Page 1

2011/2012

www.tktk.ee


SISUKORD

Õppekavad

5

Vastuvõtutingimused

6

Vastuvõtu ajakava

8

Ettevalmistuskursused

9

Õppimine riigieelarvevälisel (tasulisel) õppekohal

10

Õppekorraldus

11

Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond

13

Ehitusteaduskond

18

Mehaanikateaduskond

23

Rõiva- ja tekstiiliteaduskond

30

Transporditeaduskond

36

Õppimine ja praktika välismaal

43

Raamatukogu

44

TTK üliõpilasesindus

45

Huvitegevus

46


Austatud koolilõpetajad! Elus on nii, et ühe etapi lõppedes tuleb valida midagi uut. Gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetamisel tuleb otsustada, mida teha edasi. Arvatavasti olete küsinud iseendalt ja ka teistelt, millist õppekava ja kõrgkooli valida, kas see või teine eriala mind huvitab ja kas õppekava omandades ka töökohti leidub? Need on vajalikud ja asjalikud küsimused, kuid nendele saab vastata igaüks ise, teised saavad üksnes suuniseid anda. Tulevase õppekava valik on üks olulisemaid otsuseid teie elus ja sedaei tohi teha pimesi. Paljud noored langetavad otsuse ühiskonna ja tööturu hetkeseisundist lähtuvalt. See pole vale, kuid arvestada tuleb sellega, et astute tööellu 4–5 aasta möödudes – tuleviku tööturg ei ole sama, mis täna. Teie teadmisi ja oskusi vajatakse mitmetes ametites, kindlasti nii vanadel kui ka uutel insenerialadel. Paraku on nii, et inseneride töötasud pole hetkel tipus, kuid see pole peamine näitaja eriala valikul. Inseneriks õppimisega kaasneb huvitav ja mitmekesine töö ning elukestev õpe, sest uute tehnoloogiate ja toodete arengud on jätkuvalt dünaamilised. Kui vaatate meie kodulehelt (www.tktk.ee) Tallinna Tehnikakõrgkooli õppekavasid, siis näete, et need puudutavad nelja suurt valdkonda: arhitektuur ja ehitus, tehnika, tootmine ja tehnoloogia, transporditeenused ning keskkonnahoid. Nende valdkondade õppekavade õppeprotsess on lõimitud tööeluga – õppekava lahutamatuks osaks on praktika töökeskkonnas, kus omandate tulevaseks insenerikutseks vajalikke oskuseid ja teadmisi. Tallinna Tehnikakõrgkooli põhiväärtusteks on loomingulisus, ettevõtlikkus ja innovaatilisus, st lisaks tasemeõppe läbimisele saate valida mitmesuguseid huvi- ja sporditegevusi. Mõelge ning analüüsige oma eelistusi ja tulge õppima Tallinna Tehnikakõrgkooli! Lugupidamisega, Enno Lend rektor


http://vastuvott.tktk.ee

Tule tutvuma õppimisvõimalustega Tallinna Tehnikakõrgkoolis! Lahtiste uste päev 22. märtsil 2011 kell 13.00

USUS EST MAGISTER OPTIMUS PRAKTIKA ON PARIM ÕPETAJA

Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK) on riiklik rakenduskõrgkool 1992. aastast. Lõpetanu saab rakenduskõrghariduse. Rakenduskõrgharidusõppes on 30% õppekavast praktikad. Kõrgkoolis õpib 3100 üliõpilast. Õppeaeg 4 aastat. Õppetöö maht 240 Euroopa ainepunkti. Õppetöö on eesti keeles. TTKs saab õppida päevases õppevormis ja kaugõppes. Kaugõppes toimub õpe kuus korda aastas kuuepäevaste sessioonidena. TTKs on lisaks riigieelarvelistele (RE) õppekohtadele võimalik õppida ka riigieelarvevälistel (REV) kohtadel. TTK üliõpilasesindus osaleb kooli juhtimises ja muudab koolielu huvitavamaks. TTK üliõpilaselamu asub Nõmme tee 47. Aktiivne spordielu ja huvitegevus – folkgrupp Savijalakesed, kammerkoor.

4


http://vastuvott.tktk.ee

ÕPPEKAVAD Tallinna Tehnikakõgkoolis on 5 teaduskonda, milles saab omandada teadmisi 12 õppekaval. Õppida saab nii päeva- kui kaugõppes (8 õppekava). Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond lk 13-17 Päevaõpe • rakendusarhitektuur • tehnoökoloogia Ehitusteaduskond lk 18-22 Päevaõpe • hoonete ehitus • teedeehitus • rakendusgeodeesia Kaugõpe • hoonete ehitus • teedeehitus Mehaanikateaduskond lk 23-29 Päevaõpe • masinaehitus • tehnomaterjalid ja turundus Kaugõpe • masinaehitus • tehnomaterjalid ja turundus Rõiva- ja tekstiiliteaduskond lk 30-35 Päevaõpe • rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia (spetsialiseerumisega) Kaugõpe • rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus Transporditeaduskond lk 36-42 Päevaõpe • autotehnika • transport ja logistika Kaugõpe • autotehnika • transport ja logistika (ainult tasuline) • raudteetehnika (logistika suund)

5


http://vastuvott.tktk.ee

VASTUVÕTUTINGIMUSED Tallinna Tehnikakõrgkooli saavad tulla õppima kesk- või keskeriharidusega Eesti Vabariigi kodanikud ja Eestis elamisloa alusel elavad isikud. Õppetöö on eesti keeles. Vastuvõtt kõrgkooli toimub avaliku konkursi korras 1 kord aastas ja vastuvõtu aluseks on konkursipall. Pingerea alusel täidetakse üliõpilaskohad parimate kandidaatidega. Päevaõpe Päevaõppesse kandideerimisel moodustub konkursipall keskkooli/ gümnaasiumi lõputunnistuse emakeele, matemaatika, füüsika ja võõrkeele hinde liitmisel, kusjuures matemaatika hinne korrutatakse kahega. Võõrkeele hindena arvestatakse inglise või saksa keele hinnet. Mitte-eesti õppekeelega kooli lõpetanutel peab eesti keele riigieksam olema vähemalt 70 palli. Rakendusarhitektuuri õppekavale kandideerimisel tuleb lisaks sooritada joonistamise ja kompositsioonikatsed. Katsete toimumise aeg, vajalike vahendite loetelu ja hindamiskriteeriumid on kirjas üliõpilaskandidaadi meelespeas, mis avaldatakse kooli kodulehel vastuvõtuperioodi alguses. TTK arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna ettevalmistuskursustel täisulatuses osalenud saavad kandideerimisel ühe lisapunkti ning lõpphindamisel maksimaalse tulemuse saanud üliõpilaskandidaatidel ei ole joonistamise ja kompositsioonikatse sooritamine nõutav. Joonistamise ja kompositsioonikatse positiivseks tulemuseks loetakse hinnet ühest (1) kuni viie (5) pallini. Hinne null (0) loetakse mitterahuldavaks ja kandidaat langeb edasisest konkursist välja. Lisapunkte annab • matemaatika riigieksami tulemus 20-100 palli – 1 kuni 4 lisapunkti; • TTK matemaatika kursuse lõpueksami tulemus 20-100 palli 1 kuni 4 lisapunkti; • kandidaat, kes esitab ainult ühe avalduse ja kandideerib riigieelarvelisele õppekohale - 1 lisapunkt kindla valiku eest (v.a. rakendusarhitektuur ja kutseõppeasutuste konkursid). Profileeriva suunitlusega kutseõppeasutuste lõpetanud kandideerivad päevasesse õppevormi eraldi pingereas lõputunnistuse emakeele, matemaatika, füüsika ja võõrkeele hinnete alusel vastava õppekava riigieelarvelistele õppekohtadele, mis moodustavad kuni 20% õppekohtadest. TTK võib luua täiendavaid REV õppekohti 0-õppemaksuga silmapaistvaid tulemusi näidanud sportlastele ning kõrgkooli kuldja hõbesponsoritest ettevõtete töötajatele. 6


