Page 1

Regulament intern al Comitetul de Selectie

Art. 1 – Prezentare generala La nivelul GAL “Tara Vrancei” functioneaza un Comitet de Selectie, format din membri GAL, care este responsabil cu selectia proiectelor depuse in cadrul GAL. Lucrarile Comitetului de Selectie se desfasoara pe toata perioada de implementare a proiectelor in cadrul GAL “Tara Vrancei”. Scopul si obiectul de activitate – Comitetul de Selectie are ca scop luarea deciziilor privind admiterea, amanarea sau respingerea proiectelor, in conformitate cu Strategia de dezvoltare a teritoriului Tara Vrancei.

Art. 2 – Obligatiile Comitetului de Selectie Presedintele, membrii si secretarul Comitetului de Selectie au urmatoarele obligatii: a) de a respecta intocmai regulile stabilite in cadrul prezentului Regulament; b) de a respecta confidentialitatea lucrarilor, impartialitatea in adoptarea deciziilor Comitetului de Selectie si evitarea conflictelui de interese; c) adoptarea deciziilor se face aplicand regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Pentru transparenta procesului de selectie a proiectelor si pentru efectuarea activitatilor de control si monitorizare, la aceste selectii va lua parte si un reprezentat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale la nivel judetean, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurala Judetean; d) consemnarea de catre secretariatul GAL “Tara Vrancei” in minute si rapoarte a deciziilor adoptate in cadrul Comitetului de Selectie. e) dacă unul din proiectele depuse pentru selectie, aparţine unuia din membrii comitetului, în această situaţia persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi nu va participă la întâlnirea comitetului respectiv. f) Comitetul de Selectie se va reuni la sfarsitul fiecarei luni, daca exista proiecte depuse in cadrul GAL “Tara Vrancei”.

Art. 3 – Alcatuirea Comitetul de Selectie Comitetul de selectie al proiectelor este alcatuit din 7 membri, reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat, dupa cum urmeaza: -

Primaria Vidra – reprezentant Nicu Mica;

-

Obstea Viisoara – reprezentant Apostu Vasile;

-

Obstea Paulesti – reprezentant Bogdan Culita;


-

SC Tuvdor Prod SRL – reprezentant Tuvene Toader;

-

SC Prelucrarea Lemnului Veko SRL – reprezentant Peterfy Veronica Agota;

-

Asociatia Obstilor Vrancene – reprezentant Popa Valentin;

-

PFA Pascal Georgeta – reprezentant Pascal Georgeta;

Art. 4 – Lansarea sesiunii de depunere proiecte a) Criteriile de selectie aferente fiecarei masuri sunt prevazute in Ghidurile din PNDR in care se incadreaza Masurile specifice PDL, la care se adauga criteriile de selectie locale prevazute in Planul de Dezvoltare Locala. b) Metodologia de selectie este stabilita la nivelul GAL-ului – nu este obligat sa preia punctajele aferent criteriilor de selectie publicat in Ghidul Solicitantului pe plan national. Punctajele sunt stabilite in functie de prioritatile stabilite in Strategia de dezvoltare locala a GAL-ului. Punctajul maxim care poate fi acordat de catre Comitetul de Selectie este de 100 de puncte. c) Modificarea criteriilor de selectie se realizeaza cu aprobarea Consiliului Director prin inaintarea unei propuneri oficiale de modificare a Planului de Dezvoltare Locala si acceptare de catre AMPNDR a modificarilor, precum si incheierea unui act aditional la contractul de finantare cu APDRP Vrancea. d) Criteriile de selectie revizuite se aplica doar dupa data aprobarii schimbarii PDL-ului de catre AMPNDR. e) Pentru fiecare an calendaristic, Managerul GAL “Tara Vrancei” propune spre avizare Consiliului Director calendarul de lansare a sesiunilor de depunere proiecte si alocarea totala pentru fiecare masura in parte. f) Propunerea calendarului pentru sesiunile de depunere proiecte se poate modifica oricand de catre Consiliul Director. g) Perioada de desfasurare a unei sesiuni de depunere proiecte poate fi prelungita de catre Consiliul Director. h) GAL “Tara Vrancei” lanseaza apeluri de selectie a proiectelor pe plan local, folosind mijloace de informare mass-media. Apelul de selectie se adreseaza actorilor locali si potentialilor beneficiari ai masurilor de finantare propuse de GAL. Acestia pot propune proiecte ce vor fi implementate in teritoriul GAL “Tara Vrancei”. Apelul de selectie se lanseaza cu minim 30 de zile inainte de de data limita de depunere a proiectelor, astfel incat potentialii beneficiari sa aiba timpu suficient pentru pregatirea si depunerea dosarului de finantare. Proiectele se depun la sediul GAL “Tara Vrancei”, afisat in anuntul de lansare a sesiunilor.

