Page 1

PICK ME, IT’S FREE!

VOL.07 SEPTEMBER 2013

T O M & S T R AW B E R R Y / 8 B E S T A N I M AT E D C AT S ! / L O N D O N B R O W N L I M I T E D E D I T I O N / R O S Y P I N K / T H E C O O L C O N N E C T I O N / C AT A H O L I C C A F É / B A N G N A M P H U N G / V I N TA G E S C E N T I N T H E C I T Y / B A L A N C E D L I V I N G / D I M S U M M O N G E / G E T A T I N Y D O G B R E E D F O R Y O U R ZO N E ! / P E T P E T B Y L O L AY


ºÔ Ê à ¤Ô Å ºÔÊ¡Ôµ ÁÕʋǹ¼ÊÁ¢Í§ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡¨ÁÙ¡¢ŒÒÇËÁÑ¡áÅжÑ่ÇàËÅ×ͧËÁÑ¡ «Ö่§ª‹Ç´ٴ«ÖÁ¹ํ้Ò áÅСÅÔ่¹àËÁ็¹¨Ò¡ÊÔ่§µ¡¤ŒÒ§ã¹ÅํÒãÊŒ ·ํÒãˌŴ¡ÅÔ่¹Íب¨ÒÃÐ áÅл˜ÊÊÒÇÐŧ䴌 r Best Selle Original

BISCAL

BISCAL Diet

ºÔÊ¡Ôµ ÃÊÍÍÃÔ¨Ô¹ÍÅ ÁÕʋǹ¼ÊÁ¢Í§ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡ ¨ÁÙ¡¢ŒÒÇËÁÑ¡ ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡¶ÑèÇàËÅ×ͧËÁÑ¡ âÍÅÔâ¡á«¤¤Òäô áÅФÒà·ªÔ¹¨Ò¡ªÒà¢ÕÂÇ ãËŒ¸ÒµØÍÒËÒà ºíÒÃاẤ·ÕàÃÕ·Õè໚¹»ÃÐ⢹ã¹ÅíÒãÊŒ (亿â´áº¤·ÕàÃÕÂ) ·íÒãËŒÅíÒãÊŒá¢ç§áç áÅÐÂѺÂÑé§ ¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ ¢Í§áº¤·ÕàÃÕ·ÕèäÁ‹´Õ ª‹ÇÂÅ´¡ÅÔè¹ Íب¨ÒÃÐ »˜ÊÊÒÇÐŧ

ºÔÊ¡Ôµ ÊíÒËÃѺÊعѢ·Õè໚¹¡Ñ§ÇÅàÃ×èͧ¹íéÒ˹ѡ ÁÕʋǹ¼ÊÁ ¢Í§ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡¼ÅÊŒÁᢡ (Garcinia Cambogia extract) ª‹ÇÂÅ´¡ÒÃÃѺࢌҢͧ¾Åѧ§Ò¹Ê‹Ç¹à¡Ô¹ ·íÒãËŒäÁ‹ÃÙŒÊÖ¡ËÔÇ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§Âѧª‹ÇºíÒÃاÅíÒäÊŒãËŒÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áç áÅЪ‹Ç Ŵ¡ÅÔè¹Íب¨ÒÃÐ »˜ÊÊÒÇÐŧ

¹íÒࢌÒâ´Â Asia Suzuki Co., Ltd.

1589 ªÑé ¹ 2 ËÁÙ ‹ º Œ Ò ¹·Òǹ ÍÔ ¹ ·Òǹ «Í 3 ¶¹¹ÃÑ ª ´ÒÊÒÂã¹ á¢Ç§ÇÑ § ·Í§ËÅÒ§ ࢵÇÑ § ·Í§ËÅÒ§ ¡ÃØ § à·¾Ï 10310 â·Ã. 0-2935-6180, 0-2935-6338 E-Mail : biscal@asiasuzuki.co.th

BISCAL Senior

ÁÕʋǹ¼ÊÁ¢Í§ ÅÙ·Õ¹ (ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡´Í¡´ÒÇàÃ×ͧ) ºíÒÃاÊØ¢ÀÒ¾´Ç§µÒ¡ÅÙ⤫ÒÁÕ¹ áÅФ͹´Ã͵Թ ª‹ÇºíÒÃاÊØ¢ÀÒ¾¢ŒÍµ‹Í áÅÐà«Åŏ¡Ãд١͋͹ ÀÒÂã¹Ã‹Ò§¡Ò ¾ÃŒÍÁ·Ñé§Âѧª‹ÇºíÒÃاÅíÒäÊŒ ãËŒÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áçáÅЪ‹ÇÂÅ´¡ÅÔè¹Íب¨ÒÃÐ »˜ÊÊÒÇÐŧ


ÍÕÇÒ Åͧâ¡àÅÕ “¹Ñ¡áÊ´§áÅйҧẺª×èʹѧ”

ÃʪҵԪÑé¹àÅÔÈ...

ÊÓËÃѺ·Ø¡Á×éÍÍËÍ¢ͧáÁÇ·Õè¤Ø³ÃÑ¡

ªÕºÒ® ÍÒËÒÃÊѵǏ¼ÊÁÊÓàÃç¨ÃÙ» ª¹ÔPetple ´à»‚ÂMagazine ¡ 㪌ÊÓËÃÑseptember ºáÁÇÍÒÂØ 2013 1 »‚¢1Öé¹ä»


2

Petple Magazine september 2013


W h e re to f ind

Are you

ready? นิตยสารเพ็ทเพิลไม่ได้เป็นเพียงนิตยสารสำ�หรับคนที่เลี้ยงสัตว์เท่านั้น ทีมงานทุกคนมีความตั้งใจ ที่จะทำ�นิตยสารเล่มนี้ให้เป็นเหมือนคู่มือสำ�หรับคนที่มีจิตใจรักสัตว์และกำ�ลังคิดหาสัตว์เลี้ยงซักตัวมา อยู่ข้างๆ พวกเรามักจะได้ยินคำ�ถามจากผู้อ่านอยู่เสมอๆ ว่า “เลี้ยงพันธุ์ไหนดีที่ไม่ต้องการดูแลอย่าง พิถีพิถัน” หรือ “มีพันธุ์ไหนที่สามารถอยู่ลำ�พังได้เพราะไม่ค่อยมีคนอยู่ที่บ้าน” ก่อนจะคิดว่าสัตว์เลี้ยง ประเภทไหนที่จะเหมาะกับตัวเรา ให้เราลองย้อนกลับมาถามตัวเองซักนิดว่าในวันนี้เราพร้อมแค่ไหนที่ จะดูแลชีวติ น้อยๆ อีกหนึง่ ชีวติ คำ�ว่าพร้อมในทีน่ ห้ี มายรวมถึงความรัก เวลา กำ�ลังทรัพย์ และสถานที่ เพ็ทเพิลไม่ได้บิวท์ให้การเลี้ยงสัตว์ดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวหรือยุ่งยากวุ่นวายนะคะ เพียงแต่เราทุกคนต้อง ให้คำ�ตอบตัวเองก่อนว่าเราพร้อมจริงๆ หรือไม่ สัตว์เลี้ยงทุกชนิดทุกสายพันธุ์สมควรได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างพิถีพิถัน เพราะหลังจากวันที่เรารับเขามาเลี้ยง มันหมายความว่าเขาได้มอบทั้งชิวิต ให้กับเราอย่างไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นเราก็ควรจะรักและดูแลเขาให้ดีตลอดทั้งชีวิตของเขาเช่นกัน หากตัดสินใจดีแล้วก็รับน้องมาเลี้ยงได้เลย ในวันที่เราเสียใจหรือผิดหวัง เราจะรู้เลยว่ายังมีสิ่ง มีชีวิตเล็กๆ ที่รักและซื่อสัตย์กับเราที่สุดอยู่เคียงข้างมาตลอด แน่นอนว่าจะต้องมีวันที่น้องต้องการเรา อยู่เคียงข้างด้วยเช่นกัน แต่หลังจากนี้ ชีวิตระหว่างเรากับน้องสัตว์เลี้ยงจะเป็นเหมือนการผจญภัย ซึ่งรับรองว่าจะได้ความทรงจำ�ดีๆ จากเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

Hospital ทองหล่อ (ทุกสาขา) ม.เกษตร บางเขน เจริญสุข ศรีวรา บ้านหมอรักหมา ตลิ่งชัน ฮาเลลูยา รามอินทรา กม.8 NP - Happyland รัตนาธิเบศน์ VET4 Pet City - Paradise สัตว์เล็ก จุฬาฯ OASIS Pet Service Pet Master Palpaws All By Or Thong Kaw Farm Coffee Puppy Purr Cat Cafe Cataholic Cafe Cotton Dog Puppy Hub Pet Shop มนูญ เพ็ทชอป เมล็ดข้าว กิติศักดิ์ เพ็ทมาร์ท K-village พื้นที่ส่วนกลาง Gloria Jeans Animal go round dogie couture wine connection

Editor-in-chief

พิชาพร ภูยานนท์

CDC พื้นที่ส่วนกลาง SCG wine connection

c o n t r i bu to r ตะวัน อมรรัตนเสรีกุล

กว่า 10 ปี ที่วนเวียนอยู่ในแวดวงกราฟฟิก-ช่างภาพ-นักเขียนอิสระ และคนทำ�นิตยสารรายเดือน ผ่านสังเวียน ‘ปิดเล่ม’ มามากหัวหลายฉบับ คราวนี้ คุณตะวัน ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีม PETPLE ซึ่งนอกจากตำ�แหน่ง Art Director ที่นำ�เสนอรูปเล่มที่แปลกใหม่และทันสมัยเพื่อให้เข้ากับ lifestyle ของชาว PETPLE แล้ว เขายังคงเป็นช่างภาพ แฟชั่นประจำ�ที่จะมาโชว์ผลงานสวยๆ ให้กับทางเราอีกด้วย

Parklane OPI boutique Twinkle Dog Home

Rain Hill พื้นที่ส่วนกลาง wine connection The nine พื้นที่ส่วนกลาง OZONO พื้นที่ส่วนกลาง Starbucks Paragon หลังสวน ทองหล่อ ทาว์นอินทาว์น The Circle GMM Emporium CDC Kanom Siam สุขุมวิท 49 La villa อารีย์ CDC The Cystal Paragon The Circle True Coffee Paragon Parklane Siam Hotel The NOW My Way Huahin Chateau de Khaoyai BTS ศาลาแดง อโศก หมอชิต อนุเสาวรีย์ ETC Radi cafe Dead or Alive shop ตลาดรถไฟศรีนครินทร์

พลอย-พลอยทราย ภัสสรศิริ เจ้าของธุรกิจฌาปนกิจสัตว์เลีย้ งครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ภายใต้ชอ่ื แบรนด์ “เพ็ท มาสเตอร์” เป็นหนึง่ แรงผลักดันทีส่ �ำ คัญในการสร้างสรรค์นติ ยสารเล่มนี้ ด้วยจุดประสงค์ทต่ี อ้ งการจะพัฒนาความสัมพันธ์อนั ดีแก่ผเู้ ลีย้ ง และสัตว์เลีย้ ง อีกทัง้ คุณพลอยยังมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกลในการวางแผนทีจ่ ะขยายแวดวงของสัตว์เลีย้ งให้ใหญ่ขน้ึ โดยการทำ� นิตยสารสัตว์เลีย้ งทีส่ ามารถเข้าถึงสังคมหมูม่ ากเพือ่ ให้พวกเขาได้เห็นถึงความน่ารักและความซือ่ สัตย์ของสัตว์เลีย้ ง

PETPLE TEAM

editor-in-chief : พิชาพร ภูยานนท์ / General manager : พลอยทราย ภัสสรศิริ art director-photographer : ตะวัน อมรรัตนเสรีกุล / DEPUTY EDITOR : กมลทิพย์ กลิ่นชวนชื่น EDITORIaL ASSISTANT : ธานุพล ภู่เทพอมรกุล / fashion editor : นิพิฐพนธ์ รุ่งเรือง Marketing executive : พิชชาภรณ์ เจริญทรัพย์ / finance and accounting : ปียาภัสสร์ โทวระ consultant : ฐิติกุล อยู่วิทยา, ศศิยารินทร์ พนาวรวัฒน์ / ACCOUNT EXECUTIVE : พันธนันท์ ธนายุพงศ์ PUBLIC RELATION MANAGER : เอมิสา รักสยาม / Contributing writer : Cherry VodkaBoy, สพ.ญ. พิมพินันท์ โรจนัย, น.สพ. วินัย ชาญสายสาคร, PMPY, Colafufu, ณัฏฐพิชา บุญยะผลานันท์ All articles and photographs appeared in Petple Magazine are subjected to copyright according to law. ©Copyright Petmaster Co.,Ltd 2013. All right reserved.

PETPLE CO.LTD

55/189 หมู่ 5 The Connect โครงการ 2 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11720 Tel : 086-788-7174, 080-440-9988 E-mail: petplemagazine@gmail.com

@petplemagazine

like us on Facebook

www.facebook.com/Petplemagazine

Petple Magazine september 2013

3


8 best

H ot to pi c Text : PMPY

animated cats! Si และ Am จาก Lady and the Tramp

เพราะความน่าเกรงขามและสง่างามของแมว ไทยทั้งสองตัวนี้ จึงทำ�ให้บรรดาน้องหมาใน เรื่องพากันเกรงกลัวกันหมด

Cheshire Cat จาก Alice in Wonderland

แม้ว่าบางครั้ง Cheshire จะดูเป็นแมวที่ชอบ ก่อปัญหา แต่แมวสุดแสนลึกลับตัวนี้ก็เป็นเพียง หนึ่งในเพื่อนไม่กี่คนของ Alice ในโลกที่สุดแสน ประหลาด

Felix

Felix เป็นคาเรคเตอร์แมวแบบฉบับของศึก สงครามระหว่างแมวกับหนูที่มีมานานตั้งแต่ก่อน Mickey Mouse ซะอีกแต่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เจ้า เหมียวตัวนี้เหมือนจะถูกลืมไป

Top cat

Top cat หรือ Tc เป็นหัวหน้าแก๊งค์แมวใน ตรอกที่มีความฉลาดและมีอารมณ์ขันเป็นเลิศ เขามักชอบสร้างปัญหาเรื่องวุ่นๆ ให้กับคุณ ตำ�รวจ Dibble อยู่เสมอ

Sylvester Jr. จาก Looney Tunes

Sylvester Jr. เป็นลูกชายตัวจิ๋วของ คาแรคเตอร์แมว Sylvester ถึงแม้ว่าเจ้า Sylvester Jr. ดูเหมือนจะฉลาดหลักแหลมกว่า แต่เขาก็เคารพและเชื่อฟังพ่อของเขาในเรื่องการ ไล่ล่าหนูอยู่เสมอๆ

The Aristocats

แมวสุดแสนน่ารักตัวนี้เป็นคุณแม่ของลูกแมวทั้ง 3 ตัวนั้นคือ Toulouse, Marie และ Berlioz การผจญภัยเริ่มขึ้นเมื่อพวกเด็กๆ ทั้งสี่ตัว พยายามหาทางกลับบ้าน

Tom จาก Tom and Jerry

Tom ถือเป็นคาเรคเตอร์ต้นแบบของการ์ตูน แมวที่โด่งดังที่สุด ในเรื่อง Tom ได้ใช้เวลา ทั้งหมดของเขาคิดค้นหาวิธีไล่ล่าเจ้าหนู Jerry อย่างห่ำ�หั่น

Garfield

เรียกได้ว่า Garfield เป็นแมวสุดที่รักของ หลายๆ คน มันเป็นแมวอ้วนตุตะและแสนขี้เกียจ Garfield เป็นแมวที่มักมีความคิดว่าตัวเองเจ๋ง ที่สุดซึ่งในหลายๆ ครั้งเราทุกคนก็ต้องเห็นด้วย กับความคิดนี้ของ Garfield 4

