Page 1

Programul National de Dezvoltare Rurala – Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei Grupul de Actiune Local „Tara Vrancei” Data publicarii: 27.03.2014 1. Data lansarii apelului de selectie: 27.03.2014 2. Data limita de depunere a proiectelor: sesiune continua Numarul de referinta al sesiunii de proiecte: 8 Grupul de Actiune Local ”Tara Vrancei” anunta lansarea sesiunii de cereri proiecte pentru urmatoarele masuri din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala: Masura 112-Instalarea tinerilor fermieri, Masura 142-Infiintarea grupurilor de producatori, Masura 312-Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi, Masura 313-Incurajarea activitatilor turistice si Masura 322-Renovarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru econonomia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale (prin Decizia nr. 25/04.03.2014 a Consiliului Director GAL Tara Vrancei). 3. Locul si intervalul orar: depunerea proiectelor se va face la sediul GAL “Tara Vrancei” (loc. Naruja, jud. Vrancea), zilnic de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00–14:00. 4. Fondurile disponibile nerambursabile pentru dezvoltare rurala conform Masurilor de investitii din cadrul PNDR sunt prezentate mai jos: - Fondurile totale disponibile pentru Masura 112-Instalarea tinerilor fermieri sunt de 12.000 Euro, suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 112 este de 12. 000 Euro. - Fondurile totale disponibile pentru Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori sunt de 6.000 Euro si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul Masurii 142 este de 6.000 Euro. - Fondurile totale disponibile pentru Masura 312-Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi sunt de 18.718,40 Euro si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul Masurii 312 este de 18.718,40 Euro. Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 400.000 euro. - Fondurile totale disponibile pentru Masura 313-Incurajarea activitatilor turistice sunt de 155.359 Euro si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul Masurii 313 este de 70.000 euro. Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 400.000 euro.


- Fondurile totale disponibile pentru Masura 322-Renovarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru econonomia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale sunt de 194.312 Euro si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 322 este de 50.000 Euro. Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 400.000 euro. 5. Model de Declaratie prin care beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL Tara Vrancei toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre Beneficiar – ANEXA A.41 (Atentie: Solicitantii vor depune odata cu Cererea de Finantare si Declaratia Anexa A.41. Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la efectuarea platii). 6. Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie Comitetul de Selectie al proiectelor va fi format din 7 membri, dintre care: 1 membri din sectorul public al parteneriatului si 6 membri din sectorul privat al parteriatului. Procesul de Selectie se va face la sfarsitul celei de-a doua saptamani din luna, din doua in doua saptamani, pentru proiectele depuse in luna respectiva, conform Regulamentului intern al Comitetului de Selectie GAL Tara Vrancei. GAL „Tara Vrancei” ii va notifica in scris in termen de 3 zile si prin intermediul paginii web www.tara-vrancei.ro pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la sediul GAL “Tara Vrancei”. Contestatiile privind evaluarea proiectelor se vor depune la sediul GAL Tara Vrancei in termen de 5 zile de la data primirii notificarii. Dupa verificarea contestatiilor depuse se va emite Raportul Comisiei de contestatii, care se va publica pe pagina web www.tara-vrancei.ro, precum si la sediile primariilor din teritoriul Tara Vrancei in maxim 30 de zile. Anuntarea rezultatelor finale se va face in maxim 5 zile de la finalizarea Raportului de Contestatii si se va face pe pagina web a GAL Tara Vrancei. Cerintele de conformitate si eligibilitate, descrierea criteriilor de selectie si punctajele aferente criteriilor de selectie locala pentru sunt prezentate pe pagina web www.apdrp.ro si www.tara-vrancei.ro, conform Ghidului Solicitantului pentru masura 41 – versiunea 07 din februarie 2014. 112 - Instalarea tinerilor fermieri Categorii de solicitanti care pot obtine finantare nerambursabila: Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in varsta de pana la 40 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de Finantare), persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:


