Page 1

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Δ.Α. Αρ. Πρωτ 201 Ημερ. 23/06/2005

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο ρόλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών του Δήμου Αθηναίων είναι η δημιουργική παρέμβαση στα μουσικά και καλλιτεχνικά δρώμενα ,ταυτόχρονα με τις υποχρεώσεις της σε παρελάσεις ,λιτανείες ,αποδόσεις τιμών ,Συναυλίες και ότι άλλο σύμφωνα με την ειδικότητα της δύναται να παρέχει για την πολιτιστική ανάπτυξη ,έκφραση και την ψυχαγωγία των δημοτών του Δήμου Αθηναίων. Ο συνολικός αριθμός των μουσικών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών πρέπει κατ’ ,ελάχιστο να είναι ως αναλυτικά ορίζει το οργανόγραμμα της (120 μουσικοί) και όταν κάποιος μουσικός συνταξιοδοτείται η θέση του αναπληρώνεται. Οι μουσικοί προσλαμβάνονται κατόπιν πανελληνίων διαγωνισμών που κατά καιρούς προκηρύσσονται και ανακοινώνονται στον ημερήσιο Τύπο. Στην επιτροπή ,η οποία διεξάγει τον εκάστοτε διαγωνισμό ,συμμετέχουν ο Αρχιμουσικός, το κοντσερτίνο, ένα μέλος της καλλιτεχνικής επιτροπής , δύο κορυφαίοι από συγγενείς ομάδες οργάνων που ορίζονται από την καλλιτεχνική επιτροπή με δικαίωμα ψήφου. Επίσης συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της Διοίκησης (Διοικητικός σύμβουλος – παρατηρητής). Ο έφορος εποπτεύει και ελέγχει την όλη διαδικασία του διαγωνισμού μαζί με έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Η Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών μπορεί να χρησιμοποιεί φιλοξενούμενους μαέστρους και σολίστ μουσικούς για συγκεκριμένες εμφανίσεις. Επίσης τη δυνατότητα να εμφανιστούν ως σολίστ ή μαέστροι με τη φιλαρμονική έχουν και οι εν ενεργεία μουσικοί της εφόσον το ζητήσουν με αίτηση τους και γίνει αποδεκτή από τον Αρχιμουσικό και την καλλιτεχνική επιτροπή. Μπορούν να δημιουργηθούν υποσύνολα με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και ρεπερτόριο, για παράδειγμα 10μελές , κουϊντέτο χάλκινων, μικρό σύνολο. Σε έκτακτες περιπτώσεις ,μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα ,που σε καμία περίπτωση ο αριθμός των μουσικών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 35, βάση συνημμένου οργανογράμματος και αυτά μόνο για λιτανείες ή απόδοση τιμών. Σε παρελάσεις και επίσημες εμφανίσεις συμμετέχει το σύνολο του δυναμικού της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών του Δήμου Αθηναίων.


ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ Η καλλιτεχνική πυραμίδα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών περιλαμβάνει:

Α 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Καλλιτεχνική επιτροπή (μικτό τμήμα που εκλέγεται). Αρχιμουσικός Α Μαέστρος (Καλλιτεχνικός Διευθυντής). Κοντσερτίνο. Υπεύθυνος τμήματος (ορίζεται). Υπεύθυνος υποσυνόλων (ορίζεται). Κορυφαίος Υπεύθυνος Οικογένειας Οργάνων. Έφορος (εκλέγεται με 2ετή θητεία).

Τα αιρετά όργανα εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μουσικών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών με καθολική μυστική ψηφοφορία. Το ένα τρίτο (1/3) των μελών του σώματος έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να καταθέσει πρόταση μομφής κατά οποιουδήποτε αιρετού εκπροσώπου και εντός δεκαημέρου γίνεται ψηφοφορία από το σώμα. Αν η πρόταση γίνει δεκτή από το σώμα, καταργείται ο εκπρόσωπος και γίνεται εκλογή νέου. Η θητεία είναι τριετής. Μετά την εκλογή νέου εκπροσώπου ,πρέπει ο απερχόμενος επί διμήνου να ασκεί τα καθήκοντα του ώστε να ενημερωθεί ο νέος. Σε περίπτωση αποπομπής η παύση είναι άμεση. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών υποστηρίζεται επίσης από προσωπικό όπως:

Β 1. 2. 3. 4. 5.

