Page 1

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÂÓÙ‡Ô˘: 2542

¢∂§∆π√

∂µ∂£

∆ÈÌ‹: 0,003 €

∂ª¶√ƒπ∫√ & µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∆Ô “¢∂§∆π√ ∂µ∂£” ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ‚Ú›ÙÂ Î·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ì·˜ ‰È‡ı˘ÓÛË www.ebeth.gr


∏ ¢π√π∫∏™∏ ∆√À ∂µ∂£ ¢π√π∫∏∆π∫∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ ¶Úfi‰ÚÔ˜: ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ª¶∞∫∞∆™∂§√™ ∞’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: ∂ªª∞¡√À∏§ µ§∞Ã√°π∞¡¡∏™ µ’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: πø∞¡¡∏™ µ∂ƒ°π¡∏™ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ª∞πƒ∏ Ã∞∆∑∞∫√À √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ∂fiÙ˘: £∂√¢øƒ√™ ™∆∞Àƒπ¢∏™ °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: √§Àª¶π∞ µ§∞Ã√¶√À§√À ¢π√π∫∏∆π∫√ ™Àªµ√À§π√ ∂ÌÔÚÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¶Úfi‰ÚÔ˜: ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜: °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 1. ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜ §¿˙·ÚÔ˜ 2. ∞‰·Ì›‰Ë˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 3. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÷ڛϷԘ 4. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 5. ∞˘ÁÔ˘ÛÙ‹˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ 6. µ·ÚÂÏÏ¿˜ ªÈ¯·‹Ï 7. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï 8. µÔ‡Î·ÏË ºÚÂȉÂÚ›ÎË 9. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 10. ¢›Áη˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 11. ∑‹Û˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 12. ∫·Ï·Ìfi΢ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 13. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ÔÛÌ¿˜ 14. ∫·Ó·‚Ô‡Ú·˜ §¿˙·ÚÔ˜ 15. ∫·ÂÙ·Ó›‰Ë˜ ∆ËϤ̷¯Ô˜ 16. ∫·ÚÔ‡Ï˘ ∫ÒÛÙ·˜ 17. ∫ÔÓÙÚ·ÊÔ‡Ú˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 18. ∫fiÙÙ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ 19. ∫Ô˘˝‰Ë˜ §ÂˆÓ›‰·˜ 20. ∫Ô˘˚ÌÙ˙‹ µ·ÛÈÏÈ΋ 21. ª·ÛÔ‡Ù˘ πˆ¿ÓÓ˘ 22. ªÂÓÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 23. ªÈ¯·Ï¿ÎÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 24. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 25. ªÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 26. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˜ 27. ¶¤ÓÙ˙Ô˜ ∆ËϤ̷¯Ô˜ 28. ¶˘Ï·ÚÈÓfi˜ ŸıˆÓ 29. ƒÔ˘Û›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 30. ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 31. ™Ô˘ÚÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 32. ™˘Ìˆӛ‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘ 33. ∆ÚÈηÏÈÒÙ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ 34. ∆Û¿ÌÔ˘Ú·˜ πˆ¿ÓÓ˘ 35. ∆Û··Ó›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 36. ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ ÷ڿϷÌÔ˜ 37. ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¶Úfi‰ÚÔ˜: ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜: ¢Ô‡ÊÔ˜ ª¿ÚÎÔ˜ 1. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ 2. µÂÚÁ›Ó˘ πˆ¿ÓÓ˘

3. °È·ÁÎÈfi˙˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 4. ¢·Ì·Û›Ó·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 5. ¢Ô‡ÊÔ˜ ª¿ÚÎÔ˜ 6. ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ë˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 7. ∂˘ÛÙÚ·Ù›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤·˜ 8. ∫·ÏÏ›·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ 9. ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 10. ª·ÎÈfi˜ ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˜ 11. ª¤Áη˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 12. ª›ı·˜ √Ú¤ÛÙ˘ 13. ¡¤Ó‰Ô˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ 14. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ 15. √˘ÁÁÚ›Ó˘ £ÂÔÊ¿Ó˘ 16. ƒÈ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ 17. ∆·Î¿˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ 18. ∆˙ÈÚ›Ù˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 19. ∆ÛÈfiÙÛη˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ 20. ÷Ù˙¿ÎÔ˘ ª·Ú›· ∂Í·ÁˆÁÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¶Úfi‰ÚÔ˜: ÛÁη˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜: ª˘ÏˆÓ¿˜ πˆ¿ÓÓ˘ 1. ª˘ÏˆÓ¿˜ πˆ¿ÓÓ˘ 2. ªˆÚ·˚Ù›‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘ 3. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ 4. ÛÁη˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÚÈÛÙ›Ó‰ËÓ Ì¤ÏË 1. ¢·Ì·Û›Ó·˜ πˆ¿ÓÓ˘ 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ 3. ºÈÏ›Ô˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 4. ºÒÏÈ·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∂Î ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ̤ÏË √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

π∞¡√À∞ƒπ√™ - ª∞ƒ∆π√™ 2009

¢∂§∆π√∂µ∂£ 4 12 40

ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û ºÈÏÈ›Ó˜ - µÈÂÙÓ¿Ì

48

‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÌÔÚÈÎfi ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ: “·ÚȘ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË”

√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ µÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∆Ú·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘

∆ƒπª∏¡π∞π∞ ∂∫¢√™∏ ñ ∂∆√™ 2009 ñ ∆∂ÀÃ√™ 1 π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ∂ª¶√ƒπ∫√ & µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ∆ÛÈÌÈÛ΋ 29 ñ 546 24 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∆ËÏ.: 2310/370.100 ñ Fax: 2310/370.166 http://www.ebeth.gr ñ e-mail: root@ebeth.gr ∂∫¢√∆∏™: √Ï˘Ì›· µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘ - °ÂÓÈ΋ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∂.µ.∂.£. ¢π∂À£À¡∆ƒπ∞ ∂∫¢√™∏™: §›Ï· ºˆÙÈ¿‰Ô˘, ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜, ªÂÏÂÙÒÓ & ŒÚ¢ӷ˜ - ∆ËÏ.: 2310/370.130 À¶∂À£À¡√™ À§∏™: ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ & ∂ΉfiÛÂˆÓ ∂µ∂£ ∆ËÏ.: 2310/370.132 ¢∏ª√™π√°ƒ∞ºπ∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞: ¢¤ÛÔÈÓ· πˆ·ÓÓ›‰Ô˘ °ƒ∞ºπ™∆π∫∏ ™Ã∂¢π∞™∏: TYPEShop Digital - ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫·Ú·ÎÔ˘Ï·Î›‰Ë˜ °ƒ∞ºπ∫∂™ ∆∂á∂™-æ∏ºπ∞∫∂™ ∂∫∆À¶ø™∂π™ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 75ñ546 42 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∆ËÏ.: 2310/932.318, Fax: 2310/929.821, e-mail: typeshop@otenet.gr ∂∫∆À¶ø™∏: ºπ§π¶¶√™-∂∫¢√∆π∫∏ µ. ∂§§∞¢√™ñ∆ÛÈÌÈÛ΋ 45 546 23 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

“ÛÒÛˆÌÂÓ ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ” Û‡ÓÔ‰Ô˜ G-20 ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ: ·ÁÎfiÛÌÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ µ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙ˘: “ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜” °ÈÒÚÁÔ˜ ∆ÛÈfiÙÚ·˜: “ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ fiÏÔ˜ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜: Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜” ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶Ô˙ÚÈΛ‰Ë˜: “Ë ÎÚ›ÛË ¯Ù‡ËÛ ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÂÎıÂÛȷ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜” ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÂΉfiÛÂȘ ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›·

ºø∆√°ƒ∞ºπ∫∏ ∫∞§Àæ∏: ¡ÒÓÙ·˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë˜ ñ ∆ËÏ.: 2310/262.884 ¢π∞º∏ªπ™∂π™: °È· ÙȘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ & ∂ΉfiÛÂˆÓ ∂µ∂£ ñ ∆ËÏ.: 2310/370.132 ∆· ÂÒÓ˘Ì· ¿ÚıÚ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÚÔÛˆÈΤ˜ ·fi„ÂȘ.

in brief

56 60 62 70 74 78 82 84 86 99

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

3


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™ ∂µ∂£ ∞¶√ 10.01.09 ∂ø™ 30.03.09

4

12.01.09 ❏

∆Ô «¶ÔÏÈÙÈÎfi ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ-∞Ù˙¤ÓÙ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ 2009» ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË ¶Ï¿Î· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙËÓ ÔÔ›· ¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·Ï·Ê¿Ù˘.

12.01.09 ❏

√ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È PSLO Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∞͢ÏÈıÈÒÙ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ó¤Â˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ: «¢È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ¶‡ÏË "Agora" www.agora.mfa.gr Î·È ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ¶‡ÏË ¢ÈÂıÓÒÓ ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ www.aidfunding.mfa.gr».

13.01.09 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜, Û ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ Û˘ÁηÏ› Ë ·ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηÙfiÈÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ Ï·Ófi‰ÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘.

14.01.09 ❏

∆Ô Ó¤Ô ÁÂÓÈÎfi ÚfiÍÂÓÔ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Christian Thimonier, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂıÈÌÔÙ˘È΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜.

14.01.09 ❏

∆· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ∂ÌfiÚˆÓ ¡ÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜.

16.01.09 ❏

∫Ô‹ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜.

17.01.09 ❏

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·Ú·¯ˆÚ› Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘, ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ™∫∞´ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ı¤Ì· ÙË Ó·ÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ¡Â·ÓÈ΋˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÛÙȘ 24.11.08.

19.01.09 ❏

∏ÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì·: «∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ §ÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÙ‡ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ÔʤÏË Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜" Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂È-

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


ÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜ ÙÔ ∂µ∂£ Î·È ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘.

19.01.09 ❏

√ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È µÈÔÌ˯·Ó›·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÔÏÈÙ›‰Ë˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË «£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¶ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·».

20.01.09 ❏

√ ‚’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ Î·È Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ªÔ‡ÌÔ˘Ï·˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ªª∂ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÙËÓ ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ¢ÈÂıÓÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.

22.01.09 ❏

∆Ô ∂µ∂£ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ™∂µ∂ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ›‰·, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Â›Û΄˘ ÂÍ·ÌÂÏÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, «°ÂÊ˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ¡∞ ∂˘ÚÒË Ì ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·», Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙËÓ ÔÔ›· ¯·ÈÚÂÙ›˙Ô˘Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ∂, µ·Û›Ï˘ £ˆÌ·˝‰Ë˜ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘, §Ô˘Î¿˜ ∞ӷӛη˜, ÂÓÒ Î‡ÚÈÔ˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Â›Ó·È Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÛÙ¿ÌÎÔ˜.

25.01.09 ❏

∆Ș ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ë̤ڷ ÌÓ‹Ì˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂‚Ú·›ˆÓ Î·È ª·ÚÙ‡ÚˆÓ ÙÔ˘ √ÏÔη˘ÙÒÌ·ÙÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ô ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘.

26.01.09 ❏

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·’ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∞ÓÙÒÓË ªÔ‡ÌÔ˘Ï· ÛÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ¶∂¶ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜.

27.01.09 ❏

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂÏÒÓ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÛÙÔ Ô˘˙¿ÎÈ Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ Û ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ∆‡Ô˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

29.01.09 ❏

∆Ô «·Ú¿ÛËÌÔ Ù˘ ∆¿Íˆ˜ ÙÔ˘ ∞Ó·Ù¤ÏÏÔÓÙÔ˜ ∏Ï›Ô˘, ÃÚ˘ÛÒÓ ∞ÎÙ›ÓˆÓ, ÌÂÙ¿ ∆·ÈÓ›·˜» ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ÛÙÔÓ Â›ÙÈÌÔ ÁÂÓÈÎfi ÚfiÍÂÓÔ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙË Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ fiÏË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

30.01.09 ❏

∞ÔÓÔÌ‹ ∆ÈÌËÙÈ΋˜ ¶Ï·Î¤Ù·˜ ·fi ÙË ¢∞∫ ªª∂ ¡. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË, ÔχÙÈÌË ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜.

30.01.09 ❏

√ ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÙÔ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ.

07.02.09 ❏

ƒ·‰ÈÔʈÓÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ ·Ú·¯ˆÚ› Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

5


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ∂∆3.

6

07.02.09 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì ı¤Ì· «∞Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ™˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘». ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ª·Î‰ÔÓ›·˜ £Ú¿Î˘, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ™Ù·‡ÚÔ˘ ∫·Ï·Ê¿ÙË Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ∂˘Ú˘›‰Ë ™Ù˘ÏÈ·Ó›‰Ë.

10.02.09 ❏

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˘ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘, ™Ù·‡ÚÔ˘ ∫·Ï·Ê¿ÙË, Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ï‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ù˘ µfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘.

10-11.02.09 ❏

™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ PSLO (Private Sector Liaison Officer) Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È PSLO Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∞͢ÏÈıÈÒÙ˘.

11.02.09 ❏

™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÁÈ· ÙË ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢- ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Ë ÔÔ›· ·ÔÛÎÔ› ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜.

11.02.09 ❏

∂ıÈÌÔÙ˘È΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ Hyatt, ™Ù¤Ê·ÓÔ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë, ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ∂µ∂£, Ô Úfi‰ÚÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜.

11.02.09 ❏

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ICAP ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ı¤Ì· «¢ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶ÈÂÚ›·˜, ÷ÏÎȉÈ΋˜ Î·È ª·ÁÓËÛ›·˜».

12.02.09 ❏

√ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ªÔ‡ÌÔ˘Ï·˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ËÌÂÚ›‰·˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∂§√∆, Ì ı¤Ì· «∂Ȃ‚·›ˆÛË Ù˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ∂§√∆» Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· «¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· - ∞·ÈÙ‹ÛÂȘ».

14.02.09 ❏

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂfiÙË ÙÔ˘ ∂µ∂£, £Âfi‰ˆÚÔ˘ ™Ù·˘Ú›‰Ë ÛÙËÓ 24Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∂√∞∂¡, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠÛÙÔ µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ¶ÂÈÚ·È¿.

18.02.09 ❏

∫·ÙfiÈÓ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÚÔͤÓÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Br. Hoytt Yee, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™µµ∂, ÙÔ˘ ™∂µ∂ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÚÔͤÓÔ˘, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙË µfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·.

19.02.09 ❏

ª¤ÏË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù·

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


35 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ™∂µ∂.

19-20.02.09 ❏

√ ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÷Ù˙ËÁÈ·ÓÓ¿Î˘ Î·È Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ªË¯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÷ڿϷÌÔ˜ ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜, ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙÔ˘ °∂ª∏ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜.

20.02.09 ❏

√ ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘, ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ 1Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ˘ÔÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ HT-PRO ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ µ·ÏηӛˆÓ, ÙÔ˘ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È Ù˘ µ. ∞ÊÚÈ΋˜.

21.02.09 ❏

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂΉËÏÒÛˆÓ, Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÂÔÏ·›·˜, ˘fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ «SMSofYouth2009», Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· «∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ REACH Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜». ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ¿ÓÂÏ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÏÂÙÒÓ & ŒÚ¢ӷ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜.

23.02.09 ❏

∂ÓÓ·ÌÂÏ‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·fi ÙÔ ∂µ∂ Ù˘ Al Zawia (∆Ú›ÔÏË §È‚‡Ë˜) ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ.

23-24.02.09 ❏

23-24.02.09 ™Â ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚfiÙ·Û˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ "LOSAMEDCHEM" ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ INTERREG MED, ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÏÂÙÒÓ & ŒÚ¢ӷ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ªÔ‡ÌÔ˘Ï·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙË ¡Ô‚¿Ú· (πÙ·Ï›·).

25.02.-01.03.09 ❏

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ̤ۈ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ Î·È ¢ÔÌÈÎÒÓ ÀÏÈÎÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ™fiÙÛÈ Ù˘ ƒˆÛ›·˜.

26.02.09 ❏

™ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∫∂∂∂, Ì ı¤Ì· ÙË ÌÂÙÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÔ‡ Û ∆Ô˘ÚÈÛÙÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ÂÎÚÔÛˆ› Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜.

27.02.09 ❏

O ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ì ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ∆Û›ÙÔ˘Ú· Î·È ÙËÓ ŒÏÂÓ· ∫ÔÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ‚·, ·fi ÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›·˘ÏÔ Discover Greece-Travel Business Channel, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙË ƒˆÛ›·. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Â›Ó·È Ë Â·Ê‹ Ì ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ηӷÏÈÔ‡.

01-12.03.09 ❏

™ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜ Î·È ÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ∂µ∂£, ‰È· ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¢È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜ Ì ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ȉȈÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· °Ú·Ê›· ¢È·Û‡Ó‰ÂÛ˘, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶ÚÔÒıËÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ù˘ ºÏ¿Ó‰Ú·˜ µÂÏÁ›Ô˘ (Flanders Investment and Trade). π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

7


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ

8

09.03.09 ❏

∂Ή‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· «√ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: ¶ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È Ï‡ÛÂȘ» ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÔÌfiıÂÌÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Î. ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˘ ∫ÂÊ·Ï¿. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ∞ã ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘, Î. ∂Ì. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ∂µ∂£, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ NOMOS, Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÛÙÔ ∂µ∂£.

04.03.09 ❏

∆ËÏÂÔÙÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙ· ηӿÏÈ· SKY Î·È ALTER ·Ú·¯ˆÚ› Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ √§£.

11.03.09 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ™∂µ∂ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ À¶√π√, ™‡ÚÔ˘ ∂˘ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˘.

11.03.09 ❏

™ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ™∂µ∂ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ (MOU) ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ì ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∆ÂψÓ›ˆÓ Î·È ∂º∫ ÙÔ˘ À¶√π√, ·Ú›ÛÙ·Ù·È Ô ‚’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘.

11.03.09 ❏

∆Ô ∂µ∂£ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙÔ ™∂µ∂ Î·È ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∆ÂψÓ›ˆÓ Î·È ∂º∫ ÙÔ˘ À¶√π√, Ì ı¤Ì· «∆Ô ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ∆ÂψÓÂ›Ô Î·È ÙÔÓ ∂ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ºÔÚ¤·». ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ‚’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘.

12.03.09 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ù˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜, fiˆ˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜, Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ªª∂ Î·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.

13.03.09 ❏

™ÙÔ Á‡̷ Ô˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ Ô ‚ÚÂÙ·Ófi˜ ڤۂ˘, David Landsman, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·Ú·Î¿ıÂÙ·È Ô ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘.

14-15.03.09 ❏

√ ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ICC-HELLAS, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∫¿„È· ∞Ú牛·˜.

16.03.09 ❏

™˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜, Ì ÙËÓ ·˘ÛÙÚȷ΋ ÚÂۂ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·˘ÛÙÚÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ™ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂΉ‹ÏˆÛË ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘.

18.03.09 ❏

¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ∂µ∂£ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ Propeller Club, Port of Thessaloniki. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÙÔ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

19.03.09 ❏

∆Ô ∂µ∂£ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ¶Ú¿ÍË ÚÔÛ˘Ó‰Úȷ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ 10Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ Venture Capital Forum. ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂΉ‹ÏˆÛË ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


20.03.09 ❏

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ª·›Ú˘ ÷Ù˙¿ÎÔ˘ ÛÙÔ ¿ÓÂÏ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ «Leaders of the New Economy», Ì ı¤Ì· «∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ¶ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȘ Ù˘ ¡¤·˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘», Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô fiÌÈÏÔ˜ ∂•¶ƒ∂™ ∫·ÏÔʈÏÈ¿, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Hyatt Regency Thessaloniki.

20.03.09 ❏

√ ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ∂µ∂£ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô √¶∂ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ «∞Ó¿Ù˘ÍË Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ÙˆÓ ªª∂ Ù˘ ‰È·Û˘ÓÔÚȷ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¢ηÈÚÈÒÓ ‰È›ۉ˘Û˘ Û Ӥ˜ ·ÁÔÚ¤˜», ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ª·Î‰ÔÓ›·˜ £Ú¿Î˘, ™Ù·‡ÚÔ˘ ∫·Ï·Ê¿ÙË.

23.03.09 ❏

ªÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ˘ ‚’ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘, πˆ¿ÓÓË µÂÚÁ›ÓË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ 4Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ªfiÓÈÌ˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Î·È ∞ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ HTPRO.

26.03.09 ❏

√ ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ∂µ∂£ ÛÙËÓ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÓfi„ÂÈ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ 10˘ ª¢∂ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ∫›Ó·˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ À¶∂•.

27.03.09 ❏

√ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ & µÈÔÌ˯·Ó›·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÔÏÈÙ›‰Ë˜, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∂µ∂£ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °ã ∆¿Í˘ ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ‰‡Ô ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏÈÎÔ‡ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡.

27.03.09 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂∂∂, ¢ËÌ. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢∂ Ù˘ ∫∂∂∂, Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ & √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °È¿ÓÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘.

28.03.09 ❏

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ ¢∂ ı¤ÙÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂µ∂£.

28.03.09 ❏

√ Î. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·¢ı‡ÓÂÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ Î·È µ·ÏηÓÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, °È¿ÓÓ˘ °ÎÏ·‚¿Î˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Î·È Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜.

28.03.09 ❏

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·’ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘, Î.µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂfiÙË, Î. ™Ù·˘Ú›‰Ë Î·È ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, Î. ∞͢ÏÈıÈÒÙË, ÛÙË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÙÚ¿Â˙· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ª·Î‰ÔÓ›·, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∂µ∂£, Ì ı¤Ì· «¢ÈÂıÓ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∫Ú›ÛË - ∞›ÙÈ· - ∂ÈÙÒÛÂȘ - ∞ÓÙ›‰ÔÙ·» Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, Î. ÷Ù˙ˉ¿ÎË.

30.03.09 ❏

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂Í·ÁˆÁÒÓ.

30.03.09 ❏

™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ™∂µ∂ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ì ı¤Ì· «¶·ÁÎfiÛÌȘ ∞ÁÔÚ¤˜ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ∆ÚÔÊ›ÌˆÓ - ¢ÈÂıÓ›˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

9


∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ» (µ¤ÚÔÈ·, 15.5.09 & £ÂÛ/Ó›ÎË 16-17.5.09), Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ∂Ì. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, ª. ÷Ù˙¿ÎÔ˘.

∂¡∂ƒ°∂π∂™ ∂µ∂£

10

22.01.09 ❏

∆ËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ȉÈÎÒÓ ∂ϤÁ¯ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ˙ËÙ¿ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ˘·›ıÚÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘.

28.01.09 ❏

∫·ÙfiÈÓ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢™, ÙÔ ∂µ∂£ ·¢ı‡ÓÂÈ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ Û ¶Ï·Ù›· ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘.

29.01.09 ❏

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙË ÌË Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ˙ËÙ¿ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ √§£ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÂÎÙÒÛÂˆÓ Â› ÙˆÓ ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ.

29.01.09 ❏

ªÂ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ √§£, ÙË ¢∂£ Î·È ÙË HELEXPO, ÙÔ ∂µ∂£ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ú·¯ÒÚËÛË ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 02.02.09 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ (28.02.09), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓˆı› Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘.

10.02.09 ❏

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó Ó· ·ÔχÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ηٷı¤ÙÂÈ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °È¿ÓÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

13.02.09 ❏

ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ √§£, ÙÔ ∂µ∂£ ˙ËÙ¿ ÛÙÔȯ›· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ ÛÙÔÓ √§£ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

11.03.09 ❏

∂Ófi„ÂÈ Ù˘ Û‡ÁÎÏËÛ˘ Ù˘ 10˘ ª¢∂ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ∫›Ó·˜, ÙÔ ∂µ∂£ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÛÙÔ À¶∂• ˘fiÌÓËÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ̤ÏË Ì·˜ ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ∫›Ó·.

12.03.09 ❏

∆Ș ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Â› Ù˘ ·ÚÈı. ∫1-141/3.2.09 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ À¶∞¡ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ηٷ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Â› ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫∂∂∂, ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜, ÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, °ÈÒÚÁÔ µÏ¿¯Ô.

17.03.09 ❏

∆Ô ∂µ∂£ ·ÔÛÙ¤ÏÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ & √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÂÈÛÙÔÏ‹, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÂÏ·¯›ÛÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ 1 ¢ÚÒ/Ù.Ì.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


ηٿ ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·.

18.03.09 ❏

∆Ô ∂µ∂£, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ¢∂£, ¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ‹ÚÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ¢∂£ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘.

20.03.09 ❏

∆Ș ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ¤Î‰ÔÛ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∆∂ª¶ª∂ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ ÂÁÁڿʈ˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞·Û¯fiÏËÛ˘.

24.03.09 ❏

ªÂ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ & √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË, ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û‡ÛÙ·Û˘ ∂¶∂, ÂÓÒ Û˘ÓËÌ̤ӷ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

11


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ 12

¡¤· ˘ËÚÂÛ›· ·fi ÙÔ ∂µ∂£: ¢ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Û‡ÛÙ·Û˘ ∂¶∂

ªÈ· Ó¤·, ηÈÓÔÙfiÌÔ ˘ËÚÂÛ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009, ÙÔ ∂µ∂£ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û‡ÛÙ·Û˘ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ∂˘ı‡Ó˘ (∂.¶.∂.),··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ Ù˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· Â›ÛËÌ· ηٷÛÙ·ÙÈο Û‡ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ∂.¶.∂., ηıÒ˜ Î·È Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο (Ï.¯. ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ¤Á˘, ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË, ÎfiÛÙÔ˜ ÙÂÏÒÓ - ·Ú·‚fi-

ÏˆÓ Î.¿.) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÓÙfi˜ 5 ÂÚÁ¿ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ı· ÌÂÚÈÌÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ¢.√.À., ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Î·È ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∆˘ÔÁÚ·Ê›Ô, ÒÛÙÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ηٷ¯ˆÚËı› ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙÔ º∂∫. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ˘ËÚÂÛ›·, ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2009 - ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È Ë ÏËڈ̋ Ù˘ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ̤ۈ internet, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ Î·È Ë ÂÎÙ‡ˆÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÂÈÌÂÏËÙËÚȷ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜, ÛÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÂÎÙ˘ˆÙ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ∆Ì‹Ì· ªËÙÚÒÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÛÙÔ 2310 370.151 Î·È 370.170.

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ µπ¶∞£∂ ÛÙÔ ¢™ ÙÔ˘ ∂µ∂£

∆· ÔʤÏË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ë ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (µπ¶∞£∂) ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ µπ¶∞£∂ ∞∂ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ µπ¶∞£∂ ∞∂, ∞ÁÁÂÏÔ˜ ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

Ÿˆ˜ ›Â, Ô fiÌÈÏÔ˜ °∂∫ ∆∂ƒ¡∞ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ì›· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË -ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο Ù· 32 ÂηÙ. ¢ÚÒ-, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ BI¶∞£∂, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫¿Ùˆ °¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘. «∆Ô µπ¶∞£∂ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì›· ÚfiÙ˘Ë


∆· ÔʤÏË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ë ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ¶¿ÚÎÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (µπ¶∞£∂) ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ µπ¶∞£∂ ∞∂ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ µπ¶∞£∂ ∞∂, ∞ÁÁÂÏÔ˜ ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜

·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÈÂıÓÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, ηıÒ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Û fiÔÈÔÓ ÂÂÓ‰˘Ù‹ ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ, ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ͤÚÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ, Ì ÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Î·ÓfiÓ˜ Î·È Û Ï‹Úˆ˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ· ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ¯ˆÚ›˜ ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ë ·ÚfiÛÎÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÂÓfi˜ ۷ʤÛÙ·ÙÔ˘ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÂÓÒ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ fiÏ·

Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ», ÛËÌ›ˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ∂µ∂£. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ µπ¶∞£∂ «ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ı‡Ï·Î·˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ù’ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ 2.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤ˆ˜ ›Ûˆ˜ Î·È 10.000 Û’ ¤Ó· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ». ™‹ÌÂÚ· ÙÔ µπ¶∞£∂ -Ô˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÓÈ¿˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ì ‰›ÎÙ˘· ÔÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ- ·ÔÙÂÏ›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘, ¤Ó·Ó ȉ·ÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ì ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰fiÌËÛ˘ Î·È ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ Î·È Ì ¿ÚÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ªÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, «Ù· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ¿Úη, ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÒÓ, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ fiˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ ·ÔıË·ÛÂȘ, Î.Ï. ∆Ô ÂȉÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ˘ µÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ˘fi ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¡fiÌÔ ÙÔ˘ À¶∞¡ ÁÈ· Ù· ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ¶¿Úη, ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ı· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‹ ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·ÛË ÌfiÓÔÓ Û ıÂÛÌÔıÂÙË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ µπ¶∞».

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂÌÔÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·

™ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈ̤و˜ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤Ó˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ ηıËÁËÙ‹˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÛÙ¿ÌÎÔ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔ ı¤Ì· «∂ÌÔÚÈ΋ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ -

∂∂ - ¶ÔÏ˘ÌÂÚ¤˜ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·» ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó (ÛÙȘ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009) ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ fiÏ˘ (∂µ∂£) Î·È Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™∂µ∂). π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

13


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Â›Û΄˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÍ·ÌÂÏÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ηıËÁËÙ‹ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÛÙ¿ÌÎÔ˘

∂›Û˘, Ô Î. ¶··ÛÙ¿ÌÎÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙȘ Ôԛ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ë ∂∂ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË fiÚˆÓ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÌÔÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ȉ›ˆ˜ ‰Â ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, «Ë ∂∂ Â›Ó·È Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙ‹ ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘». ∏ «ÓfiÙÈ· ‰È¿ÛÙ·ÛË» Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ √ ŒÏÏËÓ·˜ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¤‰ˆÛ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÛËÌ·Û›· ·Ó¿‰ÂÈ͢ Ì›·˜ Û˘ÁÎÚÔÙË̤Ó˘ «¡fiÙÈ·˜ ¢È¿ÛÙ·Û˘» Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ ÙfiÛÔ Ù˘ ÂÓ‰ÔÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ‰È·ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙËÓ ∂∂ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ¡ÔÙÈ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, Ù˘ «™˘Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘» Î·È Ù˘ «ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ». ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜, Ô Î. ¶··ÛÙ¿ÌÎÔ˜ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÙÔ ∂µ∂£ Î·È ÙÔÓ ™∂µ∂, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ «Ë ıÂÚÌ‹ Û·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ Û¯¤ÛË ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ 14

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

Î·È ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ù˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹, ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, Ù˘ ‰È΋˜ Û·˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹». ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Â›Û΄˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂÍ·ÌÂÏÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ηıËÁËÙ‹ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÛÙ¿ÌÎÔ˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ·ˇı˘Ó·Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ∂, µ·Û›Ï˘ £ˆÌ·˚‰Ë˜, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘ §Ô˘Î¿˜ ∞ӷӛη˜ ηıÒ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, Helmuth Markov. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Û‡ÓÙÔ̘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ÔÏ˘ÌÂÚ¤˜ ÂÌÔÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÛÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ∂∂- ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ‹ ÔÌ¿‰ˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.


√ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Ù›ÌËÛ ÙÔÓ ¢. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ

∆Ô «·Ú¿ÛËÌÔ Ù˘ ∆¿Íˆ˜ ÙÔ˘ ∞Ó·Ù¤ÏÏÔÓÙÔ˜ ∏Ï›Ô˘, ÃÚ˘ÛÒÓ ∞ÎÙ›ÓˆÓ, ÌÂÙ¿ ∆·ÈÓ›·˜» ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÛÙÔÓ Â›ÙÈÌÔ ÁÂÓÈÎfi ÚfiÍÂÓÔ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È Ù˘ ¢∂£ ∞∂, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙË Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ fiÏË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ π¿ˆÓ· Ú¤Û‚Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Takanori Kitamura, ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ºÒÏÈ·˜, Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘, ¡›ÎÔ˜ ∆ÛÈ·ÚÙÛÈÒÓ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¢∂∏, ∆¿Î˘ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ηıÒ˜ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ‡„ÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Û ÌË π¿ˆÓ˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Ì ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ π¿ˆÓ· Ú¤Û‚Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Takanori Kitamura, ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ºÒÏÈ·˜, Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘, ¡›ÎÔ˜ ∆ÛÈ·ÚÙÛÈÒÓ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¢∂∏, ∆¿Î˘ ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ηıÒ˜ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. √ Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Â›Ó·È Â›ÙÈÌÔ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·fi ÙÔ 1997 ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

15


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

§›‚˘ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÛÙÔ ∂µ∂£

∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ηÙã ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ·fi ÙË §È‚‡Ë, ˘ÂÁÚ¿ÊË Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Al-Zawia

ªÂ ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Al-Zawia Ù˘ §È‚‡Ë˜ ÛÙÔ ∂µ∂£, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 23 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ Infacoma. ∆Ë Ï˘‚È΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ˘Ô‰¤¯ıËΠÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜. √ Î. ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, ηٿ ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÊÈÏ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ, ÛÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ∂ÏÏ¿‰·˜§È‚‡Ë˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë §È‚‡Ë, ÙÔ 2007, ‹Ù·Ó Ô 2Ô˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÂÏ¿Ù˘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·‚ÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. √È ‰ÈÌÂÚ›˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ, ÙÔ ‰Â ÂÌÔÚÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌ· ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·ÚÁÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ∆Ô 2007 Ë §È‚‡Ë ‹Ù·Ó Ô 3Ô˜ ÚÔÌËı¢16

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

Ù‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ, ˘ÔÛÎÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ §È‚‡Ë˜ ÙÔ 2007 ·Ó‹Ïı Û 1.113 ÂηÙ. ∂˘ÚÒ, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008 ·Ó‹Ïı ÛÙ· 670 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÓÓ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ·Ó‹Ïı·Ó Û 28,65 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÓÒ ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·fi ÙË §È‚‡Ë ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Êı·Û·Ó Ù· 642 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂfiÙ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛËÌ›ˆÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, «·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ¤ÌÚ·ÎÙË ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ¯ˆÚÒÓ Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‹‰Ë ¿ÚÈÛÙ˜ Û¯¤ÛÂȘ ∂ÏÏ¿‰·- §È‚‡Ë˜». ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂ Zawia Î. ∫hieri Mustafa Agena, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ∞ÔÛÙÔÏ‹˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË §È‚‡Ë Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Zawia Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ,


·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∂ÈÙÂÙڷ̤ÓÔ˘ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Saleh Alsanoussi Î·È ÙÔ˘ ÚÔÍÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ §È‚‡Ë˜, Adel Eroubi. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ηÙã ȉ›·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ηÈ

·Ú·‚È΋ ÁÏÒÛÛ·, Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ‰‡Ô ‰ÈÂÚÌËÓ¤ˆÓ, Ô˘ ·Ú›¯Â ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜. ∞fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó 24 ÂÙ·Èڛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏÈ‚˘ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

∫∞∆∞§√°√™ §πµÀ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ √¡√ª∞∆∂¶ø¡Àª√ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞∆πø¡

∂¶ø¡Àªπ∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™ - ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞

1 KHIERI MUSTAFA AGENA ¶Úfi‰Úo˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Al-Zawia °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜

Al-Ishara: ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÁÈ· fiÚÙ˜ Î·È Û˘Û΢¤˜ ÂϤÁ¯Ô˘

2 ABDARAZAK KREMA ª¤ÏÔ˜ ¢.∂. ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Al-Zawia °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜

µahr Al-Samah: ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÂȉÒÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜

3 HMED SALM PHOMA ª¤ÏÔ˜ ¢.∂. ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Al-Zawia

Dar Al-Khibra: ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ

4 FAUZI BSHINA ª¤ÏÔ˜ ¢.∂. ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Al-Zawia °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜

∂Ù·ÈÚ›· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÂÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ

5 NURIDEN ELSHTI ABDLAZIZ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ 6 LI IBRAHIM BEN SLIL ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ 7 EZZEDDIN ALHADI BELAID °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜

Al Simo: ∫·Ù·Û΢‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ÁÂÓÈΤ˜ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ¤ÚÁˆÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜ Al-Sadaka: ¢ÔÌÈο ˘ÏÈο Î·È Â›‰Ë ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ∆¯ÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÎÔ‹˜ Ì·ÚÌ¿ÚÔ˘ Î·È ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘

8 ALI ELMERGHANI

ÃÔÓ‰ÚÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ

9 MAGID AMUGRAB ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜

Al Inma Al-Arabi: ∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ - ¶fiÚÙ˜ - ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È ÏÔÈ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

17


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

¢¿ÓÂÈ· 250 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Ô˘˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ì ÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ∆‡Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜

ŒÓ· Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂µ∂£), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜-∂µ∂£», ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÚÔÂÙÔ›Ì·Û·Ó ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÚÔ¤‚ÏÂ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 250 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È «¤ÙÚÂÍ» ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ¿Ï18

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

Ï· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¯ÔÚËÁ› Ë ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ªª∂, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∆∂ª¶ª∂ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∆Ú›ÙË 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009. «¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∂µ∂£ -ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ¿ÌÂÛ· Ë ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜- ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘», ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÎÔÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ∆‡Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÚÔÛ·ı› Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ̤ÏË ÙÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ·ÓÙÈ̤و˜ Ì ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. «ªÂ ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Ë ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· fiÙÈ Û˘Ì·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ¤Ó· ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ», ‰‹ÏˆÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiÛÊ·Ù· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜, ªÈ¯¿Ï˘ ™¿ÏÏ·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ ∂µ∂∞ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ‰¿ÓÂÈ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ŸÚÔÈ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Ó¤· ‰¿ÓÂÈ· ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£, Ì ·ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi 50.000 ̤¯ÚÈ 5 ÂηÙ.