- are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE, - este situata pe teritoriul tarii; - este inregistrata in Registrul unic de identificare – APIA si Registrul agricol. Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Masura 112, sunt: - persoana fizica; - persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare: - individual si independent, ca persoana fizica autorizata; - ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale; - asociat si administrator unic al unei societati cu raspundere limitata – SRL, infiintata in baza Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Documente justificative: 1. Documente de proprietate/folosinta pentru exploatatia agricola: a) Documente solicitate pentru terenul agricol: • document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislatiei in vigoare (contract de vanzare-cumparare autentificat de notar, act de donatie autentificat de notar, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila cu punere in posesie, certificat de mostenitor unic autentificat de notar si alte acte care demonstreaza tertilor dreptul de proprietate conform legislatiei in vigoare); si/ sau • tabel centralizator - emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform legii, continand sumarul contractelor de arendare (cu o valabilitate de minim 5 ani, la data depunerii Cererii de Finantare) cu suprafetele luate in arenda pe categorii de folosinta si perioada de arendare. si/ sau • contract de concesionare, cu o valabilitate de cel putin 5 ani la data depunerii Cererii de Finantare. Contractul de concesiune va fi insotit de adresa emisa de concedent care contine situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a investitiilor prevazute in contract si alte clauze. • documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de proprietate conform legislatiei in vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arenda/ inchiriere/ contract de comodat. Suprafata de teren eligibila pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup si 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. b) Documente solicitate pentru cladiri:


• actul de proprietate • alte documente care demonstreaza dreptul de folosinta asupra cladirii. In cazul in care proiectul vizeaza si modernizarea cladirilor aceastea se vor face in baza Legii 50/ 1991, modificata si completata. In cazul realizarii de investitii, documentele de proprietate la punctul b) sunt obligatorii. c) Documente solicitate pentru animale, pasari si familii de albine: -extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscriptia veterinara (adeverinta eliberata de medicul veterinar de circumscriptie) din care sa rezulte: efectivul de animale detinut, al pasarilor si al familiilor de albine si data primei inscrieri a solicitantului in Registrul Exploatatiei, insotit de formular de miscare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); -solicitantii care au accesat PNA 2011-2013 vor prezenta documentele de achizitii de familii de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri si matci (facturi, ordine de plata, chitante, proces- verbal de predare primire); d) Copie din Registrul agricol emis de Primarii care sa confirme dreptul de proprietate si/ sau de folosinta (arenda/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor inregistrate pentru baza de productie, cu stampila primariei si mentiunea „Conform cu originalul”. 2. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/ 2008 in PFA sau II in termen de 30 de zile lucratoare de la primirea Notificarii privind selectarea Cererii de Finantare, cu specificarea codului CAEN pentru care se autorizeaza, urmand ca pana la acea data sa prezinte urmatoarele documente: - document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu APDRP); - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca solicitantul este autorizat conform OG 44/2008 in PFA sau II, codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul) si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 republicata; - certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare; 3. Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat si administrator unic, document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului in care se deruleaza operatiunile cu APDRP).


4.1 Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale emise de Directia Generala a Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au sediul social si punctele de lucru si graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul). sau 4.2 Pentru solicitantii neautorizati, persoane fizice: Certificate care sa ateste lipsa datoriilor catre bugetul local de la primariile pe raza carora isi au domiciliul. 5. Cazierul judiciar, fara inscrieri care privesc sanctiuni economico-financiare, al solicitantului. 6. Copia actului de identitate pentru solicitant si al sotiei/ sotului, pentru toti solicitantii care sunt casatoriti, dupa caz. 7.1 Pentru solicitantii autorizati conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat si administrator unic, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca solicitantul este asociat si administrator unic, solicitantul are sediul social sau punctul de lucru deschis la adresa exploatatiei agricole, codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 republicata. 7.2 Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare. 8. Copie dupa diploma de studii: • absolvent de liceu/ scoala profesionala/ scoala de arte si meserii in domeniul agricol, veterinar si economic cu profil agricol/absolvent a zece clase cu profil agricol, zootehnic si veterinar insotita de „Certificat de calificare profesionala (competente)”; • absolvent de liceu/scoala profesionala/ scoala de arte si meserii (altul decat cel cu profil agricol), care prezinta un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare, de minimum 150 ore, in domeniul agricol, veterinar si economic cu profil agricol. adeverinta pentru absolventii liceului sau a scolii profesionale/ scoala de arte si meserii din promotia 2012 (cu obligativitatea prezentarii diplomei de studii pana la semnarea contractului de finantare), care prezinta un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare, de minimum 150 ore, in domeniul agricol, veterinar si economic cu profil agricol. 4 Solicitantii care nu au certificate de calificare sau un certificat de absolvire in domeniul agricol veterinar si economic cu profil agricol vor prezenta: • adeverinta ca urmeaza cursuri de calificare in domeniul agricol veterinar si economic cu profil agricol, de minimum 150 ore, insotita de declaratia pe propria raspundere ca vor aduce certificatele pana la semnarea Contractului de Finantare cu Agentia.


