ÁÈΤ˜ Ô‡Ù ÂÚ›ÏÔΘ χÛÂȘ. ∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì οı ÊÔÚ¿ ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜. ŒÙÛÈ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ·Ó¤Î·ıÂÓ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›‰Ô˜. ∏ ÎÚ›ÛË ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ·Ó·ıÂÚÌ·ÓıÔ‡Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ٷ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·. ∫·È ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, Ú¤ÂÈ Ù· ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÔÈ· Ù·˘ÙfiÙËÙ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÈ ˘ËÚÂۛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·. ÀËÚÂۛ˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜, Ô˘ ı· ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ‰È·‚Ô‡Ó ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙˆÓ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. √È ÀËÚÂۛ˜ ÌÈ·˜ ™Ù¿Û˘ Â›Ó·È ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· χÛË. ∫·È ¯·›ÚÔÌ·È ‰ÈfiÙÈ ·Ú¿ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ οı ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘, Ù· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙˆ Â›Ó·È ıÂÙÈο ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô ıÂÛÌfi. ∂Ì›˜ ›̷ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ٷ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙË Ó¤· ÂÔ¯‹. ◊‰Ë „Ëʛ۷Ì ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÌÈ·˜ ™Ù¿Û˘ ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ÌÂ Î·È ÂÓÈÛ¯‡Û·Ì ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ∂ÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ °∂ª∏, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÚˆÁfi˜ Î·È Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÛÙȘ Ӥ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·. ∂ÈϤÔÓ, ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ٿÍË ÛÙÔÓ ıÂÛÌfi ̤۷ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ „ËÊ›˙Ô˘Ì ¿ÌÂÛ· Î·È ÂÈʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ. ∂›Û˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Ì ӤԢ˜ ÚfiÏÔ˘˜ Î·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ÚÔˆıԇ̠ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ̤۷ ·fi Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Î·È ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ÌÈ·˜ ™Ù¿Û˘…»

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

17


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

ªÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂µ∂£ - ∂∫∂∆∞

ªÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂µ∂£) Î·È ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ŒÚ¢ӷ˜ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (∂∫∂∆∞), Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô ÊÔÚ¤ˆÓ, ÒÛÙ «Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ì ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ·ÌÔÈ‚·›· ÂˆÊÂÏÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوӻ. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂∫∂∆∞, ηıËÁËÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ∂µ∂£ fiÛÔ Î·È ÙÔ ∂∫∂∆∞ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ∂∫∂∆∞ η٤¯ÂÈ ËÁÂÙÈ΋ ı¤ÛË Û ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô Î·È ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ó· Âȉ›ÍÂÈ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂∫∂∆∞ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ, ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£. ∆· ‰›· ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌʈӋıËΠӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ∂∫∂∆∞ Î·È ∂µ∂£ Â›Ó·È ÂÓÓÈ¿ Î·È Îˆ‰ÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: 1. ∞ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È ÂÌÂÈÚ›·˜ Û ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È Û‡Ó‰ÂÛ˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ì ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· . 2. ∞Ó¿ÏË„Ë ÎÔÈÓÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, ÚÔÒıËÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÎÔÈÓfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂıÓÈÎÒÓ Î·È Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. 3. ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ηÈ

18

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011

ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Û ‰›ÎÙ˘·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. 4. ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ ·fi„ÂˆÓ Û ÂıÓÈο Î·È ÎÔÈÓÔÙÈο ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó· Î·È ÊfiÚ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. 5. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ Î·È ÎÔÈÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ Û ·Ó·Ù˘Íȷο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·. 6. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÎÔÈÓÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ËÌÂÚ›‰ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (workshops), ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ηٿÚÙÈÛ˘ Î·È Û˘Ó‰ڛˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, ·Ó¿Ù˘Í˘, Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¿ÏÏ· ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÙÔ ∂∫∂∆∞ fiˆ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÏËÚÔÊÔÚÈ΋/ ÙËÏÂÌ·ÙÈ΋, ·ÁÚÔ‚ÈԉȷÙÚÔÊ‹, ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, logistics, Î.·. 7. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ Û ÂΉËÏÒÛÂȘ, Û˘Ó¤‰ÚÈ· Î·È ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. 8. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË technical audits ·fi ÙÔ ∂∫∂∆∞ Û ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ·fi ÙÔ ∂µ∂£ Â͈ÛÙÚÂÊ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Û clusters ÙÔ˘ ∂∫∂∆∞. 9. ¶ÚÔÒıËÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÊÔÚ¤ˆÓ ̤۷ ·fi ÙȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∆¤ÏÔ˜, ∂µ∂£ Î·È ∂∫∂∆∞ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ ‰È¿ÎÂÈÓÙ·È ıÂÙÈο ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÚÂÌÊÂÚ›˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.


ªÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ∂µ∂£ Î·È ∂ÏÏËÓÔ-TÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

ªÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ˘¤ÁÚ·„ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÔ-TÔ˘ÚÎÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∂∆∂µ∂) Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. ∆Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ªÓËÌfiÓÈÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ÔÈÎ›ÏˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ,

ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎı¤ÛÂˆÓ Î·È Û˘Ó‰ڛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ·. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ-TÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘, www.grtrchamber.org ‹ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ∂∆∂µ∂ ÛÙ· ÙËÏ. +302310-570005 ‹ Fax +30-211-2686845. (∞)

ÀÔÁÚ·Ê‹ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ∂µ∂£ Î·È ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘

∆Ô ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÛÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ̤ۈ Ù˘ Û˘Ó˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì ÙË ƒˆÛ›·. ∫ÔÈÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Â͈ÛÙÚÂÊÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÙfiÓˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙË ƒˆÛ›·.

∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ, ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ, ÎÏ. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÛÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘, www.hrcc.gr, ‹ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Â›Ù ÛÙÔ ÙËÏ. 210-6981127 ›Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔ secretary@hrcc.gr. πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

19


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·˜ - √˘ÁÁ·Ú›·˜

▼ µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô √∂À Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

™Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔ-Ô˘ÁÁÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·Ù’ ȉ›·Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ

√È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È‡ڢÓÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ - √˘ÁÁ·Ú›·˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘Ì Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ – ÛÙȘ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È 20

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011

«∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÔÙÂÏ› ·ÎfiÌË ÌÈ· ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔ-Ô˘ÁÁÚÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯¤Ûˆӻ, ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¯·ÈÚÂÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ Ô˘ÁÁÚÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 76˘ ¢∂£. «OÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÌʈÓÈÒÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ f, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, «ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏfi, ·Ó·ÏÔÁÈο Ì ÙȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·fi ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· ÙÔ 2010 ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 194 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ, ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î.¿., ÂÓÒ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ¤Êı·Û·Ó Ù· 31 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹, Ê¿Ú̷η, ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ÍËÚÔ‡˜ ηÚÔ‡˜, Ú‡˙È Î·È ÔÙ¿». √ Î. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÔ˘Ó Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÈÌÂÚÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ∂µ∂£ ˘¤ÁÚ·„ -ÙÔ 1993- Û‡ÌʈÓÔ ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛ˘ Ì ÙÔ ∂µ∂ µÔ˘‰·¤ÛÙ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ú¤ıÂÛ ٷ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ͤÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÂÓÒ ¤‰ˆÛ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ Ù˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ù˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ë Ô˘ÁÁÚÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ


Ë ڤۂ˘ ˘fi ‰È·›ÛÙ¢ÛË Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Eszter Sandorfi, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiˆ˜ ÙÔ˘ ÏÈ·ÓÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Û ÙÚ¿Â˙˜ ÎÏ. Ÿˆ˜ Ë ›‰È· ÛËÌ›ˆÛÂ, ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Ó¤·˜ Ô˘ÁÁÚÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜, Ë ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ë ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈ-

ÎÔ‡. ™ÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÁÁÚÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜, Gyorgy Kerekes, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÌfiÏȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·Ù’ ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Ô˘ÁÁÚÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜.

∂›ÛÎÂ„Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ·fi ÙËÓ ¶°¢ª ÛÙÔ ∂µ∂£

ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¶°¢ª Î·È ÙÔÓ Úfi‰Úfi ÙÔ˘, Branko Azeski.

∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ‹Ù·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¶°¢ª, Branko Azeski

√È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰È‡ڢÓÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÂÌÔÚÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ¶°¢ª ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó –ÛÙȘ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011- ÛÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, o Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·-

™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ù· ̤ÏË Ù˘ ͤÓ˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Î·È ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Û ÌÂıÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙË ›‰È· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Î. Azeski ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ 10 ÛÎÔÈ·ÓÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ √§£ ∞∂ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È Ô ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙfiÓÈÛ·Ó ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ı· ‹Ù·Ó Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ‰ÈÂıÓ‹ Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ¿ÚÔ¯Ô (global operator) Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ÂÓ‰˘πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

21


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ӿ̈ÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿. ∂›Û˘, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó fiÙÈ Î·È ÙÔ ∂µ∂£, ÛÙÔ ·ÚÂÏ-

ıfiÓ, ÂͤÊÚ·Û ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ - ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÈÛ¯˘Úfi Î·È Û‹ÌÂÚ·- Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ √§£ ∞∂.

∂ÏÏËÓÔ-∞Ï‚·ÓÈ΋ ÂÈÌÂÏËÙËÚȷ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

∆ÈÚ¿ÓˆÓ, ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ™˘ÌʈÓËÙÈÎfi ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜.

™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË ™˘ÌʈÓËÙÈÎfi ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ ∂µ∂ ∆ÈÚ¿ÓˆÓ

∆ËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1998, ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙÔ ÔÌfiÏÔÁÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ

22

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011

Àԉ¯fiÌÂÓÔ˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ÂÚȤÁÚ·„ ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ù· ‰˘Ô ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘˜, ̤ۈ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ‹ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ËÌÂÚ›‰ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ∂›Û˘, Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂µ∂ ∆ÈÚ¿ÓˆÓ, Nikolin Jaka ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, Ì ÂȉfiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂µ∂£, ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÛÙË 18Ë ¢ÈÂıÓ‹ ∂ÎıÂÛË ∞Ï‚·Ó›·˜ Ë ÔÔ›· ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi 25 - 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ÛÙ· ∆›Ú·Ó·. ∆ËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÎıÂÛË ·Ó¤Ï·‚ ӷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ë ¢∂£ ∞∂.


∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·˜ - ™ÂÚ‚›·˜

ÚÔ˘Ì Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ - ÛÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜. ªÂ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ¿ÓÔÈÍÂ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ˆ˜ ÙÈÌÒÌÂÓ˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ 76Ë ¢∂£.

™ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔÛÂÚ‚ÈÎÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË ™ÂÚ‚›·

√È ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ™ÂÚ‚›·˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ Êfi-

™ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘, Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 10 ¯ÚfiÓÈ· ÔÏϤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ™ÂÚ‚›·, Û ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÌÂÙ¿ÏψÓ, Ù· ÂÙÚÔ¯ËÌÈο, Ù· ÙÛÈ̤ÓÙ·, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÂÓÒ ÍÂΛÓËÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÌÈ· ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. ∂›Û˘, Ô Î. µÂÚÁ›Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ™¤Ú‚ˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËΠʤÙÔ˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: «∏ ÂÌÔÚÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ™ÂÚ‚›·˜ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘. √È Â˘Î·Èڛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ë ÌÂÙ·Ô›ËÛË, ÔÈ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· 10 ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·˘Ù‹˜». ¡¤· ÂÔ¯‹ √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ·ÊÔ‡ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¤ÚÛÈ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™ÂÚ‚È΋˜ πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

23


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ªfiÚȘ ∆¿ÓÙÈÙ˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ «Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË ·ÔÙÂÏ› ·ÎfiÌË ¤Ó· ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ¤ÌÚ·ÎÙË ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó Ù· ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ÛÙË Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ì·›ÓÔ˘Ì Û ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ÂÏÏËÓÔÛÂÚ‚È΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜». ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, fiˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ڤۂ˘ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜, ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ∑Ô˘¿ÓÁ‚·Ù˜, ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ™ÂÚ‚›· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ ‰ÈÌÂÚ›˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 450 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ‹ Î·È Ó· ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó. √È ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜, ªÈ¯·˚ÏÔ µ¤ÛÔ‚ÈÙ˜ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ÙÔÌ›˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô ¯ˆÚÒÓ ÙË ÁˆÚÁ›· Î·È ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÚÔʛ̈Ó, ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÌÂÙ¿ÏψÓ, ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ͇-

ÏÔ˘, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ÂχıÂÚ˜ ˙ÒÓ˜. Ÿˆ˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ 7.036 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÂÍ·ÁÒÁÈÌ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔÓ ·Ú·‚fiÛÈÙÔ, Ù· ηÙ„˘Á̤ӷ ÊÚÔ‡Ù·, Ù· ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿, ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÓÂÚfi ÙÔ ·Ï‡ÚÈ Î·È ÙÔ Ï¿‰È. ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ 50% ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂. ∂›Û˘, Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ - Ì 5.000 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È 130.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜- Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ∞∂¶ Û ÔÛÔÛÙfi 6% Î·È ÛÙÔ ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ 30%, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ̤· ıˆÚÂ›Ù·È Ë Ó¤· Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Ì ÙËÓ Fiat. ¶ÂÚ›Ô˘ 2.100 ÂÙ·Èڛ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ͇ÏÔ˘ Ì 23.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∆Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ÂÍ¿ÁÂÙ·È Â›Ó·È Ù· ¤ÈÏ·. ¶¤ÚÛÈ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Â›ÏˆÓ ·fi ÙË ™ÂÚ‚›· ·Ó‹Ïı·Ó Û 1,1 ÂηÙ. ‰ÔÏ. Î·È ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Û 0,6 ÂηÙ. ‰ÔÏ. ∫·Ù¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·Ù’ ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ™¤Ú‚ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ.

∆Ô ∂µ∂£ ÛÙËÓ International Technical Fair

∆Ô ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ÂȉfiÙËÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 15 ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ªË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ºÈÏÈÔ‡ÔÏ˘, International Technical Fair 2011, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011, ÛÙË ºÈÏÈÔ‡ÔÏË Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. 24

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011

∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ªË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ I∆F, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÎıÂÛȷ΋ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓË Ì ÂÈÙ˘¯›· ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÎıÂÛȷΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË ÙÔ ∂µ∂£ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÁÈ· ¤ÎÙË ÊÔÚ¿ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ·ÓÙ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂϤ¯ˆÛÂ Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ™µµ∂, Ô˘ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ Î·È ∂ΉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÕÓÓ· ª¤ÓË.


∆Ô ÛÙ·ÓÙ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÂÂÛΤÊıËÛ·Ó Î·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·

∂ӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘

∞fi ÙÔ ÛÙ·ÓÙ ‰È·ÓÂÌ‹ıËΠ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È CD-ROM ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£. ™ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ù˘ ÛËÌ›ˆÌ· Ë Î. ª¤ÓË ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: «™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 866 ÂÎı¤Ù˜ Î·È 590 ÂÙ·Èڛ˜, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·fi

44 ¯ÒÚ˜ Î·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰fiıËΠȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙȘ Ú¿ÛÈÓ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹- ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¢∂£ ∞∂- ÛÙÂÁ¿ÛÙËΠÛÙÔ ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ 11, ·˘Ùfi ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ, Ì·˙› Ì ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜, ¶Ôψӛ·˜, ∆·˚‚¿Ó, ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÊÚÈ΋˜, πÚ¿Î, ∆Ô˘ÚΛ·˜, ™ÏÔ‚·Î›·˜ Î·È ∆Û¯›·˜, Û ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ ¯ÒÚÔ 270 Ù.Ì. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£, Ô˘ ÂȉÔÙ‹ıËÎ·Ó Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ‹Ù·Ó ÔÈ: REDECORATION ªÔÓ. ∂.¶.∂., ™∆∂§π√™ Ã∞∆∑∏∫À¶ƒ∞π√™, SCIENTACT ∞.∂., °π∞¡¡∞∫√À¢∞∫∏™ ∞∂-ALPHA BROS, ∞¡∞™∆∞™π∞¢∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∫∞π ™π∞, ∂.∂.-EUROFEDERN, ∞¡∞™∆∞™π∞¢∏™ ∫ø¡/¡√™, ™π¢∏ƒ√∫ƒ∞ª∞∆∞ ∂¶∂-FERROALLOYS LTD, ª¶∂∫ƒ√¢∏ª∏∆ƒ∏™ π. ∞∂, ¡. µπ¢∞§∏™ ∞.∂. - VIMATEC, ENCOS HELLAS ∂¶∂, NETIDIS PANAGIOTISNGP, πˆ¿ÓÓ˘ ∑·¯·ÚÈ¿‰Ë˜ Î·È ™π∞ √∂INTERCO, ∞°°∂§π¢∏™ £. ∆∑∂§√™ ∞¡. √.∂.-TETRALUX, STORACT-¢ ¢∏ª∏∆ƒπ∞¢∏™ ∫∞π ™π∞ √∂ Î·È SKS √ƒÀ∫∆∂§∞π∞ ∞µ∂°∂ . ∏ ÙÈÌÒÌÂÓË ¯ÒÚ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ƒˆÛ›·, Ô˘ ÛÙÂÁ¿ÛÙËΠÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ 6 Ù˘ ŒÎıÂÛ˘, Ì ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·. ∆ËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÚfiÍÂÓÔ˜ ÛÙË ºÈÏÈÔ‡ÔÏË ¶ÈÂÚ›ÁÎÔ˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÚ›ÙÂÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÛÙ· ÛÙ·ÓÙ ÙÔ˘˜, ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›· ÂÓÒ Û˘˙‹ÙËÛ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó. ∆ËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË, 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· «∏ ºÈÏÈÔ‡ÔÏË ÌÂٷ͇ ∞ıËÓÒÓ Î·È ƒÒÌ˘- √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ì·˙› ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË», ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ (Confidustria) µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ∆ËÓ ËÌÂÚ›‰· ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·Ó Ô ڤۂ˘ Ù˘ πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

25


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

πÙ·Ï›·˜ ÛÙË ™fiÊÈ·, ™Ù¤Ê·ÓÔ ªÂÓ¿ÙÛÔ, Ë ڤۂ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·, ¢·Ó¿Ë ∫Ô˘Ì·Ó¿ÎÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ™Ù·Ì¿ÙÈÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ÈÂıÓÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ηıÒ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, Pietro Luigi Ghia. ™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ Ô˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ: ηٷÛ΢¤˜, ÙÚfiÊÈÌ·, ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜, ÙÚ¿Â˙˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Î.·. ™ËÌÂÈÒıËΠfiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË ¯ÒÚ· Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›· ÂÓÒ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ϤÔÓ ÙˆÓ 100.000 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∆Ô Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· Â›Ó·È fiÙÈ Ë µÔ˘ÏÁ·Ú›· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÏ΢ÛÙÈÎÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÊ›-

26

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011

ÏÂÙ·È ÛÙÔ Â˘ÓÔ˚Îfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜, ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÛÙËÓ ÂÁÁ‡ÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ,ÎÏ. ŸÌˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÓÔÌ‹˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÙËÓ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Ë ڤۂ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·, ¢·Ó¿Ë ∫Ô˘Ì·Ó¿ÎÔ˘ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ √∂À, πˆ¿ÓÓ· ™ˆÙËÚ¿ÎÔ˘ - °È¿ÓÓ·ÚÔ˘, ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¢√™ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ µ8 ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢∂£, £Âfi‰ˆÚÔ˘ ™Ô˘Ì¿ÛË Î·È ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ∂Îı¤ÛˆÓ, ∞Ó‰Ú¤· ¢·ÚÔ‡‰Ë ÂÚÈËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÛÙ·ÓÙ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÎı¤Ù˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘¯fiÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ·: ñ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û·ÏÈÁηÚÈÒÓ Î·È ˘ÔÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ñ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ËÌÈ·ÁˆÁÒÓ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›·˜, ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘, ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ñ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÔηٷÛ΢·ÛÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎËÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ/·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ/‰È·ÓÔ̤· ηıÒ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi Ù¯ÓÈ΋ /·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ñ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ·˘ÙfiÌ·ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¿ÚÎÈÁÎ Ì ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÚÔÌÔÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÂÍ·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÔ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÈÛıËÙ‹ÚˆÓ ÁÈ· ÎÏÈÓÈο ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ΤÓÙÚ·».