http://vastuvott.tktk.ee

Kaugõpe K augõppesse k andideerimisel ar vestatakse keskkooli/ gümnaasiumi lõputunnistuse emakeele, matemaatika, füüsika ja võõrkeele hindeid, kusjuures matemaatika hinne korrutatakse kahega. Mitte-eesti õppekeelega keskharidust andva õppeasutuse lõpetanul on vajalik eesti keele oskus kesktasemel. Kaugõppe riigieelarvelistele õppekohtadele kandideerimisel saavad profileeriva suunitlusega kutseõppeasutuste lõpetanud 3 lisapunkti ja kandideerivad teistega ühes pingereas. Kandidaadid, kes töötavad erialasel tööl ja soovivad jätkata õpinguid samal või lähedasel õppekaval kaugõppe riigieelarvelisel õppekohal, saavad ühe lisapunkti. Lisapunkte annab • TTK matemaatika kursuse lõpueksami tulemus 20-100 palli 1 kuni 4 lisapunkti; • k andidaat, kes esitab avalduse ainult ühe õppek ava riigieelarvelisele õppekohale – 1 lisapunkt kindla valiku eest. Dokumentide esitamine Avaldusi saab esitada kõrgkoolis Pärnu mnt 62, Tallinn või elektrooniliselt ineterneti aadressil www.sais.ee. Kandidaadid, kelle lõputunnistuse hindeid ja riigieksamit ei ole riiklikus andmebaasis ning profileeriva kutseõppeasutuste lõpetajad, kes soovivad kandideerida sama eriala õppekohale, peavad tulema isiklikult kohale ning esitama avalduse, keskharidust tõendava dokumendi, riigieksamitunnistuse (lisapunktide saamiseks päevaõppes), isikutunnistuse (pass või ID kaart), nimemuutusel vastava dokumendi ja täiendavate konkursipunktide taotlemiseks lisapunkti aluseks oleva dokumendi. Vastuvõetute nimekirjad ja immatrikuleerimine Pingeridu saab vaadata SAISis ja TTK vastuvõtukomisjon saadab vastuvõetutele läbi SAISi meili sissesaamise kohta. Kahele erialale sissesaamise korral arvestab vastuvõtukomisjon kandidaadi avaldusel märgitud eelistust. Üliõpilaskandidaat peab kinnitama oma õppima asumist või loobumist SAISis oma avalduse juures toodud kuupäevaks. Vastuvõtukomisjon ei taasta oma tähtaja möödumise tõttu pingereast väljaarvatud kandidaatide kohta pingereas. Vabade õppekohtade täitmine toimub konkursi pingerea alusel kuni õppeaasta alguseni septembris. Õppeteenustasu osaline esmamakse 64 EUR (1001,38 EEK) tuleb tasuda teatises toodud kuupäevaks, tähtaegselt tasumata jätmisel kaotab üliõpilaskandidaat oma õppekoha. Vastuvõetud üliõpilaskandidaadid immatrikuleeritakse enne 2011/2012. õa algust. Õppetöö algab 29. augustil 2011. Täpsemat teavet vastuvõtukorra kohta saab lugeda TTK koduleheküljelt http://vastuvott.tktk.ee, küsimused saab saata meilile vastuvott@tktk.ee või helistada 666 4569. 7


http://vastuvott.tktk.ee

VASTUVÕTU AJAKAVA Dokumente võetakse vastu ja avaldust saab sisestada S A I S i k a u d u k u i k a Ta l l i n n a Te h n i k a k õ r g k o o l i vastuvõtukomisjonis 27. juunist 5. augustini 2011, Pärnu mnt. 62, E-õppekeskus (0 korrus). Va s t u v õ t u k o m i s j o n t ö ö t a b e s m a s p ä e v a s t r e e d e n i kell 10-16.00. Kuupäev

Sündmus

27.06.15.07. 2011

Vastuvõtt päevaõppe riigieelarvelistele (RE) õppekohtadele. Vastuvõetute pingeread avaldatakse 18. juulil, rakendusarhitektuuri õppekaval hiljemalt 22. juulil.

27.06.25.07. 2011

Vastuvõtt päevaõppe riigieelarvevälistele (REV) õppekohtadele. Vastuvõetute pingeread avaldatakse 28. juulil.

27.06.29.07. 2011

Vastuvõtt kaugõppe riigieelarvelistele (RE) õppekohtadele. Vastuvõetute pingeread avaldatakse 1. augustil.

27.06.05.08. 2011

Vastuvõtt kaugõppe riigieelarvevälistele (REV) õppekohtadele. Vastuvõetute pingeread avaldatakse 8. augustil.

Pane tähele: Kandideerida saab kahe õppekava riigieelarvelisele ja kahe õppekava riigieelarvevälisele õppekohale, märkides avaldusele oma esimese eelistuse. Päevaõppes saad esitada avalduse sisseastumise infosüsteemi SAIS (www.sais.ee) kaudu. SAIS aitab korraldada kogu protsessi kuni kõrgkooli sissesaamiseni: teadete vahendamist kandidaadi ja kooli vahel, õppekoha vastuvõtmist või sellest äraütlemist, pingeridade jälgimist ja palju muud. SAISi saab siseneda kodanikuportaalis ID-kaardi abil või internetipankade kaudu. SAIS on turvaline, mugav ja kiire, sest on seotud teiste riiklike andmekogudega ning kui neis baasides on andmed olemas, pole senist haridusteed ja riigieksami hindeid vaja eraldi tõendada. Kõik SAISi kaudu esitatud avaldused on võrdväärsed paberil või muul moel esitatuga.

8


http://vastuvott.tktk.ee

ETTEVALMISTUSKURSUSED Matemaatika kursus, selleks et astuda Tallinna Tehnikakõrgkooli! • tasuline kursus • maht 64 või 96 tundi või E-kursus • toimumisaeg jaanuar-aprill 2011, laupäeviti Kursused lõpevad eksamiga, mille tulemus 20-100 palli annab sisseastumisel 1 kuni 4 lisapunkti. Info ja registreerimine alates 01.12.2010 TTK kodulehel täiendkoolituse vastaval lingil. Ettevalmistuskursused rakendusarhitektuuri õppekavale kandideerijatele. • tasuline kursus • maht 49 tundi, kokku 7 õppepäeva a` 7 akadeemilist tundi • toimumisaeg veebruarist maini 2011, laupäeviti üle nädala Kursuse täisulatuses läbinud saavad kandideerimisel ühe lisapunkti ning lõpphindamisel maksimaalse tulemuse saanud üliõpilaskandidaatidel ei ole joonistamise ja kompositsioonikatse sooritamine nõutav. Info ja registreerimine 03.-29. 01.2011 telefonil 666 4532 või 58 020 720 Malle Palm. Vajalikud töövahendid: harilik pliiats, kustutuskumm, kleeplint, käärid, tuubis kummiliim, erinevad värvipaberid, A-2 formaadiga joonistuspaber. Juulis, nädal enne sisseastumisk atseid, toimuvad joonistamise ja üldkompositsiooni tasulised konsultatsioonid sisseastujatele. Konsultatsioonidele eelregistreerimine toimub sisseastumisdokumentide esitamisel vastuvõtus või telefoni teel. Info vastuvõtu kodulehel alates 27.06.2011.

••• Tule tutvuma õppimisvõimalustega Tallinna Tehnikakõrgkoolis! Lahtiste uste päev 22. märtsil 2011 kell 13.00 ••• 9


http://vastuvott.tktk.ee

ÕPPIMINE RIIGIEELARVEVÄLISEL (TASULISEL) ÕPPEKOHAL Kõrgharidust saab omandada õppekohal, mille eest maksab riik või ise selle eest makstes. Kõik, kes täidavad TTK vastuvõtu kriteeriumid, kuid ei osutu riigieelarvelisele õppekohale vastuvõetuks, võivad kandideerida riigieelarvevälisele (REV, tasulisele) õppekohale. Isik, kes on vähemalt poole õppekava nominaalkestusest õppinud riikliku koolitustellimuse (RKT) alusel moodustatud õppekohal, ei saa selle õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul asuda teist korda õppima riigieelarvelisele õppekohale samal kõrgharidusastmel ja saavad kandideerida ainult REV õppekohale. (Teist korda RKT kohal õppimise piirang ei kehti liikumisel bakalaureuseõppest rakendusliku suuna kõrgharidustaseme õppesse.) Kandideerida saab kahele REV õppekohale, märkides avaldusele oma esimese eelistuse. Varem riigieelarvelisele õppekohale esitatud avaldusi üle ei kanta, uue avalduse saab esitada SAISis või kõrgkoolis. REV õppekohtadele vastuvõetutele saadetakse õppeteenustasu osalise esmamakse teatis. Õppeteenustasu esmamakse 64 EUR (1001.38 EEK) tuleb tasuda teatises toodud kuupäevaks, selle tähtaegselt tasumata jätmisel kaotab üliõpilaskandidaat oma õppekoha. REV õppekohal õppimiseks tuleb üliõpilaskandidaadil sõlmida TTKga õppeteenuse osutamise leping. Lepingud sõlmitakse vastuvõetutega, kes on kinnitanud oma õppima tulekut ja tasunud õppeteenustasu esmamakse. Kui üliõpilane siiski ei alusta õpinguid TTKs, peab ta sellest kirjalikult teatama kõrgkooli vastuvõtukomisjonile (Pärnu mnt 62, 10135, Tallinn) või saatma e-meili aadressil vastuvott@tktk.ee. Tasutud osalist esmamakset kõrgkool ei tagasta, samuti ei tagastata esmamakset üliõpilase üleviimisel riigieelarvelisele (RE) õppekohale. TTKs on tasulise õppetöö alusdokumendiks kõrgkooli nõukogu poolt kinnitatud tasulise õppetöö eeskiri. TTK nõukogu on kinnitanud REV õppekohtade arvu ja ECTS ainepunktide hinna, mille alusel arvestatakse semestri õppemaks. Üliõpilane on kohustatud teavitama kõrgkooli oma ja õppeteenuse tellija aadressi muutumisest kõrgkooli, see tagab arvete väljastamise õigele aadressile. Sügissemestri õppeteenustasu maksmise tähtaeg on 15. oktoober ja kevadsemestri õppeteenustasu maksmise tähtaeg 15. veebruar. Tulude deklareerimisel saab koolituskulude mahaarvamist deklareerida ainult õppeteenuse eest tasunud isik (vaata lähemalt Tulumaksuseadus § 26). 10


