ตามรอย GURU กูรู ...มาดูนก @ กระบี่ | ดูนกที่ ‘ท่าปอม คลองสองนํ้า’

Page 1

ตามรอย

guru กูรู...มาดูนก @ กระบี่

- @ท าปอม คลองสองนํ้า -


ดูนก @ ทาปอม คลองสองนํ้า

Bird Watching @

Tha Pom Khlong Song Nam

ดู น กที่ ‘ท า ปอม พู ด ถึ ง จั ง หวั ด กร โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ รื่ อ …ตามรอยกรู ว  … พงไพร เรี ย นรู  เรื่ อ ที่ ก ระบี่ มี น กนา ทะเล หรื อ ซ อ นต นานาชนิ ด ต า งม

มาเป ด โลกกว า ง สนุ ก และเพลิ ด เพ


คลองสองนํ้ า ’ อยู  ใ น อ.เมื อ ง จ.กระบี่ ะบี่ ที่ น่ี ค รบเครื่ อ งทุ ก เรื่ อ งเด็ ด ทุ ก อย า ง อ ง น ก + น ก จ น นั ก ส อ ง ต อ ง ร อ ง ซี๊ ด …มาดู น ก @กระบี่ สั ม ผั ส เสี ย งร อ งจาก องนกประจํ า ถิ่ น นกอพยพและนกหายาก านาสายพั น ธุ  ทั้ ง แบบโฉบเฉี่ ย วบนท อ ง ตั ว ในป า ใหญ ยิ่ ง ฤดู ผ สมพั น ธุ  เหล า นก มาประชั น เปล ง เสี ย งแข ง ขั น ความงามกั น

งกั บ กู รู . ..นั ก ดู น กกระบี่ จะพานั ก ส อ งไป พลิ น แบบเบิ ร  ด เบิ ร  ด

ตามรอย

guru กูรู...มาดูนก @ กระบี่


tab guru of cont ตามรอย

กูรู...มาดูนก @ กระบี่


สารบัญ

ble f tents ตามรอยกูรู.. มาดูนก @ ท าปอม คลองสองนํ้า ตามรอย.. มารู จักกูรู

ตามรอย.. มารู จัก ท าปอม ข อมูลในการดูนก

ตามรอย.. มาดูนกอพยพ

นกกระเต็นน อยหลังสีนํ้าเง�น นกแต วแร วธรรมดา

ตามรอย.. มาดูนกท องถิ�น

นกพญาปากกว างท องแดง

นกกระเต็นใหญ ป กสีนํ้าตาล นกกินปลีคอทองแดง

นกแต วแร วป าชายเลน นกกระเต็นแดง

นกกินปลีแก มสีทับทิม

2 6 10 12 14 16 18 22 24 28 32 36 38 42


ตามรอย มารูจัก

gu ru กูรู..ดูนก กระบี่นอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงามแลว ยังมีนกนานาพันธทงั้ นกในพืน้ ทีแ่ ละนกอพยพ แตละตัวเฉี่ยว ๆ ทั้งนั้น อาทิ นกเหยี่ยวออสเปร ถาจะใหเริ่ดไมไดเจอมานานถึง 12 ปก็เจาแตวแรวทองดํา ถือวาเปนพระเอกใน หัวใจนักสองกันเลยทีเดียว

คุณ ทิณ คุณ


ณรา บัวเกศ ณเจ�๊ยบ

คุณ อติพจน ศร�สุคนธ โกจ� ด

คุณ ว�ทยา กิตติธรกุล คุณอ อง

คุณ ว�นัส บัวเกศ คุณบี

คุณ พ�ทักษ แก วพลอย คุณนก


กระบี่มีที่สองนกหลายที่แตพวกเราม แ ล ว ไ ป พ บ ห น า ทั ก ท า ย น ก น อาทิ ปานอนอจูจี้ พื้นที่ชุมนํ้าปา โรงปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสีย ทาปอม


มาแนะนําที่ไป อ ย แ น น อ น ากแมนํ้ากระบี่ มคลองสองนํ้า

ตามรอย

guru กูรู...มาดูนก @ กระบี่

หรือ นํ้าตกหวยโต 5 ที่ 5 ซี่รียที่ตองตามความ นารักของเจานกนอย ที่กระบี่ ธรรมชาติก็สวย แถมรวยเรื่องนก ตามอานตามสองกันใหสนุกกับ พวกเราแก็งคสองนกเมืองกระบี่