Art. 5 – Procedura de selectie a) Potentialul beneficiar depune dosarul de finantare la sediul GAL “Tara Vrancei”, sub forma de Cerere de Finantare; se vor utiliza formularele de cereri de finantare aferente fiecarei Masuri in parte din PNDR, formulare care se gasesc si pe site-ul www.apdrp.ro.


b) La nivelul GAL se verifica conformitatea proiectului si respectarea criteriilor de eligibilitate, precum si prezenta tuturor documentelor solicitate. c) Personalul tehnic GAL “Tara Vrancei” va realiza inspectarea locului in care urmeaza sa se desfasoare proiectul pentru care se solicita ajutor si va elibera solicitantului un act din care sa reiasa ca lucrarile respective nu au fost demarate inainte de semnarea contractului de finantare. d) Comitetul de Selectie GAL va intocmi si completa Fisa de Verificare a criteriilor de selectie, care trebuie sa prevada atat criteriile de selectie prevazute in cadrul GAL “Tara Vrancei”, cat si criteriile de selectie stabilite la nivel national, in PNDR. Fisa de verificare a criteriilor de selectie trebuie sa fie semnata de 2 angajati ai GAL “Tara Vrancei” implicati in procesul de evaluare. e) Procesul de selectie a proiectelor se face in prezenta tuturor membrilor Comitetului de Selectie. Pentru a asigura transparenta procesului de selectie a dosarelor de finantare si pentru efectuarea actiunilor de control si monitorizare, la sedintele Comitetului de Selectie pentru selectarea proiectelor va participa si un reprezentant al MADR la nivel judetean, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurala Judetean. Deciziile Comitetului de Selectie se consemneaza intr-o minuta sau proces verbal intocmit de catre secretariatul GAL “Tara Vrancei” si va fi semnat de catre presedinte, membrii. f) Comitetul de Selectie GAL “Tara Vrancei” poate sa solicite informatii suplimentare beneficiarului, privind criteriile de selectie, conditiile de conformitate si eligibilitate, in cazul in care este necesar. g) Raportul de evaluare va cuprinde proiectele eligibile selectate si neselectate, neeligibile, valoarea acestora, numele solicitantilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obtinut. Acest raport de evaluare se posteaza pe site si la sediul GAL “Tara Vrancei”. h) In baza raportului de evaluare publicat, GAL anunta in scris potentialii beneficiari cu privire la rezultatul verificarii proiectelor. i)

In cazul in care un proiect este neeligibil, vor fi comunicate criteriile de eligibilitate care nu au fost indeplinite.

j)

Dupa finalizarea selectie proiectelor la nivelul GAL “Tara Vrancei”, lista cu proiectele aprobate va fi transmisa Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, impreuna cu un raport complet al sesiunii respective, in vederea semnarii contractelor cu beneficiarii finali ai finantarii.

Art. 6 – Procedura de solutionare a contestatiilor cu privire la rezultatul evaluarii proiectelor a) Contestatiile pot fi depuse la sediul GAL “Tara Vrancei” dupa publicare pe site a raportului de evaluare realizat de Comitetul de Selectie. Beneficiarii au la dispozitie 5 zile de la primirea notificarii cu privire la rezultatul evaluarii proiectului. Contestatiile vor fi depuse personal de catre solicitant. b) Vor fi considerate contestatii si analizate doar acele solicitari care contesta elemente legate de eligibilitatea proiectului, punctarea unor criterii de selectie, stabilirea valorii de departajare, valorea proiectului declarata eligibila, valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. c) Analizarea contestatiilor se realizeaza de catre Managerul GAL “Tara Vrancei” si eventual experti externi.


d) Pentru fiecare contestatie depusa se va intocmi un raport privind analiza contestatiei si solutia propusa. Daca solutia propusa in urma reevaluarii este diferita de cea din raportul de evaluare initial, se vor intocmi noi fise de evaluare. e) Termenul de rezolvare a contestatiilor este de 10 zile lucratoare, de la inchierea perioadei de primire a contestatiilor. Termenul se poate prelungi cu 5 zile lucratoare in cazul in care exista un numar mare de contestatii. f) Raportul privind solutionarea contestatiilor va fi afisat pe site-ul si la sediul GAL “Tara Vrancei”, iar solicitantii vor fi anuntati in scris asupra rezultatului reevaluarii dosarului de finantare. Art. 7 – Procesul de selectie a) Dupa realizarea raportului de contestatii, secretariatul GAL inainteaza Comitetului de Selectie un raport complet privind proiectele selectate inainte de contestatii si proiectele selectate dupa procesul de contestatie. b) Selectia proiectelor se face aplicand regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Pentru transparenta procesului de selectie a proiectelor si pentru efectuarea activitatilor de control si monitorizare, la aceste selectii va lua parte si un reprezentat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale la nivel judetean, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurala Judetean; c) Daca unul dintre proiectele depuse pentru selectare apartine unuia din membrii Comitetului de Selectie, in conformitate cu prevederile legale, persoana (organizatia) in cauza nu are drept de vot si nu va participa la intalnirea comitetului respectiv pentru sesiune de selectie in cauza. d) Pentru oricare dintre proiectele eligibile specifice fiecarei masuri in parte din PDL selectia se face in ordinea descrescatoare a punctajului de selectie. In cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora, se face in functie de valoarea eligibila a proiectului, in euro, in ordine crescatoare. e) Dupa parcurgerea procedurii de selectie, secretariatul GAL “Tara Vrancei” intocmeste minuta sau procesul verbal al intalnirii, care trebuie sa fie semnat de catre presedintele si membrii Comitetului de Selectie. Art. 8 – Reportatea fondurilor In cazul in care suma alocata pe masura in cadrul unei sesiuni de depunere proiecte nu a fost utilizata in totalitate, suma ramasa va fi reportata in cadrul urmatoarei sesiuni de depuneri proiecte.

Art. 9 – Prevederi finale Prezentul regulament se aplica pentru proiectele depuse incepand cu sesiunile de depunere proiecte organizate in anul 2012.

Regulament intern al Comitetul de Selectie  

Regulament intern al Comitetul de Selectie GAL "Tara Vrancei"