Thơ Tân Hình Thức Việt

Ho Chi Minh, VN

“Thơ Tân hình thức” là một hình thức tối giản của báo giấy, đáp ứng nhu cầu chuyển tải qua các phương tiện truyền thông hiện đại. Đó là một quan niệm tuyệt vời, và là một đóng góp quan trọng đối với văn học thế giới. Có lẽ ý tưởng xưa về nền "cộng hòa văn chương" có thể nổi lên lần nữa trong thời đại nơi tất cả đều nhận ra tính nhân bản chung của chúng ta và tìm kiếm cho văn học nghệ thuật một nền tảng đúng hơn, vì sự đồng cảm hơn là hệ tư tưởng. Nhà thơ & học giả Frederick Turner Tranh: Nguyễn Đăng Thường Tan Hinh Thuc Publishing Club

https://www.thotanhinhthucviet.vn