¢ÚÒ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Û˘, ¤ÚÂ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ·fi ÙȘ 3 ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÛÙÔȯ›· ÛÙÔÓ ∆ÂÈÚÂÛ›· ‹ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÛÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ‹Ù·Ó: ñ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ Î›ÓËÛ˘ ÌÔÓÈÌfiÙÂÚÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· . ñ ¢È¿ÚÎÂÈ· ‰·Ó›Ԣ ̤¯ÚÈ 5 ¤ÙË. ñ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜: ª¤¯ÚÈ 12 Ì‹Ó˜ (ÁÈ· ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ). ñ ⁄„Ô˜ ‰·Ó›Ԣ: ∞fi 10.000 ¤ˆ˜ 500.000. ¢ÚÒ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 20% ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ñ ∞ÔÏËڈ̋ Ì ÌËÓÈ·›Â˜ ÙÔÎÔ¯ÚÂˆÏ˘ÙÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· balloon payment ̤¯ÚÈ 30% ÛÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ. ñ °È· ‰¿ÓÂÈ· ̤¯ÚÈ 40.000 ¢ÚÒ ÌfiÓÔ Ì ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ∑ˆ‹˜ & ª√∞. ñ ¶ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ∂ÈÙfiÎÈÔ ÃÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ (¶∂Ã) Ì ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË 7,2%. ñ µ·ÛÈÎfi ∂ÈÙfiÎÈÔ ÃÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ (µ∂Ã) ¿Ó¢ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ 8,15% (ϤÔÓ 0,6% ¡. 128/75), Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈıÒÚÈÔ. ñ ∂Ù‹ÛÈ· ‰·¿ÓË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜. ñ 100 ¢ÚÒ ÁÈ· ÔÛfi ‰·Ó›Ԣ ¤ˆ˜ 100.000 ¢ÚÒ Î·È ñ 200 ¢ÚÒ ÁÈ· ÔÛfi ‰·Ó›Ԣ ¿Óˆ ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ

∂ÈÚfiÛıÂÙ˜ ¶·ÚÔ¯¤˜ ñ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ οÚÙ·˜ ‹ ÚÔÛˆÈ΋˜ οÚÙ·˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ‰ˆÚÂ¿Ó Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ñ ∞˘ÙfiÌ·ÙË ÂÍfiÊÏËÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ (√∆∂, ¢∂∏, ∂À¢∞¶) ¯ˆÚ›˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·. ñ ¶ÚÔÓÔÌȷ΋ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÛÙËÓ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·. ñ ¢ˆÚÂ¿Ó Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ winbank. ¶ÏËڈ̤˜ ̤ۈ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ∂›Û˘, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ∆‡Ô˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ۇ̂·Û˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÏËÚˆÌÒÓ Î·È ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ π∆ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Paycenter, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ∂µ∂£ Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ÏËڈ̤˜ ̤ۈ Internet ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ (™˘Ó‰ÚÔ̤˜, ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈο, §›ÛÙ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î.·), Ì ¯Ú¤ˆÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÈÛÙˆÙÈ΋˜/¯ÚˆÛÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ Visa & Mastercard, ÁÚ‹ÁÔÚ·, ·ÍÈfiÈÛÙ· Î·È Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ∂µ∂£ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ë ·˘ÍË̤ÓË Î·È online ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· Paycenter, fiˆ˜ Ë ¿ÌÂÛË ·Ó›¯Ó¢ÛË ·¿Ù˘ Ì οÚÙ˜ (anti-fraud Û‡ÛÙËÌ·) ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ηÙfi¯ˆÓ οÚÙ·˜ Verified-by-Visa Î·È Mastercard Secure code ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Visa Î·È MasterCard ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ

∆ÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ÌÂÙÚÔ‡Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ

Â›Ó·È Ï›Á˜ ÂΛӘ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯·Û·Ó ÂÏ¿Ù˜ ‹ ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ó ·Ú·ÁÁÂϛ˜. π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

19


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙ‡ˆÛ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂µ∂£), Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ú¢ӷ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, Ì ÛÎÔfi Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ̤ÏË ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ 238 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 33.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ (·ÒÏÂÈ· Ù˙›ÚÔ˘, ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, Ú‹ÙÚ˜ ˘ÂÚËÌÂÚ›·˜ Î.Ï.), ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Û ÂÚ›Ô˘ 8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∆·˘ÙfiÙËÙ· ¤Ú¢ӷ˜ ∏ ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∆Ú›ÙË 27/1/2009 ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 29/1/2009 Û ‰Â›ÁÌ· 238 ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙÔ ÓÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ¯Ú‹ÛË ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ (̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ PrimoQ Ù˘ Palmos Analysis) ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˘˜. ∫·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÒÏÂÈ· Ù˙›ÚÔ˘ ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÙÔ 90% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÔÈ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ› ÔÏÏ·ÏÒÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∞fi ·˘Ù¤˜, ÙÔ 86% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂËÚ¤·Û·Ó «¶Ôχ» (45%) ‹ «∞ÚÎÂÙ¿» (41%), ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÙÔ 12% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÂËÚ¿ÛÙËΠ«§›ÁÔ» Î·È ÙÔ 2% ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË. ∞fi ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, 8 ÛÙȘ 10 (78%) ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Î·È 6 ÛÙȘ 10 (58%) ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Î·È ÂÌÔÚ‡̷ٷ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ÙÔ 56% ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ·ÒÏÂÈ· Ù˙›ÚÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ 44% ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÌÂÈÒıËÎÂ Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘. 20

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

∞ÒÏÂÈ· ÂÏ·ÙÒÓ ¶¿Óˆ ·fi 1 ÛÙȘ 3 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (35%) ˘¤ÛÙËÛ·Ó ·ÒÏÂÈ· ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ·Î‡ÚˆÛË ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ·fi ÂÏ¿Ù˜, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ¤ÁηÈÚ˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∆¤ÏÔ˜, 1 ÛÙȘ 5 (19%) ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘¤ÛÙË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘, ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ̤ۈ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, 8 ÛÙȘ 10 (81%) ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ̤ۈ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ∫ÂÓÙÚÈ΋ / ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È £Ú¿ÎË (63%) Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· (61%). ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¢˘ÙÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· / ◊ÂÈÚÔ˜ Ì (47%) Î·È ¡fiÙÈ· ∂ÏÏ¿‰· (44%). ∞fi ÙÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ̤ۈ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ (28%), ̤ۈ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·˜ (14%), ̤ۈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÙÚfiˆÓ (ÏÈÌ¿ÓÈ·, ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ÎÙÏ) (14%) Î·È Ì¤Ûˆ ™ÎÔ›ˆÓ (12%), ÂÓÒ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ̤ۈ ∞Ï‚·Ó›·˜ (7%) Î·È ∆Ô˘ÚΛ·˜ (6%). ∆¤ÏÔ˜, ÌfiÏȘ ÙÔ 5% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó Ô‰ÈÎÒÓ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔ˜ οÔÈ· ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. ∏… Ï˘ËÙÂÚ‹ ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, Ë ÂÈÎfiÓ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ∫·Ì›· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ 10% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ - ª¤¯ÚÈ Î·È 1.000 ¢ÚÒ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ 10% - ∞fi 1.001 ̤¯ÚÈ Î·È 5.000 ¢ÚÒ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ 16%


- ∞fi 5.001 ̤¯ÚÈ Î·È 10.000 ¢ÚÒ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ 17% - ∞fi 10.001 ̤¯ÚÈ Î·È 25.000 ¢ÚÒ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ 9% - ∞fi 25.001 ̤¯ÚÈ Î·È 50.000 ¢ÚÒ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ 8% - ∞fi 50.001 ̤¯ÚÈ Î·È 100.000 ¢ÚÒ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙÔ 3% - ∞fi 100.001 ̤¯ÚÈ Î·È 500.000 ¢ÚÒ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ 4% - ¶¿Óˆ ·fi 500.000 ¢ÚÒ ÂÈ‚·Ú‡ÓıËΠÙÔ 1% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ - ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› Ë Âȯ›ÚËÛË ‹ ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÒÙËÛË ÙÔ 22% ÙˆÓ ÂÚˆÙÒÌÂÓˆÓ.

ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ Ë Ì¤ÛË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·Ó¿ Âȯ›ÚËÛË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙȘ 238 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 33.000 ¢ÚÒ (ÂÚ›Ô˘ 8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜). ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ˆ˜ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ıˆÚÂ›Ù·È Ë ·ÒÏÂÈ· Ù˙›ÚÔ˘, Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, Ë Ú‹ÙÚ˜ ˘ÂÚËÌÂÚ›·˜ Î.Ï. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ¤Ú¢ӷ, ÌfiÓÔ 1 ÛÙȘ 20 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰‹ÏˆÓ fiÙÈ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ı· ÙËÓ ·Ê‹ÛÂÈ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙË. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙÔ 80% ıˆÚ› fiÙÈ ÂËÚ·ÛÙ› «¶Ôχ» (46%) ‹ «∞ÚÎÂÙ¿» (34%) ÂÓÒ «§›ÁÔ» ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÙÔ 14%.

¢π∞°ƒ∞ªª∞∆∞ ∂ƒ∂À¡∞™ °π∞ ∆π™ ∫π¡∏∆√¶√π∏™∂π™ ∆ø¡ ∞°ƒ√∆ø¡ ™∆π™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ª∂§∏ ∆√À ∂µ∂£ ª∂™ø ∆√À ™À™∆∏ª∞∆√™ PRIMOQ

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

21


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

∫ÂÊ·Ï¿, ηıËÁËÙ‹ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ Georgia, ∏¶∞.

√ Î. ∫ÂÊ·Ï¿˜ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ì ÌÈ· ÎÈÓÂ˙È΋ ·ÚÔÈÌ›·: ∏ ÚÒÙË ÁÂÓÈ¿ οÓÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÁÂÓÈ¿ Ù· Íԉ‡ÂÈ Î·È Ë ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿ Ù· ¯¿ÓÂÈ!

«√ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È Ï‡ÛÂȘ» Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ∂µ∂£, ÛÙȘ 9 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009, Ì ‚·ÛÈÎfi ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ∞ÛÙ¤ÚÈÔ 22

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

√È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ 90% ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·Ú¿ÁÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÙÔ 50% ÙÔ˘ ∞∂¶, ··Û¯ÔÏÒÓÙ·˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 50% ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ∞Ó Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·˘Ù¿ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·, Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË Î·È ÁÈã ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÏfiÁÔ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ë Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. «∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ·Ó Î·È fiÏÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë ‰È·‰Ô¯‹ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌ›Ô, ¤Ú¢Ó˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ó‡·ÚÎÙ· Ù· ÛÔ‚·Ú¿ Û¯¤‰È· ‰È·‰Ô¯‹˜ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÂÓÒ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ̤ÓÙÔ-


Ú· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Â›Ó·È Ô ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ ‰È·‰Ô¯‹˜» ·Ó·Ê¤ÚÂÈ - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - Û ۯÂÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ô Î. ∫ÂÊ·Ï¿˜. ∆Ș ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ o ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÂÓÒ Ë ª·Ú›· µ·ÛÙ·ÚÔ‡¯·, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ «NOMOS» ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È·‰Ô¯‹˜ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·fi ÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ¿Ԅ˘.

¶·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛËÌ›· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Î. ∫ÂÊ·Ï¿ Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ì ÌÈ· ÎÈÓÂ˙È΋ ·ÚÔÈÌ›·: ∏ ÚÒÙË ÁÂÓÈ¿ οÓÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÁÂÓÈ¿ Ù· Íԉ‡ÂÈ Î·È Ë ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿ Ù· ¯¿ÓÂÈ! «….∏ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË ÁÂÓÓ‹ıËΠÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ηٿϷ‚ fiÙÈ Ë ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈ˙fiÙ·Ó ¿ÌÂÛ· Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ. √È ÚÒÙÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈο Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ÙȘ ›‰È˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÛÂ Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. π‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ‹Ù·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Ô ·Ù¤Ú·˜, fiÓÙ·˜ ·Ú·‰ÔÛȷο Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÂÈ‚›ˆÛ˘. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ·Ú¿‰ÔÛË Ô ÚˆÙfiÙÔÎÔ˜ ÁÈÔ˜ ‰È·‰Â¯fiÙ·Ó ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ Ó· Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÛÔ˘‰·›ˆÓ ‰˘Ó·ÛÙÂÈÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ù· ËÓ›· Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÁÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ı· οÓÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ›‰ÈÔ. ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰˘Ó·ÛÙ›˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â˘Ù‡¯ËÛ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÁÂÓÈ¿. ¶ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈ‚ÈÒÛ·Ó ¤Ú·Ó Ù˘

ÙÚ›Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·ÌÂÏËÙ¤Ô˜. ∫¿ı ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÛÙÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ «ÂÛfiÓÙˆÓ ÛÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ‚ˆÌfi». ™ÙȘ ∏¶∞ ÙÔ fiÓÔÌ· Ford ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿ ÂÓÒ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Carnegie, Morgan, Î·È Rockefeller, ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÛÙÂÈÒÓ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· οı ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÓËÛÈÒÙË ÂÊÔÏÈÛÙ‹ Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÔÏÔÛÛfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÁÁÔÓfi (ÙÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿) ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ øÓ¿Ûˉ˜, ªÔ‰ÔÛ¿Îˉ˜ Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ Î¿ÔÙ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó Ô‡ÙÂ Î·È ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ (ÚÒÙË ÁÂÓÈ¿) ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ÙˆÓ Ìfi¯ıˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¶·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ·, ·˘Ù¤˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ 90% ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ·Ú¿ÁÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÙÔ 50% ÙÔ˘ ∞∂¶ ··Û¯ÔÏÒÓÙ·˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 50% ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. ∞Ó Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·˘Ù¿ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ· Ë ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË. ∂Í›ÛÔ˘ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ˜ Â›Ó·È fï˜ Î·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. º·›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÍÂÓÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÈ ›‰È˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. °È· Ó· Á›ÓÔ˘Ì ۷ʤÛÙÂÚÔÈ, fiÛÔ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·ÏÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ‡Ï˘ ÛÙË Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ¿˘ÏÔ˘, ÙfiÛÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ªÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Âȯ›ÚËÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·: ¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· 1. √È È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈπ·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

23


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ú‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ ‹ «Í¤ÓÔ˘˜», fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÂÙfi¯Ô˘˜. 2. ∆· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ӷ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈ· Î¤Ú‰Ë ÁÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÔʤÏË. 3. ∆· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈο ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. 4. ∂˘ÂÏÈÍ›· Î·È ˘„ËÏ‹ ÈηÓfiÙËÙ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Û‡ÓÙÔÌ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ªÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· 1. ∂›Ó·È ÚÔÛˆÔ·Á‹˜ Î·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·fi ÙÔ ÚfiÛˆÔ ·˘Ùfi. 2. À¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜. 3. ∞Ô˘Û›· Ù˘È΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. 4. ∞Ô˘Û›· ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ √ ∫‡ÎÏÔ˜ ∑ˆ‹˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ √Ï· ÛÙË ˙ˆ‹ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ·ÎÏÔ. √ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· ηÌ‡ÏË Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÛÈÁÌÔÂȉ‹˜, ÂÂȉ‹ Ë ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ Ï·ÙÈÓÈÎfi Û›ÁÌ· (S). ŸÏ· Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂͤÏÈ͢. ∏ ηÌ‡ÏË ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ Ê¿ÛÂȘ ∏ ÚÒÙË Ê¿ÛË (∞) Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ ÂÎıÂÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘: ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ì fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ Ù·¯‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË (µ) Â›Ó·È Ë Ê¿ÛË Ù˘ Êı›ÓÔ˘Û·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘: ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ì fiÏÔ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi. ∏ ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË (°) Â›Ó·È Ë Ê¿ÛË Ù˘ ÌˉÂÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘: ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘. ∆¤ÏÔ˜, Ë Ù¤Ù·ÚÙË Ê¿ÛË (¢) Â›Ó·È Ë Ê¿ÛË Î·Ù¿ÚÚ¢Û˘ Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∆· ÛËÌ›· fiÔ˘ Ë Î·Ì‡ÏË ÂÚÓ¿ ·fi ÙË ÌÈ· Ê¿ÛË ÛÙËÓ ¿ÏÏË Ï¤ÁÔÓÙ·È ÛËÌ›· ηÌ‹˜ (inflection points). ª›· Âȯ›ÚËÛË Â›Ó·È ¤Ó· ˙ˆÓÙ·Ófi Û‡ÛÙËÌ·, Ì ̤ÛÔ fiÚÔ ˙ˆ‹˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi 24

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

·˘Ùfi ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ·ÊÔ‡ Ôχ Ï›Á˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ Û˘Ó‹ı˘ Âȯ›ÚËÛË ÂÚÓ¿ÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ê¿ÛÂȘ. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ‰ÂÓ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ Î·Ó ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ô ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ÂÎıÂÙÈ΋ Ê¿ÛË (∞), ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹. √ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ, ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Ë ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙË ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∆· ÚÒÙ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∏ ·ÓÂ·Ú΋˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Ô‰ËÁ› ÛÂ Û˘¯Ó¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÔÈ Ôԛ˜ -Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜- ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÌË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. √ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙË Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· Û‚‹ÛÂÈ ÌÈ· ʈÙÈ¿ Ì ¤Ó· ·ÏÈfi Ï¿ÛÙȯÔ, Ì·ÏˆÌ¤ÓÔ Û ÔÏϤ˜ ÌÂÚȤ˜. ªfiÏȘ ηٷʤÚÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÌÈ· ÙÚ‡·, Ë ›ÂÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÚÔηÏ› ÌÈ· ¿ÏÏË Î¿Ô˘ ·ÏÏÔ‡. ŒÙÛÈ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÌÈ· ·Ì˘ÓÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ¤Ó·ÓÙÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘. ∞ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· -Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ôχ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·’ fi,ÙÈ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ- Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ. √È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔÓ ÂÎÓ¢ڛ˙Ô˘Ó. ∆Ô Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÛÙÔ ¿Óˆ ¿ÙˆÌ· ÙÔ˘ Û¿ÂÈ Ù· Ó‡ڷ. √È Á›ÙÔÓ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜, Ô˘ ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙ· ÚˆÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ¯ıÚfiÙËÙ·. °ÂÓÈο Ë fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ ¿Ó ·fi ÙÔ Î·Îfi ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ›‰È·


ÔÚ›·. √È ˆÏ‹ÛÂȘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, Ù· ¤ÍÔ‰· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÈÔ‡Û· Î·È ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÙÈÔ‡Û· ̤¯ÚÈ Ô˘ ÙÂÏÈο ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È. ∏ Âȯ›ÚËÛË, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ¤¯ÂÈ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙË ¢ Ê¿ÛË. √ ·ÎÏÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË À·ÈÓȯı‹Î·Ì ·Ú·¿Óˆ fiÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜, ·Ó fi¯È ¿ÓÙ·, Ô Î‡ÎÏÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ‰ÂÓ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ˙ˆ‹˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ŒÚ¢Ó˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘Ìʈӛ·˜ ‹ ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ÔÚ›·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ·ÎÏˆÓ ˙ˆ‹˜. ∏ ‚·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ Â›Ó·È fiÙÈ Î¿ı ʿÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ··ÈÙ› Î·È ÌÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ê¿ÛË ÛÙÔ Î‡ÎÏÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË. ∞Ó Î·È ÔÏÏÔ› È‰Ú˘Ù¤˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÁÓÒÛÙ˜ ÙˆÓ ·ÈÙÈÒÓ Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ·fi ÙËÓ ÌÈ· Ê¿ÛË ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ «Î·ıÚ¤ÊÙË Ô›ÛıÈ·˜ fiÚ·Û˘». ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÛΤÙÔÓÙ·È ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÌ·Ï¿ ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË. ŸÙ·Ó ÙÂÏÈο ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó Ù· Û¯¤‰È· ‰Ú¿Û˘ Ë Âȯ›ÚËÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÌÂÙ·ˉ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÌÂıÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË. ∂ȉ‹ÌÔÓ˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ È‰Ú˘Ù¤˜/ËÁ¤Ù˜ Ó· ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ηÌ‹˜ Ù˘ ÛÈÁÌÔÂȉԇ˜ ηÌ‡Ï˘. ∏ ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ó· ‰ÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·Ì‹˜, ‰ËÏ., ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ìˉ¤Ó, (Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú¿ÁˆÁÔ˜ Â›Ó·È Ìˉ¤Ó) Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∞˘Ù‹ Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ó· ÂÓÂÚÁ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ «·Ú¿ ¤ÓÙ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ηÌ‹˜,» ı· ϤÁ·ÌÂ, Â›Ó·È Ë ÚÔ¸fiıÂÛË Ô˘ Ô ÂÊ¢ڤÙ˘ ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ Ù˘ ÔÏÈÔÌ˘ÂÏ›Ùȉ·˜ Jonathan Salk ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ∏ ∂È‚›ˆÛË ÙÔ˘ ™ÔʤÛÙ·ÙÔ˘.

√ ·ÎÏÔ˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ¿‚·Û˘ ·fi ÙË ÌÈ· Ê¿ÛË ÛÙË ¿ÏÏË Â›Ó·È ÔχÏÔÎË. ¶·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ·ÏÔÔÈË̤ÓË ÂÈÎfiÓ· Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ô ËÁ¤Ù˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ› ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·ÚÌÚ›˙, ‰ËÏ., ‚ϤÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È fi¯È ›Ûˆ. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ 45 ÌÔÈÚÒÓ ÌÂٷ͇ ‰˘Ô Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӈÓ. ∏ οıÂÙË Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·fi ÌÈÎÚ‹ ̤¯ÚÈ ÌÂÁ¿ÏË. ∏ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ· ·fi Ó·ڋ ̤¯ÚÈ ÒÚÈÌË. ∫·ıfiÛÔÓ ‚·‰›˙ÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÏÏËÏÔÂ›‰Ú·Û˘ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÛÙË ˆÚÈÌfiÙËÙ· Î·È Ù·Ó¿·ÏÈÓ. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÌ·Ï‹˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÎÚ›ÛˆÓ. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È (Û.Û. Ô Î. ∫ÂÊ·Ï¿˜ ¤‰ÂȯÓ ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Ù· Û¯ÂÙÈο ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·) ·fi ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ‰ÂÍ› ÌÈÛfi ‰Â›¯ÓÂÈ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∆Ô ·ÚÈÛÙÂÚfi ̤ÚÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ οı ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜ ··ÈÙ› ·Ó¿Ù˘ÍË Ì¤Ûˆ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË. ∞ÚÁ¿ Ë ÁÚ‹ÁÔÚ· ·˘Ù‹ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÂÈʤÚÂÈ ÌÈ· ÎÚ›ÛË ËÁÂÛ›·˜, Ë ÔÔ›· Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì¤Ûˆ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘. ∏ Û˘Ó¯‹˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÂÈʤÚÂÈ ÙË ÎÚ›ÛË ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∏ χÛË Â›Ó·È ÂίÒÚËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ë ÔÔ›· Î·È ¿ÏÈ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ô‰ËÁ› ÛÙË ÎÚ›ÛË ÂϤÁ¯Ô˘. ∏ χÛË Â‰Ò Â›Ó·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ì¤Ûˆ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È Ô ËÁ¤Ù˘ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÓÔÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ «ÂÁÒ» ÛÙÔ «ÂÌ›˜» Î·È ÙÂÏÈο ÛÙÔ «ÂÛ›˜». ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· fiÛÔ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë Âȯ›ÚËÛË Î·È ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ Ô ËÁ¤Ù˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· «ÚÔÛ¤¯ÂÈ» ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

25


¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ º¿ÛÂȘ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÔÈ ÚfiÏÔÈ ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ ∏ Âȯ›ÚËÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÔÚ›· ·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ·ÎÏÔ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ë Âȯ›ÚËÛË ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ È‰Ú˘Ù‹, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È, ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ, Î·È ÙÂÏÈο Âı·›ÓÂÈ ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙË ·Ú¯È΋ Ù˘ ÌÔÚÊ‹. ™Â οı ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ê¿ÛÂȘ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ËÁÂÙÈÎfi ÛÙ˘Ï Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÂÌÈ¿. ŒÙÛÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ·ÎÏÔ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ·ÎÏÔ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË. √ ËÁ¤Ù˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜, ‰ËÏ., ÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ·ÎÏÔ Û·Ó Ô «‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜». √ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÂÌÓ¤ÂÈ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. ∫˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› οÙÈ ·fi ÙÔ Ù›ÔÙ·. ∏ Âȯ›ÚËÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙÔ fiÚ·Ì·, ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡. √ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·Ó··˘ÙÈο Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ¯·ÔÙÈ΋, Ì ÔÏϤ˜ Î·È Û˘¯Ó¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. √ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ «ÙÚ¤ÊÂÙ·È» Ì ÙȘ Û˘¯Ó¤˜ Î·È ÔÏÏ¿ÎȘ ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ‚‚·ÈfiÙËÙ·˜. ™’ ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ÔÈ ‰˘Ô ·ÎÏÔÈ Û˘Ì‚·‰›˙Ô˘Ó ·ÚÌÔÓÈο. ∏ ·ÚÌÔÓ›· ·˘Ù‹ fï˜ ‰ÂÓ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘, ‰ËÏ., ÛÙË ·Ó¿Ù˘ÍË. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ê¿Û˘ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ë Âȯ›ÚËÛË ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÂÎıÂÙÈο, ‰ËÏ., Ì ¤Ó· fiÏÔ Î·È ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ Ú˘ıÌfi. √ ·ÚÈıÌfi˜ Î·È Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ÔÈ ÂÏ¿Ù˜, ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, ÔÈ ÈÛو٤˜, Î·È ÁÂÓÈο fiÏ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÔχÏÔÎÔ Û‡ÛÙËÌ· Âȯ›ÚËÛË-ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. ∂‰Ò ÙÔ ËÁÂÙÈÎfi ÛÙ˘Ï ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·fi «‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜» ÛÙÔ «ÂÈÙ·¯˘ÓÙ‹˜». √ ÂÈÙ·¯˘ÓÙ‹˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ fiÚ·Ì·, ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÛÂ

26

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·ÎfiÙÂÈ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ Ù˘ ÔÚ›· οı ÊÔÚ¿ Ô˘ οÙÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∆Ô ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ ∂ÈÙ·¯˘ÓÙ‹ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÂÛÙ›·Û˘, ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. ∏ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ‰ËÏ·‰‹, Ë ˆÚÈÌfiÙËÙ·, ··ÈÙ› ËÁÂÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÂÎ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡. ŸÛÔ ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË ÙfiÛÔ ·Ó·Áη›· Á›ÓÂÙ·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÈÛÙ‹ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ê¿ÛË Ù˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘. √ ËÁ¤Ù˘ Á›ÓÂÙ·È ÙÒÚ· Û˘ÓÙËÚËÙ‹˜ ‹ ÂÈÙËÚËÙ‹˜ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∞Ó Ë ÔÚ›· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÙfiÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ËÁ¤ÙË Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Î·È ·Ïfi: Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ Â›Û·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ Â›Û·È Î·È Ó· οÓÂȘ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤Î·Ó˜. ∞Ó fi¯È ÙfiÙÂ Ô ËÁ¤Ù˘ ‚¿˙ÂÈ ÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ Â͢ÁÈ·ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÌÂÙ¿‚·ÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙË ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË, ‰ËÏ·‰‹, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË. ∆ÂÏÈο ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ô ËÁ¤Ù˘ Ó· Â·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â›Ù ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ‹ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ˘ ÙfiÙ Á›ÓÂÙ·È Ô «ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜». ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·ÓÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. ™·Ó Ù¤ÙÔÈÔÈ ÁÂÓÓÒÓÙ·È, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È, ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Î·È, fiˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÎÚ›ÛÂȘ. ∂ȉÈο ÛÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ Ó· ÚÔÛ·ı› ¿ÓÙ· Ó· ÚԂϤ„ÂÈ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· «Û˘ÌÙÒÌ·Ù·» Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ «Î·ÈÚÒÓ» Î·È Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˆ˜ «ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈο ÛÈÓÈ¿Ï·» ·ÏÏ·ÁÒÓ.


∂Ή‹ÏˆÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “ª·Î‰ÔÓ›·”

∆ËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ -Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜- ·Ú›¯Â ÙÔ ∂µ∂£ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· «ª·Î‰ÔÓ›·» (ÛÙȘ 28 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009), Ì ı¤Ì·: «¢ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∞›ÙÈ·-∂ÈÙÒÛÂȘ∞ÓÙ›‰ÔÙ·».

™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì›ÏËÛÂ Î·È Ë √ÚÛ·Ï›· ∫·Ï·ÓÙ˙ÔÔ‡ÏÔ˘, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÁÈ· ÙË ¡ÔÙÈ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞Û›·

™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ: 1. ∫ˆÛÙ‹˜ ÷Ù˙ȉ¿Î˘, ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ 2. √ÚÛ·Ï›· ∫·Ï·ÓÙ˙ÔÔ‡ÏÔ˘, ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÁÈ· ÙË ¡ÔÙÈ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∞Û›· 3. °ÈÒÚÁÔ˜ ∆Úȉ›Ì·˜, Professor of Political Economy, University of Ulster. 4. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞ÚÌÂÓ¿Î˘, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘. 5 .πˆÛ‹Ê ÷ÛÛ›‰, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. 6. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ÃÈfiÓ˘, Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢¶£, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Û ı¤Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÚ›ÛˆÓ. ∆ËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÓÙfiÓÈÛÂ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, πˆ¿ÓÓ· ¶˘ÚÁÈÒÙË, ÂÓÒ Ùo EBE£ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Ô ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∞͢ÏÈıÈÒÙ˘, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜ Ì ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

27


∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ∫·ÏÔʈÏÈ¿

∆Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙȘ 20 ª·ÚÙ›Ô˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÚÈÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘.

√ÌÈÏ‹ÙÚÈ· ÛÙÔ ÊfiÚÔ˘Ì ‹Ù·Ó Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ª·›ÚË Ã·Ù˙¿ÎÔ˘

∆ËÓ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ·Ú›¯Â ÙÔ ∂µ∂£ Î·È ÛÙÔ 2Ô ∂Ù‹ÛÈÔ Forum «Leaders of the New Economy" ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ∂ÍÚ¤˜ ∫·ÏÔʈÏÈ¿.

∏ ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ª·›ÚË Ã·Ù˙¿ÎÔ˘, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ panel ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘Ì Î·È ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠ‰ÈΤ˜ Ù˘ ÂÌÂÈڛ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÂÈÛ‹ÁËÛË, ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·: «°˘Ó·ÈΛ· ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·». ∆Ô ÊÂÙÈÓfi 2Ô ÂÙ‹ÛÈÔ «Leaders of the New Economy» ÊfiÚÔ˘Ì ÛÙfi¯Â˘Â ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÚÈÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘, Î·È ‹Ù·Ó ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂µ∂£).

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ì ÙÔÓ Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (∫∂∂∂), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ÌÂÙ›¯Â ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∫∂∂∂ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °È¿ÓÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 27 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ Û˘˙ËÙ‹ıËηÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. 28

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


√ Ó¤Ô˜ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ R.E.A.CH. ÁÈ· Ù· ¯ËÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ: ∑ˆ‹ ∫ÔÎΛÓË, ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ °ã ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜, Ù˘ µã ÃËÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, Ù¤ˆ˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ˘ËÚÂÛ›·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È °. ™Ù·ÛÈÓfi˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂.™À.¡.

∆Ô ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ̠ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡ÂÔÏ·›·˜, Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ, «SMSofYouth 2009», ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.

∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì·: «∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ R.E.A.CH. (ηٷ¯ÒÚËÛË, ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ) Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜» ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È Ó¤ˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ¤ÁÈÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ °ã ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜, Ù˘ µã ÃËÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∑ˆ‹ ∫ÔÎΛÓË Î·È ÙËÓ Ù¤ˆ˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ˘ËÚÂÛ›·˜, ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ∆ÔÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ¡ÂÔÏ·›·˜, ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂.™À.¡, °. ™Ù·ÛÈÓfi, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË fiÚˆÓ ·fi Â˘Úˆ·˚ο Î·È ÂıÓÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. Â˙·˜ Ì ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

29


∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÂψÓ›Ô

™ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÙÂψÓ›Ԣ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘

™Â ÌÈ· ηٿÌÂÛÙË ·fi ÎfiÛÌÔ ·›ıÔ˘Û· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ∂µ∂£ (11 ª·ÚÙ›Ô˘) ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì·: «∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ∆ÂψÓÂ›Ô Î·È Ó¤ÔÈ ∆ÂψÓÂÈ·ÎÔ› £ÂÛÌÔ› Î·È ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·». ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∆ÂψÓ›ˆÓ & ∂.º.∫. ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÎÙÂψÓÈÛÙÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙË 2Ë ŒÓˆÛË ∆ÂψÓÂÈ·ÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ∆ËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔÏfiÁÈÛ·Ó Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ∆ÂψÓÂÈ·ÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ, £·Ó¿Û˘ ™ÎÔÚ‰¿˜, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∆ÂψÓ›ˆÓ & ∂º∫ Î. µÂÚÓ·‰¿Î˘ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. «∏ ‰ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· Î·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÂÌÔÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓÙ·˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· Ó¤·, ˘ÁÈ‹, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘Ú30

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

Á›· ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÂÏȉÔÊfiÚÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ̤۷ ·fi ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ·˘Ùfi, ÙfiÓÈÛÂ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ», ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™ÎÔÚ‰¿˜, ÂÓÒ Ô Î. µÂÚÓ·‰¿Î˘ ÛËÌ›ˆÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ ÔÈ ÙÂψÓÂȷΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ˜, ·ÛʷϤÛÙÂÚ˜ Î·È Ì ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÎfiÛÙÔ˜. √ ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ › fiÙÈ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹, Ô˘ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Ó· ·ÔηÏÂ›Ù·È ÂÔ¯‹ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È, ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓË, «ÙÂψÓ›· Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο Û ÚfiÙ˘Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÂÁÁڿʈÓ, ˆ˜ ̤ÛÔ˘ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ». ™‹ÌÂÚ·, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. µÂÚÁ›Ó˘, ÔÈ ÙÂψÓÂȷΤ˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· ‰ÈÏ‹ ÚfiÎÏËÛË, Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÌfiÚÈÔ, ÂȉÚÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈο ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ηÈ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÔÏ›ÙË ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ·Ú·ÔÈË̤ӷ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó· ÚÔ˚fiÓÙ·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ∂, µ·Û›Ï˘ £ˆÌ·˝‰Ë˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ-


ÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, fiˆ˜ Ë Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÔÈ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘˜ ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ηıÒ˜ Î·È Ë Â›Û¢ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÎÙÂψÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. √ Î. £ˆÌ·˝‰Ë˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÙÂψÓ›Ԣ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÎÙÂψÓÈÛÌÔ‡, ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ (ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ ‹ ÂıÓÈÎÔ‡˜) Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, Ù·¯‡ÙÂÚË ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË.

Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. £ˆÌ·˝‰Ë˜, Ô ™∂µ∂ ÚÔÙ›ÓÂÈ: ñ ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÛÙÂÓ‹ ÂÙ·ÈÚÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ÙÂψÓÂȷ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ . ñ ∞Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ∆ÂψÓ›ˆÓ Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ñ ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ∂ıÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÙÂψÓ›Ԣ. ñ ¢Ú¿ÛÂȘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÙÂψÓÂȷ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛÔÌ¤ÓˆÓ Ì ·˘Ù‹Ó ÊÔÚ›˜ ÛÙȘ Ӥ˜ ÙÂψÓÂȷΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞. √È ÔÌÈϛ˜ ÙˆÓ ÂÈÛËÁËÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂µ∂£ www.ebeth.gr, ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «™∏ª∞¡∆π∫∞ £∂ª∞∆∞».

ñ¶ÚÔÛˆÔÔÈË̤ӷ ∂ÓÙ˘·ñ∂ÊËÌÂÚ›‰Â˜ñ¶ÂÚÈÔ‰Èοñ∫·Ù¿ÏÔÁÔÈñ∫·ÚÙÔϛӘ ñ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ·ñ°ÈÁ·ÓÙԷʛۘñ¶ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘñ∫¿ÚÙ˜ñ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∆·˘ÙfiÙËÙ· ñºfiÏÓÙÂÚñªÂÙ·ÍÔÙ˘›Â˜ñ∞ʛۘñº¿ÎÂÏÔÈñ∞˘ÙÔÎfiÏËÙ·ñFloor Graphic ñEÓÙ˘Ô ÀÏÈÎfi ™˘Ó‰ڛˆÓ-∏ÌÂÚ›‰ˆÓñNÙ‡ÛÈÌÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ-ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ

¶ƒ√´√¡∆∞, À¶∏ƒ∂™π∂™ ∫∞π ∂º∞ƒª√°∂™ °ƒ∞ºπ∫ø¡ ∆∂áø¡ & æ∏ºπ∞∫∏™ ∂∫∆À¶ø™∏™

∫Àƒπ∞∫√™ ∫∞ƒ∞∫√À§∞∫π¢∏™ ñ §ÂˆÊ. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ 75 ñ 546 42 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∆ËÏ.: 2310 932.318, 949.318 ñ Fax: 2310 929.821 ñ e-mail: typeshop@otenet.gr

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

31


∞ÈÛÈfi‰ÔÍ· Ù· ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ §ÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÙ‡ˆÓ

ªÂ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ(ÛÙȘ 19 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009) Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ AIA (Association of International Accountants) Ì ı¤Ì· Ù· ¢ÈÂıÓ‹ §ÔÁÈÛÙÈο ¶ÚfiÙ˘·, ¯ÔÚËÁÔ› Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó Ë Epsilon Net, Ë Alpha Bank Î·È Ë ICAP. ∆· ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ §ÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÙ‡ˆÓ ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ §ÔÁÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì¿Ó˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙfiÛÔ ÔÈ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ - §ÔÁÈÛÙ¤˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ √ÚΈÙÔ› ∂ÏÂÁÎÙ¤˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ §ÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÙ‡ˆÓ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Î‡ÚÔ˜ ÛÙËÓ 32

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

Âȯ›ÚËÛË Ô˘ Ù· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Î·È Âȉڿ ıÂÙÈο ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¢.§.¶. ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ‰ÈÂıÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ͤÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. £ÂÙÈΤ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ¯Ú‹ÛÈÌ˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÛÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È ÛÙËÓ ˘Ô‚Ô‹ıËÛË Ù˘ Ï‹„˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ - §ÔÁÈÛÙ¤˜ ÙËÚÔ‡Ó ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ıÂÙÈÎfiÙÂÚË ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ¢§¶ ·fi ÙÔ˘˜ √ÚΈÙÔ‡˜ ∂ÏÂÁÎÙ¤˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÈÔ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, Ô Î. ∫·Ú·Ì¿Ó˘ › fiÙÈ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÔÈ §ÔÁÈÛÙ¤˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¢§¶. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ √ÚΈÙÒÓ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ ··ÈÙ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·. ∆· ÎÚ›ÛÈÌ· ÛËÌ›· ∆· ÔʤÏË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ¢.§.¶., ˆÛÙfiÛÔ, Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Î·È ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜: - ªË ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ıÂÛÌÈÎÔ‡ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ - ªË Â·Ú΋˜ ÂÓË̤ڈÛË ∂ÏÂÁÎÙÒÓ Î·È §ÔÁÈÛÙÒÓ ÁÈ· Ù· ¢§¶, Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ - §fiÁˆ Ù˘ ÂÎÙÂٷ̤Ó˘ ¯Ú‹Û˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙÒ-


ÌÂÓÔ˘˜ fiÙÈ Ù· ¢§¶ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÂÈı˘ÌËÙÒÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ. - ∏ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ¯Ú‹ÛË ¢§¶ Î·È ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ §ÔÁÈÛÙÒÓ ¶ÚÔÙ‡ˆÓ ·fi ÂÈÛËÁ̤Ó˜ Î·È ÌË ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÈÛ›ˆÓ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ Û˘ÁÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜, ÁÂÓÓ¿ ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ı¤ÌÈÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. √È ÂÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÂÍ·ÚÙËıÔ‡Ó ·fi ÔÏÈÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ΤÓÙÚ· π‰È·›ÙÂÚË ·Í›· ¤¯Ô˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÂÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ∂ÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Û ·ÍÈÔÈÛÙ›·, ÛÙÂϤ¯ˆÛË Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ÂÓÒ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÔÏÈÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ΤÓÙÚ· ÂÍÔ˘Û›·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ √ÚΈÙÔ› ∂ÏÂÁÎÙ¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡, ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ¿Ô„Ë

ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÂÔÙÈÎÒÓ - Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ¢§¶ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú¤¯Ô˘Ó Â·Ú΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ô‡Ù ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¢§¶. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ÂÏÂÁÎÙÒÓ Î·È ÏÔÁÈÛÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÔÙ›·˜ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ¢§¶, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ¯Ú‹Û˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‡ÏÔÁˆÓ ·ÍÈÒÓ. ∏ ı¤ÛË ·˘Ù‹ Èı·ÓfiÓ Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓfi˜ ˘Ô‚fiÛÎÔÓÙÔ˜ ·ı¤ÌÈÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Û fiÏË ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ¢§¶ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ô ÔÚΈÙfi˜ ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ÏÔÁÈÛÙ‹˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ µÚÔ˘ÛÙÔ‡Ú˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÏËÚÔÊfiÚËÛË, ˆ˜ ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. µÚÔ˘ÛÙÔ‡Ú˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡Ì· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙ· ¢§¶ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ê¤ÙÔ˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÔÈ Â‡ÏÔÁ˜ ·Í›Â˜ ı· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, Ù· ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ‹Ù·Ó Ô ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÂÓÒ Û‡ÓÙÔ̘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ¤Î·Ó·Ó Ë ∞ÓÓ›Ù· ºÏÒÚÔ˘, §¤ÎÙÔÚ·˜ §ÔÁÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ô ºÒÙ˘ ƒˆÌÔ‡‰Ë˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ Epsilon Net.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

33


∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ·

√ ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ì ÙÔÓ Î. Bruno Freytag, ÂÌÔÚÈÎÔ‡ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ∞˘ÛÙÚȷ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ

∂Ή‹ÏˆÛË Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÛÙÔ ∂µ∂£ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙËÓ ·˘ÛÙÚȷ΋ ÚÂۂ›· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 10 ·˘ÛÙÚÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÏ¿‰Ô. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ˇı˘ÓÂ Ô ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ∞˘ÛÙÚ›· η٤¯ÂÈ ËÁÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∏ ʇÛË ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÔχÙÈÌÔ ·Á·ıfi. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, ÔÈ ·˘ÛÙÚȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ì Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √È Î·ÈÓÔÙƠ̂˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô ıÂ̤ÏÈÔ˜ Ï›ıÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ËÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ÛÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË. 34

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

√ ÙÔ̤·˜ ··Û¯ÔÏ› ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· 20.000 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ 2020 ·˘Ùfi˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ›. √ Ù˙›ÚÔ˜ Ù˘ «Ú¿ÛÈÓ˘» ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 4 ‰È˜. ¢ÚÒ, Ë Ì¤ÛË ÂÙ‹ÛÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 7,7%. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÙÔ̤· fiÛÔ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ·˘ÛÙÚȷ΋ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ ·˘ÛÙÚȷ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙȘ 16 Î·È 17 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ٛÙÏÔ Austria Show Case Environmental Technologies. ¢¤Î· ·˘ÛÙÚȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ·fi fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ÙÔ˘˜ Û 100 ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ. ™ÙÔÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ Ô ·˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ ÂÌÔÚÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÈηӤ˜, Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·Ó¤·Ê˜ ·fi ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜. √È ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó Ù¤ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËϘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ χÛÂȘ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤·. ∞Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÙȘ ·˘ÛÙÚȷΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ·˘ÛÙÚÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÙfiÙÂ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ËÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ «Ú¿ÛÈÓË» ÔÈÎÔÓÔÌ›·. √È ·˘ÛÙÚȷΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ·˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ÙÔ̤· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ.


√È ·˘ÛÙÚȷΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ›ӷÈ: ∏ BIOGEST ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‚ÈÔ·ÂÚ›Ô˘ & ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ. √È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Sequencing-Batch-Reactor (SBR). ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· SBR fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È Û ̛· Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ηı·ÚÈÛÌÔ‡. ∏ CRYSTAL CLEAR ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ Ê›ÏÙÚ· ·Ê·Ï¿ÙˆÛ˘ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ Î·È ˘Ê¿ÏÌ˘ÚˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, Ì ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ˘‰¿ÙˆÓ, ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ï˘Ì¿ÙˆÓ. ∏ KREMSMÜLLER UMWELTTECHNIK ÂÚȤÁÚ·„ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ (SDW), ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ¯ÒÚÔ˘, ÔÈ ·Ϥ˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ FASZL ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÊÚ¤·ÙÔ˜ Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ˘‹ÚÍÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ECOLIGHTS Ì ÙÔ˘˜ ËÏÈ·ÎÔ‡˜ Ï·ÌÙ‹Ú˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ˘„ËÏfi.

∏ KELAG ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 25 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ì˯·ÓÈ΋˜-‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÂÈÌÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· KELLER Ì ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ·Ôχ̷ÓÛË Â‰¿ÊÔ˘˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ¤Á¯˘ÛË Î·È Ë Û˘Ì›ÂÛË ·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ. ∏ PÖTTINGER ÚÔÛʤÚÂÈ Î·ÈÓÔÙfi̘ χÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ì›ÂÛË ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Û ¤Ó· ÂȉÈÎfi ÎÔÓÙ¤ÈÓÂÚ Û˘Ì›ÂÛ˘. ∏ SCHEUCH ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ∆¤ÏÔ˜, Ë UEG Ì ÙË ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Î·È ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙÔÍÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÃÀ∆∞ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·˘ÛÙÚÈ·Îfi ÂÌÔÚÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ (µ·Û. ™ÔÊ›·˜ 8, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ: 210 8847311, Ê·Í: 210 8827913, e: athen@austriantrade.org, www: advantageaustria.org/gr).

ª·ıËÙ¤˜ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÛÙÔ ∂µ∂£

√ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ & µÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶ÔÏÈÙ›‰Ë˜, ˘Ô‰¤¯ÙËΠÛÙÔ ∂µ∂£ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °ã ∆¿Í˘ ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ‰‡Ô ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™¯ÔÏÈÎÔ‡ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

35


∞fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ Venture Capital Forum

X·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·’ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË, ÛÙÔ 10Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ Venture Capital Forum

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 10th International Venture Capital Forum ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÚÔÛ˘Ó‰Úȷ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘Ì ÛÙȘ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ ÚÔÛ˘Ó‰Úȷ΋ ·˘Ù‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ µÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰·˜ (™µµ∂) Î·È ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂µ∂£). ÔÌÈÏËÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÎÎ. ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ·ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∂µ∂£, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÷ÚÈÙ¿Î˘, ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∆∞¡∂√, °È¿ÓÓ˘ ƒ¤ÙÛ·˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Invest in Greece, ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ÃÚÈÛÙÔ36

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

ÊÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ¢›ÎÙ˘Ô ¶ƒ∞•∏, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Enterprise Europe Network - Hellas, µ·Û›Ï˘ ∆·Î¿˜, ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Thermi Ventures Î·È Ë ∞ÓÙÈÁfiÓË §˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ∆∞¡∂√. ∆Ô ¢›ÎÙ˘Ô ¶ƒ∞•∏, Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Invest in Greece Î·È ÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¡¤·˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ A.E. (∆∞¡∂√), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ Venture Capital, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· 10Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ International Venture Capital Forum Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 16 Î·È 17 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Hilton Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∆Ô Venture Capital Forum ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· - ηıÈÂڈ̤ÓË ϤÔÓ - Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ì ÙȘ Ù·¯¤ˆ˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ∂ȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ‰È·ÌÔÚʈ٤˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Venture Capital ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Î·È ÙȘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ∂ÈϤÔÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Â·ÊÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (Û ÚÒÈÌÔ ‹ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘) Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Venture Capital, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ¿ÓÙÏËÛ˘ ȉȈÙÈÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË www.vcforum.gr


∏ ¢.∂. ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜

™ÙȘ 27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÊÂÙÈÓ‹, ηıÈÂڈ̤ÓË (Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜) Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂÏÒÓ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ¤ÁÈÓ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘.

∫Ô‹ ›Ù·˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ˘·ÏϋψÓ

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ Ì·ıËÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂȉfiÛÂȘ. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿, ÔÈ ÎÎ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ™›Î·ÏÔ˜, §ÈÒÙ· ™Ù·Ì·ÙÈ¿‰Ô˘, °ÂˆÚÁ›· ªˆÏÈÒÙË, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ µ·Û›Ï˘ ÃÚËÛÙ›‰Ë˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÓıԇϷ °Ô‡Ù·, ª¿Î˘ ÿÓ‰Ô˜.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

37


∆ÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂µ∂£

∞ÔÓÔÌ‹ ∆ÈÌËÙÈ΋˜ ¶Ï·Î¤Ù·˜ ·fi ÙË ¢∞∫ ªª∂ ¡. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË, ÔχÙÈÌË ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ÛÙȘ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009.

√ ÁÂÓÈÎfi˜ ÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÙÔ ∂µ∂£

√ Ó¤Ô˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Christian Thimonier, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂıÈÌÔÙ˘È΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙȘ 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜, Î·È ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜.

∆Ô‡ÚÎÈÎË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÛÙÔ ∂µ∂£

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ù˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜, fiˆ˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜, Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ªª∂ Î·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. 38

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


∂ÈÛÙÔϤ˜

∞›ÙËÌ· ÁÈ· ÂÎÙÒÛÂȘ ·fi ÙÔÓ √§£

∂ÎÙÒÛÂȘ Â› ÙˆÓ ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ˙‹ÙËÛ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ √§£ ∞∂, §¿˙·ÚÔ ∫·Ó·‚Ô‡Ú· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‹‰Ë Ô √§¶ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÁÂÓÓ·›ˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ.

«∂Ófi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÌË Â‡Ú˘ıÌ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·Ú·Î·Ïԇ̠ıÂÚÌ¿ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÙ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÚԂ›Ù Û ›‰È˜ ‹ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜», ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜.

∂ÈÛÙÔϤ˜ ÚÔ˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰ˆÚÂ¿Ó ¿ÚÎÈÓÁÎ ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜

∆ËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ˙‹ÙËÛ ÙÔ ∂µ∂£ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ √§£ ∞∂, °È¿ÓÓË ∆Û¿Ú·. «∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ, ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ÛÙË ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÈÔ‡ÌÂÓË ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. √ ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÚÔۂϤÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÎÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ˆ˜ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ·Ó¿Î·Ì„˘ ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ‰˘ÛÌÂÓÔ‡˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı›», ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ √§£ «Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ΛÓË40

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

Û˘ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘, ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ›Û¯˘Û·Ó ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜». ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ Helexpo, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË £ˆÌfiÔ˘ÏÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢∂£ ∞∂, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ¶Ô˙ÚÈΛ‰Ë ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÙÔ ·›ÙËÌ· ‰ÂÎÙfi. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ¢∂£ ∞∂ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ ƒ¿‰ÈÔ¢∂£ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘.


¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· Ï·Ù›·˜

∂Ófi„ÂÈ Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ‰Ë̷گȷÎfi ̤Á·ÚÔ Ù˘ fiÏ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, µ·Û›ÏË ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÁÈ· ÙË ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ‰Ë̷گȷÎfi ̤Á·ÚÔ.

∏ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙË ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ‰Ë̷گȷÎfi ̤Á·ÚÔ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘ ª. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, Â›Ó·È Ó· ÌÂÙÔÓÔÌ·ÛÙ› ·fi ¶Ï·Ù›· ¶ÚÔÛÎfiˆÓ Û ¶Ï·Ù›· ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘.

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ À∂∂ ÁÈ· ÙÔ ·ÚÂÌfiÚÈÔ

∆ËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∂ȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ȉÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ȉÈÎÒÓ ∂ϤÁ¯ˆÓ (À∂∂) ˙ËÙ¿ Ì ۯÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂µ∂£) ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ˘·›ıÚÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ fiÏË. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙËÓ ∆ÂψÓÂȷ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙË °ÂÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. «¶·Ú¿ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ Ï·Ófi‰ÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, Ì ¤ÎÏËÍË ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÓÙ› Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜, Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡Ó, ·Ú¿-

ÓÔÌ·, ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Ú·ÔÈË̤ӈÓ, ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ, ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Ì ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ·Ú¯ÒÓ», ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÍÂÎÈÓ¿ «·fi ÙË ‰˘Û¯¤ÚÂÈ· ÙˆÓ ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ù· ÔÔ›· Î·È Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ·Ôı‹Î˜». øÛÙfiÛÔ, ·Ú·ÙËÚ› ÙÔ ∂µ∂£, «ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰È·ÈˆÓ›˙ÂÙ·È, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ‹ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·Ú·ÔÈË̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·». ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ȯÂÈÚËÛȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ȉÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ˙ËÙ¿ «ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È Û‡ÛÛˆÌˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈπ·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

41


∂ÈÛÙÔϤ˜ ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Ì ÂÓÙÔÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙȘ ÂÛٛ˜ ‰È·Î›ÓËÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÚÈ˙ˆı›, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ·˘Ùfi ÙÔ ÓÔÛËÚfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, Ô˘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÚÂÓÂÚ-

ÁÂÈÒÓ Ô˘ ÚÔηÏ› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ‚Ï¿ÙÂÈ, ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ·, ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ ‰ÈÂıÓÒ˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Û ΤÓÙÚÔ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘».

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ º. ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿

∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ¤Î‰ÔÛ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∆·Ì›Ԣ ∂ÁÁ˘Ô‰ÔÛ›·˜ (∆∂ª¶ª∂) ¤ıÂÛ ˘fi„Ë Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, º¿Ó˘ ¶¿ÏÏË-¶ÂÙÚ·ÏÈ¿ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ·Ú·fiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛ˘ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¡ÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂.º.∂.∂.£.).

∆Ô ∂µ∂£ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ Û fiÛ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë «ÙËÓ È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, Ë ÔÔ›· ηıÈÛÙ¿ ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜».

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ∂∆∞∫

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, °È¿ÓÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ¶Ú¤‚Â˙·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 3634/2008, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó¤Ô ∂ȉÈÎfi ∆¤ÏÔ˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ (∂∆∞∫), Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ºfiÚÔ˘ ªÂÁ¿Ï˘ 42

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜. µ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÕÚıÚÔ˘ 11 ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ·Í›· ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘˜ Ù· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·, ÊÔÚÔÏÔÁÂ›Ù·È ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ¤Ó· ÙÔȘ ¯ÈÏ›ÔȘ (1ò). ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ∂µ∂£, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÕÚıÚÔ ÔÚ›˙ÂÙ·È, ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÂÓfi˜ (1) ¢ÚÒ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ. ∆Ô ∂µ∂£ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ «Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-


ÓÔ˜ ÔÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¿‰ÈÎÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, fiÔ˘ ÔÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, οÙÈ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÛËÌ·-

ÓÙÈο ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ¡fiÌÔ˜». ªÂ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ∂µ∂£ ·Ú·Î·Ï› ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· «Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÂÏ·¯›ÛÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¢ÚÒ, ÒÛÙ ӷ ¿„ÂÈ Ë ·‰ÈΛ· Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Ì ÙË ı¤ÛÈÛ‹ ÙÔ˘».

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ

∆Ș ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Â› Ù˘ ·ÚÈı. ∫1141/3.2.09 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ À¶∞¡ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ηٷ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Â› ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫∂∂∂, ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, °ÈÒÚÁÔ µÏ¿¯Ô. ™ÙËÓ ·Ú. 7 Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ·fiÊ·Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ: «Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÔÛÔÛÙfi 4% Â› ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ 3,2% ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 0,8% ı· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ˆ˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ¶ÚÔÓÔ›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÒÓ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È µÈÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ã∂ÓˆÛË ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ̤ۈ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘ÏÏfiÁˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜». ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∂µ∂£ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ «ÙfiÛÔ ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ (∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·) Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, fiÛÔ Î·È ÔÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ ‹ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ¶ÚÔÓÔ›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∂µ∂ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ, ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ì ÛÙfi¯Ô fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ‰›-

ηÈË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¤ÁηÈÚË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘». ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘, fï˜, fiÙÈ «Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰· Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰È·Ê·Ó‹˜ Î·È ÂϤÁÍÈÌË ·fi ÙȘ ¢ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘˜», ÙÔ ∂µ∂£ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ 0,8%, Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ·fiÊ·ÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ·fi οı ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ·¢ı›·˜ ÛÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ¶ÚÔÓÔ›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∂µ∂, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Ù˘ ∫∂∂∂ Î·È Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÙˆÓ À·ÏϋψÓ. ÕÏψÛÙÂ, ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 2 ·Ú. 2˙ ‰. ‚ã ÙÔ˘ Ó. 2081/1992, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚ›˙ÂÙ·È ÚËÙ¿ fiÙÈ «Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ∆·Ì›· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηχÙÔ˘Ó ‹ Ó· ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ‹ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∆·Ì›Ԣ ¶ÚÔÓÔ›·˜ ÙˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Î.Ï.». ∂›Û˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ∆·ÌÂ›Ô ÂÓÙ¿¯ıËÎÂ, ÚÔ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÂÚ›Ô˘, ÛÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ¶ÚÔÓÔ›·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ (∆¶¢À) ˆ˜ «∆Ô̤·˜ ¶ÚÔÓÔ›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∂µ∂» Ì Ï‹ÚË ÏÔÁÈÛÙÈ΋ Î·È π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

43


∂ÈÛÙÔϤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ∆¶¢À, Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙÔÓ ∆‡Ô, ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›· Î·È ·‰˘Ó·Ù› Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÂÊ¿·Í ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ Â‰Ò Î·È 17 Ì‹Ó˜. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂µ∂£, ıˆÚ› ÔÚı‹ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∆·Ì›Ԣ ¶ÚÔÓÔ›·˜ ÙˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÂÂÈ-

Ṳ̂ÓË fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈϤÔÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ·Ú·Î·Ï› ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÈı. ∫1-141/3.2.09 ·fiÊ·ÛË ‹ Ó· ÙËÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·¢ı›·˜ ·fi‰ÔÛ˘ ·fi οı ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙÔ˘ 0,8% ÚÔ˜ ÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ¶ÚÔÓÔ›·˜ ÙˆÓ À·ÏϋψÓ.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂ ∫›Ó·

∂Ófi„ÂÈ Ù˘ Û‡ÁÎÏËÛ˘ Ù˘ 10˘ ª¢∂ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ∫›Ó·˜, ÙÔ ∂µ∂£ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ˘fiÌÓËÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ∫›Ó·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ë ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂µ∂£, √Ï˘Ì›· µÏ·¯ÔÔ‡ÏÔ˘, «·fi ¤Ú¢ӷ Ô˘ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ Û 37 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ÂÍ·ÁˆÁ¤ˆÓ ÙÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∫›Ó·˜, ÚԤ΢„ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·Ó¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, οÔȘ ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Ù· οوıÈ: ñ ÛÙ· ÙÂψÓ›· Ù˘ ∫›Ó·˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË, ÂÓÒ ·fi Ì›· Âȯ›ÚËÛË-̤ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ Û ÂÌÔÚ‡̷ٿ Ù˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ Û ÙÂψÓ›Ô. ñ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÎÈ44

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

ÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ¤ÁηÈÚË ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ». ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÛÙËÓ ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ Û‡Û΄Ë, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û‡ÁÎÏËÛ˘ Ù˘ 10˘ ªÈÎÙ‹˜ ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜-∫›Ó·˜ (Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009), Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ô ‚ã ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, πˆ¿ÓÓ˘ µÂÚÁ›Ó˘.


∂ÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÏ·ÊÚ‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘Ô¯ÚˆıÔ‡Ó Ó· ·ÔχÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ η٤ıÂÛ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °È¿ÓÓË ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂µ∂£). ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ «ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌÔ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÌÈ· ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ì·˙ÈÎÒÓ ·ÔχÛˆÓ, οÙÈ Ô˘ ı· ÂÈ‚¿Ú˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ˙‹ÙËÛ˘». ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ, «Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Î·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ıÂÛÌÔıÂÙËıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ‰›¯ˆ˜ fï˜ Ó· ˘ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿». ∫·È ÚÔ˜ ÙËÓ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙÔ ∂µ∂£ ÎÚ›ÓÂÈ ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ: 1. ∂È‚Ú¿‚¢ÛË fiÛˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ·ÔχÛÔ˘Ó ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ‹ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·˘ÙÒÓ Ì ÂȉÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÁÈ· ·˘Ù¤˜. 2. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÌË ·fiÏ˘Û˘ ‹ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. 3. ∂ȉfiÙËÛË ‹ Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜, ¿ÏÈ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ÌË ·fiÏ˘Û˘ ‹ Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.

4. ¶Ï‹Ú˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ··ÏÏ·Á‹ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ·Ó·ÁηÛÙÈο ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó Û ·fiÏ˘ÛË, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚËı› ÁÈ· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË. «£ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Î¿ı ̤ÙÚÔ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ¿Ì‚Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ÂÓÒ Â›Û˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË ÂÓfi˜ ÈÔ ·ÓÂÎÙÔ‡ „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜», ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

45


∂ÈÛÙÔϤ˜

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ

ªÂ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ & √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ ∂µ∂£ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË, ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û‡ÛÙ·Û˘ ∂¶∂, ÂÓÒ Û˘ÓËÌ̤ӷ ·¤ÛÙÂÈÏ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ηÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜, ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi & µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, 30 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009, ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û‡ÛÙ·Û˘ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ∂˘ı‡Ó˘ (∂.¶.∂.), ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ Ù˘. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ˘ËÚÂÛ›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹- ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2009- ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È Ë ÏËڈ̋ Ù˘ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ̤ۈ internet, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ Î·È Ë ÂÎÙ‡ˆÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÂÈÌÂÏËÙËÚȷ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜, ÛÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÂÎÙ˘ˆÙ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÂÎÂÊÚ·Ṳ̂ÓË ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜ Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ ÛÙÔ ·ÓÂ·ÚΤ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ∂µ∂£ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û˘ÓËÌ̤ӷ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÚÒËÓ 46

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ºÒÏÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηÙÔ¯˘ÚˆıÔ‡Ó ÓÔÌÔıÂÙÈο ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ∂µ∂£ ÂÚȤϷ‚ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î·È Û¯¤‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÎÂÓÔ‡.


™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜

ÂÏ¿ÙÂ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜

∆Ô ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ÔχÏ¢ÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, Û·˜ ÚÔÛηÏ› Ó· ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, www.ebeth.gr, ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó: @ ¢ÈÂıÓ›˜ ∂Îı¤ÛÂȘ Î·È ™˘Ó¤‰ÚÈ· @ ¶ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ∑ËÙ‹ÛÂȘ √›ÎˆÓ ÙÔ˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ @ ¢ÈÂıÓ›˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ @ ºÔÚÔÏÔÁÈο, ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈο, ∆ÂψÓÂȷο £¤Ì·Ù· @ ∫Ï·‰ÈΤ˜ ªÂϤÙ˜ @ ∆Ș ∂Í·ÁˆÁÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ @ ∂ÈÌÔÚʈÙÈο ™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ @ ™˘Ó‰¤ÛÂȘ (links) Ì ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ @ ™˘Ó‰¤ÛÂȘ (links) Ì ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ̤ÏË ÙÔ˘ @ ¶·Ú¯fiÌÂÓ˜, ·fi ÙÔ ∂µ∂£, YËÚÂۛ˜ Î·È ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¢ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο @ ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ∞ÔÛÙÔÏÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ∂͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ¡¤· ÔÈΛÏÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, Ô˘ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È.

http://www.ebeth.gr


∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ∞ÔÛÙÔÏ‹ Û ºÈÏÈ›Ó˜ - µÈÂÙÓ¿Ì

48

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜ Î·È ÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÙÔ ∂µ∂£, ‰È· ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¢È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜ Ì ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ȉȈÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ̠¿ÏÏÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· °Ú·Ê›· ¢È·Û‡Ó‰ÂÛ˘, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶ÚÔÒıËÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ù˘ ºÏ¿Ó‰Ú·˜ µÂÏÁ›Ô˘ (Flanders Investment and Trade).


¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛËÌÂ›Ô ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È PSLO Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ∞͢ÏÈıÈÒÙ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: «™ÙȘ 1-12 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ª·Ó›Ï· Î·È ÙÔ ∞ÓfiÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ µÂÏÁÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Flanders Investment and Trade, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ë ¢·Ó›·, Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë πÛ·Ó›· ‰È· ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó Ù· ÁÚ·Ê›· ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜ Ì ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· (fiˆ˜ ÙÔ ∂µ∂£, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ µ·ÚÎÂÏÒÓ˘ Î.Ï.). ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÚ› Ù· 65 ¿ÙÔÌ· ·fi 50 ÂÚ›Ô˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ¯ÒÚ˜ (30 µ¤ÏÁÈÔ, 4 ¢·Ó›·, 7 ∂ÏÏ¿‰·, 7 πÛ·Ó›·). √È ÌÈÛÔ› ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ª·Ó›Ï· Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÛÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î¿Ï˘Ù·Ó ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ (ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚˆÓ fiˆ˜ ÏÈ̤ӈÓ), Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÓÂÚÔ‡, Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ Ì˯·ÓÒÓ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ, ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. √È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î¿Ï˘Ù·Ó ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ, ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÙˆÓ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙË ª·Ó›Ï· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ¤Ó· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ºÈÏÈ›ÓˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ΛÓËÙÚ· Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜). π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ‰fiıËΠÛÙÔ ÓfiÌÔ ÂÚ› ȉȈÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Û ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ηٷÛ΢‹ ¯Ú‹Û˘ Î·È ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ BOT (Build Operate and Transfer). ∞fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÙÔ 1990 ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› 63 ¤ÚÁ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 19,5 ‰È˜ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ (38 Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‡„Ô˘˜ 8,7‰È˜, 8 Û ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ‡„Ô˘˜ 2,25 ‰È˜, 5 Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‡„Ô˘˜ 7,84 ‰È˜, 8 Û Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ‡„Ô˘˜ 0,29 ‰È˜, 1 Û ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ‡„Ô˘˜ 1 ‰È˜ Î·È 9 Û ·Ó¿Ù˘ÍË ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ‡„Ô˘˜ 0.45 ‰È˜.). ∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜ ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜, Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÏËı˘ÛÌfi 84 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· (Ú˘ıÌfi˜ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ·‡ÍËÛ˘ 2.03%) Œ¯ÂÈ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· 3.300 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. √ Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ∞∂¶ ¤ÊÙ·Û ÙÔ 7,3% ÙÔ 2007 ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ˙‹ÙËÛ˘. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 30 ÂÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÏËÚˆÌÒÓ Â›Ó·È ÏÂÔÓ·ÛÌ·ÙÈÎfi. øÛÙfiÛÔ, Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·Ó›˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ - ¯·ÌËÏ¿ ¤ÛÔ‰· ·fi ÊfiÚÔ˘˜, ˘„ËÏ‹ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÊÙÒ¯ÂÈ·. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÙÔ 2007 ·ÓÙ·Ó·ÎÏÒÓÙ·˜ ÌÈ· ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiˆ˜ Ë ∫›Ó·. ∞ÚÓËÙÈο Â¤‰Ú·Û ÛÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ÙÔ˘ Peso. O ÙÔ̤·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛËÌ›ˆÛ ·‡ÍËÛË Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 8.7% Î·È Ô ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ÛËÌ›ˆÛ ‰È„‹ÊÈÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

49


Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ ·Ú¿ ÙËÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘. √ Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ·Ú¤ÌÂÈÓ ÈÛ¯˘Úfi˜ ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ˘Ô¯ˆÚ› ÁÈ· 4Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿. øÛÙfiÛÔ, Ô Î·Ïfi˜ Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Û Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ∞fi ÙÔ 2003 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2006 Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· ·Ó¤‚ËΠ·fi ÙÔ 30% ÛÙÔ 32.9% ·Ú¿ ÙËÓ Ì¤ÛË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ 5,4%. √ ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·fi2.8% ÙÔ 2007 Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙÔ 4-5% ÙÔ 2008. ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È Û˘Ìʈӛ˜ ∆Ô ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·˘Ù‹˜ Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ ºÈÏÈ›ÓˆÓ. ∆ËÓ ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂ›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙˆÓ ºÈÏÈ›ÓˆÓ. ∞Ó Î·È Û ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ‰ÂηÂٛ˜ (1970-1980) Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó ‰Â‡ÙÂÚË Û ڢıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ π·ˆÓ›· (ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜) ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÚÔ¤˜ Î·È Ì ÙËÓ ∂∂ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î¿Ì„Ë. °È· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ∂∂-ºÈÏÈ›ÓˆÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ‚·ÛÈο ÂÚÁ·Ï›·: ñ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ηıÒ˜ Ë ÈÛ¯‡Ô˘Û· ˘ÂÁÚ¿ÊË ÙË ‰ÂηÂÙ›· ‘80. ∏ Ó¤· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ñ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ “‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘” Ù˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ (ÛÙÔ ÚfiÙ˘Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÁÈ· ¿ÏϘ ·ÁÔÚ¤˜) Ô˘ ı· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Ù· ÂÌfi‰È· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· (fiˆ˜ Ë ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ‰·ÛÌÔÏfiÁËÛË ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓˆÓ ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ) ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·fi Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ËÏ·‰‹ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÂÓfi˜ ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂∂… ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ∂∂ ·Ú¤¯ÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ù¯ÓÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Î·È ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ª∫À√ (17 ÂηÙ. ÂÙËÛ›ˆ˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ÔÛfi Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔ Ì ¿ÏϘ ∞ÛÈ·ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ ÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì). °È· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-2013 Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ı· ·Ó¤ÏıÂÈ Û 130 ÂηÙ. Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 775 ÂηÙ. Ô˘ ·ÊÔÚ¿ 17 ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ ˘Á›·. ÕÏϘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ë ·ÔΤÓÙÚˆÛË Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (ηıÒ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ), ÔÈ ÙÂψÓÂȷΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· (ÂÈıˆڋÛÂȘ ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î.¿). … Î·È ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙ· °Ú·Ê›· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ (ÌÈÎÚ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ Ô˘ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÙÔ 20% ÙÔ˘ ∞∂¶) ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÔÚ˘ÎÙfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜. ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÌÈÏ¿ ÙËÓ ∞ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ™ËÌ·ÓÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ÂÈÛÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ (14.4 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ 2007 10% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡) Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÏËÚˆÌÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ 50

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


Û ÏÂÔÓ·ÛÌ·ÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÏËÚˆÌÒÓ (4.4% ÙÔ˘ ∞∂¶). ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Â›Ó·È Â›Û˘ Î·È ÔÈ ÂÈÛÚÔ¤˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ (3,1 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ·) Î·È ÏÔÈ¤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ (1,6 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ·) Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÔÔÈÔ‡Ó Ù· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈο ·Ôı¤Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 36 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ 2008. ∞˘Ù¿ Â¤ÙÚ„·Ó ÙË ¯ÒÚ· Ó· ÚԂ› Û ·ÔÏËڈ̋ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 40% ÙÔ˘ ∞∂¶ (·Ú¯¤˜ 2008). ™Ù· ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÛÙÔȯ›· Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÏÔ‡ÙÔ˘ Û ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÊÔÚÔÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È Ë ¯·ÌËÏ‹ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (Ë ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ˘ÔÏ›ÂÙ·È ·˘ÙÒÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜, Ë Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Â›Ó·È Î·Ï‹ Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, Ó· ¯·ÌËÏÒÛÂÈ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· Î·È Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ Û ·‡ÍËÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì ¤Ó· Ú˘ıÌfi Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 55.5%. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÎÏÔ˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÚ›Û˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Û·ÊÒ˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙ¤ÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ √√™∞. ∆· ¤ÚÁ· Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∆Ú¿Â˙· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 1.4 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È Â›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ, ÙfiÛÔ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiÛÔ Î·È Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÛÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ô˘ ‰··ÓÒÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹. ∏ ¶.∆. ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ·ÚÔ¯‹ Ù¯ÓÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û ı¤Ì·Ù· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ¢˘ÛÌÂÓ¤˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Î·È ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ IFC (Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜) ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈfi ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ηٿ 70% ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·Á›ˆÓ Î·È 30% ·ÚÔ¯‹ Ù¯ÓÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ (Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜), ·ÊÔÚ¿ ‰Â ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÙˆÓ ªª∂ Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ∏ ∆¯ÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ô IFC, ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ µ√∆ (build operate and transfer), ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÙÙÔ‡ ıÂÛÌÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ (Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡) Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÂÓÒ ·Ú¤¯ÂÈ Ù¯ÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ. ™ÙÔ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È ÚÔÌ‹ıÂÈ·, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ë ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ Û¯ÂÙÈπ·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

51


΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. √È ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ™ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ñ ÙÔ 30% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÊÙˆ¯Ô› Î·È ÙÔ 70% Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¯·ÌËÏ‹ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË. ñ Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ·Ú¿ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ñ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÌfiÏ˘ÓÛË ÛÙȘ ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ñ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÏ¿ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Â›Ó·È ÏËÌÌÂÏ‹˜. ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì ∫·ıÔ‰fiÓ ÁÈ· ÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ Hong Kong ˆ˜ ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ Ù˘ ∫›Ó·˜ ·fi ÙÔ Hong Kong Trade Development Council Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙÔ ∂µ∂£. ™ÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÍÂΛÓËÛ Ì Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∞ÔÛÙÔÏ‹˜ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∞ÓfiÈ fiÔ˘ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ Ù· ̤ÏË Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ‰‡Ô ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· (·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È Â›ÏˆÓ ·fi Ì·ÌÔ‡). ∫·Ù¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂ›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· °Ú·Ê›· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜. ∂Λ ¤ÁÈÓ ÌÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì Î·È ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ µÈÂÙÓ¿Ì Â›Ó·È Ë ÂÍ¿ÚÙËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ (70% ÙÔ˘ ∞∂¶) ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÙË ¯ÒÚ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÚÚÂ‹ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Country Director Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜. ∆Ô‡ÙÔ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË Î·ıÒ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÎÚ›ÛË ÙÔ 2008. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ 2007 ÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì ÚÔ¤Ï΢Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ 4 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. ∞˘Ùfi Ô‰‹ÁËÛ Û ·fiÙÔÌË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙËÓ ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿ Î·È ÚÔοÏÂÛ ÏËıˆÚÈÛÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∞fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ 2008 ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÌÂÙ·ÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÂÏ·ÙÙÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈο. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤ÂÛ·Ó Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÌÈ· Ì›ˆÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∆Ô 2008 Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ‹Ù·Ó ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 1% ·Ó¿ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÈÛÔÛÙ·ıÌ›ÛÙËΠÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ. ŒÙÛÈ ÙÔ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÚÔÂÙÔ›Ì·Û·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË, ÙfiÛÔ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, fiÛÔ Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο (˘‹ÚÍ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË). ∫¿ÔÈ· ̤ÙÚ· ¤Ï·‚Â Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ·Ó·ıÂÚÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ ı· ʤÚÔ˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· (ÌÂÈÒÛÂȘ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ Î.¿.). ∏ ‚ÈÂÙӷ̤˙ÈÎË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ·ÚÈıÌÔ‡˜ ∞fi ÙÔ 1999 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2009 Ô Ì¤ÛÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ ∞Û›· ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ 1990, ¤Êı·Û ÙÔ 4.1% ∆Ô 2009 ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ 5.5%. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Êı¿ÛÂÈ ÙÔ 8% ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÂΛÓÔÓ ÙÔ˘ 1999. ∏ ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÊfiÛÔÓ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·52

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ó Î·È ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì fiÚÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÁÔÚ¿˜, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ Ó· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. √ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Î·È ÙȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÏÔÈfiÓ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÛÙÚ‚ÏÒÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ™ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ “ÂıÓÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ”. ™ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ıÂÙÈο ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. √È ÈÛÙÒÛÂȘ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ™ÎÔfi˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜ Â›Ó·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞Ó Î·È Ë ÚÒÙË ›ÛÙˆÛË ‰fiıËΠÙÔ 1978, Ë Ê˘ÛÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÌfiÏȘ ÙÔ 1994 Ì 20 ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi. ™‹ÌÂÚ· Ë ∆Ú¿Â˙·˜ Â·Ó‰ÚÒÓÂÙ·È ·fi 130 ÛÙÂϤ¯Ë Ù· ÌÈÛ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ·fi ÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì. ÕÌÂÛÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ∞fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 1994 Ë ¶.∆. ¤¯ÂÈ ‰··Ó‹ÛÂÈ 8,5 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ· Û 83 ¤ÚÁ· ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 43 (‡„Ô˘˜ 4.6 ‰È˜) ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ∆Ô ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ¤ÚÁ· ÛÙË ¯ÒÚ· ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ (22% ‰ÚfiÌÔÈ Î·È ·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜), ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ (20% ‰ËÏ. 874 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·) ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ (20% ‰ËÏ. 900 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·) ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (17% ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿). √È ˘fiÏÔÈ˜ ÈÛÙÒÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋-ÂÈÎÔÈӈӛ˜, ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË (248 ÂηÙ.) Î·È ÙËÓ ˘Á›· (203 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·). ∆Ô 2009 ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› 9 ¤ÚÁ· ‡„Ô˘˜ 1.1 ‰È˜ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ Î·È ÙÔ 2010 15 ¤ÚÁ· ‡„Ô˘˜ 2 ‰È˜ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ∆Ú¿Â˙· ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·-ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î.¿. √ IFC ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜: ñ ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ (‰›ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ οı ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ˘ Â¤Ó‰˘Û˘) ñ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ñ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚÒÓ ñ ÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∆Ô ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÙÔ˘ IFC ·˘Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 280 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· (ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜, ÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË Î·È ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi). √ ÛÙfi¯Ô˜ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

53


Â›Ó·È ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 150-200 ÂηÙÔÌ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Â›Ó·È ÂÍ·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡. ™ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÊÈÏÈÎfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· (Doing Business) Ù˘ ¶.∆. ÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ 92Ë ı¤ÛË ·fi Ù· 181, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜. ∫·Ï¤˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜: ñ ∫·Ù·Û΢ÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Î·ıÒ˜ Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· Â›Ó·È ·ÓÂ·Ú΋ Î·È Ú˯¿. ñ Logistics. ñ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ. ñ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜) Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∆Ô 25% ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ô IFC Â›Ó·È Ó¤Â˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙÔ 50% ·ÊÔÚ¿ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Û ÌÈÎÚ¿ ¤ÚÁ·. ¢ÂÓ ¯ÔÚËÁ› ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· Microfinance (ÌfiÓÔ ÛÙË ∫·ÌfiÙ˙Ë) ηıÒ˜ ÛÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∆¤ÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ȉÈÔÚÚ˘ıÌ›·˜ ÙÔ˘ µÈÂÙÓ¿Ì ÂÈϤÍÈ̘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ 50%. √ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔÓ IFC Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020-30 ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfïÓ, ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Î·È ‰ÚfïÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∂Λ ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ ÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì Ì 86.1 ÂηÙ. ÏËı˘ÛÌfi Â›Ó·È Ë 13 ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (›¯Â ÌfiÏȘ 63 ÂηÙ. 10 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ) ∆Ô 60%ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ó¤ÔÈ (οو ÙˆÓ 25 ÂÙÒÓ) ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È 1,5 ÂηÙÔÌ. Ó¤ÔÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∆Ô ÂÚÁ·ÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Î·Ù¿ 40% ·fi ·˘Ùfi Ù˘ ∆·¸Ï¿Ó‰Ë˜ Î·È 30% ·fi ·˘Ùfi Ù˘ ∫›Ó·˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ 2008 ¤Êı·Û ÙÔ 6.2% (‹Ù·Ó 2.1% ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ) ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙÔ 6.5% ÙÔ 2009. √È ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙÔ 2008 ‹Ù·Ó 60.3 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ· (3 ÊÔÚ¤˜ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ 2007) Î·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›Û˜ 11.5 ‰È˜ (43.2% ·‡ÍËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2007). √È ¿ÌÂÛ˜ ͤÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 15% ÙÔ˘ ∞∂¶. √È ÂÁ¯ÒÚȘ ÂÂÓ‰‡ÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ Â¤ÎÙ·ÛË ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÌfiÓÔ Ï›Á˜ Â›Ó·È ÔÈ Ó¤Â˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∆Ô Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ·Ó¤‚ËΠ·fi Ù· 260 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ 1995 Û 1024 ÙÔ 2008. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ô˘ ˙ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Â›Ó·È 14.7% (‹Ù·Ó 70% ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·). À¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ¶√∂, ∞S∂∞¡, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ‹ Ê˘ÏÂÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‹ ‰È·Ì¿¯Â˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÛÙÔ ∞∂¶ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ 2009 Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ 74.4% ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ 1.7 ÂηÙ. ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ∂∂ ∏ ∂∂ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‰ÂηÂÙ›· ‹Ù·Ó Ô ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÂÙ·›ÚÔ˜ ÙÔ˘ µÈÂÙÓ¿Ì ÙfiÛÔ Û fiÁÎÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ fiÛÔ Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÔÏÈÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË. ™‹ÌÂÚ· Ë ∂∂ Â›Ó·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜ (5 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·) Î·È ‰ÈÌÂÚ¤˜ ÂÌfiÚÈÔ ‡„Ô˘˜ 16,4 ‰È˜ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ (ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂∂ ηٿ 5.4 ‰È˜ ÙÔ 2008). ∏ ∂∂ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÂÙ·›ÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ∏¶∞ (10.8 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ·). √È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ µÈÂÙÓ¿Ì ÛÙËÓ ∂∂ Â›Ó·È Ôχ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤Ó˜ (˘Ô‰‹Ì·Ù· 2‰È˜ ¢ÚÒ, ˘Ê¿ÛÌ·Ù·-ÂÓ‰‡Ì·Ù· 1,3 ‰È˜ ¢ÚÒ Î·Ê¤˜ Î·È ÙÛ¿È 849 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ 678 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ¤ÈÏ· 760 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ∂∂ ÛÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì ¤Êı·Û ÙÔ 2008 Ù· 962.8 Âη٠‰ÔÏ¿ÚÈ· (18% Ù˘ ͤÓ˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·˜) ηٷٿÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ 4Ë ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∆Ú¿Â˙·, ÙËÓ ∆Ú¿54

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


Â˙· ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ∞Û›·˜ Î·È ÙË π·ˆÓ›· ·ÏÏ¿ ÚÒÙË Û ‡„Ô˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ (60% ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È 40% ÈÛÙÒÛÂȘ). ∆· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ë ∂∂ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÔÛÔÛÙfi 40% ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, 40% ÙËÓ ˘Á›·, 12% ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ∂∂-µÈÂÙÓ¿Ì Î·È Ù¤ÏÔ˜ Û ÔÛÔÛÙfi 8% ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. √È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ù˘ ∂∂ ÛÙÔ µÈÂÙÓ¿Ì ·Ó‹Ïı·Ó Û 5.45 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ· (·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 6.3% ·fi ÙÔ 2007) Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ÔÙÈο, Ê·Ú̷΢ÙÈο, Ï·ÛÙÈο, ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î.¿. ∆ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ¤ÁÈÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ∆· ̤ÏË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜. ∏ ÁÂÓÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ·˘Ù¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ οÙÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ Èı·ÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Flanders Investment and Trade ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ÙÔÈο ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ·Ú›¯·Ó ÔÈ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ÚÂۂ›˜ ÛÙÔ ∞ÓfiÈ Î·È ÙË ª·Ó›Ï·».

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

55


OÈ Î‡ÚȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË (13/3/2009)

1

56

∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ì›· ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ô‡Ù ı¤ÙÂÈ ˘fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ Â›‰ÔÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÏÔ‡ÙÔ˘ Î·È ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ ñ ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ ÛÙËÓ ·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÁÈ· ÌÈ· ‰ÈÂÙ›· ÊıËÓfi ¯Ú‹Ì·, Ë ˘„ËÏ‹ Ìfi¯Ï¢ÛË, Ô Â‡ÎÔÏÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ Î·È Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‰ÈfiÁΈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ·ԉ›¯ıËΠ- ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· - ¤Ó· ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ì›ÁÌ·.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


ñ µ·ÛÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜-ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÂÔÙÈΤ˜ Î·È Ú˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘-Ú¤ÂÈ Ó· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘. √‡Ù fï˜ Î·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, Ù· ÓÔÌÔıÂÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÏÏ·¯ıÔ‡Ó: ÙfiÛÔÈ ÔÏÏÔ› ÂÓı¿ÚÚ˘Ó·Ó Î·È ·‹Ï·˘Û·Ó ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË fiÙÈ Ë ÊÔ‡Ûη ·Ú¿ÁÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ. ñ ∞˘Ùfi Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÎÏËÎÙÈÎfi ‹Ù·Ó Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÎÚ›ÛË ÂÍ·ÏÒıËΠ۠fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ë ‰ÚÈ̇ÙËÙ· Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ñ ∆Ô ¢∂∂ ¿ÓÙÔÙ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ï¿ ÌfiÓÔ Ì¤Û· Û ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ Î·ÓfiÓˆÓ. ™·ÊÒ˜, ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Ô˘ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó ›Ù ·ÓÂ·ÚΛ˜, ·Î·Ù¿ÏÏËϘ ‹ ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·Ó. √È ‰ËÌfiÛȘ ·Ú¯¤˜ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ·Ó‡ÔÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÏÔÛÛÈ·›Ô˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. √È Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÒÚ· ηٷÛÙÚÔʤ˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, fiÔ˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ηÓÔÓÈο, ηٷӤÌÔÓÙ·˜ Û¿ÓÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈο Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ηÓÔÓÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ. ñ ∆· Ï¿ıË Î·È ÔÈ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ η̛· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÂÔÙ›·. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù·, ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· Î·È fi¯È ÛÙËÓ ÔÛfiÙËÙ·. ∂ÈϤÔÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ̤ÚÈÌÓ·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÈÙÚ·› ÌÈ· ‰È¿ıÂÛË Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ Ó· ÂÍ·ψı› Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ fiÔ˘ Ë ·ÁÔÚ¿, ‹ Ë ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÂÏ·ÊÚ¿ Ú‡ıÌÈÛË ‹ Î·È Ë ·˘ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ï¿. 2. ∏ ¿ÌÂÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› ÒıËÛË ÛÙË ˙‹ÙËÛË Î·È ÛÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ ñ ∆ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÔ‚‹ÛÂÈ -Ì ˘¤ÚÔÁÎÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜- ÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÔÈ ÈÔ ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ¤ÁÎÂÈÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ‹ Ù˘ ‚‡ıÈÛ˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙‹ÙËÛË Î·È ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Û ÈÔ Î·ÓÔÓÈο Â›‰·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡Ó Í·Ó¿ ‰¿ÓÂÈ· ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ˙ˆÙÈÎfi ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ñ π‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ¢∂∂ ¤¯ÂÈ Ë Â›ÁÔ˘Û· ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰Ôı› ÒıËÛË ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÌfiÚÈÔ -ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÙ·È Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1982. ∆Ô ¢∂∂ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙȘ Â›ÛË̘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙȘ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜. ñ ∆· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ·Î¤Ù· ÒıËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÛÙfi¯Â˘ÛË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Û ۯ¤‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚË Â›‰Ú·ÛË ÛÙË ˙‹ÙËÛË Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÈÔ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∆· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÛÙÚ‚ÏÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÌfiÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚ· Î·È Û·Ê¤Ûٷٷ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔÛˆÚÈÓ¿. ñ ∏ ‚›·ÈË ÙÒÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙‹ÙËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ - Â›Ó·È ÌÈ· ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·ÓÙÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ˆıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˙‹ÙËÛË. √È ¯ÒÚ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· ÂÌÔÚÈο ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· Î·È Û¯ÂÙÈο ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ۷ʤÛٷٷ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÂÛË ÁÈ· ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÈÛÔÙÈÌÈÒÓ. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¯ˆπ·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

57


ÚÒÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·È Ë Ì›· Ì ÙËÓ ¿ÏÏË Â› ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ̤ÙÚ· ÒıËÛ˘, ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛı› ¤Ó·˜ ‚·ıÌfi˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÂÌÂÈÚÈÒÓ. ñ ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒ˜ Û˘ÌʈÓËÌ¤ÓˆÓ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë Ù·¯‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ ÂÈÙ˘¯‹˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÒıËÛ˘. 3. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂıÓÈÎÈÛÌfi˜ ñ √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË ·fi ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË Ì¤Ûˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ªÂ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙfiÛÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÓۈ̷و̤ÓÔ fiˆ˜ ÂÍÂÏ›¯ıËΠÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜, οı ÙÚ›ÎÏÈÛÌ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂıÓÈÎÈÛÌfi ı· ÂÍ¿ÚıÚˆÓ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ı· ‰È·ÎÈÓ‰‡Ó¢ ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÚ›Û˘ Û ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË. √È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ı· ÂÍ·ÏÒÓÔÓÙ·Ó Ù·¯‡Ù·Ù· ̤ۈ ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ÂÊԉȷÛÙÈÎÒÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ Î·È ı· ¤ÏËÙÙ·Ó ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. ñ √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Û‹Ì· ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ fiÙÈ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó Û ȤÛÂȘ ÁÈ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÛÌfi. ¶Ú¤ÂÈ ÙÂÏÈο Ó· ÂÈ΢ÚÒÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ʤÚÔ˘Ó Û ¤Ú·˜ ÙÔÓ Â› ηÈÚfi ·Ú·ÎˆÏ˘ı¤ÓÙ· °‡ÚÔ Ù˘ Doha ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÂÚÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ. √ °‡ÚÔ˜ Ù˘ Doha ÍÂΛÓËÛ ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË Û ÌÈ· ÎÚ›ÛË -·˘Ù‹ Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘- Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Î›ÓËÙÚÔ. ñ ø˜ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ηٿ ÙˆÓ ȤÛÂˆÓ ÁÈ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÛÌfi, ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙ· ÈÛÔ˙‡ÁÈ· ÏËÚˆÌÒÓ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂıÓÒÓ. ñ ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÙ·¯ıԇ̠۠οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘. ∏ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ¤¯ÂÈ ÂÁ›ÚÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Â·ÚÎÒ˜ Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÂÁ›ÚÂÈ ¿ÏÏ·. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù·, Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ¤Ó· ·ÍÈfiÈÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ó·Û‡ÚÔÓÙ·˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÎÚ·›· ÊÙÒ¯ÂÈ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. √ ÚfiÏÔ˜ ˆ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÈÌ¿ÓÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·Á·ıÒÓ, ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È È‰ÂÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ì ÊÚÔÓÙ›‰·, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ, ÌÂٷʤÚÂÈ Â›Û˘ Î·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ. 4. ∞Ó¿ÁÎË ÁÈ· ηχÙÂÚË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ñ √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÓfi˜ ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ̤۷ Û ÌÈ· ÂÓۈ̷و̤ÓË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ªÈ· ηχÙÂÚË ‰ÈÂıÓ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· ÂıÓÈο fiÚÈ· Î·È Ô˘ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· ÈÔ ·‰‡Ó·Ì˜ Ó· ÂÈχÛÔ˘Ó ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ·Ó‹ÎÂÈ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. Ÿˆ˜ Â›Û˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¿ÏÏ· ÌÂÁ¿Ï· ˙ËÙ‹Ì·Ù·: ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, Û·ÓÈfiÙËÙ· ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ, ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÚÔʛ̈Ó, ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ñ ∆Ô ¢∂∂ ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÏÔ Ô˘ ‰›‰ÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ G20 ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÎÚ›ÛË, ·ÊÔ‡ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÈÔ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·‰Èηۛ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ··ÓÙËıÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÁÎÔÛÌ›ˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙Ô˘Ó ÙȘ ıÂÛÌÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È Ó¤Â˜ Û˘Ìʈӛ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. 58

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


“™ÒÛˆÌÂÓ ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ” ÕÚıÚÔ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˘ *

ÒÛˆÌÂÓ ÙËÓ ª·Î‰ÔÓ›·Ó» ‹Ù·Ó ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ù˘ ª·Î‰ÔÓÈ΋˜ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÙÔ 1903 Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ª·Î‰fiÓˆÓ. «™ÒÛˆÌÂÓ ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎËÓ» ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û‡ÓıËÌ· Ù˘ fiÏ˘ Ë ÔÔ›· ·fi ¡‡ÊË ÙÔ˘ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û øÚ·›· ∫ÔÈ̤̈ÓË. ™Â 1.000 Ë̤Ú˜ Ë fiÏË ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Ù· ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË Ó¤· ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘. ™ÙȘ 26Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2012 Ë fiÏË ı· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ ·fi ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ı· ÚÔÛÁÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÂÚԉȷ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ «ª∞∫∂¢√¡π∞» Î·È ı· Î·Ù·Ï‡Ô˘Ó ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ Î·È ™˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ∆Ô «·Ó·ÙÔÏÈÎfi» ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ fiÏ˘ ı· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔÓ ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜, ÂÓÒ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ı· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Û ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ¶∞£∂ Î·È ÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· Ô‰fi, ı· Â͢ËÚÂÙ› ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ó ÁÈ· Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ηıÒ˜ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‹‰Ë ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ÏÈÌÂÓÈ΋, ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ Î·È Ô‰È΋ ˘Ô‰ÔÌ‹. ¢˘Ô Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿, ÔÈ Ôϛ٘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ·Ú¤Ï·ÛË ÛÙËÓ §ÂˆÊfiÚÔ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ, ηٷÊı¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂÙÚfi Î·È Ù· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· Î·Ù·Ì·Ú¿Ó Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ‰È· ı·Ï¿ÛÛ˘ Ù· ‰˘ÙÈο Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο ÚÔ¿ÛÙÈ·. ÕÏψÛÙÂ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ı· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ˜ ·fi ÔÙ¤, ·ÊÔ‡ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ Ó¤·˜ Î·È ·Ï·È¿˜ ·Ú·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· ı· ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓË Ì·Ú›Ó· Ù˘ fiÏ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜, fiÔ˘ ı· ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó ı·Ï·ÌËÁÔ› ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √È ¿ÏϘ ÙÚÂȘ Ì·Ú›Ó˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ Î·È ÛÙËÓ ı·Ï¿ÛÛÈ· ˙ÒÓË ÙˆÓ ¤ÓÙ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ¿ÚΈÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË, οÙÔÈÎÔÈ Î·È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ‰ÚÒÌÂÓ· Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¶¿ÚÎÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÂΛ Ô˘ οÔÙ ‹Ù·Ó Ë ¢∂£, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¿ÛËÌÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ·ÚÌÔÓÈο ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÙËÓ ·Ó·„˘¯‹ Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ∆Ô ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ fiÏ˘, ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ §·¯·ÓÔ΋ˆÓ, ÂΛ Ô˘ οÔÙÂ Ô ŒÚÓÂÛÙ ∂ÌÚ¿Ú Â›¯Â ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ› ÙÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¿ÚÎÔ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ÙÔ ª¯ÙÛÈÓ¿Ú (ª˜ ∆ÛÈÓ·Ú, bescinar = ¤ÓÙ Ï·Ù¿ÓÈ·) ‹ ∫‹Ô ÙˆÓ ¶ÚÈÁΛˆÓ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ı· Â›Ó·È Ë ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÔ¯ˆÚ›Ô˘, ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡, ÙÔ ‰¤ÏÙ· ÙÔ˘ ∞ÍÈÔ‡, ÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ §Ô˘‰›· Î·È ÙÔ ‰¤ÏÙ· ÙÔ˘ ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ· ı· ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ∞Ï˘Î‹ ∫›ÙÚÔ˘˜. ∏ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ı· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ·Í›· ÙÔ˘ ˘ÁÚfiÙÔÔ˘ Ô˘ ı· ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó Ù· Û¿ÓÈ· ›‰Ë ¯ÏˆÚ›‰·˜ Î·È ·Ó›‰·˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ∆· Ô‰‹Ï·Ù· ı· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ù· ÔÔ›· ¿ÏψÛÙ ı· Â›Ó·È ÏÈÁÔÛÙ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È Ù˘ ˘ÔÁÂÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Ô‰ÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ. ∆· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ô˘ ÙfiÛÔ Â›¯·Ó Ù·Ï·ÈˆÚËı› ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‰ÂηÂÙ›· ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË ·fi ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜. ∏ ˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ı· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ∏ fiÏË ı· Â›Ó·È ϤÔÓ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 10 ÚÒÙÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· city break Î·È Û˘Ó¤‰ÚÈ·. ∆ËÓ ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË ı· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 6Ô˘ ÚÔ‚Ï‹Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ‰ÈÂıÓ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÂÂÓ‰˘Ù‹ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ™∂ª¶√, ÙÔ ÏÈ-

«™

60

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


Ì¿ÓÈ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÌÂÛfiÁÂÈÔ. ∏ ˙ÒÓË Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ·fiÏ˘ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ·ÓÂÈÛÙËÌȷο ȉڇ̷ٷ Ù˘ fiÏ˘, Ù· ÔÔ›· ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ϤÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÙÈÚȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∆Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙËÓ ¡. ªË¯·ÓÈÒÓ· Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ £ÂÚÌ·˚ÎÔ‡ ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¯ÒÚÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Â¿ÍÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈο ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ. ∏ ∆Ú¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ı· ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ù· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiˆ˜ ‹‰Ë ı· ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ¿ÏϘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ϤÔÓ Ô Î‡ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÛÙ· µ·ÏοÓÈ·. ∏ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ˆ˜ ÈÂÚ·Ú¯È΋ ‰ÔÌ‹ Ë ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÈ Î·È ·Ó··Ú¿ÁÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÛÙÔ¯ÔıÂۛ˜, ÛÙ¿ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ı· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ϤÔÓ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ Î·È ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ™Â ·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÛÔ Î·È Ë ÛÙ¿ÛË ˙ˆ‹˜ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ËÁÂÙÒÓ Ù˘ fiÏ˘. ™Â fiÏË ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÚfiÔ‰Ô Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ˘ 2012 ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÂÎıÂÛÈ·Îfi Î·È Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ. «¢È¿ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂Îı¤Ûˆ˜ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÂͤگÂÙ·È ·fi ÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹Ó ·˘Ù‹˜ ηٿÛÙ·ÛÈÓ Î·È Î·ı›ÛÙ·Ù·È Î¤ÓÙÚÔÓ. ∫¤ÓÙÚÔÓ ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ı· ˆÊÂÏ‹ÛË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÏfiÎÏËÚÔÓ. ∞ÏÏ¿ ‰È· ÙÔ‡ÙÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛˆÌÂÓ ÙËÓ ¤ÎıÂÛÈÓ ˆ˜ ÎfiÚËÓ ÔÊı·ÏÌÔ‡. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ͈ۤÌÂÓ Î·È Ó· ÙËÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÌÂÓ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤„ˆÌÂÓ ÙËÓ ‰È›ۉ˘ÛÈÓ ÂÓ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ›ˆÓ. ∆ËÓ ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛÈÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛˆÌÂÓ, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ fiψ˜ ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓ Î·Ù¿ ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ, ·fi ÙËÓ ÚfiÔ‰ÔÓ ·˘Ù‹˜». ∆Ô ·Ú·¿Óˆ ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÚıÚÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰Ô˜ «ºø™» ÛÙȘ 15/9/1929 ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· Â›Ó·È Â›Î·ÈÚÔ. ∏ fiÏË ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ÌÂÙ¿ ·fi 80 ¯ÚfiÓÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¿ÏϘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù‹Ó Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Î·È ·˘Ùfi Ó· ¯·ı›. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ù· ˘fiÏÔÈ· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ¤ÚÁ· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Û ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 1620 Ë̤Ú˜ ·fi ÙȘ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2004 Ô˘ ¯¿Û·Ì ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ∂Ã√ Î·È ·ÎfiÌË Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘. ∏ ÂfiÌÂÓË ∂Ã√ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 14 ¯ÚfiÓÈ· Ì·ÎÚÈ¿ (ÙÔ 2015 ÙËÓ ∂Ã√ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ, ÙÔ 2018 ÙÔ µπ∂ ı· ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ¯ÒÚ· ÂÎÙfi˜ ∂˘ÚÒ˘, ÙÔ 2020 Ë ∂Ã√ ı· Â›Ó·È Î·Ù·¯ˆÚË̤ÓË Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÂÏ›‰· ÛÔ‚·Ú‹˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ÙÔ 2023 ‹ ÙÔ 2028) ¯ÚfiÓÔ˜ Ôχ˜ ÁÈ· fiÓÂÈÚ· Î·È ÂÏ›‰Â˜. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› fiÙÈ ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÙÚfi ÚÈÓ ÙÔ 2014. ∆Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ¤¯ÂÈ Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90 ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ ϤÔÓ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ fi¯È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ·ÏÏ¿ ÙËÓ ∞˘ÏÒÓ·, ÙÔ ∫fiÂÚ, ÙËÓ µ¿ÚÓ· Î·È ÙÔ ¢˘ÚÚ¿¯ÈÔ. ∂˘¯fiÌ·ÛÙÂ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÁÚ‹ÁÔÚË ÌÈ·˜ Î·È ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È ÙȘ fiÔȘ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ·ÚÙËÚ›·˜ ·ÊÔ‡ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù·ÈÒıËÎÂ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ÛÙËÓ ‰˘ÙÈ΋ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙ› Â·ÚÎÒ˜ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙˆÓ 150 ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ fiÏ˘. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÎÂÛÙԇ̠ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÂÚԉȷ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. ∆· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ ∆∂π ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ˙‹ÙËÛË. ∫Ú›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜, ‰ÂÓ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÙÂÏÈο ·Ó Ô Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Ù˘ ı· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ 2012. ∫·È ‚¤‚·È· Ì ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ 2010 Ô‡ÙÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ∆Ô ÌfiÓÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÒÛÂÈ ·Ó¿Û· ÛÙÔ ÂȯÂÈÚÂ›Ó Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÂÏ›‰· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ÂÎıÂÛÈ·Îfi Î·È Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ηٿÊÂÚ·Ó Û 540 Ë̤Ú˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ‘∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜". ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ¯›ÏȘ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜, ¿Ú·Á ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ; ÿ‰ˆÌÂÓ.