Υπεύθυνος Γραφείου Διοίκησης (ορίζεται). Επιμελητής Ρεπερτορίου Φροντιστής Υπεύθυνος Υλικού (ορίζεται). Διοικητικοί, κλητήρες ,φύλακες κλπ

Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις όλων των παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.


ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) Ορίζεται από τη Διοίκηση με απόφαση Δημάρχου. Α. Κατόπιν Πανελληνίων εξετάσεων ως ορίζονται από το νόμο ,την Καλλιτεχνική Επιτροπή και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όσον αφορά τακτικό υπάλληλο. Β. Μουσικός εν ενεργεία της Φιλαρμονικής έχων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας του Σώματος της Φιλαρμονικής που εξασφαλίζεται με μυστική ψηφοφορία. Η απουσία της παραπάνω σύμφωνης γνώμης του Σώματος της Φιλαρμονικής συνιστά νόμιμο κόλλημα διορισμού του. Είναι καλλιτεχνικά υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της Φιλαρμονικής. Φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή των δοκιμών ,για το άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα των Συναυλιών. Μεριμνά ώστε ο μουσικός να μπορεί απρόσκοπτα να αφοσιωθεί στο καλλιτεχνικό του έργο. Είναι διοικητικά υπεύθυνος σε ότι αφορά την Υπηρεσία ,το μουσικό ,τις δοκιμές ,τις Συναυλίες, τους χώρους εργασίας , τις παρουσίες και τις άδειες και repo καθώς και για το Διοικητικό και Βοηθητικό προσωπικό. Ειδικά όμως θέματα όπως : 1. Προγραμματισμός Συναυλιών ,ρεπερτορίου, δοκιμών. 2. Επιλογή φιλοξενούμενων Μαέστρων και Σολίστ. 3. Πλήρωση θέσεων Μουσικών. 4. Αγορά οργάνων. 5. Διαμόρφωση και δημιουργία χώρων μελέτης και άλλων βοηθητικών χώρων. Συναποφασίζει με την Καλλιτεχνική Επιτροπή. Αναθέτει εργασίες Καλλιτεχνικές και Διοικητικές στους αρμόδιους και ελέγχει την εκπλήρωση των. Συγκαλεί εγκαίρως την Καλλιτεχνική Επιτροπή να συναποφασίσουν για προκύπτοντα θέματα.


ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Είναι 5μελής και αποτελείται από: Τον αρχιμουσικό ως πρόεδρο. Τρία (3) εκλεγμένα μέλη κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και το κοντσερτίνο. Εκπροσωπεί το σώμα σε οποιαδήποτε μορφής καλλιτεχνικά θέματα. Σχεδιάζει και προγραμματίζει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και το ρεπερτόριο που θα παιχτεί. Αποφασίζει για τις συνεργασίες με Μαέστρους ,Σολίστ, τυχόν έκτακτους συνεργάτες. Είναι η μόνη υπεύθυνη για τη σωστή σύνθεση της κάθε οικογένειας οργάνων και όλης της σύνθεσης της Φιλαρμονικής. Φροντίζει και είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή εξετάσεων ,καθώς και για τον καθορισμό των όρων που αυτές πρέπει να γίνουν π.χ. ημερομηνία ,ανακοίνωση τύπου ,ρεπερτόριο, σύνθεση επιτροπής, κ.λ.π. Συγκαλείται 1. Από τον Αρχιμουσικό όπως εξάλλου προβλέπεται μια φορά το μήνα. 2. Σε περίπτωση σοβαρής ανάγκης. 3. Από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Εκλέγεται κάθε δυο (2) χρόνια.


ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μουσικός που προτείνεται από τον Αρχιμουσικό με βάση τα καλλιτεχνικά αλλά και τα Διοικητικά του προσόντα και το αποδέχεται (μετά από μηνιαία δοκιμαστική περίοδο – Υπηρεσίες - Πρόβες), η ικανότητα του εγκρίνεται από το Σώμα κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Πάντα έχουν προτεραιότητα οι έχοντες σειρά παλαιότητας. Κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας (Λιτανεία, απόδοση τιμών) είναι ο μόνος υπεύθυνος καλλιτεχνικά και διοικητικά. Πριν την Υπηρεσία ,ενημερώνεται για το είδος αυτής και συνεννοείται με τον Υπεύθυνο (για τις οποιεσδήποτε εκδηλώσεις) για το τι ,που και πως θα παρασχεθεί η Υπηρεσία. Μια με δυο ημέρες πριν ενημερώνεται για το Τμήμα που θα χρησιμοποιηθεί και τι ρεπερτόριο χρειάζεται. Ελέγχει αν το Τμήμα είναι πλήρες και αναφέρει τυχόν ελλείψεις στο Γραφείο. Το πρωί της ημέρας που θα παρασχεθεί η Υπηρεσία ή αν η Υπηρεσία είναι πρωινή , το μεσημέρι της προηγούμενης ελέγχει πάλι το Τμήμα, το ρεπερτόριο, το μεταφορικό μέσον κλπ ώστε να υπάρχει ο χρόνος για να λυθεί κάποιο πρόβλημα. Είναι ο υπεύθυνος για την πρόβα πριν την Υπηρεσία και πριν ξεκινήσει το Τμήμα ,ελέγχει τον εξοπλισμό, την ομοιομορφία. Εάν κάποιος συνάδελφος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ευπρεπούς εμφάνισης μένει στο λεωφορείο και στη συνέχεια αναφέρεται. Είναι υπεύθυνος για το παίξιμο ,το στήσιμο και γενικά τη συμπεριφορά του Τμήματος. Σε όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί ,ενεργεί με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη και στη συνέχεια το γράφει στο Δελτίο εάν χρειάζεται. Μετά τη λήξη της Υπηρεσίας ενημερώνει το Δελτίο για τους παρόντες – απόντες και ότι άλλο χρειάζεται να γράψει ως πρόβλημα ή παρατήρηση. Αναφέρει στον Αρχιμουσικό ότι κατ’αυτόν θεωρείται σκόπιμο, μετά το πέρας της Υπηρεσίας. Σε έκτακτη απουσία του ,αντικαθίσταται από τον αρχαιότερο του Τμήματος που μπορεί και έχει προκαθοριστεί. Μπορεί εφόσον έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να εκτελεί χρέη Μαέστρου.


ΚΟΝΤΣΕΡΤΙΝΟ «ΕΞΑΡΧΩΝ» Μουσικοί της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών οι οποίοι καταλαμβάνουν τη θέση «κοντσερτίνο» μετά από εξετάσεις και έχουν δίπλωμα κλαρινέτου. Έχουν τη θέση του εξάρχοντος Εκφράζουν καλλιτεχνικά το Σώμα και συμμετέχουν στην Καλλιτεχνική Επιτροπή. Είναι υπεύθυνοι για το χόρδισμα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών πριν από τις δοκιμές ή τις Συναυλίες.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μουσικός που είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του Γραφείου. Εκτελεί τις εντολές του Αρχιμουσικού και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του γραφείου .Συνεργάζεται με τον Έφορο, τους Επικεφαλής των τμημάτων και τους Διοικητικούς Υπαλλήλους. Αναθέτει την εκτέλεση των Υπηρεσιών στους Επικεφαλής και ορίζει τα τμήματα κατόπιν εντολής του Αρχιμουσικού. Φροντίζει για τις εργασίες του γραφείου ως εξής: 1. Τήρηση Βιβλίων (παρουσίες ,Ρεπό) 2. Παραλαβή και αποστολή εγγράφων, Βιβλίο Πρωτοκόλλου – Αρχείων 3. Προγραμματισμός αδειών.