To EBE£ ÛÙËÓ 19Ë KAVALAEXPO 2011

ÛÙË ¡¤· ∫·Ú‚¿ÏË ∫·‚¿Ï·˜.

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙÔ ÛÙ·ÓÙ ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ∑∫ƒ Consultants, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ô Î. ¡. °Î¿ÏÊ·˜ Senior Partner Ù˘ ZKP Ì·˙› Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∫·‚¿Ï·˜, ÕÁÁÂÏÔ ∆Û·ÙÛÔ‡ÏË Î·È ÙÔÓ Î. π. ƒÔ˘Î¿ Senior Partner Ù˘ ZKP

To ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-̤ÏË ÙÔ˘, ÛÙËÓ 19Ë ŒÎıÂÛË ∫·‚¿Ï·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· KAVALAEXPO 2011, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 23-28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi-Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ¯ÒÚÔ «∞fiÛÙÔÏÔ˜ ª·Ú‰‡Ú˘»,

∆Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ŒÎıÂÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ µÈÔÌ˯·Ó›·˜, µÈÔÙ¯ӛ·˜, ÃÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜, ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ «KAVALAEXPO 2011» ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∫·‚¿Ï·˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙfiÛÔ Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›Â‰Ô fiÛÔ Î·È ÛÙÔ µ·ÏηÓÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÙË ¡ÔÙÈ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜. ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Ù˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜ Î·È Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ÂÓÒ ·fi ÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›· ˘¿Ú¯·Ó Î·È ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. ∆Ô ∂µ∂£, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ÂȉfiÙËÛ Ï‹Úˆ˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ZKP CONSULTANTS ∂¶∂ Î·È ¶. ¶∂çπµ∞¡π¢∏™ & ™π∞ √∂. ™Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ & ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ™ˆÎÚ¿Ù˘ •˘Ó›‰Ë˜, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, °È¿ÓÓ˘ ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∆ÚÔʛ̈Ó, °È¿ÓÓ˘ ¢ÚÈ‚ÂϤÁη˜.

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

27


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

∆Ô ∂µ∂£ ÛÙËÓ 27Ë ŒÎıÂÛË ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜

To ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì 12 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-̤ÏË ÙÔ˘, ÛÙËÓ 27Ë ∂ÌÔÚÔ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È °ÂˆÚÁÈ΋ ŒÎıÂÛË ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ∫ԛϷ ∫Ô˙¿Ó˘, ÛÙȘ 23 ¤ˆ˜ ÙȘ 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. ∏ ŒÎıÂÛË, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∫Ô˙¿Ó˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫Ô˙¿Ó˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ʤÙÔ˜ 27 ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¯ԇ˜ ·ÓÔ‰È΋˜ ÔÚ›·˜ Î·È ·ÚÔ˘Û›·˜, Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È Î·Ù·ÍȈ̤Ó˜ °ÂÓÈΤ˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂Îı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ ∂ÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ. º¤ÙÔ˜ ÙËÓ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 20.000 ÂÈÛΤÙ˜, ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Û˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 150 Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Û ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË 6.000 Ù.Ì. ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ∆Ô ∂µ∂£ ÂȉfiÙËÛ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ οوıÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ̤ÏË ÙÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ͯˆÚÈÛÙ¿ ÛÙÔÓ Î¿ı ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ Û ÛÙ·ÓÙ ÂÌ‚·‰Ô‡ 12 Ù.Ì., ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÔ ‚·ÛÈÎÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi: 1. ∂∫¢√™∂π™ º§√À¢∞™-∂ΉfiÛÂȘ 2. ¢∂ªπƒ∆∑√°§√À ™¶Àƒπ¢ø¡ ∫∞π ™π∞ √∂-∂Ï·ÛÙÈο, ∑¿ÓÙ˜ 3. ¶. ¶∂çπµ∞¡π¢∏™ ∫∞π ™π∞ √∂-¶ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ Ì·Û¿˙ 4. SKS √ƒÀ∫∆∂§∞π∞ ∞µ∂°∂-ÏÈ·ÓÙÈο, ˘ÁÚ¿ ÊÚ¤ÓˆÓ Î.· 5. ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∫∞∆™∞ƒ√™ ∞.∂.∆.µ.∂æÂηÛÙÈο, ºÚ¤˙˜ Î.· 6. ∫&∞ ∫∞§∞∆√À¢∏™ √∂-∆·¯˘ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú˜, Ê›ÏÙÚ· ÓÂÚÔ‡ 7. π¡∆∂ƒ™∞§√¡π∫∞ ∞∂°∞-∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜

28

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011

˘ËÚÂۛ˜, ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο 8. ∫√À∆√À¶∞™ ∞¡∆ø¡π√™ ∫∞π ™π∞ √.∂-º›ÏÙÚ· ÓÂÚÔ‡, ∏ÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÔÈÎȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ 9. ∆™∞∫ª∞∫∏ ¡ ¶∞¡∞°πø∆∞-∞ڈ̷ÙÈο ›‰Ë, ›‰Ë ‰ÒÚˆÓ 10. ∞.∆∑øƒ∆∑∏ ∞∂µ∂-ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο 11. ª¶√À∫√∆™√™ ∞-ª¶√∫√∆™√™ ∫ √∂-ª¤Û· ·ÙÔÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜ 12. ∫§πª∞ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞.∂.-ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ¶¿ÓÂÏ ∆· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ‹Ù·Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 15 ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·fi ÙËÓ ¶°¢ª (ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Ófi‰Â˘Â ˘ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ √∂À ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙ· ™ÎfiÈ·, √ÏÁ· ªÂ˙ÂÚ›‰Ô˘) Î·È 10 ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·fi Ù· ∆›Ú·Ó·. ∆· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¶¿ÚË ∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ ÂÓÒ ÙËÓ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ÚfiÍÂÓÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, η Kathryn Kay. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∂ÎıÂÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙËÓ «∞ÁÚÔÙÈ΋ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·», Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡, ÙÔ °∂ø∆∂ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ë «∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ °ÂˆÚÁÈ΋ ™¯ÔÏ‹».


∆Ô ∂µ∂£ ÛÙËÓ 3Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÎıÂÛË ∫√ƒπ¡£π∞ 2011

∆Ô ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙË 3Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÎıÂÛË «∫ÔÚÈÓı›· 2011», ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∫ÔÚÈÓı›·˜. ∏ 3Ë «∫ÔÚÈÓı›· 2011», Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 21 - 25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, ›¯Â ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÎıÂÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Âȯı› Û ̛· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∫∂∂∂ Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢∂£, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÂÁÁ‡ËÛË ÂÈÙ˘¯›·˜. ™Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ 3˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ∂ÎıÂÛ˘ «∫ÔÚÈÓı›· 2011», ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘-¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È πÔÓ›Ô˘, ∆¿ÛÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÊıËΠfiÏ· Ù· ÂÚ›ÙÂÚ· Î·È Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ: ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÔÙ¿, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο, ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÛοÊË, ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ˘ËÚÂۛ˜, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· „‡Í˘ Î·È ı¤ÚÌ·Ó-

Û˘, ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, È·Ì·ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÚÔ˚fiÓÙ· ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÙÔ ·ÚÂÌfiÚÈÔ, ÙË Ó¤· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ π∫∞, ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ ÙÔ˘˜. ∆¤ÏÔ˜ ¤ÁÈÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ô›ÓˆÓ ·fi ÔÈÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ÎÔÚÈÓıȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¤Ï·‚ ʤÙÔ˜ ¤·ÈÓÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË. ∏ ¤ÎıÂÛË ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÒıËÛ˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜. ◊‰Ë ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¿Óˆ ·fi 2.000 ÂÎı¤Ù˜ Î·È 100.000 ÂÈÛΤÙ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘.

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

29


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

O ¢. ¢fiÏÏ˘ ÛÙÔ ∂µ∂£

∂ıÈÌÔÙ˘È΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚË ¢fiÏÏË Â›¯·Ó - ÛÙȘ 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2011- Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ™ÙË Û˘ÓÙ¿ÓÙËÛË - Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ∂µ∂£ - Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ √∂À ∞ã, ¢ÈÔÓ‡Û˘ ¶ÚˆÙfi··˜.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Ú¤Û‚Ë Ù˘ ∫›Ó·˜

ªÂ ÙÔÓ Ú¤Û‚Ë Ù˘ ∫›Ó·˜, Qiwen Du Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ (Ô ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜). ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ- ÛÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘- ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∫›Ó·˜. ¶·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó, Â›Û˘, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Liwei Sun Î·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ù˘ ∫›Ó·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Jian Shen.

30

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011


∂ÈÛÙÔϤ˜

√È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚȷ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜

∆Ș ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Â› ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÓÔÌÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚȷ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜ η٤ıÂÛ ÙÔ ∂µ∂£ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. ∂ȉÎfiÙÂÚ·, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ ·ÍfiÓˆÓ, ÙÔ ∂µ∂£ ˘¤‚·Ï ÙȘ ÂÍ‹˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ: 1. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ˘ Û ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ô˘ ı· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ οı ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·ÔÙÂÏ› ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ¤Ó· ÛÈÛ‡ÊÂÈÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÏfiÁÔ˘˜: ·) ª¤ÏË ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ›Ù ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·, ›Ù ÂÙ·ÈÚ›˜ ¿Û˘ ÌÔÚÊ‹˜. ∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi, ÔÈΛÏÏÂÈ, ÔÈ ‰Â ÌÔÚʤ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ (ÚÔÛˆÈΤ˜ ‹ ÎÂÊ·Ï·ÈÔ˘¯ÈΤ˜) Â›Û˘ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È. °È· ÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË ÌÈ·˜ Û‡ÓıÂÙ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ··ÈÙ›ٷÈ, ÁÈ· οı ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, Ë Ù‹ÚËÛË ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÛÙÔȯ›· ¤Ú·Ó ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ °∂.ª∏., fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›·, ··Û¯fiÏËÛË, ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·, ‚·ıÌfi˜ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î. Ô. Î. ‚) ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ë ·ÔÙ‡ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜, Ë ÛÙ¿ıÌÈÛË ·˘ÙÒÓ Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÂÍ¢ÚÂı› «ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ̤ÙÚÔ» Â›Ó·È ˘ÔΛÌÂÓË Û ηı·Ú¿ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰È·Ù˘ˆ-

ı›. Á) ∂Âȉ‹ Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ‰È· ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ·˘Ù¿ ηχÙÔ˘Ó, Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Ú‡ıÌÈÛË, Ô˘ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ì ‚¿ÛË ÚÔÛÂÁÁÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Û ÙÌ‹Ì·Ù·, Â›Ó·È Ë ÚÔÛÊÔÚfiÙÂÚË. 2. ∫¿ıÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ÂÈÌÂÏËÙËÚȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Û‡Ìʈӷ ÚÔ˜ ÙȘ «Î·ÏÏÈÎÚ·ÙÈΤ˜» ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Â›Ó·È ÚÒÈÌË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î·È Ë ›‰È· «Î·ÏÏÈÎÚ·ÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÁÈ· Ù· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› Â·ÚÎÒ˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË. 3. £· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ Ë ∫∂∂∂ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ̤ÏË Â›Ó·È Ù· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο fiÚÁ·Ó· Î·È ‰Â ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ‰Èη›Ô˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, Ë ÂÎÚÔÛÒËÛË ·˘ÙÒÓ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∫∂∂∂ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ. ∫·Ù¿ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÈÛfiÙËÙ· ·˘ÙÒÓ, ÂÓÒ Î¿ı ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·Ó¿ÏÔÁ· ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·ÏÏÔ›ˆÛË Ù˘ ıÂÛÌÈ΋˜ ˘fiÛÙ·Û˘ Ù˘ ∫∂∂∂ ˆ˜ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¤ÏË Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Î·È fi¯È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ̤ÏË ·˘ÙÒÓ. 4. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÎÚÔÛÒËÛË Ù˘ ·ÓˆÓ‡ÌÔ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ ÂÎÏÂÎÙÔÚÈÎfi ÛÒÌ·, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ηıÈÂڈ̤Ó˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÁÈ· Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ·˘Ùfi ÂÈı˘Ì›. ∏ ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ù· ‰Â ÚfiÛˆ· Ô˘ ÙË ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó, ‹ ÙËÓ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ (‰ËÏ·‰‹ ‰›¯ˆ˜ ·fiÊ·πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

31


∂ÈÛÙÔϤ˜ ÛË ¢™) ̤ÏË ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÔÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. 5. °›ÓÂÙ·È Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ‹ ÌË, ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, ¤Ú· ·fi Ù· ηıÈÂڈ̤ӷ ‚·ÛÈο ∆Ì‹Ì·Ù· ªÂÙ·Ô›ËÛ˘, ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Î¿ı ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó·Áη›Ô, Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ∆Ì‹Ì·Ù·, Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ∂Í·ÁˆÁÈÎÒÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ, ¿ÏψÛÙ ‰Â, Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ˆ˜ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ Ú¿ÍË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

6. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÚÔ˜ Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Ì ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÂÈÌÂÏËÙËÚȷ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔÙ·ı›. 7. ∆· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ¤¯Ô˘Ó ‰Â ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·. ∏ ·Ú¯‹ ·˘Ù‹ ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó Ù· ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ· Û ·˘Ù‹ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó Ù˘ ·˘Ù‹˜ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ Ì ٷ ÏÔÈ¿ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÙÔ ∂µ∂£ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô ÛÙÔ ÚÔ˚Û¯‡Û·Ó ηıÂÛÙÒ˜ ·ÌÔÈ‚‹˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ıˆÚ› ··Ú·›ÙËÙË ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÁÚ‹ÁÔÚË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ÛÙȘ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

√È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·

∆Ș ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¡¤Ô ∂ıÓÈÎfi ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· η٤ıÂÛ ÙÔ ∂µ∂£ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ – ÛÙȘ 26 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ - ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ µÂÓÈ˙¤ÏÔ. √È ‚·ÛÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È: 1) ∏ ‰ÈηÈfiÙÂÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ. 2) ∏ ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. 3) ŒÓ· ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. 32

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011

4) ŒÓ· ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ηٷÛÙÚ·ÙËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ∂µ∂£ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ∞. º√ƒ√§√°π∞ ∂π™√¢∏ª∞∆√™ ºÀ™π∫ø¡ ¶ƒ√™ø¶ø¡ 1. √È ·ԉ›ÍÂȘ, ÁÈ· ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈÛ¯‡, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈο˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó (ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ, ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ›, Ì˯·ÓÈÎÔ›, ÎÔÌً̈ÚÈ· Î.Ï.). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÌÂÙÚ¿Ù·È ÙÔ ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂ-


ˆÓ ·fi ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ԉ›ÍˆÓ. 2. ∫·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜. 3. ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 1,2,3,4,5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 28 ÙÔ˘ ¡.3986/2011 Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ı· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌË Î¿Ï˘„˘ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ·fi ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î¿Ï˘„˘ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ·ÁÔÚ¤˜. 4. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÁÈ· ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ Û ÌÈÎÚÔÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. µ. º√ƒ√§√°π∞ ∂π™√¢∏ª∞∆√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ 1. ∂ÓÈ·›Ô˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (√∂ - ∂∂ - ∂¶∂ - ∞∂), Ì ÔÛÔÛÙfi ÊfiÚÔ˘ 20% Â› ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ, ÒÛÙ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi - ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Ì ÙȘ fiÌÔÚ˜ ¿ÏÏ· Î·È ÙȘ ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ªÂ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÊfiÚÔ˘ 20% Â› ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ó· ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∆· ‰È·ÓÂÌfiÌÂÓ·, ÛÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ‹ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ˘fiÏÔÈ· ηı·ÚÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ó· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 10%, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË. ∂ÊfiÛÔÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› ÂȉÈÎfi ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·fi Ù· ·‰È·Ó¤ÌËÙ· ΤډË, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ·˘ÙÒÓ Û οı ›‰Ô˘˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÂÙ›·˜ ·fi ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Î·Ù¿ ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚÈÂÙ›·˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ó· ÊÔÚÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÌË ÂÎÙÂÏÂÛı¤ÓÙˆÓ, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 10%. ¶ƒ√∫∞∆∞µ√§∏ º√ƒ√À ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜

Ë ÚÔηٷ‚ÔÏ‹, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. Œˆ˜ 150.000€ ΤډË, ÌˉÂÓÈ΋ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ 150.000 - 1.500.000€ ΤډË, 25% ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ 1.500.000€ Î·È ¿Óˆ ΤډË, 50% ÚÔηٷ‚ÔÏ‹. √È ÂÈÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢√À ‹ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, ÂÓÙfi˜ 60 ËÌÂÚÒÓ, ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘. ¡· Á›ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛÔ˜ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ οı ··›ÙËÛ˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ì ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ·˘Ùfi (ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞, ÂȉfiÙËÛË √∞∂¢, ÂȉfiÙËÛË ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ¡fïÓ, ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ π∫∞ Î·È ¿ÏÏ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ÊfiÚÔÈ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ , ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÊfiÚÔÈ Î.Ï.). 2. ∂ÈϤÔÓ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ∂›Û˘, ΛÓËÙÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ·Ú·ÌÂıfiÚȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿. ∫›ÓËÙÚÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‹Ù·Ó Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÛÙÔ ÌÈÛfi ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. °. º.¶.∞. ∂·ÓÂͤٷÛË, ·fi ÌˉÂÓÈ΋˜ ‚¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ º.¶.∞. Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ (Ù¤ÏË ¯·ÚÙÔÛ‹ÌÔ˘, ÊfiÚÔ˜ ηٷӿψÛ˘ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ Î.Ï.), ÙfiÛÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Â›ÛÚ·Í‹˜ ÙÔ˘˜. ¢. ∫ø¢π∫∞™ µπµ§πø¡ ™∆√πÃ∂πø¡ ∫ø¢π∫∞™ º√ƒ√§√°π∞™ ∂π™√¢∏ª∞∆√™ ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ™ÙÔȯ›ˆÓ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ·Ó·ıˆÚËıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∫µ™ ÛÙÔÓ ÎÒ‰Èη ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ: 1) √ ÙÚfiÔ˜ ÂÍfiÊÏËÛ˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ (ÙÚ·ÂπÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

33


∂ÈÛÙÔϤ˜ ˙ÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ‹ ÂÈÙ·Á¤˜ ÁÈ· ÔÛ¿ 1500 ¢ÚÒ ÌÂٷ͇ ȉÈÒÙË Ì ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›· Î·È 3000 ¢ÚÒ ÌÂٷ͇ ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ). 2) ∞ÏÔÔ›ËÛË Ù‹ÚËÛ˘ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÚfiÛıÂÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. ŒÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï· ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ,ÁÈ· ·Ï¿ Ï¿ıË ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú·‚·ÙÈ΋ Ô˘Û›·. 3) ŒÓ·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ. 4) ∏ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÔÔÈËı› Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û fiϘ ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ∫.µ.™. Î·È ÂÓۈ̿وۋ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ∫Ò‰Èη ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫.º.∂. , ·ÊÔ‡ Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ¿ÚıÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ , ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ¤Ó· ¿ÚıÚÔ Ó· ·Î˘ÚÒÓÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ¿ÚıÚÔ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·. ∂. ¢∏ª√™π√¶√π∏™∏ ∞¶√º∞™∂ø¡ ∂¶π∆ƒ√¶ø¡ ∫∞π ∂ƒø∆∏ª∞∆ø¡ ™∆π™ ∞ƒª√¢π∂™ º√ƒ√§√°π∫∂™ ¢π∂À£À¡™∂π™ £· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È, Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË, ·Ó¿ÚÙËÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ, Ì ÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÛÎÂÙÈÎÒÓ Î·È ·Ú·‚¿ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Î·È Â›Ï˘Û˘, ‰›¯ˆ˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ ÂˆÓ˘Ì›Â˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂›Û˘, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰›‰ÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ¢.√.À. Î·È ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ·fi ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ “ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›·” ‹ Ó· ÌË Á›ÓÂÙ·È ‰È·ÛÙ·ÏÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ÂÏÂÁÎÙÈο fiÚÁ·Ó·.

34

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011

™∆. º√ƒ√§√°π∫√™ ∂§∂°Ã√™ £· Ú¤ÂÈ Ó· ıÂÛÌÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·ÓfiÓ˜ ÛÙËÓ ÂÏÂÁÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÒÛÙ ӷ ·Ô‰Ôı› ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Îϛ̷ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÌÂٷ͇ ÂÏÂÁÎÙÒÓ Î·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓˆÓ. ∆Ô ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‚‹Ì·Ù· ÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ù· ÔÔ›· ı· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÂÍ’ ·Ú¯‹˜ Ë Âȯ›ÚËÛË Î·È Ù· ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Ó· ÙËÚÔ‡Ó Ù· ÂÏÂÁÎÙÈο fiÚÁ·Ó·. ∂›Û˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛË ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‰·¿Ó˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂ÓÈ·›Ô §ÔÁÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Î·È Ó· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÂΛ ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÚÚȄ˘ ‹ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì·, Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ù· Ï·ÛÙ¿ Î·È ÂÈÎÔÓÈο ÙÈÌÔÏfiÁÈ·, Ì ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÔÈÓ¤˜ ÂÍÔÓÙˆÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÂÏÔ‡Ó ÂÓ ·ÁÓÔ›·, ηıÒ˜ Î·È ·ÏÏËÏÔÛ˘ÁÎÚÔ˘fiÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ, Ì ‚¿ÛË fiϘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™∆∂, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂÚ› ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ Î·È Ï·ÛÙÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ê‹ÓÂÈ· Î·È Ó· ÌË Á›ÓÂÙ·È ‰È·ÛÙ·ÏÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· οÔÈÔ˜ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÂÌfiÚÂ˘Ì· ·fi οÔÈÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ , Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Ï·ıÚ·›· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì·, Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È fiÏË Ë Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ¤¯ÂÈ ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ (ÓfiÌÈÌ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο, ÂÍÔÊÏ‹ÛÂȘ ̤ۈ ηٷı¤ÛÂˆÓ ÎÏ.) Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ‡̷ÙÔ˜, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Ô Ï‹Ù˘ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ô ÂΉfiÙ˘ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜. ∂›Û˘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ fiÔ˘ Ô Ï‹Ù˘ Ï¿‚ÂÈ ¤Ó· Ï·ÛÙfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ˘ËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ηÓÔÓÈο, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ô Ï‹Ù˘ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È Ï·ÛÙfi, Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Î·È Ó· ÙÈ̈ÚËı›.


∂ÈϤÔÓ, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ı· ÎÚ›ÓÂÈ, Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ӥ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÙËÓ ÂÈÎÔÓÈÎfiÙËÙ· ‹ ÌË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ÒÛÙÂ Ë ‡·ÚÍË ÂÈÎÔÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È

·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÏÂÁÎÙ‹. £· Ú¤ÂÈ, Â›Û˘, Ó· ηٷÚÁËı› ÙÔ ¿ÚıÚÔ 14 ÙÔ˘ Ó. 2523/1997, ÂÚ› ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÙÔ˘ 50% ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÁÈ·Ù› ʤÚÓÂÈ Û ·‰˘Ó·Ì›· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi Ù· ¤ÚÁ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ªÂÙÚfi

√ ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· Ô˘ Û˘Ó¤Ù·Í·Ó ÊÔÚ›˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, °È¿ÓÓË ª·ÁÎÚÈÒÙË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ¤ÚÁ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ªÂÙÚfi. ∆Ô ˘fiÌÓËÌ· ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂÈÛÙ¤Á·ÛÌ· Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ À¶Àª∂¢π Î·È ÙËÓ ∞ÙÙÈÎfi ªÂÙÚfi ∞.∂./ªÂÙÚfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó, ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È, ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È Ù˘ Û˘ÓıÂÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ªÂÙÚfi. ™ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ï‹ÊıËηÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË Ì ÙËÓ ∞ÙÙÈÎfi ªÂÙÚfi ∞.∂., ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ÂÌÔÚÈÎÒÓ, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÒÓ - Î·È ÙˆÓ Â·Á-

ÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ·ÛÙ› Î·È ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙÚfi. √È Î·Ù·Áڷʛۘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ¤‰Ú˜ ηٷӤÌÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ∑ÒÓ˜ (∞, µ Î·È °) ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È. ™ÙË ∑ÒÓË ∞, Â›Ó·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÂÚÈÊÚ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁÔÙ·Í›ˆÓ. ™ÙË ∑ÒÓË µ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ¤ÓıÂÓ Î·È ¤ÓıÂÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁÔÙ·Í›ˆÓ Î·È ÛÙȘ ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ Î·ı¤ÙÔ˘˜ Ô‰Ô‡˜. ™ÙË ∑ÒÓË °, ÔÈ ·Ú¿ÏÏËÏÔÈ Ô‰Ô› Âη٤ڈıÂÓ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘, ÛÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ˙ÒÓ˜, ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÒÏËÛ˘ ÂȉÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi , ‚ÈÔÙ¯ӛ˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚȯıÔ‡Ó fiÛÔÈ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

35


∂ÈÛÙÔϤ˜ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ó· ηٷÛÙ› Ë ‰˘Ó·Ù‹ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Û ̛· fiÏË Ô˘ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËÏ¿. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˙ËÙÔ‡Ó Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ π∫∞ ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÂΛÓË Ô˘ ›Û¯˘Û ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÚÔÏ‹ÎÙÔ˘˜ Ù˘ ∏Ï›·˜ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË ¯ÚÔÓÈο ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ô˘ ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ √∞∂∂ ˙ËÙÔ‡Ó: - ¶·Ú¿Ù·ÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ. - ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·‹‰ËÛ˘ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Îϛ̷η , ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·ÚÎÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ηÈ, ·ÚÔ¯‹ ¢¯¤ÚÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ, Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÎÏ¿ÛË Ô˘ ηÙ›¯Â, fiÙ·Ó ÙÔ ÂÈı˘Ì‹ÛÂÈ, ¯ˆÚ›˜ ÏÔÈ¤˜ ÂÈϤÔÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ. - ∫·Ì›· ·‡ÍËÛË ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·ıfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∞ÎfiÌË ˙ËÙÔ‡Ó Ú˘ıÌ›ÛÂȘ º¶∞ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÏËÁ¤ÓÙ˜ ·fi Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ √∞∂¢ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Ó: - ∂¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔÓÔÈÒÓ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ›Ù ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ , ›Ù ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛˆÓ. - ÃÚÔÓÈ΋ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ fiÛÔ ‰È·ÚÎÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ªÂÙÚfi. - ∫¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔ 100% . - ∞·ÏÏ·Á‹ ·fi ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ (.¯. Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡). ∞fi ÙËÓ ∆ÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÔÈ ÊÔÚ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÌˉÂÓÈÛÌfi ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÛÙË ∑ÒÓË

36

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011

∞ Î·È Ì›ˆÛË ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ Î·Ù¿ 50% ÛÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô ∑ÒÓ˜, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∂›Û˘, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·Ï‹˜ ·›ÙËÛ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¢∂∏. ™ÙÔ «Ì¤ÙˆÔ» Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ∂µ∂£, ˙ËÙÔ‡Ó: - ∂ȉÈο ÂÁÁ˘Ô‰ÔÙÈο ¯·ÌËÏfiÙÔη ‰¿ÓÂÈ·, ¤ˆ˜ 100.000 ¢ÚÒ, ̤ۈ ∂∆∂∞¡, Ì ¤Ó·ÚÍË ·ÔÏËڈ̋˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÂÍÔÊÏÔ‡ÌÂÓ· Û ¤ÍÈ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ. ∆Ô ÌÂȈ̤ÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. - ŒÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ «∂ıÓÈÎfi ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ∞ÚԂϤÙˆÓ» (ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ À¶∞¡) , Ì ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ 10.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ∆¤ÏÔ˜ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ¢∂∏ Î·È ∂À∞£ Î·È ÂÍfiÊÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ‰fiÛÂȘ, ÂÓÒ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÙÙÈÎfi ªÂÙÚfi/ªÂÙÚfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜: - ªfiÓÈÌË Ê‡Ï·ÍË Î·È ÊˆÙÈÛÌfi˜ ÛÙ· ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ·, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÊÚ¿ÍÂȘ Ì Ϸ̷ڛÓ˜. - µÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÙ·Í›ˆÓ. - ∂›Û¢ÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ / ÃÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¶·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi, ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂µ∂£, www.ebeth.gr, Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.


∂ÈÛÙÔϤ˜

√È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘

∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ÙÔ ∂µ∂£ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÔÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ôχ ÓˆÚ›˜ Ó· ÎÚÈı› Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›·, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÚı‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÓÔÌÔıÂÙËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÙÔ ∂µ∂£ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: 1. ∆ËÓ ÂÔÙ›· ÙˆÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ·fi Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ - manager, Ô˘ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÙÚ· Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Û ÔÚÁ·ÓˆÙÈο Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ı¤Ì·Ù·. 2. ∆Ô ‰È·Ú΋ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛˆÓ, Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙˆÓ Î·È Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤ÓˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ. 3. ∆ËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ıÂÛÌÒÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ Â›Ï˘Û˘ ‰È·ÊÔÚÒÓ (‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË - ‰È·ÈÙËÛ›·), ÒÛÙ ӷ ÂÚÈ‚ÏËıÔ‡Ó Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ó· ÌÂȈı› Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ Ôϛ٘ ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·. 4. ∆ËÓ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛ· (∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ¶ÂÈÚ·È¿), ÒÛÙÂ, ̤ۈ ·˘Ù‹˜, Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÙ·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ™ÙËÓ

ηÙ‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, ı· ‚ÔËıÔ‡ÛÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¶ÔÈÓÈÎÒÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù· ÔÔ›· ı· ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ‰ÈηÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË ÔÈÓÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·Ù›ıÂÓÙ·È Û ¿ÏÏ· ∆Ì‹Ì·Ù· (ÂÚÁ·ÙÈο, ·ÛÙÈο Î.Ï.). 5. ∆Ô Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÚˆÙÔ›۷ÎÙˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó·‚ÔÏ‹. 6. ∆ËÓ ··Ú¤ÁÎÏÈÙË Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ηÓfiÓ· ÂÚ› ÌË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Û οı ›‰Ô˘˜ (‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜, ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÓÈΤ˜) ˘Ôı¤ÛÂȘ, Ô˘ ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È Û ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi, ÙË ÌË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Û ˘Ôı¤ÛÂȘ, Ô˘ ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi Î·È ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÏfiÁˆ ¤Ú·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘. 7. ∆ËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ¤Ó‰Èη ̤۷, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ·ÔÙÚÂÙÈÎÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÈÓÒÓ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÛÎËÛ˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·‚¿ÛÈÌˆÓ ‰ÈÎÔÁڿʈÓ. 8. ∆ËÓ ·ÔÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·Ú·‚·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÒÓ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÛ˘ÌÊÔÚËı› Ë ‡ÏË ÛÙ· ÔÈÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. 9. ∆Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, Ô˘ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ‰ÈηÛıÔ‡Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· (fiˆ˜ Ï.¯. Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜, ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÚÔÛËÌ›ˆÛ˘ ˘Ôı‹Î˘ ÎÔÎ.), Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤Î‰ÔÛË ·fiÊ·Û˘ Â’ ·˘ÙÒÓ, Ì ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, Ô˘ ÂÎ Ù˘ ʇÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÒÓÔ˘Ó Ù·¯‡Ù·ÙË ÂΉ›Î·ÛË Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ‰È’ ÂÁÁڿʈÓ.

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

37


¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘-Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜ «75 ¯ÚfiÓÈ· Â› 15 Ë̤Ú˜ ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢»

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ∂µ∂£ Ë Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ¶Ô˙ÚÈΛ‰Ë, °ÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢∂£ ∞∂, Ì ٛÙÏÔ «75 ¯ÚfiÓÈ· Â› 15 Ë̤Ú˜ ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢» ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ¢È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜. ∆Ô Ï‡Έ̷, Ô˘ ÂΉfiıËΠ·fi ÙË ¢.∂.£. ∞.∂. ·Ó·Û‡ÚÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ̤۷ ·fi Ù· ÂÎıÂÛȷο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ¢.∂.£. Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ÙË Á¤ÓÓËÛÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.

