Page 1

Tallinna TehnikakĂľrgkool Aastaraamat 2016

TTK University of Applied Sciences Yearbook 2016


Missioon

Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti ühiskonna ja inseneeria arengu eestvedaja rakenduskõrghariduse ja teadmussiirde valdkondades.

Mission

TTK University of Applied Sciences is the leader in developing professional higher education and research and development in the field of engineering in Estonia.

Visioon

Vision

Põhiväärtused

Core values

Tallinna Tehnikakõrgkool on tunnustatud, huvigruppide poolt hinnatud ja innovaatiline rakenduskõrgkool.

innovatiivsus – loovus, avatus, paindlikkus ettevõtlikkus – algatuslikkus, sihiteadlikkus, rakenduslikkus efektiivsus – säästlikkus, tulemuslikkus, vastutustundlikkus.

TTK University of Applied Sciences is a recognized and innovative professional higher education institution valued by its stakeholders.

innovation – creativity, openness, flexibility entrepreneurship – initiative, determination, professionalism efficiency – sustainability, performance, responsibility.

Tallinna Tehnikakõrgkooli Aastaraamat 2016. Väljaandja: Tallinna Tehnikakõrgkool. Pärnu mnt 62, 10135 Tallinn


Aastraamat 2016

Austatud lugeja

Dear reader

Tallinna Tehnikakõrgkooli 2016. a tegevuste kokkuvõte hõlmab tasemeõppe, täienduskoolituse ja rakendusuuringute peamisi tulemusi ja võtmetulemusnäitajate ülevaadet. Kuid mitte ainult. Organisatsiooni kujundavad ka selle liikmed – töötajad ja üliõpilased. Seega hõlmab ülevaade ka töötajate ja üliõpilaste näitajaid, koostegemise saavutusi ning tugevusi ja nõrkusi. Aastaaruanne kätkeb endas ka TTK parendusvaldkondade formuleerimist ja vajalikke tegevusi muutuste juhtimiseks.

The overview of the activities of TTK University of Applied Sciences in 2016 complies the main results and performance indicators of academic activities, life-long learning and research and development. But not only this. An organization is always shaped by its members – students and staff. Therefore, the current brochure also includes the data about students, academic and administrative staff, our achievements, and an analysis of our strengths and weaknesses, bringing out the areas of improvement and the necessary activities for managing changes.

Teame kõik, et alates 2010. a on Eesti üliõpilaskond ja sh TTK üliõpilaste arv pidevalt vähenenud. Võrreldes 2010. a on TTK üliõpilaste arv 2016. aastaks vähenenud ligi kolmandiku (28,5%) võrra, samal perioodil on Eesti üliõpilaskond vähenenud vastavalt 31,8 protsenti.

It is a known fact that since 2010, Estonia and TTK UAS have faced the gradual fall of student numbers. Compared to 2010, the student population of TTK UAS has dropped by 28.5%, when the whole student population in Estonia has decreased by 31.8 %.

Töömaailm ootab aga enamiku õppekavade puhul rohkem lõpetajaid. Sellekohased uuringud Eestis sedastavad ühemõtteliselt meie õppekavade valdkondades tööjõupuudusele ja tehniliste erialade eelisarendamise vajalikkusele. Vastuvõtu osas TTKs olulisi probleeme ei olnud, samal ajal on õpingute katkestanute osakaal endiselt liialt suur ja seetõttu lõpetajaid vähem.

At the same time, the world of work is expecting more graduates from technical areas. The current research in Estonia shows that there is a lack of employees in technical fields, and there is a need for developing engineering studies.

Mida teha antud olukorras? Kuna sisendit oluliselt suurendada ei saa (kvalitatiivses kontekstis pole ka mõtet), siis oleme kavandanud rea organisatsioonilisi ja sisutegevuste muudatusi TTK efektiivsuse tõstmiseks. Ka 2016. a alguses vastu võetud TTK arengukava perioodiks 2016–2020 keskendub TTK konkurentsivõime kasvule ja kõrgkooli efektiivsuse parandamisele. Neid suundumusi, sh õpikeskkonna parandamist toetab eelseisvatel aastatel TTK strateegilise võimekuse ja ressursikasutuse tõhustamise projekt „TTK LEAN”.

The question is what can be done in this situation? As increasing admission (also in qualitative context) is not the most reasonable solution, we have planned a number of organizational changes to raise the efficiency of TTK UAS. The development plan of TTK UAS for the period 2016 – 2020 focuses on raising the competitiveness of TTK UAS and improving the efficiency of the organization. These changes, including the improvement of the study environment, will be supported by the project „TTK LEAN“, developed for increasing strategic capability and more efficient use of resources.

Peame vajalikuks rõhutada stabiilset arengu vajalikkust, mis tähendab eelkõige arengut ettekavatsetud suunas kokkulepitud põhimõtete järgi, arvestades meie kasutada olevaid ressursse. Enno Lend Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor

The admission has not been a problem for TTK UAS, but the drop-out rate is still too high, reducing graduate numbers.

We consider it important to focus on the necessity of stable development, meaning that we move forward according to agreed principles, with well-planned use of resources. Enno Lend Rector of TTK University of Applied Sciences


Sündmused 2016 Events 2016 Keskkonnasäästlik TTK TTK keskkonnatehnoloogia õppetooli eestvedamisel ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel uuriti TTK-s 2015 aastal kooli keskkonnamõju jäätmetekke, energiatõhususe, valgustuse ning koolipere liikumisharjumuste osas ning esitati kooli juhtkonnale ettepanekud TTK keskkonnasõbralikuks muutmiseks.