ตามรอย

gu ru กูรู...มาดูนก @ท า ปอม คลองสองนํ้ า จ.กระบี่


ท า ปอมคลองสองนํ้า แหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศน วิ ท ยา จากการผสมผสานของป า พรุ ปาโกงกาง และปาชายเลน พื้นที่บริเวณนี้มี ความอุดมสมบูรณจากพืชนานาชนิด แถมยังมี ลําธารที่มีทั้งนํ้าจืดและนํ้าทะเล ผสมผสานกัน จนไดลําธาร 2 สี จนมีเสนทางศึกษาธรรมชาติ ยาวถึง 5 กิโลเมตรเสียงแจวๆ แววมาแตไกล เหมือนเปนสัญญาณ “ทาปอมคลองสองนํ้า” คงไมไดมีดีแคปา หากพวกเราพินิจมองเขาไปจะ เห็นนกหลายหลายนานาพันธุใหเหลานักสอง ไดคนหา...ตามกูรูมาไดเลย `


ตาม

gu

กูรู...มาดูนก

ดูนก แบบ..กูรู

perfectly time

and information

นกท องถิ�น นกกินปลี คอทองแดง ช วงเวลาดูนก : ตลอดป

Brownwinged Kingfisher นกแตวแรว ปาชายเลน ช วงเวลาดูนก : ตลอดป

นกพญาปากกวางทองแดง

Black and red Broadbill

ช วงเวลาดูนก : ตลอดป

M p


มรอย

uru

Ruddy Kingfisher

ก @ กระบี่

นกกระเต็นแดง ช วงเวลาดูนก : ตลอดป

นกกินปลีแกมสีทับทิม

Copperthroated Sunbird

ช วงเวลาดูนก : ตลอดป

นกกระเต็นใหญ ปกสีนํ้าตาล ช วงเวลาดูนก : ตลอดป

Mangrove pitta

Rubycheeked Sunbird

นกอพยพ นกกระเต็นนอย หลังสีนํ้าเงิน ช วงเวลาดูนก : เดือน กันยายน-พฤษภาคม

Blue-eared Kingfisher

นกแตวแรวธรรมดา

Bluewinged Pitta

ช วงเวลาดูนก : เดือน เมษายน-กันยายน

ค าบร�การ : 20-50฿ ข อมูลเพ��มเติม : ท าปอม คลองสองนํ้า 075-694198


ตาม

gu

กูรู...มาดูนก

Migrator

นกอพ

ทาปอมคล


มรอย

uru

ก @ กระบี่

ry Birds

พยพ

ลองสองนํ้า


นกกระเต็นนอย หลังสีนํ้าเงิน

BlueEared Kingfisher คลายนกกระเต็นนอยธรรมดา หัว ปก หลัง และหางสีนํ้าเงิน กลางหลัง สีฟาเขม อาศัยแถวภาคเหนือตอน ลางและลานนาตะวันออก

ช วงเวลาดูนก : กันยายน-พฤษภาคม

ตาม

gu

กูรู...มาดูนก


มรอย

uru

ก @ กระบี่


นกแตวแรว ธรรมดา

BlueWinged Pitta เป น นกอพยพเข า มาจั บ คู ผ สมพั น ธุ ทํารังวางไข ออกลูกนกในชวงเดือน เมษายน - กันยายน มีสีขนสวยงาม 7 สี ชอบกระโดดไปตามพื้นดินเพื่อหา ไ ส เ ดื อ น แ ล ะ แ ม ล ง เ ป น อ า ห า ร ชาวบานเรียกชื่อวา “นกกอหลอ”

ตาม

gu

กูรู...มาดูนก


มรอย

uru

ก @ กระบี่


ตาม

gu

กูรู...มาดูนก


มรอย

uru

ก @ กระบี่

นกแตวแรวธรรมดา

Blue-Winged Pitta ช วงเวลาดูนก : เมษายน-กันยายน


ตาม

gu

กูรู...มาดูนก

Endemic

นกประ

ทาปอมคล


มรอย

uru

ก @ กระบี่

c birds

ะจำถิ่น

ลองสองนํ้า


นกพญาปากกวาง ทองแดง

Black and Red Broadbill นอกจากจะชอบอยูปาดงดิบยังรัก ที่จะอยูปาชายเลนอีกดวย จุดเดน คือสีสันดําแดงที่ตัดกันจนโดดเดน แล ว ยั ง มี จ ะงอยปากที่ ก ว า งคล า ย ปากกบ เสนหท่ีชวนใหหลงไหล ยิ่งนัก

