Page 1

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÂÓÙ‡Ô˘: 2542

¢∂§∆π√

∂µ∂£

∆ÈÌ‹: 0,003 €

∂ª¶√ƒπ∫√ & µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∆Ô “¢∂§∆π√ ∂µ∂£” ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ‚Ú›ÙÂ Î·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ì·˜ ‰È‡ı˘ÓÛË www.ebeth.gr


∏ ¢π√π∫∏™∏ ∆√À ∂µ∂£ ¢π√π∫∏∆π∫∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜: ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ª¶∞∫∞∆™∂§√™ ∞’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ∂ªª∞¡√À∏§ µ§∞Ã√°π∞¡¡∏™ µ’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: πø∞¡¡∏™ µ∂ƒ°π¡∏™ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ª∞πƒ∏ Ã∞∆∑∞∫√À √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ∂fiÙ˘: £∂√¢øƒ√™ ™∆∞Àƒπ¢∏™ °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: √§Àª¶π∞ µ§∞Ã√¶√À§√À ¢π√π∫∏∆π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂ÌÔÚÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¶Úfi‰ÚÔ˜: ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜: °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 1. ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜ §¿˙·ÚÔ˜ 2. ∞‰·Ì›‰Ë˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 3. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÷ڛϷԘ 4. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 5. ∞˘ÁÔ˘ÛÙ‹˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ 6. µ·ÚÂÏÏ¿˜ ªÈ¯·‹Ï 7. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï 8. µÔ‡Î·ÏË ºÚÂȉÂÚ›ÎË 9. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 10. ¢›Áη˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 11. ∑‹Û˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 12. ∫·Ï·Ìfi΢ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 13. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ÔÛÌ¿˜ 14. ∫·Ó·‚Ô‡Ú·˜ §¿˙·ÚÔ˜ 15. ∫·ÂÙ·Ó›‰Ë˜ ∆ËϤ̷¯Ô˜ 16. ∫·ÚÔ‡Ï˘ ∫ÒÛÙ·˜ 17. ∫ÔÓÙÚ·ÊÔ‡Ú˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 18. ∫fiÙÙ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 19. ∫Ô˘˝‰Ë˜ §ÂˆÓ›‰·˜ 20. ∫Ô˘˚ÌÙ˙‹ µ·ÛÈÏÈ΋ 21. ª·ÛÔ‡Ù˘ πˆ¿ÓÓ˘ 22. ªÂÓÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 23. ªÈ¯·Ï¿ÎÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 24. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 25. ªÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 26. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˜ 27. ¶¤ÓÙ˙Ô˜ ∆ËϤ̷¯Ô˜ 28. ¶˘Ï·ÚÈÓfi˜ ŸıˆÓ 29. ƒÔ˘Û›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 30. ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 31. ™Ô˘ÚÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 32. ™˘Ìˆӛ‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘ 33. ∆ÚÈηÏÈÒÙ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ 34. ∆Û¿ÌÔ˘Ú·˜ πˆ¿ÓÓ˘ 35. ∆Û··Ó›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 36. ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ÷ڿϷÌÔ˜ 37. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¶Úfi‰ÚÔ˜: ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 1. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ 2. µÂÚÁ›Ó˘ πˆ¿ÓÓ˘ 3. °È·ÁÎÈfi˙˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜

4. ¢·Ì·Û›Ó·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 5. ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 6. ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤·˜ 7. ∫·ÏÏ›·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 8. ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 9. ∫Ô˘˝‰Ë˜ §ÂˆÓ›‰·˜ 10. ª·ÎÈfi˜ ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˜ 11. ª¤Áη˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 12. ª›ı·˜ √Ú¤ÛÙ˘ 13. ¡¤Ó‰Ô˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 14. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ 15. √˘ÁÁÚ›Ó˘ £ÂÔÊ¿Ó˘ 16. ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 17. ∆·Î¿˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ 18. ∆˙ÈÚ›Ù˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 19. ∆ÛÈfiÙÛη˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ 20. ÷Ù˙¿ÎÔ˘ ª·Ú›· ∂Í·ÁˆÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¶Úfi‰ÚÔ˜: ÛÁη˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜: ª˘ÏˆÓ¿˜ πˆ¿ÓÓ˘ 1. ª˘ÏˆÓ¿˜ πˆ¿ÓÓ˘ 2. ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘ 3. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ 4. ÛÁη˜ πˆ¿ÓÓ˘

π√À§π√™ - ™∂¶∆∂ªµƒπ√™ 2010

¢∂§∆π√∂µ∂£ 4 12 23

ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

∞ÚÈÛÙ›Ó‰ËÓ Ì¤ÏË 1. ¢·Ì·Û›Ó·˜ πˆ¿ÓÓ˘ 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 3. ºÈÏ›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 4. ºÒÏÈ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∂Î ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ̤ÏË √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ µÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∆Ú·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘

ÂÈÛÙÔϤ˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ “‚·ÚfiÌÂÙÚÔ ∂µ∂£” ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶Ô˙ÚÈΛ‰Ë˜: “Ë ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎıÂÛȷ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·” ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÛÙÂϯÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 2010-2011 ÂΉfiÛÂȘ Ë (¿)ÁÓˆÛÙË fiÏË

30 36 40 44 45 48

∆ƒπª∏¡π∞π∞ ∂∫¢√™∏ ñ ∂∆√™ 2010 ñ ∆∂ÀÃ√™ 3 π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ∂ª¶√ƒπ∫√ & µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ∆ÛÈÌÈÛ΋ 29 ñ 546 24 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∆ËÏ.: 2310/370.100 ñ Fax: 2310/370.166 http://www.ebeth.gr ñ e-mail: root@ebeth.gr ∂∫¢√∆∏™: √Ï˘Ì›· µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘ - °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∂.µ.∂.£. ¢π∂À£À¡∆ƒπ∞ ∂∫¢√™∏™: §›Ï· ºˆÙÈ¿‰Ô˘, ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜, ªÂÏÂÙÒÓ & ŒÚ¢ӷ˜ - ∆ËÏ.: 2310/370.130 À¶∂À£À¡√™ À§∏™: ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ & ∂ΉfiÛÂˆÓ ∂µ∂£ ∆ËÏ.: 2310/370.132 °ƒ∞ºπ™∆π∫∏ ™Ã∂¢π∞™∏: TYPEShop Digital - ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫·Ú·ÎÔ˘Ï·Î›‰Ë˜ °ƒ∞ºπ∫∂™ ∆∂á∂™-æ∏ºπ∞∫∂™ ∂∫∆À¶ø™∂π™ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 75ñ546 42 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∆ËÏ.: 2310/932.318, Fax: 2310/929.821, e-mail: typeshop@otenet.gr ∂∫∆À¶ø™∏: ºπ§π¶¶√™-∂∫¢√∆π∫∏ µ. ∂§§∞¢√™ñ∆ÛÈÌÈÛ΋ 45 546 23 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ºø∆√°ƒ∞ºπ∫∏ ∫∞§Àæ∏: ¡ÒÓÙ·˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ ñ ∆ËÏ.: 2310/262.884 ¢π∞º∏ªπ™∂π™: °È· ÙȘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ & ∂ΉfiÛÂˆÓ ∂µ∂£ ñ ∆ËÏ.: 2310/370.132

∆· ÂÒÓ˘Ì· ¿ÚıÚ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÚÔÛˆÈΤ˜ ·fi„ÂȘ.

ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂȉfiÙËÛ˘ ÛÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË, ÙËÓ ¤Ó‰˘ÛË Î·È ˘fi‰ËÛË, ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÌfiÓÈ̘ ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÙÔ ∂µ∂£ ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›· in brief

50 54 60 65

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

3


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ∂µ∂£ ∞¶√ 01.07.10 ∂ø™ 30.09.10

4

05.07.10 ❏

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‚ã ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓË µÂÚÁ›ÓË, Ì ÙÔÓ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂µ∂ √˘ÎÚ·Ó›·˜, Victor Yanovsky. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ô Î. µÂÚÁ›Ó˘, Ì ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¢∂ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘ Â›Û΄˘ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Â›Û΄˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¯ÒÚ·.

07.07.10 ❏

£¤Ì·Ù· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂µ∂£ Ì ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˘, Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, µ·ÁÁ¤ÏË πˆ·ÎÂÈÌ›‰Ë.

09.07.10 ❏

∫ÔÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √§£ ∞∂ Ì ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ §È̤ÓÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ı¤Ì· «™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ √§£ ∞∂ 2010-2015» ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ √§£ ∞∂. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ §È̤ÓÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

09.07.10 ❏

√ ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·, √Ï˘Ì›· µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘, ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ۇÛÎÂ„Ë ÂÚÁ·Û›·˜ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ·Ú¯ÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ì ÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ì ¤‰Ú· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, £ÂÔ‰ÒÚ· ∆˙¿ÎÚË, ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û‡Û΄˘ Â›Ó·È Ô «™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÈÏÔÙÈ΋˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ó¤ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ∫∂¶ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ».

12.07.10 ❏

™ÙË ¡Ô‚¿Ú· Ù˘ πÙ·Ï›·˜, Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ LOSAMEDCHEM, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÂÙ·›ÚÔ˜ ÙÔ ∂µ∂£.

14.07.10 ❏

™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ› Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Defensys, Ë ÔÔ›· ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi 28 ¤ˆ˜ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢∂£ ∞∂, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ À¶∂£∞. ∆ËÓ ¤ÎıÂÛË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ë ¢∂£ ∞∂ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎfi Û¯‹Ì· Helexpo AE Î·È ¢π¶∂∫ ∞∂.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010


14.07.10 ❏

™ÙË ‰ÂÍ›ˆÛË Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÚfiÍÂÓÔ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Christian Thimonier, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÔÚÙ‹˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ÙÔ ∂µ∂£ ÂÎÚÔÛˆ› Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘.

16.07.10 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ÂÏ‚ÂÙÈÎÔ‡ ÂÓÙ‡Ô˘, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

19.07.10 ❏

∫·ÙfiÈÓ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, Ì ¤‰Ú· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ª¿ÚÎÔ ªfiÏ·ÚË, Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Û ۇÛÎÂ„Ë ÊÔÚ¤ˆÓ, Ì ı¤Ì· «™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÊÔÚ¤ˆÓ ¤Ú¢ӷ˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÓÒÛ˘ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˘fi ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ ∑ÒÓ˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜», ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘ÛΤ„ÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

20.07.10 ❏

™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ·Ú›ÛÙ·Ù·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ √§£ ∞∂, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜.

23-25.07.10 ❏

√ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ 14˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ŒÎıÂÛ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ (23.07.2010), ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Œ‚ÚÔ˘ (24.07.2010), ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË. ∫·È ÛÙȘ ‰˘Ô ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·Ú›ÛÙ·Ù·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË.

28.07.10 ❏

∂ıÈÌÔÙ˘È΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ∂µ∂£ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ∆ÛÈÚÒÓË.

28.07.10 ❏

™ÙÔ ÎÔÎÙ¤ÈÏ Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÚÔͤÓÔ˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Walter Leuchs, ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÏfiÁˆ ÌÂÙ¿ıÂÛ˘, ·Ú›ÛÙ·Ù·È Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘.

03.08.10 ❏

∆ÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÁˆÚÁÈ·Ó‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ∞Ì¯·˙›·˜, Giorgi Baramia, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛÙÔ ∂µ∂£, Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú›ÛÙ·Ù·È Â›Û˘ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Zurab Pataradze.

13.08.10 ❏

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ·ã ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, ÛÙËÓ ª·ÚÈ¿ÓıË ª˘ÏˆÓ¿, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÙÚÈ· Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

16.08.10 ❏

∆ÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜, Akos Nemeth, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛÙÔ ∂µ∂£ Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘.

24.08.10 ❏

√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔ ∂µ∂£ ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ PRIMOQ, Ì ÛÎÔfi Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∆∂ª¶ª∂.

25.08.10 ❏

∂ıÈÌÔÙ˘È΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ Î. Ã·Ú›Ï·Ô ¶··ÎÒÛÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¢ã Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜, Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ∞ÓÙÒÓË ªÔ‡ÛË. ¶·ÚfiÓÙ˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔ˘ Î. ¶··ÎÒÛÙ·, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

5


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∞ÚÁ˘ÚԇϷ ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘.

6

25.08.10 ❏

ªÂ ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ «¶·Ú¿ÏÏ·ÍË» Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙÔ ∂µ∂£ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜.

30.08.10 ❏

ªÂ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ·ã ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢∂ Ù˘ ∫∂∂∂ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

06.09.10 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔηٷÚÎÙÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ 2010-2020 Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘, ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤· Î·È °È¿ÓÓË ª·ÁÎÚÈÒÙË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

06.09.10 ❏

™ÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ Û˘ÁηÏ› οı ¯ÚfiÓÔ Ô ¢‹ÌÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¢∂£, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ÂÎÚÔÛˆ› Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘.

07.09.10 ❏

ªÂ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ·ã ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢∂ Ù˘ ∫∂∂∂ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

08.09.10 ❏

∆· ̤ÏË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÌÔÚ›Ô˘, µÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È √Ú˘¯Â›ˆÓ Ù˘ ÈÚ·ÓÈ΋˜ Â·Ú¯›·˜ Zanjan, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£ Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î·Ùã ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ πÚ·ÓÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ì ‚ÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰›Ù˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜.

08.09.10 ❏

√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ¤Ú¢ӷ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ PRIMOQ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·fi„ÂÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

09.09.10 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÊÔÚ›˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¢∂£.

09.09.10 ❏

«∏ ÂÎΛÓËÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·ÎÏÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘Ó¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÔÈ ‰È·ÎÚÈÙÔ› ÚfiÏÔÈ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆӻ, Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂȉÈ΋˜ Û‡Û΄˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÊÔÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ π∫∞- ∂∆∞ª, √∞∂∂ Î·È √°∞. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ∂µ∂£ Î·È ·ÚfiÓÙ˜ Â›Ó·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ π∫∞- ∂∆∞ª, ƒÔ‚¤ÚÙÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔ˘ √∞∂∂, °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ µÔ˘‰Ô‡Ú˘ Î·È ÙÔ˘ √°∞, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶¤ÙÚÔ˘Ï·˜. ™‡ÓÙÔÌË ÔÌÈÏ›· ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÎʈÓ› Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ÂÓÒ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Û‡ÛÛˆÌË Ë ¢.∂., ÏËÓ Ù˘ η˜ ÷Ù˙¿ÎÔ˘.

10.09.10 ❏

∆Ô Ó¤Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ™ˆÎÚ¿-

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010


ÙË •˘Ó›‰Ë, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜.

10.09.10 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· µÈÔÌ˯·Ó›·˜, ∞ϤͷӉÚÔ ºÔ‡ÚÏ· Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ¿ ÙÔ˘, ÃÚÈÛÙ›Ó· µ¤ÚÚ·. ¶·ÚfiÓÙ˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·, √Ï˘Ì›· µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘.

10.09.10 ❏

™˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ICC Hellas Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ °™ Ù˘ ∫∂∂∂, Ë ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ∂µ∂£, ÛÙȘ 11.09.2010.

10.09.10 ❏

∆ËÓ Úfi‰ÚÔ, ¶·Ú·Û΢‹ ªÔ˘ÊÔ‡ÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ Invest In Greece AE, ÃÚ‹ÛÙÔ ∞ÏÂÍ¿ÎË, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛÙÔ ∂µ∂£ Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Â›Ó·È Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÚfiˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙÔ ∂µ∂£.

10.09.10 ❏

√ ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘, ·Ú›ÛÙ·Ù·È Û ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· «¢ÚfiÌÔÈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ-πÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜», ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È video art Ì ٛÙÏÔ Muslim World Caught: Between imaginary and Reality, Ô˘ ÂÁηÈÓ›·ÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, Î. ™. ∫Ô˘‚¤Ï˘.

11.09.10 ❏

∆Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∫∂∂∂, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ ∂µ∂£, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 75˘ ¢∂£. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Á‡̷ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ, ÛÙÔ ª·Î‰ÔÓ›· ¶·Ï¿˜, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë.

11.09.10 ❏

∆ËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ Ù˘ 75˘ ¢∂£, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·, √Ï˘Ì›· µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘.

11.09.10 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘, ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È Û ÎÔÎÙ¤ÈÏ Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Cedefop, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘.

11.09.10 ❏

√ ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘, ·Ú›ÛÙ·Ù·È Û ÎÔÎÙ¤ÈÏ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 75˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∆ËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ô ™µµ∂, Ô ™∂µ∂ Î·È Ë ∂∂¢∂-∆Ì. ª·Î‰ÔÓ›·˜.

12.09.10 ❏

™Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ÂÎıÂÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ¶·Ú¢Í›ÓÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ∞Ó·ه͈˜ Î·È Ù˘ √™∂¶ ·Ú›ÛÙ·Ù·È Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘.

12.09.10 ❏

∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ∂ÌfiÚˆÓ ¡ÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi, ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi, Î·È ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ·Ú›ÛÙ·Ù·È Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘.

13.09.10 ❏

√ÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·’ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, ÛÙÔ ÂÏÏËÓÔ-Ô˘ÁÁÚÈÎfi ÊfiπÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

7


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÚÔ˘Ì, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£. °È· ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ú·¯ˆÚÂ›Ù·È Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ.

8

15.09.10 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ.

17.09.10 ❏

™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ∞Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ∞ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ µ. ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘.

18.09.10 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ∞Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ∞ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ 75˘ ¢∂£.

19.09.10 ❏

∆Ș ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ∏̤ڷ˜ ªÓ‹Ì˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ª. ∞Û›·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜.

21.09.10 ❏

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚ã ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓË µÂÚÁ›ÓË, Û ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ª¢∂ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ - ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó.

22.09.10 ❏

∆ÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶·Ú¢Í›ÓÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ∞Ó·ه͈˜, Andrey Kondakov Î·È °ÂÒÚÁÈÔ ∫ÔÙÙ¿, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜.

22.09.10 ❏

™ÙËÓ 3Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ §È̤ÓÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ ∂µ∂£ ÂÎÚÔÛˆ› Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘.

22-26.09.10 ❏

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙË 2Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÎıÂÛË ∫ÔÚÈÓı›· 2010, ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ.

23.09.10 ❏

£¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘˙ËÙ¿ Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ √§£ ∞∂, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë˜.

23.09.10 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Û˘Ó·ÓÙ¿ Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ¢.∂. ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÙÔ˘ ∞¶£. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ··ÓÙ¿ Û ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

24.09.10 ❏

∂ıÈÌÔÙ˘È΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ∂µ∂£ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ú¤Û‚Ë Ù˘ µÚÂÙ·Ó›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Dr David Landsman. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·, √Ï˘Ì›· µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∞͢ÏÈıÈÒÙ˘.

24-30.09.10 ❏

™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ‰ˆÚ¿Ó, ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì ı¤Ì· «∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¯ˆÚ›˜ ∞˘ÙÔΛÓËÙÔ», Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¶∞ƒ∞§§∞•∏ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ 20 ÂÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010


25.09.10 ❏

™Â ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚÈ·ÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ™ÙÂϯÒÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ºÔÚ¤ˆÓ, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË Û˘Ó‰Úȷ΋ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ¶ÈÂÚ›·˜, ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ºÚÂȉÂÚ›ÎË µÔ‡Î·ÏË Î·È µ·ÛÈÏÈ΋ ∫Ô˘ÈÌÙ˙‹.

26.09.10 ❏

∆Ô ∂µ∂£ ·ıÏÔıÂÙ› ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔ˘˜ 18Ô˘˜ ¢ÈÂıÓ›˜ ∞ÁÒÓ˜ ∫ˆËÏ·Û›·˜ «ƒ∂°∫∞∆∞ ª. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À», Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∆Ô ‚Ú·‚Â›Ô ·ÔÓ¤ÌÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∑‹Û˘.

27.09-02.10.10 ❏

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ- ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ªË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ «Autumn Fair», ÛÙË ºÈÏÈÔ‡ÔÏË Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜.

27.09.10 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ «¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË», °È¿ÓÓË ªÔ˘Ù¿ÚË Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘.

30.09.10 ❏

∂ÎÚÔÛÒËÛË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ, πˆ¿ÓÓË µÂÚÁ›ÓË, ÛÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ∂ıÓÈÎÒÓ ∂˘ÂÚÁÂÙÒÓ, Ô˘ ·ÓÂÁ¤ÚıËΠ̠ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∏̤ڷ ªÓ‹Ì˘ ∂ıÓÈÎÒÓ ∂˘ÂÚÁÂÙÒÓ. ¶·Ú›ÛÙ·Ù·È Â›Û˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È µÈÔÌ˯·Ó›·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÔÏÈÙ›‰Ë˜.

30.09-02.10.10 ❏

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙËÓ 9Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· °ÂÓÈ΋ ŒÎıÂÛË ∫Ú‹ÙË 2010 ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ÂÎÚÔÛˆ› Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·, √Ï˘Ì›· µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙÂϯÒÓÂÈ Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂™£, Ô˘ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ∂µ∂£, ª¿¯Ë °ÂˆÚÁ›Ô˘.

30.09-02.10.10 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∞ÓÙÒÓ˘ ªÔ‡ÌÔ˘Ï·˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ WIDE (∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· MED), ÛÙË °Ú·Ó¿‰· Ù˘ πÛ·Ó›·˜.

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

9


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ∂¡∂ƒ°∂π∂™ ∂µ∂£

10

26.07.10 ❏

ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫∂∂∂ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ªÂÛÛËÓ›·˜ Î·È ÙÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ ÂıÓÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË.

05.08.10 ❏

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÚÔ΋ڢÍË Ó¤Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙÔ˘ «ªÂÙ·Ô›ËÛË ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜» ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÈϤÍÈ̘ ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó 50 ¤ˆ˜ Î·È 250 ¿ÙÔÌ·.