Petple Magazine september 2013

8 7 6 5 4 3 2 1

Super Cool Wiggles Dog Wig! ในปัจจุบัน มีหลากหลายธุรกิจเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรักสัตว์ อย่างเราๆ ล่าสุดก็มธี รุ กิจสุดเจ๋งผลิตวิกสุนขั ‘วิกเกิลส์ ด็อก วิก’ ก่อตัง้ โดย รูธ เรจินา เธอได้ออกมาตอบสนองความต้องการของคนรักสัตว์ที่ใส่ใจในเรื่องความสวยความงาม และสไตล์ของสัตว์เลี้ยงที่ไม่อยากให้ซ้ำ�ใคร รูธ เรจินา อยู่ในแวดวงความสวยความงาม การแต่งหน้าและผลิตวิกผมให้กับเซเลบบริตี้ชื่อดังในวงการมานานกว่า 50 ปี ถึงแม้จะ เป็นวิกเพื่อสุนัขแต่คุณภาพก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าวิกของคนเลยแม้แต่นิดเดียว แถมยังมีให้ เลือกด้วยกันถึง 4 ไซส์ ที่มา: www.posttoday.com

2014 Guinness Book of World Record: Longest fur on a cat สถิติไหนในกินเนสบุ๊คที่ว่าเจ๋ง ในวันนี้คงต้องหลบทางให้กับสถิติใหม่สุดพิเศษของ เจ้าแมวพันธุ์ผสมฮิมาลายัน-เปอร์เซียที่ได้รับตำ�แหน่งแมวเหมียวที่มีขนยาวที่สุดในโลก เจ้าแมวเหมียวอายุ 2 ขวบตัวนี้มีชื่อว่า Colonel Meow อาศัยอยู่ที่รัฐลอสแองเจิล ลิส สหรัฐอเมริกา ขนของน้องมีความยาวถึง 9 นิ้ว หลังจากที่เจ้าของอัพโหลดรูปขำ�ๆ บวกกับขนยาวฟูดูแปลกตาของ Colonel Meow ก็ทำ�ให้น้องได้รับความนิยมเป็นอย่าง มากในโลกโซเชียลมีเดีย มีแฟนคลับในเฟสบุ๊คแฟนเพจกว่า 184,000 คน และยอดคน Follow ในอินสตาแกรมกว่า 73,000 คน ใครอยากเห็นความน่ารักของน้องสามารถ เข้าไปติดตามกันได้เลยที่ Colonel Meow ที่มา: www.today.com


Welcome Sunny: New Presidential Pet ชาวอเมริกันต่างพากันต้อนรับ ซันนี่ สมาชิกตูบตัวใหม่พันธุ์ปอร์ตุกีส วอเตอร์ด็อก ของ ประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า ซันนี่เป็นลูกสุนัขวัย 14 เดือนที่ร่าเริง น่ารัก และสามารถเข้า กันได้ดีกับ โบ สุนัขตัวก่อนซึ่งเป็นพันธุ์ปอร์ตุกีส วอเตอร์ด็อก เช่นกัน บล็อกของทำ�เนียบขาว ได้ลงความเห็นแล้วว่า “ซันนี่จะเป็นน้องสาวที่เหมาะสมที่สุดสำ�หรับโบ” ที่ผ่านมาโบเป็นสุนัขที่ น่ารักและอยู่เคียงข้างการปฏิบัติหน้าที่ของประธานาธิบดีตลอดมา ซึ่งพวกเราก็เชื่อว่าสมาชิกใหม่ อย่างซันนี่ก็คงเดินตามรอยเท้าพี่สาวและคอยสร้างสีสันให้กับครอบครัวโอบาม่าได้ดีไม่แพ้กัน ที่มา: www.whitehouse.gov

Introducing LED Collar เป็นอีกครั้งที่เทคโนโลยีนำ�พาความสะดวกสบายให้กับโลกใบนี้ ขอแนะนำ� นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่รวบรวมทั้งฟังก์ชั่นการใช้งานสุดพิเศษและแฟชั่นสุดชิคไว้ด้วยกัน ในปลอกคอ LED Dog-E-Glow ปลอกคอนี้สามารถใช้งานได้นานถึง 150 ชั่วโมงโดย ไฟ LED มีประสิทธิภาพในการมองเห็นได้ไกลถึง 1,000 ฟุต หากคุณเจ้าของพาเจ้าตูบ ออกไปเดินเล่นในกลางคืนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะพลัดหลงหรือหากันไม่เจอ ปลอกคอ DogE-Glow ผลิตด้วยวัสดุที่มีน้ำ�หนักเบาและสามารถทนได้ทุกสภาพอากาศ นอกจากนี้ยัง มีให้เลือกหลายสีหลายแบบอีกด้วย ที่มา: www.lifewithdogs.tv

Chinese police risk his career to save dog’s life! หลายๆ คนอาจทราบว่าหลังจากที่ประเทศจีนปฏิวัติการปกครองเป็นระบอบ คอมมิวนิสต์ มุมมองที่มีต่อสุนัขก็ได้เปลี่ยนไป มีการสร้างกฎหมายและข้อจำ�กัดเกี่ยวกับ การเลี้ยงสุนัขขึ้น เช่น แบนสุนัขในเมืองปักกิ่ง หรือ จำ�กัดให้เลี้ยงสุนัขตัวเล็กเพียงตัวละ 1 ตัวต่อบ้านเท่านั้น เหตุเพราะสุนัขถูกมองว่าเป็นเครื่องหมายความไม่เจริญของบ้านเมือง ดังนั้นสุนัขในเมืองปักกิ่งจึงถูกตำ�รวจจับจ้อง เมื่อเห็นทีไรพวกเขาจะนำ�สุนัขขังกรงเพื่อนำ�ไป ขาย แต่ในสถานการณ์แบบนี้ก็มีตำ�รวจผู้ไม่ประสงค์ออกนามผู้หนึ่ง ยอมเสี่ยงในอาชีพและ อิสระของเขาเพื่อช่วยเหลือชีวิตของสุนัขเหล่านั้นให้อยู่รอดต่อไป ที่มา: www.lifewithdogs.tv

Petple Magazine september 2013

5


PETPLE UPDATE

เปิดโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาพระราม 2 พร้อม Charity สี่ขา หมา ๆ แมว ๆ จาก Dotme

เปิดตัวโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสาขาพระราม 2 ใน Concept ‘Thonglor Pet City’ โดยมีนายสัตวแพทย์บุญชู ทองเจริญพูลพร กรรมการผู้อำ�นวยการให้เกียรติเป็น ประธานเปิดงาน ตามด้วยนักแสดงหนุ่มมากความสามารถ เก้า จิรายุ ละอองมณีที่ ควงคุณแม่ก้อย วรนุช ละอองมณี เปิดตัวโครงการ Charity สี่ขา หมาๆ แมวๆ ที่ เจ้าตัวผุดไอเดียนำ�รายได้สร้างบ้าน และคอกสุนัขให้กับผู้เลี้ยง นอกจากนี้เก้ายังมาโชว์ มินิคอนเสิร์ตอย่างอบอุ่น แถมยังชวนแก๊งค์เพื่อนๆ ใจบุญมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ เช่น มายด์ วิรพร จิรเวชสุนทรกุล และ อาย พิมกานต์ แพร่คุณธรรม พร้อมผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งแต่ละท่านต่างก็อุดหนุนเสื้อยืด ‘Dotme’ ที่เก้าออกแบบ เพื่อร่วมทำ�บุญในครั้งนี้

Hippocheeze ร่วมกับ Cataholic cafe’ จัดทำ� Collection “Cat around me”

Follow your passion กับชีบาถึงเวลาตามใจคุณ และเจ้าเหมียว

ส่งภาพ ‘เจ้าเหมียวกับชีวิตตามใจในแบบของคุณ’ ด้วยการแต่งภาพ ‘เจ้าเหมียว กับตัวคุณ และสิ่งที่คุณรักและหลงใหล’ ตามหัวข้อ Passion ที่กำ�หนดในแต่ละสัปดาห์ โดยติด Hashtag# ชื่อ Passion ลงบนภาพนั้น แล้ว Post บน หน้า Wall แฟนเพจ CatsLoversThailand 5 ภาพ Sheba Passion ประทับใจประจำ�สัปดาห์ รับ...หมอน อีวาสุดเก๋ และ 100 คนแรกที่โพสประจำ�สัปดาห์รับไปเลย ชีบา 2 รสเลิศ

SmartHeart Presents Thailand International Dog Show 2013 “หมายิ้มกันเด้อ”

Paesano’s Picnic Party: Charity for SoiDog

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยร่วมกับ Paesano Italian Restaurant และศิษย์เก่ามาแตร์เดอีรุ่น 72 จะร่วมกัน ร่วมช่วยเหลือน้องแมวจรจัด โดยทุกๆ 10% ของ สมาร์ทฮาร์ท จัดกิจกรรมเอาใจคนรักน้องหมาภาค จัดกิจกรรมในโครงการ ‘Paesano’s Picnic Party: ยอดการสั่งซื้อผ้าพันคอ เสื้อยืด และเคสโทรศัพท์ใน อีสาน SmartHeart Presents Thailand International Charity for Soi Dog’ เพื่อระดมทุน (หลังหักค่าใช้ Collection ‘Cat around me’ จะนำ�ไปช่วยเหลือ Dog Show 2013 “หมายิ้มกันเด้อ” ณ ขอนแก่นฮอลล์ จ่ายแล้ว) มอบให้แก่มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยนำ�ไปช่วย แมวจรจัดที่ มูลนิธิสันติสุข จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำ�ไป เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่นภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เหลือค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลแก่สุนัขที่ถูกกักขัง ซื้อ อาหาร ทราย และอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจากมูลนิธิ เช่น การประกวดสุนัขมาตรฐานสายพันธุ์, Dog Star และเจ็บป่วยโดยจะมีการจัดกิจกรรมการกุศลออกร้านขาย ยังเปิดได้ไม่นานและยังต้องการการสนับสนุน สนใจ Search, แฟชั่น Mix & Match หมายิ้มสไตล์ by ของและมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายอาทิเช่น Charity ติดต่อ facebook.com/Hippocheeze SmartHeart นอกจากนี้ยังยกขบวนสินค้าราคาพิเศษมา Picnic Themed Luncheon การรับอุปการะสุนัข การ จำ�หน่ายพร้อมของสมนาคุณมากมาย แสดงโดยศิลปินและการประมูลของทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556 ณ บริเวณ Paesano Italian Restaurant ซอยต้นสนถนนเพลินจิต ตั้งแต่เวลา 11:00 น. - 20:00 น. 6

Petple Magazine august 2013


Ey e Poker

Kit Cat Super Premium Cat Litter

Shed-X Dermaplex

Play Tower

คิทแคททรายอนามัยสำ�หรับแมว เป็นทรายแมวเกรด Super Premium คุณภาพเยีย่ มนำ�เข้าจากประเทศ สิงคโปร์ เพราะมีเม็ดซิลกิ า้ เจล ในการดูดซับแก๊สพิษ จาก แอมโมเนีย กำ�จัดกลิน่ ได้ 100% หมดความกังวลใจในเรือ่ ง ของกลิน่ และเชือ้ โรค ปลอดภัยต่อสัตว์เลีย้ ง ทรายจับตัว เป็นก้อนง่ายต่อการตักทิง้ มีให้เลือกหลายกลิน่ ทัง้ Baby Power, Lemon, Unscented, Strawberry, Apple และ Lavender

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำ�รุงขนทีใ่ ส่ใจในส่วนผสมคุณภาพ จากธรรมชาติ 100% มีโอเมก้า 3 และ 6 ทำ�ให้ได้ ผลลัพธ์ทม่ี ากกว่าในการแก้ปญั หาขนร่วง เพราะสามารถลด ปัญหาขนร่วงได้มากถึง 90% และบำ�รุงเส้นขนให้เงางามได้ ภายใน 2 สัปดาห์มที ง้ั ของสุนขั และแมว โดยของน้องหมา จะเป็นรสไก่แสนอร่อย ของน้องแมวเป็นรสปลาน่าหม่�ำ กิน ง่ายเพียงแค่วนั ละ 1 ช้อนโต๊ะ

คอนโดแมวรูปแบบใหม่ไม่เกะกะกินพืน้ ที่ สามารถปรับ เปลีย่ นได้อย่างอิสระตามความต้องการ พืน้ ผิวของตัวกล่อง สามารถให้นอ้ งแมวลับเล็บได้จนพอใจ เพราะพืน้ ผิวด้าน นอกสามารถเปลีย่ นใหม่ได้ นอกจากนีย้ งั มีน�ำ้ หนักเบา สามารถเคลือ่ นย้ายได้งา่ ย

Replus Restroom

Barketek Small Double Bowl Set

Barketek Rectangle Hammock

แม้แต่สตั ว์เลีย้ งก็ตอ้ งการความเป็นส่วนตัวระหว่างปลดทุกข์ ใครจะรูว้ า่ พวกเขาอาจต้องการมากกว่าแค่แผ่นรองซับวาง บนพืน้ ก็ได้ การมีหอ้ งน้�ำ ทีม่ ฝี ากัน้ มิดชิดก็สามารถช่วยให้ สัตว์เลีย้ งของเราแก้เขิน อีกทัง้ ยังบังสายตาเพือ่ ความเป็น ระเบียบสวยงามในบ้านของเราได้อกี ด้วย

แบรนด์เครือ่ งใช้สตั ว์เลีย้ งทีต่ อบโจทย์ชวี ติ คนรุน่ ใหม่ ถูก พัฒนาให้เข้ากับบ้านสมัยใหม่และง่ายต่อการใช้งานของสัตว์ เลีย้ ง เช่นชามข้าวทีย่ กสูงเพือ่ ป้องกันมดหรือแมลงเข้าถึง อาหาร ทำ�ให้สตั ว์เลีย้ งกินอาหารได้มากขึน้ เพราะไม่ตอ้ ง ก้ม นอกจากนีช้ ามข้าวยกสูงยังช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพ เพราะการก้มหน้านานๆ ทำ�ให้สนุ ขั ต้องแบะขาและในระยะ ยาวอาจทำ�ให้เกิดปัญหาเรือ่ งกระดูกตามมา

เปลนอนสำ�หรับสัตว์เลีย้ งซึง่ ถูกออกแบบโดยช่างไทยฝีมอื สุด ประณีต ให้ถอดประกอบและถอดซักได้งา่ ย ตัวเปลยกสูง จากพืน้ เพือ่ การระบายอากาศ เหมือนเป็นเปลตากอากาศ ของสัตว์เลีย้ งรูปแบบดีไซน์ เรียบง่ายเข้ากับบ้านสมัยใหม่ เป็นทีน่ ยิ มของลูกค้าชาวต่างชาติ วัสดุท�ำ จากไม้ยางไทย

8

Petple Magazine september 2013


E n t e rta i n m e n t Alert Text : Catcoma

MGMT

MUSIC

คนไขลาน (A Clockwork Orange)

วงดนตรีสองหนุ่มอเมริกันไซเคเดลิกร็อคสุดล้ำ�กลับมา พร้อมชื่ออัลบั้มชื่อเดียวกับวง ในอัลบั้มนี้แม้แต่นิตยสารโรล ลิ่ง สโตนยังให้ความเห็นว่าแหวกแนวกว่า 2 อัลบั้มที่ผ่าน มา และเมื่ออิงจากบทสัมภาษณ์ของทั้งสองที่ว่าไม่ได้ทำ�เพลง ให้ฟังแล้วเข้าใจง่ายและไม่ได้คิดว่าจะกลับไปเป็นวงดัง เหมือนก่อน บอกให้แฟนๆ เตรียมรับมือกันไว้ก่อนกับ เพลง Alien Days, Your Life Is A Life และ Mystery Disease รวมถึงเพลงพิเศษอย่าง Introspection ของ Faine Jade วงยุค 60 เพราะฉะนั้นสำ�หรับคนที่ยังไม่เคย ได้ฟังเพลงของวงนี้มาก่อนต้องขอแนะนำ�ให้เริ่มที่อัลบั้มแรกๆ เพราะมันจะทำ�ให้เข้าใจพวกเขาได้ง่ายขึ้น

Arctic Monkeys

: AM หลังจากเซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยซิงเกิ้ลใหม่ Do I Wanna Know? กับเอ็มวีสุดไซเคเดลิก ก็ได้เวลาเปิดตัว อัลบั้มล่าสุด ‘AM’ ในอัลบั้มนี้ห่างจากความห่ามห้าวใน 2

