Page 1

MAD BULTENi MAGARA ARASTIRMA DERI{EGi SPELEOTOGTCAL

SOCtEIy

or

IURKEy

S

A Y

I

8

K A S

I M 1

9 9 1

ir


MAGARA

ARASTIRMA

DE

GiriS

R N E 6I

z

Tempo Turizm - Mapara Aragtrrma Derne$ Ortak Etkin1ipi....... 3 Zonguldak - Cumayam Maparasr ve Karst 4 Aladaplar Etkinligi 6 Tokat indere Magarasr Ara5trrma 8

Sistemi

1990......... Etkinli$..

Domanig Magaralan Ara5trrma Etkin1igi.................... ..... 10 Camlkdy Sutabaru Ara5trrma Etkinlig .......... 11


MACARA

ARASTIRMA

DERNECi

Gns

Uzunca bir arahkLan 6onra Ekartabildâ‚Źttruz bultenimizin ma$rao dostlarum:a eelarnlamaktan mutluyuz.

8.

oayrsr

ile butun

Cegttgmu donem igerisinde, Aladqglar Bol6asi gafigmalannran odak noklastru olugturmugLur. Bu bol6edeki etkinliklerimizin ilk onemli uninleri olan Camhkoy.6ubatanr, inlik Dudeni ve Karapfak Dudeni arag[rrmalanna bu sayrinzda yer veriyoruz. Eon yllarda, do6a turizmine kargr arLan ilginrn bir uzantrsr olarak 6undeme 6elen Mqgpra lurizmi projemizi. bu yl Tempo Turizm ortaklg ile uy6ulamaF koyduk. Celecekle yo$un ilg; 6orece$ni tahmin etU$miz bu konunun, speleolol ye yakrn kimoelerce denetlenmesinin onemine inanmakl^ayz.

lilkemiz ma$ralanm yakrndan il6ilendiren (ukurprnar 1991 etkinliklerinde 1OOO m.'f ryan BUI"IAK'h arhdaglann bagansr hepimiz igin oeving kaynq$ olmugtur. llkinliklerimizde bizlere deotek olan M66fni nggi CIflAZtAp lfO., TOpO6 LTll., Tn{pO TUAiru, OOCU6 pNy[ ve LACA AIK,AM AJN6r]i Legekhir ederiz.

MAD


ARASTIRI{A

MAdARA

DERNECi

TEIVIPO TURiZNI . ilIAGARA ARA$TIRNIA DERi\EGi

oRTAK No;an

nrrhvriGi

CCmn

Bilindigi gibi ma$ara turizmi hala tartrgrlan bir konudur. Ma$aralara rurist 96tiirmek, do$al ortamr bozmadan onlan gezdirmek (ozellikle ma$ara ortu-r*; biz mataracrlan dtigtindtirtir. Ma$aralardan diger insanlar nasrl faydalang, boyle bir organizasyon nasrl gergeklegir, bizi en gok diigiindtiren konulardg. etinki.i mataracrhk do$a yiiriiyiigtine yada dagda yi.iriimeye benzemez. En btiyiik sorun aydrnlatma ve y6n kavramrdr Ma$ara Aragtrrma Derne$i olarak, ma$ara turizminin, ma$ara ortamrnr bilen insanlann rehberli$nde yaprlmasrnr benimsemekteyiz. eunkti dagosrz yaprlan dag turizmi da$anmzr gopli.ge gevirmigtir. Bu kogullar gergevesinde TEMpo ruR ile yaprlan anlagmaya g6re ortak etkinlik yaprlmasrna karar verildi. Bdylece 28.31-1991 tarihleri arasrnda Beygehir-Qamhk Koyu magaralan ziyaret edildi. Hayatmda hig magaraya girmemig 30 kiEi Suluin ve Balatini ma$aralannr gezdi. Tempo Turizm organi"asyonu baEanh bir Eekilde yaparken MAD olarak biz magara igi etkinlikten sorumlu olduk.

ilk gun Suluin Ma$arasrnda ktirek gekme egitimi yaprldr. Dtinyamn en ktiguk ma$araosr Aras Gdnendik'de ( 3 ayhk) malaraya girenler arasrndaydr. ikinci gtin ise Balatini Ma$arasr ziyaretedildi. O gun herkes gocuklar gibi gendi. Alqam ateE bagrnda suya diigenler gecenin e$lencesiydi.

kugp toplandr ve ddniig hazrrhklanna baglandr. O akgam Ankara'ya vanldr$nda herkes gtDel bir hafta sonu ya$amanrn mutlulu$unu Son gtin ise sabah

yagryordu.