http://vastuvott.tktk.ee

ÕPPEKORRALDUS Tallinna Tehnikakõrgkool • on riigi rakenduskõrgkool, kooli lõpetanu saab rakenduskõrghariduse ja võib soovi korral jätkata õpinguid magistriõppes; • pakub 12 õppekava, neist 8 saab õppida ka kaugõppes; • aastal 2010 läbisid TTK kõik õppek avagrupid üleminekuhindamise, mis tagab õppekavade läbimisel väljastatava diplomi riikliku tunnustatuse; • õppekorraldus põhineb üliõpilase tahtel osaleda õppetegevuses ja sellest tuleneval kohustusel omandada õppekavaga määratletud ainetes teoreetilised ja praktilised teadmised ning oskused. Õppetöös osalemise alusel jagunevad üliõpilased • päevaõppe üliõpilased – õppimine on üliõpilase põhitegevus; • kaugõppe üliõpilased – õppimine on valdavalt üliõpilase iseseisev tegevus; • eksternid (ei oma üliõpilase staatust). TTKs toimub õppetöö kas täiskoormus-, osakoormus- või eksternõppena. • Täiskoormusõppes täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust vähemalt 75%. Üliõpilane immatrikuleeritakse täiskoormusõppesse. Täiskoormusega õppivatel üliõpilastel on õigus saada õppelaenu ja õppetoetust ning igal õppeaastal vähemalt kaheksa nädalat puhkust või akadeemilist puhkust vastavalt kehtestatud korrale. • Osakoormusõppes täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust 50-75%. Osakoormuseõppes on üliõpilasel õigus saada igal õppeaastal vähemalt kaheksa nädalat puhkust või akadeemilist puhkust vastavalt kehtestatud korrale, õppelaenu ja õppetoetust osakoormusõppes ei saa. TTK õppekavade maht on 240 Euroopa ainepunkti, nominaalne õppeaeg neli aastat. • Õppetöö alusdokument on õppekava. • Õppeainete mahtu arvestatakse ainepunktides. Üks ainepunkt vastab 26 tunnile üliõpilase poolt aine omandamiseks tehtud tööle, millest kuni pool on vastavalt kõrgharidusstandardile auditoorne õppetöö. Suur osakaal on üliõpilaste iseseisval 11


http://vastuvott.tktk.ee

tööl. Õppeainete õppimise ja õpetamise vormideks on loengud, harjutused, praktikumid, projektid, referaadid, õppeekskursioonid, õpitoad jne. Õppeainete sisu ja maht on määratud ainekaartide ja programmidega. • Õppeaasta koosneb päevaõppes kahest võrdse pikkusega semestrist, kumbki 16 nädalat. Kaugõppes on auditoorne õppetöö korraldatud sessioonidena. Õppeaastas on kuus kuuepäevast sessiooni. Õppetöö graafikud nii päeva- kui ka kaugõppe jaoks on üleval TTK koduleheküljel, samuti ka jooksvalt koostatavad tunniplaanid. • Õppekohad jagunevad õppimiskulude rahastaja järgi riigieelarvelisteks (RE-tasuta) ja riigieelarvevälisteks (REVtasulised), seda nii päeva- kui ka kaugõppes. Riigieelarvelise õppekoha üliõpilasel on tagatud õigus õppida sellel kohal nominaalõppeaja ulatuses, arvestamata akadeemilise puhkuse aega. TTK üliõpilaskohad täidetakse erialade lõikes konkursi korras. Vastuvõtmise kord ja konkureerimise tingimused määratakse kindlaks vastuvõtukorraga. Hea teada: • Üliõpilaste õppetöö sisule ja tulemustele esitatavad nõuded on sõltumata õppevormist identsed. • Üliõpilaste sooritatud teoreetiliste ja praktiliste õpingute ning omandatud teadmiste hindamine toimub arvestustel, eksamitel või kaitsmistel. • Praktika osakaal õppekavades on suur. Kaugõppijad sooritavad praktika üldjuhul oma töökohal. See eeldab töötamist valitud erialal. • Õppekava täitmisena on võimalik arvestada varasemaid õpitulemusi ja töökogemust. Õpitulemused kehtivad õppekava kahe nominaalaja jooksul. • Kursuseprojektid, ainetööd ja kursusetööd kuuluvad avalikule kaitsmisele. Lõputöö kaitstakse avalikul kaitsmiskomisjoni istungil. • Tallinna Tehnikakõrgkool on tuntud kool tuntud headuses. Eesti suurima riikliku rakendusliku kõrgkoolina ja ligi sajaaastase ajalooga kool pakub tehnilist ja inseneriharidust rohkem kui kolmele tuhandele üliõpilasele.

12


www.tktk.ee

ARHITEKTUURI JA KESKKONNATEHNIKA TEADUSKOND Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonnas õpib hetkel 322 üliõpilast, neist päevaõppes 308 ja arhitektuuri eksternõppes 14. Õppejõudusid on kokku 26, neist 17 töötavad Tallinna Tehnikakõrgkoolis põhikohaga ja ülejäänud on oma ala spetsialistid ning tegevarhitektid. Teaduskonda juhib alates 2000. aastast professor Helli Sisask. Õppetöö haarab nii teoreetiliste teadmiste kui ka praktiliste oskuste omandamist. Teoreetilised teadmised saadakse loengute, seminaride, harjutustundide ja iseseisva töö ning teadustöö käigus. Praktilised oskused omandatakse erinevatel workshoppidel (sealhulgas rahvusvahelistel) ja õppepraktikatel, mis on arhitekti ja keskkonnainseneri ettevalmistamise lahutamatu osa. Iga üliõpilane saab stuudiumi jooksul osa võtta vähemalt kahest rahvusvahelisest workshopist. Alates 2007. aastast on õpitubade materjalid ka publitseeritud. Üliõpilastel on võimalus vahetusüliõpilasena õppida või viibida erialasel praktikal mõnes Euroopa Liidu riigi kõrgkoolis, omandades mitmekesiseid teadmisi. Õppetöö tihe seotus praktikaga aitab kiiresti leida töökoha arhitektuuribüroos või ettevõttes. Teaduskonna lõpetanud töötavad valdavalt erialasel või erialale lähedasel tööl. Teaduskonna lõpetanud saavad rakenduskõrghariduse ning neil on õigus jätkata õpinguid magistriõppes nii Eesti kui ka teiste Euroopa Liidu riikide kõrgkoolides ja ülikoolides. 2010. aasta 49 lõpetanud üliõpilasest jätkas õpinguid magistriõppes 11. Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonnas toimub õppetöö kahe õppekava alusel: • rakendusarhitektuur; • tehnoökoloogia.

13


www.tktk.ee

RAKENDUSARHITEKTUUR 25 RE õppekohta (2010) 10 REV õppekohta (2010) Rakendusarhitektuuri tasulistest ettevalmistuskursustest loe lk 9. Rakendusarhitektuuri õppetool reorganiseeriti 2008. aastal arhitektuuri instituudiks, mida juhatab professor Irina Raud Instituudis töötavad professorid on mentoriteks vastsetele üliõpilastele (2010. a vastuvõetutel Ralf Tamm). Mentor aitab süvendada üliõpilastel esimesest koolipäevast alates eriala tunnetust ja anda neile võimalus suhelda endaga ka väljaspool õppeprogrammi. Rakendusarhitektuuri eriala õppepraktikad toimuvad nii koolis kui ka väljaspool. Maketipraktika jaguneb kaheks: sõrestikkonstruktsioonid hooneelemendi loomine ja planeeringu maketi koostamine. Joonistamise ja maalimise praktikal süvendatakse koolis omandatud maalimis- ja joonistusoskusi.

Maalipraktika

Vaatluspraktika viiakse läbi mõnes Euroopa linnas. Kolmanda kursuse kevadel toimub arhitektipraktika mõnes arhitektuuri- või arhitektibüroos. 14


www.tktk.ee

Vaatluspraktika Hollandis

Maketipraktika

Jaan Kuusemetsa lõputöö „Hongkongi piiriületusterminal“ makett

15


www.tktk.ee

TEHNOÖKOLOOGIA 25 RE õppekohta (2010) 10 REV õppekohta (2010) Tehnoökoloogia õppetooli juhataja on dotsent Agu Eensaar. Tehnoökoloogia õppekava õppepraktikate hulka kuuluvad vaatluspraktika ja kaks ettevõttepraktikat. Kõik praktikad toimuvad mõnes erialaga seotud ettevõttes või omavalitsuses. Tehnoökoloogia õppekava on mitmekülgne ja võimaldab töötada ettevõtetes keskkonnaspetsialistina. Õppekava lõpetanu erialased teadmised ja oskused annavad talle erialase kompetentsuse töötamaks muutuvas keskkonnatehnika ja jäätmetehnoloogia valdkonnas, peamiselt jäätmekäitlusettevõtetes spetsialistina ning omavalitsustes keskkonna- ja jäätmekäitlusspetsialistina. Tehnoökoloogia üliõpilased õppekäikudel:

Kunda tehases Nordic Tsement

NordPlus programmi projekti raames Islandil

16


www.tktk.ee

Miks tasub tulla TTK arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonda õppima? • Keskkonnainseneri kutse on üks neist elukutsetest, mis aitab tulevikus tagada stabiilse ja turvalise elukeskkonna. • TTK arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonnas õpetatavad erialad on praktilised ja võimaldavad lõpetajatel leida rakendust oma tulevases ametis. • Suure osa õppetööst moodustab huvitav ja mitmekülgne praktika, mis tagab ettevalmistuse reaalseks tööeluks. • Lõpetajate tööhõive on olnud kõrge ja nad on enamasti erialasel või erialale lähedasel tööl. • TTK arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna lõpetanud rakendusarhitektid on tööturul hinnatud, sest nad on saanud tugeva praktilise ettevalmistuse oma erialal. Kommentaarid: Tegemist on erialaga, mis õpetab käituma meid ümbritseva keskkonnaga vastutustundlikult ja arukalt. Tehnoökoloogia eriala hõlmab endas nii tehnilist, praktilist kui ka teoreetilist külge. Minu kogemused on ainult positiivsed, soovitan soojalt tehnoökoloogia erialale õppima tulla. Tauri Uusmaa, sisse astunud 2008 Minu meelest on kõige olulisem taibata, milliseid oskusi süda soovib arendada. Küll siis leiab aja, koha ja viisi, kuidas eesmärkideni jõuda. Liis Dvorjanski, sisse astunud 2010

