Festival Tanec Praha 2023: Katalog

Page 1

katalog catalogue

Praha, Brno, Broumov, České Budějovice, Hradec Králové, Choceň, Jihlava, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Kladruby, Liberec, Litomyšl, Louny, Malovice, Manětín, Olomouc, Ostrava, Pacov, Pardubice, Plzeň, Sušice, Tábor, Varnsdorf, Vimperk, Volyně

35 th International Dance Festival TANEC PRAHA 03. 6. 28. 6. 2023

35. ročník Mezinárodního festivalu TANEC PRAHA 2023 se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Martina Baxy a primátora hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.

Poděkování patří všem, kteří se podílí na přípravě a realizaci festivalu, účinkujícím umělcům, partnerům, členům týmu a všem příznivcům tance.

35th International Dance Festival TANEC PRAHA 2023 is held under the auspices of the Ministre of Culture of the Czech Republic Mr. Martin Baxa and Mayor of the Capital City of Prague Mr. Bohuslav Svoboda.

Thank you to everyone who contributes to the preparation and realization of the festival, to the performing artists, partners, team members and to all enthusiasts.

Texty Texts: Marie Niček, Yvona Kreuzmannová a účinkující umělci / performing artists

Překlady Translation: Marie Niček, Kateřina Vorlická, Andre Swoboda

Editor: Zuzana Bednarčiková

Grafický design Graphic design: Roman Číhalík

Tisk Printer: Chapiteau

Náklad Number of copies: 2000 ks

Červen June 2023

© Tanec Praha 2023

03
04 Dospělý Adults Family Friendly Junior Open Air Workshopy Workshops OBSAH CONTENT Úvodní slovo Foreword Program festivalu – Praha a regiony Festival program – Prague and regions Představení hlavního programu Performances – main program Doprovodný program Accompanying program Místa konání Festival venues Partneři Partners Vstupenky Tickets 6 10 18 92 96 98 100

to se nedá popsat, to se musí zažít impossible to describe, has to be experienced

05

Již 35 let přináší festival TANEC PRAHA vždy v závěru divadelní sezony výjimečné zážitky do Prahy a stále více i regionů. Letos zavítá hned do 25 měst a obcí po celé České republice. Je to výsledkem neuvěřitelného úsilí celého týmu manažerek a všech dalších nepostradatelných profesí, které s tak rozsáhlou akcí souvisejí. Dovolte mi vyslovit velké díky právě těm, jejichž jména nejsou na plakátech, ale bez nichž bychom nikdy nebyli tam, kde jsme!

Samozřejmě naší hluboké úctě se těší všichni umělci a soubory, které jsme vybrali na program a kteří potvrzují mimořádnou barvitost tanečního a pohybového umění, počínaje etablovanými jmény jako jsou Jan Martens, Silvia Gribaudi, Peeping Tom, Yasmeen Godder či Oona Doherty a konče českými a v Čechách působícími umělci.

Jednou za 4 roky se časově potkáváme s Pražským Quadriennale a to je příležitost vytvořit i specifický program pro zahraniční hosty, zviditelnit tak kvality domácí scény a také pozvat “Visiting Artists” na obě akce. Díky Národnímu plánu obnovy nabízíme i spolupráci našich umělců s Flávií Tápias z Brazílie, což navazuje na letité propojování české scény se zahraničím.

Těší nás spolupráce se všemi dalšími partnery, na prvním místě jsou to Ministerstvo kultury ČR a Hlavní město Praha, ale také statutární města Plzeň, Brno, Ostrava a kraje jako Královéhradecký a Plzeňský, které si váží přínosů takové akce v regionech. Řada bilaterálních partnerství a mediální podpora České televize a mnohých dalších dotvářejí obraz synergie práce neziskovky v rámci celé ČR i mezinárodně.

Tíživá situace na Ukrajině nám denně připomíná, jak je třeba si vážit podmínek, v nichž můžeme tvořit a vychutnávat umění. Letos se nám podařilo pozvat více umělkyň z této země a mapovat potenciál její taneční scény. Věříme, že festival může přispívat ke vzniku nových spoluprací napříč kontinentem, koneckonců Big Pulse Dance Alliance je skvělým příkladem mimořádné role festivalů jako koproducentů a iniciátorů nové tvorby. Podpora mladých talentů díky platformě Aerowaves a mnohé další zahraniční spolupráce doplňují obraz o tom, co zajímavého se ve světě tance odehrává. Myslíme i na nejmladší diváky, a to od batolat až po teenagery, program je pestrý, každý si v něm najde to své.

Pojďte si s námi vychutnat řeč těla, protože „to se nedá popsat, to musíte zažít“!

06 ÚVODNÍ SLOVO FOREWORD
Yvona Kreuzmannová Ředitelka a zakladatelka Tance Praha © Václav Ryba

For 35 years, the TANEC PRAHA Festival has been bringing exceptional experiences to Prague and increasingly to the regions at the end of the theater season. This year it will visit 25 cities and towns throughout the Czech Republic. It is the result of the incredible efforts of the entire team of managers and all other professions indispensable to such a large-scale event. Let me say a big thank you to those whose names are not on the posters, but without whom we would never be where we are!

We are pleased to welcome all the artists and ensembles that we have selected for the program and that confirm the extraordinary colourfulness of dance and movement art, starting with established names such as Jan Martens, Silvia Gribaudi, Peeping Tom, Yasmeen Godder or Oona Doherty, and ending with Czech artists and artists working in this country.

Once every four years we meet with the Prague Quadrennial, and this is an opportunity to create a specific program for foreign guests, show off the qualities of the domestic scene and also invite „Visiting Artists“ to both events. Thanks to the National Recovery Plan, we also offer the collaboration of our artists with Flávia Tápias from Brazil, which follows up on the years of connecting the Czech scene with the international one.

We are pleased to cooperate with all other partners. In the first place are the Ministry of Culture of the Czech Republic and the City of Prague, but also the statutory cities of Pilsen, Brno and Ostrava as well as the Hradec Králové and Pilsner regions, which value the benefits of such an event being held in their areas. A number of bilateral partnerships and the media support of Czech Television and many others complete the picture of the synergy of the non-profit organization‘s work within the entire Czech Republic and internationally.

The difficult situation in Ukraine reminds us daily how to value conditions in which we can create and enjoy art. This year we succeeded in inviting more female artists from this country and in mapping the potential of its dance scene. We believe that the festival can contribute to the emergence of new collaborations across the continent. After all, the Big Pulse Dance Alliance is a terrific example of the extraordinary role of festivals as co-producers and initiators of new creations. The support of young talents thanks to the Aerowaves platform and many other foreign collaborations complete the picture of the interesting things happening in the world of dance. We also think about the youngest viewers, from toddlers to teenagers. The program is varied, everyone will find something they like.

Come and enjoy body language with us, because it is “impossible to describe, it has to be experienced”!

07
08
09

7. 6. 20:00 GRAND JETÉ

Silvia gribaudi (IT)

8. 6. 20:00 GRAND JETÉ

Silvia gribaudi (IT) + After Talk

PONEC - divadlo pro tanec dance venue Festival Opening Koprodukce Coproduction

Světová premiéra World Premiere

PONEC - divadlo pro tanec dance venue Visiting Artists

10. 6. 10:00 + 15:00

CZECH DANCE SHOWCASE: NEÉNYI

Ostružina / Lenka Jabůrková, Barbora Látalová, Anna Línová, Anna Romanovská, Marika Smreková (CZ / SK)

11. 6. 11:00 FOCUS UKRAINE SAND AND WATER

Iryna Zapolska (UA / DE)

11. 6. 15:00 ROTAS AFORA

Flávia Tápias & coll. (BR / CZ / UA)

PONEC - divadlo pro tanec dance venue PQ+ Visiting Artists Junior

Studio Krenovka PQ+ Visiting Artists Junior

Ostrov Štvanice Štvanice Island Koprodukce Coproduction PQ+ Visiting Artists Open Air

11. 6. 17:00

FOCUS UKRAINE THE TRAP

Rita Lira (UA / FR)

11. 6. 18:00 FOCUS UKRAINE LET THE BODY SPEAK films & solos: Un/opportunity of communication Maria Martos (UA / PL)

Black Tie(D) / Mariia Salo (UA) Contact Line / Nika Horiacha, Yana Reutova (UA / CZ) + After Talk

11. 6. 20:00 FOCUS UKRAINE TOGHETHER ALONE II - INVISIBLE TRACES Yana Reutova & coll. (UA / CZ)

12. 6. 20:00 PRACTICING EMPATHY #3 Yasmeen godder Company (IL) + After Talk

16. 6. 16:00 WRECK - THE LIST OF EXTINCT SPECIES Pietro Marullo (IT / BE)

17. 6. 15:00 WRECK - THE LIST OF EXTINCT SPECIES Pietro Marullo (IT / BE)

18. 6. 17:00 WRECK - THE LIST OF EXTINCT SPECIES Pietro Marullo (IT / BE)

19. 6. 20:00 ANY ATTEMPT WILL END IN CRUSHED BODIES AND SHATTERED BONES Jan Martens (BE)

Kostnické náměstí PQ+ Open Air

Čítárna Unijazz Unijazz PQ+ Visiting Artists

Žižkov Highline PQ+ Visiting Artists Open Air

PONEC - divadlo pro tanec dance venue

Ng Praha Veletržní palácMalá dvorana

NG Prague Trade Fair Palace - Small Court

Ng Praha Veletržní palácMalá dvorana

NG Prague Trade Fair Palace - Small Court

PQ

PQ

Ostrov Štvanice Štvanice Island PQ Open Air

Divadlo Hybernia Hybernia Theatre

10 PRO g RAM | program v Praze PROGRAM | program in Prague

21. 6. 20:00 SOME CHOREOGRAPHIES

Jacopo Jenna (IT)

SWAN LAKE SOLO

Olga Dukhovnaya (UA / FR) + After Talk

22. 6. 20:00 NAVY BLUE

Oona Doherty (IE) + After Talk

23. 6. 18:00 IT‘S ALL ABOUT CieLAROQUE/helene weinzierl (AT)

PONEC - divadlo pro tanec dance venue

Divadlo Archa Archa Theatre

Národní knihovna

ČR - Révové nádvoří Klementina, vchod A National Library of the Czech RepublicKlementinum, The Vine Yard, Entrance A

Open Air

24. 6. 18:00 IT‘S ALL ABOUT CieLAROQUE/helene weinzierl (AT)

Národní knihovna

ČR - Révové nádvoří Klementina, vchod A National Library of the Czech RepublicKlementinum, The Vine Yard, Entrance A

Open Air

24. 6. 20:00 I CARRY, YOU HOLD Olivia Court Mesa (CL / IL) + After Talk

26. 6. 20:00 PANFLUTES AND PAPERWORK

Ingrid Berger Myhre & Lasse Passage (NO / NL / BE) + After Talk

PONEC - divadlo pro tanec dance venue

PONEC - divadlo pro tanec dance venue

27. 6. 20:00

DIPTYCH: THE MISSING DOOR AND THE LOST ROOM Peeping Tom (BE)

Hudební divadlo Karlín Karlin Musical Theatre

Festival Closing

Změna programu vyhrazena. The program is subject to change.

11

BRNO

12. 6. 17:00 ROTAS AFORA Flávia Tápias & coll. (BR / CZ / UA)

12. 6. 19:00 GRAND JETÉ Silvia gribaudi (IT)

g RAM

PRO

23. 6. 19:30 SOME CHOREOGRAPHIES Jacopo Jenna (IT)

25. 6. 19:30 SOFT SPOT Adrienn Hód, Martina Hajdyla, Soňa Ferienčíková (HU / CZ / SK)

Zelný trh Koprodukce Coproduction Open Air

Národní divadlo Brno - Divadlo Reduta National Theatre Brno - Theatre Reduta

DIVADELNÍ SVĚT BRNO THEATRE WORLD BRNO

CO.LABS

CO.LABS

Koprodukce Coproduction

BROUMOV CHOCEŇ

5. 6. 14:00 JÁMA LVOVÁ PRO MLADÉ PUBLIKUM THE LION´S DEN FOR YOUNG AUDIENCE POCKETART / Sabina Bočková, Johana Pocková (CZ)

gymnázium Broumov Gymnasium Broumov Junior 6. 6. 16:00 ROTAS AFORA Flávia Tápias & coll. (BR / CZ / UA)

Park Alejka Světová premiéra World Premiere Koprodukce Coproduction Open Air

6. 6. 18:00 MIKROSVĚTY MICROWORLDS

Jazmína Piktorová, Sabina Bočková (CZ) Biskupská zahrada Bishop‘s garden Open Air Junior

13. 6. 19:00 ROTAS AFORA Flávia Tápias & coll. (BR / CZ / UA)

19. 6. 19:00 THE URGE Ceren Oran & coll. (CZ)

HRADEC KRÁLOVÉ

7. 6. 19:00 CELESTIAL ODYSSEY Andrea Miltnerová, Monika Knoblochová, Jan Komárek (CZ)

8. 6. 19:00 PLI Viktor Černický (CZ)

18. 6. 16:00 ŠKATULENÍ BOXING UP Eli & coll. / Mirka Eliášová (CZ)

21. 6. 18:00 JÁMA LVOVÁ UNLIMITED THE LION´S DEN UNLIMITED POCKETART / Johana Pocková, Sabina Bočková (CZ)

Náměstí Přemysla Otakara II. Přemysl Otakar II. Square

Koprodukce Coproduction Open Air

Piaristické náměstí Piaristic Square Open Air

Divadlo Drak Drak Theatre ENTRÉE K TANCI

Divadlo Drak Drak Theatre ENTRÉE K TANCI

Zámek Choceňnádvoří Choceň

Castle - Courtyard

SKOROFESTIVAL

Zámek Choceňnádvoří Choceň

Castle - Courtyard

SKOROFESTIVAL

Open Air Junior

Open Air

12
| program v regionech
ČESKÉ BUDĚJOVICE program
PROGRAM |
in the regions

JIHLAVA

4. 6. 16:00 MIKROSVĚTY MICROWORLDS

Jazmína Piktorová, Sabina Bočková (CZ)

16. 6. 19:30 DIS PLA Y

Jitka Čechová, Tereza Lenerová (CZ)

21. 6. 16:00 NA CESTĚ ON THE ROAD

Yana Reutova (UA / CZ)

JINDŘICHŮV HRADEC

15. 6. 14:00 + 16:00

ŠKATULENÍ BOXING UP Eli & coll. / Mirka Eliášová (CZ)

DIOD Junior

DIOD

Ukrajinský dům Ukrainian House Junior

Základní umělecká

škola Vítězslava

Nováka - Zahrada

Elementary Art School of Vítězslav Novák

Jindřichův HradecGarden

KARLOVY VARY

16. 6. 18:00 JÁMA LVOVÁ UNLIMITED THE LION´S DEN UNLIMITED

POCKETART / Johana Pocková, Sabina Bočková (CZ)

Základní škola a základní umělecká škola Šmeralova 15 - hřiště Elementary School and Elementary Art School Šmeralova 15playground

KLADRUBY

10. 6. 20:00 CELESTIAL ODYSSEY

Andrea Miltnerová, Monika Knoblochová, Jan Komárek (CZ)

Klášter Kladruby kostel Nanebevzetí

Panny Marie Monastery Kladruby

Church of the Assumption of the Virgin Mary

LIBEREC

14. 6. 18:15

ROTAS AFORA

Flávia Tápias & coll. (BR / CZ / UA)

LITOMYŠL

18. 6. 16:30

LOUNY

8. 6. 13:0017:00

22. 6. 13:00

17:30

27. 6. 13:00

17:00

TREATMENT OF REMEMBERING POCKETART / Johana Pocková, Sabina Bočková (CZ)

Open Air Junior

KRÁSA V SÍLE A SÍLA V KRÁSE STRENGTH IN BEAUTY AND BEAUTY IN STRENGTH Yana Reutova (UA / CZ)

SHROMÁŽDIT SE A SNÍT GATHER AND DREAM Tereza Ondrová (CZ)

TAXON FIVE Tereza Lenerová (CZ)

Open Air

PQ+ Visiting Artists

Šaldovo náměstí Square Koprodukce Coproduction Open Air

Klášterní zahrady Litomyšl Monastery Gardens Litomyšl SMETANOVA LITOMYŠL

galerie Benedikta Rejta Benedikt Rejt Gallery

galerie Benedikta Rejta Benedikt Rejt Gallery

galerie Benedikta Rejta Benedikt Rejt Gallery

Open Air

Koprodukce Coproduction Visiting Artists

Koprodukce Coproduction

Koprodukce Coproduction

13

MALOVICE MANĚTÍN OLOMOUC

19. 6. 8:30 + 10:30 MIKROSVĚTY MICROWORLDS

Jazmína Piktorová, Sabina Bočková (CZ)

24. 6. 19:00 PANFLUTES AND PAPERWORK

Ingrid Berger Myhre & Lasse Passage (BE / NL / NO)

11. 6. 16:00 THE URGE Ceren Oran & coll. (CZ)

22. 6. 16:00 NA CESTĚ ON THE ROAD Yana Reutova (UA / CZ)

3. 6. 15:00 MIKROSVĚTY MICROWORLDS

Jazmína Piktorová, Sabina Bočková (CZ)

Švestkový Dvůr Plum Yard Junior

Švestkový Dvůr Plum Yard

Plovárna Manětín Swimming Bath Manětín

Plovárna Manětín Swimming Bath Manětín

Open Air

Open Air Junior

Divadlo na cucky Junior

18. 6. 10:00 + 15:00

OSTRAVA PACOV PARDUBICE

ATELIÉR NEÉNYI

Ostružina / Lenka Jabůrková, Barbora Látalová, Anna Línová, Anna Romanovská, Marika Smreková (CZ / SK)

20. 6. 18:00 IT‘S ALL ABOUT CieLAROQUE/helene weinzierl (AT)

28. 6. 18:30 SOFT SPOT

Adrienn Hód, Martina Hajdyla, Soňa Ferienčíková (HU / CZ / SK)

ŠKATULENÍ BOXING UP Eli & coll. / Mirka Eliášová (CZ)

11. 6. 20:00 SOFT SPOT

Adrienn Hód, Martina Hajdyla, Soňa Ferienčíková (HU / CZ / SK)

18. 6. 18:00 ZERO ETC.

Cécile Da Costa (CZ / FR)

20. 6: 20:00 SOME CHOREOGRAPHIES Jacopo Jenna (IT)

22. 6. 20:00 PANFLUTES AND PAPERWORK

Ingrid Berger Myhre & Lasse Passage (BE / NL / NO)

Divadlo na cucky Junior

Nová radnicenádvoří New Town HallCourtyard

Divadlo Petra Bezruče Petr Bezruč Theatre

Komunitní centrum Pacov - zahrada

Community Center

Pacov - Garden

Divadlo 29

Divadlo 29

Divadlo 29

Divadlo 29

Open Air

Open Air Junior

Family Friendly

14
PRO
RAM | program v regionech PROGRAM | program in
g
the regions

PLZEŇ

10. 6. 15:00 CZECH DANCE SHOWCASE + After Talk

Tereza Lenerová & Jitka Čechová, Jaro Viňarský, Viktor Černický

14. 6. 19:00 CELESTIAL ODYSSEY + After Talk

Andrea Miltnerová, Monika Knoblochová, Jan Komárek (CZ)

22. 6. IT‘S ALL ABOUT + After Talk

CieLAROQUE/helene weinzierl (AT)

Moving Station PQ+

Visiting Artists

26. 6. 17:00 + 19:00

SUŠICE

JÁMA LVOVÁ UNLIMITED

THE LION´S DEN UNLIMITED POCKETART / Johana Pocková, Sabina Bočková (CZ)

9. 6. 17:00 ŠKATULENÍ BOXING UP Eli & coll. / Mirka Eliášová (CZ)

TÁBOR

7. 6. 10:00 MIKROSVĚTY MICROWORLDS

Jazmína Piktorová, Sabina Bočková (CZ)

9. 6. 19:00 DIS PLA Y Jitka Čechová, Tereza Lenerová (CZ)

VARNSDORF VIMPERK VOLYNĚ

9. 6. 19:00 PLI Viktor Černický (CZ)

15. 6. 19:00 STORIES + After Talk

Věra Ondrašíková & coll. (CZ)

20. 6. 11:00 NA CESTĚ ON THE ROAD Yana Reutova (UA / CZ)

Moving Station

Moving Station

Sídliště Skvrňany vnitroblok

Macháčkova - Karla Steinera

Open Air

Fuferna Open Air Junior

Divadlo Oskara

Nedbala Tábordivadelní zahrada

Theatre of Oscar Nedbal - Theatre Garden

Divadlo Oskara

Nedbala Tábor

Theatre of Oscar Nedbal

Městské divadlo Varnsdorf Varnsdorf City Theatre

Městské kulturní středisko Vimperk Municipal Cultural Center Vimperk

Městské muzeum - nádvoří tvrze City Museum - the courtyard of the fortress

Open Air Junior

Open Air Junior

Změna programu vyhrazena. The program is subject to change.

15

PRAHA PLZEŇ

9. 6. 11:00 - 13:00 workshop

Flávia Tápias

9. 6. 15:00 - 17:00 workshop

Silvia Gribaudi

25. 6. 10:00 - 12:00 workshop

Olivia Court Mesa & Yochai Ginton THE COMMON BODY

Studio Krenovka

Studio Krenovka

Studio Krenovka

KARLOVY VARY CHOCEŇ

14. - 15. 6. 15:00 - 19:00 workshop

Jáma lvová UNLIMITED

The Lion´s Den UNLIMITED

tělocvična ZŠ Karlovy Vary Šmeralova 15

Gym of Elementary School Šmeralova 15

19. 6. 17:00 - 20:00

workshop

Jáma lvová UNLIMITED

The Lion´s Den UNLIMITED

taneční sál ZŠ Choceň

Dance hall of Elementary School Choceň

19. - 20. 6. 10:00 - 13:00 + 14:00 - 17:00

workshop

Jáma lvová UNLIMITED

The Lion´s Den UNLIMITED

24. 6. 17:00 - 20:00 workshop

Jáma lvová UNLIMITED

The Lion´s Den UNLIMITED

taneční sál ZŠ Choceň

Dance hall of Elementary School Choceň

Moving Station

25. 6. 10:00 - 13:00 + 14:00 - 17:00

workshop

Jáma lvová UNLIMITED

The Lion´s Den UNLIMITED

Moving Station

16
DOPROVODNÝ PRO g RAM ACCOMPANYING PROGRAM
17

7. 6. | 20:00 | Praha | PONEC – divadlo pro tanec dance venue | Světová premiéra World premiere

8. 6. | 20:00 | Praha | PONEC – divadlo pro tanec dance venue + After Talk | Visiting Artists

12. 6. | 19:00 | Brno | Národní divadlo Brno – divadlo Reduta National Theatre Brno - Theatre Reduta

Jméno Silvie Gribaudi je již s festivalem TANEC PRAHA neodmyslitelně spjaté. S humorem a nadsázkou si v nové světové premiéře klade otázku Kde končí balet?, a to ve spolupráci s italským tanečním souborem MM Contemporary Dance Company. GRAND JETÉ jako grandiózní skok v klasickém baletu patří často k finále. Stejnojmenné představení jím však nekončí, nýbrž jej pojímá jako zdroj pro nový začátek. Jste připraveni udělat grand jeté?

Silvia Gribaudi je choreografka a performerka z italského Turína. V její tvorbě souzní tanec s ironií, vnímá tanec, divadlo a hudbu vždy s důrazem na tělo a vztah s divákem. Její mezinárodní kariéru odstartovalo sólo A corpo libero (2009), za něž získala nejedno ocenění i pozvání. Na festivalu TANEC PRAHA 2021

sklidila velké ovace za humorně pojaté dílo GRACES a další rok uvedla premiéru duetu INSECTUM in... Prague ve spolupráci s Terezou Ondrovou. GRAND

JETÉ vzniká v koprodukci evropských festivalů tance v rámci sítě Big Pulse Dance Alliance a festival TANEC PRAHA uvádí světovou premiéru.

MM Contemporary Dance Company

Soubor založil Michel Merola v roce 1999 v Reggio Emilia, jeho repertoár se vyznačuje velkou pestrostí díky spolupráci s různými italskými i světovými choreografy jako Maguy Marin, Mats Ek, Mauro Bigonzetti, Thomas Noone ad. Soubor získal v Itálii ocenění v letech 2010 a 2017 a svá díla hojně prezentuje doma i ve světě.

Silvia Gribaudi‘s name is already inextricably linked with the TANEC PRAHA festival. With humor and exaggeration, she asks the question Where does ballet end? in the new world premiere, in collaboration with the Italian dance company MM Contemporary Dance Company. GRAND JETÉ, like a grandiose jump in classical ballet, often belongs to the finale. However, the performance of the same name does not end with it, but rather conceives it as a source for a new beginning. Are you ready to make a grand jeté?

Silvia Gribaudi is a choreographer and a performer from Turin, Italy. In her work, dance combines with irony, she perceives dance, theater and music always with an emphasis on the body and the relationship with the viewer. Her international career was launched by the solo A corpo libero (2009), for which she received numerous awards and invitations. At the TANEC PRAHA 2021 festival, she received a standing ovation for her humorously conceived work GRACES, and the following year she premiered the duet INSECTUM in…Prague in collaboration with Tereza Ondrová. GRAND JETÉ is a co-production of European dance festivals within the Big Pulse Dance Alliance network, and TANEC PRAHA festival presents its world premiere. MM Contemporary Dance Company

The ensemble was founded by Michel Merola in 1999 in Reggio Emilia, its repertoire is characterized by great variety thanks to the collaboration with various Italian and international choreographers such as Maguy Marin, Mats Ek, Mauro Bigonzetti, Thomas Noone etc. The ensemble received awards in Italy in 2010 and 2017 and presents its works extensively at home and around the world.

