KOMPOZYT-EXPO Folder targowy 2014

Page 1

kompozyt-expo ®

5.Targi Kompozytów,Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych

20-21 listopada

2014 Kraków

targi

najlepsza kompozycja firm w bran˝y

www.targi.krakow.pl www.kompozyty.krakow.pl


Atuty Krakowa: ⓦ rozwini´ty sektor wysokich technologii i liczne instytucje badawczo-

-rozwojowe ⓦ ogromny potencja∏ naukowy uczelni wy˝szych, dzia∏ajàcych w sekto-

rach: biotechnologii, informatyki, nanotechnologii, nowych technologii w medycynie oraz odnawialnych êróde∏ energii ⓦ obecnoÊç licznych oddzia∏ów mi´dzynarodowych firm, odgrywajàcych

strategicznà rol´ dla polskiej gospodarki m. in.: Motorola, Pliva, Delphi, Valeo, Electrolux

Kraków – miasto kultury i innowacji Kraków jest pr´˝nym centrum ˝ycia naukowego, gospodarczego i spo∏ecznego. To Miasto Literatury UNESCO i siedziba jednej z najstarszych uczelni w Europie – Uniwersytetu Jagielloƒskiego. To tak˝e strefa ciàgle rozwijajàcego si´ przemys∏u i odpowiednie miejsce na prowadzenie dzia∏alnoÊci inwestycyjnej i gospodarczej.


Targi w Krakowie - profesjonalny organizator Targi w Krakowie Sp. z o.o., obecne od blisko dwudziestu lat w bran˝y targowej, sà dziÊ najwi´kszym na po∏udniu kraju i czo∏owym w Polsce organizatorem targów i kongresów. W 2011 r. firma zosta∏a przyj´ta do grona cz∏onków Âwiatowego Stowarzyszenia Przemys∏u Targowego UFI (The Global Association of the Exhibition Industry), zrzeszajàcego wiodàcych organizatorów targów i w∏aÊcicieli terenów targowych. Targi w Krakowie sà tak˝e cz∏onkiem ICCA – Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów, co gwarantuje najwy˝szy poziom organizowanych spotkaƒ. Rokroczne niezale˝ne raporty CENTREX-u – Zwiàzku Mi´dzynarodowych Statystyk Targowych – wskazujà, ˝e firma nale˝y do jednych z najlepiej zarzàdzanych oÊrodków targowych w Polsce. Pi´cioletnie doÊwiadczenie w przygotowaniu najwa˝niejszego wydarzenia przemys∏u kompozytowego w Europie Ârodkowo-Wschodniej jakim sà Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materia∏ów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO®, gwarantuje Wystawcom osiàgni´cie za∏o˝onych celów marketingowych. Dzi´ki gruntownej znajomoÊci bran˝y, mediów, Êwiatowych trendów technologicznych, a tak˝e Êcis∏emu kontaktowi ze Êrodowiskiem naukowym, tworzymy mi´dzynarodowe targi sprzyjajàce budowaniu sieci kontaktów biznesowych.

kompozyt-expo

®


Mi´dzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe

EXPO Kraków odpowiedzià na potrzeb´ spotkaƒ W 2014 r. Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materia∏ów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO® odb´dà si´ w nowoczesnym Mi´dzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków, którego operatorem i w∏aÊcicielem sà Targi w Krakowie Sp. z o.o. EXPO Kraków to najwi´kszy w po∏udniowej Polsce, wielofunkcyjny obiekt, w którym b´dà organizowane ró˝nego rodzaju imprezy, od targów i mi´dzynarodowych konferencji, przez spotkania biznesowe i szkolenia, premiery produktów, po spektakle teatralne, koncerty muzyczne, plenery filmowe. Dogodna lokalizacja EXPO Kraków pozwala zagwarantowaç bezkolizyjny dojazd zarówno komunikacjà miejskà, jak i prywatnymi pojazdami, na które czeka ponad 700 miejsc parkingowych. Ponadto obiekt ma doskona∏e po∏àczenie z dworcem PKP i lotniskiem w Balicach.