ARASTIRMA

MACARA

DERI{EGi

ZONGULDAK . CUMAYANI MAGARASI VE I(ARST SISTEMI Hasan

6Zfq'N ( Hidrojeoloji Mlhendisi

)

Tiirkiye eriyebilen karbonath kayaElann yayrlmlanmn fazla olugu nedeniyle, dtinyada magara p6t-"iy.ti bakrmrndan itt sidarOa yer- almattadr. Gerek uzunluk ge-re!19 derinlik b"l'rrl""a"r, iilxyx sralamalanna giren Tfrkiye ma$aralan" iglerinde banndrrdrklan guzel olu5umlarla da dikkat gekmektedir. Traverten, sarkrt ve dikit gibi gfrzelliklerden payma du5eni alan maparalardan biri de Cumayam Ma$arasrdr Cumayam Mafarasr olu5u-lannrn g[zellikleriyle ffnlE olduSu kadar iErld.e yer aldr$ karst sistlmi ile de iinttidur. Bu itina bzetlik ma[araya elrrmss2 bir ya]laSrm getirmektedir. Crrmayam Maparasr aktif olup, kayna$ndan 47 lt/sn su g*maktadr. YaklaSrk 100 meninde +00 m. uzu-nlupunduki S"".k Se-tiUi-Uir gokiintti ha'rzasrnrn-iEinde mapara-kayna$na kayna$ndan gkan su 9G ltxe f5O m. batrda bii atiaen (su yutan) yer nlmalitadr.Ivla$aratekrar yeraltrla ulagmakta[i-tii harzasrnda yuzeysel ukrStu:r sonra bu duden aracrh$yla

du.. Ota"oe giren su yaklag* Erkmaktadr.

1 km. batrda yeralan bogaltrm kayna$ndan

yeryDziine

jeolojik olTul IGetase Crrmayaru Mafarasr'na ait olan bu kayna$n beslenme {-amnda olan kayaElarla birlikte fazla y"gU Grtit kiregtlghr'r,,', yln,su'a -"ro ia uerilen kil igeri$ fazlaca kil ve jeoloj$ birimlerin lu6t"St-t da Uutu:rmat<tadrr. Yani lss,lsnim alan,nda ki ak$a ve tanecikleri kukum iierdikleri soylenebilir. Yaggrn akrga geEmesi hzlinde bP H

ve kanallanndan, Cumayam Ma!"E"o ru ,ie birlikie karstik kireitiStannrn gilaklannda" Sekilli 9G Eur*t'o, - kayna$na ula5maktadr.-Bu ince malzeme kayla$n 6nfindeki Fnakyer yer 5'6 luotti ha'rzasrndi depolanmaktadrr. Bundan dolayr harza igersinde kalnlklarr sukayaa$n m-'yi bulan kum ve kil tepecikleri olu5mugtur. Bu ince mdzeme ayil ?nqda yaAgrn yu"'u y"ruttrna te,krar ula5trran d-udgnin (iu yutamn)-qot5 â&#x201A;Źzrot da trkamaktadrr' i,iGe" kaynaktt gku"iuynn fazla olmasi ut -ti.t* nedeaiyle diideae gIen.s]r miktan-

-i

gekilli harzada depolanma olmakta ve su diizeyi hrzlx 3;13nedeniyle, E ^tolmasr h"*t gOrtntnsn ortaya..Er!""ak-tadu' Ancak,su yiilcri m.'ye ula5'makia ve rak2A-25 "dtt" belirli bir basrnca ufls-." diidendeki tftaniLk bu basrnca direnE gosteremeyerek ani bir ku5bakr5r yakbogalmaya sebep of-Jt"au'. Biiyuk bir basrnEla diidene girmeye baSlayan su fazlah$-nedeniytag* r b"triu yeralan bogahm kaynaErnden hrzla gkmaktadr. BasrnE derele kaynaktan tu Cri-uy-t b"tesi"i" iog-u1 tesitini"de gegen-sudan fada oldu$undan ya$5 yrla ait nin kenarlannd" y"r-Jui Cumayam tUalalesi su altrnda kelmaktad'. Son 5 alanbu Aynca degerlerine U"nfdtg"aa lieSO-if r) her ay ya6$'o ol{ufu q6rtlmektedir.

