Page 1

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÂÓÙ‡Ô˘: 2542

¢∂§∆π√

∂µ∂£ TCCI

∆ÈÌ‹: 0,003 €

∂ª¶√ƒπ∫√ & µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

BULLETIN

∆Ô “¢∂§∆π√ ∂µ∂£” ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ‚Ú›ÙÂ Î·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ì·˜ ‰È‡ı˘ÓÛË www.ebeth.gr


∏ ¢π√π∫∏™∏ ∆√À ∂µ∂£ ¢π√π∫∏∆π∫∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜: ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ª¶∞∫∞∆™∂§√™ ∞’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ∂ªª∞¡√À∏§ µ§∞Ã√°π∞¡¡∏™ µ’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: πø∞¡¡∏™ µ∂ƒ°π¡∏™ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ª∞πƒ∏ Ã∞∆∑∞∫√À √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ∂fiÙ˘: £∂√¢øƒ√™ ™∆∞Àƒπ¢∏™ °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: √§Àª¶π∞ µ§∞Ã√¶√À§√À ¢π√π∫∏∆π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂ÌÔÚÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¶Úfi‰ÚÔ˜: ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜: °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 1. ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜ §¿˙·ÚÔ˜ 2. ∞‰·Ì›‰Ë˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 3. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÷ڛϷԘ 4. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 5. ∞˘ÁÔ˘ÛÙ‹˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ 6. µ·ÚÂÏÏ¿˜ ªÈ¯·‹Ï 7. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï 8. µÔ‡Î·ÏË ºÚÂȉÂÚ›ÎË 9. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 10. ¢›Áη˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 11. ∑‹Û˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 12. ∫·Ï·Ìfi΢ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 13. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ÔÛÌ¿˜ 14. ∫·Ó·‚Ô‡Ú·˜ §¿˙·ÚÔ˜ 15. ∫·ÂÙ·Ó›‰Ë˜ ∆ËϤ̷¯Ô˜ 16. ∫·ÚÔ‡Ï˘ ∫ÒÛÙ·˜ 17. ∫ÔÓÙÚ·ÊÔ‡Ú˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 18. ∫fiÙÙ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 19. ∫Ô˘˝‰Ë˜ §ÂˆÓ›‰·˜ 20. ∫Ô˘˚ÌÙ˙‹ µ·ÛÈÏÈ΋ 21. ª·ÛÔ‡Ù˘ πˆ¿ÓÓ˘ 22. ªÂÓÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 23. ªÈ¯·Ï¿ÎÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 24. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 25. ªÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 26. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˜ 27. ¶¤ÓÙ˙Ô˜ ∆ËϤ̷¯Ô˜ 28. ¶˘Ï·ÚÈÓfi˜ ŸıˆÓ 29. ƒÔ˘Û›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 30. ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 31. ™Ô˘ÚÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 32. ™˘Ìˆӛ‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘ 33. ∆ÚÈηÏÈÒÙ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ 34. ∆Û¿ÌÔ˘Ú·˜ πˆ¿ÓÓ˘ 35. ∆Û··Ó›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 36. ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ÷ڿϷÌÔ˜ 37. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¶Úfi‰ÚÔ˜: ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 1. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ 2. µÂÚÁ›Ó˘ πˆ¿ÓÓ˘ 3. °È·ÁÎÈfi˙˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜

4. ¢·Ì·Û›Ó·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 5. ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 6. ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤·˜ 7. ∫·ÏÏ›·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 8. ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 9. ∫Ô˘˝‰Ë˜ §ÂˆÓ›‰·˜ 10. ª·ÎÈfi˜ ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˜ 11. ª¤Áη˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 12. ª›ı·˜ √Ú¤ÛÙ˘ 13. ¡¤Ó‰Ô˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 14. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ 15. √˘ÁÁÚ›Ó˘ £ÂÔÊ¿Ó˘ 16. ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 17. ∆·Î¿˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ 18. ∆˙ÈÚ›Ù˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 19. ∆ÛÈfiÙÛη˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ 20. ÷Ù˙¿ÎÔ˘ ª·Ú›·

π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2011

¢∂§∆π√∂µ∂£ TCCI BULLETIN

∂Í·ÁˆÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¶Úfi‰ÚÔ˜: ÛÁη˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜: ª˘ÏˆÓ¿˜ πˆ¿ÓÓ˘ 1. ª˘ÏˆÓ¿˜ πˆ¿ÓÓ˘ 2. ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘ 3. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ 4. ÛÁη˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÚÈÛÙ›Ó‰ËÓ Ì¤ÏË 1. ¢·Ì·Û›Ó·˜ πˆ¿ÓÓ˘ 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 3. ºÈÏ›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 4. ºÒÏÈ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∂Î ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ̤ÏË √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

4

ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

14

ÂÈÛÙÔϤ˜

31

√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ µÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∆Ú·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

¤Ú¢ӷ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ “‚·ÚfiÌÂÙÚÔ ∂µ∂£”

36

∆Ô °.∂.ª∏ Î·È Ë ÀËÚÂÛ›· ÌÈ·˜ ™Ù¿Û˘

42

√ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘

∆ƒπª∏¡π∞π∞ ∂∫¢√™∏ ñ ∂∆√™ 2011 ñ ∆∂ÀÃ√™ 1

ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜

50

ÂΉfiÛÂȘ

54

ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›·

56

in brief

64

π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ∂ª¶√ƒπ∫√ & µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ∆ÛÈÌÈÛ΋ 29 ñ 546 24 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∆ËÏ.: 2310/370.100 ñ Fax: 2310/370.166 http://www.ebeth.gr ñ e-mail: root@ebeth.gr ∂∫¢√∆∏™: √Ï˘Ì›· µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘ - °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∂.µ.∂.£. ¢π∂À£À¡∆ƒπ∞ ∂∫¢√™∏™: §›Ï· ºˆÙÈ¿‰Ô˘, ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜, ªÂÏÂÙÒÓ & ŒÚ¢ӷ˜ - ∆ËÏ.: 2310/370.130 À¶∂À£À¡√™ À§∏™: ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ & ∂ΉfiÛÂˆÓ ∂µ∂£ ∆ËÏ.: 2310/370.132 °ƒ∞ºπ™∆π∫∏ ™Ã∂¢π∞™∏: TYPEShop Digital - ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫·Ú·ÎÔ˘Ï·Î›‰Ë˜ °ƒ∞ºπ∫∂™ ∆∂á∂™-æ∏ºπ∞∫∂™ ∂∫∆À¶ø™∂π™ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 75ñ546 42 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∆ËÏ.: 2310/932.318, Fax: 2310/929.821, e-mail: typeshop@otenet.gr ∂∫∆À¶ø™∏: ºπ§π¶¶√™-∂∫¢√∆π∫∏ µ. ∂§§∞¢√™ñ∆ÛÈÌÈÛ΋ 45 546 23 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ºø∆√°ƒ∞ºπ∫∏ ∫∞§Àæ∏: ¡ÒÓÙ·˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ ñ ∆ËÏ.: 2310/262.884 ¢π∞º∏ªπ™∂π™: °È· ÙȘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ & ∂ΉfiÛÂˆÓ ∂µ∂£ ñ ∆ËÏ.: 2310/370.132

∆· ÂÒÓ˘Ì· ¿ÚıÚ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÚÔÛˆÈΤ˜ ·fi„ÂȘ.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

3


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ∂µ∂£ ∞¶√ 01.01.11 ∂ø™ 31.03.11

4

03.01.11 ❏

∆Ô ∂µ∂£ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ‰ÂÍ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ Â’ ¢ηÈÚ›· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ŒÙÔ˘˜, Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

07.01.11 ❏

√ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ‰ÂÍ›ˆÛË ÙÔ˘ µÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Grand Hotel Palace.

07.01.11 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ‰ÂÍ›ˆÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ-°ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

10.01.11 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ۇÛÎÂ„Ë ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∞∆∆π∫√ ª∂∆ƒ√ ∞∂ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ì ı¤Ì· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ Û¯¤Û˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞∆∆π∫√ ª∂∆ƒ√ ∞∂ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, °È¿ÓÓË ª·ÁÎÚÈÒÙË.

12.01.11 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙÔ ‰ÈÏÔ·ÚοÚÈÛÌ·.

12.01.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. £Âfi‰ˆÚÔ µÚ¿Î·, ·Ú¯ÈÏÔ›·Ú¯Ô Ì˯·ÓÈÎfi ÙÔ˘ ¶¡, ÂÓ ·ÔÛÙÚ·Ù›· ÂÈıˆÚËÙ‹ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘˙‹ÙËÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÚÔ‚Ï‹Ù˜, ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙ· Ù·¯‡ÏÔ· ÛοÊË Î·È ÛÙÔ˘˜ Î˘Ì·ÙÔıÚ·‡ÛÙ˜.

12.01.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ì ÙÔÓ Î. °. ∞Ó‰Ú¿‰Ë, ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Lagoon Qatar, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÙ·Èڛ˜.

13.01.11 ❏

√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘Ù¿Ú˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ √§£ ∞∂, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÂÓÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·Ú·¯ˆÚÔ‡Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ √§£ ∞∂, Ì ı¤Ì· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ˆ˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011


ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜. ∆Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·, √Ï˘Ì›· µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜, ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜, ÃÚ˘ÛԇϷ ºˆÙÈ¿‰Ô˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜, Ô ‰‹ÌÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔ ∂µ∂£, Ô ∂™£ Î·È Ë √§£ ∞.∂ Û˘Ó˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜.

13.01.11 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ 5Ë ™˘Ó‰ڛ·ÛË ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ §È̤ÓÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ √§£ ∞∂.

13.01.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô, °È¿ÓÓË ªÔ˘Ù¿ÚË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ fiÏÂȘ. ¶·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È Â›Û˘, Ô Î. ÷Ù˙ËÁÈ·ÓÓ¿Î˘, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¡√ª√S ¢ÈÎ.∂., Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÛÙÔ ∂µ∂£, Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ, ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞Ó‰Ú¿‰Ë˜.

13 & 14.01.11 ❏

∏ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÏÂÙÒÓ & ŒÚ¢ӷ˜, °ÂˆÚÁ›· ªˆÏÈÒÙË ·›ÚÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «ELIE, Employability: Learning through International Entrepreneurship», Â˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Erasmus, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ™¿ÏÊÔÚÓÙ ∞ÁÁÏ›·˜.

14.01.11 ❏

√ Î. ÷Ù˙ËÁÈ·ÓÓ¿Î˘, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¡√ª√S ¢ÈÎ.∂., Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÛÙÔ ∂µ∂£, ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ∂µ∂£ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ù· ‚ÈÔÙ¯ÓÈο ¿Úη, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

15.01.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·, √Ï. µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘, Â›Ó·È ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ‰Â›ÓÔ Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Hyatt Regency.

17.01.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙˆÓ ·ÔÎ·Ï˘ÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÛÙË ¡¤· ¶·Ú·Ï›·.

17.01.11 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙË ‰ÂÍ›ˆÛË Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÔ-πÙ·ÏÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Hyatt, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ŒÙÔ˘˜.

20.01.11 ❏

∆· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∆Ô˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ & ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú›ÛÙ·Ù·È Î·È Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘.

21.01.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ì ı¤Ì·: «∞Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜∞Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ Ú¿ÍË», ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË ¢ã Ù˘ √§£ ∞∂.

24.01.11 ❏

∫Ô‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙˆÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

5


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ∂µ∂£, ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£.

6

25.01.11 ❏

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘, ÙÔ ∂µ∂£ ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙËÓ ÔχÙÂÎÓË ˘¿ÏÏËÏfi ÙÔ˘, ºˆÙÂÈÓ‹ ∆Û¿ÌË.

31.01.11 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈËı› ÙÔ 2011, ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ™‡ÚÔ ∫Ô˘‚¤ÏË. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ °. ∫Ú·ÓȉÈÒÙË, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ.

31.01.11 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ICC ∂ÏÏ¿˜, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

31.01.-03.02.11 ❏

√ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ «£. ∞͢ÏÈıÈÒÙ˘ Î·È ™›· ∂.∂.», Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ ∂µ∂£ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù·, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∞͢ÏÈıÈÒÙ˘, ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ PSLO Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ.

01.02.11 ❏

∆ËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÂÙ‹ÛÈ· ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ ∂µ∂£ Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Ù· ªª∂ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜.

02.02.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (√ƒ£∂) Î. ™Ù·ı·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÎÏ‹ıËΠÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

02.-03.02.11 ❏

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ηıÔ‰‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ LOSAMEDCHEM (ÚfiÁÚ·ÌÌ· MED) ÛÙÔ ∂µ∂£.

04.02.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÔ‡Ï˘, ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∫∂∂∂), Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ µÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÙȘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚȷΤ˜ ∂ÎÏÔÁ¤˜.

04.02.11 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙÔ ∂µ∂£ Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∞Ï‚·Ó›·˜, °ÂÒÚÁÈÔ ªϤη, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÊÔÚ¤ˆÓ.

05.02.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙË ‰ÂÍ›ˆÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ-∞ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ŒÙÔ˘˜, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô The Met.

07.02.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£ ÙÔ µÚÂÙ·Ófi ¶Ú¤Û‚Ë, David Landsman. √ Î. Landsman Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Â›ÙÈÌË ÚfiÍÂÓÔ, ª·Ú›· ∆۷οÏË, Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, ÃÚ‹ÛÙÔ æ¿ÏÙË.

09.02.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ «£. ∞͢-

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011


ÏÈıÈÒÙ˘ Î·È ™È· ∂.∂.», Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ ∂µ∂£ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù·, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∞͢ÏÈıÈÒÙ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË-ÚfiÁÂ˘Ì· Ù˘ 80ÌÂÏÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ «Conference of Presidents» (πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·) ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Electra Palace. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ.

10.02.11 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙÔ ∂µ∂£ Ì ÙËÓ Ú¤Û‚ÂÈÚ· Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜, Liga Bergmane Î·È ÙÔÓ Â›ÙÈÌÔ ÚfiÍÂÓÔ §ÂÙÔÓ›·˜, ÕÁË ∫˘ÓËÁfiÔ˘ÏÔ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú›ÛÙ·Ù·È Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ƒÒÛˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ƒˆÛfiÊˆÓˆÓ ∂·Ó··ÙÚÈÛı¤ÓÙˆÓ «ºπ§π∞», ¡·Ù·Ï›· ™Ô˘ÔÓ›ÙÛηÁÈ·.

11.02.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£ ÙÔÓ Ú¤Û‚Ë Ù˘ ∫Ô‡‚·˜, Luis Pravo Garcia.

14.02.11 ❏

∂ıÈÌÔÙ˘È΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ã ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, Ì ÙÔÓ Â›ÙÈÌÔ ÚfiÍÂÓÔ ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿, ¶·ÓÙÂÏ‹ ¶ÂÙÌÂ˙¿, Î·È ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜ ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿, Bryan Young.

16.02.11 ❏

√ Î. ¢ËÌ. ™·Ì·Ú¿˜, ¢ÈÏ. ª. - ∏. ªË¯·ÓÈÎfi˜ ∞¶£ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ «™·Ì·Ú¿˜ & ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜», ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ ∂ÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ∫·Ù. ∫·Ì·ÓÔ‡, ¢ÈÏ. ªË¯·ÓÈÎfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¢¶£ Î·È Ë ∂˘ı. ∫fiÙÙ·, ¢ÈÏ. Msc ÃËÌÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜.

17.02.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ 1Ë ™˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ∂∫∂∆∞, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ µÂÚÁ›Ó· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂∫∂∆∞.

17.02.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘, £‡ÌÈÔ˜ ™ÒÎÔ˜, ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ «¶ÚfiÙ˘Ô˘ ∂ȉÂÈÎÙÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘ ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Û ¢ËÌfiÛÈÔ ∫Ù›ÚÈÔ π‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Â› Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ªÔÚȯfi‚Ô˘ 1».

18.02.11 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ÚÔÛ˘Ó‰Úȷ΋ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ 11Ô˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ Venture Capital & Private Equity Forum, Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 5-6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ (HVCA), Invest in Greece, ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ¶Ú¿ÍË Î·È Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙË THERMI AE Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ £ÂÚÌÔÎÔÈÙ›‰·˜ THERMI ∞∂.

18.02.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘, ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È Û ÎÔÎÙ¤ÈÏ ‰ÂÍ›ˆÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ-µÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÔ‡ Ú¤Û‚Ë, David Landsman. ∂›ÙÈÌÔ˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ÛÙË ‰ÂÍ›ˆÛË Â›Ó·È Ô Â›ÙÈÌÔ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ µ. ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞Îο˜. π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

7


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ

8

19.02.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹Ú˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ÌÂÙ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Û ‰ÈËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· «∂ÓÂÚÁÂȷο ∫Ù›ÚÈ· - £Â̤ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ», Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË HELEXPO Î·È ÙÔ ∫∆πƒπ√ Î·È Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ∆∂∂/∆∫ª, ∞¶£, À¶∂∫∞, ∫∞¶∂ ÛÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. °ÂÚÌ·Ófi˜ ÛÙË Helexpo. ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¤¯ÂÈ ı¤Ì·: «¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ».

21.02.11 ❏

∏ ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ª·›ÚË Ã·Ù˙¿ÎÔ˘, ÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û‡ÁÎÏËÛ˘ Ù˘ 6˘ ªÈÎÙ‹˜ ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ (ª.¢.∂.) ∂ÏÏ¿‰·˜-πÓ‰›·˜, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ.

21.02.11 ❏

∏ ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ª·›ÚË Ã·Ù˙¿ÎÔ˘ ·Ú›ÛÙ·Ù·È Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÎÚÔÛÒËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ (√™∂¶), Ì ı¤Ì·Ù· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ‰‡Ô ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √™∂¶. ∏ ΢ڛ· ÷Ù˙¿ÎÔ˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

21.02.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙÔ ∂µ∂£ Ì ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, Î. °. ÷Ù˙ËÌ¿ÚÎÔ.

21.02.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ËÌÂÚ›‰· Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· KPMG Ì ı¤Ì·: «∆Ô Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ».

25.02.11 ❏

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∞͢ÏÈıÈÒÙË, Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ WIZZ AIR. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ó¤Ô ‰Ë̷گȷÎfi ̤Á·ÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

22.02.11 ❏

™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ·Ú›ÛÙ·Ù·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘Ù¿Ú˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ™ÒÌ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

25.02.10 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£ Ë ÙÈÌËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ ªÂÙ·ÏÏ›Ô˘, ÁÈ· ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

01.03.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ·Ú·Î¿ıÂÙ·È Û ‰Â›ÓÔ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÚÔÍÂÓÂ›Ô Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Turkish Airlines ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Gülay Öztürk.

02.03.11 ❏

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚ã ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓË µÂÚÁ›ÓË ÛÙË ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ Û‡Û΄Ë, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û‡ÁÎÏËÛ˘ Ù˘ ª¢∂ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ - √˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

02.03.11 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÷ۉ¿È ∫·fiÓ, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011


∂™£, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ ÂÈÁÚ·ÊÒÓ Î·È ÈӷΛ‰ˆÓ.

03.03.11 ❏

¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, °ÈÒÚÁÔ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë, ÛÙËÓ 1Ë ·ÓÔȯً ÂΉ‹ÏˆÛË - open day, Ì ı¤Ì·: «∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ¯ËÌÈÎÒÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ (ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ˘ÏÈο ÎÏ)», ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ∂∫∂∆∞ Î·È Ô ™∂µ∂, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∂∆∞.

03.03.11 ❏

™Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ π. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜, ·Ú›ÛÙ·Ù·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜.

04.03.11 ❏

∂ıÈÌÔÙ˘È΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˘ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜, ¢Ú ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ª¿Î˘ ∫ÂÚ·˘Ófi˜, Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·, ∫·Ù›Ó· ™·Î·ÏÏ‹ Î·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ª·ÓÒÏ˘ ∫Ô˘ÚÌ¤Ù˘.

09.03.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ·Ú›ÛÙ·Ù·È Û ÂΉ‹ÏˆÛË ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·Û˘, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜, Ì Â›ÛËÌÔ ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿.

10.03.11 ❏

™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ªÂÙÚÔfiÓÙÈη ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi «∂˘ÎÏ›‰Ë˜», ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ Î·È ∫·ÙÛÈÌ›‰Ë, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, °È¿ÓÓË ª·ÁÎÚÈÒÙË Î·È Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∞ÙÙÈÎfi ªÂÙÚfi, ·Ú›ÛÙ·Ù·È Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘.

11.03.11 ❏

¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·’ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢™, ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˘ ª·ÎÈÔ‡, ÛÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ∂∂™Àª (∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚÈ·Îfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ), Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂µ∂ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜.

11.03.11 ❏

ªÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·-Û‡ÌÚ·ÍË ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂√∆, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜

11.03.11 ❏

∆Ô Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Î·È ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂∂™Àª, ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˜ ª·ÎÈfi˜ ·Ú›ÛÙ·Ù·È Û ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂µ∂ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ì ı¤Ì·: «∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ∞ÏÏ·Á‹: ¶Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÂÈÏ‹ ‹ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ».

13.03.11 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ∂µ∂£ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ‚Ú¿‚¢Û˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ƒÔÙ·ÚÈ·ÓÔ‡˜ √Ì›ÏÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú›ÛÙ·Ù·È Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∞ÓÙÚ¤·˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘.

14-17.03.11 ❏

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ‰È· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÂfiÙË, £Âfi‰ˆÚÔ˘ ™Ù·˘Ú›‰Ë, ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ «Miami Cruise Shipping», ÛÙÔ ª·˚¿ÌÈ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ˆ˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜.

14.03.11 ❏

÷ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ã ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

9


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ 2Ô˘ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ µ. ∂ÏÏ¿‰Ô˜.

10

14.03.11 ❏

∆ËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜, ∞ϤͷӉÚÔ˘ ∆Ô˘ÚÎÔÏÈ¿, Ì ı¤Ì·: «∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, Ë ÌfiÓË ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË», ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ª·›ÚË Ã·Ù˙¿ÎÔ˘.

16.03.11 ❏

™ÙËÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂™¶∞ «∂͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·-∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹Ûˆӻ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∂µ∂£, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫∂¶∞-∞¡∂ª, ÚfiÏÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘.

