TANDLÆGER I TAL - 2021

Page 1

Tandlæger i tal 2021


FORORD

I denne folder bliver du klogere på tandlæge­ markedet i Danmark i dag og tilbage i tiden. Tallene er de senest tilgængelige fra forskellige kilder, der er angivet under hver figur og tabel. Folderen dækker både tal fra private- og offentlige tandlægeklinikker. Der findes mindre data fra offentlige tandlægeklinikker, hvorfor antallet af figurer heraf er færre end for private tandlægeklinikker. Folderen er udarbejdet af Tandlægeforeningens afdeling for Strategisk Analyse, og alle spørgsmål til folderen kan rettes til tfsa@tdl.dk.

København, august 2021.

2


Tandlæger i tal - 2021

INDHOLD 4 TANDLÆGER I DANMARK 10

TANDLÆGESTUDERENDE

14 NYUDDANNEDE TANDLÆGER 18 TANDLÆGEKLINIKKERNE I DANMARK 22

TANDLÆGEPATIENTER

3


FIGUR 1. Total antal tandlæger (arbejdsstyrken) i Danmark

5.400

900

5.300

800

5.200

700

5.211 5.141

5.100

600

5.116 5.077

5.000

5.002

500

5.006 4.936

4.900

400 4.877

4.890 300

4.800 4.700 4.600

61

63

65

65

67

72

75

77

61 150

149

156

163

163

169

169

173

175

2010

2011

2012

100 0

4.500

Tandlæger i alt

Kilde: Bevægelsesregisteret

4

200

2013

2014

Heraf specialtandlæger i ortodonti

2015

2016

2017

2018

Heraf specialtandlæger i tand­, mund­ og kæbekirurgi


1.180 1.169

1.172

1.160 1.147 1.140 1.122 1.116

1.120

1.094

1.100

Tandlæger i Danmark

FIGUR 2. Indbyggere pr. tandlæge

1.081 1.080

1.060

1.071 1.052

1.040 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kilde: Beregninger på baggrund af tal fra Bevægelsesregisteret og Danmarks Statistik (Statistikbanken, tabel FOLK1A)

5


FIGUR 3. Antal indbyggere pr. tandlæge opdelt på region i 2018

1.341

1.124

1.024

1.451

1.233

Kilde: Beregninger på baggrund af tal fra Bevægelsesregisteret og Danmarks Statistik (Statistikbanken, tabel FOLK1A).

6


2.000

100%

1.800

90%

1.600

80% 77%

845 1.200

65%

800

50%

665

673

600

28%

39%

40%

29%

30%

22%

185

400 200 0

60%

775

1.000

11

190

307

24 år eller derunder

25 ­ 34 år

35 ­ 44 år Mænd

70%

266 45 ­ 54 år Kvinder

Procentdel mænd

Antal tandlæger

1.400

Tandlæger i Danmark

FIGUR 4. Alders- og kønsfordeling blandt tandlæger i 2018

542 55 ­ 64 år

344 65 ­ 74 år

20%

20 66

10% 0%

75 år eller derover

Andel mænd

Kilde: Bevægelsesregisteret

7


FIGUR 5. Tandlægeforeningens medlemmer i 2021

5.578

5.578 medlemmer 4.578

3.578

63%

2.578

68%

1.578

578

37% 18%

Medlemmer i alt

Medlemmer tilknyttet arbejdsmarkedet i alt

Pensionerede Mænd

Kilde: Navision (tal indleveret til Akademikernes medlemstal i 2021)

8

12%

Kvinder

Studerende

2%

Erhvervsaktive i udlandet


Tandlæger i Danmark

FIGUR 6. Tandlægeforeningens medlemmer i arbejdsstyrken i 2021

2.500

2.000 1.959 1.743

Ansattes placering

146

1.500

Staten 508 1.212

1.000

Kommuner Regioner

93

Privatansatte

500

95

0 Selvstændige (Klinikejere)

Ansatte

Ledige

Kilde: Navision (tal indleveret til Akademikernes medlemstal i 2021)

9


FIGUR 7. Andel mænd og kvinder optaget på tandlægeuddannelsen (odontologi) + optagelseskvotient

Pct.

Optagelseskvotient

100%

11,0

Gns. alder for studiestart: 21,9 år

90% 80%

10,5

70% 60%

10,0

50% 40%

9,5

30% 9,0

20% 10%

8,5

0% 2010

2011

2012

2013

2014

Mænd optaget

10

2015

2016

2017

Kvinder optaget

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet Note: Optagelseskvotienten er et beregnet gennemsnit fra Aarhus- og Københavns Universitet Note: Den gennemsnitlige alder for studiestart er fra Københavns Universitet 2021

2018

Optagelseskvotient

2019

2020

2021


Tandlægestuderende

FIGUR 8. Antal færdiguddannede tandlæger opdelt på køn

160 140 120

Antal

100 80 60 40 20 0 2010

2011

2012

2013 Mænd

2014 Kvinder

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mænd og kvinder i alt

Kilde: Danmarks Statistik (Statistikbanken, tabel: UDDAKT70).