""t

t-.

d""y"FS rejirninin-duz""ii, otaugu'gOzlenmektiair. Ornegin 7.Temmuz1991 gunfi 78.6 --. i"AS iiigntSttr. Aym aya "it "yt k topla:n yagg de[eri ise 145.6 mm.'dir. Her zamaatekrar edebilecek bu olayn 6nflne geEebilmek igin dfiden agxda temizleme ve kesin qiiziim igin proje planlama ghgmalan silrdirriilmektedir.

Karstik alanlarda yer alan malaralar her zaman do[al giizellik sunmamakta, bu olay da oldup.u gibi insan yasamuu olumsuz y6nde etkiliyebilmektedira


.N

@

l<

o

lI 'g a

IJ'

ct l(I' rc,)

U =J

G'

UY

=E

(g

6

(g

N

E

c

o

c' \./

I

-cl L G'

CE,

(tl

o

)ct)

Y :o

E I E

O' J J

a-

a-

Y UI

w

v z

()"

F ,9 a F U)

o

F

z

u =t

,6)

Gl Gl

E J

o

F

a

o

E

o

)ct

E

E H

1

3 = () I

o

J f

(t

z

o N J

1= UJ CTY


DERNE6i

ARA$TIRMA

MACARA

ALADAGIan nrriNLiGi rggo Faysal

llrf,lX

"Toros da$anmnb0yiik bir boliim[ farkh ya5 ve yaprsal karakterde kireEtagrndan olu5tulu iEin karstik gekiller bakrmrndan 0lkemizin ve bazr gekiller yontnden dtinyanrn en zengin b6lgeleri arasmdadr."

Aladaflann Alplerden Himalayalara kadar uzanan bu sistemin Tiirkiye'de kalan boliimti iginde oldukg ilginE bir konumu vardr. Yakla5rk 1024 km'lik alam kapsar. Gorkemli zirveleri ile sert ve dik bir gortinii'n annder.3500 m. iizerinde yirminin iistlnde zirve bulunur. 3756 m. ile B0yirkdemirkazrk bu g6rkemli bolgenin en yiiksek noktasrdr, Gegen yrlduo bu yana Poz^ntr lGranfil Da$ arasrnda stirdtrdt$iinirz Eahgmalar sonucu elde edilen veriler bu bolgenin ara5trrlmasrndaki geE kalmr5hk iddaamrzr hakh Erhartacak nitelikteydi.

Bu yrl ise gahgma alanrmrzr Aladallan da igine alacak gekilde genigletmig bulunuyoruz.

ixr,ix nUngM

(-114,5 m.)

Daha once ciddi bir ara5trrma g6rmemi5 olan Aladaflarn sert ve dik ortammda aragtrrmasrna koyuldu!'umuz ilk diiden inlik dtdeni oldu.

Her zaman oldufu gibi once y6re inse""'dan aldrprmv bilgileri deperlendirdik. Deperlendirme sonucuna uygun olarak Demirkazrk koytinden temin edilen trakt6rlerle Bademdere ve Pnarba5r k6ylerinin yaylaya grktrklan Alagam yaylasrna do$u yola grktrk. Yaklagrk bir saatlik yoldan sonra U5akpmzul adr verilen ktiEiik bir tepenin Giiney-batrya bakan yamacrnda (1650 m.) bulunan kiigtik bir dtden giriginde yolculu$'umuz sonlandr. Bolgede ilk kez Eah5maya ba5lamamrzn heyecam ile 6nce ta5 atrlarak derinlik saptama deneyleri yaprldr. Ne oldup'u bilinmeyen bir dtidene yaprlan ilk hesap bu olsa gerek.

iki

lusa inigten sonra doksan metrelik inige ulaSrldr ve uzunca inigten sonra dfiden sonlandr. Harita de[erlerininde ahndrpr gahgma yaklagrk 5,5 saat

Birbiri

ardrna devam eden

strdii. Dtidenin toplam derinli$ ise -114,5 m. olarak olgiimlendi'

KARACAYT,AK

nunBNi

G33 m.)