Lisainfo: Tiiu Tombak arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna dekaani abi telefon 666 4517 e-post tiiu.tombak@tktk.ee www.tktk.ee 17


www.tktk.ee

EHITUSTEADUSKOND Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonnas õpib üle tuhande üliõpilase, neist päevaõppes 626 ja kaugõppes 482 üliõpilast. Õppejõudusid on ligi 50, neist pooled töötavad põhikohaga. Ehitusteaduskonda juhib dekaan Jüri Tamm. Hoonete ehituse õppetooli juhib dotsent Aivars Alt, rajatiste õppetooli professor Priit Vilba ja rakendusgeodeesia õppetooli dotsent Raivo Ranne. Õppetöö toimub kolme õppekava alusel: • hoonete ehitus

• teedeehitus

18


www.tktk.ee

• rakendusgeodeesia

Õppetöö haarab nii teoreetiliste teadmiste kui ka praktiliste oskuste omandamist. Suurt tähelepanu on pööratud keeleõppele, infotehnoloogia rakendamisele ehituses ja teedeehituses, ehitustehnoloogiale, ehitusfüüsika probleemidele, majandusja juhtimisalastele ainetele. Praktilised oskused omandatakse praktikumides ja õppepraktikal, mis on rakendusinseneri ettevalmistamise lahutamatu osa. Õppepraktikate läbiviimiseks on teaduskonnal mitmed laborid: materjali-, tugevus-, geodeesia-, tehnoloogia- ja ehitusfüüsika labor. Tehnoloogialabor

19


www.tktk.ee

HOONETE EHITUS Päevaõppes 50 RE ja 20 REV õppekohta (2010) Kaugõppes 40 RE ja 30 REV õppekohta (2010) Hoonete ehituse õppekava täies mahus läbinu tunneb ehitusala mitmetahuliselt. Ta valdab tööks vajalikke suhtlusja juhtimisoskusi, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid, tunneb ehitustehnoloogiat, järgib ehitustegevust reguleerivaid seadusi, standardeid ja tehnilisi norme, oskab projekteerida hoonet ja juhtida ehitusprojekti, tunneb ehitusmaterjale ja nende omadusi, tunneb hoonete haldamise ja hooldamise põhimõtteid, ettevõtluse aluseid jne. Hoonete ehituse õppekava lõpetanu võib asuda tööle ehitusettevõtte juhi või tema meeskonda kuuluva allstruktuuri liidri – projektijuhi või töödejuhatajana.

TEEDEEHITUS Päevaõppes 25 RE ja 10 REV õppekohta (2010) Kaugõppes 10 RE ja 20 REV õppekohta (2010) Teedeehituse õppekava täies mahus läbinu tunneb tee-ehitusala laiapõhjaliselt, valdab erialaseks tööks vajalikke suhtlus- ja juhtimisoskusi, tunneb ja järgib teehoidu reguleerivaid seadusi, standardeid ja tehnilisi norme, tunneb tee-ehitustehnoloogiaid, oskab projekteerida teed ja juhtida tee-ehitusprojekti, tunneb tee-ehitusmaterjale ja nende omadusi tehnoloogilises protsessis, tunneb tee hoolduse põhinõudeid, ettevõtluse aluseid, osk ab määrata-hinnata tee-ehitusmaksumust jne. Õppekava lõpetanu võib asuda tööle firma- või allstruktuurijuhina teedeehituses, näiteks projektijuhi või töödejuhatajana.

Ehitusteaduskonna teabekeskus

20


www.tktk.ee

RAKENDUSGEODEESIA 15 RE ja 10 REV õppekohta (2010) Rakendusgeodeesia õppekava läbinu valdab suhtlus- ja juhtimisoskusi, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid, tunneb ettevõtluse aluseid, geodeetilisi töid reguleerivaid tehnilisi norme, suudab projekteerida ja teostada kõiki rakendusgeodeetilisi ja kõrgema geodeesiaga seotud töid, valdab graafikaprogramme, tunneb geodeetilisi instrumente ja valdab nende kasutamise töövõtteid, suudab töödelda mõõtmistulemusi, koostada maa-alade detailplaneeringuid. Õppekava läbinud geodeesiainsener võib töötada nii riiklikes kui ka erafirmades kõigis kõrgema geodeesia ja rakendusgeodeesia valdkondades grupijuhi, geodeetiliste tööde teostaja, kartograafi, maakorraldaja või detailplaneeringute koostajana. Eduk alt õppijatel on võimalus vahetusüliõpilasena viibida praktikal või õppida vanematel kursustel mõne teise Euroopa Liidu riigi kõrgkoolis. Seda võimalust kasutavad ehitusteaduskonna üliõpilased aasta-aastalt üha rohkem, õppides Soomes, Taanis, Saksamaal jne. Lõpetanud omandavad rakenduskõrghariduse, saavad vastava diplomi ning neil on õigus jätkata õpinguid magistriõppes. Magistriõpinguid on võimalik jätkata nii Eesti kui ka teiste Euroopa Liidu riikide kõrgkoolides ja ülikoolides. Ehitusteaduskonna lõpetanud jätkavad hetkel magistriõpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis, Eesti Maaülikoolis, üks vilistlane aga Israel Institute of Technology’s. 2010. aasta kevadel lõpetanutest töötab valdav enamus õpitud erialal või jätkab õpinguid kõrgemal tasemel.

Näited firmadest, kus ehitusteaduskonna lõpetanud töötavad: Yit Betoonitööd OÜ Maanteeamet AS Merko Ehitus, RMK Nordecon Ehitus AS TREV-2 Kaamos Ehitus OÜ Telco AS TeeMaa Projekt OÜ Lemmikäinen Eesti AS Topogeo Baltic OÜ AS Facio Ehitus 21


www.tktk.ee Ehitusteaduskonna 2010. a. lõpetajate edasiõppimine 13%

87%

ei jätkanud õpinguid jätkas õpinguid magistriõppes

Teadustöö kõrgest tasemest ehitusteaduskonnas annavad tunnistust mitmed Eesti Patendiametilt saadud teenistusliku leiutise kaitsedokumendid – kasuliku mudeli tunnistused, autoriteks dekaan Jüri Tamm, professorid Jaan Rohusaar ja Rein Einasto, õppejõud Priit Valge, Robert Reinpuu ja Martti Kiisa. Teaduskonnal on head kontaktid kõrgkoolidega Saksamaal, Taanis, Prantsusmaal, Portugalis, Kreekas, Leedus ja loomulikult põhjanaabritega, seda nii üliõpilasvahetuse kui ka rahvusvaheliste projektide raames. Ehitusteaduskonna juures tegutseb üliõpilasselts Ericius, kuhu kuulub sadakond liiget, sealhulgas mitmed vilistlased. Seltsi kohta leiab lisateavet koduleheküljelt http://www.ericius.ee

TTK vilistlaste arvamusi: Karin Lellep, hoonete ehituse õppetooli õppejõud: Juba kõrgkooli astudes tahtsin tulla siia kooli just praktiliste oskuste omandamise eesmärgil. TTKs õppides sain aru kuivõrd toetav õppekeskkond siin on. Igale üliõpilasele jätkub õppejõududel aega kui õppijal vaid tahtmist on. Ise nüüd siin õpetades püüan luua ka keskkonda, kus üliõpilaste, kellel on soovi ja huvi, saaksid oma teadmisi ning oskusi edukalt rakendada. Sven Sillamäe, rajatiste õppetooli õppejõud: Elus tagasi vaadates ja erinevate otsuste üle järele mõeldes oli TTKsse õppima tulek üks õnnestunumaid otsuseid – just tänu omandatud haridusele ja saadud headele praktilistele kogemustele on tööpuudus mulle võõras mõiste. Igal pool Eestis töötab teedeehituses noori, kes on lõpetanud või lõpetamas meie kõrgkooli ning keda tööandjad kiidavad tänu oskusele kohe pärast kooli oma tööga hästi hakkama saada. Lisainfo: Marje Asper ehitusteaduskonna dekaani abi telefon 666 4530 e-post marjea@tktk.ee, www.tktk.ee 22