¶ 38

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011


ª¤Û· ·fi ÙȘ 400 ÛÂÏ›‰Â˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÌӋ̘ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÎıÂÛȷ΋ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛË- ·fi ÙËÓ ÚÒÙË «ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË» ÙÔ˘ 1926 ̤¯ÚÈ ÙËÓ 75Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ 2010. . ∫·ÈÓÔÙƠ̂˜, Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ¤‚·Ï·Ó ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ, ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ÌÂ Ï¿Ì„Ë Î·È ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜, ·ÛÙ¤Ú˜ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÛÙÂÚÂÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰‡Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ∆Ú·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂Îı¤Ûˆ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ·Ó·Ï˘ÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ 75 ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ™ÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ì›ÏËÛ·Ó Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘Ù¿Ú˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ - ¤Ó· ·ÚfiÓ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÎÈ ¤Ó· ̤ÏÏÔÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙȘ ÂÎıÂÛȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ - Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂£ ∞∂, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ô˘Ì¿Û˘, Ô ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¢∂£ ∞∂, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∆˙‹Î·˜, ÙÔ ·ÚÈÛÙ›‰ËÓ Ì¤ÏÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ ∂µ∂£ °È¿ÓÓ˘ ¢·Ì·Û›Ó·˜ Ô˘ ·fi ηډȿ˜ ·Ó·fiÏËÛ ÙȘ ·ÏȤ˜ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ ¢∂£ ÂÓÒ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜, Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶Ô˙ÚÈΛ‰Ë˜, ¢¯·Ú›ÛÙËÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘, ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘ οÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÌÓ›· ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È Ù¤ˆ˜ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢∂£, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘Ù¿Ú˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï‡Έ̷ ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Û ·˘Ùfi ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ÔÏÏ·Ïfi˜ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ∞Ó¤ÊÂÚ ‰Â ˆ˜ Ë ¢∂£ ·Í›˙ÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÚÔÔÙÈ΋, Ú¤ÂÈ Ó· Â·ÓÂʇÚÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Î·È Ó· Í·Ó·Á›ÓÂÈ ÂÏ΢ÛÙÈ΋, Û˘Ì‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ‰‹ÌÔ˜ ı· ÛÙ·ı› Ï¿È ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ÛÙË Ó¤· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Î·È ÂͤÏÈÍË. ¶·Ú·ÁˆÁfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ¢∂£ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂µ∂£), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ›‰Ú˘Û‹˜ Ù˘. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ̿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ӥ˜ ÂÎıÂÛȷΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, Ó¤· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜. ∫È‚ˆÙfi fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘, Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂£ ∞∂, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ô˘Ì¿Û˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂÓfi˜ ÊÔÚ¤· Ì ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›· Î·È ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. √ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¢∂£ ∞∂, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∆˙‹Î·˜, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÛÙÔ Ï‡Έ̷ ·˘Ùfi ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË ¯·Ì¤ÓË Ì·˜ ·È‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È Ì·˙› ÙËÓ fiÏË, ÌÈ· fiÏË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·ÊÙÈ·¯ı›, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, Ì ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙË ¢∂£. °È· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ, ·ÍÈÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ÙˆÓ ¢∂£ Î·È Helexpo, ·ÏÏ¿ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ¡ÒÓÙ· ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë. ÃÔÚËÁÔ› ÙÔ˘ Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ë Helexpo, Ë Interexpo, Ë Interform Î·È Ë ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ÙÔ ∂µ∂£, ηıÒ˜ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ıˆÚ› fiÙÈ, Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË, Ë ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ, fiˆ˜ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·ÔÎÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·.

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

39


™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Û ٤ÛÛÂÚ· Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

™ 40

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011

ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ›˜ Î·È ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ¿ÏÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ÛÙfi¯Ô, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.


√ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ «ÙÚ¤¯ÂÈ» ‹‰Ë ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 580.000 ¢ÚÒ. ∆· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ·fi ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ∂Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ∞ÓÙÒÓË ªÔ‡ÌÔ˘Ï·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ∂µ∂£ (fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ‰ÂÏÙ›Ô ∆‡Ô˘ Ù˘ 6˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 2011) Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Wide ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË -̤ۈ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ȉȈÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ- Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÛȷ΋˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÛÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∂Ù·›ÚÔÈ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÊÔÚ›˜ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: - ∂ÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 40 ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó, Ì·˙› Ì 120 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ̤ۈ Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘, Û ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜. ¢¤Î· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi οı ¯ÒÚ· (40 Û˘ÓÔÏÈο) ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÛȷ΋˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜. - ∂ÈÏÔÁ‹ ÂȉÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ 10 ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË Û¯Â‰›ˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ / ÂÌÔÚÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ management Î·È Ó¤ˆÓ ÙÚfiˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‚È‚Ï›Ô˘ ηÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ì ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ 40 ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ - ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºfiÚÔ˘Ì ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ì ÙÌ‹Ì·Ù· B2B Î·È G2B, ·ÊÈÂڈ̤ӷ ÛÙËÓ Û‡Ó·„Ë Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜. ™ÙÔ ÊfiÚÔ˘Ì ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó 10 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi οı ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 30/03/2013 Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ (fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ∂µ∂£) Â›Ó·È 195.010 ¢ÚÒ (75% ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È 25% ÂıÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹). √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È 1.563.374 ¢ÚÒ. ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ÙÔ ∂µ∂£ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Losamedchem Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ¤ˆ˜ ÙȘ 31/05/2013. √È ÂÙ·›ÚÔÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÊÔÚ›˜ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›·, ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙË ª¿ÏÙ·. √È Î‡ÚȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: - ∞Ó¿Ï˘ÛË SWOT ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. - ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ηÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. - ªÂϤÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. - ªÂϤÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ £·Ï¿ÛÛÈˆÓ §ÂˆÊfiÚˆÓ Î·È Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. - ªÂϤÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ¢È·ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. - ™˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ LOSAMEDCHEM. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ∂µ∂£ Â›Ó·È 181.160 ¢ÚÒ (75% ∫ÔÈÓÔÙÈ΋ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË - 25% ∂ıÓÈ΋ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹) Î·È Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ 1.668.180 ¢ÚÒ.

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

41


™ÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∂›Û˘, ÙÔ ∂µ∂£ ˘ÏÔÔÈ› (¤ˆ˜ ÙȘ 28/02/1013) ÙÔ Egnatia VAE (∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂‰·ÊÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂ÏÏ¿‰· - µÔ˘ÏÁ·Ú›· 2007 - 2013) Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·Ó¤ÚÁˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ‹‰Ë ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Û ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ‰È·Û˘ÓÔÚȷ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜-µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο - ÔÈÎÔÓÔÌÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÁÂÈÙÓÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ οıÂÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ ∂ÁÓ·Ù›·˜ √‰Ô‡. ∂Ù·›ÚÔÈ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÙÔ ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Blagoevgrad «Neofit Riski» Î·È ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Blagoevgrad √È ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: - ÀÏÔÔ›ËÛË ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ 100 ˆÚÒÓ ÁÈ· 20 ∂ÏÏËÓ˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Û ı¤Ì·Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È management - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ÛÙÂϤ¯ˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∂µ∂£ - ∫·Ù’ ȉ›·Ó ˘ËÚÂۛ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ Û 25 Ó¤Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜, ηıÒ˜ Î·È Û 20 ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ 200 ˆÚÒÓ - ÀËÚÂۛ˜ tele - consulting Û 25 Ó¤Ô˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜, ηıÒ˜ Î·È Û 20 ªª∂ ÁÈ· ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ 200 ˆÚÒÓ √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ∂µ∂£ Â›Ó·È 172.800 ¢ÚÒ (85% ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È 15% ÂıÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹) Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 1.297.445 ¢ÚÒ. ¶ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Ô˘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Â›Ó·È ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Elie (ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ERASMUS LIFE LONG LEARNING) Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ¤ˆ˜ ÙȘ 30/09/2012. ∂Ù·›ÚÔÈ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Û ·˘Ùfi Â›Ó·È ÊÔÚ›˜ Î·È ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÙË ºÈÓÏ·Ó‰›·, ÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È Î‡ÚȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Elie ·fi ÙÔ ∂µ∂£ ›ӷÈ: - ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ 50 ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Û ‚¿ıÔ˜ ·Ó¿Ï˘ÛË 10 ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ (Case studies) - ¶·Ú·ÁˆÁ‹ Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ, ÂΉËÏÒÛÂȘ. - ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘Ó‰ڛԢ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ∂µ∂£ Â›Ó·È 34.185 ¢ÚÒ (75% ∫ÔÈÓÔÙÈ΋ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È 25% ÿ‰È· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹) Î·È Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ 398.232 ¢ÚÒ.

42

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011


ŒÓ·ÚÍË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ (°∂.ª∏.) Î·È Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ªÈ·˜ ™Ù¿Û˘ (À.ª.™.) ·fi 04.04.2011

∞Á·ËÙ¿ ª¤ÏË, ™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ (°∂.ª∏.), ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 04.04.2011, ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ªÈ·˜ ™Ù¿Û˘ (Àª™) ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. µ¿ÛÂÈ ·˘Ù‹˜, ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ∂.¶.∂., ∞.∂ ηıÒ˜ Î·È ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Û‡ÓÙ·ÍË Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ Û ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· - ˘ԉ›ÁÌ·Ù· ÂÓÙ‡ˆÓ, Ô˘ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·ıÒ˜ Î·È ›Ó·Î·˜ Ì ٷ ‚‹Ì·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ √.∂. Î·È ∂.∂. ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ Ì ·Ú. 470/24.03.2011 º∂∫ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÔÛȇıËÎÂ Ë ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ∫1-802. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ∫À∞ Ì·˙› Ì ٷ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓË ÛÙËÓ ÂÓ ı¤Ì·ÙÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜, www.ebeth.gr, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ™ËÌ·ÓÙÈο £¤Ì·Ù·. °È· ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ˘ËÚÂÛ›·, ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2310 - 370.112 Î·È 370.113, ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ 09:00 - 14:30.

°ÂÓ ÈÎfi ∂Ì ÔÚÈ ÀË Îfi ÚÂÛ ªË ›· ª ÙÚÒ Ô È·

˜™ Ù¿Û Ë˜


™ÙÔ… ·fiÛ·ÛÌ· ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ∞ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙÔ ∂∆∂∞¡, ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÁÈ· Ù· Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·

∏ 44

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011

Âȉ›ӈÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙˆÓ fiÚˆÓ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÚfiıÂÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÔχÛÂȘ Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙË Ó¤· ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ - ·fi 15 ¤ˆ˜ 20 πÔ˘Ï›Ô˘ 2011 - ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û 302 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ -̤ÏË ÙÔ˘ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ PrimoQ Ù˘ Palmos Analysis.


∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂∆∂∞¡ (ÚÒËÓ ∆∂ª¶ª∂) - Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·ÔÏËڈ̋˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰˘ÛÌÂÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ - ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù· ÔÔ›· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. ∆· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∆Ô ÈÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∂∆∂∞¡ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Ë «∂ÁÁ‡ËÛË ¢·Ó›Ԣ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ∫›ÓËÛ˘ Ì ∂ȉfiÙËÛË ∂ÈÙÔΛԢ» ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÌÈÛ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (56%) ·fi fiÛ˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË Î¿ÔÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔχÏÔÎË Î·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ 51% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Û οÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∂∆∂∞¡, ÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·›ÙËÛ˘ Î·È ¤ÁÎÚÈÛ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ·˘Ù¿. ∞Ï‹ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ 46%. ∞fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Û οÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∂∆∂∞¡, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ (65%) ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ˘fi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ë ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Â›Ó·È «Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË» ‹ «·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏË». ¶ÂÚ›Ô˘ ÌÈ· ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (35%) ıˆÚ› ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Ì¤Ûˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∆∂ª¶ª∂ «∞‰‡Ó·ÙË» ‹ «¶Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË», ÂÓÒ ÂÚ›Ô˘ ÌÈ· ÛÙȘ ¤ÓÙ (19%) ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂ›˜ ÛÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ. ∫·È ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ (‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 85%) ıˆÚÔ‡Ó ··Ú·›ÙËÙË ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË - ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘- ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÏËڈ̋˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‰·Ó›ˆÓ, ηٿ ‰‡Ô ¤ˆ˜ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ‹ Î·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ô˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, ÌfiÏȘ ÙÔ 22% ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∂∆∂∞¡. ∞fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜, ÙÔ 17% ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ù· ¯·ÌËÏfiÙÔη ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Ì ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∆·Ì›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ‰··ÓÒÓ ·ÁÔÚ¿˜ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ, ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙÔ 16% ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÎÔ ‰¿ÓÂÈÔ Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ˆ˜ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î›ÓËÛ˘ Î·È ÙÔ 7% ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÁÈ· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î›ÓËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË ÂÈÙÔΛԢ. ªÈÎÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ¯·ÌËÏfiÙÔη ‰¿ÓÂÈ· (Ì ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∂∆∂∞¡) ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (5%) Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ (3%). ¡· ÛËÌÂȈı› ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ 58% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ ∂∆∂∞¡, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ıˆÚÂ›Ù·È «Ôχ» ‹ ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ì›ÓÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰fiıËηÓ, fiÙÈ ÙÔ ∂∆∂∞¡ (ÙÔ ∆∂ª¶ª∂ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ) ‚Ô‹ıËÛ - Û ÌÈÎÚfi ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞ÚÓËÙÈΤ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ∞ÚÓËÙÈ΋ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ - ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ∆∂ª¶ª∂ ‹ ÙÔ ∂∆∂∞¡ - Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛˆÓ. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È «Î·ıfiÏÔ˘» (29%) ‹ «Ï›ÁÔ Úfiı˘Ì˜» (37%) ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›ˆÓ Ì ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∂∆∂∞¡ Î·È «Ôχ Úfiı˘Ì˜» ÌfiÏȘ ÙÔ 5%. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ Ë ›‰È· Ì ٷ fiÛ· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∆∂ª¶ª∂ ·ÊÔ‡ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛÔÛÙ¿ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Û 18%, 30% Î·È 8%. ∂ÈϤÔÓ ÙÔ 59% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ‰ËÏÒÓÂÈ «fi¯È» Î·È Ì¿ÏÏÔÓ «fi¯È» fiÙ·Ó ÚˆÙ¿Ù·È Â¿Ó Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È. ªfiÏȘ ÙÔ 2% ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Ë Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ, ÙÔ 37% ϤÂÈ fiÙÈ ÂȉÂÈÓÒıËÎÂ Î·È ÙÔ 59% ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË. πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

45


∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ™ÙÔ «ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ» Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ì‹ÎÂ Î·È Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010, Ôχ ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ª¿ÚÙÈÔ, fiÙ·Ó Ë ¯ÒÚ· ˘¤ÁÚ·„ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· «·ÚÓËÙÈο» (67%) Î·È «Ì¿ÏÏÔÓ ·ÚÓËÙÈο» (25%), ¤Ó·ÓÙÈ 50% Î·È 30% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010 Î·È 47% Î·È 19% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2010. ∂ÈϤÔÓ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ‰È¿ÎÂÈÓÙ·È ·ÚÓËÙÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ „ËÊ›ÛÙËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ηıÒ˜ Ù· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ˆ˜ «Î·ıfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο» Û ÔÛÔÛÙfi 65%, Î·È ˆ˜ «·ÚÎÂÙ¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο» Û ÔÛÔÛÙfi… 3%. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Â›Û˘ ˆ˜ Ë ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ï¿ ÎÚ·Ù›, ·ÏÏ¿ Ì‹Ó· ÙÔ Ì‹Ó· ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È. ∆Ô 67% ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ‹Ù·Ó 54%. ∞‡ÍËÛË ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÌfiÏȘ ÙÔ 6% ¤Ó·ÓÙÈ 16% ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 2011, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ԉ‡ÂÈ ÚÔ˜ ¤Ó· Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÚÔ˜ ¤Ó· «ÛÊȯÙfi» ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¢˘ÛÔ›ˆÓ· fï˜ Â›Ó·È Ù· ÌËӇ̷ٷ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË: ∆Ô 51% ıˆÚ› fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (¤Ó·ÓÙÈ 39% ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2011) Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ 4% ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚÔÛÏ‹„ÂȘ (¤Ó·ÓÙÈ 8% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ). ∏ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ‰ڿ˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂȈı› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿ ÙÔ 68% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ. ∫·È ‚¤‚·È· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÚÔÂÍÔÊÏÔ‡Ó ÌÈ· ·ÎfiÌË ÈÔ ·ÚÓËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·ıÒ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÎÒÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ (ÔÛÔÛÙfi 77% ¤Ó·ÓÙÈ 64% ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2011). ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ‰Â ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊ·ÏÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ùˆ¯Â‡ÛÂˆÓ (ÔÛÔÛÙfi 83%) ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‹ ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜.

46

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011


∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ °π∞ ∆∞ ª∂§∏ ∆√À ∂µ∂£

∂ª¶√ƒπ∫√ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ THESSALONIKI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

www.ebeth.gr

∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ, ∆Ô ∂µ∂£ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ fiÔ˘ Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ, fiÔÙ ÙÔ ıÂÏ‹ÛÂÙÂ! ªÂ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÙÂ Î·È ÙËÓ ÈÛÙˆÙÈ΋ (‹ ÚÔÏËڈ̤ÓË) οÚÙ· Û·˜, ÌÔÚ›Ù Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÙ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û·˜ Î·È Ó· ÂÎÙ˘ÒÛÂÙ ¿ÌÂÛ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ù· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο Û·˜. ∫ÂÚ‰›ÛÙ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì·, Ì ÙȘ Ӥ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂.µ.∂.£.! °È· ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô www.ebeth.gr, ‰›Ô «∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£». ∆Ô ∂µ∂£ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Î·È ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¢À√ ∂Àƒø (2€) ÁÈ· οı ÂÍfiÊÏËÛË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ (·fi 1€ Û οı ÔÚÁ¿ÓˆÛË): ñ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∞ÔηٿÛÙ·Û˘ ∞Ó·‹ÚˆÓ ¶·›‰ˆÓ (∂§∂¶∞¶). ñ WWF ∂§§∞™, ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

∫ÂÚ‰›ÛÙ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì·! µÔËı‹ÛÙ ٷ ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ!


Primo Q ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ¢ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ∂µ∂£

∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ, ™·˜ ÚÔÛηÏԇ̠ӷ Û˘Ì‚¿ÏÂÙ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ PrimoQ. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ·Ó·Î‡ÙÂÈ Î¿ÔÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ∂µ∂£ ÂÈı˘Ì› Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ı· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ e-mail Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ Û·˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ì ۇӉÂÛÌÔ (link) ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘. ∫¿ı Âȯ›ÚËÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È ÛÙ·ıÂÚfi username Î·È password Ô˘ Ù˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È Ù· ÔÔ›· Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿. ™˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ PrimoQ, ·Ú¤¯ÂÙ ∞ª∂™∞, ∞•π√¶π™∆∞ Î·È °ƒ∏°√ƒ∞ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ÁÈ· ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Âȉ›ˆÍË Ï‡ÛˆÓ. °È· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Û·˜, ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ site ÙÔ˘ ∂µ∂£, www.ebeth.gr, ‰›Ô "PrimoQ-online ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ", ÂÓÒ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÂÈϤÍÙ ÙÔ ‰›Ô "ªÂϤÙ˜-∂Îı¤ÛÂȘ √∂À", ηÙËÁÔÚ›·: "ŒÚ¢Ó˜ - ¢ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ".

™˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›Ù ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο! ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È µ√∏£∏™∆∂ ∆∞ ¶∞π¢π∞ ∫∞π ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡!


™∂ªπ¡∞ƒπ∞

·fi ÙÔ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ∆¯ÓÈÎÔ‡ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ∆Ô ∂µ∂£, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÛÂÈÚ¿˜ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ, Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· «Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ˆ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·ÛÊ·Ï›·˜», Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 13 ÙÔ˘ Ó. 1568/85 Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 6 ÙÔ˘ .‰. 17/96. T· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÌÔÚʈıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·, ÛÙËÓ °’ ηÙËÁÔÚ›·. ∆· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ .‰.294/88, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∫∞∆∏°√ƒπ∞ °' ∫ø¢π∫√™ ∞ƒπ£ª√™ 1. °ÂˆÚÁ›· 01 2. ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 02 3. ∂ÌfiÚÈÔ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÍÂÓԉԯ›·, ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·ÔıË·ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÂÏÈÁÌÒÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ, ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÔıË·ÛÂȘ ˘ÁÚÒÓ Î·È ·ÂÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÌÂÙ¿ „‡Íˆ˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫·ÙËÁÔÚ›· µ'. ∆· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷ Î·È ÔÈ ·Ôı‹Î˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·˘Ù‹Ó, ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·˘Ù‹ ηÙËÁÔÚ›· Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. 6,7 4. ∆Ú¿Â˙˜, ÏÔÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ȉڇ̷ٷ, ·ÛÊ¿ÏÂȘ, ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂȘ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÏÔÈ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎÙfi˜ ·' ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÂÏÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· µ'. 8,9 5. ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË 130272/3.4.2003 ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜: ñ Ë ÔÌ¿‰· π ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÚ·Ê›· Î·È È·ÙÚ›· (ÏËÓ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›ˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ), Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 5 ˆÚÒÓ Î·È ñ Ë ÔÌ¿‰· ππ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ °, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 10 ˆÚÒÓ. ∆· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ∆ÂÙ¿ÚÙË, ·fi ÙȘ 17:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 22:00, Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Â› Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ªÔÚȯfi‚Ô˘ 1 (§·‰¿‰Èη). ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È: ñ ÁÈ· Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙˆÓ 5 ˆÚÒÓ ÛÙ· 40 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È 65 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË ñ Î·È ÁÈ· Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙˆÓ 10 ˆÚÒÓ ÛÙ· 45 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È 75 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£.

°È· ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ (∆ÛÈÌÈÛ΋ 29, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 2310 370 180, 370 181, Fax: 2310 370 175). 50

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011


∂ª¶√ƒπ∫√ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¢/ÓÛË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜

™∂ªπ¡∞ƒπ√ Ô ∂ƒ°√¢√∆∏™ ˆ˜ ∆∂áπ∫√™ ∞™º∞§∂π∞™ °È· ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 50 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ∂¶π∫π¡¢À¡√∆∏∆∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™: °’ ∫∞∆∏°√ƒπ∞ (¶¢ 294/88 Î·È 17/86) ∞π∆∏™∏ ™Àªª∂∆√Ã∏™ ™ÙÔȯ›· ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘/˘ ∂¶ø¡Àª√:

√¡√ª∞:

∆√¶√™ °∂¡¡∏™∏™:

√¡√ª∞ ¶∞∆ƒ√™: ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ °∂¡¡∏™∏™:

∞ƒπ£. ¢.∆∞À∆√∆∏∆∞™:

∂∫¢√£∏∫∂ ∞¶√:

∆∏¡:

£∂™∏ ™∆∏¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏: ∂¶ø¡Àªπ∞ / ∆π∆§√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™: ¢π∂À£À¡™∏: ∆∏§.:

FAX:

∞ÚÈı. ªËÙÚÒÔ˘ ∂µ∂£:

e-mail: (Â¿Ó Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ë Âȯ›ÚËÛË)

∫∞∆∏°√ƒπ∞ °' (ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ) (¶.¢. 294/88) 1. °ÂˆÚÁ›· 01. 2. ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 02. 3. ∂ÌfiÚÈÔ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÍÂÓԉԯ›·, ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·ÔıË·ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÂÏÈÁÌÒÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ, ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÔıË·ÛÂȘ ˘ÁÚÒÓ Î·È ·ÂÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÌÂÙ¿ „‡Íˆ˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫·ÙËÁÔÚ›· µ'. ∆· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷ Î·È ÔÈ ·Ôı‹Î˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·˘Ù‹Ó, ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·˘Ù‹ ηÙËÁÔÚ›· Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË 6,7. 4. ∆Ú¿Â˙˜, ÏÔÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ȉڇ̷ٷ, ·ÛÊ¿ÏÂȘ, ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂȘ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÏÔÈ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÂÏÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· µ' 8,9. 5. ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ŸÏ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ π Î·È ππ. √Ì¿‰· π ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·) ÁÚ·Ê›· Î·È ‚) È·ÙÚ›· (ÏËÓ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›ˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ). ¢È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 5 ÒÚ˜. √Ì¿‰· ππ fiÛ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· π. ¢È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 10 ÒÚ˜. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· °’: (™ËÌÂÈÒÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·Ï‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜) 1 2 3 4 5 ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ·Ó·Ï˘ÙÈο: ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ÀÔÁÚ·Ê‹ ™ÊÚ·Á›‰· ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È: ∞) ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· π ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 40 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÙˆÓ 65 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË Î·È µ) ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ππ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 45 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÙˆÓ 75 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË. ¶·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ηٷı¤ÛÂÙÂ, ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, Û˘ÌÏËڈ̤ÓË ÙËÓ ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ªÔ‡ÌÔ˘Ï·˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, ∆ÛÈÌÈÛ΋ 29, 546 24 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÏ.: 2310/370.180, 370.181, fax: 2310/370.114, 370.136. πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

51


∂ÎÏÔÁ‹ ∂Ì. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √™∂¶

52

™ ¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011

ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Û ÛÒÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √™∂¶, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â - ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 - Ô ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘. √ Î. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÎϤ¯ÙËΠÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Î·È ı· ÚÔ‰Ú‡ÂÈ.


∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ √™∂¶ ÂÎϤ¯ıËÎÂ Ô Î. £ˆÌ¿˜ ∫·ÙÛ·‰Ô‡ÚÔ˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∂µ∂∞. ∆ÔÓ Î. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ·Ó·ÏËÚÒÓÂÈ Ë Î· ª·Ú›· ÷Ù˙¿ÎÔ˘, °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂µ∂£. ª¤ÏË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ë Î· ÃÚÈÛÙ›Ó· ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ë, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ Ì ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ÙËÓ Î· ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ÷˙¿Ë-¶›ÙÙ·, ∞’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ¶™∂, Ô Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫Ô˘ÎÔ‡ÓÙ˙Ô˜, ª¤ÏÔ˜ ¢.∂. ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔÓ Î. Ã·Ú›Ï·Ô ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ, ŒÊÔÚÔ ™µµ∂ Î·È Ô Î. °Â‰ÂÒÓ µÔ˘Ï‹, °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ÙËÓ Î· µ·ÛÈÏÈ΋ §Ô‡ÓÙ˙Ë, ¢ÈÎËÁfiÚÔ-∂ÓÙÂÙ·Ï̤ÓË ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ™∂µ∂. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ (√™∂¶) - Black Sea Economic Cooperation (BSEC), ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1992, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜, ˆ˜ ¿Ù˘Ë ¢È·Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ Î·È ÌÂÙÂÙÚ¿Ë Û ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙËÓ 01.05.1999, fiÙ·Ó Ù¤ıËΠ۠ÈÛ¯‡ Ô ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi˜ ÿÚÙ˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ›¯Â ˘ÔÁÚ·Ê› ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 1998 ÛÙË °È¿ÏÙ·. Œ¯ÂÈ ¤‰Ú· ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ™ÙÔÓ √™∂¶ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 12 ¯ÒÚ˜ (∞Ï‚·Ó›·, ∞ÚÌÂÓ›·, ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó, µÔ˘ÏÁ·Ú›·, °ÂˆÚÁ›·, ∂ÏÏ¿‰·, ªÔω·‚›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ƒˆÛÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·, ∆Ô˘ÚΛ· Î·È √˘ÎÚ·Ó›· Î·È ™ÂÚ‚›·-ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ). ∏ ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ √™∂¶ ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Ë ™ÂÚ‚›· & ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠηٿ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ∂Ú‚¿Ó (18.04.2002). H ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹, ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂÈÚ‹Ó˘, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ̤ۈ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È fi¯È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. √ √™∂¶ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ‰È·‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÔ˘ ÂÍÂÙ·˙Ô̤ÓÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÏÂÈÔ„Ëʛ˜. ∫·Ù¿ ÁÂÓÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ÔÌÔʈӛ·. ¢È·ı¤ÙÂÈ Û¯ÂÙÈο ¢¤ÏÈÎÙË ‰ÔÌ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1. ÙË ¢È·Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ì ٷ ·Ó¿ ÂÍ¿ÌËÓÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÀÔ˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ À„ËÏÒÓ ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙȘ √Ì¿‰Â˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ∂ÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ. 2. ÙË ¢È·ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ √™∂¶ ("PABSEC"). 3. ÙË ¢È·-ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ë ÔÔ›·, ̤ۈ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √™∂¶ ("Business Council"), ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÛËÌ·Û›· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜. 4. ÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ∞Ó·ه͈˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜ ("Black Sea Trade and Development Bank"), Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ √™∂¶, Ì ¤‰Ú· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. 5. ∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ÕÁ΢ڷ. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο ·fi ¢ÈÂıÓ‹ °Ú·ÌÌ·Ù›· ("PERMIS") Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓ/ÔÏË, ÂÓÒ Ë ¶ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·ÛÎÂ›Ù·È ·Ó¿ ÂÍ¿ÌËÓÔ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË, Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ (ηٿ ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ).

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

53


∞ƒ£ƒ√ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢∂£ ∞∂, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ¶Ô˙ÚÈΛ‰Ë

™ËÌ¿‰È· ·Ó¿Î·Ì„˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÎÏ¿‰Ô

ª

ÔÚ› ÔÈ Êfi‚ÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÎÏ¿‰Ô Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ·ÈÛıËÙ¿, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fï˜ ÂÎÏ›„ÂÈ. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ¤Ó· Û·ÊÒ˜ ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ ÛÎËÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÎıÂÛȷ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Ë ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Í·Ó·‚ڋΠÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Î·È ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ù˘ Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ ÌÚÔÛÙ¿ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË.

54

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011


™Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ηٷϋÁÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔ 7Ô Î·È ϤÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ(*) Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÓÒÛˆ˜ ∂Îı¤ÛÂˆÓ (UFI), Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËΠÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÎıÂÛȷ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Ù· ÌÂÁ¤ıË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Û ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·, fiÙ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘, ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Î·È ÂÙ·ÈÚ›˜, ÂÚˆÙÒÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ô ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÎÏ¿‰Ô ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰›ÓÂÈ Î·Ù·Ê·ÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË, Û fiϘ ÙȘ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ∞Û›·-∂ÈÚËÓÈÎfi, fiÔ˘ ¤Ó· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ 65% ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ›Ûˆ ÙÔ˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È Â›Û˘ ˆ˜ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Â›Ù ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ‹ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ›Ù Ì ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ›. ŸÛÔÈ ‰‹ÏˆÛ·Ó ˆ˜ Ô ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙȘ ÂÎıÂÛȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ÔÛÔÛÙfi 14% ˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÙÔ˜ ÎÚ›Û˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ 2011, Û ÔÛÔÛÙfi 63% ÙÔ 2012, Û ÔÛÔÛÙfi 15% ÙÔ 2013 Î·È Î·Ù¿ 9% ÙÔ 2014. √È ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ›‰È˜ ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ∂˘ÚÒË Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂ Û˘Ó¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·Ù¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿ Ë UFI, ·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· οÔȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÌÈ· ‰˘ÓËÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·, Ë Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ë ıÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ Ó¤·. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ·˘Ù‹ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÎıÂÛÈ·ÎÒÓ ·ÈÎÙÒÓ ‰ÈÂıÓÒ˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ηÙÂÁÚ¿ÊË ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÓÒÛˆ˜ ∂Îı¤ÛˆÓ. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·˘Ù‹ ÍÂΛÓËÛ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ó· «Í˘Ó¿» ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2010, ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Ó· ÚÔËÁÂ›Ù·È ¯ÚÔÓÈο Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ì ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„‹ Ù˘ Ó· ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÙËÓ ∞Û›·-∂ÈÚËÓÈÎfi Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‹‰Ë ·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2009. ∫·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÂÙ¿ ÛÙȘ ÔÎÙÒ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘fi ÂͤٷÛË ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÚԂϤÔ˘Ó Ó¤· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012 ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2011. ¶ÏËÁ›Û˜ ΢ڛˆ˜ ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2009 ÙfiÛÔ Ë ∞ÌÂÚÈ΋ fiÛÔ Î·È Ë ∞Û›·-∂ÈÚËÓÈÎfi˜ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ Û˘Ó¯‹ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÂÎıÂÛÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ¿Óˆ ·fi 10% ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ›‰È· ÂÎÙ›ÌËÛË ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÔ˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤ÓÈˆÛ·Ó ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Ù˘ ÎÚ›Û˘ ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2010. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fï˜ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏË ÔÚ›· Ì ٷ Â˘Úˆ·˚ο ‰Â‰Ô̤ӷ. √È ÂÎı¤ÛÂȘ ÂȉÈο ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÂÎıÂÙÒÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Û Â›Â‰Ô Ù˙›ÚÔ˘ Î·È ÎÂÚ‰ÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ∆·¯Â›· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÂÎıÂÛÈ·ÎÒÓ Î·È Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Â͇ÚÂÛË ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ÂÙ·›ÚÔ˘ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÂȂ‚ÏË̤Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÒÛÙÂ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔϤÛÂÈ, ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™Â ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ: ÙÚÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ¤ÓÙ Ì ¤ÍÈ ÛÙËÓ ∞Û›·-∂ÈÚËÓÈÎfi ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·‡ÍËÛË ¿Óˆ ·fi 10% ÛÙ· ÂÙ‹ÛÈ· Î¤Ú‰Ë ÁÈ· ÙÔ 2010, ÂÓÒ Û fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È ¿ÏÏË ·‡ÍËÛË ¿Óˆ ·fi 10% ÙÔ 2011. ∂͈ÛÙÚÂʤ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ë ¢∂£ ŸÏÔ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Ë ¢∂£ ∞∂ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Î·È Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Â͈ÛÙÚÂÊÔ‡˜ Ù˘ ÚfiÏÔ˘, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ ÂȉÈο Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

55


æ∏ºπ∞∫∂™ ∂∫∆À¶ø™∂π™ OFFSET ¶ƒ√´√¡∆∞, À¶∏ƒ∂™π∂™ & ∂º∞ƒª√°∂™ °ƒ∞ºπ∫ø¡ ∆∂áø¡ & æ∏ºπ∞∫∏™ ∂∫∆À¶ø™∏™ Ã∞ƒ∆π/º∞∫∂§∞ ¶§∞™∆π∫√ ∂π¢π∫∞ Ã∞ƒ∆π∞ & À§π∫∞ CANVAS/¢∂ƒª∞

al t i g i d t prin

ª∂∆∞µ§∏∆∞ ¢∂¢√ª∂¡∞ §∂À∫√ Ãøª∞ ÃÀ™√/∞™∏ªπ/ª∂∆∞§§π∫∞ UV/∞¶∂πƒ∞ ºπ¡πƒπ™ª∞∆∞ MONA¢π∫√ ™Ã∏ª∞ ¶ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó §‡ÛÂȘ

∆∂á√§√°π∞ ∞πê∏™, ∞ƒπ™∆∏ ∆∂á√°¡ø™π∞, ∆∂§∂π∞ ∂∫∆À¶ø™∏, ª√¡∞¢π∫∞ Ã∞ƒ∆π∞ + ¶§∞™∆π∫√ + CANVAS + ¢∂ƒª∞ + ª√¡∞¢π∫∞ ∞§§∞ À§π∫∞ + ª√¡∞¢π∫√ ™Ã∏ª∞ (¤ˆ˜ 102 cm) + §∂À∫√ Ãøª∞ (ÔÏÈÎfi ‹ spot) + UV (ÔÏÈÎfi ‹ spot) + ª∂∆∞µ§∏∆∞ ¢∂¢√ª∂¡∞ + ¶ƒ√´√¡∆∞ & ∂º∞ƒª√°∂™ °π∞ ¶ƒø∆∏ º√ƒ∞ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞ + √π Ã∞ª∏§√∆∂ƒ∂™ ¶ƒ√™º√ƒ∂™ ™∆∏¡ ∞°√ƒ∞ + º∞∫∂§∞ (Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ·Ú¿ı˘ÚÔ) + √§∞ ∆∞ FINISHING + ∂π¢π∫∂™ ∫∞∆∞™∫∂À∂™ Afi 1 MONO, ̤¯ÚÈ fiÛ˜ XI§IA¢E™ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ, ÁÈ· O¶OIA¢H¶OTE EKTY¶øTIKH Û·˜ ·Ó¿ÁÎË! ª√¡∞¢π∫∞ ¶ƒ√´√¡∆∞: ∏ª∂ƒ√§√°π∞ & Ãπ™∆√À°∂¡¡π∞∆π∫∂™ ∫∞ƒ∆∂™

∆∂§∂π∞ ∂∫∆À¶ø™∏, ·fiÏ˘ÙË ÂÏ¢ıÂÚ›· Û˘Ó‰È·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ª√¡∞¢π∫ø¡ À§π∫ø¡, ™Ã∏ª∞∆√™, FINISHING (UV, §∂À∫√ Ãøª∞), ∆∂ª∞Ãπø¡ (·fi 1 ª√¡√!, ̤¯ÚÈ √™∞ Ã∂π∞∑∂™∆∂) ∏ª∂ƒ√§√°π∞ ñ ™Â Ã∞ƒ∆π, ∂π¢π∫∞ À§π∫∞, ¶§∞™∆π∫√, CANVA, ¢∂ƒª∞ (¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó‰È·ÛÌÔ‡ ˘ÏÈÎÒÓ, ¯Ú‹Û˘ ηÏÔ˘ÈÒÓ) ñ A3, A4, A5, ∂π¢π∫∞ ™Ã∏ª∞∆∞ (afi 1-13 ʇÏÏ·) ñ ª√¡√ºÀ§§∞ ∞4 (21Ã29,7cm),, XL FORMAT (33Ã100cm) ñ ∆ƒπ°ø¡∞ Ì ™¶πƒ∞§ Î·È µ∞™∏, ∆ƒπ°ø¡∞ ∞4 Ì ¶π∫ª∞¡™∂π™ ñ ∏ª∂ƒ∏™π∞ °ƒ∞º∂π√À (17Ã25cm, 14X21cm, 12X17cm) (EÍÒÊ˘ÏÏÔ ÃƒÀ™√∆À¶π∞, ∞™∏ª√∆À¶π∞, µ∞£À∆À¶π∞) Ãπ™∆√À°∂¡¡π∞∆π∫∂™ ∫∞ƒ∆∂™ Ì ¶ƒ√™ø¶√¶√π∏ª∂¡∂™ ∂ÀÃ∂™ ñ ª√¡√ºÀ§§∂™ (12X17cm) ñ ¢πºÀ§§∂™ Ì ¶π∫ª∞¡™∏ (17X25cm) ñ º∞∫∂§∞ Ì ª∂∆∞µ§∏∆∞ ÛÙÔȯ›· ·Ú·ÏËÙÒÓ

AÔÛÙÔÏ‹ Û fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·

§ÂˆÊ. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 75 | 546 42 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∆ 2310 932318, 2310 949318 | F 2310 929821 typeshop@otenet.gr | www.typeshop.gr

◊‰Ë Ë Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË ÂÍfiÚÌËÛË Ù˘ ¢∂£ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ∏ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡, fiˆ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ UFI, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ıÂÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͈ÛÙÚÂÊ‹ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ÊÔÚ¤· Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ‰È·‡ÏˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

*∆Ô 7Ô ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ ÂÎÔÓ‹ıËΠÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2011 ÌÂٷ͇ 194 ÂÎıÂÛÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Û 54 ¯ÒÚ˜. √È ¤Ú¢Ó˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ·fi ÙËÓ UFI ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ 2009 fiÙ·Ó Ë ŒÓˆÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Û 84 ¯ÒÚ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Â›Û˘ ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ¤Ú¢ӷ ÛÙȘ ∏¶∞ Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËΠ·fi ÙË SISO (Society of Independent Show Organizers), ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ (AFIDA).