Arpafuk diiz0nln batrya bakan yamacuu dikkatlice seyre koyrlursanrz san gagah, siyah tiiylti kargayr andrran kuglann siiztil0p bir nokta iizerine dahg yaptrklannt goriirsiiniiz. Diidenin ap:n gfirmeye gerek kalmamrftrr, uzaktan bu kuglan gflrmek yeterlidir. Daha oncekiyrtzey ara5trrmalan suasnda buldu$'umuz diideni ancak bu etkinlikte inceliyebildik. Yamaglarda bulunan bu tiir diidenlerin olu5masrnda kar suyunun etken oldu$u diiSiincesini, diidenin ilk yedi metresinde rasladrprmz 3 metre uzunlu$unda ve bir metre kahnhFndaki kar tabakasr destekledi. 6


irulix

ouoErui

KARAqAYLAK OUOENi

vsAiPtNAar -ruJadrAf, _ rrdoE

0€r,tuZt(

K6dj

- ALr:r6rAi

-

Ni6OE

OL

u!.

Rol,n: l6!0a

M.AD.

0.ndil:-n15m l.mcr 1990 SCRA tC Elip: iithon l. Sc^. t t5'.mcr Ci.in: Eithod l3cnrr ES.nndr

:-

05102h

RotrtrttOO' O..;nt,t: _J:It66vr ltgo -e^ :C ELit: i (!.cga*. E.!n6q

-l t,'t-

9;.ia: g s,n.or

r


DERNECI

ARA$TIRMA

MACARA

ToKAT ixnnnB ARASTIRMA

uaGlnasr

nrfixliGi

T\rran s6il,PnnEz

Abstract Indere Cave is in Balhca village which is 5 km. for away toPazzr town in Tokat city. The place of cave is very intere5ti"g because of the geological structure. of Turkey. io find out a cave is very diffucutt and also Indere Cave is not so big. It is fosOn this "r"u sil and horizontal. But it has also fa.ntastic speleothems which arg e^llsd'onion stalactic'In this investigation a television progr2mme prepared with Turkish Radin and Television Office in 1990. indere MaSarasq Tokat iti''i" Pazar ilgesine yaklaSrk 5 kE. uzaHrkta bulunan Balhca k6yiinde bul',nlraktadr. Malara yatay olup fosil bir ma$aradrr. Tfrrkiye'nin mapara yoSunlu$u oldukg di$tik bir.bolgesina" ylt almasr" fauna ve spleotem alrs'ndan 2snginligi ve son krsmrnda bulunan, sadece bu ma[araya 6zgii oldufunu tahmin eBigimiz'sofan sarkrt" olugumlarq bu maparayr speleolojik agdan ilginE krlmaktadu. Kasrmrnda incelenen indere Ma[arasrnda 1990 Arilk ayrnda yapm$ olduSumuz ikinci ara5trrmad4 mapara haritalanmrl ve TRT-GAP televizyo-

MAD tarafindaa ilk defa 1987

nu ile gekim gergekle5tiriliriStir.

cdzr.nvtl,ER indere Maparasq Tokat ovasriln guney kenan boyunca uzanan Akda['rn (1926 n') kuznybalyu-".-d., masif ve gtlakh yaprdaki Jura-Kretase yagh kiregtaglan igerisinde yer almafthdu'. foMaparaya girig, indere yadis.i y'macrnda 1180 m. kotta bulunan 4.5'2.5 m- boyrtlu Genel -o*oto.lit gidiS_Ebkuntfi sonucu olu5mu5 bii}'lrk salonlar ve sil bir sabunlan^Wa"";"gfur. UirUitio" baplayan gegitler gektindedir. Ozellikle'Yarasah Salon" ve onu ideyen ula5abilmek salonlara bu londa g6kt1atl bloklan ncleniyte taban belirgin defldir. Aynca

igin diiey magaracrlk tetnitteri kullanmak gerekmektedir. BUy'k salondaki her biri 10 m.'yr agan yopun siitun olu5umg, ortasrndaki dikitin 6esslliEinden dolayr mantarh salon ile ad1a verdi$miz krsrmdaki travertenler, sttunlu salonda birden fazla siitunun birlegmesi krsmr son maparamn yer ald'F olu5mu5 dev kolon ve 6zellikle'sopal sarkrt' olugunlartt"'' krsmt estetik agdan $nemlidir. Yaygn yar:rsa populasyonu nedeniyle, Eaparanrn b0yllk bir kaln bir guano orttsfi ite taitratr. Yarasalar, do[al engeller nedeniyle insanlann:n ula$rmr-

m

gtE olduSu "Yarasah Salon' krsmrnda yofunlagmr5tr.