18.03.11 ❏

√ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È µÈÔÌ˯·Ó›·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÔÏÈÙ›‰Ë˜ Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∞͢ÏÈıÈÒÙ˘, ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û ∏ÌÂÚ›‰· ™Ù·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÙÔ˘ 6Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜, Ì ı¤Ì·Ù·: 1. ∆Ô ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Î·È 2. ∆Ô ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘ marketing.

18.03.11 ❏

¶·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·ã ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË Û ÂÛÂÚ›‰· ÙÔ˘ ™µµ∂, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·.

18.03.11 ❏

∆· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙËÚÈ·Îfi ¢›ÎÙ˘Ô ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ (∂∂¢∂°∂), ºÚÂȉÂÚ›ÎË µÔ‡Î·ÏË Î·È µ·ÛÈÏÈ΋ ∫Ô˘ÈÌÙ˙‹, ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ∂∂£ Î·È ÙÔ ∂∂¢∂°∂ Ì ı¤Ì· «∂˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË», ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

19.03.11 ❏

∆· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙËÚÈ·Îfi ¢›ÎÙ˘Ô ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ (∂∂¢∂°∂), ºÚÂȉÂÚ›ÎË µÔ‡Î·ÏË Î·È µ·ÛÈÏÈ΋ ∫Ô˘ÈÌÙ˙‹, ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ã ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∂∂¢∂°∂ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2011.

23.03.11 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ·Ú›ÛÙ·Ù·È Û ·ÚÔ˘Û›·ÛË-Û˘˙‹ÙËÛË, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∆ÔÈο √ÏÔÎÏËڈ̤ӷ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™Ù‹ÚÈ͢ ∞·Û¯fiÏËÛ˘, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ÚÁ·Û›·, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·) ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘.

28.03.11 ❏

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂfiÙË ÙÔ˘ ∂µ∂£, £Âfi‰ˆÚÔ˘ ™Ù·˘Ú›‰Ë, ÛÙËÓ 6Ë ªÈÎÙ‹ ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜-πÓ‰›·˜, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

28-29.03.11 ❏

√ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ «£. ∞͢ÏÈıÈÒÙ˘ Î·È ™›· ∂.∂.», Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ ∂µ∂£ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù· Î·È PSLO Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∞͢ÏÈıÈÒÙ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÂÙ·Èڛ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∆Ú¿Â˙·.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011


29.03.11 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ú›ÛÙ·Ù·È Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· «∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË ÛÙȘ ªª∂ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜: ∞ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÌÂÈÚÈÒÓ Î·È ∆¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜-∫·Ï¤˜ ¶Ú·ÎÙÈΤ˜», ÛÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ ™›Ó‰Ô˘, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∆·ÌÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ RIMED: Responsible Industries of the Mediterranean. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ô Î. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ∂µ∂£ Û ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ÙÚ·¤˙È, Ì ÂÓÙ¿ÏÂÙË ÙÔÔı¤ÙËÛË.

30.03.11 ❏

∂ÓË̤ڈÛË-∂ÈÌfiÚʈÛË ∂ÈÌÂÏËÙËÚÈ·ÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ °∂ª∏ Î·È ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÌÈ·˜ ™Ù¿Û˘, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∆ËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ªËÙÚÒÔ˘, °. ª·ÓÈοÎË, Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªËÙÚÒÔ˘, ∂Ú. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ∂™£, Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ªË¯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¡. °Ô‡Ï·˜ Î·È ¢. ∞Ó·ÛÔÓÙ˙‹.

31.03.11 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ٛÙÏÔ «πÛfiÙËÙ· ÛÙËÓ ¶Ú¿ÍË: ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ÛÙÂÚÂÔÙ‡ˆÓ ÏfiÁˆ ʇÏÔ˘», ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô Î·È ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ πÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ º‡ÏˆÓ.

31.03.-01.04.11 ❏

√ ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË HELLENIC INDUSTRIAL DAY, ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ DEFENSYS, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ¢∂£ ∞∂, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË HELEXPO AE Î·È ÙÔ ¢π¶∂∫ Î·È Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ¢/ÓÛ˘ ∞Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ∂ÍÔÏÈÛÌÒÓ Î·È ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ/∆¶∂£∞.

∂¡∂ƒ°∂π∂™ ∂µ∂£

12.01.11 ❏

∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ πÚ·ÎÈÓ¤˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û‡ÁÎÏËÛ˘ 9˘ ªÈÎÙ‹˜ ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (ª¢∂) ∂ÏÏ¿‰·˜-πÚ¿Î.

14.01.11 ❏

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ì ·›ÙËÌ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ ·fiÊ·Û‹˜ ÙÔ˘, ÂÚ› ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌË Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2010.

27.01.11 ❏

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ & Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∆Ô˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È Marketing ¡. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °È¿ÓÓË ªÔ˘Ù¿ÚË, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Â·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙÔÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

11


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ

12

04.02.11 ❏

¢È·‚›‚·ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∫∂∂∂), ˘fi„Ë ÙÔ˘ ¢ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫∂∂∂ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ∫∂∂∂ ÛÙÔ ∆∂ª¶ª∂, ªÈ¯¿ÏË ∑ÔÚ›‰Ë, ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Âȯ›ÚËÛ˘-̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜, Ù˘ «∞º√π ∫∞ƒ∞¡∞∆™π√À √∂», ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË fiÚˆÓ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «∂ÁÁ‡ËÛË ¢·Ó›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ∫›ÓËÛ˘ ªÈÎÚÒÓ Î·È ¶Ôχ ªÈÎÚÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹Ûˆӻ ÙÔ˘ ∆∂ª¶ª∂.

22.02.11 ❏

¶ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Doing Business 2011, Ô˘ ÂÎÔÓ› οı ¯ÚfiÓÔ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∆Ú¿Â˙·, Û ÎÏÂÈÛÙ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÀÔ˘ÚÁ›ˆÓ Î·È ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ.

22.02.11 ❏

ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙÔ ∂µ∂£ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¡.3894/2010 (fast track) ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡-™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

11.03.11 ❏

ÀÔ‚ÔÏ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË» ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ «¶ÚfiÙ˘Ô˘ ∂ȉÂÈÎÙÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘ ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Û ¢ËÌfiÛÈÔ ∫Ù›ÚÈÔ π‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Â› Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ªÔÚȯfi‚Ô˘ 1».

22.03.11 ❏

∆Ô ∂µ∂£ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Â› ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9 ÙÔ˘ ¡. 3842/2010 ÂÚ› «ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÌÈÛıˆÙ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ·Î›ÓËÙ·».

24.03.11 ❏

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â› ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ¡fiÌÔ˘ «∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¤ÎÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘ Ó. 3588/2007 (¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎfi˜ ∫Ò‰Èη˜) - ¶ÚÔÙˆ¯Â˘ÙÈ΋ ¢È·‰Èηۛ· ∂͢Á›·ÓÛ˘ Î·È ÏÔÈ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ», ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘.

30.03.11 ❏

∂·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ∂µ∂£ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ÙˆÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ·ÁÁÂÏÈÔÛ‹ÌÔ˘.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011


ŒÓ·ÚÍË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ (°∂.ª∏.) Î·È Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ªÈ·˜ ™Ù¿Û˘ (À.ª.™.) ·fi 04.04.2011

∞Á·ËÙ¿ ª¤ÏË, ™·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ (°∂.ª∏.), ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 04.04.2011, ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ªÈ·˜ ™Ù¿Û˘ (Àª™) ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. µ¿ÛÂÈ ·˘Ù‹˜, ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ∂.¶.∂., ∞.∂ ηıÒ˜ Î·È ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Û‡ÓÙ·ÍË Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ Û ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· - ˘ԉ›ÁÌ·Ù· ÂÓÙ‡ˆÓ, Ô˘ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·ıÒ˜ Î·È ›Ó·Î·˜ Ì ٷ ‚‹Ì·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ √.∂. Î·È ∂.∂. ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì ·Ú. 470/24.03.2011 º∂∫ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÔÛȇıËÎÂ Ë ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ∫1-802. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ∫À∞ Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓË ÛÙËÓ ÂÓ ı¤Ì·ÙÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜, www.ebeth.gr, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ™ËÌ·ÓÙÈο £¤Ì·Ù·. °È· ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ªËÙÚÒÔ˘, ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2310 - 370.151, ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ 12:00 - 15:00.

°ÂÓ ÈÎfi ∂Ì ÔÚÈ ÀË Îfi ÚÂÛ ªË ›· ª ÙÚÒ Ô È·

˜™ Ù¿Û Ë˜


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ 14

√ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °. ªÔ˘Ù¿Ú˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ ÛÙÔ ∂µ∂£

¿Ú¯ÈÛ ‹‰Ë Ó· ¤¯ÂÈ Ù· ÚÒÙ· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, fiˆ˜ Ë Â›Ù¢ÍË Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙË Rayanair ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ fiÏÂȘ, ÂÓÒ Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ ∂µ∂£, Ô ¢‹ÌÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, √§£ ∞∂ Î·È Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ú¤ÛÙË ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ΢- ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛÙȘ 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ÛË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜. «¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ‚Úԇ̠∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ¿ÏÏÔ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó, fiˆ˜ ÙÔ Î˘ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Â›Ï˘ÛË ¿ÙÂÙ·È Î·È ÙˆÓ ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, ÙÔ ·ÚÂÌfiÚÈÔ, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, Ú·Û›ÓÔ˘, ÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË. ∫·È fiˆ˜ ÙÔ ·ÚÂÌfiÚÈÔ, ¤ıÂÛ·Ó ÛÙËÓ Û˘ÓÂı· Ì·˜ ¤¯ÂÙ ·ÚˆÁÔ‡˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿‰Ú›·Û‹ ÙÔ˘˜ (22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011) Ù· ıÂÈ·», ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ·¢ı˘Ófi̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÁÓˆÛÙÔ∂µ∂£ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÔÈÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ΢, °È¿ÓÓË ªÔ˘Ù¿ÚË, ÂÓÒ ·ÓÙ·ÏÏ¿¯ıËÓ· ·¢ı˘Óı› ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ˙ËÙÒÎ·Ó ·fi„ÂȘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙËÓ fiÏË fiˆ˜ Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÙˆÓ Ú˘ıÌÒÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ¤ÚÁˆÓ, Ô˘ ı· ‰Ò‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, Ë ÚÔ- ÛÔ˘Ó Ó¤Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÚÔÊ›Ï ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ·Ó¿Û· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ‚ÔÏ‹ Î·È ÚÔÒıËÛ‹ Ù˘ ˆ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ¢È˘ÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ‹‰Ë ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‹ Ô˘ÚÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÁÈ· ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ‰È··ÎfiÌË ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿. ‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 3894/2010, ÂÚ› «∂ÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ™ÙÚ·√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙËÁÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰‡Ûˆӻ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¿Ï·Û˘ ÙÛ¤ÏÔ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Î. ªÔ˘Ù¿ÚË ÁÈ· ÙË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ «∂ÏÏËÓÈÎÔ‡», ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ë ÔÔ›·

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011


ÚfiÙÂÈÓÂ, Ì ۯÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ·ˇı˘Ó ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË, ÛÙȘ ›‰È˜ ‰È·‰Èηۛ˜, Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ Î·È ™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ «∂ÏÏËÓÈÎÔ‡». «£ÂˆÚԇ̻, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, «fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ı· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÓÔ‹ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ì›· ¤ÌÚ·ÎÙË ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁÁÂÏÈÒÓ Ù˘ ÂÚ› ·ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ÈÛfiÚÚÔ˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ì ̿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ˘ÂÚÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ fiÚˆÓ Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠηٿ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È fi͢Ó ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜». √ Î. ªÔ˘Ù¿Ú˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙÔÓ Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ, ÂÈÎÚÔÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, Ô ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ‹‰Ë ·fiÛÙÂÈÏ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¤ıÈÍ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 2946/2001, ÂÚ› ÂÈÁÚ·ÊÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙËÓ ÈÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ̤¯ÚÈ ÙȘ 15 ª·ÚÙ›Ô˘. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÙÔ ∂µ∂£ ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› ‰ÈÂÍÔ‰Èο Ì ÙÔ ı¤Ì·, ηıÒ˜ ‰¤¯ıËΠ– Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ - ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÓÙÔÓ· ·Ú¿ÔÓ· Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘. ∂Âȉ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚԤ΢„ ı¤Ì· ÂÚÌËÓ›·˜ ÙˆÓ ··ÁÔÚ‡ÛÂˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÓfiÌÔ˜, ÙÔ ∂µ∂£ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, ¯ˆÚ›˜ - ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· - Ó· Ï¿‚ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. «∂›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜ ·ÔÙÂÏ›, ·ÊÂÓfi˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ

£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ÂÈÁÚ·ÊÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, Ì ÙÔÓ ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi Î·È Â‡ÏËÙÔ ÙÚfiÔ», › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û·Ê›˜ ÂÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ÂÚÌËÓ›˜ Î·È Û¯Â‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ∂µ∂£ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì›· ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ̤ۈ Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ηٿÏÏËÏˆÓ spot ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∆ËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô Î. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ë Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, Â›Ó·È ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚ›Ô‰Ô ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ÎÚ›Û˘, ı¤ÛË Ë ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ, ÷ۉ¿È ∫·fiÓ. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ οÓÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ Ë Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÁÈ· Ó· χÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Ù˘ fiÏ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î·Î‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘Ù¿Ú˘ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ οÔÈÔÈ ¤ıÂÛ·Ó Î·È ÙÔ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÏËڈ̋˜ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ô˘ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Êı¿ÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ … ÙÔ 2006. ∂›Û˘, Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ ∂µ∂£ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘. «∂Û›˜ ı· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ Î·È ı· ÚÔÙ›ÓÂÙ χÛÂȘ ÂÊÈÎÙ¤˜ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜», ÙÔ˘˜ ÚÔ¤ÙÚÂ„Â Î·È ÂÚȤÁÚ·„ ٷ ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰˘Ô master plan Ô˘ «ÙÚ¤¯Ô˘Ó» ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

15


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜. √ Î. ªÔ˘Ù¿Ú˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·ÎfiÌË ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Â˙Ô‰ÚÔÌ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈËı› ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ 20 Ì‹Ó˜. ∆¤ÏÔ˜, ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘

∂µ∂£ Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∆ÂÏ ∞‚›‚, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ 100.000 ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÚÔ˜ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¤ÊÈÎÙÔ˜.

ªÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ

∆· ‚·ÛÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ ·fi ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °È¿ÓÓË ªÔ˘Ù¿ÚË, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ √§£ ∞∂, ™Ù¤ÏÈÔ ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÂÓÂÍfiÔ˘ÏÔ, ˆ˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

ªÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ÚÔÒıËÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ˆ˜ ÚÔÔÚÈÛÌo‡ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ˘¤ÁÚ·„·Ó Ë √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ÓÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∞∂, ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô ∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÊÔÚ›˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚˆÙÔ16

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011

‚Ô˘Ï›Â˜: ¶ÚÒÙÔÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ Ê˘ÏÏ·‰›Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· fiÛ· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Ï¿ÓÔ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘. ∆Ô Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ı· ‰È·ÓÂÌËı› Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο Û fiϘ ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ªÂÛfiÁÂÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ Cruise Shipping Miami, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤ÎıÂÛË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, ÛÙÔ Miami ÙˆÓ ∏¶∞ ·fi ÙȘ 14 ¤ˆ˜ ÙȘ 17 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. ∆Ú›ÙÔÓ, ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ √§£ ∞∂ ÛÙË Medcruise, ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÏÈÌ¤ÓˆÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ı· ‰ÒÛÂÈ ÚfiÛıÂÙ· ÂÚÁ·Ï›· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ‰ÈÎÙ‡ˆÛË - ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜. ∆¤Ù·ÚÙÔÓ, Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÂÙ·Èڛ˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ú¿ÎÙÔÚ¤˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ¶¤ÌÙÔÓ, ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ¿ÏÏ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ¡.∞. ªÂÛÔÁ›Ԣ ÒÛÙ ӷ ÚÔˆıËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, οÙÈ Ô˘ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ó¤Â˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔȈÓ.


ŒÎÙÔÓ, ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·ÎÙÔÏÔ˚΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÏÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Ì ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ó· ÚÔˆıËı› Ë fiÏË ˆ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï -Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙËÓ ∂‚Ú·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·- Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙÂÓfiÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÏÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Î·È Ù˘ √§£ ∞.∂. Û ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ‰›Ô. Œ‚‰ÔÌÔÓ, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô ∂È‚·ÙÈÎfi˜ ∆ÂÚÌ·ÙÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ «ª·Î‰ÔÓ›·» Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙËÓ √§£ ∞.∂. ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÙÔ˘ fi„˘, ·ÏÏ¿

Î·È ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚˆÓ. ŸÁ‰ÔÔÓ, Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ «ª·Î‰ÔÓ›·» Ì ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È·‰ÚfiÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜, ÙËÓ Î·ıȤڈÛ˘ È¿ÙÛ·˜ ÛÙ¿Û˘ Ù·Í› ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î.¿. ∆· ‚·ÛÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ ·fi ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °È¿ÓÓË ªÔ˘Ù¿ÚË, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ √§£ ∞∂, ™Ù¤ÏÈÔ ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÂÓÂÍfiÔ˘ÏÔ, ˆ˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

ªÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂µ∂£ - ∂√∆

ªÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·-Û‡ÌÚ·ÍË ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂√∆, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜.

∏ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÊÔÚ›˜ ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚÔ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ◊‰Ë, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, Ô ∂√∆ ¤¯ÂÈ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ã Ê¿ÛË Ù˘ ηÌ¿ÓÈ·˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ˘fi ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ «∂ÏÏ¿‰· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ „˘¯‹˜ Ì·˜», ÂÓÒ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi «·È¯Ó›‰È» Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Î·È ÂÈÚÚÔ‹˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙÂ Ë «™˘ÌÌ·¯›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·», Ó· ηٷÛÙ› ¤Ó·˜ ‰È·Ú΋˜ ‰›·˘ÏÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √È ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ™ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÏÔÈfiÓ, Û˘ÌʈÓÂ›Ù·È ÚËÙ¿ Ë π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

17


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∂√∆ Î·È ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ «™˘ÌÌ·¯›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·». ∫ÔÈÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˆÊ¤ÏÂÈ· Î·È Ë ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ‰‡Ô ÊÔÚ›˜ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘: ·) ¡· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ «™˘ÌÌ·¯›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·», Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ‚) ¡· ÂÓۈ̷ÙÒÛÔ˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÛÙÔȯ›· Ù˘ 2˘ Ê¿Û˘ Ù˘ ηÌ¿ÓÈ·˜ ¢·È-

ÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ «∂ÏÏ¿‰·, ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ „˘¯‹˜ Ì·˜» ÛÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂µ∂£. √ ∂√∆ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ù˘ ηÌ¿ÓÈ·˜ «∂ÏÏ¿‰·, ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ „˘¯‹˜ Ì·˜» Û ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÈÌË ÌÔÚÊ‹, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÂÓۈ̷وı› ·fi ÙÔ ∂µ∂£ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ̤۷ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘. ™˘ÌʈӋıËÎÂ, Â›Û˘, Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ fiÙÈ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔˆıËÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ı· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó Ì ›‰È· ̤۷ Î·È ÌˉÂÓÈÎfi ÁÈ· Ù· Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓ· ̤ÚË ÎfiÛÙÔ˜. ∆Ô ÎÔÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿ÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰‡Ô ÂÙÒÓ.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ì ÙÔ ª.π.∆.

‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ∆‡Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜.

∏ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ÊÔÈÙËÙÒÓ ÂÈÛΤÊıËΠÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 3-8 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ı·Ï·ÛÛ›Ô˘ ÌÂÙÒÔ˘ Î·È ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ fiÏ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜

∆Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ì ÙÔ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô M.I.T. ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙË 18

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ∂µ∂£ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÛÙÔ Consortium ÙÔ˘ Senseable City Lab ÙÔ˘ M.I.T. ÙÔ ÔÔ›Ô ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ηÈÓÔÙfi̘ ÂÊ¢ڤÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙ· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. ◊‰Ë, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ·ÚÎÂÙ¤˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞, fiˆ˜ Ë ∫ÔÂÁ¯¿ÁË, Ë ƒÒÌË, Ë µÔÛÙÒÓË Ë ¡¤· ÀfiÚÎË Î.¿. ¤¯Ô˘Ó ˆÊÂÏËı› ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ªπ∆. §fiÁˆ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÔÓÛfiÚÙÈÔ˘Ì, ÙÔ ∂µ∂£ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Â¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ MIT ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ó· ÂÎÔÓ‹ÛÔ˘Ó ÌÂϤÙ˜. «∆Ô ∂µ∂£ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, Ì fiϘ


ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Ì ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜», › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ηψÛfiÚÈÛ·Ó ÙfiÛÔ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘Ù¿Ú˘ fiÛÔ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √§£ ∞∂, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë˜. ◊‰Ë Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ÊÔÈÙËÙÒÓ ÂÈÛΤÊıËΠÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 3- 8 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ı·Ï·ÛÛ›Ô˘ ÌÂÙÒÔ˘ Î·È ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ fiÏ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜. ∏ 10ÌÂÏ‹˜ ÔÌ¿‰· ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ·ÛÙÈ-

ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î. Dennis Frenchman, ¤Êı·Û ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙËÓ ¶¤ÌÙË 3 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ù˘ fiÏ˘ (ηÙfi¯Ô˘˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ÙÔ˘ MIT Î·È ÙÔ˘ Harvard) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙËÓ fiÏË (¿Óˆ fiÏË, ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ‰˘ÙÈ΋ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ÌÓËÌ›·, ÌÔ˘Û›· Î.Ï.). ∏ ÙÂÏÈ΋ ÌÂϤÙË, ›Â Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ MIT ÙËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ 2011 Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ

∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 21 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ∫ÔÈÓÔÚ·Í›· HELEXPO AE-¢π¶∂∫ ∞∂, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢∂£ ∞∂, ˘fi ÙË ÛΤË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ∂ÍÔÏÈÛÌÒÓ Î·È ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË NAMSA, ˘ËÚÂÛ›· ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¡∞∆√, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÂÎıÂÛÈ·ÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ Defensys, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÙÚÂȘ ÊÔÚ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·Ó¿ ‰ÈÂÙ›·.