: แอนโธนี เบอร์เจสส์ เขียน ปราบดา หยุ่น แปล

คนไขลาน (A clockwork Orange) เป็นนวนิยายเอกของ แอนโธนี เบอร์เจสส์ ถูก เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1962 เรื่องราวสื่อให้เห็นถึง ความรุนแรงในสังคมที่เกิดจากแก๊งวัยรุ่นอันธพาล ที่คึกคะนองอย่าง อเล็กซ์ วัยรุ่นอายุ 15 ปีที่ เล่นสนุกก่อเรื่องด้วยความคึกคะนอง แต่เขาก็จำ� ต้องรับผลของการกระทำ� และชดใช้ในราคาที่สูง ลิบด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออิสรภาพ สิ่ง ที่แอนโธนีต้องการสื่อกับผู้อ่านคืออิสรภาพแห่ง การเลือก (Freewill) ดังที่กล่าวไว้ในเนื้อเรื่อง “ความดีคือสิ่งที่มนุษย์เลือกเมื่อเราไม่สามารถ เลือกได้เราก็ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป”

BOOK

: MGMT

อัลบั้มแรกมาก แต่ก็ยังคงความเป็นการาจร็อค และสโตน เนอร์ร็อค อย่างที่รู้กันว่า Alex Turner นักร้องนำ�และมือ กีต้าร์ของวงสนิทสนมกับวงร็อคฝั่งอเมริกาเสียเหลือเกินจน หอบผ้าผ่อนไปอยู่ลอสแอนเจลิส ในอัลบั้มนี้จึงได้ลูกพี่ Josh Homme นักร้องนำ� Queens Of The Stone Age มา เป็นแขกรับเชิญ รวมถึง Bil Ryder-Jones, Pete Thomas และยังมี John Cooper Clarke ที่แอบมาแจมในเพลง I Wanna Be Yours

Cloudy with a Chance of Meatballs 2 เข้าฉาย : 27 กันยายน 2556

เรื่องราวในภาคนี้ยังคงสืบเนื่องต่อมาจากภาคแรก เมื่อสิ่งประดิษฐ์ ของ ฟลินท์ ล็อควู้ด ยังคงเปลี่ยนน้ำ�ให้กลายเป็นอาหารออกมาเรื่อยๆ แต่ที่น่าเป็นห่วงคืออาหารเหล่านั้นได้กลายพันธุ์เป็นอาหารที่ทั้งน่ากิน และ น่ากลัว ทำ�ให้ฟลินท์และเพื่อนๆ ของเขา ต้องต่อสู้กับศัตรูที่ดูน่าอร่อย อย่าง ทาโก้ไดล์, ชริ้มแปนซี, แอปเปิ้ลพายตอน, ดับเบิ้ลเบค่อน ชีสสไป เดอร์ และอีกหลากหลายเมนูเพื่อปกป้องโลกใบนี้อีกครั้ง

Rush

เข้าฉาย : 27 กันยายน 2556

MOVIE

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงของสองสิงห์คู่แข่งระดับตำ�นานในวงการแข่งรถยุค 70 ยุค ทองของการแข่งรถ ทำ�ให้นักแข่งที่ชนะโด่งดังยิ่งกว่าดารา ทั้งชื่อเสียงและเงินทอง ซึ่งในเรื่องก็คือนัก แข่งระดับเทพอย่าง นิกิ เลาดา และเจมส์ ฮันท์ 2 คู่แข่งตลอดกาล เรื่องราวความเข้มข้นเกิดขึ้น เพราะไม่อาจมีเบอร์ 1 ได้ถึง 2 คน นอกจากการแข่งขันฟาดฟันกันบนสนามแล้ว ตัวหนังก็ยังนำ�เสนอ มุมมองอีกด้านของชีวิตพวกเขาในแบบที่เราไม่เคยเห็นอีกด้วย

Petple Magazine september 2013

9


in st yle Text : Best Nipitt

The Trends

: Autumn/Winter 2013-14 Collections

Lanvin Giambattista Valli

Rodarte

Simone Rocha

Giles

Givenchy

Winter Blooms ฤดูหนาวนี้ดอกไม้ในวงการแฟชั่นดูจะเหี่ยวช้ากว่าทุกๆ ปี เมื่อลายพิมพ์ ดอกไม้นานาพันธุ์ถูกนำ�มาถ่ายทอดลงบนลุคแสนสวยด้วยโทนสีเข้มให้สาวๆ ได้ใส่ออกมาเดินท้าลมหนาวนอกบ้าน เฉกเช่นมีสวนดอกไม้ตามไปทุกที่ เหล่า ดีไซเนอร์ต่างงัดเทคนิคการพิมพ์ การปักตระการตา ไปจนถึงงานดอกไม้แบบ 3 มิติมาถ่ายทอดลงบนเสื้อผ้า จากเดรสผ้าไหมกระโปรงบานพิมพ์ลายเส้น ดอกกุหลาบจาก Lanvin ไปจนถึงเดรสผ้าชีฟองจับเดรปพิมพ์ลายดอกกุหลาบ เนื้อบางจาก Giambattista Valli ที่สร้างความโดดเด่นแบบผู้หญิงดูชวนฝัน ในฤดูหนาว

Erdem

Valentino

หลายคนคงได้เห็นแฟชั่นสดใหม่รับลมหนาวผ่านตากันไปบ้างแล้ว หลังจากแฟชั่นวีคคอลเลคชั่น Autumn/Winter 2013-14 เมื่อต้นปีที่จัดขึ้นไล่ลำ�ดับตั้งแต่นิวยอร์คไปจนจบที่ปารีส คงถึงเวลาแล้วที่สาวๆ จะต้องเก็บเสื้อผ้าจากซีซั่น เก่าลงกล่องและอัพเดตเทรนด์ร้อนมาแรงที่จะมาสยบลมหนาวเมื่อเดือนกันยายนมาถึง

10

Petple Magazine september 2013

Jonathan Saunders

Nina Ricci

Miu Miu

A Rose Bouquet โลกของสาวๆ คงจะสวยกว่าเดิมเพราะสีชมพูอ่อนแบบดอกกุหลาบได้ พร้อมใจกันเบ่งบานบนรันเวย์ในฤดูกาลนี้ ดีไซน์เนอร์หลายท่านต่างพากันดึง สีชมพูหลากหลายโทนมาเติมแต่งคอลเลคชั่นของตัวเองให้เด่นขึ้น ลบความขุ่น มัวของฤดูหนาวไม่ให้ห่อเหี่ยวจนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นลุคเรียบๆ ที่สวมใส่ได้ทุก วัยจาก Simone Rocha ไปจนถึงโค้ทขนเฟอร์ตัวยาวสีชมพูจาก Miu Miu ใส่คู่กับสีเทาอ่อนหรือสีดำ�จะช่วยขับสีชมพูและความสวยหวานแบบผู้หญิงให้ โดดเด่นยิ่งขึ้น


Ashish

Michael Kors

Plaids and Checks

Céline

Stella McCartney

Marc by Marc Jacobs Isabel Marrant

Givenchy

Anthony Vaccarello

ดูเหมือนว่าลายตารางนั้นกลับมาสร้างความเท่ให้กับสาวๆ ได้สนุกกัน อีกครั้งในฤดูกาลนี้ ไม่ว่าจะเป็นลายสกอต ลาย Houndstooth หรือ ลาย Tatan โดยเฉพาะความบังเอิญระหว่าง Phoebe Phillo จาก Celine และ Stella McCartney ที่เห็นพ้องตรงกัน โดยจับลายตารางมาใส่ในงานดีไซน์ บนวัสดุที่แปลกใหม่ กลายเป็นลายตารางที่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น

หลังจากที่นิทรรศการ The Met เปิดตัวไป เหล่าดีไซเนอร์ก็พา กันส่งลุคสาวกบฎสุดซ่าแบบ Punk ออกมาสนองความต้องการของเหล่า แฟชั่นนิสต้าบนวัสดุเท่ อย่างผ้าลาย Tatan หนัง และ ยาง ไปจนถึง หมุดหลากหลายแบบ หากสาวคนไหนอยากลุกขึ้นมาปรับลุคสุดซ่าให้กับ ตัวเอง สเวตเตอร์ผ้าวูลลายตารางจาก Saint Laurent หรือ กระโปรง ผ้าตะข่ายบางสวมทับแจ็กเก็ตหนังจาก Givenchy ก็เป็นตัวเลือกที่น่า สนใจทีเดียว

Versace

Saint Laurent

Meadham Kirchhoff

Rebel Rebel

Petple Magazine september 2013

11


Don’t Miss Text : Best Nipitt

London Brown Limited Edition

กว่า 2 ปีแล้วที่ London Brown ออกแบบและผลิตรองเท้าหนังคุณภาพ ดีออกมาให้เราได้สวมใส่ หากแต่ความพิเศษของแบรนด์นี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ นั้น เมื่อ London Brown นำ�เสนอรองเท้า Handmade จากช่างทำ�รองเท้าที่ มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ‘London Brown Limited Edition’ เป็นรองเท้าสัง่ ตัดเฉพาะทีไ่ ม่ได้มจี �ำ นวนจำ�กัดตามชือ่ แต่อย่าง ใด หากแต่เป็นรองเท้าทำ�มือจากช่างผูเ้ ชีย่ วชาญทีค่ อยบรรจงสร้างสรรค์รองเท้าสุดพิเศษสำ�หรับ ลูกค้าแต่ละคน ลูกค้าสามารถเปลีย่ นสีวสั ดุหนังไปจนถึงสีดา้ ยเย็บ นอกจากนีย้ งั มีรองเท้ารุน่ ต่างๆ ที่ ถูกผลิตขึน้ เพือ่ ตอบรับ Lifestyle ของลูกค้าทีแ่ ตกต่างกันออกไป ไม่วา่ จะเป็นรุน่ Tassel Loafers, Oxfords, Boatshoes ไปจนถึงรุน่ Sunday Sandals สำ�หรับวันพักผ่อน พบกับ London Brown ได้ทส่ี ยามสแควร์ซอย2 และ ตลาดนัดสวนจตุจกั ร 12

Petple Magazine september 2013


E d i to r ’sTextpick : Best Nipitt

Rosy Pink ดั่งกุหลาบผลิบานในหน้าหนาว เมื่อสีชมพูพาสเทลเป็นเทรนด์หลักมาแรง สำ�หรับคอลเลคชั่นฤดูหนาวนี้อาจทำ�ให้ สาวๆ หลายคนเห็นแล้วอดใจไม่ไหวที่ต้องหา Items สีชมพูแสนหวานมาเติมเต็มลุคของตัวเองใหม่รับลมหนาว โทน สีชมพูพาสเทลแบบกลีบกุหลาบนอกจากจะสื่อถึงความอ่อนหวานแบบผู้หญิงแล้ว ยังปลุกสร้างความนุ่มนวลและความ อ่อนเยาว์ให้ตัวคุณได้ไม่น้อย หากนำ� Items สีชมพูพาสเทลชิ้นเด่นจับมาอยู่คู่กับชิ้นสีเทาอ่อน หรือ สีดำ� ก็จะช่วยเพิ่ม ความโดดเด่นของสีชมพูพาสเทลให้ดูสะดุดตาขึ้นไปอีกด้วย แว่นตากันแดด Original Wayfarer จาก Rayban

เสื้อโค้ตผ้าคอตตอนผสมวูลจาก Nina Ricci

ครีมทามือ Rose Aurore จาก L’Occitane En Provence

CARVEN

Simone Rocha

ยาทาเล็บสี Rosy Bow 355 จาก Dior

เสื้อสเวตเตอร์คอเต่าจาก Vanessa Bruno

รองเท่าส้นสูงหนังตอกหมุด จาก Valentino

ชุดเดรสจาก Simone Rocha กระเป๋าคลัตช์จาก Bottega Veneta

กระโปรงพลีทจาก Marni

Petple Magazine september 2013

13


Mix & Matc h Text : Best Nipitt

The Cool Connection

เสื้อสเวตเตอร์จาก 3.1 Phillip Lim

สร้อยคอจาก Lanvin

เทียนหอมกลิ่น Orange Blossom รองเท้าส้นสูงตัดต่อหนังจาก Pierre Hardy จาก Jo Malone

กางเกงขาสั้นจาก Alexander Wang น้ำ�หอมรุ่น Rocks จาก Ralph Lauren

กระเป๋าหนังสะพายข้างจาก Marni

ชามใส่อาหารน้องหมา จาก Bottega Veneta

บีเกิล (Beagle) มีถิ่นกำ�เนิดในประเทศสหราชอาณาจักร มีขนสั้นและหูปรก เป็นสุนัขที่มีประสาทด้านการดมกลิ่น เป็นเลิศ มีขนาดตัวที่พอเหมาะ อารมณ์ดี และกระฉับกระเฉง Mix & Match ในเดือนนี้จึงเน้นไปที่ลักษณะเด่นของน้อง หมา พันธุ์บีเกิลที่เหมือนกันกับเจ้าของไม่ว่าจะเป็นสัมผัสทางกลิ่น ไปจนถึงความเท่แบบคู่หูสุดคูล 14

Petple Magazine september 2013


¼Å§Ò¹Ã‹ÇÁ»ÃСǴ·Ø¡ªÔé¹ ¶×Í໚¹ÊÔ·¸¢Í§ºÃÔÉÑ· à¾ç·à¾ÔÅ ¨íÒ¡Ñ´ ¨ÐäÁ‹ÁÕ¡ÒÃÊ‹§¼Å§Ò¹¤×ÍËÅѧÊÔé¹ÊØ´¡ÒûÃСǴ áÅСÒõѴÊÔ¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃãËŒ¶×Í໚¹·ÕèÊÔé¹ÊØ´


d i v e r s e s y n o n y m Model : Jirayu Laongmanee / Pet model : Senmhee Photographer : Tawan Amonratanasereegul / Stylist : Nipitpon Rungruang


P et m o de l : B lue e ye s


Models M : Tom o d e&l Strawberry : Jirayu Laongmanee - Rattanarat P e t Aurthaveekul model : Senmhee - Nla Aurthaveekul otographer : Tawan Amonratanasereegul - PokchatPA hsTienchai sistant photographer : Kiattisak Janprai - Nantana Punbunjerdkul S t y:l Jean, i s t : Tualek Nipitpon Rungruang Pet models A s s i :s Tawan t a n t Amonratanasereegul Stylist : Nitcharat Ajchariyapotha Photographer a k e u p / H: aTeerawat i r : T hPuangsri anupol Phoothepamornkul AssistantMphotographer Stylist : Nipitpon Rungruang AssistantSStylist p e c i: aNitcharat l T h a n kAjchari s : yapotha, Pnita Sintusontichart Make upA d: iSatapat d a s NWorawitwattana eo / 5cm / Q Design and Play Hair : Thanupol N i p i t pPhoothepamornkul on Rungruang@Irresistible9 Special Thanks - Blackheart www.facebook.com/blackheartbyploy - REPLUS+ - Rings from IG: @_XMAGIC_


cover story Text : PMPY / Photo : ตะวัน อมรรัตนเสรีกุล

Tom & Strawberry แนะนำ�ตัวกับเราหน่อยค่ะ ใครทำ�หน้าที่อะไรบ้างในวง ‘Tom & Strawberry’

ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานในห้องแต่งตัวของ ปุ้ม: ชื่อปุ้มนะคะ เป็นมือกลองของวง ‘Tom & strawberry’ ค่ะ เหล่าสาวๆ วง ‘Tom & Strawberry’ ประกอบไปด้วย เพชร: เป็นมือเบสของวง ‘Tom & strawberry‘ และเป็น Chorus ค่ะ ปุ้ม: ส่วนพลอยไม่อยู่ตอนนี้ (ไปเปลี่ยนชุด) พลอยเป็นมือกีต้าร์แล้วก็ร้องด้วย เพชร-นาระ เอื้อทวีกุล, พลอย-รัตนรัตน์ เอื้อทวีกุล, ส่ ว นจิ บ ๊ เนี่ยเอาไว้เก็บสายไฟ จิ๊บ-ปกฉัตร เทียมชัย และ ปุ้ม-นันทนา พันธุ์บรรเจิดกุล (ทุกคนหัวเราะ) เราก็สัมผัสได้เลยว่าการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์ในหมู่ จิ๊บ: จิ๊บเล่นคีบอร์ด สวยๆ ค่ะ (ยิ้ม) สาวๆ กลุ่มนี้มีความสนุกสนานและไม่ธรรมดาแน่ๆ ขณะ ที่ทุกคนกำ�ลังแต่งหน้ากันอยู่นั้น ทีมงานของเราก็เลยถือ แล้วทุกคนเล่นดนตรีกันเป็นอยู่แล้วรึเปล่าหรือว่าเรียนมาเพื่อการนี้ จิ๊บ: มีแค่จิ๊บคนเดียวที่เล่นได้ จิ๊บเรียนเปียโนมาตอนเด็กๆ ค่ะ โอกาสสัมภาษณ์พูดคุยกันตามประสาสาวๆ นั่งเมาท์มอย เพชร: จริงๆ เพชรก็เล่นดนตรีเป็นอยู่แล้วด้วย พูดได้เลยว่านี่คือการสัมภาษณ์ที่สนุกสนานสุดๆ เพราะ ปุ้ม: ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย ทุกคนพูดไปก็หัวเราะไป เพชร: เป็นดนตรีไทยค่ะ 22