Geli5imini hemen hemen [zmamtemlg durumundaki ma$arada dip krsmrndaki birkag kuEirk g6l.tikt.o bagka suya rastlanmamr5trr. Dolayrs ile maparttt"' kendini yenileme ve temizleme gansl yskur. Yerlegim birimlerine gok yakrn olnasr ve go$unlukla yatay karakteri nedeniyle, -d!-u usilstz giriglere kargr sawnmasz durumdadr. Ma$aran'n speleolojik de[erini siirdflrmesi o" yr"ru poptlasyonunun saEl'F aErsrnde'', aFz krsmrna yerlegtirile."i 1y-"." gegigini engellemeylo) uygu" bir kapr ile korunmasr yerinde olacaktu. 8


o

a ) 6

=il

5 uJ

z.

e ul o

=*Fi*

==tr

ss

i;

c o

iEg ?r €u::

:?? ;a:,iI uJ

3 2 o

o

z

G

T

F

U>

E

E, (J

-EE@

5$se;;

af

9:_1 -Jr_

E$

r;'=

r(!

z

o

-a=x

T

o

ONOE Efo<

f

z

o

z

f !:

d c

z

:J

I

r!'9 tr

r!3 oi

s

zq

t

2

:'a

6

6 t

.? r: €

z

o

<; 65 <*

30

-,

-J

o

:l


MAGARA

ARASTIRMA

DERNECi

DoMANig rvu,GARALARr ARAgTTRMA

ErrixriGi

Noyan Giiner Abstract Durabey Cave is situated in Domanic town in Kiitahya city. Durabey Cave have been created in Emet Formation. The deep of cave is 18 m., the length of cave is 218 m. Durabey cave is not important as speleogical. The cave is fossiland horizontal. 1991 Ydl ba5lannda Domanig Halk E$tim Miidiirii Ahmet Yrlds ile Saprlan yansma ve davet i.izerine Domanig B6lgesine bir 6n ?ra5tuma ekrbi gtinderilmesine karar verildi. Boylece Birhan Altay ve Noyan Giiner'den oluSan bir ekip 9-10. A$ustos.1991 tarihleri arasmda Domanig'e gonderildi. Yaprlan arastuma etkinli$ sonunda btilgedeki maparalann speleolojik ve turistft aglardan cinemi olmadt$ gdriigtne vanldr. Bdlgede incelenen mataralar arasmda en Onemlisi Durabey Ma$arasrdu.

GOZLEM Durabey malaras b6lgedeki Orta Ust Pliyosen yagh Emet formasyonu iginde yer almalitadg. Formasyon genelinde killi kireEagr-E0rtlii kireEtagr ve ince marnh swiyeler gozlenmektedir. Ana litoloji beyaz-gri renkli kiregta5landr. Alt seviyeler killi iist serdyeler ise silislidir (Ba5 1983). Ma[ara Qar5amba deresi sol sahilinde, kireEta5r granit kontaSrmn hemen hemen 2O0 m. akrg a5a$smdadr. Malara fosil karaliterlidir. Bunun yarusra igerideki 8 m. liti 5afnan su sesi geldi$ ma[araya giren lbrahim Onder tarafindan belirtilmigdr. Ara5trrma kurak mevsimde yaprldr$ igin bu gtizlem do!rulanmamrgtrr. Ma$ararun duvarlan ince bir traverten tabaliasr ile kaplr{u. Olu5um pek fazla olmamakla beraber yer yer sarkrtlar, dikitler perde olugumlan g6zlenmi5tir. Malara bir gdak boylnca ilerlemektedir. GeniSli$ 0.5-1 m. arasrnda de$i5mektedir. En dar yeri 03 m., en genig yeri ise 4 m. dir. Malaramn ortalannda bir kaya blo$u bulunmaltadrr ve gegigi gok zorla5trrmaktadr. Mapara tavaru alEalarak bir tiip 5eklini almalita ve bir kil y$ru ile sonlanmalitadrr. Ma$ara zaman yetersizli$ nedeniyle kap blo$una kadar haritalarurusrr.