www.tktk.ee

MEHAANIKATEADUSKOND MIKS TULIN ÕPPIMA MEHAANIKATEADUSKONDA? Otsustasin Tallinna Tehnikakõrgkooli õppima asuda, sest arvan, et eriala omandamiseks ei piisa ainult teoreetilistest teadmistest vaid vaja on ka praktilisi oskusi. Kuna TTK pakub seda, siis ei pidanud ma kaua mõtlema ja otsustasin siin õppima hakata. Kaarel (Mehaanikateaduskonda 2009. a sisseastunu) Tulin õppima Tallinna Tehnikakõrgkooli sellepärast, et koolil on väga hea maine. Masinaehituse eriala on üks raskematest, aga samas ka huvitavamatest ning antud ala edukas lõpetamine tundub suureks väljakutseks iseendale. Teiste koolidega võrreldes on Tallinna Tehnikakõrgkoolis võimalik omandada ka praktilisi oskusi, mis on kindlasti suureks abiks erialase töökoha leidmisel. Ma tahan õppida midagi konkreetset, saada mingi ala spetsialistiks. Suurt rolli kooli valimisel mängis ka see, et siin on võimalik õppida kaugõppe vormis, mis on väga tähtis inimesele, kes peab lisaks õppimisele ka tööl käima. Olga (Mehaanikateaduskonda 2009. a sisseastunu) Mina tulin siia õppima, kuna mulle meeldis selle kooli õppesüsteem – pean silmas rohket praktikat. Hea meel oli ka kuulda seda, et õpiraskustes üliõpilastega tegeletakse, mitte ei saadeta kohe minema. Suurt rolli mängis ka kooli asukoht Tallinna kesklinnas. Need on vaid mõned põhjustest, miks TTKsse õppima tulin. Rainer (Mehaanikateaduskonda 2010. a sisseastunu) Otsustasin Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppimise kasuks juba gümnaasiumis. Olles tutvunud TTK õppekavade valikuga TTK kodulehel ja konsulteerinud vanematega, kes leidsid, et masinaehitus on tulevikus väga perspektiivikas eriala, esitasingi suvel SAISi kaudu avalduse TTK masinaehituse õppekavale kandideerimiseks. Põnevust ja huvi eriala vastu tekitas ka see, kui käisin TTK lahtiste uste päeval, kus tutvustati mehaanikateaduskonna laboreid ja õppekäigu tutvustamine tekitas tunde: “wow, ma tahan kohe ja nüüd seda kõike teha!” Nüüd olen oma valikuga väga rahul! Ramon (Mehaanikateaduskonda 2010. a sisseastunu) 23


www.tktk.ee

Mehaanikateaduskonnas õpib hetkel 537 üliõpilast. Teaduskonda juhib alates 2002. aastast dekaan Vello Vainola. Mehaanikateaduskonnas on kaks õppetooli: masinaehituse õppetool, mille hoidja on lektor Toomas Talving ning tehnomaterjalide ja tehnoloogia õppetool, mida juhib professor Toomas Pihl. Mehaanikateaduskonnas toimub õppetöö kahe õppekava alusel: • masinaehitus; • tehnomaterjalid ja turundus. 4 aasta jooksul on eriala lõpetamiseks vajalik läbida aineid 240 EAP ulatuses, sealhulgas sooritada praktikad. Praktika moodustab kogu 4aastasest õppest 30%. Õpingute käigus läbitakse kolm praktikat ettevõtetes. Õppetöö tihe seotus praktikaga aitab pärast tööle asumist kiiresti leida oma koha firmas. Suurem osa lõpetanutest on leidnud endale erialase töö. Mehaanikateaduskonna 2010. aastal lõpetanute tööhõive 10% erialasel tööl mitte-erialasel tööll 90%

Eduk alt õppivatel üliõpilastel on võimalus viibida vahetusüliõpilasena praktikal või õppida mõnes Euroopa Liidu riigi kõrgkoolis, omandades rahvusvaheliselt tunnustatud diplomi. Lõpetanul on õigus Eestis kehtiva kutsestandardiga nõutud tingimuste olemasolul taotleda vastavat inseneri kvalifikatsiooni. Lõpetanud saavad rakenduskõrghariduse ning neil on õigus jätkata õpinguid magistriõppes nii Eesti kui ka teiste Euroopa Liidu riikide kõrgkoolides ja ülikoolides. Edasiõppimise võimalust kasutavad mehaanikateaduskonna lõpetanud aasta-aastalt üha aktiivsemalt. Mehaanikateaduskonna 2010. aastal lõpetanute magistriõpingud 22%

78%

magistriõppes ei jätkanud õpinguid

24


www.tktk.ee

Näiteid magistriõppe erialadest, mida mehaanikateaduskonna üliõpilased õppima asuvad: Tallinna Tehnikaülikool: Elektriajamid ja jõuelektroonika Mehhatroonika Tootearendus- ja tootmistehnika Tööstustehnika- ja juhtimine Keskkonnakorraldus Tartu Ülikool: Ettevõtlus ja tehnoloogia juhtimine Ärijuhtimine

2008. aasta parim lõputöö „Kahekohalise hobibagi projekteerimine“, millele Patendiamet väljastas kasuliku mudeli tunnistuse.

Tudengid enda projekteeritud arvjuhtimisega pingil töötamas.

25


www.tktk.ee

MASINAEHITUS 25 RE õppekohta (2010) 10 REV õppekohta (2010) kaugõppes 20 RE ja 15 REV õppekohta (2010) Masinaehituse õppekava on kooskõlas kaasaja tehnika arenguga ja seda täiustatakse pidevalt. Õpingute ajal saavad tudengid erialaseid teadmisi ja praktilisi kogemusi kaasaegse tehnoloogiaga varustatud laborites, mille käigus neil kujunevad iseseisva ja meeskonnatöö hoiakud. Erialal õpetatakse masinaehituse tehnoloogiat, masinprojekteerimist, arvutiprogrammjuhtimist ning erinevaid projekteerimisprogramme (CAD, SOLIDEDGE, CAM), tehnilist mõõtmist, freesimist, treimist, metallilõikepinkide käsitlemist, metallkonstruktsioonide koostamist ja erinevaid kaasaegseid keevitusmeetodeid. Masinaehituse inseneri töö on suures osas meeskonnatöö, mis eeldab inimestelt avatust, omapoolset initsiatiivi, julget ja originaalset mõtlemist. Sõltuvalt töökohast tuleb masinaehituse inseneril oma igapäevases töös: • rakendada oma oskusi ja teadmisi ettevõtte tootmise üldise juhtimise valdkonnas; • tegeleda töö vahetu korraldamisega töökohtadel; • olla osaline uute toodete projekteerimisel ja tootmisse juurutamisel; • leida teid tootmise efektiivsuse suurendamiseks; • osata tasemel kasutada arvutustehnikat ja selle vahendeid nii projekteerimistöödel kui ka tootmis-tehnilises ettevalmistamise käigus. Masinaehituse eriala 2002-2010. a lõpetanute ametikohad

5% 5%

4%

1% 3%1% 1% 3% 3%

12%

13%

1%

29%

19%

insener-konstruktor insener-tehnoloog tootmisjuht insener-mehaanik müügijuht või insener projektijuht osakonnajuhataja tootmisjuhi asetäitja kvaliteedijuht insener mehaanik pingioperaator mehhatroonik tootmiskorralduse spetsialist projekteerija

26


www.tktk.ee

Näiteid firmadest, kus masinaehituse lõpetajad töötavad:

AS Saajos Balti AS Baltflex OÜ JOT Eesti AS ABB AS Etra Balti AS Saku Metall AS Sami AS Bestnet

AS Favor AS Tarkon AS Sumar OÜ Harry Metall AS Norma AS Vertex Estonia AS Silwi Autoehitus AS BLRT Group

TEHNOMATERJALID JA TURUNDUS 20 RE õppekohta (2010) 15 REV õppekohta (2010) kaugõppes 20 RE ja 15 REV õppekohta (2010) Tehnomaterjalid ja turundus koosneb kahest valdkonnast. Esimeses õpetatakse süvitsi tehnika- ja muudes valdkondades kasutatavaid materjale (metall, plast, keraamika, komposiidid jne), mis on tehnoloogilistes protsessides töödeldud, nende omadusi ja toodete valmistamise tehnoloogiaid. Turunduse ainete raames antakse ülevaade majanduse põhiprintsiipidest ja ettevõttemajanduse peamistest seostest, tegevustest ja toodete turustamisest, õpetatakse rahanduslikõiguslikku juhtimist. Majandusained annavad aluse nii ettevõtte rajamiseks kui ka jooksvaks ja strateegiliseks juhtimiseks, samuti ekspert- ja turundustegevuse korraldamiseks. Tehnomaterjalid moodustavad õppekavas veidi suurema osakaalu kui turundus. Eriala on universaalne ja võimaldab turundusinseneril töötada kaasaegsetes ettevõtetes, mis toodavad, kasutavad või vahendavad kõrgtehnoloogilisi tehnomaterjale või seadmeid.

ERIALA ON TÄNU MITMEKÜLGSUSELE SOBILIK KA NEIDUDELE! 27


www.tktk.ee

Tudengid pneumaatikastende kokku panemas.

Tudengid elektrotehnika laboratooriumis.

Tudengite meisterdatud/keevitatud sipelgas Sass.

28


www.tktk.ee

Turundusinseneri töö on suures osas meeskonnatöö, mis eeldab inimestelt avatust, omapoolset initsiatiivi, julget ja originaalset mõtlemist, organiseerimisvõimet, suhtlemisoskust ja võõrkeelte oskust. Sõltuvalt töökohast tuleb turundusinseneril oma igapäevases töös tegeleda: • projektide juhtimise ja haldamisega; • rahaliste ressursside planeerimise ja hindamisega; • toodete kvaliteedi kontrollimisega; • tehnilise dokumentatsiooni ettevalmistamisega; • klientidega läbirääkimisega jne.