11


FIGUR 9. Gennemførselsprocent for færdiguddannede tandlæger (fuldført kandidat)

100%

97%

95% 90% 85% 80%

80% 76% 75%

77% 74%

75% 73%

71%

70%

69%

68%

70% 65% 60% 55% 50% 2010

12

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kilde: Danmarks Statistik (Statistikbanken, tabel: UDDAKT60 og UDDAKT70). Note: Gennemførselsprocenten er et estimeret tal beregnet på antal optagne på bacheloren i forhold til antal, der har fuldført kandidaten fem år senere.


Tandlægestuderende 13


FIGUR 10. Beskæftigelse blandt nyuddannede tandlæger 2021 (uddannede fra 2015 frem til og med 2020)

3%

97%

I beskæftigelse

14

Ikke i beskæftigelse

Kilde: Tandlægeforeningens undersøgelse om nyuddannedes mobilitet, juni 2021 – svarprocent 31% Note: Undersøgelsen er udelukkende udsendt til Tandlægeforeningens medlemmer


8%

23%

30%

18%

Nyuddannede tandlæger

FIGUR 11. Beskæftigelsessted i juni 2021 blandt nyuddannede tandlæger (uddannede fra 2015 frem til og med 2020)

14%

Udlandet: 6%

Kilde: Tandlægeforeningens undersøgelse om nyuddannedes mobilitet, juni 2021 – svarprocent 31% Note: Undersøgelsen er udelukkende udsendt til Tandlægeforeningens medlemmer

15


FIGUR 12. Nyuddannedes mobilitet øst og vest for Storebælt (uddannede fra 2015 frem til og med 2020)

3% Her har de med bopæl i Jylland og på Fyn ved dimmision bopæl nu

• Region Hovedstaden • Region Sjælland • Region Syddanmark • Region Midtjylland • Region Nordjylland • Bopæl i udlandet

1% 7%

40% flytter indenfor 6 mdr. efter dimission

14% 14% Andel der flytter over Storebælt 12% 60%

8%

3%

Her har de med bopæl på Sjælland ved dimmision bopæl nu

1% 8%

7% Andel der flytter til og fra udlandet

11%

5% 71%

Kilde: Tandlægeforeningens undersøgelse om nyuddannedes mobilitet, juni 2021 – svarprocent 31%

16

5%


Nyuddannede tandlæger 17


FIGUR 13. Procentvis fordeling af ydernumre (privatklinikker) i hver region

8%

Antal ydernumre: 1.593 Private tandlægeklinikker 20%

39%

17%

Kilde: Medcom 2021

18

15%


60% 55% 50% 48% 48% 40%

42%

41% 37%

36% 30%

20%

31%

30%

28% 20% 21% 20%

21% 13%

10%

0% 0 ­ 2.000 Region Hovedstaden

Region Sjælland

2.000 ­ 4.000 Region Syddanmark

Region Midtjylland

Tandlægeklinikkerne i Danmark

FIGUR 14. Andelen af private tandlægeklinikker med hhv. 0-2.000, 2.000-4.000 eller mere end 4.000 patienter

Mere end 4.000 Region Nordjylland

Hele landet

Kilde: Tandlægeforeningens Halvårsundersøgelse H1 2021 – svarprocent 32%

19


FIGUR 15. Antal ansatte pr. privat tandlægeklinik

12

10

10,4 9,6

9,2

8 7,8 6

6,9

4

2

0 Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark Antal ansatte

20

Region Mindtjylland

Gennemsnit hele landet

Kilde: Tandlægeforeningens Halvårsundersøgelse H1 2021 – svarprocent 32% Note: Halvårsundersøgelsen er udsendt til klinikejere, der er medlem af Tandlægeforeningen

Region Nordjylland


Kædesamarbejde Kædesamarbejde

Særloven Særloven ~ 0% ~ 0% 2%2% 1%1% ~ 0% ~ 0%

8%8%

Vi arbejder Vi arbejder indenfor indenfor Særloven Særloven Vi arbejder Vi arbejder udenfor udenfor Særloven Særloven Vi arbejder Vi arbejder udenfor udenfor Særloven, Særloven, men men overvejer overvejer at søge at søge omom et et ydernummer ydernummer