Vastuvõtt Õpinguid alustas 629 esmakursuslast, neist 388 päevases ja 239 kaugõppes. Kokku esitati 2313 avaldust 13 õppekavale. Suurima konkursiga õppekavad olid tootmine ja tootmiskorraldus ning transport ja logistika. Menukaks kujunes konkurss ka kaugõppe hoonete ehituse erialale.

4

Green TTK On the initiative of the Chair of Environmental Technology and Management, a project supported by the Estonian Environmental Investment Centre was launched at TTK in order to study the environmental impact of TTK. The data about waste production, energy efficiency, lighting and the exercise habits of TTK students and staff was collected and analysed, and suggestions were made to TTK UAS management Board in order to make TTK UAS a more environmental friendly organization.

Admission 629 new first-year students were admitted - 388 daily students and 239 distant learners. Altogether, 2313 applications were received for studies in 13 curricula. The curricula drawing the greatest number of applicants were Production and Production Management, and Transport and Logistics. The third most popular curriculum was the distant learning group of Civil Engineering.


Arhitektuuri lõputööde näitus Rahvusraamatukogus Parimaks lõputööks tunnistas kaitsmiskomisjon Heilin Leifi lõputöö „Oru viljakuivati rekonstrueerimine”, mille puhul tunnustati autorit kogukonna- ja ajalootundliku teemavaliku, elegantse ja pieteeditundliku arhitektuurse käsitluse ning veenva ja professionaalse esitluse eest.

Exhibition of Applied Architecture graduation theses in the National Library The award for the best graduation thesis was given to Heilin Leif for the work Oru Grain Fryer Refurbishment. The author was noted for her elegant approach to architecture, her persuasive and professional presentation and for choosing a subject that pays attention to community and history.

Ehitustegevus Arhitektuuri instituudi eestvedamisel 2014. a toimunud TTK peahoone sisearhitektuurse lahenduse ideekonkursi võitis KAOS Arhitektid. 2016. a rekonstrueeriti peatrepikoda ja ehitati välja liftid. 2017. a koostöö OÜga Kaos Arhitektid jätkub ja rekonstrueeritakse vestibüül ning koostatakse põhiprojekt kogu TTK peahoone rekonstrueerimiseks.

Construction In 2016, the main entrance hall was renovated and elevators were installed. In 2017, the reconstruction process in cooperation with KAOS Architects will continue – the entrance floor will be fully redesigned and a project will be developed for the reconstruction of the whole main building.

5


Visiooniseminar LEAN juhtimisest Oktoobris leidis aset traditsiooniks saanud visiooniseminar, mis keskendus sedapuhku LEAN juhtimisele ning käsitles praktilisi teadmisi ja oskusi protsessijuhtimise tõhustamiseks tootmis- ja teenindusettevõttes.

Goldbergi masina ehitamise võistlus Ehitusteaduskonna lektor Anneli Ramjala eestvedamisel alustas TTK projektiga „100 sammu inseneerias”, et tutvustada lastele ja noortele inseneri elukutset. Aasta jooksul osales erinevatel sündmustel ligi 1000 õpilast. Novembris toimunud Goldbergi masina ehitamise võistlusest võtsid osa kaheksa kooli, võitjaks tulnud Kehra Gümnaasiumi võistkond sai preemiaks reisi Goenigseggi luksusautode tehasesse Rootsis.

6

Vision seminar of LEAN management In October, the annual Vision Seminar was organized – this year, the main topic was LEAN management, focusing on practical knowledge and skills of efficient process management in service and production enterprises.

Goldberg machine competition Lead by Anneli Ramjalg, the lecturer of the Faculty of Construction, TTK UAS started with the project 100 Steps in Engineering for popularizing the field of engineering to schoolchildren and young people. In 2016, almost 1000 pupils took part in different workshops and events organized at TTK UAS and other parts of Estonia. In November, a competition for building a Goldberg Machine was organized at the Tallinn Creative Hub. 8 schools participated in the competition and the winners from Kehra Gymnasium were awarded a trip to Koenigsegg luxury car factory in Sweden.


Noorte infomess Teeviit Detsembri esimestel päevadel toimus Eesti Näituste Messikeskuses noortele suunatud haridusmess Teeviit. TTK oli väljas tudengitest koosneva esindusliku meeskonnaga, kes jagasid huvitundjatele oma kogemusi koolielust ja praktikatest ettevõtetes ning andsid julgustavaid soovitusi erialavalikuks.

Tuutorid 2016. aastal alustasid TTK-s esmakordselt tuutorid. Tuutorid on vanemate kursuste tudengid, kes on abiks ja toeks teistele tudengitele, eriti esmakursuslastele. Tuutorite poole saab pöörduda nii õppimisalaste kui ka isiklike muredega, kuna nad on läbinud spetsiaalse koolitusprogrammi.

Information fair Teeviit In December, TTK UAS participated in the youth information fair Teeviit at the Estonian Fair Centre. The students of TTK talked about studies in the university, traineeships in enterprises and counselled visitors about choosing their field of study

Tutors In 2016, the tutor program was launched at TTK UAS. Tutors are students from 2nd, 3rd or 4th year helping other students, especially the freshmen and international students who are new to the university. As the tutors have passed a special training, they are ready to help fellow students with problems connected to either school or personal life.