EXPO Kraków: ⓦ 7,3 ha terenu w geograficznym centrum Krakowa ⓦ 13 000 m2 powierzchni u˝ytkowej ⓦ dwie hale o ∏àcznej powierzchni 9 000 m2 ⓦ zespó∏ klimatyzowanych, modu∏owych sal konferencyjnych ⓦ przestronne lobby ⓦ restauracja ⓦ teren pod ekspozycj´ zewn´trznà


Zakres tematyczny: Surowce

Nowe trendy

Rosnàca liczba zagranicznych Wystawców na KOMPOZYT-EXPO® pozwala skupiç w sercu Europy nowoÊci z ró˝nych Targi KOMPOZYT-EXPO® zakàtków Êwiata, czyniàc Kraków sà wiodàcà platformà spotkaƒ, wymiany polskà stolicà Êwiatowych Produkty poÊrednie kompozytowe informacji i dyskusji dla przemys∏u kompozytowego trendów kompozytowych. materia∏y tekstylne, pó∏wyroby oparte na w∏óknach w Europie Ârodkowo-Wschodniej; wyznacznikiem nowookràg∏ych, prepregi, nanokompozyty, panele czesnych standardów technologicznych, strefà promocji prosandwiczowe, struktury hybrydowe, kompozyty duktów i innowacyjnych rozwiàzaƒ; miejscem corocznych spotkaƒ metalowe, kompozyty ceramiczne, kompozyty decydentów, kadry zarzàdzajàcej, in˝ynierów, technologów, projektankonstrukcyjne tów i konstruktorów z bran˝ takich jak: motoryzacja, transport, lotnictwo, in˝ynieria làdowa, budownictwo, energetyka wiatrowa, przemys∏ stoczniowy, Produkty kompozytowe sportowy czy medyczny. p∏yty, rury, profile, pojemniki, elementy formowane, elementy budowlane, produkty dla u˝ytkowych dziedzin przemys∏u ® w∏ókna, ˝ywice, ˝elkoty, kleje, kity, spoiwa, wype∏niacze, dodatki, modyfikatory, osnowy kompozytowe, materia∏y jàdrowe, rdzeniowe, przetwórstwo gumy

Ochrona Êrodowiska sprz´t do czyszczenia pomieszczeƒ, sprz´t zapewniajàcy bezpieczeƒstwo, odzie˝ ochronna

Maszyny, narz´dzia produkcja i obróbka w∏ókien, maszyny do produkcji, impregnacji i ci´cia tkanin, formy, produkcja i obróbka ˝ywic, maszyny i narz´dzia stosowane w procesach, oprogramowanie

Us∏ugi us∏ugi CNC kompozytów, us∏ugi recyklingowe, organizacje normalizacyjne, wzornictwo przemys∏owe, badania i rozwój, us∏ugi doradcze

kompozyt-expo

W roku 2014 rozszerzyliÊmy tematyk´ KOMPOZYT-EXPO® o chemi´ przemys∏owà dla technologii materia∏ów kompozytowych, osnowy kompozytowe, a tak˝e przetwórstwo gumy oraz us∏ugi dla bran˝y kompozytowej. Jest to efekt Êledzenia potrzeb rynku bran˝y, zmian zachodzàcych w Êwiatowych trendach technologicznych, a przede wszystkim kolejny krok w stron´ przedstawienia odwiedzajàcym pe∏niejszej oferty innowacji i trendów, które stanowià w g∏ównej mierze o konkurencyjnoÊci Towarzyszàce i rentownoÊci firm. Targom seminaria i strefa prezentacji umo˝liwiajà przedstawienie najnowszych osiàgni´ç i potwierdzajà wielkie znaczenie kompozytów na rynku. Aby dotrzymaç kroku nowym trendom, zakres tematyczny Targów jest co roku uaktualniany, dzi´ki wspó∏pracy z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z polskich uczelni technicznych.

kompozyt-expo

®


Udzia∏ wTargach zapewnia: Dlaczego warto zostaç Wystawcà ⓦ wykorzystanie ogromnego potencja∏u sprzeda˝y

bezpoÊredniej ⓦ zaprezentowanie oferty profesjonalistom z ca∏ego Êwiata ⓦ zbudowanie sieci nowych kontaktów biznesowych ⓦ znalezienie nowych kana∏ów dystrybucji ⓦ zdobycie informacji o najnowszych trendach i innowacjach poprzez udzia∏ w towarzyszàcych konferencjach i seminariach ⓦ promocj´ rozwiàzaƒ technologicznych, produktów, surowców i materia∏ów poprzez udzia∏ w presti˝owym konkursie targowym

kompozyt-expo

®

Targi KOMPOZYT-EXPO® sà wa˝nym w bran˝y kompozytów wydarzeniem, stwarzajàcym Wystawcom mo˝liwoÊç bezpoÊredniego dotarcia do rynków Europy Ârodkowo-Wschodniej i tworzenia nowych relacji biznesowych.