23.08.10 ❏

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Âȯ›ÚËÛ˘- ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ·¢ı‡ÓÂÈ ÂÚÒÙËÛË ÛÙË ¢∂∏ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ∞¶∂ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010.

23.08.10 ❏

∆Ș ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¡fiÌÔ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, η §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË.

24.08.10 ❏

√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔ ∂µ∂£ ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ PRIMOQ, Ì ÛÎÔfi Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∆∂ª¶ª∂.

30.08.10 ❏

∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‰È·‚È‚¿˙ÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÛÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, η §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, Î. ∞ϤͷӉÚÔ ºÔ‡ÚÏ·.

08.09.10 ❏

√ÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ¤Ú¢ӷ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ PRIMOQ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·fi„ÂÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

10.09.10 ❏

ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ ∂µ∂£ ‰È·‚È‚¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, η §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ÛÙÔÓ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÀÔ˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Î. °ÈÒÚÁÔ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË Î·È ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ √∞∂∂, Î. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ µÔ˘‰Ô‡ÚË, ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜, ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. √È ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÈÛÙÔϤ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔÓ √∞∂∂ ηıÒ˜ Î·È Û ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ›¯Â ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÙÔ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙË ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË fiÛˆÓ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÔÊÂÈÏ‹ ÛÙÔÓ √∞∂∂ ¿Óˆ ÙˆÓ 7.700€.

15.09.10 ❏

¡· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÚfiÛ‚·ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ¶Ï. ªÔÚȯfi‚Ô˘, Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢, ˙ËÙ¿ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∂µ∂£, ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, µ·Û›ÏË ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ.

16.09.10 ❏

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜, Ô˘ ›¯·Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂٿٷ͢ ÙˆÓ ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ Î·È ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û ˘„ËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010


20.09.10 ❏

¢È·‚›‚·ÛË ÛÙËÓ ∫∂∂∂ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ̤ÏË Ì·˜ Ì ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∆∂ª¶ª∂.

21.09.10 ❏

∆Ș ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.

∂.¶.∂.

∆∂áπ∫∏ ∂∆∞πƒ∂π∞

™Àªµ√À§√π ∞∫π¡∏∆ø¡ ¶ƒ∞°ª∞∆√°¡øª√™À¡∂™ - ∂∫∆πª∏™∂π™ ª∂§∂∆∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏∆ø¡ ª∂§∂∆∏ ∫∞∆∞™∫∂À∏ µπ√ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫ø¡ ∫∆∏ƒπø¡

∏ ›ÎÔÛÈ ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓˆÓ ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È: ∞•π√¶π™∆π∞ - ¶√π√∆∏∆∞ - °¡ø™∏ ∫∞¡∂§§√¶√À§√À 19 ñ 54250 £∂™™∞§√¡π∫∏ ñ ∆∏§: (2310) 415 -566, 415 -531 º∞•: (2310) 315-676 ñ E-mail: info@akmon.com.gr

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

11


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ 12

√ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∫∂∂∂

¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∫∂∂∂) Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ÛÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∞ÊÔ‡ ÂÚȤÁÚ·„ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (Û.Û. Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ 12 ‰È˜. ¢ÚÒ ÁÈ· ʤÙÔ˜ fiˆ˜ › ı· ÂÈÙ¢¯ı›) Î·È ÛÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ ηٿ ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ 50% ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ «ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ı˘Û›Â˜» ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2010 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ôϛ٘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ fiÙÈ «‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ë Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ·ÚẨËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜» ‚¿ÛÂȘ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ÔÈ ™ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ- ÔÔ›ÔÈ Â¤ÎÚÈÓ·Ó ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿Ï- ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô Î. ¶··ÎˆÓψÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∫∂∂∂) Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ÛÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010


™ÙË Á‡̷ Ô˘ ·Ú·Ù¤ıËΠ·fi ÙÔ ∂µ∂£ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜

ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ Û˘Ìʈӛ˜ Ì οı ÙÚ¿Â˙· ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘ - ΢ڛˆ˜, ‰Â ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ «ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ı˘Û›Â˜» ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2010 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ôϛ٘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ «‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ë Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜». Ÿˆ˜ ›Â, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο «Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È Ë ‰È·ÊıÔÚ¿», ηıÒ˜ «‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ì ¿ÓÙ· ÙȘ ›‰È˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∂ÈϤÔÓ, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ˘¤ÚÌÂÙÚË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Ô‰ËÁ› Û ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜». ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ, Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤Ï·‚ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË (˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ) ı· ʤÚÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi, ηıÒ˜ ·ÓÙÈÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∂ÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Û ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ «ÙfiÛÔ Ë ÌÂȈ̤ÓË ˙‹ÙËÛË, fiÛÔ Î·È Ë ÌÂȈ̤ÓË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·Î¤˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÛÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. µÏ¤Ô˘Ì ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈ-

ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙË ∂˘ÚÒË. ∏ ‰Â Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ: ÂÌfiÚÈÔ, ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ˘ËÚÂۛ˜. ∂›Û˘, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÈÛÙˆÙÈ΋ ·ÛÊ˘Í›·, ‚ϤÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·È». ¡· ÎÈÓËıԇ̠ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·ÎfiÌË ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ. ∫·È ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ì ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô Û ıÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ›Â, ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› fi¯È ÌfiÓÔ Ì Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÂȯÂÈÚ›Ó. «∂›Ó·È Ë ÔÏ˘ÓÔÌ›· Î·È Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì·˙› Ì ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηٷٿÍÂȘ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ·›¯·Ó Ôχ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜», › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: «∞Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Ó· ¿Ó ¯·Ì¤Ó˜ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È Ó· ¯¿πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

13


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÔ˘Ì ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıԇ̠ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì fiÛÔ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Î·ÈÚfi˜ Ù· ˘ÁÈ‹ ·ÙÙ·Ú· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏ· ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ». ∆¤ÏÔ˜, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ «ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, Ã. ¶·ÌÔ‡ÎË ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi». √ ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·Ù¤ıËΠÁ‡̷ ·fi ÙÔ ∂µ∂£ Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙfiÓÈÛÂ: «… ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· Ó· ·Ê˘‰·ÙÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙÔ ÂȯÂÈÚÂ›Ó ·fi ÙÔ Ú›ÛÎÔ. ∂›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘ÌÂ, ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi fiÊÂÏÔ˜, ÏÔ‡ÙÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ¢ËÌÂÚ›·, Û ÙÔÈÎfi Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›‰Ô. ∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¢ηÈڛ˜ ÛÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, Ó· ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·ÈÓÔÙfi̘ ȉ¤Â˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ Û ÙÔÌ›˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÚÔËÁ̤Ó˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, fiˆ˜ Ë ‚ÈÔ-ÂÈÛÙ‹ÌË, Ë Ú¿ÛÈÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÏËÚÔÊÔÚÈ΋». ∂›Û˘, Ô Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÔÈ Ôԛ˜, fiˆ˜ ›Â, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ›ӷÈ: «- ∏ ˘ÁÈ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ Û¤‚ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ·ÓÂÎÙfi Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. - ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ̤۷ ·fi ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. £¤ÏÔ˘Ì ÙË ÁÓÒÌË Î·È ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û·˜ ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ٷ ·Ó·Ù˘Íȷο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. - ∏ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È 14

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010

Ë ÁÚ‹ÁÔÚË, ‰È·Ê·Ó‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ì·˜ ÔÏÈÙÈ΋ Ë ÂȉfiÙËÛË, ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ΛÓËÙÚ·, ·fi ˘ÁÈ›˜ Î·È ‰È·Ê·Ó›˜ ‰È·‰Èηۛ˜. - ∏ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ٷ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο Ì·˜ ÂÚÁ·Ï›·. ∂Èı˘Ì›· ÌÔ˘ Â›Ó·È Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ó· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ªÌ∂ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ - Î·È ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. - ∆Ô ›‰ÈÔ ÂȉÈÒÎÔ˘ÌÂ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜, ÒÛÙ ӷ ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÛÙ·‰È·Î¿ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∞∂¶ ÛÙÔ 14%, ·ÚΛ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙȘ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ Î·È Ó· ·Ó·ıˆڋÛÔ˘Ì ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. - •ÂÎÈÓ¿Ì ÌÈ· ÂÒ‰˘ÓË ·ÏÏ¿ ÌÂıÔ‰È΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· «ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÔ˘Ì» ¤Ó·-¤Ó· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂™¶∞, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÔχÙÈ̘ «·Ó¿Û˜» ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. - ¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì Ì ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó¿ ÎÏ¿‰Ô Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ Ì·˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜: ∆Ô˘ÚÈÛÌfi˜, ¡·˘ÙÈÏ›·, ∂Ó¤ÚÁÂÈ· (¶Ú¿ÛÈÓË ∞Ó¿Ù˘ÍË), ∞ÁÚÔÙԉȷÙÚÔÊÈÎfi˜ ∆Ô̤·˜, π·ÙÚÈ΋ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ºÚÔÓÙ›‰·. ∆¤ÏÔ˜, ı¤Ïˆ Ó· ˘ÔÁÚ·Ì̛ۈ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· fiÏÔÈ ÙÈÌԇ̠ÛÙ· ÏfiÁÈ·, Ï›ÁÔÈ fï˜ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÛÙËÓ Ú¿ÍË». √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ «ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ·fi fi,ÙÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜. ∞ÚΛ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó·, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛˆÛÙ¿ Î·È Ì ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο ÎfiÛÙË Î·È ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÏÌËÚÔ‡˜, ηÈÓÔÙfiÌÔ˘˜ Î·È ÈηÓÔ‡˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜».


πÚ·ÓÔ› ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÛÙÔ ∂µ∂£

™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ - πÚ¿Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ‰È‡ڢÓÛ˘ Ù˘ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜

∆· ̤ÏË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÌÔÚ›Ô˘, µÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È √Ú˘¯Â›ˆÓ Ù˘ ÈÚ·ÓÈ΋˜ Â·Ú¯›·˜ Zanjan, ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ, ÛÙȘ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂µ∂£). ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜- πÚ¿Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ‰È‡ڢÓÛ˘ Ù˘ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·Ù’ ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÈÚ·ÓÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ì ‚ÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰›Ù˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÙÔ 2008 ¤Êı·Û ٷ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÔ 99,6% ·ÊÔÚÔ‡Û ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ πÚ¿Ó ÙÔÓ 9Ô ÚÔ-

ÌËıÂ˘Ù‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ô˘ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÙÔ 3,34% ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ. ∆ËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿, Ë ·Í›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÛÙÔ πÚ¿Ó ¤Êı·Û ٷ 8,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Û ÛÙÔ 0,047% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. ∆Ô πÚ¿Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË 84Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ÙÚfiÊÈÌ·, Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, Ï·ÛÙÈο, Ì¿ÚÌ·Ú· Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈο. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÛÙÂÓfiÙÂÚË ÂÌÔÚÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÒÓ. «¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÚ¿¯ıË ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· 1930 Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ Û ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘», › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È πÚ¿Ó. ™ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, ÚfiÛıÂÛÂ, Ù· ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ηٷχÙ˜ ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Û Â›Â‰Ô Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ˆ˜ ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ. ◊‰Ë ÙÔ ∂µ∂£ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ πÚ¿Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Ì Ôχ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. √È ÙÔÌ›˜ ¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ, ›Â Ô Î. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÔÈ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜, ÙˆÓ ÔÚ˘¯Â›ˆÓ, ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ¶¿ÓÙˆ˜, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

15


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ï›Á˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¿„ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì πÚ·ÓÈΤ˜ Ì ÌÔÚÊ‹ joint ventures ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. ™ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÈÚ·ÓÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ Zanjan, πÌÚ·‹Ì ∆˙·ÌÈÏ› οÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÔÈ ÂÈÛً̘, Ù· ÂÙÚÔ¯ËÌÈο, Ù· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο Î·È ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË. Ÿˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¤ÚÛÈ 4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· πÚ·ÓÔ› ¤Î·Ó·Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ· ÂÓÒ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜

√È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ηْ ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÈÚ·ÓÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ì ‚ÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰›Ù˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜

Ó¤ÔÈ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó Û ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ¶Ôψӛ·˜.

∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·˜-√˘ÁÁ·Ú›·˜

Τ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·˜ - O˘ÁÁ·Ú›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ, ÛÙȘ 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô √∂À Ù˘ Ô˘ÁÁÚÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

™ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰È‡ڢÓÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔÔ˘ÁÁÚÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ Dr. Zsolt Becsey Î·È Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·Ô˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘

√È ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È √˘ÁÁ·Ú›· ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÙÔÌ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÔÙÈ16

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010

™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ (Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ˘Á›·˜) Î·È Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔÌ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ Ô˘ÁÁÚÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÛÊÔÚÔ ‰›Ô ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ Dr. Zsolt Becsey Ô ÔÔ›Ô˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ∆‡Ô˘, Ô Î. Bescey ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ (Ô˘ ÙÔ 2008 ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ‚Ô‹-


™ÙÔ ¿ÓÂÏ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ô ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ √˘ÁÁÚÈ΋˜ ¶ÚÂۂ›·˜ Î. ∞kos Nemeth, Ô ¶Ú¤Û‚˘ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ Î. Jozsef Toth, Ô ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ Dr. Zsolt Becsey, Ô ∞’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î. ∂ÌÌ. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË Î·È Ë °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ITD (∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘) Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ η. Marianna Dene.

ıÂÈ· ÙÔ˘ ¢¡∆ Î·È Ù˘ ∂∂ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ۇ̂·ÛË ‰·Ó›Ԣ ‡„Ô˘˜ 20 ÂηÙ. ¢ÚÒ) Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ. Ÿˆ˜ ›Â Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, Ë Ô˘ÁÁÚÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Û ıÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ (ʤÙÔ˜ ÙÔ ∞∂¶ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· «ÙÚ¤ÍÂÈ» Ì ÂÚ›Ô˘ +1% Î·È ÙÔ 2011 Ì +3% ), Ì ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ·‡ÍËÛ‹ ÙÔ˘˜ ηٿ 10%. £ÂÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √‡ÁÁÚÔ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ʤÙÔ˜ ÛÙÔ 3,8% Î·È ÙÔ 2011 ÛÙÔ 3%, ÂÓÒ Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ∂ÏÏËÓ˜. °È’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛ·Ó Ô ڤۂ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Jozsef Toth Î·È Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ Ô˘ÁÁÚÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Akos Nemeth, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù’ ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÂÓÒ Ë ‰È¢ı‡ÓÔ˘Û· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ITD (Â›Ó·È Ë Ô˘ÁÁÚÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÚÔÒıËÛ˘ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘), Marianna Dene ·Ó¤Ï˘Û ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ITD ÛÙÔ˘˜ √‡ÁÁÚÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÌ·-

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·Ù’ ȉ›·Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ

ٛ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ∂›Û˘, Ô √‡ÁÁÚÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √§£ ∞∂ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜, ™‡ÚÔ ∫Ô˘‚¤ÏË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘Ì, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ô˘ÁÁÚÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ (Ô˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ 75˘ ¢∂£ fiÔ˘ ÙÈÌÒÌÂÓË ¯ÒÚ· Â›Ó·È Ë √˘ÁÁ·Ú›·) ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ‰È‡ڢÓÛ˘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ - √˘ÁÁ·Ú›·˜ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ù· ÙÚfiÊÈÌ·, ÂÓÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ‰›Ô‰ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ë ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔȯ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›·, ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ ÌÈÛfi ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi °ÂÚÌ·Ó›·, √ÏÏ·Ó‰›·, ∞˘ÛÙÚ›· Î·È µÚÂÙ·Ó›·. ™ÙȘ ‰ÈÌÂÚ›˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ «‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙÔ Â›‰fi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏfi, ·Ó·ÏÔÁÈο Ì ÙȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ». ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·fi ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· ÙÔ 2009 ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 330 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ, ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î.·. ÂÓÒ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ¤Êı·Û·Ó Ù· 57 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÂÛÂÚȉÔÂȉ‹, Ê¿Ú̷η, ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ÍËÚÔ‡˜ ηÚÔ‡˜, Ú‡˙È Î·È ÔÙ¿ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙËÓ ÂÚ·ÈπÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

17


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, ̤ۈ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ‰È¿¯˘Û˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ

ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÂÈÌÂÏËÙËÚÈ·ÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ÙÔ ∂µ∂£ ·fi ÙÔ 1993 ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û‡ÌʈÓÔ ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛ˘ Ì ÙÔ ∂µ∂ µÔ˘‰·¤ÛÙ˘.

¶ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ· ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙËÓ √§£ ∞∂

∆ËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂µ∂£) Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ √§£ ∞∂ Â·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ ÂÈÛËÁ̤Ó˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ™Ù¤ÏÈÔ˘ ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÏ‹ıËΠÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ (23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010), ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÁÈ· ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. √ Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ·Ó¿ÏÔÁË ÚfiÙ·ÛË ÂÚ› ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÛÙËÓ √§£ ∞∂, ·fi ÙÔ ∂µ∂£, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·, ÂÓÒ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ Û ÔÏÏ¿ ÌÂÁ¿Ï· Â˘Úˆ·˚ο ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù· ÙÔÈο ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. √ Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂ›Û˘ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ √§£ Ì ͤÓÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÂÂÓ‰˘Ù‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ë Ó¤· ‰È·‰Èηۛ· fast track ÁÈ· ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∂›Û˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ¤ıÂÛ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Î. ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˚΋˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Ù˘ 18

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010

£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Ì ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔȈÓ, Ô˘ ı· «‰¤ÓÔ˘Ó» ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, Ô Î. ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë˜ ÂÚȤÁÚ·„ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √§£ ∞∂, ηٷÚÙ›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ, fiˆ˜ ›Â, ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, Ë √§£ ∞∂ ÚÔ¯ˆÚ¿ ¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ 6˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ÙÔ Logistic Center Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ∂›Û˘, ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÔÙ¯ÓÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ì·Ú›Ó·˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÚÔ‚Ï‹Ù·, ÂÓÒ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÚÔÎËÚ˘¯ı› Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ business plan Ù˘ √§£ ∞∂. ∆¤ÏÔ˜ Û˘ÌʈӋıËΠӷ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È Ù˘ √§£ ∞∂ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó Ù·¯‡ÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Î·È ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ·ÎÙÔÏÔ˚΋˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.


∆Ô ∂µ∂£ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË 2010

∆Ô ∂µ∂£ ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, √Ï˘Ì›· µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÛÙ·ÓÙ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙÂϤ¯ˆÛÂ Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ Î·È ∂ΉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë °ÂˆÚÁ›Ô˘

∆Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 13 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ÌÂÏÒÓ ÛÙËÓ 9Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· °ÂÓÈ΋ ŒÎıÂÛË «∫Ú‹ÙË 2010», ÂȉfiÙËÛ ÙÔ ∂µ∂£, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010, ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫Ú‹Ù˘ ÛÙȘ °Ô‡ÚÓ˜ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¢∂£ ∞∂. √È ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ 9˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ °ÂÓÈ΋˜ ŒÎıÂÛ˘ «∫Ú‹ÙË 2010», ·Ó‹Ïı·Ó Û 7.100, ̤ÁÂıÔ˜ Ô˘, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤ÓÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ 2008, ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ¤ÌÚ·ÎÙË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÏÒÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ÂȉÈο Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. ∆Ô 2008 Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Â›¯Â ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ 8.198 ÂÈÛΤÙ˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ô˘Û›· Ù˘ ¢∂£ ·fi ÙÔ ÓËÛ› ÁÈ· ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ÚÔÛ¤Ï΢Û 63 ÂÎı¤Ù˜, Û 1.250 Ù.Ì., ¤Ó·ÓÙÈ 91 Ù˘ «∫Ú‹ÙË

2008». ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ‹Úı ӷ ÂÈÛÊÚ·Á›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·Ú΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙ· Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, §·ÛÈı›Ô˘, ∫ÔÚÈÓı›·˜, §¿ÚÈÛ·˜, ÙÔ µÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-̤ÏË ÙÔ˘, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫Ú‹Ù˘, Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ô fiÌÈÏÔ˜ √∆∂. √ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛıËÎÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÎı¤Ù˜ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, Ì ÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ÙÔ §·Û›ıÈ, ÙË §¿ÚÈÛ·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, ÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË Ó· ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È. ∆Ô ∂µ∂£ ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, √Ï˘Ì›· µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÛÙ·ÓÙ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙÂϤ¯ˆÛÂ Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ Î·È ∂ΉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë °ÂˆÚÁ›Ô˘. ™ÙËÓ ŒÎıÂÛË ∫ƒ∏∆∏ 2010, ÙÔ ∂µ∂£ ÂȉfiÙËÛ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ 13 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£: ¢π∞£∂ƒªπ∫∏ ∞∂ , ∞º√π ∆∞æ∏ √∂, ∆™∞∫πƒ∏™ ¢. & Àπ√π ∂∂, πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

19


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ WATER HELLAW ª∂§π™™∞ƒπ¢∏™, PARTNERS-TRAINING, Ã∞∆∑∏¡π∫√§∞√À ∞ƒÃ∂§∞√™ , ¢. ¢∏ª∏∆ƒπ∞¢∏™ & ™π∞ √∂ , SOLCORE K&A ∫∞§∞∆√À¢∏™ √∂, ∞.µ∞ªµ∞∫∞ & ™π∞ √∂, ∫§πª∞§∂µ∏∆∂áπ∫∏ KLT AE, ™∂∫∂ ∂¶∂. ∆· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ·fi ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∫Ú‹Ù˘, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ∫·ÚÔ‡ÓÙ˙Ô. ¶·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, µ·Û›Ï˘ ∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, Ó· ÌÔÚԇ̠̠·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÚÔˆıԇ̠ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹, Ë ÓÔ̿گ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™¯ÔÈÓ·Ú¿ÎË, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂£ ∞∂, °È¿ÓÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÙÔ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ¢∂£ ∞∂, ∫ÒÛÙ·˜ ª·˘Ú¿Î˘, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ °Ô˘‚ÒÓ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ¡. ¢ÔÏ·„¿Î˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, Ë ¢∂£ ∞∂ ‰ÈÔÚÁ¿-

ÓˆÛ ∆ÂÏÂÙ‹ µÚ¿‚¢Û˘ ¶ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó Ù· ηχÙÂÚ· ÛÙ·ÓÙ ÛÙÔ˘˜ ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘. ™ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·fi ·ÚÌfi‰È· ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‚Ú·‚›· ¤Ï·‚·Ó ʤÙÔ˜ Ô √∆∂, Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Î·È Ë OLIVOS. Œ·ÈÓÔÈ ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ Blue Ocean, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹, ÂÓÒ Ù· ‚Ú·‚›· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ¤Ï·‚·Ó ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ §·ÛÈı›Ô˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ™∂∫∂ ∂¶∂, Ô˘ ÂȉÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∂µ∂£. ∂›Û˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ «∫Ú‹ÙË 2010», ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 18.30, Ë ¢∂£ ∞∂, Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ Ì ÙËÓ ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ËÌÂÚ›‰·, Ì ı¤Ì· «∏ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜» Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ∂ȉÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ª·ÓÒÏË ¶·ÙÂÚ¿ÎË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜, ‰fiıËÎ·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∂¶∞¡ ππ «∏ ªÂÙ·Ô›ËÛË ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜».