Klinik Klinik i i kædesamarbejde kædesamarbejde Klinik Klinik uden uden kædesamarbejde kædesamarbejde 92% 92%

Vi arbejder Vi arbejder indenfor indenfor Særloven, Særloven, men men overvejer overvejer at afmelde at afmelde ydernummeret ydernummeret 97% 97%

VedVed ikkeikke / ønsker / ønsker ikkeikke at at oplyse oplyse

Tandlægeklinikkerne i Danmark

FIGUR 16. Klinikstruktur – Andelen af privatklinikker der hhv. er i kædesamarbejde og arbejder inden for Særloven

Kilde: Tandlægeforeningens Halvårsundersøgelse H1 2021 – svarprocent 32%

21


FIGUR 17. Udvikling i andelen af voksenbefolkningen der har været til tandlægen

75% 70% 65% 60%

59,0%

58,9%

58,6% 55,2%

54,0%

55%

55,3%

55,2%

54,8%

55,4% 51,9%

48,0%

50% 45% 40%

75%

35%

70%

30% 2010

2011

65%

60%

2012 59,0%

2013

2014 58,9%

2015

2016

2017

55%

Kilde: Danmarks Statistik (Statistikbanken, tabel: SYGP2 og FOLK1A) 48,0% Note: I 2014 blev der ændret i ydelses- og tilskudsstrukturen, hvorfor man skal se bort fra tallet i 2014 50%

2019

2020

58,6%

Tandlægepatienter relativt til voksenbefolkningen i DK 55,2%

22

2018

54,0%

55,3%

55,2%

54,8%

55,4% 51,9%


55% (58%)

54% (57%)

Tandlægepatienter

FIGUR 18. Andel af befolkningen, der var til tandlæge i 2020 (og 2019), opdelt på regioner

49% (53%)

52% (55%)

52% (55%)

Kilde: Danmarks Statistik (Statistikbanken, tabel: SYGP2, FOLK1A) Note: Inkluderer alle typer af tilskudsberettigede besøg hos tandlægen Note: I 2020 blev tandlægeklinikkerne lukket for ikke kritiske behandlinger i en kort periode grundet COVID-19

23


FIGUR 19. Andel mænd og kvinder der gik til tandlægen i 2020 fordelt på alder

80% 68%

70% 62% 57%

60% 51% 50% 40%

44% 40% 32%

34%

46%

70% 64%

59%

70% 67%

59%

54% 57%

49%

45%

43%

37% 38%

31%

30% 23%

20% 10% 0% 18 ­ 24

25 ­ 31

32 ­ 38

39 ­ 45

46 ­ 52

53 ­ 59 Mænd

24

Kilde: Danmarks Statistik (Statistikbanken, tabel: SYGP2, FOLK1A) Note: Inkluderer alle typer af tilskudsberettigede besøg hos tandlægen

60 ­ 66 Kvinder

67 ­ 73

74 ­ 81

82 ­ 87

88 ­ 94

95 +


100% 87%

90% 80% 70%

89%

86% 76%

60%

52%

50%

Tandlægepatienter

FIGUR 20. Andel af befolkningen der går til tandlæge og læge fordelt på herkomst i 2020

55%

40% 30% 20%

24%

28%

10% 0% Læge Personerer med dansk oprindelse

Tandlæge Indvandrere

Efterkommere

Hele befolkningen

Kilde: Danmarks Statistik (Statistikbanken, tabel: SYGHER og SYGP2) Note: Der henvises til Danmarks Statistik for nærmere definition af ”indvandrere” og ”efterkommere” fra statistikdokumentationen til tabel SYGHER

25


FIGUR 21. Antal tandlæge- og lægebesøg pr. person i 2020 (privatpraktiserende) opdelt på socioøkonomisk status

Antal lægebesøg

Antal tandlægebesøg

8

1 0,9

7,5 7,5

0,8

0,9

0,8

7 0,7

6,8

6,5

0,6 6

0,5

0,5 5,8

5,5

0,4

0,3

5 Arbejdsløse

Lønmodtager mellemniveau Læge

26

Kilde: Danmarks Statistik (Statistikbanken, tabel: SYGSOC) Note: Inkluderer alle typer af tilskudsberettigede besøg hos tandlægen

Tandlæge

Topleder


Antal lægebesøg

Antal tandlægebesøg 1

10 9

8,4

8,9

0,9 0,8

8 7

0,7

7,1

0,8 0,7 6,6 0,6

6 5

0,9

Tandlægepatienter

FIGUR 22. Antal tandlæge- og lægebesøg pr. person i 2020 (privatpraktiserende) opdelt på indkomstniveauer