NEA ˘ËÚÂÛ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ∂ÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· e-banking ÌÈ·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, MARFIN EGNATIA BANK, ‹ EUROBANK EFG Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Û·˜ ‡ÎÔÏ·, ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÂٷΛÓËÛ˘. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ·Ï‹ Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ̤۷ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂µ∂£, www.ebeth.gr

∂ª¶√ƒπ∫√ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™


™∂ªπ¡∞ƒπ∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∂¶πª√ƒºø™∏™ ™∆∂§∂Ãø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ 2011-2012

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2011

∆Ô ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ™ÙÂϯÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηٿ Ù· ‰Ò‰Âη ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ‰¤Î·ÙË ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ ÔÎÙÒ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ¤¯Ô˘Ì Ͽ‚ÂÈ ˘fi„Ë Ì·˜ fiϘ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÚÙÈÛı¤ÓÙ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ-ÌÂÏÒÓ Ì·˜. √È ÎÏ¿‰ÔÈ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Â›Ó·È 20 ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ÒÚ˜. √È ·Ú·‰fiÛÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ηıËÁËÙ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÂÂÈڷ̤ÓÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙȘ Ë̤Ú˜ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ∆ÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ˜ 18:00-21:00, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ªÔÚȯfi‚Ô˘ 1, ÛÙ· §·‰¿‰Èη. ∏ ÂÈÙ˘¯‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î¿ı ÎÏ¿‰Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ·fiÎÙËÛË ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ηٿÚÙÈÛ˘ (̤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ˆÚÒÓ ·Ô˘Û›·˜:4). ∆Ô ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û οı ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ 20 ˆÚÒÓ Â›Ó·È 140 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È 180 ∂˘ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó, Ì ·›ÙËÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· 0.45 ÙÔ˘ √∞∂¢. ∫§∞¢√𠶃√°ƒ∞ªª∞∆√™ ∫Ï¿‰Ô˜ ∞. ∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË Âȯ›ÚËÛ˘ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘ (14-28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011) ∫Ï¿‰Ô˜ µ. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (14-28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011) ∫Ï¿‰Ô˜ °. Marketing Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ (30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ -14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011) ∫Ï¿‰Ô˜ ¢. Advanced Excel (30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ -14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011) ∫Ï¿‰Ô˜ ∂. ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢È·¯Â›ÚÈÛË ªÌ∂ (30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ -14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011) ∫Ï¿‰Ô˜ ™∆. ∆¯ÓÈΤ˜ ¢È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ (16-30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012) ∫Ï¿‰Ô˜ ∑. ∞Ó¿Ù˘ÍË ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ (16-30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012) ∫Ï¿‰Ô˜ ∏. ∆¯ÓÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ (1 - 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2012) ∂ÊfiÛÔÓ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙÂ, ·Ú·Î·Ïԇ̠Ôχ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ Û˘ÓËÌ̤ÓÔ ¢ÂÏÙ›Ô ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Ó· ÙÔ ÛÙ›ÏÂÙ Ì fax ÛÙÔ 2310370136 ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 (ÁÈ· ÙÔ˘˜ 2 ÚÒÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜) Î·È Ì¤¯ÚÈ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜). °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ηϛ٠ÛÙÔ 2310370120. 58

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011


∂ª¶√ƒπ∫√ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∂¶πª√ƒºø™∏™ ™∆∂§∂Ãø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ¤ÙÔ˘˜ 2011-2012 ¢∂§∆π√ ™Àªª∂∆√Ã∏™ (™˘ÌÏËÚÒÛ٠ͯˆÚÈÛÙfi ¤ÓÙ˘Ô ÁÈ· οı ηٷÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ)

√¡√ª∞∆∂¶ø¡Àª√ ∫∞∆∞ƒ∆π∑√ª∂¡√À .................................................................................................................................... ∂¶ø¡Àªπ∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™ ............................................................................................................................................................. ∞ÚÈı. ªËÙÚ. ∂µ∂£ .......................................................................................................................................................................... £∂™∏ ™∆∏¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ............................................................................................................................................................. ¢π∂À£À¡™∏ .................................................................................................................................................................................... ∆∏§ .................................................................. FAà ..................................................... e-mail .....................................................

∂Èı˘ÌÒ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 - ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2012. ñ KÏ¿‰Ô˜ ∞: ∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË Âȯ›ÚËÛ˘ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘ ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ 14-28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ñ ∫Ï¿‰Ô˜ µ: ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ÃÚ‹ÛË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ 14-28 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ñ ∫Ï¿‰Ô˜ °: Marketing Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘-14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ñ ∫Ï¿‰Ô˜ ¢: ∞dvanced Excel ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘-14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ñ ∫Ï¿‰Ô˜ ∂: ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢È·¯Â›ÚÈÛË ªÌ∂ ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘-14 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ñ ∫Ï¿‰Ô˜ ™∆: ∆¯ÓÈΤ˜ ¢È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ 16-30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 ñ ∫Ï¿‰Ô˜ ∑: ∞Ó¿Ù˘ÍË ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ 16-30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 ™ºƒ∞°π¢∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™

ñ ∫Ï¿‰Ô˜ ∏: ∆¯ÓÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ 1-15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 °È· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÌÔ˘ ı· ηٷ‚¿Ïˆ ÛÙÔ ∂µ∂£ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ: 140 ∂˘ÚÒ (ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ̤ÏË ∂µ∂£) à …… ÎÏ¿‰Ô˘˜ = ………….. 180 ∂˘ÚÒ (ÁÈ· ÌË Ì¤ÏË ∂µ∂£) à ….. ÎÏ¿‰Ô˘˜ = ………….. (°È· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ¢ Ë ¯Ú¤ˆÛË Â›Ó·È 200 Î·È 250 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·) ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ………….......................……. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ηٷı¤ÛÂÙ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÔÛfi ÛÙÔ §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ∆ÛÈÌÈÛ΋ 29, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‹ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙËÓ MARFIN-EGNATIA ∆Ú¿Â˙· Ì πµ∞¡ GR83 0280 1090 0000 0005 0915 425, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Ì FAX ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË Î·Ù¿ıÂÛ˘ ÛÙÔ ∂µ∂£, Ì·˙› Ì ÙÔ ·ÚfiÓ ¢ÂÏÙ›Ô ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÛÙÔ fax 2310 370136, ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ. πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

59


∂ΉfiÛÂȘ

£ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ ¶fiÏȘ ¶ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «£ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ ¶fiÏȘ» Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. «∞ÓÙÒÓ˘ µÔÏ¿Ó˘, ÛÙÔ ‚ÔÏ¿Ó ÙÔ˘ design», «£ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ ÎfiÌÈΘ» Î·È «∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÁÈÁ·ÓÙԷʛۘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢» Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011.

∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› √‰ËÁÔ› ™ÙÔ ∂µ∂£, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Î¿ı ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ô Ó¤Ô˜ Ô‰ËÁfi˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ Icap ÁÈ· ÙË µfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› Ô‰ËÁÔ› Ù˘ ∆·˚‚¿Ó Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ë ˘Á›· Î·È Ë Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ù· ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο, Ù· ¤ÈÏ·, Ù· ‰ÒÚ·- ·È¯Ó›‰È· Î·È Î·ÏÏ˘ÓÙÈο.

60

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011


www.πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ªÂÏÒÓ.gr ª›· ¡¤· ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ∏ ˘ËÚÂÛ›· «www. πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ªÂÏÒÓ.gr» ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜, ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û‡Ó‰ÂÛË (link) Ì ÙÔÓ ÂÙ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ¯ÒÚÔ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÙfiÛÔ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ site ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·Èڛ˜. °È· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ù· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÏË Ì·˜ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ fiÓÔÌ· ÂÚÈÔ¯‹˜ (domain name) ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ www.domainname. , Î·È ‰È΋ ÙÔ˘˜ (Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·) ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. ∞ÎfiÌË Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó: 1. ¡· Ì·˜ ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ÛÙÔ e-mail: support@ebeth.gr, ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο fiÛÔ Î·È ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο, ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ¤Ó· ·ÁÁÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ, 80 ÂÚ›Ô˘ Ϥ͈Ó, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ∞ºª Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. 2. ¡· Â›Ó·È Ù·ÌÂȷο ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ÙÔÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ªË¯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Î. ÷Ú. ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ÛÙÔ ÙËÏ. 2310-370.121 (10.Ì. - 1Ì.Ì).

www.πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ªÂÏÒÓ.gr


«ŒÊ˘Á·Ó» Ô ºÈÏÒÙ·˜ ∫·˙¿˙˘ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∆Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ıÚ‹ÓËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‰‡Ô ηٷÍȈ̤ӈÓ, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο, ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ·fi η›ÚȘ ı¤ÛÂȘ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. √ ºÈÏÒÙ·˜ ∫·˙¿˙˘, ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ¢·ÙÚ›‰Ë˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ‰È·ÎÚ›ıËΠÁÈ· ÙËÓ Â˘Á¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙÔ˘ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ 1918. ™˘Ó¤‚·Ï ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˆ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ÊÂÚÌÔ˘¿Ú ∑∞ª∞. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ·fi ÙÔ 1977 ˆ˜ ÙÔ 1982, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙÔ 1977-1981 Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi ÙÔ 1974 ˆ˜ ÙÔ 1982. ªÂÙ›¯Â ·fi ÙÔ 1981 ˆ˜ ÙÔ 1984 ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ Ú·fiÙËÙ· Î·È Ë ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Ô˘ ÙÔÓ ‰È¤ÎÚÈÓ·Ó ¯·Ú¿¯ÙËΠ·ÓÂÍ›ÙËÏ· ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

62

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011

√ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ 1928. ∞fi ÌÈÎÚfi˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ·Ú¿ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙË ¡ÔÌÈ΋, ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÙȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ¿ÓÙ· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜. ∞fi ÙÔ 1969 ‹Ù·Ó È‰Ú˘Ù‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ «µÈÔÌ˯·Ó›·˜ ¢ÂÚÌ¿ÙˆÓ ∞ÓÙ. ∏ÏÈ¿‰Ë˜ ∞∂» Ì ÎÙÈÚȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ 10.000 ÙÌ., ¿ÚÈÛÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi 50-100 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ◊Ù·Ó ·ÍÈÔÚÂ‹˜, Û˘ÓÂ¤ÛÙ·ÙÔ˜, Ù˘ÈÎfi˜, ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi˜ Î·È ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfi˜. ªfiÏȘ ÚÔ¤‚Ï„ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·Ó¤ÛÙÂÈÏ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó ¿ÓÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÚÔۋψۋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙȘ Ôԛ˜ ·ÓÂÏ¿Ì‚·ÓÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ Î·È Â› 28 Û˘Ó·Ù¿ ¤ÙË ÂÎÏÂÁfiÙ·Ó Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÛÙ· ¢ÈÔÈÎËÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂.µ.∂.£.) -·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1975 ¤ˆ˜ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2001, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™µµ∂). ∂ÎÚÔÛÒËÛ ÙÔ ∂.µ.∂.£. Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜, fiÔ˘ ·Ú‹Á·Á ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ◊Ù·Ó È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ «∂Ù·ÈÚ›·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∞∂», Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ◊Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Û ·Ïfi¯ÂÚ· Ì ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘, ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ȉȷ›ÙÂÚ·. ◊Ù·Ó ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘ Î·È Â›¯Â ÙÚ›· ·È‰È¿, Ì ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi: ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ‰È‰¿ÎÙÔÚ· ÎÏÈÓÈ΋ „˘¯ÔÏfiÁÔ, ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙË ¢¤ÛÔÈÓ·, ‰ÈÎËÁfiÚÔ Î·È Â›ÎÔ˘ÚË Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘, ˙Ô‡Û ̷˙› Ì ٷ ·È‰È¿ Î·È Ù· ÂÁÁfiÓÈ· ÙÔ˘. ∞‚›ˆÛ ‹ÚÂÌ· Î·È ÂÈÚËÓÈο ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ ÛÙȘ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011.


ªÂ Û˘ÓÙÔÌ›·...

ÔÈÓÒÛÂȘ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙȘ 12 Î·È 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ∏ ∂ÎÏÔÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 6˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-̤ÏË ÙÔ˘ ∂.µ.∂.£. fiÙÈ ·) √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ∆ÛÈÌÈÛ΋ 29, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 12 Î·È ÙËÓ ∆Ú›ÙË 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011. µ) √ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓÌÂÏÒÓ, Ô˘ ȉڇıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 11.12.2010, ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∂µ∂£, ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı› ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ∆ÛÈÌÈÛ΋ 29. √ ÂÓ ÏfiÁˆ ηٿÏÔÁÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙÔ ÙÌ‹Ì· ηٿٷ͢ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂ÎÏÔÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÙËÏ.: 2310-370155, 370150, 151. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∂˘Úˆ·˚΋ ∫¿ÚÙ· ¡¤ˆÓ» ™ËÌ·ÓÙÈο ÔʤÏË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ̤ۈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∂˘Úˆ·˚΋ ∫¿ÚÙ· ¡¤ˆÓ», ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¡¤·˜ °ÂÓÈ¿˜. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫¿ÚÙ· ¡¤ˆÓ, Â›Ó·È Ì›· ‡¯ÚËÛÙË ·ÙÔÌÈ΋ οÚÙ·, Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ËÏÈΛ·˜ 13 - 30 ÂÙÒÓ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÎÙÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ÂΉËÏÒÛÂȘ, ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È Û ¿ÏϘ 37 ¯ÒÚ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.europeanyouthcard. gr ÁÈ· ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó -ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚ¿Ó- Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ∫¿ÚÙ·˜ ¡¤ˆÓ. ∆· ÔʤÏË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Έ‰ÈÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: - ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙÔÓ Â›ÛËÌÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ Ù˘ οÚÙ·˜ Î·È ÛÙ· ̤۷ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (Facebook, twitter), ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ Ù˘ οÚÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË: www.eyca.org - ™ÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ 13 - 30 ÂÙÒÓ. - ∂ȉÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÛÙÔ site Ù˘ Ô˘ ÙËÓ ÈÛÙÔÔÈ› ˆ˜ ™˘ÓÂÚÁ¿ÙË. - ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Â˘Úˆ·˚Îfi ‰›ÎÙ˘Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ӤԢ˜. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔÓ Â›ÛËÌÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ Ù˘ οÚÙ·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¡¤·˜ °ÂÓÈ¿˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 210- 25 99 422. ∂›ÙÈÌÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ µ∂£ Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ª·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·Ó·ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ ™ˆÙ‹ÚË ª·ÁfiÔ˘ÏÔ, Â›ÙÈÌÔ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ µÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ µ∂£ ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √ Î. ª·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ µ∂£ ˘‹ÚÍ ÚˆÙÔÛÙ¿Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