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙËÓ “IFP 2010”

∆Ô «·ÚÒÓ» ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ªË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ International Technical Fair ÛÙË ºÈÏÈÔ‡ÔÏË µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ¤‰ˆÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂȉÔÙÒÓÙ·˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙË ¢∂£ ∞∂, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010 ÛÙÔ 20

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010

º¤ÙÔ˜ Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ªË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ πFP 2010 ÂÚȤϷ‚ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı· ¤ÍÈ ıÂÌ·ÙÈο Û·ÏfiÓÈ·: 1. Aquatech (ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÓÂÚÔ‡ Î·È Ï˘Ì¿ÙˆÓ 2. AuÙÔtech (Ô‰ÈΤ˜, ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜, Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ Î·È ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ 3. Eltech (ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈο ˘ÏÈο, ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ̤ÙÚËÛ˘, 4. Eneco (Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ 5. Infotech (ÏÔÁÈÛÌÈÎfi, ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·‰ÈÎÙ‡-


Ô˘, Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, 6. Stroytech (ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο, Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈ-

Τ˜ Ô˘Û›Â˜, ÂȯڛÛÌ·Ù·.

∆Ô ∂µ∂£ ÛÙËÓ “∫ÔÚÈÓı›· 2010”

™ÙË 2Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÎıÂÛË «∫ÔÚÈÓı›· 2010» Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-̤ÏË ÙÔ˘ ÙÔ ∂µ∂£. ∏ ¤ÎıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi 22 ¤ˆ˜ 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Ù˘ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∫ÔÚÈÓı›·˜, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∫∂∂∂ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¢∂£ ∞∂. ∏ 2Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÎıÂÛË «∫ÔÚÈÓı›· 2010» Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ «™ˆÏËÓÔ˘ÚÁ›· ∫ÔÚ›ÓıÔ˘» ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜

Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈʤÚÂÈ·. ™ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÔÙ¿, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο, ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÛοÊË, ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ˘ËÚÂۛ˜, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· „‡Í˘ Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, È·Ì·ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÚÔ˚fiÓÙ· ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜.

∫·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ∂ıÓÈÎÒÓ ∂˘ÂÚÁÂÙÒÓ

ªÂ ‰ÔÍÔÏÔÁ›· Î·È Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ªÓËÌÂ›Ô ∂ıÓÈÎÒÓ ∂˘ÂÚÁÂÙÒÓ ÙÈÌ‹ıËÎÂ, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ë ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ ∂˘ÂÚÁÂÙÒÓ. ∆Ô ∂µ∂£ ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ Ô ÔÔ›Ô˜ η٤ıÂÛ ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô -ÙÔÓ «∫˘·Ú›ÙÙÈÓÔ»- Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ¢∂£. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÔÚ·Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂µ∂£), ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ¢ÂÚÁ¤Ù˜. πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

21


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

√ ڤۂ˘ Ù˘ µÚÂÙ·Ó›·˜ ÛÙÔ ∂µ∂£

∂ıÈÌÔÙ˘È΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ(ÛÙȘ 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 2010) ÛÙÔ ∂µ∂£ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ú¤Û‚Ë Ù˘ µÚÂÙ·Ó›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Dr David Landsman. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂÙ›¯·Ó Â›Û˘ Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·, √Ï˘Ì›· µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∞͢ÏÈıÈÒÙ˘.

µÚ·‚Â›Ô ·fi ÙÔ ∂µ∂£

22

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010

∆Ô ∂µ∂£ ·ıÏÔı¤ÙËÛ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔ˘˜ 18Ô˘˜ ¢ÈÂıÓ›˜ ∞ÁÒÓ˜ ∫ˆËÏ·Û›·˜ «ƒ∂°∫∞∆∞ ª. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À», Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∆Ô ‚Ú·‚Â›Ô ·¤ÓÂÈÌ (ÛÙȘ 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010) ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∑‹Û˘.


∂ÈÛÙÔϤ˜

√È ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË

∆Ș ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·Ù¤ıÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘. ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ οÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÓÒ ıˆÚ› ‡ÏÔÁË ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· «·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÚ·›ˆÛË ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ϤÔÓ ‰›Î·ÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ̤ÙÚÔ», ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙË ¯ÒÚ·. ∫·È ·˘Ùfi ÂÂȉ‹ «ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÔχÙÈÌ· ¤ÛÔ‰· ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο Ù·Ì›·, Ù· ÔÔ›· ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ Î·È ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÌÂȈ̤Ó˘ ˙‹ÙËÛ˘». ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∂µ∂£ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: 1. ŒÓÙ·ÍË ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. 2. ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Û ÔÛÔÛÙfi 0,7% ÁÈ· ÂÙ·Èڛ˜ Ì Â·Ú΋ ‚È‚Ï›·, Û ÔÛÔÛÙfi 1,5% ÁÈ· ÂÙ·Èڛ˜ Ì ·ÓÂ·Ú΋ ‚È‚Ï›· Î·È Û ÔÛÔÛÙfi

2,3% ÁÈ· ÂÙ·Èڛ˜ Ì ·Ó·ÎÚÈ‚‹ ‚È‚Ï›·. 3. ∆ÌËÌ·ÙÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË, ̤¯ÚÈ 36 ‰fiÛÂȘ ηْ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ. 4. ™˘Ì„ËÊÈÛÌfi ÙÔ˘ º¶∞ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Ì ÙÔ º¶∞ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË ¯Ú‹Û˘ (2011). 5. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ˘ÔÏÔ›Ô˘ ˙ËÌ›·˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˙ËÌ›· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË. 6. ŒÓÙ·ÍË ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ‰ÈηÛÙÈο ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2Ô ‚·ıÌfi, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ÂΉfiıËΠ·fiÊ·ÛË Â’ ·˘ÙÒÓ. 7. ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ™ÙÔȯ›ˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Î·È ˘·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚ·›ˆÛË Î·È ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÏÂÁ¯ı›Û˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ™˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ ÔÊÂÈÏÒÓ ∂ÈϤÔÓ ÙÔ ∂µ∂£ ˙ËÙ¿ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‰˘Ô ·ÎfiÌË ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹ º¶∞ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯Ú‹ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÚÔÙ›ÓÂÈ: 1. ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ˘ º¶∞ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ¯Ú‹Û˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ ·˘ÙÔ‡ ̤¯ÚÈ 24 Ì‹Ó˜. 2. ∂›Ï˘ÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ º¶∞ Î·È ºfiÚÔ˘ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ›Ù Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ›Ù Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ Ì ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ.

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

23


∂ÈÛÙÔϤ˜

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÚÔ΋ڢÍË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ÚÔ˜ ·˘Ù¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ·fi 50 ̤¯ÚÈ Î·È 250 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜

ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ (Û.Û. ÛÙȘ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, 2010) ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ÙÔ ∂µ∂£ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «ªÂÙ·Ô›ËÛË ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜» ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·», ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007 - 2013, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚÔ˜ Ó¤· ‹ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚÂÊÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, «ÌÔÚ› Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ù· ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÚÔ˜ Û˘Á¯ÚË-

Ì·ÙÔ‰fiÙËÛË». ŸÌˆ˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ∂µ∂£, ÁÈ· ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÈϤÍÈ̘ ÔÈ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ÚÔ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ·fi 50 ¤ˆ˜ Î·È 250 ¿ÙÔÌ·, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ·Ó¿ÁÎË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó ·Á·ı¿ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ˘„ËÏfiÙÂÚ˘ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ Î·È Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó ÂÔ̤ӈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È Â͈ÛÙÚÂÊ›˜. °È’ ·˘Ùfi ·Ú·Î·Ï› ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi, Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÚÔ΋ڢÍË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙÔ˘ «ªÂÙ·Ô›ËÛË ÛÙȘ Ӥ˜ Û˘Óı‹Î˜», ÙÔ ÔÔ›Ô «ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ηÙËÁÔÚ›· ÂȯÂÈÚ‹Ûˆӻ.

∂ÈÛÙÔÏ‹ ∂µ∂£ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫∂∂∂ ÁÈ· Ù· ∫∂∆∞

∆Ô ∂µ∂£ ··ÓÙ¿ Û ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫∂∂∂, °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·ÛÈÌ¿ÙË Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (∫.∂.∆.∞.). 24

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË Ú‡ıÌÈÛË, ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ οı ∫.∂.∆.∞., ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏψÓ


ÊÔÚ¤ˆÓ, Â›Ó·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË, ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜, ̤ۈ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∆Ô Î¿ı ∫.∂.∆.∞. ‰Â, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘, ı· ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÌÂÙÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ·˘ÙÔÙÂϤ˜ ∆Ì‹Ì· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ‹ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÙ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘ Û¯‹Ì· Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ˘ËÚÂÛ›· ÌÈ·˜ ÛÙ¿Û˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘. °È· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∫∂∆∞ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· «¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∫.∂.∆.∞», ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ì ¶Úfi‰ÚÔ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ∫.∂.∂.∂. Î·È Ì¤ÏË ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ À¶.√π.∞¡ Î·È ÙˆÓ ∫.∂.∆.∞. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚԂϤÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ∫.∂.∆.∞. ̤ۈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Â›Ù ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, ›Ù ÁÈ· ̤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂µ∂£, «Ë ηٿ ÙÔÓ ÚÔÙÂÈ-

ÓfiÌÂÓÔ ÙÚfiÔ ‰È·Ù‹ÚËÛË - ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ÌÂÙÂͤÏÈÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∫.∂.∆.∞, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û‡Á¯˘ÛË ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Î·È ·ÏÏËÏÔÂÈÎ¿Ï˘„Ë ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ Ù· ∫.∂.∆.∞. ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó, ›Ù ‹‰Ë ·Ú¤¯ÂÙ·È, ›Ù Ôχ ‡ÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Û¯Âı› ·fi Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· - Î·È ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂÍ·Ûı¤ÓÈÛË ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÂίÒÚËÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Û ¿ÏϘ ‰Ô̤˜». °È· ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ, «·ÓÙ› Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ‰ÔÌÒÓ, Â›Ó·È Î·›ÚÈ·˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, ›Ù Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ›Ù Ì ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ fiÚˆÓ Î·È ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜».

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ¶ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙË ¢È¿ µ›Ô˘ ª¿ıËÛË

▼ ∆Ô ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¤ÁÈÓ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ÂÈÛÙÔÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ªÂÛÛËÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ¢È· µ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÂÓfi˜ ÂıÓÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È· ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛË. ™ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ Ù· ÙÔÈο ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Ï·ÈÛ›Ô˘, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ

ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ù˘ ∫∂∂∂ Î·È ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ ∂µ∂£ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ıÂÚÌ¿ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÙÔÔı¤ÙËÛË, «ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ʤÚÔ˘Ó Û ¤Ú·˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›·». ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, «ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ··ÈÙ› ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ı¤Ì· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

25


∂ÈÛÙÔϤ˜ ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ∫∂∂∂, Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜, ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÒÛÙ ӷ

‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ÈÂÍÔ‰È΋˜ ÂͤٷÛ˘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚÈ·Îfi ÎfiÛÌÔ».

¶ÚfiÛ‚·ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ¶Ï. ªÔÚȯfi‚Ô˘

∞›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙËÓ ¶Ï. ªÔÚȯfi‚Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, µ·Û›ÏË ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ¤Ó· ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. «¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ› Ï‹ıÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‰ÈÂÚ¯Ô̤ӈÓ, Ë ¶Ï. ªÔÚȯfi‚Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÚÔ-

Û¤Ï·ÛÙË Î·Ù¿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ̤ڷ˜, ηıÒ˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹», ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: «£ÂˆÚÔ‡ÌÂ, fiÙÈ, ÂȉÈο Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢, fiÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ë ˘Á›· Î·È Ë ˙ˆ‹ ·ÎfiÌË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÂȉÈ΋ ̤ÚÈÌÓ·, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô Ë ‰È¤Ï¢ÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ Î·È ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ».

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

∆ËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ º¶∞ ˙ËÙ¿ ÙÔ ∂µ∂£ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, º›ÏÈÔ ™·¯ÈÓ›‰Ë. «¢Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ‰ÂÈÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘Ó¯È-

26

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010

˙fiÌÂÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ‰ˆ‰ÂοÌËÓË ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Ú‡ıÌÈÛ˘, Ù· ¢ÂÚÁÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·», ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹.


∞fi„ÂȘ ∂µ∂£ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ

∆Ș ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∂µ∂£ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ «ÃÔÚ‹ÁËÛË ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ Û ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ»: ñ ¡· ‰Ôı› ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È Ô ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ‰È·‚ԇϢÛË, ÏfiÁˆ ‰È·ÎÔÒÓ. ñ ¡· ÙÂı› ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÛÙ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ·Ó¿ ˙ÒÓË ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÏÏԯ‡ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÂÓ›Û¯˘Û˘, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓ˘ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ÂÂȉ‹ ·˘Ù‹ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÚÈÛÙÔÔÈËÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. √ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËÏfi˜, ÂÂȉ‹ ÔÈ Â͈ÛÙÚÂÊ›˜ Î·È ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜, ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ˘„ËÏ‹˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· Ï‹ÙÙÂÙ·È Ô ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ñ ¡· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ› Ô fiÚÔ˜ Ú¿ÛÈÓË ÂȯÂÈ-

ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ‰›Ô Û‡Á¯˘Û˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ. ñ °È· ÙËÓ ÈÔ ¿ÌÂÛË ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ú¤ÂÈ ÔÈ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ, ·Ó fi¯È Ù¤ÛÛÂÚÂȘ) ñ ¡· ·ÔÛ˘Ó‰Âı› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘. ñ ¡· Á›ÓÂÈ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·fi ·ÏÏÔ‰·fi, ÂÊfiÛÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ªÂ ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ÚԂϤÔÓÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·fi ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜, ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÚ›ÙˆÓ, ÌË ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ µ. ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ·Úˆ¯Ë̤ӷ ϤÔÓ ¶ÚÔ‰ÚÈο ¢È·Ù¿ÁÌ·Ù·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ·Ú·ÌÂıfiÚȘ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 1892/90, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰ÈηÈÔڷ͛˜ Û ·Ú·ÌÂıfiÚȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ñ °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· fï˜ Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ (·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘, ›‰Ú˘ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÎÏ) ·›˙ÂÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ŸÛÔ ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ηӤӷ˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ Ù· ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

27


∂ÈÛÙÔϤ˜

∞Ó¿Ù˘ÍË §È̤ÓÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

∆Ș ‚·ÛÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› ÙÔ ∂µ∂£ ÛÙÔÓ √§£, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ §È̤ÓÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: «∞. ∆Ô §ÈÌ¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, Ë ‰È·Î›ÓËÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Î¿Ì„Ë ÙÔ 2009, ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ Û ·ÓÔ‰ÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÁÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÏÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Â›Û˘ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ. ◊‰Ë, Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û ÂÙ·Èڛ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÏÈÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÚ› ÙÔ 50% Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ Ó· ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È 10 ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·Èڛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó¯Ҙ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·È Î·ıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·˘Ù‹. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÒ˜ ÈÛ¯˘Úfiٷٷ ‰›ÎÙ˘· ‰È·Î›ÓËÛ˘ - ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ Ô ¯ÒÚÔ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ «·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ» ÏÈ̤ӈÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜, ¤Ó· ÏÈÌ¿ÓÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ó· Û˘Áηٷϯı› ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ‰Â ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÈ - ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· - ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ‰›ÎÙ˘·. µ. ∆Ô §ÈÌ¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘, ÚÔÛÈ28

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010

‰È¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ¤Ó· ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È fi¯È Û ÏÈÌ¿ÓÈ ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘ (hub). ∂›Ó·È ÁÂÓÈο ·Ú·‰ÂÎÙfi fiÙÈ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, fiÛÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙË ÓÔËÙ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· ÛÙÂÓ¿ ÙÔ˘ °È‚Ú·ÏÙ¿Ú Ì ÙË ‰ÈÒÚ˘Á· ÙÔ˘ ™Ô˘¤˙, ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ÏÈ̤ÓÔ˜ ˆ˜ ÎfiÌ‚Ô˘ ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ, ÛÙËÓ Ú¿ÍË, οı ÛΤ„Ë ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ ÛÙ· ÓfiÙÈ· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Û‡Ì‚·ÛË ÌÂٷ͇ √§¶ ∞∂ Î·È COSCO, Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÏÏË ÛΤ„Ë ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¤Ú·Ó Ù˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ÏÈ̤ÓÔ˜ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. ∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ·˘Ù¿ ÂÓfi˜ ÏÈ̤ÓÔ˜ Ù‡Ô˘ hub. ∂ÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·, Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ˘Ô‰ÔÌÒÓ Û ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ Î·È Ô‰È΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È Û ΤÓÙÚ· Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ∆Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ƒfiÙÂÚÓÙ·Ì ‰Â ı· ›¯Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË, ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈο ΤÓÙÚ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ Î˘Ú›ˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ, Ô˘ ÙÔ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·. ™ÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÛÙË ¡.∞ ∂˘ÚÒË - Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ڢıÌÔ‡˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ fiÚÔ˘ - ÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ı· Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈÎfi, ·Ó ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.


°. ªÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Î·È ÌÂÙÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ı· Ú¤ÂÈ, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ·˘ÙÔ‡ ÛÙ· ÈÛ¯˘Ú¿ ‰›ÎÙ˘· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÒÓ, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË: Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Î·ı·Ú¿ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÙ·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÏÔ›ˆÓ (‚‚·›ˆ˜ ı· ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈο ·›ı·ÓÔ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ mothers), Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ̤ۈ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â·ÚÎÒÓ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÓ·ÔıÂÙ‹ÚÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™∂ª¶√, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÛÙÂϯȷÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Û Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ηÓfiÓˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÎÔÎ. √È ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈ̘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ §È̤ÓÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ˆ˜ ÏÈ̤ÓÔ˜ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ·Ó·Áη›Â˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó, Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË, Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘.

ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÏÔ›ˆÓ Ù‡Ô˘ RoPax ‹ RoRo, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÓËÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘».

¢. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰Ôı› ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÈ‚·ÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘, ȉ›ˆ˜ ηٿ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙË µÔÚ. ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ·fi ÙË ¡∞ ∂˘ÚÒË, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ √§£ ∞∂ Ì ÙȘ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ‚ÂÏÙȈÙÈÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ, Ô˘ ı· Â¤ÙÚÂ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∂. ∆¤ÏÔ˜, ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·Ó·Áη›Ô Ó· ·Ú·Û¯Âı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, Ì πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

29


¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ «µ·ÚfiÌÂÙÚÔ ∂µ∂£»

∏ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ site ÙÔ˘ ∂µ∂£: www.ebeth.gr

30

™ ¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ -™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010

 ·ÚÓËÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÂÓÒ ÈÔ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ·fi ÔÙ¤ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ ÓÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (µ·ÚfiÌÂÙÚÔ ∂µ∂£) Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙËÓ Palmos Analysis ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‹ ÌË) Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘.