ปุ้ม: ขลุ่ย (หัวเราะ)

Petple Magazine september 2013


แสดงว่าทุกคนก็ไปเรียนมาเพื่อเริ่มวงนี้

จิ๊บ: เราฝึกฝนกันเองหมดค่ะ ปุ้ม: เราเริ่มต้นวงนี้จากงานแต่งงานพี่กี้ พี่สาวของเพชรกับพลอย ตอนนั้นพวก เราปรึกษากันว่าเราทำ�อะไรเพื่อเค้าดี ก็เลยคิดว่ามาเล่นดนตรีดีกว่า เพราะหนึ่งคือจิ๊บ เล่นคีย์บอร์ด เล่นเปียโนได้อยู่แล้ว เพชร: แต่เล่นได้คนเดียวในวง มี 4 คน ที่เหลือคือต้องฝึกเองหมดเลย ปุ้ม: เริ่มจากพลอย พลอยก็เหมือนพอเล่นกีต้าร์ได้บ้าง ส่วนเพชรก็เอาเบสไป แล้ว ปุ้มก็เหลืออย่างเดียว เลือกไม่ได้เลยต้องตีกลองค่ะ

มาพูดถึงชื่อวงกันบ้าง ทำ�ไมถึงชื่อวง ‘Tom & Strawberry’

จิ๊บ: มันเริ่มจากพวกเรากำ�ลังคิดอยู่ว่าจะชื่ออะไรดีแล้วก็คิดกันไม่ออก พอดีตอน นั้นในทีวีมีฉายการ์ตูน Tom and Jerry เราก็เลยรู้สึกว่า เอาเป็น Tom & Strawberry ดีมั้ยเพราะเราก็มี ทอม อยู่หนึ่งคน แล้วผู้หญิงที่เหลือก็เป็นสตรอเบอร์รี่กันไป สรุปก็เอาชื่อนี้เพราะตลกดี น่ารักด้วย

พูดถึงลักษณะแนวเพลง

ปุ้ม: แนวเพลง เราจะเล่นเป็นแนว Cover ของสากล ศิลปินก็จะมีแนว Blondie และก็ The Beatles ค่ะ เพชร: จริงๆ แนวเพลงของพวกเรามันจะมีทั้ง Rock, Pop แต่ Pop ส่วนใหญ่ จะเป็น Pop Rock ไม่ก็เป็นเพลงเก่าที่เรา เอามา Re-arrange ใหม่ ให้มันเป็นสไตล์ เนิบๆ มีกลิ่นอายของคีย์บอร์ด เอื้อนๆ โหยหวนอะไรประมาณนี้ค่ะ

คิดจะทำ�เพลงเป็นของตัวเองหรือออกอัลบัมจริงจังเลยมั้ย

เพชร: ก็เคยคิดนะคะ แต่ทีนี้ด้วยหลายๆ อย่างเราคิดว่า เรามีความสุขและสนุก กับการได้ Cover เพลงของคนอื่นแล้วเราก็มา Re-arrange ใหม่ ถ้าเกิดจะให้มาเป็น อุปสรรคในการซ้อมดนตรีหรือเข้าฉากถ่ายคลิป ปุ้ม: อุปสรรคการถ่ายคลิปกับซ้อมดนตรีจะต่างกัน อุปสรรคในการซ้อมดนตรีคือ เพลงของเราจริงๆ อัลบั้มเต็มจริงๆ เราคิดว่าคงจะต้องใช้เวลาให้มากกว่านี้กับการเล่น เราจะเหวี่ยงกันเอง เราจะคอยจับผิดกันตลอดเวลาว่าใครเล่นผิด เราจะไม่มีหัวหน้าวง ดนตรี ตอนนี้เราคิดว่ามันเป็นเหมือนงานอดิเรกอยู่ค่ะ ถ้าพวกเราจะเล่นแบบจริงจัง มันอาจจะยังไม่พร้อม เหมือนกดดันตัวเองด้วย แต่ถ้าพวกเรามีโอกาสหรือมีคนมาคอย มาคอยจับผิดนะเพราะหัวหน้าวงเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพชร: ส่วนมากใครโสดก็จะเป็นหัวหน้าวง (หัวเราะ) Support เมื่อไหร่ก็อาจจะช่วยให้การทำ�ดนตรีของเราเป็นเรื่องที่จริงจังมากขึ้นค่ะ ปุ้ม: แต่ทุกครั้งที่ซ้อมดนตรี เพชรจะเปรียบเสมือนหัวหน้าวงเพราะมันเป็นคนที่ จับผิดสุด ใครเล่นผิดก็จะหันหน้าขวาง จิ๊บกับเพชรนี่อยู่ใกล้กันไม่ได้เลยนะ เวลาเพชร จำ�โชว์แรกที่ขึ้นเล่นได้มั้ย รู้สึกอย่างไรบ้าง ปุ้ม: ความรู้สึกคือตื่นเต้นและมั่วมาก เราเล่นกันประมาณ 3 เพลง ความรู้สึก ขยับเบสไปใกล้ๆ คีย์บอร์ดเมื่อไหร่จิ๊บจะรู้ตัวแล้วว่าต้องเล่นให้ดี ตอนนั้นคือไม่รู้แหละ ยังไงก็ต้องเล่นและพยายามให้ดีที่สุด จิ๊บ: เราตื่นเต้นกันมาก ปกติพวกเราไม่เคยตื่นเวที เวลาเราเดินแฟชั่นโชว์ ถ่าย แล้วอุปสรรคในการถ่ายคลิปหละ ปุ้ม: ถ่ายคลิปส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอุปสรรคเท่าไหร่ มีอย่างเดียวคือเวลาไม่ค่อย แบบหรืออะไรก็ตาม ไม่เคยตื่นเวทีเลย แต่พอเล่นดนตรีมันเป็นอะไรที่แตกต่างและ ตรงกันค่ะ เปลี่ยนความรู้สึกของเรา พลอย: อุปสรรคคือการที่เราพูดจากันไม่รู้เรื่อง ไร้สาระ (หัวเราะ) ปุ้ม: การทำ�คลิปทุกอย่างคือสดหมดเพราะเราไม่มีสคริปต์ ทีมงานแค่เตรียมโจทย์ นิยามความเป็น ‘Tom & Strawberry’ มาบอกพวกเรา นอกนั้นเราก็พูดกันเองหมดเลย จิ๊บ: ‘Tom & Strawberry’ คือ เพื่อนที่สนุกสนาน มีชีวิตชีวามารวมตัวกัน พลอย: คลิปของพวกเราจะออกทุกอาทิตย์ค่ะ อาทิตย์ละ 1 เทป สลับกันไป เพื่อทำ�งานอดิเรก ถ้าใครได้อยู่ด้วยหรือเห็นพวกเราแล้วก็จะมีแต่รอยยิ้มและความ ระหว่าง Straw queen กับ Parody แล้วอีกหน่อยจะมีสลับกับรายการที่สอนเรื่อง สนุกสนานกันทุกคนค่ะ สไตล์และเทคนิคการแต่งตัว เช่นถ้าคุณจะไปดินเนอร์ควรแต่งตัวอย่างไรให้เข้ากับบุคลิก ของตัวเอง เราก็จะมีอะไรสวยงามและมีสาระบ้างไม่ได้มีแต่ความตลกโปกฮาอย่างเดียว พูดถึงคอนเซปต์รายการในยูทูปบ้าง ปุ้ม: ตอนนี้โปรเจคของเราคือ รายการอะไรก็ได้ที่สร้างความสนุกให้กับคนดู เพราะว่าสังคมตอนนี้มันเครียดมาก เราก็เลยอยากจะหาอะไรทำ� ปกติเราใช้ชีวิตประจำ� สุดท้าย ฝากถึงอะไรผู้อ่านของเรา ปุ้ม: ยังไงก็ขอฝากพวกเราทั้ง 4 คนทั้งทางด้านการแสดงและดนตรีด้วยนะคะ วันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว สามารถติดตามได้ที่ www.youtube.com/tomandstrawberry ค่ะ พลอย: เวลาเราเล่นอะไรกันบางอย่างก็จะมีกลุ่มเพื่อนคอยดูและคอยขำ�คอย สนุกไปกับพวกเรา เราก็เลยคิดกันว่าทำ�ไมเราไม่ทำ�จริงจังออกยูทูปกันไปเลย สนุกๆ รายการที่เราทำ�ก็จะมีทั้ง Straw queen เป็นรายการที่มาเล่นเกมส์แข่งกัน แล้วก็มี รายการที่เรา Parody ล้อเลียนอะไรต่างๆ เช่น Application 720 องศาหรือล้อเลียน เรื่องราวที่มันเกิดขึ้น ปุ้ม: อีกอันคือเรื่องของ สไตล์ คือพวกเราเป็นคนชอบแต่งตัวกันอยู่แล้ว และ แต่ละคนก็จะมีสไตล์การแต่งตัวเป็นของตัวเอง จิ๊บก็จะเป็นแนวงานวินเทจ เพชรก็จะ เป็นเหมือน sport girl ส่วนพลอยก็จะเป็นแนว Hippie เป็นอะไรแบบนี้ เราก็เลยคิด กันว่าในเมื่อเราเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้ว ก็ควรเอาความชอบของเรามาเป็นรายการซะ เลย Petple Magazine september 2013

23


o n st r eet

Dotme “Charity 4 ขาหมา ๆ แมว ๆ ครั้งที่ 2” Charity ลายจุดช่วยน้องๆ 4 ขาครั้งนี้จัดขึ้นที่ The Crystal Park เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา เปิดตัวด้วยเพลง “Dream Dream” ซึ่งเป็น Theme งานในครั้งนี้กับ เสียงร้อง หนุ่มเก้า จิรายุ ครีเอทีฟของงาน ตามด้วยแฟชั่นโชว์แก๊งค์รักน้องหมานำ�โดย เบเบ้ ธันย์ชนก และเพื่อน ๆ นายแบบนางแบบ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับเก้า และ คุณ แม่ก้อย วรนุช ละอองมณี ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งรายได้ไม่หักค่าใช้ จ่ายมอบให้กับโครงการเพื่อนำ�ไปสร้างบ้าน และคอกสุนัขให้กับ นางศรี พุทธรักษา หญิง ชรา อายุ 70 ซึ่งดูแล และอาศัยร่วมกับสุนัข แมวกว่า 30 ตัว

24

Petple Magazine september 2013


Thailand Cat Show 2013 by CFCT งานสำ�หรับคนรักเจ้าเหมียวขนนุ่ม จัดขึ้น ณ MCC Hall The Mall Bangkapi ในวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา กับบรรยากาศสนุกสนานใน งาน ทั้งห้องแมวๆ ให้บรรดาน้องแมวได้มาวิ่งเล่น การประกวดแมวสวยงามโดยไม่จำ�กัดสายพันธุ์ และความสนุกสนานต่างที่ทีมงานเก็บภาพมาให้ ผู้อ่านได้ชมกันนะเหมียว...

Petple Magazine september 2013

25


26

Petple Magazine september 2013


h ang ou t

Text : Colafufu / Photo : ตะวัน อมรรัตนเสรีกุล

Cataholic Café

คอมมิวนิตี้เหมียวๆ ปุกปุย ใจกลางเมืองใหญ่ ที่ลี้ภัย ของคนรักแมว เกริ่นมาเสียน่ารักขนาดนี้ก็เพราะที่นี่เขา น่ารักจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตกแต่งร้านสไตล์ ญี่ปุ่น พนักงานแมวเหมียว รวมถึงสาวเจ้าของร้านและ เพื่อนๆ ที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง

ที่ Cataholic Cafe มีพนักงานแมวเหมียวทั้งหมด 15 ตัวหมุนเวียนกันมา ต้อนรับลูกค้าวันละ 8 - 10 ตัว ซึ่งดาวเด่นของร้านก็คงหนีไม่พ้น ‘แก๊งค์ขาสั้น’ พันธุ์นโปเลียนหรือ Munchkin cat ทั้งหมด 4 ตัว แก็งค์นี้นอกจากจะมีความน่ารัก และร่าเริงเป็นพิเศษแล้ว ท่าเดินของพวกเขาก็ทำ�ให้เราขำ�กลิ้งได้อีก นอกจากนี้ยังมี แมวพันธุ์ Scottish Fold, Highland Fold, Persian และ Shorthair ที่น่ารักมาก นอนแอบอยู่ด้วย ซึ่งทางร้านก็เข้าอกเข้าใจคนรักแมวดีจึงอนุญาตให้สัมผัสได้อย่าง ใกล้ชิด จะกอดจะอุ้มก็ได้ไม่ว่าขอแค่ล้างมือให้สะอาดและไม่ใช้ความรุนแรง และ ที่สำ�คัญทางร้านจะเน้นมากๆ ในเรื่องห้ามให้อาหารแมว เพราะอาหารของเราอาจ จะทำ�ให้น้องแมวป่วยได้ ส่วนเมนูแนะนำ�ของที่นี่ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวกับ Choco Lava สุดเข้มข้น กินแล้วแทบละลาย Homemade Scone ที่เนื้อเนียนอร่อยมาก เข้ากันสุดๆ กับ เครื่องดื่มชื่อดังที่ทุกคนพากันบอกต่ออย่าง Matcha Meaw Meaw ชาเขียวมะนาว โซดาเสิร์ฟพร้อมกิมมิคเก๋อย่างน้ำ�แข็งชาเขียว รสเปรี้ยวอมหวานซ่าๆ กลิ่นหอมของ ชาเขียวสดชื่น ใครได้ชิมรับรองต้องติดใจเพราะไม่มีที่ไหนเหมือน แอบบอกล่วงหน้าว่าที่นี่ลูกค้าเยอะมากๆ แม้แต่ในวันธรรมดา ส่วนวันเสาร์อาทิตย์นั้นไม่ต้องพูดถึง เพื่อความสบายใจแนะนำ�ให้โทรจองล่วงหน้า เพื่อไม่ให้พลาด พบปะกับเหล่าเซเลบแมวเหมียวทั้งหลาย

Cataholic Cafe

OZONO ชั้น 2, ซ.สุขุมวิท 39 (พร้อมพงศ์) / ปิดทุกวันจันทร์, อังคาร - ศุกร์ 12:00 - 21:00, เสาร์ - อาทิตย์ 11:30 - 21:00 / Tel. 084 269 7945 Petple Magazine september 2013