9.1 Document (carte de munca sau adeverinta de la locul de munca) care atesta faptul ca solicitantul a desfasurat activitati in domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru cu cel putin 12 luni, inaintea instalarii sale pe cont propriu. sau 9.2 Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca este membru al unei familii de fermier si ca a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru in cadrul fermei (nu neaparat in ferma familiei de fermier) cu cel putin 12 luni inaintea instalarii sale pe cont propriu, insotita de declaratia conducatorului exploatatiei agricole unde a lucrat solicitantul, conform declarafiilor anexate pe site la adresa www.apdrp.ro. 10. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei. 11. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind exploatatia agricola ca nu a mai accesat Masurile 112 si 141 si/sau sotul/sotia si nu detine in proprietate/ folosinta alte terenuri, animale, pasari si familii de albine, in afara celor declarate in Planul de afaceri. 12.1 Document care atesta ca solicitantul este inregistrat intr-o forma asociativa, ca membru, inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, in domeniul proiectului emis de catre: - grupuri de producatori recunoscute in conformitate Ordonanfa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si funcfionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu modificarile si completarile ulterioare (document care atesta calitatea de membru al grupului de producatori declaratie scrisa aprobata de fondatori sau membrii consiliului de administratie); - grupuri si organizafii de producatori in sectorul fructe si legume recunoscute conform Hotararii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar �i organizafiilor de producatori in sectorul fructe �i legume (document care atesta calitatea de membru al grupului de producatori, declaratie scrisa aprobata de fondatori sau membrii consiliului de administratie); - societate cooperativa agricola, consituita conform legii nr.1/2005 (adeverinfa eliberata de cooperativa agricola insofita de copia dupa inregistrarea la Oficiul Registrului Comerfului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul, cererea de inscriere aprobata de adunarea generala); - cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (cerere de aderare avizata de consiliul de administratie si aprobata de adunarea generala, si declararea expresa a recunoasterii actului constitutiv, adeverinta privind calitatea de membru eliberata de cooperativa, actul constitutiv si statutul cooperativei, certificatul de inregistrare si certificatul constatator ORC al cooperativei); - organizafii de imbunatafiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (adeziunea la statut si la hotararile adunarilor generale adoptate pana la acea data, precum si dovada platii contributiei de inscriere si a cotizatiei pe anul in curs). - Organizafia Interprofesionala pentru Produsele Agroalimentare (OIPA):


- document care demonstreaza calitatea de membru al asociatiei in care este membru solicitantul: adeverinta emisa de OIPA care demonstreaza calitatea de membru a solicitantului in asociatie si a asociatiei in OIPA, document avizat de consiliul director insotit de statutul organizatiei. Acest document se ataseaza numai pentru dovedirea criteriului de selecfie „Solicitantul este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislafiei nafionale in vigoare”. 12.2 Angajament de agro-mediu pentru o perioada de 5 ani. Lista pachetelor existente: 1. Pajisti cu Inalta Valoare Naturala. 2. Practici Agricole Traditionale. 3. Pajisti Importante Pentru Pasari – pachet pilot. 4. Culturi verzi. 5. Agricultura ecologica 6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.). 7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu (Branta ruficollis). Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: -

are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator (sef) al acesteia; detine sau se angajeaza sa dobandeasca competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare; prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole; este membru al unei familii de fermier si a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru in cadrul fermei (nu neaparat in ferma familiei) cu cel putin 12 luni inaintea instalarii sale pe cont propriu. Se angajeaza sa urmeze, in primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesionala prin Masura 111 „Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinfe” in cel putin unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole, contabilitatea fermei, protectia mediului, agricultura ecologica, altele.