* ∆Ô ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔÓ «∞ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜», ÛÙȘ 29 ª·ÚÙ›Ô˘, 2009

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

61


™À¡√¢√™ - G20 ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ¶∞°∫√™ªπ√ ™Ã∂¢π√ °π∞ ∞¡∞∫∞ªæ∏ ∫∞π ª∂∆∞ƒƒÀ£ªπ™∏ (2.4.2009) ∂›ÛËÌÔ ∞Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó Ô˘ ÂΉfiıËΠ̠ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ G20 ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ÃÒÚ˜-ª¤ÏË ÙÔ˘ G20: ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, µÚ·˙ÈÏ›·, °·ÏÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›·, ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ, ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜, πÓ‰›·, πÓ‰ÔÓËÛ›·, πÙ·Ï›·, π·ˆÓ›·, ∫·Ó·‰¿˜, ∫›Ó·, ªÂÍÈÎfi, ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋, ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤·, ƒˆÛ›·, ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›·, ∆Ô˘ÚΛ·.

1) 62

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

∂Ì›˜, ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ÙˆÓ ∂›ÎÔÛÈ Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÛÙȘ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2009. 2) ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹, ÌÈ· ÎÚ›ÛË Ô˘ Ô͇ÓıËΠ·fi ÙfiÙ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙËı‹Î·Ì ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿, Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ˙ˆ¤˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ Û οı ¯ÒÚ· Î·È Ô˘ fiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÈχÛÔ˘Ó. ªÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË ··ÈÙ› ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· χÛË.


3) ∞ÊÂÙËÚ›· ÙˆÓ ÛΤ„ÂÒÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ›ÛÙË fiÙÈ Ë Â˘ËÌÂÚ›· Â›Ó·È ·‰È·›ÚÂÙË, fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌË, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Î·È fiÙÈ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ì·˜ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙˆÓ ÛÎÏËÚ¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÛÙȘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ÈÔ ÊÙˆ¯¤˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∆¤ÏÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÁÂÓÂÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÛʷϤ˜ ıÂ̤ÏÈÔ ÁÈ· ÌÈ· ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌË ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË Î·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Â˘ËÌÂÚ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÓÔÈÎÙ‹ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Û ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜. 4) ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ˘ÔÛ¯Âı‹Î·Ì ۋÌÂÚ· Ó· οÓÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· Ó·: ñ ∞ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë ··Û¯fiÏËÛË, ñ ¢ÈÔÚıˆı› ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÒÛÙ ӷ ·ÔηٷÛÙ·ı› Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜, ñ ∂ÓÈÛ¯˘ı› Ë ÂÔÙ›· Î·È Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ñ ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·Ûı› Ë ·ÚÔ‡Û· ÎÚ›ÛË, ñ ¶ÚÔÏËÊıÔ‡Ó Ù¤ÏÔ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ, ñ ¶ÚÔˆıËı› ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ó· ·ÔÎÚÔ˘Ûı› Ô ÚÔÛٷ٢ÙÈÛÌfi˜, ÁÈ· Ó· ‰ڷȈı› Ë Â˘ËÌÂÚ›·, ñ √ÈÎÔ‰ÔÌËı› ÌÈ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û· fiÏÔ˘˜, Ú¿ÛÈÓË Î·È ·ÂÈÊfiÚÔ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË. ¢ÚÒÓÙ·˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È ı· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌÈ·˜ ·ÚfiÌÔÈ·˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. 5) √È Û˘Ìʈӛ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ηٷϋͷÌ ۋÌÂÚ·, Ó· ÙÚÈÏ·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ∆·Ì›Ԣ (¢¡∆) Û 750 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ó¤ˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ∆Ú·‚˯ÙÈÎÒÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ (SDR) ‡„Ô˘˜ 250 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ÂÈϤÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¶ÔÏ˘ÌÂÚÒÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ∆Ú·Â˙ÒÓ (MDB) Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 100 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì 250 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÚfiÛıÂÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·fi Û˘ÌʈÓË̤Ó˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢¡∆ ÁÈ· ÙËÓ Ì ÂίÒÚËÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÊÙˆ¯fiÙÂÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ÚfiÛıÂÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‡„Ô˘˜ 1,1 ÙÚÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ª·˙› Ì ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô, Ù· Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙ· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∞ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛ˘ Î·È Ù˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ 6) ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ı· ‰È·ÛÒÛÂÈ ‹ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÏÏÈÒ˜ ı· ›¯·Ó ¯·ı› Î·È Ë ÔÔ›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ı· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ 5 ÙÚÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ı· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ηٿ 4 ÙÔȘ ÂηÙfi Î·È ı· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË Û ÌÈ· Ú¿ÛÈÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂›Ì·ÛÙ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ·Ô‰ÂÎÙ‹˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛ˘. 7) √È ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ì·˜ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ‰Ú¿ÛË. ∆· ÂÈÙfiÎÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÎÔ› Ì ÂÈıÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÔÈ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ì·˜ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛ¯Âı› Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÂÎÙ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï‹ÚË ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ù˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÌË Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È fï˜ Û˘ÓÂ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚfiπ·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

63


ÙËÙ· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. 8) √È ‰Ú¿ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. Œ¯Ô˘Ì ·Ú¿Û¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ÂÚÈÂÎÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ˜ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ·˘Ùfi Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, Ó· Â·ÓÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï·ÈÔ˘¯È΋ ‚¿ÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ù¤˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÙÔÍÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜. ∂›Ì·ÛÙ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì fiϘ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ÚÔ‹ ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛı› Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ì·˜ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ ·ÔÊ·ÛÈÛı¤Ó, ·fi ÙÔ˘˜ G20, Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. 9) ™˘ÓÔÏÈο, fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÈÔ Â˘Ú›· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÒıËÛË Î·È ÙÔ ÈÔ ÂÚÈÂÎÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹. ∏ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ‰Ú¿ÛË ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ™‹ÌÂÚ·, ¤¯Ô˘Ì ÂÈϤÔÓ Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÚfiÛıÂÙˆÓ fiÚˆÓ ‡„Ô˘˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ 1 ÙÚÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ̤ۈ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. 10) ∆ÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· ÙÔ ¢¡∆ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ı· Í·Ó·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ı· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ 2 ÙÔȘ ÂηÙfi ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010. ∂›Ì·ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÌʈӋ۷Ì ۋÌÂÚ· Î·È Ë ·ÎÏfiÓËÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ì·˜ fiÙÈ ı· ÂÚÁ·ÛÙԇ̷̠˙› ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Î·È ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË , ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ·ÂÈÊÔÚ›·, ı· ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Ù¿Û˘ ÁÈ· ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË. ¢ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì fiϘ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ˙ËÙԇ̠·fi ÙÔ ¢¡∆ Ó· οÓÂÈ Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏËÊı› Î·È ÁÈ· ÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜. 11) ∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ·ÂÈÊÔÚ›· Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ·ÍÈfiÈÛÙ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÙÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ˙‹ÙËÛ˘. ∂›Ì·ÛÙ ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ fiÙÈ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Û˘ÌʈÓË̤Ó˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ì·˜ ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ٷ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ÎfiÛÙË ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ì·˜, ÌÂÙÚÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙË Îϛ̷η Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Û ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. 12) £· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì fiϘ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ì·˜ Û ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È ı· ·¤¯Ô˘Ì ·fi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ Î·È ÚÔˆıԇ̠¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ‰ÈÂıÓ¤˜ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. £· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ, ÙÒÚ· Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÌÈ· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ·ÌÂÚfiÏËÙË Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ¢¡∆ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ì·˜, ÛÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì·˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂Ó‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÂÔÙ›·˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘ 13) µ·ÛÈΤ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÂÔÙ›· ‹Ù·Ó ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ·Èٛ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∏ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ‰ÂÓ ı· ·ÔηٷÛÙ·ı› ̤¯ÚÈ Ó· ·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ›ÛÙË ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·. £· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ‰Ú¿ÛÂȘ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ, ·ÁÎfiÛÌÈ· ÈÔ Û˘ÓÂ¤˜, ÂÔÙÈÎfi Î·È Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ô˘ ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÌÂ64

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


Á¤ı˘ÓÛË Î·È ı· ˘ËÚÂÙ› ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. 14) ™˘ÌʈÓԇ̠ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· Ú˘ıÌÈÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ì·˜ Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú¿. ∞ÏÏ¿ Û˘ÌʈÓԇ̠Â›Û˘ Ó· ÛÙÂÚÂÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È Ó· ı¤ÛÔ˘Ì Û ÈÛ¯‡ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒ˜ Û˘ÌʈÓËÌ¤ÓˆÓ ˘„ËÏÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ, Ô˘ ··ÈÙ› ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∏ ÂÓ‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓË Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÂÔÙ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆı› ÙËÓ ÎÔÛÌÈfiÙËÙ·, ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ̤ۈ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ó· ·Ì‚χÓÂÈ ·Ú¿ Ó· Ô͇ÓÂÈ ÙÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÎÏÔ, Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Û ·Î·Ù¿ÏÏËϘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ËÁ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È Ó· ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·Ó¿ÏË„Ë ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. √È Ú˘ıÌÈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÂfiÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Î·È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈı·Ú¯›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ó· ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, Ó· ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. 15) ¶ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¢Ú¿Û˘ Ô˘ Û˘ÌʈӋıËΠÛÙË ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜, fiˆ˜ ÂÎÙ›ıÂÙ·È ÛÙË Û˘ÓËÌ̤ÓË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔfi‰Ô˘. ∂ΉÒÛ·Ì ۋÌÂÚ· ÂÈϤÔÓ ÌÈ· ¢‹ÏˆÛË ∂Ó‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘ÌʈÓÔ‡ÌÂ: ñ ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ó¤Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (FSB), Ì ÌÈ· ÂÓ‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓË ÂÓÙÔÏ‹, ˆ˜ ‰È¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (FSF), Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ G20, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ FSF, ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ŸÙÈ ÙÔ FSB Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ¢¡∆ ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÁηÈÚfiÙÂÚË ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ñ ¡· ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÔ˘Ì ٷ Ú˘ıÌÈÛÙÈο Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ì·˜ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Û˘ÓÂÙ‹˜ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ñ ¡· ‰È¢ڇÓÔ˘Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÔÙ›· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙËÌÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÂÚÁ·Ï›· Î·È ·ÁÔÚ¤˜. ∞˘Ù‹ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û˘ÛÙËÌÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ˘ (hedge funds). ñ ¡· ÂȉÔÎÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙȘ Ӥ˜ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ FSF Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÏËڈ̤˜ Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ·ÂÈÊfiÚ· Û¯‹Ì·Ù· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢ı‡ÓË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ñ ¡· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ‰Ú¿ÛË, fiÙ·Ó ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë, Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÔÛfiÙËÙ· Î·È ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤·. ™ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ìfi¯Ï¢ÛË Î·È Ó· ··ÈÙÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û ηÏÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ñ ¡· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ‰Ú¿ÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ÌË Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈ̘ ‰ÈηÈÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·‰Â›ÛˆÓ. ∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ΢ÚÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ٷ ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·˜ Î·È Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Ì˘ÛÙÈÎÔ‡ ¤Ú·ÛÂ. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ô √√™∞ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ۋÌÂÚ· ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ ÎÚ·ÙÒÓ, fiˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ºfiÚÔ˘Ì ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ñ ¡· ηϤÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÌÔÚʈ٤˜ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛıÔ‡Ó ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Ì ÂfiÙ˜ Î·È Ú˘ıÌÈÛÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó Ù· ÚfiÙ˘· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË Î·È ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ Î·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Û¯‹Ì· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ. ñ ∆¤ÏÔ˜ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙË Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÂÔÙ›· Î·È Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛı› fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÎÒπ·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

65


‰ÈΘ ηÏÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Â ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. 16) ¢›ÓÔ˘Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËΠ̠ÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¢Ú¿Û˘. Œ¯Ô˘Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ FSB Î·È ÙÔ ¢¡∆ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô , Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÎÚÔ‡Û˘ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ¢Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÛÙË ™ÎˆÙ›·. ∂Ó‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ 17) √È ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ÔÈ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛ˘, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÒÚ· Î·È ·˘Ù¤˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· Ú¤Ô˘Ó ÎÂÊ¿Ï·È· ÚÔ˜ ·˘Ù¤˜. ∞˘Ùfi ··ÈÙ› ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ¢¡∆. °È· ·˘Ùfi Û˘ÌʈӋ۷Ì ۋÌÂÚ· Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÂÈÚfiÛıÂÙ· 850 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· Û fiÚÔ˘˜ ̤ۈ ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› Ë ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Û ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·ÓÙÈ΢ÎÏÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ÙÚ·Â˙È΋˜ Â·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘, ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÂÌÔÚ›Ô˘, ÛÙ‹ÚÈ͢ ÈÛÔ˙˘Á›ˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ, ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ‰·Ó›ˆÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi: ñ Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¢¡∆ ̤ۈ ¿ÌÂÛ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi Ù· ̤ÏË Î·Ù¿ 250 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı· ÂÓۈ̷و̤Ó˘ Û ¤Ó· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ Î·È ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙÔ ¡¤Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ¢·ÓÂÈÛÌÔ‡, ·˘ÍË̤ÓÔ˘ ¤ˆ˜ 500 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ‰·ÓÂÈÛÌfi ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·Ó Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô. ∂›Û˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ 10 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·fi ÙȘ ¶ÔÏ˘ÌÂÚ›˜ ∞Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ∆Ú¿Â˙˜ (MDB) , Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì ¯·ÌËÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì fiÙÈ fiϘ ÔÈ MDB ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. 18) ∂›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˜ Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ fiÚÔÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Î·È Â˘¤ÏÈÎÙ· ÁÈ· Ó· ÛÙËÚȯı› Ë ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË. Àfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ηψÛÔÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ¢¡∆ Ì ÙȘ Ӥ˜ ∂˘¤ÏÈÎÙ˜ °Ú·Ì̤˜ ¶ÈÛÙÒÛÂˆÓ (FCL) Î·È ÙÔ ·Ó·ıˆÚË̤ÓÔ ÙÔ˘ Ï·›ÛÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È fiÚˆÓ , Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ¢¡∆ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙȘ ˘ÔΛÌÂÓ˜ ·Èٛ˜ ÁÈ· ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÏËÚˆÌÒÓ Î·È ¯ˆÚÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÚÔÒÓ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ̤·. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ‰È¢ı¤ÙËÛË FCL. 19) Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ∂ȉÈÎÒÓ ∆Ú·‚ËÎÙÈÎÒÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ¤ÓÂÛË 250 ‰È˜ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì Â›Û˘ ÙËÓ Â›ÁÔ˘Û· ·ڈÛË Ù˘ ∆¤Ù·ÚÙ˘ ∆ÚÔÔÔ›ËÛ˘. 20) °È· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ì ÙËÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÛËÌ·Û›·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÓÔÌÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ Û˘ÌʈӋ۷Ì ۋÌÂÚ· ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙ· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. £· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙȘ Ӥ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ , Î·È ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ Î·È 66

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÈÔ ÊÙˆ¯ÒÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ÊˆÓ‹ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·˘ÍËı› Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È Ë ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·˘ÙÒÓ Ì¤Ûˆ ηχÙÂÚ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÂÔÙ›·˜ Î·È Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi: ñ ¢ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ÛÙÔ ¢¡∆ Ô˘ Û˘ÌʈӋıËΠÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2008 Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ¢¡∆ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011. ñ ™˘ÌʈÓԇ̠fiÙÈ, ¤Ú· ·fi ·˘Ùfi, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·Ûı› Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ∆·Ì›Ԣ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¢¡∆ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. ñ ¢ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∆Ú¿Â˙· Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛıËÎ·Ó ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÂÈϤÔÓ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Û˘Ófi‰Ô˘˜, ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ „‹ÊˆÓ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢Û˘ Ì ¤Ó· ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈÓËı› ÛÙËÓ Â·ÚÈÓ‹ Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ 2010. ñ ™˘ÌʈÓԇ̠fiÙÈ ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È Ù· ·ÓÒٷٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ·ÓÔÈÎÙ‹ ‰È·Ê·Ó‹ Î·È ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜. ñ ∆¤ÏÔ˜, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢¡∆ Î·È Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ, Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙˆÓ G20, Ó· ‰È·‚Ô˘Ï¢ı› Â˘Ú‡Ù·Ù· Û ÌÈ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Û· ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û‡ÓÔ‰Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙȈı› Ë ÈηÓfiÙËÙ· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. 21) ¶¤Ú·Ó Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Ӥ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ Û˘ÌʈӋ۷Ì ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Í›Â˜ Î·È ·Ú¯¤˜ Ô˘ ı· ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ¯¿ÚÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÚÔۂϤÔÓÙ·˜ Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓ‹ Ì·˜ Û‡ÓÔ‰Ô. §·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘fi„Ë ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Û ¿ÏÏË ÊfiÚ· ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË ¯¿ÚÙ· ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÚÔÛٷ٢ÙÈÛÌfi Î·È ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ 22) ∏ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌÔÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ ÁÈ· ÌÈÛfi ·ÈÒÓ·. ∆ÒÚ· fï˜ ˘Ô¯ˆÚ› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ Êı›ÓÔ˘Û· ˙‹ÙËÛË ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È ·fi ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ȤÛÂȘ ÁÈ· ÚÔÛٷ٢ÙÈÛÌfi Î·È ÙË ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ›ÛÙˆÛ˘. ∏ Â·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¢ÂÓ ı· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ٷ ÈÛÙÔÚÈο Ï¿ıË ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÛÌÔ‡ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ. ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi: ñ ∂Ȃ‚·ÈÒÓÔ˘Ì ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ: Ó· ·fiÛ¯Ô˘Ì ·fi ÙËÓ ¤ÁÂÚÛË Ó¤ˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‹ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Ó¤Ô˘˜ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ‹ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ̤ÙÚ· ÌË Û˘ÓÂ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜. ∂ÈϤÔÓ, ı· Â·ÓÔÚıÒÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ·ÚfiÌÔÈ· ÂÓ ÈÛ¯‡ ̤ÙÚ·. ∂ÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010. ñ £· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ¢ÂÓ ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÚÔÛٷ٢ÙÈÛÌfi, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ̤ÙÚ·, Ô˘ ÂÚÈÔÚ›π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

67


˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ÚÔ¤˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ , ÂȉÈο ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜. ñ £· ÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ÙÔÓ ¶√∂ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Ù¤ÙÔÈ· ̤ÙÚ· Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ ¶√∂ , Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ ÙÔ˘˜, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÙËÓ ÚÔÛÎfiÏÏËÛ‹ Ì·˜ Û ·˘Ù¿ Ù· ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· Û ÙÚÈÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË. ñ £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‚‹Ì·Ù· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù¿ ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ñ ∆¤ÏÔ˜ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 250 ‰È˜ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Ì¤ÛˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ MDB (¶ÔÏ˘ÌÂÚÒÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ∆Ú·Â˙ÒÓ). £· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Â›Û˘ ·fi ÙȘ Ú˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ Ì·˜ ·Ú¯¤˜ Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË Ù˘ ‰È·ı¤ÛÈÌ˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ ÁÈ· ÎÂÊ·Ï·ÈÔ˘¯ÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÚÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. 23) ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì Û ÌÈ· ÊÈÏfi‰ÔÍË Î·È ÂÍÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÛÙÔÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi °‡ÚÔ Ù˘ Doha, Ô˘ Â›Ó·È ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ·Ó·Áη›·. ∞˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 150 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. °È· Ó· ÙÔ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ›̷ÛÙ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ¿Óˆ ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È ·˘Ù‹Ó ·Ó·ÊÔÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ. 24) £· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ì ÂÎ Ó¤Ô˘ Î·È ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÔ¯‹ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰È·ÚΛ˜ ÂÚÁÒ‰ÂȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È fiϘ ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ófi‰Ô˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÚfiÔ‰Ô˜. ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÌÈ·˜ ‰›Î·È˘ Î·È ·ÂÈÊfiÚÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ 25) ∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ·ÏÏ¿ Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ٷ ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ÌÈ· ‰›Î·ÈË Î·È ·ÂÈÊfiÚÔ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¢ÚfiÛ‚ÏËÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÙˆ¯fiÙÂÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ Ì·˜ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÁÈ· Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚΛ·˜ ‚Ï¿‚Ë ÁÈ· ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi: ñ ∂·Ó·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ì ÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Ì·˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙÔ˘˜ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡˜ ™Ùfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÃÈÏÈÂÙ›·˜ (Millennium Development Goals) Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ∂›ÛËÌË ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ µÔ‹ıÂÈ·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· µÔ‹ıÂÈ· ÁÈ· ∂ÌfiÚÈÔ, ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙ· Gleneagles, ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛ·¯¿ÚÈ· ∞ÊÚÈ΋. ñ √È ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ı· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó 50 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÒıËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ‰È·Ê‡Ï·Í˘ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Û ¯ÒÚ˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ˆ˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÁÈ· ·˘Ù¤˜ Î·È ¿ÏϘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ñ ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙȘ ÊÙˆ¯fiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ¶Ï·›ÛÈÔ ∂˘¿ıÂÈ·˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ¢È¢ÎÔχÓÛÂȘ Û ∫Ú›ÛÂȘ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ∆·¯Â›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘. ñ Œ¯Ô˘Ì ‰ÂÛÌ¢ı›, Û Ï‹ÚË Û˘Ó¤ÂÈ· Ì ÙÔ Ó¤Ô ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, fiÙÈ ÔÈ ÚfiÛıÂÙÔÈ fiÚÔÈ ·fi Û˘ÌʈÓË̤Ó˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ·fi ÙÔ ¢¡∆ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó, Ì·˙› Ì ÙÔ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÂÈÛfi‰ËÌ·, ÁÈ· Ó· ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó 6 ‰È˜ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÚfiÛıÂÙ˘ ·Ú·¯ˆÚËÛȷ΋˜ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙȘ ÊÙˆ¯fiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰˘Ô-ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ∫·Ïԇ̠ÙÔ ¢¡∆ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂·ÚÈÓ‹ ™‡ÓÔ‰Ô. ñ Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· ·Ó·ıˆڋÛÔ˘Ì ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· ÙÔ˘ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ∞ÂÈÊÔÚ›·˜ ÃÚ¤Ô˘˜ Î·È ˙ËÙԇ̠·fi ÙÔ ¢¡∆ Î·È ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∆Ú¿Â˙· Ó· οÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÚÔ˜ ÙË ¢ÈÂ68

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


ıÓ‹ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙȘ ÂÙ‹ÛȘ Û˘Ófi‰Ô˘˜. ñ ∆¤ÏÔ˜, ηÏԇ̠ÙÔÓ √∏∂, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÈÔ Â˘ÚfiÛ‚ÏËÙÔ˘˜. 26) ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. ¢ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ӷ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¢ηÈڛ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ì¤Ûˆ ̤ÙÚˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. £· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ‰›Î·ÈË Î·È ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÁÈ· ¿Ó‰Ú˜. °È· ·˘Ùfi ηψÛÔÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù˘ ™˘Ó‰È¿Û΄˘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞·Û¯fiÏËÛË Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ƒÒÌ˘ Î·È ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó. £· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË, ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È Ì¤Ûˆ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÈÔ Â˘·ı›˜. ∫·Ïԇ̠ÙË ¢ÈÂıÓ‹ √ÚÁ¿ÓˆÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó·ÏËÊı›Û˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. 27) ™˘ÌʈӋ۷Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÒıËÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ÌÈ·˜ ÂÏ·ÛÙÈ΋˜, ·ÂÈÊfiÚÔ˘ Î·È Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. £· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·ı·ÚÒÓ, ηÈÓÔÙfïÓ, ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ fiÚˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì ¯·ÌËÏ‹ ¯Ú‹ÛË ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿ÎˆÓ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ∂Óı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ì ÙȘ MDB Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. £· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÂÚÁ·ÛÙԇ̷̠˙› Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ·ÂÈÊfiÚ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜. 28) ∂·Ó·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ì ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÌÈ·˜ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜, ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÎÔÈÓÒÓ ·ÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ, Î·È Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ÛÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë ∫ÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ∞ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ √∏∂ ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009. ∫¿ÓÔÓÙ·˜ Ú¿ÍË ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ì·˜ 29) Œ¯Ô˘Ì ‰ÂÛÌ¢ı› Ó· ÂÚÁ·Ûıԇ̠·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ٷ ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿ Û Ú¿ÍË. ™˘ÌʈÓԇ̠ӷ Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠ͷӿ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ·Ó·ÛÎfiËÛË Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ Â› ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂÒÓ Ì·˜.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

69


∞ƒ£ƒ√ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ªÈÏÙÈ¿‰Ë µ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙË

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜

70

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·, ·Ó¤ÙÚ„ οı Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Î·È Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ηıÒ˜ Ë ÎÚ›ÛË ¤ÊÂÚ ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÂıÓÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÌËÓÒÓ.


ª¤Û· Û ¤Ó· ¤ÓÙÔÓÔ Îϛ̷ ȤÛÂˆÓ Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì›ÓÂÈ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙË Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È Ë ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ¶¿ÓÙˆ˜, Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Â’ Ô˘‰ÂÓ› Ó· ÂÈÛÎÈ¿˙Ô˘Ó fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ¢¯ı›, ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‹‰Ë ·fi ÙÔ 2004, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Â‰›ˆÍ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘, ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜, ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ™Ùfi¯Â˘Û ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Îϛ̷η˜ Î·È ÂÓı¿ÚÚ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ Î·È ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Û Ӥ˜ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Û ӤԢ˜ ÙÔÌ›˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘. µÂÏÙ›ˆÛ ÙÔ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ¤‰ˆÛ ¤ÌÊ·ÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÌÊ·Ó‹. ∞fi ÙÔ 2004 Î·È ÌÂÙ¿ ÂÈÙ‡¯ıËΠÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÂÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜: ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Û ·fiÏ˘ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 16,7 ‰È˜ ¢ÚÒ ÙÔ 2006, ÙÔ 2007 ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· 17,5 ‰È˜ ¢ÚÒ, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2008 ·Ú¿ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ÛËÌÂÈÒıËΠ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1,1% ÔÈ Ôԛ˜ ¤Êı·Û·Ó Ù· 17,4 ‰È˜ ¢ÚÒ. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ˆ˜ ÎÈÓËÙ‹ÚÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÎfiÌ‚Ô˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ¡.∞. ∂˘ÚÒ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ, Ì ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ù˘, ÙË ÌÂÙÂͤÏÈÍ‹ Ù˘ ·fi ¯ÒÚ· ηٷӿψÛ˘ Û ¯ÒÚ· ‰È·ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ ˆ˜ ΤÓÙÚÔ ·ÚÔ¯‹˜ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ fi¯È ˆ˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÎÏÂÈÛÙ‹ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ 11 ÂÎ. ηٷӷψÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÈ·˜ ¢ڇÙÂÚ˘ Î·È ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ηٷӷψÙÒÓ. ∏ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Ì·˜. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‹‰Ë ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¡.∞. ∂˘ÚÒ˘ ÂÂÓ‰˘Ì¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·È· ¿Óˆ ÙˆÓ 16 ‰È˜ ¢ÚÒ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¿Óˆ ·fi 200.000 ÂÈÙfiȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ¿Óˆ ·fi 3.200 ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ 20% Ù˘ ÙÚ·Â˙È΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÓÂÚÁ¿ ¿Óˆ ÙˆÓ 4.000 ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÂÚ› Ù· 6.000 ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ ÚÒÙÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ¶°¢ª, ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ÙË ™ÂÚ‚›·, ÙÚ›ÙÔÈ ÛÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙË µÔÛÓ›·-∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË. ∞˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÔÏÈÙÈÎfi, ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ Ó· ÙÔ ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ, ȉ›ˆ˜ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ·. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û˘¯Ó¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÚÓËÙÈο. ◊‰Ë, fiÛ· ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ 28 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È fiÙÈ ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϋÍÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ÛÙ· µ·ÏοÓÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·ÎfiÈÛÙ· ·fi "Ê›ÏÔ˘˜" Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÁ› Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ· µ·ÏοÓÈ· Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ı· Û˘ÚÚÈÎÓˆı›. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ fiÌÔÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ fiÙÈ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ·Ô-Â¤Ó‰˘Û˘, ÂÈÛÎÂÊı‹Î·Ì ÚfiÛÊ·Ù· ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ÙË ™ÂÚ‚›· Î·È ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ÙÔÓ›Û·Ì fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÔÙÂÏ› ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ¶ÚfiıÂÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó (ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο Î.·. ) Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi. ¡· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·, ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ÙËÓ Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ̤ÓÔÓÙ·˜ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

71


fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔÈ ·fi ÙË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ˜. ªÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· fï˜ Î·È ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿. ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÔ ·ÂÈÏ‹ ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. ∂˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ٷ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Ó· ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜, Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ì·˜, Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Ì·˜. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÛÔ Î·È ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¢ÂÏÈÍ›· Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ¤Ó· ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √È ŒÏÏËÓ˜ ·Ú·‰ÔÛȷο ‰È·ÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ì·˜ Î·È ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Ì·˜ ‰·ÈÌfiÓÈÔ, ·ÚÂÙ¤˜ Ô˘ ·Ó¤Î·ıÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∏ ÎÚ›ÛË Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜, Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙԇ̠ÛÙȘ Ӥ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ì·˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ˜ χÛÂȘ.

72

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


∏§∂∫∆ƒ√¡π∫Œ™ À¶∏ƒ∂™ÿ∂™ °π∞ ∆∞ ªŒ§∏ ∆√À ∂µ∂£ ¢Â ı¤ÏÂÈ ÎfiÔ, ı¤ÏÂÈ ÙÚfiÔ! ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ∆ÚfiÔ! ∆Ô ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Û·˜ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ fiÔ˘ Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ, fiÔÙ ÙÔ ıÂÏ‹ÛÂÙÂ! ªÂ ¤Ó·Ó ·Ïfi Έ‰ÈÎfi Î·È ÙËÓ ÈÛÙˆÙÈ΋ Û·˜ οÚÙ·, ÌÔÚ›Ù Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÙ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û·˜ Î·È Ó· ÂÎÙ˘ÒÛÂÙ ·¢ı›·˜ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Û·˜ ‰ˆÚ¿Ó.

∆ÒÚ·, ÎÂÚ‰›ÛÙ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì·, Ì ÙȘ Ӥ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂.µ.∂.£.! ∞Á·ËÙ¿ ̤ÏË, ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ¯·Ú¿ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Û·˜ ‰›ÓÂÈ ϤÔÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ÙÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ Û·˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘. √È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Ó·È Ë ÏËڈ̋ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ÂÈÌÂÏËÙËÚȷ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜. Œ¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ϤÔÓ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Û·˜, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹, Ó· Û˘Ó‰Âı›Ù ̤ۈ internet Ì ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜, Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÙ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ Û·˜ Ì ÙËÓ ÈÛÙˆÙÈ΋ Û·˜ οÚÙ· Î·È Ó· ÂÎÙ˘ÒÛÂÙ ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Û·˜ ‹ Ó· ÙÔ ·ÔıË·ÛÂÙ ÛÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒÓÙ·˜ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì·. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙÔ site ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜/Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, Ó· ÙȘ ÂÎÙ˘ÒÛÂÙ ÛÙÔÓ ÂÎÙ˘ˆÙ‹ Û·˜ Î·È Ó· ÙȘ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÙ ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ù·¯‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ™·˜ ηÏÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ www.ebeth.gr, ‰›Ô «∏ÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£» ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÊfiÚÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û·˜ ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ì ٷ¯˘‰ÚÔÌÈο ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Û·˜ Έ‰ÈÎfi ÚfiÛ‚·Û˘, ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜.