27


trav el Text / Photo : ตะวัน อมรรัตนเสรีกุล

bangnamphung floating market

พื้นที่สีเขียวที่โอบล้อมด้วยแม่น้ำ�เจ้าพระยา ใกล้มหานครกรุงเทพ มีตลาดแห่งหนึ่งให้นักท่อง เที่ยวได้เดินชมวิถีชาวบ้าน และชิมอาหารอร่อยๆ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่นกับบรรยากาศ เย็นสบายริมคลอง ณ ชุมชนบางน้ำ�ผึ้ง แห่งเมืองพระประแดง ตลาดน้ำ�บางน้ำ�ผึ้งตั้งอยู่ที่ตำ�บลบางน้ำ�ผึ้ง อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นตลาดที่ทางองค์การ บริหารส่วนตำ�บลบางน้ำ�ผึ้งและชุมชนร่วมใจสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่สำ�หรับขายสินค้าชุมชน และอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวสวน ริมคลองแบบดั้งเดิม ภายใต้บรรยากาศเย็นสบายใต้ร่มไม้ริมคลอง กับตลาดที่เต็มไปด้วยของกิน ไม่ว่าจะเป็นขนมหวาน กล้วยแขก กาละแม ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ไส้กรอกโบราณ ห่อหมก หอยทอด หมูสะเต๊ะ น้ำ�พริก ผลไม้ชนิดต่างๆ ผลผลิตของ ชาวบ้าน และอื่นๆ จิปาถะให้เลือกชิมกันอย่างจุใจ รวมถึงของฝากอีกนานาชนิด เช่นต้นไม้ ของตกแต่งบ้าน และ สินค้า OTOP ที่สร้างสรรค์จากชุมชนคนบางน้ำ�ผึ้งให้เลือกซื้อ เลือกจ่ายอีกมากมาย หากเดินจนเหนื่อย ที่ตลาดบางน้ำ�ผึ้งมีบริการนวดแผนโบราณไว้บริการคลายเมื่อยอีกด้วย หรือถ้าอยากสัมผัสวิถี ของชาวบางน้ำ�ผึ้ง ก็สามารถเช่าเรือเพื่อล่องชมวิถีริมสองฝั่งคลอง หรือเช่าจักรยานเที่ยวในบริเวณรอบๆ ก็ทำ�ได้ และถ้าหากมีเวลาจะพักค้างคืน ที่บางน้ำ�ผึ้งมีโฮมสเตย์ให้อยู่หลายแห่ง จะพักริมคลองหรือริมแม่น้ำ�เจ้าพระยา ก็แล้วแต่จะเลือกกัน... เมื่อตกกลางคืนยังสามารถล่องเรือชมหิ่งห้อยที่มีอยู่มากมายในบริเวณตำ�บลบางน้ำ�ผึ้งแห่งนี้ได้ ช่างโรแมนติกเสียจริงๆ (แนะนำ�ให้สอบถามกับที่พักดูครับ) 28

Petple Magazine september 2013

Getting there

รถยนต์ส่วนตัว ใช้ทางด่วนมาลงที่ถนนสุขสวัสดิ์ เมื่อลงทางด่วน ขับมาเรื่อย ๆ จะเห็นสามแยก พระประแดง – สุขสวัสดิ์ เลี้ยวซ้าย ตรง สถานีบริการน้ำ�มัน พอถึงตลาดพระประแดงให้เลี้ยวซ้ายผ่าน วัดทรงธรรมวรวิหารประมาณ 5 กิโลเมตร จะพบป้ายบอกทางเข้า ตลาดให้เลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงสถานีอนามัย บางน้ำ�ผึ้งซึ่งจะเป็นที่จอดรถ รถโดยสารประจําทาง มีรถโดยสารประจําทางสาย ปอ.138, สาย 82, ปอ.140 สาย 82 , สาย 506 ไปลงตลาดพระประแดงแล้วต่อรถ ประจําทางสายพระประแดง-บางกอบัว ก็จะผ่านตลาดบางน้ำ�ผึ้ง

ตลาดบางน้ำ�ผึ้ง

ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 14.30 น.


A f ter Six

Text : KerAer Tosuwan / Photo : ตะวัน อมรรัตนเสรีกุล

Vintage

scent in the city กลับมาพบกันอีกครั้งกับคอลัมน์ After Six คอลัมน์ที่จะพาคุณผู้อ่านทุกท่านไปพบ กับร้านอาหารบรรยากาศดีๆ ที่คุณจะดื่มด่ำ�ไป กับรสชาติอาหาร เสียงเพลง และบรรยากาศ ของร้าน สำ�หรับเดือนนี้เราจะพาทุกท่านไป พบกับร้านอาหารที่อยู่ใจกลางย่านธุรกิจของ กรุงเทพมหานคร ‘Vintage Sliom’ แค่ชื่อร้านก็บ่งบอกได้ถึงที่ตั้งและสไตล์การตกแต่งร้านอย่าง ชัดเจน Vintage Sliom เป็นร้านอาหารเล็กๆ ตั้งอยู่ในซอยสีลม 21 ร้านตกแต่งด้วยสไตล์วินเทจที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองอย่างบอก ไม่ถูก อีกทั้งยังมีดนตรีโฟล์คซองเพราะๆ ให้เราได้นั่งฟังกันอย่าง เพลิดเพลิน นอกจากบรรยากาศแล้วเรื่องอาหารของที่นี่ก็อร่อยไม่เป็น ที่ 2 รองจากใครเหมือนกัน สำ�หรับเมนูแนะนำ�ของทางร้านวันนี้จะมี ด้วยกัน 2 เมนู เมนูแรกคือ BBQ Seafood เมนูนี้เป็นเหมือนออเดิร์ฟเรียกน้ำ� ย่อย แต่ก็เรียกไปได้เยอะเลยค่ะ เพราะแม้จะเป็นบาร์บีคิวแต่ก็เป็น บาร์บีคิวที่เต็มไปด้วยกุ้ง ปลาหมึก หอยเชลล์ และหอยแมลงภู่ชิ้นโต เต็มปากเต็มคำ� เสิร์ฟพร้อมน้ำ�จิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้านถูกปากจริงๆ ค่ะ ส่วนเมนูถัดมาคือ Tenderloin Steak สเต็กเนื้อสันใน ออสเตรเลียเสิร์ฟพร้อมตับห่าน ผักย่างและซอสไวน์แดง ต้องขอบอก เลยค่ะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่พลาดไม่ได้จริงๆ เนื้อและตับห่านที่ย่างมาได้ สุกพอดีจนแทบจะลายในปาก ราดด้วยซอสไวน์แดงและผักย่างที่เป็น เหมือนเครื่องเคียงให้รับประทานคู่กัน ทุกอย่างลงตัวค่ะเมนูนี้ถือว่าเป็น พระเอกของงานเลยทีเดียว หลังจากเต็มอิ่มกับอาหารกันแล้วก็คงได้เวลาของค็อกเทลอร่อยๆ สักแก้วเป็นการตบท้าย ค็อกเทลที่ทางร้านแนะนำ�มามี 2 เมนู เมนูแรกคือ Apple Sin Martini เป็นเครื่องดื่มสีเขียวที่ตกแต่ง ด้วยแอปเปิ้ลและซินนาม่อน เครื่องดื่มมีรสชาติหวานแต่ก็มีรสมาร์ตินี่ เบาๆ ให้รู้สึก อีกทั้งยังได้ความหอมจากซินนาม่อนอีก รสชาติดีขนาด นี้ไม่จบที่แก้วเดียวแน่ๆ ส่วนเมนูถัดมาคือ B52 เพิ่มความร้อนระอุขึ้นมาอีกระดับสำ�หรับ ผู้ที่ชอบเครื่องดื่มแรงๆ B52 เป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเหล้า 3 ชนิดแบ่งเป็นชั้นๆ เวลาจะดื่มต้องจุดไฟและดื่มให้หมดภายในทีเดียว มี รสชาติหอมหวานแต่ฤทธิ์แรงพอตัวเลยค่ะ นอกจากเครื่องดื่มค็อกเทลที่ทางร้านนำ�เสนอมาแล้ว ทางร้านยัง มีไวน์อีกจำ�นวนมากเปรียบเสมือนคลังไวน์เล็กๆ ไว้ให้คอไวน์ทั้งหลาย ได้มาลิ้มลองรสชาติกัน

Vintage Silom

สีลม ซ.21, 18:00 pm - 23:00 pm, Mon-Sun, 02-630-2244, www.facebook.com/VintageSilom www.vintage-silom.com Petple Magazine september 2013

29


Big Int ervi ew Text : PMPY

Balanced Living คอลัมน์ Big Interview ประจำ�เดือนนี้เรามาทำ�ความ รู้จักกับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง ผู้มากความสามารถในการ บริหารงานหลากหลายด้าน ตั้งแต่ธุรกิจขายเครื่องจักรกล หนัก ก่อสร้าง ไปจนถึงธุรกิจ กระเป๋าหนังแฟชั่น Container ที่ขณะนี้กำ�ลังโด่งดังอยู่ใน แวดวง Fashion Blogger ทางทีมงานได้รบกวนเวลาคุณ ดิว-สุวิศิษฎ์ เลาหพงศ์ชนะ ในการสัมภาษณ์พูดคุยและเรา ก็รับรู้ได้ถึงกลยุทธ์ในการใช้ ชีวิตและการทำ�งานของซึ่งบอก ได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆ

30

Petple Magazine september 2013


แนะนำ�ตัวกับนิตยสาร

ดิว- สุวิศิษฏ์ เลาหพงศ์ชนะ เรียนจบด้านบริหารธุรกิจ การตลาด และ ยุโรปศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ ปัจจุบันผมทำ�ธุรกิจของ ครอบครัวที่ดูแลเกี่ยวกับการขายเครื่องจักรกลหนัก อุปกรณ์ทำ�ทาง ทำ�ถนน ทำ�งานก่อสร้าง และตอนนี้ก็มีงานอดิเรกเป็นงานทำ�กระเป๋าของผู้ชาย เพิ่งเริ่ม ทำ�ได้ประมาณ 2 ปีครับ

จุดเริ่มต้นในการทำ�ธุรกิจสายแฟชั่น

ไอดอลในการดำ�เนินธุรกิจ

ปัจจุบันผมก็ได้เห็น Generation ใหม่ที่มีความสามารถมากๆ ในการบริหารจัดการบุคคล หรือในการจัดการธุรกิจแนวใหม่ๆ เด็กสมัยนี้ ก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะให้เราทำ�อะไรใหม่ๆ เหมือนกัน ถ้าจะให้ระบุเป็น บุคคล ก็คงเป็นคุณโชค บูลกุล ที่เอาธุรกิจครอบครัวมาทำ� จากที่ธุรกิจ มีปัญหามากมายแต่ก็ประสบความสำ�เร็จมากๆ ในทุกวันนี้ หรืออย่างคุณ ตัน อิชิตัน กว่าที่เค้าจะมาเจอธุรกิจที่ทำ�ให้เค้ามีทุกวันนี้ได้ เค้าก็ล้มลุก คลุกคลานมาเยอะ แต่ ณ วันนึงที่มันฮิต ถูกเวลา ถูกจังหวะ เค้าก็ ทำ�ได้อย่างเต็มที่ และเค้าก็เป็นอีกคนนึงที่ก็น่านับถือ เรื่องการทำ�ธุรกิจ

มันเริ่มมาจากความอยากที่จะทำ�งานดีไซน์ครับ โดยส่วนตัวผมเป็นคน ชอบงานดีไซน์ก็เลยอยากลองทำ�อะไรที่ตัวเองสนใจดูเป็นงานอดิเรก ตอนนั้นจึง ตัดสินใจทำ�กระเป๋าเนื่องจากเป็นสิ่งของที่เราใช้เป็นประจำ�อยู่แล้ว และเราก็ชอบ ใน 1 วันทำ�อะไรบ้าง ประกอบกับช่วงนั้นเป็นจังหวะที่ได้รู้จักกับพาร์ทเนอร์คนนึงที่มีโรงงานเล็กๆ ตืน่ มาให้อาหารหมา พาคูรเิ ดิน อาบน้�ำ ทานข้าว มาบริษทั และเค้ากำ�ลังจะล้มเลิกเพราะไม่อยากทำ�ต่อ เราก็เลยบอกเค้าว่าอย่าเพิ่งเลิก ทำ�งานจนถึงเย็น ช่วงนี้ก็จะไปดูงานของคอนเทนเนอร์หลักจากเลิกงาน เลยลองชวนเค้ามาทำ�ด้วยกัน มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของ Container ครับ มีประชุมบ้าง ไปดูร้านบ้าง ทานข้าวกับเพื่อนแล้วก็กลับบ้าน หลักๆ แล้วเวลาหมดไปกับงานประจำ� กับการประชุมมากกว่า ถ้ามีเวลาว่างผมก็ พูดถึงแบรนด์ Container จะชอบเดินทาง ชอบไปเขาใหญ่ ไปทะเล ไประยอง อยู่เงียบๆ ครับ เป็นกระเป๋าผ้าแคนวาสผสมหนัง จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็ทำ�ได้นานเกือบ 2 ปีแล้วครับ เราเริ่มจากที่ไม่รู้อะไรเลย ไปเดินหาวัตถุดิบเอง ไปคุยกับช่าง แรงบันดาลใจในการดำ�เนินชีวิต เรื่องทำ�แพทเทิร์นอะไรพวกนี้เองครับ แล้วของต่างๆ ที่เราทำ�ก็เน้นเป็นของ มันมาจากความอยาก และ Passion เป็นหลัก ถ้า Passion หมด สำ�หรับผู้ชายเป็นหลักเพราะมันเป็นความถนัดของเรา เราเลือกจากฟังก์ชั่นการ มันก็เหนื่อย เราต้องมีความอยากที่จะทำ�ถึงจะสนุกกับมันได้ ถึงจะมีแรงสู้ ใช้งานที่เราชอบว่าเราต้องการอะไร และเราก็ทำ�กันออกมาครับ กับมันได้ เพราะทุกธุรกิจมันมีปัญหาหมด งานมันคือการแก้ปัญหา หยุด แก้เมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้น ไม่มีธุรกิจไหนที่ราบลื่นทุกอย่าง ฉะนั้นก็ต้องสนุก ปัจจุบันวางจำ�หน่ายที่ไหน และต้องหาจุดที่อยู่แล้วมีความสุขกับมัน สำ�คัญที่สุดคือทีมงาน ก็ต้อง มีวางทั้งหมด 3 สาขาครับ เซนทรัลเวิร์ล เซนทรัลชิดลม และสยาม ดูแลซึ่งกันและกัน เราอยู่ได้ก็เพราะทีมของเรา เราไม่มีทีมเราเดินคนเดียว เซนเตอร์ครับ ไม่ได้อยู่แล้ว พอใจกับผลตอบรับหรือยัง

พูดถึงสัตว์เลี้ยงบ้าง

ผลตอบรับก็แฮปปี้ในจุดนึงนะ เพราะเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาได้เร็วถึงจุดนี้ ผมเลี้ยงสุนัข 1 ตัวชื่อคูริครับ คูริได้มาจากฟาร์มชิบะที่ไต้หวัน เราตั้งใจว่าเราจะทำ�เป็นงานอดิเรกก่อน แต่เนื่องจากว่าเราได้ผลตอบรับที่โอเค ตอนนี้ก็อายุครบ 2 ปีพอดี ต้องบอกก่อนว่าจริงๆ ผมเป็นคนชอบหมา จังหวะที่ดีและโอกาสที่ทางผู้ใหญ่และลูกค้าให้มา เราก็เลยมีโอกาสได้ขยายไป ก็คิดอยากเลี้ยงมานานแล้ว จนคิดว่าตอนนี้คงจะได้เวลาสมควรแล้วหละ ถึง 3 สาขา ประกอบกับว่าชอบหมาพันธุ์นี้มาตั้งแต่เด็กเลยพยายามหาพันธุ์นี้ในเมือง ไทยแต่หาไม่ได้ ตอนแรกไปเจอพันธุ์ชิบะที่ญี่ปุ่น แต่เค้าไม่ขายเพราะสุนัข แผนอนาคตของ Container ต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้นไปก่อน อีกครั้งนึงก็ไปเจอฟาร์มชิบะที่ไต้หวันเลย สุดท้ายที่ตั้งใจคืออยากมีสินค้าของเราไปวางขายที่ต่างประเทศ ลูกค้าซัก ไปได้มาจากทีน่ น่ั ตอน 2 เดือน ปกติพนั ธุน์ จ้ี ะมีสนี �ำ้ ตาลและสีด�ำ เป็นหลัก 70 เปอร์เซ็นต์ของเราก็เป็นต่างชาติ ก็คิดว่าอยากจะมีของเราไปอยู่ที่เมืองต่างๆ แต่เราเจาะจงไปนิดนึงว่าอยากได้สีขาว แล้วก็โชคดีที่ได้มา เพราะมันเป็น ในเอเชียเช่น สิงค์โปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี ถ้าในยุโรป จะมีที่อังกฤษและ ยีนส์ด้อย (หัวเราะ) อเมริกาที่เราติดต่อไว้ แต่เราก็คงจะไม่ได้เปิดยิ่งใหญ่อลังการ คงเข้าไปรวมกับ กลุ่มที่เป็นมัลติแบรนด์ครับ เหตุการณ์ประทับใจกับคูริ คูริมันเป็นหมาประหลาด เงียบมาก ไม่ส่งเสียง ไม่เห่า เป็นหมา ความยากในการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการของหลายๆ บริษัท ที่ Dependent มากๆ ทุกครั้งที่เรายังไม่ถึงบ้านมันก็จะมารอเราทุกคืน ยากครับ เพราะหลายๆ บริษัท มีคาเรคเตอร์ที่ต่างกัน ผู้ร่วมงานใน ไม่ยอมนอน มันติดเจ้าของมากๆ จากที่ดูหนังมาเยอะๆ ก็ได้ยินมาว่า แต่ละบริษัทมันต่างกัน ลักษณะงานมันต่างกันหมดเลยต้องใช้ความเข้าใจใน หมาพันธุ์นี้มันเป็นหมาที่มีเจ้านายเดียว ซึ่งตอนแรกก็ไม่เชื่อจนได้มาเจอ การปรับตัวค่อนข้างเยอะ ก็ต้องให้เวลากับมันให้ถูกต้อง จัดสรรเวลาให้ถูก กับตัวเอง ที่บ้านก็บอกว่าเวลาเราเดินทางเยอะๆ เค้าจะไม่ยอมนอนเค้า แต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้วมันก็คือการบริหารจัดการบุคคลเป็นหลัก ยากที่สุดเลย จะมานอนรอตลอด ถึงเวลาที่มีเสียงรถมามันก็จะมีอาการที่แสดงความ ดีใจซัก 10 วินาที นิยามความสำ�เร็จ