63


ªÂ Û˘ÓÙÔÌ›·... Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ó Î·È Ì¤Û· ·fi ÙË Ì·ÎÚ¿ ÙÔ˘ ÔÚ›· Î·È ÙËÓ Â˘ı˘ÎÚÈÛ›· ¤‰ˆÛ ¤Ó·Ó ·¤Ú· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÛÙÔ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ fiÏ˘. (11039/πππÁ/ªÙ ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ™˘Û΢·Û›·˜ FachpackPrintpack-LogIntern 2012 ÛÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ™˘Û΢·Û›·˜ FachpackPrintpack-LogIntern 2012 ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Î·È ¿ÏÈ ÛÙȘ 25-27/9/2012 ÛÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ÏfiÁˆ ŒÎıÂÛ˘ ÁÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∫‡ÚÔ (NuernbergMesse office for Greece and Cyprus) Î·È ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ, ¶¤ÙÚÔ ∫Ú·‚·Ú›ÙË. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, «Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂȉÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜ FachPack 2012 ·ÓÔ›ÁÂÈ ¿ÏÈ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ ÙÔ 2012, ·fi ÙȘ 25 ¤ˆ˜ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘, ηχÙÔÓÙ·˜ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤ˆ˜ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË 1.350 ÂÎı¤Ù˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Û 35.360 ÂÈÛΤÙ˜ ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 178 ¯ÒÚ˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÔχÙÈ̘ ¢ηÈڛ˜ ÂÓË̤ڈÛ˘, Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û‡ÛÊÈ͢ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Û‡Ó·„˘ Â·ÊÒÓ Ì ӤԢ˜ ÂÏ¿Ù˜, ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Â¤ÎÙ·Û˘ Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∏ ÔÏ˘ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· (multifunctionality) ·ÔÙÂÏ› Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û˘Û΢·Û›·˜, ηıÒ˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¿Û˘ ÚÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Û΢·Û›Â˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ë FachPack 2012 ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Î·È ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ÂȉÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, ˘ÏÈο, ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÂÓÒ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÌÂÛÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÎı¤Ù˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ·Ó¿ÏÔÁË ¤ÎıÂÛË. ∏ FachPack 2012 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚÂȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜: - FachPack: ÀÏÈο Î·È ÚÔÌ‹ıÂȘ Û˘Û΢·Û›·˜ | ‚ÔËı‹Ì·Ù· Û˘Û΢·Û›·˜ | Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Û˘Û΢·Û›·˜ | ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì·ÚοÚÈÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÙÈΤٷ˜ | ÂÍÔÏÈÛÌfi ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ‰ÔÎÈÌ‹˜ | ÂÍÔÏÈÛÌfi ·Ï¤Ù·˜ | ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈ̘ Û˘Û΢·Û›Â˜ | ˘ËÚÂۛ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜ Î·È ÂÙÈΤٷ˜. - PrintPack 2012: ¶ÚÔÂÎÙ˘ˆÙÈÎfi˜ Î·È Û˘Û΢·ÛÙÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ | ÂÎÙ‡ˆÛË Û˘Û΢·Û›·˜ Î·È ÂÙÈΤٷ˜ | ÂÂÍÂÚÁ·Û›· | ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜-ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÎÙ‡ˆÛ˘ | ˘ËÚÂۛ˜. - LogIntern 2012: ªÂÙ·ÊÔÚÈο Î·È ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· | ÂÍÔÏÈÛÌfi ÊfiÚÙˆÛ˘ | ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÏÔÁ‹˜ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ | ÌÂÙ·ÊÔÚÈο Î·È ·ÔıË΢ÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· | Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È 64

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011

ÂϤÁ¯Ô˘ | ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ | ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË | ˘ËÚÂۛ˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. ∂ÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ٷ Ó¤· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ë FachPack ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¿ÚÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙˆÓ Â˘·›ÛıËÙˆÓ Û˘Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ, fiˆ˜ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÚÔʛ̈Ó, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ¯·ÚÙÈÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘, ¯ËÌÈÎÒÓ, ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ Î·È Ê·Ú̿ΈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ FachPack/ PrintPack/ LogIntern ÌÔÚ› Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÂÈÛÙÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›· ÎfiÛÙÔ˘˜-ÔʤÏÔ˘˜, ÏÔ‡ÛÈ· ¤ÎıÂÛË Ì ÊÈÏÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Â›ÛÎÂ„Ë ÂȉÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Û˘Û΢·Û›·˜ Ì ÔÏÏ¿ shows». °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î. ¶¤ÙÚÔ ∫Ú·‚·Ú›ÙË, Project Executive ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ NuernbergMesse ÁÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∫‡ÚÔ (∫˘‚¤Ï˘ 3 & ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜, 15344 °¤Ú·Î·˜ ∞ÙÙÈ΋˜, ÙËÏ. +30 210-6410405, fax +30 2106410602). (10837/πππÁ/∞) √ √¶∂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË GULFOOD 2012 ∆Ô ∞Ú·‚Ô-∂ÏÏËÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË GULFOOD 2012 Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi 19-22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2012, ÛÙÔ Dubai International Exhibition Center, ÛÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∞Ú·‚ÈÎÒÓ ∂ÌÈÚ¿ÙˆÓ Î·È ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜, Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·‡ÏÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜, ÎÏ·‰ÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Ì¤Û· Ì·˙È΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙȘ Ӥ˜ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ – ÔÙÒÓ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.gulfood.com. ∂ÊfiÛÔÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ √¶∂, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚ›ÙÂÚÔ. ∞ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È Ë Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ (ÙËÏ. 210 9982263, Fax. 210 9982411, e-mail: anagnoka@hepo.gr). (10543/πππÁ/∞) ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡·˘ÙÈÏÈ·Îfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙË Sharjah ÙˆÓ ∏∞∂ ÛÙȘ 12-14.12.2011 ∆Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡·˘ÙÈÏÈ·Îfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ Expo Ceenter ÛÙË Sharjah ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∞Ú·‚ÈÎÒÓ ∂ÌÈÚ¿ÙˆÓ, ÛÙȘ 12-14.12.2011. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó:


- ∏ ÂfiÌÂÓË ÁÂÓÈ¿ ÏÔ›ˆÓ - ∆¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ ÛÙ· ¡·˘ËÁ›· Î·È ÙË £·Ï¿ÛÛÈ· ªË¯·ÓÈ΋ - ¶ÂÙڤϷÈÔ, º˘ÛÈÎfi ∞¤ÚÈÔ / ˘ÂÚ¿ÎÙÈ· - £·Ï¿ÛÛȘ ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜ - √ÈÎÔÓÔÌÈο Ó·˘ÙÈÏȷο °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www. mastechuae.com Î·È www.gulfmaritime.ae (9285/πππÁ/∞) ¢ÈÂıÓ¤˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ÛÙÔ ∞ÌÌ¿Ó ™Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ·fi ÙË µ8 ¢È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÙÔ ∂µ∂£ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì Middle EastEurope: B2B Closer Together, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ∞ÌÌ¿Ó Ù˘ πÔÚ‰·Ó›·˜, ·fi 19-23 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. ∆Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ÊfiÚÔ˘Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË JEBA, ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ ÌÂٷ͇ πÔÚ‰·Ó›·˜, ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ̤ۈ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ ÂÈÛËÁ‹ÛˆÓ-·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛˆÓ, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ Î·È ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Û ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÏÔÈÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. °È· ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ: http://forum.venturisgroup.com (10575,πππµ,°) ¢ÈÂıÓ¤˜ ºfiÚÔ˘Ì Î·È ŒÎıÂÛË «Black Sea 2011- Parade of innovations and investments projects», ÛÙË ªfiÛ¯· ∆Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºfiÚÔ˘Ì Î·È Ë ŒÎıÂÛË «Black Sea 2011Parade of innovations and investments projects», ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙË ªfiÛ¯·, ÛÙȘ 14-17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ‰Â ·fi ÙËÓ

∂ıÓÈ΋ ƒˆÛÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ ƒˆÛÛ›·˜ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ∂ÈÙÚÔ‹. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜, Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È Î·ÈÓÔÙfi̘ ¢ηÈڛ˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ƒˆÛÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜, (Tatian Savchenko, ÙËÏ. 0074959894640, email: savchenko@rncbsev.org) (2997/IIIÁ/A) Thessaloniki Business Conference, ÛÙȘ 6.12.2011 ∆Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Thessaloniki Business Conference ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÁÈ· ‰Â˘ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ÙËÓ ∆Ú›ÙË 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ¢È·ÚÂ›˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Î·È ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÈÔ ÊϤÁÔÓÙ· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙË µfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·. ∆Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «∞ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜». °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ Û˘Ó‰ڛ˜, ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚȘ ÂÙ·Èڛ˜, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· (·ÚÌfi‰ÈÔÈ: ÕÓÓ· °˘·Ú¿ÎË, ÙËÏ 210-6617777 ÂÛˆÙ. 323 Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫›ÓÙ˙ÈÔ˜, ÙËÏ. 210-6617777) Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (ÙËÏ. 2310-288491, 2310-264847) (11052/πππÁ/∞)

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

65


in brief... TCCI ACTIVITIES FROM JULY 01, 2011 TO SEPTEMBER 30, 2011

66

01.07.11 ❏

The 2nd Vice-President, I. Verginis, participated in a day-meeting, organized jointly by the Union of Hellenic Chambers (KEEE), the Piraeus Chamber of Commerce & Industry (EVEP) and the Taiwanese Embassy in Athens, titled "Presentation of the prospects and opportunities for the promotion of business cooperation between Greece and Taiwan".

04.07.11 ❏

The President, Mr. Dim. Bakatselos, the 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, and the Financial Supervisor, Mr. Th. Stavridis, welcomed the President of the Chamber of Small & Medium-Sized Industries, Mr. Papadopoulos, the President of the Professional Chamber, Mr. Zorpidis, the President of the Federation of Industries of Northern Greece (SVVE), Mr. Nikolaos Pentzos, the President of the Exporters’ Association of Northern Greece (SEVE), Mr. Dimitris Lakassas, the President of the Traders’ Association of Thessaloniki, Mr. Konstandinos Chantzaridis, and the Secretary General of the National Council of the PASOK political party, Mr. Michalis Karchimakis, as well as other PASOK representatives.

07.07.11 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, welcomed Mr. Akos Nemeth, Trade Advisor at the Hungarian Embassy, at TCCI premises, in view of the proposed joint organisation of a business forum with TCCI.

07.07.11 ❏

A meeting of agencies, in which TCCI was represented by its 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, was held at the offices of the Traders’ Association of Thessaloniki, in order to record the views of these agencies regarding the regulations and measures that can be taken for enterprises suffering from the METRO works.

11.07.11 ❏

Mr. Kosmas Kaloyiannis, member of the Board of Directors of TCCI, attended a meeting of representatives of producers and employees, held in the presence of the Deputy Minister of Infrastructure, Transport & Networks, Mr. Yiannis Magriotis, in order to provide information to professionals in regard to the final process and the possibility of receiving aid from programmes and special aid from public organisations and agencies during the construction of Thessaloniki METRO.

11-12.07.11 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, and the head of the Department of Studies & Research, Mr. And. Bouboulas, who represent TCCI on the Steering Committee of the WIDE project, attended the 2nd partner meeting of the WIDE project (MED

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011


European Territorial Cooperation Programme), held in Ancona, Italy.

13.07.11 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, and an employee of the Department of Studies & Research, Ms. Georgia Molioti, attended a work meeting of agencies, held at the Centre for Research & Technology Hellas (CERTH - EKETA), within the framework of the European projects "Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship - FIDIBE" and "Fostering Creativity and Innovation in the Mediterranean Area as key elements for Regional Sustainable Development: CreaMED Alliance".

14.07.11 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, participated in a meeting of the Board of Directors of the National Greek Committee of the International Chamber of Commerce at their office in Athens.

18.07.11 ❏

An employee of the Department of Studies & Research, Ms. Georgia Molioti, participated in a seminar titled "Presentation of good practices in Corporate Social Responsibility issues", held by the Regional Development Fund of the Region of Central Macedonia, within the framework of the European project "RIMED: Responsible Industries of the Mediterranean", at the facilities of the MACEDONIAN PAPER MILLS (MEL) S.A. in the Industrial Area of Agios Athanassios.

20.07.11 ❏

The President of the Chamber, Mr. Dim. Bakatselos, met with the Albanian Consul General, Mr. Riza Poda, at TCCI premises.

20.07.11 ❏

The President of the Chamber, Mr. Dim. Bakatselos, welcomed Mr. Dragan Zupanjevc, the Serbian Ambassador, and Mr. Symeon Tsomokos, President of the Greek - Serbian Business Council, at TCCI premises. The topic of their discussion was "Serbia as Honoured Country at TIF".

20.07.11 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, participated on behalf of the chamber in the meeting of the Board of Directors of the Organisation for the Tourism Promotion & Marketing of the Prefecture of Thessaloniki.

21.07.11 ❏

The Financial Supervisor of TCCI, Mr. Th. Stavridis, participated in the meeting of the Board of Directors of the Committee of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh) Property Development and Management Company.

27.07.11 ❏

The CEO of the Hellenic Foreign Trade Board (HEPO - OPE) Mr. Alcibiades Kalambokis, and a member of the Board of Directors of HEPO, Ms. Eleni Alvanou, attended the meeting of the Administrative Committee of TCCI, in order to develop a proposal for the cooperation of our agencies for the 2012-2013 operational programme of HEPO.

29.07.11 ❏

The President of TCCI, Mr. Dim. Bakatselos, and the General Director of TIF SA, Mr. Kyriakos Pozridikis, met with the Minister of National Defence, Mr. Panayiotis Beglitis, at the Ministry in order to discuss issues concerning the "DEFENSYS" defence equipment exhibition.

01.08.11 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, attended a meeting of πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

67


in brief... representatives of producers, employees and representatives of the Municipality of Thessaloniki, held at the offices of the Attiko Metro S.A. company. The speaker at the meeting was the Deputy Minister of Infrastructure, Transport & Networks, Mr. Yiannis Magriotis, whose topic was "The finalization of measures and actions for the support of professionals during the construction of Thessaloniki METRO. Formulation of proposals for restructuring and transit regulations in the areas around METRO worksites".

68

02.08.11 ❏

Following an invitation by the Secretary General of the OECD, Mr. Angel Gurria, and the Vice-President of the Government and Minister of Finance, Mr. Evangelos Venizelos, the 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, attended, in his capacity as representative of TCCI on the Greek National Committee of the International Chamber of Commerce, a presentation of the OECD report on the status and prospects of the Greek economy.

03.08.11 ❏

The President of TCCI, Mr. Dim. Bakatselos, and the 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, answered questions during an interview on the branding of Thessaloniki, conducted by the Organisation for the Tourism Promotion of Thessaloniki.

25.08.11 ❏

Formal meeting of the President and members of the Administrative Committee of TCCI with the Deputy Minister of Foreign Affairs, Mr. Dimitrios Dollis, and his associated, Mr. Dionyssios Protopappas, 1st Advisor on Commercial and Economic Affairs.

25.08.11 ❏

Formal meeting between the President of TCCI, Mr. Dim. Bakatselos, and Mr. Theodoros Soubassis, the new President of TIF SA.

26.08.11 ❏

The President of TCCI, Mr. Dim. Bakatselos, participated in a meeting of representatives of city agencies on "Illegal Trade". The speaker at the meeting was the Minister of Development, Competitiveness & Shipping, Mr. Michalis Chryssochoidis.

01.09.11 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, participated in elections for the convening of the National Greek Committee of the Business Council of BSEC in Athens. Mr. Vlachoyiannis was elected as a representative of the aforementioned Committee and will serve as its Chairman.

05.09.11 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, represented our Chamber at a meeting of productive agencies of the city at Thessaloniki City Hall, in view of the inauguration of TIF. The purpose of the meeting was to record requests and demands, which will be forwarded to the central administration for resolution.

06.09.11 ❏

Meeting between Ms. Chr. Photiadou, Director of Statistics, Studies & Research at TCCI, and the Serbian Ambassador, Mr. Dragan Zupanjevac, in view of the Hellenic-Serbian Business Forum titled "Serbia in Thessaloniki in 2011: Prospects for bilateral economic cooperation". Other participants in the meeting included an employee of the Department of Public Relations, Press & Publications, Ms. Malamati Metallinou, and the Financial Advisor of TIF, Mr. Theodoros Axylithiotis.

06.09.11 ❏

The Secretary General of TCCI, Ms. Maria Chatzakou, represented the Chamber at a meeting of agencies of the Region of Central Macedonia regarding the preparation of satellite events in view of the exhibition titled "Ancient Macedonia: The Kingdom of Alexander the

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011


Great" at the Louvre.

07.09.11 ❏

Formal meeting between the President of TCCI, Mr. Dim. Bakatselos, and the Honorary Indian Consul in Thessaloniki, Ms. Yvonne Alexandridou, at the offices of our Chamber.

08.09.11 ❏

The 2nd Vice-President of TCCI, Mr. I. Verginis, represented our Chamber at the meeting of agencies within the framework of the preparation of the 2012-2014 Operational Programme of the Metropolitan Unit of Thessaloniki, held at the Regional Council Hall of the Region of Central Macedonia.

09.09.11 ❏

Following an invitation by the Minister of Development, Competitiveness & Shipping, Mr. Michalis Chryssochoidis, the President of TCCI, Mr. Dim. Bakatselos, participated in a work meeting of representatives of productive agencies of our city, held at Thessaloniki City Hall, in view of TIF, in the presence of the Prime Minister, Mr. Georgios Papandreou.

09.09.11 ❏

The Hellenic-Serbian Business Forum titled "Serbia in Thessaloniki in 2011: Prospects for bilateral economic cooperation" was held at TCCI. Speakers included Mr. Mihailo Vesovic, Vice-President of the Serbian Chamber of Commerce & Industry and Mr. Symeon Tsomokos, President of the Greek - Serbian Business Council. The event was coordinated by the 2nd Vice-President of TCCI, Mr. I. Verginis. Also attending were Mr. Dragan Zupanjevac, the Serbian Ambassador, and Ms. Sofia Tsamichou, Advisor on Commercial and Economic Affairs at the Greek Embassy in Belgrade.

09.09.11 ❏

The customary meeting of the Board of Directors of the Greek National Committee of the International Chamber of Commerce was held at TCCI premises, on the occasion of TIF.

09.09.11 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, represented the National Committee of our country in BSEC at the Summit Meeting of BSEC titled "Investment Eurosummit of the Black sea economic Cooperation", held in Brussels.

09.09.11 ❏

The 2nd Vice-President of TCCI, Mr. I. Verginis, attended the Round Table Meeting on "Developmental Banks: Their Role in Development". Speakers at the event included the Minister of Development, Competitiveness & Shipping, Mr. Michalis Chryssochoidis, and the President of the Black Sea Trade and Development Bank, Mr. A. Kondakov.

09.09.11 ❏

The President of TCCI attended a dinner, following an invitation by the President of the French-Hellenic Chamber of Commerce & Industry, Mr. Chr. Chatzopoulos, held on the occasion of the 76th TIF. Other participants included the French Consul General, Mr. Christian Thimonier, and the French Ambassador to Greece, Mr. Jean Loup Kuhn-Delforge.

10.09.11 ❏

As is customary during every TIF, TCCI hosted the General Assembly of the Union of Hellenic Chambers (KEEE) at its premises. During the celebratory part of the General Assembly, speeches were made by the Vice-President of the Government and Minister of Finance, Mr. Evangelos Venizelos, and the Vice-President of the European Investment Bank, Mr. Ploutarchos Sakellaris. After the conclusion of the General Assembly, TCCI held a luncheon in honour of the participants. The keynote speaker at the luncheon was the Minister of Development, Competitiveness & Shipping, Mr. Michalis Chryssochoidis. πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

69


in brief...

70

10.09.11 ❏

During the General Assembly of the Union of Hellenic Chambers (KEEE), a meeting was held between the President, Mr. Dim. Bakatselos, the 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, the 2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, and the Financial Supervisor of TCCI, Mr. Th. Stavridis, on the one hand, and the Chinese Ambassador, Mr. Qiwen DU, the Financial Advisor, Î. Liwei SUN and the Third Secretary of the Embassy, Î. Jian SHEN, on the other. During the meeting, issues concerning the strengthening of relations and cooperation between the two countries were discussed.

10.09.11 ❏

The President, Mr. Dim. Bakatselos, the 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, the 2nd Vice-President and Honorary Consul of Luxembourg, Mr. I. Verginis, and the Financial Supervisor of TCCI, Mr. Th. Stavridis, attended the speech by the Prime Minister, Mr. Georgios Papandreou, held at "Ioannis Vellidis" Congress Centre during the inauguration ceremony of the 76th TIF.

12.09.11 ❏

TCCI organized a business forum, in cooperation with the Hungarian Embassy. The 1st VicePresident of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, addressed the audience of the event.

14.09.11 ❏

The 2nd Vice-President of TCCI, Mr. I. Verginis, was a speaker at the Round Table Meeting on the prospects of the sectors of the Serbian Economy, held by TIF and the Serbian Chamber of Finance. The topic of the discussion was "Prospects of cooperation with the Serbian metal and electrical industry".

15.09.11 ❏

Following an invitation by the Mayor of Thessaloniki, Mr. Y. Boutaris, the President of TCCI, Mr. Dim. Bakatselos, participating in a meeting of agencies of our city in order to discuss issues that concern the image of Thessaloniki during the inauguration of the 76th TIF.

15.09.11 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, met with Ms. Orsalia Kalantzopoulou, Secretary General of the Black Sea Trade and Development Bank, at the offices of the Bank in Thessaloniki.

17.09.11 ❏

The President of TCCI, Mr. Dim. Bakatselos, attended the speech given by the Chairman of the New Democracy political party and Leader of the Opposition, Mr. Antonis Samaras, in honour of producers, at "I. Vellidis" Congress Centre.

19.09.11 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, attended an informative meeting held at the Ministry of Foreign Affairs, in view of an event to be held from November 11 to 12, 2011, on networking and provision of information to the private sector on financing organisations and the investment tools of the EU in third countries.

21-25.09.11 ❏

TCCI participated in the 3rd CORINTHIA 2011 Pan-Hellenic Fair by subsidizing its member enterprises.

23.09.11 ❏

The Financial Supervisor of TCCI, Mr. Th. Stavridis, represented our Chamber at the Meeting of Agencies held in view of the 9th Greek - Iraqi Joint Inter-Ministerial Committee.

23.09.11 ❏

The President of TCCI welcomed the President of the Economic Chamber of the FYR of Macedonia, Mr. Branko Azeski, the Director of International Affairs, Promotion & Information of the Chamber, Ms. Ljubica Nuri, as well as other representatives of the FYR of

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011


Macedonia, at TCCI premises. The meeting took place in the presence of Ms. Olga Mezeridou, 1st Advisor on Commercial and Economic Affairs at the Skopje Office of Commercial and Economic Affairs, as well as the 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, and the General Director, Ms. Ol. Vlachopoulou.

23-28.09.11 ❏

TCCI participated in "KAVALAEXPO 2011" Fair, held in Kavala, and the "27th Commercial-Industrial and Agricultural Fair of Western Macedonia", held in Koila, Kozani, by subsidizing its member enterprises.

24-25.09.11 ❏

TCCI provided the prize for the 19th "Alexander the Great" International Rowing Regatta. The prize was presented by the member of the Board of Directors of TCCI, Mr. Stefanos Zissis.

26.09.11 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, participated in an event titled "Corporate Social Responsibility in the SMEs of Central Macedonia".

26.09-01.10.11 ❏

TCCI participated in the "Autumn Fair" International Fair of Technology & Machinery, held in Plovdiv, Bulgaria, by subsidizing its member enterprises. The TCCI stand was staffed by Ms. Anna Beni, an employee of the Federation of Industries of Northern Greece (SVVE) seconded to the Department of Public Relations, Press & Publications of TCCI.

26.09.11 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, represented our Chamber at a meeting between the Senior Greece Desk Officer of the American Department of State, Mr. Christopher Snipes, and representatives of the Federation of Industries of Northern Greece (SVVE), the Exporters’ Association of Northern Greece (SEVE) and the American-Hellenic Chamber.

28.09.11 ❏

The President of TCCI welcomed the President of the Tirana Chamber of Commerce & Industry, Mr. Nikolin Jaka, and the Director of International Relations of the Chamber, Ms. Elda Myftari, at TCCI premises. Also attending were the Albanian Consul General in Thessaloniki, Mr. Riza Poda, and the 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, the 2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, the General Director, Ms. Ol. Vlachopoulou, and the Financial Advisor of TCCI, Mr. Th. Axylithiotis. The purpose of the meeting was to sign a renewed Memorandum of Cooperation between the two Chambers, following the previous Memorandum signed in 1998.

29.09.11 ❏

Meeting between the President of TCCI, Mr. Dim. Bakatselos, and the Ukrainian Consul General, Mr. Igor Sybiga, in view of the visit by the President of Ukraine to Greece.

30.09.11 ❏

Ms. Photiadou, Director of the Department of Statistics, Studies & Research, met the Ukrainian Consul General, Mr. Igor Sybiga, at TCCI premises, and discussed issues of the aforementioned official visit.

30.09.11 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, attended the General Assembly of the Hellenic Chambers Transport Association (EESYM), held at the Argolis Chamber.

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

71


in brief... TCCI ACTIONS

06.07.11 ❏ 07.07.11 ❏

20.07.11 ❏ 25.07.11 ❏

26.07.11 ❏

23.08.11 ❏

25.08.11 ❏

26.08.11 ❏ 07.09.11 ❏

72

TCCI submitted observations on the main axis set out during the meeting of the legislative committee on the revision of chamber legislation. A letter was sent to the Minister of Finance, Mr. Evangelos Venizelos, containing TCCI’s proposal for the utilization of the historical landmark building, which belongs to the Ministry, housing the passenger terminal of Thessaloniki port. In a letter to the Alternate Minister of Finance, Mr. Filippos Sachinidis, TCCI expressed a proposal for the possibility of the off-setting of claims and debts between companies involved in transactions with each other. TCCI sent a letter to the Minister of Labour & Social Insurance, Mr. Georgios Koutroumanis, which was also forwarded to the Minister of Development, Competitiveness & Shipping, Mr. Michalis Chryssochoidis, and the Alternate Minister of Finance, Mr. Filippos Sachinidis. In this letter, TCCI stated its agreement with the view expressed by the Association of Traders of the Central Vegetable Market of Thessaloniki, concerning the need to expedite the opening-up of the profession of freight handlers of the Central Vegetable Markets. In a letter to the Alternate Minister of Finance, Mr. Filippos Sachinidis, TCCI requested the repeal of the provisions of Article 3(1) of Law 3943/2011 concerning criminal prosecution due to non-payment of debts to the State. In response to a document by the Ministry of Justice, Transparency & Human Rights and the Ministry of Development, Competitiveness & Shipping, TCCI sent a letter containing proposals by our agency for the improvement and upgrade of the operation of the justice system. The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, endorsed a memorandum prepared by agencies during their meeting on 01.08.2011 with the Deputy Minister of Infrastructure, Transport & Networks, in order to provide support to enterprises and professionals suffering from the THESSALONIKI METRO construction works. In a letter to the Vice-President of the Government and Minister of Finance, Mr. Evangelos Venizelos, TCCI submitted its proposals concerning the New National Taxation System. In a letter to the President and CEO of OLTH S.A., Mr. Stylianos Angeloudis, which was also forwarded to the Mayor of Thessaloniki, Mr. Yiannis Boutaris, and the President of the Traders’ Association of Thessaloniki (ESTH), Mr. Konstandinos Chantzaridis, TCCI supported the proposal for the undertaking of a comprehensive marketing campaign by the Organisation for the Tourism Promotion of Thessaloniki for the overall good of our city.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011


15.09.11 ❏

20.09.11 ❏ 20.09.11 ❏ 21.09.11 ❏ 28.09.11 ❏

TCCI sent letters to the Minister of Development, Competitiveness & Shipping, Mr. Michalis Chryssochoidis, and the President of the Union of Hellenic Chambers (KEEE), Mr. G. Kassimatis, on the occasion of a letter sent by the Vice-President of the Government, Mr. Th. Pangalos, to supervised Public agencies. A memorandum of cooperation was signed between TCCI and the Turkish-Hellenic Chamber of Northern Greece. A memorandum of cooperation was signed between TCCI and the Russian-Hellenic Chamber of Commerce. TCCI endorsed a resolution containing the views expressed during the meeting held on 15.09.2011 concerning the image of the city during the inauguration of TIF. A memorandum of cooperation was signed between TCCI and the Tirana Chamber of Commerce & Industry.

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

73


¢È·ÊËÌÈÛÙ›Ù ÛÙÔ ¢∂§∆π√ ÙÔ˘ ∂µ∂£! ∆πª√∫∞∆∞§√°√™ ¢π∞º∏ªπ™∂ø¡ ™∆√ ∆ƒπª∏¡π∞π√ ¢∂§∆π√ ∆√À ∂µ∂£ (∂∆√™ 2011) ∂π¢√™ ∫∞∆∞Ãøƒ∏™∏™ Û 4/¯ÚˆÌ›· √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÈÛıÔʇÏÏÔ˘ √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÔÈÛıÔʇÏÏÔ˘ √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Â͈ʇÏÏÔ˘ ™·ÏfiÓÈ √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ∏ÌÈÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ 1/4 ÛÂÏ›‰·˜ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë Í¿ÎÚÈÛÌ·: ∏ÌÈÛ¤ÏÈ‰Ë Î¿ıÂÙË: ∏ÌÈÛ¤ÏÈ‰Ë ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·: 1/4ÛÂÏ›‰·˜ (οıÂÙÔ):

∆πª∏ ™∂ € 950 508 540 1.112 475 270 162

20,8 ÂÎ. Ï¿ÙÔ˜ 10 ÂÎ. Ï¿ÙÔ˜ 20,5 ÂÎ. Ï¿ÙÔ˜ 10 ÂÎ. Ï¿ÙÔ˜

à 28 ÂÎ. ‡„Ô˜ à 27,7 ÂÎ. ‡„Ô˜ à 13 ÂÎ. ‡„Ô˜ à 7 ÂÎ. ‡„Ô˜

¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi: ∏ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔ ∂µ∂£, publicrelations@ebeth.gr, Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ (Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·) Î·È Û ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· CMYK, 20 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜. ∂ȉÈΤ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ: °È· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ¤ÎÙˆÛË 20% ÁÈ· Ì›· ‹ ‰‡Ô ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ. ¶ÚÔÓÔÌȷΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÚÔηٷ‚ÔÏÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ: ∞. ÙÚÈÒÓ (3) Û˘Ó¯ÒÓ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛˆÓ, ¤ÎÙˆÛË 20% µ. ¤ÍÈ (6) Û˘Ó¯ÒÓ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛˆÓ, ¤ÎÙˆÛË 25% °. ÂÓÓ¤· (9) Û˘Ó¯ÒÓ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛˆÓ, ¤ÎÙˆÛË 30% ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔηٷ‚ÔÏÈÎÔ‡ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË. §ÔÈÔ› fiÚÔÈ: °È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ô ‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓÔ˜, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÚÒÙ· Ë ÂȉÈ΋ ¤ÎÙˆÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¯›· ·˘Ù‹ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÔηٷ‚ÔÏÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ (fi¯È ·ıÚÔÈÛÙÈο). ŸÏ˜ ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì º¶∞ 19% Î·È ·ÁÁÂÏÈfiÛËÌÔ 20% ∏ ÂÍfiÊÏËÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ÚÈÓ ·fi οı ηٷ¯ÒÚËÛË, Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘. ∆ÈÚ·˙ ÂÓÙ‡Ô˘: 5.500 ·ÓÙ›Ù˘·, Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ˘Ô˘ÚÁ›·, ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÚÂۂ›˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Î.Ï. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °π∞ ∫∞∆∞Ãøƒ∏™∏: ∆Ì‹Ì· ¢ËÌ. ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ & ∂ΉfiÛˆÓ, ÙËÏ. 2310/370.132 ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °π∞ ∂•√º§∏™∏ ∆πª√§√°π√À: ∆Ì‹Ì· §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘, ∆·Ì›Ԣ & ∂ÈÌÂÏËÙ›·˜, ÙËÏ. 2310/ 370.170


∆∏§∂ºø¡π∫√™ ∫∞∆∞§√°√™ À¶∏ƒ∂™πø¡ ∆√À ∂µ∂£ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: °ƒ∞º∂π√ ¢π√π∫∏™∏™:

√§Àª¶π∞ µ§∞Ã√¶√À§√À ∂À∞¡£π∞ ª¶∞ƒ√À∫∆™∏ ∏§π∞¡∞ °∫√°∫√À

¢π∂À£À¡™∏ ∂ª¶√ƒπ√À & µπ√ª∏Ã∞¡π∞™ ¢π∂À£À¡∆∏™: ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∆ª∏ª∞ ∂•∞°ø°ø¡

¶√§π∆π¢∏™

∞¡∞™∆∞™π∞ ª∞∫ƒ∏ °∂øƒ°π∞ ªø§πø∆∏ πø∞¡¡∞-ª∞ƒπ∞ °∂øƒ°∞∫√¶√À§√À

¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏∆π∫ø¡ & √π∫√¡√ªπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Ãπ™∆π¡∞ ¢∂ƒª∂¡∆∑√°§√À ¢π∂À£À¡∆ƒπ∞: ∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫√À (¶ƒø∆√∫√§§√) ∆ª∏ª∞ ª∏∆ƒø√À ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡∏:

À¶∏ƒ∂™π∞ °∂ª∏ À¶∏ƒ∂™π∞ ªπ∞™ ™∆∞™∏™

2310 370150 2310 370160 2310 370195 2310 370162

2310 370170

£∂√¢øƒ∞ ¶∞¡∆∂§π¢√À °∂øƒ°π√™ ∆™πµ∂§∂∫π¢∏™

2310 370190 2310 370165

°∂øƒ°π∞ ª∞¡π∫∞∫∏ ∂ƒπºÀ§∏ ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À ∞¡∞™∆∞™π∞ ¶∞¡∆∞∑∏ ™∆À§π∞¡∏ §∂À∫√À ∞ƒ∂∆∏ ™π™ª∞¡π¢√À ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ™∂ƒ∂∆∏ ¢∏ª∏∆ƒ∞ ∞¡∞™√¡∆∑∏

2310 2310 2310 2310

∆ª∏ª∞ §√°π™∆∏ƒπ√À, ∆∞ª∂π√À & ∂¶πª∂§∏∆∂π∞™ (∫∂¡∆ƒπ∫√™ ∆∞ªπ∞™) ∞¶√™∆√§√™ µ∞∏™ ¢∂™¶√π¡∞ ¢π¡√¶√À§√À §πø∆∞ ™∆∞ª∞∆π∞¢√À ∞£∏¡∞ ∆∑π¡∆∑√°§√À ¢∂™¶√π¡∞ º√À¡∆√À∫π¢√À ¢π∂À£À¡™∏ ™∆∞∆π™∆π∫∏™, ª∂§∂∆ø¡ & ∂ƒ∂À¡∞™ ¢π∂À£À¡∆ƒπ∞: §π§∞ ºø∆π∞¢√À ∆ª∏ª∞ ª∂§∂∆ø¡ & ∂ƒ∂À¡∞™ ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡√™:

2310 370105 2310 370110 2310 370111

∞¡∆ø¡π√™ ª¶√Àª¶√À§∞™ °∂øƒ°π√™ ∂ªª∞¡√À∏§π¢∏™

∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™πø¡ ™Ã∂™∂ø¡, ∆À¶√À & ∂∫¢√™∂ø¡ ª∞∆π¡∞ ª∂∆∞§§π¡√À ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏ °∂øƒ°π√À ∞¡¡∞ ª¶∂¡∏ µ√∏£∏∆π∫√ ¶ƒ√™ø¶π∫√ ∫§∏∆∏ƒ∞™: ºø∆∂π¡∏ ∆™∞ª∏

370151 370155 370153 370113

2310 370112

2310 370168 2310 370171

2310 370130

2310 370180 2310 370181

2310 370131 2310 370132

2310 370165


info@samaras-co.gr info@exyppsamaras.gr

2011_3_Ιούλιος-Σεπτέμβριος  

Δελτίο ΕΒΕΘ 2011, 3ο τεύχος (Ιούλιος - Σεπτέμβριος)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you