Page 1

ПЛАНИРАЊЕ НА ТЕСТОТ


Планирање на тестот

 Кои наставни содржини ќе ги опфати?  За кои наставни цели ќе биде наменет?  По колку прашања ќе ѝ бидат посветени на секоја наставна цел применета на секоја наставна содржина?


Дефинирање на наставните содржини

 Се идентификуваат пошироките наставни содржини (тематски подрачја) според наставните програми

 Се определува комплексноста (обемноста) на секоја наставна содржина посебно во однос на сите наставни содржини (број на часови)  Од вкупниот процент кој соодветствува на целиот тест (=100%) се определува процентот што ќе ѝ припадне на секоја конкретна наставна содржина


Дефинирање на наставните содржини

Наставни содржини

Обемност изразена во наставни часови

Обемност изразена во проценти

I

5

25 %

II

6

30 %

III

3

15 %

IV

4

20 %

V

2

10 %

20

100 %


Дефинирање на наставните цели

 Се определува важноста на секоја наставна цел посебно во рамките на сите наставни цели заедно Наставни цели

Важност изразена во проценти

A: познавање

40%

Б: сфаќање

40%

В: примена и ПНЗ

20%

100%


Подготовка на табелата на спецификација

Табелата на спецификација е дводимензионална табела во која се обединуваат дефинираните наставни цели како една димензија и дефинираните наставни содржини како друга

 Овозможува појасно дефинирање на содржината на тестот преку поврзување на наставните цели со наставните содржини


Табела на спецификација

По колку прашања за секоја наставна цел применета за секоја наставна содржина?  Најпрво се одредува бројот на прашањата што се однесуваат на секоја наставна цел посебно и на секоја наставна содржина посебно  Некои наставни цели не можат да бидат поврзани со сите наставни содржини


Табела на спецификација

A познавањ е

Б sfaќawe

В примена и povisoki

I

3

3

1-2

25% - 7-8

II

3-4

3-4

2

30% - 9

III

2

2

1

15% - 4-5

IV

2-3

2-3

1

20% - 6

V

1

1

0-1

10% - 3

40% - 12

40% - 12

20% - 6

100% - 30

5_tabela na specifikacija  

ПЛАНИРАЊЕ НА ТЕСТОТ  Кои наставни содржини ќе ги опфати?  За кои наставни цели ќе биде наменет?  По колку прашања ќе ѝбидат посветени на...