แน่นอนถ้าพูดในเชิงธุรกิจเราก็คงต้องดูเรื่องตัวเลขเป็นหลักว่าเราทำ�ได้ ตามเป้าที่เราวางไว้รึเปล่า แต่ถ้าพูดในเชิงของความพอใจส่วนตัว อย่างงาน อดิเรกอย่างคอนเทนเนอร์ ถ้า ณ วันนี้ก็แฮปปี้ส่วนนึงเพราะคนรู้จักมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศ คนต่างชาติ หรือสื่อต่างชาติ เราได้รับฟีดเบคและ ได้คำ�ชมที่ดี เราก็แฮปปี้ในจุดนึง แต่ถ้าถามว่ามันถึงที่สุดหรือยัง ผมว่าวันนั้น มันก็คงไม่ได้มาง่ายๆ เราคงต้องใช้เวลาซักพัก Petple Magazine september 2013

31


well ness Text : น.สพ. พี ร ะ มานิ ต ยกุ ล : โรงพยาบาลสั ต ว์ โ อเอซิ ส

โรคที่พบได้บ่อย ในลูกแมว

การดูแลเจ้าลูกแมวตัวน้อยหลายๆ คนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าหากลองศึกษาก็จะพบว่าไม่ยากอย่างที่คิด ลูกแมวเด็กจะยังอยู่ในช่วงที่อ่อนแอมาก จึงจำ�เป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งความอบอุ่น อาหารการกิน และการ ป้องกันโรคต่างๆ ซึ่งโรคที่พบได้บ่อยในลูกแมวมีดังนี้ 1. โรคหวัดแมว เกิดจากเชื้อหลายชนิด เช่น Herpesvirus, Calicivirus, เชื้อแบคทีเรีย Chlamydia spp. พบได้ตั้งแต่ลูกแมวอายุน้อยไปจนถึงแมวโตและ ยังไม่ได้ทำ�วัคซีนป้องกันต่อโรคนี้ เจ้าของมักจะพาแมว มาพบสัตวแพทย์ด้วยอาการเจ็บตา มีขี้ตาเกรอะกรัง มี น้ำ�มูก ไม่ค่อยกินอาหาร มีแผลในช่องปาก น้ำ�หนักลด บางตัวอาจมีไข้ร่วมด้วย สามารถติดต่อถึงลูกแมวตัวอื่น ได้ง่ายหากเลี้ยงรวมกัน การรักษาทำ�โดยให้ยาปฏิชีวนะ คุมการติดเชื้อ และให้ยาบำ�รุงกระตุ้นภูมิเพื่อเสริมสร้าง ระบบภูมิคุ้มกันของตัวแมวเอง สามารถหายจากโรคได้ ในเวลาไม่นานหากตรวจรักษาแต่เนิ่นๆ 2. โรคหัดแมว เกิดจากเชื้อ Feline Parvovirus เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่แสดงออกในระบบขับถ่าย อาการ คล้ายกับโรคลำ�ไส้อักเสบในสุนัข คือ อาเจียน ถ่าย เหลว อาจมีมูกเลือดปน อ่อนเพลีย ผอมแห้ง มีความ 32

Petple Magazine september 2013

เสี่ยงติดเชื้อแทรกซ้อนได้สูง พบได้มากในลูกแมว และ แมวอายุมาก การรักษาจะเหมือนกับโรคลำ�ไส้อักเสบ คือ ให้ยาปฏิชีวนะคุมการติดเชื้อ ให้สารน้ำ�ทดแทน และให้ วิตามินบำ�รุงร่างกาย แมวที่เป็นโรคนี้มีโอกาสเสียชีวิตสูง จากการขาดน้ำ�เนื่องจากถ่ายเหลว จึงควรรีบพาไปพบ สัตวแพทย์เมื่อพบว่าแมวมีอาการถ่ายเหลวและอาเจียน

3. ไรในหู เกิดจากตัวไรที่อาศัยอยู่ในช่องหู พบ

ได้ในแมวทุกเพศทุกวัย อาการที่แสดงออกคือ คัน หู และมีขี้หูสีน้ำ�ตาลเข้มถึงดำ�ลักษณะเป็นผงร่วนคล้าย กาแฟ หากนำ�มาบี้ดูอาจจะพบว่าเคลื่อนที่ได้ สามารถ ติดต่อไปยังแมวด้วยกันค่อนข้างง่าย สัตวแพทย์สามารถ ยืนยันได้ด้วยการนำ�ตัวอย่างขี้หูไปตรวจ การรักษาทำ�ได้ ไม่ยากโดยใช้ยาหยดหลัง หรือยาหยอดหู เมื่อหายจาก โรคนี้ควรได้รับการหยอดยาป้องกันอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อ ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ�อีก

4. พยาธิในลำ�ไส้ มีทั้งพยาธิตัวตืดและพยาธิตัว กลม มักจะพบได้ในแมวที่พึ่งนำ�มาเลี้ยง แมวพเนจร และแมวที่ชอบออกไปนอกบ้าน พบได้ทุกเพศทุกวัย อาจ จะพบเห็นตัวพยาธิออกมาจากรูทวาร หรือในอุจจาระ แมว อาการที่แสดงออกในลูกแมวคือผอมแห้ง ท้องโต ในแมวที่โตแล้วอาจจะไม่พบอาการใดๆ นอกจากน้ำ� หนักลด การถ่ายพยาธิทุก 3 หรือ 6 เดือน จะช่วย กำ�จัดและป้องกันพยาธิได้ 5. หมัด ก่อให้เกิดความรำ�คาญในแมว คัน เป็น

พาหะของพยาธิตัวตืด ติดต่อกันได้ง่ายสู่แมวตัวอื่นและ สุนัขหากเลี้ยงด้วยกัน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความ รำ�คาญแก่เจ้าของได้ด้วย การป้องกันทำ�ได้หลายวิธี ทั้ง การหยอดยาและยากิน


พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ กับตัวแทนจำหน่ายระดับ Premium 30 สาขา

dotmefanpage estudio instagram@dotm ID LINE : dotme

ÕèÂÁ Á à Õ Ã ¾ º Ñ Ð´ à ¾ Ò À ³ Ø ¤  ± Dotme ¼ÅÔµÀѳ ¼ÙŒª×蹪ͺ㹤ÇÒÁá»Å¡ãËÁ‹ Ѻ ÊعѢáÅмٌàÅÕé§ ÊÃ䏨ҡäÍà´ÕÂÊíÒËËà ¿ªÑè¹áÅÐäÅ¿ŠÊäµÅ¢Í§·Ñé§

ÊÌҧ

Ò¹á µÑÇ íÒ໚¹µ‹ÍªÕÇÔµ»ÃШíÒÇѹ㹴Œ ¨ è Õ · ± ³ ÀÑ µ ÅÔ Œ¡ÅÔè¹·Õè໚¹àÍ¡Åѡɳà©¾ÒÐ ¼ ¤ ãË Ãà  ÀÑ §Ê Œ Ò Í´ »Å ÒÁ ¤Ç ¹ ¹Œ à - Dotme Êà µÔ ÃÁªÒ ×éͼŒÒ 㪌Çѵ¶Ø´Ôº·Õèä´Œ¨Ò¡¸Ã - áªÁ¾Ù ¹íéÒËÍÁ áÅÐ àÊ ´Ç¡ÊºÒÂ㹡ÒÃ㪌§Ò¹ ¤ áÅÐÁÕ¡ÅÔè¹ËÍÁÂÒǹҹ âÃ Í é × àª Ò ¦‹ ´ ÍÒ áÅÐá¾ç¤à¡¨·Õè์¹¤ÇÒÁÊÐ ÊÐ ÒÁ ¤Ç Ò ·í ÊÁÊíÒ¤ÑÞ·Õ誋ǺíÒÃا¢¹ - ¼ÅÔµÀѳ±·Ø¡µÑÇÁÕʋǹ¼ § à ÅŒÇÇ‹Ò»ÅÍ´Àѵ‹ÍÊѵǏ ÅÕé ºá ÊÍ ·´ Òà ¹¡ Ò ¼‹ § ÂÑ § é ·Ñ ÍÕ¡

¶ŒÒ¤Ø³¡íÒÅѧÁͧËÒ¼ÅÔµÀѳ±·Õè´Õ ÁդسÀÒ¾áÅÐÁÕÊäµÅ ໚¹àÍ¡Åѡɳ¢Í§µÑÇàͧáÅФÃͺ¤ÃÑÇ àÃÒ¢Íá¹Ð¹íÒ Dotme ໚¹Íա˹Ö觷ҧàÅ×Í¡ãËÁ‹¢Í§¤Ø³ Petple Magazine september 2013 33


S h o wroom

Text : MIKE KEVINA / Photo : ภัทรดา มหาวิเศษศิลป์

Cheeky Puppy Asiatique

วันนี้พี่ไมค์ได้ไปสำ�รวจ ตรวจเจอร้านน่ารัก ร้านหนึ่งที่อยากจะชวนชาวเพ็ทเพิท ออกมาลองใช้บริการกัน ร้านนี้มีชื่อว่า Cheeky Puppy ตั้งอยู่ที่ Asiatique คอมมูนิตี้ มอลล์บรรยากาศแสนดี คุณสุรัต ปานทผลิน หรือพี่รัต เจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าร้านนี้ เกิดขึ้นเพราะความรักและความเข้าใจน้องหมา น้องแมว โดยพี่รัตต้องการให้บรรยากาศ ของร้านเป็นสถานที่ที่คนรักสัตว์สามารถแวะเข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ อย่างเป็นกันเอง ความพิเศษของที่นี่คือเปิดถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว นอกจากจะได้ช้อป กันอย่างจุใจแล้ว ชาวเพ็ทเพิลยังสามารถพาน้องหมาเดินท่องราตรี ชมความงามและ สัมผัสอากาศยามค่ำ�คืนของแม่น้ำ�เจ้าพระยาได้อีกด้วย พูดเลยว่าชาวเพ็ทเพิลจะพบกับ ประสบการณ์แปลกใหม่ในการมาร้านเพ็ทช้อปได้ที่ Cheeky Puppy แห่งนี้

Cheeky Puppy

Asiatique โกดัง 8 ตรอก 6-7 / เปิดบริการ ทุกวันเวลา 17.00-24.00 น. โทร 081-375-1660

พิเศษ สำ�หรับชาว PETPLE

ตัดชิ้นส่วนนี้เพื่อรับ Collection น้ำ�หอม KEVINA (3 กลิ่น) ที่ร้าน Cheeky Puppy มูลค่า 150 บาท

ฟรี!

จํานวน จํากัด

วันนี้ - 30 กันยายน 2556


Vod kaB oy’ s R e c i p e Text : Cherry VodkaBoy / Photo : ตะวัน อมรรัตนเสรีกุล

Dimsum Monge

มาเปลี่ยนเมนูอาหารน้องหมาแบบเดิมๆ ให้เป็น ‘ติ่มซำ�’ เทียบเท่าภัตตาคารสุดหรูของคน กันค่ะ วันนี้รี่ขอแนะนำ�ติ่มซำ�น้องหมาแบบเดียวก่อนนะคะ แล้วจะค่อยๆ เพิ่มเมนูในโอกาสต่อไป โดยเมนูนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาหารสุนัขชนิดถาดยี่ห้อ Monge พอดีเปิดฝามาจะให้ลูกทาน แต่ก็ต้องหยุดเพราะไม่อยากให้ลูกได้ทานอาหารแค่ความอร่อยและกลิ่นเพียงอย่างเดียว หน้าตาของ เมนูก็ต้องดีด้วยถึงจะถูกใจแม่ค่ะ

วัตถุดิบที่ใช้ -

อาหารสุนัขยี่ห้อ Monge (เลือกรสชาติตามใจชอบ) 1/2 ถาด ข้าวกล้องสุก ประมาณ 1 ถ้วย - แครอทหั่นเต๋า ถั่วฝักยาวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ - ฟักทองหั่นเต๋า กะหล่ำ�ปลี 1 หัวใหญ่

วิธีทำ�

- นำ�อาหารสุนัขมาผสมกับข้าวกล้อง แครอท ถั่วฝักยาว และ ฟักทอง (เวลาล้างผักแล้วต้องพักไว้ให้แห้งนะคะ อย่าให้มีน้ำ�เหลือมากเพราะจะทำ�ให้แฉะได้) - นำ�ส่วนผสมที่เตรียมไว้มาห่อด้วยกะหล่ำ�ปลี ปริมาณการใส่ไส้นั้นมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาด ของคำ�นะคะ เมื่อห่อเสร็จให้นำ�ไปนึ่งจนใบกะหล่ำ�ใสก็เป็นอันเสร็จค่ะ สุนัขพันธุ์เล็กอาจจะเสียเปรียบเวลาทานเพราะของอร่อยอยู่ข้างในผัก แต่สำ�หรับสุนัขพันธุ์ใหญ่ อ่ำ� คำ�เดียว ไม่เหลือแน่... จริงมั้ยคะ

36

Petple Magazine august 2013

Print Colors CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB CMYK RGB

0 . 28 . 249 . 1 16 . 5 211 . 1 28 . 4 178 . 1 47 . 57 114 . 9 5. 1. 246 . 2 23 . 18 196 . 19


Á͹਌

Mongethailand


P et to kno w Text : PMPY

Get a Tiny Dog Breed For Your Zone! หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดมีเนียม ห้องนอนเล็กๆ หรือที่ที่มี พื้นที่จำ�กัด คุณอาจต้องการหาสัตว์เลี้ยงซักตัวมาเป็นเพื่อนคลายเหงา ปัญหามันติด อยู่ที่ว่าพื้นที่จำ�กัดแค่นั้นเราจะสามารถเลี้ยงพวกเขาได้หรือไม่นะซิ... การตัดสินใจหาสัตว์เลี้ยงมาอยู่คู่กายนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร ไม่เพียงแต่ชาวเพ็ทเพิลจะต้องมีเวลาในการดูแล เอาใจใส่พวกเขา เรื่องของสถานที่หรือพื้นที่ในการเลี้ยงดูพวกเขาก็ถือเป็นเรื่องสำ�คัญอันดับต้นๆ เช่นกัน ในกรณีนี้หาก ชาวพ็ทเพิลอาศัยอยู่ในพื้นที่จำ�กัด การตัดสินใจหาสัตว์เลี้ยงคู่ใจมาอยู่ด้วยนั้น ชาวเพ็ทเพิลต้องคำ�นึงถึงธรรมชาติและวิถี ความเป็นอยู่ของพวกเขาด้วย แน่นอนว่าการเลือกหาสัตว์เลี้ยงพันธุ์ขนาดใหญ่อย่างไซบีเรียน ฮัสกี้ หรือโกลเด้น อะไรทำ�นอง นั้นอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็กพันธุ์ไหนบ้างที่ตรงกับวิถีชีวิตและนิสัยของชาวเพ็ทเพิล มากที่สุด

มอลทีส (Maltese)