7


Ryusuke Nanki loeng 18. veebruaril toimus Jaapani suursaatkonna ja arhitektuuri instituudi koostööna TTKs Jaapani disainer Ryusuke Nanki avalik loeng „Jaapani disain – selle minevik, olevik ja tulevik”. Nanki kõneles, kuidas disainerina mõtestada ümber hoolikalt hoitud Jaapani traditsioonilist kultuuri, jõudes oma ettekandes toidukultuurist tänapäevase tootedisainini.

Koostööleping Tai partnerkõrgkooliga Detsembris toimus Erasmus+ üleilmse õpirände programmi mobiilsuslepingu allkirjastamine Tai partnerkõrgkooliga Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Arutleti ka edasiste koostöövõimaluste üle ning otsustati laiendada koostööd mehaanika ja logistika valdkonda.

8

Open lecture by Ryusuke Nanki On the 18th of February, TTK UAS hosted an open lecture by Japanese architect Ryusuke Nanki. The lecture „Japanese Design – the past, now and future”, was organized together with the Japanese Embassy in Estonian and TTK UAS Institute of Architecture. Nanki talked about how to redefine Japanese traditional culture as a designer, also touching the topics of food culture and contemporary product design.

Cooperation with University in Thailand In December, a new inter-institutional agreement was signed with the Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Thailand. It was decided to widen cooperation from the textile field to engineering and logistics.


Aastaraamat 2016

Teadus-, arendus- ja loometegevus Teadmussiire

Aruandeperioodil koostati teadus-, arendusja loometegevuse (TAL) arengusuunad ning määratleti valdkonnad, mis vajavad täiendavaid ressursse laboribaasi uuendamiseks. Jätkus koostöö ettevõtetega. 2016. a sõlmiti uusi kontakte ja 104 võlaõiguslikku lepingut kokku mahus 178 355 eurot; sh kolm innovatsiooniosakut. Seekordne visiooniseminar toimus teemal „Praktilised teadmised ja oskused protsessijuhtimise tõhustamiseks tootmis- ja teenindusettevõttes”. Rõhuasetus oli kõrgkooli uue õppekava tutvustamisel. Suurimad lepingud sõlmiti ehitusteaduskonnas teedeehituse valdkonnas. Intellektuaalomandi vallas pikendati järgmiste lepingute kehtivusaega. Patent EE05568 „Abivahend silindrilise või tüvikoonuselise betoonkonstruktsiooni sarrustamiseks”. Kasulik mudel EE00696 „Paindeelementide katsestend”. Kasulik mudel EE00846 „Vaia pinnasest eemaldamise vahend”. Kasulik mudel EE00847 „Vaia pinnasest eemaldamise meetod”. Kasulik mudel EE00946 U1 „Sõiduki statsionaarne maandusseade tanklas kasutamiseks”.

Elukestev õpe Täienduskoolitust pakuti kõikides õppekavagruppides. Viidi läbi 70 täienduskoolituskursust ja kolm koolitusseminari. Lisaks TTKs toimunud täienduskoolituskursustele viidi kaheksa koolituskursust ettevõtete tellimusel läbi töökohapõhise õppena. Avatud õppes osales 65 õppurit. Osalejate arv ja tulud on esitatud tabelis 7. Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooniga koostöös valmis „Veokorraldusjuhi elektrooniline käsiraamat”, mis on avalikult kättesaadav TTK varamus. Trükist tuli ka veokorraldusjuhi käsiraamatu teine osa. Jätkus koostöö Eesti Töötukassaga ning Tallinna Linna Haridusameti tellimusel viidi läbi 16 keskkonnaharidusprojekti töötuba 246 gümnaasiumiõpilasele.

Research, development and creative activities Knowledge transfer In 2016, the key development areas of research, development and creative activities were defined. TTK UAS continued the cooperation with enterprises. In 2016, new contacts were established and 104 contracts of obligations were signed with the total turnover of 178 355 euros, including three innovation vouchers. The most substantial contracts were conducted in the field of Road Construction. This year´s vision seminar was entitled „Practical Knowledge and Skills in process management in production and service enterprises“. The focus was on introducing the new curriculum Production and Production management. The following contracts of intellectual property were extended: patent EE05568 Equipment for the Reinforcement of Cylindrical or Cone-Shaped Concrete Structures utility model EE00696 Test Rig for Deflection Elements utility model EE00846 Equipment of Removing a Pile from Soil utility model EE00847 Method of Removing a Pile from Soil utility model EE00946 U1 The Stationary Grounding Device of a Vehicle for the Use in Filling Station

9


Yearbook 2016

Lifelong learning In-service trainings were offered by all the TTK UAS curricula. In 2016, 70 training courses and 3 training seminars were organized. In addition, 8 in-service training courses were ordered by enterprises. 65 students studied in the Open University. The number of participants and turnover is shown in Table 7. Together with the Estonian Logistics and Freight Forwarding Association, Electronic Handbook

for Transport Managers was published. The handbook is accessible in TTK UAS repository. The paper version of Part II of the Handbook for Transport Managers was also published in 2016. TTK UAS continued the cooperation with the Estonian Employment Agency. Ordered by Tallinn City Educational Board, 16 workshops of environmental management were organized to 246 high school students.

Avaldatud publikatsioonid

Aruandeperioodil koostati TTK üliõpilaste toimetised (kaheksa artiklit). Jätkus koostöö Leedu Šiauliai rakenduskõrgkooliga, teadusartiklid mõlematest kõrgkoolidest ilmusid väljaandes „PROFESSIONAL STUDIES. Theory and practice 2016/1”.