W 2013 r. zaufali nam m.in.:

Profil działalnoÊci Wystawców:

Akzo Nobel, Allcomp, China National Building Materials, C-L, Dear Composites, Delphia Yachts, Diab, Dow Polska, Encocam, EuromereSprayCore, Evonik, FARRL, GDP Koral, Havel Composites PL, Keyence International, Kordarna Plus, Krosglass, Korropol, Leichtbau-Zentrum Sachsen, Magnum Venus Polska, Milar, NIEF Plastic Group, P-D Glasseiden, RAMPF Tooling, W Targach Rettenmaier Polska, Safilin, Stratiforme Polska, Techni® KOMPOZYT-EXPO sche Universität Dresden, Transtécnica, uczestniczymy pierwszy raz. Wolfangel, Organika-Sarzyna Nasze stoisko odwiedzi∏a du˝a liczba goÊci, zdobyliÊmy wiele cennych kontaktów. PrzyjechaliÊmy do Krakowa, poniewa˝ z uwagi na lokalizacj´, to dobre miejsce na nawiàzanie kontaktów biznesowych w tej cz´Êci Europy. Mike Ashmead COREX-Honeycomb

23% 21%

ⓦ maszyny, narz´dzia – ⓦ surowce, materia∏y –

ⓦ produkty poÊrednie kompozytowe – ⓦ us∏ugi –

19%

18% 16% 3%

ⓦ produkty kompozytowe – ⓦ ochrona Êrodowiska –

kompozyt-expo

®


Miejsce spotkaƒ bran˝y Od pi´ciu lat w Krakowie profesjonaliÊci z bran˝y kompozytów, stanowiàcy kadr´ zarzàdzajàcà (50% ogó∏u zwiedzajàcych), kadr´ kierowniczà R&D (26%), b´dàcy dyrektorami sprzeda˝y i handlowcami (10%), a tak˝e dyrektorami i kierownikami produkcji, marketingowcami czy reprezentujàcy sektor naukowy, majà mo˝liwoÊç poznaç najnowsze rozwiàzania technologiczne z dziedziny surowców i materia∏ów kompozytowych, maszyn produkcyjnych czy proJesteÊmy duktów kompozytowych. Ka˝dego roku na Targach dystrybutorem KOMPOZYT-EXPO® udzia∏ zagranicznych goÊci materia∏ów kompozytowych powi´ksza si´ (20% wzrost w roku 2013), i chcieliÊmy je zaprezentowaç Przyjecha∏em na Targi czyniàc to wydarzenie ∏àcznikiem rynku w Krakowie. Bardzo pozytywnie zaKOMPOZYT-EXPO® w celu polskiego z zagranicznymi. skoczy∏a nas frekwencja i zainteresorozpoznania rynku. Mam nadziej´, wanie naszà ofertà. Polski rynek kom˝e w∏aÊnie w tej cz´Êci Europy uda pozytów wcià˝ si´ rozwija, to widaç. nam si´ zaistnieç i nawiàzaç wspó∏OdbyliÊmy wiele profesjonalnych roprac´ z polskimi producentami. Przyjazd zmów i nawiàzaliÊmy obiecujàce do Polski i udzia∏ w tej imprezie by∏ bardzo relacje z nowymi partnerami. dobrym pomys∏em. ZdobyliÊmy du˝o cennych kontaktów. Tonino Rossetti Dear Composites SRL

Roberto Pettini Transtécnica Ind. Com. Rep. LTDA.


W 2013 r. odwiedzili nas m.in.:

Profil działalnoÊci Zwiedzajàcych: 39% 16% ⓦ wyposa˝enie, maszyny – 8% ⓦ motoryzacja – 6% ⓦ lotnictwo – 6% ⓦ badania i nauka – 5% ⓦ us∏ugi – 5% ⓦ projektowanie – 5% ⓦ budownictwo – 4% ⓦ marynistyka – 4% ⓦ recykling – 2% ⓦ produkty z kompozytów – ⓦ surowce, materiały –