∞ƒ£ƒ√ ÙÔ˘ °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÚÒËÓ ¶Ú‡Ù·ÓË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ηıËÁËÙ‹ °ÈÒÚÁÔ˘ ∆ÛÈfiÙÚ·

¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¶fiÏÔ˜ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜: ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜

¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ, ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¶fiÏÔ˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ˆ˜ ·È¯Ì‹ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 4 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó 25 Ì‹Ó˜. ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Û‡ÛÙËÌ· ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ì ¿ÌÂÛË Âȉ›ˆÍË ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÙÔ˘˜, ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

74

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


√È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¶fiÏÔ˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÂÛÙÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜: - ∂˘Ú˘˙ˆÓÈÎÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Internet. - æËÊÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. - §ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÁÓÒÛ˘ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡. ∂ȯÂÈÚ‹Û·ÌÂ, ̤۷ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¶fiÏÔ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜, Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ηÈÓÔÙfi̘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, Û fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¢ÒÛ·Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û ÙÔÌ›˜ Ô˘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ∆¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋, ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Î·È ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ∂›Û˘, ÛÎÔfi˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ë ÚÔÒıËÛË Î·ÈÓÔÙÔÌÈÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜. ™Ùԯ‡۷Ì Ì ÙÔÓ ¶fiÏÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Û‡ÌÏÂÁÌ· ¤Ú¢ӷ˜, Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¤ÓÙ·Û˘ - ÁÓÒÛ˘ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Ì ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. °È· Ó· ÙÔ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÚÔˆı‹Û·Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ, ÂÌÔÚÈÎÒÓ, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¶fiÏÔ˜ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 26 ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Ô˘ ÂÈÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: - 14 ÎÔÈÓÔڷ͛˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó 14 Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· ¤ÙÔÈÌ· Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô. - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¤Ó٠ٯÓÔ‚Ï·ÛÙÒÓ (ÂÙ·Èڛ˜ spin-off ). ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ¤Ú¢ӷ˜ ·fi ÈÛ¿ÚÈı̘ ÂÙ·Èڛ˜. ∏ ¤Ú¢ӷ Á›ÓÂÙ·È Âȯ›ÚËÛË. - ∆ÚÂȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ Ï·ÙÊfiÚ̘. ªÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. - ∆¤ÛÛÂÚȘ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ÀÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ¶fiÏÔ˘: ÚÔ‚ÔÏ‹, ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ (Ô˘ Ô‰Â‡Ô˘Ó ÔÈ ∆¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ∂™¶∞ 2007-2013), ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·ÏÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ (·ÚÈÛÙ›·). ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶fiÏÔ˘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ̤ÏË 36 ÊÔÚ›˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 27 Â›Ó·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ù· ·Î·‰ËÌ·˚ο Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈο ȉڇ̷ٷ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Î·È ıÂÛÌÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, fiˆ˜ Ô ™∂¶µ∂ Î·È Ô ™µµ∂ Î·È Î·ÈÓÔÙfi̘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶fiÏÔ˘ ÂËÚ¤·Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, fiˆ˜ Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ∞-∆∂π, Ù· ÂÚ¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ·, ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÙËÓ ∆¯ÓfiÔÏË, ÙÔ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ¶¿ÚÎÔ, ÙȘ £ÂÚÌÔÎÔÈÙ›‰Â˜, ÙÔ ∫∂∆∞ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘, ªª∂, ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. ªÂÁ¿ÏÔ Î¤Ú‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¶fiÏÔ˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜. ŒÙÛÈ Î·ÙÔÚıÒÛ·Ì ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Ì¿˙· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi ÙȘ ÎÔÈÓÔڷ͛˜ ÙÔ˘ ¶fiÏÔ˘, ·¤‰ˆÛ·Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Î·È ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ηÈÓÔÙfi̘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÊÔÚ›˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔÓ ¶fiÏÔ. ø˜ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·Ó·Ê¤Úˆ Ù· ÂÍ‹˜: 1. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ‰›ÎÙ˘Ô Living Labs ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ MEDLAB, Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Interreg - MED, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÙ·›ÚÔ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, Â›Û˘, ˆ˜ ÂÙ·›ÚÔÈ Ô¯ÙÒ ÊÔÚ›˜ ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂ Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË ÂÁÎÚ›ıËΠπ·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

75


‹‰Ë Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ·fi ÙÔ ∂∆¶∞ 1,3 ÂÎ. ¢ÚÒ (75%) Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂıÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ (25%). 2. ÀÔ‚Ï‹ıËΠÚfiÙ·ÛË Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ¤Í˘ÓˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Interreg - IV C, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÙ·›ÚÔ ÙÔ ∞¶£ (ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Urenio). ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∞ÓÔȯً˜ ¶Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ æËÊÈ·ÎÒÓ ¶fiÏÂˆÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ˆ˜ ÂÙ·›ÚÔÈ 13 ÊÔÚ›˜ ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂, Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 2 ÂÎ. ¢ÚÒ. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Û ¤ÓÙ ̋Ó˜. 3. ∫·Ù¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰˘Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·Ú·‰ÔÙ¤· ÙÔ˘ ¶fiÏÔ˘ (ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜), Ù· ÔÔ›· ‹‰Ë Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ·Ô‰ÂÎÙ¿, ÂÓÒ ¤Ù˘¯·Ó ˘„ËÏ‹˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¶fiÏÔ˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·», Ì ·ÚÌfi‰ÈÔ ÊÔÚ¤· Â›‚Ï„˘ ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ŒÚ¢ӷ˜ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚÔÊËı› ÙÔ 96,37% ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÔÛÔÙÈο ÛÙÔȯ›·. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó 22 ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 36 ÊÔÚ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó 57 ÔÌ¿‰Â˜ ¤ÚÁÔ˘, ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 150 ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, ÂÓÒ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ‹Ù·Ó 220 ¿ÙÔÌ·. ∞Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó Î·È ·Ú·‰fiıËÎ·Ó 258 ·Ú·‰ÔÙ¤·, ηıÒ˜ Î·È 41 Ó¤· ÂÚÁ·Ï›·, ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›Â˜, ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜. ∂ÁÈÓ·Ó 69 ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÂÓË̤ڈÛ˘, ‰È¿‰ÔÛ˘, ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È 59 ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈ· Î·È ÂÚÈÔ‰Èο. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó 24 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, ˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ 178 ÂÙ·Èڛ˜ Î·È ·ÔÓÂÌ‹ıËΠ¤Ó· ‰›ψ̷ ¢ÚÂÛÈÙ¯ӛ·˜. ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¶fiÏÔ˘ ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ë ·Ú¯‹, Ë ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007 - 2013 ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ, ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ Û ÎfiÌ‚Ô Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜, ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· fiÏË ÙË ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË.

76

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


Primo Q ¡¤·, ηÈÓÔÙfiÌÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-̤ÏË ÙÔ˘ ∞Á·ËÙÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, ∂›Ì·ÛÙ ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈfi Ì·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ Palmos Analysis, ÂÁηÈÓ›·Û - Î·È ‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÈÏÔÙÈο ¤Ó· Ó¤Ô, Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌÔ ÙÚfiÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘: ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Primo Q. ªÂ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹, fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó, ÛÙÔ ∂µ∂£, ¿ÌÂÛ·, ·ÍÈfiÈÛÙ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù· ·ÊÔÚÔ‡Ó, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ̤ۈ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ οı ÊÔÚ¿ ÊÔÚ›˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∂µ∂£. √ ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ·fi„ÂÒÓ Û·˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ïfi˜. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ·Ó·Î‡ÙÂÈ Î¿ÔÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ∂µ∂£ ıˆÚ› ·Ó·Áη›Ô Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ı· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È, ÛÙÔ e–mail Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ Û·˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·, Ì ۇӉÂÛÌÔ (link) ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘. ™Â οı Âȯ›ÚËÛË Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜, ÙÔ e–mail Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Î·Ù·¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È ÛÙ·ıÂÚfi fiÓÔÌ· ¯Ú‹ÛÙË (username) ηıÒ˜ Î·È ¤Ó·˜ Έ‰ÈÎfi˜ (password) Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È Ù· ÔÔ›· ı· Û·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿. ∞Á·ËÙÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, Û·˜ ·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Primo Q, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· Ôχ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÔÏÏÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ, ˆ˜ ÙÒÚ· ÙÔÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ Îˆ‰ÈÎfi, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Ó· ÙÔ ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ Ê·Í 2310-370.175 ‹ 370.136, ÂÓÒ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ & ŒÚ¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, 2310-370.180-1. ∂ˆÓ˘Ì›· ∂ȯ›ÚËÛ˘:

T·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË:

∞.º.ª.:

TËÏ.:

"

site:

e-mail:

ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÎÙ›ÌËÛË √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜


∞ƒ£ƒ√ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢∂£ A.E., ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ¶Ô˙ÚÈΛ‰Ë

∏ ÎÚ›ÛË ¯Ù‡ËÛ ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÂÎıÂÛȷ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜

78

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

ËÓ fiÚÙ· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÎıÂÛȷ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ¯Ù‡ËÛÂ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÎıÂÛȷΤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÓˆÛË ∂Îı¤ÛÂˆÓ (UFI) Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤Ú¢ӷ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Û 83 ¯ÒÚ˜, ÒÛÙ ӷ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Ò˜ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÎıÂÛȷ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·.


µ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ‹‰Ë ˘Ô¯ÒÚËÛË Û ÂÙ·ÈÚÈΤ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂÁÁڷʤ˜ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈ·, ÂÓÒ fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›Ó·È Ë ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÎıÂÙÒÓ ÛÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ ›Ù ·fi ÎÚ·ÙÈΤ˜ ›Ù ·fi ·˘ÙfiÓÔ̘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÚÔηٷ‚ÔÏÒÓ. ¶ÔÏÏÔ› ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙÔ Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÛÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÚÔ˚fiÓ. ªÂÙ¿ ÙȘ ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2008, Ë Î¿Ì„Ë ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ¤ÁÈÓ ·ÈÛıËÙ‹. ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ˆÚÒÓ ˘‹ÚÍ Ì›ˆÛË ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ, ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÎıÂÙÒÓ, ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ ÂÎı¤Ù˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· Ù¿ÛË ·Î˘ÚÒÛˆÓ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ 10%, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¯ˆÚÒÓ, fiˆ˜ Ë ∆Ô˘ÚΛ·, Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ô ÂÎıÂÛÈ·Îfi˜ Ù˙›ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ 15%. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ··ÈÛÈfi‰Ô͘. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÒÚ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘ 10% ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÙÔ 2008, ÔfiÙÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi˜ Ô ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ ∆· ̤ÏË Ù˘ UFI ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ -·Ó Î·È Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔ˘Ó fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ô ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ΢ڛˆ˜ ¤¯ÂÈ ÏËÁ›- ˘¿Ú¯ÂÈ fiÓÙˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, Ô˘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÎÏ¿‰Ô Û ÎÏ¿‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·. ∏ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›· Â›Ó·È ˆ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÂ Î·È Ò˜ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÏÏÔ› ÂÎ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ··ÓÙÔ‡Ó ˆ˜ ̤ۈ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÎıÂÛÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÂÎıÂÛȷ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Î·È ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÎfiÛÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ Ô ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜, ·Ó Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜, Â›Ó·È Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi˜. ŒÙÛÈ ÔÏÏÔ› ÂÏ¿Ù˜ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÈÛı·Óı› ·ÎfiÌË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ·˘ÙÔÂÎÏËÚÔ‡ÌÂÓË ÚÔÊËÙ›·. ∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÎıÂÛȷ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ‹‰Ë ·fi ÙÔ 2009 Î·È ‰Ë ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. £ÂˆÚÔ‡Ó ¿ÏψÛÙ ˆ˜ ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Î·È ˆÏ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ÚԂϤÔ˘Ó ˆ˜ ̤ۈ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Ë ÂÎıÂÛȷ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ı· Á›ÓÂÈ ÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË. ¶ÔÏÏÔ› ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ì¿ÏÈÛÙ· ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔ fiÙÈ ÙÔ 2010 Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ı· ÂÈÙ·¯˘Óı›, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ËÙÙÔ¿ıÂÈ·. ¢ÂÓ Ï›Ô˘Ó fï˜ Î·È ÔÈ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ÌÈ· ÙÚÈÂÙ›· ÚÔÙÔ‡ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó·Î¿ÌÙÂÈ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ··ÈÛÈfi‰ÔÍˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, Ô˘ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ UFI, ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÎıÂÛȷ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ı· ¤ÚıÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2011. √È ÙÚfiÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Î·È ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÔÈΛÏÔ˘Ó. ∫ÔÈÓ‹ Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË Â›Ó·È Ë Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÂΛ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· Îfiπ·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

79


ÛÙË ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÓˆÚ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó ÂÎı¤Ù˜ Î·È ·Ú¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ ˘ËÚÂۛ˜, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ fï˜, ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ó· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ. √È Â˘¤ÏÈÎÙ˜ ÙÈÌÔÏÔÁȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÌÈ· χÛË, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٿ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÂÎıÂÙÒÓ Î·È ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ UFI, Á›ÓÔÓÙ·È ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÚÔÛÊÔÚ¤˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ÔÈ ÂÎı¤Ù˜ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÎıÂÛȷΤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™˘ÓÂÒ˜ ÔÈ ÔÈÔÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ı· ÂËÚ·ÛıÔ‡Ó ÙfiÛÔ fiÛÔ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜. ¶ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ¿ÓÙˆ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË, ›Ûˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÂÚ›Ô‰Ô. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ UFI, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Î¤Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ fiÚÔÈ ÏËڈ̋˜. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÎÙÒÛÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 25% ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¯¿ÛÔ˘Ó ÌÂÚ›‰È· ·ÁÔÚ¿˜. ∂Ó Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÎıÂÛȷ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ‚ϤÔ˘Ó Ì ıÂÙÈÎfi Ì¿ÙÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfiÙÂÚË ‰Ú¿ÛË ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ fiˆ˜ Ë UFI, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÛˆÓ. ∆· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÚ¢ÓÒÓ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ȤÛÂˆÓ ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Î·È ·ÚÔ¯‹ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ˘‹ÚÍ·Ó ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ Ô˘ οÏÂÛ·Ó ÙËÓ UFI Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·Ì¿ÓÈ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÚÓ¿ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ˆ˜ ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È Ô ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ Î·È Ô ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÁÈ· ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË Î·È ı· ÚÔÛ·ı› Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰˘ÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÎı¤Ù˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÂÎıÂÛȷ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ıˆÚÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓıÂÎÙÈ΋ ·fi ¿ÏϘ, fï˜ Î·È ·˘Ù‹ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÚÔÛ·ı› Ì ٷ ̤۷ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ÙȘ ȤÛÂȘ Î·È Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·. ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÁÎÚ›˙Ô ÊfiÓÙÔ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÒÛÙ ӷ ηχ„ÂÈ ÙËÓ ÂÎıÂÛȷ΋ Ù˘ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙfiÛÔ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ fiÛÔ Î·È ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÏÏˆÓ fiÏÂˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÎıÂÛȷ΋ ÛÎËÓ‹ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ Ù˘ ÎÚ›Û˘. µ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·ÔÙÂÏ› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, Ô˘ ı· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÎıÂÛȷ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ı· ÙË Ê¤ÚÂÈ ÂÁÁ‡ÙÂÚ· ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. √È Â˘Î·Èڛ˜ Ô˘ ÁÂÓÓ¿ Ë ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙ˜ Î·È Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ÂÎıÂÛȷ΋ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·, ÚÔÛ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓË ÛÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È.

80

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


∂ª¶√ƒπ∫√ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∂¶πÃ∂πƒ√Àª∂ ª∞∑π! ∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ∆ÂÙ¿ÚÙË Úˆ›, ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ, ˙ˆÓÙ·Ó¿, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘.

∂¶πÃ∂πƒ√Àª∂ ª∞∑π! ∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ∆ÂÙ¿ÚÙË. ™ÙȘ 09:00 ÙÔ Úˆ› Î·È ÁÈ· ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÛÙÔ


™∂ªπ¡∞ƒπ∞

·fi ÙÔ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ∆¯ÓÈÎÔ‡ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ∆Ô ∂µ∂£, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÛÂÈÚ¿˜ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ, Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· «Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ˆ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·ÛÊ·Ï›·˜», Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 13 ÙÔ˘ Ó. 1568/85 Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 6 ÙÔ˘ .‰. 17/96. T· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÌÔÚʈıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·, ÛÙËÓ °’ ηÙËÁÔÚ›·. ∆· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ .‰.294/88, Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∫∞∆∏°√ƒπ∞ °' ∫ø¢π∫√™ ∞ƒπ£ª√™ 1. °ÂˆÚÁ›· 01 2. ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 02 3. ∂ÌfiÚÈÔ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÍÂÓԉԯ›·, ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·ÔıË·ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÂÏÈÁÌÒÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ, ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÔıË·ÛÂȘ ˘ÁÚÒÓ Î·È ·ÂÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÌÂÙ¿ „‡Íˆ˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫·ÙËÁÔÚ›· µ'. ∆· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷ Î·È ÔÈ ·Ôı‹Î˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·˘Ù‹Ó, ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·˘Ù‹ ηÙËÁÔÚ›· Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. 6,7 4. ∆Ú¿Â˙˜, ÏÔÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ȉڇ̷ٷ, ·ÛÊ¿ÏÂȘ, ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂȘ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÏÔÈ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎÙfi˜ ·' ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÂÏÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· µ'. 8,9 5. ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË 130272/3.4.2003 ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜: ñ Ë ÔÌ¿‰· π ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÚ·Ê›· Î·È È·ÙÚ›· (ÏËÓ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›ˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ), Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 5 ˆÚÒÓ Î·È ñ Ë ÔÌ¿‰· ππ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ °, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 10 ˆÚÒÓ. ∆· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ∆ÂÙ¿ÚÙË, ·fi ÙȘ 17:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 22:00, Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Â› Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ªÔÚȯfi‚Ô˘ 1 (§·‰¿‰Èη). ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È: ñ ÁÈ· Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙˆÓ 5 ˆÚÒÓ ÛÙ· 40 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È 65 ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË ñ Î·È ÁÈ· Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙˆÓ 10 ˆÚÒÓ ÛÙ· 45 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È 75 ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£.

°È· ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£ (∆ÛÈÌÈÛ΋ 29, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 2310 370 180, 370 181, Fax: 2310 370 175). 82

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


∂ª¶√ƒπ∫√ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¢/ÓÛË ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜

™∂ªπ¡∞ƒπ√ Ô ∂ƒ°√¢√∆∏™ ˆ˜ ∆∂áπ∫√™ ∞™º∞§∂π∞™ °È· ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 50 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ∂¶π∫π¡¢À¡√∆∏∆∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™: °’ ∫∞∆∏°√ƒπ∞ (¶¢ 294/88 Î·È 17/86) ∞π∆∏™∏ ™Àªª∂∆√Ã∏™ ™ÙÔȯ›· ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘/˘ ∂¶ø¡Àª√:

√¡√ª∞:

∆√¶√™ °∂¡¡∏™∏™:

√¡√ª∞ ¶∞∆ƒ√™: ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ °∂¡¡∏™∏™:

∞ƒπ£. ¢.∆∞À∆√∆∏∆∞™:

∂∫¢√£∏∫∂ ∞¶√:

∆∏¡:

£∂™∏ ™∆∏¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏: ∂¶ø¡Àªπ∞ / ∆π∆§√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™: ¢π∂À£À¡™∏: ∆∏§.:

FAX:

∞ÚÈı. ªËÙÚÒÔ˘ ∂µ∂£:

e-mail: (Â¿Ó Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ë Âȯ›ÚËÛË)

∫∞∆∏°√ƒπ∞ °' (ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ) (¶.¢. 294/88) 1. °ÂˆÚÁ›· 01. 2. ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 02. 3. ∂ÌfiÚÈÔ, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÍÂÓԉԯ›·, ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ·ÔıË·ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Û‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÂÏÈÁÌÒÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ, ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÔıË·ÛÂȘ ˘ÁÚÒÓ Î·È ·ÂÚ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÌÂÙ¿ „‡Íˆ˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫·ÙËÁÔÚ›· µ'. ∆· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ̤۷ Î·È ÔÈ ·Ôı‹Î˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·˘Ù‹Ó, ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·˘Ù‹ ηÙËÁÔÚ›· Ì ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË 6,7. 4. ∆Ú¿Â˙˜, ÏÔÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ȉڇ̷ٷ, ·ÛÊ¿ÏÂȘ, ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂȘ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ÎÈÓËÙÒÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÏÔÈ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙÂÏÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· µ' 8,9. 5. ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ŸÏ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ π Î·È ππ. √Ì¿‰· π ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·) ÁÚ·Ê›· Î·È ‚) È·ÙÚ›· (ÏËÓ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚ›ˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ). ¢È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 5 ÒÚ˜. √Ì¿‰· ππ fiÛ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· π. ¢È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ 10 ÒÚ˜. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· °’: (™ËÌÂÈÒÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·Ï‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜) 1 2 3 4 5 ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ·Ó·Ï˘ÙÈο: ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ÀÔÁÚ·Ê‹ ™ÊÚ·Á›‰· ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È: ∞) ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· π ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 40 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÙˆÓ 65 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË Î·È µ) ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ππ ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 45 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ÙˆÓ 75 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË. ¶·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ηٷı¤ÛÂÙÂ, ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, Û˘ÌÏËڈ̤ÓË ÙËÓ ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ªÔ‡ÌÔ˘Ï·˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜, ∆ÛÈÌÈÛ΋ 29, 546 24 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÏ.: 2310/370.180, 370.181, fax: 2310/370.114, 370.136. π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

83


∂ΉfiÛÂȘ

√‰ËÁfi˜ “√ÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ÃÚ‹Û˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” ·fi ÙË ¢∂∏ ∏ ¢∂∏, Âͤ‰ˆÛ ԉËÁfi Ù˘ √ÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ÃÚ‹Û˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ Û ·˘Ù¤˜ οÔȘ ·Ϥ˜, Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È Â›Ó·È Û fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. √ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ √ÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ÃÚ‹Û˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ÁÈ· οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¢∂∏, www.dei.gr (πππÁ/3987m).

∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› Ô‰ËÁÔ› ∆·˚‚¿Ó ™ÙÔ ∂µ∂£, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Î¿ı ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ∆·˚‚¿Ó. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, ηٿÏÔÁÔ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ, Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, Ù˘ ¤Ó‰˘Û˘, Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ˘Á›·˜.

84

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


∆√ ∆∞ª∂π√ ∂°°À√¢√™π∞™ ™∆∏ƒπ∑∂π Ãπ§π∞¢∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ñ ¶·Ú¤¯ÂÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ, Ì ·ÓÒÙ·ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÁÁ‡ËÛ˘ Ù· 10 ¤ÙË, Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ‰¿ÓÂÈ· Î·È Û ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÌÈÛıÒÛÂȘ (leasing), ÁÈ· ÔÛ¿ ·fi €10.000 ¤ˆ˜ €400.000 ñ ∂ȉÔÙ› Ù· ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ·fi ÙËÓ ∆∂ª¶ª∂ ∞∂ ÂÂÓ‰˘ÙÈο ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÌÈÛıÒÛÂȘ / leasing ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ‰Ú·ÛÙÈο ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û ¤Ó· ‰¿ÓÂÈÔ 10ÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ‡„Ô˘˜ €100.000 Î·È Ì ÎfiÛÙÔ˜ 8%, ÔÈ Û˘ÓÔÏÈÎÔ› ÙfiÎÔÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û €44.400 ÂÚ›Ô˘ Î·È ÔÈ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙfiÎÔÈ Â›Ó·È €22.200, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÂȉfiÙËÛË ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 50% ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. ñ ∞¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ 98% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤‰Ú· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ( ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË, Ӥ˜ ‹ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¤ˆ˜ 49 ¿ÙÔÌ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‹ ÂÙ‹ÛÈÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi ¤ˆ˜ €10 ÂηÙ. ) ñ ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì fiϘ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÌÈÛıÒÛÂˆÓ (leasing) ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·¢ı˘Óı› Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 3.200 ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û fiϘ ÙȘ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Û˘, ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∆·ÌÂ›Ô ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤¯ÂÈ ·ÓÙÂÁÁ‡ËÛË Û ÂÂÓ‰˘ÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ·fi ÙËÓ ∆∂ª¶ª∂ ∞∂. ñ ∂›Ó·È ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÌÔ¯Ïfi˜ ÙÔÈ΋˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ñ ∞ÔÙÂÏ› ÙËÓ Ï‡ÛË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ·Ù› ·Ú¤¯ÂÈ Ù· ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ /ÂÙ·ÈÚ›˜ leasing fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ.

ª∏ Ã∞¡∂π™ ∆∏¡ ∂À∫∞πƒπ∞ °π∞ ∂°°À∏™∏ ∫∞π ∂¶π¢√∆∏™∏ ∞¶√ ∆√ ∆∞ª∂π√ ∂°°À√¢√™π∞™

∆Ô ¤ÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ 67% ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË / ∂˘Úˆ·˚Îfi ∆·ÌÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ §. ∞Ì·Ï›·˜ 26, 105 57 ∞ı‹Ó· ∆ËÏ. 210-3311201-4, Fax: 210 -3311207 E-mail: info@tempme.gr,

www.tempme.gr


ªÂ Û˘ÓÙÔÌ›·... ÎÔÈÓÒÛÂȘ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ∞¡∞∫√π¡ø™∂

¶ÚÔıÂÛÌ›· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂˆÓ˘ÌÈÒÓ ∞fi ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ, Ì ÙËÓ ·fi 26.03.2009 ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·Ù¿ıËÎÂ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂˆÓ˘ÌÈÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÂÁÁÚ·Ê‹, ‹ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Ó¤ˆÛË ¤ÁÈÓ ÙÔ 2006, ̤¯ÚÈ ÙȘ 30/4/2009. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂˆÓ˘Ì›·, Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ı· ‰Ôı› ¿ÏÏË ·Ú¿Ù·ÛË. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÚÔ‚Ô‡Ó ÂÌÚÔı¤Û̈˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÂˆÓ˘Ì›·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‹ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· (2006-2008) ı· ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∂ȉÈÎfi ªËÙÚÒÔ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ (∂ª∂) ÙÔ˘ ∂µ∂£. ∞·ÏÏ·Á‹ ·fi ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ ∂µ∂£ ∆ËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009 ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ··ÏÏ·Á‹˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· fiÛ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ı›ÁÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (∂µ∂£). ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·Ó¿ÏÔÁË ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË Î·È ¤ÚÛÈ Û ÌÈ· Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÚÔ˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ù· ÔÔ›· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· Ù˘ ∂ÁÓ·Ù›·˜ Î·È ÌÂÙÚÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛÂÏ·ÛÈÌfi86

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

ÙËÙ·˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ·. √È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ··ÏÏ·Á‹˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ ÙÌ‹Ì· ªËÙÚÒÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ (ÙËÏ. 2310 370 151). ∂ȉfiÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ: INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR 2009, TEHNOMA 2009 Î·È INDAGRA 2009 Î·È ÛÙȘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ∂Îı¤ÛÂȘ £ƒ∞∫∏ 2009, ∫ƒ∏∆∏ 2009 Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¢∂£ ∞∂. ∆Ô ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ∂Îı¤ÛÂȘ, ̤ۈ Ù˘ ¢∂£ ∞∂, Ë ÔÔ›· Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·˘Ù¤˜: ñ £ƒ∞∫∏ 2009 - Ë 18Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ∂ÌÔÚÈ΋ ŒÎıÂÛË ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹, 21-24 ª·›Ô˘ 2009. ñ INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ªË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ( 28.9.-3.10.2009) - ºÈÏÈÔ‡ÔÏË µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ñ ∫ƒ∏∆∏ 2009 - 9Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· °ÂÓÈ΋ ŒÎıÂÛË ( 1-4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009) ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. ñ TEHNOMA 2009 - ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ªÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›·˜ - ∏ÏÂÎÙÚÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ¢ÔÌÈÎÒÓ ÀÏÈÎÒÓ (13-17.10.2009) - ™ÎfiÈ· .°.¢.ª. ñ INDAGRA 2009- ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ªË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡, ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ™˘Û΢·Û›·˜ ( 4-7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009) - µÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜.


√È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜-̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂȉfiÙËÛ˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ∂Îı¤ÛÂȘ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÂÌÚfiıÂÛÌ· ÙËÓ ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È·‰Èηۛ· ·fi ÙÔ ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ Î·È ∂ΉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£, ÙËÏ. 2310-370132, 131.

ÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Û˘ÓÔÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ·ÓÒÓ˘Ì˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ˘’ ·ÚÈıÌ. 6511/172 (º∂∫ 237/23-2-2006, ∆‡¯Ô˜ µ’), ·fiÊ·ÛË Ô˘ fiÚÈ˙ ٷ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓ· Û˘ÓÔÙÈο ˘ԉ›ÁÌ·Ù· Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ 30-12-2008. ∏ ·fiÊ·ÛË ÌÔÚ› Ó· ·Ó·˙ËÙËı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘: www.gge.gr (A).

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ó·ÓÈ΋˜ & Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ô ∂√ªª∂Ã, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· Î·È ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ¡Â·ÓÈ΋˜ Î·È °˘Ó·ÈΛ·˜ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∂ÈϤÍÈÌÔÈ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Â›Ó·È Ó¤ÔÈ Î·È Ó¤Â˜ ¤ˆ˜ 39 ÂÙÒÓ Î·È Á˘Ó·›Î˜ ¤ˆ˜ 55, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÌÈÛıˆÙÔ› ‹ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·fi 1/1/2008 ̤¯ÚÈ Ù˘ ÚÔ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. £· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ë ›‰Ú˘ÛË Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û¯Â‰fiÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ, ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÌÔÚ›·˜ Î·È ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Ì ÔÛÔÛÙfi 50% ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ì ÏËı˘ÛÌfi οو ÙˆÓ 5.000 ηÙÔ›ÎˆÓ Ô˘ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Â›Ó·È ÙÔ 60% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ www.eommex.gr & www.antagonistikotita. gr. (3262,πππ‚,Á).

∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÁÁ‡ËÛ˘ ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· ÎÂÊ¿Ï·È· ΛÓËÛ˘ ̤ۈ ∆∂ª¶ª∂ ∏ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ÙÔ ·ÚÈı.4731/15/12/08 ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘, ·Ú·Î·Ï› Ù· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· Ó· Ù˘ ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ-̤ÏË ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ∆∂ª¶ª∂. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Â›Ó·È Ë Ù·¯‡ÙÂÚË Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ıÂÌ¿ÙˆÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Úfi‚ÏËÌ· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÛÙËÓ ∫∂∂∂. ™ÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: °Ú·ÊÂ›Ô ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂µ∂£, ÙËÏ.2310370110-1, Ê·Í 2310370114 Î·È e-mail root@ebeth.gr.