TE$EKKUR Etkinlik boyunca bize yardrmo olan

yn Mehmet Oztiirk'e tegekk0r ederiz.

Sayrn Domanig Kaymaliamrna, Sayn

KAYi{AKeA Bag,

Halil.

1933 Kiitahy'a'nrn

Jcolojisi MTA Raporlan

OURABEY

Acrk

ua6lRlsr Doma nic

Kcsit

ibrairim 6nder'e,

Sa-


MACARA

ARAgTIRItA

DERNEci

CA}ILIKOY SUBATANI ARA$TIR}IA

NrriNriEi

Birhan ALTAY Abstrac* camtkoy subatanr cave is situated in lvtazmrh Pleteau which is north of Karanlil lvfe untain in Adana' The cave is on the contad of melange-dolamit. seeflloqcal society of rurkey decented379 m. in this summer. The cave is ending by q a r'Hr'vrr' siphon. vqrurllsuy cambkiiy-Suu"t.* Juoalaru Lave c'"rr" iS irlth" deepest cave of Turkey. 4*Sn 1989 Ydndan bu yana Mazmrh Yaylasrnda bulunan ve hem Karanfil_ Da$ (3059 m.) kuzey yamaglanndaki kar sulanru, hem de yayla alanrnda toplanan kar sulanru geken iu i"r"ntuirrmasq malzeme vâ&#x201A;Ź zaman yetersizliklerinden bitirilememigti 1991 yrlndiartrk "ragtrnlhedef camt toy suuatanuun sonuna ula5mak, dibine inmek halini aldl. Ancak bu gah5manrn tamamlanabilmesinin

yllara g6re daha geni5

gph ekip, malzsgss ve finansmamn

gegmi5

sallanmasryla g.rg"u"Etirit"uitec"gine

karar verilmesinin ardrndan, $ubat ay[rdan itibaren hrzla hazrhi qahSmalan baglatrldr. 3 kiSilik bir organizasyon komitesi oluSturulup, olayur kamuoyuna duyurumu yaprlarak n"*t t-"yr+ Jatrnror. Bir yandan bu komite tyeleri, i'andan diler iiyelerin Eabalan slnucunda bu tip Eahgmalara itF -bir 'luyan bazr kuruluglann deste$ Eekilebildi. nL yanoan kaynak arastnlmasr yup,rrrri"i-Jg"i yuno"n c$tim gezileri diizenlenerek teknik hazrLk yaprldr. Bu Eihgmalarrr, sonu*nd" ise etkin"[ge katrlacak ki5iler belirlendi. Bu katrhmlann kamp Tulf"k i5leri iie ilgilenecekler ve teknft galgrna yapacaklar 5eklinde ft.i gpruba aynlmasryla daha"" verimli bir ig biiliimi orrarru haz'landr. Gerekli finansmanrn toplanmasrn-rn gecilimesi nedeniyle tamarru yurt drgrndan gelecek teknik malzeme Almet Hdke'nin u$a5lst ve G0lfem'in Amerika gezisini erken bitirmek gibi ozveisiyle pozantr'ya yola Erkrlmadan t hafta dncesinde elimize gegm4 6tOu.

Ardndan da apat ise dsrneBin sadece lokali Ankara'da brakilrp, geriye l9P-": 1".:9" kalan tiim egra ile yola grkddr. 24 kisilik kafile ile ulusal bir ga"r gibi 21 Hazaan akgamr baqlanan yolarluk' 22'si sabaha kary Da[dibi kOy[nde sona erdi. guida t-olut"r