Tallinna tehnikakõrgkooli publikatsioonid 2016. aastal Eensaar, Agu. (2016). Temporal and Spatial Variability of Air Temperatures in Estonia during 1756–2014. Journal of Climatology, 2016, 1−11, 10.1155/2016/9426791. Jagomägi, Andres. (2016). Insener ja kaizen. Tallinn: Tallinna Tehnikakõrgkool. Kiisa, M.; Lellep, K. (2016). Terastorutruupide projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend metsateedel. Versioon 1.0. Tallinna Tehnikakõrgkool. Kiisa, M.; Lellep, K.; Trossek, M. (2016). The Effect of Basalt Fibre on the Properties of Normalweight Concrete. Professional Studies: Theory and Practice, 1(16), 51−63. Kirsipuu, V.; Koppel, O. (2016). Raudteekaubaveo tariifi kujunemine ja veotasu arvestamise alused. J. Suursoo (EditorsAbbr). Ekspedeerija käsiraamat (340−347). Tallinn: Tallinna Tehnikakõrgkool.

10

Merisalu, E.; Hiir, K., Männaste, M.; Traumann, A. (2016). Individual and job related risk factors for musculoskeletal pain among sewing machine operators. Agronomy Research, 14 (4), 1417−1426. Merisalu, E.; Hiir, K.; Männaste, M.; Traumann, A. (2016). Prevalence and localization of musculoskeletal pain in sewing operators. Mill, Tarvo. (2016). Simulation of terrestrial laser scanning errors occurring during deformation monitoring. 3rd Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM) proceedings, Digitaalne: 3rd Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM) in Vienna from 30th March– 1st April 2016. Vienna University of Technology, 1−9. Ramjalg, A. (2016). Tehnikakõrgkool pani gümnasistid keerulisi masinaid ehitama. Ehitaja, 11, 28−29.

Ramjalg, A.; Tammaru, E. (2016). 100 sammu inseneerias. (10−10). Zorla, Eyüp; Ipbüker, Cagatay; Gulik, Volodymyr; Kovaljov, Sergei; Kiisa, Martti; Biland, Alex; Tkaczyk, Alan Henry. (2016). Optimization of basalt fiber in concrete composite for industrial application in Estonia. Fresenius Enviromental Bulletin, 25 (1), 355−364. Tammaru, Enn; Hamburg, Pille, Peterson, Indrek. (2016). Kuhu lähed – Eesti ehitusvaldkonna kutseharidus? EhitusEST, 12, 46−47. Traumann, A.; Beilmann, M.; Tuulik, D. (2016). Evaluating the impact of maintenance to abrasion resistance and tear strength of coated fabrics. Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference: Arts and Music in Cultural Discourse, Latvia Rezekne 2016. Rezekne Academy of Technologies, 201−208.


Aastaraamat 2016

Traumann, A.; Beilmann, M.; Tuulik, D.; Laid, M.-M. (2016). Determination of factors affecting abrasion resistance to garments care performance with coated fabrics. The IRED Proceedings of 2016: Fourth International Conference on Advances in Social Science, Management and Human Behaviour – SMHB 2016, 15-16 December 2016, Italy. Public Library Science, 8−15. Traumann, A.; Tint, P.; Merisalu, E. (2016). Occupational xposure determination and improvement of MPS-produc-

tion quality in the garment industry. Materials, Methods & Technologies, 10, 650−656. Tulvi, A., Hintsov, T.; Laurson, E.; Kasepõld, K.; Koppel, O.; Roolaid, R.; Künnapuu, T.; Matsulevitš, T. (2016). Kutsestandard: logistiku abi, tase 4 (pikendatud). Tallinn: Kutsekoda. Uukkivi, Anne. (2016). Supporting intercultural communicationin e-learning. In: Editorin-Chief Assoc. Prof. Dr. Natalija Šedžiuvienė (EditorsAbbr). Professional Studies: Theory and Practice (98−106). Šiauliai: Šiauliai University.

Кузьмина, Ольга Владимировна. (2016). “Формирование предметной компетенции в курсе русского языка профессионального общения”. М. Н. Русецкая (гл. ред.), М. А. Осадчий (зам. гл. ред.), А. В. Пашков (научн. ред.), А. А. Розова (ответств. секретарь). “Филологическое образование в современных исследованиях: лингвистический и мето-дический аспекты” (240−245). Москва, Ярославль: Ремдер.

Publications In 2016, the Proceedings of TTK UAS Students were published with 8 articles. Together with Siauliai State College, Lithuania, academic articles were published in PROFESSIONAL STUDIES. Theory and practice 2016/1.

International publications in 2016 Eensaar, Agu. (2016). Temporal and Spatial Variability of Air Temperatures in Estonia during 1756–2014. Journal of Climatology, 2016, 1−11, 10.1155/2016/9426791. Kiisa, M.; Lellep, K.; Trossek, M. (2016). The Effect of Basalt Fibre on the Properties of Normalweight Concrete. Professional Studies: Theory and Practice, 1(16), 51−63. Merisalu, E.; Hiir, K., Männaste, M.; Traumann, A. (2016). Individual and job related risk factors for musculoskeletal pain among sewing machine operators. Agronomy Research, 14 (4), 1417−1426. Merisalu, E.; Hiir, K.; Männaste,

M.; Traumann, A. (2016). Prevalence and localization of musculoskeletal pain in sewing operators.

crete composite for industrial application in Estonia. Fresenius Enviromental Bulletin, 25 (1), 355−364.

Mill, Tarvo. (2016). Simulation of terrestrial laser scanning errors occurring during deformation monitoring. 3rd Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM) proceedings, Digitaalne: 3rd Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM) in Vienna from 30th March–1st April 2016. Vienna University of Technology, 1−9.