Autor Author: Silvia Gribaudi | Účinkující Performers: Silvia Gribaudi & the MM Contemporary Dance Company: Emiliana Campo, Lorenzo Fiorito, Mario Genovese, Matilde Gherardi, Fabiana Lonardo, Alice Ruspaggiari, Nicola Stasi, Giuseppe Villarosa, Leonardo Zannella, Rossana Samele | Hudba Music: Matteo Franceschini | Světelný design Light design: Luca Serafini | Styling: Ettore Lombardi | Asistent choreografie Assistant choreographer: Paolo Lauri | Pohybový coach Movement coach: Andrea Costanzo Martini | Dramaturgický konzultant

Dramaturgical consultant: Annette Van Zwoll | Umělecká spolupráce Artistic collaboration: Matteo Maffesanti Technický poradce Technical advice: Leonardo Benetollo | Kreativní producent Creative producer: Mauro Danesi Produkce Produced by Associazione Culturale Zebra (IT) | Koproducent Co-produced by: MM Contemporary Dance Company (IT), La Biennale de Lyon (FR), Théâtre de la Ville (FR), Rum för Dans (SE), Národní divadlo

Brno v rámci festivalu Divadelní svět Brno National Theatre Brno within Theatre World Festival Brno (CZ), Big Pulse Dance Alliance / Creative Europe: Torinodanza Festival (IT), Mezinárodní festival TANEC PRAHA

International Dance Festival TANEC PRAHA (CZ), Zodiak - Side Step Festival (FI) | Rezidence Artistic residency: Centro di Residenza Emilia-Romagna (L’Arboreto-Teatro Dimora | La Corte Ospitale) | S podporou With the support of Ministerstvo kultury Itálie Ministero della Cultura (IT) | Koproducentem představení je Big Pulse Dance Alliance s podporou EU programu Kreativní Evropa The performance is a co-production of Big Pulse Dance Alliance, supported by the EU programme Creative Europe

Délka Duration: 75 min | Premiéra Premiere: 7. 6. 2023, Praha, PONEC – divadlo pro tanec dance venue

V Brně uvádíme ve spolupráci s Národním divadlem Brno v rámci festivalu Divadelní svět Brno In Brno presented in collaboration with National Theatre Brno within Theatre World Festival Brno

18
S ILVIA gRIBAUDI : g RAND JETÉ (IT)
19
© Tiziano Ghidorsi © Andrea Macchia

FOCUS UKRAINE (UA / DE / FR / PL / CZ)

11. 6. | 11:00 | Studio Krenovka | IRYNA ZAPOLSKA: Sand and Water (UA / DE)

Visiting Artists | Junior | PQ+

11. 6. | 17:00 | Kostnické náměstí | RITA LIRA: THE TRAP (UA / FR) | Visiting Artists | Open Air | PQ+

11. 6. | 18:00 | Čítárna Unijazz | LET THE BODY SPEAK | Visiting Artists | PQ+

Maria Martos: Un/opportunity of communication (UA / PL)

Mariia Salo: Black Tie(D) (UA)

Nika Horiacha, Yana Reutova: Contact Line (UA / CZ) | Premiéra Premiere

Více než rok zažívají Ukrajinci nepředstavitelně složitou situaci a perspektiva je stále nejasná. Řada umělkyň se vydala do spřátelených zemí, kde se snaží o tvůrčí práci, některé se vrátily, jiné zůstaly, mnohé další neopustily Ukrajinu a snaží se i tam věnovat umění. Focus Ukraine představí ukázky jejich práce v různých formátech. Iryna Zapolska pracuje citlivě s nejmenšími dětmibatolaty spolu s tanečnicemi v Kyjevě, ale žije v Německu. Do Lvova se vrátila Mariia Salo, která tvoří krátká sóla. Rita Lira našla zázemí ve Francii, Maria Martos v polském Krakově. Nika Horiacha strávila rok v uprchlickém táboře ve Španělsku a nyní se připojila k Yaně Reutové v Praze.

IRYNA ZAPOLSKA: Sand and Water

Interaktivní představení pro batolata 6 - 24 měsíců, které vzniklo v úzké spolupráci s litevskou choreografkou Birute Baneviciute, jejíž metodiku práce s dětmi shrnula autorka v samostatné publikaci v ukrajinštině. V letech 2013-2021 byla Iryna kurátorkou programu pro děti festivalu GOGOLFest (Kyiv, Mariupol) a dalších iniciativ pro rozvoj kreativity od nejútlejšího věku.

RITA LIRA: THE TRAP

Site-specific projekt vznikal na tvůrčí rezidenci v La Briqueterie – CDCN du Val de Marne a Cité Internationale des Arts, Paris, FR.

LET THE BODY SPEAK

je hubem ukrajinského současného tance během války. Tento projekt podpořil British Council v rámci grantového programu „UK/Ukraine Season of Culture“ společně s Ukrajinským institutem. Vznikl ve spolupráci s The Place (Londýn, UK). Hlavní myšlenkou projektu je vytvořit videoarchiv prací, pohybových postupů a diskusí ukrajinských tanečníků a choreografů a zachovat dokumentaci somatických zkušeností a vizuální svědectví o procesech probíhajících v ukrajinském současném tanci po 24. únoru 2022.

Pro festival jsme se rozhodli propojit videoprojekce s živými sóly vybraných tanečnic, které tvoří v různých

místech Evropy: Maria Martos v Krakově, PL, Mariia Salo ve Lvově, UA a Nika Horiacha nově v Praze, ČR:

For more than a year, Ukrainians have been experiencing an unimaginably difficult situation and the perspective is still unclear. A number of women artists have gone to friendly countries to pursue creative work, some have returned, others have stayed, many others have not left Ukraine and are trying to pursue art there. Focus Ukraine will present examples of their work in various formats. Iryna Zapolska works sensitively with the youngest children - toddlers together with dancers in Kiev, but lives in Germany. Mariia Salo has returned to Lviv to create short solos. Rita Lira has found a base in France, Maria Martos in Krakow, Poland. Nika Horiacha spent a year in a refugee camp in Spain and has now joined Yana Reutova in Prague.

IRYNA ZAPOLSKA: Sand and Water

Interactive performance for toddlers 6-24 months, created in close collaboration with Lithuanian choreographer Birute Baneviciute, whose methodology of working with children is summarized in a separate publication in Ukrainian. In 2013-2021, Iryna was the curator of the children‘s programme of the GOGOLFest festival (Kyiv, Mariupol) and other initiatives for the development of creativity from the earliest age.

RITA LIRA: THE TRAP

Site-specific project created during a creative residency at La Briqueterie – CDCN du Val de Marne and Cité Internationale des Arts, Paris, FR.

LET THE BODY SPEAK

is a hub of Ukrainian contemporary dance during the war. This project is supported by the British Council, within the framework of the grant program “UK/Ukraine Season of Culture”, together with the Ukrainian Institute. It was created in collaboration with The Place (London, UK).

The main idea of the project is to create a video archive of works, movement practices and discussions of Ukrainian dancers and choreographers and save documentation of somatic experience and visual evidence of processes occurring in the Ukrainian contemporary dance after February 24, 2022.

For the festival, we decided to combine video projections with live solos by selected dancers who work in different places in Europe: Maria Martos in Krakow, PL, Mariia Salo in Lviv, UA and Nika Horiacha newly in Prague, CZ:

20
21
© Iryna Zapolska: Sand and Water © Rita Lira: The Trap

FOCUS UKRAINE (UA / DE / FR / PL / CZ)

Maria Martos - Un/opportunity of communication

- je autorské sólo, které vytvořila v lednu 2023 v Krakově. Říká k němu:

„Válka jako sdílený proces spojuje lidi prostřednictvím politických, sociálních a kulturních aspektů, ale zároveň je hluboce intimní zkušeností, která zanechává jednotlivce v hlubokém odloučení na různých úrovních.

Je to Ne/možnost hovořit o komunikaci v kontextu kdy nemám nic, jen prostor, čas a tělo; tváří v tvář otázkám:

- Co mám, když nemám nic? Při pohledu na tělo, které prochází neustálými otázkami/pocity/stavy, nachází a ztrácí se v nich.”

Mariia Salo - Black Tie(D)

Mariia má za sebou sérii sólových představení (Wondering, KZ, The Right Place), na něž se snaží navazovat autorskou tvorbou po svém návratu na Ukrajinu. Mariia ve svých sólech odhaluje témata lidské filozofie, reakcí a životní reality odrážející se ve společnosti.

Sólo vychází z úvah o masové kultuře, společnosti ovládané náhražkami radosti, přijetí a uznání. Ve snaze „být stále lepší“ se často dostáváme do stavu sebepoškozování. Ve svém sólu vnímám rámec krásy a stylu jako něco, co nás omezuje.

Black tied, svázaný černou kravatou.

V této práci zní hudba Romana Dalebiho složená z různých druhů zvuků vysokých podpatků, které nám připomínají pocity, když je máme na sobě.

Nika Horiacha / Yana Reutova - Contact Line Nika přijela do ČR ze Španělska aby se vrátila ke spolupráci s choreografkou Yanou Reutovou. Pod jejím vedením pracovala ve studiu současného tance „Plastilin“ v Čornomorsku na Ukrajině, kde působila také jako lektorka a choreografka pro děti v daném studiu. Nyní s ní tvoří sólo, k němuž říká: Každý kontakt zanechává nesmazatelnou stopu v našem životě a vývoji, zůstává v paměti na dlouhou dobu. Divák se stává nedílnou součástí díla. Někdo se stal náhodným svědkem, někdo neměl na výběr, někoho zaujalo, někdo podlehl pokušení a někdo zůstal lhostejným pozorovatelem, který se právě proto stal účastníkem. Ke kterému z nich patříte vy?

Maria Martos - Un / opportunity of communication - is an original solo she created in January 2023 in Krakow. She says to it:

“War, as a common process unites people through political, social and cultural aspects, but, at the same time, being a deeply intimate experience, leaves the individual in a deep separation on different levels. This is Un/opportunity to speak about communication within having nothing, but space, time and body, facing the questions: - what do I have, when I have nothing? Looking into the body, that goes through ongoing questions/feelings/states, finds and loses itself in them.”

Mariia Salo - Black Tie(D)

she has had a series of solo performances (Wondering, KZ, The Right Place), which she is trying to follow up with her own work after her return to Ukraine. In her solos, Mariia reveals the themes of human philosophy, reactions and realities of life reflected in society. The solo is based on reflections on mass culture, a society dominated by surrogates of joy, acceptance and approval. Often in the pursuit of “bettering ourselves” we end up in a state of self-harm. In my solo, I see the framework of beauty and style as limiting us. Black tied, tied with a black tie. In this work there is a music of Roman Dalebi, made of different kind of noises of high heels, that remind us about the feelings when we are wearing them.

Nika Horiacha / Yana Reutova - Contact Line

Nika came to the Czech Republic from Spain to return to work with choreographer Yana Reutova. Under her guidance she worked in the contemporary dance studio “Plastilin” in Chornomorsk, Ukraine, where she also worked as a teacher and choreographer for children in the studio. Now she is creating a solo with her, to which she says: Every contact leaves an indelible mark in our life and development, it remains in our memory for a long time. The viewer becomes an integral part of the work. Someone became an accidental witness, someone had no choice, someone was intrigued, someone succumbed to temptation, and someone remained an indifferent observer who became a participant for that very reason. To which of them do you belong?

Sand and Water | Námět a režie Idea and directing: Iryna Zapolska (UA) | Choreografie a tanec Choreography and dance: Nadiya Matsyuk (UA) | Tančí Dance: Anastasiia Metalnikova, Oksana Lavryk (UA) | Hudba Music: Michail Syromlia (UK), Rasa Dikciene (LT) | Konzultace Consultation: Birute Baneviciute (LT). | Za podpory

Supported by: České centrum Kyjev Czech Centre Kiev

THE TRAP | Režie a interpretace Director and performer: Rita Lira (UA) | Návrh kostýmu Costume designer: Louise Carton (BE) | Zvuk Sound: Yana Shliabanska (UA) | Za podpory Supported by: La Briqueterie – CDCN du Val de Marne, Cité Internationale des Arts, Paris (FR).

Un/opportunity of communication | Choreografie a interpretace Choreographer and performer: Maria Martos (UA/PL) | Za podpory Supported by: Krakow Choreographic Center

Black Tie(D) | Choreografie a interpretace Choreographer and performer: Mariia Salo (UA) | Hudba & zvuk

Music & sound: Roman Dalebi

Contact Line | Choreografie Choreography: Yana Reutova (UA) | Kreativní performerka Creative performer: Nika Horiacha (UA) | Za podpory Supported by: Tanec Praha z.ú., Krenovka

22
23
© Maria Martos: Un/opportunity of communication © Maria Martos: Un/opportunity of communication

FOCUS UKRAINE (UA / DE / FR / PL / CZ)

Je zajímavé, že otisky prstů zůstanou po dotyku na lidském těle poměrně dlouho. Každý den vysíláme své informace a přijímáme informace někoho jiného, jsme jejich nositeli, aniž bychom o tom věděli.

Otisky prstů jsou jedinečné a neopakovatelné, stejně jako koloběh života.

Činí nás jedinečnými, uchovávají o nás všechny informace. Každý den vytváříme mnoho neviditelných spojení. Ale zároveň jsme ve své jedinečnosti sami.

Čeští interpreti se podíleli na vytvoření tria inspirovaného tvarem předmětu „barre“ absolventů Akademie výtvarných umění, který může evokovat otisk prstu.

Yana Reutova pracovala jako tanečnice, choreografka a pedagožka v regionu Oděsa. V roce 2014 založila Dance Theatre Plastilin v Čornomorsku a vytvořila několik představení, která získala různá ocenění.

Pořádala festival „Dance Platform Most“ a pracovala s dětmi (projekt Creative Kids) a svými studenty. Poté odstartovala festival „Speaking with the Body“, který se konal pouze jednou.

V březnu 2022 vzala svou dceru a několik studentů a uprchla před válkou do Prahy, kde nyní pracuje. Tančila v projektech Anny Källblad, Nicole Beutler, POCKETART a sama vede workshopy pro děti a rozvíjí vlastní kreativní práci s různými umělci. V rámci projektu pro děti ukrajinských uprchlíků realizovala interaktivní představení Na cestě a  Čas dětství. Nyní pracuje na triptychu Together Alone s tanečníky z Ukrajiny, České republiky a Burkiny Faso. Koncept triptychu Together Alone uspěl v evropské konkurenci v rámci prvního EFFEA Open Call a je tak jedním ze 40 podpořených projektů.

An interesting fact is that fingerprints can remain on the human body for quite a long time when touched. Every day we transmit our information and receive someone else’s, we are its carriers without knowing it. Fingerprints are unique and unrepeatable, like the cycle of life. They make us unique, they store all the information about us. We make many invisible connections every day. But at the same time, we are alone in our uniqueness. Czech performers participated in the creation of a trio inspired by the shape of the object “barre” by graduates of the Academy of Fine Arts, which can evoke a fingerprint

Yana Reutova worked as a dancer, choreographer and teacher in the Odesa region. In 2014 she founded Dance Theatre Plastilin in Chornomorsk and created several performances receiving some awards. She organized the “Dance Platform Most” festival and worked a lot with children (Creative Kids project) and her students. After that she started the “Speaking with the Body’’ festival, which took place only once. In March 2022, she took her daughter and several students and fled from the war to Prague, where she now works. She danced in projects by Anna Källblad, Nicole Beutler, POCKETART and herself leads workshops for children and develops her own creative work with various artists. She made interactive performances On the Road and Childhood Time as part of the project for Ukrainian refugee children. Now she works on the triptych Together Alone with dancers from Ukraine, Czech Republic and Burkina Faso. The triptych concept Together Alone succeeded in the European competition within the first EFFEA Open Call and is thus one of the 40 supported projects.

Koncept Concept: Yana Reutova (UA) | Choreografie Choreography: Yana Reutova spolu s performery together with performers: Jitka Čechová, Kateřina Jabůrková, Lukáš Bliss Blaha | Hudba Music: Tomáš Kerle | Performeři Performers: Jitka Čechová, Kateřina Jabůrková / Žaneta Musilová, Lukáš Bliss Blaha / David Králík | Scénografie, objekt Set design, object: Lucie Podroužková, Štěpán Rubáš | Produkce Production: Tanec Praha / PONEC – divadlo pro tanec dance venue | Podpořeno Supported by: Ministerstvo kultury ČR Ministry of Culture of the Czech Republic, Hlavní město Praha City of Prague, Státní fond kultury State Fund for Culture, EFFEA Poděkování Thanks to: Krenovka, SUDOP Real a Yvona Kreuzmannová a celý tým festivalu TANEC PRAHA, Nadace člověk člověku, Nadace VIA and the whole Tanec Praha team, Human to Human Foundation, VIA Foundation

Délka Duration: 20 min | Premiéra Premiere: 27. 5. 2023, Praha, Žižkovské mezidvorky

24
11. 6. | 20:00 | Žižkov Highline | YANA REUTOVA & COLL.: TOGETHER ALONE II
| Visiting Artists | Open Air | PQ+
INVISIBLE TRACES (UA / CZ) + After Talk
Unijazz
25
© Vojtěch Brtnický © Vojtěch Brtnický

FLÁVIA TÁPIAS & COLL.: ROTAS AFORA (BR / CZ / UA)

6. 6. | 16:00 | Broumov | Park Alejka | Světová premiéra World premiere

Koprodukce Coproduction | Open Air

11. 6. | 15:00 | Praha | ostrov Štvanice Štvanice Island | Visiting Artists | Open Air | PQ+

12. 6. | 17:00 | Brno | Zelný trh | Open Air

13. 6. | 19:00 | České Budějovice | Náměstí Přemysla Otakara II. Square | Open Air

14. 6. | 18:15 | Liberec | Šaldovo náměstí Square | Open Air

Brazilští tanečníci vynikají živelností a divokostí, co přinese jejich tvůrčí setkání s umělci z Evropy, a to nejen z Čech, ale i Ukrajiny? Trasy (Rotas) se tak jako životní cesty jednoho každého z nich liší, jedno je ale dokonale spojuje: vášeň k tanci. Site-specific projekt se odehrává ve veřejných prostorách v jasně dané choreografické struktuře, která zároveň dává prostor jednotlivým individualitám. Mezinárodní festival TANEC PRAHA uvádí světovou premiéru v koprodukci s brazilským festivalem Dança em Trânsito.

Flávia Tápias je choreografka, performerka, pohybová režisérka a pedagožka současného tance, vystudovala Faculdade Angel Vianna v Brazílii. Je uměleckou ředitelkou festivalu „Tápias“ a ředitelkou a kurátorkou mezinárodních festivalů současného tance „Dança em Trânsito“ a „Correios em Movimento“, které se konají v Brazílii a ve Francii. Vyučuje techniku současného tance a choreografickou kompozici na různých mezinárodních festivalech a představeních. V posledních letech vystupovala mimo jiné v Portugalsku, Francii, Itálii, Belgii, České republice, USA a Jižní Koreji.

Grupo Tápias

Založen v roce 1994 Giselle Tápias, choreografkou národního a mezinárodního věhlasu a režisérkou a rezidentní choreografkou tanečního souboru od jeho založení. Během své více než 30 leté existence si Grupo Tápias udržel stabilní obsazení tanečníků, kteří si vedle choreografky a režisérky Giselle Tápias vybudovali solidní technickou základnu a neustálý výzkum vlastního jazyka. Flávia Tápias převzala umělecké vedení Grupo Tápias. Nadále umělecky spolupracuje s Giselle Tápias.

Brazilian dancers stand out for their spontaneity. What will their creative meeting with artists from Europe (not only from the Czech Republic, but also from Ukraine) bring? The Routes (Rotas), just like the life paths of each dancer, are different but one thing unites them perfectly: the passion for dance. The site-specific project takes place in public spaces in a clearly defined choreographic structure which at the same time gives space to each individuality. International Dance Festival TANEC PRAHA presents its world premiere in co-production with the Brazilian festival Dança em Trânsito.

Flávia Tápias is a choreographer, performer, movement director and contemporary dance teacher, graduated from Faculdade Angel Vianna in Brazil. She is artistic director of the “Tápias Festival” and director and curator of the international contemporary dance festivals “Dança em Trânsito” and “Correios em Movimento”, held in Brazil and France. She teaches contemporary dance technique and choreographic composition at various international festivals and performances. In the last years she has performed in Portugal, France, Italy, Belgium, Czech Republic, USA and South Korea, among others.

Grupo Tápias

Founded in 1994 by Giselle Tápias, choreographer of national and international renown and director and resident choreographer of the dance company since its foundation. During its more than 30 years of existence, Grupo Tápias has maintained a stable cast of dancers who have built, alongside the choreographer and director Giselle Tápias, a solid technical base and incessant research of their own language. Flávia Tápias took over the direction of Grupo Tápias, which has until today the artistic collaboration of Giselle Tápias.

Choreografie Choreography: Flávia Tápias (BR) | Účinkují Performers: Lukas Bliss Blaha (CZ), Jitka Čechová (CZ), Kateřina Jabůrková / Žaneta Musilová (CZ), Johana Pocková (CZ), Natálie Podešvová (CZ), Yana Reutova (UA / CZ), Anastasiia Pavlovska (UA / CZ), Valeriia Tsvirkunova (UA / CZ), Flávia Tápias (BR), Leticia Xavier (BR), Bruno Cezario (BR), Elton Sacramento (BR), Clara da Costa (BR), Luciana Ponso (BR) | Hudba Musician: Lukáš Palán (CZ) | Podpořeno Supported by Ministerstvo kultury České republiky Ministry of Culture of the Czech Republic, Národní plán obnovy National Recovery Fund, Broumov 2028, Královéhradecký kraj Hradec

Kralove Region | Koprodukce Co - production: Mezinárodní festival TANEC PRAHA International Dance Festival TANEC PRAHA (CZ) a and Danca em Trânsito (BR) – Sponsored by Instituto Cultural Vale, by Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Délka Duration: 45 min | Premiéra Premiere: 6. 6. 2023, Broumov, Mezinárodní festival TANEC PRAHA

International Dance Festival TANEC PRAHA

26
27
© Rotas Afora © Rotas Afora

Dá se naučit empatii? Stejně jako zbytek světa, koronavirová pandemie uvrhla do izolace i proslulou izraelskou choreografku Yasmeen Godder. A tak vzniklo vůbec první sólo za její pětadvacetiletou kariéru. Třetí část projektu Practicing Empathy je osobním, intimním prožitkem období omezení, samoty a ztráty kontroly, v němž skrze své tělo a performativní umění zkoumá nejen jak se hlouběji propojit s druhými, ale i sami se sebou.

Yasmeen Godder se narodila v Jeruzalémě a v roce 1984 se přestěhovala s rodinou do USA, kde studovala na newyorské univerzitě a pak působila jako nezávislá choreografka v New Yorku. V roce 1999 představila své dílo Aleena’s Wall v Tel-Avivu a na základě úspěchu získala pozvání na Curtain Up Festival, předním izraelskou akci pro nezávislé tvůrce. Následně založila vlastní soubor. Je autorkou dvaceti celovečerních představení, která byla uvedena v Izraeli i po celém světě a získala nejedno prestižní ocenění, kromě toho založila komunitní iniciativu Moving Communities, pracující m.j. s Parkinsoniky a Na‘ot Ma‘Ba‘ad - týdenní taneční setkání arabských a židovských žen v Jaffě. Od roku 2019 se věnuje výzkumnému projektu Practicing Empathy, zkoumající empatii, jehož výsledkem jsou tři díla: Practicing Empathy #1, #2by2 a sólo #3

Can empathy be learned? Like the rest of the world, the coronavirus pandemic has thrown the famous Israeli choreographer Yasmeen Godder into isolation. And so the first ever solo in her twenty-five-year career was born. The third part of the Practicing Empathy project is a personal, intimate experience of a period of limitation, solitude and loss of control, in which through her body and performative art she explores not only how to connect more deeply with others, but also with herself.