™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢∂£, ∞∂, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶Ô˙ÚÈΛ‰Ë˜ Î·È ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰Úfi˜ ÙÔ˘, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘

™Â ¤Ó· ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Î·È ÙˆÓ 13 ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ Ù˘ NAMSA, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

19


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ

(ÛÙȘ 31.3-1.4.2011) ÙȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ù· fiÚÈ· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¡∞∆√ Î·È Â›¯·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ ÙÔ˘˜. ∆fiÛÔ Ù· ̤ÏË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency), ηıÒ˜ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘, ∞ÓÙÒÓ˘ ÷Ù˙ˉ¿Î˘, ‰‹ÏˆÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ‰Ë ·fi ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ DEFENSYS ̤ۈ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ÛÙÔ ÙfiÛÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙfiÛÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÏÔÈ‹˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· Ì›· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ηْ ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿: ∞¶∂§§∞ ∞∂, °. °§∂¡∆√™ ∞µ∂∂ (∫πµ√),

20

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011

∂§§∏¡π∫∏ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫∏ µπ√ª∏Ã∞¡π∞ (∂∞µ), ∂§§∏¡π∫∏ µπ√ª∏Ã∞¡π∞ √Ã∏ª∞∆ø¡ (∂§µ√), ∂ª¶√ƒπ∫√ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ (∂µ∂£), ∂¡ø™∏ ∂§§∏¡π∫ø¡ ∂∆∞πƒ∂πø¡ ∞∂ƒ√¢π∞™∆∏ªπ∫∏™ & ∞ªÀ¡∞™ (∂∂§∂∞∞), EADS - 3 SIGMA AE, ∑∞¡∞∂ ∞∂, £∂ø¡ ∞π™£∏∆∏ƒ∂™ ∞∂µ∂, π. °∞§∞¡∏™ - Ã. ∫√Àº√ªπÃ∞§∏™ ∫∞π ™π∞ √.∂. (ELMON), πª¶∂ƒπ√ - ∞ƒ°ø °∫ƒ√À¶ ∞ª∂, πNTERFORM SA, INTERMAT GROUP SA, INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS SA, ª∞∫π√™ ∞∂, √¡¡∂à HELLENIC ∞∂, ™∏§ª∞¡ ∞∂, ™À™∆∏ª∞∆∞ ∞ªÀ¡∆π∫ø¡ √Ã∏ª∞∆ø¡ ∂§§∞™ ∞∂ (HDVS), ™À™∆∏ª∞∆∞ SUNLIGHT ∞µ∂∂, SOUKOS ROBOTS Aµ∂∂, ∆πƒπ∞∫π¢∏™ µ∞™π§∂π√™ ∞µ∂∆∂ (B&T COMPOSITES). ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰Úfi˜ ÙÔ˘, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘.


™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË (Kick - off meeting) ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ELIE (¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢È· µ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘)

™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ú ̤ÚÔ˜ Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜, °ÂˆÚÁ›· ªˆÏÈÒÙË

∏ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË (Kick-off meeting) ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ «ELIE», ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢È· µ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘, Ô˘ ˘ÏÔÔÈ›ٷÈ, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ™¿ÏÊÔÚÓÙ ∞ÁÁÏ›·˜, ÛÙȘ 13-14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ™ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ú ̤ÚÔ˜ Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜, °ÂˆÚÁ›· ªˆÏÈÒÙË. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Î·È Ó· ı¤ÛÂÈ Û ÈÏÔÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤Ó· Ì·ıËÛÈ·Îfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯ÔÏËÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û’ ¤Ó· ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È, fiÙÈ ÙÔ ÂÙ·ÈÚÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Salford (∞ÁÁÏ›·), ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ªª∂ «Chapel Street Business Group» (∞ÁÁÏ›·), ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ "University of Turku" (ºÈÏ·Ó-

‰›·), ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ «ARDIN Software OY» (ºÈÓÏ·Ó‰›·), ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Lodz (¶Ôψӛ·), ÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ South - East European Research Centre SEERC (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË) Î·È ·fi ÙÔ ∂µ∂£. ™˘ÓÔÏÈο, ÙÔ ÂÙ·ÈÚÈÎfi Û¯‹Ì· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ ·fi 7 ÂÙ·›ÚÔ˘˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Cryptigo SP.J ·fi ÙËÓ ¶Ôψӛ·, ÏfiÁˆ ·‡Û˘ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ Ù˘, ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚÔÙ¿ıËΠӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Lodz, Ù˘ ¶Ôψӛ·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ 1˘ Ë̤ڷ˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË, ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÙ·›ÚÔ, ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÙ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ·) ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ô˘ ı· ˘ÈÔıÂÙËı› ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ‚) ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÎÔÚÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÚԤ΢„ ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiψÓ, Û ¤Ó· ηÈÓÔÙfiÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô «Ketso toolkit» Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ϤÍÂˆÓ -ÎÏÂȉÈÒÓ Î·È ÙÔ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi ȉÂÒÓ. ∆Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì·˜ ÙÔ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ÙÔ˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ Ô˘ ·Ó¤Ù˘Í ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ∂µ∂£, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ «work package 5: ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ¢È¿¯˘ÛË ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘», ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ˘Ô‚ÏËı›۷ ÚfiÙ·ÛË, ÙÔ ∂µ∂£. π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

21


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∂͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·»

∆Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘

™Â Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «∂͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· - ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹Ûˆӻ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (∂¶∞¡ ππ) ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013, ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ «∫∂¶∞-∞¡∂ª», ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 16 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. ∆Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚÂÊÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ Î·È ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó·‚¿ı-

22

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011

ÌÈÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ˜ ·Á·ı¿ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜. √È ÂÈϤÍÈ̘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÂ: ·) ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ªË¯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡, ‚) ∂Ó¤ÚÁÂȘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜/ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Á) ∂Ó¤ÚÁÂȘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Û˘Û΢·Û›·˜, ‰) ∂Ó¤ÚÁÂȘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Û ·ÁÔÚ¤˜ - ÛÙfi¯Ô˘˜, Â) ∂Ó¤ÚÁÂȘ ∆¯ÓÈ΋˜ Î·È ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢, ˙) ∂Ó¤ÚÁÂȘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‹ ·fiÎÙËÛ˘ Î·È ¯Ú‹Û˘ ·ÙÂÓÙÒÓ, ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜, Ë) ∂Ó¤ÚÁÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ fiÚˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤¯ÚÈ ÙȘ 24/05/2011, ̤ۈ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ÙfiˆÓ ÙÔ˘ ∂ӉȿÌÂÛÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂¶∞¡ ππ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÙ·›ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ∫∂¶∞ - ∞¡∂ª, Î·È ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙÔ ∫∂¶∞ ∞¡∂ª, ÙËÏ. 2310-480000.


∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi

÷ÈÚÂÙÈÛÌfi Î·È Û‡ÓÙÔÌË ÂÈÛ‹ÁËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ·ˇı˘ÓÂ Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰Úfi˜ ÙÔ˘, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘

«∆Ô Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ» ‹Ù·Ó ÙÔ ı¤Ì· ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ KPMG. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ·fi ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·. ™ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚΈÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ Î·È ÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ, ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰È·ÈÙËÛ›·, ÛÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Î·È ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙȘ ÂÓ‰ÔÔÌÈÏÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ KPMG, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·˘Ú·Á¿Ó˘. Ÿˆ˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛËÌ›ˆÛÂ, ıÂÛ›˙ÂÙ·È Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ (∞∂ Î·È ∂¶∂). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi 24% Û 20%

ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ∞∂ Î·È ∂¶∂ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ 24% ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. °È· ÙȘ √∂ & ∂∂ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Û ÂÙ·ÈÚÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÌfiÚÚ˘ıÌÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ (ηٷÚÁ‹ıËÎÂ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹ ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÔÏϤ˜ √∂). √ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È 25%, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÂ Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì 20%. ∂›Û˘, Ì ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÚԂϤÂÙ·È ÂÈ‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ 25% ÁÈ· Ù· ‰È·ÓÂÌfiÌÂÓ· Î¤Ú‰Ë (ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·). ∆· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· ı· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η, Ì ‰Èη›ˆÌ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÊfiÚÔ˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. °È· Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Ì ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 45% ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‹ ÂÈÛÙÚÔÊ‹. ∞ÎfiÌË, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ª·˘Ú·Á¿Ó˘, Ì ÙȘ Ӥ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â›ÎÏËÛ˘ ·fi ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ ‰È·ÈÙËÙÈ΋˜ Â›Ï˘Û˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ, ÂÓÒ ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÚԂϤÂÙ·È Ë ›‰Ú˘ÛË ™ÒÌ·ÙÔ˜ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ¢È·ÈÙËÙÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ Ì ÙË ‰È·ÈÙËÙÈ΋ Â›Ï˘ÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 150. 000 ¢ÚÒ. π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

23


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ı· ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÚfiÛˆ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ‹ ·ÓÒÙÂÚÔÈ ‹ ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ‹ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ‚·ıÌfi ∞’ ‹ ηıËÁËÙ¤˜ ‹ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ηıËÁËÙ¤˜ ∞∂π ‹ ·ÓÒٷٷ ÛÙÂϤ¯Ë ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂηÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ‹ Û ÂÏÂÁÎÙÈÎfi ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ‹ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Â› ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÁˆÓÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ §ÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘-

ÏÔ˜ Ù˘ µ. ∫·Ú¿ÔÁÏÔ˘ ∞∂, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫·Ú¿ÔÁÏÔ˘. ∂›Û˘, ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ›‰Ë ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘. ™ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È, ̤۷ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô Ù¤ˆ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Î·È Û‡ÓÙÔÌË ÂÈÛ‹ÁËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ·ˇı˘ÓÂ Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰Úfi˜ ÙÔ˘, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ LOSAMEDCHEM

∞fi ÙÔ ∂µ∂£ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ªÔ‡ÌÔ˘Ï·˜ Î·È ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜ 24

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ LOSAMEDCHEM, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂‰·ÊÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ MED 2007 - 2013, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (ÛÙȘ 2-3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011) Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∆Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È ÂȯÂÈÚ›, Û ̷ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ Â›‰Ô, Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ηχÙÂÚË ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, Ë ÔÔ›· ı· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ı· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ Î·È ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ.


™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈο 14 ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÙ·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ∂·Ú¯È·Î‹ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ¡Ô‚¿Ú· (πÙ·Ï›·), Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ‹Ù·Ó Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Silvano Brustia (∂·Ú¯È·Î‹ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ¡Ô‚¿Ú·) Î·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Marcello Miani, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ÙˆÓ πÙ·ÏÈÎÒÓ ÃËÌÈÎÒÓ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ (SC Sviluppo Chimica), ÔÈ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› §È̤ÓÔ˜ Ù˘ Genoa Î·È Ù˘ ∆ÂÚÁ¤ÛÙ˘ (πÙ·Ï›·), ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Maribor (™ÏÔ‚ÂÓ›·), ÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ Koper (™ÏÔ‚ÂÓ›·), Ë ŒÓˆÛË ∆ÔÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ù˘ ª¿ÏÙ·˜, ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ªÂÏÂÙÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ µ·Ï¤ÓıÈ· (πÛ·Ó›·) Î·È ÙÔ °ÂÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜ (πÛ·Ó›·). ∞fi ÙÔ ∂µ∂£ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ªÔ‡ÌÔ˘Ï·˜ Î·È ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÙ·›ÚÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÏÔÔÈËı› Î·È ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÔÚÚfiÊËÛ‹ ÙÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ô ∆¯ÓÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘,

Marcello Miani, ·ÚÔ˘Û›·Û ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙÔ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ º¿Û˘ «∞Ó¿Ï˘ÛË», Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì›· ∞Ó¿Ï˘ÛË SWOT ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ‚¤ÏÙÈÛÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, ·fi ÙÔÓ Narcis Bosch, ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜ (πÛ·Ó›·), Ô˘ Â›Ó·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÂÙ·›ÚÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰Ú¿ÛˆÓ. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë 1Ë ËÌÂÚ›‰· ‰È¿¯˘Û˘ ÙÔ˘ LOSAMEDCHEM Ó· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙË ª¿ÏÙ·, ÛÙȘ 08.06.2011 Î·È Ë ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ÛÙ· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, Û ÙfiÔ Ô˘ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·ÚÁfiÙÂÚ·. ™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ¿Ù˘Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫·ıÔ‰‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ LOSAMEDCHEM. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ∂µ∂£ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ ÂÓÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ‰‡Ô Û˘ÓÔÏÈο Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÓ ÚÒÙÔ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ º¿Û˘ «∞Ó¿Ï˘ÛË» Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù· Û˘ÓÔÏÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1Ë ËÌÂÚ›‰· ‰È¿¯˘Û˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÂı› οÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

25


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

¢ÈËÌÂÚ›‰· ÁÈ· Ù· ÂÓÂÚÁÂȷο ÎÙ›ÚÈ·

ªÂ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ‰ÈËÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∫∆πƒπ√ Î·È Ë HELEXPO, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ INFACOMA ÛÙȘ 18 Î·È 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, Ë ÔÔ›· ›¯Â Ù›ÙÏÔ «∂ÓÂÚÁÂȷο ÎÙ›ÚÈ· - £Â̤ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ». ∆Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ù· 25 ¯ÚfiÓÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ ·˘Ù‹ ÙË ‰ÈËÌÂÚ›‰·, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘ ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ıÂÙÈο ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ. ™˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ù˘ ‰ÈËÌÂÚ›‰·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ∆.∂.∂. / ∆.∫.ª., ÙÔ À.¶.∂.∫.∞, ÙÔ ∫.∞.¶.∂. Î·È ÙÔ ∞.¶.£. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 800 Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈËÌÂÚ›‰·˜ Î·È Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ȉ¤Â˜ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. √ÌÈÏËÙ¤˜ ‹Ù·Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂∫∞, °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÈ¿Ù˘ Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ & ‰ÈÎÙ‡ˆÓ °È¿ÓÓ˘ ª·ÁÎÚÈÒÙ˘, ÂÓÒ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ·Ó¤Ù˘ÍÂ Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜. ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛËÁ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ë̤ڷ˜ ‹Ù·Ó Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ∫∆πƒπ√ ¶¤ÙÚÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. ™˘ÓÔÙÈο, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ 26

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011

ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 1. ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ηÙÔÈΛ·˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. 2. ∫›ÓËÙÚ· Û ͤÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÂÍÔ¯È΋˜ ηÙÔÈΛ·˜ Î·È ¿ÏϘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. 3. ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Î·È ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. 4. ∂ÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ‹Ù˜ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ. 5. ¢È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÌÂϤÙ˘ Î·È Â›‚Ï„˘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ. 6. ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÓÛ‹ÌˆÓ ÛÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. 7. ∞ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ì ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘˜ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. 8. ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÁÈ· 2-3 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ "fiıÂÓ ¤Û¯Â˜" ÁÈ· οı ·ÁÔÚ¿ ηÙÔÈΛ·˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. 9. ¢Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÁÈ· 2-3 ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ Î·È ÙÔ˘ º.¶.∞. ÛÙȘ ηٷÛ΢¤˜. 10. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¤ÌÂÈÚˆÓ Î·È ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ˆ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛˆÛÙ¤˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È Ó· Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· fiÏÔÈ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÊÔÚ›˜ Û' ·˘Ù¤˜. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛٷ̤ÓÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ó¿Ù˘Í˘. «ªfiÓÔ Ì ÙËÓ ÌÂÙ¿‚·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û ÌÈ· ÔÚ›· Ì·ÎÚfiÓÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÏ·ÙÙˆı› ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ˆ˜ ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ∞∂¶. ∞Ó¿Ù˘ÍË fï˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‰ÂÓ ÓÔ›ٷÈ. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÙÚÔÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ‹ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ 50 ‰È˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ÂÊfiÛÔÓ ·˘-


Ù¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ», › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î.ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: «¶ÚÔ¸fiıÂÛË fï˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜». ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂µ∂£, «Ô Ó¤Ô˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ Î·È ÙÔ ∂™¶∞ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ·ÓÙ›‚·Ú· ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı· Â›Ó·È Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ fast-track ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ». Ÿˆ˜ ›Â Ô Î.ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ «Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Ì ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·-ηÈÓÔÙÔÌ›·-Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·». ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ «Ë ·Ó¿Ù˘ÍË fï˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÂÚÓ¿ÂÈ Ì¤Û· Î·È ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÍÔ¯È΋˜ ηÙÔÈΛ·˜». ∆Ô ∂µ∂£ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·fi ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜. ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÈÓËı› Ë ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿ Î·È Ó· ‰È·ÙÂı› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·‰È¿ıÂÙÔ˘ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÙÂÏÈο ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. °È· ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ·Ú›¯Â ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ªÂ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ı· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÔÈ ÂÓÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜

Î·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ·˘Ùfi Ô˘ ÙÒÚ· Â›Ó·È ·ÁˆÌ¤Ó˜ (·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜), fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ∞ÎfiÌË, ÙÔ ∂µ∂£, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ Î·È ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ¡. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓÒ Ôχ ÚfiÛÊ·Ù· ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È Ù· ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ¯Ú‹ÛË ·fi ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο, ‚ÈÔÙ¯ÓÈο ‹ ÂÌÔÚÈΤ˜ ·Ôı‹Î˜ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÎÏ. ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ó¤Ô Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ٷ ÂÍ‹˜: «∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘, Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜, ·Ó·ÏÒÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÁÂÓÈΤ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Ó¤· ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈ› Ù· ̤ÙÚ· Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ‚·ıÌfi ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ Ì ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÈÌÔ. ∆¤ÏÔ˜, ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ۯ‰›Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÏÏËÏÔÛ˘Û¯¤ÙÈÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi». ∆¤ÏÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ˘ÏÒÓ· ¿ÌÂÛ˘ ·Ó¿Ù·Í˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

27


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

µÚ¿‚¢ÛË ·fi ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂Ú˘ıÚfi ™Ù·˘Úfi

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£ Ë ÙÈÌËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ ªÂÙ·ÏÏ›Ô˘, ÁÈ· ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ∆ÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ∞.¶.£.

∫Ô‹ ›Ù·˜ ÛÙÔ ∂µ∂£

28

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011

∞ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÂϤÛÙËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∂ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓÂ Ë ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙÔ «ÊÏÔ˘Ú›» ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¡ÈÎfiÏ·Ô ¢›Áη. ∂›Û˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Ë ‚Ú¿‚¢ÛË Ù˘ ÔχÙÂÎÓ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ºˆÙÂÈÓ‹˜ ∆Û¿ÌË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂȉfiıËΠÙÚ·Â˙ÈÎfi ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ Ì ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¡· ÛËÌÂȈı›, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÎÔ‹ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘.


O BÚÂÙ·Ófi˜ ڤۂ˘ ÛÙÔ ∂µ∂£

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£ ÙÔ µÚÂÙ·Ófi ¶Ú¤Û‚Ë, David Landsman. √ Î. Landsman Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Â›ÙÈÌË ÚfiÍÂÓÔ, ª·Ú›· ∆۷οÏË, Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, ÃÚ‹ÛÙÔ æ¿ÏÙË.

∏ Ú¤Û‚ÂÈÚ· Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜ ÛÙÔ ∂µ∂£

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙÔ ∂µ∂£ Ì ÙËÓ Ú¤Û‚ÂÈÚ· Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜, Liga Bergmane Î·È ÙÔÓ Â›ÙÈÌÔ ÚfiÍÂÓÔ §ÂÙÔÓ›·˜, ÕÁË ∫˘ÓËÁfiÔ˘ÏÔ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú›ÛÙ·Ù·È Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ƒÒÛˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ƒˆÛfiÊˆÓˆÓ ∂·Ó··ÙÚÈÛı¤ÓÙˆÓ «ºπ§π∞», ¡·Ù·Ï›· ™Ô˘ÔÓ›ÙÛηÁÈ·

O ڤۂ˘ Ù˘ ∫Ô‡‚·˜ ÛÙÔ ∂µ∂£

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£ ÙÔÓ Ú¤Û‚Ë Ù˘ ∫Ô‡‚·˜, Luis Pravo Garcia.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

29


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

O ∫·Ó·‰fi˜ ڤۂ˘ ÛÙÔ ∂µ∂£

™ÙȘ 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂıÈÌÔÙ˘È΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ã ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, Ì ÙÔÓ Â›ÙÈÌÔ ÚfiÍÂÓÔ ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿, ¶·ÓÙÂÏ‹ ¶ÂÙÌÂ˙¿, Î·È ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜ ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿, Bryan Young.

µÚ¿‚¢ÛË ∂µ∂£ ·fi ÙÔ˘˜ ƒfiÙ·ÚÈ

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ∂µ∂£ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ‚Ú¿‚¢Û˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi ÙÔ˘˜ ƒÔÙ·ÚÈ·ÓÔ‡˜ √Ì›ÏÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂΉ‹ÏˆÛË -fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó Ù· ÙÚ›· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Ù˘ fiÏ˘·Ú›ÛÙ·Ù·È Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∞ÓÙÚ¤·˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘.

°Â‡Ì· Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜

∆ËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ›¯·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ŒÙÔ˘˜. ™˘˙‹ÙËÛ·Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙËÓ fiÏË.

30

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011


∂ÈÛÙÔϤ˜

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙË ¢∂£

∆ËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ¡. 3894/2010 (fast track) ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ - ™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ∂µ∂£ ¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ «∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰‡Ûˆӻ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Û˘ÌÚ¿ÍÂȘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÒÓ, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: «…. ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·fi 18.2.11 ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÁÈ· ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¡fiÌÔ˘ (fast track) ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¿Ï·Û˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·Â-

ÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ «∂ÏÏËÓÈÎÔ‡», ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË, ÛÙȘ ›‰È˜ ‰È·‰Èηۛ˜, Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ Î·È ™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ «∂ÏÏËÓÈÎÔ‡». £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ı· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÓÔ‹ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ì›· ¤ÌÚ·ÎÙË ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁÁÂÏÈÒÓ Ù˘ ÂÚ› ·ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ÈÛfiÚÚÔ˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ì ̿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ˘ÂÚÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ fiÚˆÓ Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠηٿ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È fi͢Ó ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜».

√È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙÔÓ ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎfi ∫Ò‰Èη

∆Ș ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ «∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¤ÎÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘ Ó. 3588/2007 (¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎfi˜ ∫Ò‰Èη˜) - ¶ÚÔÙˆ¯Â˘ÙÈ΋ ¢È·‰Èηۛ· ∂͢Á›·ÓÛ˘ Î·È ÏÔÈ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ», η٤ıÂÛ ÙÔ ∂µ∂£

ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ «ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈπ·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

31


∂ÈÛÙÔϤ˜ ο ÛÙË ı¤ÛÈÛË ÂÓfi˜ ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ·Ú¤¯ÂÈ ÂÊÂÍ‹˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›·». ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹, Ô ‚’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ ÙÔ ∂µ∂£ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÚÚËÛË «ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÙˆÓ ÌË Û˘Ó·ÈÓÔ‡ÓÙˆÓ ÈÛÙˆÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Â͢Á›·ÓÛ˘, ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÏÂÈÔ„Ëʛ˜». ∂›Û˘, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ «‚ϤÂÈ» ıÂÙÈο ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë fiÙÈ Ë ·›ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Â͢Á›·ÓÛ˘ ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È, Ì ÔÈÓ‹ ··Ú·‰¤ÎÙÔ˘, ·fi ·›ÙËÛË ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ·. £ÂˆÚ›, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë Úfi‚Ï„Ë, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˆ˜ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ‹ ÂÏÂÁÎÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË Î·È ÙÔÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ˘¤ÚÌÂÙÚ· ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. °È’ ·˘Ùfi, ÙÔ ∂µ∂£ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› (ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 100 ·Ú. 4) Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ· ·fi ÙȘ ÓfiÌÈÌ· Û˘ÁÎÚÔÙË̤Ó˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û˜ ÂÙ·Èڛ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ª¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™∂™ª∞) ‹ Î·È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ÏÔÁÈÛÙ‹/ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË, ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ, fï˜, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹ ÂÚ›ÙˆÛË, ÚËÙ¿ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ Ì ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜, fiÌÔȘ Ì ÂΛӘ, Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂µ∂£, Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ (ÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ‹ ÂÏÂÁÎÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ‹ ÂÙ·ÈÚ›· Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹ ÏÔÁÈÛÙ‹˜/ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜) ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË.

32

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011

™ÙËÓ ›‰È· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ˆ˜ Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÈÛÙÒÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ‰·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ∂µ∂£ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 106 ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ó· ÚÔÛÙÂı› ‰È¿Ù·ÍË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÚÔÓÔÌȷ΋˜ ηٿٷ͢, Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó·Ó ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔÓ ÔÊÂÈϤÙË ÌÂÙ¿ ÙË Û‡Ó·„Ë Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Â͢Á›·ÓÛ˘, fiˆ˜ fiÌÔÈ· Ú‡ıÌÈÛË ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ¿ÚıÚÔ 105 ·Ú. 4 ÙÔ˘ ¶Ù∫. ∞ÎfiÌË, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË, ·Ï·ÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜ Î·È ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘, ÙÔ ∂µ∂£ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÔÚ›˙ÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·fi ÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÈÛÙˆÙÒÓ ÂȉÈÎfi˜ ÂÓÙÔÏÔ‰fi¯Ô˜. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 103 ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛÙÂı› Ë Úfi‚Ï„Ë, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ı›ÁÔ˘Ó ¤ÓÓÔ̘ Û¯¤ÛÂȘ, Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì›ÛıˆÛ˘, Â¿Ó ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ ‹ Ï˘ı› Î·È ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÌÈÛıÒÌ·Ù· ¤Ú·Ó ÙˆÓ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂µ∂£, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› ÚËÙ¿ fiÙÈ Ù˘¯fiÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ··›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË, ı· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·˘ÙÔ‰›Î·È· Î·È ÙÔÓ ÈÛfiÔÛÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÁÁ˘ËÙÒÓ, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁ˘Ëı› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜. ∆¤ÏÔ˜, ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë Â˘¯¤ÚÂÈ· -Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ÂÈÏÔÁ‹˜ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË ÌÈ·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘Ìʈӛ·˜ (Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹˜ ‹ Â͢Á›·ÓÛ˘), Ó· Á›ÓÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ô ÔÊÂÈϤÙ˘, ÁÈ· ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Â͢Á›·ÓÛ˘, ı· ηٷı¤ÛÂÈ ¤ÎıÂÛË ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ·.


∂ÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

∆Ș ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÂÚ› «∫·ıÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌË Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 51 ∞ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ÚÔÛÙ¤ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 78 ÙÔ˘ Ó. 3842/2010 (∞’ 58)» ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ ∂µ∂£, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‡·Ú͢ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ «Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏÏÒÓ ÂÎ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜». ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÌË Û˘ÓÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·fiÊ·Û˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ë ÃÈÏ‹, Ë ª·Ï·ÈÛ›·, Ë ¶°¢ª, Ë ™ÈÁηÔ‡ÚË Î·È ÙÔ ÃfiÓÁÎ ∫fiÓÁÎ. ∞fi ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÂÌÔÚ‡̷ٷ ‹ ÚÒÙ˜ Î·È ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ‡Ï˜ ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÔÈ Ôԛ˜ «ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÔ‚·Úfiٷٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηٿ ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜, Û ÌÈ· Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜», ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 51 µ ÙÔ˘ Ó. 2238/94, «ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·Á·ıÒÓ ‹ ÙË Ï‹„Ë ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ‹ ÔÈ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÙfiÎÔÈ ·fi ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ʇÛ˘… ÚÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi ‹ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ ‹ ÓÔÌÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ·, Ô˘ Â›Ó·È Î¿ÙÔÈÎÔ˜ ‹ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ΋ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¤‰Ú· ‹ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ Û ÎÚ¿ÙÔ˜ ÌË Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌÔ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ÂÎ›ÙÔ˘Ó ·fi Ù· ·Î·ı¿ÚÈÛÙ· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘˜ ‹ ·fi ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜». ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ‰Â, «ÛÙËÓ ¶°¢ª ÂÍ¿ÁÂÙ·È Î·È

Â·ÓÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ˜, ÚÔ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ fiÁÎÔ˜ ΢ڛˆ˜ ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ë ‰Â Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ·˘Ù‹˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÎÔÛÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘˜ ·fi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜». ∆Ô ∂µ∂£ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ «Û η̛· ·fi ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÓÔÌÔıÂۛ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ – ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙfiÛÔ ·ÎÚ·›· Ú‡ıÌÈÛË, Ë ÔÔ›· Ó· Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·Á·ıÒÓ ‹ ÙË Ï‹„Ë ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ÌË Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌ· ÎÚ¿ÙË». ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂µ∂£, «‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜, ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ √√™∞, Ì ÙȘ ÌË Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈ̘ ¯ÒÚ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó· Â›Ó·È ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ÂÔ̤ӈ˜ fiÙÈ Î¿ı ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ıˆÚ› ÌË Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈ̘ ÊÔÚÔÏÔÁÈο. ŸÌˆ˜ ¤Ó·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ¢ڇ˜ ηٿÏÔÁÔ˜, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ıÂÛ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi ÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ‰È·‰Èηۛ˜, Ì fiÙÈ ·ÚÓËÙÈÎfi ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È». ∂ÈϤÔÓ, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£, «˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‚ÚÂı› Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ˘fiÏÔÁË ÛÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÌÔÚ›Ô˘, ˆ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Û· ̤ÙÚ· Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó Ì ·Ú·ÎÒÏ˘ÛË Î·È ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌÔÚ›Ô˘». ∆¤ÏÔ˜, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Ô͇̈ÚÔ, «Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÂÎÙÂψÓÈÛÌfi˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο ·Ú·ÛÙ·ÙÈο (ÙÈÌÔÏfiÁÈ·, ÊÔÚÙˆÙÈΤ˜, ÎÏ.) Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¿ ·fi ÙȘ ÙÂψÓÂȷΤ˜ ·Ú¯¤˜ fi¯È fï˜ Î·È ·fi ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜».

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

33


∂ÈÛÙÔϤ˜

∂·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∆Ô˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È Marketing ¡. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

∆ËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· Â·Ó·‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∆Ô˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È Marketing ¡. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ‰‹Ì·Ú¯Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °È¿ÓÓË ªÔ˘Ù¿ÚË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙȘ 25 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ∂µ∂£ ÌÂÙ›¯Â ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ·fi Ù˘ Û˘ÛÙ¿ÛÂÒ˜ ÙÔ˘, ÂÈı˘ÌÒÓÙ·˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ, Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÊÔÚ›˜, ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Ë Â› Ì·ÎÚfiÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ··Í›ˆÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙfiÛÔ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£, fiÛÔ Î·È Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· (‡„Ô˘˜ 60.000 ¢ÚÒ) Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. ∂ÙÛÈ, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ϤÔÓ ¿ÛÎÔË Î·È ¿Ó¢ ·ÓÙÈÎÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÙÔ ¢™ ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÛÙË Û˘-

34

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011

Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 26˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: «ªÂ ¯·Ú¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÂÎÏÔÁ‹ Û·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ë ·Ó¿ÏË„Ë ·fi ̤ÚÔ˘˜ Û·˜ Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙËÓ Â·ÓÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ô˘ Âȉ›ͷÙÂ, ¿Ì· ÙË ·Ó·Ï‹„ÂÈ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Û·˜, Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›Ù Ì ÙÔ ∂µ∂£ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ ÛÙÂÚ¤ˆÌ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÊÈÏÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ, Ì·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ë ÂÎ Ó¤Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹» ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ ÙÔÓ Î. ªÔ˘Ù¿ÚË fiÙÈ «Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Î·È fiϘ ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ì·˜, ¢ÂÏÈÛÙÒÓÙ·˜ fiÙÈ ı· Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È fiÏÔÈ fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ùfi˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·Ô‰ÔÙÈο». ∂›Û˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› «ÁÈ· οı ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜».


www.πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ªÂÏÒÓ.gr ª›· ¡¤· ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ∏ ˘ËÚÂÛ›· «www. πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ªÂÏÒÓ.gr» ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜, ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û‡Ó‰ÂÛË (link) Ì ÙÔÓ ÂÙ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ¯ÒÚÔ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÙfiÛÔ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ site ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·Èڛ˜. °È· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ù· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÏË Ì·˜ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ fiÓÔÌ· ÂÚÈÔ¯‹˜ (domain name) ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ www.domainname. , Î·È ‰È΋ ÙÔ˘˜ (Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·) ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. ∞ÎfiÌË Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó: 1. ¡· Ì·˜ ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ÛÙÔ e-mail: support@ebeth.gr, ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο fiÛÔ Î·È ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο, ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ¤Ó· ·ÁÁÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ, 80 ÂÚ›Ô˘ Ϥ͈Ó, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ∞ºª Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. 2. ¡· Â›Ó·È Ù·ÌÂȷο ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ÙÔÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ªË¯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Î. ÷Ú. ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ÛÙÔ ÙËÏ. 2310-370.121 (10.Ì. - 1Ì.Ì).

www.πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ªÂÏÒÓ.gr


¡¤· ¤Ú¢ӷ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ «µ·ÚfiÌÂÙÚÔ ∂µ∂£»

∏ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ site ÙÔ˘ ∂µ∂£: www.ebeth.gr

ª

È· ·fi ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ì ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË. µ˘ıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ù˘ ÙÛ¤˘ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ê¤ÚÔÓÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÁÔÚ¤˜, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿.

36

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011


∆ËÓ ›‰È· ÒÚ· ·ÚÓËÙÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ÛÙÔ ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ fiÔ˘ fï˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ë ÔÔ›· Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ, ›Ûˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ë ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È fï˜, Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ·ÚÓËÙÈÎfi Â›‰Ô. ∆· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË Ó¤· ¤Ú¢ӷ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘Á΢ڛ·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ («µ·ÚfiÌÂÙÚÔ ∂µ∂£») Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 15Óı‹ÌÂÚÔ ÙˆÓ ÌËÓÒÓ ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) ·fi ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ ¤Ú¢ӷ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ì ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÛÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰Â›ÁÌ· 1.500 ÂÚˆÙÒÌÂÓˆÓ (800 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È 700 ηٷӷψÙÒÓ) Ì ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ∂˘Úˆ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ Î·È ÙÔ π√µ∂. ∫·Ï‡ÙÂÈ ‰Â Î·È ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ (‚ÈÔÌ˯·Ó›·ÌÂÙ·Ô›ËÛË, ˘ËÚÂۛ˜, ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Î·È Î·Ù·Û΢¤˜). ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ µ·ÚfiÌÂÙÚÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ (ÙËÓ ¶¤ÌÙË 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011) Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Palmos Analysis. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔ ∂µ∂£ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ·¿ÓÙËÛ·Ó 292 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ Âȉ›ӈÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, Î·È ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘Ó·ÊÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ·˘Í¿ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘ÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ì ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ (47%) ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˆÊ¤ÏÂÈ· ÁÈ· ÙȘ ›‰È˜ ·fi ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ø˜ ·ÚÈÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ›ÂÛ˘ ıˆÚÔ‡Ó ÙË ÌÂȈ̤ÓË ˙‹ÙËÛË (50%) Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚¿ÚË (22%) ÙȘ ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ (22%) Î·È Ù· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ÎfiÛÙË (4%). øÛÙfiÛÔ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌfiÙÂÚÔ Ì¤ÙÚÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÙËÓ Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ ÂȉfiÙËÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ (33%) ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (27%) Î·È Ë ÂȉfiÙËÛË ÂÈÙÔΛԢ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ∆∂ª¶ª∂ (24%), ÂÓÒ ÔÈ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ì 12%. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ∆‡Ô˘ Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ì ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô MIT, ÂÓÒ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Î·È ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 99 ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη. Ÿˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·fi ¤Ú¢ӷ ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη ηٷ٤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¶ÔÏ˘ÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô 183 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 99 Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi 51 ∞∂, 9 ∂¶∂, 33 √∂, 6 ∂∂ Î·È 84 ·fi Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·. ∏ ¢∂£ ∂›Û˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÎÏ‹ıËΠӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÎıÂÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∂·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ -ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚÔ ÌËÓfi˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi- ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ Ó¤π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

37


Ô˘ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ Î·È Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ì ‰È·‰Èηۛ˜ fast track. «¢ÂÓ Ú¤ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ›Ûˆ Û ı¤Ì·Ù· ·Ó¿Ù˘Í˘», › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘ ÂÚÓ¿ Î·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÂÎıÂÛÈ·Îfi Î·È Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi Ù˘ ΤÓÙÚÔ. ™ËÌ›ˆÛ ‰Â ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Ë ÌÔÓ·‰È΋ χÛË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ͤӷ ÎÂÊ¿Ï·È· ÒÛÙ ӷ ηٷÛ΢·ÛÙ› Ë Ó¤· ¢∂£ ÛÙÔ «¿ÌÂÛÔ ÔÚ·Ùfi ̤ÏÏÔÓ» Â›Ó·È ÂΛÓË ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·ÓÔȯÙfi ∂ÎıÂÛÈ·Îfi Î·È ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ «Á¤Ê˘Ú·» Î·È fi¯È ÂÌfi‰ÈÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ªÈ· Ó¤· ¢∂£ ·ÓÔȯً ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ì ¯ÒÚÔ˘˜ Ú·Û›ÓÔ˘ Ô˘ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Û˘ÁÎÚÈ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ı· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔÓ ∫‰ÚÈÓo §fiÊÔ Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ̤ۈ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ú·Û›ÓÔ˘. ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi Î·È ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Ô˘ ı· ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢∂£. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ï‡ÛË, ›Â Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ı· ÙÔÓÒÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·Ó¿Û· ÛÙÔÓ ‰ÔÎÈÌ·˙fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÂÌÔÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘. ∂›Û˘, Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Î·È Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚ› Û˘Ì·ÁÒÓ fiÏÂˆÓ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. ∆¤ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ «¤‰ÂÈÍ» ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ «ª·Î‰ÔÓ›·», ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜. ∆Ô µ·ÚfiÌÂÙÚÔ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ «µ·ÚfiÌÂÙÚÔ ∂µ∂£» Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™Â ·ÚÓËÙÈÎfi Â›Â‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô «¢Â›ÎÙ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÁÈ· ÙË µÈÔÌ˯·Ó›·» ÛÙÔ ÓÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, ·ÏÏ¿ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ‰Â›ÎÙË, ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ, ηıÒ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·Ó·Î¿ÌÙÂÈ. ∆Ô ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ıÂÙÈÎÒÓ – ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ «¢Â›ÎÙË ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ù˘ µÈÔÌ˯·Ó›·˜» ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ -27 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (-16 Û ∂ıÓÈÎfi Î·È +7 Û ∂˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô). ∫·Î‹ ·ÏÏ¿ Ì ·Ì˘‰Ú¿ ÛËÌ¿‰È· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ (Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ 2010) Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, ÂÓÒ ‚ÂÏÙ›ˆÛË (Ì›ˆÛË Ù˘ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ¶Ú¤ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÂÓÒ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ·ÚÓËÙÈÎfi Â›‰Ô. ∞·ÈÛÈfi‰Ô͘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó (·ÏÏ¿ Û ηχÙÂÚÔ Â›‰Ô) ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ÂÓÒ Ô˘‰¤ÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜: - À¿Ú¯ÂÈ ÙÒÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ. ∏ ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, fiÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È „‹ÁÌ·Ù· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. - Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜, Û 38

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011


ηχÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·’ fiÙÈ Ô ÂıÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜. - ∞ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÌÂȈ̤ÓË ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ (΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi), ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÂȈ̤ÓË ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÈÎÚ‹ ·Ó¿Û¯ÂÛË ÛÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. - ∏ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË, ηٿ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ (οÙÈ Ô˘ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·Ó¿Û¯ÂÛË Ù˘ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜). ∏ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ∞ÚÓËÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √ Û¯ÂÙÈÎfi˜ «¢Â›ÎÙ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ» ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ -40 ÌÔÓ¿‰Â˜, ¤Ó·ÓÙÈ -26 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È +10 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û ∂˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô (-40 ¤Ó·ÓÙÈ -47), Âȉ›ӈÛË Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô (-26 ¤Ó·ÓÙÈ -17) Î·È ÌÈÎÚ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô (+10 ¤Ó·ÓÙÈ +5). ¢È·Ê·›ÓÂÙ·È, ‰ËÏ·‰‹, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Ù¿ÛË ·Ó¿Î·Ì„˘, ›Ûˆ˜ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¡. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: -¶ÙÒÛË ÛÙË ˙‹ÙËÛË Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·Û˘. -™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ˙‹ÙËÛË, ÌÈÎÚ‹ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Ù¿ÛË Ì›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∆Ô ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ ™Â ·ÚÓËÙÈÎfi Â›Â‰Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô «¢Â›ÎÙ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ §È·ÓÈÎfi ∂ÌfiÚÈÔ», ˆÛÙfiÛÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË fiˆ˜ Î·È Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ÂıÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ (Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ), ÂÓÒ Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ Û ıÂÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ıÂÙÈÎÒÓ-·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ «¢Â›ÎÙË ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ §È·ÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘» ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ -32 ÌÔÓ¿‰Â˜ (·fi -43 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010) ÛÙÔ ÓÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¤Ó·ÓÙÈ -22 ÌÔÓ¿‰ˆÓ (·fi -45 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ) Û ÂıÓÈÎfi Î·È +0,5 ÌÔÓ¿‰ˆÓ (·fi +1) ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. √È ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜: - ∂Í·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÚԂϤÔ˘Ó Î·Ù¿ –ÌÂȈ̤ÓË– ÏÂÈÔ„ËÊ›· Âȉ›ӈÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ (fiÁÎÔ˜ ˆÏ‹ÛˆÓ), ˆÛÙfiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÔÛÔÛÙfi fiÛˆÓ ÚԂϤÔ˘Ó ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ - ˆÏ‹ÛÂˆÓ (8% Û 16%) Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜ (7% Û 12%). - ∏ ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÂÏ·ÊÚ¿ οو ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. - ∂Í·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÚԂϤÔ˘Ó Ì›ˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÚԂϤπ·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

39


Ô˘Ó Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÏ·ÊÚ¿ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. √È Î·Ù·Û΢¤˜ ™ÙÔ ÈÔ ¯·ÌËÏfi ÙÔ˘ Â›Â‰Ô ·fi ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ µ·ÚfiÌÂÙÚÔ˘ ∂µ∂£ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô «¢Â›ÎÙ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ∫·Ù·Û΢¤˜» ÛÙÔ ÓÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û Â›Â‰Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰Â›ÎÙË, ·ÏÏ¿ Û·ÊÒ˜ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡. ∆Ô ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ıÂÙÈÎÒÓ - ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‰Â›ÎÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ -57 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¤Ó·ÓÙÈ -68 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û ÂıÓÈÎfi Î·È -27 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. π‰È·›ÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ηٿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ Û ۯ¤ÛË, ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ‰Â ÌÂÙ·‚Ï‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶·ÚfiÙÈ, ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ Â›Â‰Ô ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÛÙÔ ÓÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‚·›ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓÔ, Ë ÚfiıÂÛË Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ fi¯È ·Ï¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ·ÏÏ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÌÈ· ·˘ÍËÙÈ΋ Ù¿ÛË ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÚfiıÂÛË ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·! ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â‡ÚËÌ· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÚÚ˘ıÌ›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηıÒ˜ Ë ÙÒÛË ˙‹ÙËÛ˘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ‰Â ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Ô‰ËÁ› Û ÌÈ· ÚfiıÂÛË ÙÒÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ. ∏ ÚfiıÂÛË Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ηٿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜: - ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÒÛË Ù˘ ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÎ Ó¤Ô˘ Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ. - ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤Ó˜ ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi ÙÔ̤·. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ™Ù·ıÂÚ¿ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ηıÒ˜ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ -63 ÌÔÓ¿‰Â˜ (Û.Û. Û ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô ‰È·ÌÔÚʈÓfiÙ·Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ Î·È ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011), ÂÓÒ Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ∂ıÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ -66 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2011 ÛÙȘ -13 ÌÔÓ¿‰Â˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: - ™Ù·ıÂÚ‹ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘. - ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηٿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÙÔ˜ Î·È ·˘ÍË̤ÓË ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. - ∞·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ (·Ó Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂȈ̤ÓË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ 2010), ÂÓÒ Ë ·›ÛıËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 12ÌËÓÔ, ·ÚfiÙÈ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ·‡ÍËÛË ÙÈÌÒÓ, ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. - ∫·ıÔÏÈ΋ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. - ™Ù·ıÂÚ‹ (Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ) ·ÚÔı˘Ì›· ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓË ·ÚÔı˘Ì›· ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù¤40

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011


ÙÔÈˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. - ∂Í·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏ‹ ÚfiıÂÛË ÁÈ· ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ 2010 -fiÔ˘, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ µ·ÚfiÌÂÙÚÔ˘ ∂µ∂£, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi fiÛˆÓ ‰‹ÏˆÓ·Ó fiÙÈ ˙Ô˘Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÙ·ÌȇÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ‹ Ì ‰·ÓÂÈο (Û˘ÓÔÏÈο 47%) ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ ÔÛÔÛÙfi fiÛˆÓ ‰‹ÏˆÓ·Ó fiÙÈ Ù· ʤÚÓÔ˘Ó ›Û· – ›Û· Ì ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ (40%)-, ÛÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È «ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ·» Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, ÛÙÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÔÛÔÛÙfi fiÛˆÓ Ù· ʤÚÓÔ˘Ó ›Û· - ›Û· Ì ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ 48% Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi fiÛˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ˙Ô˘Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÙ·ÌȇÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ‹ Ì ‰·ÓÂÈο ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 40%. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·ÔÙ·ÌȇÂÈ (Ï›ÁÔ ‹ Ôχ) ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi. - ∂ÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ôχ ¯·ÌËÏÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ 12ÌËÓÔ. ¢ËÏ·‰‹, ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Î·ÌÈ¿ Ù¿ÛË ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚˆÓ fiˆ˜ Ë ·fiÛ˘ÚÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·Ï·È¿˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ë ÔÔ›· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ. - ™˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Î·È ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓË Î·ı‹ÏˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

41


∞ƒ£ƒ√ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶ÔÏÈÙ›‰Ë ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ∂ÌÔÚ›Ô˘ & µÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£

∆√ °∂¡π∫√ ∂ª¶√ƒπ∫√ ª∏∆ƒø√ (°.∂.ª∏.) & ∏ À¶∏ƒ∂™π∞ ªπ∞™ ™∆∞™∏™ (ÀÌ™)

√ 42

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011

ˆ˜ ‹‰Ë ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ·fi ÙȘ 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ηıÈÂÚÒıËΠÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi ªËÙÚÒÔ (°.∂.ª∏.) Î·È Ù¤ıËΠ۠ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ë ÀËÚÂÛ›· ÌÈ·˜ ™Ù¿Û˘ (ÀÌ™). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ °∂ª∏, ÔÈ ÚÒÙ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıȤڈۋ ÙÔ˘ -ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·’ fi,ÙÈ ÁÓˆÚ›˙ˆ- ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ 1958, fï˜ Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ Ó.3419 (º∂∫ 297∞’) „ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ µÔ˘Ï‹ ÌfiÏȘ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005. ¶¿ÏÈ fï˜ ¤ÚÂ ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi 5 ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ¡· ÛËÌÂÈÒÛˆ ·ÚÂÓıÂÙÈο, fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÚÔËÁ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ∂ÌÔÚÈÎfi ªËÙÚÒÔ Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜. ªÈ· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÙÔ Î·ıȤڈÛ ‹Ù·Ó Ë µÔ˘ÏÁ·Ú›· ÙÔ 2008.


™ÙÔ °∂ª∏ - Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‚¿ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ- ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο fiϘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Û˘ÛÙ¿ıËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ. ªÂ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÓÔÌÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ‰ËÏ. ¤Ó·Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi-ÙÔÓ ∞Ú.°∂ª∏- Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û fiÏÔ ÙÔÓ ‘’·ÎÏÔ’’ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú.1 ÙÔ˘ Ó.3419, ÛÙÔ °∂ª∏ ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Î·È ÔÈ ÂÓÒÛÂȘ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÌÔÚ›· Î·È Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ηıÒ˜ Î·È Î¿ı ÂÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËΠۇÌʈӷ Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›Î·ÈÔ ‰ËÏ. ÔÈ √.∂., ∂.∂., ∂.¶.∂. Î·È ∞.∂. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÚıÚÔ ÚԂϤÂÙ·È Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √Ì›ÏˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ™ÎÔÔ‡, ÂÊfiÛÔÓ Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Û˘, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ù˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÔ› Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ›, ÔÈ Ó·˘ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÔÈ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÏÔ›ˆÓ ·Ó·„˘¯‹˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÓÔÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °∂ª∏ ‰ÂÓ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÛÙ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ·fi ÙÔ Ó· ÙËÚÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜ Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ªËÙÚÒ· Î·È ∞گ›· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∆ËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÂÔÙ›· ÙÔ˘ °∂ª∏ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· °∂ª∏, Ë ÔÔ›· ‰Ú‡ÂÈ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ( ∫∂∂ ). ∏ ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋, ‰È·Ú΋ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∂›Ó·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÂÔÙ›· ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ °∂ª∏, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Ï‹„Ë Î·È ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∆¤ÏÔ˜, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ·, ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∏ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· °∂ª∏ ÂÔÙ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∂ÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È 5ÌÂϤ˜, ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ °∂ª∏ Î·È ÙˆÓ ÀÌ™ Î·È ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·fi Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °∂ª∏ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ∞ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ù˘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. °È· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂΉ›‰ÂÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, ÂÁ·ÎÏÈÔ˘˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ™Â οı ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÌÈ· ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, Ë ÀËÚÂÛ›· °∂ª∏, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯È΋ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ηٷ¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· οı ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË Î·Ù·¯ÒÚÈÛË, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ‰È·ÁÚ·Ê‹. ∂›Ó·È Â›Û˘ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÓÔÌÈÎÒÓ ڿ͈Ó, ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚËÛË, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ‰È·ÁÚ·Ê‹. ∆Ô °∂ª∏ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ÙÚ›· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔȯ›·: 1Ô. ∆Ô °ÂÓÈÎfi ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÔÈ ÂˆÓ˘Ì›Â˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÎÚÈÙÈÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ (‰.Ù.), 2Ô. ∆Ë ªÂÚ›‰·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ηٷ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÏËÙÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶Ú¿ÍˆÓ, ÙˆÓ ¢ËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÁÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ º·Î¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ˘fi¯ÚÂÔ˘ Î·È 3Ô. ∆Ô º¿ÎÂÏÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ, Ù· ÓÔÌÈÌÔÔÈËÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ù¤· ¤ÁÁÚ·Ê·. ªÂ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ηٷ¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ˘fi¯ÚÂÔ˘ ÛÙÔ °∂ª∏, Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· °∂ª∏ ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ› ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ∞ÚÈıÌfi °∂ª∏ (∞Ú. °∂ª∏). √ ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Î·Ù¿ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿, Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ (fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ) Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ‹ ÙË ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ˘fi¯ÚÂÔ˘ ·fi ÙÔ °∂ª∏. ∏ ¢È·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙÔ °∂ª∏ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ȉÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘fi¯ÚÂÔ˘, Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ‹ ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË Û ·Ê¿ÓÂÈ·, Ì ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ Û ‰ÈηÛÙÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË, ηı›ÛÙ·Ù·È ‰ËÏ. ·Ó›Î·ÓÔ˜ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÂÌÔÚ›·, Ì ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ÙË ÂÎπ·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

43


ηı¿ÚÈÛ˘ Î·È Ù¤ÏÔ˜, ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹ η٤ÛÙËÛ·Ó ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ·Ú¿ÓÔ̘ ‹ ·Ó·ÏËı›˜. ∆Ô Ù‡¯Ô˜ ∞.∂. Î·È ∂.¶.∂. Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÌÂÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û ‘’∆‡¯Ô˜ ∞.∂.- ∂.¶.∂. Î·È °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘’’, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· °∂ª∏ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÚÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Î¿ı ÂÁÁÚ·Ê‹, ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, ‹ ‰È·ÁÚ·Ê‹ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Û ∞.∂. ‹ ∂.¶.∂. ∂›Û˘, ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· °∂ª∏ ÙËÚÂ›Ù·È Ô ¢ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ ÙÔ˘ °∂ª∏ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‘’∂ıÓÈÎfi ¢ÂÏÙ›Ô ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¢ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜’’, fiÔ˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ∂ˆÓ˘ÌÈÒÓ Î·È Ë ªÂÚ›‰·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο, Ì ÙȘ ÀÌ™ (‰È¢ı‡ÓÛÂȘ, ÛÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ηÓÔÓÈÛÌÔ›, ÂÁ·ÎÏÈÔÈ, Î.Ï..). ∫¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜, Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, Ì ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ·ÊÔ‡ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜, ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ‹ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο, Û ¤ÓÙ˘Ë ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹, Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1.1.2015 ı· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹. ¡· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÌÈ·˜ ™Ù¿Û˘ (ÀÌ™, one stop-shop), Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ Ó.3853/2010 (º∂∫90∞’) Î·È Ë ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ Â›Û˘ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÛÙȘ 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ùo Ó¤Ô ÙÚfiÔ ›‰Ú˘Û˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂȯÂÈÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Û ¤Ó· ¯ÚÔÓÔ‚fiÚÔ Î·È ‰··ÓËÚfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û‡ÛÙ·Û˘ Û ¤Ó· (1) ÌfiÓÔ ‚‹Ì·. √ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ :ÿ‰Ú˘ÛË ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ·fi Ì›· ÌfiÓÔ ˘ËÚÂÛ›· Î·È Ì¤Û· Û ̛· ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú·. ∆Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ŒÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ , ÛÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ ’’∞ÏÔÔ›ËÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û‡ÛÙ·Û˘ ÚÔÛˆÈÎÒÓ Î·È ÎÂÊ·Ï·ÈÔ˘¯ÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ’’ ÚÔ˜ ÙË µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο : ‘’¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Â›Ó·È - Ì ÙË ı¤ÛÈÛË ˘ËÚÂÛ›·˜ ÌÈ·˜ ÛÙ¿Û˘ (one stop shops) ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ(√.∂., ∂.∂., ∂,¶,∂, Î·È ∞.∂.) - Ó· ȉڇÔÓÙ·È fiϘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û ¤Ó· ‚‹Ì· Î·È Ì›· Ë̤ڷ. ∂ÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ë ·ÏÔÔ›ËÛË Î·È ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û‡ÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÎfiÛÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË. ªÂÈÒÓÂÙ·È, Â›Û˘, Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Ê·ÈÓfiÌÂÓˆÓ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔχÏÔÎˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ›‰Ú˘Û˘, Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Ì ÙȘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È.’’ °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÂÈϤ¯ıËΠ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÈÛÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ “ÛËÌ›ˆÓ”, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË Ó· ‘’ÛÙËı›’’ Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ó· ·ÛΛ ÓfiÌÈÌ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∆· “ÛËÌ›·” ·˘Ù¿ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ¢ڇ ¢›ÎÙ˘Ô ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi : 1Ô) 59 ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ √.∂. Î·È ∂.∂. 2Ô) 150 ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈο ÁÚ·Ê›· (Ù· ÔÔ›· ÛÙ·‰È·Î¿ ı· Êı¿ÛÔ˘Ó Ù· 3.200) Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ∞.∂. Î·È ∂.¶.∂., ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·Û‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ‰ËÌfiÛÈÔ (Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi) ¤ÁÁÚ·ÊÔ. 3Ô) 52 ¶ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ∫.∂.¶. ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ √.∂./∂.∂. (ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË) ∆Ô ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ˆ˜ ÀÌ™, ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ È‰Ú˘ÙÒÓ - ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÈ·˜ √.∂. - ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ù‹ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÓÔÌÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ¢ËÏ. ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ›‰Ú˘Û˘ Ì›·˜ √.∂., Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ È‰Ú˘ÙÒÓ ŒÁÁÚ·Ê˘ ∂ÓÙÔÏ‹˜ Î·È ÏÔÈÒÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ, Ë ÀÌ™ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ 44

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011


Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ηٿ ÙÔ ÓfiÌÔ ÂÓ¤ÚÁÂȘ: 1Ô. ¶ÚÔ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ∂ˆÓ˘Ì›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢È·ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ∆›ÙÏÔ˘ (‰.Ù.). 2Ô. ŒÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÏËÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ È‰Ú˘Ù¤˜ (fiˆ˜, À.¢., ηٷÛÙ·ÙÈο, ÌÈÛıˆÙ‹ÚÈ·, Î.Ï..). 3Ô. ÃÔÚ‹ÁËÛË ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ∂ÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜, ÂÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÛÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È ¯ÔÚ‹ÁËÛË ∞ÚÈıÌÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (∞ª∫∞), fiÔ˘ ··ÈÙ›ٷÈ. 4Ô. ÃÔÚ‹ÁËÛË ºÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∂ÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·fi‰ÔÛ˘ ∞ºª ÛÙÔ˘˜ È‰Ú˘Ù¤˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, fiÔ˘ ··ÈÙ›ٷÈ. 5Ô. ∂ÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ. 6Ô. ∫·Ù·¯ÒÚËÛË ÛÙÔ °.∂.ª.∏. 7Ô. ∂›ÛÚ·ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ, ‰ËÏ. ÙÔ˘ °Ú·ÌÌ·Ù›Ô˘ ∫fiÛÙÔ˘˜ ™‡ÛÙ·Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È 50_, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ, ‰ËÏ. ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, Ù¤ÏÔ˘˜ ηٷ¯ÒÚËÛ˘ ÛÙÔ °∂ª∏, ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ∆·Ì›Ԣ ¡ÔÌÈÎÒÓ Î.Ï. ∆· ÔÛ¿ ·˘Ù¿ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÂÓÙfi˜ 5 ËÌÂÚÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ¯Ú¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ô˘ ÙËÚ› Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· °∂ª∏. ∏ ηٿıÂÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ (ÌÂÙÚËÙ¿, ÂÈÙ·Á‹, ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ·, ηٿıÂÛË Û ÂȉÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi °∂ª∏). 8Ô. ÃÔÚ‹ÁËÛË µÂ‚·›ˆÛ˘ ™‡ÛÙ·Û˘ Î·È ·Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÓÂÔÛ˘ÛÙ·ı›۷˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ °∂ª∏. 9Ô. ∞ÔÛÙÔÏ‹ µÂ‚·›ˆÛ˘ Î·È ‘’º˘ÛÈÎÔ‡’’ º·Î¤ÏÔ˘ ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛÔ. ∆Ô ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û‡ÛÙ·Û˘ ÌÈ·˜ ∂.¶.∂., ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ È‰Ú˘Ù¤˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÀÌ™. ∆Ô fiÊÂÏÔ˜ ·˘Ùfi ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 33% ÂÚ›Ô˘, ·fi 786€ Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÈÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙ· 531€. ŸÊÂÏÔ˜ ‰ËÏ. 255€. √È ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÀÌ™ ∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÊÔÚ¿ Û‡ÛÙ·ÛË ∂.¶.∂. Ì ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 4.500 ¢ÚÒ, ÔÛ¿ Û ¢ÚÒ: ∫√™∆√™ ¶ƒπ¡ 45 75 285 150 6 225 786

¶ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ºfiÚÔ˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ (1% Â› ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘) ¶ÚÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂˆÓ˘Ì›·˜ ¢ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ º∂∫ ∂ÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∆·ÌÂ›Ô ¡ÔÌÈÎÒÓ ª¤ÛË ·ÌÔÈ‚‹ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ∆¤ÏÔ˜ ηٷ¯ÒÚÈÛ˘ ÛÙÔ °∂ª∏ °Ú·ÌÌ¿ÙÈÔ ÎfiÛÙÔ˘˜ Û‡ÛÙ·Û˘ ™À¡√§√ ∫√™∆√À™

∫√™∆√™ ª∂∆∞ 45 ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È 150 6 250 10 70 531

¶∏°∏: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÌÈ·˜ √.∂./∂.¶.∂. ÚÈÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó 5 Ë̤Ú˜, 9 ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË Û 5 ÛËÌ›·, ÙÒÚ· ··Èπ·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

45


ÙÂ›Ù·È (Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜) 1 Ë̤ڷ, 1 ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË Û 1 ÛËÌ›Ô. °È· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÌÈ·˜ ∞.∂./∂.¶.∂., ÂÓÒ ÚÈÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó 38 Ë̤Ú˜,15 ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË Û 8 ÛËÌ›·, ÙÒÚ· ··ÈÙÂ›Ù·È 1 Ë̤ڷ,1 ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË Û 1 ÛËÌ›Ô. ∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ› fiÙÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÀÌ™, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ‘’ÎÂÚ‰›ÛÂÈ’’ 96 ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ 183 ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Doing Business Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜, ‰ËÏ. ı· ‚ÚÂı› ÛÙËÓ 53Ë ı¤ÛË ·fi ÙËÓ 149Ë Ô˘ η٤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ¡· ÚÔÛı¤Ûˆ fiÙÈ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ: 1Ô. ŸÛ˜ ∞.∂. ¤Ï·‚·Ó ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ·Ú. ªËÙÚÒÔ˘ ∞.∂. (∞Ú.ª∞∂) Î·È fiÛ˜ ∂.¶.∂., √.∂. Î·È ∂.∂. ηٷ¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ, ÚÈÓ ÙËÓ 4.4.2011. 2Ô. ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ‹ ·fiÊ·ÛË (.¯. À.∞.), fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·ÏÏÔ‰·¤˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ۇ̂·ÛË ¤ÚÁÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏÔ‰·¤˜ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È Ì ÌÔÚÊ‹ ÁÚ·Ê›Ԣ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î.Ï.. 3Ô. ŸÛ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi, ηıÒ˜ Ë Ú¿ÍË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÚˆÙfiÙ˘Ë Û‡ÛÙ·ÛË 4Ô. √È ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ∂˘ı‡Ó˘ (™˘Ó. ∂.¶.∂.). 5Ô. √È ∞ÙÔÌÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. 6Ô. √È ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÔ¤ÁÎÚÈÛË ›‰Ú˘Û˘, Â›Ó·È ‰ËÏ. ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ‹ ··ÈÙÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. °È· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÚ›ÙˆÛ˘ ÚԂϤÂÙ·È Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ë ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÀÌ™. ∂ÓÒ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚԂϤÂÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∆¤ÏÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·ÏÔ‡ÛÙ¢Û˘ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, ÚԂϤÂÙ·È ¤ÓÙ·ÍË ÛÙȘ ÀÌ™ Î·È ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ªËÙÚÒˆÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ı¤Ïˆ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ fiÙÈ, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· ηıȤڈÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ıÂÛÌÒÓ, ‰ËÏ. ÛÙȘ 4.4.11, ÛÙÔ ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ì·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, “∏ ÀËÚÂÛ›· °∂ª∏ ÙÔ˘ ∂µ∂£” Î·È “∏ ÀÌ™ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÂÍfi¯ˆ˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈο, ·ÊÔ‡ ÙÔ ∂µ∂£ ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ›‰Ú˘Û˘ ÔÌfiÚÚ˘ıÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· °∂ª∏. ∂ÈϤÔÓ ÙÔ ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ì·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· °∂ª∏, ÙÔ ∂ÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙȘ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (¢√À, √∞∂∂, Î.Ï.) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈχÂÈ ¿ÌÂÛ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ∆Ô ∂µ∂£ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ, Ë ÂÓÂÚÁfi˜ ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ıÂÛÌÒÓ - ¤Ó· fiÚ·Ì· ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ - ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Û ·˘Ù¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÂÂȉ‹ ϤÔÓ, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ “ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜”. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜ www.ebeth.gr ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙÔ Ï‹Ú˜ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ °∂ª∏ Î·È ÙËÓ ÀÌ™, ÂÓÒ ÛÙ· ÙËÏ.2310.370112 Î·È 2310.370129, ‰›‰ÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ·Ôڛ˜ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ı· ¤¯ÂÙ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜. (∏ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ¶. ¶ÔÏÈÙ›‰Ë ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÛÙȘ 28 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011) 46

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011


∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ °π∞ ∆∞ ª∂§∏ ∆√À ∂µ∂£

∂ª¶√ƒπ∫√ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ THESSALONIKI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

www.ebeth.gr

∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ, ∆Ô ∂µ∂£ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ fiÔ˘ Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ, fiÔÙ ÙÔ ıÂÏ‹ÛÂÙÂ! ªÂ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÙÂ Î·È ÙËÓ ÈÛÙˆÙÈ΋ (‹ ÚÔÏËڈ̤ÓË) οÚÙ· Û·˜, ÌÔÚ›Ù Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÙ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û·˜ Î·È Ó· ÂÎÙ˘ÒÛÂÙ ¿ÌÂÛ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ù· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο Û·˜. ∫ÂÚ‰›ÛÙ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì·, Ì ÙȘ Ӥ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂.µ.∂.£.! °È· ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô www.ebeth.gr, ‰›Ô «∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£». ∆Ô ∂µ∂£ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Î·È ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ∂¡∞ ∂Àƒø (1€) ÁÈ· οı ÂÍfiÊÏËÛË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Û ̛· ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ: ñ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∞ÔηٿÛÙ·Û˘ ∞Ó·‹ÚˆÓ ¶·›‰ˆÓ (∂§∂¶∞¶). ñ WWF ∂§§∞™, ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

∫ÂÚ‰›ÛÙ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì·! µÔËı‹ÛÙ ٷ ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ!


Primo Q ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ¢ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ∂µ∂£ ∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ, ™·˜ ÚÔÛηÏԇ̠ӷ Û˘Ì‚¿ÏÂÙ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ PrimoQ. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ·Ó·Î‡ÙÂÈ Î¿ÔÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ∂µ∂£ ÂÈı˘Ì› Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ı· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ e-mail Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ Û·˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ì ۇӉÂÛÌÔ (link) ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘. ∫¿ı Âȯ›ÚËÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È ÛÙ·ıÂÚfi username Î·È password Ô˘ Ù˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È Ù· ÔÔ›· Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿. ™˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ PrimoQ, ·Ú¤¯ÂÙ ∞ª∂™∞, ∞•π√¶π™∆∞ Î·È °ƒ∏°√ƒ∞ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ÁÈ· ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Âȉ›ˆÍË Ï‡ÛˆÓ. °È· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Û·˜, ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ site ÙÔ˘ ∂µ∂£, www.ebeth.gr, ‰›Ô "PrimoQ-online ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ", ÂÓÒ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÂÈϤÍÙ ÙÔ ‰›Ô "ªÂϤÙ˜-∂Îı¤ÛÂȘ √∂À", ηÙËÁÔÚ›·: "ŒÚ¢Ó˜ - ¢ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ". ∆Ô ∂µ∂£ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Î·È ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ∂¡∞ ∂Àƒø (1€) ÁÈ· οıÂ Û˘ÌÏËڈ̤ÓÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, Û ̛· ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ: ñ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∞ÔηٿÛÙ·Û˘ ∞Ó·‹ÚˆÓ ¶·›‰ˆÓ (∂§∂¶∞¶). ñ WWF ∂§§∞™, ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¢ÒÛÙ ‰‡Ó·ÌË ÛÙË ÊˆÓ‹ Û·˜! µÔËı‹ÛÙ ٷ ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ!

™˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›Ù ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο! ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È µ√∏£∏™∆∂ ∆∞ ¶∞π¢π∞ ∫∞π ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡!


™∂ªπ¡∞ƒπ∞

·fi ÙÔ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ∆¯ÓÈÎÔ‡ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ∆Ô ∂µ∂£, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÛÂÈÚ¿˜ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ, Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· «Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ˆ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·ÛÊ·Ï›·˜», Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 13 ÙÔ˘ Ó. 1568/85 Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 6 ÙÔ˘ .‰. 17/96. T· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÌÔÚʈıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·, ÛÙËÓ °’ ηÙËÁÔÚ›·. ∆· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ .‰.294/88, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∫∞∆∏°√ƒπ∞ °' ∫ø¢π∫√™ ∞ƒπ£ª√™ 1. °ÂˆÚÁ›· 01 2. ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 02 3. ∂ÌfiÚÈÔ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÍÂÓԉԯ›·, ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·ÔıË·ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÂÏÈÁÌÒÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ, ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÔıË·ÛÂȘ ˘ÁÚÒÓ Î·È ·ÂÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÌÂÙ¿ „‡Íˆ˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫·ÙËÁÔÚ›· µ'. ∆· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷ Î·È ÔÈ ·Ôı‹Î˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·˘Ù‹Ó, ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·˘Ù‹ ηÙËÁÔÚ›· Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. 6,7 4. ∆Ú¿Â˙˜, ÏÔÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ȉڇ̷ٷ, ·ÛÊ¿ÏÂȘ, ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂȘ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÏÔÈ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎÙfi˜ ·' ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÂÏÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· µ'. 8,9 5. ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË 130272/3.4.2003 ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜: ñ Ë ÔÌ¿‰· π ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÚ·Ê›· Î·È È·ÙÚ›· (ÏËÓ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›ˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ), Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 5 ˆÚÒÓ Î·È ñ Ë ÔÌ¿‰· ππ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ °, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 10 ˆÚÒÓ. ∆· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ∆ÂÙ¿ÚÙË, ·fi ÙȘ 17:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 22:00, Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Â› Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ªÔÚȯfi‚Ô˘ 1 (§·‰¿‰Èη). ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È: ñ ÁÈ· Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙˆÓ 5 ˆÚÒÓ ÛÙ· 40 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È 65 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË ñ Î·È ÁÈ· Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙˆÓ 10 ˆÚÒÓ ÛÙ· 45 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È 75 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£.

°È· ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ (∆ÛÈÌÈÛ΋ 29, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 2310 370 180, 370 181, Fax: 2310 370 175). 50

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011


∂ª¶√ƒπ∫√ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¢/ÓÛË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜

™∂ªπ¡∞ƒπ√ Ô ∂ƒ°√¢√∆∏™ ˆ˜ ∆∂áπ∫√™ ∞™º∞§∂π∞™ °È· ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 50 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ∂¶π∫π¡¢À¡√∆∏∆∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™: °’ ∫∞∆∏°√ƒπ∞ (¶¢ 294/88 Î·È 17/86) ∞π∆∏™∏ ™Àªª∂∆√Ã∏™ ™ÙÔȯ›· ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘/˘ ∂¶ø¡Àª√:

√¡√ª∞:

∆√¶√™ °∂¡¡∏™∏™:

√¡√ª∞ ¶∞∆ƒ√™: ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ °∂¡¡∏™∏™:

∞ƒπ£. ¢.∆∞À∆√∆∏∆∞™:

∂∫¢√£∏∫∂ ∞¶√:

∆∏¡:

£∂™∏ ™∆∏¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏: ∂¶ø¡Àªπ∞ / ∆π∆§√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™: ¢π∂À£À¡™∏: ∆∏§.:

FAX:

∞ÚÈı. ªËÙÚÒÔ˘ ∂µ∂£:

e-mail: (Â¿Ó Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ë Âȯ›ÚËÛË)

∫∞∆∏°√ƒπ∞ °' (ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ) (¶.¢. 294/88) 1. °ÂˆÚÁ›· 01. 2. ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 02. 3. ∂ÌfiÚÈÔ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÍÂÓԉԯ›·, ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·ÔıË·ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÂÏÈÁÌÒÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ, ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÔıË·ÛÂȘ ˘ÁÚÒÓ Î·È ·ÂÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÌÂÙ¿ „‡Íˆ˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫·ÙËÁÔÚ›· µ'. ∆· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷ Î·È ÔÈ ·Ôı‹Î˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·˘Ù‹Ó, ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·˘Ù‹ ηÙËÁÔÚ›· Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË 6,7. 4. ∆Ú¿Â˙˜, ÏÔÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ȉڇ̷ٷ, ·ÛÊ¿ÏÂȘ, ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂȘ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÏÔÈ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÂÏÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· µ' 8,9. 5. ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ŸÏ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ π Î·È ππ. √Ì¿‰· π ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·) ÁÚ·Ê›· Î·È ‚) È·ÙÚ›· (ÏËÓ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›ˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ). ¢È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 5 ÒÚ˜. √Ì¿‰· ππ fiÛ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· π. ¢È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 10 ÒÚ˜. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· °’: (™ËÌÂÈÒÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·Ï‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜) 1 2 3 4 5 ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ·Ó·Ï˘ÙÈο: ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ÀÔÁÚ·Ê‹ ™ÊÚ·Á›‰· ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È: ∞) ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· π ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 40 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÙˆÓ 65 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË Î·È µ) ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ππ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 45 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÙˆÓ 75 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË. ¶·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ηٷı¤ÛÂÙÂ, ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, Û˘ÌÏËڈ̤ÓË ÙËÓ ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ªÔ‡ÌÔ˘Ï·˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, ∆ÛÈÌÈÛ΋ 29, 546 24 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÏ.: 2310/370.180, 370.181, fax: 2310/370.114, 370.136. π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

51


∂ΉfiÛÂȘ

√ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ∆ÂÎÌ‹ÚÈ· ‰··ÓÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ Î·È fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ §ÈfiÏÈÔ˘, Â›ÙÈÌÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈıˆÚËÙ‹. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·Ó·Ï‡ÂÙ·È Ë ÔχÏÔÎË Î·È Û˘¯Ó¿ «ÂÒ‰˘ÓË» (ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜) ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰·¿Ó˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ Î·È ÙÔ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜, Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ ηÙÔÈΛ·˜ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¡. 3842/10 Î·È 3899/10. ¢›‰ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜: - ∆È Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηٿ Û˘ÓȉÈÔÎÙËÛ›·, ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì ‰fiÛÂȘ, ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì ÚÔÛ‡ÌʈÓÔ, ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜, ÙÔÓ ¿ÁÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÙÂÎÌËÚ›Ô˘, Î.Ï. - ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ, Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·Ó‹ÏÈÎˆÓ Ù¤ÎÓˆÓ, Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰ˆÚÂÒÓ Î·È ÁÔÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÙÂÎÌËÚ›Ô˘. ∂ȉÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÂÚÁÔÏ·‚ÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, ÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ √.∞.∂.¢., ÙÔ˘˜ ¢ηÈÚȷο ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ÙȘ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÛÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÙÂÎÌ·ÚÙÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ·ÂÌÏÔ΋ ·fi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ¿Ù˘˘ ‰ˆÚ¿˜, Î.Ï.

√‰ËÁÔ› ·fi ∂ÛıÔÓ›·, ∆·˚‚¿Ó Î·È ÃÔÓÁÎ-∫ÔÓÁÎ ™ÙÔ ∂µ∂£, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Î¿ı ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ô‰ËÁÔ› Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Î·È ¤ÓÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· Û˘Ûηۛ·˜ ·fi ∆·˚‚¿Ó, ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÛıÔÓ›· (ÔÈ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ Î·È ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ¯ÒÚ·) ηıÒ˜ Î·È ¤Ó·˜ ηٿÏÔÁÔ˜ Ì ÂÙ·Èڛ˜ ηٷÛ΢‹˜ ·È¯ÓȉÈÒÓ ·fi ÙÔ ÃÔÓÁÎ-∫ÔÓÁÎ.

54

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011


¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∞. ¶·Ú›ÛË ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ™ÙÚ·Ù¿ÎË Ì ı¤Ì·: «∞ÓÙÒÓ˘ ¶·Ú›Û˘, √ ∞ÓÙÒÓ˘ Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜» Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¢È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √ÌÈÏËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‹Ù·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶··ıÂÌÂÏ‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Î·È ÚÔÛˆÈÎÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ¶·Ú›ÛË, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª·Ì¤Ï˘, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ªÈ¯¿Ï˘ ™ÙÚ·Ù¿Î˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜. ª¤Û· ·fi ÙȘ 300 ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ˙ˆ‹, Ë ‰Ú¿ÛË Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ¶·Ú›ÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ˆ˜ ·ÓıÚÒÔ˘, ˆ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Î·È ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡. ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜, ̠ΛÌÂÓ· ÙÔ˘˜, ʈٛ˙Ô˘Ó ¿ÁÓˆÛÙ˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ¶·Ú›ÛË, ÂÓÒ ÔÏÏ¿ ·Ó¤Î‰ÔÙ· ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙ· Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi Í·Ó·˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ·Ô¯¤˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ·ÓÂÍ›ÙËÏË ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ¶·Ú›ÛË. ™ÙÔÓ ÚfiÏÔÁfi ÙÔ˘ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: «∏ ¤Î‰ÔÛË ·˘Ù‹ ,·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ¶·Ú›ÛË, Â›Ó·È ÌÈ· ·ÚÌfi˙Ô˘Û· ·fi‰ÔÛË ÙÈÌ‹˜ Û ¤Ó· ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ Ù·˘Ù›ÛÙËΠ̠ÙËÓ ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙË ª·Î‰ÔÓ›·, ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ [...] ı· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ¶·Ú›ÛË ˆ˜ ¤Ó· Û¿ÓÈÔ ¿ÓıÚˆÔ, Ô˘ Ì ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ÂÓÂÚÁ‹˜ ‰Ú¿- ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Û˘ Ô˘ ÂÓÛ¿ÚΈÓÂ, ηٿÊÂÚ ӷ ÂÌÓ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘». ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ: «™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÎÚ›Û˘ ·Ó·˙ËÙԇ̠ÚfiÙ˘·... √ ∞ÓÙÒÓ˘ ¶·Ú›Û˘ Â›Ó·È ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÚfiÙ˘Ô. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ·Ó. ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Â›ÛËÌ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ÎÂÓfi ÛÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Ì·˜ ÌÓ‹ÌË ¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ™ÙÚ·Ù¿ÎË. ∆Ô˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ÛÙ¿ıËΠÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¤˙ËÛ fiÛÔ Ï›ÁÔÈ». ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·Û˘ -Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙÔ ∂µ∂£- ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ·Ú¤ÛÙË∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È Ô ·ã ·ÓÙÈÚfiÂ- Û·Ó, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿Ó‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘. Ó˘

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

55


ªÂ Û˘ÓÙÔÌ›·...

ÔÈÓÒÛÂȘ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™

∞·ÏÏ·Á‹ ·fi ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ ÛÙÔ ∂µ∂£ ∆ËÓ ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ 2011 ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ̤ÏË ÙÔ˘, Ô˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ¤ÚÁ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ªÂÙÚfi ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÓÒ Ë ··ÏÏ·Á‹ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Î·È Î·Ù¿ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÙÚ›· ¤ÙË. ∂›Û˘, Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2011, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜ ÙËÓ ÔÔ›· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô‡Ù ¤ÚÛÈ ¤ÁÈÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ, ÂÓÒ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔ 2008. √ ∂Ì. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ÂÍÂϤÁË Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘. °È· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó 1.500 ÂÎÚfiÛˆÔÈ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ·fi 125 ¯ÒÚ˜. ∏ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÙË Ó¤· ÙÔ˘ Û‡ÓıÂÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, 6 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011, ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡, ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ 7Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ™‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ. ∂Ófi„ÂÈ ÙˆÓ ‰˘Ô ·˘ÙÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô Î. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¶√∂, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÈÌÂÏËÙËÚȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ªÂÙ¿ıÂÛË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙ· EÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· To °Ú·ÊÂ›Ô ∆‡Ô˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ 1.3.2011, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ì ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ηٷٛ56

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011

ıÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÔÚÁ¿ÓˆÓ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. ∏ ÌÂÙ¿ıÂÛË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È Ì ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ °.∂.ª∏., Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ ÂÈÌÂÏËÙËÚȷ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ۯÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË – ·›ÙËÌ· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙȘ 4.2.2011. ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ∞¶∂ ·fi ÙÔ ∂µ∂£ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ «¶ÚfiÙ˘Ô˘ ∂ȉÂÈÎÙÈÎÔ‡ ŒÚÁÔ˘ ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Û ¢ËÌfiÛÈÔ ∫Ù›ÚÈÔ π‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Â› Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ªÔÚȯfi‚Ô˘ 1» ˘¤ÁÚ·„·Ó, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 10 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘, £‡ÌÈÔ˜ ™ÒÎÔ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜. ∆Ô ¤ÚÁÔ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 968.638,74€, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ˘Ô‚Ï‹ıËΠۯÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË», ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ, ÙfiÛÔ ÛÙÔ Î¤Ï˘ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÔÎÙ·fiÚÔÊÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Â› Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ªÔÚȯfi‚Ô˘ 1, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ì ÛÎÔfi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÙÔ˘ ·fi‰ÔÛ˘ Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘. °È· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ·˘ÙÒÓ, ı· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ∏ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘ Î·È ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ̤ۈ Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡


¤ÚÁÔ˘, ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔۋψۋ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂ÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÛÙÂϤ¯Ë ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¢È‹ÌÂÚÔ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ı¤Ì· «∞Ó¿Ù˘ÍË ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÔÌ·‰È΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‚ÂÏÙȈÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÁÈ· ÛÙÂϤ¯Ë ÂȯÂÈÚ‹Ûˆӻ. ∆Ô ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 10 ˆÚÒÓ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 13 Î·È 14 ª·˝Ô˘ 2011 (·fiÁÂ˘Ì· ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È Úˆ› ™·‚‚¿ÙÔ˘), ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£ (∆ÛÈÌÈÛ΋ 29, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ∂ÈÛËÁËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ª¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ Î·È ∏ÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘Ú·ÓÙ¿˜, ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË. ™ÎÔÔ› ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÔÌ·‰È΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ï‹„˘ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ‚ÂÏÙȈÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË - ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ∆Ô ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· ÛÙËÚȯı› ÛÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ‚¤ÏÙÈÛÙ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. √È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ı· Â›Ó·È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜, fiˆ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÙÔÌÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ, ÂÚÁ·Ï›· ‰È¿ÁÓˆÛ˘, ·˘Ùfi-‰È¿ÁÓˆÛ˘ Î·È Ô‰ËÁÔ› ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. ∆Ô ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· ‰È·ÓÂÌËı› ı· ·ÔÙÂÏ›ٷÈ, ΢ڛˆ˜, ·fi ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Î·È Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 100 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Ù·ÌÂȷο ÂÓ‹ÌÂÚ· Î·È ÛÙ· 200 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË. °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ Î·È ∂ΉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÛÙÔ ÙËÏ: 2310/ 370132. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ı¤ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ˙‹ÙËÛ˘, ı· ÙËÚËı› ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ∆Ô ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, ÌÔÚ›, ηÙfiÈÓ ·›ÙËÛ˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· 0,45 ÙÔ˘ √∞∂¢. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ı· ‰Ôı› Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘. ∆Ô ∂µ∂£ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ TEDxThessaloniki ªÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÔÚÁ·ÓÒıËΠʤÙÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ TEDxThessaloniki, ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «Why Not?» Î·È Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·

Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ̤¯ÚÈ ÙȘ Ù¤¯Ó˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ √χÌÈÔÓ. ∏Ù·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ TEDxThessaloniki, ¤Ó· ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ Î·È Î·ÏÒÓ È‰ÂÒÓ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. °È’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ¤¯ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ô˘ ·fi ¤ÚÛÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ - Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ - ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ È‰ÂÒÓ. ¶ÚÔ˚fiÓ JEREMIE ¡¤· ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·: ∂˘ÓÔ˚ο ‰¿ÓÂÈ· ÂÈÌÂÚÈÛÌÔ‡ Ú›ÛÎÔ˘ ÁÈ· ¶Ôχ ªÈÎÚ¤˜ Î·È ªÈÎÚ¤˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· JEREMIE ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ 50 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 36 Ì‹Ó˜. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›ˆÓ Ì ÌÂȈ̤ÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ̤ۈ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ∂ıÓÈ΋ Î·È Alpha Bank. O ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÈfiÓÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ JEREMIE ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÂÈÙfiÎÈÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ 50% ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ∆Ô ÔÛfi ÂÈÙÔΛԢ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 50% ı· Î·Ï˘Êı› ̤ۈ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∆·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ∂›‰Ô˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘: ∂ȉfiÙËÛË ÂÈÙÔΛԢ - ∂ÁÁ‡ËÛË ¢·Ó›Ԣ - ∂Ó›Û¯˘ÛË ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘: √ÏfiÎÏËÚË Ë ∂ÏÏ¿‰· ∆ÔÌ›˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜: ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ÀÁ›· - ¶ÚfiÓÔÈ·, °ÂÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ÀËÚÂۛ˜ - ∂ÌfiÚÈÔ, µÈÔÌ˯·Ó›· - ªÂÙ·Ô›ËÛË, ∆Ô˘ÚÈÛÌfi˜, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ∆ËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜, ŒÚ¢ӷ - ∆¯ÓÔÏÔÁ›· - ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ∂Î·›‰Â˘ÛË - ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ™Â ÔÈÔ˘˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È: ªÈÎÚ¤˜ Î·È ¶Ôχ ªÈÎÚ¤˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Àfi ›‰Ú˘ÛË ¡ÂÔ˚‰Ú˘ı›Û˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ˆ˜ Î·È 3 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 36 Ì‹Ó˜) ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘, ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ 50 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ŸÚÔÈ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ªÈÎÚ¤˜ Î·È ¶Ôχ ªÈÎÚ¤˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘Ô ›‰Ú˘ÛË, ÓÂÔ˚‰Ú˘ı›π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

57


ªÂ Û˘ÓÙÔÌ›·... Û˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ªÈÎÚ¤˜ Î·È ¶Ôχ ªÈÎÚ¤˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘Ô ›‰Ú˘ÛË, ÓÂÔ˚‰Ú˘ı›Û˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ˆ˜ Î·È 3 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ 50 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∫ˆ‰ÈÎÒÓ ∞ÚÈıÌÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 2008 (∫∞¢). ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ ÙÔÌ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (∫∞¢): ·. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ fiÏˆÓ Î·È ˘ÚÔÌ·¯ÈÎÒÓ, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ‹ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‹ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‹ Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ·ÙÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ (.¯. ÛÂ Ê˘Ï·Î¤˜, ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹). ‚. ∆˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È· Î·È Û˘Ó·Ê‹˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜. Á. ¶·Ú·ÁˆÁ‹, ÌÂÙ·Ô›ËÛË ‹ ‰È·ÓÔÌ‹ ηÓÔ‡. ‰. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ˙ÒÓÙ· ˙Ò· ÁÈ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. Â. √È ÙÔÌ›˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁÈο ‹ ËıÈο ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË, .¯. ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÎψÓÔÔ›ËÛË. ÛÙ. ∏ ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ·ÏÈ›·˜, Ù˘ ˘‰·ÙÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ ··ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· π Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜. ˙. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È, ·fi ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi De minimis, ÔÈ ÙÔÌ›˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 (CG) ÙÔ˘ ∫·Ó. ∂∫ ·ÚÈı. 1998/2006. Ë. ∂ÈϤÔÓ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ «ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ» ηٿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2.1 ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Î·Ù¢ı˘ÓÙ‹ÚÈˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Î·È ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (∂∂ C 244 Ù˘ 1/10/2004, Û. 2), fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ‹ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ ÁÚ·Ì̤˜. ∆È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ∂ÂÓ‰˘ÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ¿˘ÏˆÓ ÛÙÔȯÂÈÒÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ Î›ÓËÛ˘ Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∆· ‰¿ÓÂÈ· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‡„Ô˘˜ ¤ˆ˜ Î·È 100.000€, Ì ÂÈÙfiÎÈÔ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi 3% Î·È ÂÚ›Ô‰Ô ·ÔÏËڈ̋˜ ·fi 36 ¤ˆ˜ 72 Ì‹Ó˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ¯¿ÚÈÙÔ˜. ∏ οı Âȯ›ÚËÛË ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰Ú¿ÛË, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ı· Ù˘ ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 100.000,00€. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∏ ·ÚÙÔÔÈ›· «Ã», Ë ÔÔ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔ58