¡¤· ∫À∞ ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔȯ›· Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÂÙ‹ÛȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ªÂ ÙËÓ ˘’·ÚÈıÌ. ∫2-11365/16-12-2008 ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ & √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ º.∂.∫., ÔÚ›ÛÙËΠÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÁÈ· Ù· ¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ™ÙÔȯ›· Î·È ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ∂Ù‹ÛȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ˘ÈÔıÂÙËı¤ÓÙ· ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ¢ÈÂıÓ‹ §ÔÁÈÛÙÈο ¶ÚfiÙ˘· (¢§¶), ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 135 ·Ú.4 ÙÔ˘ ÎÓ 2190/1920, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·˘ÙÒÓ Ó· Û˘ÁÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Â-

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ∆‡Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ¡ËÛȈÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ¡ËÛȈÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛË ¶··ÏËÁÔ‡Ú·, ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009 Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008. ∆Ô Ì¤ÙÚÔ ·ÊÔÚ¿ Ù· Ù¤ÏË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙËÁÒÓ Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁÒÓ ÏÔ›ˆÓ, Ù· Ù¤ÏË Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ÏÔ›· ÛÙ· ÏÈÌÂÓÈο Ù·Ì›· Î·È ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο ÏÈÌÂÓÈο Ù·Ì›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ‰fiıËÎ·Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ §È̤ӷ ∞ ∂. ∂›Û˘, Ô À∂¡∞¡¶ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ÚÈÓ ·fi οı ÂӉ¯fiÌÂÓË Ó¤· ·‡ÍËÛË ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ı· ÚÔËÁÂ›Ù·È ÂÓË̤ڈÛË Î·È ‰È·‚ԇϢπ·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

87


ªÂ Û˘ÓÙÔÌ›·... ÛË Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. (πππ‚,15217) ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Î·È ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ √§£ ∞∂ ¤ÙÔ˘˜ 2009 ∏ √§£ ∞∂ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Î·È Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ √§£ ∞∂ ¤ÙÔ˘˜ 2009, ¤Î‰ÔÛ˘ 30-1-2009, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ 3904/22-12-2008 (º∂∫ 49µ19-1-2009) ∫∞π 3939/28-1-2009 ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √§£ ∞.∂., ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ Ù˘ √§£ ∞.∂ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.thpa.gr/files/financial/timologio30012009gr. pdf Î·È www.thpa.gr/files/financial/fek49b.pdf. °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì·, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ √§£ ∞∂ ÛÙÔ ÙËÏ. 2310593393. (1358/πππÁ) ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ Ù˘ ∂∂: «Gateway to Korea» ∆Ô ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ fiÙÈ ÛÙȘ 11/2/2009 ¤ÁÈÓÂ Ë Â›ÛËÌË ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «Gateway to Korea». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛıËΠÂ› 13 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, Ì ÛÎÔfi Ó· ˘ÔÛÙËÚȯÙÔ‡Ó ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. §fiÁˆ Ù˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Û ·˘Ùfi Î·È Ë ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÂÓÈ·›·˜ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ «Gateway to Korea» ı· ˘ÏÔÔÈËı› ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ π·ˆÓ›·˜, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂∂ Î·È ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· ÁÈ· ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ∂ȉÈο, ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÚ¤· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 5 ¯ÚfiÓÈ· ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο 15 ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜, οı ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ 30 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÒ ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ÁÈ· ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ: - ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ∆¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ∫·Ù·Û΢ÒÓ (1Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ·fi 8 ¤ˆ˜ 12/6/2009) - ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ∂Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È Û˘Ó·Ê›˜ ∆¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ (1Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ·fi 12 ¤ˆ˜ 16/10/2009) 88

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

- ÀÁ›· Î·È π·ÙÚÈΤ˜ ∆¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ (1Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ·fi 23 ¤ˆ˜ 27/11/2009) ™ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ· ̤ÏË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔÚȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÚÈÓ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÎÏ›ÛÈÌÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ ÎÔÚ·ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÎıÂÛȷ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ÙȘ ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ follow-up. °È· οı ̤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ηχÙÔÓÙ·È Ù· ¤ÍÔ‰· ‰È·ÌÔÓ‹˜ ̤¯ÚÈ 1.000 ¢ÚÒ Î·È ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈϤÔÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ηχÙÂÙ·È Î·Ù¿ 80% ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 1.600 ¢ÚÒ. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ÔÛfiÛÙˆÛË ·Ó¿ ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË http://www.eu-gateway.eu ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ∏ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· µÈÔÌ˯¿ÓˆÓ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜ (TUSKON), Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÌÔÚÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÛÙȘ 1 - 7 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009, Ì ٛÙÏÔ «∆Ô˘ÚΛ· - ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∂ÌÔÚÈ΋ °¤Ê˘Ú· 2009». ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ™‡ÓÙÔ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ñ ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∆Ô˘ÚΛ· - ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∂ÌÔÚÈ΋ °¤Ê˘Ú· 2009» ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó 2000 ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·fi 150 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. ñ £· ‰ÔıÔ‡Ó ¿‰ÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û˘ÓÔÏÈο Û 3.000 ÂÍ·ÁˆÁ›˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ·. ñ £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó 120.000 ‰ÈÌÂÚ›˜ ÂÌÔÚÈΤ˜-ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ· Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ñ √ ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ


Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÊÙ¿ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ñ ∞fi ·fi„ˆ˜ ·ÚÈıÌÔ‡ ‰ÈÌÂÚÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∆Ô˘ÚΛ· - ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∂ÌÔÚÈ΋ °¤Ê˘Ú· 2009» ı· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÔÚÈ΋ - ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ñ ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘, ˘Ô˘ÚÁÔ› ˘‡ı˘ÓÔÈ ÂÌÔÚ›Ô˘, Úfi‰ÚÔÈ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, Úfi‰ÚÔÈ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÂÌÔÚÈÎÔ‡-ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. ªÂ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∆Ô˘ÚΛ· – ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∂ÌÔÚÈ΋ °¤Ê˘Ú·»: ñ ∞ÚÈıÌfi˜ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: 150 ñ ∞ÚÈıÌfi˜ Í¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: 2 000 ñ ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ·: 3 000 ñ ∞ÚÈıÌfi˜ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ: 400 ñ ŒÎÙ·ÛË ¯ÒÚÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ: 30 000 Ù.Ì. ñ ∞ÚÈıÌfi˜ ‰ÈÌÂÚÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ-ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ: 120 000 ñ ™Ùfi¯Ô˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜: 7 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·›ÙËÛ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜: «∆Ô˘ÚΛ· - ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∂ÌÔÚÈ΋ °¤Ê˘Ú· 2009» ‰¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ on line ·ÈÙ‹ÛÂȘ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.tuskonwtb.com ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.tuskonwtb.com ÛÙ· ÛËÌ›· «√È ÈÔ Û˘¯Ó¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ» ‹ «∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜». ∂›Û˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î. ÷Ù˙‹ ÷ۿÓ, ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ TUSKON ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÎÈÓ. 694 686 74 55 (3869/πππÁ/∞) ∞Ó·˙‹ÙËÛË ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ-·ÔÊÔ›ÙˆÓ π∂∫ To π∂∫ ¢∂§∆∞ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ∂µ∂£ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ π∂∫ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· Ù· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘. ∆Ô demo Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Â›Ó·È ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË:

www.iekdeltajobs.gr ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÚÔ˜ ÂÚÁ·Û›·, ÂÈϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÙȘ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. ™ÙÔ «Â˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ··Û¯fiÏËÛ˘» ÙÔ˘ π∂∫ ¢∂§∆∞ www.iekdeltajobs.gr ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó: - ¡· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Î·È ·ÔÊÔ›ÙˆÓ. - ¡· ηٷ¯ˆÚÔ‡Ó ÙȘ ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·È ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. - ¡· ·Ó·ÚÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÏ›‰· ·ÚÔ˘Û›·Û˘/ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ¯ˆÚ›˜ η̛· ¯Ú¤ˆÛË. ŒÙÛÈ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ‹ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ π∂∫ ¢∂§∆∞ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ¿ÛÎËÛË Û ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ˆ˜ 6 ÌËÓÒÓ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ‹ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË. °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ÙÔ π∂∫ ¢∂§∆∞ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÛÙÔ ÙËÏ. 2310226328, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÎÔ˜ ªÈ¯¿Ï˘ ª·ıÈÔ˘‰¿Î˘, E-mail:mathioum@delta.edu.gr www.delta-iek.gr (2414/IIIg/Mt) ∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leonardo da Vinci ∆Ô ÿ‰Ú˘Ì· ∫Ú·ÙÈÎÒÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ -∂ıÓÈ΋ ªÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢È· µ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·fi 01/01/08 ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô, Î·È ÙÔ˘ ÙÔÌ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Leonardo da Vinci. ∏ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Leonardo da Vinci, ÙÔ ÔÔ›Ô- ˆ˜ ÙÔÌ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢È· ‚›Ô˘ ª¿ıËÛË- ηÏÂ›Ù·È Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÛÙËÓ ϤÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‹ Â›Ó·È ‹‰Ë ÂÓÙ·Á̤ÓÔÈ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛ˘. To ÚfiÁÚ·ÌÌ· Leonardo da Vinci ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Ì¿ıËÛ˘ fiÏˆÓ fiÛˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎ·›π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

89


ªÂ Û˘ÓÙÔÌ›·... ‰Â˘ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË, ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ‹ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁË ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ 27 ¯ÒÚ˜ ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ (∞˘ÛÙÚ›·, µ¤ÏÁÈÔ, µÔ˘ÏÁ·Ú›·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ∆Û¯›·˜, ¢·Ó›·, °ÂÚÌ·Ó›·, ∂ÛıÔÓ›·, ∂ÏÏ¿‰·, πÛ·Ó›·, °·ÏÏ›·, πÚÏ·Ó‰›·, πÙ·Ï›·, ∫‡ÚÔ˜, §ÂÙÔÓ›·, §ÈıÔ˘·Ó›·, §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, √˘ÁÁ·Ú›·, ª¿ÏÙ·, √ÏÏ·Ó‰›·, ¶Ôψӛ·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ™ÏÔ‚ÂÓ›·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ™ÏÔ‚·Î›·˜, ºÈÓÏ·Ó‰›·, ™Ô˘Ë‰›·, ∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ), ÔÈ 3 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ (πÛÏ·Ó‰›·, §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ Î·È ¡ÔÚ‚ËÁ›·) Î·È Ë ∆Ô˘ÚΛ·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÙÔÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ ºÔÚ¤· ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡: http://eacea.ec.europa.eu/index. htm ‹ ÛÙÔ http://www.iky.gr (15208,πππ‚,Á). ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÈÌÔηٷÏfiÁˆÓ Î·È ÎÔÛÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ - ∆ÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, °ÈÒÚÁÔ˜ µÏ¿¯Ô˜ ˘¤ÁÚ·„ ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌ. 1/2009 Ó¤· ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋ ¢È¿Ù·ÍË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9 Ù˘ Έ‰ÈÎÔÔÈË̤Ó˘ ∞.¢ 14/89, Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÌÔÚʈı› Ì ÙËÓ ∞.¢ 3/08. √È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙË Ó¤· ∞.¢ 1/2009 Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ñ √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ˘, ÚÈÓ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÈÌÔηٷÏfiÁˆÓ, ÁÈ· Ù· ›‰Ë Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ 1,2 Î·È 3, (fiˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞.¢. 1/09) ·fi ÙȘ ˘fi¯Ú˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·fi ‰¤Î· (10) Ë̤Ú˜ Ô˘ ›Û¯˘Â Û‹ÌÂÚ·, Á›ÓÂÙ·È Â›ÎÔÛÈ (20) Ë̤Ú˜. ñ ∆· ÎÔÛÙÔÏfiÁÈ·, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÚÙ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏ· Ù· ›‰Ë Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·˘ÍËÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ›‰Ë ÂΛӷ, Ô˘ Ë ·‡ÍËÛ‹ ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ∆ÈÌÒÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¯Ú‹Û˘, Ô˘ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ñ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË, Ô˘ Ù· ηٷÚÙÈ˙fiÌÂÓ· ÎÔÛÙÔÏfiÁÈ· Â›Ó·È ÂÏÏÈ‹ ‹ ·Ú·Ï·ÓËÙÈο, ÙfiÙ ÔÈ ˘Ô‚ÏËı›Û˜ Ӥ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Ù· ›‰Ë ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙÈÌÔηٷÏfiÁˆÓ. 90

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

ñ ∂¿Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙÈÌÔηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÙÈÛı› Î·È Ù· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÎÔÛÙÔÏfiÁÈ·, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Ó¤· ∞.¢ 1/2009 ‹ Â¿Ó ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÙˆÓ ÎÔÛÙÔÏÔÁ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÚÔ·„ÂÈ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÛÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙfiÙÂ, ·ÊÂÓfi˜, ÌÂÓ, ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ˘Ô‚ÏËı¤ÓÙ˜ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔÈ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ‰Â, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â·Ó·¸Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ó¤Ô ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ ÁÈ· Ù· ›‰Ë ·˘Ù¿, ÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· (90) ËÌÂÚÒÓ, ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰È·›ÛÙˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ. ñ °È· ÌÂÚÈο ›‰Ë, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ‰È·Î›ÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÈÌÔηٷÏfiÁˆÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‰¤Î· (10) Ë̤Ú˜, Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Û ÂÙ¿ (7) Ë̤Ú˜. °È· Ù· ›‰Ë ·˘Ù¿ ÈÛ¯‡Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ Ӥ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. ∆¤ÏÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·Ú·‚¿Ù˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ∞.¢, ‰ÈÒÎÔÓÙ·È Î·È ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎfi ∫Ò‰Èη. ∏ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ WESIGN ∏ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ŒÓˆÛË ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ WESIGN, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· eTEN. ™Ùfi¯Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÙˆÓ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ „ËÊÈ·ÎÒÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ˘ËÚÂۛ˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ (eGovernment). ∆· „ËÊȷο ÈÛÙÔÔÈËÙÈο Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÈÌÂÏËÙËÚÈ·ÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Û ̛· ÏËıÒÚ· ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ·ÛÊ·Ï‹˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ, Ë ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÀÔÁÚ·Ê‹ (eSignature), Ë ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ∆ÈÌÔÏfiÁËÛË (eInvoice), Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙÂψÓÂÈ·ÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ (Ï.¯. ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÚÔ¤Ï¢Û˘), ÎÏ. µ·ÛÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ online ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ. ∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë Î¿ÙˆıÈ(www.wesign.org), fiÔ˘ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ (ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· demo Î·È ·Ú¯Â›·) Î·È Î·ÙfiÈÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ηٷı¤ÛÂÙ ÙȘ ·fi„ÂȘ Û·˜(ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ¤Ú¢ӷ) Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ 3 ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ (ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ, ËÏ. ˘ÔÁÚ·Ê‹ e-mail Î·È ËÏ. ˘Ô-


ÁÚ·Ê‹ ·Ú¯Â›ˆÓ). ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ó· ‰Ëψı› ¤Ó·˜ ¤Á΢ÚÔ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ e-mail Î·È Ó· ÂÈ΢ÚÒÛÂÙ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û·˜ ÛÙÔ e-mail Ô˘ ı· Û·˜ ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· οı ¤Ó· ·fi Ù· 3 ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ·. ∏ ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ı· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. (1298,πππ‚,Á) ¡¤Â˜ ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¶‡ÏË «Agora» «¶‡ÏË ¢ÈÂıÓÒÓ ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹Ûˆӻ ™Â ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ˇı˘Ó·Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È Ô ÀºÀ¶∂•, ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ µ·Ú‚ÈÙÛÈÒÙ˘. √ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ÈÂıÓÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Î·È ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Î˘Ï·Î¿Î˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙË Ó¤· ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ‡ÏË «Agora» (www.agora.mfa.gr) ÂÓÒ ÔÈ ∂ȉÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ¢ÈÂıÓÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∆ÛÈ·ÙÛÈ¿Ì˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ¶‡ÏË ¢ÈÂıÓÒÓ ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ (http://www.aidfunding.mfa. gr/). ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÚÔ˘Û›· Ï‹ıÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ™ÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ù˘, Ë ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î˘Ú›· ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰Èψ̷ٛ· Î·È Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ˆ˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ˘ÏÒÓ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÔÈ Ó¤Â˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯ÚËÛÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ì ÙÚfiÔ Ú·ÎÙÈÎfi Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ‹‰Ë, ÚÈÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Â›ÛËÌ·, ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙÈÌËı› ıÂÙÈο ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ‹‰Ë ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ fiÚÙ·Ï agora Î·È ‰È·ÎfiÛȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ‡Ï˘ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ. √ Î. ™Î˘Ï·Î¿Î˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ Ë Ó¤· ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ‡ÏË «Agora», Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ηÈÓÔÙfiÌÔ, Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·. ∏ «Agora» ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi Âȉ‹ÛÂȘ

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡, ÂÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Ô˘ ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ·fi Ù· 60 ÁÚ·Ê›· √∂À, Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ڢıÌfi 1.200 Ó¤ˆÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ Ì‹Ó·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙËÓ ‡ÏË ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È ¤Ú¢Ó˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÎÏ·‰ÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜, ˙ËÙ‹ÛÂȘ-ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÎÏ. ∆¤ÏÔ˜, Ë ‡ÏË ·Ú¤¯ÂÈ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ¶ÚÔÛˆÔÔÈË̤Ó˘ ∂ÓË̤ڈÛ˘ (¡ewsletter) Û ËÌÂÚ‹ÛÈ·, ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‹ Î·È ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË, ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ. √ Î. ∆ÛÈ·ÙÛÈ¿Ì˘, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙo ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ¢ÈÂıÓÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙË Ó¤· ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ «¶‡ÏË ¢ÈÂıÓÒÓ ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹Ûˆӻ. √È Ó¤Â˜ ·˘Ù¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ¤ÁηÈÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ηıÔ‰‹ÁËÛË Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÛË, ÁÈ· fiÏ· Ù· ·Ó·Ù˘Íȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ¤ÚÁ· Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÔÏ˘ÌÂÚ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ Ë ∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ‰È· ̤ۈ Ù˘ ¶‡Ï˘ ¢ÈÂıÓÒÓ ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ı· ·Ú¤¯ÂÈ ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘. (ËÁ‹ ÂÓË̤ڈÛ˘: (http://www. agora.mfa.gr) √ √¶∂ ÛÙËÓ BIG 5 SHOW 2009 (ÛÙȘ 23-26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009), ÛÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009, Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (√¶∂) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË BIG 5 SHOW 2009, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 23-26 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ÛÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Dubai International Exhibition Center ÛÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿˚ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ. ∞Ú·‚ÈÎÒÓ ∂ÌÈÚ¿ÙˆÓ. ∆· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Â›Ó·È: ¢ÔÌÈο ˘ÏÈο (‰fiÌËÛË, ÌfiÓˆÛË, Ô‰ÔÔÈ›·, ηٷÛ΢¤˜),ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ηÏ҉ȷ, ËÏÂÎÙÚÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ˘‰¿ÙˆÓ & ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (ÈÛ›Ó˜, ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ·, ÚÔÛÙ·Û›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ›‰Ë ‡‰Ú¢Û˘, ¿Ú‰Â˘Û˘),Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡ („‡ÍË - ı¤ÚÌ·ÓÛË) ηÙÔÈÎÈÒÓ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ˘·ÏÔ˘ÚÁ›·˜, Ì¿ÓÈ·, ÎÂÚ·ÌÈο, Ì¿ÚÌ·Ú· Î·È ˘ÏÈο ÂÂπ·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

91


ªÂ Û˘ÓÙÔÌ›·... ÍÂÚÁ·Û›·˜ Ì·ÚÌ¿ÚˆÓ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜: www.dmgdubai.com Î·È www.hepo.gr ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ›ӷÈ: ∞fi 9 ¤ˆ˜ 18 Ù.Ì.: 295€ /Ù.Ì. ∞fi 18 Ù.Ì. Î·È ¿Óˆ: 360 € /Ù.Ì. ∆Ô ·Ú·¿Óˆ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ : - ÂÓÔ›ÎÈÔ ¯ÒÚÔ˘ - ηٷÛ΢‹ Î·È ‚·ÛÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi stand - ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ÙÔ˘˜ ÂÎÙÂψÓÈÛÌÔ‡˜, ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ (·ÚÔ¯‹ Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜ stand). - ÂÈÙfiÈ· ·ÚÔ˘Û›· ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÙÔ˘ √¶∂ Î·È ·ÚÈıÌÔ‡ ‰ÈÂÚÌËÓ¤ˆÓ/ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÎıÂÙÒÓ. - ηٷ¯ÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÎı¤ÙË ÛÙÔÓ Â›ÛËÌÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘. √ƒ√π ™Àªª∂∆√Ã∏™ √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙËÓ ∞›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜: 1. °È· Ù· ÂÚ›ÙÂÚ· ˆ˜ 18 Ù.Ì. : ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ 50 % Ì ÂÈÙ·Á‹ Ï‹Í˘ 22/6/09. ∂ÍfiÊÏËÛË ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 50 % Ì ÂÈÙ·Á‹ Ï‹Í˘ 29/1/2010. 2. °È· Ù· ÂÚ›ÙÂÚ· ¿Óˆ ÙˆÓ 18 Ù.Ì.: ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 5.300 € Ì ÂÈÙ·Á‹ Ï‹Í˘ 22/6/09. ∂ÍfiÊÏËÛË ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi , Ì ÂÈÙ·Á‹ Ï‹Í˘ 29/1/2010. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: - ªÂ ÌÂÙÚËÙ¿, ›Ù ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ √¶∂ ηıËÌÂÚÈÓ¿ (08.00ã - 14.00ã) ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‹ ÛÙ· °Ú·Ê›· √¶∂ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (ÙËÏ.: 2310 51 00 46) ‹ - Ì ÂÈÙ·Á‹ - Ì ηٿıÂÛË: ÛÙËÓ ∂ÌÔÚÈ΋ ∆Ú¿Â˙·, ·ÚÈıÌfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ √¶∂ 054/84029998 ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ∆Ú·¤˙˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ ηıÒ˜ Î·È Ë ÂˆÓ˘Ì›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚È‚·ÛÙ› ÛÙÔÓ √¶∂ ÛÙÔ fax ¡Ô:210 99 82 282, ˘fi„Ë Î. ª. ¶·˘Ï¿ÎÔ˘. ∏ ÂÌÚfiıÂÛÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÎı¤Ù˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Û ÂÚ›ÙˆÛË 92

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

·Î‡ÚˆÛ˘, ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ Ô ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰È·ÙÂı› Û ¿ÏÏË ÂÙ·ÈÚ›·. ∏ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ ÔÛÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÙÂÏÈο, ı· ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÎı¤ÙË. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È: ñ ª. ¶∞À§∞∫√™ ÙËÏ.: 210 9982209, e-mail: pavlakos@hepo.gr, Fax.: 210 9982282, ñ N. ¢∂™¶√∆π¢∏™, ÙËÏ.: 210- 9982242, email: despotidis@hepo.gr, (3752/πππÁ/∞) HÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ¢ÈÂıÓÒÓ ∂Îı¤ÛÂˆÓ ÛÙȘ ∏¶∞ ∆Ô °Ú·ÊÂ›Ô √∂À Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÚÂۂ›·˜ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙˆÓ, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ¢ÈÂıÓÒÓ ∂Îı¤ÛˆÓ, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ∏¶∞: 1) htpp://www.eventseye.com (Ì ËÌÂÚÔÏÔÁȷ΋ ÛÂÈÚ¿) 2) htpp://www.biztradeshows.com 3) htpp://www.tradeshowsusa.com °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙËÏ. 0012029391365 (πππÁ/ 3605Ì). ™ÙÔȯ›· ¢ÈÂıÓÒÓ ∂Îı¤ÛÂˆÓ ƒˆÛ›·˜ 2009 ∆Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô √∂À Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙË ªfiÛ¯·, ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ηٿÏÔÁÔ Ì ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙË ƒˆÛ›· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009. √ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ Î·È ∂ΉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Î¿ı ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘. °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· Ó· Û·˜ ·ÔÛÙ·Ï› ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ·Ú·Î·ÏÒ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ÛÙÔ ÙËÏ. 2310370132. (3362/πππÁ/ªÙ) ∂ÌÔÚÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÙ·ÈÚ›·˜Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂µ∂ Dnipropertrovsk √˘ÎÚ·Ó›·˜ ∆Ô ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Dnipropetrovsãk ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ì›· ÂÙ·ÈÚ›·-̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈı˘Ì› Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Î·Ù·Û΢‹ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ (·ÓÙÏÈÒÓ, ۈϋӈÓ, ÁÂÚ·ÓÒÓ-ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÎÏ). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÛÙ·: Tel/Fax: +380-5692-359-


52, tel.: +380-56-788-8116, Tel.: +380-56-7884224, e-mail: slusar@rambler.ru, www.upes.com. ua (iiig 2868m) √ √¶∂ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ∫‡ÚÔ˘, (22 ¤ˆ˜ 31 ª·˝Ô˘ 2009) ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘, Ô √¶∂ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ∫‡ÚÔ˘, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 22 ¤ˆ˜ 31 ª·˝Ô˘ 2009, ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ EXPO CYPRUS Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜. ∆· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Â›Ó·È: ∆ÚfiÊÈÌ· - ÔÙ¿, Î·È ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜: ñ www.csfa.org.cy ñ www.hepo.gr AÚÌfi‰È˜ ÁÈ· ÙËÓ ŒÎıÂÛË: - ™ˆÙ‹Ú¯Ô˘ ª·Ù›Ó·, ÙËÏ.: 210 9982202, Fax.:210-9969100, Fax.: 210-9982282, e-mail: sotirchou@ hepo.gr - ∆¿ÓÙÔ˘Ï· µ›Î˘, ÙËÏ.:210-9982340, Fax:2109969100, fax.:210 9982282, e-mail: tantoula@hepo.gr (2325/πππÁ/∞) ∆Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô √∂À Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ù˘ ª·ÓÁÎfiÎ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÂΉËÏÒÛÂȘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∆Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô √∂À Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜ Ù˘ ª·ÓÁÎfiÎ Ì·˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› fiÙÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Â›ÙÈÌÔ ÚfiÍÂÓÔ ÛÙË Chiang May Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÚÔÈΛ·˜ ÛÙÔ Phuket ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂΉËÏÒÛÂȘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›. ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ı· Î·Ï˘Êı› ·fi ÙÔ ˘. ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ µ8 ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Û ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, fiÛÔ Î·È Û Á¢ÛÈÁÓÒÛÙ˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î.·. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ ÎÏ, ·fi ÙȘ ÓÙfiȘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·Û‹

ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Â›Ù ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÓÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, Ô˘ ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ÓÙfiÈ· ·ÁÔÚ¿ ›ÙÂ Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂˆÌÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ Ï‹Ú˜ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‚¤‚·È·, ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ¿‚·Û‹˜ Î·È ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô √∂À ¤¯ÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ (ª·ÓÁÎfiÎ, ™ÈÁηÔ‡ÚË Î.·.) Ì ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô √∂À Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ª·ÓÁÎfiÎ, ÙËÏ. +660-26791462, Fax +66026791463, email:bangkok@ embgreece.or.th (1982/IIIÁ/A) ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009 ∆Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô √∂À Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙË ƒÒÌË, ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ηٿÏÔÁÔ Ì ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ √∂À, ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009. √ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ Î·È ∂ΉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Î¿ı ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 2310370132. (2324/πππÁ/ªÙ) ¢ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ ∂Îı¤ÛˆÓ, ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ √∂À ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ∆Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô √∂À Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ‰È·Ú΋˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∏¶∞, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.tsnn.com. ∂›Û˘, ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· ¢ÈÂıÓ›˜ ∂Îı¤ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ 2009 ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.javitscenter.com (iiig 2138m). ¢ÈÂıÓ›˜ ∂Îı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ª·ÚfiÎÔ ∆Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô √∂À ∫·˙·ÌÏ¿Óη˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÛÙÔ ª·ÚfiÎÔ, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ª·ÚfiÎÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Î·È ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÚÔπ·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

93


ªÂ Û˘ÓÙÔÌ›·... Û¤ÁÁÈÛ‹˜ Ù˘ Ì ٷ Â˘Úˆ·˚ο ÚfiÙ˘·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Û ÔÈÎÈÏ›· ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜, fï˜, ÏËÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÚÈı› ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ¢ڤˆ˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÒÛÙ ӷ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÚÈıÌfi ÂÎıÂÙÒÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ. µ¤‚·È·, ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ·ÏÏ·Á‹ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤ÓÙˆÓ ËÌÂÚÔÌËÓÈÒÓ, ¤ÏÏÂÈÌÌ· ¤ÁηÈÚ˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î.¿. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ô ÂıÓÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ∂Îı¤ÛˆÓ, OFEC (Office des Foires et Expositions de Casablanca), ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ www.ofec.ma Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2009 ÛÙË ∫·˙·ÌÏ¿Óη. ∂ÙÛÈ, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÂÌÈ¿ ·fi ·˘Ù¤˜: 1. Moroccan Travel Market: ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ∆Ô˘ÚÈÛÌÔ‡. www.mtm.ma. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙȘ 15-18/1/2009 ÛÙÔ ª·Ú·Î¤˜ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ Ì·ÚÔÎÈÓÔ‡ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 250 ÂÎı¤Ù˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË Î¿Ï˘„‹ Ù˘ ·fi Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘. √È ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ 2010 ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·Ó·ÎÔÈÓˆı›. 2. Printpack Expo Î·È Plastexpo: ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ∂ÎÙ˘ÒÛÂˆÓ Î·È ÀÏÈÎÒÓ ™˘Û΢·Û›·˜ Î·È ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ¶Ï·ÛÙÈÎÒÓ ÀÏÒÓ, ™˘Û΢·Û›·˜ Î·È ∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡. www.printpack-expo.com Î·È www.plast-expo.com £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙȘ 25/6/2009 ÛÙËÓ ∫·˙·ÌÏ¿Óη Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Û fiÏË ÙËÓ µfiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋ ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 3. Salon International de la Filiere Fruits et Legumes/SIFEL: ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜, ∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡ & ∆¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ √ˆÚÔÏ·¯·ÓÈÎÒÓ www.sifelmorocco.com ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·fi ÙȘ ϤÔÓ Î·Ù·ÍȈ̤Ó˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ª·ÚfiÎÔ (ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 450 ÂÎı¤Ù˜ ÙÔ 2008) Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 1013/12/2009 ÛÙÔ ∞ÁηÓÙ›Ú ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÂÈÛÎÂÙÒÓ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û η̛· ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ª·ÚfiÎÔ Î·È fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË Ë Â›ÛÎÂ„Ë Û ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔÙÂÈÓÔ94

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

Ì¤ÓˆÓ ·fi Ù˘¯fiÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÒÛÙ ӷ ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎıÂÛȷ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂıÓÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÔÈ SIAM Î·È Salon International du Batiment ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Èı·Ó‹˜ Ì·˜ ·ÚÔ˘Û›·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ fiÙÈ Ë ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ª·ÚfiÎÔ Â›Ó·È ÏËÓ Ù˘ ·Ú·‚È΋˜, Ë Á·ÏÏÈ΋, Î·È fiÙÈ ÙfiÛÔ ÔÈ ÊÔÚ›˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ (ÂȉÈο fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Û ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· Î·È ÏÔÈfi ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û Â›Â‰Ô Â·ÊÒÓ, ‰È¿¯˘Û˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜. ∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Beautyworld, Paperworld, Christmasworld, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ºÚ·ÁÎÊÔ‡ÚÙË 30/1-2/2/2009 ∆Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ (√∂À), Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ∂µ∂£ ·ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Beautyworld (›‰Ë ÚÔÛˆÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È Î·ÏÏ˘ÓÙÈο), Paperworld (¯·ÚÙÈο Î·È Â›‰Ë Û˘Û΢·Û›·˜ ·fi ¯·ÚÙ› Î·È ¯·ÚÙfiÓÈ), Christmasworld (¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ›‰Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘) Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 30/1 - 3/2 ÛÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ºÚ·ÁÎÊÔ‡ÚÙ˘. ™˘ÓÔÏÈο Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 451 ÂÎı¤Ù˜ Ì ÂÚ›ÙÂÚ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 132.000 Ù.Ì. ∞fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 24 ÂÙ·Èڛ˜, ˆ˜ ÂÍ‹˜: 10 ÛÙËÓ Paperworld, 10 ÛÙËÓ Christmasworld Î·È 4 ÛÙËÓ Beautyworld. Ÿˆ˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÛËÌ›ˆÌ·, Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÂȉÒÓ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È Î·ÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ‚·ıÌÔ‡ ÂͤÏÈ͢, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ô fiÁÎÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÂËÚ·Ûı› ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ¯·ÚÙÈÎÒÓ Î·È ÂȉÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜ ‰È¤ıÂÙ·Ó ÂÚ›ÙÂÚ· ¿Óˆ ÙˆÓ 100 Ù.Ì. ΢ڛˆ˜ Ì ۯÔÏÈο ›‰Ë. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∫›Ó· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÌÔÚ‡ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ Ù· ›‰Ë ·˘Ù¿ fiÛÔ Î·È ¿ÏÏ· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚-


Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ì Ôχ ηϿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ·ÚÂÌÊÂÚÒÓ ÂȉÒÓ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, fiˆ˜ Ë Disney. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Û¯Â‰›·ÛË fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ˘ÏÈο. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Â˘ı¤ˆ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ˜ Ù· ηχÙÂÚ· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÁÔÚ¿˜. ∆·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ı· Ï‹ÍÂÈ È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢. ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì ٷ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ›‰Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ ÚÔÛ¤ÏÎ˘Û·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ì ٷ ηϷ›ÛıËÙ· ÂÚ›ÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜. ∆· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ∫›Ó· Î·È ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Û·Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË fi¯È ÌfiÓÔÓ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·ÏÏ¿ Î·È Û ·˘Ù¤˜ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È È‰›ˆ˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. (1952/IIIg/Mt) 12Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ª¤ÛˆÓ Î·È √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Transport Logistic, 12-15.05.2009, ªfiÓ·¯Ô H Transport Logistic ‰Â›¯ÓÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Û ÌÈ· Ì·ÙÈ¿: ¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÙËÏÂÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÂÓ‰ÔÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÚÔ‹ ˘ÏÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·Á·ıÒÓ. ∆Ô Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÂÎıÂÌ¿ÙˆÓ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓ‰ÔÂÚÁÔÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ (ÚÔ‹ ˘ÏÈÎÔ‡, ·Ôı‹Î¢ÛË), ·ÏÏ¿ ηχÙÂÈ Î·È fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ¯ÂÚÛ·›·, ı·Ï¿ÛÛÈ·, ÂÓ·¤ÚÈ· Ô‰È΋ Î·È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Û ÙÔÈÎfi, ÂıÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô (Ô¯‹Ì·Ù·, ÂÍÔÏÈÛÌfi˜). ªÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, fiˆ˜ Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ Î·È ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ‰È·ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜, ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ÏÈÌ¿ÓÈ· ÎÏ. ∂›Û˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËϘ Û˘Ó‰ÚȷΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·fi 9.00 ¤ˆ˜ 18.00. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Î¿ÚÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ Ì ÌÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ Î·È 10% ¤ÎÙˆÛË ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ì·˜, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ www.transportlogistic.de. √È Î¿ÚÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· fiÏ· Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘, Î·È Ë ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘˜ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ∂µ∂. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 210-6419000, 038

Î·È 2310-327733 (ÈÈÈÁ 1236Ì). ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ÈÂıÓÒÓ ∂Îı¤ÛÂˆÓ ÛÙË ™˘Ú›· ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·’ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ 2009 ∆Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô √∂À Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ¢ÈÂıÓ›˜ ∂Îı¤ÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙË ™˘Ú›· ηٿ ÙÔ ∞ã∂Í¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Â›Ó·È: 1) SIMA-ŒÎıÂÛË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ (ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Ûȉ‹ÚÔ˘ Î·È ¯¿Ï˘‚·, ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ï·ÛÙÈÎÔ‡) 2731/05/2009, www.simafairs.com 2) Agritex 2009-°ÂˆÚÁÈ΋ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· (11-13 /6/ 2009) www. atassiex.com/ agritex 3) Buildex 2009 ŒÎıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, ‰ÔÌÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ real-estate (1216 /5/2009) www.arabiangroup.com/buildex_ex www. buildexonline.com 4) Foodexpo 2009- ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ÏÈο ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ·ÁÚÔÙÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÙÔ̤· (16-20 /6/2009), www.foodexposyria.com 5) Syrian Medicare- ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡, È·ÙÚÈÎÔ‡, Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡, ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ 1821/6/2009 www.syrianmedicare.com √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô √∂À ÛÙÔ ÙËÏ.00963-113342168. (ÈÈÈÁ 1068Ì) ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ¢ÈÂıÓÒÓ ∂Îı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∆Û¯›· ÁÈ· ÙÔ 2009 ∆Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô √∂À Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÛÙËÓ ¶Ú¿Á·, ·¤ÛÙÂÈÏ ηٿÏÔÁÔ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÛÙËÓ ∆Û¯›· ÁÈ· ÙÔ 2009 Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÓ¤¯Ô˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ ÂÍ·ÁˆÁ›˜. √ ηٿÏÔÁÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ AGOR∞(http;//agora.mfa.gr) ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£ (ÙËÏ.2310-370132). ª¤ÙÚ· ·ÈÁ˘Ùȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ∆Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô √∂À Ù˘ ÚÂۂ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ ·¤ÛÙÂÈÏ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ̤ÙÚ· Ù˘ ·ÈÁ˘Ùȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È µÈÔÌ˯·Ó›·˜, Rashid Mohamed Rashid ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÂÙÔ›ÌÔ˘ ÂÓ‰‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÎψÛÙÔ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