ΜΟΥΣΙΚΟΣ Είναι διπλωματούχος ή τελειόφοιτος μουσικού οργάνου. Είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα και φύλαξη του οργάνου του και ότι του παρέχεται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση της εργασίας του. Εκτελεί τις δοκιμές και τις υπηρεσίες κατ’ εντολή της Διοίκησης. Συμμετέχει ως ο νόμος ορίζει Σάββατα, Κυριακές και αργίες. Είναι υποχρεωμένος να είναι ενήμερος των όρων της Σύμβασης πρόσληψης του ,του Εσωτερικού Κανονισμού και των εν γένει διατάξεων που αφορούν τη συμμετοχή του στη Φιλαρμονική.


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΩΝ Μουσικός εν ενεργεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών ο οποίος ορίζεται από τον Αρχιμουσικό με σύμφωνη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής. Αναλαμβάνει τη θέση του Υπεύθυνου στο συγκεκριμένο Υποσύνολο με συγκεκριμένο ρεπερτόριο και υποχρεώσεις τα οποία ορίζονται από τον Αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών.

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Μουσικός που έχει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα και καταλαμβάνει τη θέση: Α) μετά από εξετάσεις Β) η κάθε οικογένεια οργάνων προτείνει και ο Αρχιμουσικός από τους προτεινόμενους ορίζει δυο ως υπεύθυνους της κάθε Ομάδας , έναν πρώτο και έναν αναπληρωτή. Ο κορυφαίος της Ομάδας είναι υποχρεωμένος για το συντονισμό και τη λειτουργία της Ομάδας. Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο και τον Επικεφαλής του Τμήματος. Ενημερώνει για σοβαρά θέματα τον Προϊστάμενο, την Καλλιτεχνική Επιτροπή και τον Έφορο.

ΕΦΟΡΟΣ Μουσικός ο οποίος εκλέγεται κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Είναι ο συνδετικός κρίκος Μουσικών και Διοίκησης. Μεταφέρει τις αποφάσεις της Διοίκησης στο σύνολο των Μουσικών και αναφέρει στη Διοίκηση προβλήματα και παράπονα Μουσικών. Φροντίζει να υπάρχει σε συνεργασία με τον Αρχιμουσικό ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας (παρουσίες, εμφάνιση ,συμπεριφορά), να λύνονται ομαδικά και ατομικά προβλήματα μουσικών σε σχέση με την Υπηρεσία. Ειδικότερα σε περίπτωση απουσιών ή κάποιου παραπτώματος είναι ο μόνος αρμόδιος να έλθει σε συνεννόηση με το μουσικό και εν συνεχεία με τον Αρχιμουσικό που είναι και ο μόνος υπεύθυνος για την επίλυση του προβλήματος.


ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ Είναι μουσικός και προσλαμβάνεται από τη Διοίκηση μετά από πρόταση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής για αυτή τη θέση και έχει την ευθύνη για την αρχειοθέτηση του ρεπερτορίου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ,τη συμπλήρωση τυχόν απολεσθέντων υλικών και την υποχρεωτική γνώση Η/Υ για τις εργασίες που ανατίθενται. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του ρεπερτορίου συναυλιών και κάθε είδους υπηρεσίας κατ’ εντολή του Αρχιμουσικού.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ Είναι μουσικός ,ορισμένος από την Διοίκηση μετά από πρόταση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής. Φροντίζει ο χώρος της δοκιμής ή της Συναυλίας να είναι έτοιμος (αναλόγια, καρέκλες μουσικών, φάκελοι στα αναλόγια). Ειδικά στις Συναυλίες , είναι υπεύθυνος και για τη μεταφορά του υλικού που χρειάζεται (αναλόγια, καρέκλες ,ρεπερτόριο κ.λ.π) και ακολουθεί τη Φιλαρμονική όπου και όταν του ορίσει ο Αρχιμουσικός. Βοηθά τον επιμελητή ρεπερτορίου σε ότι έχει σχέση με το ρεπερτόριο (φωτοτυπίες ,πλαστικοποιήσεις κ.λ.π).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Ορίζονται από τον Αρχιμουσικό. Φροντίζουν κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο γραφείου για την αγορά ,φροντίδα και συντήρηση των υλικών που παρέχονται από την Υπηρεσία (όργανα ,στολές , αναλώσιμα κ.λ.π.).


ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Ένας Αρχιμουσικός Ένας βοηθός αρχιμουσικού Τρεις (3) Επικεφαλής Τμημάτων

(4)

ΦΛΑΟΥΤΑ Τρία Φλάουτα Πίκολο Τέσσερα Φλάουτα Υπεύθυνος Ρεπερτορίου

τρεις (3) κορυφαίοι Α δύο κορυφαίοι Α και ένας Β

(8)

ΟΜΠΟΕ Τέσσερα όμποε Ένα αγγλικό κόρνο

δύο κορυφαίοι Α και δύο Β κορυφαίος Α

(5)

ΦΑΓΚΟΤΑ Δύο φαγκότα Ένα κόντρα φαγκότο

ένας κορυφαίος Α ένας κορυφαίος Β (3) κορυφαίος Α

ΚΛΑΡΙΝΑ Δύο κλαρίνα Μι ύφεση Οχτώ κλαρίνα πρώτα Έξι κλαρίνα δεύτερα Πέντε κλαρίνα τρίτα Δύο άλτο κλαρίνα Δύο μπάσο κλαρίνα

κορυφαίοι Α δύο κοντσερτίνα και έξι κορυφαίοι Α δύο κορυφαίοι Α και τέσσερις κορυφαίοι Β δύο κορυφαίοι Α και τρία κορυφαίοι Β κορυφαίοι Α κορυφαίοι Α (25 + 3)

ΣΑΞΟΦΩΝΑ Ένα σοπράνο Τρία Άλτο Δύο Βαρύτονα

κορυφαίος Α δύο κορυφαίοι Α και ένας κορυφαίος Β κορυφαίοι Α

ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΟΡΝΑ Δύο Δύο Δύο Δύο

πρώτα δεύτερα τρίτα τέταρτα

κορυφαίοι κορυφαίοι κορυφαίοι κορυφαίοι

Α Β Α Β

(8)


ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ Μια κορνέτα Μι ύφεση Δύο κορνέτες πρώτες Δύο κορνέτες δεύτερες Δύο κορνέτες τρίτες Δύο τρομπέτες πίκολο Δύο τρομπέτες πρώτες Δύο τρομπέτες δεύτερες Δύο τρομπέτες τρίτες Ένα σόλο Φλικόρνο Δύο φλικόρνα πρώτα Ένα φλικόρνο δεύτερο

κορυφαίος Α κορυφαίοι Α κορυφαίοι Β κορυφαίοι Β κορυφαίοι Α κορυφαίοι Α κορυφαίοι Β κορυφαίοι Β κορυφαίος Α κορυφαίοι Α κορυφαίος Β

(19)

ΤΡΟΜΠΟΝΙΑ Δύο τρομπόνια άλτο (και τενόρο) κορυφαίοι Α Δύο τρομπόνια πρώτα κορυφαίοι Α Δύο τρομπόνια δεύτερα κορυφαίοι Β Τρία τρομπόνια μπάσο κορυφαίοι Α

(9)

ΑΛΤΙΚΟΡΝΑ (με σπουδές τρομπονιού ή τούμπας) Δύο αλτικόρνα πρώτα Δύο αλτικόρνα δεύτερα

κορυφαίοι Α κορυφαίοι Β

(4)

ΕΥΦΩΝΙΑ (με σπουδές τρομπονιού ή τούμπας) Δύο ευφώνια πρώτα Δύο ευφώνια δεύτερα

κορυφαίοι Α κορυφαίοι Β

ΤΟΥΜΠΕΣ (8) Δύο τούμπες Δύο τούμπες Δύο τούμπες Δύο τούμπες

ένας ένας ένας ένας

σε σε σε σε

Φα Μι ύφεση Ντο Σι ύφεση

κορυφαίος κορυφαίος κορυφαίος κορυφαίος

(4)

Α Α Α Α

και και και και

ΚΡΟΥΣΤΑ Δώδεκα κρουστοί Έξι κορυφαίοι Α και έξι κορυφαίοι Β

ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 120 ΜΟΥΣΙΚΟΙ

ένας ένας ένας ένας

κορυφαίος κορυφαίος κορυφαίος κορυφαίος

Β Β Β Β

Εσωτερικός Κανονισμός  
Εσωτερικός Κανονισμός  

esoterikos kanonismos