Traumann, A.; Beilmann, M.; Tuulik, D. (2016). Evaluating the impact of maintenance to abrasion resistance and tear strength of coated fabrics. Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference: Arts and Music in Cultural Discourse, Latvia Rezekne 2016. Rezekne Academy of Technologies, 201−208.

Zorla, Eyüp; Ipbüker, Cagatay; Gulik, Volodymyr; Kovaljov, Sergei; Kiisa, Martti; Biland, Alex; Tkaczyk, Alan Henry. (2016). Optimization of basalt fiber in con-

Traumann, A.; Beilmann, M.; Tuulik, D.; Laid, M.-M. (2016). Determination of factors affecting abrasion resistance to garments care performance with coated fabrics. The IRED

11


Yearbook 2016

Proceedings of 2016: Fourth International Conference on Advances in Social Science, Management and Human Behaviour – SMHB 2016, 15-16 December 2016, Italy. Public Library Science, 8−15. Traumann, A.; Tint, P.; Merisalu, E. (2016). Occupational exposure determination and improvement of MPS-production quality in the garment industry. Materials, Methods & Technologies, 10, 650−656.

Uukkivi, Anne. (2016). Supporting intercultural communicationin e-learning. In: Editor-in-Chief Assoc. Prof. Dr. Natalija Šedžiuvienė (EditorsAbbr). Professional Studies: Theory and Practice (98−106). Šiauliai: Šiauliai University. Кузьмина, Ольга Владимировна. (2016). “Формирование предметной компетенции в курсе русского языка профе-

ссионального общения”. М. Н. Русецкая (гл. ред.), М. А. Осадчий (зам. гл. ред.), А. В. Пашков (научн. ред.), А. А. Розова (ответств. секретарь). “Филологическое образование в современных исследованиях: лингвистически и методический аспекты” (240−245). Москва, Ярославль: Ремдер.

Õppetegevus / Academic activities Vastuvõtt TTK nõukogu kinnitas vastuvõtuarvuks 2016/2017. õa-l 655. Sisseastujad said valida 13 õppekava vahel, kaheksale toimus vastuvõtt lisaks päevaõppele ka kaugõppesse. Avaldusi esitati 2318, immatrikuleeriti 629 esmakursuslast, mis moodustab 7,07% 2016/2017. õa-l Eesti kõrgkoolides rakenduskõrgharidusja bakalaureuseõppesse immatrikuleeritutest. Päevaõppes alustas 392 ja kaugõppes 237 esmakursuslast. Seisuga 10.11.2016 õppis 592 vastuvõetut. Õppekohtade täitmise aluseks oli nii lävend (lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 3,5) kui ka õppekohtade arvule tuginev paremusjärjestus. Suurima konkursiga õppekavad olid transport ja logistika ning tootmine ja tootmiskorraldus nii päeva- kui ka kaugõppes.

The basis of admission were both the threshold (high school average grade at least 3.5) and the ranking according to study places. The most popular fields were the curriculum of Transport

Üldkeskhariduse alusel alustas õpinguid 497, kutsekeskharidusega 132 üliõpilast. Õppima asus ka 204 juba kõrgharidust omavat või lõpetamata kõrgharidusega üliõpilast.

and Logistics and the curriculum of Production and Production Management, both in daily studies and distant learning.

Admission

497 accepted students were high school graduates, 132 had graduated from vocational school, and 204 had already acquired higher education or had studied in a higher education institution.

TTK UAS Council confirmed 655 students as the number of admission for 2016/2017 study

12

year. The admission was opened to 13 curricula, 8 curricula also opened groups for distant learners. 2318 applications were received, and 629 first year students were admitted, which is 7.07% of the total admissions to bachelor and professional bachelor level in the Estonian higher education institutions in 2016/2017. 392 students started as daily learners and 237 as distant learners. As of the data from 10.11.2016, 592 first year students continued to study at TTK UAS.


Aastaraamat 2016

Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond Joonis 1 Üliõpilased teaduskonniti Graph 1 Students per faculty

10%

Faculty of Architecture and Environmental Technology

Ehitusteaduskond Faculty of Construction

31%

26%

570

Mehaanikateaduskond Faculty of Mechanical Engineering

13%

Rõiva- ja tekstiiliteaduskond 20%

Faculty of Clothing and Textile

Transporditeaduskond Faculty of Transport

Joonis 2 Üliõpilaste jaotus päeva- ja kaugõppes Graph 2 Students according to type of study: daily and distance learners

Joonis 3 Konkurss ühele RKT-õppekohale Graph 3 Competition per one state financed study placelearners

Päevaõppes

35%

Daily learners 65%

Rakendusarhitektuur Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine Rakendusgeodeesia Teedeehitus Hoonete ehitus Tehnomaterjalid ja turundus Masinaehitus Elektritehnika Rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia Rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus Autotehnika Raudteetehnika Transport ja logistika

Distance learners

3,4 5,6

289

687

780

Applied Architecture Environmental Technology and Management

0 Construction Geodesy 3,4 2,8 5,9 3,4 2,3

2,4 1,2

Civil Engineering

Mechanical Engineering

Electrical Engineering

3,1 2,1

Road Construction

3,3 Engineering Materials and Marketing

3,2

1,9

444

1432

Kaugõppes

222

Technical Design and Technology of Apparel 4,1 Resource Management of Clothing and Textiles