Yasmeen Godder was born in Jerusalem and moved to the USA in 1984 with her family, where she studied at New York University and then worked as an independent choreographer in New York. In 1999, she presented her work Aleena’s Wall in Tel - Aviv, and based on its success, she was invited to the “Curtain Up Festival”, Israel’s leading event for independent creators. Subsequently, she founded her own troupe. She is the author of 20 full-length plays that have been presented in Israel and around the world and won many prestigious awards. In addition, she founded the community initiatives: “Moving Communities”, working among others with Parkinson’s and “Na’ot Ma’Ba’ad”- a weekly meeting for Arabic and Jewish women through dance in Jaffa. Since 2019, he has been engaged in the Practicing Empathy research project, which explores empathy, resulting in three works: Practicing Empathy #1, #2by2 and solo #3

Tvorba, choreografie, účinkuje | Creation, choreography, performance: Yasmeen Godder | Dramaturgie, režie zkoušek Dramaturgy, rehearsal director: Nir Vidan | Dramaturgie projektu Project dramaturge: Monica Gillette

Předměty Objects: Gili Avissar | Konstrukce Construction design: Gili Godiano | Světelný design Light design: Tamar Orr | Hudba Music: Beating Stick: Track 4 from the album Stick Music by Clogs | Složil Composed by Padma Newsome | Aranžmá Arrangement by Padma Newsome | Interpret Performed by Jennifer Choi, Erik Friedlander, Bryce Dessner, Padma Newsome, Asaf Avidan - Different Pulses, Lior Pinsky - Star Glass | Kostýmy

Costumes: Shirley Itzik | Produkce Production manager: Omer Alsheich | Administrativa Administrative manager: Zohar Eshel-Acco | Produkce Yasmeen Godder Company a Künstlerhaus Mousonturm. Dílo vzniklo pro festival Frankfurter Positionen 2021 jako součást iniciativy BHFBank Foundation. Podporu poskytl Federal Government Commissioner for Culture and the Media v rámci Alliance of International Production Houses. Inscenaci podpořilo izraelské ministerstvo zahraničních věcí, generální konzulát Německa a Japonska.

A production by Yasmeen Godder Company and Künstlerhaus Mousonturm. A work commissioned by the festival Frankfurter Positionen 2021, an initiative of the BHFBank Foundation. Supported within the framework of the Alliance of International Production Houses by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media The production was supported by the Israeli ministry of foreign affairs, the general consulate of Germany, and Japan.

Délka Duration: 70 min | Premiéra Premiere: červenec July 2021, Frankfurt Künstlerhaus Mousonturm, DE

28
12. 6. | 20:00 | Praha | PONEC - divadlo pro tanec dance venue + After Talk YASMEEN g ODDER
PRACTICIN g EMPATHY #3 (IL)
COMPANY:
29
© Tamar Lamm © Tamar Lamm

16. 6. | 16:00 | Praha | NG - Veletržní palác - Malá dvorana Trade Fair Palace - Small Court | PQ

17. 6. | 15:00 | Praha | NG - Veletržní palác - Malá dvorana Trade Fair Palace - Small Court | PQ

18. 6. | 17:00 | Praha | ostrov Štvanice Štvanice Island | PQ | Open Air

Hlavním protagonistou této žánry překračující inscenace je vznášející se kolosální černá entita. Jedná se o mořskou příšeru, ztělesnění kapitalismu nebo klimatických změn? To je na vás. Jisté ale je, že ji nechcete potkat a nechat se jí pronásledovat a zmítat jako skupina performerů. Wreck (Vrak: seznam vyhynulých druhů) není smyšlený sci-fi film, nýbrž odraz reality a lidské zranitelnosti. I v temnotě se ale může blýsknout naděje, že dokážeme získat zpět svou svobodu.

Pietro Marullo je italský umělec působící v Bruselu, kde založil soubor INSIEME IRREALI Company. Jeho tvorba, překračující umělecké disciplíny, propojuje výtvarné a performativní umění, instalace a moderní technologie. Zaměřuje se na sociální, historická a antropologická témata. Jeho díla byla prezentována na čtyřech kontinentech na významných světových festivalech, scénách a platformách. Od roku 2015 zkoumá na antropologické a estetické úrovni pojítko mezi realitou a symbolickým jazykem. Jeho experimentální dílo WRECK patřilo k vybraným kusům platformy AerowavesTwenty18 a uspělo i v programu PQ 2023.

The main protagonist of this genre - crossing production is a floating colossal black entity. Is it a sea monster, the embodiment of capitalism or climate change? It is up to you. What is certain is that you don’t want to meet it and let it chase and toss you around like a group of performers. Wreck is not a science fiction film, but a reflection of reality and human vulnerability. But even in the darkness there can be a glimmer of hope that we can regain our freedom.

Pietro Marullo is an Italian artist based in Brussels, where he founded the ensemble INSIEME IRREALI Company. His work, which transcends artistic disciplines, connects visual and performative art, installations and modern technologies. It focuses on social, historical and anthropological topics. His works have been presented on four continents at important world festivals, stages and platforms. Since 2015, he has been investigating the link between reality and symbolic language on an anthropological and aesthetic level. His experimental work WRECK was among the selected pieces of the AerowavesTwenty18 platform and also succeeded in the PQ 2023 program.

Režie a choreografie Director and choreographer: Pietro Marullo | Zvukový design Sound design: Jean - Noël Boissé | Světelný design Light design: Julie Petite - Etienne | Objekt a kostýmy Soft sculpture and costumes: Pietro Marullo, Bertrand Nodet | Účinkující dancers: Marianna Cifarelli, Tereza Holubová, Nika Horiacha, Eliška Kirová, Olena Korotkova, Miroslav Kochánek, Eva Urbanová | Produkce Produced by: Insieme Irreali Company Koprodukce Co-produced by Festival Internazionale Danza Oriente Occidente, MART – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Théâtre Varia de Bruxelles, La Coop asbl. | Za finanční podpory with the financial support of Fédération Wallonie-Bruxelles – CIAS, Commission communautaire française, Wallonie-Bruxelles International, Tax Shelter of Fédéral Belgian Gouvernement. | Za podpory with the support of RAMDAM – un center d’art (FR), CDC La Briqueterie (FR) a and TanzHaus, Zurych (CH). S podporou with the support of Wallonie Bruxelles international (WBI).

Délka Duration: 55 min | Premiéra Premiere: 30. 8. 2017 – Festival Oriente Occidente (Rovereto, Italy)

Představení uvádíme ve spolupráci s Pražským Quadriennale. Presented in collaboration with Prague Quadriennial festival

30
PIETRO MARULLO: WRECKTHE LIST OF EXTINCT SPECIES (IT / BE)
31
© Bertrand Nodet © Bertrand Nodet

Co víc si přát v dnešním polarizovaném znepřáteleném světě než trochu lidskosti a sounáležitosti? Belgický choreograf Jan Martens a sedmnáct performerů nás vmžiku vtáhnou mezi sebe. Nezáleží na tom, jestli je nám osmnáct nebo jednasedmdesát let jako nejmladšímu a nejstaršímu performerovi na jevišti. Každý je jiný, s osobitým hlasem a vlastními zkušenostmi a dovednostmi, a zároveň spolu tvoří jednu entitu. Protestní songy v pozadí připomínají výzvy, kterým jsme nuceni čelit, přesto je inscenace zdrojem naděje a nakažlivé energie – nejen díky grandióznímu finále, které nás nenechá sedět v klidu.

Jan Martens studoval na Fontys Dansacademie v nizozemském Tilburgu a studia tance dokončil v roce 2006 na Artesis Royal Conservatory v Antverpách. Svá díla staví na tezi, že každé tělo je schopné komunikovat a má co říct, a přepisuje vztah mezi performerem a publikem. Po debutu I CAN RIDE A HORSE WHILST JUGGLING SO MARRY ME z roku 2010 následovala další díla jako např. THE DOG DAYS ARE OVER (2014), ODE TO THE ATTEMPT (2014), THE COMMON PEOPLE (2016), RULE OF THREE (2017), PASSING THE BECHDEL TEST (2018), koprodukce s fABULEUS nebo solo lostmovements. V roce 2020 poprvé zaměřil pozornost na velké jeviště s dílem any attempt will end in crushed bodies and shattered bones

What more could you want in today’s polarized, hostile world than a little humanity and belonging? Belgian choreographer Jan Martens and seventeen performers draw us in an instant. It doesn’t matter if we are eighteen or seventy-one years old just like the youngest and oldest performers on stage. Each one is different, with a unique voice and own experiences and skills, yet together they form one entity. The protest songs in the background remind us of the challenges we are forced to face, yet the production is a source of hope and infectious energy - not only thanks to the grandiose finale, which does not let us sit still.

Jan Martens studied at the Fontys Dansacademie in Tilburg, the Netherlands, and completed his dance studies in 2006 at the Artesis Royal Conservatory in Antwerp. He bases his works on the thesis that every body is capable of communication and has something to say, and rewrites the relationship between the performer and the audience. The debut I CAN RIDE

A HORSE WHILST JUGGLING SO MARRY ME from 2010 was followed by other works such as THE DOG DAYS ARE OVER (2014), ODE TO THE ATTEMPT (2014), THE COMMON PEOPLE (2016), RULE OF THREE (2017), PASSING THE BECHDEL TEST (2018), co-production with fABULEUS or solo lostmovements In 2020, he turned his attention to the big stage for

32
19. 6. | 20:00 | Praha | Divadlo Hybernia Hybernia Theatre JAN MARTENS: ANY ATTEMPT WILL END IN CRUSHED BODIES
AND SHATTERED BONES (BE)
33
© Phile Deprez © Phile Deprez

(Jakýkoli pokus skončí rozdrcenými těly a roztříštěnými kostmi), následovalo FUTUR PROCHE s Opera Ballet Vlaanderen a po té roku 2021 sólo ELISABETH GETS

HER WAY

Působí v uměleckém centru DE SINGEL v Antverpách

a v La Comédie de Clermont-Ferrand (FR).

S manažerkou Klaartje Oerlemans spoluzaložil choreografickou platformu GRIP za podpory vlámské vlády.

the first time with any attempt will end in crushed bodies and shattered bones, followed by FUTUR PROCHE a production with Opera Ballet Vlaanderen and his solo ELISABETH GETS HER WAY in 2021. He is associated artist at the arts center DE SINGEL in Antwerp and at La Comédie de Clermont-Ferrand (FR). With manager Klaartje Oerlemans, he co-founded dance organisation GRIP with the support of the Flemish government.

Choreografie Choreography: Jan Martens | Účinkující Performers: 17 out of these dancers: Pierre Bastin, Georgia Boddez, Ty Boomershine, Truus Bronkhorst, Camilla Bundel, Jim Buskens, Zoë Chungong, Piet Defrancq, Naomi Gibson, Kimmy Ligtvoet, Cherish Menzo, Steven Michel, Gesine Moog, Dan Mussett, Wolf Overmeire, Tim Persent, Loeka Willems | Umělecký asistent Artistic assistance: Anne - Lise Brevers | Světelný design Light design: Jan Fedinger | Světelný design - asistent Light design assistance: Vito Walter | Návrhy kostýmů Costumes design: Cédric Charlier | Kostýmy - asistent Costume design - assistance: Alexandra Sebbag and Thibault Kuhn | Poradci advicers: Marc Vanrunxt, Renée Copraij, Rudi Meulemans and Siska Baeck | Text: fragment of SPRING by Ali Smith. Copyright © 2019, Ali Smith, used by permission of The Wylie Agency (UK) Limited | Hudba Music: “Concerto pour Clavecin et Cordes Op 40” Réf Im: 108884 Musique de Henryk Mikolaj

Górecki © PWM Editions représenté par Alphonse Leduc Editions Musicales, People’s Faces written by Kae Tempest and Dan Carey © Published and Administered by Domino Publishing Company Limited (50%) and MANATA LTD Administrated by Warner/Chappell Music Belgium N.V. (50%), Triptych: Prayer/Protest/Peace written by Maxwell Roach © Published by Milma Publishing Company Administered by Kobalt Music Publishing Limited. | Technická režie Technical direction: Michel Spang | Technici zájezdy Touring technicians: TOURING

TECHNICIANS: Michel Spang and Valentijn Weyn/Nele Verreyken | Produkce Production: GRIP | Ve spolupráci s In collaboration with: Dance On Ensemble | Mezinárodní distribuce International distribution: A Propic / Line Rousseau, Marion Gauvent and Lara van Lookeren | Koprodukce Co - production: DE SINGEL (Antwerp, BE), Theater Freiburg (DE), Sadler’s Wells (London, UK), Julidans (Amsterdam, NL), Festival d‘Avignon (FR), Le Gymnase CDCN Roubaix Hauts-de-France (FR), Norrlandsoperan (Umeå, SE), La Bâtie - Festival de Genève & l’ADC - Association pour la Danse Contemporaine Genève (CH), tanzhaus nrw (Düsseldorf, DE), Le Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénéés (Tarbes, FR), La Danse en grande forme - Projet de l’A-CDCN et de l’ACCN: Cndc - Angers, Malandain Ballet Biarritz, La Manufacture - CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux - La Rochelle, CCN de Caen en Normandie, L’échangeur - CDCN Hauts-de-France, CCN de Nantes, CCN d’Orléans, Atelier de Paris / CDCN, Collectif Fair-e / CCN de Rennes et de Bretagne, Le Gymnase | CDCN Roubaix | Hauts-deFrance, POLE-SUD CDCN / Strasbourg et La Place de La Danse - CDCN Toulouse Occitanie and Perpodium (BE) | S podporou With the support of: De Grote Post (Ostend, BE), CCNO - Centre Chorégraphique National d‘Orléans in collaboration with la Scène nationale d‘Orléans, Charleroi danse - Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles (BE) and December Dance (Concertgebouw and CC Brugge) (BE) | S finanční podporou

With the financial support of: the Flemish Government, the city of Antwerp, Tax Shelter of the Belgian Federal Government and Cronos Invest | S poděkováním Thanks to: Wannes Labath, de! Kunsthumaniora, Nadine Scheuer, Mr. Jean Chabert (STANLEY/STELLA)

Délka Duration: 90 min | Premiéra Premiere: 18. 6. 2021, Festival d’Avignon, FR

Představení v Praze uvádíme s podporou Vlámské vlády Presented with the support of the Government of Flanders

34
JAN MARTENS: ANY ATTEMPT WILL END IN CRUSHED
BODIES AND SHATTERED BONES (BE)
35
© Phile Deprez

JACOPO JENNA: SOME CHOREO g RAPHIES (IT)

20. 6. | 20:00 | Pardubice | Divadlo 29

21. 6. | 20:00 | Praha | PONEC - divadlo pro tanec dance venue

Spolu s Together with Olga Dukhovnaya (UK /FR): Swan Lake Solo + After Talk

23. 6. | 19:30 | Brno | CO.LABS

Vydejte se na cestu v čase a kolem světa v inscenaci Some Choreographies (Několik choreografií)

Jacopa Jenny. Performerka Ramona v ní vede neutuchající dialog s rychlou sekvencí videí, která jsou přehlídkou všech možných způsobů lidského pohybu. Tanečnice zrcadlí dění na obrazovce a svým projevem vdechuje stávajícímu 2D materiálu život, třetí rozměr a nové hodnoty a významy. V závěrečném propojení s autorskými video obrazy krajiny a živých organismů umělce Roberta Fassoneho hledá spojitost člověka s nekonečným universem.

Jacopo Jenna je italský choreograf, performer a filmař, který se zaměřuje na scénickou tvorbu, videa a instalace. Vystudoval sociologii a později tanec na univerzitě Codarts v Rotterdamu. Zapojuje se do vzdělávacích programů pro různé věkové skupiny a hledá nové možnosti, jak nahlížet na performativní umění. Spolupracoval s různými evropskými soubory a umělci a svá díla představil na četných festivalech a scénách nejen v Itálii. K jeho týmu patří Ramona Caia, spoluzakladatelka CANI choreographic research group, a Roberto Fassone s přesahy do různých druhů umění. Jeho originální dílo Some Choreographies bylo vybráno mezi AerowavesTwenty22.

Take a journey through time and around the world in Jacopo Jenna’s production of Some Choreographies. In it, the performer Ramona conducts an incessant dialogue with a quick sequence of videos that are a parade of all possible ways of human movement. The dancer mirrors what is happening on the screen and with her expression breathes life, a third dimension and new values and meanings into the existing 2D material. In the final connection with artist Robert Fassone’s original video images of landscapes and living organisms, she searches for the connection of man with the infinite universe.

Jacopo Jenna is an Italian choreographer, performer and filmmaker who focuses on scenic creation, videos and installations. He studied sociology and later also a dance at Codarts University in Rotterdam. He participates in educational programs for different age groups and looks for new ways to look at performance art. He collaborated with various European ensembles and artists and presented his works at numerous festivals and stages not only in Italy. His team includes Ramona Caia, co-founder of the CANI choreographic research group, and Roberto Fassone, with a background in various arts. His original work Some Choreographies was selected for AerowavesTwenty22.

Koncept, režie a video choreografie Concept, direction and video choreography: Jacopo Jenna | Spolupráce a účinkuje Collaboration and dance: Ramona Caia | Video-spolupráce Collaboration and video: Roberto Fassone

Původní zvuk Original sound: Francesco Casciaro | Světelný design Light design: Mattia Bagnoli | Kostýmy

Costumes: Eva di Franco | Organizace Organization: Luisa Zuffo | Produkce Production: KLm - Kinkaleri

Koprodukce Co-production: Centrale Fies | S podporou With the support of Azienda Speciale Palaexpo Mattatogi | Progetto PrendersiCura

Délka Duration: 40 min | Premiéra Premiere: 31. 7. 2020, Centrale Fies XL Festival / Dro (TN), IT

36
37
© Jacopo Jenna © Jacopo Jenna © Jacopo Jenna

21. 6 | 20:00 | Praha | PONEC - divadlo pro tanec dance venue

Spolu s Together with Jacopo Jenna (IT): Some Choreographies + After Talk

Olga Dukhovnaya ve spolupráci se skladatelem

Antonem Svetlichnym ztvárnila vlastní verzi

Labutího jezera s cílem vytvořit z tohoto klasického baletu moderní představení. Záměru vytvořit představení ve velkém měřítku zasadil po dvou letech karantény poslední ránu válečný konflikt. Olga Dukhovnaya se vzdala zakázky moskevského muzea vytvořit choreografii pro více než 30 tanečníků s živým orchestrem a zpěváky. Ukrajinská choreografka přepracovala původní koncept a celý baletní soubor soustředila do jediné umělkyně: sebe samé. Na pozadí zmíněných událostí se zrodilo zásadní a dynamické taneční představení Swan Lake Solo, které je prostoupeno tóny radostné a nespoutané svobody.

Olga Dukhovnaya je tanečnice a choreografka narozená na Ukrajině v roce 1984 a v současnosti žije v Rennes (Francie). Vystudovala choreografickou fakultu v Kyjevě v roce 2003 a P.A.R.T.S. v Bruselu v roce 2006. Přestěhovala se do Francie, aby zahájila magisterský program v tanci na CNDC Angers (ve spolupráci s Paris 8 University). Magisterský titul v oboru choreografie získala v roce 2013. Její dílo KOROWOD, vytvořené v roce 2013, získalo třetí cenu v soutěži „Danse élargie“ pořádané Musee de la Danse a Théâtre de la Ville-Paris (2013). V roce 2018 natočila kus Sœur ve spolupráci s Robertem Steijnem. V roce 2022 vytvořila sólo Labutí jezero, kde pro ni bylo výzvou ztělesnit s jediným umělcem všechny role baletu. Jako tanečnice spolupracovala s choreografy Borisem Charmatzem, Maud le Pladec, Ashley Chenem a podílela se na videoinstalacích Aernouta Mika.

Olga Dukhovnaya, in collaboration with the composer Anton Svetlichny, performed her own version of Swan Lake with the aim of creating a modern performance from this classical ballet. The intention to create a performance on a large scale was planted after two years of quarantine on the last morning of the war conflict. Olga Dukhovnaya turned down a commission from a Moscow museum to create a choreography for more than 30 dancers with a live orchestra and singers. The Ukrainian choreographer reworked the original concept and concentrated the entire ballet ensemble into a single artist: herself. Against the background of the mentioned events, the essential and dynamic dance performance Swan Lake Solo was born, which is permeated with tones of joyful and unrestrained freedom.

Olga Dukhovnaya is a dancer and choreographer born in Ukraine in 1984 and currently lives in Rennes (France). Graduated from the Faculty of Choreography of Kiev in 2003 and P.A.R.T.S. Brussels in 2006. She moved to France to start a master’s program in dance at CNDC Angers (in partnership with Paris 8 University). She’s got her master’s degree in choreography in 2013. Her piece KOROWOD, created in 2013 received the third prize in the “Danse élargie” contest Organized by Musée de la Danse and the Théâtre de la Ville-Paris (2013). In 2018 she made a piece Sœur in collaboration with Robert Steijn. In 2022 she created a Swan Lake Solo where the challenge is to embody with a single performer all the roles of the ballet. As a dancer she has collaborated with the choreographers Boris Charmatz, Maud le Pladec, Ashley Chen and took part in a video installations of Aernout Mik.

Choreografie Choreography: Olga Dukhovnaya | Na základě volné interpretace Čajkovského baletu Based on a free interpretation of Tchaikovsky‘s Ballet | Interpreti Choreographic score: Olga Dukhovnaya & Alexis

Hedouin | Zvuk Sound: Anton Svetlichny | Světlo a kostýmy Lighting and costume score: Guillaume Jouin & Marion Regnier | Poradce Outside eye: François Maurisse | Technický manažer Stage manager: François Aubry

Felix Löhmann | Produkční Production Manager: Amélie-Anne Chapelain | Fotografie Photo credits: Doriane Rio

Produkce Production: C.A.M.P | Koprodukce Co-production: le Quartz – Scène Nationale de Brest; Au bout du plongeoir & la Coopération Nantes-Rennes-Brest-Rouen - Itinéraires d’artiste(s). | S podporou With the support of the Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis a DRAC Bretagne. S poděkováním CCNRB – Collectif FAIR-E za taneční prostory Thanks to CCNRB – Collectif FAIR-E for the studio space

C.A.M.P je asociace, která čerpá granty francouzského Ministerstva kultury is an association that receives grants from the Ministry of Culture (Direction régionale des Affaires culturelles / Bretagne), měst city of Lorient, Port-Louis, Locmiquélic, the Regional Council of Brittany a and Morbihan Departemental Council.

Délka Duration: 35 min | Premiéra Premiere: 15. 5. 2022, Montreuil, Rencontres Chorégraphiques

Internationales des Seine St-Denis, FR

38
OL
DUKHOVNAYA:
FR)
g A
SWAN LAKE SOLO (UA /
39
© Doriane Rio

What’s the point? vyzývá nás hlas Oony Doherty, která, jak u ní bývá zvykem, klade ostré otázky. V temné filozoficky laděné inscenaci Navy Blue za doprovodu melancholické a naléhavé hudby (Sergej Rachmaninov a DJ Jamie xx) belfastská choreografka troufale zpochybňuje význam tance a samotné lidské existence v kontextu nekonečného vesmíru. Emocemi nabité taneční výkony dvanácti performerů a jejich neutuchající boj o přežití v nemilosrdném světě současnosti jsou však důkazem, že to všechno má smysl.

Oona Doherty je britská choreografka působící v Belfastu. Studovala na London School of Contemporary Dance, University of Ulster a Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance v Londýně. Spolupracovala s různými soubory a umělci, až se vydala vlastní tvůrčí cestou. Osobité autorské sólo Hope Hunt & The Ascension into Lazarus aneb Hard to Be Soft uvedla na Mezinárodním festivalu TANEC PRAHA v roce 2017. Získala ocenění Silver Lion na benátském bienále (2021). Věnuje se též filmu, umění a výuce tance.

“What’s the point?” The voice of Oona Doherty challenges us. As is her habit, she asks pointed questions. In the dark, philosophical production of Navy Blue, accompanied by melancholic and urgent music (Sergei Rachmaninov and DJ Jamie xx), the Belfast choreographer boldly questions the meaning of dance and human existence itself in the context of an infinite universe. However, the emotionally charged dance performances of twelve performers and their relentless struggle for survival in today’s merciless world are proof that it all makes sense.

Oona Doherty is a British choreographer based in Belfast. She studied at the London School of Contemporary Dance, University of Ulster and Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance in London. She collaborated with various ensembles and artists until she set out on her own creative path. She presented her unique author’s solo Hope Hunt & The Ascension into Lazarus or Hard to Be Soft at the International Dance Festival TANEC PRAHA in 2017. She won the Silver Lion award at the Venice Biennale (2021). She is also devoted to film, art and teaching dance.

Choreografie Choreography: Oona Doherty ve spolupráci s tanečníky | Původní hudba Original Music Score: Jamie xx © by Universal Music Publishing Ltd. | Hudební produkce Music production: William Smith

Použitá hudba With additional music: Sergueï Rachmaninov | Napsáno ve spolupráci s Writer collaborator: Bush Moukarzel | Video koncepce Video conception: Nadir Bouassria | Světelný design a technický ředitel Light design and technical director: John Gunning | Scénografie a projekce Stage design and projection conception: Nadir Bouassria | Kostýmy Costumes: Oona Doherty and Lisa Marie Barry | Tanečníci Dancers: Amancio Gonzalez Miñon, Andréa Moufounda, Hilde Ingeborg Sandvold, Joseph Simon, Mathilde Roussin, Kevin Coquelard, Sati Veyrunes, Thibaut Eiferman, Tomer Pistiner, Zoé Lecorgne and Magdalena Öttl. | Manažer a produkce Management and production: Gabrielle Veyssiere | Produkce, administrace Production, administration: Jenny Suarez | Produkce Production: O.D Works Ltd - Gabrielle Veyssiere | Koprodukce Co - production: Kampnagel International Summer Festival (DE), Sadler‘s Wells (UK), Théâtre National de Chaillot (FR), La Biennale di Venezia (IT), Maison de la Danse (FR), Belfast International Arts Festival (UK), The Shed (USA) a Big Pulse Dance Alliance / Creative Europe - Dance Umbrella (UK), Dublin Dance Festival (IR), Torinodanza Festival (IT), Julidans (NL). | Za podpory With the support by Kulturstiftug des Bundes, Direction régionale des affaires culturelles d‘Ile-de-France – Ministère de la culture.