ส่วนสูง: ไม่เกิน 10 นิ้ว น้ำ�หนัก: ไม่เกิน 3 กิโลกรัม ขน: ขนตรงและยาว สี: ขาว นิสัย: มอลทิสเป็นสุนัขที่สายพันธุ์เก่าแก่ที่สุดใน บรรดาสุนัขสายพันธุ์ยุโรป ลักษณะทั่วไปของพวกเขาคือ จะขี้เล่น แข็งแรงและร่าเริง สุภาพ อ่อนโยนเหมาะเป็น เพื่อนเล่นสำ�หรับเด็กเพราะมอลทิสเป็นสายพันธุ์ที่น่ารัก และไม่ดุร้าย ด้วยความที่เจ้ามอลทิสเป็นสายพันธุ์ที่รัก เจ้าของและขี้ประจบมากมอลทิสอาจดูเป็นสุนัขขี้อิจฉา และหวงอาณาเขตอยู่บ้างดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะเลี้ยงรวม กับตัวอื่น 38

Petple Magazine september 2013

ชิวาวา (Chihuahua)

ส่วนสูง: 6.5 - 8 นิ้ว น้ำ�หนัก: ไม่เกิน 2.7 กิโลกรัม ขน: มีทั้งพันธุ์ขนยาวและพันธุ์ขนสั้น สี: สีดำ� สีน้ำ�ตาล สีขาวหรือสีผสม นิสัย: เพ็ทเพิลต้องขอให้นิยามสุนัขพันธุ์นี้ว่าจิ๋วแต่ แจ๋ว ถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสุนัขที่มีขนาดเล็ก ที่สุดในโลกแต่ชิวาวาก็สามารถเป็นสุนัขที่เอาไว้คอยดูแล บ้านได้เป็นอย่างดีเพราะเขาเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์ ฉลาดและ กล้าหาญ ที่สำ�คัญไม่ค่อยเห่าพร่ำ�เพรื่อ เหมาะแก่การ เลี้ยงในที่จำ�กัด

อิตาเลี่ยน เกรยฮาวน์ (Italian Greyhound)

ส่วนสูง: 12 - 15 นิ้ว น้ำ�หนัก: 2.5 - 4.5 กิโลกรัม ขน: ขนสั้นเตียน สี: สีดำ�เข้ม สีน้ำ�ตาล สีครีม และสีขาว นิสัย: ถึงลักษณะร่างกายจะดูเป็นสุนัขที่เท่ห์และ โฉบเฉี่ยว แต่เกรยฮาวน์เป็นสุนัขที่เซนซิทีฟมากๆ ไม่ว่า จะเป็นอาการขี้หนาว หรือหวาดกลัวกับเสียงดังๆ จาก เจ้าของ เกรยฮาวน์เป็นสุนัขที่ขาเล็กมากและเสี่ยงต่อการ หักได้ง่าย ดังนั้นการออกกำ�ลังกายของเกรยฮาวน์ต้องอยู่ ในอัตราที่พอเหมาะ ไม่หักโหมจนเกินไป


ปาปิยอง (Papillon)

ปักกิ่ง (Pekingese)

ยอร์คเชีย เทอร์เรีย (Yorkshire Terrier)

ชิสุ (Shih Tzu)

ส่วนสูง: 8 - 11 นิ้ว น้ำ�หนัก: ไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม ขน: ขนยาวพลิ้ว สี: มี 3 สีในตัวเดียวกันโดยส่วนมากสีพื้น จะเป็นสีขาว และจะมีสีดำ�หรือสีน้ำ�ตาล แทรกตามหน้าหรือใบหู นิสัย: ปาปิยองในภาษาฝรั่งเศส แปลว่าผีเสื้อ ที่ชื่อว่าปาปิยองก็เพราะใบหู ทั้งสองข้างของสุนัขพันธุ์นี้มีลักษณะเหมือน ปีกผีเสือ้ นัน่ เอง ปาปิยองเป็นสุนขั ทีส่ ง่างาม น่ารัก แข็งแรงและกระตือรือร้นในการ เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว นอกจากนี้ ปาปิยองยังเป็นสุนัขที่ฉลาดติด 1 ใน 10 ของสุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลกอีกด้วย

ส่วนสูง: 6 - 7 นิ้ว น้ำ�หนัก: ไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม ขน: ขนฟูทั่วตัว โดยเฉพาะบริเวณหู สี: ขาว ครีม น้ำ�ตาลเข้มและดำ� นิสัย: ปักกิ่งเป็นสุนัขที่น่ารัก ร่าเริง และสามารถวางตัวได้ดีสมกับเป็นสุนัข ที่เคยได้รับการเลี้ยงดูมาจากในวังตั้งแต่ ประวัติศาสตร์จีน สมัยราชวงศ์ถัง ปักกิ่ง เป็นสุนัขที่รักอิสระและอาจเข้ากับคนได้ ยากตามสายเลือดของมัน แต่หากเลี้ยงดู และฝึกฝนตั้งแต่เล็กๆ ปักกิ่งก็เป็นพันธุ์ที่ น่ารักไม่แพ้เจ้าตูบพันธุ์อื่นๆ เลยหละ

ส่วนสูง: 9 - 10 นิ้ว ส่วนสูง: ไม่เกิน 9 นิ้ว น้ำ�หนัก: 8 - 10 กิโลกรัม น้ำ�หนัก: ไม่เกิน 3 กิโลกรัม ขน: ยาวและหนา ขน: ยาว สี: น้ำ�ตาล เทา และขาว สี: ดำ� น้ำ�ตาลและทอง นิสัย: ชิสุเป็นสุนัขที่ขี้เล่นและเอาแต่ นิสัย: ยอร์คเชียเป็นสุนัขร่าเริง ใจตัวเองเป็นที่สุด ความน่ารักของชิสุอยู่ที่ คึกคักและซุกซน ที่มีความเป็นตัวของ น้องเป็นสุนัขที่ร่าเริงและเป็นมิตรกับทุกๆ ตัวเองสูงมาก ไม่ค่อยเชื่อฟังใครเท่าไหร่ คนและสัตว์ตัวอื่นๆ หากมีสมาชิกใหม่เข้า ข้อดีคือน้องไม่ค่อยเห่าพร่ำ�เพรื่อแต่ก็เป็น มาในบ้าน ชิสุจะต้อนรับอย่างดีเสมอตั้งแต่ พันธุ์ที่สามารถเฝ้าบ้านได้ดีเพราะมีความ ประตูหน้าบ้าน ชิสุจะชอบทำ�อะไรตลกๆ สามารถในการได้ยินในระยะไกลๆ ยอร์ค แบบที่เราไม่คาดคิด สามารถสร้างเสียง เชียร์เป็นสุนัขที่ขี้อ้อนมากๆ เหมาะสำ�หรับ หัวเราะและสร้างความสัมพันธ์ภายในที่อยู่ คนขี้เหงา อาศัยได้ดี

ปอมเมอเรเนียน (Pomeranian) พุดเดิ้ล ทอย (Poodle toy) ส่วนสูง: ไม่เกิน 11 นิ้ว น้ำ�หนัก: 1.5 - 3 กิโลกรัม ขน: ขนฟูและนิ่ม สี: ขาว น้ำ�ตาลและทอง นิสัย: ปอมเมอเรเนียนเป็นสุนัข พันธุ์เล็กที่สง่างาม เห่าเก่ง กระตือรือร้น ร่าเริงและแสนรู้ น้องปอมของเราเป็นสุนัข ที่ค่อนข้างขี้อ้อน หากใครได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์ นี้ก็คงจะทั้งรักทั้งหลงและตัวติดกับน้องจน แยกกันไม่ออก ด้วยความที่ขนของน้องฟู และแน่น ดังนั้นเราจึงหมั่นดูแลและแปรง ขนของน้องอย่างเป็นประจำ� หรือจะตัดขน เจ้าปอมเป็นทรงน้องหมีสุดฮิตก็ไม่ว่ากัน

ส่วนสูง: ไม่เกิน 12 นิ้ว น้ำ�หนัก: ไม่เกิน 6 กิโลกรัม ขน: หยิกและฟู สี: ขาว ดำ�และน้ำ�ตาล นิสัย: เชื่อหรือไม่ว่าพุดเดิ้ลสุนัขยอด ฮิตตลอดกาลคือสุนัขที่ขึ้นชื่อว่าฉลาดที่สุด ในโลกเป็นอันดับ 2 พุดเดิ้ลเป็นพันธุ์ที่ว่า ง่าย ฝึกง่าย เชื่อฟังคำ�สั่ง สามารถรับ รู้และเข้าใจความรู้สึกของเจ้าของได้เป็น อย่างดี มีไหวพริบดีเลิศ ข้อเสียของพุด เดิ้ลคือค่อนข้างเป็นพันธุ์ที่เห่าเก่ง และเห่า เสียงดัง เป็นเพราะลักษณะเฉพาะตัวของ พันธุ์นี้คือช่างสังเกต


P et on a tr ue sto ry

สี ต ่ า หมาถู ก ฟั น

การทารุณกรรมสัตว์ยังคงมีให้เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน และเหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สัตว์ถูกทำ�ร้ายด้วย น้ำ�มือมนุษย์ ย้อนไปเมื่อปลายปีที่แล้ว โครงการเพื่อนข้างถนนได้รับแจ้งเหตุสุนัขโดนทำ�ร้ายด้วยการใช้มีดฟันจนเป็น แผลลึกเห็นลำ�ไส้ บริเวณลาดปลาเค้า รามอินทรา กม.2 โชคดีที่เจ้าสี่ตาสุนัขดังกล่าวถูกช่วยเหลือไว้โดยคน ใจดีที่แจ้งเหตุ อาสาสมัครทั้งจากทางโครงการ และหน่วยกู้ภัยที่มาช่วยเหลือต่างลงพื้นที่แต่เช้าเพื่อตามหาตัว เจ้าสี่ตามารักษา แต่กว่าจะพบและต้อนจับได้ก็มืดมาก หลังจากนั้นทางโครงการจึงนำ�ตัวสี่ตาเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา เพื่อรักษาบาดแผลเบื้องต้นให้สี่ตาได้พ้นจากความเจ็บปวด และทางโครงการก็ได้รับ มาดูแลชั่วคราว ต่อมาทีมแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์ศรีวราได้แจ้งว่าแผลที่ถูกฟันนั้น สดขึ้น พร้อมที่จะดำ�เนินการผ่าตัด เย็บแผลได้แล้ว ทางโครงการจึงตัดสินใจ ให้ดำ�เนินการตามที่สัตวแพทย์แจ้ง ซึ่งภายหลังการผ่าตัด สี่ตา มี สุขภาพเป็นที่น่าพอใจ และอาการดีขึ้นตามลำ�ดับจนหายสนิท มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงดี นอกเหนือไปจาก การรักษาเจ้าสี่ตาแล้ว ทางโครงการยังได้ทำ�หมันให้กับสี่ตา ทำ�วัคซีนรวม และใส่ปลอกคอพร้อมป้ายห้อยคอ แสดงการฉีดวัคซีนให้กับสี่ตาด้วย เมื่อถึงเวลากลับเจ้าสี่ตาก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณ Moowhan Jingabell และเพื่อนๆ ใจบุญนำ�เงินจำ�นวน 2,650 บาท มาชำ�ระค่ารักษาบางส่วนให้กับสี่ตา พร้อมทั้งพากลับ ไปยังพื้นที่เดิมที่เคยอาศัย โดยมีการยืนยันจากท้องที่ว่าจะมีผู้ดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้อีก โดยเจ้าของสนาม ฟุตบอลย่านนั้นจะเป็นผู้ให้การเลี้ยงดูสี่ตาต่อไป ทางโครงการขอขอบคุณ และชื่นชมอาสาสมัคร และหน่วยกู้ภัยทุกท่านที่ได้เข้าช่วยเหลือเจ้าสี่ตา และขอ ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเจ้าสี่ตาหรือสัตว์ด้อยโอกาสในกรณีอื่นๆ มายังบัญชีโครงการ เพื่อนข้างถนน รวมทั้งผู้ที่ช่วยกันแชร์ และกดไลค์ติดตามเรื่องราวของเด็กๆ ในโครงการเพื่อนข้างถนน มา ณ โอกาสนี้

40

Petple Magazine september 2013

โครงการเพื่อนข้างถนน ชื่อบัญชี ปนัญญา มานัสอุตมากร ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 401-0-37883-7 ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 048-0-26768-1 ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 606-2-02614-4


p etm ast er tal k Text : Katto Usui

dog fight

Pet Crematorium

การรับสัตว์เลี้ยงใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกในบ้าน ควร คำ�นึงถึงถึงปัจจัยหลายๆ อย่าง แต่สิ่งสำ�คัญที่สุดคือการ สังเกตพฤติกรรมของเขาทั้งสองว่าสามารถเข้ากันได้หรือ ไม่ ทางที่ดีควรเริ่มแนะนำ�ให้เขาทั้งสองทำ�ความรู้จักกัน จนกว่าจะคุ้นกลิ่น และมั่นใจได้ว่าจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ ในยามที่เราละสายตา ที่บ้านได้รับเลี้ยงดูสุนัขสายพันธุ์ อลาสกัน มาลามิวท์ 2 ตัวมาเป็นสมาชิกใหม่ ซึ่งทั้งสองตัวนี้ถูกทิ้งมาจากเจ้าของเดิมที่กำ�ลังมีลูกเล็กๆ ทำ�ให้ไม่สามารถเลี้ยงดูต่อ ไปได้ เจ้า 2 ตัวนี้มาในสภาพผอมแห้งแรงน้อย อ่อนล้า เพราะเจ้าของเดิมให้กินแค่ ซี่โครงไก่ดิบวันละ 1 ชิ้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จึงทำ�ให้ผอมมาก เหงือกซีด เมื่อเห็นดังนั้นที่บ้านจึงได้นำ�ตัวสุนัขทั้ง 2 มารักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกาย ซึ่ง ในขณะนั้นยังไม่มีโอกาสได้ให้ทั้ง 2 ตัว ทำ�ความรู้จักกับสุนัขเดิมของที่บ้านมากนัก เนื่องจากต้องคอยสังเกตอาการป่วยก่อน ประกอบกับเจ้า 2 ตัวใหม่นี้ยังไม่สามารถ ทำ�หมันได้ เนื่องจากสภาพร่างการยังไม่พร้อม จนเมื่อทั้ง 2 มีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้ว จึงได้นำ�สุนัขใหม่มาทำ�ความคุ้นเคยกับ สุนัขเก่า ซึ่งมีทั้งไซบีเรียน ฮัสกี้, โกลเด้นรีทรีฟเวอร์และซามอยด์ รวมทั้งหมด 7 ตัว ผ่านไปสักระยะจนกระทั่งเห็นว่าพวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับสุนัขเก่าได้ดีแล้วจึงปล่อย ให้อยู่รวมกันเหมือนกับตัวอื่นๆ เพราะที่บ้านมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวาง แต่เหตุการณ์ ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อสุนัขใหม่ทั้ง 2 เข้าสู่ช่วงติดสัด ทำ�ให้ฮอร์โมนในร่างกาย เปลี่ยนแปลง หงุดหงิดง่าย อารมณ์ก้าวร้าว จนเกิดเหตุรุมทำ�ร้ายสุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ ตัวหนึ่ง และเนื่องจากถูกกัดเข้าบริเวณจุดสำ�คัญ เจ้าไซบีเรียน ฮัสกี้ วัย 5 ปีได้หมด ลมหายใจไปก่อนที่จะพบร่างของมัน พวกเราทุกคนในบ้านสลดใจมากจึงได้เขียนเรื่อง ราวเพื่อหวังว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะสามารถเป็นอุทาหรณ์เตือนใจคนอื่นๆ ว่าการที่จะ รับสุนัขใหม่มาเลี้ยงที่บ้านควรสังเกตและระมัดระวังพฤติกรรมของสุนัขทั้งสองฝ่ายให้ มากกว่านี้ก่อนจะปล่อยให้อยู่กันตามลำ�พัง

บ้านหลังสุดท้าย ของสัตว์เลี้ยงแสนรัก

Petmaster

ร่วมช่วยเหลือมูลนิธิและโครงการต่างๆ ในการเผาสุนัขและแมวจรจัดที่เสียชีวิต โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ที่ 02-977-4404 www.petscrematorium.com

02-9774404 / 089-9500155 วัดธาตุทอง (เอกมัย), วัดบางบัว (บางเขน), วัดไก่เตี้ย (ตลิ่งชัน), วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม (พัทยา)

Petple Magazine september 2013

41


subscribe now!!! สมัครสมาชิก 1 ปี (12 ฉบับ) ในราคา 590.รับฟรีทันที

เสื้อ PETPLE

มูลค่า 350 บาท

h o ro sc o p e Text : พี่เสือ Leo

17 ส.ค. - 16 ก.ย.