2,5

Automotive Engineering

Railway Engineering 4,9

2016 Kaugõpe/Distance learners

6,7

Transport and Logistics

2016 Päevaõpe/Daily learners


Yearbook 2016

Liikmeskonna osalemine TAL-konkurssidel

Kõrgkooli õppejõududele ja üliõpilastele toimusid mitmed konkursid. Kevadise üliõpilaste teaduslik-tehnilise ühingu HEUREKA uurimistööde konkursi paremad olid: 1 koht, Peter Šverns, masinaehituse õppe-

kava, „Akukruvikeeraja otsikute magasini prototüübi valmistamine”; 2 koht, Silver Bachmann, hoonete ehituse õppekava, „Tallinna Tehnikakõrgkooli B- ja C-korpuse sisekliima ja energiatõhususe analüüs”; 3 koht, Tõnu Tooming, autotehnika õppekava, „MERCEDES-BENZ diiselmootori OM613 juhtmooduli ümberseadistamine hobisõidukil kasutamiseks”.

14

üliõpilased Artjom Melnikov, Rait Sagor ning Raido Kivikangur; 2 koht, rõiva- ja tekstiiliteaduskond, OÜ Pungitsfashion tellimusel teostatud töö „Disaini arendus rõivaste suuremahuliseks tootmiseks”, teostaja õppejõud Margit Kuusk; 3 koht, mehaanikateaduskond, OÜ VH Haljastus tellitud töö „Rohelise seina tootemudeli väljatöötlus”, teostaja õppejõud Tavo Kangru.

Samas välja kuulutatud 2015. a parimateks lepingulisteks töödeks osutusid:

TAL-valdkonnas korraldatud ideekonkurss oli toetusmeede ergutamaks loometegevuse kaudu teadlaste ja üliõpilaste koostöös nende innovatsioonilist mõtlemist praktilise tegevuse kaudu. Konkursifond oli 50 000 eurot, millele kandideeris 11 ideed. Žürii hindas rahalise toetuse vääriliselt kuus taotlust:

1 koht, ehitusteaduskond, MTÜ Eesti Asfaldi-

1 arhitektuuri ja keskkonnatehnika teadus-

liidu tellitud töö „Geosünteetika käsiraamatu koostamine”, teostajad: õppejõud Sven Sillamäe, Martti Kiisa, Andres Kuningas ja

konna esitatud projekt „Rein Vainküla fotokogu publikatsioon”, seoti Kultuurkapitali finantseeritud taotlusega;


Aastaraamat 2016

2 „Pööningu ümberehituse I etapp”, arhitek-

3

4

5 6

tuuri ja keskkonnatehnika teaduskond; projekti käigus valmis kaheksa väga tugevat ideed teaduskonna kohal paikneva pööningu paremaks kasutamiseks. 2017. a algul korraldatakse tööde avalik näitus; kaheaastane projekt „Suure erivõimsusega mootorratta elektrimootor”, mehaanikateaduskond; „Eriotstarbelise katsestendi loomine ülikerglennumasinate jõuajamite testimiseks”, mehaanikateaduskond; „Akukruvikeeraja otsiku magasin”, mehaanikateaduskond; transporditeaduskond algatas „Unikaalse ralliauto Tauria restaureerimise” 1986. a ehitatud ralliauto restaureerimiseks ja eksponeerimiseks Eesti Motospordi Muuseumis. Projekt on kaheaastane.

Participation in RDC competitions Several competitions were held for TTK UAS students and staff. The best works of TTK UAS students´ scientific-technical association HEUREKA were: 1 prize, Peter Šverns, Mechanical Engineering curriculum, The Development of a Power Screwdriver Screwbit Magazine Prototype 2 prize, Silver Bachmann, Civil Engineering curriculum, Analysis of the Indoor Climate and Energy Efficiency of Sections B and C of the Tallinn University of Applied Sciences 3 prize, Tõnu Tooming, Automotive Engineering curricula, Mercedes – Benz Diesel Engine OM613 Control Unit Remap for Hobby Vehicle Purposes. The prizes for the best applied research projects were awarded to: 1 prize, Faculty of Construction, Handbook of Geosynthetics, ordered by the Estonian Asphalt Association, by lecturers Sven

Sillamäe, Martti Kiisa, Andres Kuningas and students Artjom Melnikov, Rait Sagor and Raido Kivikangur; 2 prize, Faculty of Clothing and Textile, Design Development for Mass Production of Clothes, ordered by Pungitsfashion OÜ, by lecturer Margit Kuusk; 3 prize, Faculty of Mechanical Engineering, Development of Green Wall Production Model, ordered by OÜ VH Haljastus, by lecturer Tavo Kangru. The Idea Competition for TTK UAS students and staff was held for the third time. The goal of the Idea Competition is to encourage the members of TTK UAS to find innovative solutions through practical activity and cooperation of students and staff. 50 000 Euros were allocated for the projects. 11 ideas were submitted for the competition, from where the jury selected the following: 1 The Publication of the Photo Collection by

2

3

4

5 6

Rein Vainküla, Faculty of Architecture and Environmental Technology, also financed by the Estonian Cultural Endowment Fund Reconstruction of the Attic of TTK University of Applied Sciences, Faculty of Architecture and Environmental Technology. 8 strong project ideas were developed during the workshops and in the beginning of 2017, an exhibition of the ideas were organized at TTK UAS Electric Engine for a Motorcycle with a Large Specific Power, Faculty of Mechanical Engineering Development of a Special Purpose Test Rig for Testing a Powered Drive Unit of an Ultralight Flying Machine, Faculty of Mechanical Engineering Magazine of Power Screwdriver Screwbit, Faculty of Mechanical Engineering Restoring the Unique Soviet Rally Car, a project for restoring and exhibiting the rally car built in 1986 for the Estonian Motor Sport Museum, Faculty of Transport.