Punctaj si criterii de selectie:

Nr. Crt. 1 2 3

4

5

Masura 112 "Instalarea tinerilor fermieri" Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil vegetal/animal) într-o zona defavorizata. Solicitantul are în proprietate exploatatia agricola Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform legislatiei în vigoare grupuri de producatori, grupuri si organizatii de producatori in sectorul legume si fructe, societate cooperativa agricola, cooperative agricole, organizatii de imbunatatiri funciare, membrii ai unei asociatii care este membra in organizatii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare - OIPA, Solicitantul acceseaza masura de agro-mediu Solicitantul poate accesa urmatoarele pachete de agro-mediu: 1. Pajisti cu înalta valoare naturala 2. Practici agricole traditionale 3. Pajisti importante pentru pasari-pachet pilot 4. Culturi verzi 5. Agricultura ecologica

Puncta j GAL Tara Vrance i 25 20 10

5

Maxim 30 5 20 3 15 30


6

6. Pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 7. Terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru g창sca cu g창t rosu (Branta ruficolis). Solicitantul implementeaza un proiect care include actiuni de protectie a mediului TOTAL

1 1 10 100

Masura 142-Infiintarea grupurilor de producatori Documente obligatorii: 1. Aviz de recunoastere in conformitate cu prevederile legislatie nationale in vigoare, insotit de procesul verbal de constatare. 2. Certificat de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului/ Certificat de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor. 3. Copia actului de identitate pentru reprezentatul legal. 4. Dovada studiilor efectuate de catre reprezentatul legal: copie dupa diploma de studii/certificatul de formare si declaratia pe propria raspundere 5. Lista membrilor grupului de producatori. 6. Actul constitutiv al grupului de producatori. 8. Statutul grupului de producatori. 9. Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului in care se vor derula operatiunile cu ADPRD.

Categorii de solicitanti care pot obtine finantare nerambursabila, recunoscuti ca si grup de producatori conform legislatiei in vigoare: 1. Societati comerciale, conform Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 2. Societati agricole si alte forme de ascociere in agricultura, conform Legii 36/1991 cu modificarile si completarile ulterioare. 3. Asociatii conform Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005. 4. Cooperative agricole, conform Legii cooperatiei agricole 566/2004. 5. Orice alta forma juridica de asociere, conform legislatiei in vigoare.


Cerinte minime de conformitate si eligibilitate: -Sa fie persoana juridica infiintata la initiativa producatorilor agricoli si forestieri, cu scopul de a comercializa in comun produsele agricole si silvice ale membrilor, urmarind realizarea urmatoarelor obiective: a. planificarea si modificarea productiei conform cererii pietei, in special conform conditiilor de calitate si cantitate; b. promovarea concentrarii ofertei si plasarea pe piata a produselor obtinute de membrii sai; c. reducerea costurilor de productie si stabilirea preturilor la producator; d. promovarea utilizarii practicilor de cultivare, a tehnicilor de productie si gestiune a deseurilor care sa nu dauneze mediului inconjurator, in special pentru protectia calitatii apelor, a solului si a peisajului natural, precum si mentienerea si/sau promovarea biodiversitatii. -Alte conditii de recunoastere se refera la: • grupul de producatori este format din cel putin 5 membri; • sa comercializeze cel putin 75% din productia proprie prin intermediul grupului de producatori; • dovedeste prin evidenta contabila o valoare minima a productiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care solicta recunoasterea, de cel putin 10.000 Euro, echivalent in lei; • detine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, inregistrare si urmarire cantitativa, calitativa si valorica a productiei membrilor; • membrii grupului de producatori au obligatia de a plati contributiile financiare prevazute in actul constitutiv pentru infiintarea si functionarea grupului de producatori. -Sa aiba prevazute in actul constitutiv sau in statut obligatiile membrilor si ale grupului de producatori; -Sa dispuna de organe de conducere si mijloace tehnice care sa-i permita sa asigure managementul comercial si financiar pentru functionarea grupului de producatori. Finantare 1.Ajutorul public (FEADR + contributie nationala): 100% Sprijinul va fi calculat pe baza productiei comercializate anual de catre grupul de producatori, astfel: a) 5%, 5%, 4%, 3% si 2% din valoarea productiei comercializate de pana la 1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea si respectiv al cincilea an; b) 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% si 1,5% pentru valoarea productiei comercializate care depaseste 1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea si respectiv al cincilea an.