ตาม

gu

กูรู...มาดูนก


มรอย

uru

ก @ กระบี่


นกพญาปากกวา

Black an Broad ช วงเวลาดูนก :

ตาม

gu

กูรู...มาดูนก


างทองแดง

nd Red dbill ตลอดป

มรอย

uru

ก @ กระบี่


นกกระเต็นใหญ ปกสีนํ้าตาล

Brownwinged Kingfisher นกกิ น ปลาที่ มี ป ากใหญสี แ ดง เชี่ ย วชาญในการล า ปลาและสั ต ว เลื้อยคลาน ชอบอยูตามปาชายเลน เกาะโชวตัวใหเห็นในชวงนํ้าลง และ เสียงรองดังมาก

ตาม

gu

กูรู...มาดูนก


มรอย

uru

ก @ กระบี่


ตาม

gu

กูรู...มาดูนก


มรอย

uru

ก @ กระบี่

นกกระเต็นใหญปกสีนํ้าตาล

Brown-Winged Kingfisher ช วงเวลาดูนก : ตลอดป


นกกินปลี คอทองแดง

Copperthroated Sunbird นกตั ว เล็ ก ปราดเปรี ย ว แตสีสัน สวยงามมาก โดยเฉพาะสีขนบริเวณ ลําคอสะทอนแสงไดงดงาม ทําให นั ก ส อ งนกตื่ น ตาและเพลิ ด เพลิ น แตเปนนกหายาก ตองใชความ พยายามมากถึงจะไดพบเจอ

ตาม

gu

กูรู...มาดูนก


มรอย

uru

ก @ กระบี่


นกกินปลีคอทองแดง

Copper Throathed Sunbird ช วงเวลาดูนก : ตลอดป

ตาม

gu

กูรู...มาดูนก


มรอย

uru

ก @ กระบี่


นกแตวแรว ปาชายเลน

Mangrove pitta ถึ ง ตั ว จะเล็ ก ปากน อ งก็ ใ หญ แ ละ ยาว หัวและกระหมอมสีนํ้าตาล แถมคิ้วบางเสนเล็ก ๆ เรียกความ สนใจจากพี่ ๆ นั ก ส อ งต อ งได ม า เจอสั ก ครั้ ง ในชีวิต

ตาม

gu

กูรู...มาดูนก


มรอย

uru

ก @ กระบี่


นกกระเต็นแดง

Ruddy King fisher

ถึ ง จะมี รู ป ร า งไม ค อ ยสมส ว นปาก ที่ยาวเทากับสวนหัว หางสั้นขาสั้น และเล็ก ไมสวยครบรสแตมีสีแดง ที่เยายวนใจใหเหลานักสองตองลอง มาคนหา

ตาม

gu

กูรู...มาดูนก


มรอย

uru

ก @ กระบี่


ตาม

gu

กูรู...มาดูนก


มรอย

uru

ก @ กระบี่

นกกระเต็นแดง

Ruddy Kingfisher ช วงเวลาดูนก : ตลอดป


นกกินปลี แกมสีทับทิม

RubyCheeked Sunbird นกตั ว เล็ ก ชอบกิ น นํ้ า หวานจาก ดอกไมในปาชายเลน มีจุดเดนที่ แก ม สี ทั บ ทิ ม และสี ข นที่ ส วยงาม เวลาบินปราดเปรียววองไว มักจะ รองเสียงดัง ซิ๊บ ซิ๊บ ตลอดเวลาที่ หาอาหาร

ตาม

gu

กูรู...มาดูนก


มรอย

uru

ก @ กระบี่


ตาม

gu

กูรู...มาดูนก


มรอย

uru

ก @ กระบี่

นกกินปลีแกมสีทับทิม (ตัวเมีย)

Ruby Cheeked Sunbird (Female) ช วงเวลาดูนก : ตลอดป


การท องเที่ยวแห งประเทศไทย สํานักงานกระบี่ 292 ถนนมหาราช อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท : 075-622163 โทรสาร : 075-622164 E-mail : tatkrabi@tat.or.th Facebook : wearekrabi Website : wearekrabi.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.