OWNER - ปล่อยวางบ้างแล้วชีวติ จะดีขน้ึ มีเกณฑ์

จะได้ลาภก้อนใหญ่หรือมีโชคจากญาติผใู้ หญ่ แต่เมือ่ มี รายรับเข้ามา ก็มรี ายจ่ายก้อนใหญ่ออกไปเช่นกัน คุณ มักจะอดใจไม่อยูก่ บั ของทีค่ ณุ อยากได้มานาน อย่า พยายามโอนอ่อนไปตามคำ�ยุยงของคนรอบข้างมากนัก PET - ช่างสนุก ขีเ้ ล่นและไม่ได้ใช้แค่พละกำ�ลัง เท่านัน้ ยังเฉลียวฉลาดเอาเรือ่ งเสียด้วย จึงไม่ใช่เรือ่ ง แปลกถ้าเขาจะสนใจอย่างอืน่ มากกว่าการเล่นกับคุณ หรือพวกเดียวกัน

Virgo

17 ก.ย. - 16 ต.ค.

OWNER - ได้เดินทางเริม่ ต้นงานใหม่หรือรูจ้ กั คน

หน้าใหม่ๆ ต้องมีการปรับตัวพอสมควร แม้จะหวัน่ ๆ แต่เมือ่ ผ่านไปทุกอย่างก็จะลงตัวมากขึน้ เงินทองช่วง นีต้ อ้ งเก็บออมให้มาก ควรให้เวลากับตนเองและคน รักมากขึน้ PET - อยูด่ ๆี ก็นสิ ยั แปลกไป ขีร้ ะแวงผิดปกติ แม้แต่กบั เจ้าของก็ยงั มีงบั ผิดบ้าง เป็นไปได้วา่ ไปพบ เจอเรือ่ งร้ายๆ มาโดยทีเ่ ราไม่รู้ ลองพาไปเดินเล่นนานๆ ทางยาวๆ อาจจะทำ�ให้เขาลืมได้

Libra

17 ต.ค. - 15 พ.ย.

OWNER - ความรักอยูใ่ นช่วงสุกงอม ขอให้รกั ษา

PETPLE CARD

บัตรสมาชิกชาว PETPLE เพื่อรับ สิทธิพิเศษและ ส่วนลดจากร้านค้า ชั้นนำ�มากมาย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.facebook.com/petplemagazine

ชื่อสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด

เพศ

อาชีพ สถานที่จัดส่ง

ความสัมพันธ์ระดับนีไ้ ว้ให้ดี คนโสดมีคนเข้ามาขาย ขนมจีบให้พอกระชุม่ กระชวยหัวใจ แต่อย่าได้คดิ นอกลู่ นอกทางเป็นอันขาด ระวังต้องเสียเงินให้กบั เรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ งานได้รบั คำ�ชืน่ ชมจากเจ้านาย ถ้าหากคุณ ตัง้ ใจอย่างเต็มทีป่ ลายปีโบนัสทีง่ ดงามกำ�ลังรอคุณอยู่ PET - ช่างสำ�รวจและทิง้ กลิน่ กับของทีเ่ ข้าบ้านมาใหม่ ไม่กลัวใครอยากรูจ้ กั เขาไปหมด ข้อดีคอื เข้ากับใครได้ ง่ายไม่มที ะเลาะ แต่กต็ อ้ งระวังหากไปเจอคนหรือสัตว์ ทีไ่ ม่เป็นมิตร

Scorpio

16 พ.ย. - 15 ธ.ค.

OWNER - ระวังทรัพย์สนิ ตกหล่นหาย เพือ่ นร่วม

งานไม่คอ่ ยให้ความร่วมมือ ควรใช้น�ำ้ เย็นเข้าลูบ นอบน้อมต่อเจ้านายและผูใ้ หญ่เข้าไว้ ความรักค่อน ข้างอ่อนไหว ก่อนคบใครศึกษาประวัตใิ ห้ดเี สียก่อน คิดให้รอบคอบอย่าหลงเชือ่ คำ�คนเพราะคารม PET - วุน่ วายมาก ทำ�อะไรหกตกแตกเลอะเทอะไป หมดเลย โดยเฉพาะเวลาทำ�งานจะต้องมากวน ยิง่ งานเร่งยิง่ ยุง่ มากเป็นพิเศษ ถามตัวเองว่าคุณมีเวลาให้ เขาบ้างรึเปล่า

Sagittarius

16 ธ.ค. - 13 ม.ค.

OWNER - การเงินค่อนข้างขัดสน เป็นแบบเดือน โทรศัพท์ E-Mail ประเภทสัตว์เลี้ยง

จำ�นวน

: วิธีชำ�ระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาปทุมธานี เลขบัญชี 250-2-830069 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท เพ็ทมาสเตอร์ จำ�กัด พร้อมส่งใบสมัครและสำ�เนาการเงิน มาที่นิตยสาร PETPLE

บจก. เพ็ทเพิล 55/189 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2977-4404 โทรสาร 0-2581-4217 42 Magazine september 2013 E-MailPetple : petplemagazine@gmail.com

ชนเดือน อย่าพยายามซือ้ ของด้วยเงินผ่อน จะสร้าง ภาระหนักให้คณุ เข้าไปอีก การเรียนหรือการงาน มีคแู่ ข่งทีน่ า่ กลัว พยายามทำ�หน้าทีใ่ ห้ดที ส่ี ดุ อย่า วอกแวกและเชือ่ มัน่ ในตนเองเข้าไว้ แม้ดขู ดั สนบ้างแต่ กำ�ลังจะมีญาติผใู้ หญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ PET - หายตัว หาไม่เจอ แอบหลบอยูต่ ามมุมโปรด หรือไปก็ทใ่ี หม่ ๆ ในบ้านทีเ่ พิง่ ค้นพบ จะหยิบจะอุม้ มาเล่นสักทีแสนลำ�บาก เพราะเขาต้องการความเป็น ส่วนตัวหรือแอบหนีใครทีค่ อยแกล้งคอยกวนแน่นอน

Capricorn

14 ม.ค. - 12 ก.พ.

OWNER - ออกงานแทบไม่เว้นวัน พบปะผูค้ น

มากมายทีจ่ ะเข้ามาจุดประกายแรงบันดาลใจ มีเรือ่ ง ให้จา่ ยสารพัด แต่กม็ รี ายได้พเิ ศษเข้ามาช่วย เรือ่ ง ความรัก ‘เวลา’ จะเป็นเครือ่ งมือพิสจู น์ทกุ สิง่ PET - เรียกไม่คอ่ ยจะมา นอกจากจะมีขนม อาจ เพราะเขากำ�ลังสนใจอย่างอืน่ การหาเพือ่ นเล่นให้ใน บางครัง้ คราวอาจจะช่วยได้

Aquarius

13 ก.พ. - 13 มี.ค.

OWNER - เพือ่ นฝูงทีห่ า่ งไปนานจะกลับมาเจอ

กัน ให้ได้คลายเหงาจากชีวติ จำ�เจ ออกไปผ่อนคลาย เปลีย่ นบรรยากาศ เติมความสดใสให้ชวี ติ อย่าลืม ใส่ใจเรือ่ งสุขภาพ การเงินมีเกณฑ์ใช้จา่ ยกับเรือ่ ง ฉุกเฉิน เตรียมเงินสำ�รองไว้บา้ งนะ PET - ค่อนข้างติดคุณมากในช่วงนี้ คุณรักใครก็จะ รักด้วย แต่ถา้ คุณไม่ชอบใครล่ะก็ระวังอย่าให้เขาได้อยู่ ใกล้คนๆ นัน้ เพราะเขาก็ไม่ชอบเหมือนกัน

Pisces

14 มี.ค. - 12 เม.ย.

OWNER - ขาขึน้ สุดๆ ทำ�อะไรก็ส�ำ เร็จลุลว่ ง แถม

ยังมีรายได้พเิ ศษเพิม่ มา ถ้าคิดจะปรับปรุงเปลีย่ นแปลง อะไร ได้เวลาจัดการให้ชวี ติ ได้เจอสิง่ ใหม่สร้างความ กระชุม่ กระชวยแล้วนะ ความรัก ถ้ายังอารมณ์รอ้ นกัน ทัง้ คู่ รอให้ใจเย็น อารมณ์ดกี นั ก่อนดีไหม ระหว่างนัน้ ก็ทบทวนเรือ่ งราวทีผ่ า่ นมา PET - เรียกร้องความสนใจสุดๆ คุณอาจจะต้องฉวย โอกาสนีแ้ หละในการฝึกอะไรใหม่ๆ ให้เขา อาจจะ เป็นสอนให้นง่ั รอหรือสวัสดีกไ็ ด้

Aries

3 เม.ย. - 13 พ.ค.

OWNER - ความรักราบเรียบไม่หวือหวา คน

โสดอาจเจอคนใหม่ๆ เข้ามาทำ�ความรูจ้ กั ค่อยๆ พิจารณากันไป ปัญหาเดิมทีแ่ ก้ไม่ตกจะกลับมากวนใจ คุณอีก ทำ�ให้หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีท่ �ำ อยูร่ วน ไปด้วย ใจเย็นๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ เพียงแต่ อาจต้องใช้เวลา PET - รักเจ้าของมาก คึกคักตลอดเวลา แต่กต็ อ้ ง สังเกตดี ๆ ว่ามีอาการป่วยบ้างหรือเปล่า เพราะ ต่อหน้าคุณเขาจะร่าเริงเป็นพิเศษ ทำ�ให้ไม่รอู้ าการป่วย

Taurus

14 พ.ค. - 13 มิ.ย.

OWNER - จะทำ�การใหญ่ ใจต้องนิง่ ทบทวนถึง

ข้อดีขอ้ เสียให้ละเอียดก่อนทีจ่ ะตัดสินใจลงมือทำ� มัน จะช่วยลดความเสีย่ งทีจ่ ะตามมา การเงินช่วงนีข้ น้ึ ๆ ลงๆ ต้องวางแผนการใช้จา่ ยให้ดี ไม่อย่างนัน้ ปลาย เดือนจะลำ�บาก ระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดี PET - หวงของ หวงอาณาเขต บางครัง้ แม้แต่ เจ้าของหรือพีน่ อ้ งในครอบครัวก็ไม่ได้ ให้เวลาเขาสัก พักอาจจะแค่ฮอร์โมนเปลีย่ นแปลง เมือ่ เห็นว่าไม่ได้รบั ความสนใจก็จะปรับปรุงตัวขึน้ เอง

Gemini

4 มิ.ย. - 14 ก.ค.

OWNER - มีเกณฑ์เดินทาง ได้พบปะผูค้ นใหม่ๆ

ทีจ่ ะเกือ้ กูลกันในอนาคต ชีวติ กำ�ลังเปลีย่ นแปลงไป ในทางทีด่ ขี น้ึ ต้องใจเย็นและใช้สติในการจัดการกับ ปัญหาจุกจิกทัง้ หลาย ทำ�ตัวใจกว้างอาจไม่ใช่วธิ รี บั มือ กับปัญหาทีด่ ที ส่ี ดุ คนประจบประแจงเอาใจอาจไม่หวัง ดี มีเกณฑ์การเสียเงินไปกับเรือ่ งฉุกเฉิน PET - นอนได้ทง้ั วันเลยทีเดียว แต่ถงึ จะนอนเยอะ ขึน้ ตืน่ มาก็กนิ เท่าเดิม ทำ�นายได้โดยง่ายว่าจะตุต๊ ะ ตุม้ ตุย้ อ้วนขึน้ แน่นอน ต้องหากิจกรรมปลุกใจให้ออก กำ�ลังเสียหน่อย

Cancer

15 ก.ค. -16 ส.ค.

OWNER - ปัญหาสุขภาพเล็กๆ น้อยๆ เป็นหวัด

คัดจมูก อากาศเปลีย่ นแปลง งานก็รมุ เร้า แม้จะ ทุม่ เทแต่มกั ไม่ได้อย่างใจ ระวังมีปญั หากับเพือ่ นร่วม งาน อย่าโหมงานหนักมากจนเกินไป คนทีโ่ สดก็ตอ้ ง รอต่อไปอีกหน่อย ส่วนคนมีคชู่ ว่ งนีไ้ ม่มอี ะไรหวือหวา หรือเปลีย่ นแปลงมากนัก PET - มีเกณฑ์จะเบือ่ อาหารในช่วงนี้ พยายามหา สูตรอาหารเพือ่ สุขภาพหรือขนมดีๆ เพิม่ รสชาติให้ชวี ติ เสียหน่อย แล้วจะพบว่าเขารักคุณมากขึน้


PETMILK ¹ÁÊ´¨Ò¡ÇÑǹÔÇ«ÕᏴ -ÊعѢáÅÐáÁÇÊÒÁÒö¡Ô¹ä´Œ·Ø¡ÇÑ -äÁ‹·íÒãËŒ·ŒÍ§àÊÕ -ÁÕá¤Åà«ÕÂÁàÊÃÔÁÊÌҧ¡Ãд١ -ÁÕÇÔµÒÁÔ¹ E, B1, B2 áÅзÍÃÕ¹ -´Ù´«ÖÁä´Œ§‹Ò -ª‹ÇÂá¡Œ»˜ÞËÒÊعѢ¡Ô¹ÂÒ¡

VEAL SHANKS ¹‹Í§ÅÙ¡ÇÑǹÔÇ«ÕᏴ -ª‹ÇÂàÊÃÔÁÊÌҧ¡Ãд١ -ÊíÒËÃѺÊعѢÇÑ 9 à´×͹ -¼‹Ò¹¡ÒÃͺ·ÕèÃÑ¡ÉҤسÀÒ¾ -ÁÕÃʪҵÔÍËÍ -ãËŒá¤Åà«ÕÂÁáÅÐâ»ÃµÕ¹ÊÙ§ -ÁÕ¡ÅÔè¹ËÍÁà¤ÕéÂÇ䴌໚¹àÇÅÒ¹Ò¹

CHEWIES àÍç¹à¹×éÍÅÙ¡ÇÑÇ -ÊíÒËÃѺÊعѢ·Ø¡ÇÑ -â»ÃµÕ¹ÊÙ§ -à¾ÔèÁ¹íéÒÁѹ䢢ŒÍãËŒÊعѢµÑÇâ»Ã´ -ÁÕ¡ÅÔè¹ËÍÁ¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔ -à¤ÕéÂÇä´Œ¹Ò¹ -ÃʪҵÔÍËÍ ÊعѢà¤ÕéÂÇ䴌ʹء

DEER EARS ËÙ¡ÇÒ§¹ÔÇ«ÕᏴ -ÊíÒËÃѺ·Ø¡ÊعѢÇÑ -¨Ò¡ËÙ¡ÇÒ§¹ÔÇ«ÕᏴ 100% -ÁÕâ»ÃµÕ¹áÅÐá¤Åà«ÕÂÁÊÙ§

-ª‹ÇÂÊÌҧ¡Ãд١áÅп˜¹ãËŒá¢ç§áç -ª‹ÇÂà¾ÔèÁ¹íéÒÁѹ䢢ŒÍãËŒÊعѢµÑÇâ»Ã´ -¡ÅÔè¹ËÍÁ ÃʪҵԸÃÃÁªÒµÔ


44

Petple Magazine august 2013


www.facebook.com/Petplemagazine

µÅÒ´¹Ñ´ÊÔ¹¤ŒÒÊíÒËÃѺ¤¹ÃÑ¡ÊѵǏàÅÕé§ ῪÑè¹ áÅЧҹÍ͡Ẻ PET GOODS / DESIGN ITEM / FASHION / TOP THAI DESIGNER BRANDS

S A L E

U P

T O

8 0 %

4 – 6 OCTOBER 2013 MAGAZINE

pawpals

www.

.com

PETPLE vol07 (Thai Language)  
Advertisement