Délka Duration: 60 min | Premiéra Premiere: 10 - 13. 8. 2022, Hamburg, Kampnagel International Summerfestival, DE

40
22. 6. | 20:00 | Praha | Divadlo Archa Archa Theatre + After Talk
OONA DOHERTY: NAVY BLUE (IE)
41
© Sinje Hasheider © Sinje Hasheider © Sinje Hasheider

20. 6. | 18:00 | Ostrava | Nová radnice - nádvoří New Town Hall - Courtyard | Open Air

22. 6. | 19:00 | Plzeň | Moving Station

23. & 24. 6. | 18:00 | Praha | Národní knihovna ČR - Révové nádvoří Klementina, vchod A National Library of the Czech Republic - The Vine Yard, Entrance A | Open Air

Všechno je to o… (It´s All About…) lidské blízkosti. V interaktivním představení rakouské choreografky Helene Weinzierl, kde nechybí nadsázka, nejsou protagonisty jen tři mužští performeři, ale i vy sami. Nejprve ve vlastním světě, posléze ve vztahu s druhými, společně vytvářejí novou realitu. Na první pohled zábavná setkání však v sobě skrývají i absurditu současné společnosti. O čem je život? O VŠEM a o NIČEM.

Helene Weinzierl je rakouská tanečnice a choreografka. V roce 1995 založila vlastní soubor CieLAROQUE / helene weinzierl, se kterým vystupuje po celém světě. Její díla se pohybují na pomezí tance a divadla, často jsou interaktivní a zabývají se sociopolitickými tématy. Získala několik ocenění, např. od města Salzburg (2010) nebo Federálního ministerstva školství a umění v Rakousku (2012), ale také Amnesty International Award for the Art in Edinburgh (2005). V roce 1990 založila tanzimpulse Salzburg k pořádání tanečních událostí, a je uměleckou ředitelkou PERFORMdANCE Festival Salzburg.

It’s All About... human proximity. In the interactive performance by the Austrian choreographer Helene Weinzierl, where there is no shortage of exaggeration, the protagonists are not only three male performers, but also the audience. The boundaries are fluid. First in their own world, then in their relationship to others, in order to create a new reality together. Behind the seemingly funny encounters, however, lies the absurdity of today’s society.

What is life about? About EVERYTHING and NOTHING.

Helene Weinzier is an Austrian dancer and choreographer. In 1995 she founded her own group CieLAROQUE / helene weinzierl with which she performs all over the world. Her works move between dance and theater, they are often interactive and deal with socio-political themes. She received several awards, e.g. from the city of Salzburg (2010) or the Federal Ministry of Education and the Arts in Austria (2012), but also the Amnesty International Award for the Art in Edinburgh (2005). In 1990, she founded tanzimpulse Salzburg to organize dance events, and she is the artistic director of the PERFORMdANCE Festival Salzburg.

Umělecká režie a choreografie Artistic direction, choreography: Helene Weinzierl | Účinkující Performers: Luan de Lima, Uwe Brauns, Eli Hooker | Světelný design Light design: Peter Thalhamer | Hudební skladatel a aranžmá Music composition and arrangement: Oliver Stotz | S laskavou podporou With the kind support of BMKOES Austria, Salzburg Stadt:Kultur, Salzburg Land:Kultur, DANCE ON TOUR Austria - projekt Tanzquartier

Wien ve spolupráci s Federálním ministerstvem pro evropské a mezinárodní záležitosti A project by Tanzquartier

Wien in cooperation with the Federal Ministry of European and International Affairs | Produkce Production: CieLAROQUE / helene weinzierl and tanzimpulse Salzburg.

Délka Duration: 50 min | Premiéra Premiere: 25. 10. 2018, Salzburg, ARGEkultur

42
CIELAROQUE / HELENE WEINZIERL: IT´S ALL ABOUT (AT)
43
© Andreas Brokalakis © Andreas Brokalakis

I Carry, You Hold (Já nesu, ty držíš) boří zažité představy o duetu muže a ženy. Je to příběh rovnosti a emancipace, v němž hierarchie, vítězství nebo prohra neexistují. Olivia je na první pohled menší a křehčí než její taneční i životní partner Yochai, názorně však dokazuje, že rozhodně ne slabší. Oba performeři v choreografii ztělesňují, co vše znamená vztah: komunikaci, důvěru, podporu, respekt, i nezávislost.

Olivia Court Mesa je izraelská choreografka a performerka původem z Chile. Tanci se začala věnovat v chilském souboru fyzického divadla Oscara del Bardo. V roce 1998 se přestěhovala do Německa a vystudovala současný tanec a pedagogiku na Hochschule für Musik und Tanz Köln. Po dokončení studií spolupracovala se soubory v Mexiku a Německu. Od roku 2010 žije v Izraeli, kde vystupovala v dílech místních tvůrců, např. dvojice Yossi Berg a Oded Graf. Několikrát obdržela ocenění izraelského Ministerstva kultury. Od roku 2006 se zaměřuje na vlastní tvorbu. Vyučuje kontaktní improvizaci a partneřinu a se svým tanečním i životním partnerem Yochaiem Gintonem založila pohybovou laboratoř The Common Body.

I Carry, You Hold shatters traditional ideas about a duet between a man and a woman. It is a story of equality and emancipation in which hierarchy, victory or defeat do not exist. At first glance, Olivia is smaller and more fragile than her dance and life partner Yochai, but she clearly proves that she is definitely not weaker. In their choreography, both performers embody what a relationship means: communication, trust, support, respect, and independence.

Olivia Court Mesa is an Israeli choreographer and performer originally from Chile. She started dancing in the Chilean troupe of Oscar del Bardo’s physical theater. In 1998 she moved to Germany and studied contemporary dance and pedagogy at the Hochschule für Musik und Tanz Köln. After completing her studies, she collaborated with ensembles in Mexico and Germany. She has been living in Israel since 2010, where she performed in the works of local artists, such as Yossi Berg and Oded Graf. She received several awards from the Israeli Ministry of Culture. Since 2006, he has been focusing on her own creations. She teaches contact improvisation and partnering and founded the movement laboratory The Common Body with her dance and life partner Yochai Ginton.

Choreografie Choreographer: Olivia Court Mesa | Účinkující Dancers: Olivia Court Mesa a Yochai Ginton (kreativní spolutanečník) | Zvukový design Sound design: Roey Hason Hudba Music: Wolfgang Amadeus

Mozart/ Piano Concerto No.23 A-Dur, K.488: II.Adagio. Matthew Herbert / Titles | Kostýmy Costumes: Factory 54 | Za podpory With the support: The Choreographer‘s Association, Curtain Up

Délka Duration: 20 min | Premiéra Premiere: listopad November 2019, Curtain Up Festival, IL

44
24. 6. | 20:00 | Praha | PONEC - divadlo pro tanec dance venue + After Talk
OLIVIA COURT MESA: I CARRY, YOU HOLD (CL / IL)
45
© Gennady Tashlitsky © Gennady Tashlitsky

22. 6. | 20:00 | Pardubice | Divadlo 29

24. 6. | 19:00 | Malovice | Švestkový Dvůr Plum Yard

26. 6. | 20:00 | Praha | PONEC - divadlo pro tanec dance venue + After Talk

Co znamená ,,tančit na hudbu“? A jak složit hudbu k tanci? V tomto duetu Ingrid a Lasse hravě zkoumají vztahy mezi tancem a hudbou a používají bodové skóre k podpoře struktury před dovednostmi, metody před požitkem. Název jejich duetu naráží na kontrast mezi mokrem a suchem: Panflutes (Panovy flétny) jsou na jedné straně hravé a vášnivé, Paperwork na straně druhé odkazuje k symbolům a zní byrokraticky. Napětí mezi těmito stavy si dobře pohrává s unavenými konvencemi ve slavné konstelaci choreografskladatel. S oběma nástroji po ruce Ingrid a Lasse vymýšlejí hry, které znovu nastavují jejich pravidla.

Ingrid Berger Myhre je norská choreografka a performerka v současnosti působící v Bruselu. Studovala tanec na Amsterdam School of the Arts a později se začala věnovat choreografii a získala magisterský titul v Montpellier (FR). Byla součástí evropského výzkumného projektu Dancing Museums II (2019 - 2021). Její díla Blanks (2017) a  Panflutes and Paperwork (2019) se dostala do výběru AerowavesTwenty20 a byla uvedena na několika mezinárodních scénách. Práce Ingrid je podpořena sítí Advancing Performing Arts Project (APAP) a Caravan Production v Bruselu.

Lasse Passage je norský hudebník a skladatel. Studoval kompozici v Bergenu a sonologii v Haagu (NL). Ve své tvorbě se věnuje elektroakustice a je také uznávaným autorem písní. Svým inovativním přístupem ke kompozici se řadí k předním osobnostem současné norské umělecké scény.

What does “dancing to music” really mean? And how do you create music for dance? In this duet, Ingrid Berger Myhre and Lasse Passage playfully examine the relationships between dance and music, using scores as tools to uphold structure over skill, method over indulgence. The title of their duet alludes to the contrast between the wet and the dry: Panflutes, on the one hand, are playful and passionate, Paperwork, on the other, refers to notation and sounds bureaucratic. The tensions between these states play well with tired conventions in the famous choreographercomposer constellation. With both tools at hand, Ingrid and Lasse invent games that re-negotiate their rule.

Ingrid Berger Myhre is a Norwegian choreographer and performer currently working in Brussels. She studied dance at the Amsterdam School of Arts and later on MA in choreography in Montpellier (FR). She was part of the European research project Dancing Museums II (2019-2021). Her works Blanks (2017) and Panflutes and Paperwork (2019) were selected by Aerowaves and have toured a number of venues internationally. Ingrid’s work is supported by the Advancing Performing Arts Project (APAP) network and Caravan Production in Brussels. Lasse Passage is a Norwegian musician and composer. He studied composition in Bergen and Sonology in The Hague (NL). His work includes electroacoustics and he is also an accomplished songwriter.With his curious and innovative approach he is a frequent collaborator in the Norwegian performing arts scene.

Vytvořili a účinkují Created and performed by: Ingrid Berger Myhre a Lasse Passage | Hudba Music: Lasse Passage a Ingrid Berger Myhre | Světla Light: Edwin van Steenbergen | Poradci Advisers: Merel Heering, Alex Zakkas | Kostýmy Costumes: Min Li | Financováno Funded by: Arts Council Norway | Koprodukce

Co-production: Dansateliers Rotterdam (NL), Black Box Teater (NO), CSC Bassano Del Grappa (IT), WP Zimmer (BE) | Podpořili Supported by: P.A.R.T.S., Rimi/Imir Senter for Scenekunst, Moving Futures Festival, FPK Nieuwe Makers Regeling.

Délka Duration: 55 min | Premiéra Premiere: 20. 2. 2019, Rotterdam, Theater Rotterdam Schouwburg, NL

46
IN g RID BER g ER MYHRE AND LASSE PASSA g E: PANFLUTES AND PAPERWORK ( NO / NL / BE)
47
© Sara Anke

Nepřestává nás fascinovat myšlenka, co se asi tak děje za zavřenými dveřmi. V uzavřeném prostoru a na palubě lodi, ve dvou dílech Diptychu: The missing door a The lost room, se vydáváme do temného světa na pomezí reality a snů, v němž jsme ztraceni stejně jako osm protagonistů. Napínavou cestu ven hledáme v kulisách, které jsou pro belgický soubor Peeping Tom typické. Scéna plná překvapení, absurdity a výjimečných tanečních a akrobatických výkonů, pohybujících se téměř za hranicí lidských možností. Díky působivým vizuálním a zvukovým efektům si připadáme jako ve filmu, abychom vzápětí zjistili, že se díváme na svůj vlastní život. Na tuhle bouřlivou plavbu do nejskrytějších zákoutí lidské duše ještě dlouho nezapomeneme.

Gabriela Carrizo začala se současným tancem v deseti letech v Argentině, pro Córdoba University Ballet pak vytvořila své první choreografie. V devatenácti letech se přestěhovala do Evropy, kde spolupracovala např. s Caroline Marcadé, Les Ballets C de la B, Koenem Augustijnenem či Needcompany, a zároveň tvořila vlastní díla. Od založení souboru Peeping Tom v roce 2000 je spolu s Franckem Chartierem jeho uměleckou ředitelkou. Ztvárnila hlavní roli ve filmu Kid (2012). V roce 2013 vytvořila pro Nederlands Dans Theater

– NDT 1 dílo The missing door, které se posléze stalo

součástí Triptychu: The missing door, The lost room and The hidden floor (2020). V roce 2018 spolupracovala s Franckem Chartierem na 31 rue Vandenbranden, adaptaci původního díla jejich souboru Peeping Tom, pro Le Ballet de l‘Opéra de Lyon, s nímž zahájili prestižní Biennale de la Danse de Lyon (2018). Loni režírovala pro NDT 1 dílo La Ruta.

The thought of what goes on behind closed doors never ceases to fascinate us. In a closed space and on board a ship, in the two parts of the Diptych: The missing door and The lost room, we go into a dark world on the border between reality and dreams, in which we are as lost as the eight protagonists. We are looking for an exciting way out in the scenes that are typical for the Belgian group Peeping Tom. A scene full of surprises, absurdity and exceptional dance and acrobatic performances, moving almost beyond the limits of human possibilities. Thanks to the impressive visual and sound effects, we feel like we are in a movie, only to find out that we are watching our own life. We will not forget this stormy voyage into the most hidden corners of the human soul for a long time.

Gabriela Carrizo started contemporary dance at the age of ten in Argentina, then created her first choreographies for the Córdoba University Ballet. At the age of nineteen, she moved to Europe, where she collaborated with, for example, Caroline Marcadé, Les Ballets C de la B, Koen Augustijnen or Needcompany, and at the same time created her own works. Since the founding of the Peeping Tom ensemble in 2000, she has been its artistic director together with Franck Chartier. She played the lead role in Kid (2012). In 2013, she created The missing door for Nederlands Dans Theater – NDT 1, which later became part of the Triptych: The missing door, The lost room and The hidden floor (2020). In 2018, she collaborated with Franck Chartier on 31 rue Vandenbranden, an adaptation of their ensemble’s original work Peeping Tom, for Le Ballet de l’Opéra de Lyon, with which they opened the prestigious Biennale de la Danse de Lyon (2018). Last year she directed La Ruta for NDT 1.

48
27. 6. | 20:00
PEEPIN
TOM: DIPTYCH: THE MISSIN
| Praha | Hudební divadlo Karlín Karlin Musical Theatre
g
g DOOR AND THE LOST ROOM (BE)
49
© Maarten Vanden Abelle © Andrea Avezzu

Franck Chartier začal tančit v jedenácti letech a později studoval klasický balet u Roselly Hightower v Cannes. V letech 1986 - 1989 byl součástí Maurice Béjart’s Ballet du 20ème Siècle. V roce 1994 se přestěhoval do Bruselu, kde m.j. spolupracoval s Needcompany a Les Ballets C de la B. Od založení souboru Peeping Tom v roce 2000 je spolu s Gabrielou Carrizo jeho uměleckým ředitelem. V roce 2013 přetvořil inscenaci 33 rue Vandenbranden pro Göteborg Opera, na základě díla 32 rue Vandenbranden souboru Peeping Tom, které hostovalo na Mezinárodním festivalu TANEC PRAHA v roce 2013. V roce 2015 režíroval The lost room pro Nederlands Dans Theater - NDT 1, za nějž získal prestižní nizozemské ocenění The Swan (2016). V roce 2017 vytvořil další dílo pro NDT 1 The hidden floor. Obě se později stala součástí Triptychu: The missing door, The lost room and The hidden floor (2020). V roce 2021 režíroval dílo Dido & Aeneas pro Grand Théâtre de Genève a roku 2022 Oiwa, duet pro Ballet National de Marseille.

Franck Chartier began dancing at the age of eleven and later studied classical ballet with Rosella Hightower in Cannes. In the years 1986 - 1989 he was part of Maurice Béjart’s Ballet du 20ème Siècle. In 1994, he moved to Brussels, where, among other things, he collaborated with Needcompany and Les Ballets C de la B. Since the founding of the Peeping Tom troupe in 2000, he has been its artistic director together with Gabriela Carrizo. In 2013, he recreated the production 33 rue Vandenbranden for Gothenburg Opera, based on the work 32 rue Vandenbranden by Peeping Tom which was a guest at International Dance Festival TANEC PRAHA in 2013. In 2015, he directed The lost room for Nederlands Dans TheaterNDT 1, for which he won the prestigious Dutch award The Swan (2016). In 2017, he created another work for NDT 1 The hidden floor. Both later became part of the Triptych: The missing door, The lost room and The hidden floor (2020). In 2021, he directed Dido & Aeneas for the Grand Théâtre de Genève, and in 2022, Oiwa, a duet for the Ballet National de Marseille.

Koncept a režie Concept and direction: Gabriela Carrizo, Franck Chartier | Účinkující Performers: Konan Dayot, Fons Dhossche, Lauren Langlois, Panos Malactos, Alejandro Moya, Fanny Sage, Eliana Stragapede, Wan-Lun Yu Umělecký asistent Artistic assistance: Thomas Michaux | Zvuková dramaturgie Sound dramaturgy: Raphaëlle Latini | Zvuková skladba a aranžmá Sound composition and arrangements: Raphaëlle Latini, Ismaël Colombani, Annalena Fröhlich, Louis-Clément Da Costa, Eurudike De Beul | Světelný design Light design: Tom Visser

Scénografie Set design: Gabriela Carrizo, Justine Bougerol | Kostýmní návrháři Costume design: Seoljin Kim, Yichun Liu, Louis-Clément Da Costa | Konfekční kostýmy Confection costumes: Sara van Meer, Lulu Tikovsky, Wu Bingyan (intern) | Technická koordinace Technical coordination: Giuliana Rienzi | Technici Technicians: Bram Geldhof/Ilias Johri (lights), Jonas Castelijns (sound) | Jevištní management Stage management: Thomas Dobruszkes (stage manager), Clement Michaux (stage assistant) | Produkční stážisté Production interns: Lisa Gunstone, Robin Appels | Manažer zájezdů Tour manager: Amaury Vanderborght | Produkční manažer

Production manager: Helena Casas | Manažer komunikace Communication manager: Sébastien Parizel

Manažer souboru Company manager: Veerle Mans | Na základě Adrift, vytvořeno s tanečníky NDT I Based upon Adrift, created with the dancers of NDT I: Chloe Albaret, Lydia Bustinduy, César Faria Fernandes, Fernando Hernando Magadan / Spencer Dickhaus, Anna Hermann, Anne Jung, Marne Van Opstal, Roger van der Poel, Meng-keWu, Ema Yuasa/Rena Narumi, za umělecké asistence Louis- Clément Da Costa, Seoljin Kim and Yi-Chun Liu. | Produkce Production: Peeping Tom | Koprodukce Co-production: Opéra National de Paris, Opéra de Lille, Tanz Köln, Göteborg Dance and Theatre Festival, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, deSingel Antwerp, GREC Festival de Barcelona, Festival Aperto / Fondazione I Teatri (Reggio Emilia), Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale (Turin), Dampfzentrale Bern, Oriente Occidente Dance Festival (Rovereto) | S podporou vlámských úřadů With the support of the Flemish authorities | Distribuce

Distribution: Frans Brood Productions | Diptych: The missing door and The lost room byl vytvořen s podporou belgické federální vlády was created with the support of the Tax Shelter of the Belgian Federal Government

Délka Duration: 70 min | Premiéra Premiere: 19. 7. 2020, GREC Festival de Barcelona, ES

50
PEEPIN g TOM: DIPTYCH: THE MISSIN g DOOR
(BE)
AND THE LOST ROOM
51
© Andrea Avezzu

JAZMÍNA PIKTOROVÁ, SABINA BOČKOVÁ: MIKROSVĚTY MICROWORLDS

3. 6. | 15:00 | Olomouc | Divadlo na cucky Na cucky Theatre | Junior

4. 6. | 16:00 | Jihlava | DIOD | Junior

6. 6. | 18:00 | České Budějovice | Biskupská zahrada | Junior | Open Air

7. 6. | 10:00 | Tábor | Divadlo Oskara Nedbala Tábor - divadelní zahrada The Oskar Nedbal Theatre - Theatre Garden | Junior | Open Air

19. 6. | 8:30 & 10:30 | Malovice | Švestkový Dvůr Plum Yard | Junior

Naše Země je plná světů ve světech. Každý z těchto mikrosvětů žije svým jedinečným životem. Inscenace prostřednictvím mikropohybů, krajiny těla a hry s malými objekty zaostřuje naši pozornost na maličkosti, které často nejsou na první pohled vidět. Hravá a poetická inscenace prozkoumává křehkost naší existence. V tvůrčím týmu se potkávají etablovaní umělci z českého a slovenského prostředí z oblasti současného tance, výtvarného umění, loutkového divadla a hudby, z nichž všichni mají zároveň bohaté zkušenosti v kreativní práci s dětmi. Mikrosvěty tak nabízí dětským i dospělým divákům otevřený a kreativní prostor, ve kterém je každý a všechno jeho důležitou a potřebnou součástí a má svůj osobitý potenciál, který se může rozvinout a vytvořit tak spolu s ostatními společné mikrosvěty. Inscenace dále zaměřuje pozornost dětí na drobné věci a detaily kolem sebe, čímž zjemňuje jejich vnímání, trénuje jejich všímavost a soustředěnost a učí je pohrát si s minimem prostředků.

Jazmína Piktorová je choreografka, performerka a lektorka. Její tvorba spočívá v propojování fyzického divadla s tancem, herectvím a lyrickou klauniádou. Zajímá se o průnik taneční a pohybové výchovy s tvorbou pro děti, přičemž dává důraz na dlouhodobý a hloubkový výzkum. Během svého angažmá v Divadle Drak zde spoluvytvořila autorské taneční představení pro děti A na noze pevnina, které úspěšně hostuje doma i v zahraničí. Lektoruje v umělecko-vzdělávacím projektu Tanec školám v produkci Tance Praha z.ú. Sabina Bočková vystudovala Taneční centrum Praha, byla členkou Baletu Jihočeského divadla a sólistkou Pražského komorního baletu. Od roku 2017 působí na nezávislé taneční scéně. Je spoluzakladatelkou tanečního spolku POCKETART.

Our Earth is full of worlds within worlds. Each of these microworlds lives its own unique life. Through micro-movements, body landscape and a play with small objects the performance focuses our attention on little things that are often overlooked in plain sight. The playful and poetic performance explores the fragility of our existence. The creative team includes established artists from Czechia and Slovakia in the fields of contemporary dance, visual arts, puppet theatre and music, all of whom have extensive experience in creative work with children. Microworlds thus offers children and adult viewers an open and creative space in which everyone and everything is an important and necessary part and has their own unique potential that can develop and therefore create together with other common microworlds. The production also focuses children’s attention on the small things and details around them, which refines their perception, trains their attentiveness and concentration, and teaches them to play with a minimum of resources.

Jazmína Piktorová is a choreographer, performer and teacher. Her work consists of connecting physical theatre with dance, acting and lyrical clowning. She is interested in the intersection of dance and movement education with creation for children, emphasizing longterm and in-depth research. During her engagement at the Drak Theatre, she co-created a devised dance performance for children called And Land Underfoot, which she successfully stages at home and abroad. She teaches as part of the Dance for Schools artistic and educational project produced by Tanec Praha.

Sabina Bočková studied at Dance Center Prague. She was a member of South Bohemian Ballet and a soloist of Prague Chamber Ballet. Since 2017 she has established herself on the Czech independent dance scene. She is a co-founder of the company POCKETART.

Koncept Concept: Jazmína Piktorová | Choreografie, interpretace Choreography and performance: Jazmína

Piktorová, Sabina Bočková | Dramaturgie Dramaturgy: Mária Danadová | Hudba Music: Václav Kalivoda / Pavol

Smolárik Vizuální spolupráce Visual collaboration: Simona Gottierová | Světelný design Light design: Jiří Šmirk

Konzultace kouzelnických triků Consultation of magic tricks: Aleš Hrdlička | Konzultace a výzkum Consultation and research: Monika Kováčová, Mária Danadová, Alessandro Lumare a Simona Lobefaro - Segni mossi | Produkce Production: Wanda Kaprálová & ZDRUHESTRANY | Koproducenti Co-production: Studio ALTA, Divadlo DRAK, Divadlo Piki Partneři Partners: Studio ALTA, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA / Centre for Choreographic Development SE.S.TA, REZI.DANCE Komařice, Studio TEP39, Punctum – Krásovka, Divadlo Drak Drak Theatre, Slovenský inštitút v Prahe Slovak Institute in Prague, Divadlo Piki Piki Theatre, SNG Schaubmarov mlyn Schaubnar Mill, CNK Záhrada Banská Bystrica

Délka Duration: 40 min | Premiéra Premiere: 30. 10. 2022, Praha, Studio ALTA

52
53
© Adam Mráček © Adam Mráček © Adam Mráček

Představení Jáma lvová v podání elektrizujícího dua tanečnic, které naživo doprovází DJ, je podmanivý a zábavný duet. Donutí vás klást si otázku, kdo v našem světě následuje a kdo vede. Na konci představení budete pozváni na diskuzi, po které ukončíme naše setkání společnou taneční párty. Média, manipulace, sociální sítě.