T"l"

o"rri uy"n*urnrsn ri, ui, bdl0m[ kamp yaprlacak-yayla.alamna dolnr yiirtiy65e gegerken difer "-tjoin bir u6tiimti taynabilmesi igin kiiy sakinlerinin uyanmalanru bekledi-vi ardrndai gtne5in "g,"lul-,rrkrorl" dogu5u'ile egyai", ,"sr_ maya bElandr' Traktdrden sonra' ta{nma egek ve katularla yaprtacaiu. Rraua }oiun utagtgr tvtusatlaTepeye (2090 m') bogaltrlan eryalar, buradan kamp.y.erine e,ii"rigir en yorucu gahgmasr ile ra5rnabildi' zira doEa bdyle 9lil91ae kar5unza hep aytaoilir zorluklar gitanrtln buraoa egek ve kaulann inadrm apbilmek m[mkiin olamryordu, Birhan ile Noyan'a e5eklerle aans komeoisini oyn"rr-yordu' Bu zorluklara kargrn kdye ulaSrlan saat 930 oa kami yerine ta5rnma tamamlandr. yine bu hareketlilik suasrnda dalgurlkla baz hatalar da olmuyor aa iegrai n"ni. 'ort"t, Nd;;c. i;;;" ,n.tulup, lv[usa[a Tepe'ye kadar traktdr pe5inde kogtunrrmasr ui, stress yaratryordu. Kampta dinlenme ve planlama ile gegen birinci

ile ma$ara da hem ip hanr-

"i'.

gtniin ardrndan baglatrlan bindirmeLi

gah5ma

liisenilken' bir yandan da t-etefon hatn dosâ&#x201A;Źnmeye ba5landr. 24 saat son-

ra telefon hattr 203 m- derinlikte ften kamptaki telefona, magara aa sifona

i;u".il"m"ri,

ttim ekiPte ki yrldr s[ren u$a5rlann sonlanryor olmasr doh]rsr ile "r"g,rd,g inil"r, bir saring,-".i aJri"rigin ise tahmin

edilenden gok dugok gergeklegmesinin getirdi$ ui, u"-tr.t y"gu.yorau. Ji"g"r;y" ,rk inen ekibin ba5laySrndan sonra 1 g[nde sonuna ulaErlmrg ie de tahminlerin tersine -70o m. derinliklere yakla5amam{tl bile-

gtn dinlenildikten sonra haritalam-a ]-e-lngprama qahgmalanna baglanarak, ikili, 4 o."l : ip_ler toplamp, hatlar sokolql gu'ugasriar srasrnoa Eanenin daha iyi tanrnmas amaoyla bdlgedeki diper ma$aralara ve camhktiy suuaf,ruL giney do$usundaki su kaynaklanna ki kez roroyEs d0rnlenirken, bu yiiriiyfigler srrasrnda kazara da olsa planlanan Ardrndan bir

iiglii gruplar halinde

sapdabiliyor, gezi saat alqam 21.00'lere kadai s0r0yordu.

rotadan


DERNECi

ARASTIRMA

MACARA

iEin 2 kiSi "F+SubataruStitliik ise gelen sonug ilk lik ekiple giti6-"" 90 m. inilJrek, haritalanma yaprldr. Buradan kadehler ediyor devam olrnasr ve malararun 70 m.lil., bir kuyr olmasr n- i:f. id. fyttt {5.1 yeni etbir ^l-irri" ghgmarun ne telxarlanaca$ zaman kalan yanm bu i.nlan5rna kaldrnLrken ",fi"figi"neler yaprlaca$ konu5ularak gegirildi' kinlikte

Teknik gh5malann son g[n0 ise S[tl0k Subatanrna da hig de$lse ba5lanm4

ulagrnadan Mazrruh yaylasr tekar yalnrdrla brrakrlarak yola dr. Aymaksam Ankara')'a ula5rlmasryla Maznuh' 91 etkinli$ noktalanmr5 oldu.

thl-

Bu etkinli$in gerEeklegtirilebilmesi igin dernefimize yardrmda bulunan Toros Ltd., Nassetti Qiftazlar, DogoS Penye, Tempo Turizm y6neticilerine tegekkiir ederiz-

Trb

30 Haziran

!i

g[nii guneg tepeye

clxuKcr/

suaATAxt - pozaxn . aD NA

cieis

^n 5r. ioI.

8t

59

i>?

ll.

-J

20 ra.

--r\ sr r.

-,8't

------_. I PEnoeri rBAYEnrEx ixig

12

5

r.

sir.i$iIr.

oon

MAD Bülten Sayı 8  

Mağara Araştırma Derneği Bülteni - Sayı 5

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you