Tehnomaterjalide ja turundus eriala 2002-20010. a lõpetanute ametikohad

4% 6%

5%

4%

4% 1% 1%

29%

7%

11%

11%

17%

müügijuht müügiassistent müügiinsener projektijuht tootmisjuht turundusjuht turundusassistent osakonnajuhataja tootmiskorraldaja tehnoloog töödejuhataja arendusjuht

Näiteid firmadest, kuhu tehnomaterjalide ja turunduse lõpetajad on tööle asunud: AS Saajos Inexa OÜ Krimelte AS Mecro AS Sami AS Etra Balti AS Toode OÜ ARRM Ehitus AS Favor AS Technobalt Eesti AS FEB AS Ilmarine AS Lintman Eesti

Lisainfo: Kirke Kaljula mehaanikateaduskonna dekaani abi telefon 666 4545 e-post kirke@tktk.ee www.tktk.ee 29


www.tktk.ee

RÕIVA- JA TEKSTIILITEADUSKOND

Mudelid disainisid üliõpilased Birgit Saviauk ja Aet Jüris

Miks tulla õppima rõiva- ja tekstiiliteaduskonda? Traditsioonilisel rõivaalal toimub areng virtuaaltehnoloogia suunas, seega ootab rõivaala valinuid ees tulevik, milles on innovatsiooni ja loovuse arendamist. Paindlikkus ja turulähedus on võtmesõnad, mis aitavad Eesti rõiva- ja tekstiilitööstusel püsida konkurentsivõimelisena Euroopa Liidus ning maailmas. Rõiva- ja tekstiiliala on globaalne – lihtsustatult võib tootearendust näha ka nii: moekunstnik ühes, tehniline disainer teises, materjalide ostja kolmandas, kollektsiooni müüja neljandas, valmistajad-tootjad viiendas riigis või riikides. Seda kõike võimaldavad erialaprogrammid ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Rõiva- ja tekstiiliteaduskond valmistab õmblusfirmadele, tekstiilitööstusele, naha- ja k arusnahafirmadele ning kaubandusele ette spetsialiste – inimesi, kes hoolitsevad selle eest, et me saaksime tunda end kaunina ja mugavalt oma rõivastuses ning sisustada hubaselt oma kodu.

30


www.tktk.ee

Tallinna Tehnikakõrgkooli rõiva- ja tekstiiliteaduskonnas õpib üle kolmesaja üliõpilase, neist kolmandik kaugõppes. Teaduskonda juhib dekaan Mare-Ann Perkmann. Rõiva- ja tekstiiliteaduskonnas toimub õppetöö kahe õppekava alusel: • rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia; • rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus. Õppekavadel on ühised üld- ja alusained ning erialaained, mis õppekavati erinevad oma sisult ja mahult. Teoreetilised teadmised omandatakse loengute, seminaride, projektide, harjutustundide, iseseisvatöö ning rakenduslike uuringute käigus. Praktilised oskused saadakse õppepraktikatel teaduskonna hästisisustatud laboris ja erinevatel ettevõttepraktikatel õmblus-, tekstiili- ning kaubandusfirmades. Edukalt õppivatel üliõpilastel on võimalus vahetusüliõpilasena mitmes Euroopa Liidu riigis õppida või sooritada erialast praktikat. Üliõpilased saavad osaleda rakendusuuringutes. Teaduskonnal on kolm rakendusuuringu suunda: 1. Tekstiilkiudude testimised; 2. Tehnilise dokumentatsiooni koostamine toote mudelitele; 3. Tööuuringud (töökorraldus ja normeerimine). Pärast lõpetamist saadakse rakenduskõrghariduse diplom ja õigus jätkata õpinguid magistriõppes nii Eesti kui ka teiste riikide kõrgkoolides ja ülikoolides.

Kiu säbaruse stabiilsuse mõõtmine

31


www.tktk.ee

RÕIVASTE TEHNILINE DISAIN JA TEHNOLOOGIA (spetsialiseerumistega) 40 RE õppekohta (2010) 15 REV õppekohta (2010) Rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia õppekava alusel õpitakse lisaks üldainetele kõike, mis puudutab õmblustoodete valmistamist protsessis ideest valmistoodangu müügini: toote kujundamist, tehnoloogiat, tootmise organiseerimist. Spetsialiseerumine tehnilisele disainile

Rõivaste tehnilisele disainile spetsialiseerumisel on suurem osakaal tootele orienteeritud ainetel nagu joonistamine ja maalimine, värvusõpetus, kostüümikompositsioon, lõikeõpetus. Põhjalikud teadmised saadakse materjaliõpetusest ja tehnoloogiast, samuti mudelite loomiseks ja tehniliste lahenduste väljatöötamiseks vajalikest arvutiprogrammidest. Õppekava läbinu valdab erinevaid konstrueerimissüsteeme ja oskab valmistada rõivaste lõikeid, arvestades materjalide omadusi, töötlemistehnoloogiat ja tootmisseadmete võimalusi. Loominguline ja tehniline külg käivad sõbralikult käsikäes, täiendades teineteist ideest kuni teostuseni. Oma oskusi presenteerime igal aastal infomessil TEEVIIT atraktiivse moeshow´ga. Nominaalne õppeaeg on 4 aastat, 240 EAP. 32


www.tktk.ee

Õppek ava lõpetanud võivad töötada õmblusettevõtte tootearenduses konstruktorina, disaineri assistendina, tootejuhina jms ametikohtadel.

Spetsialiseerumine tehnoloogiale Tehnoloogiale spetsialiseerumisel on suurem rõhk tootmise analüüsil, planeerimisel ja korraldusel, tööuuringutel, normeerimisel, tootearendusel ja kvaliteedikorraldusel. Põhjalikud teadmised saadakse materjaliõpetusest ja tehnoloogiast, samuti tootmises kasutatavatest vajalikest arvutiprogrammidest. Õppekava läbinu valdab tootmise efektiivset korraldamist, sh tootmise planeerimist, tootmisprotsesside projekteerimist, tootmise efektiivsuse analüüsi ja tööuurimist. Nominaalne õppeaeg on 4 aastat, 240 EAP. 33


www.tktk.ee

Õppekava lõpetanu võib töötada tekstiili-, rõiva-, nahktoodete tootmisega tegelevas ettevõttes tootmistehnoloogina, tööuurijana, tootmise planeerijana, töökorraldajana või tootmisjuhina jms ametikohtadel.

RÕIVA- JA TEKSTIILIALA RESSURSIKORRALDUS 30 RE õppekohta (2010) 15 REV õppekohta (2010) Rõiva- ja tekstiiliala ressursikorralduse (ostu- ja müügitöö) õppekava alusel omandatakse teadmised rõiva- ja tekstiilitootmise materjalidest, disainist, tehnoloogiast, turundusest, logistikast, kaubandusest, teeninduspsühholoogiast jne. Nominaalne õppeaeg on 4 aastat, 240 EAP. Õppekava läbinu võib töötada tootearenduses, tegeleda tootmisja äritegevuseks vajalike materjalide, seadmete, protsesside ning toodete sisseostuga ja müügiga tootmisettevõttes või hulgi- ja jaekaubanduses. Lõpetanute oskused võimaldavad täita pea kõiki valdkonnale vajalikke erialaseid ametikohti.

34


www.tktk.ee

Rõiva- ja tekstiiliteaduskonna lõpetanud on tunnustatud ja oodatud spetsialistid kõikides valdkonna ettevõtetes. Nad on asunud tööle paljudesse valdkonna firmadesse, sealhulgas: Baltika Group AS Sunorek AS Bastion AS Image Wear Nurme Vabrik OÜ Linette AS A&G Kabuanduse AS Neiseri Grupp

Lindex Eesti OÜ Promod Marks and Spencer Virulane AS PTA Grupp AS AS Tallinna Kaubamaja Profline AS AS Intec Trade OÜ

Rõiva- ja tekstiiliteaduskonna tudengite arvamus teemal - Mida ma õpin ja kelleks ma saan? Õpinguid rõiva- ja tekstiiliteaduskonnas iseloomustab kõige paremini teadmiste ja praktika omavaheline seotus ning avatus arengule ja loovusele. Rõivaala tudeng õpib oma ideid paberile panema, erialaste arvutiprogrammidega töötama, planeerima tootmisprotsessi ja korraldama ressursse. Tänu põhjalike teadmiste omandamisele õmblustehnoloogia valdkonnas, on koolilõpetajal väga hea ettekujutus töökorraldusest ja võimalustest oma ideid ellu viia – seda nii Eestis kui ka välismaal. Praktika toimub oma ala spetsialistide juhendamisel modernses õmbluslaboris ja erinevates ettevõtetes. Lisaks võimalusele tulevikus mõnes firmas disaineri, konstruktori, tehnoloogi või ostu-müügi korraldajana töötada, annavad õpitavad majandusained hea eelise ka oma äri loomiseks. Laialdaste teadmiste ja omandatud oskustega ei ole kindlasti raske endale tuleviks meelepärast tööd leida kuna tehnika valdkonna spetsialistid on alati tööturul kõrgelt hinnatud.