95


ªÂ Û˘ÓÙÔÌ›·... ÔÈ Â›Ó·È Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (ÔÈ ϤÔÓ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ·ÂÚÁ›Â˜ ›¯·Ó ÛËÌÂȈı› ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÎψÛÙÔ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁ›·˜, ηٿ Ù· ¤ÙË 2006-07). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ˘fi ÙÔ Êfi‚Ô ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ Âȉ›ӈÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ηٿ ÙÔ 2009, Ô Î. Rashid ‰‹ÏˆÛÂ, , fiÙÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· ·Ú¿Û¯ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: √Ã∏ª∞∆∞: ñ ∫·Ù¿ÚÁËÛË ‰·ÛÌÔ‡ ‡„Ô˘˜ 2-5% ÁÈ· Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍfiÏÈÛÌfi Î·È ÂӉȿÌÂÛ· ÚÔÈfiÓÙ· ñ ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ 2% ÛÙ· Ô¯‹Ì·Ù· ñ ∞·ÏÏ·Á‹ ‰·ÛÌÒÓ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ñ ∂ÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë Ì›ˆÛË ‹ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Â› ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· Ô¯‹Ì·Ù· (10%). ∫§ø™∆√Àº∞¡∆√Àƒ°π∞ / ∂∆√πª√ ∂¡¢Àª∞: ñ ∫·Ù¿ÚÁËÛË ‰·ÛÌÔ‡ ‡„Ô˘˜ 2-5% ÁÈ· Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍfiÏÈÛÌfi Î·È ÂӉȿÌÂÛ· ÚÔÈfiÓÙ· ñ ∂ȉfiÙËÛË ‚¿Ì‚·ÎÔ˜, ˆ˜ ÚÒÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‡ÏË Î·È ‚·ÛÈÎfi ·ÁÚÔÙÈÎfi ÚÔÈfiÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì 150 ∞§ ·Ó¿ 100 ÎÈÏ¿. √ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÎÏ¿‰Ô˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Û ÔÛÔÛÙfi 27% ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È ··Û¯ÔÏ› 15% ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂Ó ÚÔÎÂÈ̤ӈ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Ù˘ ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·, ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, ı· È‰Ú˘ı› Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÙÔ›ÌÔ˘ ÂÓ‰‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ, ÛÙËÓ Â·Ú¯›· Beni Sweif ã(ÕÓˆ ∞›Á˘ÙÔ˜), fiÔ˘ ÈÙ·ÏÔ› ÂȉÈÎÔ› ı· ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ΢ڛˆ˜, ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÚÔˆıËÌ¤ÓˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÁ˘ÙÈ·ÎÒÓ ÚÔÈfiÓÙˆÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·È Ù· ¤ÁÁÚ·Ê¿ ·Ú. 2720/ 1263/30-10-2008 Î·È 2720/ 907/14-7-2008, ÛÙ· ÔÔ›· ‰È·Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÙÔ ÂÛÙÈ·Ṳ̂ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ·ÈÁ˘Ùȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÎψÛÙÔ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ˘˜ ¤ıÂÙ ηٿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›‰Ô, ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ™˘Ìʈӛ·˜ Agadir, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÂıÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋. ∆· ·ÓˆÙ¤Úˆ ̤ÙÚ· ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÚÔʛ̈Ó. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÙÈÌ‹, Ù˘ ηٷӷÏÈÛÎfiÌÂÓ˘ ·fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· ÂȉÔÙ›ٷÈ. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ √∂À ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È 96

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009

·ÎfiÌË, fiÙÈ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì¤ÙÚˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡Ó, ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. (410/πππÁ/ªÙ) ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ÈÂıÓÒÓ ∂Îı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ √∂À ¶ÂΛÓÔ˘ ∆Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÚÂۂ›·˜ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ, ·¤ÛÙÂÈÏ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ √∂À. ∆Ô ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ Î·È ∂ΉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£, (∆ËÏ. 2310370132), ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛÙ·Ï› ÂÊfiÛÔÓ ˙ËÙËı›. ∂ÈϤÔÓ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË www.agora.mfa.gr ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ¯Ú‹ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∫›Ó· (ÈÈÈÁ 426Ì) ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ÈÂıÓÒÓ Î·È ∫Ï·‰ÈÎÒÓ ∂Îı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009 ∆Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÚÂۂ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÈÂıÓÒÓ Î·È ÎÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ÁÈ· ÙÔ 2009. ∆Ô ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ Î·È ∂ΉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£, (ÙËÏ. 2310370132), ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛÙ·Ï› ÂÊfiÛÔÓ ˙ËÙËı›. (ÈÈÈÁ 426Ì). ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ÈÂıÓÒÓ ∂Îı¤ÛÂˆÓ Û ∞ÓÓfi‚ÂÚÔ, µÂÚÔÏ›ÓÔ, §ÂÈ„›· Î·È ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË ∆Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÚÂۂ›·˜ ÛÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ ·¤ÛÙÂÈÏ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÂÎıÂÛȷο ΤÓÙÚ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ∞ÓÓfi‚ÂÚÔ˘, µÂÚÔÏ›ÓÔ˘, §ÂÈ„›·˜ Î·È ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∆Ô ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, ∆‡Ô˘ Î·È ∂ΉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂µ∂£, (ÙËÏ. 2310370132), ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ·ÔÛÙ·Ï› ÂÊfiÛÔÓ ˙ËÙËı›. ∂ÈϤÔÓ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘Ó-


ÛË www.agora.mfa.gr ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ÁÚ·Ê›· √∂À ÛÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ (15694/πππÁ/∞). ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ ∂Îı¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ· ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009 ∆Ô ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÚÔÍÂÓÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÓˆÛÙÔÔÈ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ÈÂıÓÒÓ ∂Îı¤ÛˆÓ, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∆Ô˘ÚΛ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2009.√È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.tobb.org.tr, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ηٿÏÔÁÔ˜. (374/πππÁ/∞.) 8Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ µÈÔ-È·ÙÚÈ΋˜ ISLI-BIOMED ISRAEL 2009, ∆ÂÏ ∞‚›‚, 15-17/06/2009 ∆Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô √∂À Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ 8Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ µÈÔ-È·ÙÚÈ΋˜ ISLI-BIOMED ISRAEL 2009, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ∆ÂÏ ∞‚›‚, ÛÙȘ 1517/06/2009. ∆Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Î·ÈÓÔÙƠ̂˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‚ÈÔ-È·ÙÚÈ΋˜, Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ˘Á›·˜. ∞¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È È·ÙÚÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ :Kenes International tel.+972-3-9727500 & web-site:http://www2.kenes.com/biomed/Pages /Home.aspx (iiig 1953m). 6Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∏ 6Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 3-5 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 ÛÙËÓ ∫Ô˘¿Ï· §Ô˘ÌÔ‡Ú Ù˘ ª·Ï·ÈÛ›·˜. ªÂ ı¤Ì· «∏ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜» Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ı· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜: ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘ ÛÙȘ ªª∂, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÂÈÌÂÏËÙËÚȷο ı¤Ì·Ù·. ™ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Û‡ÓÔ‰Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÈÎÂÊ·Ï›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 100 ¯ÒÚ˜ Î·È ·fi 1.600 ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·. ∆Ô ¯ÔÚËÁÈÎfi ·Î¤ÙÔ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ٷ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›-

‰Ô. ™ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ «Global branding» brochure, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· (www.KL2009.com) ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÔÚËÁÈο ·Î¤Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ¯ÔÚËÁ›·˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ, ÙËÏ: +33 1 49532842, Ê·Í: +33 1 49533079 (9636, III‚,Á). ¢ÈÂıÓ¤˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ™˘ÌfiÛÈÔ, ÛÙË Zilina ™ÏÔ‚·Î›·˜, 3-4 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 ∆Ô 17Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì· «∞˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ™È‰ËÚÔ‰Úfïӻ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 3-4 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 ÛÙËÓ fiÏË Zilina Ù˘ ™ÏÔ‚·Î›·˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ CETRA, ∫¤ÓÙÚÔ ŒÚ¢ӷ˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÛÙ· ÙËÏ.00421-41-5135010, 5135012, ÛÙÔ email:euro-zel.sk ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂϛۉ· www.zu-zel.sk (IIIÁ/3289/∞). ÙÔ 7Ô ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È Logistic, µ·ÚÎÂÏÒÓË, 2-3/06/2009. ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È logistics, ÛÙË µ·ÚÎÂÏÒÓË ∆Ô 7Ô ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È Logistic, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË µ·ÚÎÂÏÒÓË, ÛÙȘ 2-3 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ÙˆÓ ∂ÌÔÚÈÎÒÓ Î·È µÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ªÂÛÔÁ›Ԣ (ASCAME) Î·È ÙËÓ ACC10 Copca. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ.+34934169556 ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.ascame.org (πππÁ/ 3639Ì).

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

97


www.πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ªÂÏÒÓ.gr ª›· ¡¤· ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ∏ ˘ËÚÂÛ›· «www. πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ªÂÏÒÓ.gr» ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ̤ÏË ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì·˜, ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û‡Ó‰ÂÛË (link) Ì ÙÔÓ ÂÙ·ÈÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ¯ÒÚÔ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÙfiÛÔ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ site ÙÔ˘ ∂µ∂£ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·Èڛ˜. °È· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ù· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÏË Ì·˜ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ fiÓÔÌ· ÂÚÈÔ¯‹˜ (domain name) ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ www.domainname. , Î·È ‰È΋ ÙÔ˘˜ (Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·) ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. ∞ÎfiÌË Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó: 1. ¡· Ì·˜ ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ÛÙÔ e-mail: support@ebeth.gr, ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο fiÛÔ Î·È ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο, ¤Ó· ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ¤Ó· ·ÁÁÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ, 80 ÂÚ›Ô˘ Ϥ͈Ó, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ∞ºª Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘¢ı‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. 2. ¡· Â›Ó·È Ù·ÌÂȷο ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ÙÔÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ªË¯·ÓÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ∂µ∂£, Î. ÷Ú. ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ÛÙÔ ÙËÏ. 2310-370.121 (10.Ì. - 1Ì.Ì).

www.πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ªÂÏÒÓ.gr


in brief... TCCI ACTIVITIES FROM JANUARY 10, 2009 TO MARCH 30, 2009

12.01.09 ❏

The President of TCCI, Mr. Dim. Bakatselos, presented the "Political Diary - Thessaloniki Agenda 2009" by journalist Vangelis Plakas, along with other speakers, at an event addressed by the Minister of Macedonia - Thrace, Mr. Stavros Kalafatis.

12.01.09 ❏

The Financial Advisor to the President and PSLO of the World Bank, Mr. Th. Axylithiotis, attended an event by the Ministry of Foreign Affairs, presenting its new online services for the business community and civil society: "‘Agora’ Internet Portal www.agora.mfa.gr and Internet Portal for International Funding www.aidfunding.mfa.gr".

13.01.09 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, participated on behalf of our Chamber in a meeting of numerous agencies called by the Deputy Mayoralty for Municipal Police of Thessaloniki, following an initiative by the Mayor, in order to discuss the combating of illegal itinerant trade.

14.01.09 ❏

The President of TCCI, Mr. Dim. Bakatselos, welcomed the new French Consul General to Thessaloniki, Mr. Christian Thimonier, who paid a courtesy visit to our Chamber.

14.01.09 ❏

The Administrative Committee of our Chamber met with the newly elected Board of Directors of the Federation of Professionals and Tradespersons of the Prefecture of Thessaloniki, in order to discuss issues that concern the members of the Federation.

16.01.09 ❏

The New Year’s Pie was cut in the presence of retired and active employees of TCCI, as well as all the members of the Administrative Committee of our Chamber.

17.01.09 ❏

The 2nd Vice-President of TCCI, Mr. I. Verginis, gave an interview to SKY radio station in Athens, on youth entrepreneurship, in continuation of the presentation of a relevant study carried out by our Chamber, within the framework of the World Youth Entrepreneurship Week, on 24.11.08.

19.01.09 ❏

TCCI and Athens University of Economics and Business jointly organized a day-meeting titled "The implementation of International Accounting Standards in Greece: Problems, Weakness, Benefits and Prospects" at the premises of our Chamber. The event was addressed by the 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis. π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

99


in brief...

100

19.01.09 ❏

The Director of Trade and Industry, Mr. Pan. Politidis, attended an event concerning Thessaloniki Port, organized by "Thessaloniki Protagonistria" Municipal Party.

20.01.09 ❏

The 2nd Vice-President of TCCI, Mr. Ioannis Verginis, and the Head of the Department for Studies & Research, Mr. Antonios Bouboulas, attended a day-meeting on the funding of SMEs, organized by the European Commission and the Special Secretariat for the Development of International Programmes of the Ministry of Foreign Affairs held at a central hotel in Athens.

22.01.09 ❏

TCCI, in cooperation with the Exporters’ Association of Northern Greece (SEVE), organized a day-meeting titled "Bridging SE Europe with the Global Trade System", on the occasion of the visit by the six-member delegation of Euro-MPs - members of the Committee on International Trade of the European Parliament. The event was addressed by the President of TCCI, Mr. Dim. Bakatselos, the President of SEVE, Mr. Vas. Thomaidis, and the Secretary General of the Ministry of Macedonia - Thrace, Mr. L. Ananikas. The keynote speaker was Euro-MP Mr. G. Papastamkos.

25.01.09 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, attended the events held for the national day commemorating Greek Jews and Martyrs of the Holocausts.

26.01.09 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, and the Head of the Department for Studies & Research, Mr. Antonios Bouboulas, participated in the meeting of the Management Authority of the ROP of Central Macedonia.

27.01.09 ❏

The Administrative Committee and officials of TCCI met with city journalists in order to inform them about TCCI actions. Our Chamber meets with representatives of Thessaloniki Press every year for a light luncheon served with ouzo.

29.01.09 ❏

The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon was awarded to the honorary General Consul of Japan to Thessaloniki and President of TCCI, Mr. D. Bakatselos, for his exceptional contribution towards strengthening the ties between Japan and Greece and, particularly, the city of Thessaloniki.

30.01.09 ❏

An Honorary Plaque was awarded by the Democratic Independent Movement of Small and Medium-sized Enterprises (DAK MME) of the Prefecture of Thessaloniki to the President of TCCI, for his valuable contribution and work in the trade union and social sector of our city.

30.01.09 ❏

During a radio interview, the 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, presented the results of a survey carried out by TCCI on the impact of farmers’ demonstrations.

07.02.09 ❏ 07.02.09 ❏

The President of TCCI gave a radio interview concerning current affairs to ET3 radio station.

10.02.09 ❏

Participation of the President of TCCI in a work meeting of the Minister of Macedonia -

The President of TCCI participated in a meeting of our city’s agencies on "Development of Combined Transports in Thessaloniki and the Broader Region of Macedonia-Thrace", which took place at the Ministry of Macedonia - Thrace, in the presence of the Minister, Mr. St. Kalafatis, and the Minister of Transport & Communications, Mr. Evr. Stylianidis.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


Thrace, Mr. St. Kalafatis, with the Presidents of the Chambers of Thessaloniki, in order to find solutions to issues that concern both everyday life and the developmental prospects of Thessaloniki, Northern Greece and its citizens.

10-11.02.09 ❏

The Financial Advisor to the President of TCCI and PSLO of the World Bank, Mr. Th. Axylithiotis, participated in an informative meeting of the members of the PSLO (Private Sector Liaison Officer) network of the World Bank, which took place in Paris.

11.02.09 ❏

During a Press Conference, the President of TCCI, Mr. D. Bakatselos and the Deputy Managing Director of Piraeus Bank, Mr. Christodoulos Antoniadis, announced the cooperation between the two organisations in order to provide loans to Thessaloniki SMEs TCCI members, aiming at improving their liquidity.

11.02.09 ❏

The President of TCCI, Mr. D. Bakatselos, held a courtesy meeting with the President and Managing Director of Hyatt, Mr. Stefanos Theodoridis.

11.02.09 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, participated in a work meeting organized by ICAP in cooperation with the Prefecture of Thessaloniki on "Exploring the feasibility of coastal connection between the Prefectures of Thessaloniki, Pieria, Chalkidiki and Magnesia".

12.02.09 ❏

The Head of the Department for Studies & Research, Mr. Ant. Bouboulas, attended a daymeeting organized by the Hellenic Organisation for Standardisation (ELOT), on "Certification of managerial adequacy according to ELOT standards" and, specifically, "Managerial adequacy of organisations for the implementation of projects of a public nature - Requirements".

14.02.09 ❏

The Financial Supervisor of TCCI, Mr. Theod. Stavridis, participated in the 24th General Assembly of the Chambers’ Group for the Development of Greek Isles (EOAEN), which was held at Piraeus Chamber of Industry.

18.02.09 ❏

Accepting an invitation by the US Consul General in Thessaloniki, Mr. Br. Hoytt Yee, the President of TCCI participated in a meeting with the Presidents of the Federation of Industries of Northern Greece (SVVE), the Exporters’ Association of Northern Greece (SEVE) and the Hellenic-American Chamber of Commerce, held at the residence of the Consul General, on the topic of promoting trade and foreign investments in Northern Greece.

19.02.09 ❏

The members of the Administrative Committee of TCCI, excluding the President, attended the event celebrating the 35 years since the founding of TCCI.

19-20.02.09 ❏

The Legal Advisor of TCCI, Mr. Konstantinos Chatziyiannakis, and the Computerisation Advisor, Mr. Char. Triantafyllidis, traveled to Athens in order to address issues related to the General Trade Register (GEMI), as well as other issues that concern our Chamber.

20.02.09 ❏

The 2nd Vice-President of TCCI, Mr. I. Verginis, participated in the 1st Meeting of the HTPRO Sub-Committee for countries of the Western Balkans, the Black Sea and Northern Africa. π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

101


in brief... 21.02.09 ❏

Within the framework of events held through the initiative of the National Youth Council, under the general title "SMSofYouth2009", aiming at informing the public on issues of environmental protection, our Chamber organized an event titled "The implementation of the European REACH regulation and environmental protection". The event was addressed by the 1st Vice-President, Mr. Em. Vlachoyiannis, while an employee of the Department for Studies & Research, Mr. G. Emmanuelidis participated in the panel.

23.02.09 ❏

The Financial Supervisor, Mr. Th. Stavridis, welcomed a nine-member business delegation from the Chamber of Commerce & Industry of Al Zawia (Tripoli, Libya). Within the framework of the delegation, a cooperation agreement was signed between the two Chambers and business meetings were held.

23-24.02.09 ❏

The Head of the Department for Studies & Research, Mr. Antonios Bouboulas, traveled to Novara, Italy, in order to attend a preliminary meeting for the submittal of a proposal for the implementation of the "LOSAMEDCHEM" project, within the framework of the next call of the INTERREG MED European programme.

25.02.-01.03.09 ❏

TCCI participated, through its member-enterprises, in the International Exhibition of Architectural and Construction Materials held in Sochi, Russia.

26.02.09 ❏

The President of TCCI represented our Chamber at the Extraordinary General Assembly of the Union of Hellenic Chambers of Commerce (KEEE) on he evolution of the Hotel Chamber to a Tourism Chamber, as well as on the latest developments concerning the financial crisis.

27.02.09 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Emmanuel Vlachoyiannis, met with Mr. Alexandros Tsitouras and Ms. Elena Konstantinova from the Discover Greece-Travel Business Channel television channel, which broadcasts in Russia. The goal of this meeting was to make contact with export firms that aim at the Russian market, so that they may be provided with promotional services through this channel.

01-12.03.09 ❏

TCCI participated in organizing an exploratory business delegation to the Philippines and Vietnam through the World Bank Liaison Office with the Greek private sector, which is seated within TCCI premises. This delegation was co-organised with other European business agencies that host similar Liaison Offices, headed by the Organisation for the Promotion of Trade and Investments of Flanders, Belgium (Flanders Investment and Trade).

04.03.09 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Emmanuel Vlachoyiannis, gave a television interview to SKY and ALTER channels, regarding the impact of the strikes by Thessaloniki Port Authority employees on business.

09.03.09 ❏

Our Chamber organized an event titled "Family enterprises: Challenges and solutions", on the occasion of the presentation of a book on the same topic by Professor Asterios Kefalas. Participants at the event included the 1st Vice-President of TCCI, Mr. Em. Vlachoyiannis, who represented our Chamber, as well as an attorney of NOMOS company, which provides legal counsel to TCCI.

102

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


11.03.09 ❏

The President of TCCI participated in a work meeting organized by the Exporters’ Association of Northern Greece (SEVE), in the presence of the Secretary General for Investment & Development of the Ministry of Economy & Finance, Mr. Spyros Efstathopoulos.

11.03.09 ❏

The 2nd Vice-President, Mr. I. Verginis, participated in the press conference organized by the Exporters’ Association of Northern Greece (SEVE) regarding the signing of a Memorandum of Understanding (MOU) between the Association and the General Directorate for Customs & Special Consumption Taxes of the Ministry of Economy & Finance.

11.03.09 ❏

TCCI co-organised an event with the Exporters’ Association of Northern Greece (SEVE) and the General Directorate for Customs & Special Consumption Taxes of the Ministry of Economy & Finance, on "Electronic Customs and the Authorised Financial Agency". The 2nd Vice-President of TCCI, Mr. I. Verginis, addressed the audience.

12.03.09 ❏

The President of TCCI met at our Chamber premises with a Turkish delegation of representatives of Turkish Technological Organisations, such as the Council for Scientific and Technological Research, the Support & Administration Organisation for SMEs and the Organisation of Small & Medium-Sized Enterprises.

13.03.09 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Emmanuel Vlachoyiannis, attended a luncheon held by the British Ambassador, Mr. David Landsman, on the occasion of his Excellency’s visit to Thessaloniki.

14-15.03.09 ❏

Mr. Emmanuel Vlachoyiannis participated in the meeting of members of the Board of Directors of ICC-HELLAS, which was held in Kapsia, Arcadia.

16.03.09 ❏

An event was jointly organized at our Chamber Premises with the Austrian Embassy for Greece and Cyprus. The purpose of the event was to present Austrian enterprises active in the field of Environmental Technology. The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Emmanuel Vlachoyiannis, addressed the audience at this event.

18.03.09 ❏

The Propeller Club, Port of Thessaloniki held an event at TCCI, during which the 1st VicePresident of TCCI, Mr. Emmanuel Vlachoyiannis, presented the results of a survey conducted by TCCI regarding coastal connections of Thessaloniki.

19.03.09 ❏

TCCI and "Praxis" Network co-organised a pre-conference event for the 10th International Venture Capital Forum. The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Emmanuel Vlachoyiannis, addressed the audience at this event.

20.03.09 ❏

The Secretary General of TCCI, Ms. M. Chatzakou, participated in the 2nd "Leaders of the New Economy" annual conference on "Greek Women - ‘Stars’ of the New Economy and Social Responsibility" organized by EXPRESS Kalofolia Group at "Hyatt Regency Thessaloniki" Hotel.

20.03.09 ❏

The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Emmanuel Vlachoyiannis, represented our Chamber at the press conference organized by HEPO on the occasion of the completion of the special business events held within the framework of the project titled "Development of the π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

103


in brief... extroversion of SMEs of cross-border regions and creation of opportunities for penetrating new markets", in the presence of the Minister of Macedonia - Thrace, Mr. Kalafatis.

104

23.03.09 ❏

The 2nd Vice-President, Mr. Verginis, traveled to Athens in order to participate in the 4th meeting of the HTPRO Permanent Committee for the Facilitation and Simplification of International Trade Processes.

26.03.09 ❏

Mr. Verginis represented TCCI at the preparatory meeting of agencies and enterprises in view of the 10th Joint Inter-Ministerial Committee for Economic and Technologic Cooperation between Greece and China, organized by the Ministry of Foreign Affairs.

27.03.09 ❏

Our Chamber hosted a Press Conference on the occasion of the Day-Meeting on CrossBorder Cooperation, held in Thessaloniki on 28.03.09. The 1st Vice-President of TCCI, Mr. Emmanuel Vlachoyiannis attended this press conference on behalf of our Chamber.

27.03.09 ❏

The Director of Trade and Industry, Mr. Panayiotis Politidis, welcomed pupils of the 9th grade of the 3rd Junior Secondary School of Ambelokipi, Thessaloniki, who visited our Chamber, accompanied by their teachers, in the context of the School’s Vocational Guidance events.

27.03.09 ❏

Mr D. Bakatselos, President of TCCI and 1st Vice President of the Union of Hellenic Chambers, participates in the meeting of the Administration Board of UHCC, with the Minister of Economy and Finance, Mr. Yannis Papathanasiou.

28.03.09 ❏

The Administrative Committee of our Chamber met with the Minister of Development, Mr. Kostis Chatzidakis, at a central Thessaloniki hotel. The AC informed the Minister on issues concerning the business community, as well as on TCCI actions.

28.03.09 ❏

Mr. Vlachoyiannis addressed the event for the promotion of European and Balkan cooperation, organized by Euro-MP Mr. Yiannis Glavakis, in cooperation with Euro-MPs from Bulgaria and Romania.

28.03.09 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Vlachoyiannis, the Financial Supervisor, Mr. Stavridis, and the Financial Advisor to the President, Mr. Axylithiotis, participated in the round table discussion, organized by "Macedonia" Journalist Group, with the support of TCCI, on "International Economic Crisis - Causes - Impact - ‘Antidotes’", with the Minister of Development, Mr. Chatzidakis, as the keynote speaker.

30.03.09 ❏

The President of TCCI, Mr. D. Bakatselos, participated in the meeting of the National Council on Exports.

30.03.09 ❏

The 1st Vice-President, Mr. Vlachoyiannis, and the Secretary General, Ms. Chatzakou, participated in the work meeting organized by the Exporters’ Association of Northern Greece (SEVE) on the organisation of an event titled "Global Markets for Agricultural & Food Products - International Business Meetings" (Veria, 15.05.09 & Thessaloniki 16-17.05.09).

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


TCCI ACTIONS 22.01.09 ❏

In a letter, TCCI requested the intervention of the Special Audit Service, as well as all cocompetent Services and the police force of our city, in order to combat illegal outdoor trade.

28.01.09 ❏

Following a decision by the Board of Directors, TCCI submitted a proposal to the Mayor of Thessaloniki to rename Proskopon Square to Megalou Alexandrou Square.

29.01.09 ❏

In view of the impact of the irregular operation of Thessaloniki Port, due to demonstrations by its employees, our Chamber requested, in a letter to Thessaloniki Port Authority, that the potential for providing discounts over storage rights be examined.

29.01.09 ❏

With letters to Thessaloniki Port Authority, Thessaloniki International Fair and HELEXPO, TCCI proposes the provision of free parking spaces for cars from 02.02.09 until the end of the sales season (28.02.09), in order to invigorate retail business in the city centre.

10.02.09 ❏

Thessaloniki Chamber of Commerce and Industry submitted to the Minister of Economy & Finance, Mr. Yiannis Papathanassiou, proposals for tax concessions to enterprises, so that they may not be forced to lay off staff during the financial crisis.

13.02.09 ❏

In a letter to Thessaloniki Port Authority, TCCI requested information regarding the traffic of shipping containers through Thessaloniki Port from the beginning of the year to date.

11.03.09 ❏

In view of the 10th Joint Inter-Ministerial Committee for Economic and Technologic Cooperation between Greece and China, TCCI sent a memorandum to the Ministry of Foreign Affairs regarding the problems that our members face in their transactions with China.

12.03.09 ❏

Our Chamber sent its comments to the Deputy Minister of Development, Mr. Vlachos, concerning Decision No. ∫1-141/3.2.09 by the Ministry of Development which defines what percentage of Chambers’ membership fees should be paid to the Union of Hellenic Chambers of Commerce (KEEE).

17.03.09 ❏

In a letter to the Minister of Economy & Finance and the Minister of Development, TCCI expressed its opposition to the minimum duty of 1/m2 imposed on the taxation of buildings owned by legal entities. π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009 / ¢∂§∆π√ ∂µ∂£

105


in brief...

106

18.03.09 ❏

In a letter to Thessaloniki International Fair, TCCI saluted the company’s initiative to repeat the measures of providing free parking to consumers in the city centre and advertising time on RadioDETH radio station to enterprises of the city centre, during the Easter holiday period.

20.03.09 ❏

We requested, in writing, that the Ministry of Employment look into the delays in issuing social insurance certificates for enterprises that wish to submit an application to the programme of the Credit Guarantee Fund for Small and Very Small Enterprises (TEMPME).

24.03.09 ❏

In letters to the Ministers and Deputy Ministers of Economy & Finance and of Development, our Chamber announced that TCCI services undertake procedures concerning the establishment of Private Limited Companies; a proposal was also attached to said letter, requesting the legal recognition of electronic transactions within the framework of Chambers’ operation.

¢∂§∆π√ ∂µ∂£ / π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2009


∆∏§∂ºø¡π∫√™ ∫∞∆∞§√°√™ À¶∏ƒ∂™πø¡ ∆√À ∂µ∂£ √§Àª¶π∞ µ§∞Ã√¶√À§√À ∏§π∞¡∞ °∫√°∫√À ∂À∞¡£π∞ ª¶∞ƒ√À∫∆™∏ ∂π¢π∫√π ™Àªµ√À§√𠶃√∂¢ƒ√À ∂µ∂£: √π∫√¡√ªπ∫√™ ™Àªµ√À§√™: £∂√¢øƒ√™ ∞•À§π£πø∆∏™ ™Àªµ√À§√™ ª∏Ã∞¡√ƒ°∞¡ø™∏™: Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π¢∏™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: °ƒ∞º∂π√ ¢π√π∫∏™∏™:

¢π∂À£À¡™∏ ∂ª¶√ƒπ√À & µπ√ª∏Ã∞¡π∞™ ¶∞¡∞°πø∆∏™ ¢π∂À£À¡∆∏™:

∆ª∏ª∞ ∂π™∞°ø°ø¡ ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡√™:

¶√§π∆π¢∏™

¢∏ª∏∆ƒ∏™ ¶ƒ∞™π∞¢∏™

∆ª∏ª∞ ∂•∞°ø°ø¡ ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡∏: ∞¡∞™∆∞™π∞ ª∞∫ƒ∏ ¢∏ª∏∆ƒπ√™ ƒ√À™∫∞™ ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏∆π∫ø¡ & √π∫√¡√ªπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ Ãπ™∆π¡∞ ¢∂ƒª∂¡∆∑√°§√À ¢π∂À£À¡∆ƒπ∞: ∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫√À ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡∏: (¶ƒø∆√∫√§§√) £∂√¢øƒ∞ ¶∞¡∆∂§π¢√À ∞£∏¡∞ ∆∑π¡∆∑√°§√À °∂øƒ°π√™ ∆™πµ∂§∂∫π¢∏™ ∆ª∏ª∞ ª∏∆ƒø√À ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡∏: °∂øƒ°π∞ ª∞¡π∫∞∫∏ ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ™∂ƒ∂∆∏ ∞ƒ∂∆∏ ™π™ª∞¡π¢√À ∞¡∞™∆∞™π∞ ¶∞¡∆∞∑∏ ∆ª∏ª∞ ∂™√¢ø¡ ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡∏: ª∞ƒπ∞ ∆√§π¢√À-∂À£Àªπ√À ∆ª∏ª∞ §√°π™∆∏ƒπ√À, ∆∞ª∂π√À & ∂¶πª∂§∏∆∂π∞™ (∫∂¡∆ƒπ∫√™ ∆∞ªπ∞™) ∞¶√™∆√§√™ µ∞∏™ §πø∆∞ ™∆∞ª∞∆π∞¢√À ∂ƒπºÀ§∏ ¶∞¶∞¢∏ª∏∆ƒπ√À πø∞¡¡∞-ª∞ƒπ∞ °∂øƒ°∞∫√¶√À§√À ¢∂™¶√π¡∞ º√À¡∆√À∫π¢√À ¢π∂À£À¡™∏ ™∆∞∆π™∆π∫∏™, ª∂§∂∆ø¡ & ∂ƒ∂À¡∞™ §π§∞ ºø∆π∞¢√À ¢π∂À£À¡∆ƒπ∞: ∆ª∏ª∞ ª∂§∂∆ø¡ & ∂ƒ∂À¡∞™ ¶ƒ√´™∆∞ª∂¡√™: ∞¡∆ø¡π√™ ª¶√Àª¶√À§∞™ °∂øƒ°π√™ ∂ªª∞¡√À∏§π¢∏™ °∂øƒ°π∞ ªø§πø∆∏ ∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™πø¡ ™Ã∂™∂ø¡, ∆À¶√À & ∂∫¢√™∂ø¡ ª∞§∞ª∞∆∏ ª∂∆∞§§π¡√À ∞¡¡∞ ª¶∂¡∏ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏ °∂øƒ°π√À µ√∏£∏∆π∫√ ¶ƒ√™ø¶π∫√ ∫§∏∆∏ƒ∞™: ∂À™∆ƒ∞∆π√™ ∆Àª¶∞¡π¢∏™ ∫§∏∆∏ƒ∞™: ºø∆∂π¡∏ ∆™∞ª∏

2310 370105 2310 370110 2310 370111 2310 370120 2310 370121

2310 370150

2310 370163

2310 370160 2310 370161

2310 370170

2310 370190 2310 370165 2310 370191 2310 370151

2310 370157 2310 370168 2310 370171

2310 370130 2310 370180 2310 370181

2310 370131 2310 370132

2310 370165 2310 370165


2009_1_Ιανουάριος-Μάρτιος  

Δελτίο ΕΒΕΘ 2009, 1ο τεύχος (Ιανουάριος - Μάρτιος)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you