∏ ¤Ú¢ӷ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ηٿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 15Óı‹ÌÂÚÔ ÙˆÓ ÌËÓÒÓ ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰Â›ÁÌ· 1.500 ÂÚˆÙÒÌÂÓˆÓ (800 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È 700 ηٷӷψÙÒÓ).Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (°ÂÓÈÎÔ‡˜ ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ ‹ ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‹ ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ ‹ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘, ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ) Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (π√µ∂) Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË (DG ECFIN), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ó· Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌ· Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û ∂ıÓÈÎfi (π√µ∂) Î·È ∂˘Úˆ·˚Îfi (DG ECFIN) Â›‰Ô. ∆· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ï‹„˘ ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙÔ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ (Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÈÓËı› Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‰Âο‰Â˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ıÂÙÈο Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ·ÓÂÚÁ›· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì ·ÏÌ·ÙÒ‰Ë Ú˘ıÌfi, ΢ڛˆ˜ ‰Â ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ µfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ ÔÈ ÂfiÌÂÓÔÈ Ì‹Ó˜ ı· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔÈ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÌÂÙ·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘ ÁÈ· Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ. «√È ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ì ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Ù·¯‡ÙËÙ·», › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ı· ÂȉÂÈÓˆı› fiÙ·Ó ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó Ù· ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘, ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ Î·È ÙˆÓ ËÌÈ˘·›ıÚÈˆÓ «Ô˘ ı· ·ÔÌ˘˙‹ÛÔ˘Ó fiÚÔ˘˜ ·fi οı ÙÛ¤Ë». π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ fiÛÔ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ͤÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ - ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜. ∫·È ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. ∆Ô ÌfiÓÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Ì‹Ó˘Ì· ¤Ú¯ÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ, ·fi ÙȘ Â͈ÛÙÚÂÊ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË ¿ÓÙ· Ì ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ‰ÈηÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ fiÙÈ «ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ (Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ) ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÏ›˙Ô˘Ì Û ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÚ›·˜ Î·È Â¿ÓÔ‰Ô Û ıÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘». ∂›Û˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔÓ ¤ÎÙÔ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ∑ÒÓË ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó «ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ». ∆· ΢ÚÈfiÙÂÚ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: 1. ∂ƒ∂À¡∞ ∫∞∆∞¡∞§ø∆ø¡ √ "¢Â›ÎÙ˘ ∂ÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ" ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÚfiıÂÛË ·ÔÙ·Ì›Â˘Û˘ Î·È ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· +100 (fiÏÔÈ ÚԂϤÔ˘Ó ·‡ÍËÛË) ¤ˆ˜ -100 ( fiÏÔÈ ÚԂϤÔ˘Ó πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

31


Ì›ˆÛË) Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ıÂÙÈÎÒÓ - ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ··ÓÙ‹ÛˆÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·ÚÓËÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó Ì›ˆÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó ·‡ÍËÛË Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÈÔ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ·fi ÔÙ¤, ηıÒ˜ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ -63 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÓÒ Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ∂ıÓÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ -67 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ -12 ÌÔÓ¿‰Â˜, ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· "™Â٤̂ÚÈÔ 2010". ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ "ª¿ÚÙÈÔ 2010", ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ·ÚÓËÙÈÎfi Îϛ̷ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (-63 ·fi -61), ÂÓÒ Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Âȉ›ӈÛË Û ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô (-67 ·fi -57). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Û ∂˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚfi˜ (-12 ·fi -14). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: ➤ ™Ù·ıÂÚ‹ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘. ➤ ™Ù·ıÂÚ‹ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ➤ ∞·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ Ë ·›ÛıËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 12ÌËÓÔ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. ➤ ∫·ıÔÏÈ΋ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. ➤ ™Ù·ıÂÚ‹ (Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ "ª¿ÚÙÈÔ 2010") ·ÚÔı˘Ì›· ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÔı˘Ì›· ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ➤ ∂Í·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏ‹ ÚfiıÂÛË ÁÈ· ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË (·ÎfiÌ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ "ª¿ÚÙÈÔ 2010"). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ µ·ÚfiÌÂÙÚÔ˘ ∂µ∂£, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi fiÛˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ˙Ô˘Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÙ·ÌȇÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ‹ Ì ‰·ÓÂÈο (Û˘ÓÔÏÈο 47%) ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi fiÛˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ʤÚÓÔ˘Ó ›Û· - ›Û· Ì ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ (40%). ➤ ∂ÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Ôχ ¯·ÌËÏÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÛÙÔ ¡ÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ 12ÌËÓÔ. ➤ ™˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Î·ı‹ÏˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. 2. ∂ƒ∂À¡∞ µπ√ª∏Ã∞¡π∞™ ™Â ·ÚÓËÙÈÎfi Â›Â‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô "¢Â›ÎÙ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÁÈ· ÙË µÈÔÌ˯·Ó›·" ÛÙÔ ¡ÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙ·ıÂÚÔÔÈË̤ÓÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ "ª¿ÚÙÈÔ 2010" Î·È Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·fi ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ‰Â›ÎÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙ·ıÂÚfi˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ "ª¿ÚÙÈÔ 2010". ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. ŒÙÛÈ, ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ıÂÙÈÎÒÓ - ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ "¢Â›ÎÙË ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ù˘ µÈÔÌ˯·Ó›·˜" ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ -33 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (-24 Û ∂ıÓÈÎfi Î·È -2 Û ∂˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô). ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ "ª¿ÚÙÈÔ 2010", ÙfiÛÔ Û ÙÔÈÎfi (-33 ·fi -31), fiÛÔ Î·È Û ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô (-24 ·fi-23), ÂÓÒ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Û ∂˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ (-2 ·fi -10). 32

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ -™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010


™Ù·ıÂÚ¿ η΋ (Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ "ª¿ÚÙÈÔ 2010") Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, ÂÓÒ Âȉ›ӈÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ¶Ú¤ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û·Ê‹˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· (ÙÚ¤¯ÔÓ Â›Â‰Ô ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi), ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ·ÚÓËÙÈÎfi Â›‰Ô. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ··ÈÛÈfi‰Ô͘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó (Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›‰Ô) ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ÂÓÒ Ô˘‰¤ÙÂÚ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ÙÔ˘ ¡oÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜: ➤ À¿Ú¯ÂÈ ÙÒÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ. ∏ ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, fiÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È „‹ÁÌ·Ù· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. ➤ Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜, Û ηχÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·’ fiÙÈ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜. ➤ ∞ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÌÈ· ·˘ÍË̤ÓË ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ (Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ), ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·˘ÍË̤ÓË ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË. ➤ ∏ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË, ηٿ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂȉÂÈÓÒıËΠÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·ÏÏ¿ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ (οÙÈ Ô˘ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÂÈÎfiÓ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·). 3. ∂ƒ∂À¡∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ¶∞ƒ√Ã∏™ À¶∏ƒ∂™πø¡ ∞ÚÓËÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ŒÙÛÈ, Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ "¢Â›ÎÙ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ" ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ -47 ÌÔÓ¿‰Â˜, ¤Ó·ÓÙÈ -17 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È +05 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û ∂˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ "ª¿ÚÙÈÔ 2010" ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô (-47 ¤Ó·ÓÙÈ -41), ÌÈÎÚ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Û ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô (-17 ¤Ó·ÓÙÈ -21) Î·È ÌÈÎÚ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Û ∂˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô (+05 ¤Ó·ÓÙÈ +01). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¡. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: ➤ ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË ÛÙË ˙‹ÙËÛË Î·È ÌÈÎÚ‹ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·Û˘. ➤ ∂ÓÙÂÈÓfiÌÂÓË ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÁÈ· ÙË ˙‹ÙËÛË, ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜. 4. ∂ƒ∂À¡∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ §π∞¡π∫√À ∂ª¶√ƒπ√À ™Â ·ÚÓËÙÈÎfi Â›Â‰Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô "¢Â›ÎÙ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ §È·ÓÈÎfi ∂ÌfiÚÈÔ" ÛÙÔ ¡ÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ª¿ÏÈÛÙ·, Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È ϤÔÓ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ∂ıÓÈÎfi ‰Â›ÎÙË (Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌ›ˆÛ «‚Ô˘ÙÈ¿» ηٿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ), ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

33


‰Â›ÎÙ˘ ¤Ú·Û ϤÔÓ Û ıÂÙÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. ŒÙÛÈ, ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ıÂÙÈÎÒÓ-·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ "¢Â›ÎÙË ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ §È·ÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘" ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ -43 ÌÔÓ¿‰Â˜ (·fi -41 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ "ª¿ÚÙÈÔ 2010") ÛÙÔ ¡ÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¤Ó·ÓÙÈ -45 ÌÔÓ¿‰ˆÓ (·fi -32 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔÓ "ª¿ÚÙÈÔ 2010") Û ∂ıÓÈÎfi Î·È +02 ÌÔÓ¿‰ˆÓ (·fi -04 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔÓ "ª¿ÚÙÈÔ 2010") Û ∂˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·Ïoӛ΢ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜: ➤ ¶ÚԂϤÔ˘Ó Âȉ›ӈÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘˜ (fiÁÎÔ˜ ˆÏ‹ÛˆÓ). ➤ Œ¯Ô˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂÈ ¤ÁηÈÚ· Î·È ÌÂÈÒÛÂÈ Ù· ·Ôı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Â›‰·. ➤ ¢È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ·˘ÍË̤ÓË ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ. ➤ ∂Í·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÚԂϤÔ˘Ó Ì›ˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÚԂϤÔ˘Ó Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·.

5. ∂ƒ∂À¡∞ ∫∞∆∞™∫∂Àø¡ ™ÙÔ ÈÔ ¯·ÌËÏfi ÙÔ˘ Â›‰Ô, ·fi ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ µ·ÚfiÌÂÙÚÔ˘ ∂µ∂£, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô "¢Â›ÎÙ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ∫·Ù·Û΢¤˜" ÛÙÔ ¡ÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Û Â›Â‰Ô Û·ÊÒ˜ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰Â›ÎÙË. ŒÙÛÈ, ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ıÂÙÈÎÒÓ - ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ "¢Â›ÎÙË ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ" ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ -56 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì -66 ÌÔÓ¿‰Â˜ Û ∂ıÓÈÎfi Î·È -29 ÌÔÓ¿‰Â˜ Û ∂˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. π‰È·›ÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ηٿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ Û ۯ¤ÛË, ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ‰Â ÌÂÙ·‚Ï‹ıËΠ۠ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ "ª·ÚÙ›Ô˘ 2010". ¶·ÚfiÙÈ, ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ Â›Â‰Ô ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÓËÙÈÎfi, Ë ÚfiıÂÛË Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ∂ıÓÈÎfi ‰Â›ÎÙË, fiˆ˜ Î·È Ë ÚfiıÂÛË Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ηٿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ Ù¿ÛË ·Ó¿Û¯ÂÛ˘ Ù˘ ÙÒÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ·ÏÏ¿ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Ë Ù¿ÛË Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ "ª¿ÚÙÈÔ 2010". ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜: ➤ ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÒÛË Ù˘ ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÎ Ó¤Ô˘ Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ. ➤ ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤Ó˜ ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÓÒ ÚԂϤÂÙ·È Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎfi ÙÔ̤·.

34

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ -™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010


∞ƒ£ƒ√ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢∂£ ∞∂, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ¶Ô˙ÚÈΛ‰Ë

∏ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎıÂÛȷ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·

º 36

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ -™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010

ˆ˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÙÔ‡ÓÂÏ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‚ϤÂÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÎıÂÛȷ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÌÙË ¤Ú¢ӷ-‚·ÚfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÓÒÛˆ˜ ∂Îı¤ÛÂˆÓ (UFI). ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÎıÂÛȷ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË Ô˘ ‚›ˆÛ ÛÙÔÓ Ù˙›ÚÔ Ù˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ¤ÊÙ·Û ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘, ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ¿ÏÈ Û ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·.


∞Ó Î·È Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·ÎfiÌË, ÌÈ· ·¯Ù›‰· ʈÙfi˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘, Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ı· ÂÈÙ¢¯ı› ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ 2010. ™ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜, ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ·fi ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ. ∏ ÁËÚ·È¿ ‹ÂÈÚÔ˜ Ì‹Î ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô. °È· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ·ÏËı¤˜, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ Ù˘ UFI ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË, Ô˘ ÂÏ‹ÁË ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞Û›·˜/∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÙÔ 2009, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„‹ Ù˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ÌfiÏȘ 41% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ ÙÔÓ Ù˙›ÚÔ ÙÔ˘˜ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ÂÓÒ ÙÔ 80% ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ··ÈÛÈfi‰ÔÍË, ·ÊÔ‡ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Î·È ÙÔ 2011 Î·È ›Ûˆ˜ Î·È ÙÔ 2012. ∏ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¤Ú¢ӷ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Â›Û˘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜. ∂ÓÒ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Û›·˜/∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ÔÈ ÈÔ ÏËÁ¤ÓÙ˜ ÙÔ 2008, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙÔ˘˜ ¤È·Û «¿ÙÔ» ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2009. ¶Ï¤ÔÓ ÙÔ 87% ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ∞Û›·/∂ÈÚËÓÈÎfi˜ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ (54%) ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 10% ÛÙ· ÂÙ‹ÛÈ· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ 2010 ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2008 Î·È ÂÎÙÈÌ¿ Û ÔÛÔÛÙfi 58% fiÙÈ Ô ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÂÚ¿ÛÂÈ. ∆ËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ 2010 ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 10% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2009 Î·È ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙ· ›‰È· Â›‰· Ì ÙÔ 2008. √È ÎÚ·‰·ÛÌÔ› ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÚfiÓÙ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· fiÛˆÓ ÂÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ª¿ÏÈÛÙ· 62% ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ ÙÔ 2011. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜/∞ÊÚÈ΋˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÏËÁ›۷ ·fi ¿ÏϘ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚ¿ ÂÙ‹ÛÈ· Î¤Ú‰Ë Î·Ù¿ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 2008 ‹ ÙÔ˘ 2009. ∞Ó Î·È Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2011. √È ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÎÏ‹ıËηÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÙÚ›· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. µ¿ÛÂÈ ·ÍÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ›ӷÈ: -Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜, ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ -Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· -ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ UFI, Ë ·¿ÓÙËÛË fiÙÈ Ë ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÎıÂÛȷ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ›Ù Û ÙÔÈÎfi ›Ù Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ÙÔ˘ fiÛÔ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÙËÓ ÂËÚ¤·Û ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∆Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ UFI √ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ Ô˘ ›¯Â Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÎıÂÛȷ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ Î·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘˙‹ÙËÛ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙÔ 77Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ UFI Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË ·fi ÙȘ 10 ¤ˆ˜ ÙȘ 13 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂ȉÈÎÔ› ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ı¤Ì· «∂ÈÙ˘¯Â›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û ¤Ó·Ó ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ÎfiÛÌÔ» Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2009 Ë UFI ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ηٷÁÚ¿„ÂÈ Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

37


ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÎÏ¿‰Ô, Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‚·ÚfiÌÂÙÚÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 83 ¯ÒÚ˜. ∏ UFI Â›Ó·È Ë ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÎıÂÛÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎıÂÛÈ·ÎÒÓ ·ÈÎÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÂÎıÂÛÈ·ÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ‰ÈÂıÓÒ˜. ∂ÎÚÔÛˆ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 550 ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ̤ÏË, ÂÓÒ ¿Óˆ ÙˆÓ 850 ÂÎıÂÛÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ «ÈÛÙÔÔ›ËÛ‹» Ù˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë ¢∂£ ∞∂.

ñ¶ÚÔÛˆÔÔÈË̤ӷ ∂ÓÙ˘·ñ∂ÊËÌÂÚ›‰Â˜ñ¶ÂÚÈÔ‰Èοñ∫·Ù¿ÏÔÁÔÈñ∫·ÚÙÔϛӘ ñ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ·ñ°ÈÁ·ÓÙԷʛۘñ¶ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘñ∫¿ÚÙ˜ñ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∆·˘ÙfiÙËÙ· ñºfiÏÓÙÂÚñªÂÙ·ÍÔÙ˘›Â˜ñ∞ʛۘñº¿ÎÂÏÔÈñ∞˘ÙÔÎfiÏËÙ·ñFloor Graphic ñEÓÙ˘Ô ÀÏÈÎfi ™˘Ó‰ڛˆÓ-∏ÌÂÚ›‰ˆÓñNÙ‡ÛÈÌÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ-ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ

¶ƒ√´√¡∆∞, À¶∏ƒ∂™π∂™ ∫∞π ∂º∞ƒª√°∂™ °ƒ∞ºπ∫ø¡ ∆∂áø¡ & æ∏ºπ∞∫∏™ ∂∫∆À¶ø™∏™

∫Àƒπ∞∫√™ ∫∞ƒ∞∫√À§∞∫π¢∏™ ñ §ÂˆÊ. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 75 ñ 546 42 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∆ËÏ.: 2310 932.318, 949.318 ñ Fax: 2310 929.821 ñ e-mail: typeshop@otenet.gr

38

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ -™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010


™∂ªπ¡∞ƒπ∞

·fi ÙÔ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ∆¯ÓÈÎÔ‡ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ∆Ô ∂µ∂£, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÛÂÈÚ¿˜ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ, Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· «Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ˆ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·ÛÊ·Ï›·˜», Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 13 ÙÔ˘ Ó. 1568/85 Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 6 ÙÔ˘ .‰. 17/96. T· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÌÔÚʈıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·, ÛÙËÓ °’ ηÙËÁÔÚ›·. ∆· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ .‰.294/88, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∫∞∆∏°√ƒπ∞ °' ∫ø¢π∫√™ ∞ƒπ£ª√™ 1. °ÂˆÚÁ›· 01 2. ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 02 3. ∂ÌfiÚÈÔ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÍÂÓԉԯ›·, ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·ÔıË·ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÂÏÈÁÌÒÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ, ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÔıË·ÛÂȘ ˘ÁÚÒÓ Î·È ·ÂÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÌÂÙ¿ „‡Íˆ˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫·ÙËÁÔÚ›· µ'. ∆· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷ Î·È ÔÈ ·Ôı‹Î˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·˘Ù‹Ó, ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·˘Ù‹ ηÙËÁÔÚ›· Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. 6,7 4. ∆Ú¿Â˙˜, ÏÔÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ȉڇ̷ٷ, ·ÛÊ¿ÏÂȘ, ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂȘ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÏÔÈ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎÙfi˜ ·' ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÂÏÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· µ'. 8,9 5. ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË 130272/3.4.2003 ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜: ñ Ë ÔÌ¿‰· π ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÚ·Ê›· Î·È È·ÙÚ›· (ÏËÓ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›ˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ), Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 5 ˆÚÒÓ Î·È ñ Ë ÔÌ¿‰· ππ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ °, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 10 ˆÚÒÓ. ∆· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ∆ÂÙ¿ÚÙË, ·fi ÙȘ 17:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 22:00, Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Â› Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ªÔÚȯfi‚Ô˘ 1 (§·‰¿‰Èη). ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È: ñ ÁÈ· Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙˆÓ 5 ˆÚÒÓ ÛÙ· 40 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È 65 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË ñ Î·È ÁÈ· Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙˆÓ 10 ˆÚÒÓ ÛÙ· 45 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È 75 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£.

°È· ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ (∆ÛÈÌÈÛ΋ 29, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 2310 370 180, 370 181, Fax: 2310 370 175). 40

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ -™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010


∂ª¶√ƒπ∫√ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¢/ÓÛË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜

™∂ªπ¡∞ƒπ√ Ô ∂ƒ°√¢√∆∏™ ˆ˜ ∆∂áπ∫√™ ∞™º∞§∂π∞™ °È· ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 50 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ∂¶π∫π¡¢À¡√∆∏∆∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™: °’ ∫∞∆∏°√ƒπ∞ (¶¢ 294/88 Î·È 17/86) ∞π∆∏™∏ ™Àªª∂∆√Ã∏™ ™ÙÔȯ›· ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘/˘ ∂¶ø¡Àª√:

√¡√ª∞:

∆√¶√™ °∂¡¡∏™∏™:

√¡√ª∞ ¶∞∆ƒ√™: ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ °∂¡¡∏™∏™:

∞ƒπ£. ¢.∆∞À∆√∆∏∆∞™:

∂∫¢√£∏∫∂ ∞¶√:

∆∏¡:

£∂™∏ ™∆∏¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏: ∂¶ø¡Àªπ∞ / ∆π∆§√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™: ¢π∂À£À¡™∏: ∆∏§.:

FAX:

∞ÚÈı. ªËÙÚÒÔ˘ ∂µ∂£:

e-mail: (Â¿Ó Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ë Âȯ›ÚËÛË)

∫∞∆∏°√ƒπ∞ °' (ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ) (¶.¢. 294/88) 1. °ÂˆÚÁ›· 01. 2. ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 02. 3. ∂ÌfiÚÈÔ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÍÂÓԉԯ›·, ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·ÔıË·ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÂÏÈÁÌÒÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ, ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÔıË·ÛÂȘ ˘ÁÚÒÓ Î·È ·ÂÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÌÂÙ¿ „‡Íˆ˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫·ÙËÁÔÚ›· µ'. ∆· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷ Î·È ÔÈ ·Ôı‹Î˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·˘Ù‹Ó, ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·˘Ù‹ ηÙËÁÔÚ›· Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË 6,7. 4. ∆Ú¿Â˙˜, ÏÔÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ȉڇ̷ٷ, ·ÛÊ¿ÏÂȘ, ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂȘ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÏÔÈ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÂÏÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· µ' 8,9. 5. ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ŸÏ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ π Î·È ππ. √Ì¿‰· π ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·) ÁÚ·Ê›· Î·È ‚) È·ÙÚ›· (ÏËÓ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›ˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ). ¢È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 5 ÒÚ˜. √Ì¿‰· ππ fiÛ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· π. ¢È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 10 ÒÚ˜. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· °’: (™ËÌÂÈÒÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·Ï‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜) 1 2 3 4 5 ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ·Ó·Ï˘ÙÈο: ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ÀÔÁÚ·Ê‹ ™ÊÚ·Á›‰· ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È: ∞) ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· π ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 40 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÙˆÓ 65 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË Î·È µ) ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ππ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 45 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÙˆÓ 75 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË. ¶·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ηٷı¤ÛÂÙÂ, ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, Û˘ÌÏËڈ̤ÓË ÙËÓ ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ªÔ‡ÌÔ˘Ï·˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, ∆ÛÈÌÈÛ΋ 29, 546 24 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÏ.: 2310/370.180, 370.181, fax: 2310/370.114, 370.136. πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

41


∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ °π∞ ∆∞ ª∂§∏ ∆√À ∂µ∂£

∂ª¶√ƒπ∫√ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ THESSALONIKI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

www.ebeth.gr

∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ, ∆Ô ∂µ∂£ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ fiÔ˘ Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ, fiÔÙ ÙÔ ıÂÏ‹ÛÂÙÂ! ªÂ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÙÂ Î·È ÙËÓ ÈÛÙˆÙÈ΋ (‹ ÚÔÏËڈ̤ÓË) οÚÙ· Û·˜, ÌÔÚ›Ù Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÙ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û·˜ Î·È Ó· ÂÎÙ˘ÒÛÂÙ ¿ÌÂÛ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Ù· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο Û·˜. ∫ÂÚ‰›ÛÙ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì·, Ì ÙȘ Ӥ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂.µ.∂.£.! °È· ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô www.ebeth.gr, ‰›Ô «∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£». ∆Ô ∂µ∂£ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Î·È ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ∂¡∞ ∂Àƒø (1€) ÁÈ· οı ÂÍfiÊÏËÛË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Û ̛· ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ: ñ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∞ÔηٿÛÙ·Û˘ ∞Ó·‹ÚˆÓ ¶·›‰ˆÓ (∂§∂¶∞¶). ñ WWF ∂§§∞™, ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

∫ÂÚ‰›ÛÙ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì·! µÔËı‹ÛÙ ٷ ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ!