3M, Airslide, Byk-Chemie, Fluid-Bag, Innovative Mobility Automobile, Johns Manville Slovakia, Lantor BV, Mitsubishi Polyester Film, SGL Technologies, Tiger Coatings, ABB, Arkema, Axxion Industries, Baltic Composites, Bas-Chem, BASF, Bodo Möller Chemie, Bombardier, Brande, BRB Cee, Brenor, Compin Polska, Delphi, Demag Cranes & Components, Dupont, Excellent, Grupa Azoty, Gühring, Keyser & Mackay, KGHM Polska Miedê, Klingspor, Lanxess, LM Wind Power, Lutz Industria, Margaƒski & Mys∏owski Zaklady Lotnicze, Mitsui W charakterze & Co. Deutschland Gmbh, Netzsch Instrumenty, Nobile, Penny Gondek, Wystawcy jesteÊmy na Pesa, Polyone Poland Manufacturing, Oknoplast, Rolls-Royce ReTargach KOMPOZYT-EXPO® gional Purchasing And Engineering, Rucker Polska, Saint-Gobain, po raz pierwszy. Kompozyty to Sandvik Polska, Sanitec “Ko∏o”, Siemens, TUV Nord, Valeo, bran˝a, która dynamicznie si´ rozwija Volvo Polska, Wawrzaszek ISS, Weiss Chemie + Technik, i widaç ten post´p w∏aÊnie tutaj - na Wojskowe Zak∏ady Lotnicze, WSK PZL-Rzeszów, WTH, Targach. Obrazujà to nowe technologie Zak∏ady Chemiczne Alwernia, ZPTSZ PZL Mielec w urzàdzeniach i w samych materia∏ach. Wa˝ne jest równie˝ to, ˝e nie ma tu ludzi z przypadku – sà wy∏àcznie specjaliÊci. Z roku na rok widaç rozwój Targów Zbigniew Weksej KOMPOZYT-EXPO®, g∏ównie GRM SYSTEMS s.r.o. po frekwencji i tym jak merytorycznie przygotowani sà odwiedzajàcy. Specyfika tych Targów jest taka, ˝e udaje si´ tu nawiàzaç takie kontakty, o jakie trudno by∏oby gdzie indziej. Cz´sto sà to ludzie, którzy przychodzà z w∏asnymi pomys∏ami. Udaje si´ nam zaraziç ich swoimi ideami i odwrotnie. Jacek Gajewski Rettenmaier Polska Sp. z o.o.

kompozyt-expo

®


Oferta skomponowana dla ka˝dego klienta Oferta “pod klucz” – kompletnie wyposa˝one stoisko, ∏atwe do szybkiego zaaran˝owania

Wieloletnie doÊwiadczenie w bran˝y targowej sprawia, ˝e jako pierwsi obserwujemy zmieniajàce si´ trendy wystawiennicze, a tak˝e potrzeby klientów. PrzygotowaliÊmy wi´c dla Paƒstwa ofert´ obejmujàcà powierzchnie wystawiennicze przeznaczone do w∏asnej aran˝acji, atrakcyjne formy stoisk, a tak˝e kompleks sal seminaryjnych przeznaczonych na spotkania z klientami, prezentacje produktów czy dyskusje.

Idealnie dopasowane do potrzeb – pe∏na identyfikacja wizualna, presti˝ i wyró˝nienie na tle konkurencji


Dodatkowe formy reklamy Efekt marketingowy udzia∏u w Targach mo˝na zwielokrotniç, wykorzystujàc dodatkowe mo˝liwoÊci reklamowe, takie jak: ⓦ zamieszczenie logo firmy na rewersie identyfikatorów targowych, które otrzymajà wszyscy Zwiedzajàcy ⓦ dystrybucj´ smyczy firmowych, które zostanà wydane wszystkim Zwiedzajàcym wraz z identyfikatorem targowym ⓦ umieszczenie logo firmy na torbie targowej, które b´dà dost´pne dla Zwiedzajàcych na terenie Targów ⓦ przeprowadzenie pokazu technicznego w Strefie Prezentacji Technicznej

kompozyt-expo

®


Kiedy 20-21 listopada 2014 r.

Gdzie EXPO Kraków

Termin zgłoszeƒ Do 20 paêdziernika 2014 r.

Promocyjne ceny Do 30 czerwca 2014 r.

Kontakt Targi w Krakowie Sp. z o.o. Zespó∏ Organizacyjny KOMPOZYT-EXPO® tel. 12 651 90 28, 12 651 90 16, 12 651 90 44 e-mail: kompozyty@targi.krakow.pl

www.targi.krakow.pl, www.expo.krakow.pl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.