Výzvy dnešní doby – pro nastupující generaci naprosto neoddělitelná součást života. Jak děti pracují s mediálním obsahem? Jak se promítá do toho, jak se hýbou, jak tančí? Jaká gesta k nim promlouvají? S respektem k dětem jako aktivním partnerům tvorby adaptovaly Sabina Bočková a Johana Pocková původní inscenaci Jáma lvová pro věkovou skupinu 8+ v rámci projektu Shape It. Dynamickou formou na jevišti vyprávějí nejen o tom, že zábava se může snadno zvrtnout v temnotu a zase zpátky. Setkání s výsledným tvarem je jedinečnou šancí, jak se přiblížit tématu všudypřítomného mediálního obsahu jinak než skrze display telefonu. A možná i příležitostí přiblížit se pohledu na svět vlastních dětí.

Johana Pocková vystudovala taneční Konzervatoř Duncan centre v Praze a dva roky studovala na taneční akademii SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance). V roce 2017 získala Cenu Jarmily Jeřábkové za choreografii VRAŽDA! Malá komiksová historie. V roce 2019 založila taneční spolek POCKETART.

Sabina Bočková vystudovala Taneční centrum Praha, byla členkou Baletu Jihočeského divadla a sólistkou Pražského komorního baletu. Od roku 2017 působí na nezávislé taneční scéně. Je spoluzakladatelkou tanečního spolku POCKETART.

Performed by a fierce duo of two dancers to music played by a DJ, The Lion’s Den is a captivating and entertaining duet that makes you question who follows and who leads in our world as well as on stage. At the end of the show you’ll be invited for a disscusion and then on stage to throw your own shapes!

Media, manipulation, social networks. Today’s challenges – an inseparable part of life for the next generation. How do children work with media content? How does it translate into how they move, how they dance? What gestures speak to them? Sabina Bočková and Johana Pocková adapted the original production of The Lion’s Den for the 8+ age group as part of the Shape It project with respect for children as active partners. In a dynamic way on stage, they talk about the fact that fun can easily turn into darkness and back again. The encounter with the resulting shape is a unique chance to examine the topic of ubiquitous media content other than through a phone display. And maybe an opportunity to get closer to the world of our own children.

Johana Pocková studied at Duncan Centre Conservatory and two years at SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance). She got the Jarmila Jeřábková Award 2017 for her choreography MURDER! A Little Comics History. In 2019 she founded a company POCKETART.

Sabina Bočková studied at Dance Center Prague. She was a member of South Bohemian Ballet and a soloist of Prague Chamber Ballet. Since 2017 she has established herself on the Czech independent dance scene. She is a co-founder of the company POCKETART.

Koncept, Choreografie, Interpretace Concept, choreography, interpreters: Johana Pocková, Sabina Bočková

Hudba Music: Lukáš Palán | Dramaturgie Dramaturgy: Viktor Černický | Světelný design Lighting design: Eliška Kociánová | Koprodukce Coproduction: Tanec Praha / PONEC - divadlo pro tanec dance venue | Za finanční podpory With financial support of: Ministerstvo kultury ČR Ministry of Culture of the Czech Republic, Státní fond kultury ČR State Cultural Fund of the Czech Republic | Adaptace představení pro dětské publikum byla realizována v rámci projektu Shape It. | Koproducentem adaptace je Tanec Praha z.ú. / TANEC PRAHA - festival. Spolufinancováno programem Evropské unie Kreativní Evropa.

Délka Duration: 50 min (30 min představení performance, 10 min diskuze discussion, 10 min taneční párty dance party) | Premiéra Premiere: 30. 5. 2022, Praha, PONEC - divadlo pro tanec dance venue

54
5. 6. | 14:00 | Broumov | Gymnázium Broumov Gymnasium Broumov | Junior
POCKETART
PRO
AUDIENCE
/ JOHANA POCKOVÁ, SABINA BOČKOVÁ: JÁMA LVOVÁ
MLADÉ PUBLIKUM THE LION´S DEN FOR YOUNG
55
© Dominik Žižka © Dominik Žižka

16. 6. | 18:00 |

Karlovy Vary | Základní škola a základní umělecká škola Šmeralova 15 - hřiště

Elementary School and Elementary Art School Karlovy Vary - playground | Open Air

21. 6. | 18:00 | Choceň | Zámek Choceň - nádvoří Choceň Castle - Courtyard | Open Air

26. 6. | 17:00 & 19:00 | Plzeň | Sídliště Skvrňany | Open Air

Projekt Jáma lvová UNLIMITED vychází z původního duetu Sabiny Bočkové a Johany Pockové. V představení se setkávají profesionální i neprofesionální tanečníci, kteří spolu po absolvování několikadenního workshopu vytvoří vždy novou performancI, založenou na originálním představení Jáma lvová. Performance s vyhroceným emočním nábojem a vysokou intenzitou za doprovodu živé autorské hudby Lukáše Palána je inspirována médii, populismem a jejich manipulativními silami. Přenesení díla do veřejného prostoru a zapojení široké veřejnosti ukazují společenskou sílu tance jako participativního umění, které se vyjadřuje k aktuálním společenským problémům, navíc zábavným způsobem.

Johana Pocková vystudovala taneční Konzervatoř Duncan centre v Praze a dva roky studovala na taneční akademii SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance). V roce 2017 získala Cenu Jarmily Jeřábkové za choreografii VRAŽDA! Malá komiksová historie. V roce 2019 založila taneční spolek POCKETART. Sabina Bočková vystudovala Taneční centrum Praha, byla členkou Baletu Jihočeského divadla a sólistkou Pražského komorního baletu. Od roku 2017 působí na nezávislé taneční scéně. Je spoluzakladatelkou tanečního spolku POCKETART.

The Lion´s Den UNLIMITED project is based on the original duet of Sabina Bočková and Johana Pocková. The performance brings together professional and non-professional dancers who, after completing a several-day workshop, create a new performance based on the original The Lion´s Den performance. The performance with heightened emotional charge and high intensity accompanied by live original music by Lukáš Palán is inspired by the media, populism and their manipulative powers. Bringing the work to a public space and involving the general public shows the social power of dance as a participatory art that speaks to current social issues in an entertaining way.

Johana Pocková studied at Duncan Centre Conservatory and two years at SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance). She got the Jarmila Jeřábková Award 2017 for her choreography MURDER! A Little Comics History. In 2019 she founded a company POCKETART.

Sabina Bočková studied at Dance Center Prague. She was a member of South Bohemian Ballet and a soloist of Prague Chamber Ballet. Since 2017 she has established herself on the Czech independent dance scene. She is a co-founder of the company POCKETART.

Koncept a choreografie Concept, choreography: Sabina Bočková a Johana Pocková | Účinkují perform: Sabina Bočková, Johana Pocková & participanti participants | Dramaturgie Dramaturgy: Viktor Černický | Hudba

Music: Lukáš Palán | Produkce Production: POCKETART | Koprodukce Co - production: Tanec Praha z.ú. / Mezinárodní festival TANEC PRAHA International Dance Festival TANEC PRAHA | Finančně podpořili Supported by Ministerstvo kultury České republiky Ministry of Culture of the Czech Republic, Hl. m. Praha City of Prague, Big Pulse Dance Alliance / Creative Europe

Délka Duration: 25 min | Premiéra Premiére: 21. 6. 2021, Praha, Mezinárodní festival TANEC PRAHA

International Dance Festival TANEC PRAHA

Představení v Chocni uvádíme ve spolupráci se SKOROFESTIVAL. Performance in Choceň is presented in collaboration with SKOROFESTIVAL.

56
POCKETART / JOHANA POCKOVÁ, SABINA BOČKOVÁ: JÁMA LVOVÁ UNLIMITED THE LION´S DEN UNLIMITED
57
© Vojtěch Brtnický © Vojtěch Brtnický

ANDREA MILTNEROVÁ, MONIKA KNOBLOCHOVÁ, JAN KOMÁREK: CELESTIAL ODYSSEY

7. 6. | 19:00 | Hradec Králové | Divadlo DRAK Theatre

10. 6. | 20:00 | Kladruby | Klášter Kladruby - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Monastery Kladruby - Church of the Assumption of the Virgin Mary | Visiting Artists | PQ+

14. 6. | 19:00 | Plzeň | Moving Station

Cembalo jako kosmická loď putuje prostorem. Vesmírné baletky se proměnily v roboty s tykadly a komunikují spolu hieroglyfickými tanečky. Prsty virtuózní cembalistky tančí po klávesnici mezi barokem a současností. Hudba pootevírá okno nekonečna… Vesmírný koncert pro oči…

Andrea Miltnerová je britská tanečnice a choreografka českého původu, trvale žije v Praze. Její sólová představení Tanec magnetické balerínky (Aerowaves) a Tranzmutace (evropský Move-Award quality label) byla úspěšně uvedena a uznávána napříč Evropou. Hluboký zájem o barokní estetiku ji přivedl k režisérské a choreografické spolupráci s Collegiem 1704, Musicou Florea, Collegiem Marianum a Aalto Theater v Essenu. Jako tanečnice pravidelně spolupracovala s choreografkou Françoise Denieau.

Monika Knoblochová je cembalistka zaměřená na historicky poučenou interpretaci barokní hudby i soudobou hudbu. Je držitelkou mnoha cen a ocenění, napr. laureát MHS Pražské jaro, 16. Grosser Förderpreiswettbewerb Mnichov. Pravidelně vystupuje jako sólistka i komorní hráčka doma i v zahraničí. Nahrává pro Český rozhlas, Supraphon, Cube Bohemia, Nibiru a Radioservis. Pořádá vlastní koncertní řadu Hudební salón Café crème, spočívající v nových a vynalézavých dramaturgiích propojujících hudbu starou i moderní, mluvené slovo, tanec a divadlo.

Jan Komárek studoval krátce na UMPRUM, poté pracoval jako elév v loutkovém divadle DRAK a vystřídal mnoho zaměstnání. Emigroval do Francie, pak se přestěhoval do kanadského Toronta, kde založil autorské výtvarně-pohybové divadlo s živou hudbou

SOUND IMAGE THEATRE a získal několik prestižních cen Dora Mavor Moore za nejlepší režii, inscenaci, světelný design a hudbu, a působil jako světelný designér. Do Prahy se vrátil v roce 2001, od té doby vytváří autorské projekty.

Spaceship Harpsichord voyages through the stratosphere. Cosmic ballerinas,mutated into antennaed robots, communicate through hieroglyphic dance. The fingers of the virtuoso musician travel through time from baroque to the present across the keyboard. Music opens a portal to infinity … A celestial concert for the eyes …

Andrea Miltnerová is a British dancer and choreographer of Czech origin, based in Prague. Her contemporary dance solos Dance of the Magnetic Ballerina (Aerowaves) and Tranzmutation (European Move-Award quality label) have been presented to critical acclaim at numerous festivals and theatres throughout Europe. Her deep interest in the baroque led her to collaborate as a director and choreographer with a number of early music ensembles. As a dancer she regularly worked with French choreographer Françoise Denieau.

Monika Knoblochová is a Harpsichordist of contemporary music and the authentic interpretation of baroque music. She is the recipient of many prizes, e.g. Prague Spring International Harpsichord Competition, 16th Grosser Förderpreiswettbewerb Munich. She regularly performs as a soloist and chamber player at home and abroad. She records for Czech Radio, Supraphon, Cube Bohemia, Nibiru and Radioservis. She presents her own innovative concert series, the Café Crème Music Salon.

Jan Komárek briefly studied at the School of Applied Arts in Prague, then served as an apprentice at the DRAK Puppet Theatre and frequently changed employment. He emigrated to France and then moved to Toronto where he founded SOUND IMAGE THEATRE, creating imagebased, poetic performances with live music. He received several prestigious Dora Mayor Awards for Best Play, Best Set and Lighting Design and Best Music. He also worked as a lighting designer. He returned to Prague in 2001 and creates his own authorial projects.

Koncept, choreografie Concept, choreography: Andrea Miltnerová | Tvorba, tanec Created, performed by: Andrea Miltnerová, Jana Látalová | Cembalo, hudební dramaturgie Harpsichord, music dramaturgy: Monika Knoblochová

Hudba Music: Jean-Baptiste Lully / Jean-Henri d‘Anglebert: Passacaille d‘Armide, Martin Smolka: Haiku (2008), Roberto Sierra: Con Salsa (1987), Joseph-Nicholas-Pancrace Royer: Allemande (Pièces de clavecin), Kryštof

Mařatka: Melopa (2008), Johann Sebastian Bach: Contrapunctus XV (Die Kunst der Fuge), Györg Ligeti: Continuum (1968) | Světelný, zvukový design Light, sound design: Jan Komárek | Masky Masks: Jan Komárek

Produkce Produced by: AM&C | Koprodukce Co-produced by: Tanec Praha z.ú. | Za podpory Supported by:

Ministerstvo kultury České republiky Ministry of Culture of the Czech Republic, Státní fond kultury ČR State Cultural Fund of the Czech Republic, Městská část Praha 1 City District Prague 1, PONEC – divadlo pro tanec dance venue, REZI.DANCE, Švestkový Dvůr Plum Yard, Tep39, prostor39, Divadlo 29 29 Theatre, Nadace Život umělce Život umělce Foundation | Zvláštní poděkování Special thanks: Markéta Jandová

Délka Duration: 50 min | Premiéra Premiere: 24. 1. 2022, Praha, PONEC - divadlo pro tanec dance venue

Představení v Hradci Králové uvádíme ve spolupráci s festivalem ENTRÉE K TANCI. Performance in Hradec Králové is presented in collabotation with ENTRÉE K TANCI festival.

58
59
© Pablo Kornfeld © Vojtěch Brtnický

ČERNICKÝ: PLI

VIKTOR

8. 6. | 19:00 | Hradec Králové | Divadlo Drak Theatre

9. 6. | 19:00 | Varnsdorf | Městské divadlo Varnsdorf Varnsdorf City Theatre

22 konferenčních židlí, obsesivní rytmus a jeden odhodlaný muž. Představení, které se pohybuje na pomezí instalace, performance, tance a cirkusu, zábavnou formou ukazuje, že i předměty každodenního života lze proměnit v neuvěřitelné kousky architektury. PLI navazuje na barokní filosofii Gottfrieda Wilhelma Leibnize, robustnost a okázalost tehdejší doby však nahrazuje jednoduchostí a minimalismem scénického provedení.

Viktor Černický je taneční umělec, dramaturg a pedagog, který vytváří díla na pomezí tance, fyzického divadla, cirkusu a výtvarného umění. Jeho sólové představení PLI získalo v roce 2019 Hlavní cenu a Cenu diváků České taneční platformy. Jeho práce je široce prezentována na evropských a asijských scénach a festivalech, mimo jiné v Paříži, Londýně, Hong Kongu, Bangkoku, Stockholmu, Barceloně, Vilniusu nebo v Kalamatě. Prestižní evropská síť současného tance Aerowaves zařadila představení PLI do výběru AerowavesTwenty20, v roce 2021 bylo toto představení podpořeno v rámci Dancenet Sweden. Od roku 2019 je Viktor hostujícím pedagogem na Akademii múzických umění v Praze, na mezinárodním programu Master in Devised and Object Theatre.

22 conference chairs, obsessive rhythm and one determined man. A production that moves between installation, performance, dance and circus in an entertaining way shows that even objects of everyday life can be transformed into incredible pieces of architecture. PLI follows the Baroque philosophy of Gottfried Wilhelm Leibniz, but the robustness and ostentatiousness of the time is replaced by the simplicity and minimalism of the scenic design.

Viktor Černický is a dance artist, dramaturg and teacher who creates works that straddle the fine line between dance, physical theatre, circus and visual arts. In 2019, his solo performance PLI was awarded the Main Award and Audience Award of the Czech Dance Platform 2019. His work is widely presented on European and Asian stages and festivals, including in Paris, London, Hong Kong, Bangkok, Stockholm, Barcelona, Vilnius and Kalamata. The prestigious European contemporary dance network Aerowaves included PLI in the AerowavesTwenty20 selection, and in 2021 the performance was supported by Dancenet Sweden. Since 2019, Viktor has been a visiting teacher at the Academy of Performing Arts in Prague in its international Master in Devised and Object Theatre program.

Koncept, choreografie, účinkuje Concept, choreography, perform: Viktor Černický | Dramaturgie Dramaturgy: Lukáš Karásek | Světelný design Light design: Zuzana Režná | Scénografie Scenography: Drahomír Stulír | Foto

Photo: Vojtěch Brtnický | Ve spolupráci s In collaboration with: PONEC – divadlo pro tanec dance venue (CZ), BuranTeatr Brno (CZ), CNK Záhrada Banská Bystrica (SK), Stanica Žilina-Zariečie (SK), Théâtre De L‘arsenal ve Val-de-Reuil (FR), CIRQUEON (CZ), Divadlo Alfred ve dvoře (CZ), Studio ALTA (CZ), Festival Bazaar (CZ), Divadlo Pôtoň (SK), Festival Kiosk (SK), CSC – Centro per la Scena Contemporanea Bassano del Grappa (IT)

Délka Duration: 40 min | Premiéra Premiere: 11. 11. 2018, Praha, PONEC - divadlo pro tanec dance venue

Představení v Hradci Králové uvádíme ve spolupráci s festivalem ENTRÉE K TANCI. Performance in Hradec Králové is presented in collabotation with ENTRÉE K TANCI festival.

60
61
© Drago Videmsek © Vojtěch Brtnický © Vojtěch Brtnický

Benedikta Rejta Benedikt Rejt Gallery

Koprodukce Co - production | Visiting Artists

She always thought primarily about what she looked like on the outside. How she should look and act, to the point where she forgot to think about what she is like inside.

Vždy přemýšlela primárně nad tím, jaká je navenek. Jak by měla vypadat, působit, až zapomněla přemýšlet nad tím, jaká je uvnitř.

Ženy jsou vnímány jako symbol krásy, přitom je jejich symbolika mnohem hlubší. Tkví v jejich síle, psychické i fyzické, která se utváří během celého života.

Co znamená „ženskost”? Možná soubor vlastností, jako je odvaha, intelekt, průbojnost, ale i láska k druhým, laskavost, jemnost, vše v jedné osobě. Dvě tváře, snoubení vnitřní síly i krásy v jednom těle.

Jak vysvětlit, co znamená BÝT ženou? Jak zjistit podstatu vůně, aniž bychom ji nechali rozkvést?

„Vůně je symfonie, má začátek, střed i konec.”

Yana Reutova pracovala jako tanečnice, choreografka a pedagožka v regionu Oděsa. V roce 2014 založila Dance Theatre Plastilin v Čornomorsku a vytvořila několik představení, která získala různá ocenění.

Pořádala festival „Dance Platform Most“ a pracovala s dětmi (projekt Creative Kids) a svými studenty. Poté odstartovala festival „Speaking with the Body“, který se konal pouze jednou. V březnu 2022 vzala svou dceru a několik studentů a uprchla před válkou do Prahy, kde nyní pracuje. Tančila v projektech Anny Källblad, Nicole Beutler, POCKETART a sama vede workshopy pro děti a rozvíjí vlastní kreativní práci s různými umělci. V rámci projektu pro děti ukrajinských uprchlíků realizovala interaktivní představení Na cestě a  Čas dětství. Nyní pracuje na triptychu Together Alone s tanečníky z Ukrajiny, České republiky a Burkiny Faso. Koncept triptychu Together Alone uspěl v evropské konkurenci v rámci prvního EFFEA Open Call a je tak jedním ze 40 podpořených projektů.

Women are perceived as a symbol of beauty, but their symbolism is much deeper. It lies in their strength, both mental and physical, which is shaped throughout their lives.

What does the word “femininity” mean? Perhaps a set of qualities such as courage, intellect, assertiveness, but also love for others, kindness, gentleness, all concealed in one person.

Two faces, a marriage of inner strength and beauty in one body.

How to explain what it means to BE a woman? How to discover the essence of a fragrance without letting it bloom?

“Perfume is a symphony, it has a beginning, middle and end.”

Yana Reutova worked as a dancer, choreographer and teacher in the Odesa region. In 2014 she founded Dance Theatre Plastilin in Chornomorsk and created several performances receiving some awards. She organized the “Dance Platform Most” festival and worked a lot with children (Creative Kids project) and her students. After that she started the “Speaking with the Body’’ festival, which took place only once. In March 2022, she took her daughter and several students and fled from the war to Prague, where she now works. She danced in projects by Anna Källblad, Nicole Beutler, POCKETART and herself leads workshops for children and develops her own creative work with various artists. She made interactive performances On the Road and Childhood Time as part of the project for Ukrainian refugee children. Now she works on the triptych Together Alone with dancers from Ukraine, Czech Republic and Burkina Faso. The triptych concept Together Alone succeeded in the European competition within the first EFFEA Open Call and is thus one of the 40 supported projects.

Koncept, choreografie Concept, choreography: Yana Reutova (UA) | Tančí Dancers: Žaneta Musilová, Nika Horiacha, Olena Korotkova, Anastasiia, Pavlovska, Yana Reutova, Valeriia Tsvirkunova Hudba Music: Jana Kubánková, Tomáš Kerle | Kostýmy Costumes: Mariana Novotná | Producent / Producer: Tanec Praha z.ú. Podpořeno Supported by Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Krenovka | Koprodukce

Co - production: Tanec Praha z.ú. / Mezinárodní festival TANEC PRAHA International Dance Festival TANEC

PRAHA, Galerie Benedikta Rejta Benedikt Rejt Gallery | Poděkování Thanks to: Krenovka, SUDOP Real a Yvona Kreuzmannová a celý tým Mezinárodního festivalu TANEC PRAHA and the whole team of the International Dance Festival TANEC PRAHA, Galerie Benedikta Rejta Benedikt Rejt Gallery

Délka Duration: 15 - 25 min | Premiéra Premiere: 27. 4. 2023, Louny, Galerie Benedikta Rejta Benedikt Rejt Gallery

62
8. 6. | 16:00 | Louny | Galerie
YANA REUTOVA: SÍLA V KRÁSE A KRÁSA V SÍLE STRENGTH IN BEAUTY AND BEAUTY IN STRENGTH
63
© Vojtěch Brtnický © Vojtěch Brtnický

9. 6. | 17:00 | Sušice | Fuferna | Open Air | Junior

11. 6. | 15:30 | Pacov | Komunitní centrum Pacov - zahrada

Community Center Pacov - Garden | Open Air | Junior

15. 6. | 14:00 & 16:00 | Jindřichův Hradec | Základní umělecká škola Vítězslava Nováka

Jindřichův Hradec - Zahrada Elementary Art School of Vítězslav Novák - Garden | Open Air | Junior

18. 6. | 16:00 | Choceň | Zámek Choceň - nádvoří Choceň Castle - Courtyard | Open Air | Junior

ELI & COLL. / MIRKA ELIÁŠOVÁ: ŠKATULENÍ

Škatulení zve do světa fantazie, v němž se i zdánlivě obyčejné věci mění v něco nevšedního.

Stačí otevřít oči, zapnout představivost, rozhýbat se a hrát si.

Co všechno může představovat krabice? A co teprve když jich je víc, jsou různě velké nebo v nich někdo bydlí? Jak je můžeme zabydlet my?

Přemístit, poslat, přeskočit, posunout, přestavět nebo oběhnout? Jak prožíváme překvapení? Jsme zvědaví? Kdo nebo co v ní je? Jak zní? Jak je těžká? Můžeme jí něco svěřit? Vím odkud krabice přicestovala a jak dlouhou cestu urazila? A kam patří?

Představení propojuje tanec, živou hudbu, performanci i prvky improvizace. Seznamuje děti s uvažováním o prostoru a architektuře, fyzikálních zákonech, přepravě a cestování krabic, ale i důležitosti přání a snů.

Mirka Eliášová absolvovala taneční katedru HAMU, obor choreografie, v roce 1997, a hned se začala věnovat tvůrčí činnosti. Později přidala i doktorské studium na téže akademii, kde působí také pedagogicky. Kromě inscenací pro děti, s nimiž slaví solidní úspěchy, vytvořila řadu dalších děl a také zajímavých tanečních filmů. Spolupracuje s různými divadelníky a dlouhodobě experimentuje s Komorním orchestrem Berg, a to i na site-specific projektech.

Boxing Up invites you to a world of fantasy, in which even seemingly ordinary things turn into something unusual. Just open your eyes, turn on your imagination, get moving and play. What are all the things that boxes can represent? And what if there are more of them, if they are of different sizes or if someone lives in them? How can we make them our own? Rearrange them, send them, jump over them, move them, rebuild them or go around them? How do we experience surprises? Are we curious? Who or what is in it? How does it sound? How heavy is it? Can we entrust it with something? Do I know where the box came from and how far did it travel? And where does it belong? The performance combines dance, live music, performance, elements of improvisation and technology. It introduces children to thinking about space and architecture, the laws of physics, the transport and journey of boxes, but also the importance of wishes and dreams.

Mirka Eliášová graduated from the dance department of HAMU, with a concentration in choreography, in 1997, and immediately started to pursue creative activities. Later, she added doctoral studies at the same Academy, where she also teaches. In addition to performing for children, with whom she has achieved great success, she has produced many other works as well as interesting dance films. She has collaborated with various theatre creators and has long experimented with the Berg Chamber Orchestra, including on site-specific projects.