Primo Q ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ¢ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ∂µ∂£ ∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ, ™·˜ ÚÔÛηÏԇ̠ӷ Û˘Ì‚¿ÏÂÙ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ PrimoQ. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ·Ó·Î‡ÙÂÈ Î¿ÔÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ∂µ∂£ ÂÈı˘Ì› Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ı· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ e-mail Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ Û·˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ì ۇӉÂÛÌÔ (link) ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘. ∫¿ı Âȯ›ÚËÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È ÛÙ·ıÂÚfi username Î·È password Ô˘ Ù˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È Ù· ÔÔ›· Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿. ™˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ PrimoQ, ·Ú¤¯ÂÙ ∞ª∂™∞, ∞•π√¶π™∆∞ Î·È °ƒ∏°√ƒ∞ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ÁÈ· ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Âȉ›ˆÍË Ï‡ÛˆÓ. °È· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Û·˜, ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ site ÙÔ˘ ∂µ∂£, www.ebeth.gr, ‰›Ô "PrimoQ-online ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ", ÂÓÒ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÂÈϤÍÙ ÙÔ ‰›Ô "ªÂϤÙ˜-∂Îı¤ÛÂȘ √∂À", ηÙËÁÔÚ›·: "ŒÚ¢Ó˜ - ¢ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ". ∆Ô ∂µ∂£ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Î·È ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ∂¡∞ ∂Àƒø (1€) ÁÈ· οıÂ Û˘ÌÏËڈ̤ÓÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, Û ̛· ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ: ñ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∞ÔηٿÛÙ·Û˘ ∞Ó·‹ÚˆÓ ¶·›‰ˆÓ (∂§∂¶∞¶). ñ WWF ∂§§∞™, ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¢ÒÛÙ ‰‡Ó·ÌË ÛÙË ÊˆÓ‹ Û·˜! µÔËı‹ÛÙ ٷ ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ!

™˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›Ù ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο! ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È µ√∏£∏™∆∂ ∆∞ ¶∞π¢π∞ ∫∞π ∆√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡!


™∂ªπ¡∞ƒπ∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∂¶πª√ƒºø™∏™ ™∆∂§∂Ãø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ 2010-2011

∆Ô ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ™ÙÂϯÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηٿ Ù· ¤Ó‰Âη ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ‰ˆ‰¤Î·ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ ÔÎÙÒ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ¤¯Ô˘Ì Ͽ‚ÂÈ ˘fi„Ë Ì·˜ fiϘ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÚÙÈÛı¤ÓÙ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ-ÌÂÏÒÓ Ì·˜. √È ÎÏ¿‰ÔÈ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Â›Ó·È 20 ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ ÒÚ˜. √È ·Ú·‰fiÛÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ηıËÁËÙ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÂÂÈڷ̤ÓÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙȘ Ë̤Ú˜ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ∆ÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ˜ 18:00-21:00 (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ™∆ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ¶·Ú·Û΢‹ 18.00-21.00 Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 10:0013:00), ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ªÔÚȯfi‚Ô˘ 1, ÛÙ· §·‰¿‰Èη. ∏ ÂÈÙ˘¯‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î¿ı ÎÏ¿‰Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ·fiÎÙËÛË ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ηٿÚÙÈÛ˘ (̤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ˆÚÒÓ ·Ô˘Û›·˜:4). ∆Ô ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û οı ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ 20 ˆÚÒÓ Â›Ó·È 140 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È 180 ∂˘ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË ÏËÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¢ Ô˘ Â›Ó·È 200 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È 250 ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó, Ì ·›ÙËÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· 0.45 ÙÔ˘ √∞∂¢. ∫§∞¢√𠶃√°ƒ∞ªª∞∆√™ ∫Ï¿‰Ô˜ ∞. ∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË Âȯ›ÚËÛ˘ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘ (15-29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010) ∫Ï¿‰Ô˜ µ. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (15-29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010) ∫Ï¿‰Ô˜ °. Marketing Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ (1 -15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010) ∫Ï¿‰Ô˜ ¢. √ÎÙÒ ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÍ¿Áˆ (22-24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010) ∫Ï¿‰Ô˜ ∂. Advanced Excel (1-15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010) ∫Ï¿‰Ô˜ ™∆. Business Plan Î·È ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ªª∂ (4-5 Î·È 10-11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010) ∫Ï¿‰Ô˜ ∑. ∆¯ÓÈΤ˜ ¢È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ (17-29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011) ∫Ï¿‰Ô˜ ∏. ∆¯ÓÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ (31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011) ∂ÊfiÛÔÓ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙ ·Ú·Î·Ïԇ̠Ôχ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ¢ÂÏÙ›Ô ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Ó· ÙÔ ÛÙ›ÏÂÙ Ì fax ÛÙÔ 2310370136 ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ηϛ٠ÛÙÔ 2310370120. 44

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ -™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010


∂ª¶√ƒπ∫√ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2010

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∂¶πª√ƒºø™∏™ ™∆∂§∂Ãø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ¤ÙÔ˘˜ 2010-2011 ¢∂§∆π√ ™Àªª∂∆√Ã∏™ (™˘ÌÏËÚÒÛ٠ͯˆÚÈÛÙfi ¤ÓÙ˘Ô ÁÈ· οı ηٷÚÙÈ˙fiÌÂÓÔ)

√¡√ª∞∆∂¶ø¡Àª√ ∫∞∆∞ƒ∆π∑√ª∂¡√À .................................................................................................................................... ∂¶ø¡Àªπ∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™ ............................................................................................................................................................. ∞ÚÈı. ªËÙÚ. ∂µ∂£ .......................................................................................................................................................................... £∂™∏ ™∆∏¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ............................................................................................................................................................. ¢π∂À£À¡™∏ .................................................................................................................................................................................... ∆∏§ .................................................................. FAà ..................................................... e-mail .....................................................

∂Èı˘ÌÒ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ˆ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∂ÈÌfiÚʈÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 - ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ñ KÏ¿‰Ô˜ ∞: ∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË Âȯ›ÚËÛ˘ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘ ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ 15 - 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ñ ∫Ï¿‰Ô˜ µ: ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ÃÚ‹ÛË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÀÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ 15 - 29 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ñ ∫Ï¿‰Ô˜ °: Marketing Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ 1-15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ñ ∫Ï¿‰Ô˜ ¢: √ÎÙÒ ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÍ¿Áˆ ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ 22-24 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ñ ∫Ï¿‰Ô˜ ∂: ∞dvanced Excel ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ 1-15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ñ ∫Ï¿‰Ô˜ ™∆: µusiness Plan Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ªÌ∂ ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ 4 - 5 Î·È 10 - 11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ñ ∫Ï¿‰Ô˜ ∑: ∆¯ÓÈΤ˜ ¢È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ 17-29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ™ºƒ∞°π¢∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™

ñ ∫Ï¿‰Ô˜ ∏: ∆¯ÓÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 °È· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÌÔ˘ ı· ηٷ‚¿Ïˆ ÛÙÔ ∂µ∂£ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ: 140 ∂˘ÚÒ (ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ̤ÏË ∂µ∂£) à …… ÎÏ¿‰Ô˘˜ = ………….. 180 ∂˘ÚÒ (ÁÈ· ÌË Ì¤ÏË ∂µ∂£) à ….. ÎÏ¿‰Ô˘˜ = ………….. (°È· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ¢ Ë ¯Ú¤ˆÛË Â›Ó·È 200 Î·È 250 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·) ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ………….......................……. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ηٷı¤ÛÂÙ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÔÛfi ÛÙÔ §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ∆ÛÈÌÈÛ΋ 29, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‹ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙËÓ MARFIN-EGNATIA ∆Ú¿Â˙· Ì πµ∞¡ GR83 0280 1090 0000 0005 0915 425, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ Ì FAX ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË Î·Ù¿ıÂÛ˘ ÛÙÔ ∂µ∂£, Ì·˙› Ì ÙÔ ·ÚfiÓ ¢ÂÏÙ›Ô ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÛÙÔ fax 2310 370136 πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

45


∂ΉfiÛÂȘ 46

O¢∏°√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ µ√ƒ∂π∞™ ∂§§∞¢∞™ 2010-2011 ∏ ICAP Group ‰È·ı¤ÙÂÈ ϤÔÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ √‰ËÁÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰È·Ó¤ÌÂÈ ‰ˆÚ¿Ó. √È √‰ËÁÔ› ·˘ÙÔ›, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ Ù·˘ÙÈÛÙ› Ì ÙËÓ ¤Á΢ÚË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ‰˘ÓËÙÈÎÒÓ ÂÏ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÚÔÌËı¢ÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘˜. √È Î·Ù·¯ˆÚË̤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Â›Ó·È Ù·ÍÈÓÔÌË̤Ó˜ ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÎÏ¿‰Ô ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ (ÎÏ·‰È΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·) fiÛÔ Î·È ·ÏÊ·‚ËÙÈο. √È √‰ËÁÔ› ·ÊÔÚÔ‡Ó Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiˆ˜ µfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· £ÂÛÛ·Ï›·, ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·, ∫Ú‹ÙË Î·È ¡ËÛÈ¿ Î.·. ∏ ICAP ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ˘ √‰ËÁÔ‡ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘, ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È ¡‹ÛˆÓ µÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘), Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ - ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ -™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010


∏ (¿)ÁÓˆÛ ÙË fiÏË

È· ÁÓˆÛÙ‹ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ¿ÁÓˆÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiÔ˘ ÔÈ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Î·È ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË πÔÚ‰·Ó›‰Ë Ì ı¤Ì· «∏ (¿)ÁÓˆÛÙË fiÏË».

ª 48

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ -™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010


∏ ¤ÎıÂÛË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË πÔÚ‰·Ó›‰Ë, Î·È ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «¶·Ú¿ÏÏ·ÍË», ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ «ªÈ· ·ÏÏÈÒÙÈÎË Ì¤Ú·, ÌÈ· ̤ڷ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ», ·fi ÙȘ 24 ˆ˜ ÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ¶ÔÏÏ·ÏÒÓ ÃÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó 38 ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ʈÙÔÁڷʛ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ πÔÚ‰·Ó›‰Ë˜ ·ÔÙ‡ˆÛ fi„ÂȘ Ù˘ fiÏ˘ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1950-1975. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. √ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì·˜ ÍÂÓ¿ÁËÛ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ì·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û fi„ÂȘ Ù˘ fiÏ˘ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ã50. °ÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ ›Ûˆ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÛÎËÓÈο ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙfiÔ˘, ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÂÔ¯‹˜. ∆· ۇ̂ÔÏ· Ù˘ fiÏ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚÈ‹ÁËÛË Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÌÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì ÙȘ Ú¿ÛÈÓ˜ Ï·Ù›˜ Ù˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‹Û˘¯Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘. H ŒÎıÂÛË Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÌÂٷʤÚÂÈ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‹Ù·Ó ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È fi¯È ·Ó¿ÁÎË, Û ÌÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÏÈÁfiÙÂÚË Ú‡·ÓÛË Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ™‹ÌÂÚ· Ô˘ ÔÈ fiÚÔÈ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔÈ, Ë ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ì›· ÚfiÎÏËÛ˘ ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· «Î·Ù·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì» Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì·˜ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. «ª¤Û· ·fi ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÌÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi, Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË Ì ÙÔ ·ÚfiÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·. ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ˘ 1950 Î·È ÙÔ˘ 1960 Â›Ó·È ÌÈ· fiÏË Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Ô‰ÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ó¿ÁΘ. √È ‰ÚfiÌÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙfiÛÔ fiÛÔ ı· ÂÚÈ̤ӷÌÂ, ·ÏÏ¿ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÚÈ˙Èο», ÂÍËÁ› Ë ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ∞Ï›ÎË ∆ÛÈÚÏÈ¿ÁÎÔ˘. ™ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË πÔÚ‰·Ó›‰Ë «ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›» Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ÛËÌ›· ۇ̂ÔÏ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘: ÙÔ §Â˘Îfi ¶‡ÚÁÔ, ÙËÓ ·ÏÈ¿ ·Ú·Ï›·, ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË, ÙË ƒÔÙfiÓÙ·, ÙÔ µ·Ú‰¿ÚË. ∆Ô ı·ً ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È ‹Û˘¯ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ, ÔÈ Ú¿ÛÈÓ˜ Ï·Ù›˜ Î·È Ù· ÁÂÌ¿Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·.

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

49


¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆∞ ∂¶π¢√∆∏™∏™ ™∆∏ ª∂∆∞¶√π∏™∏, ∆∏¡ ∂¡¢À™∏ ∫∞π À¶√¢∏™∏, ∆√¡ ∆√Àƒπ™ª√ ∫∞π ∆√ ∂ª¶√ƒπ√

∆Ô ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «ª∂∆∞¶√π∏™∏ ™∆π™ ¡∂∂™ ™À¡£∏∫∂™» ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ (À¶√π∞¡) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂.¶. «∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· 2007-2013» (∂¶.∞¡. ππ). °È· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο 200.000.000€ Î·È Ë Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÔÚ›ÛÙËΠÛÙȘ 20.12.2010. ∂ÈϤÍÈ̘ ÚÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ: - ÀÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ¶Ôχ ªÈÎÚ¤˜, ªÈÎÚ¤˜ Î·È ªÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì ¤Ó·ÚÍË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙËÓ 31/12/2007 Î·È ¤¯Ô˘Ó ÓÔÌÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ∞∂, ∂¶∂, ∂∂, √∂, ·ÙÔÌÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ‹ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡, ¤¯Ô˘Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈο ÛÙËÓ ÌÂÙ·Ô›ËÛË Ë ÔÔ›· Ù·ÍÈÓÔÌÂ›Ù·È Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈϤÍÈÌÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ∫∞¢ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. - ¡¤Â˜ Î·È ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË ¶Ôχ ªÈÎÚ¤˜, ªÈÎÚ¤˜ Î·È ªÂÛ·›Â˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (start-up ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ): ¡¤Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ¤Ó·ÚÍË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1/1/2008, ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ȉڇÛÔ˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ‹ 50

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ -™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010


¿ÏÏˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Û ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û ¤Ó·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈϤÍÈÌÔ˘˜ ∫∞¢. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘. °È· ÙËÓ µfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 45% Î·È 50% ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ , Î·È ÌÂٷ͇ 35% Î·È 40% ÁÈ· ÙȘ ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. O ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ οı ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È Ô ÂÍ‹˜: ñ 30.000 € - 400.000 € ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ñ 100.000 € - 800.000 € ÁÈ· ÙȘ ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÙȘ ÂÈϤÍÈ̘ ‰·¿Ó˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: 1. ¢·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË / Â¤ÎÙ·ÛË / ‰È·ÌfiÚʈÛË ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ¯ÒÚˆÓ (¤ˆ˜ 20% ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘) 2. ¢·¿Ó˜ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ¿ÁÈ·: 3. ¢·¿Ó˜ ÁÈ· ¿˘Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ (¤ˆ˜ 20% ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡) 4. ¢·¿Ó˜ ÚfiÛÏ˄˘ Î·È ··Û¯fiÏËÛ˘ ÚfiÛıÂÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ - ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ÌÂÈÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË (¤ˆ˜ 10.000€ ÁÈ· οı Ӥ· ÚfiÛıÂÙË ÌÔÓ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜, ¤ˆ˜ 60.000€ Û˘ÓÔÏÈο). ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂√ªª∂Ã, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «E¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏, ¡∂∂™ ¶ƒ√√¶∆π∫∂™». °È· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο 20.000.000€ Î·È ÙÔ ¤Ú·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÔÚ›ÛÙËΠÛÙȘ 22.11.2010. ∂ÈϤÍÈ̘ ÚÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÌÈÎÚÔ-ÌÂÛ·›Â˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (ªª∂), Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 250 ¿ÙÔÌ· Ì ۯ¤ÛË ÂÍ·ÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜,ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 50 ÂηÙ. ∂˘ÚÒ ‹ ÂΛÓÔ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù· 43 ÂηÙ. ∂˘ÚÒ, ÏËÚÔ‡Ó ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙËÓ 1/1/2007 Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·‰È·Ï›Ùˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙfiÙÂ. ∏ ηٷÛÙ·ÙÈ΋ ¤‰Ú· Î·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜. √È Î‡ÚȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ∫∂À¢ ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÌÂÙ·Ô›ËÛË ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ∫∂À¢ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘. °È· ÙËÓ µfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 45% Î·È 50% ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Î·È ÌÂٷ͇ 35% Î·È 40% ÁÈ· ÙȘ ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ . O ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ οı ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È Ô ÂÍ‹˜: ñ 30.000 € - 150.000 € ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ñ 50.000 € - 200.000 € ÁÈ· ÙȘ ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÛÙȘ ÂÈϤÍÈ̘ ‰·¿Ó˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: 1. ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ - ∂ȉÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ¤ˆ˜ 100% ÙÔ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ 2. Õ˘Ï˜ ‰·¿Ó˜, ¤ˆ˜ 60% ÙÔ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ∂›Û˘, ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ̤ۈ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∆ÚÔʛ̈Ó, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· √¶∞∞Ã Î·È LEADER, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞§π∂π∞. ∞•√¡∞™ 4 - LEADER ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· LEADER ,¤¯Ô˘Ó ÚÔÎËÚ˘¯ı› ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÕÍÔÓ· 4. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, ȉÈÒÙ˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÚÔπÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

51


ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÕÍÔÓ· 4, Û ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ì ÙÔÓ ÓÔÌfi ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √È ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ȉڇÛÂȘ, ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ôχ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘ Î·È ÏÔÈÒÓ ÙÔ̤ˆÓ, Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ (ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ), ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁˆÁÚ·ÊÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 50% Î·È 60%, ÂÓÒ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·Ó¿ ¤ÚÁÔ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ¤ˆ˜ 600.000€ (ÁÈ· ›‰Ú˘ÛË Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ˘Ô‰ÔÌÒÓ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂˆÓ Î·È Ì ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ¤ˆ˜ 40 ÎϛӘ) Î·È ¤ˆ˜ 300.000€ ÁÈ· ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È, Ù¤ÏÔ˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010, ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ Ó¤ˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ¶ƒ∞™π¡√™ ∆√Àƒπ™ª√™ ŒÚÁ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·fi 30.000 ¤ˆ˜ 400.000€ Ì ÂȉfiÙËÛË ¤ˆ˜ 45%): ∞ÊÔÚ¿ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ηٷχ̷ٷ & camping ·ÓÂÍ·Úًو˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∂¡∞§§∞∫∆π∫√™ ∆√Àƒπ™ª√™ ŒÚÁ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·fi 30.000 ¤ˆ˜ 400.000€ Ì ÂȉfiÙËÛË ¤ˆ˜ 45%): ™Ùfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ë ·ÚÔ¯‹ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÂȉÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ (.¯. Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ∞ª∂∞), Ë ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ, Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ∂¡π™ÃÀ™∏ ∂•ø™∆ƒ∂º∂π∞™ ªπ∫ƒ√ª∂™∞πø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ŒÚÁ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·fi 30.000 ¤ˆ˜ 250.000€ Ì ÂȉfiÙËÛË ¤ˆ˜ 45%): ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ÈÂıÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÌÂÈÚ›·˜ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜. DIGI-CONTENT (ŒÚÁ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·fi 30.000 ¤ˆ˜ 200.000€ Ì ÂȉfiÙËÛË ¤ˆ˜ 60%): ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ڢ˙ˆÓÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË „ËÊÈ·ÎÒÓ ÂΉfiÛÂˆÓ Â·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ (e-books, e-magazines). DIGI-RETAIL (ŒÚÁ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·fi 40.000 ¤ˆ˜ 400.000€ Ì ÂȉfiÙËÛË ¤ˆ˜ 60%): ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÏÈ·ÓÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÂÚÁ·Ï›·. ¢ƒ∞™∏ °π∞ ∆∏ ª∂πø™∏ ∆√À ∫√™∆√À™ ∆∏™ ∂º√¢π∞™∆π∫∏™ ∞§À™π¢∞™ (ŒÚÁ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·fi 30.000 ¤ˆ˜ 250.000€ Ì ÂȉfiÙËÛË ¤ˆ˜ 45%): ∏ ‰Ú¿ÛË ı· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜ (·Ôı‹Î¢ÛË, ‰È·ÓÔÌ‹, Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÏ¿ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó fiÏ· Ù· ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜).

52

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ -™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010


www.πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ªÂÏÒÓ.gr ª›· ¡¤· ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ∏ ˘ËÚÂÛ›· «www. πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ªÂÏÒÓ.gr» ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜, ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û‡Ó‰ÂÛË (link) Ì ÙÔÓ ÂÙ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ¯ÒÚÔ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÙfiÛÔ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ site ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·Èڛ˜. °È· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ù· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÏË Ì·˜ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ fiÓÔÌ· ÂÚÈÔ¯‹˜ (domain name) ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ www.domainname. , Î·È ‰È΋ ÙÔ˘˜ (Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·) ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. ∞ÎfiÌË Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó: 1. ¡· Ì·˜ ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ÛÙÔ e-mail: support@ebeth.gr, ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο fiÛÔ Î·È ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο, ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ¤Ó· ·ÁÁÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ, 80 ÂÚ›Ô˘ Ϥ͈Ó, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ∞ºª Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. 2. ¡· Â›Ó·È Ù·ÌÂȷο ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ÙÔÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ªË¯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Î. ÷Ú. ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ÛÙÔ ÙËÏ. 2310-370.121 (10.Ì. - 1Ì.Ì).

www.πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ªÂÏÒÓ.gr


ª√¡πª∂™ ∂¶π∆ƒ√¶∂™ ∫∞π ™Àªµ√À§π∞ ™∆∞ √¶√π∞ ∂∫¶ƒ√™ø¶∂π∆∞π ∆√ ∂µ∂£ ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ·/·

∂ÈÙÚÔ¤˜ Î·È ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·

∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ∂µ∂£

¤Ó·Ú͢

1.

¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÌÔÚ›Ô˘

™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∑‹Û˘ (Ù)

12/07

(ÚÒËÓ ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹)

∆ËϤ̷¯Ô˜ ∫·ÂÙ·Ó›‰Ë˜ (·)

°ÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∆ÈÌÒÓ §È·ÓÈÎÒÓ

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ƒ·¯Ì¿Ó˘ (Ù)

¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ ¡. £ÂÛ/ӛ΢

™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∑‹Û˘ (·)

¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ (Ù)

2. 3·.

12/07 12/07

™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ™ÙÂϯÒÓ ·Ú. 15, ¡.1264/1982 ∆ËϤ̷¯Ô˜ ¶¤ÓÙ˙Ô˜ (·) 3‚.

¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜

∞Ó‰Ú¤·˜ ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘ (Ù)

12/07

™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ™ÙÂϯÒÓ ¿Úı. 15, ¡.1264/1982°ÂÒÚÁÈÔ˜ °È·ÁÎÈfi˙˘ (·) 4. 5. 6.

¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂ÈÙÚÔ‹ ∆ÂψÓÂÈ·ÎÒÓ

∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÔ‡Ï˘ (Ù)

∞ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂˆÓ £ÂÛ/ӛ΢

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ (·)

∂ÈÙÚÔ‹ ÕÛÎËÛ˘ ∂ÔÙ›·˜ Î·È ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ (Ù) ∂ÍÔ˘Û›·˜ Â› ÙˆÓ ∂ÎÙÂψÓÈÛÙÒÓ

∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÔ‡Ï˘ (·)

·) ∂ÈÙÚÔ‹ ƒ˘ı̛ۈ˜ ºÔÚÙ/ÛˆÓ

∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÔ‡Ï˘ (Ù)

•ËÚ¿˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ (·)

‚) ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· Î·È ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹

∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÔ‡Ï˘ (Ù)

∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ∞Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ºÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙˆÙÒÓ

πˆ¿ÓÓ˘ ∆Û¿ÌÔ˘Ú·˜ (·)

04/08 09/06 09/06 08/07

Î·È ∂ÚÁ·ÙÒÓ §È̤ÓÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 7.

∂ÈÙÚÔ‹ §ÔÁÈÛÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∫µ™

πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (Ù)

¶¢ 186/92, ·Úı. 37. ∂‰Ú·: ¶ÂÚÈÊ. ¢/ÓÛË

ª¿ÚÎÔ˜ ¶ÚÒ˚Ô˜ (·)

11/06

Ù˘ √ÈÎ/΋˜ ∂Èı. ∫ÂÓÙÚ. ª·Î‰ÔÓ›·˜ 8.

°ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ÌÌ. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘

06/04

∂ÌÔÚ›Ô˘ (√¶∂)

(Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ η˜ µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘)

¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ °ÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹

ª¿ÚÎÔ˜ ¢Ô‡ÊÔ˜ (Ù)

¡. 3299/04

∞Ó‰Ú¤·˜ ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘ (·)

10.

∂ÏÏËÓÈÎfi ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ √™∂¶

ª·Ú›· ÷Ù˙¿ÎÔ˘

07/06

11.

¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ¶·È‰Â›·˜ ÙˆÓ

∞: ™Ù·‡ÚÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (Ù)

01/07

5 ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £ÂÛ/ӛ΢

∆ËϤ̷¯Ô˜ ∫·ÂÙ·Ó›‰Ë˜ (·)

9.

µ: ºÚÂȉÂÚ›ÎË µÔ‡Î·ÏË (Ù) µ·ÛÈÏÈ΋ ∫Ô˘˚ÌÙ˙‹ (·) °: πˆ¿ÓÓ˘ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜ (Ù) ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÂÓÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ (·) ¢: ∞Ó‰Ú¤·˜ ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘ (Ù) ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ‹˜ (·) 54

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ -™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010

04/06


∂: §¿˙·ÚÔ˜ ÃÔ˘Ú‚Ô˘ÏÈ¿‰Ë˜ (Ù) °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ (·) 12.

∂ÈÙÚÔ‹ º›ÏˆÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜

∞fi‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ 13.

∆ÚÈÌÂÏ›˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂›Ï˘Û˘ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ¢È·ÊÔÚÒÓ ∞ ¢.√.À. ¡. £ÂÛ/ӛ΢

∫ÔÛÌ¿˜ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ (·)

06/08

ªÈ¯·‹Ï µ·Ú¤ÏÏ·˜ (·) µ ¢.√.À. ¡. £ÂÛ/ӛ΢

∫ÔÛÌ¿˜ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ (Ù)

04/08

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÂÓÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ (·) ¢ ¢.√.À. ¡. £ÂÛ/ӛ΢

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ƒÔ˘Û›‰Ë˜ (Ù)

07/06

™Ù·‡ÚÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (·) ∂ ¢.√.À. ¡. £ÂÛ/ӛ΢

∞Ó‰Ú¤·˜ ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘ (Ù)

09/06

∆ËϤ̷¯Ô˜ ∫·ÂÙ·Ó›‰Ë˜ (·) ™∆ ¢.√.À. ¡. £ÂÛ/ӛ΢

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢›Áη˜ (Ù)

03/08

∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™Ô˘ÚÓfiÔ˘ÏÔ˜ (·) ∑ ¢.√.À. ¡. £ÂÛ/ӛ΢

¶¤ÙÚÔ˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ (Ù)

02/07

πˆ¿ÓÓ˘ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜ (·) ∏ ¢.√.À. ¡. £ÂÛ/ӛ΢

§¿˙·ÚÔ˜ ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜ (Ù)

07/07

∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÔ‡Ï˘ (·) £ ¢.√.À. ¡. £ÂÛ/ӛ΢

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢›Áη˜ (Ù)

07/07

∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ‹˜ (·) π ¢.√.À. ¡. £ÂÛ/ӛ΢

∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ÔÓÙÚ·ÊÔ‡Ú˘ (Ù)

04/08

∆ËϤ̷¯Ô˜ ∫·ÂÙ·Ó›‰Ë˜ (·) º∞∂ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

ª¿ÚÎÔ˜ ¶ÚÒ˚Ô˜ (Ù)

07/05

∫ÔÛÌ¿˜ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ (·) ¢.√.À. ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ

ºÚÂȉÂÚ›ÎË µÔ‡Î·ÏË (Ù)

04/08

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¢·Ì·Û›Ó·˜ (·) ¢.√.À. ∆Ô‡Ì·˜

™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∑‹Û˘ (Ù)

07/07

πˆ¿ÓÓ˘ ™˘Ìˆӛ‰Ë˜ (·) ¢.√.À. ¡Â¿ÔÏ˘

∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫fiÙÙ˘ (Ù)

04/08

£ÂÔÊ¿Ó˘ √˘ÁÁÚ›Ó˘ (·) ¢.√.À. ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜

∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ (Ù)

06/08

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆Û··Ó›‰Ë˜ (·) ¢.√.À. §·Áη‰¿

∞ϤÎÔ˜ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜ (Ù)

05/08

∫ÒÛÙ·˜ ∆Û¿ÌÔ˜ (·) ¢.√.À. ∞Á. ∞ı·Ó·Û›Ô˘

™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∆˙ÈÚ›Ù˘ (Ù)

11/06

∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™Ô˘ÚÓfiÔ˘ÏÔ˜ (·) ¢.√.À. πˆÓ›·˜

µ·ÛÈÏÈ΋ ∫Ô˘˚ÌÙ˙‹ (Ù)

07/07 πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

55


πˆ¿ÓÓÓ˘ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜ (·) ¢.√.À. ™Ô¯Ô‡

πˆ¿ÓÓ˘ ∫˘Ú·Ù˙¿ÎÔ˜ (Ù)

03/04

∫ˆÓ/ÓÔ˜ °ÔÚÙÛÈ¿‰Ë˜ (·) ¢.√.À. ∑·ÁÎÏÈ‚ÂÚ›Ô˘

°. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (Ù)

03/04

∞ı. ¶·Ùԇη˜ (·) ¶.∂.∫.

÷ڿϷÌÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ (Ù)

02/07

∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÷Ù˙·Ú›‰Ë˜ (·) 14. 15. 16.

∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡

£Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ (Ù)

¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ (∂¶¶¶) 17/99

ª·Ú›· ÷Ù˙¿ÎÔ˘ (·)

¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘

ª·Ú›· ÷Ù˙¿ÎÔ˘ (Ù)

÷ڛÛÂÈÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ

ºÚÂȉÂÚ›ÎË µÔ‡Î·ÏË (·)

∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ÈÂıÓÔ‡˜

∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘

09/07 07/06

∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ 17. 18.

∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚÈ·Îfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˜ ª·ÎÈfi˜

ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ «∂.∂.™À.ª.»

°ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢.™. ∂∂™Àª

ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∞.∂.

∂ÎÚÔÛÒËÛË ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂µ∂£

19. 20.

∂ÈÙÚÔ‹ ºÈÏÈÎÔ‡ ¢È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡

§ÂˆÓ›‰·˜ ∫Ô˘˝‰Ë˜ (Ù)

08/08

∫·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ¢È·ÊÔÚÒÓ

πˆ¿ÓÓ˘ ª˘ÏˆÓ¿˜ (·)

¢.∂. ∞ÛÙÈ΋˜ ÌË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ (Ù)

11/06

¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ (Ù)

06/07

∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜

∞ϤͷӉÚÔ˜ ÃÚ˘Û¿Ê˘ (·)

¢.™. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ∆·Ì›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ (Ù)

«∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ŒÓˆÛË ª·Î‰ÔÓ›·˜» (∞¡∂ª) 21. 22.

11/04

∞ϤͷӉÚÔ˜ ÃÚ˘Û¿Ê˘ (·) 23. 24.

¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘

πˆ¿ÓÓ˘ ª·ÛÔ‡Ù˘ (Ù)

∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ∞ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £¤ÚÌ˘

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢›Áη˜ (·)

¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ (Ù) ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∆¤¯Ó˘

02/07 01/06

∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ & πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (·)

25. 26.

27.

¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηÈ

∫ÔÛÌ¿˜ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ (Ù)

∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Úı. 4 ÙÔ˘ ¡. 2218/1994

°ÂÒÚÁÈÔ˜ °È·ÁÎÈfi˙˘ (·)

¢È·‚·ÏηÓÈÎfi Î·È ¶·Ú¢Í›ÓÈÔ

∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜

25.07.07

∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞∂ ¢π¶∂∫ ∞∂

°ÂÒÚÁÈÔ˜ °È·ÁÎÈfi˙˘

(Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ¢™

∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜

(¢π¶∂∫)

¶¿ÚȘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ (Ù)

06/07

°ÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·Ó¤Ï΢Û˘,

12/06

·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ‹ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ˘ Ó·˘·Á›ˆÓ ‹ ÏÔ›ˆÓ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ¢·‚ÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ (·) 28. 56

™∂πƒπ√™-∫¤ÓÙÚ· ÚfiÏ˄˘ Î·È ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ -™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010

03/03-07


ÙȘ ÂÍ·ÚÙËÛÈÔÁfiÓ˜ Ô˘Û›Â˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ √.∫∞.¡∞. - ¢∏ª√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ 29.

∫¤ÓÙÚÔ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ & ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ √ÈÎÔÓ. ¢Èη›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ (Ù)

02/07

(ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ¢.™.)

™Ù·‡ÚÔ˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ (·)

30.

∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂Í·ÁˆÁÒÓ

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ (Ù)

06/03

31.

¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÏÏ›·˜ (Ù)

06/06

Ù˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (¡∂À∞∂) ÙÔ˘ ¡.£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

÷ڛϷԘ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ (·)

∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘

∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (Ù)

¡ÔÌÔıÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘·›ıÚÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î.Ï.

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (·)

°ÂÓÈ΋ ¢/ÓÛË ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∫ÂÓÙÚ. ª·Î‰ÔÓ›·˜

§¿˙·ÚÔ˜ ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜ (·)

32.

02/04

¢/ÓÛË ¢ÈÔ›ÎËÛ˘/∆Ì‹Ì· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ 33.

∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÔÚ¿˜ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙË

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (Ù)

¢/ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜

§¿˙·ÚÔ˜ ÃÔ˘Ú‚Ô˘ÏÈ¿‰Ë˜ (·)

07/04

∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 34.

∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (Ù) ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜

09/06

πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (·)

∫ÂÓÙÚ. ª·Î‰ÔÓ›·˜ 2000 - 2006 35. 36.

¢È·ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ (¢∂∫)

πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (Ù)

02/07

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

ª¿ÚÎÔ˜ ¶ÚÒ˚Ô˜ (·)

·) ∂ÈÙÚÔ‹ ∞‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË

÷ڿϷÌÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜

10/07

πˆ¿ÓÓ˘ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜ (Ù)

01/06

˘·›ıÚÈˆÓ ÛÙ¿ÛÈÌˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ °ÚËÁfiÚ˘ ∆ÛÈfiÙÛη˜ (·)

11/07

(¢‹ÌÔ˜ ∂¯Â‰ÒÚÔ˘)

04/08

˘·›ıÚÈˆÓ ÛÙ¿ÛÈÌˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ (¢‹ÌÔ˜ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜) ‚) ∂ÈÙÚÔ‹ ∞‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË

Á) ∂ÈÙÚÔ‹ ∞‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË

∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∫ÔÓÙÚ·ÊÔ‡Ú˘ (Ù)

10/07

˘·›ıÚÈˆÓ ÛÙ¿ÛÈÌˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ (·)

37. 38.

(¢‹ÌÔ˜ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡)

(ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∂™£) (·)

‰) ∂ÈÙÚÔ‹ ∞‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË

∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∞˘ÁÔ˘ÛÙ‹˜

07/06

˘·›ıÚÈˆÓ ÛÙ¿ÛÈÌˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ

∆ÂÏÈο Ë ÂÈÙÚÔ‹ ‰Â Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ‰ÈfiÙÈ

(¢‹ÌÔ˜ ∫·ÏÏÈı¤·˜)

Ô ‰‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 15.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜

∂ÈÙÚÔ‹ ƒ˘ı̛ۈ˜ ºÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛˆÓ

µ·ÛÈÏÈ΋. ™·Ô˘Ó¿ (Ù)

§È̤ÓÔ˜ (∂ƒº§) ™Ù·˘ÚÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ (·)

∞ÛÙÈ΋ ÌË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ

07/07 06/05

ÂˆÓ˘Ì›· «∫¤ÓÙÚÔ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∫∂¶∂¢-£)» 39·.

∂ÈÙÚÔ‹ ¿ÚıÚÔ˘ 24 ¡. 3386/2005 ÁÈ·

™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∑‹Û˘ (Ù)

¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ˘ËÎfiÔ˘ ÙÚ›Ù˘

∫ÔÛÌ¿˜ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ (·)

02/06 πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

57


¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ¿ÛÎËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 39‚.

∂ÈÙÚÔ‹ ¿ÚıÚÔ˘ 24 ¡. 3386/2005 ÁÈ·

πˆ¿ÓÓ˘ ¢·Ì·Û›Ó·˜ (Ù)

ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ¿ÎÏËÛ˘ ˘ËÎfiÔ˘

πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (·)

11/07

ÙÚ›Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· 40.

·. ªfiÓÈÌË ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Î·È ÙËÓ πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (Ù) ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜

01/06

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÔÏÈÙ›‰Ë˜ (·)

ÂÌÔÚ›Ô˘ (Hellenic Trade PRO) ‚. ÀÔ-∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ

08/06

µ·ÏηӛˆÓ, ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È µÔÚ›Ԣ ∞ÊÚÈ΋˜ 41·.

41‚.

∂ÈÙÚÔ‹ ∫·Ù¿Ù·Í˘ ª¤ÏÔ˘˜

∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (Ù)

ÛÙÔ √ÈÎÂ›Ô ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ

πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (·)

∂ÈÙÚÔ‹ ∫·Ù¿Ù·Í˘ ª¤ÏÔ˘˜ Û ∆Ì‹Ì· ∂µ∂£

10/06

ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ™ÂÚ¤ÙË

01/08

∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (Ù)

02/07

πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (·) 42.

πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ

∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (Ù)

11/06

πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (·) 43.

√ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∆Ô˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ηÈ

∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘

11/05

ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÓÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 44.

¡∂™∂∫∞ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ™‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ∆ËϤ̷¯Ô˜ ∫·ÂÙ·Ó›‰Ë˜ (Ù)

03/07

∂Î·›‰Â˘Û˘ & ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ Ì ÙËÓ ∞·Û¯fiÏËÛË ŸıˆÓ·˜ ¶˘Ï·ÚÈÓfi˜ (·) 45.

¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ (Ù) ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ

05/07

ª·Ú›· ÷Ù˙¿ÎÔ˘ (·)

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 46.

√Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ - √˘ÁÁ·Ú›·˜

∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (Ù)

07/07

πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (·) 47.

¢È‡ı˘ÓÛË ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜

ª·Ú›· ÷Ù˙¿ÎÔ˘ (Ù)

∆Ì‹Ì· ∂ϤÁ¯Ô˘ ∆ÚÔʛ̈Ó

∆ËϤ̷¯Ô˜ ¶¤ÓÙ˙Ô˜ (·)

01/08

∂ÈÙÚÔ‹ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ 48. 49.

∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÔÙ›·˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ (Ù)

10/07

∑ÒÓ˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (·)

∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ

∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘

10/07

¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ (Ù)

06/08

∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ (·)

™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ∂∫∂∆∞

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜

Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «∫·ÈÓÔÙfi̘ ȉ¤Â˜» 50. 51. 58

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ -™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010

09/10


ªÂ Û˘ÓÙÔÌ›·...

ÔÈÓÒÛÂȘ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ì ÙËÓ Eurobank Î·È ÙËÓ Marfin Egnatia Bank ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÏËڈ̋ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ ∆Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ ÙÔ˘˜, ‰›ÓÂÈ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ·ÚÈÔ ÛÎÔfi ÙËÓ Â‡ÎÔÏË Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË, ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜, Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Eurobank Î·È Ù˘ Marfin Egnatia Bank ̤ۈ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ e-banking ÙˆÓ ‰˘Ô ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Ó¤Ô˜ ÙÚfiÔ˜ ÏËڈ̋˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ e-banking Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ Eurobank, Ì ¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, ̤ۈ ÌÈ·˜ ·Ï‹˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ë ·fiÎÙËÛË «ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ¯Ú‹ÛÙË» Î·È «Îˆ‰ÈÎÔ‡ ÚfiÛ‚·Û˘», ·fi ÙÔ ∂µ∂£. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο: 1. ∆Ô Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.ebeth.gr. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈϤÁÂÈ ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ «∂͢ËÚÂÙËı›Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈο» Î·È ¤ÂÈÙ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ÙÔÓ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ Portal ÙÔ˘ ∂µ∂£ (http://portal.ebeth. gr/irj) fiÔ˘ ÂΛ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ¯Ú‹ÛÙË Î·È ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ï¿‚ÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛ·¯ı› ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹ ÙÔ˘ Î·È ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ e- banking Ù˘ Eurobank ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. 2. ™ÙÔ e-banking Ù˘ Eurobank ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ¯Ú‹ÛÙË Î·È ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· e-banking Ù˘ Eurobank, ÂÈϤÁÂÈ «ÏËڈ̤˜» Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÏËڈ̋˜ (·ÚÈıÌfi˜ ÌËÙÚÒÔ˘, ∞ºª, ÔÛfi Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜) ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔ e-banking Ù˘ Eurobank ·fi ÙÔ Portal ÙÔ˘ ∂µ∂£ (ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÚÒÙ· ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂µ∂£) ηÈ

ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ¯Ú¤ˆÛ˘. ∏ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹˜ Ù˘ Ô Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Portal ÙÔ˘ ∂µ∂£, Ó· ÂΉÒÛÂÈ Î·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÂÈÌÂÏËÙËÚȷ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı˘Ì›. ŸÛ· ̤ÏË ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó fiÓÔÌ· ¯Ú‹ÛÙË Î·È Îˆ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ Portal ÙÔ˘ ∂µ∂£ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó Ó¤Ô. °È· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ·›ÙËÛ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ site ÙÔ˘ ∂µ∂£, www.ebeth.gr, ÛÙÔ ‰›Ô «∂͢ËÚÂÙËı›Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈο». ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ Îˆ‰ÈÎÒÓ ·fi ÙÔ ∂µ∂£, Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ·ÔÎÙ¿ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ Portal ÙÔ˘ ∂µ∂£, ·’ fiÔ˘ ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. ∞Ó¿ÏÔÁË Â›Ó·È Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ̤ۈ Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ Marfin Egnatia Bank. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: 1. ∆· ̤ÏË ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÏËÎÙÚÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.ebeth.gr. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ «∂͢ËÚÂÙËı›Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈο» Î·È ¤ÂÈÙ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ Portal ÙÔ˘ ∂µ∂£ (http://portal.ebeth.gr/irj) fiÔ˘ ÂΛ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ¯Ú‹ÛÙË Î·È ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ï¿‚ÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ e- banking Ù˘ Marfin Egnatia Bank ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. 2. ™ÙÔ e-banking Ù˘ Marfin Egnatia Bank ÏËÎÙÚÔÏÔÁÔ‡Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ¯Ú‹ÛÙË Î·È ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· e-banking Ù˘ Marfin Egnatia Bank Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÂÓÙÔϤ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÏËڈ̋˜ (.¯. ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ ÔÛfi) ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔ e-banking Ù˘ Marfin πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

59


ªÂ Û˘ÓÙÔÌ›·... Egnatia Bank ·fi ÙÔ Portal ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂÈÛÎÂÊı› Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÚÒÙ· ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂µ∂£. ∏ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹˜ Ù˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Portal ÙÔ˘ ∂µ∂£, Ó· ÂΉÒÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Î·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÂÈÌÂÏËÙËÚȷ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈı˘Ì›. ŸÛ· ̤ÏË ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó fiÓÔÌ· ¯Ú‹ÛÙË Î·È Îˆ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ Portal ÙÔ˘ ∂µ∂£ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó Ó¤Ô. °È· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ·›ÙËÛ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ site ÙÔ˘ ∂µ∂£, www.ebeth.gr, ÛÙÔ ‰›Ô «∂͢ËÚÂÙËı›Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈο». ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ Îˆ‰ÈÎÒÓ ·fi ÙÔ ∂µ∂£, Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ·ÔÎÙ¿ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ Portal ÙÔ˘ ∂µ∂£, ·’ fiÔ˘ ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ (·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ¡›ÎÔ˜ °Ô‡Ï·˜, ÙËÏ.: 2310-370106). ∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘

«∏ ÂÎΛÓËÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·ÎÏÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ

Û˘Ó¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÔÈ ‰È·ÎÚÈÙÔ› ÚfiÏÔÈ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹Ûˆӻ, ‹Ù·Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂȉÈ΋˜ Û‡Û΄˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÛÙÔ ∂µ∂£, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÊÔÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ π∫∞- ∂∆∞ª, √∞∂∂ Î·È √°∞. 60

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ -™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010

∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·ıÒ˜ ÔÚÁ·ÓÒıËΠηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‹Ù·Ó Û ÂͤÏÈÍË Ë Â˘ÓÔ˚΋ Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ Ù· ∆·Ì›·. ¶·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Î·È Ó˘Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ π∫∞- ∂∆∞ª, ƒÔ‚¤ÚÙÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔ˘ √∞∂∂, °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ µÔ˘‰Ô‡Ú˘ Î·È ÙÔ˘ √°∞, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶¤ÙÚÔ˘Ï·˜. √ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ οÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ó· ÚÔÛÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÛÙ· ∆·Ì›· ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÓÔ˚΋ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ Û ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ. 1Ë ŒÎıÂÛË ∆ÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¶ÔÙÒÓ 2010, 16-18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 H Vertical Communication, Ì›· ÔÏ˘ÌÂÙÔ¯È΋ ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ 1Ë ŒÎıÂÛË ∆ÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¶ÔÙÒÓ 2010, ÛÙȘ 16-18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010, ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ¶ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ª∂∆ƒ√ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Î. ¡›ÎÔ æˆÌÈ¿‰Ë, ÙËÏ. 210-9245577 (10697/πππÁ/∞) ∑ËÙ‹ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Î·È √˘ÎÚ·Ó›· ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Sayam Textiles ·fi ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ‡Ê·ÓÛË ˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. SAYAM TEXTILES (Manufacturers & exporter of home textile products ¢È‡ı˘ÓÛË: F-169/A-1 S.I.TE, ∫ARACHIPakistan, tel 922132578140, fax 922132563587, cell 923212901212, e-mail sales@sayamtextiles.com, www.sayamtextiles.com (9783,π¢,ª) ∏ Ô˘ÎÚ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· VISTA -DNEPR ·Ó·˙ËÙ¿ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ηٷÛ΢·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∂ÈÛ˘Ó¿ÙÂÙ·È Î›ÌÂÓÔ Ì ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο Î·È ÛÙ· ÚˆÛÈο. Denis Yasir, tel +380503202217,+380679572312, e-mail: denyasir@gmail.com (10494.π¢,ª)


Kids Fashion Expo Shanghai H ÂÙ·ÈÚ›· Projectyou Ltd, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Kids Fashion Expo Shanghai ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË ·È‰ÈÎÔ‡ ÂÓ‰‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔ Shanghai Everbright Convention & Exhibition Center. °È· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÏËÚÔÊÔÚ›· ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Âȯ›ÚËÛË. ∞ÚÌfi‰È· Â›Ó·È Ë ™ˆÙËÚ›· £ÂÔÊ·Ó›‰Ô˘, ÙËÏ.+ 302114025225, ÎÈÓ.+30 6932565466, Fax + 30 2114025485, e-mail: info@projectyou.gr (∞) ¶ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ £ÂÛÌÒÓ ∆Ô ∆Ì‹Ì· ™Ù‹ÚÈ͢ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ªfiÓÈÌ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ÛÙȘ µÚ˘Í¤ÏϘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ∂µ∂£ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ÚfiÛÊ·Ù˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ £ÂÛÌÒÓ (∂ÈÙÚÔ‹, ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Î.Ï.). °È· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ∆Ì‹Ì· ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰È‡ı˘ÓÛË: ª√¡πª∏ ∞¡∆π¶ƒ√™ø¶∂π∞ ™∆∏¡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏, √ÚÁ·ÓÈ΋ ªÔÓ¿‰· ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆Ì‹Ì· ™Ù‹ÚÈ͢ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, 19-21, rue Jacques de Lalaing, 1040 Bruxelles, ∆ËÏ: 0032-2-5515625,634,696, Fax: 0032-2-5515651, euromarket@rp-grece.be, www.agora.mfa.gr ,(10600/IIIÁ/ªÙ) ¢ÈÎÙ˘·ÎÔ› ÙfiÔÈ ¶ÚÂۂ›·˜ Î·È °Ú·Ê›Ԣ √∂À √˘¿ÛÈÁÎÙˆÓ ∆Ô °Ú·ÊÂ›Ô √∂À Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∆‡Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÂÏ›‰· Facebook Ì ٛÙÏÔ «Greece in Washington» www. facebook.com/GreeceInWashington. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ› ÙfiÔÈ Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Î·È ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ √∂À Ù˘ √˘¿ÛÈÓÁÎÙˆÓ, www.mfa.gr/Washington Î·È www.agora.mfa.gr/us67 (10810/πππÁ/∞) ¢ÈÂıÓ‹˜ ∂ÌÔÚÈ΋ ŒÎıÂÛË ÛÙËÓ πÓ‰›· √ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÚÔÒıËÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ πÓ‰›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ 30Ë India International Trade Fair (IITF) ÛÙÔ Pragati Maidan, ÛÙÔ ¡¤Ô ¢Âϯ›, ÛÙȘ 14-27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 2010. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· http://www.iitf.in ηıÒ˜ Î·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î· Hema Maity, ¢È¢ı‡ÓÔ˘Û·, e-mail: hemamaity@itpo-online.com, ÙËÏ. 91-11-23371819,

Fax No. 91-11-23371492. (10864/πππÁ/∞) FoodGate & FreshGate Egypt 2010 (27-29.11.2010) - ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ˆÚÂ¿Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÌÂÙ¿‚·Û˘ Î·È ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÛÙȘ µ2µ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ∏ ÚÂۂ›· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ∂Í·ÁˆÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙÔ ∂Í·ÁˆÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∆ÚÔÊ›ÌˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ FoodGate & FreshGate Egypt 2010, Ô˘ Â›Ó·È B2B Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÂÚ›Ô˘ 200 ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ›˜ Î·È Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ÌÈ· ¢Ú›· ÔÈÎÈÏ›· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÛfiÚˆÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Ù· ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ÙÚfiÊÈÌ·, ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο, Ì·¯·ÚÈο, ‚fiÙ·Ó· ÎÏ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂΉ‹ÏˆÛË/ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· Û˘ÓËÌ̤ӷ ¤ÁÁÚ·Ê·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ 4‹ÌÂÚÔ Â›Û΄˘ ÁÈ· ÙÔ FoodGate & FreshGate Egypt 2010, Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÂÚÔÔÚÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ, ‰È·ÌÔÓ‹ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ÙÔ ÚÔÊ›Ï Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È Ó· ÙÔ ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶ÚÂۂ›· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, ÙËÏ. 210-3600364, Fax 210-3626703. °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘: www.food-freshgate.com (10916/πππÁ/∞) Wholequip & ÙÔ 1Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì Ì ı¤Ì· «∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙȘ ¶·Ú¢Í›ÓȘ ÃÒÚ˜» O ÂÎıÂÛÈ·Îfi˜ ÊÔÚ¤·˜ EXPRO AE ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘, Wholequip, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÁÈ· ÍÂÓԉԯ›· Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ Ì·˙È΋˜ ÂÛÙ›·Û˘, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 11 ¤ˆ˜ 14 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ÛÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ M.E.C. ÛÙËÓ ¶·È·Ó›· ∞ÙÙÈ΋˜. ∏ Wholequip Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ‰ÈÂıÓ‹˜ ¤ÎıÂÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ. √È ÂÎı¤Ù˜, ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ› ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜-ÂÌfiÚÔ˘˜ ÙfiÛÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ fiÛÔ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È fi¯È Û ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ηٷӷψ٤˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, Ë Expro πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

61


ªÂ Û˘ÓÙÔÌ›·... A.E. ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Business Global, ËÁÂÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛˆÓ, ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎı¤Ù˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ ¤Ó· ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ, ÔÏ˘¯ÚËÛÙÈÎfi (multi-user), ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √È ÂÎı¤Ù˜ Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ·, ÂÙ¿ Ë̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÈÎÔÛÈÙ¤ÛÛÂÚÂȘ ÒÚ˜ ÙÔ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË Û ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Èı·ÓÔ‡˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ - ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ŒÎıÂÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ 1Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Forum Ì ı¤Ì· «∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙȘ ¶·Ú¢Í›ÓȘ ÃÒÚ˜», ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ‹‰Ë ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÏÏÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. (10137/πππÁ/∞) PROMEX- 17-20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 H ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∂Îı¤ÛÂˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙË 1Ë ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ¶ÚÔÒıËÛ˘, Marketing Î·È √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ PROMEX, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 17-20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2012 ÛÙÔ Metropolitan Expo, ∞ı‹Ó·. ∏ ¤ÎıÂÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ì ÙËÓ 9Ë ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ¶Ï·ÛÙÈÎÒÓ, ªË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ∫·ÏÔ˘ÈÒÓ Plastica Î·È ÙËÓ 13Ë ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ™˘Û΢·ÛÈÒÓ, ªË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ∂ÎÙ˘ÒÛÂˆÓ Î·È Logistics SYSKEVASIA 2012. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ e-mail: info3ek@otenet.gr Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.3ek.com.gr (10606/πππÁ/∞) ¢ÈÂıÓ‹˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË 2500 ʈÙÔ‚ÔÏÙ·ÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Û Saint Louis, Dagana Î·È Podor ÛÙË ™ÂÓÂÁ¿ÏË ∆Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô √∂À Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∫·˙·ÌÏ¿Óη ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· COMASEL (Compagnie Marocco-Sénégalaise d’ Electricité de Saint Louis) Ì ¤‰Ú· ÙÔ ¡Ù·Î¿Ú ·Ú¯›˙ÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ·Ú. CSL 002/2010 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË 2500 ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Û Saint Louis, Dagana Î·È Podor ÛÙË ™ÂÓÂÁ¿ÏË. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ πÛÏ·ÌÈ΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ (Islamic Development 62

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ -™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010

Bank www.isdb.org), Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¢ËÌfiÛÈ· ∂ȯ›ÚËÛË ∏ÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ª·ÚfiÎÔ˘ (Office National de l’Electricité/ONE) Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ™ÂÓÂÁ¿Ï˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙÔ 2008 ÛÙÔ ¡Ù·Î¿Ú ۇ̂·ÛË ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÛÙÔ Saint Louis Ù˘ ™ÂÓÂÁ¿Ï˘. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë Ì·ÚÔÎÈÓ‹ ONE ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ ÛÂÓÂÁ·Ï¤˙ÈÎÔ˘ ‰Èη›Ô˘ ÂÙ·ÈÚ›· COMASEL (Compagnie Marocco-Sénégalaise d’Electricité de Saint Louis) Ì ¤‰Ú· ÙÔ ¡Ù·Î¿Ú, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ë ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘. ∏ ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Â›Ó·È Ë 12Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 Î·È Ô Ï‹Ú˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ (‰È·‰Èηۛ·, ηÓfiÓ˜, ÚԉȷÁڷʤ˜) Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ONE (www.one.org.ma ). °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î. El Mostafa Farah ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË farah@one.org.ma. (10387/πππÁ/∞) 16Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∂ÌÔÚÈ΋ ŒÎıÂÛË ¡Ù¿Î· DITF 2011 ∏ ÚÂۂ›· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔÒıËÛ˘ ∂Í·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ 16Ë ¢ÈÂıÓ‹ ∂ÌÔÚÈ΋ ŒÎıÂÛË Ù˘ ¡Ù¿Î· ÛÙÔ Sher-EBangla Nagar, ÛÙÔÓ ‰˘ÙÈÎfi ÙÔ̤· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ Bangabandhu. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.epb.gov.bd, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ŒÎıÂÛË Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ŒÎıÂÛ˘, ÛÙÔ ÙËÏ. +88-02-8151502 Î·È e-mail: secy@epb.gov.bd Î·È epb.bd@aittbd.net (10256/πππÁ/∞) Tunis MedFranchise 2010 ∆Ô ∂µ∂ ∆‡Óȉ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ (ASCAME) Î·È ÙËÓ UTICA ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙË 2Ë ŒÎıÂÛË ¢ÈηÈfi¯ÚËÛ˘ Tunis MedFranchise, Ì ı¤Ì·: «∏ ‰ÈηÈfi¯ÚËÛË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘» ÛÙȘ 1-3.12.2010. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.tunismedfranchise.com (10002/πππÁ/∞)


2Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ¶fiÚÙ·˜-¶·Ú¿ı˘ÚÔ˘ DOWINTECH, ÛÙËÓ ∆¯ÂÚ¿ÓË, 17-20.01.2011 √ ÂÎıÂÛÈ·Îfi˜ ÊÔÚ¤·˜ Ù˘ ∆¯ÂÚ¿Ó˘ Tehran International Exhibition Co ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ ÁÈ· ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ fiÚÙ·˜ Î·È ·Ú¿ı˘ÚÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «2nd Doors & Windows Technology πnternational Exhibition (Do-WinTech)» ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∆¯ÂÚ¿Ó˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ë ¤ÎıÂÛË ·ÔÙÂÏ› ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ÂÌfiÚÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÚÛÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ŒÎıÂÛË ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÈÛ˘Ó·ÙfiÌÂÓÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.dowintech.com (10055/IIIÁ/ªÙ) ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË Electricité Expo 2011 ∆ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 11-15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ∫·˙·ÌÏ¿Óη Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ¤ÎıÂÛË ∏ÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡, ºˆÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Electricité Expo. °È· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ª·ÚfiÎÔ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÏËÓ Ù˘ ·Ú·‚È΋˜, Ë Á·ÏÏÈ΋, Î·È fiÙÈ ÙfiÛÔ ÔÈ ÂÎı¤Ù˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ (ÂȉÈο fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Û ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· Î·È ÏÔÈfi ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û Â›Â‰Ô Â·ÊÒÓ, ‰È¿¯˘Û˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜. ¶Ú·ÎÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ http: //www.elecexpo.net . °È· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ª·ÚfiÎÔ, ÙËÏ. 00212522203824, Fax: 00212522293760 (10082/IIIÁ/ªÙ) RANDSHOW 2011, N.∞ÊÚÈ΋, °ÈÔ¯¿ÓÂÛÌÔ˘ÚÁÎ, 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¤ˆ˜ 2 ª·˝Ô˘ 2011 ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË RANDSHOW ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÁÂÓÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¡. ∞ÊÚÈ΋, ηχÙÔÓÙ·˜ ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ηٷӷψÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ (ÙÚfiÊÈÌ·, ¤ÈÏ·, ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Î.·.). ∞fi ÙÔ 2009 ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Nasrec, Ë ÔÔ›· ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·›ÁÏË ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÂÙÒÓ. º¤ÙÔ˜ Ë ¤ÎıÂÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·fi ÙȘ 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 02 ª·˚Ô˘ 2011 ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Expo Centre ÙÔ˘ °ÈÔ¯¿ÓÂÛÌÔ˘ÚÁÎ. ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ

ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.randshow.co.za. ∂ÈϤÔÓ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 011 476 7031, Fax: 011 476 4559, E-mail: bella@randshow.co.za (10809/πππÁ/ªÙ) ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «Gateway to Korea» ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Gateway to Korea, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÛÎÔ› ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011 ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜: ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ∫·Ù·Û΢ÒÓ ·fi 4 ¤ˆ˜ 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 12/11/2010. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ∂Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È ™¯ÂÙÈΤ˜ ∆¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·fi 6 ¤ˆ˜ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2011. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 28/1/2011. ÀÁ›· Î·È π·ÙÚÈΤ˜ ∆¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·fi 26 ¤ˆ˜ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 6/5/2011. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ, Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÎÏ¿‰Ô˘˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔÚȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÚÈÓ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ, ÎÏ›ÛÈÌÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÎÔÚ·ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ‰È‹ÌÂÚË ÂÎıÂÛȷ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ÙȘ ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Follow-Up. °È· οı ̤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ηχÙÔÓÙ·È Ù· ¤ÍÔ‰· ‰È·ÌÔÓ‹˜ ̤¯ÚÈ 1000 ¢ÚÒ Î·È ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈϤÔÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ηχÙÂÙ·È Î·Ù¿ 80% ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 1600 ¢ÚÒ. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ÔÛfiÛÙˆÛË ·Ó¿ ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘. ∏ οı ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 30 ÂÚ›Ô˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.eugateway.eu ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ∞°√ƒ∞ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, www.agora.mfa.gr (11084/πππÁ/∞)

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

63


in brief... TCCI ACTIVITIES FROM JULY 01, 2010 TO SEPTEMBER 30, 2010

64

05.07.10 ❏

Meeting between the 2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, and the 1st Vice-President of the Ukrainian Chamber of Commerce & Industry, Mr. Victor Yanovsky. This was one of the contacts scheduled by Mr. Verginis, authorized by the Administrative Committee of TCCI, within the framework of his personal visit to Ukraine, in order to prepare the visit of a Greek business delegation to the country.

07.07.10 ❏

Aspects of cooperation between our agency and Thessaloniki Museum of Photography were discussed at a meeting between the President of TCCI, Mr. Dim. Bakatselos, and the Museum Director, Mr. Vangelis Ioakimidis.

09.07.10 ❏

A joint meeting of the Board of Directors of Thessaloniki Port Authority (OLTH) SA and the Council for the Development of Thessaloniki Port, in order to discuss the topic of a "Strategic Plan for the Development of OLTH SA 2010-2015", was held at the meeting room of the Board of Directors of OLTH SA. The meeting was attended by the 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, who represented TCCI on the Council for the Development of Thessaloniki Port.

09.07.10 ❏

The 2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, and the General Director, Ms. Ol. Vlachopoulou, participated in a work meeting of city agencies and authorities and Ms. Theodora Tzakri, the Deputy Minister of the Interior, Decentralisation & e-Government, seated in Thessaloniki; the meeting was held at the Office of the Minister at the General Secretariat of MacedoniaThrace. The topic of the meeting was "Coordination for the preparation of a pilot implementation of new services to enterprises and license issuance to professionals, which are to be provided by Kalamaria Citizens’ Service Centre".

12.07.10 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, and the employee of the Department of Studies & Research, Mr. G. Emmanuelidis, participated in the opening meeting of the LOSAMEDCHEM project, in which TCCI is a partner; the meeting was held in Novara, Italy.

14.07.10 ❏

The President of TCCI visited Athens to attend the Press Conference by the Minister of National Defence, Mr. Evangelos Venizelos, for the Defensys defence system exhibition, which will be held from October 28 to 31, 2010 at the premises of TIF SA, under the auspices of the Ministry of National Defence. The exhibition will be jointly organized by TIF SA and

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010


a joint venture between HELEXPO SA and DIPEK SA.

14.07.10 ❏

The 2nd Vice-President of TCCI, Mr. I. Verginis, represented our Chamber at the reception held by the French Consul General to Thessaloniki, Mr. Christian Thimonier, on the occasion of Bastille Day.

16.07.10 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, met with the journalist of a Swiss publication in order to discuss the economic crisis affecting Greece and Thessaloniki, in particular.

19.07.10 ❏

Following an invitation by Mr. Markos Bolaris, the Deputy Minister of Economy, Competitiveness & Shipping, seated in Thessaloniki, the 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, represented our chamber at an agency meeting on the topic of "Coordination of agencies of research, knowledge production and enterprises under the organizational group of the Alexandrian Innovation Zone", held at the meeting room of Thessaloniki Administration Building (Diikitirion).

20.07.10 ❏

The President and CEO of OLTH SA, Mr. Stylianos Aggeloudis, attended the meeting of the Administrative Committee of TCCI in order to present goals and initiatives related to the development of the Port.

23-25.07.10 ❏

The Financial Supervisor of TCCI, Mr. Th. Stavridis, represented our chamber at the inauguration of the 14th Commercial Fair of Alexandroupolis (23.07.2010) and the inauguration of the new building of the Evros Chamber (24.07.2010) in Alexandroupolis. Both events took place in the presence of Ms. Louka Katseli, the Minister of Economy, Competitiveness & Shipping.

28.07.10 ❏

Ceremonial visit at TCCI premises between the President of the Chamber and the new Director of the Bank of Greece in Thessaloniki, Mr. Athanassios Tsironis.

28.07.10 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, attended the farewell cocktail party held on the occasion of the transfer of the German Consul General to Thessaloniki, Mr. Walter Leuchs.

03.08.10 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, met with Mr. Giorgi Baramia, the Head of the legitimate Georgian Government of Abkhazia, at TCCI premises. The meeting was also attended by the Georgian Consul General to Thessaloniki, Mr. Zurab Pataradze.

13.08.10 ❏

Interview of the 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, to Ms. Marianthi Mylona, a correspondent of German radio stations in Greece.

16.08.10 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, met with the Trade Attaché of the Hungarian Embassy, Mr. Akos Nemeth, at TCCI premises.

24.08.10 ❏

Completion of a study conducted by TCCI using the PRIMOQ system in order to record the views of its members on the TEMPME programmes.

25.08.10 ❏

Ceremonial meeting between the President of the Chamber and Mr. Charilaos Papakostas, who has been appointed Director of the 4th Network of the National Bank, replacing Mr. πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

65


in brief... Antonis Boussis. Also present at the meeting were the deputy of Mr. Papakostas, Mr. Panayiotis Avramopoulos, as well as the Director of the Central branch of the National Bank in Thessaloniki, Ms. Argyroula Chatziandoniou.

66

25.08.10 ❏

The President of the Chamber met with the Director of PARALLAXI magazine at TCCI premises.

30.08.10 ❏

In his capacity as 1st Vice-President of the Union of Hellenic Chambers, the President of TCCI participated in the meeting of the Administrative Board of UHC with the Minister of Finance, Mr. Giorgos Papakonstantinou, and the Minister of Economy, Competitiveness & Shipping, Ms. Louka Katseli, in Athens.

06.09.10 ❏

The President of TCCI attended the event for the presentation of the Preliminary Strategic Plan for Infrastructure and Transport 2010-2020 in Thessaloniki and the broader region, by the Minister and Deputy Minister of Infrastructure, Transport & Networks, Mr. Dimitris Reppas and Mr. Yiannis Magriotis, respectively.

06.09.10 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, represented our Chamber at the plenary meeting of city agencies convened annually by the Municipality of Thessaloniki in view of this year’s upcoming TIF event.

07.09.10 ❏

In his capacity as 1st Vice-President of the Union of Hellenic Chambers, the President of TCCI participated in the meeting of the Administrative Committee of UHC with the President of the New Democracy party, Mr. Antonis Samaras, in Athens.

08.09.10 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, welcomed members of a business delegation from the Chamber of Commerce, Industry & Mines of the Iranian province of Zanjan, at TCCI premises. Within the framework of this business delegation, private meetings were held between Iranian entrepreneurs and their counterparts from Northern Greece.

08.09.10 ❏

Completion of a study conducted using the PRIMOQ system in order to record the views of TCCI members on Thessaloniki International Fair.

09.09.10 ❏

The President of TCCI represented our Chamber at the meeting held between the Prime Minister and Thessaloniki agencies, in view of TIF.

09.09.10 ❏

A special informative meeting was held in Thessaloniki by the Ministry of Labour and Social Insurance and the country’s three major social insurance agencies - IKA-ETAM, OAEE and OGA - on the topic of "Starting a new cycle of cooperation and co-responsibility to support Social Insurance Agencies and the discrete roles of the State, workers and enterprises". The event was held at TCCI premises in the presence of the former Minister of Labour and Social Insurance, Mr. Andreas Loverdos, the current Minister of Labour and Social Insurance, Ms. Louka Katseli, and the Directors of IKA-ETAM, Mr. Rovertos Spyropoulos, OAEE, Mr. Gerasimos Voudouris, and OGA, Mr. Panayiotis Petroulas. The President of TCCI gave a short speech at the event, which was attended by all members of the Chamber’s Administrative Committee, except Ms. Chatzakou.

10.09.10 ❏

The President of the Chamber met with the new Deputy Minister of Regional Development

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010


& Competitiveness (Macedonia - Thrace), Mr. Socrates Xynidis, at TCCI premises.

10.09.10 ❏

The President met with the Secretary General for Industry, Mr. Alexandros Fourlas, and his associate, Ms. Christina Verra, at TCCI premises. The meeting was attended by Mr. Vlachoyiannis, Mr. Verginis, and the General Director, Ms. Ol. Vlachopoulou.

10.09.10 ❏

Meeting of the Board of Directors of ICC Hellas at TCCI premises, in view of the General Assembly of UHC, which was to be held at TCCI premises on September 11, 2010.

10.09.10 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, met the President and the CEO of INVEST IN GREECE SA, Ms. Paraskevi Boufounou and Mr. Christos Alexakis, respectively, at TCCI premises. The purpose of the meeting was to identify ways in which the aforementioned company could cooperate with TCCI.

10.09.10 ❏

The 2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, attended a day-meeting titled "Mediterranean Roads of Culture - History and Future Prospects". The Deputy Minister of Foreign Affairs, Mr. Spyros Kouvelis, addressed the audience of the event, and subsequently inaugurated a photography and video art exhibition titled "Muslim World Caught: Between imaginary and Reality". The inauguration ceremony was also attended by Mr. Verginis.

11.09.10 ❏

The General Assembly of UHC was held at TCCI premises, in the presence of the Minister of Finance, Mr. Giorgos Papakonstantinou, within the framework of the 75th TIF. After the completion of the Assembly, a luncheon was held in honour of the participants at Makedonia Palace Hotel; the keynote speaker was the Minister of Regional Development & Competitiveness, Mr. Michalis Chryssochoidis.

11.09.10 ❏

The members of the Administrative Committee of TCCI attended the speech by the Prime Minister at the inauguration of the 75th TIF, with the exception of Ms. Chatzakou and the General Director, Ms. Ol. Vlachopoulou.

11.09.10 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis and the 2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, attended a cocktail party held by Cedefop, in honour of the Greek Euro-MPs.

11.09.10 ❏

The 2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, attended a cocktail party held within the framework of the 75th Thessaloniki International Fair. The event was organized by SVVE, SEVE and EEDE - Macedonia Branch.

12.09.10 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, and the 2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, attended the inauguration of the exhibition stand of the Black Sea Trade and Development Bank and BSEC.

12.09.10 ❏

The Federation of Professionals -Traders of the Prefecture of Thessaloniki organized an informative meeting on the issues of taxation, insurance and development, as well as the measures taken by the government on these issues due to the international economic crisis. The 2nd Vice-President of TCCI, Mr. I. Verginis, represented the Chamber at the event.

13.09.10 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, gave a speech at the Hungarian-Hellenic Forum held at TCCI. A Press Conference was held on the occasion of the event, followed by πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

67


in brief... business meetings.

68

15.09.10 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, participated in the meeting of the General Council of the World Chambers Federation, held in Paris.

17.09.10 ❏

The President of the Chamber, escorted by the 1st and 2nd Vice-Presidents, Mr. Em. Vlachoyiannis and Mr. I. Verginis, respectively, represented TCCI at the meeting of the President of the New Democracy party and Leader of the Opposition, Mr. Antonis Samaras, with the productive agencies of Northern Greece.

18.09.10 ❏

The President of TCCI attended the speech by the President of the New Democracy party and Leader of the Opposition, Mr. Antonis Samaras, in honour of the productive classes, on the occasion of the 75th TIF.

19.09.10 ❏

The Financial Supervisor of the Chamber, Mr. Th. Stavridis, represented TCCI at the events held on the day of commemoration of the Asia Minor Holocaust.

21.09.10 ❏

The 2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, participated in a preparatory meeting in view of the Greece - Azerbaijan Joint Ministerial Committee.

22.09.10 ❏

The President of the Chamber met with the President and Secretary General of the Black Sea Trade and Development Bank, Mr. Andrey Kondakov and Mr. Georgios Kottas, respectively, at TCCI premises.

22.09.10 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, represented TCCI at the 3rd meeting of the Council for the Development of Thessaloniki Port.

22-26.09.10 ❏

Participation of TCCI with member enterprises at the 2nd KORINTHIA 2010 Pan-Hellenic Fair, held in Corinth.

23.09.10 ❏

The President and CEO of OLTH SA, Mr. Stylianos Aggeloudis, discussed issues that concern Thessaloniki Port with members of the Board of TCCI.

23.09.10 ❏

The President of TCCI met with representatives of the A.U.Th. research team on transport. This was an interview, during which the President answered a questionnaire on the transport and transit system of the Metropolitan Area of Thessaloniki.

24.09.10 ❏

Ceremonial meeting between the President of our Chamber and the British Ambassador to Athens, Dr. David Landsman, at TCCI premises. The meeting was also attended by the General Director, Ms. Ol. Vlachopoulou, and the Financial Advisor to the President, Mr. Th. Axylithiotis.

24-30.09.10 ❏

The multi-use hall of TCCI was used to host, at no charge, a photography exhibition on the history of transport in Thessaloniki. This was one of the actions titled "Thessaloniki Without Cars", organized by PARALLAXI magazine, within the framework of the events celebrating the publication’s 20th anniversary.

25.09.10 ❏

Ms. Frideriki Voukali and Ms. Vassiliki Kouimtzi, members of the Board of TCCI, attended

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010


a meeting of the National Chamber Network of Women Entrepreneurs and Executives of Entrepreneurial Agencies, which was held at the Meeting Hall of the Pieria Chamber.

26.09.10 ❏

TCCI offered the prize for the 18th "Alexander the Great" International Rowing Regatta, organized under the Auspices of the Municipality of Thessaloniki. The prize was presented by the member of the Board of Directors of our Chamber, Mr. Stefanos Zissis.

27.09.10 ❏

TCCI participated with member enterprises in the "Autumn Fair" International Exhibition of Technology and Machinery, held in Plovdiv, Bulgaria.

27.09.10 ❏

The President of our Chamber met with the Head of the "Initiative for Thessaloniki" political group, Mr. Yiannis Boutaris, and his associates, at TCCI premises.

30.09.10 ❏

The 2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, represented TCCI at the National Benefactors’ Monument, which was erected following an initiative by TCCI, which also bore all expenses, within the framework of the events held on the Day of Commemoration of National Benefactors. In the presence of the Director of Commerce and Industry, Mr. Pan. Politidis, the 2nd Vice-President placed a wreath at the monument.

30.09-02.10.10 ❏

Participation of TCCI with member enterprises in the 9th CRETE 2010 Pan-Hellenic General Fair, held in Herakleion, Crete. The General Director, Ms. Ol. Vlachopoulou, represented our Chamber at the Fair, while the TCCI stand was staffed by Ms. Machi Georgiou, an ESTH employee seconded to TCCI.

30.09-02.10.10 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, and the Head of the Department of Studies & Research, Mr. Antonis Bouboulas, participated in the opening meeting of the partners of the WIDE project (MED European Programme) in Granada, Spain.

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

69


in brief...

TCCI ACTIONS

70

26.07.10 ❏

In a letter to UHC, our Chamber stated its support to the view expressed by the Chamber of Messenia and the Professional Chamber of Thessaloniki regarding the capacity of Greek chambers to play a significant role in the implementation of a national framework for lifelong learning.

05.08.10 ❏

Proposal for the announcement of a new programme, similar to "Manufacturing under new conditions", for which SMEs that employ between 50 and 250 individuals may be eligible.

23.08.10 ❏

On the occasion of a complaint by a member enterprise of TCCI, our Chamber sent a written question to DEI on the high increase of the special RES duty on bills since July 2010.

23.08.10 ❏

TCCI expressed its views on the bill proposed for the new Developmental Law in a letter to the Minister of Economy, Competitiveness & Shipping, Ms. Louka Katseli.

30.08.10 ❏

TCCI submitted the results of a study conducted by the Chamber using the PRIMOQ system in order to record the views of its members on the TEMPME programmes to the Minister of Finance, Mr. G. Papakonstantinou, and the Minister of Economy, Competitiveness & Shipping, Ms. Louka Katseli and to the Secretary General for Industry, Mr. Alexandros Fourlas.

10.09.10 ❏

On the occasion of the recent cabinet shuffle, TCCI forwarder earlier letters by our Chamber to the Minister of Labour & Social Insurance, Ms. Louka Katseli, the Deputy Minister of Labour & Social Insurance, Mr. Giorgos Koutroumanis, and the Director of OAEE, Mr. Gerassimos Voudouris, on issues of their competency. The letters in question concern the bureaucratic procedures necessary for the issuance of insurance clearance certificates by OAEE, as well as a proposal that had been submitted by TCCI in the past in regard to the issuance of loans to individuals that meet retirement conditions but have outstanding debts to OAEE that exceed the amount of €7,700.

15.09.10 ❏

In a letter to the Mayor of Thessaloniki, Mr. Vassilis Papageorgopoulos, TCCI requested that access be granted to vehicles in Morichovou Square in emergencies.

16.09.10 ❏

TCCI sent a letter on recent developments to Chamber members that were concerned about the possibility of transferring non-alcoholic beverages and food to a high VAT rate class.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / πÔ‡ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010


20.09.10 â??

Documents recording the troubles that TCCI members face with regard to TEMPME programmes were forwarded to UHC.

21.09.10 â??

TCCI expressed its views on the proposed settlement for taxes due in a letter to the Minister of Finance, Mr. G. Papakonstantinou.


NEA ˘ËÚÂÛ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ∂ÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· e-banking ÌÈ·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, MARFIN EGNATIA BANK ‹ EUROBANK EFG, Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Û·˜ ‡ÎÔÏ·, ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÂٷΛÓËÛ˘. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È ·Ï‹ Î·È ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ̤۷ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂µ∂£, www.ebeth.gr

∂ª¶√ƒπ∫√ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™


¢È·ÊËÌÈÛÙ›Ù ÛÙÔ ¢∂§∆π√ ÙÔ˘ ∂µ∂£! ∆πª√∫∞∆∞§√°√™ ¢π∞º∏ªπ™∂ø¡ ™∆√ ∆ƒπª∏¡π∞π√ ¢∂§∆π√ ∆√À ∂µ∂£ (∂∆√™ 2010) ∂π¢√™ ∫∞∆∞Ãøƒ∏™∏™ Û 4/¯ÚˆÌ›· √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÈÛıÔʇÏÏÔ˘ √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÔÈÛıÔʇÏÏÔ˘ √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Â͈ʇÏÏÔ˘ ™·ÏfiÓÈ √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ∏ÌÈÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ 1/4 ÛÂÏ›‰·˜ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë Í¿ÎÚÈÛÌ·: ∏ÌÈÛ¤ÏÈ‰Ë Î¿ıÂÙË: ∏ÌÈÛ¤ÏÈ‰Ë ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·: 1/4ÛÂÏ›‰·˜ (οıÂÙÔ):

∆πª∏ ™∂ € 950 508 540 1.112 475 270 162

20,8 ÂÎ. Ï¿ÙÔ˜ 10 ÂÎ. Ï¿ÙÔ˜ 20,5 ÂÎ. Ï¿ÙÔ˜ 10 ÂÎ. Ï¿ÙÔ˜

à 28 ÂÎ. ‡„Ô˜ à 27,7 ÂÎ. ‡„Ô˜ à 13 ÂÎ. ‡„Ô˜ à 7 ÂÎ. ‡„Ô˜

¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi: ∏ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔ ∂µ∂£, publicrelations@ebeth.gr, Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ (Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·) Î·È Û ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· CMYK, 20 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜. ∂ȉÈΤ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ: °È· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ¤ÎÙˆÛË 20% ÁÈ· Ì›· ‹ ‰‡Ô ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ. ¶ÚÔÓÔÌȷΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÚÔηٷ‚ÔÏÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ: ∞. ÙÚÈÒÓ (3) Û˘Ó¯ÒÓ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛˆÓ, ¤ÎÙˆÛË 20% µ. ¤ÍÈ (6) Û˘Ó¯ÒÓ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛˆÓ, ¤ÎÙˆÛË 25% °. ÂÓÓ¤· (9) Û˘Ó¯ÒÓ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛˆÓ, ¤ÎÙˆÛË 30% ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔηٷ‚ÔÏÈÎÔ‡ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË. §ÔÈÔ› fiÚÔÈ: °È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ô ‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓÔ˜, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÚÒÙ· Ë ÂȉÈ΋ ¤ÎÙˆÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¯›· ·˘Ù‹ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÔηٷ‚ÔÏÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ (fi¯È ·ıÚÔÈÛÙÈο). ŸÏ˜ ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì º¶∞ 19% Î·È ·ÁÁÂÏÈfiÛËÌÔ 20% ∏ ÂÍfiÊÏËÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ÚÈÓ ·fi οı ηٷ¯ÒÚËÛË, Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘. ∆ÈÚ·˙ ÂÓÙ‡Ô˘: 5.500 ·ÓÙ›Ù˘·, Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ˘Ô˘ÚÁ›·, ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÚÂۂ›˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Î.Ï. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °π∞ ∫∞∆∞Ãøƒ∏™∏: ∆Ì‹Ì· ¢ËÌ. ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ & ∂ΉfiÛˆÓ, ÙËÏ. 2310/370.132 ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °π∞ ∂•√º§∏™∏ ∆πª√§√°π√À: ∆Ì‹Ì· §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘, ∆·Ì›Ԣ & ∂ÈÌÂÏËÙ›·˜, ÙËÏ. 2310/ 370.170


∆∏§∂ºø¡π∫√™ ∫∞∆∞§√°√™ À¶∏ƒ∂™πø¡ ∆√À ∂µ∂£ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: °ƒ∞º∂π√ ¢π√π∫∏™∏™:

√§Àª¶π∞ µ§∞Ã√¶√À§√À ∏§π∞¡∞ °∫√°∫√À ∂À∞¡£π∞ ª¶∞ƒ√À∫∆™∏ ∞ƒ∂∆∏ ™π™ª∞¡π¢√À

¢π∂À£À¡™∏ ∂ª¶√ƒπ√À & µπ√ª∏Ã∞¡π∞™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ¢π∂À£À¡∆∏™:

¶√§π∆π¢∏™

∆ª∏ª∞ ∂π™∞°ø°ø¡ ∆ª∏ª∞ ∂•∞°ø°ø¡

∆ª∏ª∞ ∂™√¢ø¡ ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡∏:

∞¡∞™∆∞™π∞ ª∞∫ƒ∏ πø∞¡¡∞-ª∞ƒπ∞ °∂øƒ°∞∫√¶√À§√À

2310 370160 2310 370161

2310 370170 2310 370165 2310 370190 2310 370191

°∂øƒ°π∞ ª∞¡π∫∞∫∏ ∂ƒπºÀ§∏ ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ™∂ƒ∂∆∏ ™∆∂§§∞ §∂À∫√À ∞£∏¡∞ ∆∑π¡∆∑√°§√À

2310 370151 2310 370153

ª∞ƒπ∞ ∆√§π¢√À-∂À£Àªπ√À

2310 370157

∆ª∏ª∞ §√°π™∆∏ƒπ√À, ∆∞ª∂π√À & ∂¶πª∂§∏∆∂π∞™ (∫∂¡∆ƒπ∫√™ ∆∞ªπ∞™) ∞¶√™∆√§√™ µ∞∏™ §πø∆∞ ™∆∞ª∞∆π∞¢√À ¢∂™¶√π¡∞ ¢π¡√¶√À§√À ¢∂™¶√π¡∞ º√À¡∆√À∫π¢√À ¢π∂À£À¡™∏ ™∆∞∆π™∆π∫∏™, ª∂§∂∆ø¡ & ∂ƒ∂À¡∞™ §π§∞ ºø∆π∞¢√À ¢π∂À£À¡∆ƒπ∞: ∆ª∏ª∞ ª∂§∂∆ø¡ & ∂ƒ∂À¡∞™ ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡√™:

2310 370150 2310 370163

¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏∆π∫ø¡ & √π∫√¡√ªπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Ãπ™∆π¡∞ ¢∂ƒª∂¡∆∑√°§√À ¢π∂À£À¡∆ƒπ∞: ∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫√À (¶ƒø∆√∫√§§√) ∞¡∞™∆∞™π∞ ¶∞¡∆∞∑∏ £∂√¢øƒ∞ ¶∞¡∆∂§π¢√À °∂øƒ°π√™ ∆™πµ∂§∂∫π¢∏™ ∆ª∏ª∞ ª∏∆ƒø√À ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡∏:

2310 370105 2310 370110 2310 370111

∞¡∆ø¡π√™ ª¶√Àª¶√À§∞™ °∂øƒ°π√™ ∂ªª∞¡√À∏§π¢∏™ °∂øƒ°π∞ ªø§πø∆∏

∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™πø¡ ™Ã∂™∂ø¡, ∆À¶√À & ∂∫¢√™∂ø¡ ª∞§∞ª∞∆∏ ª∂∆∞§§π¡√À ∞¡¡∞ ª¶∂¡∏ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏ °∂øƒ°π√À µ√∏£∏∆π∫√ ¶ƒ√™ø¶π∫√ ∫§∏∆∏ƒ∞™: ºø∆∂π¡∏ ∆™∞ª∏

2310 370168 2310 370171

2310 370130

2310 370180 2310 370181

2310 370131 2310 370132

2310 370165


2010_3_Ιούλιος-Σεπτέμβριος  

Δελτίο ΕΒΕΘ 2010, 3ο τεύχος (Ιούλιος - Σεπτέμβριος)