2. Sprijinul nu va putea depasi urmatoarele plafoane: 50.000 Euro (anul I); 50.000 Euro (anul II); 40.000 Euro (anul III); 30.000 Euro (anul IV); 30.000 Euro (anul V)

Masura 312-Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi Documente justificative: 1.Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ 2.In cadrul documentului se vor regasi obligatoriu urmatoarele elemente- codul CAEN al firmei de consultant; devizul general si devizele pe obiect; existenta „foii de capat�, care contine semnaturile colectivului; detalierea capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare si engineering si capitolul 5; partile desenate din cadrul sectiunii B (planuri de amplasare in zona, planul general, relevee, sectiuni etc.), sa fie semnate, stampilate. 3.Situatiile financiare/ Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale - declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului / Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiarain cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului /Situatiile financiare pentru verificarea incadrarii solicitantului in categoria firmelor in dificultate. 4.Documente pentru terenurile si cladirile / document incheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosinta al terenului sau dreptul de folosinta prin concesionare/Document care sa ateste dreptul de proprietate asupra cladirii / document incheiat la notariat. 5.Certificat de urbanism/ Autorizatie de construire. 6.Clasarea notificarii / Adresa de negatie / Decizia etapei de incadrare / Acord de mediu. 7.Documente de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de institutii financiar bancare). 8.Document de la banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului aferent proiectului. 9.Certificate de atestare fiscal. 10.Graficul de esalonare a datoriilor, in cazul in care aceasta esalonare a fost acordata. 11.Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului 12.Avizul sanitar/ Notificare privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena/Notificare ca investitia nu face obiectul evaluarii conditiilor de igiena.


13.Autorizatia Sanitara/Notificarea de constatare a conformitatii unitatii cu legislatia sanitara/Autorizatia Sanitar-veterinara/Dovada inregistrarii pentru siguranta alimentelor/Nota de constatare privind conditiile de mediu. 14.Actul constitutiv al societatii cooperative mestesugaresti / de consum. 15.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. 16.Declaratia pe propria raspundere caisi va deschide punct de lucru in spatiul rural. 17.Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor. 18.Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislatiei in vigoare/Certificat de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale umane/veterinare. 19.Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila. 20.Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze. 21.Copie dupa diploma de studii/ dovada detinerii de aptitudini manageriale/marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect 22.Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la neincadrarea in categoria firmain dificultate 23.Declaratia, semnata de persoana autorizatasa reprezinte intreprinderea 24.Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis.

Cerinte minime de conformitate si eligibilitate: -Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural; -Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei; -Micro-intreprinderea trebuie sa nu fie in dificultate; -Beneficiarul sau responsabilul de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale/marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect sau sa le dobandeasca pana la efectuarea ultimei plati; -Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective; -Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/autorizatiile de mediu necesare investitiei;


-Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani; -Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali.

Punctaj si criterii de selectie Nr. Crt

Criterii de selectie

1

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare in ultimii 3 ani Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca/ 25.000 Euro investiti Proiecte care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat

2 3 4 5

6

Proiecte derulate de femei / tineri cu varsta panain 40 de ani la data depunerii proiectelor (Proiecte ale caror solicitant sunt reprezentati de tineri (persoane panain 40 de ani) Micro-intreprinderi nou infiintate (start-up-uri) - cu exceptia celor ce isi propun servicii de mecanizare - ce isi propun investitii in servicii de mecanizare Proiecte ce vizeaza dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare

Puncta j GAL 5 10 15 20 maxim 20 20 5 10


7 8 9

Proiecte ce vizeaza achizitionarea de echipamente pentru producerea energiei din alte surse regenerabile decat biocombustibilii Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii unei forme asociative recunoscute conform legislatiei in vigoare

10 5 5

Masura 313-Incurajarea activitatilor turistice Documente justificative: 1. Studiu de fezabilitate (Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei)/Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii/ Memoriu justificativ 2. Situatiile financiare (bilant formularul 10, cont de profit si pierderi formularul 20 si formularele 30 si 40) /Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent / Declaratia de inactivitate. 3. Certificat de urbanism/Autorizatie de construire pentru proiecte 4. Pentru comune si ADI-uri - Inventarul domeniului public/ privat si Hotararea consiliului local (daca exista modificari) / Avizul/ acordul administratorului/ proprietarului terenului si/sau Document ce atesta proprietatea asupra terenului 5. Pentru ONG/ Micro-intreprinderi/Persoane fizice, Document care atesta dreptul de proprietate asupra cladirii, Document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului Sau Contract de concesiune pentru terenul/Alt document incheiat la notariat Pentru constructiile definitive solicitantul trebuie sa prezinte documente care sa certifice dreptul real principal. Pentru constructiile cu caracter provizoriu, un contract de comodat/ locatiune (inchiriere) asupra terenului. 6. Notificare privind intentia de realizare a proiectului 7. Avizul sanitar / Notificare privind constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igienasi sanatate publica 8. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar. 9. Pentru unitatile care se modernizeaza: Autorizatia Sanitar-veterinara/ Dovada inregistrarii pentru siguranta alimentelor/Notificare de constatare si Nota de constatare privind conditiile de mediu.


10. Pentru comune si ADI: Hotararea Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului. 11. Pentru ONG-uri: Declaratie pe propria raspundere referitoare la instrumentarea proiectului. 12. Certificat de inregistrare fiscala. 13. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului. 14.Angajamentul Persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze ca PFA. 15. Pentru ONG: a) Incheierea privind inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor b) Actul constitutiv c) Statutul asociatiei si fundatiei 16. Pentru ADI-uri: a) Incheierea privind inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor b) Act de infiintare si statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 17. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (cod CAEN, punctual de lucru) 18. Pentru investitiile noi Declaratie pe propria raspundere caisi va deschide un punct de lucru in spatiul rural. Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor. 19. Raportul asupra utilizarii altor programelor de finantare nerambursabila. 20.Documente de la solicitant care sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare ale proiectului. 21.Document de la banca/ trezorerie cu datele de identificare ale bancii/ trezoreriei. 22. Certificate de atestare fiscala. 23. Graficul de esalonare a datoriilor, in cazul in care aceasta esalonare a fost acordata. 24. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la neincadrarea in categoria „firme in dificultate�. 25. Aviz specific privind amplasamentul si functionarea obiectivului. 26. Declaratie pe propria raspundere ca modernizarea structurii de primire turistica va presupune in mod obligatoriu cresterea nivelului de confort cu cel putin o floare/ stea. 27. Certificat de clasificare eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru structura de primire turistica respectiva (in cazul modernizarii/ extinderii). 28. Copie dupa diploma de studii/ certificate de formare profesionala / Declaratie pe propria raspundere (pana la finalizarea proiectului va urma un curs de pregatire profesionala). 29. Pentru investitiile in agroturism:


Document eliberat de Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis. 30. Adresa emisa de Consiliul judetean/ ADR care sa confirme ca investitia se incadreazaintr-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana, daca este cazul. 31. Alte documente justificative, avize. Cerinte minime de conformitate si eligibilitate: -Micro-intreprinderile, atat cele existente, cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural (atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural). Toti beneficiarii acestei masuri trebuie sa fie inregistrati si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural. -In cazul investitiilor in agroturism, beneficiarul/ membrul gospodariei agricole trebuie sa desfasoare o activitate agricolain momentul aplicarii. -Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei. -Micro-intreprinderea sa nu fie in dificultate. -Structurile de primire turistica rurale vor fi in conformitate cu normele de clasificare prevazute in legislatia nationalain vigoare (Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1051/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism cu modificarile si completarile ulterioare). -Pentru investitii noi, modernizare si extindere in cazul structurilor de primire turistica rurale, altele decat cele agroturistice, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele -Pentru investitii in structuri de primire agro-turistica se va respecta definitia agroturismului datain cadrul acestei fise, iar nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum o margareta. -In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistica, exceptand schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire agroturistica -Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte prevederile PUG. -Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/ pastreze arhitectura specifica locala -Pentru investitiile noi in structurile de primire turistica, suprafata de teren aferenta structurii de primire turistica (inclusiv in structuri de primire agroturistica) trebuie sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare, in domeniul turismului in vederea evitarii supraaglomerarii si a fragmentarii excesive a peisajului natural. -Angajament din partea beneficiarului ca va introduce obiectivul investitional in circuitul turistic.


-Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect trebuie sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale/ marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta/ cursuri de formare profesionala absolvite – cel putin nivel de initiere, cursuri de calificare, etc.) sau sa le dobandeasca pana la efectuarea ultimei plati -Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective. -Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/ autorizatiile de mediu4 necesare investitiei, sa respecte dupa caz cerintele de mediu specifice investitiilor in perimetrul ariilor protejate sau sa prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si acordurile conform legislatiei in vigoare, in domeniul mediului. In situatia in care beneficiarul nu prezinta toate autorizatiile solicitate inainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil. -Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. -Beneficiarul trebuie sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului.

Punctaj si criterii de selectie Nr. Puncta Criterii de selectie Crt. j GAL Pentru componentele a) Investitii in infrastructura de primire turisticasi b) Investitii in activitati recreationale


1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare in ultimii 3 ani. Proiecte din zone cu potential turistic ridicat, dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de vedere UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice Proiectele care prin activitatea propusa creaza mai mult de un loc de munca/ 25.000 Euro investiti

10 Maxim 10

Proiecte ale caror solicitant sunt reprezentati de tineri (persoane panain 40 de ani) Proiecte de investitii in activitati recreationale Proiecte care au in componentasi investitii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate in scopul desfasurarii activitatii turistice Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si promovarea culturii traditionale prin achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de marca, in vederea amenajarii structurilor de primire turistice Proiecte de investitii in agroturism ai caror aplicanti nu au beneficiat de sprijin pentru investitii prin masurile Axei 1 Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau sunt membrii unei forme asociative, recunoscute conform legislatiei in vigoare Proiecte integrate care combina minim 2 actiuni din componentele a), b), c) sau d)

5 10 10 10 10 10 10 15 5 5 5


Masura 322-Renovarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru econonomia si populatia ruralasi punerea in valoare a mostenirii rurale Documente justificative: 1. Memoriu justificativ / Studiu de fezabilitate/ Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii. 2. Certificatul de urbanism / Autorizatie de construire pentru proiecte care prevad constructii. 3. Documente pentru teren/cladiri: a) Pentru primarii si ADI-uri – documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenurilor/cladirilor sau contracte de concesiune; b) Pentru ONG, asezaminte culturale, institutii de cult - document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului si constructiilor sau contract de concesiune; c) Pentru persoane fizice si juridice - Document care sa ateste dreptul de proprietate; 4. Adeverinta conform Protocolului incheiat intre APDRP si ANPM sau Acord de mediu insotit, daca este cazul de studiul de impact. 5. Acord de acces pentru investitia de infiintare si extindere a retelei publice locale de alimentare cu gaz. 6. Avizul de amplasament sau Aviz de racordare. 7. Avizul sanitar / Notificare (conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica) 8. a) Avizul eliberat de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Judeteana. b) Aviz din partea Autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. 9. Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente si pentru investitii de restaurare, consolidare si conservarea obiectivelor de patrimoniu 10. Pentru primarii si ADI-uri: Hotararea Consiliului Local / Consiliilor Locale pentru instrumentarea proiectului - Pentru celelalte categorii de solicitanti eligibili se va prezenta angajamentul ca vor asigura mentenanta investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data in exploatare. 11. Actul de infiintare si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara. 12.Certificatul de inregistrare fiscala. 13.Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului. 14. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica: faptul ca societatea este in functiune, codul CAEN conform activitatii pentru care se solicita finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul). 15. Pentru ONG-uri si ADI-uri. Certificatul de inregistrare solicitat doar pentru institutii de cult.


Document privind infiintarea, organizarea si functionarea asezamantului cultural, solicitat pentru asezaminte culturale. 16. Lista agentilor economici si a institutiilor de interes public si Lista gospodariilor care au depus la primarie adeziunea. 17. Hotararea consiliului parohial privind realizarea investitiei si asigurarea Cofinantarii. 18. Precontract cu o firma autorizata, vizand ridicarea, sortarea deseurilor si transportul acestora la un depozit zonal. 19. Declaratie pe proprie raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinantare. 20. Document de la banca/trezorerie cu datele de identificare ale bancii/trezoreriei. 21 .Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de Minimis. 22. Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale. 23. Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila. 24. Autorizatiile de functionare pentru reteaua de alimentare cu apa si/sau canalizare. 25. Aviz tehnico-economic care sa se certifice ca investitia in apa/apa uzata propusa prin proiect respecta solutia tehnica. 26. Adresa emisa care sa confirme ca investitia se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana. 27. Aviz eliberat de Apele Romane care sa certifice ca investitia in reteaua de alimentare cu apa se realizeaza intr-o zona in care apa este insuficienta. 28. Buletin de analiza a apei emis de un laborator acreditat . 29. Situatia achizitiilor publice efectuate pana la depunerea Cererii de Finantare. 30. Acord de parteneriat. 31. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz).

Cerinte minime de conformitate si eligibilitate: -Proiectul trebuie sa fie realizat in spatiul rural conform definitiei din PNDR iar beneficiarul se identifica intruna din categoriile de beneficiari definite. -Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati / investitii din alte fonduri comunitare sau nationale. -Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei. -Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei. -Proiectul propus este in conformitate cu normele de mediu2 (inclusiv Directiva Cadru Apa3) si legislatia in vigoare cu privire la normele de siguranta intransport / energie. -Proiectele de investitii in infrastructura de apa / apa uzata vor trebui sa prezinte fie un aviz tehnico-economic din partea operatorului regional acolo unde acesta exista, fie un aviz din partea consiliului judetean prin care se dovedeste si conformitatea proiectului cu strategia


regionala/judeteana de apa/apa uzata, iar in cazul in care un astfel de proiect nu se regaseste in situatiile mai sus mentionate, proiectul va fi insotit de angajamentul autoritatilor locale de a asigura gestionarea si mentenanta investitiei. -Investitia sa respecte Planul Urbanistic General. -Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica locala. -Orice beneficiar al acestei masuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale pe intreaga perioada de programare (2007- 2013). -Pentru investitiile in infrastructura fizica de baza, beneficiarii trebuie sa prezinte lista cu semnaturi ale locuitorilor, agentilor economici si institutiilor publice care au depus la primarie adeziunea privind necesitatea investitiei si angajamentul de racordare din surse proprii la reteaua de apa/canalizare/gaze /energie electrica sau acordul privind plata colectarii deseurilor. -Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei. Punctaj si criterii de selectie nr.cr t 1 2

3 4

Puncta j GAL 10

Criterii de selectie Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat: - localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%) - localitati cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%) - localitati cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%) Proiecte integrate de investitii Proiecte de investitii ĂŽn infrastructura sociala - realizate de catre ONG uri Ĺ&#x;i unitati de cult - realizate de catre comune - realizate de comune Ĺ&#x;i A.D.I.-uri

Maxim 10 10 7 5 5 Maxim 20 20 10 5


5

6 7 8

Promoveaza investitii în scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale - ONG-uri, unitati de cult, aşezaminte culturale, PF si SC care detin obiecte de patrimoniu - comune, în parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale - realizate de catre comune şi A.D.I.-uri Proiecte care includ actiuni de protectie a mediului. Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativa sau membrii Proiecte ale caror solicitant sunt reprezentati de tineri (persoane pană în 40 de ani)

Maxim 20 20 10 7 10 20 5

7. Data si modul de anuntare a rezultatelor: Rezultatele vor fi afisate la sediul GAL si vor fi postate pe www.tara-vrancei.ro dupa etapa de evaluare si rezolvarea contestatiilor.Toti solicitantii vor fi notificati inscris privind rezultatul evaluarii si selectiei conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selecţie şi al Comisiei de Contestaţii din cadrul GAL Tara Vrancei. Modul de anuntare a rezultarelor va fi bilunar, dupa validarea Raportului de Selectie, pe pagina web www.tara-vrancei.ro . 8. Datele de contact: Pentru mai multe informatii detaliate va rugam sa ne contactati la galtaravrancei@tara-vrancei.ro, telefon fix 0237-677.380, mobil 0730.162.766, 0767.874.215 sau vizitati www.tara-vrancei.ro . Model de Declaratie Prin care beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP catre beneficiarANEXA A.41 Solicitantii vor depune odata cu Cererea de Finantare si Declaratia-ANEXA A.41 Raportarea se va realiza, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii.


ANEXA–A.41 Declaratie Subsemnatul/a...................................,

domiciliat/a

in localitatea.............................., str.........................................., nr....,bl...., ap...., et..., sc...,

judetul................................, codul postal, posesoare a actului de identitate ....... seria ......, nr. ............, codul numeric personal ………………………………………………………. .........................., in calitate de solicitant al finantarii Asociatia Grupul de Actiune Local Tara Vrancei, pentru proiectul

cu titlul ……………………………… ………………………………………………………………ma angajez:

- Ca dupa ce proiectul depus de mine va fi selectat, si voi semna contractul de finantare cuAPDRP, sa raportez catre Asociatia Grupul de Actiune Local Tara Vrancei,toate platile aferente proiectului, ce vor fi efectuate de APDRP catre mine, in calitate de beneficiar al proiectului; - Sa realizez aceasta raportare, dupa primirea de la CRPDRP a Notificarii cu privire la confirmarea platii si in maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii. - Imi asum faptul ca in situatia in care se constata ca aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, ca persoana semnatara sunt pasibila de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. Data:……………………. Semnatura: ……………… Stampila (daca e cazul)

GAL TV apel lansare sesiune proiecte martie 2014