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011

ÔÈÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ „ˆÌÈÔ‡ Î·È ·ÚÙÔÛ΢·ÛÌ¿ÙˆÓ, ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È ÛÙË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂȉÒÓ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ Î·È ÂÈϤÔÓ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜. °È· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ, ÌÔÚ› Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙ· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ALPHA BANK Î·È ∂ıÓÈ΋, ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ bussiness plan, ηıÒ˜ Î·È fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∏ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ı· Á›ÓÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ JEREMIE Î·È ÛÙȘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ı· ¯ÔÚËÁËı› ¿ÌÂÛ· Ë ÚÒÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÔÙÈ ı· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚ›Ô˘ ηٿ 4%. ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜: € 120.000.000 ∞Ó·Ï˘ÙÈο: ∂ıÓÈ΋ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹: 60 ÂηÙ. ¢ÚÒ π‰ÈˆÙÈ΋ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹: 60 ÂηÙ. ¢ÚÒ °È· ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔ˚fiÓ ÔÈ ÂÈÏÂÁ¤ÓÙ˜ ∂ӉȿÌÂÛÔÈ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› (∂ıÓÈ΋ ∆Ú¿Â˙· Î·È Alpha Bank) ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰·¿ÓË ÔÛfi (60 ÂηÙ. ¢ÚÒ), ÒÛÙ ӷ ÂÈÌÂÚÈÛÙ› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Î·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ Î·È Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·fi 22/2/2011 ¤ˆ˜ ÂÍ·ÓÙÏ‹Ûˆ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· http: // www. espa.gr / el / Pages / Proclamationsfs.aspx?item=1546. ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ·fi ÙÔÓ √¶∂ ∆Ô ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ô √¶∂ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·’ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2011 ›ӷÈ: - ™Â ¶ÂΛÓÔ Î·È ∆È·Ó˙›Ó (7-12/5/2011) ÁÈ· ÚÔËÁ̤ӷ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È Î·ı·Ú‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÚfiÊÈÌ· - ÔÙ¿. - ™ÙËÓ ∆¯ÂÚ¿ÓË (21-25/5/2011) ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·, ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿, ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi Î·È Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, ¯ËÌÈο, Ï·ÛÙÈο, ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎfiÈ·ÙÚÈÎfi- Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. - ™ÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ (8-11/5/2011) ÁÈ· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ›‰Ë ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ÙÚfiÊÈÌ·, ›‰Ë ÓÙÂÏÈη٤ÛÂÓ. - ™ÙË ™fiÊÈ· (15-17/5/2011) ÁÈ· ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο, ‚ÈÔ-


Ì˯·ÓÈÎfi Î·È Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÂÓ‰‡Ì·Ù·. - ™ÙË µ·ÚÛÔ‚›· (15-18/5/2011) ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ· Î·È Ì¿ÚÌ·ÚÔ. - ™ÙË ™ÙÔίfiÏÌË (5-8/6/2011) ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ· - ÔÙ¿. - ™ÙÔ ∞ÏÁ¤ÚÈ (12-15/6/2011) ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·, ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿, ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Î·È ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· οı ›‰Ô˜ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. - ™ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È (26-29/6/2011) ÛÙ· ·ÁÚÔÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· - ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÔÙ¿, ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ¤Ó‰˘ÛË. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ / ÂΉ‹ÏˆÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ 18 & 19 ª·˝Ô˘ 2011, ÛÙË ª¿ÏÙ· √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™µµ∂), ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Enterprise Europe Network - Hellas, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi 10 ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂.∂., ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ "Networking for Business (Net4Biz)", ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ / ÂΉ‹ÏˆÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ 18 & 19 ª·˝Ô˘ 2011 ÛÙË ª¿ÏÙ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (ª›Ó· ¡ÙÈÓ¿ÎË, ÙËÏ. 2310539817, ÂÛˆÙ 113, Fax: 2310541933, E-mail: dinaki@sbbe.gr ) (4058/IIIÁ/ªÙ) 3Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ¡·˘ÙÈ΋ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ∞ÓÙÈÂÈÚ·Ù›·, ∞ı‹Ó·, 22-23 Î·È 24 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜: Lory Vargas - Events Manager T: 202.536.4677 F:202.280.1239 E-mail:lory.vargas@new-fields.net New Fields Exhibitions,Inc 1101 Pennsylvania Avenue, NW Suite 600/Washington, DC/USA/20004 (3941/πππÁ/ªÙ) 1Ô ∂ÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È ¶ÔÏÈÙÛÙÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï 2011, ª˘ÙÈÏ‹ÓË, 27.05-3.6-2011 ∏ ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· «∞ƒÃπ¶∂§∞°√™», ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÛÙË ª·Ú›Ó· ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ·fi 27 ª·˚Ô˘ ¤ˆ˜ 3 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011, ÙÔ «1Ô ∂ÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï 2011», ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÌÌÂ-

Ù¿Û¯Ô˘Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙÔ˘ µÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙÔ˘ µ. ∞ÈÁ·›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 2251037589 Î·È 6973288410, (ª·ÚΤÏÏÔ˜ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜). (πππ°/ª/3376) «∏̤Ú˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ - Partnership Days», ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÛÙȘ 20-21.10.2011 ∆Ô ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ̤ۈ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ «Turkish Subcontracting Exchange» ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ «∏̤Ú˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜Partnership Days», Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â·ÊÒÓ ÌÂٷ͇ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ - ˘ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ. ∆Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÛÙȘ 20-21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011. °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹, Turkish Subcontracting Exchange ÙÔ˘ πCC (Istanbul Chamber of Commerce) ÛÙ· ÙËÏ.+90-212-4556233 Î·È Fax +90212-5138219. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. (3692/IIIÁ/∞) ∂Ή‹ÏˆÛË «∂ÏÏËÓÈΤ˜ °Â˘ÛÙÈΤ˜ ¢È·‰ÚÔ̤˜», ÛÙȘ 10 - 11 ª·˝Ô˘ 2011, ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∏ ·ÛÙÈ΋ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· «∂ÛÙ›·- ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÒıËÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜», Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ∆ÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¶ÔÙÒÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫›ÓËÌ· ¶ÔÏÈÙÒÓ «∫·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ¶·Ú¿ÁÔ˘Ì» ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË «∂ÏÏËÓÈΤ˜ °Â˘ÛÙÈΤ˜ ¢È·‰ÚÔ̤˜», ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ∆Ú›ÙË 10 Î·È ∆ÂÙ¿ÚÙË 11 ª·˝Ô˘ 2011, ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙȘ 09:00 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 7:00 Ì.Ì. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ ηٷӷψÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Î·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘Ù‹Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ ·fi ÙȘ 13 ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ «Î·Ï·ıÈÒÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ». ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË Î·È Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·fi π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

59


ªÂ Û˘ÓÙÔÌ›·... ÙË ƒˆÛÈ΋ ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ √™∂¶, 14-17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ¶·ÓÚˆÛÈÎfi ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ (ªfiÛ¯·) ∆Ô °Ú·ÊÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙË ªfiÛ¯· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ƒˆÛÈ΋˜ ¶ÚÔ‰ڛ·˜ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô πÔ˘Ï›Ô˘-¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, ÚԂϤÂÙ·È Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ Î·È ™˘Ó‰ڛԢ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·, Â›‰ÂÈÍË Î·ÈÓÔÙÔÌÈÒÓ Î·È Û¯Â‰›ˆÓ», ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 14-17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÚˆÛÈÎÔ‡ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ (ªfiÛ¯·). √ÚÁ·ÓˆÙ‹˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ƒˆÛÈ΋ ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙË ƒˆÛ›· ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ √™∂¶ Î·È Û˘ÓÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· «¶·ÓÚˆÛÈÎfi ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ». √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ƒˆÛÈ΋˜ √ÌÔÛÔӉȷ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ, ÙÚ¿Â˙˜, ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Î.¿. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û·˜ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô √∂À ÛÙÔ ÙËÏ. +7 495 644 32 70-3, Fax: +7 495 644 32 75, E-mail: ecocommoscow@mfa.gr (4250/πππÁ/ªÙ) ¢ÈÂıÓ¤˜ ºfiÚÔ˘Ì Î·È ŒÎıÂÛË «Black Sea 2011 - Parade of innovations and investments projects», ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÛÙË ªfiÛ¯· To ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙË ÚËÌ·ÙÈ΋ ‰È·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ù˘ ƒˆÛÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÓ ı¤Ì·ÙÈ ™˘Ó‰ڛԢ, Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ªfiÛ¯· ÛÙȘ 14-17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. ∆Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºfiÚÔ˘Ì Î·È ŒÎıÂÛË «Black Sea 2011Parade of innovations and investments projects» ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ƒˆÛÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÈÙÚÔ‹. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ÂÈÛÙËÌÈΤ˜, Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È Î·ÈÓÔÙfi̘ ¢ηÈڛ˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ƒˆÛÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜, η. Tatian Savchenko, ÙËÏ. 0074959894640, email: savchenko@rncbsev.org (2997/IIIÁ/A) 60

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011

∂¤Ó‰˘ÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ «Üsoklar, ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ∞ÚÙÔÔÈ›·˜, ∆ÚÔʛ̈Ó, ∆Ô˘ÚÈÛÌÔ‡, µÈÔÌ˯·Ó›·˜, ∂¤Ó‰˘Û˘, ∂ÌÔÚ›Ô˘ ∂¶∂», ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÂȉÒÓ ·ÚÙÔÔÈ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∆Ô ÁÂÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÚÔÍÂÓÂ›Ô ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Üsoklar ÂÈı˘Ì› Ó· οÓÂÈ ÎÔÈÓ¤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Û ›‰Ë ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÚÒÙ· ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ·, ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. °È· ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ı¤ÏÔ˘Ì ¤Ó·Ó Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔ, ÔÏ›ÙË ¯ÒÚ·˜-̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È Ë Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ı· È‰Ú˘ı› ı· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› Û 3-4 Ì‹Ó˜. ∆Ô ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ, ÔÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϯı›, ÔÈ ÙÈ̤˜ Î·È Ô ÙfiÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙ›, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¤Ú¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÚÔÒıËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË. ·) ™ÙË ÚÒÙË Ê¿ÛË Ë Â¤Ó‰˘ÛË ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Orum. b) ™ÙË ‰Â˘ÙÂÚË Ê¿ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™ÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Û˘ÛÙ¿ÛˆÓ: ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Orum ∞ÚÈıÌfi˜ ªËÙÚÒÔ˘: 010872 ∞ÚÈıÌfi˜ ªËÙÚÒÔ˘ ∂·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜: 10472 ¢√À: Orum ∞ºª: 3810388249 ∆ËÏ. ÂÚÁ·Û›·˜: +90 364 224 24 34 ∫ÈÓËÙfi: +90 534 665 21 14 ¢È‡ı˘ÓÛË: Gazi Cad. Azap Ahmet Sok No: 51 / HORUM (2755/IIIÁ/ª) CONNECT - 1Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Forum ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ - ¡¤ˆÓ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ µÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ, ÛÙȘ 9-10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 ∆Ô ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ˆ˜ «Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ˘» (focal point) ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ (√∏∂): Black Sea Trade and Investment Promotion Programme Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ UNDP (United Nations Development Programme) ÙÔ˘ √∏∂, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ· Î·È ÙËÓ √™∂¶ (√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘) Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ‰È·ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ì ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 12 ¯ÒÚ˜ (∞Ï‚·Ó›·, ∞ÚÌÂ-


Ó›·, ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó, µÔ˘ÏÁ·Ú›·, °ÂˆÚÁ›·, ∂ÏÏ¿‰·, ªÔω·‚›·, √˘ÎÚ·Ó›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ƒˆÛ›·, ™ÂÚ‚›· Î·È ∆Ô˘ÚΛ·). ∞fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ∂µ∂£, ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ™∂µ Î·È Ô ∂√ªª∂Ã, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Â›Ó·È ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÚÔÒıËÛ˘ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ‹ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ∆Ô Black Sea Trade and Investment Promotion Programme ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ forum, Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Â·ÊÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, Û 7 ÙÔÌ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÂϤÁËÛ·Ó ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È: ÙÚfiÊÈÌ· - ÔÙ¿ - ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ˘ËÚÂۛ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ - ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο, Ì˯·Ó‹Ì·Ù· - ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ-logistics. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Forum, Ì ٛÙÏÔ

CONNECT - 1Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Forum ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜-¡¤ˆÓ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ µÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ, ÛÙȘ 9-10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011. ™ÙÔ Forum ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 100 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ·fi ÙȘ 12 ¯ÒÚ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ̤ۈ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯Ô˘ÛÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ̤¯ÚÈ ÙȘ 31 ª·˚Ô˘ 2011 ÛÙÔ e-mail artur.nadcrinicinii@undp.org ‹ dita.daniela.drone@ undp.org ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ www. undpforblacksea.org. ∂›Û˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î. £. ∞͢ÏÈıÈÒÙË, ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙÔ BSTIPP, ÙËÏ. 2310 370-120 Î·È 2310370132.

ñ¶ÚÔÛˆÔÔÈË̤ӷ ∂ÓÙ˘·ñ∂ÊËÌÂÚ›‰Â˜ñ¶ÂÚÈÔ‰Èοñ∫·Ù¿ÏÔÁÔÈñ∫·ÚÙÔϛӘ ñ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ·ñ°ÈÁ·ÓÙԷʛۘñ¶ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘñ∫¿ÚÙ˜ñ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∆·˘ÙfiÙËÙ· ñºfiÏÓÙÂÚñªÂÙ·ÍÔÙ˘›Â˜ñ∞ʛۘñº¿ÎÂÏÔÈñ∞˘ÙÔÎfiÏËÙ·ñFloor Graphic ñEÓÙ˘Ô ÀÏÈÎfi ™˘Ó‰ڛˆÓ-∏ÌÂÚ›‰ˆÓñNÙ‡ÛÈÌÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ-ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ

¶ƒ√´√¡∆∞, À¶∏ƒ∂™π∂™ ∫∞π ∂º∞ƒª√°∂™ °ƒ∞ºπ∫ø¡ ∆∂áø¡ & æ∏ºπ∞∫∏™ ∂∫∆À¶ø™∏™

∫Àƒπ∞∫√™ ∫∞ƒ∞∫√À§∞∫π¢∏™ ñ §ÂˆÊ. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 75 ñ 546 42 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∆ËÏ.: 2310 932.318, 949.318 ñ Fax: 2310 929.821 ñ e-mail: typeshop@otenet.gr

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

61


NEA ˘ËÚÂÛ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ∂ÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· e-banking ÌÈ·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, MARFIN EGNATIA BANK, ‹ EUROBANK EFG, Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Û·˜ ‡ÎÔÏ·, ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÂٷΛÓËÛ˘. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ·Ï‹ Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ̤۷ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂µ∂£, www.ebeth.gr

∂ª¶√ƒπ∫√ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™


in brief... TCCI ACTIVITIES FROM JANUARY 01, 2011 TO MARCH 31, 2010

64

03.01.11 ❏ 07.01.11 ❏

TCCI held its annual reception, on the occasion of the New Year, at a hotel in Thessaloniki.

07.01.11 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, and the Financial Supervisor, Mr. Theod. Stavridis, attended the New Year’s Reception held by the German-Hellenic Chamber of Commerce and Industry at a hotel in Thessaloniki.

10.01.11 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, participated in the meeting of agencies at the offices of ATTIKO METRO SA in Thessaloniki, on the establishment of a business relationship between ATTIKO METRO SA and the agencies representing the productive and economic forces of Thessaloniki, in the presence of the Deputy Minister of Infrastructure, Transport and Networks, Mr. Y. Magriotis.

12.01.11 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, participated in the meeting of agencies at Thessaloniki City Hall on illegal trading and double parking.

12.01.11 ❏

The President of the Chamber, Mr. Dim. Bakatselos, met with Mr. Theodoros Vrakas, Commodore Engineer of the Hellenic Navy, retired inspector of commercial vessels at the Central Port Authority of Thessaloniki, to discuss the issues of the piers, shipping routes, high-speed craft and breakwaters.

12.01.11 ❏

The President of the Chamber, Mr. Dim. Bakatselos, met with Mr. Y. Andreadis, of Lagoon Qatar Company, to discuss the development of cooperation between Lagoon Qatar and Greek enterprises and firms.

13.01.11 ❏

The Mayor of Thessaloniki, Mr. Y. Boutaris, the President of the Chamber, Mr. Dim. Bakatselos, the President and CEO of OLTH sa, Mr. St. Angeloudis, and the member of the Board of TCCI, Mr. Panayiotis Menexopoulos, representing the Administration of the Traders’ Association of Thessaloniki, gave a Press Conference at the OLTH SA Administration Building concerning actions for the promotion of Thessaloniki as a cruise destination. The Press Conference was attended by the Financial Supervisor, Mr. Theod. Stavridis, the General Director, Ms. Ol. Vlachopoulou and the Director of Statistics, Studies

The Financial Supervisor, Mr. Theod. Stavridis, attended the New Year’s Reception held by the Industrial Chamber of Thessaloniki at Grand Palace Hotel.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011


and Research, Ms. Chr. Fotiadou, from TCCI. Within the framework of this initiative, the Municipality of Thessaloniki, TCCI, the Traders’ Association of Thessaloniki and OLTH SA signed a memorandum of understanding.

13.01.11 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, participated in the 5th Meeting of the Council for the Development of Thessaloniki Port at the OLTH SA Administration Building.

13.01.11 ❏

13.01.2011 The President of the Chamber, Mr. Dim. Bakatselos, met at Thessaloniki City Hall with the Mayor, Mr. Y. Boutaris, to discuss prospects for increasing airport connections between Thessaloniki and other European cities. The meeting was attended by the attorney of NOMOS law firm, which provides legal consultation to TCCI, and Mr. Andr. Andreadis, President of the Greek Federation of Hoteliers.

13 & 14.01.11 ❏

The employee of the Department of Studies & Research, Ms. G. Molioti, participated in the opening meeting of the project titled "ELIE, Employability: Learning through International Entrepreneurship’’ of the European Erasmus programme, held in Salford, England.

14.01.11 ❏

Mr. Chatziyiannakis, an attorney of NOMOS law firm, which provides legal consultation to TCCI, represented the Chamber at an event on industrial areas and industrial parks, held at Aristotle University of Thessaloniki.

15.01.11 ❏

The President of the Chamber, Mr. Dim. Bakatselos, the 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, the Financial Supervisor, Mr. Theod. Stavridis, and the General Director, Ms. Ol. Vlachopoulou, attended the annual dinner held by the Professional Chamber of Thessaloniki at the Hyatt Regency Hotel.

17.01.11 ❏

The President of the Chamber, Mr. Dim. Bakatselos, attended the unveiling of the statue of Konstantinos Karamanlis on the New Waterfront Promenade.

17.01.11 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, and the Financial Supervisor, Mr. Theod. Stavridis, attended the reception held by the Italian-Hellenic Chamber of Thessaloniki at the Hyatt Hotel on the occasion of the New Year.

20.01.11 ❏

The members of the Board of Directors of the Organisation for Tourism Promotion & Marketing held a meeting at the Organisation’s Offices at Thessaloniki International Fair. The meeting was attended by the 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis.

21.01.11 ❏

The President of the Chamber, Mr. Dim. Bakatselos, participated in the event organized by the Ministry of Regional Development & Competitiveness, in the presence of the Prime Minister, Mr. Y. Papandreou. The event was titled "Developmental Prospects of Northern Greece - Development in Action" at Warehouse D of OLTH SA.

24.01.11 ❏

The New Year’s pie of active and retired TCCI employees was cut in the presence of members of the Administrative Committee of TCCI.

25.01.11 ❏

Within the framework of its social responsibility actions, TCCI presented an award during the meeting of its Board of Directors to its employee, Ms. Fotini Tsami, who is a mother of many children. π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

65


in brief... 31.01.11 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, attended the event where the Deputy Minister of Foreign Affairs, Mr. Sp. Kouvelis, presented the economic diplomacy actions to be carried out in 2011. The event was held at "G. Kranidiotis" Amphitheatre at the Ministry of Foreign Affairs.

31.01.11 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, attended the New Year’s pie cutting event of ICC Hellas, in the presence of the Minister of Finance, Mr. Y. Papakonstantinou, and the meeting of the Board of Directors of the National Committee of Greece, held in Athens.

31.01. - 03.02.11 ❏

Mr. Theod. Axylithiotis, representative of the company "Th. Axylithiotis & Co. LP", which provides consulting services to TCCI on financial issues, participated in the meeting of the PSLO Network of the World Bank in London and Paris.

01.02.11 ❏

TCCI held its annual informative meeting with journalists at a restaurant. It is customary for the Administrative Board and managers to inform the Media representatives about our Chamber’s actions at this meeting.

02.02.11 ❏

Mr. Stathakopoulos, Chairman of the Organisation of the Master Plan and Environmental Protection of Thessaloniki (ORTHE), attended the meeting of the Administrative Board in order to inform its members about the updated Plan for Thessaloniki.

02. - 03.02.11 ❏

Work meeting of the steering committee of the LOSAMEDCHEM project (MED programme) at TCCI.

04.02.11 ❏

The President, Mr. Dim. Bakatselos, and the member of the Board of Directors of TCCI, Mr. K. Karoulis, participated in the Extraordinary General Assembly of the Union of Hellenic Chambers (KEEE) held at the Industrial Chamber of Athens. The only item on the agenda was the Chamber Elections.

04.02.11 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, met with Mr. Georgios Blekas, Secretary General of the Hellenic Business Association of Albania at TCCI premises in order to explore potential future partnerships between the two agencies.

05.02.11 ❏

The President, Mr. Dim. Bakatselos, attended the reception held by the American-Hellenic Chamber on the occasion of the New Year at The Met Hotel.

07.02.11 ❏

The President, Mr. Dim. Bakatselos, welcomed the British Ambassador, Mr. David Landsman, at TCCI. Mr. Landsman was accompanied by Ms. Maria Tsakali, Honourary Consul, and Mr. Christos Psaltis, Political Advisor.

09.02.11 ❏

The President, Mr. Dim. Bakatselos, accompanied by Mr. Theod. Axylithiotis, representative of the company "Th. Axylithiotis & Co. LP", which provides consulting services to TCCI on financial issues, attended a breakfast meeting of the 80-member delegation of the "Conference of Presidents" (Jewish Community) at Electra Palace Hotel. The visit took place in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs.

10.02.11 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, met at TCCI with the Latvian Ambassador, Ms. Liga Bergmane, and the Honourary Consul of Latvia, Mr. Agis Kinigopoulos. The

66

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011


meeting was also attended by the Chairman of the "FILIA" Association of Russian Immigrants and Russian-Speaking Repatriates, Ms. Natalia Suponitskaya.

11.02.11 ❏

The President, Mr. Dim. Bakatselos, welcomed the Cuban Ambassador, Mr. Luis Pravo Garcia, at TCCI.

14.02.11 ❏

Protocol meeting of the 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, with Mr. Pandelis Petmezas, Honourary Consul of Canada, and Mr. Bryan Young, Trade Attaché at the Canadian Embassy.