Lisainfo: Helina Prints rõiva- ja tekstiiliteaduskonna dekaani abi telefon 666 4573 e-post helina@tktk.ee www.tktk.ee 35


www.tktk.ee

TRANSPORDITEADUSKOND Tallinna Tehnikakõrgkooli transporditeaduskonnas õpib hetkel 831 üliõpilast, neist päevaõppes 447 ja kaugõppes 384. Õppejõudusid on kokku 39, neist 26 töötavad Tallinna Tehnikakõrgkoolis põhikohaga. Teaduskonda juhib 2006. aasta septembrist Priit Siitan. Transporditeaduskonnas on kolm õppetooli: autotehnika õppetool, mille hoidjaks on lektor Sven Andresen, logistika ja majanduse õppetool, mille hoidjaks on lektor Jekaterina Ossipova ning raudteetehnika õppetool, mille juhiks on professor Jaan Võrk. Transporditeaduskonnas toimub õppetöö kolme õppekava alusel: • autotehnika; • transport ja logistika; • raudteetehnika. Õppetöö haarab nii teoreetiliste teadmiste kui ka praktiliste oskuste omandamist. Praktika moodustab õppetööst 30%. Õpingute tihe seotus praktikaga aitab pärast tööle asumist kiiresti leida oma koha firmas. Transporditeaduskonna lõpetajatest suurem osa on leidnud endale erialase töö: Transporditeaduskonna 2010. aastal lõpetanute tööhõive 13% erialasel tööl mitte-erialasel tööl töötud

24% 63%

Transporditeaduskonna lõpetajatel on õigus jätkata õpinguid magistriõppes. Magistriõpinguid on võimalik jätkata nii Eesti kui ka teiste Euroopa Liidu riikide kõrgkoolides ja ülikoolides. Transporditeaduskonna 2010. aastal lõpetanute magistriõpingud 15% magistriõppes ei jätkanud õpinguid 85%

AUTOTEHNIKA 50 RE õppekohta (2010) 20 REV õppekohta (2010) kaugõppes 20 RE, 15 REV õppekohta (2010) Autotehnika õppekava võimaldab spetsialiseeruda: • liikluskorralduse inseneriks; • autode hoolduse ja remondi spetsialistiks. 36


www.tktk.ee

Teoreetilise õppetöö käigus õpitakse esimesel kursusel võõrkeeli, kõrgemat matemaatikat, füüsikat, insenerigraafikat. Vanematel kursustel erialaaineid: autode üldehitust, diagnostikat, autode hoolduse ja remondi tehnoloogiat, tootearendust, liikluse korraldust ja ohutust, ettevõtluse ja majanduse aluseid, töö- ja keskkonnakaitse nõudeid. Suvine praktika viiakse läbi autode müügi- ja hooldusfirmades ning autokoolides. Stuudiumi lõpetamisel saab autotehnika eriala lõpetaja rakenduskõrghariduse diplomi, mis annab võimaluse taotleda Eesti volitatud inseneri staatust. Samuti on õigus jätkata õpinguid magistriõppes. Tööjõuturg: pärast lõpetamist võib autoinsener töötada transpordiettevõtte juhina, müügi-, hooldus- ja remondiettevõtte spetsialistina või juhina. Võib töötada ka autokooli juhina, liiklusõpetajana või kutsekooli autoeriala õpetajana. Autotehnika eriala 2010. a lõpetanute ametikohad

7%

7%

7%

11% 14%

11%

11%

7%

7%

4%

14%

keretööde meister hooldusmeister tegevjuht / juhataja liiklusõpetaja garantiinõunik lukksepp / meister tehniline konsultant diagnostik / elektrik mehaanik müügiinsener varuosamüüja

2008. a sai valmis teaduskonna tehnokeskus, kus tulevased autoinsenerid saavad põhjalikult tutvuda autotehnika ja selle tehnoseisundiga parimatel võimsus- ja diagnostika stendidel.

Kaasaegne tehnokeskus

37


www.tktk.ee

TTK ja TTÜ ühisvõistkond FS Team Tallinn osaleb tehnikaüliõpilaste rahvusvahelisel tootearendusvõistlusel Formula Student. Projektis osalemine annab üliõpilastele väga head autotehnilised teadmised autotootmisprotsessist, mis on kindlasti kasulikud ka hilisemas tööelus.

FEST10 vormel

2010. aasta juulikuus Inglismaal Silverstone`is saavutati 76 osavõtja seas 7. koht.

FS Team Tallinn Silverstone`is

2010. aasta Baltic Open´ilt saadi kaksikvõit.

Baltic Open`i avamine Vabaduse väljakul

38


www.tktk.ee

AS Toyota Baltic toetab Tallinna Tehnikakõrgkooli autonduse eriala üliõpilasi. 2009. aasta sügisel maksis AS Toyota Baltic esmakordselt kolmele transporditeaduskonna autotehnika tudengile stipendiumi. Eelduseks on suvise praktika sooritus AS Toyota Balticus ja edukas õppetöö.

Esimesed stipendiaadid Toyota ja TTK esindajatega

TRANSPORT ja LOGISTIKA 25 RE õppekohta (2010) 10 REV õppekohta (2010) kaugõppes 35 REV õppekohta (2010) Transpordi- ja logistikainseneri õppekava valmistab põhjalikult ette spetsialiste transpordi-ja majandussektoris töötamiseks ning annab vajalikke teadmisi ja oskusi logistilisteja transpordiprotsesside korraldamisest ja juhtimisest. Õppekava on väljundipõhine ning on jagatud erinevateks mooduliteks, mis toetavad teineteist ning mille läbimine annab parima tulemuse. Teoreetilise õppetöö käigus õpitakse esimesel kursusel keeli, kõrgemat matemaatikat, joonestamise aluseid, mikroja makroökonoomikat, kliendisuhete juhtimist jne. Vanematel kursustel õpitakse erialaaineid: tarneahela juhtimist, sellega seotud lepingute haldamist, veondust, ettevõtte ja rahvusvahelist logistikat, transpordiökonoomikat, turundust, ettevõtlust, õigusõpet, finantsjuhtimist, Euroopa Liidu majandust. 39


www.tktk.ee

Praktikatel ettevõtetes omandatakse esmased tööoskused, erialased oskused ja saadakse tulevaseks tööks vajalik kogemus. Stuudiumi lõpetamisel saab transpordi ja logistika eriala lõpetaja rakenduskõrghariduse diplomi, mis annab võimaluse taotleda Eesti volitatud inseneri staatust. Samuti on õigus jätkata õpinguid magistriõppes. Tööjõuturg: pärast lõpetamist võib logistik ainsener töötada veonduse ja ekspedeerimisega tegelevas ettevõttes spetsialistina või juhina, tootmisettevõttes hankeosakonna, laoosakonna juhina, planeerijana. Kogemused näitavad, et TTK transpordi- ja logistikainsenerid töötavad edukalt ka teistes majandussektorites. Transpordi ja logistika eriala 2010. a lõpetanute ametikohad 4%

4%

4%

4%

4%

31%

9%

13%

27%

veokorraldaja logistik / koordinaator ekspedeerija müügiesindaja / müügijuht transpordijuht ekspordi assistent vanemspetsialist ostujuht kategoorijajuht

2010. aasta märtsis toimus MS Baltic Queen pardal arvult juba XI rahvusvaheline tudengite korraldatav logistikaseminar, mille alateemaks oli „More than one way“.

Logistikalabor

40


www.tktk.ee

Teaduskonna tehnokeskuses on kaasaegsete seadmete ja abivahenditega logistika laboratoorium. Logistika eriala üliõpilased võivad tutvuda laomajanduse tehnoloogiaga ja kaasaegsete tehniliste vahenditega, tutvuda logistikas kasutatava dokumentatsiooniga ja selle rakendamisega.

RAUDTEETEHNIKA Kaugõppes 15 RE õppekohta, 20 REV õppekohta (2010) Raudteetehnika õppekaval on väga suur ühisosa transpordi ja logistika õppekavaga. Õppekava annab põhjaliku ettevalmistuse vastavalt raudteeinseneri kutsekvalifikatsiooni nõuetele kahes suunas: • raudteetranspordi tehnoloogia ja juhtimine; • raudteeliiklus ja ohutus. Valikainete baasil on võimalik saada ettevalmistus järgmistes suundades: • raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika; • raudteeveerem ja veeremimajandus; • raudtee ja raudteemajandus. Varem kehtinud õppekava alusel on aastatel 2004-2010 omandanud raudteealase rakenduskõrghariduse 88 lõpetanut spetsialiseerumistega: • liikluskorraldus ja ohutus – 45; • raudteetranspordi tehnoloogia ja juhtimine – 7; • automaatika ja kommunikatsioon – 11; • raudteeveerem – 13; • raudteemajandus – 12; Õppekava üldstruktuurist annab ettekujutuse õppekava moodulite loetelu: humanitaarained, reaalained ja graafika, majandus ja juhtimine, transporditehnoloogia, raudtee infrastruktuur, raudteeliiklus ja veondus. Erialases ettevalmistuses on suur rõhk pandud logistikale ning majanduse- ja ettevõtlusealasele ettevalmistusele, kaasa arvatud Euroopa Liidu majandus. Raudteetehnika erialal on rakendatud arvuti- ja projektipõhine õppetöö kaasaegses õppetehnikaga ja raudtee-liikluse simulaatoritega varustatud raudteelaboris. Stuudiumi lõpetamisel saab raudteetehnika eriala lõpetaja rakenduskõrghariduse diplomi, mis annab õiguse ja võimaluse taotleda IV ja V taseme raudteeinseneri kutsenimetusi, aga ka õiguse jätkata õpinguid magistrantuuris. Omades V taseme raudteeinseneri kutsenimetust, saab taotleda Eesti volitatud raudteeinseneri ja euroinseneri (Eur Ing) kutsenimetusi . Tööjõuturg: stuudiumi läbinu võib töötada raudtee-ettevõttes või raudteetranspordiga tegelevas firmas spetsialistina või ka juhina. 41