Choreografie, koncept Concept, choreography: Mirka Eliášová | Tanec, tvorba Dance, creation: Lucie Charouzová, Jazmína Piktorová, Romana Packová / Mirka Eliášová | Zvuk Sound: Jiří Jakl | Hudba Music: Václav Kalivoda

Kostýmy Costumes: Renáta Weidlichová | Produkce Production: Romana Packová, HTSpE | Koprodukce

Co-production: Tanec Praha z. ú. / PONEC - divadlo pro tanec dance venue | Za finanční podpory Supported by: Ministerstvo kultury České republiky Ministry of Culture of the Czech Republic, Hl. m. Praha City of Prague, Státní fond kultury České republiky State Cultural Fund of the Czech Republic, HTSpE

Délka Duration: 50 min | Premiéra Premiere: 3. & 4. 10. 2021, Praha, PONEC – divadlo pro tanec dance venue

Představení v Chocni uvádíme ve spolupráci se SKOROFESTIVAL. Performance in Choceň is presented in collaboration with SKOROFESTIVAL.

64
BOXING UP
65
© Vojtěch Brtnický © M. J. Beneš

JITKA ČECHOVÁ, TEREZA LENEROVÁ: DIS PLA

9. 6. | 19:00 | Tábor | Divadlo Oskara Nedbala Tábor The Oskar Nedbal Theatre

16. 6. | 19:30 | Jihlava | DIOD

Vystav sebe na blýskavém povrchu a zrcadli odraz dojmu, který ze mě máš. Chvěji se rozpačitou touhou před tebou uklouznout a začít se nevhodně smát. Vyzýváme nejistotu na souboj a trapnosti dáváme zelenou. Myslíme to smrtelně vážně, REAL DEAL BABY! Ale kdy už si budeme moct oddychnout? This this this this play is not a play anymore. Hra, souhra, dohra a často i prohra – oscilování mezi tandemovou a soupeřící polohou, podporou a ztrátou opory, samotou a přijetím toho druhého. Jak lehké a zároveň těžké je být upřímný, jak lákavé a snadné je sklouznout do vypočítavosti a sebepřikrášlování. dis pla y je vyosená hra pokřivených neexistujících pravidel zrcadlících se na obrysech naší těkavé nejistoty.

Jitka Čechová je absolventkou Konzervatoře Duncan centre (2017). Zúčastnila se taneční stáže v New York City, několika výzkumných studijních programů současného tance (v Belgii a Holandsku) a výzkumného pobytu v Číně (CEEC Summer Dance Camp 2017) zaměřeného na klasickou čínskou techniku, kung-fu, interpretaci a tvorbu. V roce 2022 absolvovala magisterský obor Performing Public Space na škole Fontys v Holandsku. Je spoluautorkou představení dis pla y, které bylo oceněné hlavní cenou České taneční platformy (2022). Jako tanečnice spolupracovala na projektech např.: White Piece, Pulsar, Vyprovokuj (se) tancem!, Rotas Afora a Existuje dojem bytí Tereza Lenerová vystudovala The Theaterschool v Amsterdamu. Zkušenosti sbírala nejprve jako tanečnice u různých choreografů v ČR a zahraničí. Později se jako choreografka s Einat Ganz kvalifikovala na Aerowaves Spring Forward s duetem Proměnná Pro další experimenty spoluzaložila prostor Truhlárna, kde vytvořila svoje dosud nejúspěšnější sólo Švihla, oceněné hlavní cenou na České taneční platformě a řadou pozvání do zahraničí na prestižní festivaly. Její další dílo Nepřestávej získalo zvláštní uznání poroty na České taneční platformě 2019 a je součástí prestižního výběru AerowavesTwenty21. V roce 2021 uvedla představení dis pla y, které vytvořila s Jitkou Čechovou, a Existuje dojem bytí.

Expose yourself to the glittering surface and reflect your impression of me. There is a desire in me to slip in front of you and start laughing inappropriately. In the confrontation, we call the uncertainty and give embarrassment the green light. We are deadly serious, it’s the REAL DEAL BABY! But when will we be able to finally relax? This this this this play is not a play anymore. Play, interplay, ending and often even defeat – the oscillation between tandem and rival position, support and loss of support, loneliness and acceptance of the other. How easy and difficult it is to be honest, how tempting it is to slip into a sincerity that is calculating and self-beautifying. dis pla y is a disjointed game of distorted non-existent rules reflected in the fluid mass of time.

Jitka Čechová is a graduate of the Duncan Centre Conservatory (2017). She participated in a dance internship in New York City, several research study programs in contemporary dance (in Belgium and the Netherlands) and a research stay in China (CEEC Summer Dance Camp 2017) focused on classical Chinese technique, kung fu, performance and choreography. In 2022, she graduated with a Master’s degree in Performing Public Space at Fontys School in the Netherlands. She is the co-creator of performance dis pla y, which was awarded the main prize of the Czech Dance Platform (2022). She has participated as a dancer in projects such as White Piece, Pulsar, Provoke-self!, Rotas Afora and There Is a Sense Of Being

Tereza Lenerová graduated from The Theaterschool Amsterdam. She gained experience as a dancer with various choreographers in the Czech Republic and abroad. With her duet Variable with Einat Ganz, she qualified for Aerowaves Spring Forward. For other experiments, she co-founded the space Truhlárna, where she created her most successful solo to date – Swish, which was awarded the Main award at the Czech Dance Platform and received a number of invitations to prestigious festivals abroad. Her next work Don’t Stop received special jury recognition at the Czech Dance Platform 2019 and is part of the AerowavesTwenty21 prestigious selection. In 2021, she introduced choreographies dis pla y, which she created together with Jitka Čechová, and There Is a Sense of Being

Choreografie Choreography: Jitka Čechová, Tereza Lenerová | Interpretace Interpretation: Jitka Čechová, Anežka Kalivodová | Hudba Music: Václav Chalupský, skladba Toy od Chromatics track Toy by Chromatics | Kostýmy

Costumes: Marjetka Kürner Kalous | Světelný design Light design: Patrik Sedlák | Dramaturgická spolupráce

Dramaturgical cooperation: Maja Hriešik | Produkce Production: tactic z.s. / Alena Cardová | Koprodukce

Co-production: Tanec Praha z.ú. / PONEC - divadlo pro tanec dance venue, Studio Truhlárna, Johan z.ú. / Moving Station Plzeň | Za podpory Supported by: Ministerstvo kultury ČR Ministry of Culture of the Czech Republic, Hl. m. Praha City of Prague, Nová síť, Norské fondy Norway Grants, Rezi.dance Komařice, Studio ALTA, Studio Dance Perfect, Micro and Macro Dramaturgies in Dance spolufinancovaný EU programem Kreativní Evropa Micro and Macro Dramaturgies in Dance, co-financed by the EU program Creative, Balada SITE

Poděkování Thanks to: Lucie Kocourková, Yvona Kreuzmannová, Markéta Perroud, Josef Chuchma, Markéta Málková & Aleš Hrdlička, Roman Černík & Eva Kraftová

Délka Duration: 50 min | Premiéra Premiere: 16. 9. 2021, Praha, PONEC - divadlo pro tanec dance venue

66
Y
67
© Vojtěch Brtnický © Vojtěch Brtnický © Vojtěch Brtnický

/ JOHANA POCKOVÁ, SABINA BOČKOVÁ,

POCKETART

g

„Představte si, že dýcháte.“ Tři performerky podstupují společně s diváky proceduru „Treatment of Remembering“* v čase, kdy člověkem vyčerpaná příroda již neexistuje, a v poetických tanečních obrazech se na ni rozpomínají. Původně divadelní zpracování je zasazeno do venkovního prostoru a vnitřní prožitek je v přímé konfrontaci s reálným živým světem. Citlivost sound designu a autorské hudby umocňuje intenzitu smyslového vnímání, a dotváří tak dílo naplněné neustálou vibrací vzniku a zániku.

*procedura rozpomínání

Johana Pocková vystudovala taneční Konzervatoř Duncan centre v Praze a dva roky studovala na taneční akademii SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance). V roce 2017 získala Cenu Jarmily Jeřábkové za choreografii VRAŽDA! Malá komiksová historie. V roce 2019 založila taneční spolek POCKETART.

Sabina Bočková vystudovala Taneční centrum Praha, byla členkou Baletu Jihočeského divadla a sólistkou Pražského komorního baletu. Od roku 2017 působí na nezávislé taneční scéně. Je spoluzakladatelkou tanečního spolku POCKETART.

Inga Zotova-Mikshina vystudovala tanec na taneční škole v Petrohradě a na Konzervatoři Duncan centre v Praze. V roce 2015 získala první cenu Jarmily Jeřábkové na festivalu Nové Evropy. Je spoluzakladatelkou umělecké skupiny Ferst Dadler, spolku POCKETART a kolektivu Guides.

“Imagine you’re breathing.” The three performers undergo the “Treatment of Remembering” procedure with the audience at a time when nature, consumed by humanity, no longer exists, and is remembered in poetic dance paintings. Originally a theatrical production, it is set outdoors, and the inner experience is in direct confrontation with the real living world. The sensitivity of sound design and original music enhances the intensity of sensory perception, completing a work filled with a constant vibration of origin and extinction.

Johana Pocková studied at Duncan Centre Conservatory and two years at SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance). She got the Jarmila Jeřábková Award 2017 for her choreography MURDER! A Little Comics History. In 2019 she founded a company POCKETART.

Sabina Bočková studied at Dance Center Prague. She was a member of South Bohemian Ballet and a soloist of Prague Chamber Ballet. Since 2017 she has established herself on the Czech independent dance scene. She is a co-founder of the company POCKETART. Inga Zotova-Mikshina studied dance at the dance school in St. Petersburg and at the Duncan Centre Conservatory in Prague. In 2015 won the first Jarmila Jeřábková Award at the New Europe Festival. She is the co-founder of the art group Ferst Dadler, the POCKETART and the Guides collective.

Koncept Concept: Johana Pocková | Režie Direction: Sabina Bočková, Johana Pocková | Tvorba, účinkují

Creation, perform: Sabina Bočková, Johana Pocková, Inga Zotova-Mikshina / Barbora Rokoszová | Hudba

Music: Lukáš Palán | Sound design: Jakub Štourač | Scénografie Set design: Denisa Švachová | Dramaturgická konzultace Dramaturgical consulting: Petra Hauerová | Koprodukce Co-production: Tanec Praha z.ú. / PONECdivadlo pro tanec dance venue | Projekt finančně podpořili Financially supported by: Ministerstvo kultury České republiky Ministry of Culture of the Czech Republic, Státní fond kultury České republiky State Cultural Fund of the Czech Republic, Hl. m. Praha City of Prague | Project podpořili Project was supported by: Bazaar festival, REZI.DANCE Komařice, Švestkový Dvůr Plum Yard, Moving Station, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA

Centre for choreographic development SE.S.TA

Délka Duration: 45 min | Premiéra Premiere: 5. 10. 2020, Praha, PONEC - divadlo pro tanec dance venue

68
18. 6. | 16:30 | Smetanova
Litomyšl | Klášterní zahrady Litomyšl Monastery Gardens
IN
A
Uvádíme ve spolupráci s festivalem Smetanova Litomyšl. Presented in collaboration with the Smetanova Litomyšl festival. g
ZOTOVA-MIKSHINA: TREATMENT OF REMEMBERIN
69
© Vojtěch Brtnický © Vojtěch Brtnický

OSTRUŽINA / LENKA JABŮRKOVÁ, BARBORA LÁTALOVÁ, ANNA LÍNOVÁ, ANNA ROMANOVSKÁ, MARIKA SMREKOVÁ: NEÉNYI

10. 6. | 10:00 & 15:00 | Praha | PONEC - divadlo pro tanec dance venue | PQ+

Visiting Artists | Junior

18. 6. | 10:00 & 15:00 | Olomouc | Divadlo na cucky Na cucky Theatre | Ateliér Neényi | Junior

Co Vás zaujme tady a teď a co zaujme ostatní dětské nebo dospělé diváky? Čeká nás sdílený prostor, ve kterém je každý, děti i my dospělí, rovnocenným tvůrcem a divákem současně. Neényi však není jen o společném aktu tvorby diváků s umělci. Je především nadějí na oživení společenské hodnoty vzájemné péče napříč generacemi. Neényi je o společném bytí, laskavosti, soucitu, sociální spravedlnosti, spolupráci a odpočinku. Snahou o znovupropojení světa rodin se světem lidí bez dětí, světa nejmenších dětí se světem dospělých a ideálně i světa žen se světem mužů. Vzájemné pochopení a vnímání vyžaduje naši celistvou přítomnost.

Anna Línová vystudovala osmiletou Taneční konzervatoř, VŠMU a obor Infant Developmental Movement Education ve škole Body-Mind Centering®. Jako tanečnice tvořila zejména s Ankou Sedlačkovou a Aňou Hlaváčovou a Ioanou M. Popovici. Jako taneční pedagožka spolupracovala s dětmi na ZUŠ, studenty Duncan Centre konzervatoře, HAMU, JAMU, DAMU, s tanečními pedagogy, s rodiči a miminky. Nyní se věnuje somatické pohybové a dotykové práci s dospělými ve studiu DanceLab.

Marika Smreková vystudovala činoherní režii na JAMU, kde dokončuje doktorské studium. Je zakladatelkou a kurátorkou autorského divadla v rámci komunitního festivalu UM UM. Ve své divadelní práci hledá různé participativní umělecké formy, které by podpořily nehierarchický dialog jak mezi umĕlci a diváky, tak mezi majoritou a jejími menšinami. Věnuje se hlavně tématům spojeným s rovnocenným rodičovstvím, feminismem, inkluzí, ne hierarchií a sociálně-ekologickou transformací.

What captures your attention here and now, and what engages the attention of other children and adults in the audience? Welcome to a shared space where everybody is equal, being both creators and spectators at the same time, children and adults alike. Neényi is not only about the act of creation shared between the audience and the artists. Above all, it conveys a hope to revive the social value of caring for each other across generations. Neényi is about being together, kindness, compassion, social justice, collaboration and rest. It attempts to reconnect the world of families with the world of childfree people, the world of the little ones with the world of adults and ideally, the world of women with the world of men. Mutual understanding and awareness require our full presence.

Anna Línová graduated from the eight-year Dance Conservatory, VŠMU and the Infant Developmental Movement Education major at the Body-Mind Centering® school. As a dancer, she worked mainly with Anka Sedlačková and Aňa Hlaváčová and Ioana M. Popovici. As a dance teacher, she worked with children at an Elementary Art School, students of the Duncan Center conservatory, HAMU, JAMU, DAMU, with dance teachers, with parents and babies. Now she is engaged in somatic movement and touch work with adults in the DanceLab studio.

Marika Smreková studied drama directing at JAMU, where she is completing her doctoral studies. She is the founder and curator of the author’s theater as part of the UM UM community festival. In his theater work, he looks for various participatory art forms that would support a non-hierarchical dialogue both between artists and spectators, and between the majority and its minorities. She mainly deals with topics related to equal parenting, feminism, inclusion, non-hierarchy and socialecological transformation.

70
71
© Vojtěch Brtnický © Vojtěch Brtnický

Barbora Látalová vystudovala konzervatoř Duncan Centre v Praze se stáží na Hunter College a NYU v New Yorku. Barbora je tanečnice, choreografka a pedagožka, iniciátorka a spoluzakladatelka uměleckého spolku Ostružina. Dlouhodobě se podílí na spoluvedení Dětského studia divadla PONEC a věnuje se projektu Tanec školám. V současnosti je Bára také zapojena do mezinárodního projektu

Tance Praha - Dance Well – výzkum a pohyb, který je zaměřen primárně, ale ne výhradně, na osoby žijící s Parkinsonovou nemocí.

Lenka Jabůrková vystudovala scénografii na Janáčkově Akademii múzických umění v Brně. Její divadelní práce byla zpočátku spojena s HaDivadlem. V pravidelné spolupráci se společně s Ivanem Burajem zabývali realisticky koncipovaným projektům, často s prvky live cinema. V současnosti se její tvorbou prolínají témata spoluautorství, mateřství a inkluze. Společně s Marikou Smrekovou objevuje inkluzivní a nehierarchické principy v divadelním a veřejném prostoru.

Anna Romanovská vystudovala hru na housle na Pražské konzervatoři a obory housle a hudební výchova na PedF UK v Praze. Je stálou členkou komorního orchestru Berg a spolupracuje s Petrem Kotíkem na projektech Ostrava New Orchestra a New Opera Days Ostrava. V roce 2009 se Anna začala učit hrát na japonský nástroj koto, v současné době jej využívá především ve volných improvizacích s Triem Romanovská Tichý Hrubý. Anna vyučuje hru na housle a hudební teorii na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a spolupracuje s Dětským studiem divadla PONEC.

Barbora Látalová graduated from the Duncan Center conservatory in Prague with internships at Hunter College and NYU in New York. Barbora is a dancer, choreographer and teacher, initiator and co-founder of the art association Ostružina. For a long time, she has been involved in the co-management of the Children’s Studio of the PONEC Theater and is dedicated to the Dance in Schools project. Currently, Bára is also involved in the international project Tance Praha - Dance Wellresearch and movement, which is focused primarily, but not exclusively, on people living with Parkinson’s disease. Lenka Jabůrková studied scenography at the Janáček Academy of Performing Arts in Brno. Her theater work was initially associated with HaDivadlo. In regular collaboration, together with Ivan Buraj, they dealt with realistically conceived projects, often with elements of live cinema. Currently, the themes of co-authorship, motherhood and inclusion are intertwined in her work. Together with Marika Smreková, she discovers inclusive and non-hierarchical principles in theater and public space.

Anna Romanovská studied violin at the Prague Conservatory and studied violin and music education at PedF UK in Prague. She is a permanent member of the Berg Chamber Orchestra and collaborates with Petr Kotík on the Ostrava New Orchestra and New Opera Days Ostrava projects. In 2009, Anna started learning to play the Japanese instrument koto, currently she uses it mainly in free improvisations with Trio Romanovská Tichý Hrubý. Anna teaches violin and music theory at the Jaroslav Ježek Conservatory in Prague and collaborates with the PONEC Theater Children’s Studio.

Autorský tým Creative team: Lenka Jabůrková, Barbora Látalová, Anna Línová, Anna Romanovská, Marika Smreková | Představením Vás provedou Guides through the show: tanečnice a choreografka dancer and choreographer Barbora Látalová, tanečnice a pedagožka dancer and teacher Anna Línová, dramaturgyně a režisérka dramaturg and director Marika Smreková, scénografka scenographer Lenka Jabůrková, hudebnice a pedagožka musician and teacher Anna Romanovská, performer a hudebník performer and musician Pasi

Mäkelä | Světelný design Light design: Katarína Morávek Ďuricová | Produkce Production: Lucia Račková

Foto, video Photo, video: Vojtěch Brtnický, Michael Romanovský | Producent Producer: OSTRUŽINA Z.S.

Koproducent Co-producent: Tanec Praha z.ú. / PONEC - divadlo pro tanec dance venue | Za finanční podpory

Supported by Ministerstvo kultury České republiky Ministry of Culture of the Czech Republic, Hlavní město Praha City of Prague, Státní fond kultury České republiky State Cultural Fund of the Czech Republic

Poděkování Thanks to: všem dětem a dospělým, kteří navštívili naše Smyslové ateliéry a work in progress children and adults who visited our Sensory Studio for the Little Ones, Daniele Hazukové, Tereze Večerkové a týmu divadla PONEC team of PONEC - dance venue

Délka Duration: 45 min | Premiéra Premiere: 18. & 19. 12. 2022, Praha, PONEC - divadlo pro tanec dance venue

72 OSTRUŽINA
JABŮRKOVÁ,
/ LENKA
BARBORA LÁTALOVÁ, ANNA LÍNOVÁ, ANNA ROMANOVSKÁ, MARIKA SMREKOVÁ: NEÉNYI
73
© Vojtěch Brtnický

Česká taneční scéna je charakteristická svou diverzitou, otevřeností, osobnostmi nejen z Čech, které pracují v různých místních komunitách i mezinárodně. Pro PQ+ chystáme ukázky z tvorby vybraných umělců, kteří představují jen malý vzorek z toho, co se zde děje. Vychutnejte si pak více na 30. České taneční platformě 7. – 10. dubna 2024!

V Plzni uvidíme Viktora Černického, jehož PLI objelo kus světa i díky platformě Aerowaves, participativní Prima vznikla díky dalšímu projektu s podporou programu EU Kreativní Evropa - Be SpectACTive. Jaro Viňarský představuje stálici česko-slovenské scény, která ve své kariéře zavítala (nikoli nakrátko) do Belgie i USA, což bude součástí jeho retrospektivní ukázky. Tereza Lenerová je další z úspěšných Aerowaves artists, duet, který vytvořila dohromady s Jitkou Čechovou, dis pla y získal ocenění mezinárodní jury České taneční platformy. Moderuje Daniela Voráčková.

Viktor Černický je taneční umělec, dramaturg a pedagog, který vytváří díla na pomezí tance, fyzického divadla, cirkusu a výtvarného umění. Jeho sólové představení PLI získalo v roce 2019 Hlavní cenu a Cenu diváků České taneční platformy. Jeho práce je široce prezentována na evropských a asijských scénach a festivalech, mimo jiné v Paříži, Londýně, Hong Kongu, Bangkoku, Stockholmu, Barceloně, Vilniusu nebo v Kalamatě. Prestižní evropská síť současného tance Aerowaves zařadila představení PLI do výběru AerowavesTwenty20, v roce 2021 bylo toto představení podpořeno v rámci Dancenet Sweden. Od roku 2019 je Viktor hostujícím pedagogem na Akademii múzických umění v Praze, na mezinárodním programu Master in Devised and Object Theatre.

Jaro Viňarský je tanečník, choreograf a performer, zakladatel o.z. SKOK! studoval v letech 1996-2001 na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Ve studiu pokračoval v Praze na HAMU. V letech 1998-2000 byl členem profesionálního divadla Studio Tance v Banské Bystrici. V roce 2006 získal za sólové představení POSLEDNÍ KROK PŘED prestižní Cenu Sazky za „objev v tanci“ v ČR spolu s Cenou diváků na České taneční platformě. Od roku 2004 úzce spolupracuje s belgickou choreografkou Karine Ponties. V současné době také vede tvůrčí taneční dílny, zejména pro neprofesionální tanečníky a lidi jiných profesí. Je držitelem prestižní ceny BESSIES NEW YORK DANCE AND PERFORMING ARTS AWARD 2013 v kategorii „Outstanding Dancer“ / „Outstanding Performer“ za

The Czech dance scene is characterized by its diversity, openness and personalities from the Czech Republic and beyond who work in various local communities as well as internationally. For PQ+, we are preparing samples of the work of selected artists who represent only a small example of what is happening here. You can then enjoy more at the 30th Czech Dance Platform from 7 – 10 April 2024!

In Pilsen, we will see Viktor Černický, whose PLI has also traveled around the world thanks to the Aerowaves platform. The participatory performance Prima was created thanks to another project with the support of the EU Creative Europe program – Be SpectACTive. Meanwhile, Jaro Viňarský is a constant of the Czech-Slovak scene, who spent a good deal of his career in Belgium and the USA, which will be part of his retrospective exhibition. Tereza Lenerová is another successful Aerowaves artist, whose duet created with Jitka Čechová won an award from the international jury of the Czech Dance Platform. Moderated by Daniela Voráčková.

Viktor Černický is a dance artist, dramaturg and teacher who creates works that straddle the fine line between dance, physical theatre, circus and visual arts. In 2019, his solo performance PLI was awarded the Main Award and Audience Award of the Czech Dance Platform 2019. His work is widely presented on European and Asian stages and festivals, including in Paris, London, Hong Kong, Bangkok, Stockholm, Barcelona, Vilnius and Kalamata. The prestigious European contemporary dance network Aerowaves included PLI in the AerowavesTwenty20 selection, and in 2021 the performance was supported by Dancenet Sweden. Since 2019, Viktor has been a visiting teacher at the Academy of Performing Arts in Prague in its international Master in Devised and Object Theatre program.

Jaro Viňarský is a dancer, choreographer and performer, founder of o.z. SKOK! studied from 19962001 at the Academy of Performing Arts in Bratislava. He continued his studies in Prague at HAMU. In 19982000 he was a member of the professional theatre Studio Tance in Banská Bystrica. In 2006 he won the prestigious Sazka Award for “discovery in dance” in the Czech Republic for his solo performance LAST STEP BEFORE together with the Audience Award at the Czech Dance Platform. Since 2004 he has been working closely with the Belgian choreographer Karine Ponties. Currently he also runs creative dance workshops, especially for non-professional dancers and people from other professions. He is the recipient of the prestigious BESSIES NEW YORK DANCE AND PERFORMING ARTS AWARD 2013 in the category

74
10. 6. | 15:00 | Plzeň | Moving Station | Visiting Artists | PQ+ CZECH DANCE SHOWCASE
75
© Peter Brenkus, Jaro Viňarský © Vojtěch Brtnický, Tereza Lenerová a and Jitka Čechová

představení Nabarvené ptáče / Bastard v choreografii slovenského choreografa žijícího v New Yorku Pavla Zuštiaka.