16.02.11 ❏

Mr. Dim. Samaras, Mechanical - Electric Engineer and CEO of the company "Samaras & Associates", presented the Updated Master Plan for Thessaloniki at the meeting of the Administrative Board. The meeting was also attended by company associates Kat. Kambanou, Environmental Engineer, and Efth. Kotta, Chemical Engineer.

17.02.11 ❏

The President, Mr. Dim. Bakatselos, participated in the 1st Meeting of CERTH (Centre for Research & Technology Hellas) Support Council, which took place at "Vergina" Amphitheatre of the CERTH Congress Centre..

17.02.11 ❏

The President of TCCI, Mr. Dimitrios Bakatselos, and the President of the Greek National Tourism Organisaton (EOT), Mr. Nikolaos Kanellopoulos, signed a memorandum of understanding aiming at cooperation-partnership between the agencies of the public and private sector for the planning and implementation of coordinated actions so as to promote Greek tourism and support tourism flow.

18.02.11 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, attended the pre-conference informative event held in view of the 11th International Venture Capital & Private Equity Forum to be held in Athens from April 5 to 6. The event was organized by the Hellenic Venture Capital Association (HVCA), Invest in Greece, "Praxis" Network and was co-organised by the Federation of Industries of Northern Greece and THERMI SA at the multi-function venue of THERMI SA Business Incubator.

18.02.11 ❏

The President, Mr. Dim. Bakatselos, and the 2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, attended a cocktail reception held by the British-Hellenic Chamber of Commerce at a hotel, in the presence of the British Ambassador, Mr. David Landsman. The guest of honour at the reception was Mr. Christos Akkas, OBE, Honourary Vice-President of Northern Greece.

19.02.11 ❏

The President, Mr. Dim. Bakatselos, participated as a speaker in the two-day event titled "Energy Buildings - A foundation for mobilising construction activity", organized by HELEXPO and KTIRIO and co-organised by the Technical Chamber of Greece - Central Macedonia Branch, Aristotle University of Thessaloniki, the Ministry for the Environment, Energy & Climate Change, and the Centre for Renewable Energy Sources, at "N. Germanos" Congress Centre of HELEXPO. The President’s speech was titled "TCCI proposals for mobilising construction activity".

21.02.11 ❏

The Secretary General, Ms. Mar. Chatzakou, participated in the preparatory meeting of agencies and enterprises held at the Ministry of Foreign Affairs in view of the 6th Joint Interπ·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

67


in brief... Ministerial Committee on Economic and Technological Cooperation between Greece and India.

68

21.02.11 ❏

The Secretary General, Ms. Mar. Chatzakou, attended an Extraordinary Meeting of the Committee Representing the Hellenic Business Council of Black Sea Economic Cooperation (BSEC) on the amendment to its Rules of Operation and the election of a Chairperson, two Vice-Chairpersons and a Secretary General of the Board of Directors of the Hellenic Business Council of BSEC. Ms. Chatzakou was a candidate for the Vice-Chairpersonship of the Council.

21.02.11 ❏

The President, Mr. Dim. Bakatselos, met at TCCI with the former President of the Dodecanese Chamber, Mr. G. Chatzimarkos.

21.02.11 ❏

The President, Mr. Dim. Bakatselos, participated in a day meeting organized by TCCI with the KPMG company, titled "The new taxation framework after the recent changes and its impact on enterprises".

25.02.11 ❏

Meeting of the President and his Financial Advisor, Mr. Th. Axylithiotis, with representatives of WIZZ AIR Airlines. The meeting took place at the New City Hall of Thessaloniki.

22.02.11 ❏

The Mayor of Thessaloniki, Mr. Yiannis Boutaris, attended the meeting of the Board of Directors of TCCI, in order to discuss issues that concern our city and its business community with the Board.

25.02.11 ❏

The President attended the New Year’s pie cutting event of the Greek Red Cross. During the event, the Silver Medal honourary award was presented to TCCI for our Chamber’s support of the aforementioned organisation’s work.

01.03.11 ❏

The President attended a dinner held at the Turkish Consulate, in the presence of the Secretary General of Turkish Airlines in Greece, Ms. Gülay Öztürk.

02.03.11 ❏

Participation of the 2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, in the preparatory meeting held at the Ministry of Foreign Affairs in Athens, in view of the Joint Inter-Ministerial Committee of Greece-Uzbekistan.

02.03.11 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, participated in a meeting held at the Office of the Deputy Mayor of Thessaloniki, Mr. Hasdai Capon, in the presence of a representative of the Traders’ Association of Thessaloniki, on the issue of road signs and billboards.

03.03.11 ❏

TCCI employee G. Emmanuelidis participated in the 1st open day event titled "Scientific area for chemical processing (energy, environment, materials, etc.)", which was co-organised by CERTH and the Federation of Industries of Northern Greece at the CERTH amphitheatre.

03.03.11 ❏

The President, Mr. Dim. Bakatselos, attended the inauguration of the I. Dragoumi branch store of Hellenic Bank.

04.03.11 ❏

Protocol meeting of the President at TCCI premises with a delegation representing Hellenic

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011


Bank, including the Chairman, Dr. Andreas Panayiotou, the Chief Executive Officer, Mr. Makis Keravnos, the General Manager, Ms. Katina Sakalli, and the Regional Manager of Hellenic Bank in Thessaloniki, Mr. Manolis Kourbetis.

09.03.11 ❏

The President of TCCI attended a book presentation event held at our Chamber. The keynote speaker was the Leader of the New Democracy party, Mr. Antonis Samaras.

10.03.11 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, attended the event held for the entry of the Metro drilling machinery at "Efklidis" Station, at the junction of Konstantinopouleos Street and Katsimidi Street, in the presence of the Deputy Minister of Infrastructure, Transport & Networks, Mr. Yiannis Magriotis, and the Administration of Attiko Metro.

10.03.11 ❏

The President of the Chamber and the Secretary General of the Decentralised Administration of Macedonia - Thrace, Mr. Thymios Sokos, signed a Programme Contract for the implementation of the project titled "Model Demonstration Project for the Utilisation of Renewable Energy Sources and Energy Saving in a Public Building Owned by Thessaloniki Chamber of Commerce and Industry at 1 Morichovou Square".

11.03.11 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, and the member of the Board of Directors, Mr. Efstr. Makios, attended the meeting of the Board of Directors of the Hellenic Chambers Transport Association (EESYM), held at Piraeus Chamber of Commerce & Industry.

11.03.11 ❏

The member of the Board of Directors and Secretary General of the Hellenic Chambers Transport Association (EESYM), Mr. Efstr. Makios, attended a presentation held by the Association at Piraeus Chamber of Commerce & Industry, titled "Climate Change: a Real Threat or an Exaggeration and the Role of Transport".

13.03.11 ❏

The President represented TCCI at an event where the 3 Chambers of our city were presented with awards by the Rotary Clubs of Thessaloniki. The event was also attended by the Minister of Education & Culture of the Republic of Cyprus, Mr. Andreas Dimitriou.

14-17.03.11 ❏

TCCI participated, through its Financial Supervisor, Mr. Th. Stavridis, in the "Miami Cruise Shipping’’ International Fair, held in Miami, in order to promote Thessaloniki as a cruise destination.

14.03.11 ❏

Address by the 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, at the opening of the 2nd exports seminar organized at TCCI, in cooperation with the Federation of Industries of Northern Greece.

14.03.11 ❏

The President of TCCI and the Secretary General, Ms. M. Chatzakou, attended the speech by the Deputy Chief Executive Officer of the National Bank of Greece, Mr. Alexandros Tourkolias, on the topic of "Improving competitiveness and expanding the production base, the only answer to the crisis", held at the Central Amphitheatre of the International University.

16.03.11 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, coordinated the informative event on the NSRF Programme "Extroversion - Business Competitiveness", organized by TCCI in cooperation with the Business & Cultural Development Centre-Macedonia Development π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

69


in brief... Association (KEPA-ANEM).

70

18.03.11 ❏

The Director of Commerce and Industry, Mr. Pan. Politidis, and the Financial Advisor to the President, Mr. Th. Axylithiotis, spoke at the Career Day held at the 6th General Lyceum of Kalamaria. The topics of their speeches were: 1. The profile of a business executive and 2. The profile of a marketing manager.

18.03.11 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, attended an event organised by the Federation of Industries of Northern Greece, held at TCCI, on the simplification of the licence issuing system in industry.

18.03.11 ❏

Ms. Frid. Voukali and Ms. Vas. Kouimtzi, members of the Board of Directors of TCCI and representatives of our Chamber in the National Chamber Network of Women Entrepreneurs and Business Agency Executives (EEDEGE), attended a day meeting organized by the Professional Chamber of Thessaloniki and EEDEGE, titled "Opportunities for women’s entrepreneurship through the crisis", held at the lecture hall of the Professional Chamber of Thessaloniki.

19.03.11 ❏

Ms. Frid. Voukali and Ms. Vas. Kouimtzi, members of the Board of Directors of TCCI and representatives of our Chamber in the National Chamber Network of Women Entrepreneurs and Business Agency Executives (EEDEGE), participated in the 1st General Assembly of EEDEGE for the year 2011.

23.03.11 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, attended a meeting-discussion held at Thessaloniki City Council Hall on action programmes for the Regional Unit of Thessaloniki (Local Integrated Programmes for Supporting Employment, Social Work, Social Economy and Social Entrepreneurship) organised by the Ministry of Labour & Social Security.

28.03.11 ❏

The Financial Supervisor of TCCI, Mr. Th. Stavridis, participated in the 6th Joint InterMinisterial Committee on Economic and Technological Cooperation between Greece and India, held at the Ministry of Foreign Affairs in Athens.

28-29.03.11 ❏

Mr. Theodoros Axylithiotis, representative of the company "Th. Axylithiotis & Co. LP", which provides consulting services to TCCI on financial issues, and PSLO of the World Bank, met with service providers in order to help them prepare for participating in tenders for projects financed by the World Bank.

29.03.11 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, attended an event titled "Corporate Social Responsibility in the SMEs of Central Macedonia: Exchange of Experience and Know-how Good Practices", held at Sindos Congress Centre and organized by the Regional Development Fund, on account of the Decentralised Administration of Macedonia-Thrace, within the framework of the European project RIMED: Responsible Industries of the Mediterranean. At the end of the event, Mr. Vlachoyiannis represented TCCI at the round table discussion by delivering a five-minute speech.

30.03.11 ❏

Information-Training of Chamber Employees on the General Trade Register and the OneStop Service in Athens. The event was attended by the Head Registrar, Ms. G. Manikaki, the employee of the Register Dept., Mr. Er. Papadimitriou, as well as Mr. N. Goulas and Ms. D.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011


Anasontzi, employees of the Traders’ Association of Thessaloniki employees at the Computerisation Dept. of TCCI.

31.03.11 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, participated in the General Assembly of the Hellenic Network for Corporate Social Responsibility, held in Athens, and the scheduled event titled "Equality in Action: The contribution of Corporate Social Responsibility towards combating gender stereotypes", organized by the Network under the auspices of the General Secretariat for Gender Equality.

31.03.-01.04.11 ❏

The 2nd Vice-President of TCCI, Mr. I. Verginis, participated in HELLENIC INDUSTRIAL DAY, held in Luxembourg, within the framework of the satellite events of DEFENSYS, organized by TIF SA, in cooperation with HELEXPO SA and the Inter-Balkan and Black Sea Business Centre (DIPEK), with the support of the General Secretariat for Defense Equipment and Investments/Ministry of Defense.

TCCI ACTIONS

12.01.11 ❏

TCCI sent an informative paper to the Ministry of Foreign Affairs concerning the views of TCCI enterprises and companies on cooperation with corresponding Iraqi undertakings, in view of the 9th Greek-Iraqi Joint Inter-Ministerial Committee (MDE).

14.01.11 ❏

TCCI sent a letter to the Minister of Finance, Mr. Y. Papakonstantinou, requesting the suspension of his decision on determining uncooperative states for the year 2010.

27.01.11 ❏

TCCI sent a letter to the Mayor of Thessaloniki & President of the Organisation for the Tourism Promotion and Marketing of the Prefecture of Thessaloniki, Mr. Y. Boutaris, concerning the re-activation of TCCI within the aforementioned Agency’s activities.

04.02.11 ❏

TCCI forwarded a request by a member-enterprise of our Chamber, "KARANATSIOU BROS GP", to the Union of Hellenic Chambers (KEEE), for the attention of the 4th VicePresident of KEEE at the Credit Guarantee Fund for Small and Very Small Enterprises (TEMPME), concerning the amendment of lending terms within the framework of the TEMPME programme titled "Guarantee of Loans of Working Capital for Small and Very Small Enterprises".

22.02.11 ❏

TCCI proposed the organisation of an informative presentation of the "Doing Business 2011" study, prepared each year by the World Bank, at a closed meeting of competent Ministries and state agencies.

22.02.11 ❏

In a letter to the Prime Minister of Greece, Mr. Y. Papandreou, TCCI proposed the application of the processes of Law 3894/2010 (fast track) for the creation of the new π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

71


in brief... Exhibition-Congress Centre and the utilization of the premises of Thessaloniki International Fair.

72

11.03.11 ❏

TCCI submitted a proposal to the Special Management Service of the Operational Programme "Environment and Sustainable Development" for the implementation of the project titled "Model Demonstration Project for the Utilisation of Renewable Energy Sources and Energy Saving in a Public Building Owned by Thessaloniki Chamber of Commerce and Industry at 1 Morichovou Square".

22.03.11 ❏

TCCI sent a letter to the Minister of Finance, Mr. Y. Papakonstantinou, with observations on Article 9 of Law 3842/2010 on "revenue from leased services and real estate property".

24.03.11 ❏

TCCI sent a letter to the Minister for Regional Development & Competitiveness, Mr. Mich. Chryssochoidis, with proposals on the Draft Bill titled "Replacement of the sixth chapter of Law 3588/2007 (Bankruptcy Code) - Pre-Bankruptcy Restructuring Process and other provisions", within the framework of the relevant public consultation process.

30.03.11 ❏

EBETH sent a letter to the Minister for Regional Development & Competitiveness, Mr. Mich. Chryssochoidis, repeating the issues that were the topic of a letter sent to his predecessor, Ms. L. Katseli, concerning the elimination of the obligation of companies to publish their balance sheet in newspapers, as well as the obligation to pay a media duty stamp.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011


¢È·ÊËÌÈÛÙ›Ù ÛÙÔ ¢∂§∆π√ ÙÔ˘ ∂µ∂£! ∆πª√∫∞∆∞§√°√™ ¢π∞º∏ªπ™∂ø¡ ™∆√ ∆ƒπª∏¡π∞π√ ¢∂§∆π√ ∆√À ∂µ∂£ (∂∆√™ 2011) ∂π¢√™ ∫∞∆∞Ãøƒ∏™∏™ Û 4/¯ÚˆÌ›· √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÈÛıÔʇÏÏÔ˘ √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÔÈÛıÔʇÏÏÔ˘ √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Â͈ʇÏÏÔ˘ ™·ÏfiÓÈ √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ∏ÌÈÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ 1/4 ÛÂÏ›‰·˜ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë Í¿ÎÚÈÛÌ·: ∏ÌÈÛ¤ÏÈ‰Ë Î¿ıÂÙË: ∏ÌÈÛ¤ÏÈ‰Ë ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·: 1/4ÛÂÏ›‰·˜ (οıÂÙÔ):

∆πª∏ ™∂ € 950 508 540 1.112 475 270 162

20,8 ÂÎ. Ï¿ÙÔ˜ 10 ÂÎ. Ï¿ÙÔ˜ 20,5 ÂÎ. Ï¿ÙÔ˜ 10 ÂÎ. Ï¿ÙÔ˜

à 28 ÂÎ. ‡„Ô˜ à 27,7 ÂÎ. ‡„Ô˜ à 13 ÂÎ. ‡„Ô˜ à 7 ÂÎ. ‡„Ô˜

¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi: ∏ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔ ∂µ∂£, publicrelations@ebeth.gr, Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ (Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·) Î·È Û ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· CMYK, 20 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜. ∂ȉÈΤ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ: °È· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ¤ÎÙˆÛË 20% ÁÈ· Ì›· ‹ ‰‡Ô ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ. ¶ÚÔÓÔÌȷΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÚÔηٷ‚ÔÏÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ: ∞. ÙÚÈÒÓ (3) Û˘Ó¯ÒÓ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛˆÓ, ¤ÎÙˆÛË 20% µ. ¤ÍÈ (6) Û˘Ó¯ÒÓ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛˆÓ, ¤ÎÙˆÛË 25% °. ÂÓÓ¤· (9) Û˘Ó¯ÒÓ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛˆÓ, ¤ÎÙˆÛË 30% ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔηٷ‚ÔÏÈÎÔ‡ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË. §ÔÈÔ› fiÚÔÈ: °È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ô ‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓÔ˜, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÚÒÙ· Ë ÂȉÈ΋ ¤ÎÙˆÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¯›· ·˘Ù‹ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÔηٷ‚ÔÏÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ (fi¯È ·ıÚÔÈÛÙÈο). ŸÏ˜ ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì º¶∞ 19% Î·È ·ÁÁÂÏÈfiÛËÌÔ 20% ∏ ÂÍfiÊÏËÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ÚÈÓ ·fi οı ηٷ¯ÒÚËÛË, Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘. ∆ÈÚ·˙ ÂÓÙ‡Ô˘: 5.500 ·ÓÙ›Ù˘·, Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ˘Ô˘ÚÁ›·, ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÚÂۂ›˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Î.Ï. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °π∞ ∫∞∆∞Ãøƒ∏™∏: ∆Ì‹Ì· ¢ËÌ. ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ & ∂ΉfiÛˆÓ, ÙËÏ. 2310/370.132 ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °π∞ ∂•√º§∏™∏ ∆πª√§√°π√À: ∆Ì‹Ì· §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘, ∆·Ì›Ԣ & ∂ÈÌÂÏËÙ›·˜, ÙËÏ. 2310/ 370.170


∆∏§∂ºø¡π∫√™ ∫∞∆∞§√°√™ À¶∏ƒ∂™πø¡ ∆√À ∂µ∂£ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: °ƒ∞º∂π√ ¢π√π∫∏™∏™:

√§Àª¶π∞ µ§∞Ã√¶√À§√À ∏§π∞¡∞ °∫√°∫√À ∂À∞¡£π∞ ª¶∞ƒ√À∫∆™∏ ∞ƒ∂∆∏ ™π™ª∞¡π¢√À

¢π∂À£À¡™∏ ∂ª¶√ƒπ√À & µπ√ª∏Ã∞¡π∞™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ¢π∂À£À¡∆∏™:

¶√§π∆π¢∏™

∆ª∏ª∞ ∂π™∞°ø°ø¡ ∆ª∏ª∞ ∂•∞°ø°ø¡

∆ª∏ª∞ ∂™√¢ø¡ ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡∏:

∞¡∞™∆∞™π∞ ª∞∫ƒ∏ πø∞¡¡∞-ª∞ƒπ∞ °∂øƒ°∞∫√¶√À§√À

2310 370160 2310 370161

2310 370170 2310 370165 2310 370190 2310 370191

°∂øƒ°π∞ ª∞¡π∫∞∫∏ ∂ƒπºÀ§∏ ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ™∂ƒ∂∆∏ ™∆∂§§∞ §∂À∫√À

2310 370151 2310 370153

ª∞ƒπ∞ ∆√§π¢√À-∂À£Àªπ√À

2310 370157

∆ª∏ª∞ §√°π™∆∏ƒπ√À, ∆∞ª∂π√À & ∂¶πª∂§∏∆∂π∞™ (∫∂¡∆ƒπ∫√™ ∆∞ªπ∞™) ∞¶√™∆√§√™ µ∞∏™ §πø∆∞ ™∆∞ª∞∆π∞¢√À ∞£∏¡∞ ∆∑π¡∆∑√°§√À ¢∂™¶√π¡∞ ¢π¡√¶√À§√À ¢∂™¶√π¡∞ º√À¡∆√À∫π¢√À ¢π∂À£À¡™∏ ™∆∞∆π™∆π∫∏™, ª∂§∂∆ø¡ & ∂ƒ∂À¡∞™ §π§∞ ºø∆π∞¢√À ¢π∂À£À¡∆ƒπ∞: ∆ª∏ª∞ ª∂§∂∆ø¡ & ∂ƒ∂À¡∞™ ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡√™:

2310 370150 2310 370163

¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏∆π∫ø¡ & √π∫√¡√ªπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Ãπ™∆π¡∞ ¢∂ƒª∂¡∆∑√°§√À ¢π∂À£À¡∆ƒπ∞: ∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫√À (¶ƒø∆√∫√§§√) ∞¡∞™∆∞™π∞ ¶∞¡∆∞∑∏ £∂√¢øƒ∞ ¶∞¡∆∂§π¢√À °∂øƒ°π√™ ∆™πµ∂§∂∫π¢∏™ ∆ª∏ª∞ ª∏∆ƒø√À ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡∏:

2310 370105 2310 370110 2310 370111

∞¡∆ø¡π√™ ª¶√Àª¶√À§∞™ °∂øƒ°π√™ ∂ªª∞¡√À∏§π¢∏™ °∂øƒ°π∞ ªø§πø∆∏

∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™πø¡ ™Ã∂™∂ø¡, ∆À¶√À & ∂∫¢√™∂ø¡ ª∞∆π¡∞ ª∂∆∞§§π¡√À ∞¡¡∞ ª¶∂¡∏ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏ °∂øƒ°π√À µ√∏£∏∆π∫√ ¶ƒ√™ø¶π∫√ ∫§∏∆∏ƒ∞™: ºø∆∂π¡∏ ∆™∞ª∏

2310 370168 2310 370171

2310 370130

2310 370180 2310 370181

2310 370131 2310 370132

2310 370165


2011_1_Ιανουάριος-Μάρτιος  
2011_1_Ιανουάριος-Μάρτιος  

Δελτίο ΕΒΕΘ 2011, 1ο τεύχος (Ιανουάριος - Μάρτιος)

Advertisement