www.tktk.ee

Kaasaegne raudteelabor

Edukalt õppivatel tudengitel on võimalus vahetusüliõpilasena õppida mõne Euroopa Liidu riigi kõrgkoolis või viibida erialasel praktikal. Samuti on võimalus osaleda paljudes rahvusvahelistes projektides. Transporditeaduskonna autotehnika tudengid on alates 2005. aastast osalenud Erasmus intensiivprojektides (IP). Projekti eesmärk on viia kokku Euroopa erinevate kõrgkoolide üliõpilased ja õppejõud. 2010 .a märtsis toimunud projekt käsitles keskkonnasäästlikkust ja turvalisust kui sõidukite arendamise liikumapanevaid jõude. Programm võimaldab üliõpilastel õppida iseseisvalt kui ka grupiviisiliselt rahvusvahelises kollektiivis. Miks on kasulik tulla transporditeaduskonda õppima? Transporditeaduskonna õppekavade tugevad küljed on: • praktikalähedus; • tihe side ettevõtete ja tööandjatega; • õppekavaarenduse paindlikkus; • võimalus omandada eriala funktsionaalsed kompetentsused; • praktikale orienteeritud kaasaegse tarkvara kasutamine. Transport ja logistika eriala viimase kursuse tudengite arvamused: • Õppimine toimub käsikäes praktikaga. • Õppekava vastab tööjõu vajadusele. • Heal tasemel laborite olemasolu. • Konfliktivaba õhkkond. • Vastutulelikud õppejõud. • Konkurentsivõimeline. • Vahetusüliõpilase programm ERASMUS. Lisainfo: Marju Viitmann transporditeaduskonna dekaani abi telefon 666 4535 e-post marju@tktk.ee www.tktk.ee 42


www.tktk.ee

ÕPPIMINE JA PRAKTIKA VÄLISMAAL Avatud ja väikeses ühiskonnas on välismaal õppimise ja praktiseerimise kogemus tööjõuturul oluline lisaväärtus. Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilastel on võimalus õppida üks semester pea poolesajas partnerkõrgkoolis või sooritada praktika välisfirmades üle Euroopa Euroopa Liidu programmi Erasmus toel on. Näiteks õpivad sel õppeaastal TTK üliõpilased Portugali, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani, Tšehhi ja Türgi kõrgkoolides ning praktiseerivad Saksamaa, Soome ja Portugali ettevõtetes. Välisõpingutelt naasnud tudengid hindavad kõrgelt nii partnerülikoolide pakutud õpet, võimalust end proovile panna võõras riigis elamisel, aga ka uute sõprade leidmist. • Esimest korda üksi võõras riigis teist keelt rääkivate inimeste seas elamine oli algul väga hirmutav, ent kokkuvõtteks andis see mulle väga palju. • Läbitud praktika oli äärmiselt sisutihe ning õpetlik ja inspireeriv. Töötasin oma ala spetsidega, kelle juhendamine on oluliseks verstapostiks hariduse omandamisel. Suurepärast õppimisvõimalust ja rahvusvahelist kogemust pakuvad ka mitmed intensiivprogrammid, mille raames on üliõpilastel olnud võimalus käia tutvumas Portugali, Saksamaa, Soome, Poola, Islandi jt riikide kõrgkoolide ja ettevõtetega. Erinevate projektide käigus on üliõpilastel võimalik osaleda rahvusvahelistes töögruppides koos teiste riikide tudengitega ja lahendada koostöös praktilisi ülesandeid. Täpsemat infot Erasmus programmi kohta leiab www.archimedes.ee Kasulikku informatsiooni välismaal õppimise või praktika läbimise kohta leiab Tallinna Tehnikakõrgkooli kodulehel rahvusvaheliste suhete lingi alt www.tktk.ee

Tule tutvuma õppimisvõimalustega Tallinna Tehnikakõrgkoolis! Lahtiste uste päev 22. märtsil 2011 kell 13.00 43


www.tktk.ee

RAAMATUKOGU Raamatukogu lugemissaalis on lugejatele kokku kasutada 86 töökohta, eraldi 2 rühmatööruumi: kuue ja kaheksa kohaga. Lugejatele on lugemissaalis 18 arvutit. Avariiulid (üle 30 000 ühiku) võimaldavad saada ülevaate olemasolevatest raamatutest. Teavikute laenutamine ja tagastamine Lugejal on õigus laenutada õppekirjandust 3 kuuks (võimalus 2x pikendada), kuid mittejätkuvat õppekirjandust laenutatakse ainult 1 nädalaks. Ilukirjandust laenutatakse 2 nädalaks. Ainult lugemissaalis kasutamiseks: • raamatukogu ainueksemplarid; • teatmeteosed (sõnaraamatud, entsüklopeediad jm); • perioodika; • üliõpilaste lõputööd. Raamatukogu osutab tasulisi teenuseid: • koopiate tegemine (A-4, A-3) ainult kohalkasutatavatest trükistest; • printimine; • kõrgkoolis kirjastatud õppematerjalide müük. Kasutada saab kaardisüsteemiga paljundusaparaati. Õppeaasta alguses toimuvad esmakursuslastele infokirjaoskuse kasutajakoolitused. Raamatukogu info asub kõrgkooli koduleheküljel www.tktk.ee raamatukogu lingi all, küsimused e-postile raamatukogu@tktk.ee

44


www.tktk.ee

TTK üliõpilasesindus TTK Üliõpilasesindus (ÜE) askeldab kolmandal korrusel ruumis 310. Kõik üliõpilased on oma küsimuste ja ettepanekutega sinna alati oodatud. Samuti saab esinduse ruumist muretseda endale kooli logoga särgi ja tekli ning rahvusvahelise üliõpilaspileti ISIC, mis võimaldab mitmeid soodustusi. 2008. a kevadel said üliõpilased endale konkursiga k a lõpusõr muse, mille tellimist vahendab samuti üliõpilasesindus. Üliõpilasesinduse eestvõttel avati TTKs lastetuba, kuhu on oodatud vabatahtlikud lapsehoidjad. Üliõpilasesindus esindab TTK tudengite arvamust kooli nõukogus, kus langetatakse kõige tähtsamad otsused. Oleme Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) ja Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua (TÜÜL) liikmed, mis annab meile võimaluse nii Tallinna kui kogu Eesti tudengeid puudutavatele teemadele kaasa rääkida. Üliõpilasesindus on viieliikmelise tudengiorganisatsioon. TTKs toimuvad üliõpilasesinduse valimised traditsiooniliselt igal kevadel - kandideerida võivad kõik TTK üliõpilased! Samas on tudengid alati oodatud esinduse töös aktiivliikmetena kaasa lööma. TTK ÜE on just see koht, kus ennast tõestada, uusi tutvusi sõlmida ja kogemusi hankida. Tulevane üliõpilane, mõtle – kõrgkoolis on lahe. Ära maga seda aega maha! Meie ootame sind!

Üliõpilasesinduse korraldatud rongkäik TTK 95. aastapäeva tähistamiseks.

45


www.tktk.ee

HUVITEGEVUS Kehakultuurikeskus TTK kehakultuurikeskus pakub tudengitele võimalust osaleda korvpalli, saalijalgpalli, võrkpalli ja saalihoki treeningutel. Olemas on jõusaal.

Rahvatantsuansambel Savijalakesed Kui sul on soov tantsida rõõmsal kujul ja kergel kujul, siis tule tantsima TTK nooruslikku segaseltskonda! Põhitegevuseks on koos tantsimine, aga mitte vähem tähtis ei ole ka ühine seltsielu – matkad, stiilipeod, spordiüritused jne.

TTK Kammerkoor Kui oled lauluhuviline, ühine sinagi TTK kammerkooriga, kus laulavad koos lahedad lauluinimesed. Repertuaar on seinast seina – klassikalistest koorilauludest tänapäeva popmuusikani. Esinetakse eelkõige kõrgkooli aktustel, kontsertidel sõpruskooridega, laulupidudel ning korraldatakse ka koori enda kontserte. Heureka HEUREKA on TTK üliõpilaste vabatahtlik teadusliktehniline ühing. Ühingusse on koondunud üliõpilased, kes on huvitatud teadus-tehnilistest uuringutest, ek sperimentaalprojekteerimisest ja arendustegevusest suuremas mahus, kui seda võimaldab õppek ava. Ühing korraldab igal aastal referaatide ja teadustööde esitluspäevi, kust parimad tööd saadetakse vabariiklikule ü l i õ p i l a s t e t e a d u s t ö ö d e k o n k u r s i l e . Pa r i m a d lähevad reisile mõnda naaber riiki, kus tutvutakse vaatamisväärustega ja/või uute ehitiste või rajatistega. HEUREKA liikmete jaoks on teadustööde tegemine suurepärane võimalus olla kursis meid ümbritsevate tehnoloogiliste tegevuste ning arendustegevusega. Samuti on see suurepärane ettevalmistus lõputöö jaoks. 46


se

ne r

a E e s tit!

ww

47

i k s ja a re nd

T u le 천 p i i n

www.tktk.ee

w . tktk. e e


Akriibia 2010, kujundus P.Viires, trükk Actual print

T T E H N A L L IN N A IK A K Pärnu ÕRGKOO L mnt. 62

KONTAKTANDMED Pärnu mnt 62, 10135 Tallinn faks 666 4510, tktk@tktk.ee, www.tktk.ee, http://vastuvott.tktk.ee Vastuvõtt Avalikkussuhted

666 4569 vastuvott@tktk.ee 666 4555 info@tktk.ee

Kaugõpe

666 4551

Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond

666 4517

Ehitusteaduskond

666 4530

Mehaanikateaduskond

666 4545

Rõiva- ja tekstiiliteaduskond

666 6573

Transporditeaduskond

666 4535

Täiendkoolitus

666 4553

Üliõpilasesindus

666 4567

Üliõpilaselamu Nõmme tee 47

651 8221

Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtu buklett  
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtu buklett  

Ülevaade koolist ja õpetatavatest erialadest.

Advertisement