0,5

0,5

4

0,4

3

0,3

2

0,2

1

0,1 0

0 1. kvartil

2. kvartil

3. kvartil Læge

4. kvartil

Tandlæge

Kilde: Danmarks Statistik (Statistikbanken, tabel: SYGIND) Note: Inkluderer alle typer af tilskudsberettigede besøg hos tandlægen Note: 1. kvartil beskriver den indkomstgruppe, der har de 25 pct. laveste lønninger og 4. kvartil beskriver den indkomstgrupper der har de 25 pct. højeste lønninger

27


FIGUR 23. Antal gennemsnitlige tandlægebesøg på et år fordelt på alder

1,2

1,1

1,1

1,1

1

1

1,0 0,9

0,9

1,1

1

0,9

0,9 0,8

0,9 0,8

0,8 0,7

0,7

0,7

0,7

0,7 0,6

0,6 0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

2013

2014

2015

0,5 0,4

0,4

2017

2018

0,4

0,2

0 2010

2011

2012

18 ­ 29 år

28

30 ­ 59 år

2016

60 år og derover

Kilde: Danmarks Statistik (Statistikbanken, tabel: SYGHER) Note: I 2014 blev der ændret i ydelses- og tilskudsstrukturen, hvorfor man skal se bort fra tallet i 2014 Note: I 2020 blev tandlægeklinikkerne lukket, for ikke kritiske behandlinger, i en kort periode grundet Covid-19

2019

2020


100%

95%

90%

84,2%

85% 81,4%

81,2%

80,7%

2010

2011

2012

82,5%

81,7%

81,1%

2015

2016

82,9%

84,1%

83,1%

Tandlægepatienter

FIGUR 24. Andelen af tandlægeregningen som patienterne selv betaler

80%

75%

70%

65% 2013

2014

2017

2018

2019

Kilde: Tandlægeforeningens beregninger på baggrund af tal fra Danske regioner og Danmarks Statistik (Statistikbanken, tabel: FU02, FOLK1A, FAM122N)

29


FIGUR 25. Udvikling i husstandsforbrug opgjort på forskellige ydelser siden 2010 (indeks 100 = 2010) 140 130 120 107

110 100

104

100 95

90

83

92 87

96 95 88

95

97

85

82 81

79

80

99 98

105 103

94 86

86

88

80

107

90 78

73 70

66

65

65 57

60

51 50

48

49

2018

2019

40 2010

2011

2012

Cigaretter og anden tobak

2013

2014

Tandbehandlæing

2015

2016

Behandling og apparater til personlig pleje og frisør

Slik, chokolade, sukker og sodavand

Kilde: Danmarks Statistik (Statistikbanken, tabel: FU02)

30

2017


Tandlægepatienter

FIGUR 26. Andelen af patienter med sygdomskoder opdelt på regioner i 2020

45% 40% 39% 39% 35% 30%

36% 36%

36%

35% 35% 33%

33%

32%

25% 24% 20% 20%

15%

22% 21% 19%

10%

12%

14% 14% 13%

11%

5% 0% Gingivitis Region Hovedstaden

Marginal parodontitis Region Midtjylland

Region Nordjylland

Caries Region Sjælland

Sygdomskode Andet Region Syddanmark

Hele landet

Kilde: Ydelsesstatistik fra Danske Regioner

31


FIGUR 27. Andelen af 15-årige der aldrig har haft caries

100% 90% 80% 70%

65%

60% 50%

50%

52%

54%

2011

2012

56%

58%

59%

61%

2014

2015

2016

66%

67%

66%

2018

2019

2020

40% 30% 20% 10% 0% 2010

2013

Kilde: Sundhedsstyrelsens centrale odontologiske register (SCOR)

32

2017


Tandlægepatienter

FIGUR 28. Andelen som omsorgstandplejepatienterne udgør af befolkningen på 65 år og derover

2,38%

2,36% 2,35% 2,34%

2,33%

2,33% 2,32%

2,30% 2,30% 2,29% 2,28%

2,27%

2,26% 2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kilde: Danmarks Statistik (Statistikbanken, tabel RESTAND og FOLK1A)

33


FIGUR 29. Udvikling i antallet af omsorgstandplejepatienter og antallet af ældre i Danmark (2016 = indeks 100)

110

108

108 106

106

104

104

104

103 102

102

102

101 100

100

98

96 2016

2017

2018 Omsorgstandpleje

Kilde: Danmarks Statistik (Statistikbanken, tabel RESTAND og FOLK1A)

34

2019 Udvikling i antal ældre

2020


Tandlægepatienter 35


Udarbejdet af Tandlægeforeningens afdeling for Strategisk Analyse – august 2021 Tandlægeforeningen Amaliegade 17 1256 København K


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.