15


Rahvusvaheline koostöö 2016. a jätkas TTK osalemist Erasmus+ mobiilsusprogrammis. Aastalõpu seisuga oli koostööleping 73 kõrgkooliga 26 riigis (populaarsemad neist Hollandi Saxion UAS, Saksamaa Harz UAS ja Albstadt-Sigmaringen UAS, Tšehhi Brno University of Technology, Türgi Eskisehir Osmangazi University). Kolmandat korda korraldati sügissemestril koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga Erasmus-programmi partneritele rahvusvaheline nädal, kus osales väliskülalisi 23 riigist. Esimeste mobiilisusteni jõudis Erasmus+ üleilmse õpirände programm koostöös Tai partnerkõrgkooliga Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Lõpule jõudis EMP Norra stipendiumiprogramm, mille raames käis Norras praktikal neli üliõpilast ning Trondheimi partnerkoolist saadi sisendit strateegilisteks arendustegevusteks. Edukalt lõppes Erasmus+ strateegilise partnerluse projekt CNCert (Competitiveness through Engineering CNC EUROvocational certificate).

Rahvusvahelistest projektidest olulisemad on osalemine Erasmus+ strateegilistes projektides Build PHE (2015–2017), EIN (2015–2017) ning Kesk-Läänemere programmi projektides EDU-RAIL (2015–2018) ja EDU-SMEs (2015–2017). Uutest projektidest lisandusid KA2 Erasmus+ strateegiline projekt INSMER (Integrated Smart Education in Robotics, 2016– 2019, mehaanikateaduskond); Läänemerepiirkonna programmi projekt SWW (Smart and Safe Workwear Clothing, 2016–2019, rõiva- ja tekstiiliteaduskond). Õppejõudude rahvusvahelistumisele aitas kaasa Dora+ projekti käivitamine. Välisõppejõudude kaasamiseks ja TTK arendustegevusteks hakati rakendama ASTRA-programmi projekti „TTK LEAN”. TTK üliõpilased osalesid pikaajalises mobiilsuses 31 korral. TTKs õppis 2016. a 43 väliskülalisüliõpilast. Rahvusvaheliste projektide ja programmide mobiilsuses osales 22 TTK õppejõudu

Jätkus osalemine rahvusvahelises kõrgharidusorganisatsioonis EURASHE ja UASneti võrgustikus ning alustati koostööd võrgustikus UAS4EUROPE. Joonis 4 / Graph 4 Üliõpilaste pikaajaline õpiränne Erasmus-programmi raames Students´ long-term mobility within the Erasmus programme Välisüliõpilasi TTKs Incoming foreign students at TTK UAS

16

TTK üliõpilasi väliskõrgkoolides

TTK UAS students studying in partner institutions

98 71

44

37 34 2014

74 43

54 2015

31 2016


International cooperation In 2016, TTK UAS continued its participation

Activities in EURASHE and UASnet networks

in the Erasmus+ program, having 73 inter-

continued, and TTK UAS joined the network

institutional agreements with partner universi-

UAS4EUROPE.

ties in 26 countries. The most popular cooperation partners were Saxion Universitry of Applied Sciences (the Netherlands), Harz University of Applied Sciences (Germany), Albstadt-Sigmaringen University (Germany), Brno University of Technology (Czech Republic) and Eskisehir Osmangazi University (Turkey).

TTK UAS also participated in the Erasmus+ strategic projects Build PHE (2015–2017), EIN (2015–2017), Central Baltic programme projects EDU-RAIL (2015–2018) and EDU-SMEs (2015–2017). New KA2 Erasmus+ project INSMER (Integrated Smart Education in Robotics, 2016–2019, Faculty of Mechanical Engineering),

For the third time, the joint International Week

Central Baltic programme project SWW (Smart

was organized together with Tallinn Health

and Safe Workwear Clothing, 2016–2019,

Care College, where we hosted guests from 23

Faculty of Clothing and Textile), and Dora+

countries. The first mobilities were achieved

for the internationalization of lecturers were

in the Erasmus+ International Credit Mobility

started. The ASTRA-programme project TTK

programme with Rajamangala University of

LEAN enables the university to invite long-term

Technology Phra Nakhon.

international lecturers to teach at TTK UAS.

Practical trainings for students and strategic

31 TTK UAS students participated in long-term

development training were organized within

mobilities,

the EMP Norway Programme, finished in 2016.

studied at TTK. 22 TTK lecturers and 9

and

43

international

students

The project CNCert (Competitiveness through Engineering CNC EUROvocational certificate) was also finished in 2016.

17


Renoveerimis-, ehitus- ja projekteerimistööd Renovation and construction works Lõppenud aastal ehitati kõrgkool peahoonesse liftid ja renoveeriti peatrepikoda ning teostati muid ehitustöid. Ehitus ja projekteerimistöid teostati kokku ca 900 000 euro väärtuses.

In 2016, the main entrance hall of TTK UAS was renovated, and new elevators were built. The budget for construction and renovation works was ca. 900 000 Euros.

Vestibüüli rekonstrueerimine on planeeritud 2017. a. Uut sisearhitektuuri iseloomustab funktsionaalne ja valgusküllane plaanilahendus ning liikumisvõimaluste tagamine erivajadustega inimestele. Arvestatud on peahoone algupära säilitamisega.

The reconstruction of the whole entrance floor is planned for 2017. The new interior design solution is functional, includes a lot of natural light, and makes the building accessible for people with special needs. At the same time, the overall authenticity of the building will be preserved.