Jitka Čechová je absolventkou Konzervatoře Duncan centre (2017). V rámci studia se zúčastnila taneční stáže v New York City (Professional Certificate Studies Program José Limón Dance Foundation), několika výzkumných studijních programů současného tance (v Belgii a Holandsku) a výzkumného pobytu v Číně (CEEC Summer Dance Camp 2017) zaměřeného na klasickou čínskou techniku, kung-fu, interpretaci a tvorbu. V roce 2022 absolvovala magisterský obor Performing Public Space na škole Fontys v Holandsku. Je spoluautorkou představení dis pla y, které bylo oceněné hlavní cenou České taneční platformy (2022). Jako tanečnice spolupracovala na projektech např.: White Piece (ch.: Sofia Krantz), Pulsar (ch.: Michal Záhora) Vyprovokuj (se) tancem! (autor: Michal Nikodem), Rotas Afora (autor: Flavia Tapias) a  Existuje dojem bytí (autor: Tereza Lenerová, Jan Horák). V současné době se Jitka věnuje interpretaci, choreografii a umění ve veřejném prostoru.

Tereza Lenerová vystudovala The Theaterschool v Amsterdamu. Zkušenosti sbírala nejprve jako tanečnice u různých choreografů v ČR a zahraničí.

Později se jako choreografka s Einat Ganz kvalifikovala na Aerowaves Spring Forward s duetem Proměnná. Pro další experimenty spoluzaložila prostor Truhlárna, kde vytvořila svoje dosud nejúspěšnější sólo Švihla, oceněné hlavní cenou na České taneční platformě a řadou pozvání do zahraničí na prestižní festivaly. Její další dílo Nepřestávej získalo zvláštní uznání poroty na České taneční platformě 2019 a je součástí prestižního výběru AerowavesTwenty21. V roce 2021 uvedla představení dis pla y, které vytvořila s Jitkou Čechovou, a Existuje dojem bytí

Součástí programu PQ+ jsou také inscenace

10. 6. Czech Dance Showcase | PQ+

Ostružina / Lenka Jabůrková, Barbora Látalová, Anna Línová, Anna Romanovská, Marika Smreková: Neényi viz strana 70

Andrea Miltnerová, Monika Knoblochová, Jan Komárek: Celestial Odyssey viz strana 58

11. 6. | PQ+ Focus Ukraine viz strana 20

Flávia Tápias & coll.: Rotas Afora viz strana 26

“Outstanding Dancer” / “Outstanding Performer” for his performance Bastard choreographed by Slovak choreographer living in New York Pavel Zuštiak.

Jitka Čechová is a graduate of the Duncan Centre Conservatory (2017). As part of her studies, she participated in a dance internship in New York City (José Limón Dance Foundation Professional Certificate Studies Program), several research study programs in contemporary dance (in Belgium and the Netherlands) and a research stay in China (CEEC Summer Dance Camp 2017) focused on classical Chinese technique, kung fu, performance and choreography. In 2022, she graduated with a Master’s degree in Performing Public Space at Fontys School in the Netherlands. She is the cocreator of performance dis pla y, which was awarded the main prize of the Czech Dance Platform (2022). She has participated as a dancer in projects such as White Piece (ch.: Sofia Krantz), Pulsar (ch.: Michal Záhora) Provokeself! (author: Michal Nikodem), Rotas Afora (ch.: Flavia Tapias) and There Is a Sense Of Being (authors: Tereza Lenerová, Jan Horák). Jitka is currently working on performance, choreography and art in public space.

Tereza Lenerová graduated from The Theaterschool Amsterdam. She gained experience as a dancer with various choreographers in the Czech Republic and abroad. With her duet Variable with Einat Ganz, she qualified for Aerowaves Spring Forward. For other experiments, she co-founded the space Truhlárna, where she created her most successful solo to date –Swish, which was awarded the Main award at the Czech Dance Platform and received a number of invitations to prestigious festivals abroad. Her next work Don’t Stop received special jury recognition at the Czech Dance Platform 2019 and is part of the AerowavesTwenty21 prestigious selection. In 2021, she introduced choreographies dis pla y, which she created together with Jitka Čechová, and There Is a Sense of Being

The PQ+ programme of TANEC PRAHA Festival also includes productions:

10. 6. Czech Dance Showcase | PQ+ Ostružina / Lenka Jabůrková, Barbora Látalová, Anna Línová, Anna Romanovská, Marika Smreková: Neényi see page 70

Andrea Miltnerová, Monika Knoblochová, Jan Komárek: Celestial Odyssey see page 58

11. 6. | PQ+ Focus Ukraine see page 20

Flávia Tápias & coll.: Rotas Afora see page 26

76 CZECH DANCE SHOWCASE
77
© Vojtěch Brtnický, Viktor Černický

11. 6. | 16:00 | Manětín | Plovárna Manětín Swimming Bath Manětín | Open Air

19. 6. | 19:00 | České Budějovice | Piaristické náměstí Square | Open Air

České nastudování německého tanečního představení pro veřejný prostor oceňované choreografky Ceren Oran přetavující frustraci z lock-downu do energetické performance pro veřejný prostor. The Urge transformuje bezmoc a odloučení v cosi vysoce vitálního, v nejlepším slova smyslu nakažlivého, ve sdílení radosti, energie, fascinaci pohybem, v intenzivní sdílení okamžiku v přímém kontaktu s divákem.

Ceren Oran se narodila v Istanbulu v roce 1984 a v roce 2006 se přestěhovala do Salzburgu, aby studovala současný tanec na SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance). Pracuje jako nezávislá tanečnice, choreografka a soundpainterka. Pracovala s mnoha multidisciplinárními umělci na vlastních projektech, jako jsou například Who is Frau Troffea? (2019), RUSH HOUR (2017) a Heimat...los! (2015) v Mnichově a po Evropě a Americe. Také tančila pro mnoho choreografů a mezinárodních company. V Evropě, Africe i Asii představila při různých příležitostech své kusy Schön Anders (Mnichov 2020), Fliegende Wörter (Mnichov 2019), Elefant aus dem Ei (Mnichov 2017), a další. V roce 2010 začala budovat kariéru jako soundpainter a trenérka soundpaintingu, což jí umožňuje zkoumat multidisciplinární volnou improvizaci a tvořit živě v daném okamžiku improvizovaný materiál přímo na jevišti. Od roku 2014 sídlí v Mnichově, kde úzce spolupracuje s Tanzbüro München a s Fokus Tanz / Tanz und Schule e.V. Je členkou Tanztendenz München e.V. a jednou ze zakládajících členů vedení globální sítě Assitej International: Young Dance Network.

Czech staging of a German dance performance by the award-winning choreographer Ceren Oran, transforming the frustration of the lock-down into an energetic performance for a public space. The Urge transforms helplessness and separation into something highly vital, contagious in the best sense of the word - in sharing joy, energy, fascination with movement, in intense sharing of the moment in direct contact with the viewer.

Ceren Oran was born in Istanbul in 1984 and moved in 2006 to Salzburg to study contemporary dance at SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance). She has been working as a freelance dancer, choreographer and sound painter. She has worked with many multidisciplinary artists for her own projects such as Who is Frau Troffea? (2019), RUSH HOUR (2017) and Heimat…los! (2015) in Munich and all around Europe and America. She has also danced for many choreographers and international companies. She tours internationally through Europe, Africa and Asia on various occasions with her pieces Schön Anders (Munich 2020), Fliegende Wörter (Munich 2019), Elefant aus dem Ei (Munich 2017), etc. Ceren started to build a career as a Soundpainter and Soundpainting trainer in 2010, which allows her to explore multidisciplinary free improvisation and compose live ‘in the moment’ improvisational material on the stage. Since 2014 she is based in Munich where she works in close collaboration with Tanzbüro München as well as Fokus Tanz / Tanz und Schule e.V. She is a member of Tanztendenz München e.V. as well as one of the founding and board members of the global network under Assitej International: Young Dance Network.

Koncept, umělecké vedení a choreografie Concept, artistic direction and choreography: Ceren Oran Choreografická spolupráce Choreographic collaboration: Maayan Reiter, Rotem Weismann | Nastudování: Jin Lee | Tančí Dancers: Manětín - Klára Ešnerová, Helena Arenbergerová, Michal Heriban, Tomáš Pražák, Matúš Szego, Miriam Budzáková / České Budějovice - Jana Ryšlavá, Michaela Kadlčíková, Klára Ešnerová, Helena Arenbergerová, Tomáš Pražák | Hudba Music: Hüseyin Evirgen, Marcela Kučová | Dramaturgická spolupráce

Dramaturgical collaboration: Karolína Hejnová | Produkce Production: Ceren Oran & Moving Borders | Produkce pro ČR Production for Czech Republic: MOVE Ostrava | Produkce pro SK Production for Slovakia: Tanečno

Za podpory Supported by Ministerstvo kultury České republiky Ministry of Culture of the Czech Republic, Ostrava, Česko-německý fond kultury Czech-German Fund for the Future, Státní fond kultury České republiky State Cultural Fund of teh Czech Republic, EEA Grants, Nationales Performance Netz, Landeshauptstadt

München Kulturreferat, Neu Start Kultur, Iceland Lichtenstein Norway grants, Die Beauftragte der Budesregierung fur Kultur und Medien, Dance, Tanz Tendenz. Vznik představení z veřejných zdrojů podpořil Fond na podporu umenia Slovenské republiky Supported with the use of a public grant from the Fund for the Support of the Arts of the Slovak Republic | Partneři Partners: Divadlo na cucky, Moving Station, Nová síť

Délka Duration: 32 min | Premiéra Premiere: 26. 6. 2022, Luhačovice

78
ORAN &
THE UR g E
CEREN
COLL.:
79
© Ceren Oran © Ceren Oran

ADRIENN HÓD, MARTINA HAJDYLA, SOŇA FERIENČÍKOVÁ: SOFT SPOT

11. 6. | 20:00 | Pardubice | Divadlo 29

25. 6. | 19:30 | Brno |

28. 6. | 18:30 | Ostrava | Divadlo Theatre Petra Bezruče

Experimentální fyzické představení zrozené ve spolupráci slovenských tanečnic Martiny Hajdyla, Soňi Ferienčíkové a maďarské choreografky Adrienn Hód. Prostřednictvím improvizace a výzkumu fyzického těla zkoumají vztah právě mezi tělem, osobností a významem. Co vnímáme, když se podíváme na lidské tělo? Co nám říká obličej, gesto, postavení a pohyb těla? Jak komunikujeme prostřednictvím těla s ostatními? SOFT SPOT si pohrává s rozostřováním lidských vlastností, ptá se, co nás jako lidi definuje a poohlíží se po jakémsi skrytém citlivém „křehkém místě” uvnitř nás samotných.

Adrienn Hód je budapešťská choreografka, od roku 2007 stojí v čele HODWORKS, mezinárodně významného souboru současného tance. Právě tam dekonstruuje tělo, pohyb, prostor a zvuk, aby je znovu sestavila překvapivým způsobem.

Soňa Ferienčíková je slovenská performerka, choreografka a zakladatelka BOD.Y o.z., která byla nominovaná na divadelní cenu DOSKY 2018.

Martina Hajdyla je slovenská tanečnice a choreografka, sídlí v Praze, kde v roce 2008 spoluzaložila soubor ME-SA. V roce 2016 byla nominovaná na cenu Thálie.

SOFT SPOT is an experimental physical performance born out of the collaboration between dancers Martina Hajdyla, Soňa Ferienčíková and choreographer Adrienn Hód. Through improvisation and research of the physical body, they explored the relationship between body, personality and meaning. What do we perceive when we look at the human body? What do the face, gesture, posture and movement tell us? How do we communicate through the body with others? SOFT SPOT plays with the blurring of human qualities, asks what defines us as humans, and looks for a hidden, sensitive “soft spot” in ourselves.

Adrienn Hód is a Budapest-based choreographer who has been leading the acclaimed contemporary dance company HODWORKS since 2007. There she deconstructs body, movement, space and music to rebuild them in surprising ways.

Soňa Ferienčíková is Slovak performer, choreographer and founder of BOD.Y ngo. She was nominated for the prestigious DOSKY award in 2018. Martina Hajdyla is Slovak dancer and choreographer based in Prague and a founding member of ME-SA (2008). She was nominated for a prestigious Czech Thálie Award in 2016.

Choreografie Choreography: Adrienn Hód | Tvorba a interpretace Created and performed by: Martina Hajdyla, Soňa Ferienčíková | Hudba Music: Ábris Gryllus | Dramaturgie Dramaturgy: Ármin Szabó-Székely | Pohybová spolupráce Movement cooperation: Márcio Kerber Canabarro | Vizuální spolupráce Visual cooperation: Mária

Júdová | Kostýmy Costumes: Lucia Škandíková | Světelný design Light design: Tomáš Morávek | Technická

podpora Technical support: Daniel Kozlík | Produkce Production: Romana Packová | PR: Alice Krajčírová

Grafika Graphic: Yara Abu Aataya | Producenti / Producers: Lucia Šimášková / BOD.Yngo, Jiří Hajdyla / ME-SA, György Ujvári-Pintér / HODWORKS | Koprodukce Co-production: Tanec Praha z.ú. / PONEC - divadlo pro tanec dance venue, Platforma pre súčasný tanec - PlaST PlaST Contemporary Dance Platform, Asociácia Bratislava v pohybe Bratislava in Movement Association, OFF Foundation | Za podpory: Podpořeno s využitím veřejného grantu z Fondu na podporu umění Slovenské republiky Supported with the use of a public grant from the Fund for the Support of the Arts of the Slovak Republic, Mezinárodní visegrádský fond International Visegrad Fund, Hlavní město Praha City of Prague, Ministerstvo kultury České republiky Ministry of Culture of the Czech Republic, Státní fond kultury of the Czech Republic State Fund for Culture of the Czech Republic | Speciální poděkování Special thanks: Csaba Molnár, Adam Czirák, Dano Raček, Petr Soukup, Mia Majeríková, Maker Keveš, Márk D. Molnár, Soňa Kúdeľová, Viera Farbiaková, Petr Goro Horký, Jenda Niesit, Mariana Novotná, Michal Šimečka, Agi Ferienčíková, Tatiana Lacová, Karol Laco, Lenka Sedláčková, Aneta Jiroušková, Adéla Jiroušková.

Délka Duration: 70 min | Premiéra Premiere: 10. 3. 2022, Praha, PONEC - divadlo pro tanec dance venue

80
CO.LABS
81
© Vojtěch Brtnický © Vojtěch Brtnický

15. 6. | 19:00 | Vimperk | Městské kulturní středisko Vimperk

Municipal Cultural Center Vimperk + After Talk

O stromech a lidech z jiné perspektivy…

Mnohým z nás se při pomyšlení na nejznámější, ikonické prostředí divadelního jeviště 20. století vybaví osamělý uschlý strom v Beckettově Čekání na Godota. Je svědkem doby a jejich osudových zvratů a porážek. Choreografka a tanečnice Věra Ondrašíková v inscenaci obsadila strom do řady tanečních rolí, ve kterých se mění nejen jeho funkce a významy, ale také jeho zázračné proměny v čase.

Věra Ondrašíková vystudovala choreografii na AMU. Jako tanečnice se podílela na projektech českých a zahraničních choreografů. Získala cenu „The Most Outstanding Dancer” na festivalu Masdanza na Kanárských ostrovech a hlavní cenu za skupinové dílo. Její představení byla uvedena na festivalech Biennale de la danse v Lyonu, Aerowaves v Londýně, Aerodance v Amsterdamu, Cynetart v Drážďanech atd. Vytvořila choreografii k Havlovým Antikódům pro Národní divadlo. V roce 2017 spolupracovala jako interpretka s japonským umělcem Minem Tanakou. V roce 2015 měla premiéru její dosud nejúspěšnější inscenace GUIDE, která se dočkala několika desítek uvedení po celém světě a získala řadu cen: na České taneční platformě 2016 Cenu diváka, Cenu za světelný design a cenu Tanečník roku pro Jara Ondruše, v roce 2017 bylo představení vybráno mezi 20 nejzajímavějších evropských počinů v rámci mezinárodní sítě Aerowaves. V roce 2021 představila svou další inscenaci WITNESS, která v roce 2022 obdržela na České taneční platformě Cenu diváka a tvoří základ Open Air projektu Stories.

It would be hard to imagine a more iconic site in twentieth-century theatre than the barren tree of Beckett’s Godot. A witness to time, its vicissitudes and defeats. Choreographer and dancer Věra Ondrašíková casts the tree in a series of dance roles in which it changes not only its functions, but also its miraculous times.

Věra Ondrašíková studied choreography at the Academy of Performing Arts in Prague. As a dancer she has taken part in projects by Czech and foreign choreographers. She won the Most Outstanding Dancer Award at the Masdanza Festival in the Canary Islands and the First Prize for group work. Her performances have been presented at Biennale de la danse in Lyon, Aerowaves in London, Aerodance in Amsterdam, Cynetart in Dresden and other festivals. She created the choreography for Havel’s Antikódy for the National Theatre. In 2017 she worked as a performer with Japanese artist Min Tanaka. In 2015, her most successful performance GUIDE premiered and it has been performed dozens of times around the world and has won a number of awards, including the Audience Award, the Lighting Design Award and the Dancer of the Year Award for Jaro Ondruš at the Czech Dance Platform 2016. In 2017 the performance was selected among the 20 most interesting European works within the international Aerowaves network. In 2021, she presented her new piece WITNESS, awarded the Audience Award on Czech Dance Platform 2022, which is the base of the Open Air version STORIES.

Koncept a choreografie Concept and choreography: Věra Ondrašíková | Dramaturgie Dramaturgy: Marta

Ljubková | Tanečníci Dancers: Jaro Ondruš, David Králík, Daniele Iemolo | Hudba Music: Filip Míšek | Projekce

Projection: Michal Rydlo | Světelný design Light design: Pavel Kotlík | Produkce Production: Natálie Matysková

Koprodukce Co - produced by Tanec Praha z.ú. / Ponec - divadlo pro tanec dance venue | Podpořili Supported by: Ministerstvo kultury České republiky Ministry of Culture of the Czech Republic, Hl. m. Praha City of Prague, Státní fond kultury České republiky State Cultural Fund of the Czech Republic

Délka Duration: 50 min | Premiéra Premiere: 10. 9. 2022, Centrum H55 Hloubětín

82
VĚRA ONDRAŠÍKOVÁ & COLL.: STORIES
83
© Věra Ondrašíková © Věra Ondrašíková

Čelíme možnému kolapsu naší společnosti?

Nebo dokonce civilizace?

Zastaví tento kolaps naši budoucnost?

Nebo otevře nekonečné množství dalších?

Má chobotnice zelené oči?

Jsem takovou matkou, jakou chci být?

Může robot vyprávět příběh?

Můžu připravit svoji dceru na neznámo?

Jakou barvu mám radši? Modrou nebo růžovou?

Tak pojďme začít od začátku, z ničeho, z bodu nula. Pojďme to zkusit a hrát si znovu a znovu a znovu…

Ve své autorské inscenaci francouzská performerka a tanečnice Cécile Da Costa společně s Lukášem Karáskem odpovídají na otázky její devítileté dcery Thelmy, které mohou být dětsky naivní i překvapivě vážné.

Cécile Da Costa je zpěvačka, performerka a choreografka francouzsko-portugalského původu žijící v Praze. Vystupovala v představeních divadla Farma v jeskyni, jehož byla pět let členkou. Nyní působí již několik let jako performerka a choreografka Spitfire Company. V Čechách, Francii, Polsku nebo Řecku vede workshopy fyzického divadla. Ve své práci hledá „hlasy, které mohou pohybovat tělem a těla, která mohou pohybovat hlasem“. Za své sólové představení Vypravěč v režii Petra Boháče získala ocenění Tanečnice roku 2018 nebo nominaci Total Physical awards na Edinburgh Fringe Festival 2017. Její první autorskou inscenací je sólo Roselyne (2019), kterou evropská platforma Aerowaves vybrala mezi dvacet nejzajímavějších počinů pohybového divadla pro rok 2021.

Are we confronted with a possible collapse of our society or of our civilization?

Will the collapse shut down the future ahead?

Or open an infinity of others?

Are the eyes of an octopus green?

Am I the mother I want to be?

Can a robot tell a story?

How could I prepare my daughter for the unknown?

Which color do I prefer? Blue or pink?

So let’s start from the beginning, from nothing, from point zero. Let’s give it a try and play again and again and again etc.

In her original piece, together with Lukáš Karásek, French performer and dancer Cécile Da Costa answers her nine-year-old daughter Thelma’s questions, which can be both childishly naive and surprisingly serious.

Cécile Da Costa is a Prague-based singer, performer and choreographer of French-Portuguese origin. She has performed in performances of Farm in the Cave company, of which she had been a member for five years, and now she has been cooperating for several years with Spitfire Company. She leads physical theatre workshops in the Czech Republic, France, Poland or Greece. In her work she seeks “voices that can move the body and bodies that can move the voice”. For her solo performance The Narrator, directed by Petr Boháč, won the Dancer of the Year 2018 award or the nomination for „Total Physical award“ at Edinburgh Fringe Festival 2017. Her first author work is the solo Roselyne (2019), which was selected as one of three Czech productions to Twenty21 by Aerowaves – a selection of 20 top works of 2021 in the field of physical theatre.

Tvůrce, performerka, choreografka Creator, performer, choreographer: Cécile Da Costa | Performer, choreograf

Performer, choreographer: Lukáš Karásek | Performerka Performer: Thelma Anouk Da Costa | Dramaturgie & zvukový design Dramaturgy & sound design: Ondřej Holba | Hudba Music: Martin Janíček | Scénografie

Scenography: Dragan Stojčevski | Světelný design Light design: Jiří Šmirk | Kostýmy Costumes: Dorota Krátká

Projekce | Video designer: Dominik Žižka | Producent Producer: ProFitArt | Koproducent Co-producer: Tanec

Praha z.ú. / PONEC - divadlo pro tanec dance venue | Partneři Partners: Cirqueon, Uhelný mlýn | Za podpory

Supported by: Ministerstvo kultury České republiky Ministry of Culture of the Czech Republic, Hl. m. Praha

City of Prague, Státní fond kultury České republiky State Cultural Fund of the Czech Republic

Délka Duration: 40 min | Premiéra Premiere: 26. 2. 2022, Praha, PONEC - divadlo pro tanec dance venue

84
18. 6. | 18:00 | Pardubice | Divadlo 29 | Family Friendly
ETC.
CÉCILE DA COSTA: ZERO
85
© Vojtěch Brtnický © Vojtěch Brtnický

20. 6. | 11:00 | Volyně | Městské muzeum - nádvoří tvrze

City Museum - the courtyard of the fortress | Open Air | Junior

21. 6. | 16:00 | Jihlava | Ukrajinský dům Ukrainian House | Open Air | Junior

22. 6. | 16:00 | Manětín | Plovárna Manětín Swimming Bath Manětín | Open Air | Junior

NA CESTĚ ON THE ROAD

YANA REUTOVA:

Cestování je fantastický způsob poznávání světa kolem nás. Od pradávna lidé cestovali z touhy po poznání a objevování. Naučili jsme se rozpoznat cestu podle hvězd, dechu větru, postavili jsme lodě, letadla a vesmírné rakety. Naše představení vás vtáhne do zábavného světa cestování, prostřednictvím hry společně překonáme všechny překážky a všichni nakonec učiníme svůj malý objev.

Čtyři studentky tance (14 – 21 let) se ocitly na jaře 2022 v Čechách stejně jako tisíce dětí uprchlíků z napadených území Ukrajiny. Pustily se do práce s choreografkou Yanou Reutovou, aby přinášely do ubytoven a komunitních center radost z pohybu a imaginace, jak ji popisuje jedna z návštěvnic:

„Jako dospělí nejspíš nebudete nedočkavě zvedat ruku, aby si vás jedna z ladně se pohybujících mladých dívek vybrala a provedla po laně nad propastí, kde možná číhají krokodýlové, nebo vás s ostatními vyzvala ke hře na „tleskanou“. Ale um, dovednost, vřelost a hravost Yany a jejích tanečnic, vás okouzlí, a nakonec si budete jistě alespoň podupávat do rytmu...“.

Yana Reutova

viz strana 24

Traveling is a fantastic way to explore the world around us. Since ancient times, people have traveled for knowledge and discovery. We learned to recognize the way by the stars, the breath of the wind, we built ships, planes and space rockets. Our show will draw you into the fun world of traveling, while playing games we will overcome all obstacles together and we will all make our little discovery in the end.

Four female dance students (14 - 21 years old) found themselves in the Czech Republic in spring of 2022, just like thousands of refugee children from the invaded territories of Ukraine. They started working with choreographer Yana Reutova to bring the joy of movement and imagination to hostels and community centers, as described by one of the visitors:

“As an adult, you probably won’t eagerly raise your hand for one of the gracefully moving young girls to pick you up and lead you along the rope over an abyss where crocodiles might be lurking, or to challenge you to a game of ‘clap’ with the others.” But the art, skill, warmth and playfulness of Yana and her dancers will enchant you, and in the end you will certainly at least be stomping to the rhythm...”.

Yana Reutova

see page 24

Koncept, choreografie Concept, choreography: Yana Reutova | Performeři Performers: Diana Khrushch, Olena

Korotkova, Anastasiia Pavlovska, Valeriia Tsvirkunova | Hudba Music: Monika Rebcová, Issa Sadio Diatta / Tomáš

Kerle | Scénografie Scenography: Stasia Kubrak | Produkce Production: Tanec Praha z.ú. / Inga Zotova-Mikshina

Poděkování Thanks to: Tanec Praha, Hl. m. Praha City of Prague, Krenovka, IDU / Create to Connect, EU program Kreativní Evropa Creative Europe programme, projekt project Be SpectACTive!, Nadace člověk člověku

Human to Human Foundation, Nadace VIA VIA Foundation

Délka Duration: 50 min | Premiéra Premiere: 25. 8. 2022, Praha, Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA

VOSA public recreation and sports complex

86
(UA / CZ)
87
© Adéla Vosičková

TEREZA ONDROVÁ: SHROMÁŽDIT SE A SNÍT GATHER AND DREAM

Je několik pomíjivých okamžiku zachycených v mém těle. Několika hodinová partitura pro jednu tanečnici a hudbu a prostor. Durativní performance, cyklická performance, kterou je možné pozorovat z jakékoliv vzdálenosti. Na začátku byl impulz z rozhovoru s Claire Verlet (která je součástí uměleckého vedení Theatre de la Ville, v Paříži).

Viděla mou inscenaci Call Alice. Zaujalo ji jen prvních 6 minut. Poradila mi, abych těchto 6 minut prodloužila a vytvořila nové dílo. Nikdy jsem tak neudělala. Pokusím se proto v jeden den těchto 6 minut natáhnout do nekonečně dlouhé taneční partitury. Prodloužím těchto 6 minut 5 krát, a v jeden den bude možné toto dílo vidět 5 krát. Vzniká umělecké dílo svou fyzickou realizací, nebo již ve chvíli, kdy je mentálně počato – pouhým nápadem?

Tereza Ondrová je tanečnice, choreografka, pedagožka. Studovala taneční pedagogiku na AMU. V roce 2004 spoluzaložila taneční soubor VerTeDance, s nímž vytvořila přes 25 děl. Od roku 2012 spolupracovala s Peterem Šavelem. Mezi jejich společná díla patří duet Boys who Like to Play with Dolls, který získal ocenění Amnesty International Freedom of Expression Award (2015), Taneční inscenace roku a Tanečnice roku 2014 v ČR, nominaci na Total Theatre Award a evropská síť Aerowaves ho vybrala mezi Priority Companies 2014, dále As Long as Holding Hands (2015). Od roku 2016 spolupracuje s režisérkou Petrou Tejnorovou (You are here, 2016; Nothing Sad, 2017; Pojďme na tanec!, 2017; Haló, je tam někdo?, 2017; SAME SAME, 2018; Duety, 2019; SILENT, 2021; Call Alice, 2021). Jako tanečnice a interpretka spolupracovala s choreografy jako Charlotta Öfverholm, Karine Ponties, David Zambrano, Anton Ľahký. Též se věnuje taneční pedagogice. V letech 2018-2021 se stala součástí evropského projektu Dancing Museums ve spolupráci s Tancem Praha a Galerií hl. m. Prahy.

There are several fleeting moments captured in my body. A score of several hours for one dancer and music and space. Durative performance, cyclical performance. Which can be observed from any distance. In the beginning, the impulse came from a conversation with Claire Verlet (who is part of the artistic direction of the Theater de la Ville, in Paris). She saw my production of Call Alice. She was only interested in the first 6 minutes. She advised me to extend these 6 minutes and create a new work. I never did that. I will therefore try to stretch these 6 minutes into an infinitely long dance score in one day. I will extend these 6 minutes 5 times, and in one day it will be possible to see this work 5 times. Does a work of art come into existence through its physical realization, or already at the moment when it is mentally conceived – just an idea? There are several fleeting moments captured in my body. A score of several hours for one dancer and music and space. Durative performance, cyclical performance. Which can be observed from any distance.

Tereza Ondrová is a dancer, choreographer, and teacher. She studied dance pedagogy at the Academy of Performing Arts in Prague. In 2004 she co-founded the dance company VerTeDance, with whom she has created more than 25 pieces. Since 2012 she has been collaborating with Peter Šavel. Together they created the duet Boys who Like to Play with Dolls, which was awarded the Amnesty International Freedom of Expression Award (2015), Dance Piece of the Year and Dancer of the Year 2014 in the Czech Republic, nominated for a Total Theatre Award and selected for Priority Companies 2014 by Aerowaves, and As Long as Holding Hands (2015). Since 2016 she has been working with director Petra Tejnorová (You Are Here, 2016; Nothing Sad, 2017; LET’S DANCE!, 2017; Hello, Is Anyone Out There?, 2017; SAME SAME, 2018; Duets, 2019; SILENT, 2021; Call Alice, 2021). As a dancer and performer, she has collaborated with choreographers such as Charlotta Öfverholm, Karine Ponties, David Zambrano and Anton Ľahký. She is also a teacher. Between 2018 and 2021 she was part of the EU project Dancing Museums, in collaboration with Tanec Praha (CZ) and the Prague City Gallery (CZ).

Choreografie a tanec Choreographed and performed by: Tereza Ondrová | Hudba Music: Jiří Konvalinka Finančně podpořilo Supported by Ministerstvo kultury České republiky Ministry of Culture of the Czech Republic | Koprodukce Co - production: Tanec Praha z.ú. / Mezinárodni festival TANEC PRAHA International Dance Festival TANEC PRAHA, Galerie Benedikta Rejta Benedikt Rejt Gallery

Délka Duration: 30 min | Premiéra Premiere: 22. 6. 2023, Louny, Galerie Benedikta Rejta Benedikt Rejt Gallery

88
22. 6. | 13:00 & 14:00 & 15:00 & 16:00 & 17:00 | Louny |
Galerie Benedikta Rejta Benedikt Rejt Gallery
89
© Vojtěch Brtnický

TEREZA LENEROVÁ: TAXON FIVE

„Taxon“ je označení skupiny konkrétních organismů, které mají společné znaky. Nový taxon vyhodnocuje, zda-li je výhodnější se naučit žít s novým tělem, či se ho naopak zbavit. Mutující tělo, které se teprve učí chodit, nezná své možnosti. Sledujeme proces proměny, tělo se proměňuje jako open source kód. Nový tvor je uzamčen v limitech důsledku svého vývoje a pomalu si podmaňuje protézy, která mu „příroda“ nadělila. Prozatím se umí hledané vertikality jen dotknout.

Tereza Lenerová vystudovala The Theaterschool v Amsterdamu. Zkušenosti sbírala nejprve jako tanečnice u různých choreografů v ČR a zahraničí. Později se jako choreografka s Einat Ganz kvalifikovala na Aerowaves Spring Forward s duetem Proměnná. Pro další experimenty spoluzaložila prostor Truhlárna, kde vytvořila svoje dosud nejúspěšnější sólo Švihla, oceněné hlavní cenou na České taneční platformě a řadou pozvání do zahraničí na prestižní festivaly. Její další dílo Nepřestávej získalo zvláštní uznání poroty na České taneční platformě 2019 a je součástí prestižního výběru AerowavesTwenty21. V roce 2021 uvedla představení dis pla y, které vytvořila s Jitkou Čechovou, a Existuje dojem bytí

Adam Vačkář diplomoval na ENSBA v Paříži. Účastnil se rezidenčních programů v Palais de Tokyo v Paříži a Residency Unlimited v New Yorku. Jeho práce byly vystaveny na výstavách v Palais de Tokyo, Centre Pompidou, Art Basel, Kölnischer Kunstverein, Museum Morsbroich a na dalších místech. Ve své práci se zabývá se vztahem člověka a přírody

A “taxon” is a designation for a group of specific organisms that have common specifications. A new taxon evaluates whether or not it is an advantage to learn to live with a new body or to get rid of it. Its mutating body, which is just learning to walk, does not know its possibilities. We follow the process of transformation, as if the body transforms like an open source code. The new creature is locked within the limits of its development and slowly subdues the prostheses that “nature” has given it. For now, it can only touch the verticality.

Tereza Lenerová graduated from The Theaterschool Amsterdam. She gained experience as a dancer with various choreographers in the Czech Republic and abroad. With her duet Variable with Einat Ganz, she qualified for Aerowaves Spring Forward. For other experiments, she co-founded the space Truhlárna, where she created her most successful solo to date – Swish, which was awarded the Main award at the Czech Dance Platform and received a number of invitations to prestigious festivals abroad. Her next work Don’t Stop received special jury recognition at the Czech Dance Platform 2019 and is part of the AerowavesTwenty21 prestigious selection. In 2021, she introduced choreographies dis pla y, which she created together with Jitka Čechová, and There Is a Sense of Being

Adam Vačkář graduated from ENSBA in Paris. He has participated in residency programs at the Palais de Tokyo in Paris and Residency Unlimited in New York. His works have been exhibited at exhibitions at the Palais de Tokyo, the Pompidou Center, Art Basel, the Kölnischer Kunstverein, the Morsbroich Museum and other places. In his work he deals with the relationship between man and nature.

Koncept Concept: Tereza Lenerová, Adam Vačkář | Choreografie Choreography: Tereza Lenerová | Scénografie

Scenography: Adam Vačkář | Tančí Dancers: Jitka Čechová, Edita Antalová, Eva Rezová | Hudba Music: Natálie Pleváková | Kostýmy Costumes: Overall Office, Marjetka Kürner Kalous | Výkonná produkce

Executive production: tactic, Alena Cardová | Finančně podpořeno Supported by Ministerstvo kultury České republiky Ministry of Culture of the Czech Republic, Tanec Praha z.ú. / Mezinárodni festival TANEC PRAHA

International Dance Festival TANEC PRAHA, Galerie Benedikta Rejta Benedikt Rejt Gallery

Délka Duration: 20 min

90
27. 6. | 13:00 & 14:30 & 16:00 | Louny | Galerie Benedikta
Gallery
Rejta Benedikt Rejt
91
© Adam Vačkář © Adam Vačkář

9. 6. | 11:00 - 13:00 | Praha | Studio Krenovka | Visiting Artists

WORKSHOP S FLÁVIÍ TÁPIAS WORKSHOP WITH FLáVIA TáPIAS

Tento workshop pod vedením Flávie Tápias rozvíjí technická, improvizační a choreografická cvičení, která kombinuje se společným tancem z repertoáru souboru Grupo Tapias. Metoda výuky tance podle Giselle Tápias vznikla před 40 lety. Její autorka vybízí a zároveň vede k rozvoji techniky tak, aby výsledkem bylo bezpečné provedení pohybů z hlediska tělesné integrity a rozmanité formy estetiky pohybů. Metoda podporuje koncept tance těla a duše, která místo robotických pohybů dává přednost jejich hloubce.

Základ tvoří sekvence složené ze šesti až deseti strukturálních pohybů, které jsou nabídnuty a probírány v hodinách. Metoda se od tohoto základu postupně dále rozvíjí s ohledem na možnosti každého těla. V průběhu workshopu se počáteční sekvence znovu promýšlí a v případě potřeby upravují.

Flávia Tápias (BR)

viz strana 26

In this workshop, Flávia Tápias will develop exercises in technique, improvisation, choreography, and shared practice of works from Grupo Tapias’s repertoire. Developed by Giselle Tápias 40 years ago, the Tápias Method of Teaching Dance proposes and guides, at the same time, the development of techniques to perform movements safely, in terms of physical integrity, and also with different forms to deal with aesthetics movements. Thus, it promotes the dance of body and soul, without mechanized movements, but rather perceived in their depth. From sequences created with 6 to 10 structural movements, which are proposed and studied in the workshop, the method develops gradually, according to the possibilities of each body. These sequences are rethought and/or modified throughout the working time.

Flávia Tápias (BR)

see page 26

9. 6. | 15:00 - 17:00 | Praha | Studio Krenovka | Visiting Artists

WORKSHOP SE SILVIÍ GRIBAUDI WORKSHOP WITH SILVIA GRIBAUDI

Workshop představuje zážitek prodchnutý poetikou, s níž Silvia Gribaudi zkoumá živost a přítomnost těla, kde se hra a katarzní rozměr humoru propisuje do výrazu těla a gestiky každého člověka.

V námětu se snoubí současný tanec a klaunství, přičemž zvláštní důraz je kladen na důležitost pádu, nedokonalostí a chyb, které jsou považovány za cenný materiál pro výrazový projev.

Silvia Gribaudi (IT)

viz strana 18

The workshop is an experience of the poetic dimension that Silvia Gribaudi researches between the vivacity and presence of the body, where the cathartic dimension of humour and play are embodied in the expression of the body and of the gesture in each person. Through a proposal mixing contemporary dance training and clown, with a focus on the value of the fall, imperfection and mistake are considered as an expressive opportunity.

Silvia Gribaudi (IT)

see page 18

92
D OPROVODNÝ PRO g RAM A CCOMPANYING PROGRAM
93
© Galpao Tratadas © t-space studio Milano

15. 6. | 10:00 - 12:00 | Praha | Studio Krenovka

WORKSHOP - OLIVIA COURT MESA & YOCHAI GINTON: THE COMMON BODY

Jak procházíme životem, získáváme návyky a sklony. Je možné je překonat? Znáte ty chvíle, kdy tančíte s někým, kdo vás neustále zvedá nebo přebírá roli toho, kdo vás podpírá? Zajímá vás, jaké to je být na druhé straně? Naše těla mají úžasnou schopnost učit se všem možnostem, pokud si dovolíme ocitnout se v jiné roli. Jak rychle můžeme přecházet mezi oběma rolemi? Samotné přecházení mezi rolemi je důležitou součástí našeho tréninku, kdy cvičíme tělo i mysl rozpoznávat rozdíly a být připraveni vstoupit do obou z nich. Koncepty, kterým se v intenzivním kurzu budeme věnovat, zahrnují: rozšíření ve vlastním těle a do prostoru, přesnou sílu, sílu imaginace, dráhu, ale poznáte i tzv. tensegritu a další. Studenti budou zkoumat, improvizovat, měnit si partnery a učit se zadaný materiál založený na „nulové hierarchii“.

THE COMMON BODY je laboratoř, kde účastníci mají možnost zkoumat a objevit širokou škálu fyzických akcí s vědomím artikulovaného těla pomocí kreativních cest při tanci s partnerem.

Olivia Court Mesa & Yochai Ginton (IL) viz strana 44

As we move through life, we develop patterns, habits, and tendencies. Is it possible to break free from them? Have you ever found yourself dancing with someone who constantly lifts you or takes on the role of the base? Are you curious about what it’s like to be on the other side? Our bodies have an incredible ability to learn all possibilities if we allow ourselves to step into different roles. How quickly can we switch between them? Transitioning is an essential part of our practice, as we train both body and mind to recognize the differences in each role and be ready to embrace both. Some of the concepts we’ll explore in this intensive course include: expansion within the body and into space, precise force, the power of imagination, trajectory, tensegrity, and more. Students will experiment, improvise, switch partners, and learn set material based on a “no hierarchy” approach.

THE COMMON BODY is an exploratory laboratory where participants have the opportunity to discover a wide range of physical actions with the awareness of an articulated body, using creative pathways while dancing with a partner.

Olivia Court Mesa & Yochai Ginton (IL) see page 44

POCKETART / JOHANA POCKOVÁ, SABINA BOČKOVÁ: JÁMA LVOVÁ UNLIMITED THE LION´S DEN UNLIMITED

WORKSHOP K PŘEDSTAVENÍ

14. - 15. 6 | 17:00 - 20:00 | tělocvična ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15

19. 6. | 17:00 - 20:00 | taneční sál ZUŠ Choceň

19. - 20. 6. | 10:00 - 13:00 + 14:00 - 17:00

taneční sál ZUŠ Choceň

24. 6. | 17:00 - 20:00 | Moving Station, Plzeň

25. 6. | 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 | Moving Station, Plzeň

WORKSHOPS

14. - 15. 6. | 17:00 - 20:00 | Karlovy Vary Gym of Elementary School Šmeralova 15

19. 6. | 17:00 - 20:00 | Dance hall of Elementary School Choceň

19. - 20. 6. | 10:00 - 13:00 + 14:00 - 17:00

Dance hall of Elementary School Choceň

24. 6. | 17:00 - 20:00 | Moving Station, Plzeň

25. 6. | 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 | Moving Station, Plzeň

94
D
RAM A CCOMPANYING PROGRAM
OPROVODNÝ PRO g
95
© Olivia Court Mesa © Vojtěch Brtnický

MÍSTA KONÁNÍ FESTIVAL VENUES

MÍSTA KONÁNÍ FESTIVAL VENUES

PRAHA

PONEC - divadlo pro tanec dance venue

Husitská 899/24A, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Divadlo Hybernia

Hybernia Theatre

náměstí Republiky 3/4, 110 00

Praha 1 - Nové Město

Hudební divadlo Karlín

Karlin Musical Theatre

Křižíkova 283, 186 00 Praha 8 - Karlín

Divadlo Archa

Archa Theatre

Na Poříčí 1047/26, 110 00

Praha 1 - Nové Město

NG Praha, Veletržní palác - Malá dvorana

NG Prague, Trade Fair Palace - Small Court

Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Národní knihovna ČR - Révové nádvoří

Klementina, vchod A

National Library of the Czech Republic - The Vine Yard of Klementinum, Entrance A

Platnéřská 190/10, Praha 1 - Staré město

Kostnické náměstí

Praha 3

Studio Krenovka & Čítárna Unijazz

Husitská 42/22, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Ostrov Štvanice

Štvanice Island

Praha 7

BRNO

Národní divadlo Brno - Divadlo Reduta

National Theatre Brno - Theatre Reduta

Zelný trh 313, 602 00 Brno - střed

CO.LABS

Sokolský Stadion, Kounicova 20, 602 00 Brno

BROUMOV

Gymnázium Broumov

Gymnasium Broumov

Hradební 218, 550 01 Broumov

Park Alejka

5. května 4, 549 81 Meziměstí

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Biskupská zahrada

Bishop‘s garden

Zátkovo nábř., 370 01 České Budějovice

Náměstí Přemysla Otakara II.

Přemysl Otakar II. Square

370 01 České Budějovice

Piaristické náměstí

Piaristic Square

370 01 České Budějovice

HRADEC KRÁLOVÉ

Divadlo Drak

Drak Theatre

Hradební 632, 500 03 Hradec Králové

CHOCEŇ

Zámek Choceň - nádvoří

Choceň Castle - Courtyard

Pernerova 1, 565 01 Choceň

JIHLAVA

DIOD

Tyršova 1565, 586 01 Jihlava

Ukrajinský dům

Ukrainian House

Brněnská 20/29, 586 01 Jihlava

JINDŘICHŮV HRADEC

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka

Jindřichův Hradec - Zahrada

Elementary Art School of Vítězslav Novák - Garden

Janderova 165, Jindřichův Hradec II, 377 01

Jindřichův Hradec

KARLOVY VARY

Základní škola a základní umělecká škola

Šmeralova 15 - Tělocvična a hřiště

Elementary School and Elementary Art School

Šmeralova 15 - Gym and playground

Šmeralova 15, 360 05 Karlovy Vary

96

MÍSTA KONÁNÍ FESTIVAL VENUES

KLADRUBY

Klášter Kladruby - kostel Nanebevzetí

Panny Marie

Monastery Kladruby - Church of the Assumption of the Virgin Mary

Pozorka 1, 349 61 Kladruby u Stříbra

LIBEREC

Šaldovo náměstí - začátek

Square - beginning 460 01 Liberec

LITOMYŠL

Klášterní zahrady Litomyšl

Monastery Gardens Litomyšl 570 01 Litomyšl

LOUNY

Galerie Benedikta Rejta

Benedikt Rejt Gallery

Pivovarská 29, 440 01 Louny

MALOVICE

Švestkový Dvůr

Plum Yard

Malovice 35, 384 11

MANĚTÍN

Plovárna Manětín

Swimming Bath Manětín

Manětín, 331 62

OLOMOUC

Divadlo na cucky

Na cucky Theatre

Dolní nám. 23, 779 00 Olomouc

OSTRAVA

Nová radnice - nádvoří

New Town Hall - Courtyard

Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Moravská

Ostrava a Přívoz

Divadlo Petra Bezruče

Petr Bezruč Theatre

28. října 1701, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

PACOV

Komunitní centrum Pacov - zahrada

Community Center Pacov - Garden

Španovského 319, 395 01 Pacov

PARDUBICE

Divadlo 29

Svaté Anežky České č.p. 29, 530 02 Pardubice

PLZEŇ

Moving Station

Koperníkova 56, 301 00 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Sídliště Skvrňany / vnitroblok MacháčkovaKarla Steinera

318 00 Plzeň

SUŠICE

Fuferna

Na Fufernách, 342 01 Sušice

TÁBOR

Divadlo Oskara Nedbala Tábor

Theatre of Oscar Nedbal

Divadelní 218, 390 01 Tábor

VARNSDORF

Městské divadlo Varnsdorf

Varnsdorf City Theater

Partyzánů 1442, 407 47 Varnsdorf

VIMPERK

Městské kulturní středisko Vimperk

Municipal Cultural Center Vimperk

Johnova 226/2, Vimperk II, 385 01 Vimperk

VOLYNĚ

Městské muzeum - nádvoří tvrze

City Muzeum - the courtyard of the fortress

Školní 744, 387 01 Volyně

97

Pořádá Organised by

Za kontinuální podpory Continuously supported by

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. The project is organized with the support of the Ministry of Culture of the Czech Republic. Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy. The project is organized with the financial support of the city of Prague.

Hlavní mediální partner Main media partner

Za víceleté podpory Continuously supported by

Za finanční podpory Supported by

Mediální partneři Media partners

98
PARTNEŘI PARTNERS

Spolupořadatelé Co - organizers

Partneři spolupořadatelů Partners of co - organizers

99
Oficiální dodavatelé festivalu Official suppliers of the festival

VSTUPENKY A RESTAURACE TICKETS AND RESTAURANTS

VSTUPENKY TICKETS

Vstupenky na festival TANEC PRAHA 2023 lze zakoupit nebo rezervovat na www.tanecpraha.cz, www.goout.cz nebo v prodejním systému spolupořadatele.

Nákup vstupenek lze rovněž provést v místě konání před začátkem představení. V pokladně divadla PONEC zakoupíte vstupenky na představení v Praze.

Více informací o programu v Praze a v dalších 24 pořadatelských městech a obcích České republiky na www.tanecpraha.cz

Tickets to TANEC PRAHA 2023 can be purchased or reserved at www.tanecpraha.cz, at www.goout.cz or in the co - organizer´s sales system.

Tickets can also be purchased at the venue before the start of the performance. At the PONEC theatre box office you can purchase tickets to all performances in Prague.

More information about the program in Prague and other 24 festival Czech cities and municipalities is available at www.tanecpraha.cz

Návštěvníci festivalu mají u spřátelených podniků slevu 10 % na konzumaci. Stačí použít heslo „TANČÍM“.

Visitors to the festival have a 10% discount on consumption at selected venues. Just use the password “I AM DANCING”.

Domácí těstoviny Seifertova 2919/12, 130 00 Praha 3 domacitestoviny.eu

Forky‘s Veleslavínova 93/10, 110 00 Praha 1 - Josefov Forky‘s M. Horákové 16, Praha 7 forkys.eu

Kafe Damu

Karlova 26, Praha 1 divadlodisk.cz/fakultni-kavarna

Unijazz

Husitská 22, 130 00 Praha 3 citarna.unijazz.cz

The Miners

Italská 2584/69, 130 00 Praha 3 - Vinohrady theminers.eu/the-miners-churchill

The Miners

Železná 490/14, Praha 1 theminers.eu/the-miners-old-town

Kolektor

Dukelských Hrdinů 530/47, Praha 7 kolektorcafe.cz

100

4+4dny v pohybu

Blues Alive

Colours of Ostrava

Concentus Moraviae

Folkové prázdniny

Lednicko-Valtický hudební festival

Tanec Praha

Hudební festival Znojmo

JazzFestBrno

Letní Letná

MHF Lípa Musica

Moravský podzim

Respect

Struny podzimu

Svatováclavský hudební festival

United Islands of Prague

Tanec Praha je hrdým členem České asociace festivalů. czaf.cz
Vám svět umění
Přinášíme

Pořadatelem festivalu je Tanec Praha, z.ú., jedna z prvních nestátních neziskových organizací v České republice. Již přes 30 let podporuje dialog mezi českou a zahraniční scénou současného tanečního a pohybového umění.

Tanec Praha přináší veřejnosti výjimečné umělecké zážitky díky organizaci a rozvoji festivalů TANEC PRAHA, Česká taneční platforma a celoroční činnost divadla PONEC. Zajišťuje komunitní práci umělců i jejich mezinárodní spolupráci.

The festival is organized by Tanec Praha, one of the first independent non-profit NGOs in the Czech Republic. For more than 30 years it has been supporting dialogue between the Czech and international contemporary dance scenes.

Tanec Praha brings exceptional artistic experiences to the public thanks to the organization and development of the TANEC PRAHA festival, the Czech Dance Platform and yearround activities of the PONEC – dance venue including community work of artists and their international cooperation.

Tanec Praha z.ú.

NNO – založen / NGO founded 1991 tanecpraha.org

Hlavní činnosti Main activities

Mezinárodní festival TANEC PRAHA

International Dance Festival TANEC PRAHA tanecpraha.cz

Česká taneční platforma Czech Dance Platform tanecniplatforma.cz

PONEC – divadlo pro tanec

PONEC – dance venue divadloponec.cz

Mezinárodní sítě a projekty International networks and projects

Aerowaves – spoluzakladatel / co-founder from 1996

EDN - European Dancehouse Network – člen / member from 2015

Big Pulse Dance Alliance – partner 2020 - 2024

Dance Well – partner 2022 - 2025

Spoluzakladatel co-founder of Vize tance / Vision for Dance

ČAF – Česká asociace festivalů / Czech Festival Association

03. 6. — 28. 6. 2023 35th International Dance Festival www.tanecpraha.cz
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.