Page 1

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÂÓÙ‡Ô˘: 2542

¢∂§∆π√

∂µ∂£

∆ÈÌ‹: 0,003 €

∂ª¶√ƒπ∫√ & µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∆Ô “¢∂§∆π√ ∂µ∂£” ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ‚Ú›ÙÂ Î·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ì·˜ ‰È‡ı˘ÓÛË www.ebeth.gr


∏ ¢π√π∫∏™∏ ∆√À ∂µ∂£ ¢π√π∫∏∆π∫∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜: ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ª¶∞∫∞∆™∂§√™ ∞’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ∂ªª∞¡√À∏§ µ§∞Ã√°π∞¡¡∏™ µ’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: πø∞¡¡∏™ µ∂ƒ°π¡∏™ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ª∞πƒ∏ Ã∞∆∑∞∫√À √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ∂fiÙ˘: £∂√¢øƒ√™ ™∆∞Àƒπ¢∏™ °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: √§Àª¶π∞ µ§∞Ã√¶√À§√À ¢π√π∫∏∆π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂ÌÔÚÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¶Úfi‰ÚÔ˜: ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜: °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 1. ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜ §¿˙·ÚÔ˜ 2. ∞‰·Ì›‰Ë˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 3. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÷ڛϷԘ 4. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 5. ∞˘ÁÔ˘ÛÙ‹˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ 6. µ·ÚÂÏÏ¿˜ ªÈ¯·‹Ï 7. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï 8. µÔ‡Î·ÏË ºÚÂȉÂÚ›ÎË 9. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 10. ¢›Áη˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 11. ∑‹Û˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 12. ∫·Ï·Ìfi΢ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 13. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ÔÛÌ¿˜ 14. ∫·Ó·‚Ô‡Ú·˜ §¿˙·ÚÔ˜ 15. ∫·ÂÙ·Ó›‰Ë˜ ∆ËϤ̷¯Ô˜ 16. ∫·ÚÔ‡Ï˘ ∫ÒÛÙ·˜ 17. ∫ÔÓÙÚ·ÊÔ‡Ú˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 18. ∫fiÙÙ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 19. ∫Ô˘˝‰Ë˜ §ÂˆÓ›‰·˜ 20. ∫Ô˘˚ÌÙ˙‹ µ·ÛÈÏÈ΋ 21. ª·ÛÔ‡Ù˘ πˆ¿ÓÓ˘ 22. ªÂÓÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 23. ªÈ¯·Ï¿ÎÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 24. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 25. ªÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 26. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˜ 27. ¶¤ÓÙ˙Ô˜ ∆ËϤ̷¯Ô˜ 28. ¶˘Ï·ÚÈÓfi˜ ŸıˆÓ 29. ƒÔ˘Û›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 30. ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 31. ™Ô˘ÚÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 32. ™˘Ìˆӛ‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘ 33. ∆ÚÈηÏÈÒÙ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ 34. ∆Û¿ÌÔ˘Ú·˜ πˆ¿ÓÓ˘ 35. ∆Û··Ó›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 36. ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ÷ڿϷÌÔ˜ 37. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¶Úfi‰ÚÔ˜: ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 1. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ 2. µÂÚÁ›Ó˘ πˆ¿ÓÓ˘ 3. °È·ÁÎÈfi˙˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜

4. ¢·Ì·Û›Ó·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 5. ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 6. ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤·˜ 7. ∫·ÏÏ›·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 8. ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 9. ∫Ô˘˝‰Ë˜ §ÂˆÓ›‰·˜ 10. ª·ÎÈfi˜ ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˜ 11. ª¤Áη˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 12. ª›ı·˜ √Ú¤ÛÙ˘ 13. ¡¤Ó‰Ô˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 14. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ 15. √˘ÁÁÚ›Ó˘ £ÂÔÊ¿Ó˘ 16. ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 17. ∆·Î¿˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ 18. ∆˙ÈÚ›Ù˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 19. ∆ÛÈfiÙÛη˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ 20. ÷Ù˙¿ÎÔ˘ ª·Ú›· ∂Í·ÁˆÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¶Úfi‰ÚÔ˜: ÛÁη˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜: ª˘ÏˆÓ¿˜ πˆ¿ÓÓ˘ 1. ª˘ÏˆÓ¿˜ πˆ¿ÓÓ˘ 2. ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘ 3. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ 4. ÛÁη˜ πˆ¿ÓÓ˘

√∫∆øµƒπ√™ - ¢∂∫∂ªµƒπ√™ 2010

¢∂§∆π√∂µ∂£ 4 12

ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

∞ÚÈÛÙ›Ó‰ËÓ Ì¤ÏË 1. ¢·Ì·Û›Ó·˜ πˆ¿ÓÓ˘ 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 3. ºÈÏ›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 4. ºÒÏÈ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜

ÂÈÛÙÔϤ˜

27

∂Î ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ̤ÏË √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

ÂÈÙ˘¯‹˜ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ 1˘ Defensys

38 42

√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

·Ó·Ó¤ˆÛË ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂˆÓ˘ÌÈÒÓ

√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ µÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∆Ú·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘

∆ƒπª∏¡π∞π∞ ∂∫¢√™∏ ñ ∂∆√™ 2010 ñ ∆∂ÀÃ√™ 4 π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ∂ª¶√ƒπ∫√ & µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ∆ÛÈÌÈÛ΋ 29 ñ 546 24 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∆ËÏ.: 2310/370.100 ñ Fax: 2310/370.166 http://www.ebeth.gr ñ e-mail: root@ebeth.gr ∂∫¢√∆∏™: √Ï˘Ì›· µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘ - °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∂.µ.∂.£.

∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶Ô˙ÚÈΛ‰Ë˜: “ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ¿ÏÈ Â‰Ò” ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Û ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ∞¶£ ª·Ú›· µ·ÛÙ·ÚÔ‡¯·: “·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ∫.¡. 2190/1920, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ 2007/36/∂∫

°ƒ∞ºπ™∆π∫∏ ™Ã∂¢π∞™∏: TYPEShop Digital - ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫·Ú·ÎÔ˘Ï·Î›‰Ë˜ °ƒ∞ºπ∫∂™ ∆∂á∂™-æ∏ºπ∞∫∂™ ∂∫∆À¶ø™∂π™ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 75ñ546 42 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∆ËÏ.: 2310/932.318, Fax: 2310/929.821, e-mail: typeshop@otenet.gr ∂∫∆À¶ø™∏: ºπ§π¶¶√™-∂∫¢√∆π∫∏ µ. ∂§§∞¢√™ñ∆ÛÈÌÈÛ΋ 45 546 23 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

ÌfiÓÈ̘ ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÙÔ ∂µ∂£ ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›·

ºø∆√°ƒ∞ºπ∫∏ ∫∞§Àæ∏: ¡ÒÓÙ·˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ ñ ∆ËÏ.: 2310/262.884 ¢π∞º∏ªπ™∂π™: °È· ÙȘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ & ∂ΉfiÛÂˆÓ ∂µ∂£ ñ ∆ËÏ.: 2310/370.132

∆· ÂÒÓ˘Ì· ¿ÚıÚ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÚÔÛˆÈΤ˜ ·fi„ÂȘ.

in brief

50 52 56 62

ÂΉfiÛÂȘ

¢π∂À£À¡∆ƒπ∞ ∂∫¢√™∏™: §›Ï· ºˆÙÈ¿‰Ô˘, ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜, ªÂÏÂÙÒÓ & ŒÚ¢ӷ˜ - ∆ËÏ.: 2310/370.130 À¶∂À£À¡√™ À§∏™: ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ & ∂ΉfiÛÂˆÓ ∂µ∂£ ∆ËÏ.: 2310/370.132

46

63 68 78

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

3


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ∂µ∂£ ∞¶√ 01.10.10 ∂ø™ 31.12.10

4

02.10.10 ❏

™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ó¤ˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÛÙÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ÂÎÚÔÛˆ› Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, π. µÂÚÁ›Ó˘.

04.10.10 ❏

∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, «£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ™Â ÔÈ· fiÏË ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˙Ô‡ÌÂ;» Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ µ. ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜. ∂›Û˘, ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú›ÛÙ·Ù·È Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, π. µÂÚÁ›Ó˘.

04.10.10 ❏

™ÙËÓ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û‡ÁÎÏËÛ˘ Ù˘ 7˘ ª¢∂ ∂ÏÏ¿‰Ô˜-ª·ÚfiÎÔ˘, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ÂÎÚÔÛˆ› Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ∂fiÙ˘, £. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜.

04.10.10 ❏

√ ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, π. µÂÚÁ›Ó˘, ·Ú›ÛÙ·Ù·È Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ πÛÚ·ËÏÈÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÙËÓ 66Ë Â¤ÙÂÈÔ ÂÍÂÁ¤ÚÛˆ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ ÛÙ· Ó·˙ÈÛÙÈο ÛÙÚ·Ùfi‰·.

08.10.10 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ™∂µ∂, Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi, ™ˆÎÚ¿ÙË •˘Ó›‰Ë.

09.10.10 ❏

∆ËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô‡‚ÂÏ·, Ì ٛÙÏÔ «¡’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì (ÙËÓ) fiÏË», Ë ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£.

11.10.10 ❏

∆Ô ∂µ∂£, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰ÈÎËÁÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· «ª·¯¿˜, °Ú·ÌÌ·Ù›‰Ë˜ & ™˘ÓÂÙ·›ÚÔÈ», ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· «∏ ∂͢Á›·ÓÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË». ∆ËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙË Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘. ¶ÚÔËÁÂ›Ù·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ KPMG, Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË.

12.10.10 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌ. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙÔ ∂µ∂£ Ì ÙÔÓ Î. °ÚËÁfiÚË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, Ì ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜.

13.10.10 ❏

Àfi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈ-

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


ÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ٛÙÏÔ «∫ÔÈÓˆÓÈÎÒ˜ ∂ȯÂÈÚÂ›Ó 2010 - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - √ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆӻ, ÛÙÔ ª·Î‰ÔÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∆¤¯Ó˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ô ∞ã ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂Ì. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘. ∂›Û˘, ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·-̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ISOMAT.

13.10.10 ❏

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∞fiÛÙÔÏÔ ∆˙ÈÙ˙ÈÎÒÛÙ·.

14-15.10.10 ❏

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂fiÙË ÙÔ˘ ∂µ∂£, £. ™Ù·˘Ú›‰Ë, ÛÙÔ 2Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ¶fiÏÂȘ, §ÈÌ¿ÓÈ· Î·È ∂ÌÔÚÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, Ì ı¤Ì· «∆Ô˘ÚÈÛÌfi˜, ∂ÌfiÚÈÔ Î·È ªÂÛÔÁÂȷ΋ ∫Ô˘˙›Ó·». ∆Ô ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ™Ì‡ÚÓ˘ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙË ™Ì‡ÚÓË.

19.10.10 ❏

∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ («µ·ÚfiÌÂÙÚÔ ∂µ∂£») - Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÈ· ÙÔ 2010 - ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘.

19-23.10.10 ❏

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙË ¢. ŒÎıÂÛË ªÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›·˜, ∏ÏÂÎÙÚÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ¢ÔÌÈÎÒÓ ÀÏÈÎÒÓ, “TEHNOMA 2010”, ÛÙ· ™ÎfiÈ·.

20.10.10 ❏

√ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘, £. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∞Ú·‚ÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ∞Ó·ه͈˜, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ı¤Ì· ‘’∂ÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢™, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ Î·È ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘’’.

27.10.10 ❏

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫ÒÛÙ· °ÎÈÔ˘Ï¤Î·, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ µÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. °ÎÈÔ˘Ï¤Î·, Î. ™ˆÙ‹ÚË ª·ÁfiÔ˘ÏÔ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜.

27.10.10 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó‰ڛԢ Ì ı¤Ì·: «∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·», ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ŒÓˆÛË ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ∞ÂÚԉȷÛÙËÌÈ΋˜ Î·È ÕÌ˘Ó·˜, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ∂˘. µÂÓÈ˙¤ÏÔ.

27.10.10 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂Ì. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛÙÔ ∂µ∂£ ÙËÓ Ú¤Û‚Ë Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜, η Vesna Cvjetkovic.

28.10.10 ❏

™Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¢. ŒÎıÂÛ˘ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ DEFENSYS, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ∂˘. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£.

28.10.10 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂Ì. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÔ‡ ¶Ú¤Û‚Ë, Daniel Smith, Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜.

29.10.10 ❏

∆ÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ™ÏÔ‚·Î›·˜, Vladislav Oros, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£ Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂Ì. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘, Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, £. ∞͢ÏÈıÈÒÙ˘.

29.10.10 ❏

™ÙË ‰ÂÍ›ˆÛË Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ŒÎıÂÛË Defensys, ·Ú›ÛÙ·Ù·È Û‡ÛÛˆÌË Ë ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

5


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£.

6

03.11.10 ❏

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˘, Ì ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ª¿ÎË ™ÙÂÚÁ›Ô˘, Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘.

03.11.10 ❏

∆ÔÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∞˚‰ÈÓ›‰Ë, ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ µÂÏfiÔ˘ÏÔ˘, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛÙÔ ∂µ∂£ Ô Úfi‰ÚÔ˜, ¢ËÌ. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜.

03.11.10 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂Ì. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ∂µ∂£ Û ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ HELEXPO, ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ «Christmas Magic City», Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÎÔ (¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ∞˚-µ·Û›ÏË), ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ¢∂£ ·fi 27.11.2010-02.01.2011.

03.11.10 ❏

™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ·Ú›ÛÙ·Ù·È Ô Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª∂∆ƒ√ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∞ÙÙÈÎfi ªÂÙÚfi, Ì·˙› ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù˘¯fiÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.

04.11.10 ❏

™ÙËÓ 4Ë ™˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ §È̤ÓÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ÂÎÚÔÛˆ› Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂Ì. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘.

04.11.10 ❏

∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Forum ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£ Ì ٛÙÏÔ «Constructa-The First Black Sea Partnership Forum on Eco-compatible Construction Materials». ∆Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ÊfiÚÔ˘Ì ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙ· ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ˆ˜ «Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘» (focal point) ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ (√∏∂): Black Sea Trade and Investment Promotion Programme.

05.11.10 ❏

√ÚÁ¿ÓˆÛË Â›Û΄˘ Û ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË CONSTRUCTA.

05.11.10 ❏

√ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, £. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ª¢∂ ∂ÏÏ¿‰Ô˜-∞ÈÁ‡ÙÔ˘.

09.11.10 ❏

∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜, ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜, ÃÚ˘ÛԇϷ ºˆÙÈ¿‰Ô˘, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙÔ «ºÔÚ¤· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÒıËÛË Ù˘ ∫ÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË», Ô˘ Û˘ÓÂÛÙ‹ıË Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ √§£ ∞∂, ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √§£.

17.11.10 ❏

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ã·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘, ∂Ì. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, Ì ÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¡√ª√™, £¿ÓÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, Ì ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘, ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË.

19.11.10 ❏

ªÂ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ·ã ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫∂∂∂, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢∂ Ù˘ ∫∂∂∂ Ì ÙÔ ÌÈÎÙfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ∆·Ì›Ԣ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

19-20.11.10 ❏

√ ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, π. µÂÚÁ›Ó˘, ·¢ı‡ÓÂÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÙÔ 4o ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


∂¡∂¶ƒ√∆.

21.11.10 ❏

∆Ô ∂µ∂£ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÙËÓ ·›ıÔ˘Û¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªÂÙ·ÌÔÛ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ ª˘ÂÏÔ‡ ÙˆÓ √ÛÙÒÓ.

22.11.10 ❏

∏ ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·, √Ï. µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛÙÔ ∂µ∂£ ÙÔ Ó¤Ô ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ¶ÚÂۂ›· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, Î. §Ô‡Î· ™˘Ìˆӛ‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î. πˆÛ‹Ê ∫˘Ú·›Ô, ‚ÔËıfi ÂÌÔÚÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ.

22-24.11.10 ❏ 26-27.11.10 ❏

∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÂÍ·ÁˆÁÈ΋˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™∂µ∂. ™ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∫∂∂∂ ÛÙ· πˆ¿ÓÓÈÓ·, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó, Ô Úfi‰ÚÔ˜, ¢ËÌ. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÔ‡Ï˘.

26.11.10 ❏

ªÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ˘ ·ã ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘, ∂Ì. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, ÛÙËÓ ∫Ôψӛ· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ηÙfiÈÓ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ∂˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ-∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, °ÂÒÚÁÈÔ Ã·Ù˙ËÌ·ÚοÎË, ÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹˜ ÙÚ·¤˙˘ ÁÈ· ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Âȉ›‰ÂÙ·È ÙÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ ÛÙÔÓ Î. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ.

26.11.10 ❏

√ ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, π. µÂÚÁ›Ó˘, ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ∂µ∂£ Ì ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÔ-πÙ·ÏÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Money Show, Ì ı¤Ì· “∂͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· Î·È ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ¡fiÌÔ˜’’ Î·È Â›ÛËÌÔ ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ™ˆÎÚ¿ÙË •˘Ó›‰Ë. ™ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú›ÛÙ·Ù·È Â›Û˘ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘, £. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ ηıÒ˜ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂µ∂£.

26.11.10 ❏

∆Ë ÓÂÎÚÒÛÈÌË ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ Ú. ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∫ˆÓ/ÓÔ˘ °Ú·‚¿ÓË, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘, £. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜.

29.11.10 ❏

ª¤ÏË Ù˘ ¢∂ Î·È ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¢∂£ ∞∂, ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔπÙ·ÏÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ HELEXPO, Ì ı¤Ì·: «√È ‰ËÌfiÛȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ˆ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘», Ì Â›ÛËÌÔ ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ª·ÁÎÚÈÒÙË, ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ.

02.12.10 ❏

™Â ‰ÂÍ›ˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ¶ÚÂۂ›· Ù˘ π·ˆÓ›·˜, Â’ ¢ηÈÚ›· ÙˆÓ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ù˘ π·ˆÓ›·˜, ·Ú›ÛÙ·Ù·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜.

02-03.12.10 ❏

ªÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂfiÙË, £. ™Ù·˘Ú›‰Ë, ÛÙÔ ™¿ÛÛ·ÚÈ Ù˘ ™·Ú‰ËÓ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ÛÙË °™ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¡ËÛȈÙÈÎÒÓ ∂ÈÌ/Ú›ˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, “Insuleur’’.

07.12.10 ❏

√ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, £. ∞͢ÏÈıÈÒÙ˘, ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË Û ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ë ÔÔ›· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙˆÓ °Ú·Ê›ˆÓ ™¯ÔÏÈÎÔ‡ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∫∂™À¶ §. ¶‡ÚÁÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢/ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

7


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜.

8

08.12.10 ❏

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢∂ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ª·ÓÒÏË §·ÌÙ˙›‰Ë, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ¢È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË.

09.12.10 ❏

™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∆∂∂/∆∫ª, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ ∂ÓÈ·›Ô ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ∂˘Ú‡ÙÂÚ˘ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 2010, ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂Ì. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘.

09.12.10 ❏

∂ÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·ã ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘, ∂Ì. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, Û ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì·: "∂ÏÏËÓÔ-∆Ô˘ÚÎÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·", Ë ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÔ-∆Ô˘ÚÎÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ú¢ÓÒÓ ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ (∫∂¶¶).

10.12.10 ❏

√ ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, π. µÂÚÁ›Ó˘, ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂µ∂∞ Î·È ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∫∂∂∂, Ì ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ ÙÔ˘ Ú¤Û‚Ë Ù˘ ƒˆÛ›·˜.

11.12.10 ❏

™ÙË ÁÂÓÈ΋ ·ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚÈ·ÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ™ÙÂϯÒÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ºÔÚ¤ˆÓ (∂∂¢∂°∂), Ë ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ∂µ∂ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô, ºÚ. µÔ‡Î·ÏË Î·È µ. ∫Ô˘˚ÌÙ˙‹.

13.12.10 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, π. µÂÚÁ›Ó˘, ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ Î·È ∞Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿, Ì ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∂Ó Û˘Ó¯›·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô µÂÚÁ›Ó˘, ·Ú·Î¿ıÔÓÙ·È Û ‰Â›ÓÔ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ù· 5 ÌÈÎÙ¿ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, Ì Â›ÛËÌÔ ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Î·È ı¤Ì· «ª¤ÙÚ· ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ì¤ÙÚ· ÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜».

13.12.10 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂Ì. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÎÙˆÙÈ΋˜ loyalty «ÂÈÎÔÓÔοÚÙ·˜», «THESS BONUS CARD», ·fi ÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

23.12.10 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂Ì. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£ ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, George Baesu, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


∂¡∂ƒ°∂π∂™ ∂µ∂£

12.10.10 ❏

∞ÔÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙË Á·ÏÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÈÛÙÒÛˆÓ.

14.10.10 ❏

ÀÔÛÙËÚÈÎÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·fi ÙÔ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘: “∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È ŒÎıÂÛË ÁÈ· Ù· ŒÍ˘Ó· ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ’’.

21.10.10 ❏

∞ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ 4˘ ŒÚ¢ӷ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘Á΢ڛ·˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - µ∞ƒ√ª∂∆ƒ√ ∂µ∂£, Û ÔÏÏÔ‡˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙÔÓ Î. ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÛÙÔ˘˜ µÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

01.11.10 ❏

∂Ófi„ÂÈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂfiÙË ÙÔ˘ ∂µ∂£, £. ™Ù·˘Ú›‰Ë, ÛÙËÓ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ 7˘ ª¢∂ ∂ÏÏ¿‰·˜-∞ÈÁ‡ÙÔ˘, ÙÔ ∂µ∂£ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘.

03.11.10 ❏

∆Ô ∂µ∂£ ‰È·ÎÈÓ› Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «¶·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÔÈΛˆÓ ¢‹ÌˆÓ», ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, µ. ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜.

10.11.10 ❏

¢È·‚›‚·ÛË ˘ÔÌÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, η ∆›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 5, ÎÂÊ. µ, ÙÔ˘ Ó. 3843/10 ÂÚ› ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ °√∫.

12.11.10 ❏

∆ËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ú·¿Óˆ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘, ÙÔ ∂µ∂£ ÙË ÁÓˆÛÙÔÔÈ› ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤Ó ˘fiÌÓËÌ·.

12.11.10 ❏

ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Î. µ. ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ, ÙÔ ∂µ∂£ ··ÓÙ¿ ÛÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ ∂µ∂£ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ì ٛÙÏÔ «¶·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÔÈΛˆÓ ¢‹ÌˆÓ».

18.11.10 ❏

∞ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ 4˘ ŒÚ¢ӷ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘Á΢ڛ·˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ - µ∞ƒ√ª∂∆ƒ√ ∂µ∂£, ÛÙÔ˘˜ ¶Ú¤Û‚ÂȘ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (·ÁÁÏÈ΋ ¤Î‰ÔÛË).

24.11.10 ❏

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ÙˆÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ·ÁÁÂÏÈÔÛ‹ÌÔ˘. √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

9


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ

10

25.11.10 ❏

∞›ÙËÌ· Âȯ›ÚËÛ˘ - ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∆∂ª¶ª∂, ‰È·‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂∂£ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ∫∂∂∂ ÛÙÔ ∆∂ª¶ª∂, ªÈ¯¿ÏË ∑ÔÚ›‰Ë.

29.11.10 ❏

∂ÈÛÙÔϤ˜ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂfiÙË, £. ™Ù·˘Ú›‰Ë, ÚÔ˜ ‰‡Ô ÛÙÂϤ¯Ë ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÎÚÔ˘·˙ȤڈÓ, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ˆ˜ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜, Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ™Ì‡ÚÓË, ÙËÓ ∫ˆÓ/ÔÏË, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Î·È Ù· ¡ËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ™ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È ÚÔÛηÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÛÙÂϤ¯Ë Ó· ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó.

30.11.10 ❏

¢È·‚›‚·ÛË ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ∂˘. µÂÓÈ˙¤ÏÔ, Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Ô˘ ›¯Â ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ ÛÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÂÚ› ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ °√∫.

01.12.10 ❏

ŒÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û‡ÁÎÏËÛ˘ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ ª¢∂ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ - √˘ÎÚ·Ó›·˜.

10.12.10 ❏

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÚÔ˜ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, °. ¢Ú˘ÌÔ‡ÛË, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ¢Ú¿Û˘.

17.12.10 ❏

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ & ∞Ú¯ËÁfi Ù˘ ∞ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓËÌ̤ӷ ÔÈ ÂÈÛÙÔϤ˜, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ-ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Û ı¤Ì·Ù· ·È¯Ì‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÂȯÂÈÚÂ›Ó Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜.

17.12.10 ❏

¢È·‚›‚·ÛË ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÚÔ˜ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, °. ¢Ú˘ÌÔ‡ÛË, ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ¢Ú¿Û˘.

20.12.10 ❏

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ-ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ «∂Ó›Û¯˘ÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘ÓÔ¯‹».

22.12.10 ❏

™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ.

24.12.10 ❏

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â›Û¢Û˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi ªËÙÚÒÔ.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ /√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ 12

∂Ú¢ӷ ∂µ∂£: ∫¿Ùˆ ·fi ÙË ‚¿ÛË ‚·ıÌÔÏÔÁÔ‡Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜

¡¤· ¤Ú¢ӷ -Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ ̤ۈ PrimoQ Ù˘ Palmos Analysis- ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔ ∂µ∂£ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤¯Ô˘Ó ¤‰Ú· Û µπ¶∂, ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ‹ Û ıÂÚÌÔÎÔÈÙ›‰·. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ηıÒ˜ ̤۷ ·fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÚˆÙÒÌÂÓÔÈ ‚·ıÌÔÏÔÁÔ‡Ó ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÂÓÒ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ‰ÈÂÍ‹¯ıË Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 1 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ÛÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰Â›ÁÌ· 270 ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. √È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ Palmos Analysis η٤ÁÚ·„·Ó ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (Ô˘ ‰ÂÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¯ÒÚÔ) ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ‡ÊÂÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ì¤Û˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË ‚¿ÛË (Û ÌÈ· Îϛ̷η ·fi ÙÔ 1 - ∫·ıfiÏÔ˘ πηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 5 - ∞fiÏ˘Ù· πηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ). √È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË (1,47), ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘ (1,70) Î·È ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÁÈ· ÂÏ¿Ù˜ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ 1,71). √È ÌfiÓÔÈ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ‚¿ÛË Â›Ó·È ÔÈ ÒÚ˜ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ (2,56 Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô… ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜ ‚·ıÌfi˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ) Î·È ı¤Ì·Ù· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ (2,32). ÷ÌËÏ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ (1,85), ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi (1,86) Ë ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË (1,91) Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (1,92). ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ıˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ –̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘: ÂÚ›Ô˘ ÔÈ ÌÈÛ¤˜ (44%) ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ıˆÚÔ‡Ó «¶Ôχ ™ËÌ·ÓÙÈÎfi» (27%) Î·È «∞ÚÎÂÙ¿ ™ËÌ·ÓÙÈÎfi» (17%). ¶ÂÚ›Ô˘ 8 ÛÙȘ 10 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (75%) ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ˘„ËÏ¿ Ù· ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË Î·È ÌfiÓÔ 2 ÛÙȘ 10 (16%) Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÏÔÁÈο. ∂›Û˘, ÔÈ ÂÚˆÙÒÌÂÓÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÙÔÌ›˜: -ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ (21%) -ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ (20%) -ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË (19%) -ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· (19%). ∂›Û˘, ÙÔ 10% ıˆÚ› ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ


ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ 7% Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·. ∞Ó¿ÏÔÁ· Â›Ó·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¯ÒÚÔ (ÙÔ 58% Û µπ¶∂, ÙÔ 18% Û ıÂÚÌÔÎÔÈÙ›‰·, ÙÔ 5% Û ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ). ŸÌˆ˜, ̤۷ ·fi ·˘Ù‹Ó ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¯ÒÚˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ 35% ‰ËÏÒÓÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È «Î·ıfiÏÔ˘» ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ, ÙÔ 43% «Ï›ÁÔ» Î·È ÙÔ «15% «·ÚÎÂÙ¿». µ·ıÌÔÏÔÁÔ‡Ó ‰Â Ì 2,33 ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÁÈ·

ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·/ ·ÔÎÔÌȉ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Ì 1,68 ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, Ì 1,55 ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Î·È Ì 1,47 ÁÈ· Ù· Ù¤ÏË Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ÔÔ›· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ 80% «˘„ËÏ¿» Î·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ 15% «ÏÔÁÈο». ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÔÈ ÊÔÚ›˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô - Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· (30%), ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË (28%), ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ (28%) Î·È ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· (10%).

∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο

▼ Construction Materials», Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂µ∂£).

™ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘, Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˆ˜ ÌÈ· «ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜»

™Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì Ì ٛÙÏÔ «Constructa-The First Black Sea Partnership Forum on Eco-compatible

∆Ô ÊfiÚÔ˘Ì ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «Black Sea Trade and Investment Promotion Programme» ÙÔ˘ √∏∂. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ∂µ∂£ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ˆ˜ «Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ˘» ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ UNDP (United Nations Development Programme) ÙÔ˘ √∏∂, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ· Î·È ÙËÓ √™∂¶ (√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘) Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ‰È·ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ì ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. Ÿˆ˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ, ÙÔ ÂÓ‰ÔÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÂÌfiÚÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÍÈÔÔÈËı› ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û 96 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÂÓÒ ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜ -·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË- Â›Ó·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ. °È’ ·˘Ùfi, ÔÈ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ οÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

13


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÊfiÚÔ˘Ì Î·È Î·Ùã ȉ›·Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÓÔÏÈο ÂÙ¿ ÙÔÌ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÂϤÁËÛ·Ó ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜

̷ٛ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÊfiÚÔ˘Ì Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Û ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ë Ú¿ÛÈÓ˜ ηٷÛ΢¤˜ Î·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, √ÏÁ· ¢Ú›ÙÛ·, «·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÔ›ıËÛË ˆ˜ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ·Ú¢Í›ÓÈ·˜ ˙ÒÓ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¢ηÈڛ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜». ∫·È Â·Ó¤Ï·‚ ˆ˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ fiˆ˜ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, Ù· Ú¿ÛÈÓ· ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο Î·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ™ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘, Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˆ˜ ÌÈ· «ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜» Î·È ¤‰ˆÛ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ

·ÚÔ‡Û· Û˘Á΢ڛ· Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™ÙÔ «Black Sea Trade and Investment Promotion Programme» ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 12 ¯ÒÚ˜ (∞Ï‚·Ó›·, ∞ÚÌÂÓ›·, ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó, µÔ˘ÏÁ·Ú›·, °ÂˆÚÁ›·, ∂ÏÏ¿‰·, ªÔω·‚›·, √˘ÎÚ·Ó›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ƒˆÛ›·, ™ÂÚ‚›· Î·È ∆Ô˘ÚΛ·). ∞fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ∂µ∂£, ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ™∂µ Î·È Ô ∂√ªª∂Ã, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Ó·È ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÚÔÒıËÛ˘ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ‹ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÊfiÚÔ˘Ì Î·È Î·Ùã ȉ›·Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÓÔÏÈο ÂÙ¿ ÙÔÌ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÂϤÁËÛ·Ó ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √È ÙÔÌ›˜ ·˘ÙÔ› ›ӷÈ: ÙÚfiÊÈÌ·-ÔÙ¿- ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ˘ËÚÂۛ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ - ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο, Ì˯·Ó‹Ì·Ù·- ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓlogistics.

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎfi ∫Ò‰Èη

▼ «∏ Â͢Á›·ÓÛË - ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË», ‹Ù·Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏË14

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

Ù‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂µ∂£) ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ‰ÈÎËÁÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ª·¯¿˜, °Ú·ÌÌ·Ù›‰Ë˜ Î·È ™˘ÓÂÙ·›ÚÔÈ Î·È ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· KPMG.


™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ‰È¿ÛˆÛ˘ Ì›·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη ∏ ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 99 ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜

™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹Ù·Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ‰È¿ÛˆÛ˘ Ì›·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη. ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ˇı˘ÓÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Ô °È¿ÓÓÔ˜ °Ú·ÌÌ·Ù›‰Ë˜ Î·È Ô ¢Ú.°ÂÒÚÁÈÔ˜ ª·˘Ú·Á¿Ó˘. ™ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ «™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ Ô Ó¤Ô˜ Ùˆ¯Â˘ÙÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ ·ÔÎÙ¿ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Î·È ÁÈ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ», ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ¿ÏϘ ‰‡Ô Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎfi ∫Ò‰Èη. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ›Â Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ «Ë ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 99 ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚԤ΢„ fiÙÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ 9ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ 122 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ Û ۯ¤ÛË Ì 71 ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ (2009)». ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Û˘Á΢ڛ·, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, «ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ë Ù·¯‡Ù·ÙË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Û ıÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘

Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ, Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ Î·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛ‹ Ù˘. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Î¿ı Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ·‡ÛÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ‰ÂÓ ÛÙÂÚ› ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÌfiÓÔ ÙË ‰È΋ Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ∞∂¶ ·ÏÏ¿, ̤ۈ Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÏËÚÒÓÔÓÙ·È, ÂÈʤÚÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· Ì›ˆÛË ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. °È· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ¤Ú·Ó Ù˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ·˘Ù‹˜, ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ˘·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·ÈÙÔ˘Ì¤Ó˘ Âȯ›ÚËÛ˘». ∂ÈÛËÁËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‹Ù·Ó ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· «ª·¯¿˜, °Ú·ÌÌ·Ù›‰Ë˜ & ™˘ÓÂÙ·›ÚÔÈ» ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ KPMG ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∞∂, ÛÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÔÌÈϛ˜ ·ˇı˘Ó·Ó Ë ª·Ï·Ì·Ù¤ÓÈ· ∫Ô˘Ú¿ÎÔ˘ Î·È Ô ™‡ÚÔ˜ °.∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜ Î·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô ª·ÓÒÏ˘ ™ÎÔ˘ÚÙ‹˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÁÈ· Ó· ˘·¯ı› ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ «¿ÚıÚÔ 99» ı· Ú¤ÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ó· ¤¯ÂÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 500.000 ¢ÚÒ, Ó· ··Û¯ÔÏ› ¿Óˆ ·fi 20 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙÔ˘ 51% ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÒÓ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘.

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

15


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

∆Ô ∂µ∂£ ÛÙËÓ Tehnoma 2010

∆Ô «·ÚÒÓ» ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ªÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›·˜ - ∏ÏÂÎÙÚÔÙ¯ӛ·˜ ÌË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Tehnoma 2010, ¤‰ˆÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂȉÔÙÒÓÙ·˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ∆Ô ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ÂȉfiÙËÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ªÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›·˜ - ∏ÏÂÎÙÚÔÙ¯ӛ·˜ ÌË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ (19-23.10.2010) - Tehnoma 2010. º¤ÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ªøƒ∞´∆π¢∏™ ∞∂ Î·È ∞£∞¡. ¶∞°π∞¡∆∑∞™ ∞∂ . ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË Tehnoma Â›Ó·È Ë ÈÔ ÛË-

Ì·ÓÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ¢ÔÌÈÎÒÓ ÀÏÈÎÒÓ ÛÙËÓ ¶°¢ª, ÂÓÒ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙ· µ·ÏοÓÈ·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ŒÎıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ¤ÎÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ™ÙËÓ 36Ë Tehnoma 2010 ÚÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ: ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›· ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ÌË ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ, ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ¿ÏψÓ, ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÌË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ, ¯ËÌÈÎÒÓ Î·È ÂÙÚÔ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ‰ÔÌÈο Î·È ÌÔÓˆÙÈο ˘ÏÈο, ÂÚÁ·Ï›· Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ηٷÛ΢ÒÓ, Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜, ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ËÏȷ΋˜ Î·È ÏÔÈÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û‹Ì·ÓÛ˘ ˘Úfi˜, fiÚÁ·Ó· Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È Ù¯ÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·.

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Wide

ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ «Wide» (30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010) Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË °Ú·Ó¿‰· Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ªÔ‡ÌÔ˘Ï·˜.

™ÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ 16

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂‰·ÊÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ MED. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÛȷ΋ ηÈÓÔÙÔÌ›· ÛÙȘ


ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ MED (‚fiÚÂÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ), ̤ۈ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ȉȈÙÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ Ë̤ڷ˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ó¿ÊÂÈ· Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË, ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÙ·›ÚÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙÚÈÒÓ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ·) ÙÔ˘ ∂Á¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ‚) ÙÔ˘ ∂Á¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Á) ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂Á¯ÂÈÚȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË, ·fi ÙËÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Emilia Romagna Ù˘ πÙ·ÏÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÃÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ PASS PMI, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÛÎÔ› ÛÙË ‰ÈÂıÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∏ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ·) Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË, ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ƒÈ‚Ȥڷ˜, ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ê¿Û˘ 3.1 ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ «∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ / ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·» Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó / ·Ú¤¯Ô˘Ó ‰ËÌfiÛÈÔÈ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ: Andalusia (πÛ·Ó›·) Provence - Alpes – Côte d'Azur (°·ÏÏ›·), £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (∂ÏÏ¿‰·), Marche, Emilia Romagna, Abbruzzo (πÙ·Ï›·) Î·È ‚) Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÏÔÁfiÙ˘Ô˘ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (Â›Ó·È ˘fi ηٷÛ΢‹). ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ë̤ڷ˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ê¿ÛÂȘ 3.2 «Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜», 3.3 «∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ οı ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË», 4.1 «∞ÍÈÔÏfiÁËÛË

ÙˆÓ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ Ôχ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆӻ Î·È 4.2 «∂ÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ, ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ οı ̛·˜ ·fi ·˘Ù¤˜, ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÔÚÁ·ÓˆÛȷ΋˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜». ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È Û˘ÌʈӋıËÎÂ Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰È·ÌÔÚʈı› Î·È ‰È·ÓÂÌËı› ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÛȷ΋ ηÈÓÔÙÔÌ›· (ı· ηٷÚÙÈÛÙ› ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ƒÈ‚Ȥڷ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ı· ·ÔÛÙ·Ï› ·fi οı ÂÙ·›ÚÔ Û 300 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› ·fi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 40 ·fi οı ÂÚÈÔ¯‹). √È Û·Ú¿ÓÙ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi οı ÂÚÈÔ¯‹ ı· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó 10 ·fi οı ÂÚÈÔ¯‹, ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ¿ÓÙ· ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ı· ·Ú·¯ı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ - ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ‘’‰È·‰ÚÔ̤˜’’ ÔÚÁ·ÓˆÛȷ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È Â͈ÛÙÚÂÊ›˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Â› ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ, Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÍÂȉÈ·ÛÂȘ - ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Â› ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ Ê¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Î·È ÛÙÔ Ï¿ÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

17


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ·fi ∂µ∂£ Î·È ™∂µE

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ∂Í·ÁˆÁÈ΋˜ ∂ÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ Ì ٛÙÏÔ: «√ÎÙÒ ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÍ¿Áˆ» Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó (22, 23 Î·È 24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 2010) ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂µ∂£) Î·È Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™∂µ∂) ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ªÂ ÂÓÙÔÈṲ̂ÓË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·¢ı‡ÓıËΠ۠ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂıÓÔÔÈËıÔ‡Ó Î·ıÒ˜ Î·È Û ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.

∏ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ë Î·ıÔ‰‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜, ¤ÁÈÓ ̤۷ ·fi ¤Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «8 ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÍ¿Áˆ» Ô˘ ·Ó¤Ù˘ÍÂ Ô ™∂µ∂, ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙ›‚Ô Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ 16 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¤¯Ô˘Ó ηْ ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ (coaching), ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ οıÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Û·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ∂Í·ÁˆÁÈ΋˜ ∂ÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 14, 15 & 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ ÛÙ· ÙËÏ. 2310 370112, 113

√ £. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÛÙË ™Ì‡ÚÓË

«∆Ô˘ÚÈÛÌfi˜, ∂ÌfiÚÈÔ Î·È ªÂÛÔÁÂȷ΋ ∫Ô˘˙›Ó·» ‹Ù·Ó ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ó‰ڛԢ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ¶fiÏÂˆÓ §ÈÌ·ÓÈÒÓ: ¶·ÚÂÏıfiÓ Î·È ª¤ÏÏÔÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ(ÛÙȘ 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ÛÙË ™Ì‡ÚÓË, ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ. ™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ô ÙÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È µÈÔÌ˯·Ó›·˜, Nihat Ergün, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ 18

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È µÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, ηıÒ˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÏÔ›ˆÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜. ∞fi ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηÈ


™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ

‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. «™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÙÔ ∂µ∂£ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔ˘ÚÎÈο ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·», › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Î·È Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ·fi fiÏ· Ù· ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ· ÎÚ¿ÙË. «∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë Ù¿¯ÈÛÙË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›·. µ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÏÔÈfiÓ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ÌÂıfi‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ̤ۈ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ·˘ÍËı› Ë Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· ÙˆÓ

ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹ ηχÙÂÚ· Ë ‰ÈÂıÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜», ›Â Ô Î. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: «√È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Û˘Û›ڈÛ˘ Î·È ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛ˘, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó. ª¤Û· ·fi Ù¤ÙÔȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Îϛ̷η˜, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· ÂÈıÂÙÈ΋ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ¤Ó·˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÌÈ· ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·‰˘Ó·ÌÈÒÓ Î·È ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·˘Ù¿». √ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Ô˘ «ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ ÙÔ̤· Ù˘ ¤Á΢Ú˘ Î·È ¤ÁηÈÚ˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ÂÓÒ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ı· Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘». ™Ù· Ï·›ÛÈ· ·˘Ù¿, Ô Î. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ «ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙÂÓfiÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ‰È¿¯˘ÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÚÔÒıËÛË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì¤Ûˆ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ, ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÎÏ. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÂϯÒÓ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ. ¶¤Ú·Ó fï˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û Â›Â‰Ô Âȯ›ÚËÛ˘ Ù· ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Î·È Û ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Â›Â‰Ô ‰ËÏ·‰‹ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ Ó· ÚÔˆıÔ‡Ó Î·È ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ú¿ÏÂ˘ÚˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜, ÎÔ˘˙›Ó·˜, ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ¯ÔÚÔ‡, ·Ú·‰fiÛÂˆÓ Î.Ï.».

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

19


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË

M ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ(13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010) ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ «∫ÔÈÓˆÓÈÎÒ˜ ∂ȯÂÈÚÂ›Ó 2010 - √ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆӻ, Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË Î·È ÙÂÏÔ‡Û ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∆ËÓ ÔχÙÈÌË ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÁÓÒÛË ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘, ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi 150 ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ª·Î‰ÔÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∆¤¯Ó˘. 20

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ıˆÚËÙÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ Î·È ÙÔ˘ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÛÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰fiıËΠ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÂÏ·ÙÒÓ - ÚÔÌËı¢ÙÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∆¤ÏÔ˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. ∆ËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¿ÓÔÈÍÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂, ¡›ÎÔ˜ ∞Ó·Ï˘Ù‹˜, ÂÓÒ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ ‹Ù·Ó Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurocommerce, Peter Bernert, Ô ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¶·ÙÂÚ¿Î˘, ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ηıËÁËÙ¤˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∂∂¢∂, ÙÔ˘ ™µµ∂ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ Ë ISOMAT ‹Ù·Ó Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ∂∫∂. ∆Ô ∂µ∂£ - Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË ˆ˜ ·ÚÈÔ Ì¤ÏÔ˜, ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 - ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ù˘Í ÙÔ ı¤Ì·: «∂∫∂ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ̇ıÔÈ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·». ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÂÍ‹˜: «… ƒÂ·ÏÈÛÙÈο Ë ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ∂∫∂ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘


ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘˜. ∂Í·ÚÙ¿Ù·È fï˜ ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·˘Ù‹ ‰Ú· Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È. ∏ Âȯ›ÚËÛË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ·ÓÙÏ› ·fi ·˘Ùfi fi¯È ÌfiÓÔ fiÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÌÊ›‰ÚÔÌˆÓ Î·È ÔχÏÔÎˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ, ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ fiÚˆÓ, ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. Œ¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÛËÌ·Û›· Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Ë Âȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ ÎÔ˘Ù› (black box) Ù˘ ÓÂÔÎÏ·ÛÈ΋˜ ıˆڛ·˜ fiÙÈ Û ÌÈ· ˘·ÚÎÙ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û˘Ì‚ÈÒÓÔ˘Ó Î·È ÔÏÏÔ› Ù‡ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ۯ¤ÛÂȘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ¿ÏÏÔÙ Û ۯ¤ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÂÈÙ˘¯Ò˜ Î·È ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó, ¿ÏÏÔÙ ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó. ∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·˘Ù‹ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ∂∫∂ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. ªÈ· ÛÙ·˘ÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ ∂∫∂ Ô˘ ‰Â Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ηı›ÛÙ·Ù·È Ù·¯‡Ù·Ù· ÌË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. ∂›Ó·È ·›ı·ÓÔ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ·Ó¿ÏË„Ë ‰Ú¿ÛÂˆÓ ∂∫∂ Û’ ¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiÔ˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ Î·È ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜, fiÔ˘ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÂÓfi˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜, fiÔ˘ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ‰›Ô ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜,

™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ıˆÚËÙÈ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘

fiÔ˘ Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· Û˘Ì‚·Ù‹ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. °È· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ÈÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠fiÙÈ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ‚Ô‡ÏËÛ˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÊÈÎÙ¤˜ χÛÂȘ. √ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÓËÊÔÚÈÎfi˜ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚ÏËı› ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. √È Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, ÁÈ·Ù› ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ÂÈÊ·ÓÂȷο… ∏ ∂∫∂ ¢‰ÔÎÈÌ› fiÙ·Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ¢ı‡ÓË ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈ΋ fiÙ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Ù˘ˆıÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∂˘‰ÔÎÈÌ› fiÙ·Ó Î·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· Û˘Ì‚·Ù‹ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·. ∏ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÊÈÎÙÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË. ™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ∂∫∂, ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ˆ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ηı‹ÎÔÓ».

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

21


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

∫Ôψӛ·: °ÂÚÌ·ÓÔÂÏÏËÓÈ΋ ™‡ÛÎÂ„Ë ∂ÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙË Û‡ÓÙÔÌË ÔÌÈÏ›· Ô˘ ·ˇı˘ÓÂ Ô Î. ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘Í‹ ÙÔ˘ ˆ˜ Â›ÙÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ DHW ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ-∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ (DHW)

«¡·È» ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û·Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ Á‡Úˆ ·ÁÔÚ¤˜ ·ÏÏ¿ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ™‡Û΄˘ ∂ÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙËÓ ∫Ôψӛ·, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Î·È ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ. ∆Ë Û‡ÛÎÂ„Ë Â›¯Â Û˘ÁηϤÛÂÈ Ô °ÂÚÌ·ÓÔ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ (DHW) Û ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ (BDI) Î·È ÙÔ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ơ̂ψÓ, fiˆ˜ Ù˘ Deutsche Telekom, Ù˘ 22

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

BAYER AG, Ù˘ ªLP, Ù˘ GENERALI, Î.·. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Â›Û˘ ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎÒÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∫Ôψӛ·˜, Ô ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∂µ∂ ∞ıËÓÒÓ °È¿ÓÓ˘ ªÚ·Ù¿ÎÔ˜ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. ∫Ó¿. ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ¤Ï·‚·Ó Â›Û˘ ̤ÚÔ˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ª·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ™‡ÚÔ˜ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∆ËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›· ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ ∫Ôψӛ· ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶ÏÂÍ›‰·˜ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓÂ›Ô ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ π¿Îˆ‚Ô˜ ∫·ÚfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ DHW, «Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ Û˘ÌʈӋıËΠÌÂٷ͇ Ù˘ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ ÚԂϤÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ŒÙÛÈ Ô °ÂÚÌ·ÓÔ-∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ‚·ÛÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ìڿ͈Ó, Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÂٷ͇ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰Èˆ-


ÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙË ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ˘‹ÚÍ ÛÂÈÚ¿ ÂÈÛËÁ‹ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ŒÁÈÓ·Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜, ÂÌÔÚÈ΋˜, ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Î·È ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. ™ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Ù˘ ˘Á›·˜, ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ-∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î·È ∂˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙ËÌ·Úο΢ ·ÚÔ˘Û›·Û ̷˙› Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ (BDI) ¡Ù¿ÓÈÂÏ ™¿·Ï Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘: 1. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÈı˘Ì› Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ˘fi fiÚÔ˘˜ ıÂÌÈÙÔ‡ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·˜, Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. 2. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· Î·È Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÎÔfi Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï· Î¤Ú‰Ë Î·È Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÂÓ‰‡ÂÈ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·, Ì ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·, ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÈÙfiÈÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È Ì Û‚·ÛÌfi ¿ÓÙÔÙ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 3. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‹ ÙȘ ¢∂∫√. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ fiÛÔ Î·È Û Â›Â‰Ô ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·ÚfiÌÔȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË.

√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ-∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î·È ∂˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙ËÌ·Úο΢, Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Â›ÙÈÌÔ ϤÔÓ ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ DHW ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ-∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ (DHW) º·›‰ˆÓ ∫ÔÙÛ·ÌfiÔ˘ÏÔ˜

4. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·ÎfiÌË Ôχ ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Î·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. 5. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ıÂÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· (best practice) ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. 6. ∫ÔÈÓfi ·›ÙËÌ· °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â›Ó·È Ó· Â¤ÏıÂÈ «Ù¿ÍË» ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì Ï‹ÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·È ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Â›Ù ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â›Ù fi¯È. 7. ¢È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ·ÔÙÚÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. 8. ∏ ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙÔ 51% ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· (™¢π∆) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ȉȈÙÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. 9. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ηٷÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ º¶∞ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

23


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. 10. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ‚Ï·ÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. 11. À¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Â͇ÚÂÛ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ ÂȉÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ‹ ÂȉÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ (venture capital, equity capital, business angels, Î.Ï.). 12. À¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ¤ÌÂÈÚÔ˘ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ·Ú·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ·. 13. ¢È·Ù˘ÒıËÎÂ Ë ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÙÔ˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. Èڛ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÔÏÏÔ› ÎÏ¿‰ÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÓÔËıÔ‡Ó Â¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∆ÔÓ›˙ÂÙ·È Â‰Ò fiÙÈ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ηٿ 10% ÛËÌ·›ÓÂÈ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ 1,5%. 14. º·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì ʿÚ̷η fiÙ·Ó Ù· ÔÏ˘ÂÙ‹ ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÂÍÔÊÏÔ‡ÓÙ·È. 15. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ «know how» Û Â›Â‰Ô ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. 16. Ÿˆ˜ ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ˘¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¤ÙÛÈ ‰È·Ù˘ÒıËΠÙÔ ·›ÙËÌ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤Ó· ›‰Ô˜ key account managers ‰ËÏ·‰‹. 17. ™Ù· Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ‰˘ÛÌÂÓ‹˜ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜. ∞›ÙËÌ· Î·È ¤ÎÎÏËÛË fiÏˆÓ Â›Ó·È Ù· ªª∂ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÈÔ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ. √È ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÂÍ‹24

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

Ú·Ó ÙÔÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Handelsblatt Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Deutsche Welle Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ¡· ÛËÌÂȈı› ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ÙÔ 2010 Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÂÙ·›ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙfiÛÔ ˆ˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ fiÛÔ Î·È ˆ˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ Ù˘. ∂›Û˘ Ë °ÂÚÌ·Ó›· η٤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Û ¿ÌÂÛ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ∂.∂. Î·È Ì ÙÔ ÔÎÙ·Ï¿ÛÈÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â›ÛËÌÔ˘ ‰Â›ÓÔ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ù˘ Û‡Û΄˘ Ô °ÂÚÌ·ÓÔ-∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‚Ú¿‚¢Û ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Handelsblatt Î·È ÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔfi Ù˘ Handelsblatt Online ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂȉËÛÂÔÁÚ·Ê›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ Î·Ì¿ÓÈ· ÙÔ˘˜ «∞ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ÂÏÏËÓÈο ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ·» ÌÂÛÔ‡Û˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÈÊ·ÓÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡, ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÁfiÚ·Û·Ó ÔÌfiÏÔÁ· ·ÏÏ¿ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤Ú·Í·Ó ·˘Ùfi Î·È Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ DHW °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙ËÌ·Úο΢ ÂÍ‹Ú ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ÛËÌ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÂÓ ÔÓfiÌ·ÙÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÙÔ Handelsblatt ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘, ÌËÓ Í¯ÓÒÓÙ·˜ ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¿ÚıÚÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ٛÙÏÔ «µÂÚÛ·Ïϛ˜ ‰›¯ˆ˜ fiÏÂÌÔ» Ô˘ η˘ÙËÚ›·˙ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ÂȉÈο Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂.∂. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË». ™ÙËÓ ›‰È· ÂΉ‹ÏˆÛË Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠÂ›ÙÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ DHW ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¯‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ·‰È¿ÏÂÈÙË ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÌÔÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ.


¢ÂÍ›ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ 2011

™ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ 2011 ·Ó·Ê¤ÚıËΠÌÂٷ͇, ¿ÏψÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜

™ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ 2011 ·Ó·Ê¤ÚıËΠÌÂٷ͇, ¿ÏψÓ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηıÈÂڈ̤Ó˘ ‰ÂÍ›ˆÛ˘ Ô˘ ·Ú¤ıÂÛ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ŒÙÔ˘˜. π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· «‚˘ıÈ˙fiÌ·ÛÙ fiÏÔ Î·È ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË». ∞ÏÏ·Á‹ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÒÚ· «∆Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ê˘Á ›‰·Ì ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· Êı¿ÓÂÈ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ì·˜ ·Ó¿ÁηÛ ӷ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì οÔȘ ·Ï‹ıÂȘ Î·È Ó· ¿„Ô˘Ì ӷ ÂıÂÏÔÙ˘ÊÏÔ‡ÌÂ. ∆Ô ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ··ÈÙ› ÙË Ï‹„Ë ¿ÌÂÛˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘-

Á‹˜. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ fï˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Û‹ÎˆÛ·Ó Î·È ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ›, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂ›˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· Ì›ˆÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È ÚÔοÏÂÛ·Ó ‡ÊÂÛË, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ›Ù ӷ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ›Ù ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ó, Ì ÚÔÊ·Ó›˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·», › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: «∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ Ì›ÁÌ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ·Ù› Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‚˘ıÈ˙fiÌ·ÛÙ fiÏÔ Î·È ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ˆ˜ ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÊÈÏÈÎfiÙÂÚË ÚÔ˜ ÙÔ ÂȯÂÈÚ›Ó, ÙfiÛÔ Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ fiÛÔÓ Î·È ÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Ô˘ ÌÏÔοÚÔ˘Ó Â› ‰ÂηÂٛ˜ ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡Ûˆӻ. ∫˘Ú›ˆ˜, fï˜, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, «¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ·Ù› fiÛÔ Î·ı˘ÛÙÂÚԇ̠Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Î¿ı ·ÒÏÂÈ· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ÂÚÈıÒÚÈ·». ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ, «Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÏËÊı› ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ‰¤¯ıËΠÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ. ¢ÂÓ ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ fï˜ ÁÈ· Ôχ ·Ó ‰ÂÓ ‰ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∞Ó ‰ÂÓ ‰ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ. ∫È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì ·Ó¿Ù˘ÍË. ªÂ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Ì ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ªÂ ̤ÙÚ· Ô˘ χÓÔ˘Ó ÍÂοı·Ú· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙÂÚË Î·È fi¯È Ì ËÌ›ÌÂÙÚ· Ô˘ ‰È·ÈˆÓ›˙Ô˘Ó ‹ ÌÂÙ·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜». √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

25


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

™ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, °È¿ÓÓ˘ ª·ÁÎÚÈÒÙ˘

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛËÌ›ˆÛ ·ÎfiÌË ˆ˜ «˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ Î‡Ì· ÔÚÁ‹˜ Î·È fi¯È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ·». ∫·È «fiÛÔ Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·˘Ù‹ Ë ÔÚÁ‹ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ», › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÙÔ 2011 ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Î·È Â·Ófi‰Ô˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. §‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË °È· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ¢¯‹ıËΠÙÔ 2011 Ë Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ó· ÂÈχÛÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· Î·È ¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, Ù· ÛÎÔ˘›‰È·, Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ ·ÚÂÌfiÚÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∂›Û˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ «ÛÙË ∑ÒÓË ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Ô˘ „˘¯ÔÚÚ·Á›, ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ÌÂÙÚfi Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÌfiÏȘ ÙÔ 2017, ·Ú·Ù›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘». ™ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, °È¿ÓÓ˘ ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∂›Û˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÔÚ›· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ «ª·Î‰ÔÓ›·». ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Â›Û˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘Ù¿Ú˘, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘26

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

∆Ô˘˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜ ˘Ô‰¤¯ıËΠۇÛÛˆÌË Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£: Ô Úfi‰ÚÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ÔÈ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘, Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, ª·›ÚË Ã·Ù˙¿ÎÔ˘, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·, √Ï˘Ì›· µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘

™ÙË ‰ÂÍ›ˆÛË ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó, Â›Û˘, Ô Ó¤Ô˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘Ù¿Ú˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™˘ÎÂÒÓ- ¡Â¿ÔÏ˘, ™›ÌÔ˜ ¢·ÓÈËÏ›‰Ë˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ, ÷ۉ¿È ∫·fiÓ, ∫·Ï˘„Ò °Ô‡Ï·, ∫ÒÛÙ·˜ ∑¤Ú‚·˜ Î·È ™‡ÚÔ˜ ¶¤Áη˜

ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∆Ô˘˜ ˘Ô‰¤¯ıËΠۇÛÛˆÌË Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£: Ô Úfi‰ÚÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ÔÈ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘, Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, ª·›ÚË Ã·Ù˙¿ÎÔ˘, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·, √Ï˘Ì›· µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘.


∂ÈÛÙÔϤ˜

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÚÔ˜ ÙË §. ∫·ÙÛ¤ÏË

∆ËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÂ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂µ∂£) Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. «∆Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÚÔÛ·ı› ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Î·È Ë ÂÏ-

ÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û ıÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ë ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÌË ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·», ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∂µ∂£ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ: «ªfiÓÔ Ì ٤ÙÔÈ· ̤ÙÚ· ¿ÌÂÛ˘ Â›‰Ú·Û˘ ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÚ›‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜».

ÀfiÌÓËÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶∂∫∞

To ∂µ∂£ ‰È·‚È‚¿˙ÂÈ (10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 2010) ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, ∆›Ó· ªÈÚÌ›ÏË, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 5, ÎÂÊ. µ, ÙÔ˘ Ó. 3843/10 ÂÚ› ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ °√∫. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ùfi «, ÙÔ ¡fiÌÔ 3843/2010, ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÓƠ̂̈˜ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ (›ÙÂ Â›Ó·È Î·ÙÔÈ˘ ›ÙÂ Â›Ó·È ÂȉÈο ÎÙ›ÚÈ·) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ı·ÈÚÂۛ˜ (˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ‰fiÌËÛ˘ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ ¯Ú‹Û˘) ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ·˘ÛÙËÚ¿ ¯ˆÚÈο ̤۷ ÛÙÔ ‘’ÓfiÌÈÌÔ’’, ‚¿ÛÂÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ·‰Â›·˜, ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ì ¤Ó·Ó ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ

ÎÙ›ÚÈÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ‰ËÏ. ÛÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô √∆∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ٷ ÔÛ¿ ·˘Ù¿ Ó· ıÂÚ·‡ÛÂÈ ¿ÏϘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÏËÁ¤˜ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ›Ûڷ͢ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ √∆∞ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Û·Ó›‰· ÛˆÙËÚ›·˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ÂÈÙ›ÓÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙËÓ ‹‰Ë ¯ÚfiÓÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ √∆∞ Ó· ‰È·ÛÒÛÔ˘Ó ˙ˆÙÈÎÔ‡˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÛ¯¿Ùˆ˜ ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛˆÚˉfiÓ Ì ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ÂÈ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Î·Ì›· ÚfiıÂÛË ‹ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙË - ¤Ú·Ó ÙˆÓ Â˘ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ Û ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ (ڤ̷ٷ, ‰¿ÛË, ·Ú¯·ÈÔÏÔ√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

27


∂ÈÛÙÔϤ˜ ÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·ÈÁÈ·Ïfi ÎÏ) ÎÙÈÚ›ˆÓ - Ó· ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ, ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ¤ÎıÂÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ¯Ú‹Û˘ ¯ÒÚˆÓ ÁÂÓÈο Î·È Î·ı’ ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ‰fiÌËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ÂÍÂȉÈ·ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ « ...ȉ›ˆ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ˘ÂÚ‚¿ÛÂˆÓ ‰fiÌËÛ˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ‚ÔËıËÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ( ˘ÔÁ›ˆÓ ÎÏ ) Û ¯ÒÚÔ˘˜ ·ÚÈ·˜ ¯Ú‹Û˘», ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÏÏ·ÁÒÓ ¯Ú‹Û˘. ∂›Û˘, «∆Ô ÂȉÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ ……….‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Â¿Ó ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÈÔ¯‹, ……….·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ˘¤Ú‚·Û˘ ÛÙË ‰fiÌËÛË Î·ıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ( ηÙÔÈΛ· , Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‹ ¿ÏÏË ¯Ú‹ÛË)». ∂›Û˘, «…..∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿, ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë ÙÈÌ‹ ˙ÒÓ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ,·ÓÂÍ·Úًو˜ Â¿Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È ÎÙ›ÚÈÔ Î·ÙÔÈΛ·˜ ‹ ÂȉÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ…….» ¶·Ú¿ Ù·‡Ù· Ì ÙËÓ ˘. ·Ú 15/35101/9-8-10 ÂÁ·ÎÏÈÔ Ù˘ ¢.√.∫.∫. Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 5 ·˘Ù‹˜, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ " ‰ÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È…..¯ÒÚÔÈ Î‡ÚÈ·˜ ¯Ú‹Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ¿‰ÂÈ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·˘ı·›ÚÂÙ· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ·˘Ù‹ Û ¿ÏÏË Î‡ÚÈ· ¯Ú‹ÛË. √ÌÔ›ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·˘ı·›ÚÂÙ· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ·˘Ù‹ Û ¿ÏÏË ‚ÔËıËÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÂÏÒ˜ ·‚¿ÛÈÌ· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÂȉÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Ô‡ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiϘ ÂΛӘ ÙȘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Î·È Ù˘ÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È ÎÙ›ÚÈ· Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÁ¤ıË ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ı· ·¤ÊÂÚ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·ÒÏÂÈ·, ÂȉÈο ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘28

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

Á΢ڛ·, Â›Ó·È ·ÓÂ›ÙÚÂÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÚԷӷʤÚıËηÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ 15/2010 ÂÍ·ÈÚ› ·fi ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¡.3843/2010 ÓƠ̂̈˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÂȉÈο ÎÙ›ÚÈ· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙ· ÔÔ›·, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÌÔ˘ - ‚¿ÛÂÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ·‰Â›·˜- ÎÙÈÚÈ·ÎÔ‡ fiÁÎÔ˘, ¯ÒÚÔÈ Î‡ÚÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ÌÈ·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶¢ 24/1985 (.¯. ‚ÈÔÌ˯·Ó›· - ‚ÈÔÙ¯ӛ· ‹ ÂÌÔÚÈΤ˜ ·Ôı‹Î˜) ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó ·˘ı·›ÚÂÙ· Û ¯ÒÚÔ˘˜ ·ÚÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ¿ÏÏ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶¢ 24/1985 (.¯. ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ÁÚ·Ê›·), Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ˘ ™¢ ‰ËÏ. ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ‰fiÌËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∏ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ë Ó¤· ¯Ú‹ÛË ‰ÂÓ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô‡ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ¯Ú‹Û˘ Á˘ Ô‡ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘». ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÍ·›ÚÂÛË, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ˘fiÌÓËÌ·, ·ÊÔÚ¿ Î·È Û Ï‹ıÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÔÈ Ôԛ˜, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÌÔ˘ ÎÙÈÚÈ·ÎÔ‡ fiÁÎÔ˘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ¯ÒÚÔ˘˜ ·ÚÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·ÚÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ Ô˘ ‰ÂÓ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂µ∂£, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 3843/2010 Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· Ô˘ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ÓfiÌÔ˜ ÂȉÈÒÎÂÈ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤· Ì ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜: ·) Ì ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÌÈ·˜ ·˘ı·›ÚÂÙ˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ηٿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ‚) Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ϤÔÓ ÓfiÌÈÌ· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È ˘„ËÏ¿ ÔÛ¿ ˆ˜ «ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ». ∆Ô ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÔÏÏÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ‰ÈfiÙÈ: ·) ™ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï‹ıÔ˜ ÂȉÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Ô˘, ̤۷ ÛÙÔ ÓfiÌÈÌÔ Î¤Ï˘Êfi˜ ÙÔ˘˜, ¿ÏÏ·Í·Ó ·˘ı·›ÚÂÙ· ¯Ú‹ÛË (ÂÈÙÚÂÙ‹ fï˜


·fi ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜). ‚) ∆· ÎÙ›ÚÈ· ·˘Ù¿ ‰È·Ï·Óı¿ÓÔ˘Ó Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ΢ÚÒÛÂˆÓ (ηÙ‰¿ÊÈÛË ‹ ÚfiÛÙÈÌ·) ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜. Á) ∂Ì›ÙÔ˘Ó ÛÙÔ ÓfiÌÔ 3843/2010 Î·È Ë ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÂÈÛ‡ÚÂÈ ˘„ËÏ¿ ÂȉÈο ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ¿Ú· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ÙÔ˘˜, ÏËÓ fï˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ú. 5 Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ 15, Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÛÙÂÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Û fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ Â›ÎÂÈÙ·È ˘ÏÔÔ›ËÛË Ï‹ıÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘˜. ∆Ô ∂µ∂£ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ·Ó¿Ï˘ÛË Ô˘ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÈ ÙÔ ·‚¿ÛÈÌÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5 Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ Ù˘ ¢√∫∫ 15/2010 ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: «√ ¡. 3843/2010 ·ÊÔÚ¿ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ‰fiÌËÛ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÓfiÌÈÌÔ fiÁÎÔ ÎÙÈÚ›ˆÓ ηÙÔÈΛ·˜ ‹ ÂȉÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. ∏ ˘¤Ú‚·ÛË ‰fiÌËÛ˘ ¤ÁÈÓ ›Ù Ì ηٷÛ΢‹ - ‰È·Û΢‹ ¯ÒÚˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ fiˆ˜: ÎÏ›ÛÈÌÔ ËÌÈ˘·ÈıÚ›ˆÓ, ηٷÛ΢‹ ·Ù·ÚÈÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜, ›Ù Ì ·˘ı·›ÚÂÙË ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹Û˘ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ¯ÒÚˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ fiˆ˜: ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ˘fiÁÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ‚ÔËıËÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Û ·ÚÈ· ¯Ú‹ÛË Î·ÙÔÈΛ·˜ ‹ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ¿ÏÏË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, fiÔ˘ Ë ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹Û˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ˘¤Ú‚·ÛË ‰fiÌËÛ˘, ÚÔ¸fiıÂÛË ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ¡. 3843/2010 Â›Ó·È Ë Ó¤· ¯Ú‹ÛË Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈ‚·›ÓÂÈ ÛÙȘ ıÂÛÈṲ̂Ó˜, ·fi ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∆· ÂȉÈο ÎÙ›ÚÈ·, Ù· ÔÔ›·, ̤۷ ÛÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ fiÁÎÔ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜, ¿ÏÏ·Í·Ó ·˘ı·›ÚÂÙ· ¯Ú‹ÛË, ÂÈÙÚÂÙ‹ ·fi ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘¤Ú‚·ÛË ‰fiÌËÛ˘, ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ ·Ôχو˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È·Ù‡ˆÛ‹ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ÏËÚÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 5 ÙÔ˘ ÎÂÊ. µ ÙÔ˘ ¡.3843/2010, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ-

΋ ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù˘¯fiÓ ÂÍ·›ÚÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ‰È¿ÎÚÈÛË Î·È ÂÛÊ·Ï̤ÓË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÏfiÁˆ ·ÏÏÔ›ˆÛ˘ Î·È Ù˘ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ÙÔ˘. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË Ô˘ οÓÂÈ Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ 15/2010 Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ «˘¤Ú‚·ÛË fiÚˆÓ ‰fiÌËÛ˘» Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· «¯ÒÚÔ˜ ·ÚÈ·˜ ‹ ‚ÔËıËÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘», Â›Ó·È ·‚¿ÛÈÌË, ˆ˜ ÌË ¤¯Ô˘Û· ¤ÚÂÈÛÌ· Ô‡Ù ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ô‡Ù ÛÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË Î·È Ô‰ËÁ› Û ¿ÙÔ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ¯ÒÚˆÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜ Û ¿ÏÏË Î‡ÚÈ· ¯Ú‹ÛË, ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·ÚÈ·˜ ‹ ‚ÔËıËÙÈ΋˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·, ÂÈʤÚÂÈ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ‰fiÌËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û ÂȉÈο ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ·ÓÂÁ›ÚÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ÙÔ ¶¢ 24/85 , fiÔ˘ ÔÈ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔÈ fiÚÔÈ ‰fiÌËÛ˘ Â›Ó·È Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜ (ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÁÚ·Ê›·, ÂÌÔÚÈΤ˜ ·Ôı‹Î˜, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο - ‚ÈÔÙ¯ÓÈο ÎÙ›ÚÈ·, ÎÏ.), Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜ Û ¯Ú‹ÛË ¿ÏÏ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È ˘¤Ú‚·ÛË fiÚˆÓ ‰fiÌËÛ˘, fiˆ˜ .¯. ·fi ÁÚ·Ê›· Û ηÙÔÈΛ·, ·fi ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ·fi ÂÌÔÚÈΤ˜ ·Ôı‹Î˜ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∏ ˘¤Ú‚·ÛË ·˘Ù‹ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ·Û¯¤Ùˆ˜ Â¿Ó Ô ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ¿ÏÏ·Í ¯Ú‹ÛË ‹Ù·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓÔ˜ ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ·ÚÈ·˜ ‹ ‚ÔËıËÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·». ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ∂µ∂£ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶∂∫∞ ÔÚÈṲ̂ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÛÊ·Ï̤Ó˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¡.3843/2010 Â¿Ó ˘ÈÔıÂÙËı› Ë ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ·Ú. 5 Ù˘ ÂÁÎ. 15/2010 Ù˘ ¢√∫∫ : 1.™Â ÂȉÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÁÚ·Ê›ˆÓ (Ì Û.‰. = 0,2) Ì ˘fiÁÂÈÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ Î·È fiÚÔÊÔ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ô˘ ·˘ı·›ÚÂÙ· ¿ÏÏ·Í·Ó ¯Ú‹ÛË fiÏÔÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó Î·ÙÔÈΛ· ηı’ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ Û.‰., ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ¿ÙÔÔ: √ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ·fi ÁÚ·ÊÂ›Ô (·ÚÈ· ¯Ú‹ÛË) Û ηÙÔÈΛ· (Â›Û˘ ·ÚÈ· ¯Ú‹ÛË) Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ˘·¯ı› ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

29


∂ÈÛÙÔϤ˜ ¡.3843/2010, ÂÓÒ ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Áηڿ˙ Î·È ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ·fi ‚ÔËıËÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Û ηÙÔÈΛ· (·ÚÈ· ¯Ú‹ÛË) Ó· ˘¿ÁÔÓÙ·È. 2. ™Â ÂȉÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ‹ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ Ì Û.‰. = 0.9 Ì ˘fiÁÂÈÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ¯ÒÚÔ ÔÚfiÊÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ô˘ ·˘ı·›ÚÂÙ· ¿ÏÏ·Í·Ó ¯Ú‹ÛË fiÏÔÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÌÂÓ ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Ô ‰Â fiÚÔÊÔ˜ ÁÚ·Ê›·, ηı’ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ Û.‰., ı· ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ¿ÙÔÔ: ∆Ô ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È Ô fiÚÔÊÔ˜, Ô‡ ‹Ù·Ó ¯ÒÚÔÈ Î‡ÚÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ (‚ÈÔÙ¯ӛ·˜) Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È Î‡ÚÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ¿ÏÏ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ (ηٿÛÙËÌ·, ÁÚ·Ê›Ô), Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó ˘¤Ú‚·ÛË fiÚˆÓ ‰fiÌËÛ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˘¤Ú‚·ÛË Û.‰. ηٿ 0,7 ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡.3843/2010. ∆Ô ˘fiÁÂÈÔ fï˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, Ô˘ ·˘ı·›ÚÂÙ· ¿ÏÏ·Í ¯Ú‹ÛË Î·È ¤ÁÈÓ ηٿÛÙËÌ·, (‰ËÏ·‰‹ ·fi ‚ÔËıËÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ì Û.‰. = 0, ¤ÁÈÓ ¯ÒÚÔ˜ ·ÚÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ηٿÛÙËÌ· Ì Û.‰. = 0,2 Î·È ÂÈʤÚÂÈ ÔÌÔ›ˆ˜ ˘¤Ú‚·ÛË Û.‰), Ó· ˘¿ÁÂÙ·È. ∆Ô ›‰ÈÔ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓ Û ÎÙ›ÚÈÔ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·Ôı‹Î˘ Ì Û.‰. = 0,4 Ô˘ ¿ÏÏ·Í ¯Ú‹ÛË Û ηٿÛÙËÌ· Ì Û.‰. = 0,2 §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ·Ú. 5 Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ Ù˘ ¢√∫∫

15/35101/9-8-10: ·) ÂÈÛ¿ÁÂÈ ·‚¿ÛÈÌ· ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¡. 3843/2010 Û ÎÙ›ÚÈ·, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Î·È ·ÏÏÔÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡ ηı·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘. ‚) ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·fi ÙËÓ ·˘ı·›ÚÂÙË ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹Û˘ Î·È ˘¤Ú‚·ÛË ‰fiÌËÛ˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÎÙÈÚ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó Î˘ÚÒÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. Á) ÛÙÂÚ› ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fi Ï‹ıÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ó· ‘’Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó’’ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¯Ú‹ÛË, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· Έχ̷ٷ Û˘Ó·Ê‹ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜, ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ‰) ÛÙÂÚ› ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Î·È ÙÔ‡˜ √∆∞, Ù˘ ›Ûڷ͢ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ - ‰ÈfiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÎÙ›ÚÈ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ - Ô˘ ı· ‚ÔËıÔ‡Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÎÚ›ÛÈÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, ÙÔ ∂µ∂£ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5 Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηٿ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË Û ∞›Á˘ÙÔ Î·È √˘ÎÚ·Ó›·

∂Ófi„ÂÈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂfiÙË ÙÔ˘ ∂µ∂£, £Âfi‰ˆÚÔ˘ ™Ù·˘Ú›‰Ë, ÛÙËÓ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ 7˘ ª¢∂ ∂ÏÏ¿‰·˜-∞ÈÁ‡ÙÔ˘, ÙÔ ∂µ∂£ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ (1-11-2010) ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. 30

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔ ∂µ∂£ Û ÂÚ›Ô˘ 40 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ̤ÏË ÙÔ˘, Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÚԤ΢„ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÙÚÂȘ ÂÍ ·˘ÙÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜


ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·Ó¿ Î·È ·ÁÚÔ¯ËÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÒÚ· (ÂÈ΢ÚÒÛÂȘ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÎÏ) Â›Ó·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ Î·È ·ÎÚÈ‚¤˜, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË. ∂ÈϤÔÓ, ‰‡Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÛËÌ›ˆÛ·Ó fiÙÈ Ô ÂÎÙÂψÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ηı˘ÛÙÂÚ› ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙ· ·ÈÁ˘Ùȷο ÙÂψÓ›·, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¯ÒÚ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì›· ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Ì·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ·ÎÙÔÏÔ˚΋ ÂÌÔÚÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· Ù·ÎÙÈ΋ Î·È Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, Ë ÔÔ›· ıˆÚËÙÈο Â›Ó·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›·, ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· ÙÚ›· ‹ ·ÎfiÌË Î·È ‰‡Ô, Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·Ó¿ Ì‹Ó·. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ¤Ó·˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤·˜ η٤ÁÚ·„ ˆ˜ Úfi‚ÏËÌ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‚›˙·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÒÚ·. ª›· ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ Á·Ï·ÎÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ì·˜ ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÍ‹˜ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Ù˘ÚÔÎÔÌÈÎÒÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙ· ËÌ›ÛÎÏËÚ· Ù˘ÚÈ¿ (ηۤÚÈ & ·ÁÂÏ·‰ÈÓfi): Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ·ÛÙ› ÙÔ 1/3 Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ù˘ÚÈÔ‡ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ·, ÂÓÒ, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ù· ËÌ›ÛÎÏËÚ· Ù˘ÚÈ¿ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ (·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤ˆ˜ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘˜) ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ù· ËÌ›ÛÎÏËÚ· Ù˘ÚÈ¿ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ›ÌËÓË ÂÚ›Ô‰Ô ˆÚ›Ì·ÓÛ˘, ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ηχÙÂÈ ÙÔ 1/3 Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ·ÈÁ˘Ùȷ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù˘ÚÈ¿ Ó· ÌË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ.

™ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ∞Ó¿ÏÔÁË ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋˜ Û‡Û΄˘ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ù˘ Û‡ÁÎÏËÛ˘ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ªÈÎÙ‹˜ ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (ª¢∂) ∂ÏÏ¿‰Ô˜ - √˘ÎÚ·Ó›·˜. ™‡Ìʈӷ, ÏÔÈfiÓ, Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Û ÂÈÎÔÛÈ¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ªËÙÚÒÔ˘ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ∂µ∂£, ÔÈ Ôԛ˜ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, ÚԤ΢„·Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ∞) √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ԢÎÚ·ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. µ) ∆ÚÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Ù·ÎÙÈο Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ԢÎÚ·ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ‰˘Û¯¤ÚÂȘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ - ÂÈÛ·ÁˆÁ›˜ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜, ÛÙ· ·Ú·È¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ‰·ÛÌÔ‡˜. °) ¢‡Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¿ÊËÛ·Ó Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÛÙ· ÙÂψÓ›· Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¯ÒÚ·˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Ù· ÔÔ›· ÚÔηÏÔ‡Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ¢) ª›· Âȯ›ÚËÛË ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÚfiÛıÂÙË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË, Û ۯ¤ÛË Ì fiÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ÙËÓ ··›ÙËÛË ÔÏÏÒÓ Ô˘ÎÚ·ÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Û‡Ó·„Ë Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο Î·È Ù· Ô˘ÎÚ·ÓÈο, ÂÓÒ Ì›· ¿ÏÏË ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÏϤ˜ ÌÈÎÚ¤˜ Ô˘ÎÚ·ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜, ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÛÙ· Ô˘ÎÚ·ÓÈο.

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

31


∂ÈÛÙÔϤ˜

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜

∆Ô ∂µ∂£ ‰È·ÎÈÓ› Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «¶·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÔÈΛˆÓ ¢‹ÌˆÓ» ·¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ∂µ∂£ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, µ·Û›ÏË ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ∏ ¤Ú¢ӷ ‰ÈÂÍ‹¯ıË Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙË-

Ì· 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - 1 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ÛÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰Â›ÁÌ· 270 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ̤ۈ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ PrimoQ, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌÔ ÙÚfiÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ı· ‚Ú›Ù ÛÙË ÛÂÏ. 12 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ù‡¯Ô˘˜.

√È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ· ¤Ó· ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

∆Ș ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ & ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, °È¿ÓÓË ¢Ú˘ÌÔ‡ÛË, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ¢Ú¿Û˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ (10-12-2010) ÙÔ ∂µ∂£ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÓıËÎÒÓ Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, «Ù· ÂÌfi‰È· Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÈÛıËÙ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·¯˘Ô„›· Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÎÚ¿ÙÔ˘˜-Âȯ›ÚËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ··ÏÏ·¯ıÔ‡ÌÂ. ∂Λ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ë ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ 32

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È·ÈˆÓÈ˙fiÌÂÓË ÓÔÔÙÚÔ›· Ù˘ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ·˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜- ÔÏ›ÙË Î·È ÎÚ¿ÙÔ˘˜-Âȯ›ÚËÛ˘. ∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· «Û¯¤Û˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜», ·Ó ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Û›ÁÔ˘Ú· Û’ ·˘Ù‹Ó. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÛΤÏË, ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ Û ¤Ó· Ó¤Ô Ó‡̷, fiÔ˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Î·È Û‡ÌÌ·¯Ô Î·È Ó· ÙÔÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó, ·ÓÙ› Ó· ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· οı ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.


ñ ¶¿Ù·ÍË Ù˘ ·›ÛÙ¢Ù˘ ÁÈ· Ù· Â˘Úˆ·˚ο ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÏÔÔ›ËÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂȯÂÈÚ›Ó. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È (.¯. Ë ¤Î‰ÔÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ π∫∞, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ οÔÈÔ Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù˘ ÌÈ·˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ‰Ë Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ fiÏÂȘ). ñ £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë Âȯ›ÚËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Ù¿¯ÈÛÙ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ (.¯. Ì οÚÙ˜ Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ‹ ı· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ‚¿ÛÂȘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÚÈ΋ ÚfiÛ‚·ÛË fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜). ŒÙÛÈ ı· ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ë ¢.√.À. Â¿Ó Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔ π∫∞ ‹ ÛÙÔ √∞∂∂ ‹ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÊfiÛÔÓ ‰Â οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘¯ÂÚ¤˜ (.¯. ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ¿ÏÏÔ˘ Έχ̷ÙÔ˜ ‹ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜) Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ˘‡ı˘ÓˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË fï˜ Ô˘ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Ë ‰‹ÏˆÛË Â›Ó·È „¢‰‹˜ ÙfiÙÂ Ë ÔÈÓ‹ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÛÙËÚ‹ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Û fiÏÔ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· (ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ›‰Ô˜ point system Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÌÔ›‚ÂÈ ÙÔÓ ¤ÓÙÈÌÔ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Î·È ı· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ‹ ı· ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙÔÓ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ·ÓÂÈÏÈÎÚÈÓ‹). ñ ¡· ¤¯ÂÈ ÁÂÓÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ fast track fiÔ˘ Ë ÌË ·¿ÓÙËÛË Û ·›ÙËÛË ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÌÂÙ¿ ·Ú¤Ï¢ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ‡ÏÔÁÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ıÂÙÈ΋. ñ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Âȯ›ÚËÛ˘ Ì ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi (Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‚Ï¿ÙÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘) Ó· ÂÈʤÚÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÎÏËÚ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ñ °È· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·Ó¿Ù˘ÍË ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ:

ñ ªÂ›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (Ë ˘ÂÚ-ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Û ÂÚ›Ô‰Ô ‡ÊÂÛ˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ËÏ·‰‹ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Û ¯ÒÚ˜ Ì ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË). ñ ∂ÈϤÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, οÙÈ Ô˘ Û˘Ó¿‰ÂÈ Î·È Ì ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ηٿ Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¢∂£ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ 2010. ñ ™Ù·‰È·Î‹ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÌÌ¤ÛˆÓ ÊfiÚˆÓ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ηٷӿψÛË, ÙË ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ËÁ‹ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ì·˙› Ì ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ñ °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· fï˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Î·ıȤڈÛË ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ bonus/malus Ô˘ ı· ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÈ Ì οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈο Û˘ÓÂ›˜. ñ ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÚ‚Ͽ. √È ÔÏÈÁÔˆÏȷΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˘„ËϤ˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‚·ÛÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ñ ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ·ÁÁÂÏÈÔÛ‹ÌÔ˘ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÛÙ· ªª∂ ñ ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ∞∂ ÛÙÔÓ Ù‡Ô Ì ·Ó¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ. ñ ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÈÛÙÒÛˆÓ, ÛÙ· ÚfiÙ˘· ¿ÏÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ». ∆Ô ∂µ∂£ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌË «fiÙÈ Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ·‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∫¿ı Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÒÏÂÈ· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÚÓËÙÈο ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔ ∞∂¶». ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÙÔ ∂µ∂£ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ Î. ¢Ú˘ÌÔ‡ÛË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤ۈ ÙÔ˘ Primo Q ÁÈ· ÙËÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

33


∂ÈÛÙÔϤ˜ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∆· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ñ £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰›‰ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ηٿıÂÛ˘ ÂÁÁڿʈÓ, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ·fi ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· (.¯. ·fi √.∞.∂.∂. Û ¢.√.À.). ŒÓ·ÚÍË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ñ £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰›‰ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, fiˆ˜ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ñ ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, ˆ˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÈ·˜ ÛÙ¿Û˘ (Ì ¯Ú‹ÛË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ), ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ Î·È Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘ ·fi ˘ËÚÂÛ›· Û ˘ËÚÂÛ›·. ñ ∑ËÙÂ›Ù·È Â›Û˘ Ó· ηٷÚÁËı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ¤Ó·Ú͢ (·Ú¿‚ÔÏ·, ÊfiÚÔ˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÎÏ. ‰ËÏ·‰‹ ÚÈÓ ·ÎfiÌË ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÈÛÚÔ‹ ÂÛfi‰ˆÓ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË). ºÔÚÔÏÔÁ›· Âȯ›ÚËÛ˘ - Û¯¤ÛÂȘ Ì ¢.√.À. ñ ∑ËÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη µÈ‚Ï›ˆÓ

Î·È ™ÙÔȯ›ˆÓ (∫.µ.™). ñ ∑ËÙÂ›Ù·È Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ (Ó· ÂÍÔÌÔȈıÔ‡Ó Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ), ñ ηıÒ˜ Î·È Ô Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ ÔÊÂÈÏÒÓ Ì ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÊfiÚˆÓ. √ÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ¿‰ÂȘ - ·ÁÔÚ¤˜ - ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ñ √È ‰·¿Ó˜ Û ·ÌÔÈ‚¤˜ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜. ∑ËÙÂ›Ù·È Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ. ∂›Û˘ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏfi. ∏ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙȘ ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Ì›ˆÛ‹ Ù˘ Û 1 Ì‹Ó· ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ, ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٿıÂÛ˘. ñ ∑ËÙÂ›Ù·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Ì ÙȘ ¢.√.À. ∂ÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ñ √È ‰È·‰Èηۛ˜ ÚfiÛÏ˄˘ Î·È ·fiÏ˘Û˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο. ñ √ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ ¤Ó·Ó ȉȈÙÈÎfi ÊÔÚ¤· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È - Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË - Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ÌÈÎÙ¤˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ı· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙËÓ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ π∫∞ Î·È Ù· ÂÈÎÔ˘ÚÈο Ù·Ì›·.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ

∆Ș ·fi„ÂȘ - ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ «∂Ó›Û¯˘ÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘ÓÔ¯‹» ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ 34

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Ë ‰ÈÔ›ÎË-


ÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÌÂϤÙËÛ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Î·È ıˆÚ› fiÙÈ ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∆Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ÓÔÌÔı¤ÙËÌ· ¤Ú¯ÂÙ·È – ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ - Ó· ‚¿ÏÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ, ÏfiÁˆ ÚÔÛÌÔÓ‹˜ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘, ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ·˘Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÚÔÛ·ı› ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Û ıÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¶Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Î·È ÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: - ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ› Ô fiÚÔ˜ «Ú¿ÛÈÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·» Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ‰›Ô Û‡Á¯˘Û˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ. -°È· ÙËÓ ÈÔ ¿ÌÂÛË ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ú¤ÂÈ ÔÈ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ ·Ó fi¯È Ù¤ÛÛÂÚÂȘ) -£· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ˘Ó‰Âı› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ÁÓÒÛ˘, ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È fi¯È ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi, ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ fiÚÔ˘˜ Û ÌË ‚ÈÒÛÈ̘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, Û ‚¿ÚÔ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Û ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. - £· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÂÈϤ-

ÔÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘, ÂÊfiÛÔÓ Ë ÂÁηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ Á›ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ µπ¶∂/µπ¶∞. - £· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·fi ·ÏÏÔ‰·fi, ÂÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. ªÂ ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ÚԂϤÔÓÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·fi ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜, ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÚ›ÙˆÓ, ÌË ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ µ. ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·Úˆ¯Ë̤ӷ ϤÔÓ ¶ÚÔ‰ÚÈο ¢È·Ù¿ÁÌ·Ù·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ·Ú·ÌÂıfiÚȘ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 1892/90, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰ÈηÈÔڷ͛˜ Û ·Ú·ÌÂıfiÚȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. - ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂ȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (∂ª∞), Ì ¤‰Ú· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È ıÂÙÈ΋, ı· Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·˘Ù‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχÙÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Â›Ó·È ·Ó·Áη›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÛ˘ÌÊÔÚËı› Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Ú¿ÍË Ë ÔÏ˘fiıËÙË ·ÔΤÓÙÚˆÛË ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. - £· Ú¤ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÙÔÓÈÛı› fiÙÈ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ (·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘, ›‰Ú˘ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÎÏ.) ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Î·È ÌË ÊÈÏÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·›˙Ô˘Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ŸÛÔ ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÊÈÏÈÎfiÙÂÚÔ ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ηӤӷ˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ Ù· ÚÔÛ‰ÔÎfiÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·».

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

35


∂ÈÛÙÔϤ˜

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ °∂ª∏

∆ËÓ ·Ó¿ÁÎË Â›Û¢Û˘ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi ªËÙÚÒÔ (°∂ª∏) ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ Ì ÛÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. Ÿˆ˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, «ÙÔ °∂ª∏ ·ÔÙÂÏ› ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. øÛÙfiÛÔ, ·Ú¿ ÙËÓ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û‡ÛÙ·Û˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Î·È ÙÔÈÔ˘ÙÔÙÚfiˆ˜ ı· ÂÓı·ÚÚ˘Óı› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ∂›Ó·È Â›Û˘ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÛÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ‹‰Ë ·ÔÙÂÏ› ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Á›ÓÂÙ·È ÚËÙ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÛÂÈÚ¿ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Î·È Ë Ï‹Ú˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °∂ª∏». ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ «ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Ì ·ÚÈı. ÚˆÙ. 12397/16.11.2010 ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ °.™. Ù˘ 27/11/2010 Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∫.∂.∂.∂.), ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÊÔÚ›˜, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÈÏÔÙÈ΋ ÌÂÙ¿ÙˆÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ÛÙË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ (°∂ª∏), ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 9 Î·È 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010. ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÈÏÔÙÈ΋˜ ÌÂÙ¿ÙˆÛ˘ ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ηٷÁÚ¿ÊËΠÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÌfi‰È· ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂÙ¿36

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

ÙˆÛ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ. ∆· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÔÌ·Ï‹ ÌÂÙ¿ÙˆÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ÛÙÔ °∂ª∏, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ∂µ∂£ ÌÔÚ›, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∫∂∂∂ Î·È Ù· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ, Ì οÔȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú·‰Ô¯¤˜, ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ÌÂÙ¿ÙˆÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ °∂ª∏, ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë «·Ú·ÁˆÁÈ΋» ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘». ∫È ÂÓÒ Ë ∫∂∂∂ Î·È Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó Ô˘ÛÈÒ‰Ë ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚¿ÏÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ, fiˆ˜ ÔÈ ·ÓˆÙ¤Úˆ, ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ °.∂.ª∏., ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ, Ë ¶ÔÏÈÙ›· ΈÊ‡ÂÈ ÛÙ· Û¯ÂÙÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù·. ∂›Ó·È ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÁÎÚÔ˘ÛȷΤ˜ ÏÔÁÈΤ˜ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ‚ÔËıÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫¿ı ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °∂ª∏. ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¶ÔÏÈÙ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹. ¶Ò˜ fï˜ ÌÔÚ› Ë ¶ÔÏÈÙ›· Ó· ÛÙ·ı› ·ÚˆÁfi˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∫∂∂∂ Î·È ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, fiÙ·Ó ÛÂÈÚ¿ ˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ °.∂.ª∏. ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂΉÔı›; ∫·ÙfiÈÓ Û¯ÂÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÙÔ ∂µ∂£, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÙÔ˘ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, ÛÙËÓ ÂÈÌÂÏËÙËÚȷ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙÔ °∂ª∏ (¡. 3419/2005, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ ¡. 3853/2010), η٤ÏËÍ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂΉÔı› 26 ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘. ∞fi ÙÒÚ· ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ã ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2011, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ù‡¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ °∂ª∏, Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÔÈ ˆ˜ ¿Óˆ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ».


www.πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ªÂÏÒÓ.gr ª›· ¡¤· ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ∏ ˘ËÚÂÛ›· «www. πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ªÂÏÒÓ.gr» ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜, ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û‡Ó‰ÂÛË (link) Ì ÙÔÓ ÂÙ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ¯ÒÚÔ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÙfiÛÔ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ site ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·Èڛ˜. °È· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ù· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÏË Ì·˜ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ fiÓÔÌ· ÂÚÈÔ¯‹˜ (domain name) ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ www.domainname. , Î·È ‰È΋ ÙÔ˘˜ (Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·) ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. ∞ÎfiÌË Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó: 1. ¡· Ì·˜ ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ÛÙÔ e-mail: support@ebeth.gr, ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο fiÛÔ Î·È ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο, ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ¤Ó· ·ÁÁÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ, 80 ÂÚ›Ô˘ Ϥ͈Ó, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ∞ºª Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. 2. ¡· Â›Ó·È Ù·ÌÂȷο ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ÙÔÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ªË¯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Î. ÷Ú. ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ÛÙÔ ÙËÏ. 2310-370.121 (10.Ì. - 1Ì.Ì).

www.πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ªÂÏÒÓ.gr


∂ÈÙ˘¯‹˜ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ 1˘ Defensys

∏ 1Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, «Defensys 2010» Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi ÙȘ 28-31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘

ª

 ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ¤ÊıËÎÂ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ 1˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, «Defensys 2010», Ë ÔÔ›· ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Î·È Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi ÙȘ 28-31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

38

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


ªÂ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ¤ÊıËÎÂ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ 1˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, «Defensys 2010», Ë ÔÔ›· ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Î·È Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi ÙȘ 28-31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ŒÙÛÈ Ì‹Î·Ó ÛÙ¤Ú˜ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ 2˘ «Defensys» ÙÔ 2012, fiÙ·Ó Î·È ı· Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ÙȘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 100 ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ª¿ÏÈÛÙ· Ë 2Ë «Defensys» ÙÔ 2012 Û˘Ì›ÙÂÈ Î·È Ì ÙÔ Á¶ϋıÔ˜ Â·ÊÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô˘ Â›Ó·È ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¡·ÙÔ˚ÎÔ‡ ÂÈÙÂÚ·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, Ï›Ԣ (NDC GR), ı· Â›Ó·È ÙfiÙÂ Î·È ¤‰Ú· Ù˘ Ù·¯Â›·˜ Â¤Ì‚·Û˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ¡∞∆√ (NRF). ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ¶¿ÓÔ˜ ªÂÁÏ›Ù˘. ™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ∏ 1Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, «Defensys Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ Defensys, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ 2010» ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙË ¢∂£ ∞∂, ÙË Helexpo ∞∂ Î·È ÙÔ ¢È·‚·ÏηÓÈÎfi Î·È ¶·Ú¢Í›ÓÈÔ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ (¢π¶∂∫), ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂µ∂£) Î·È Â› 4 Ë̤Ú˜ η٤ÛÙËÛ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. √ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ‹ÙÔÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ Ó¤ˆÓ ÁfiÓÈÌˆÓ È‰ÂÒÓ, ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ, ȉȷ›ÙÂÚ· Â¿Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ˆ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ˆ˜ ÂÎı¤Ù˜ 162 ÂÙ·ÈÚ›˜ ·fi 22 ¯ÒÚ˜, ÂÓÒ 48 ÎÚ¿ÙË ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ª¤ÛË Î·È Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹, ∞ÊÚÈ΋, ∞Û›· Î·È µfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó Â›ÛË̘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜-ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· 17 ÀÔ˘ÚÁÔ›-ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ› ∞̇Ó˘ ËÁ‹ıËÎ·Ó ÙˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ‹Ù·Ó 9.342 Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂȉÈÎÔ› ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·fi 52 ¯ÒÚ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ȉȷ›ÙÂÚ· Ë Û˘Ó¯‹˜ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Î·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ¶¿ÓÔ˜ ªÂÁÏ›Ù˘. ∞‰È¿ÏÂÈÙË ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË «Defensys 2010» Î·È Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Û˘ Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ °¢∞∂∂ (°ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ∂ÍÔÏÈÛÌÒÓ Î·È ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ) ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙȘ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ÙˆÓ 48 ¯ˆÚÒÓ Ô˘ Â›ÛËÌ· ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ∞Ì˘ÓÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙËÓ «Defensys 2010», ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ÂÚ›ÙÂÚ· Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› fiˆ˜ ÔÈ NAMSA, NATO Î·È EU/CSDP. ∞ÎfiÌË, Û ÂȉÈÎfi ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÚÒÙË ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÔÛÙÔÏ‹ ∂È‚ÔÏ‹˜ Î·È ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 1897 Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÙ¿ ¯ˆÚÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ «Defensys», ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ËÌÂÚ›‰·ÊfiÚÔ˘Ì ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, fiÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∞̇Ó˘, Â›ÛË̘ ∞ÔÛÙÔϤ˜, ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ·Ì‡Ó˘, η٤ıÂÛ·Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· «∂ÍÔÏÈÛÙÈο ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¶·ÚfiÓÙÔ˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∫ϛ̷ÙÔ˜». ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ fiˆ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞̇Ó˘ ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ÔÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙÔ˘ EDA (∂˘Úˆ·˚Îfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÕÌ˘Ó·˜) Î·È ÙÔ˘ OCCAR (√ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û ÂÍÔÏÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·), ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘Ì ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

39


¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ŒÓˆÛË ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ∞ÂÚԉȷÛÙËÌÈ΋˜ & ÕÌ˘Ó·˜ (∂∂§∂∞∞), ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Î·È Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜: «∞Ì˘ÓÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ - ∂ÍÔÏÈÛÌÔ› Î·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ∞Ì˘ÓÙÈ΋˜ µÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·» & «™˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜». ∏ «Defensys», ¤Ú· ·fi ÛËÌÂ›Ô Â·Ê‹˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ·ÔÙÂÏ› Î·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÎıÂÛÈ·Îfi-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙfiÓˆÛ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Î·È Û˘Ó‰Úȷ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ÙˆÓ 48 ¯ˆÚÒÓ Ô˘ Â›ÛËÌ· ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ «Defensys» ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌfiÓÔ ¤Ó· ıÂÛÌfi ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·Ì˘ÓÙÈ΋ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ∞Ì˘ÓÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ √È ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ˆ˜ ÂÎı¤Ù˜ ÛÙË "Defensys 2010" ›ӷÈ: ∞ÁÁÏ›·, ∞ÚÌÂÓ›·, µÔÛÓ›·, µÔ˘ÏÁ·Ú›·, °·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›·, ∂Ï‚ÂÙ›·, ∂ÏÏ¿‰·, ∏.¶.∞, πÔÚ‰·Ó›·, πÛ·Ó›·, πÛÚ·‹Ï, πÙ·Ï›·, ∫·Ó·‰¿˜, §›‚·ÓÔ˜, √ÏÏ·Ó‰›·, √˘ÁÁ·Ú›·, ¶Ôψӛ·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ƒˆÛ›·, ™ÏÔ‚·Î›·, ™Ô˘Ë‰›·, NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency), EU/EDA(European Union / European Defence Agency) √È ¯ÒÚ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·¤ÛÙÂÈÏ·Ó Â›ÛË̘ ˘„ËÏfi‚·ı̘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙË "Defensys 2010" ›ӷÈ: ∞›Á˘ÙÔ˜, ∞Ï‚·Ó›·, ∞ÚÌÂÓ›·, ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, µ¤ÏÁÈÔ, µÔÛÓ›· ∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË, µÔ˘ÏÁ·Ú›·, °·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›·, ∂ÏÏ¿‰·, ∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù·, πÓ‰›·, πÔÚ‰·Ó›·, πÚ¿Î, πÛ·Ó›·, πÛÚ·‹Ï, πÙ·Ï›·, ∫·Ó·‰¿˜, ∫·Ù¿Ú, ∫¤Ó˘·, ∫›Ó·, ∫‡ÚÔ˜, §›‚·ÓÔ˜, §È‚‡Ë, ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ, ª·ÓÁÎÏ·ÓÙ¤˜, ª·¯Ú¤ÈÓ, ¡fiÙÈÔ˜ ∞ÊÚÈ΋, ¡fiÙÈÔ˜ ∫ÔÚ¤·, √Ì¿Ó, √˘ÁÁ·Ú›·, √˘ÁοÓÙ·, ¶Ôψӛ·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ƒˆÛ›·, ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›·, ™ÂÚ‚›·, ™ÏÔ‚·Î›·, ™Ô˘Ë‰›·, ™ÚÈ §¿Óη, ∆·˚Ï¿Ó‰Ë, ∆Ô˘ÚΛ·, ∆Û·ÓÙ, ∆˘ÓËÛ›·, ºÈÏÈ›Ó˜, NAMSA/NATO, EU/EDA (European Union / European Defence Agency), OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement).

40

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


∞Ó·Ó¤ˆÛË ∂Í·ÁˆÁÈÎÒÓ ∂ˆÓ˘ÌÈÒÓ

‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9 ÙÔ˘ ¡. 936/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ·, Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ªËÙÚÒÔ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î¿ı ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ‹ ·Ó·Ó¤ˆÛ‹˜ Ù˘.

∞. ∂¿Ó Ë Âȯ›ÚËÛ‹ Û·˜ ηٷ¯ˆÚ‹ıËΠ‹ ·Ó·Ó¤ˆÛ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ªËÙÚÒÔ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ (∂ª∂) ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2008 Î·È ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓË Û ·˘Ùfi, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â¤ÏıÂÈ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÎÚÔÛÒËÛ‹ Ù˘, ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ˘Ô‚¿ÏÂÙ ̤¯ÚÈ ÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ÌÂ: 1. À‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¡.1599/1986, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ı· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÎÚÔÛÒËÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Ùˆ¯Â˘ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È: ·) ÛÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ 42

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


‚) ÛÙȘ ÔÌfiÚÚ˘ı̘ Î·È ÙȘ ÂÙÂÚfiÚÚ˘ı̘ ÂÙ·Èڛ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÔÌfiÚÚ˘ıÌÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Á) ÛÙȘ ∂¶∂ ÔÈ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ‰) ÛÙȘ ∞∂ Ô Úfi‰ÚÔ˜, Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È Ô ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ™ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ıˆÚË̤ÓÔ ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ·fi ¢ËÌfiÛÈ· ∞Ú¯‹. 2. À‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË Û ‰‡Ô ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· (ÂÈÛ˘Ó¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ ¤ÁÁÚ·ÊÔ), Ì ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ù ηٿ Ù· ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÙÚ›· ËÌÂÚÔÏÔÁȷο ¤ÙË (2008, 2009,2010). ™ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ô Îˆ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÂÍ·ÁfiÌÂÓÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Î·È Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ (Harmonized Commodity Description and Coding System 2002) Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙË Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ÔÓÔÌ·ÙÔÏÔÁ›· 2002 & 2004 (Combined Nomenclature 2002 & 2004). √È Îˆ‰ÈÎÔ› ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› ˆ˜ Έ‰ÈÎÔ› intrastat Î·È ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÎÙÂψÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. 3. ¶·Ú¿‚ÔÏÔ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ∆·Ì›Ԣ 9€. ( ¢È·Ù›ıÂÙ·È ·fi Ù· ∫∂¶ Î·È ÙȘ ¢√À). µ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Â¤ÏıÂÈ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, ÛÙËÓ ÂÎÚÔÛÒËÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ‹ ÛÙËÓ Ùˆ¯Â˘ÙÈ΋ Ù˘ ηٿÛÙ·ÛË ‹ ÛÙËÓ ÔÈÓÈ΋ Î·È Ùˆ¯Â˘ÙÈ΋ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó, ÂÎ Ó¤Ô˘ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: 1. ¢ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÓÔÌÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ Ë ·ÚÔ‡Û· ÂÎÚÔÛÒËÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ñ ™ÙȘ ∞∂ Î·È ∂¶∂, º∂∫ Ì ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ÂÎÚÔÛÒËÛË (ʈÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ) ñ ™ÙȘ √.∂. Î·È ∂.∂., ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÔÔÔ›ËÛË (ʈÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ) 2. ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÂÚ› ÌË Ùˆ¯Â‡Ûˆ˜ ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∆Ì‹Ì· ¶Ùˆ¯Â‡ÛˆÓ) ñ ™ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ, ñ ™ÙȘ √∂ Î·È ∂∂ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÌfiÚÚ˘ıÌÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ & ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ñ ™ÙȘ ∂¶∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ & ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ñ ™ÙȘ ∞∂ ÁÈ· ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢™, ÙÔ˘˜ ¢È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ Î·È ∂ÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˘˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ & ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· 3. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÔÈÓÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘ ¢ÈηÛÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ∆Ô ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎfi ·˘Ùfi ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ· ·fi ÙÔ ∆Ì‹Ì· ∂Í·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Ì ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÊˆÙÔ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙÔ˜, ÙˆÓ: ñ º˘ÛÈÎÔ‡ ÚfiÛˆÔ˘ ÛÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ñ √ÌÔÚÚ‡ıÌˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÛÙȘ √.∂. Î·È ∂.∂. ñ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÛÙȘ ∂¶∂ ñ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢™, ‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Î·È ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÛÙȘ ∞∂. ∆Ô ·ÚfiÓ Î›ÌÂÓÔ Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ¤ÓÙ˘· (∞›ÙËÛË - À‡ı˘ÓË ¢‹ÏˆÛË) ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙËı› Î·È ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ ÙÔ˘ ∂µ∂£ www.ebeth.gr Î·È ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·. √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

43


∞π∆∏™∏ Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋˜ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›·:………………............

¶ƒ√™ ∆√ ∂ª¶√ƒπ∫√ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

………………………………...…………….. ……………...…………………………...….. …………………………………………….....

∞.º.ª.: …………………………............... ∞Ú. ∂ȉÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘

¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ·Ó·ÓÂÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ÂˆÓ˘Ì›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ Ì·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚËı› ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ªËÙÚÒÔ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ (∂.ª.∂.) ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ›‰Ë ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9 ÙÔ˘ ¡. 936/79, fiˆ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ̠ÙÔ ¿ÚıÚÔ 38 ÙÔ˘ ¡. 2778/99.

∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ (∂.ª.∂.) 60/………………/………........

¢È‡ı˘ÓÛË: …………………….............. ………………………………...…………….. ...........................................................

™˘Ó˘Ô‚¿ÏÏÔ˘ÌÂ: ·) °Ú·ÌÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ∆·Ì›Ԣ ÂÈÛڿ͈˜ 9,00 ¢ÚÒ, ·Ú. …………… ‚) ¢‹ÏˆÛË Û ‰‡Ô ·ÓÙ›ÁÚ·Ê·, ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ô˘ οӷÌ ٷ ¤ÙË ·fi 2007 ̤¯ÚÈ 2009.

∆.∫.: ……………………………................ ∆ËÏ.: .................................................. Fax:….……………………..............…….. E-mail:……………………….…............... Website:…………………………............. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ………………….............. ™˘ÓËÌ̤ӷ 1) ………………………………................. 2) ……………………….................……… 3) ………………….................…………… 4) ………………………………................. 5) ……………………….................……… 44

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

ÀÔÁÚ·Ê‹ - ™ÊÚ·Á›‰·


∞ƒ£ƒ√ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢∂£ ∞∂, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ¶Ô˙ÚÈΛ‰Ë

√È ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ¿ÏÈ Â‰Ò

√ 46

ÂÎıÂÛÈ·Îfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ¤‰ÂÈÍ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÓÙÔ¯¤˜ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ οÓÂÈ ‚‹Ì·Ù· ›Ûˆ, ÂÚÈÎfiÙÔÓÙ·˜ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ÌÔÈÚ·›· ÂËÚ¤·Û·Ó Ù· ¤ÍÔ‰· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ‚¤‚·È· ÙË ‚Ȉ̤ÓË ÂÔ›ıËÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ fiÙÈ ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ̤ÛÔ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÂÁÁ‡ÙÂÚ· ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Î·È ˆÏËÙ¤˜ Û ¤Ó· ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô‡Ù fiÙÈ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Îϛ̷ ·ÎfiÌ· Î·È Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ‚¤‚·È· Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ·˘Ùfi Ó· ÂÚÓ¿ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


∆· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÎıÂÛȷ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÎÏfiÓËÙ· Î·È ÂÈÛÙÈο ·ÎfiÌ· Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘. ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÓˆÛË ∂Îı¤ÛÂˆÓ (UFI), Ù˘ ÔÔ›·˜ ̤ÏÔ˜ Â›Ó·È Ë ¢∂£ ∞∂, fiÏÔ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Û οı ÙfiÓÔ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÂÎıÂÛȷ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∞Ó ¤¯ÂÙ ÏÔÈfiÓ ·Ó·ÚˆÙËı› ÙÈ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ ÁÈ· Ó· ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÂÎı¤Ù˜, Ù· ̤۷ ‹ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë UFI ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó·Ó ÔχÙÈÌÔ Ô‰ËÁfi ÚÔ˜ Ó·˘ÙÈÏÏÔ̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÎÏ¿‰Ô. ¶Ò˜ ı· ÂÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎı¤Ù˜ °È·Ù› ÏÔÈfiÓ ÔÈ ‰È· ˙ÒÛ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ‚·ÛÈΤ˜ ÁÈ· ÙȘ business; - ∂›Ó·È ˙ˆÙÈ΋ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ. - √È ÂÎı¤ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ÛÊ˘ÚËÏ¿ÙËÛË Î·È ÙËÓ Û‡ÛÊÈÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ. - ¶ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÚÔÔÙÈÎÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ¤Ó·˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜. - ∂›Ó·È Ô ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÌԯχÛÂȘ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛˆÓ. - ∂›Ó·È Ô ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ. - ∂›Ó·È Ô ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤Ú¢ӷ˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÂÓfi˜ ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ ÚÔÊ›Ï. - ∂›Ó·È Ô ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ˆÏ‹ÛÂȘ. ™Ù‹ÚÈÍË ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· - √È ÂÎı¤ÛÂȘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¿ÌÂÛ˜ ‰·¿Ó˜ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎı¤Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ (ÂÎıÂÛȷΤ˜ ηٷÛ΢¤˜, ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜). - ∂ÓÂÚÁÔÔÈÔ‡Ó ¤ÌÌÂÛ˜ ‰·¿Ó˜ ·fi ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÂÎı¤Ù˜, Û ÍÂÓԉԯ›·, ÂÛÙ›·ÛË, ÂÌfiÚÈÔ, ‰È·ÛΤ‰·ÛË, „˘¯·ÁˆÁ›·, ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ - ¶·Ú¿ÁÔ˘Ó ÊfiÚÔ˘˜ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô (Û ÌÈÛıÔ‡˜, ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ·Î›ÓËÙ·) - ¶·Ú¿ÁÔ˘Ó º¶∞ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·fi ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÂÎı¤Ù˜. - √È ÂÈÛΤÙ˜ ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ̤ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ¤ˆ˜ Î·È 1,2 ÊÔÚ¤˜, Û ¤Ó·Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi Î·È ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó·Ó ̤ÛÔ ÙÔ˘Ú›ÛÙ· (¿Óˆ ·fi 6%). -√È ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÚԂϤ„ÈÌ· ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ¤Ó· ÚÔÔÚÈÛÌfi. - ¶ÚÔˆıÔ‡Ó ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ËÁ‹ ÔχÙÈÌˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. - ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÔ¯ÈÎfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÛÂ˙fiÓ ¯·ÌËÏ‹˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ¶Ò˜ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· - √È ÂÎı¤ÛÂȘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ∞∂¶. - ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌÔÚ›Ô˘. - ∂ȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ live ÂΉËÏÒÛˆÓ. - ∞˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ηٷÓfiËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ··Û¯fiÏËÛË. - ∂ÓÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ÂÙ·ÈÚÈο Ù·Í›‰È· (̤ۈ ·¤ÚÔ˜, ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘). •ÂΛÓËÛÂ Ô ıÂÙÈÎfi˜ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÈÔ Â›Î·ÈÚ·, ηıÒ˜ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÎıÂÛȷ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¿ÊËÛ ›Ûˆ Ù˘ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Û‡Ìʈӷ ÙÔ˘√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

47


Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, 6Ô Î·È ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ Ù˘ UFI, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010. ªÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÎıÂÛȷ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ¿ Ì ıÂÙÈÎfi ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÚÔÛÙ¿, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Ë ∂˘ÚÒË ˘ÛÙÂÚ› ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∆· ÛÙÔȯ›· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ·fi 173 ÂÙ·ÈÚ›˜ Û 54 ¯ÒÚ˜. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÙËÓ ∞Û›·/∂ÈÚËÓÈÎfi Î·È ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹/∞ÊÚÈ΋ η٤ÁÚ·„·Ó ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ηٿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 10% ÙÔ 2010 ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2009. ∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ∂˘ÚÒË ¤‰ÂÈÍ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË, Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙÔ ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘˜ Î¤Ú‰Ë ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ 2010 ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009. ∏ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú¤ıËΠ۠Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›· ·fi ÙÔ 2008, ‰È·Ê¿ÓËΠ۠fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÌÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ηٿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011. ¶ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™‹ÌÂÚ· ۯ‰fiÓ ÙÔ 50% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ›Ûˆ ÙÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÙÔ‡Ó Ì ıÂÙÈÎfi ‚ϤÌÌ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù· ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ı· ÌÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2012. ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ¢·›ÛıËÙ˜ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó¤ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó, ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Î‡„Ô˘Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÌÈ·˜ ÂıÓÈ΋˜/ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ ‹ Î·È ÌÈ·˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜.

48

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


NEA ˘ËÚÂÛ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ∂ÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· e-banking ÌÈ·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, EUROBANK EFG ‹ MARFIN EGNATIA BANK, Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Û·˜ ‡ÎÔÏ·, ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÂٷΛÓËÛ˘. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ·Ï‹ Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ̤۷ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂µ∂£, www.ebeth.gr

∂ª¶√ƒπ∫√ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™


™∂ªπ¡∞ƒπ∞

·fi ÙÔ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ∆¯ÓÈÎÔ‡ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ∆Ô ∂µ∂£, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÛÂÈÚ¿˜ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ, Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· «Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ˆ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·ÛÊ·Ï›·˜», Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 13 ÙÔ˘ Ó. 1568/85 Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 6 ÙÔ˘ .‰. 17/96. T· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÌÔÚʈıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·, ÛÙËÓ °’ ηÙËÁÔÚ›·. ∆· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ .‰.294/88, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∫∞∆∏°√ƒπ∞ °' ∫ø¢π∫√™ ∞ƒπ£ª√™ 1. °ÂˆÚÁ›· 01 2. ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 02 3. ∂ÌfiÚÈÔ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÍÂÓԉԯ›·, ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·ÔıË·ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÂÏÈÁÌÒÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ, ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÔıË·ÛÂȘ ˘ÁÚÒÓ Î·È ·ÂÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÌÂÙ¿ „‡Íˆ˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫·ÙËÁÔÚ›· µ'. ∆· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷ Î·È ÔÈ ·Ôı‹Î˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·˘Ù‹Ó, ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·˘Ù‹ ηÙËÁÔÚ›· Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. 6,7 4. ∆Ú¿Â˙˜, ÏÔÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ȉڇ̷ٷ, ·ÛÊ¿ÏÂȘ, ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂȘ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÏÔÈ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎÙfi˜ ·' ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÂÏÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· µ'. 8,9 5. ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË 130272/3.4.2003 ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜: ñ Ë ÔÌ¿‰· π ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÚ·Ê›· Î·È È·ÙÚ›· (ÏËÓ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›ˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ), Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 5 ˆÚÒÓ Î·È ñ Ë ÔÌ¿‰· ππ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ °, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 10 ˆÚÒÓ. ∆· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ∆ÂÙ¿ÚÙË, ·fi ÙȘ 17:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 22:00, Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Â› Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ªÔÚȯfi‚Ô˘ 1 (§·‰¿‰Èη). ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È: ñ ÁÈ· Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙˆÓ 5 ˆÚÒÓ ÛÙ· 40 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È 65 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË ñ Î·È ÁÈ· Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙˆÓ 10 ˆÚÒÓ ÛÙ· 45 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È 75 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£.

°È· ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ (∆ÛÈÌÈÛ΋ 29, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 2310 370 180, 370 181, Fax: 2310 370 175). 50

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


∂ª¶√ƒπ∫√ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¢/ÓÛË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜

™∂ªπ¡∞ƒπ√ Ô ∂ƒ°√¢√∆∏™ ˆ˜ ∆∂áπ∫√™ ∞™º∞§∂π∞™ °È· ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 50 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ∂¶π∫π¡¢À¡√∆∏∆∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™: °’ ∫∞∆∏°√ƒπ∞ (¶¢ 294/88 Î·È 17/86) ∞π∆∏™∏ ™Àªª∂∆√Ã∏™ ™ÙÔȯ›· ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘/˘ ∂¶ø¡Àª√:

√¡√ª∞:

∆√¶√™ °∂¡¡∏™∏™:

√¡√ª∞ ¶∞∆ƒ√™: ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ °∂¡¡∏™∏™:

∞ƒπ£. ¢.∆∞À∆√∆∏∆∞™:

∂∫¢√£∏∫∂ ∞¶√:

∆∏¡:

£∂™∏ ™∆∏¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏: ∂¶ø¡Àªπ∞ / ∆π∆§√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™: ¢π∂À£À¡™∏: ∆∏§.:

FAX:

∞ÚÈı. ªËÙÚÒÔ˘ ∂µ∂£:

e-mail: (Â¿Ó Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ë Âȯ›ÚËÛË)

∫∞∆∏°√ƒπ∞ °' (ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ) (¶.¢. 294/88) 1. °ÂˆÚÁ›· 01. 2. ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 02. 3. ∂ÌfiÚÈÔ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÍÂÓԉԯ›·, ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·ÔıË·ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÂÏÈÁÌÒÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ, ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÔıË·ÛÂȘ ˘ÁÚÒÓ Î·È ·ÂÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÌÂÙ¿ „‡Íˆ˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫·ÙËÁÔÚ›· µ'. ∆· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷ Î·È ÔÈ ·Ôı‹Î˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·˘Ù‹Ó, ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·˘Ù‹ ηÙËÁÔÚ›· Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË 6,7. 4. ∆Ú¿Â˙˜, ÏÔÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ȉڇ̷ٷ, ·ÛÊ¿ÏÂȘ, ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂȘ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÏÔÈ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÂÏÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· µ' 8,9. 5. ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ŸÏ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ π Î·È ππ. √Ì¿‰· π ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·) ÁÚ·Ê›· Î·È ‚) È·ÙÚ›· (ÏËÓ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›ˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ). ¢È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 5 ÒÚ˜. √Ì¿‰· ππ fiÛ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· π. ¢È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 10 ÒÚ˜. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· °’: (™ËÌÂÈÒÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·Ï‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜) 1 2 3 4 5 ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ·Ó·Ï˘ÙÈο: ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ÀÔÁÚ·Ê‹ ™ÊÚ·Á›‰· ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È: ∞) ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· π ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 40 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÙˆÓ 65 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË Î·È µ) ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ππ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 45 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÙˆÓ 75 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË. ¶·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ηٷı¤ÛÂÙÂ, ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, Û˘ÌÏËڈ̤ÓË ÙËÓ ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ªÔ‡ÌÔ˘Ï·˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, ∆ÛÈÌÈÛ΋ 29, 546 24 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÏ.: 2310/370.180, 370.181, fax: 2310/370.114, 370.136. √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

51


¢ÈÂıÓ‹˜ ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Û ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ∞¶£

√ ηıËÁËÙ‹˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∆¯ÓÈ΋˜ ÃËÌÈÎÒÓ ¢ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ŒÚ¢ӷ˜ & ∆¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÂȉÈÎfi µÚ·‚Â›Ô ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ “ηı·Ú‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜” HYDROSOL, Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÂÊÈÎÙ‹ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ·fi ÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÎÔÌ¤˜ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ Ú‡ˆÓ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 1Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ∂µ∂£ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢∂£, ηٿ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ.

 ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ (ÛÙȘ 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010) Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ŒÚ¢ӷ˜ (European Research Council, ERC) Helga Nowotny Û˘Ó¯¿ÚË ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ÃËÌÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Ù˘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞¶£, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ˘„ËÏÔ‡ ·ÚÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‚Ú·‚Â›Ô «ERC Advanced Grant».

ª 52

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


√ ηıËÁËÙ‹˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÃËÌÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∞¶£, ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∆¯ÓÈ΋˜ ÃËÌÈÎÒÓ ¢ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂∫∂∆∞ Î·È Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ ∑ÒÓ˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ∞.∂. ∆Ô ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ¢Ú. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «ARMOS-Advanced Multifunctional Reactors for Green Mobility and Solar Fuels» (¶ÚÔËÁ̤ÓÔÈ ¶Ôχ-ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ› ∞ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ÁÈ· ¶Ú¿ÛÈÓË ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ∏Ïȷο ∫·‡ÛÈÌ·), ı· ÂȯÔÚËÁËı› ·fi ÙÔ ERC, Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.750.000 ¢ÚÒ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ARMOS Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË «ËÏÈ·ÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ» Ì Ԣ‰¤ÙÂÚÔ ‹ Î·È ÌˉÂÓÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ· ¿Óıڷη ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ÓÂÚfi, ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∏ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÂÈÛً̘ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ˘ÏÈÎÒÓ, ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ Î·È ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ô ¢Ú. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ Î·Ù·Ï˘ÙÈÎÒÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Î·˘Û·ÂÚ›ˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ. ∏ ¤Ú¢ӷ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÁfiÓÈÌ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ËÏÈÔıÂÚÌÔ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›· ·Ó·‰˘fiÌÂÓË Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË. ∆Ô ¤Á΢ÚÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi New Scientist (∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2010) ·Ó·Ê¤ÚıËΠ‹‰Ë ÛÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·fi ÙÔÓ ¢Ú·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ ˆ˜ «The Next Best Thing to Oil». ∆Ô ERC ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ŒÚ¢ӷ˜ (ERC) ȉڇıËΠÙÔ 2005 Ì ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ·ÚÈÛÙ›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¿ÚÈÛÙÔ˘˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÒÛÙ ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ERC Advanced Grant ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È Û ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, Ì ‰ÈÂıÓ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ¤Ú¢ӷ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰ÈÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfiÙËÙ·˜, Û ı¤Ì·Ù· ·È¯Ì‹˜. ∆· Û¯fiÏÈ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ERC ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ARMOS: «ÙÔ Ôχ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÛÙ¿ıÌ˘ Î·È ·ÓÔ›ÁÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜, ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜», ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ¢Ú. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ «‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·, fiˆ˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·È ÙÚ¤¯Ô˘Û· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘, ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ·˜ Ì›· Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÙÔ˘, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ Î·È Ù· ‚Ú·‚›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ». ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ¢Ú. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘Ó¯¿ÚË fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ™ˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Î·È ∞ÂÚÔÏ˘Ì¿ÙˆÓ «ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ì·˜ ¤ÚÁÔ˘. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·˘Ù‹ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ̛· Ôχ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Î·È Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ‰‡Ó·ÌË Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ Ú¿ÛÈÓˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. ∆Ô ERC Advanced Grant ı· ‰ÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÒıËÛË ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ Ôχ-ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ú¿ÛÈÓ˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ËÏÈ·ÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ì ÌˉÂÓÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ· ¿Óıڷη». √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

53


∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ °π∞ ∆∞ ª∂§∏ ∆√À ∂µ∂£

∂ª¶√ƒπ∫√ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ THESSALONIKI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

www.ebeth.gr

∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ, ∆Ô ∂µ∂£ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ fiÔ˘ Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ, fiÔÙ ÙÔ ıÂÏ‹ÛÂÙÂ! ªÂ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÙÂ Î·È ÙËÓ ÈÛÙˆÙÈ΋ (‹ ÚÔÏËڈ̤ÓË) οÚÙ· Û·˜, ÌÔÚ›Ù Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÙ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û·˜ Î·È Ó· ÂÎÙ˘ÒÛÂÙ ¿ÌÂÛ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ù· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο Û·˜. ∫ÂÚ‰›ÛÙ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì·, Ì ÙȘ Ӥ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂.µ.∂.£.! °È· ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô www.ebeth.gr, ‰›Ô «∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£». ∆Ô ∂µ∂£ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Î·È ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ∂¡∞ ∂Àƒø (1€) ÁÈ· οı ÂÍfiÊÏËÛË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Û ̛· ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ: ñ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∞ÔηٿÛÙ·Û˘ ∞Ó·‹ÚˆÓ ¶·›‰ˆÓ (∂§∂¶∞¶). ñ WWF ∂§§∞™, ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

∫ÂÚ‰›ÛÙ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì·! µÔËı‹ÛÙ ٷ ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ!


Primo Q ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ¢ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ∂µ∂£ ∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ, ™·˜ ÚÔÛηÏԇ̠ӷ Û˘Ì‚¿ÏÂÙ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ PrimoQ. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ·Ó·Î‡ÙÂÈ Î¿ÔÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ∂µ∂£ ÂÈı˘Ì› Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ı· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ e-mail Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ Û·˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ì ۇӉÂÛÌÔ (link) ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘. ∫¿ı Âȯ›ÚËÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È ÛÙ·ıÂÚfi username Î·È password Ô˘ Ù˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È Ù· ÔÔ›· Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿. ™˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ PrimoQ, ·Ú¤¯ÂÙ ∞ª∂™∞, ∞•π√¶π™∆∞ Î·È °ƒ∏°√ƒ∞ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ÁÈ· ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Âȉ›ˆÍË Ï‡ÛˆÓ. °È· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Û·˜, ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ site ÙÔ˘ ∂µ∂£, www.ebeth.gr, ‰›Ô "PrimoQ-online ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ", ÂÓÒ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÂÈϤÍÙ ÙÔ ‰›Ô "ªÂϤÙ˜-∂Îı¤ÛÂȘ √∂À", ηÙËÁÔÚ›·: "ŒÚ¢Ó˜ - ¢ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ". ∆Ô ∂µ∂£ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Î·È ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ∂¡∞ ∂Àƒø (1€) ÁÈ· οıÂ Û˘ÌÏËڈ̤ÓÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, Û ̛· ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ: ñ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∞ÔηٿÛÙ·Û˘ ∞Ó·‹ÚˆÓ ¶·›‰ˆÓ (∂§∂¶∞¶). ñ WWF ∂§§∞™, ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¢ÒÛÙ ‰‡Ó·ÌË ÛÙË ÊˆÓ‹ Û·˜! µÔËı‹ÛÙ ٷ ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ!

™˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›Ù ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο! ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È µ√∏£∏™∆∂ ∆∞ ¶∞π¢π∞ ∫∞π ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡!


∞ƒ£ƒ√ Ù˘ ª·Ú›·˜ ∫. µ·ÛÙ·ÚÔ‡¯·*

∞§§∞°∂™ ™∆√¡ ∫.¡. 2190/1920, ª∂∆∞ ∆∏¡ ∂¡™øª∞∆ø™∏ ∆∏™ √¢∏°π∞™ 2007/36/∂∫

¶ 56

1. °ÂÓÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÚfiÛÊ·Ù· „ËÊ›ÛıËÎÂ Ô Ó. 3884/2010, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÓۈ̷ÙÒıËΠÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›Î·ÈÔ Ë √‰ËÁ›· 2007/36/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ 11.07.2007, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·fi ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓۈ̿وÛ˘ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËηÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Ó¤· ¿ÚıÚ· ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÓÔÌÔı¤ÙËÌ· ÙˆÓ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ÙÔÓ Î. Ó. 2190/1920. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ Ô‰ËÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÓۈ̿وۋ˜ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¤ÓÓÔÌË Ù¿ÍË Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηٿÏÏËÏˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ÒÛÙ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ Û ÂÙ·Èڛ˜ Ì ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ Û ڢıÌÈ˙fiÌÂÓ˜ (ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜) ·ÁÔÚ¤˜ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÂÙfi¯Ô˘ Û ·˘Ù‹, Ì ·˘ÙÔÚfiÛˆË ·ÚÔ˘Û›· ‹ ‰È· ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ ‹ ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ηÈ, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ô¯‹˜ ‹ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙfi¯Ô˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜, ›Ù ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÚÔÛÒˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ - ̤ÏÔ˜, fiÔ˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ΋ Ù˘ ¤‰Ú·, ›Ù ·ÎfiÌË ÁÈ·Ù› Î·È ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ηٷÛÙ·ÙÈ΋˜ ¤‰Ú·˜ Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ‹ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ™˘ÓÂχۈÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ·ÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ «·¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ» Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, Â¿Ó Ï¿‚ÂÈ Î·Ó›˜ ˘fi„Ë fiÙÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È „‹ÊÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛı› ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ÂÓÒ Ë ÂÓÂÚÁfi˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÈ‹ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯Ô˘, ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ó. 3884/2010 Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ÚÈÓ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ „‹ÊÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ „‹ÊÔ Ì¤Ûˆ ÏËÚÂÍÔ˘Û›Ô˘, ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó Ó¤· ÌÂÙÔ¯Èο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ·›ÚÔ˘Ó ÓÔÌÔıÂÙÈο, ηÓÔÓÈÛÙÈο ‹ ¿ÏÏ· ÂÌfi‰È·, Ô˘ ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·. 2. ∂È̤ÚÔ˘˜ ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ 2.1. ¢ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÚfiÛÎÏËÛ˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ Û ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ÙÔ˘ Ó. 3848/2010 ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Ó¤ÔÈ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ ˘fi 2‚ Î·È 2Á ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 26 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ‰È¢ڇÓÂÙ·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ™˘ÓÂχÛÂˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ì ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ Û ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Ì¤Û· ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ë ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 26 ¨ 2 Î.Ó. 2190/1920 Î·È Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜, ÂÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ Û ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ë ÚfiÛÎÏËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÛÙÔȯ›· ηÈ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ñ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ì ÌÓ›· ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ‹ ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó, Ì ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ¿ÛÎËÛ˘ ·˘ÙÒÓ ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘, Ì ÚËÙ‹ ·Ú·ÔÌ‹ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ñ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ „‹ÊÔ˘ ̤ۈ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ ‹ Ì ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ‹ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷. ñ ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٷÁÚ·Ê‹˜ (record date), Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË fiÙÈ ÌfiÓÔ Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂΛÓË ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È „‹ÊÔ˘ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË. ñ °ÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, fiÔ˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÙÔ Ï‹Ú˜ ΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÁÁڿʈÓ, ηıÒ˜, √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

57


Â›Û˘, Î·È ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ™˘ÓÂχۈÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ªÂ ÙË Ó¤· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2Á, Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 26 Î.Ó. 2190 Î·È ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ϤÔÓ Ë ÚfiÛÎÏËÛË, ηٿ Ù· ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ú·¿Óˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ·, ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Ì ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ Û ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÛÙ· ¤ÓÙ˘· ̤۷, Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 26 Î.Ó. 2190/1920. øÛÙfiÛÔ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·Ú·ÔÌ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› ÙÔ Ï‹Ú˜ ΛÌÂÓfi Ù˘. ∞Í›˙ÂÈ, Â›Û˘, Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, ÏËÓ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ Ì¤ÛˆÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘, Ë Ó¤· ·Ú. 2Á ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 26, Ì ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ‰È·Ù‡ˆÛË, Ô˘ ÂÓ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ¤ÁÂÚÛ˘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎÒÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛˆÓ, ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÏËÓ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ‰ËÌÔÛȇۈÓ, Ó· ÚԂ› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘, Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Ù·¯Â›· Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÚfiÛ‚·Û˘ Û ·˘Ù‹Ó, Ì ̤۷ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Â˘ÏfiÁˆ˜ ·ÍÈfiÈÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È¿¯˘ÛË ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, fiˆ˜ ȉ›ˆ˜ Ì ¤ÓÙ˘· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ì ÂıÓÈ΋ Î·È ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·. 2.2. ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÌÂÙfi¯ˆÓ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ Û ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÚÈÓ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 Ó. 3884/2010, ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 27 Î.Ó. 2190/1920 ηÈ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ó¤Ô Â‰¿ÊÈÔ ÛÙËÓ ·Ú. 2, ηıÒ˜ Î·È Ó¤· ·Ú. 3 ÛÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤Ó ¿ÚıÚÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú˘ıÌÈÛıÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ Û ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÚÈÓ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ì ÙȘ Ӥ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ: ñ ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔȯÔÎfiÏÏËÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ Û ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, Û˘ÓÙ¤ÌÓÂÙ·È Û 24 ÒÚ˜ ·ÓÙ› ÁÈ· 48, Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ·ÓÒÓ˘Ì˜ ÂÙ·Èڛ˜ ñ ¶ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÙfi¯Ô˘ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ› ·Ó·ÚÙË̤ӷ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘, ¤Ú· ·fi ÙÔ Ï‹Ú˜ ΛÌÂÓÔ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘, Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ú·¿Óˆ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Î·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÛÙÔȯ›·: - ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ „‹ÊÔ˘, ηٿ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ - Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË - Û¯¤‰ÈÔ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· οı ı¤Ì· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ‹ ÂÊfiÛÔÓ Î·Ì›· ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË, Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· οı ı¤Ì· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Î·È Ù˘¯fiÓ Û¯¤‰È· ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ - Ù· ¤ÓÙ˘· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ „‹ÊÔ˘ ̤ۈ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ ∞Í›˙ÂÈ, Â›Û˘, Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ù· ·Ú·¿Óˆ ¤ÓÙ˘· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÁÈ· Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Î·È Ù· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο Î·È ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜, Ô˘ ı· Ù· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó. 58

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


2.3. ¢ÈηÈÔ‡ÌÂÓÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ Û ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 6 Ó. 3884/2010 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ó¤Ô ¿ÚıÚÔ 28· ÛÙÔÓ Î.Ó. 2190/1920, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û °ÂÓÈΤ˜ ™˘ÓÂχÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ì ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ Û ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ì·˜ ‰›Î·ÈÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٷÁÚ·Ê‹˜ (record date) ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË. ªÂ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È „‹ÊÔ˘ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ Û ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘, Ô‡ÙÂ Ë Ù‹ÚËÛË ¿ÏÏ˘ ·Ó¿ÏÔÁ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂٷ͇ Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ù˘ ÔÈΛ·˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤Ó Û‡ÛÙËÌ· ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÓÔÌÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ó· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÙÔ¯Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁÁÚ·Ê‹ Û ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ‹ ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ (fiˆ˜ Ï.¯. ÙÔ ™‡ÛÙËÌ· ∞¸ÏˆÓ ∆›ÙÏˆÓ Ù˘ ∂.Ã.∞.∂. ÁÈ· ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ Ã∞∞) ¤ÓÙ (5) Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ‹ Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ Â·Ó·ÏËÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË. ∆Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤Ó Û‡ÛÙËÌ· ÎÚ›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È „‹ÊÔ˘ ÛÙȘ °ÂÓÈΤ˜ ™˘ÓÂχÛÂȘ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÌÂÙfi¯Ô˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÚÔηٿıÂÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·È Ù˘ ‰¤ÛÌÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘. øÛÙfiÛÔ, ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÂÚıÔ‡Ó, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ·Ú·ÛÙ› Î·È ı· „ËÊ›ÛÂÈ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜, ηٿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Ì¤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÂÓÒ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· Â›Ó·È ϤÔÓ Î‡ÚÈÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ „‹ÊÔ˘, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ηٿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٷÁÚ·Ê‹˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›ÙˆÛË, ·ÚfiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ÚËÙ¿ ÛÙÔ ÓfiÌÔ, ‚¿ÛÈÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘ÔÛÙËÚȯı› fiÙÈ ÚfiÛˆ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÂÙfi¯Ô˘ ηٿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ̤ÙÔ¯ÔÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٷÁÚ·Ê‹˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, ηÙfiÈÓ ¿‰ÂÈ¿˜ Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 28· ¨ 6 Î.Ó. 2190/1920, ˘fi ÙËÓ ·˘ÙÔÓfiËÙË, ˆÛÙfiÛÔ, ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛı› fiÙÈ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ‰ÂÓ ı· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ‰ÈÏ‹ ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ Î·È ·fi ÙÔ Ì¤ÙÔ¯Ô Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·fi ÙÔ Ì¤ÙÔ¯Ô Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ú. 1 ¤ˆ˜ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 28· Î.Ó. 2190/1920 ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ó¤Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, ̤ۈ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ì ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹, ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi, ÛÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 28· ¨ 2 Î.Ó. 2190/1920 ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ Ô ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ‰ÈÔÚÈÛı› ÁÈ· Ì›· ‹ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ °ÂÓÈΤ˜ ™˘ÓÂχÛÂȘ, „ËÊ›˙ÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÌÂÙfi¯Ô˘, ÙȘ Ôԛ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ·Ú¯ÂÈÔıÂÙ› ÁÈ· ¤Ó· (1) ¤ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÈÎÔ‡ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹. ¶¿ÓÙˆ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÌË Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ, ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó Ë „‹ÊÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ù˘ ·fiÊ·Û˘. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, Ì ÙËÓ ·Ú. 3 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘ 28· Î.Ó. 2190/1920 ÚÔ√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

59


‚ϤÂÙ·È fiÙÈ Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜, fiˆ˜ Î·È Ë ·Ó¿ÎÏËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘, Á›ÓÂÙ·È ÂÁÁڿʈ˜ ‹ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷ Î·È ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÚÂȘ (3) Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô˘ Ë ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË Á›ÓÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ··ÈÙÂ›Ù·È Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ΋ Úfi‚ÏÂ„Ë ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ, fiÔ˘ ı· ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È ÚËÙ¿ Î·È ÌÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ˘, fiˆ˜ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô ‹ ¿ÏÏË ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË. 2.4. ∂Í ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ªÂ ÙȘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 7 Î·È 8 ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¿ÚıÚÔ˘ 28· Î.Ó. 2190/1920 ıÂÛ›˙ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚԂϤÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷, ¯ˆÚ›˜ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ÙfiÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·, ›Ù Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ „‹ÊÔ˘ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷, ›Ù Ì „ËÊÔÊÔÚ›· ‰È’ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ·Ú¤¯ÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Ì ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ Ã∞∞, ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 28 ¨6 Î·È 7 Î.Ó. 2190/1920. øÛÙfiÛÔ, Ì ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¿ÚıÚÔ˘ 28· Î.Ó. 2190/1920, ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Ì ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ Ã∞∞ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, fiˆ˜ Ï.¯. Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, ›Ù Ì ·ÌÊ›‰ÚÔÌË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜. 2.5. ¢ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 10 Ó. 3884/2010 ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 32 Î.Ó. 2190/1920 ηÈ, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ıÂÛ›˙ÂÙ·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Ì ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ Ã∞∞ Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘˜, Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, ÂÓÙfi˜ 5 ËÌÂÚÒÓ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· οı ·fiÊ·ÛË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰fiıËÎ·Ó ¤Á΢Ú˜ „‹ÊÔÈ, ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ˘¤Ú Î·È Î·Ù¿ οı ·fiÊ·Û˘ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·Ô¯ÒÓ. 2.6. ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ªÂ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 12 Ó. 3884/2010 ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 39 Î.Ó. 2190/1920, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: 2.6.1. Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ Ì ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ Ã∞∞, Ë ·›ÙËÛË ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ ÚfiÛıÂÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË ‹ ·fi Û¯¤‰ÈÔ ·fiÊ·Û˘ ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, ÂÓÒ Ë ·Ó·ıˆÚË̤ÓË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË Ù›ıÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË ‹ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ 2.6.2. ηٷÚÁÂ›Ù·È ˆ˜ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ú¤ÏÂÈ„Â ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ‹ ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Î·Ù·ÚÁ›ٷÈ, Â›Û˘, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË 2.6.3. ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ì ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ Ã∞∞ Ó· ı¤ÙÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ¤ÍÈ (6) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË, Û¯¤‰È· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ‹ ·Ó·ıˆÚË̤ÓË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË, ÂÓÒ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ÌËÓ ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ıÂÌ¿ÙˆÓ ‹ ÛÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ‹ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ·˘ÙÒÓ Ì·˙› ÌÂ Ù˘¯fiÓ ·ÈÙÈÔ60

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


ÏfiÁËÛË ‹ Û¯¤‰È· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È Ù· ¯ÚËÛÙ¿ ‹ıË 2.6.4. ÚԂϤÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ó· ··ÓÙ¿ ÂÓÈ·›· Û ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ÂÓÒ Ù¤ÙÔÈ· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È fiÙ·Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ȉ›ˆ˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ 3. ŒÓ·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 14 Ó. 3884/2010 , ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û °ÂÓÈΤ˜ ™˘ÓÂχÛÂȘ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ì ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ Û ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÁηÏÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 06.10.2010. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ·Í›˙ÂÈ, ηْ ·Ú¯¿˜, Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ˆ˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Û‡ÁÎÏËÛ˘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚËı› Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 26 Î.Ó. 2190/1920.

* ∏ ª·Ú›· ∫. µ·ÛÙ·ÚÔ‡¯· Â›Ó·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ -Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ NOMOS ¢ÈÎ∂

∂.¶.∂.

∆∂áπ∫∏ ∂∆∞πƒ∂π∞

™Àªµ√À§√π ∞∫π¡∏∆ø¡ ¶ƒ∞°ª∞∆√°¡øª√™À¡∂™ - ∂∫∆πª∏™∂π™ ª∂§∂∆∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏∆ø¡ ª∂§∂∆∏ ∫∞∆∞™∫∂À∏ µπ√ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫ø¡ ∫∆∏ƒπø¡

∏ ›ÎÔÛÈ ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓˆÓ ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È: ∞•π√¶π™∆π∞ - ¶√π√∆∏∆∞ - °¡ø™∏ ∫∞¡∂§§√¶√À§√À 19 ñ 54250 £∂™™∞§√¡π∫∏ ñ ∆∏§: (2310) 415 -566, 415 -531 º∞•: (2310) 315-676 ñ E-mail: info@akmon.com.gr √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

61


∂ΉfiÛÂȘ 62

«¡’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì (ÙËÓ) fiÏË» To ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô‡‚ÂÏ· Ì ٛÙÏÔ: «¡ã ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì (ÙËÓ) fiÏË» , Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010, ·fi ÙÔ˘˜: ™Ù·‡ÚÔ ∫·Ï·Ê¿ÙË, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¡¢ Î·È Ù. ˘Ô˘ÚÁfi ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘, °È¿ÓÓË ∫Ô˘ÎÈ¿‰Ë, ηıËÁËÙ‹ ∞¶£ Î·È Ú. Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, §¿˙·ÚÔ ∫˘Ú›˙ÔÁÏÔ˘, ‰‹Ì·Ú¯Ô ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ Î·È ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë, Ù. ‰‹Ì·Ú¯Ô ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜. ∆Ë Û˘˙‹ÙËÛË Û˘ÓÙfiÓÈÛÂ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ™·‚‚›‰Ë˜. ∆Ô ‚ÈÏ›Ô «¡ã·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì (ÙËÓ) fiÏË» Â›Ó·È ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ∫˘ÚȷΛ‰Ë.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


ª√¡πª∂™ ∂¶π∆ƒ√¶∂™ ∫∞π ™Àªµ√À§π∞ ™∆∞ √¶√π∞ ∂∫¶ƒ√™ø¶∂π∆∞π ∆√ ∂µ∂£ ·/· 1. 2. 3·. 3‚. 4. 5. 6.

7.

8. 9. 10. 11.

12. 13.

∂ÈÙÚÔ¤˜ Î·È ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ∂µ∂£ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∑‹Û˘ (Ù) (ÚÒËÓ ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹) ∆ËϤ̷¯Ô˜ ∫·ÂÙ·Ó›‰Ë˜ (·) °ÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∆ÈÌÒÓ §È·ÓÈÎÒÓ ∆ËϤ̷¯Ô˜ ∫·ÂÙ·Ó›‰Ë˜ (Ù) ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ ¡. £ÂÛ/ӛ΢ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÂÓÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ (·) ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ (Ù) ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ™ÙÂϯÒÓ ·Ú. 15, ¡.1264/1982 ∆ËϤ̷¯Ô˜ ¶¤ÓÙ˙Ô˜ (·) ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘ (Ù) ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ™ÙÂϯÒÓ ¿Úı. 15, ¡.1264/1982°ÂÒÚÁÈÔ˜ °È·ÁÎÈfi˙˘ (·) ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂ÈÙÚÔ‹ ∆ÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÔ‡Ï˘ (Ù) ∞ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂˆÓ £ÂÛ/ӛ΢ (¶∂.∆∞.£) ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ (·) ∂ÈÙÚÔ‹ ÕÛÎËÛ˘ ∂ÔÙ›·˜ Î·È ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ (Ù) ∂ÍÔ˘Û›·˜ Â› ÙˆÓ ∂ÎÙÂψÓÈÛÙÒÓ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÔ‡Ï˘ (·) ·) ∂ÈÙÚÔ‹ ƒ˘ı̛ۈ˜ ºÔÚÙ/ÛÂˆÓ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÔ‡Ï˘ (Ù) •ËÚ¿˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ (·) ‚) ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· Î·È ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÔ‡Ï˘ (Ù) ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ∞Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ºÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙˆÙÒÓ πˆ¿ÓÓ˘ ∆Û¿ÌÔ˘Ú·˜ (·) Î·È ∂ÚÁ·ÙÒÓ §È̤ÓÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∂ÈÙÚÔ‹ §ÔÁÈÛÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∫µ™ πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (Ù) ¶¢ 186/92, ·Úı. 37. ∂‰Ú·: ¶ÂÚÈÊ. ¢/ÓÛË ª¿ÚÎÔ˜ ¶ÚÒ˚Ô˜ (·) Ù˘ √ÈÎ/΋˜ ∂Èı. ∫ÂÓÙÚ. ª·Î‰ÔÓ›·˜ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ÌÌ. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (√¶∂) (Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ η˜ µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘) ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ °ÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ (Ù) ¡. 3299/04 ∞Ó‰Ú¤·˜ ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘ (·) ∂ÏÏËÓÈÎfi ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ √™∂¶ ª·Ú›· ÷Ù˙¿ÎÔ˘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ¶·È‰Â›·˜ ÙˆÓ ∞: ™Ù·‡ÚÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (Ù) 5 ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛ/ӛ΢ ∆ËϤ̷¯Ô˜ ∫·ÂÙ·Ó›‰Ë˜ (·) µ: ºÚÂȉÂÚ›ÎË µÔ‡Î·ÏË (Ù) µ·ÛÈÏÈ΋ ∫Ô˘˚ÌÙ˙‹ (·) °: πˆ¿ÓÓ˘ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜ (Ù) ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÂÓÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ (·) ¢: ∞Ó‰Ú¤·˜ ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘ (Ù) ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ‹˜ (·) ∂: §¿˙·ÚÔ˜ ÃÔ˘Ú‚Ô˘ÏÈ¿‰Ë˜ (Ù) °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ (·) ∂ÈÙÚÔ‹ º›ÏˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ∞fi‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ∆ÚÈÌÂÏ›˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂›Ï˘Û˘

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ 10/09 12/09 12/09 12/09 12/10 01/09 02/09 09/09

12/10

06/04 07/10 07/06 01/09

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

63


ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ¢È·ÊÔÚÒÓ ∞ ¢.√.À. ¡. £ÂÛ/ӛ΢ µ ¢.√.À. ¡. £ÂÛ/ӛ΢ ¢ ¢.√.À. ¡. £ÂÛ/ӛ΢ ∂ ¢.√.À. ¡. £ÂÛ/ӛ΢ ™∆ ¢.√.À. ¡. £ÂÛ/ӛ΢ ∑ ¢.√.À. ¡. £ÂÛ/ӛ΢ ∏ ¢.√.À. ¡. £ÂÛ/ӛ΢ £ ¢.√.À. ¡. £ÂÛ/ӛ΢ π ¢.√.À. ¡. £ÂÛ/ӛ΢ º∞∂ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¢.√.À. ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ ¢.√.À. ∆Ô‡Ì·˜ ¢.√.À. ¡Â¿ÔÏ˘ ¢.√.À. ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ ¢.√.À. §·Áη‰¿ ¢.√.À. ∞Á. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢.√.À. πˆÓ›·˜ ¢.√.À. ™Ô¯Ô‡ ¢.√.À. ∑·ÁÎÏÈ‚ÂÚ›Ô˘ ¶.∂.∫.

14. 64

∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ (∂¶¶¶) 17/99 ¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

∫ÔÛÌ¿˜ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ (·) ªÈ¯·‹Ï µ·Ú¤ÏÏ·˜ (·) ∫ÔÛÌ¿˜ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ (Ù) ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÂÓÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ (·) °ÂÒÚÁÈÔ˜ ƒÔ˘Û›‰Ë˜ (Ù) ™Ù·‡ÚÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (·) ∞Ó‰Ú¤·˜ ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘ (Ù) ∆ËϤ̷¯Ô˜ ∫·ÂÙ·Ó›‰Ë˜ (·) ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™Ô˘ÚÓfiÔ˘ÏÔ˜ (Ù) ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢›Áη˜ (·) ¶¤ÙÚÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ (Ù) πˆ¿ÓÓ˘ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜ (·) §¿˙·ÚÔ˜ ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜ (Ù) ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÔ‡Ï˘ (·) ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢›Áη˜ (Ù) ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ‹˜ (·) ∆ËϤ̷¯Ô˜ ∫·ÂÙ·Ó›‰Ë˜ (Ù) °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÈ¯·Ï¿ÎÔ˜ (·) ª¿ÚÎÔ˜ ¶ÚÒ˚Ô˜ (Ù) ∫ÔÛÌ¿˜ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ (·) ºÚÂȉÂÚ›ÎË µÔ‡Î·ÏË (Ù) ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¢·Ì·Û›Ó·˜ (·) ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∑‹Û˘ (Ù) ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ (·) ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫fiÙÙ˘ (Ù) £ÂÔÊ¿Ó˘ √˘ÁÁÚ›Ó˘ (·) πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (Ù) °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆Û··Ó›‰Ë˜ (·) πˆ¿ÓÓ˘ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜ (Ù) πˆ¿ÓÓ˘ ∞Ó‰ÚÔÓÈΛ‰Ë˜ (·) ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∆˙ÈÚ›Ù˘ (Ù) ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™Ô˘ÚÓfiÔ˘ÏÔ˜ (·) µ·ÛÈÏÈ΋ ∫Ô˘˚ÌÙ˙‹ (Ù) πˆ¿ÓÓÓ˘ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜ (·) πˆ¿ÓÓ˘ ∫˘Ú·Ù˙¿ÎÔ˜ (Ù) ∫ˆÓ/ÓÔ˜ °ÔÚÙÛÈ¿‰Ë˜ (·) °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (Ù) ∞ı. ¶·Ùԇη˜ (·) πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (Ù) ÷ڿϷÌÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ (·) £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ (Ù) ª·Ú›· ÷Ù˙¿ÎÔ˘ (·)

08/10 07/09 07/06 10/10 10/10 02/09 07/09 09/09 11/10 07/09 04/08 09/10 02/10 11/10 11/10 03/09 07/09 03/04 03/04 02/09

11/10


15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

26. 27.

28. 29. 30. 31.

32.

33.

34.

¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÷ڛÛÂÈÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚÈ·Îfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ «∂.∂.™À.ª.» ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∞.∂. ∂ÈÙÚÔ‹ ºÈÏÈÎÔ‡ ¢È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ¢È·ÊÔÚÒÓ ¢.∂. ∞ÛÙÈ΋˜ ÌË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ «∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ŒÓˆÛË ª·Î‰ÔÓ›·˜» (∞¡∂ª) ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ¢.™. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ∆·Ì›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘

ª·Ú›· ÷Ù˙¿ÎÔ˘ (Ù) ºÚÂȉÂÚ›ÎË µÔ‡Î·ÏË (·) ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘

02/09 ∂·ÓÂÎÏÔÁ‹ 17/10/09

∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˜ ª·ÎÈfi˜ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢.™. ∂∂™Àª ∂ÎÚÔÛÒËÛË ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂µ∂£ §ÂˆÓ›‰·˜ ∫Ô˘˝‰Ë˜ (Ù) πˆ¿ÓÓ˘ ª˘ÏˆÓ¿˜ (·) ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ (Ù)

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ (Ù) ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÃÚ˘Û¿Ê˘ (·) ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ (Ù) ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÃÚ˘Û¿Ê˘ (·) ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ πˆ¿ÓÓ˘ ª·ÛÔ‡Ù˘ (Ù) ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ∞ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £¤ÚÌ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢›Áη˜ (·) ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∆¤¯Ó˘ (ex officio) ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ∫ÔÛÌ¿˜ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ (Ù) ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Úı. 4 ÙÔ˘ ¡. 2218/1994 °ÂÒÚÁÈÔ˜ °È·ÁÎÈfi˙˘ (·) (¶¢30/96, ¿Úı.17) °ÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·Ó¤Ï΢Û˘, ¶¿ÚȘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ (Ù) ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ‹ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ˘ Ó·˘·Á›ˆÓ ‹ ÏÔ›ˆÓ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ¢·‚ÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ (·) ™∂πƒπ√™-∫¤ÓÙÚ· ÚfiÏ˄˘ Î·È ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÙȘ ÂÍ·ÚÙËÛÈÔÁfiÓ˜ Ô˘Û›Â˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ √.∫∞.¡∞. - ¢∏ª√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ & ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ √ÈÎÔÓ. ¢Èη›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ (Ù) ™Ù·‡ÚÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (·) ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂Í·ÁˆÁÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ (Ù) ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ (Ù) Ù˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (¡∂À∞∂) ÙÔ˘ ¡.£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ™Ù·‡ÚÔ˜ ¡¤Ó‰Ô˜ (·) ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (Ù) ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘·›ıÚÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î.Ï. §¿˙·ÚÔ˜ ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜ (·) °ÂÓÈ΋ ¢/ÓÛË ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∫ÂÓÙÚ. ª·Î‰ÔÓ›·˜ ¢/ÓÛË ¢ÈÔ›ÎËÛ˘/∆Ì‹Ì· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (Ù) ¢/ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ §¿˙·ÚÔ˜ ÃÔ˘Ú‚Ô˘ÏÈ¿‰Ë˜ (·) ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (Ù) ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (·) ∫ÂÓÙÚ. ª·Î‰ÔÓ›·˜ 2000 - 2006 ¢È·ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ (¢∂∫) ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™Ô˘ÚÓfiÔ˘ÏÔ˜ (Ù)

08/08 11/06 06/07 12/08 02/07 06/10 12/09

09/10 03/03/07

11/08 06/03 11/08 02/08

07/04

09/06

02/09

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

65


35.

36. 37.

38·.

38‚.

39.

40·.

40‚. 41. 42. 43.

66

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ª¿ÚÎÔ˜ ¶ÚÒ˚Ô˜ (·) ·) ∂ÈÙÚÔ‹ ∞‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∑‹Û˘ (Ù) 11/10 ˘·›ıÚÈˆÓ ÛÙ¿ÛÈÌˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆ÚÈηÏÈÒÙ˘ (·) (¢‹ÌÔ˜ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜) ‚) ∂ÈÙÚÔ‹ ∞‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË πˆ¿ÓÓ˘ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜ (Ù) 04/08 ˘·›ıÚÈˆÓ ÛÙ¿ÛÈÌˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ °ÚËÁfiÚ˘ ∆ÛÈfiÙÛη˜ (·) (¢‹ÌÔ˜ ∂¯Â‰ÒÚÔ˘) Á) ∂ÈÙÚÔ‹ ∞‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ÔÓÙÚ·ÊÔ‡Ú˘ (Ù) 11/09 ˘·›ıÚÈˆÓ ÛÙ¿ÛÈÌˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ (·) (¢‹ÌÔ˜ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡) (ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∂™£) (·) ‰) ∂ÈÙÚÔ‹ ∞‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ‹˜ 07/06 ˘·›ıÚÈˆÓ ÛÙ¿ÛÈÌˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ∆ÂÏÈο Ë ÂÈÙÚÔ‹ ‰Â Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ‰ÈfiÙÈ (¢‹ÌÔ˜ ∫·ÏÏÈı¤·˜) Ô ‰‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 15.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ƒ˘ı̛ۈ˜ ºÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂˆÓ µ·ÛÈÏÈ΋. ™·Ô˘Ó¿ (Ù) 04/10 §È̤ÓÔ˜ (∂ƒº§) ™Ù·˘ÚÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ (·) ∞ÛÙÈ΋ ÌË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ 06/05 ÂˆÓ˘Ì›· «∫¤ÓÙÚÔ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∫∂¶∂¢-£)» ∂ÈÙÚÔ‹ ¿ÚıÚÔ˘ 24 ¡. 3386/2005 ÁÈ· ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∑‹Û˘ (Ù) 02/06 ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ˘ËÎfiÔ˘ ÙÚ›Ù˘ ∫ÔÛÌ¿˜ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ (·) ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ¿ÛÎËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ¡. 3386/2005 ÁÈ· πˆ¿ÓÓ˘ ¢·Ì·Û›Ó·˜ (Ù) 11/07 ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ¿ÎÏËÛ˘ ˘ËÎfiÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (·) ÙÚ›Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ·. ªfiÓÈÌË ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Î·È ÙËÓ πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (Ù) 01/06 ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÔÏÈÙ›‰Ë˜ (·) ÂÌÔÚ›Ô˘ (Hellenic Trade PRO) ‚. ÀÔ-∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ 08/06 µ·ÏηӛˆÓ, ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È µÔÚ›Ԣ ∞ÊÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫·Ù¿Ù·Í˘ ª¤ÏÔ˘˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (Ù) 10/06 ÛÙÔ √ÈÎÂ›Ô ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (·) ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ™ÂÚ¤ÙË 01/08 ∂ÈÙÚÔ‹ ∫·Ù¿Ù·Í˘ ª¤ÏÔ˘˜ Û ∆Ì‹Ì· ∂µ∂£ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (Ù) 11/06 πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (·) πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (Ù) 11/06 πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (·) ¡∂™∂∫∞ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ™‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ∆ËϤ̷¯Ô˜ ∫·ÂÙ·Ó›‰Ë˜ (Ù) 03/07 ∂Î·›‰Â˘Û˘ & ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Ì ÙËÓ ∞·Û¯fiÏËÛË ŸıˆÓ·˜ ¶˘Ï·ÚÈÓfi˜ (·) ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ (Ù) 05/07 ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ª·Ú›· ÷Ù˙¿ÎÔ˘ (·) ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


44.

√Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ - √˘ÁÁ·Ú›·˜

45.

51.

¢È‡ı˘ÓÛË ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ∆Ì‹Ì· ∂ϤÁ¯Ô˘ ∆ÚÔÊ›ÌˆÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÔÙ›·˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∑ÒÓ˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «∫·ÈÓÔÙfi̘ ȉ¤Â˜» ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¢™ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ µπ¶∞£∂ ∫. °¤Ê˘Ú·˜ £ÂÛ/ӛ΢ ¢™ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∆¯ÓfiÔÏ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∞.∂. ∫¤ÓÙÚÔ ¢È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

52.

™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ∂∫∂∆∞

46. 47.

48. 49. 50.

∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (Ù) πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (·) ª·Ú›· ÷Ù˙¿ÎÔ˘ (Ù) πˆ¿ÓÓ˘ ÛÁη˜ (·)

07/07

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ (Ù) ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (·) ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘

10/07

06/10

10/07

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ (Ù) ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÔ‡Ï˘ (·) πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘

06/09 06/10

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜

07/10

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ (Ù) ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (·) ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜

07/09 09/10

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

67


ªÂ Û˘ÓÙÔÌ›·...

ÔÈÓÒÛÂȘ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™

™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù˘ÔÔ›ËÛË

∆Ș ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛÂ Ô ‚’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ ™ÙȘ 19-20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ∞¶£ ÙÔ «4Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∆˘ÔÔ›ËÛË, Ù· ¶ÚfiÙ˘· Î·È ÙËÓ ¶ÔÈfiÙËÙ·», ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ «ŒÓˆÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂ÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÙ˘ÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ∆˘ÔÔ›ËÛË» (∂¡∂¶ƒ√∆) Î·È ÙÂÏÔ‡Û ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‹Ù·Ó ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔÙ˘ÔÔ›ËÛ˘ ∞¶£, ÙÔ ∆Ì‹Ì· º˘ÛÈ΋˜ ∞¶£, ÙÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ. ™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î‡ÚÈ· ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ‹Ù·Ó Ù· «¶ÚfiÙ˘· Î·È Ë ¶ÔÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË», ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓË ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· ‹Ù·Ó Ë Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜, ¢È· µ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ¢Ú. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· πˆ·ÓÓ›‰Ô˘, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ¢È· µ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È Î‹Ú˘Í ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. ∆Ș ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·Ó Ô ‚’ ·ÓÙÈ68

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∆¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ∆ÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ∫·ÙÛ·Ú¤Ï˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∆ÛÂÌÂÚÏ›‰Ë˜, ∆ËÓ ¤Ó·ÚÍË ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ∂¡∂¶ƒ√∆ 2010 ˆ˜ ÂÍ‹˜: ñ √ Î. πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ ·Ú¤Ï·‚ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‚∂∆∞ CAE «¢È¿ÎÚÈÛË ¶ÚfiÙ˘Ô˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·Ù›·». ñ √ Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ·Ú¤Ï·‚ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÙÔ˘ ™∫∞´ ÙÔ «°¤Ú·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÙ‡Ô˘». ñ ™ÙÔÓ Î. πˆ¿ÓÓË √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÙÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ Ù˘ÔÔ›ËÛ˘, ÙˆÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ∂¡∂¶ƒ√∆. ∆Ì‹Ì· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ µÚ˘Í¤ÏϘ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ √ÚÁ·ÓÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ªfiÓÈÌË ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ ∂∂ «∆Ì‹Ì· ™Ù‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜». ∏ Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ™Ù‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÎÚ›ıËΠÛÎfiÈÌË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ Ó· ÚÔˆıËı› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ù˘ ∂∂, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ∆Ì‹Ì· ™Ù‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ı· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÙˆÓ Â‰Ò ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ £ÂÛÌÒÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó:


1. ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ, ÁÈ· Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. 2. ™ÙË Û˘Ó¯‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÈÌÂÏËÙËÚÈ·ÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿¯˘ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘. 3. ™ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î¿ı ÂÏÏËÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÊÔÚ¤· Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙȘ µÚ˘Í¤ÏϘ Î·È ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ̤۷ Ù˘ ∂∂. 4. ™ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙ· ÎÏ·‰Èο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ª∞ ÙˆÓ ∫-ª. 5. ™ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÔÈ ª∞ ÙˆÓ ∫-ª ÛÙȘ µÚ˘Í¤ÏϘ 6. ™ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. 7. ™ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÚÔÌ‹ıÂȘ ˘ÏÈÎÒÓ ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ. 8. ™ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ, ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘˜ Û Â›Â‰Ô ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ. ™ÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ª∞ ∂∂, √ÚÁ·ÓÈ΋ ªÔÓ¿‰· ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ∆Ì‹Ì· ™Ù‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ 19-21, rue Jacques de Lalaing, 1040 Bruxelles ∞ÚÌfi‰ÈÔÈ: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∑ÒÌ·˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ √∂À ∞’, ÙËÏ: 0032-2-5515696 (d.zomas@rp-grece.be) Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ √∂À ∞’, ÙËÏ:0032-2-5515634, (p.papanastassiou@rp-grece. be) °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∂ÈÚ‹ÓË ªËψӋ, ¶∂ µ’ ÙËÏ.: 0032-2-5515625 (i.miloni@rp-grece.be), fax: 0032-2-5515651 ∫ÂÓÙÚÈ΋ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ email: euromarket@rp-grece.be (°) ∞Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ OÈ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘ ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ™˘ÏÏfiÁˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ (√™À∂) ‰ÈÂÍ‹¯ıËηÓ, ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÛÎÏËÛË, ÛÙȘ 26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 (·Ú.155/18-10-2010). √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ·Ó‹Ïı ÛÙÔ˘˜ 67 Î·È ÂÎϤ¯ıËÎ·Ó 6 ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Î·È 2 ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ›. ∂ÎϤÁÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈο ̤ÏË ÔÈ: ∫˘Úȷ΋ ∫Ô˘ÎÈfi-

ÁÏÔ˘, (µ∂£), µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÃÚËÛÙ›‰Ë˜ (∂µ∂ ƒÔ‰fi˘), °ÂˆÚÁ›· ªˆÏÈÒÙË (∂µ∂£), ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ªÔ‡ÌÔ˘Ï·˜ (∂µ∂£), £ˆÌ¿˜ ÿÓ‰Ô˜ (∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ¶¤ÏÏ·˜) Î·È £ˆÌ·‹ ªfi˙ÈÔ˘ (∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ™ÂÚÚÒÓ). ∂ÎϤÁÔÓÙ·È ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË ÔÈ: ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ë˜ (∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∏Ì·ı›·˜) Î·È ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ™›Î·ÏÔ˜ (∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ™ÂÚÚÒÓ). ∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ

∂ӉȷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªÂÙ·ÌÔÛ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ ª˘ÂÏÔ‡ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ, Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ (∫˘Úȷ΋ 21 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010) ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘). ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÁÈÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ «°. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘», ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ º¿ÛÛ·˜, ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÚÔÒıËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ / ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ∏ µ1 ¢È‡ı˘ÓÛË ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ BusinessGlobal Expo Online plc, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ EuroMed ExpoOnline.com, ÌÈ·˜ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜, Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Î·È Ó· ʤÚÂÈ Û Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÁˆÁ›˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜, ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Úԯ›˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ÙȘ 26 ¯ÒÚ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ. ∂ÈϤÔÓ, Â›Ó·È Ì›· ÈÛ¯˘Ú‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÂÓfi˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ¤ÎıÂÛ˘. ªÂ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ EuroMed, √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

69


ªÂ Û˘ÓÙÔÌ›·... Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fi ÙȘ 26 ‰È·‰È·ÎÙ˘·Î¤˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙȘ ÌfiÓÈ̘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ·fi 180 ¯ˆÚÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ExpoGlobal Online.com. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó Î·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÌfiÓÈÌË Û‡Ó‰ÂÛË ¤ÎıÂÛ˘, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÛ‚·ÛË Û ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿. ∏ ¤ÎıÂÛË Î¿ı ¯ÒÚ·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi: ¶ÚÔÊ›Ï ÃÒÚ·˜, ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÎÔÓÈ΋ µÈÙÚ›Ó·, ∫·Ù¿ÏÔÁÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ŒÎıÂÛË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ∂uroMed, ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ∞ÁÔÚ¿, ™˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ Î·È ∂ÈÛΤÙ˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. +35722581470 (247/IIIÁ) ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ∂Îı¤ÛÂˆÓ ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›· ÁÈ· ÙÔ 2011 ∆Ô ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ Ì ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜. ∆Ô ·Ú¯Â›Ô ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: http://www.bcci.bg/fairs/calendar/Calendar_of_the_ Fairs_and_Exhibitions_in_Bulgaria_2011.pdf (105/IIIÁ) 10Ë BURSA FOOD/FOOD-TECH FAIR 2011, 24-27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ¶ÚÔ‡Û·,∆Ô˘ÚΛ· H «Tuyap Exhibition Group» Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ¶ÚÔ‡Û·˜-ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÚÔ‡Û·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ 10Ë ŒÎıÂÛË-™˘Ó¤‰ÚÈÔ «Bursa Food/Food Tech Fair 2011», Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› 24-27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011, ÛÙËÓ ¶ÚÔ‡Û· ∆Ô˘ÚΛ·˜. ∆· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ›ӷÈ: ñ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È Ù˘ÔÔ›ËÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›· ÔÙÒÓ ñ ∆¯ÓÔÏÔÁ›· ¿ÚÙÔ˘ Î·È ·ÚÙÔÔ›ËÛ˘ ñ ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È ¯ÒÚˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ ñ ªË¯·ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó B2B Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙ· ÙËÏ 2109400828, 2109400648, Fax: 2109400188 (75/IIIÁ) 20Ë HERMES EXPO INTERNATIONAL 20Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ŒÎıÂÛË HERMES EXPO, Û ¡¤· ÀfiÚÎË, 70

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, ∞ÙÏ¿ÓÙÈÎ ™›Ù˘, µ·ÏÙÈÌfiÚË-√˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ (31.3 ˆ˜ 3.4.2011) H Hermes Expo Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ‰ÂηÂٛ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ - Î·È fi¯È ÌfiÓÔ- ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È Â˘Î·Èڛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ Hermes Expo ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ÊfiÚÔ˘Ì ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ 2,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÚÔ˜ ÙȘ ∏¶∞, ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. ∏ Â·Ê‹ Î·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜, Ë ÁÓˆÚÈÌ›· Ì Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙËÓ Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ Î·È Ô Úfi‰Úfi˜ Ù˘ ¶·‡ÏÔ˜ ∫ÔÙÚÒÙÛÈÔ˜ Û οı ÂÏÏËÓÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·˘Ù‹ ·ÁÔÚ¿, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ‚·ÛÈο «ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·» Ù˘ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÂÙ‹ÛÈ·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ Hermes Expo. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ 20Ë ŒÎıÂÛË Hermes Expo ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ӤԢ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜, ‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤. ªÂ ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó ÛÙ· 120 ÂÚ›ÙÂÚ· Ì ÂÎı¤Ì·Ù· ·fi ÙȘ ∏¶∞, ∂ÏÏ¿‰·, ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ¿ÏϘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ ÙÚfiÊÈÌ·, ÔÙ¿, ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜, ÙÚ·Â˙ÈÙÈΤ˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ›‰Ë Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘, ·Î›ÓËÙ·, Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË (ÂΉ‹ÏˆÛË ˘Ô‰Ô¯‹˜, Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Á¢ÛÈÁÓˆÛ›· ÛÙÔ Queens, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ˘ ÙÔ˘ Queens), ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ DREXEL Ù˘ ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ (ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔÓ ∆Ô˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙȘ ¡¤Â˜ ∆¯ÓÔÏÔÁ›Â˜), Î·È ÛÙȘ 2-3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Tropicana, ÛÙÔ Atlantic City (NJ) (·ÚÈ· ¤ÎıÂÛË Ì 120 ÂÚ›ÙÂÚ· Î·È Û˘ÌfiÛÈÔ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË), ÛÙȘ 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 ÛÙË µ·ÏÙÈÌfiÚË-√˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ Ì ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ µ2µ, Á‡̷ٷ ÂÚÁ·Û›·˜, networking, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ 20˘ Hermes Expo International ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ·fi ∂˘ÚÒË Î·È ∞ÌÂÚÈ΋ ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ì ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó


ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ∏¶∞ Î·È ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 20˘ Hermes Expo International ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏËÚÔÊÔÚ›· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ‹ ÙËÓ Â›Û΄‹ Ù˘, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ www.hermesexpo.com & www. hellenicnews.com (14287/IIIÁ) ∂ÌÔÚÈΤ˜ ∂Îı¤ÛÂȘ ÛÙ· ∆›Ú·Ó· ∞Ï‚·Ó›·˜ ÙÔ 2011 ¶·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÛÙ· ∆›Ú·Ó· ∞Ï‚·Ó›·˜ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ (2011). °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙ· ∆›Ú·Ó·, ÙËÏ: +35542228980,2247323, Fax:+35542228979, E-mail: ecocom-tirana@mfa.gr (14181/πππÁ) ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∆ÈÚ¿ÓˆÓ Pallati I Kultures, Tirana ÙËÏ.: 00355 4 22 30284, Fax : 22 27997, e-mail: info@cci.al; kabineti@cci.al; sekretaria@cci.al; ∂ˆÓ˘Ì›· ŒÎıÂÛ˘: µ·ÏηÓÈ΋ ∂‚‰ÔÌ¿‰· ªfi‰·˜ - ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ºıÈÓfiˆÚÔ 2011 ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 21-27 ª·ÚÙ›Ô˘ ∆fiÔ˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ °Ú·ÊÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜ ∂ˆÓ˘Ì›· ŒÎıÂÛ˘: ∂ˆÓ˘Ì›· ŒÎıÂÛ˘: ŒÎıÂÛË ∆Ô˘ÚÎÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 31 ª·ÚÙ›Ô˘ - 03 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 ∆fiÔ˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ EXPO-P.A. Rr. Sh. Ishmi, 13, TIRANA ALBANIA Î. Agron JANO, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙËÏ.: 00355 4 2229047, ∫ÈÓËÙfi: 00355 682021739, e-mail: expoprima@albmail.com, www.expo-prima.com.al ∂ˆÓ˘Ì›· ŒÎıÂÛ˘: ¢ÈÂıÓ‹˜ °ÂÓÈ΋ ŒÎıÂÛË ÕÓÔÈ͢ ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 07-10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 ∆fiÔ˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ELIDA&CO and Foreign Investros Association in Albania Rr. M. Shyri, p.55/1, TIRANA - ALBANIA Î. Ylli BEKTASHI, ¶Úfi‰ÚÔ˜, ÙËÏ. 00355 69 2051 300, 00355 69 20 99997, email: elidaco@expo-elidaco.com

www.albexpo.com ∂ˆÓ˘Ì›· ŒÎıÂÛ˘: °ÂÓÈ΋ ŒÎıÂÛË TREA Albexpo 2011 ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 14-15 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 ∆fiÔ˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ŒÓˆÛË ∂ÌÔÚÈÎÒÓ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Blvd. Zhan D’Ark, Tirane, Q. Kombetare e Panaireve ÙËÏ./Fax: 003554 2247105 ,e-mail: uccial@abissnet.com.al ∂ˆÓ˘Ì›· ŒÎıÂÛ˘: ∞Ï‚·ÓÔ-°ÂÚÌ·ÓÈ΋ °ÂÓÈ΋ ŒÎıÂÛË ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 21-24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 ∆fiÔ˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Albanian Confindustry Rr. Ismail Qemali, P. Fratari, nr.30, Tirana, ALBANIA ÙËÏ./fax : 003554 2272290, ∫ÈÓ. : 00355 68 2021 894, e-mail: f.affairs@konfindustria.com, www.konfindustria.com ∂ˆÓ˘Ì›· ŒÎıÂÛ˘: ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘-01 ª·˝Ô˘ 2011 ∆fiÔ˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∆ÈÚ¿ÓˆÓ Pallati I Kultures, Tirana ÙËÏ.: 00355 4 22 30284 Fax : 22 27997, e-mail: info@cci.al; kabineti@cci.al; sekretaria@cci.al; ∂ˆÓ˘Ì›· ŒÎıÂÛ˘: µ·ÏηÓÈ΋ ŒÎıÂÛË ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 04-08 ª·˝Ô˘ 2011 ∆fiÔ˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∆ÈÚ¿ÓˆÓ Pallati I Kultures, Tirana ÙËÏ.: 00355 4 22 30 284 Fax : 2227 997, e-mail: info@cci.al; sekretaria@cci.al; ∂ˆÓ˘Ì›· ŒÎıÂÛ˘: ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ∆Ô̤ˆÓ ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 12-19 ª·˝Ô˘ 2011 ∆fiÔ˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∆ÈÚ¿ÓˆÓ Pallati I Kultures, Tirana ÙËÏ.: 00355 4 22 30284 Fax : 22 27997, e-mail: info@cci.al; sekretaria@cci.al; ∂ˆÓ˘Ì›· ŒÎıÂÛ˘: ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ŸÏˆÓ ÁÈ· ∞ıÏËÙÈÛÌfi Î·È æ˘¯·ÁˆÁ›· ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 23-27 ª·˝Ô˘ 2011 ∆fiÔ˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∆È√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

71


ªÂ Û˘ÓÙÔÌ›·... Ú¿ÓˆÓ Pallati I Kultures, Tirana ÙËÏ.: 00355 4 22 30 284 Fax : 2227 997,e-mail: info@cci.al; kabineti@cci.al; sekretaria@cci.al; ∂ˆÓ˘Ì›· ŒÎıÂÛ˘: ŒÎıÂÛË ∂ȉÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¶·È‰› ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 29 ª·˝Ô˘-03 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011 ∆fiÔ˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ KLIK EXPO GROUP Rogner Hotel Europapark, Blvd. Deshmoret e Kombit, Tirana–Albania η. Elona AGOLLI, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙËÏ. : 00355 4 22 74209-12, Fax : 00355 4 22 74211,∫ÈÓ.: 00355 682022442, 00355 69 20 22 442 e-mail: klik@icc-al.org, info@ klikexpogroup. com, www.klikekspoklik.com ∂ˆÓ˘Ì›· ŒÎıÂÛ˘: ªÈÏ¿ˆ, ηٷӷÏÒÓˆ Î·È ·ÁÔÚ¿˙ˆ ·Ï‚·ÓÈο ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 09-11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ∆fiÔ˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ¶Ï·Ù›· ªËÙ¤Ú· ∆ÂÚ¤˙· ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∆ÈÚ¿ÓˆÓ Pallati I Kultures, Tirana ÙËÏ.: 00355 4 22 30 284 Fax : 2227 997, e-mail: info@cci.al; kabineti@cci.al; sekretaria@cci.al; ∂ˆÓ˘Ì›· ŒÎıÂÛ˘: µ·ÏηÓÈ΋ ∂‚‰ÔÌ¿‰· ªfi‰·˜ - ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÕÓÔÈÍË 2011 ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 15-19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ∆fiÔ˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ALBANIAN AGRO-COUNSIL ∞Ï‚·ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Rr. Mine Peza, Pallati87/3, Hyrja 1, kati 1 Tirana, ALBANIA ÙËÏ. Fax : 003554 229445/259195, e-mail: info@kash.org.al, www.kash.org.al ∂ˆÓ˘Ì›· ŒÎıÂÛ˘: Agrobusiness 2011 ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 23-25 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ∆fiÔ˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ELIDA&CO Rr. M. Shyri, p.55/1, TIRANA - ALBANIA Î. Ylli BEKTASHI, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫ÈÓËÙfi: 00355 69 20 99997, 00355 69 2051 300, e-mail: elidaco@expo-elidaco.com, www.albexpo.com ∂ˆÓ˘Ì›· ŒÎıÂÛ˘: 8Ë Alberelax -ŒÎıÂÛË ∂›ÏˆÓ ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘-02 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011 ∆fiÔ˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∆ÈÚ¿ÓˆÓ 72

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

Pallati I Kultures, Tirana ÙËÏ.: 00355 4 22 30 284 Fax : 2227 997 info@cci.al; kabineti@cci.al; sekretaria@cci.al; ∂ˆÓ˘Ì›· ŒÎıÂÛ˘: ŒÎıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 06-11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011 ∆fiÔ˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ EXPO-P.A. Rr. Sh. Ishmi, 13, TIRANA – ALBANIA Î. Agron JANO, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙËÏ. : 00355 4 2229047, Fax : 22 27490, ∫ÈÓËÙfi: 00355 682021739, e-mail: expoprima @albmail.com, www.expo-prima.com.al ∂ˆÓ˘Ì›· ŒÎıÂÛ˘: ¢ÈÂıÓ‹˜ °ÂÓÈ΋ ŒÎıÂÛË ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 20-24 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011 ∆fiÔ˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ KLIK EXPO GROUP η. Elona AGOLLI, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î. Luan MUHAMETAJ, °.¢/ÓÙ˘ Rogner Hotel Europapark, Blvd. Deshmoret e Kombit,Tirana-Albania ÙËÏ. : 00355 4 22 74209-12, Fax : 00355 4 2274211, ∫ÈÓËÙfi : 00355 682022442, 00355 69 20 22 442, e-mail: klik@icc-al.org, info@ klikexpogroup.com, www.klikekspoklik.com ∂ˆÓ˘Ì›· ŒÎıÂÛ˘ : ¢ÈÂıÓ‹˜ °ÂÓÈ΋ ŒÎıÂÛË ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 25-30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ∆fiÔ˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: ∫¤ÓÙÚÔ ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘-π·ˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙË µÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 4/5 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ È·ˆÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜: 16 ª·˝Ô˘-10/17 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011. ¶ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ¶¤ÌÙË 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ˆ˜ ¿Óˆ ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙÔ ÙËÏ. +322282 0043, Fax: +322282 3712, e-mail: michelson@eu-japan.eu, ∞ÚÌfi‰È·: η Jessica Michelson, ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ª¿ÚÎÂÙÈÁÎ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‹ Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.eujapan.eu (14094/IIIÁ)


¶ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ∞ÏÁÂÚ›· √È Â›ÛË̘ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ∞ÏÁÂÚ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÏÔ‡Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÛÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋ ΢ڛˆ˜ ‚¿ÛË. ∞. °ÂÓÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ∞ÏÁÂÚ›·˜. ñ ANEP / Entreprise Nationale de Communication (ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜) ¶·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ BOMOP (Bulletin Officiel des Marchés de l'Opérateur Public) ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· http://www.anep.com.dz/bomop/id.php (ÌfiÓÔ Á·ÏÏÈ΋). ∞ӷʤÚÔÓÙ·È ÙÈ̤˜ ÁÈ· ηÙËÁÔڛ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ Î·È ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ›ÛÂȘ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: ANEP Unité Régie Presse - Service BOMOP, Maison de la presse Tahar Djaout, 1 Rue Bachir Attar - Place du 1er Mai, 16000 - Alger (ALGERIE) E-mail : bomop@anep.com.dz, Tél.: (+213) 21 66 58 71, Fax : (+213) 21 66 66 87 ñ I2B / Algerian Tenders.com (ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·) ¶·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· http://www.algeriatenders.com/en/index.php (·ÁÁÏÈ΋ Î·È Á·ÏÏÈ΋), fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ̤ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ηχÙÂÚË ÏÔ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ, ÂÓÒ Â›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ (Û˘Ó‰ÚÔ̤˜, ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÎÏ.). ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: I2B / Algerian Tenders, Address: 4 Rue Ahmed CHERIFI, KOUBA, Alger – Algeria, Email: contact@algeriatenders.com, Tel.: (+213 21) 28 41 13, 28 41 18, 46 13 65, Fax: (+213 21) 28 41 15, cell phone: +213 661 92 40 40 µ. ∂ȉÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÙÔ̤· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∞ÏÁÂÚ›·˜. ñ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È √Ú˘¯Â›ˆÓ (ª∂ª / Ministère de l'Energie et des Mines). ¶·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· "Invitations to Bids", http://www.memalgeria.org/english/index.php?page=402 (·ÁÁÏÈ΋ Î·È Á·ÏÏÈ΋), fiÔ˘ ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂˆÓ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, ˘fi ÛÙÔȯ›· BAOSEM, Hydrocarbons, Mining, Energy. ™ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ˘ÂÚÛ˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Hydrocarbons Î·È Mining ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÂȉÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ª∂ª ÂχıÂÚ˘ ÚfiÛ‚·Û˘.

¶·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ: ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ˘ÂÚÛ‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ BAOSEM Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ (http://www.baosem.com/v3/en/index.php, ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Sonatrach Î·È Sonalgaz), ÔÔ›· ÂΉ›‰ÂÈ ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÂıÓÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ "Energy and Mining Bids Invitations Bulletin" ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙÔ˜ ª∂ª (·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜, ·ÁÁÏÈ΋ Î·È Á·ÏÏÈ΋). ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·: BAOSEM / Bulletin des Appels d'Offres du Secteur de l'Energie et des Mines, Tel.: (+21321) 33 57 61, 33 53 16, Fax: (+21321) 33 63 59, 33 68 93, E-mail: contact@baosem.com ™ÙÔÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ˘ÂÚÛ‡Ó‰ÂÛÌÔ Energy ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ · http://www.sonelgaz.dz/rubrique.php3?id_rubrique =178 Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÂÚ›Ô˘ Sonalgaz / Société Algériennes de L'Electricité et du Gaz fiÔ˘ ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÂȉÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ù˘ Sonalgaz ÂχıÂÚ˘ ÚfiÛ‚·Û˘. °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ∞ÏÁ¤ÚÈ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: 60 Bd. Bougara, El Biar - Alger 16030, Algerie, Tel. (+213 21) 929-669, Fax. (+213 21) 923-490, E-mail: ecocom-alger@mfa.gr (14046/IIIÁ) 6Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ∂›ÏÔ˘ Î·È ¢È·ÎfiÛÌËÛ˘ «INLIFE 2011», ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi (25 - 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011) ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂÎı¤ÛÂˆÓ «Arabian Group for Exhibitions and Conferences» ·fi ÙË ™˘Ú›· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ∂›ÏÔ˘ Î·È ¢È·ÎfiÛÌËÛ˘ Ì ٛÙÏÔ «6th Inlife Furniture show 2011», Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 25 ¤ˆ˜ ÙȘ 29 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011, ÛÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÛÙÔ ÙËÏ: +963 11 44 33 444, Fax: +963 11 44 33 666, e-mail: contact@arabiangroup.com Î·È Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘: www.arabiangroup.com (13905/IIIÁ) ∞Ó·˙‹ÙËÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤ˆÓ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ·fi ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ¶·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ ÂˆÓ˘Ì›Â˜ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ŒÏÏËÓ˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ›˜ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

73


ªÂ Û˘ÓÙÔÌ›·... 1. J.PORTUGAL RAMOS SA Vila Santa, 7100-149 Estermoz, PORTUGAL ÙËÏ. 00351 268 339910, Fax 00351 268 339918, www.jportugalramos.com ¶ÚÔ˚fiÓ: ∫ƒ∞™π 2. EIB- Empresa Industrial de Borracha, SA Rua de Portugal 245, Zona Industrial de Ameirinha, 2430-028 Marinha Grande, Portugal ÙËÏ. 00351 244 545500, Fax 00351 244 568101, e-mail: geral@eib.pt www.eib.pt ¶ÚÔ˚fiÓ: ∞¡∞°√ªøª∂¡∞ ∂§∞™∆π∫∞ 3. MKARIN INTERNACIONAL-Empresa, Importacao, Exportacao e Texteis Lda Alto do Pina, Rua Sarmento Beires 33-A, 1900411 Lisboa, Portugal ÙËÏ. 00351 21 8474404 ¶ÚÔ˚fiÓ: ¡Àºπ∫∞ 4. MOVEXPOR-Moveis de Exportaç_o Portuguesa, Lda Rua de S_o Pedro, 190 Apartado 58, 4584-908 Lordelo - Paredes - Portugal ÙËÏ. 00351 224 440330, Fax 00351 224 443748, e-mail: geral@movexpor.com, www.movexpor.com À‡ı˘ÓÔ˜: Christophe Silva ¶ÚÔ˚fiÓ: ∂¶π¶§∞ 5. LAVORO Sol-Pinheiro, 4810-781 Guimaraes, Portugal ÙËÏ. 00351 253 520668, Fax 00351 253 140905, e-mal: alberto.faria@lavoro.pt, www.lavoro.pt À‡ı˘ÓÔ˜: Alberto Faria, ÙËÏ. 00351 925405627 ¶ÚÔ˚fiÓ: À¶√¢∏ª∞∆∞ ∞™º∞§∂π∞™ 6. ILS CAL_ADO, SA Rua Prof.Lopes Barbosa 3885, 612 Esmoriz Portugal ÙËÏ. 00351 91543303, e-mail: info@storksteps.com, emilia.pereira@storksteps .com, www.storksteps.com ¶ÚÔ˚fiÓ: À¶√¢∏ª∞∆∞ °À¡∞π∫∂π∞ 7. C-UNIT, LDA Lugar de Casal, Freguesia de Souteio|4730-575 Soteio VVD|Portugal, ÙËÏ. 00351 253 320025, Fax 00351 253 320050, e-mail: c-unit@unitlda.com, www.unitlda.com 74

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

À‡ı˘ÓÔ˜: ∆™πª∂¡∆√

Bruno

De

Cima,

¶ÚÔ˚fiÓ:

8. PROMOSOFT FINANCIAL - Software Solutions SA Rua Cidade de Rabat, 41j |1500-159 Lisboa|Portugal ÙËÏ. 00351 21 1107100, Fax 00351 21 1107103, e-mail:promosoft@promosoft, www.promosoft.com ¶ÚÔ˚fiÓ: SOFTWARE 9. VALPORTAS, Portas e Automatismos, Lda Rua das Povoas, 177|4440-077 Campo Valongo|Portugal| ÙËÏ. 00351 224 160517, Fax 00351 224 150789, e-mail: dircomercial@valportas.pt, www.valportas.pt À‡ı˘ÓÔ˜: Mario Goncalves, ÙËÏ. 00351 916190324 ¶ÚÔ˚fiÓ: ¶√ƒ∆∂™/∞À∆√ª∞∆π™ª√π 10. MANUEL COCEI_AO GRA_A LDA Quinta de Carambancha|2584-954 Carregado|Portugal ÙËÏ. 00351 263 856710, Fax 00351 263 855926 e-mail: geral@mcg.pt, www.mcg.pt À‡ı˘ÓÔ˜: Pedro Carvalho, e-mail: sales@mcg.pt ¶ÚÔ˚fiÓ: ºø∆√µ√§∆∞π∫∞ ¶∞¡∂§ 11. QUINTA NOVA DE NOSSA SENHORA DO CARMO Rua de Meladass 380|Apartado 20|4536-902 Mozelos|Portugal ÙËÏ. 00351 227 475400, Fax 00351 227 475404, e-mail: quintanova@amorim.com, www.quintanova.com ¶ÚÔ˚fiÓ: ∫ƒ∞™π (12925/πÁ) PIFBEX - ¢ÈÂıÓ‹˜ ¤ÎıÂÛË ÙÚÔʛ̈Ó, ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ & ˘ËÚÂÛÈÒÓ (ºÈÏÈ›Ó˜, 31.03-2.04-2011) H ÂÙ·ÈÚ›· projectyou, ˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ PIFBEX - Philippine International Food & Beverage Expo ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∫‡ÚÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË ÙÚÔʛ̈Ó, ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔ World Trade Center Metro Manila ÛÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜. √È ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‹‰Ë ÁÈ· Ó· Â›Ó·È fiÏ· ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎı¤Ù˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2011.


∏ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ¤ÎıÂÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi Ó· ʤÚÂÈ ÎÔÓÙ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ™Â ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË 6.000 ÙÌ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, Ë PIFBEX 2011 ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ˘ԉ¯Ù› ¿Óˆ ·fi 10.000 ÂÈÛΤÙ˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È 300 ÂÎı¤Ù˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂¿Ó ›ÛÙ ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ, ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ catering, Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ‹ ·Ó ¤¯ÂÙ ÂˆÓ˘Ì›· ÁÈ· franchise, Ë PIFBEX 2011 ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÙ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ Û·˜ Î·È Ó· ηıÈÂÚˆı›Ù ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ηıÒ˜ Î·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÙ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· Û·˜. 7Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∏ 7Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ªÂÍÈÎfi, ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 8 - 10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011, ÙËÓ ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎfi (CANACO). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊfiÚÔ˘Ì, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. £ÂˆÚÂ›Ù·È ‰Â ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·, Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô, ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË Î·ÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ‰ÈÎÙ‡ˆÛË Ì ¿ÏÏ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ Û‡ÓÔ‰Ô˜ ı· ·Ú¿Û¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙË ÁˆÚÁ›·. ∆ÔÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ı· ·¢ı‡ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡, Felipe Calder_n. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ 7Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ™‡ÓÔ‰Ô ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.iccwbo.org/Congress/2011/Home/ ‹ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ICC ¶·ÁÎfiÛÌÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ (WCF), ¶·Ú›ÛÈ, °·ÏÏ›· (ÙËÏ: + 33 1 49 53 29 44 , Ê·Í: + 33 1 49 53 30 79, e-mail: wcf@iccwbo.org Î·È ÛÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Mexico City (CANACO), ªÂÍÈÎfi, ÙËÏ.: +5255 55 92 03 71, e-mail: rvidal@ccmexico.com.mx (12014/III‚)) ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË NANOTEX 2011 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, πÔ‡ÏÈÔ˜ 2011) ∆Ô ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡·ÓÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ - LTFN ÙÔ˘ ∞.¶.£. Î·È Ë Helexpo ∞∂ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙË

Nanotex 2011- ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË Î·È ™˘Ó¤‰ÚÈ· ÛÙȘ ¡·ÓÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Ù· √ÚÁ·ÓÈο ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο - Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2011, ÛÙÔ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ «πˆ¿ÓÓ˘ µÂÏÏ›‰Ë˜» ÛÙË ¢∂£. ∏ Nanotex 2011 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· Û˘Ó¤‰ÚÈ·: ñ 8Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Û ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ¡·Ó·ÔÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ¡·ÓÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ- NN11, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 12-16 πÔ˘Ï›Ô˘ 2011 Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ, ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ¡·ÓÔÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ¡·ÓÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. ñ 4Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘ÌfiÛÈÔ ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ∂‡Î·ÌÙˆÓ √ÚÁÓÈÎÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ4th International Symposium on Flexible Organic Electronics - ISFOE -11, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 10-13 πÔ˘Ï›Ô˘ 2011 Ì ·ÚÈÔ ı¤Ì· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Â‡Î·ÌÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ. ñ 5Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ £ÂÚÈÓfi ™¯ÔÏÂ›Ô Û ı¤Ì·Ù· ¡·ÓÔÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ¡·ÓÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ∂‡Î·ÌÙˆÓ √ÚÁÓÈÎÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ- 5th International Summer School on Nanosciences and Nantechnologies - ISSON -11, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 10-16 πÔ˘Ï›Ô˘ 2011, Ì ·ÚÈÔ ı¤Ì· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ó¤ˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ, ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Î·È ÛÙÂϯÒÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ Ó·ÓÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Î·È Ó·ÓÔ˚·ÙÚÈ΋˜. ∆· ‰ÈÂıÓ‹ ™˘Ó¤‰ÚÈ· Î·È ™¯ÔÏ›· NN11 Î·È ISFOE -11 Î·È ISSON -11 ¤¯Ô˘Ó ηıÈÂÚˆı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ ¡·ÓÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙË ¡∞ ∂˘ÚÒË. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ Nanotex 2011, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÛÙÔ Ú·Á‰·›Ô ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ‰›Ô ÙˆÓ ¡·ÓÔÙ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Nanotex 2011 ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.nanotex4. com (13937/IIIÁ) ¶ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ £ÂÛÌÒÓ ∆Ô ∆Ì‹Ì· ™Ù‹ÚÈ͢ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ªfiÓÈÌ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙȘ µÚ˘Í¤ÏϘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ›Ó·Î· Ì ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛÈ¢ı›Û˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ £ÂÛÌÔ‡˜ (™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ∂ÈÙÚÔ‹, ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÎÏ), ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂ√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

75


ªÂ Û˘ÓÙÔÌ›·... ÓÔÈ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓ˜ ·Ó¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜, fiÔ˘ Î·È Ë ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:00 7261-2011:TEXT:EL:HTML ¶ƒ√£∂™ªπ∞: 30/3/11

∞ƒπ£ª√™: 2010/S 242-368879 ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏: ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÀÁ›· Î·È ÙÔ˘˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ (EAHC), ªÔÓ¿‰· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ∂ÈÛÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ - ™‡Ì‚·ÛË ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ - ¶ÚÔ΋ڢÍË Û‡Ì‚·Û˘ - ∞ÓÔÈÎÙ‹ ‰È·‰Èηۛ· §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ: ¶ÚfiÛÎÏËÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ EAHC/ 2010/CP/03 Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û‡Ó·„Ë Û‡Ì‚·Û˘Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÙfiÔ˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ http://www.dolceta.eu (Dolceta), ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ∆¶ Î·È Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÙfiÔ˘ ∂ÎÙÈÌÒÌÂÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÎÙfi˜ º¶∞ 6 000 000 EUR http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36 8879-2010:TEXT:EL:HTML ¶ƒ√£∂™ªπ∞: 21/3/11

∞ƒπ£ª√™ : 2011/S 6-007260 ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏: ÀËÚÂÛ›· ∂ΉfiÛÂˆÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ™‡Ì‚·ÛË ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¶ÚÔ΋ڢÍË Û‡Ì‚·Û˘ - ∞ÓÔÈÎÙ‹ ‰È·‰Èηۛ· §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ: AO 10311 _ÀËÚÂۛ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜_¢›ÎÙ˘·, ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ _ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ _ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ∂ÎÙÈÌÒÌÂÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÎÙfi˜ º¶∞ 20 100 000 EUR http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36 8879-2011:TEXT:EL:HTML ¶ƒ√£∂™ªπ∞: 21/2/11

∞ƒπ£ª√™ : 2010/S 241-367541 ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏: ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ™‡Ì‚·ÛË ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ - ¶ÚÔ΋ڢÍË Û‡Ì‚·Û˘ - ∞ÓÔÈÎÙ‹ ‰È·‰Èηۛ· µÚ˘Í¤ÏϘ: ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ∂ÎÙÈÌÒÌÂÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÎÙfi˜ º¶∞ ‡ÚÔ˜: ÌÂٷ͇ 4 500 000 Î·È 5 000 000 EUR http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36 7541-2010:TEXT:EL:HTML ¶ƒ√£∂™ªπ∞:21/2/11 ∞ƒπ£ª√™ : 2011/S 9-012397 ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏: ∂˘Úˆ·˚Îfi °Ú·ÊÂ›Ô ∂˘ÚÂÛÈÙ¯ÓÈÒÓ - ™‡Ì‚·ÛË ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ - ¶ÚÔ΋ڢÍË Û‡Ì‚·Û˘ - ∞ÓÔÈÎÙ‹ ‰È·‰Èηۛ· ªfiÓ·¯Ô: ¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ, ΤÓÙÚÔ˘ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜, ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÚÔÌËıÂÈÒÓ, ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ¯ÒÚÔ˘ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Î·È ÁÂÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙË Ã¿ÁË http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:01 2397-2011:TEXT:EL:HTML ¶ƒ√£∂™ªπ∞:28/2/11 ∞ƒπ£ª√™ : 2011/S 6-007261 ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏: ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÀÁ›· Î·È ÙÔ˘˜ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ -™‡Ì‚·ÛË ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ - ¶ÚÔ΋ڢÍË Û‡Ì‚·Û˘ - ∞ÓÔÈÎÙ‹ ‰È·‰Èηۛ· §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ: ¶·ÚÔ¯‹ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÁÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ηٿÚÙÈÛ˘ ˘·ÁfiÌÂÓ· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∫·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÁÈ· ·ÛʷϤÛÙÂÚ· ÙÚfiÊÈÌ· Ãøƒπ™ º¶∞ 560 000 EUR 76

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

∞ƒπ£ª√™ : 2011/S 5-005985 ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏: ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ¢È‡ı˘ÓÛË ∫ÔÈÓÒÓ ¶fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ - ™‡Ì‚·ÛË ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ -¶ÚÔ΋ڢÍË Û‡Ì‚·Û˘ ∞ÓÔÈÎÙ‹ ‰È·‰Èηۛ· µÚ˘Í¤ÏϘ: ™‡Ì‚·ÛË-Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∂ÎÙÈÌÒÌÂÓÔ ÎfiÛÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô º¶∞: 8 000 000 EUR http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:00 5985-2011:TEXT:EL:HTML ¶ƒ√£∂™ªπ∞: 24/2/11 ∞ƒπ£ª√™ : 2011/S 5-005981 ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏: ∂˘Úˆ·˚Îfi °Ú·ÊÂ›Ô ∂˘ÚÂÛÈÙ¯ÓÈÒÓ - ™‡Ì‚·ÛË ÚÔÌËıÂÈÒÓ - ¶ÚÔ΋ڢÍË Û‡Ì‚·Û˘ - ∞ÓÔÈÎÙ‹ ‰È·‰Èηۛ· ªfiÓ·¯Ô: ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ (Â› ·Ú·ÁÁÂÏ›·)Ì ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Û ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ·Ó¿ ·ÚÙ›‰Â˜ http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36 7520-2011:TEXT:EL:HTML ¶ƒ√£∂™ªπ∞: 23/2/11 ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ www.agora.mfa.gr (ÛÂÏ›‰· ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏/ª√¡πª∏ ∞¡∆π¶ƒ√™ø¶∂π∞ ™∆∏¡ ∂∂/∆Ì‹Ì· ™Ù‹ÚÈ͢ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜), ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑ÒÌ·˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ √ÈÎ. & ∂Ì. ÀÔı¤ÛÂˆÓ ∞’, ÙËÏ. +322-5515696, Fax 00322 5515651, e-mail: d.zomas@rp-greece.be (13900, 575//πππÁ)


¢ÈÂıÓ‹˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ۯ¤ÛË ÌÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘ Maritsa Motorway /A-1/ Orizovo- Capitan Andreevo ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›· ¢ÈÂıÓ‹˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ۯ¤ÛË ÌÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘ Maritsa Motorway /A-1/ OrizovoCapitan Andreevo:, LOT 2 "Dimitrovgrad Harmanli", ·fi ÙÔ 36 +400 ¯ÏÌ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 70 +620 ¯ÏÌ.

∫·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ÀÔ‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ë 28.2.2011 Î·È ÒÚ· 15:00 √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2.000.000 BGN ÂÚ›Ô˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Road Infrastructure Agency, Sofia, Bulgaria, 3 Macedonia str., ∆∫: 1606, ÙËÏ.: +35929173396, fax: +3592 9173398, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜. η Elena Yordanova, Web: www.napi.government.bg, http:// www.napi.government.bg/orubrik.php?r=11. ∆‡¯Ë Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Road Infrastructure Agency, Sofia, Bulgaria, 3 Macedonia str.̤¯ÚÈ ÙȘ : 18.02.2011, 17:00, ¤Ó·ÓÙÈ 200 BGN Û˘Ì. º¶∞. (284/πππÁ)

ñ¶ÚÔÛˆÔÔÈË̤ӷ ∂ÓÙ˘·ñ∂ÊËÌÂÚ›‰Â˜ñ¶ÂÚÈÔ‰Èοñ∫·Ù¿ÏÔÁÔÈñ∫·ÚÙÔϛӘ ñ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ·ñ°ÈÁ·ÓÙԷʛۘñ¶ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘñ∫¿ÚÙ˜ñ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∆·˘ÙfiÙËÙ· ñºfiÏÓÙÂÚñªÂÙ·ÍÔÙ˘›Â˜ñ∞ʛۘñº¿ÎÂÏÔÈñ∞˘ÙÔÎfiÏËÙ·ñFloor Graphic ñEÓÙ˘Ô ÀÏÈÎfi ™˘Ó‰ڛˆÓ-∏ÌÂÚ›‰ˆÓñNÙ‡ÛÈÌÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ-ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ

¶ƒ√´√¡∆∞, À¶∏ƒ∂™π∂™ ∫∞π ∂º∞ƒª√°∂™ °ƒ∞ºπ∫ø¡ ∆∂áø¡ & æ∏ºπ∞∫∏™ ∂∫∆À¶ø™∏™

∫Àƒπ∞∫√™ ∫∞ƒ∞∫√À§∞∫π¢∏™ ñ §ÂˆÊ. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 75 ñ 546 42 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∆ËÏ.: 2310 932.318, 949.318 ñ Fax: 2310 929.821 ñ e-mail: typeshop@otenet.gr

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

77


in brief... TCCI ACTIVITIES FROM OCTOBER 01, 2010 TO DECEMBER 31, 2010

78

02.10.10 ❏

The 2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, represented our Chamber at the welcome ceremony for new attorneys organized by the Thessaloniki Bar Association.

04.10.10 ❏

The President of TCCI, Mr. Dim. Bakatselos, and the 2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, attended the second part of the event titled "Thessaloniki: What city do we want to live in?" organized by the Northern Greece Entrepreneurs’ Cultural Society.

04.10.10 ❏

The Financial Supervisor of TCCI, Mr. Th. Stavridis, represented our Chamber at the preparatory meeting of the 7th Greece-Morocco MDE (Joint Inter-Ministerial Committee).

04.10.10 ❏

The2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, attended an event organized by the Jewish Community of Thessaloniki for the 66th anniversary of the revolt of Greek Jews at Nazi concentration camps.

08.10.10 ❏

The President of TCCI attended a meeting held at SEVE (Greek International Business Association) with the Minister of Regional Development and Competitiveness, Mr. Michalis Chryssochoidis, and the Deputy Minister, Mr. Socrates Xynidis.

09.10.10 ❏

The President of TCCI attended the presentation of Dimitris Kouvelas’ book titled "Let’s change (our) cities", hosted at our Chamber’s premises.

11.10.10 ❏

In cooperation with the Bachas, Grammatidis & Associates attorney firm, TCCI organized an event titled "Improving enterprises during the current crisis". The President addressed the audience at the event, which was coordinated by the 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachogiannis. Prior to the event, a meeting had been held with representatives of the KPMG company, which participated in the organisation of the event.

12.10.10 ❏

The President met with Mr. Grigoris Dimitriadis, an associate of the Minister of Regional Development and Competitiveness, Mr. Michalis Chryssochoidis, at TCCI premises, in order to discuss the extroversion fund.

13.10.10 ❏

Under the auspices of TCCI and other agencies, the Hellenic Network for Corporate Social Responsibility organized a conference titled "Doing Business Socially 2010 - Thessaloniki The role of SMEs" at the Macedonian Museum of Contemporary Art. Speakers at the event

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


included the 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachogiannis. ISOMAT, a membercompany of TCCI, also participated in the event.

13.10.10 ❏

Meeting between the Administrative Committee of TCCI and the candidate Regional Deputy Head of Thessaloniki, Mr. Apostolos Tzitzikostas.

14-15.10.10 ❏

Participation of the Financial Supervisor of TCCI, Mr. Th. Stavridis, in the 2nd Conference on Mediterranean Cities, Ports and Centres of Commerce titled "Tourism, Commerce and Mediterranean Cuisine". The conference was organized by the Izmir Chamber of Commerce and took place in Izmir.

19.10.10 ❏

The President of TCCI presented the results of a new survey on the economic circumstances of the Prefecture of Thessaloniki ("TCCI Barometer"), the second for 2010, during a Press conference.

19-23.10.10 ❏

TCCI participated with its member-enterprises in "TEHNOMA 2010" International Fair of Metallurgy, Electronics and Construction Materials, held in Skopje.

20.10.10 ❏

The Financial Supervisor of TCCI, Mr. Th. Stavridis, participated in the extraordinary General Assembly of members of the Arab-Hellenic Chamber of Commerce and Development, held in Athens on the topic of: "Election of members of the Board of Directors, Financial Auditors and the Disciplinary Council".

27.10.10 ❏

Meeting between the Administrative Committee of TCCI and the candidate Mayor of Thessaloniki, Mr. Kostas Gioulekas, the President of the Chamber of Small and MediumSized Industries of Thessaloniki and a candidate on Mr. Gioulekas’ combination ballot, Mr. Sotiris Magopoulos, and their associates.

27.10.10 ❏

The President of the Chamber attended a conference titled "The contribution of the defence industry to the Greek Economy and Security". The event was organised by the Hellenic Aerospace and Defence Industries Group and its keynote speaker was the Minister of National Defence, Mr. Ev. Venizelos.

27.10.10 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachogiannis, met with the Ambassador of the Republic of Croatia, Ms. Vesna Cvjetkovic, at TCCI premises.

28.10.10 ❏

All members of the TCCI Administrative Committee attended the inauguration of the DEFENSYS International Defence & Security Exhibition, in the presence of the Minister of National Defence, Mr. Ev. Venizelos.

28.10.10 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachogiannis, participated in a meeting held by the American Ambassador, Mr. Daniel Smith, with business executives of our city.

29.10.10 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachogiannis, welcomed the Slovakian Trade Advisor, Mr. Vladislav Oros, at TCCI. Their meeting was attended by the General Director and Financial Advisor to the President, Mr. Th. Axylithiotis.

29.10.10 ❏

All members of the TCCI Administrative Committee attended the reception held for the √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

79


in brief... Defensys Exhibition.

80

03.11.10 ❏

Meeting between the President of TCCI and Mr. Makis Stergiou, a candidate Mayor for Thessaloniki, and his associates.

03.11.10 ❏

The President of our Chamber, Mr. Bakatselos, met at TCCI premises with Mr. Dimitrios Aidinidis, candidate Regional Deputy Head of Thessaloniki on Mr. Kyriakos Velopoulos combination ballot.

03.11.10 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachogiannis, represented our Chamber at an event held at HELEXPO offices on the organisation of "Christmas Magic City", a Christmas theme park (Santa’s village) that will operate at the TIF exhibition centre from 27.11.2010 to 02.01.2011.

03.11.10 ❏

Accompanied by his associates, Mr. Georgios Konstantinidis, Administrative Director of METRO Thessaloniki and Attiko Metro, attended a meeting of the TCCI Administrative Committee in order to inform its members on the progress of subway construction works and any problems that may have been encountered.

04.11.10 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachogiannis, represented our Chamber at the 4th Meeting of the Thessaloniki Port Development Council.

04.11.10 ❏

A Business Forum titled "Constructa-The First Black Sea Partnership Forum on Ecocompatible Construction Materials" was held at TCCI. This forum focused on construction materials and was held within the framework of TCCI’s participation as a "focal point" in the UN: Black Sea Trade and Investment Promotion Programme.

05.11.10 ❏

Organisation of a visit to the production facilities of participants in the CONSTRUCTA event.

05.11.10 ❏

The Financial Supervisor of TCCI, Mr. Th. Stavridis, participated in the preparatory meeting held in view of the Greece-Egypt MDE (Joint Inter-Ministerial Committee).

09.11.10 ❏

The Director of Statistics, Studies and Research, Ms. Chryssoula Fotiadou, representing TCCI in the "Agency for the Promotion of Cruises in Thessaloniki", which was formed following an initiative by Thessaloniki Port Authority SA, participated in the agency’s first meeting, held at THPA offices.

17.11.10 ❏

Meeting between the President and the 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachogiannis and the attorney of NOMOS Company, Mr. Thanos Georgiadis, in order to discuss mediation procedures.

19.11.10 ❏

In his capacity as the 1st Vice-President of the Union of Hellenic Chambers, the President of TCCI, Mr. Dim. Bakatselos participated in the meeting of the UHC Administrative Committee with the team of representatives from the European Union, the European Central Bank and the International Monetary Fund located in Athens.

19-20.11.10 ❏

The 2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, addressed the audience at the 4th Pan-Hellenic

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


Conference of ENEPROT (Union of Hellenic Scientists for Protypation and Standardization).

21.11.10 ❏

TCCI provided its premises at no charge for the event organized by the Pan-Hellenic Association of Individuals who have beenTransplanted with Bone Marrow.

22.11.10 ❏

The General Director, Ms. Ol. Vlachopoulou, met with the new Advisor on Economic and Trade Affairs of the Cypriot Embassy, Mr. Loukas Symeonidis, and the associate trade attaché, Mr. Iosif Kypreos, at TCCI premises.

22-24.11.10 ❏

TCCI prepared export readiness workshops in cooperation with SEVE (Greek International Business Association).

26-27.11.10 ❏

At the General Assembly of the Union of Hellenic Chambers held in Ioannina, our Chamber was represented by its President, Mr. Dim. Bakatselos, and the member of the Board, Mr. Kostas Karoulis.

26.11.10 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachogiannis, travelled to Köln, Germany, accepting an invitation by Mr. Georgios Chatzimarkakis, Euro-MP and President of the German-Hellenic Economic Association, to attend a round table discussion on German entrepreneurship. In the framework of the above mentioned event, Mr Vlachogiannis is awarded with a honorary plaque, in acknowledgment of his contribution towards the streghthening of the business and economic relations between Greece and Germany.

26.11.10 ❏

The 2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, represented our Chamber and addressed the audience at an event co-organised by TCCI and the Italian-Hellenic Chamber of Thessaloniki, within the framework of Money Show, titled "Extroversion and the Developmental Law". The keynote speaker at the event was the Deputy Minister of Regional Development and Competitiveness, Mr. Socrates Xynidis. The event was also attended by the Financial Supervisor, Mr. Th. Stavridis, and members of the TCCI Board of Directors.

26.11.10 ❏

The Financial Supervisor, Mr. Th. Stavridis, attended the funeral service held for Konstantinos Gravanis, a former member of the TCCI Board of Directors.

29.11.10 ❏

Members of the TCCI Administrative Committee and Board of Directors attended an event co-organised by TIF SA, the Italian-Hellenic Chamber of Thessaloniki and HELEXPO, titled "Public infrastructure as a driving force for development. The keynote speaker was Mr. Yiannis Magriotis, Deputy Minister of Infrastructure, Transport and Networks.

02.12.10 ❏

The President of TCCI, Mr. Dim. Bakatselos, attended a reception organized by the Japanese Embassy on the occasion of the birthday of the Emperor of Japan.

02-03.12.10 ❏

The Financial Supervisor, Mr. Th. Stavridis, travelled to Sassari, Sardinia, in order to represent our Chamber at the General Assembly of "Insuleur", the Network of Island Chambers of the European Union.

07.12.10 ❏

The Financial Advisor to the President of TCCI, Mr. Th. Axylithiotis, addressed the audience at an informative event for the heads of Vocational Guidance Offices at Schools under the √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

81


in brief... competency of the White Tower KESYP (Counselling and Orientation Centre), which comes under the Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Central Macedonia.

82

08.12.10 ❏

The TCCI Administrative Committee met with the President of the Thessaloniki Bar Association, Mr. Manolis Lamtzidis, in order to discuss the Mediation Bill.

09.12.10 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachogiannis, attended a work meeting organised by the Technical Chamber of Greece (Central Macedonia Branch), within the framework of public deliberation on the 2010 Single Strategic Plan for Infrastructure and Transport in the Broader Region of Thessaloniki.

09.12.10 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachogiannis, addressed the audience of a day-meeting titled "Economic Cooperation between Greece and Turkey", organised by the TurkishHellenic Chamber of Northern Greece and the Centre for Progressive Policy Research (KEPP).

10.12.10 ❏

The 2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, represented our Chamber at a work meeting attended by the Presidents of the country’s regional and professional Chambers. This meeting took place at the Athens Chamber of Commerce & Industry (EVEA) and was held under the auspices of the Union of Hellenic Chambers (KEEE), with the support of the Russian Ambassador.

11.12.10 ❏

Ms. Fr. Voukali and Ms. V. Kouimtzi, members of the TCCI Board of Directors and representatives of our Chamber in the National Chamber Network of Women Entrepreneurs and Business Agency Executives (EEDEGE) attended the Network’s General Review Assembly.

13.12.10 ❏

The President of TCCI, Mr. Dim. Bakataselos, and the 2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, attended a meeting between the Chairman of the New Democracy Party and Leader of the Opposition, Mr. A. Samaras, and agencies of our city. The President and Mr. Verginis then attended a dinner organized by the 5 mixed Chambers, at which the keynote speaker was Mr. Samaras, who spoke on "Measures for exiting the crisis and invigorating the economy of Northern Greece".

13.12.10 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachogiannis, attended a press conference on the presentation of the first loyalty discount "virtual card", "THESS BONUS CARD", by the Traders’ Association of Thessaloniki.

23.12.10 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachogiannis, welcomed to the Chamber the Financial Advisor at the Romanian Embassy in Athens, Mr. George Baesu, in order to discuss prospects of cooperation between the two countries.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


TCCI ACTIONS

12.10.10 ❏

Dispatch of information to the Minister of Regional Development and Competitiveness, Mr. Michalis Chryssochoidis, concerning the facilitation provided by the French government in regard to the insurance of commercial credit.

14.10.10 ❏

TCCI sent a letter supporting Thessaloniki’s bid to host the event titled "European Conference and Exhibition on Smart Transportation Systems".

21.10.10 ❏

Dispatch of the results of the 4th "TCCI BAROMETER" Survey on the Economic Circumstances of the Prefecture of Thessaloniki to numerous recipients, including the Prime Minister, members of the Ministerial Cabinet and Thessaloniki MPs.

01.11.10 ❏

In view of the participation of the Financial Supervisor of TCCI, Mr. Th. Stavridis, in the preparatory meeting for the 7th Greece-Egypt MDE (Joint Inter-Ministerial Committee), TCCI sent a letter containing its members’ comments on their relations with Egyptian enterprises.

03.11.10 ❏

TCCI communicated the findings of the survey it conducted among its member-enterprises, titled "Services provided by local Municipalities", to the Mayor of Thessaloniki, Mr. V. Papageorgopoulos, and candidate Mayors of our city.

10.11.10 ❏

TCCI forwarded a memorandum to the Ministry for the Environment, Energy and Climate Change, Ms. Tina Birbili, concerning the interpretative circular on Article 5, Chapter B of Law 3843/10 concerning the maintenance of unauthorized premises and the amendments to the General Construction Code (GOK).

12.11.10 ❏

TCCI notified the Minister of Finance, Mr. G. Papakonstantinou, and the Minister of Regional Development and Competitiveness, Mr. Michalis Chryssochoidis, of its action described in the previous paragraph, requesting their support for the view it expressed in the aforementioned memorandum.

12.11.10 ❏

In a letter to the Mayor of Thessaloniki, Mr. V. Papageorgopoulos, TCCI responded to the Mayor’s claims concerning the survey conducted by TCCI titled "Services provided by local Municipalities".

18.11.10 ❏

Dispatch of the results of the 4th "TCCI BAROMETER" Survey on the Economic Circumstances of the Prefecture of Thessaloniki to Ambassadors of foreign countries stationed in Greece (English edition).

24.11.10 ❏

TCCI sent a letter to the Minister of Regional Development and Competitiveness, Mr. Michalis Chryssochoidis, requesting the discontinuation of mandatory publication of companies’ balance sheets in newspapers and the mandatory media duty stamp. √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

83


in brief...

84

25.11.10 ❏

A request by an TCCI member-enterprise concerning amendment of the terms of TEMPME (Guarantee Fund for Small and Very Small Enterprises) programmes was communicated to Mr. Michalis Zorpidis, President of Professional Chamber of Thessaloniki (EETH) and representative of the Union of Hellenic Chambers (KEEE) at TEMPME.

29.11.10 ❏

The Financial Supervisor, Mr. Th. Stavridis, sent letters to 2 executives of Italian cruise organizing enterprises, requesting that Thessaloniki be included in their new schedule as a destination of a cruise that will include Izmir, Istanbul, Thessaloniki and the Aegean islands. These letters list the advantages of our city and extend invitations to the aforementioned executives to visit Thessaloniki.

30.11.10 ❏

TCCI forwarded the letter it had sent to the Minister for the Environment, Energy and Climate Change on the interpretative circular concerning the preservation of unauthorized premises and the amendments to the General Construction Code (GOK) to the Minister of National Defence, Mr. Ev. Venizelos.

01.12.10 ❏

TCCI sent a document to the Ministry of Foreign Affairs containing the views of TCCI members in view of the organisation of the Greece-Ukraine MDE (Joint Inter-Ministerial Committee) Summit.

10.12.10 ❏

TCCI sent its proposals for the creation of a National Action Plan to the Secretary General of the Ministry of Regional Development & Competitiveness, Mr. G. Drymoussis.

17.12.10 ❏

TCCI sent a letter to the Chairman of the New Democracy Party and Leader of the Opposition, Mr. A. Samaras, also attaching letters concerning TCCI proposals-actions on major issues that concern business and the economic life of our country.

17.12.10 ❏

TCCI forwarded a survey on the simplification of Public Agency procedures, in view of the creation of the National Action Plan, to the Secretary General of the Ministry of Regional Development & Competitiveness, Mr. G. Drymoussis.

20.12.10 ❏

TCCI sent a letter to the Minister of Regional Development and Competitiveness, Mr. Michalis Chryssochoidis, containing its views and proposals on the bill titled "Supporting private investment for financial development, entrepreneurship and regional cohesion".

22.12.10 ❏

TCCI sent a congratulatory letter to the Minister of Labour and Social Security, Ms. Louka Katseli, concerning the relief of non-salary costs of enterprises by reducing insurance contributions.

24.12.10 ❏

TCCI sent a letter to the Minister of Regional Development and Competitiveness, Mr. Michalis Chryssochoidis, concerning the need to expedite the publication of the Ministerial decisions necessary for the implementation of the Law on the General Commercial Register.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010


¢È·ÊËÌÈÛÙ›Ù ÛÙÔ ¢∂§∆π√ ÙÔ˘ ∂µ∂£! ∆πª√∫∞∆∞§√°√™ ¢π∞º∏ªπ™∂ø¡ ™∆√ ∆ƒπª∏¡π∞π√ ¢∂§∆π√ ∆√À ∂µ∂£ (∂∆√™ 2011) ∂π¢√™ ∫∞∆∞Ãøƒ∏™∏™ Û 4/¯ÚˆÌ›· √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÈÛıÔʇÏÏÔ˘ √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÔÈÛıÔʇÏÏÔ˘ √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Â͈ʇÏÏÔ˘ ™·ÏfiÓÈ √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ∏ÌÈÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ 1/4 ÛÂÏ›‰·˜ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë Í¿ÎÚÈÛÌ·: ∏ÌÈÛ¤ÏÈ‰Ë Î¿ıÂÙË: ∏ÌÈÛ¤ÏÈ‰Ë ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·: 1/4ÛÂÏ›‰·˜ (οıÂÙÔ):

∆πª∏ ™∂ € 950 508 540 1.112 475 270 162

20,8 ÂÎ. Ï¿ÙÔ˜ 10 ÂÎ. Ï¿ÙÔ˜ 20,5 ÂÎ. Ï¿ÙÔ˜ 10 ÂÎ. Ï¿ÙÔ˜

à 28 ÂÎ. ‡„Ô˜ à 27,7 ÂÎ. ‡„Ô˜ à 13 ÂÎ. ‡„Ô˜ à 7 ÂÎ. ‡„Ô˜

¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi: ∏ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔ ∂µ∂£, publicrelations@ebeth.gr, Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ (Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·) Î·È Û ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· CMYK, 20 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜. ∂ȉÈΤ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ: °È· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ¤ÎÙˆÛË 20% ÁÈ· Ì›· ‹ ‰‡Ô ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ. ¶ÚÔÓÔÌȷΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÚÔηٷ‚ÔÏÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ: ∞. ÙÚÈÒÓ (3) Û˘Ó¯ÒÓ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛˆÓ, ¤ÎÙˆÛË 20% µ. ¤ÍÈ (6) Û˘Ó¯ÒÓ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛˆÓ, ¤ÎÙˆÛË 25% °. ÂÓÓ¤· (9) Û˘Ó¯ÒÓ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛˆÓ, ¤ÎÙˆÛË 30% ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔηٷ‚ÔÏÈÎÔ‡ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË. §ÔÈÔ› fiÚÔÈ: °È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ô ‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓÔ˜, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÚÒÙ· Ë ÂȉÈ΋ ¤ÎÙˆÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¯›· ·˘Ù‹ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÔηٷ‚ÔÏÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ (fi¯È ·ıÚÔÈÛÙÈο). ŸÏ˜ ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì º¶∞ 19% Î·È ·ÁÁÂÏÈfiÛËÌÔ 20% ∏ ÂÍfiÊÏËÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ÚÈÓ ·fi οı ηٷ¯ÒÚËÛË, Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘. ∆ÈÚ·˙ ÂÓÙ‡Ô˘: 5.500 ·ÓÙ›Ù˘·, Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ˘Ô˘ÚÁ›·, ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÚÂۂ›˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Î.Ï. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °π∞ ∫∞∆∞Ãøƒ∏™∏: ∆Ì‹Ì· ¢ËÌ. ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ & ∂ΉfiÛˆÓ, ÙËÏ. 2310/370.132 ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °π∞ ∂•√º§∏™∏ ∆πª√§√°π√À: ∆Ì‹Ì· §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘, ∆·Ì›Ԣ & ∂ÈÌÂÏËÙ›·˜, ÙËÏ. 2310/ 370.170


∆∏§∂ºø¡π∫√™ ∫∞∆∞§√°√™ À¶∏ƒ∂™πø¡ ∆√À ∂µ∂£ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: °ƒ∞º∂π√ ¢π√π∫∏™∏™:

√§Àª¶π∞ µ§∞Ã√¶√À§√À ∏§π∞¡∞ °∫√°∫√À ∂À∞¡£π∞ ª¶∞ƒ√À∫∆™∏ ∞ƒ∂∆∏ ™π™ª∞¡π¢√À

¢π∂À£À¡™∏ ∂ª¶√ƒπ√À & µπ√ª∏Ã∞¡π∞™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ¢π∂À£À¡∆∏™:

¶√§π∆π¢∏™

∆ª∏ª∞ ∂π™∞°ø°ø¡ ∆ª∏ª∞ ∂•∞°ø°ø¡

∆ª∏ª∞ ∂™√¢ø¡ ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡∏:

∞¡∞™∆∞™π∞ ª∞∫ƒ∏ πø∞¡¡∞-ª∞ƒπ∞ °∂øƒ°∞∫√¶√À§√À

2310 370160 2310 370161

2310 370170 2310 370165 2310 370190 2310 370191

°∂øƒ°π∞ ª∞¡π∫∞∫∏ ∂ƒπºÀ§∏ ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ™∂ƒ∂∆∏ ™∆∂§§∞ §∂À∫√À

2310 370151 2310 370153

ª∞ƒπ∞ ∆√§π¢√À-∂À£Àªπ√À

2310 370157

∆ª∏ª∞ §√°π™∆∏ƒπ√À, ∆∞ª∂π√À & ∂¶πª∂§∏∆∂π∞™ (∫∂¡∆ƒπ∫√™ ∆∞ªπ∞™) ∞¶√™∆√§√™ µ∞∏™ §πø∆∞ ™∆∞ª∞∆π∞¢√À ∞£∏¡∞ ∆∑π¡∆∑√°§√À ¢∂™¶√π¡∞ ¢π¡√¶√À§√À ¢∂™¶√π¡∞ º√À¡∆√À∫π¢√À ¢π∂À£À¡™∏ ™∆∞∆π™∆π∫∏™, ª∂§∂∆ø¡ & ∂ƒ∂À¡∞™ §π§∞ ºø∆π∞¢√À ¢π∂À£À¡∆ƒπ∞: ∆ª∏ª∞ ª∂§∂∆ø¡ & ∂ƒ∂À¡∞™ ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡√™:

2310 370150 2310 370163

¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏∆π∫ø¡ & √π∫√¡√ªπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Ãπ™∆π¡∞ ¢∂ƒª∂¡∆∑√°§√À ¢π∂À£À¡∆ƒπ∞: ∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫√À (¶ƒø∆√∫√§§√) ∞¡∞™∆∞™π∞ ¶∞¡∆∞∑∏ £∂√¢øƒ∞ ¶∞¡∆∂§π¢√À °∂øƒ°π√™ ∆™πµ∂§∂∫π¢∏™ ∆ª∏ª∞ ª∏∆ƒø√À ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡∏:

2310 370105 2310 370110 2310 370111

∞¡∆ø¡π√™ ª¶√Àª¶√À§∞™ °∂øƒ°π√™ ∂ªª∞¡√À∏§π¢∏™ °∂øƒ°π∞ ªø§πø∆∏

∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™πø¡ ™Ã∂™∂ø¡, ∆À¶√À & ∂∫¢√™∂ø¡ ª∞§∞ª∞∆∏ ª∂∆∞§§π¡√À ∞¡¡∞ ª¶∂¡∏ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏ °∂øƒ°π√À µ√∏£∏∆π∫√ ¶ƒ√™ø¶π∫√ ∫§∏∆∏ƒ∞™: ºø∆∂π¡∏ ∆™∞ª∏

2310 370168 2310 370171

2310 370130

2310 370180 2310 370181

2310 370131 2310 370132

2310 370165


2010_4_Οκτώβριος - Δεκέμβριος  

Δελτίο ΕΒΕΘ 2010, 4ο τεύχος (Οκτώβριος - Δεκέμβριος)

Advertisement