Renoveerimise tulemusel on kõrgkooli peahoone ligipääsetav liikumispuuetega inimestele. Muud ehitustööd hulgas ehitati välja peahoone kütte- ja ventilatsioonisüsteemi automaatika, mis võimaldab süsteemi tänapäevast võrgupõhist juhtimist, tarbimise jälgimist ja andmete analüüsi. 2016. a renoveeris kõrgkool 756 m2 laboreid ning valmistas need ette projekti „TTK LEAN” raames ja kõrgkooli tegevustoetuse vahendite toel uuenduslike erialaspetsiifiliste laborite seadmestamiseks (foto 2). Sisekujunduses arvestati uuendatud kontseptsiooniga laborite nõuetele, funktsionaalsusele ja seadmetele (tehniliste katsetuste labor, teede ehitusmaterjalide labor, prototüüpimise labor).

18

During renovation works, the automation of heating and ventilation systems of the main building were finalized, enabling to manage systems online and to analyse and plan consumption. In 2016, 756m2 of laboratory area was renovated and prepared for realizing TTK LEAN project funds.


Aastaraamat 2016

Laboriseadmete, inventari ja erialatarkvara soetamine Uusi laboriseadmeid ja olulisemat õppeinventari soetati ligikaudu 236 000 euro eest. Kõrgkool esitas meetmes „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” projekti „Tallinna Tehnikakõrgkooli strateegilise võimekuse ja ressursikasutuse tõhustamine „TTK LEAN”” summas 1 771 053 eurot. Taotlus rahuldati ja perioodil 2016–2020 on projekti ühe tegevusena planeeritud laborite kaasajastamine summas 790 000 eurot, lisandub käibemaks.

2016. a alustati teede ehitusmaterjalide õppelabori, mehaaniliste katsetuste, prototüüpimise ja Tööstus 4.0 labori kontseptsioonide väljatöötamist ja seadmete ostmiseks hangete ettevalmistamist. Raudteelaborisse soetati vedurijuhi sõidusimulaator summas 396 000 eurot. Simulaator on valmistatud eritellimusel ja sisaldab Eesti raudteevõrgu õppevideoid. Simulaatori lõplik seadistus ja üleandmine-vastuvõtmine jäi 2017. a algusesse.

Renewing laboratory equipment and professional software 236 000 Euros were spent on renewing laboratory equipment and acquiring study materials.

laboratories of building materials, mechanical testing, prototyping and Industry 4.0.

The project TTK LEAN was allocated 1 771 053 Euros for the improvement of efficiency of the organization. During 2016–2020, it is planned to invest 790 000 Euros (plus VAT) for modernizing the laboratories of TTK UAS.

The locomotive driver simulator was bought to the railway Engineering laboratory for 396 000 Euros. The simulator is a special order including study videos of the Estonian railway network.

In 2016, the preparations begun for developing and preparing the public procurements for the

19


Majandustegevus

Economic activities

TTK 2016. a kogueelarve koos õppetoetuste maksmise ja õppelaenude kustutamisega oli 8 889 442 eurot, sellest majandustegevusest laekuvast tulust sõltuvad kulud 5,5% ning toetuste-projektide vahendid 6,3%.

The total budget together with student scholarships and erasing of student loans was 8 889 442 euros, of which the turnover of economic activities covered 5.5% and project funding 6.3%.

Töötasudeks (sh töötasumaksud) maksti tegevustoetuse vahenditest 4 924 943 eurot. Majandustegevusest laekunud vahenditest maksti töötasudeks 208 804 eurot ja projektidetoetuste vahenditest 151 039 eurot.

For wages, including employment taxes, 4 924 943 Euros from the activity support were allocated in 2016. Additional remunerations of 208 804 Euros was paid from the resources acquired from economic activities, and 151 039 Euros from projects and other support funding. On average, the wages paid from activity support form 95% of the whole payment fund.

Keskmiselt moodustab põhikohaga töötajate tegevustoetusest makstav töötasu 95% kogu töötasust ning muudest vahenditest makstav töötasu 5%.

Joonis 5 TTK kulueelarve jagunemine Graph 5 Budget of Expenditures and Sources of Financing

20

12%

Tegevustoetus Operating subsidies

Omavahendid ja projektid 88%

Own resources and projects

7 841 998,00 € 1 047 444,00 €


Struktuur Structure of TTK UAS

Üliõpilasesindus

Nõunike kogu

Professorite kogu

Rektor

Juhtkond

Rektoraat

Finants- ja haldusdirektor

Õppeprorektor

Arendusprorektor

Personalijuht

Rektori abi

Finantsosakond

Õppeosakond

Tehnosiirdekeskus

Personalitalitus

Kvaliteedijuht

Haldustalitus

Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskond

Avatud kõrgkool

IT-talitus

Ehitusteaduskond

Kommunikatsioonija turundusteaduskond

Mehaanikateaduskond

Raamatukogu

Rõiva- ja tekstiiliteaduskond Transporditeaduskond

Reaalainete keskus Humanitaarainete keskus Kehakultuuri keskus

Jurist

Profile for Tallinna Tehnikakõrgkool

TTK aastaraamat 2016  

Tallinna Tehnikakõrgkooli aastaraamat 2016 TTK University of Applied Sciences Yearbook 2016

TTK aastaraamat 2016  

Tallinna Tehnikakõrgkooli aastaraamat 2016 TTK University of Applied Sciences Yearbook 2016

Profile for tarmo181
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded