Page 1

ООУ “ВАНЧО ПРКЕ “- ДЕЛЧЕВО

PROGRAMA ZA DODATNA NASTAVA PO ANGLISKI JAZIK-VIII одд. ZA U^EBNA 2010 – 2011 GODINA

Nastavnik: Jagoda Eftimovska


Reden broj

1.

Sodr`ina Сегашни времиња(Present Simple and Present Continuous) Минати времиња(Past Simple and Past Continuous)

2. Разлики помеѓу Past Simple and Present Perfect Tense

3. 4.

Изразување на иднина (“will” and “going to”) Изразување на иднина (“will” and “going to” and Present Continuous )

5. Граматички вежби со сите учени граматички времиња –прв час

6. 7.

Граматички вежби со сите учени граматички времиња – втор час Диктат

8.

9.

Релативни реченици со : who; which; whose

Cel

Vreme na realizacija

Повторување на двете времиња-образување и употреба и изработка на вежби за употреба на двете

Октомври 2010

Повторување на двете времиња-образување и употреба и изработка на вежби за употреба на двете

Октомври 2010

Повторување на двете времиња-образување и употреба и изработка на вежби за употреба на двете

Октомври 2010

Да се направи разлика во тоа за каков вид на иднина зборуваме со“will” а за каков со“going to”

Октомври 2010

Да се направи разлика во тоа за каков вид на иднина зборуваме со“will” , за каков со“going to”а за каков со Present Continuous

Ноември 2010

Да се направи разлика кое време во какви ситуации се користи и да се потврди како се образува секое од нив

Ноември 2010

Да се направи разлика кое време во какви ситуации се користи и да се потврди како се образува секое од нив

Ноември 2010

Да се вежба правилно пишување кое е значаен сегмент во изучувањето на еден странски јазик

Ноември 2010

Да се повтори и извежба употребата на релативните заменки who; which; whose при образување на зависно-односни реченици

Декември 2010

Resursi Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Слободна литература-извадок

Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови


Reden broj

10.

Sodr`ina Степенување на придавки(компаратив и суперлатив) Степенување на придавки(компаратив и суперлатив)

Cel Да се утврдат теоретските знаења за начинот на степенување на сите видови на придавки Да се применат теоретските знаења вво пракса т.е да се употребат во реченици

Vreme na realizacija Декември 2010 Декември 2010

11. Членови –определен (the) и неопределен(a/an)

Да се направи разлика кога се употребува определениот член, а кога неопределениот

Декември 2010

12. Употреба на членовите (the; a/an) и прилозите some и any

Да се утврди разликата помеѓу нив и да се употребуваат во реченици

13. Придавки и прилози за начин

Да се повтори разликата помеѓу нив, да се препознаваат во реченици и да се составуваат реченици со нив

Фебруари 2011

Модални глаголи(can/can’t; must/mustn’t; have to/don’t have to; would; could; should; need to/needn’t

Да се применуваат модалните глаголи во реченици препознавајќи со кој од нив што е изразено

Фебруари 2011

Пасивни реченици во сите граматички времиња

Да се научи што истакнуваме со пасивнит говор и како се прават пасивни реченици во сите граматички времиња составувајќи формули за тоа Применување на пасивни реченици во сите граматички времиња

Фебруари 2011

14.

15. 16.

Јануари 2011

17.

Пасивни реченици во сите граматички времиња

18.

Условни реченици( Zero, First and Second Conditional)

Да се утврдат теоретските знаења за сите три типа на условни реченици(Zero, First and Second Conditional) –употреба и образување

Фебруари 2011

Март 2011

Resursi Наставник Граматики на англиски јазик Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Интернет: www.englischhilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Наставник Граматики на англиски јазик Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Интернет: www.englischhilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Наставник Граматики на англиски јазик Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en


Reden broj

19.

Vreme na realizacija

Sodr`ina

Cel

Условни реченици( Zero, First and Second Conditional)

Да се состават реченици во сите три типа и да се препознае и употреби соодветен тип на услов во реченици

Март 2011

Да се направи разлика во употребата на истите

Март 2011

Герунд(глаголска именка) и инфинитив

20.

Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Интернет: www.englisch-

Да се употребат сите видови на заменки во реченици

21.

Заменки(лични за подмет и предмет,присвојни,неопределени, показни

Да се создаваат нови зборови од одреден корен и истите да се употребуваат во реченици

Април 2011

22.

Фамилии на зборови(корен и новосоздадени зборови со префикси и суфикси) Директен и индириктен говор

Да се трансформираат реченици од директен говор во индиректен говор односно да се прераскажува нечиј говор

Април 2011

Вежби за слушање и читање

Да се вежба разбирање од слушање и читање

Април 2011

Пишување на есеј на тема “My dream job”

Да се вежба вештината пишување

Април 2011

Интернет

Предлози за време(at, in, on)

Уптребување на предлозите за време во реченици

Мај 2011

Интернет: www.englisch-

23.

Март 2011

Resursi

24. 25. 26.

27.

Прилози за количина(many/much; a few; a little; a lot)

Да се употребуваат во реченици

Мај 2011

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Слободна литература-извадок Тестови од натпревари Касета

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови


Reden broj

28.

Sodr`ina Образување на прашални реченици Комплексни тестови

29. Комуникација на тема”My future plans”

30.

Cel

Vreme na realizacija

Да се составуваат прашални реченици во сите граматички времиња(Yes/No questions; Wh.questions)

Мај 2011

Да се провери наученото во текот на целата година преку решавање на тестови

Мај 2011

Да се вежба изговор и комуникациски способности

Мај 2011

Resursi Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en Граматики на англиски јазик Наставни листови Интернет: www.englisch-

hilfen.de/en

63410391-Programa-Za-Dodatna-Nastava-za-VIII-odd (1)  
63410391-Programa-Za-Dodatna-Nastava-za-VIII-odd (1)  

Nastavnik: Jagoda Eftimovska ООУ “ВАНЧО ПРКЕ “- ДЕЛЧЕВО 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Октомври 2010 Октомври 2010 Октомври 2010 Октомври 2010 Д...

Advertisement