Page 1

PROGR

TATS DE I V I T C A AMA D’

TADEL

17

IÓ - 20 C A M R FO

Cursos totalment subvencionats per a treballadors/es en actiu o desocupats/des


Tadel Formació t’acompanya en el teu desenvolupament professional a través d’un programa formatiu amb els continguts més innovadors en metodologia presencial i on-line.

Tota aquesta formació ha estat dissenyada per donar resposta a les demandes actuals de les empreses i del mercat de treball i contribuir en la capacitació de les persones al llarg de la seva vida professional.

Cons

mació i r o f a r t s o n ulta la

apunta’t!

Per a més informació i inscripcions:

www.tadelformacio.com


Index Idiomes [ 3 ] Habilitats Interpersonals i Directives [ 5 ] Seguretat i Salut Laboral [ 6 ] Tecnologies de la Informació i la Comunicació [ 7 ] Disseny Web [ 8 ] Disseny Gràfic [ 11 ] Educació i Formació [ 13 ] Comerç i Màrqueting [ 15 ]

Per a més informació i inscripcions:


Idiomes ALEMANY A1

Amb aquesta formació aconseguirem un nivell elemental de comprensió, expressió i interacció oral i escrita que ens permeti intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s’esforcen a fer-se entendre. PRESENCIAL [ 75 HORES ] ANGLÈS B1

Podràs utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita. PRESENCIAL [ 60 HORES ] ANGLÈS B2

Seràs capaç d’utilitzar l’idioma amb soltesa i eficàcia en situacions habituals i més especifiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits. PRESENCIAL [ 60 HORES ]

ALEMANY: GESTIÓ COMERCIAL

Aquesta formació està destinada a persones que tenen coneixements bàsics d’alemany i que vulguin aprofundir en llengua alemanya, dotant-los d’expressions i vocabulari suficients per a poder gestionar amb èxit les interaccions pròpies del lloc de treball de comerç, administració i secretariat. Aquest curs donarà la possibilitat als alumnes de presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell cursat del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). PRESENCIAL [ 220 HORES ] ANGLÈS C1

Et capacitarem per utilitzar l’idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió per a participar en tot tipus de situacions, en l’àmbit personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre, produir i processar textos orals i escrits extensos i complexes. PRESENCIAL [ 60 HORES ]

www.tadelformacio.com

3


ANGLÈS: GESTIÓ COMERCIAL

FRANCÈS: GESTIÓ COMERCIAL

Aquesta formació està destinada a persones que tenen uns coneixements pre-intermig d’anglès i que vulguin aprofundir en llengua anglesa dotant-los de les expressions i vocabulari suficients per poder gestionar amb èxit les interaccions pròpies del lloc de treball de comerç, administració i secretariat. Aquest curs donarà la possibilitat als alumnes de presentar-se a les proves d’acreditació oficial de nivell segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Aquesta formació està destinada a persones que tenen uns coneixements pre-intermig de francès i que vulguin aprofundir en llengua francesa dotant-los de les expressions i vocabulari suficients per poder gestionar amb èxit les interaccions pròpies del lloc de treball de comerç, administració i secretariat. Aquest curs donarà la possibilitat als alumnes de presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell cursat del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) PRESENCIAL [ 220 HORES ]

PRESENCIAL [ 220 HORES ]

FRANCÈS A2

Amb aquesta formació aconseguirem un nivell elemental de comprensió, expressió i interacció oral i escrita que ens permeti intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s’esforcen a fer-se entendre. PRESENCIAL [ 75 HORES ]

4 www.tadelformacio.com


Habilitats interpersonals i directives HABILITATS DE COMUNICACIÓ

HABILITATS DIRECTIVES

Mitjançant aquest curs coneixeràs els sistemes subjectius de comunicació per tal d’entendre els missatges de tots els mitjans de comunicació i, així, ser capaç de transmetre el missatge de forma correcta aconseguint la màxima comprensió. PRESENCIAL [ 30 HORES ]

Adquiriràs les habilitats ne­ cessàries per a la ges­tió i efectivitat del temps de treball així com de la relació amb els altres l’entorn laboral i aquelles habilitats que permeten millorar la motivació, comunicació i el desenvolupament dels membres d’un equip. PRESENCIAL [ 20 HORES ]

EINES DE COACHING

MINDFULNESS

Coneixeràs el coaching, els principis bàsics i la seva utilitat en diferents contextos. A més, seràs capaç d’augmentar el lideratge personal i d’equips a través de la metodologia del coaching. PRESENCIAL [ 30 HORES ]

Aconseguiràs les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzant la presa de decisions, gestionant les crisis i així, obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional. PRESENCIAL [ 30 HORES ]

www.tadelformacio.com

5


Seguretat i salut laboral PRIMERS AUXILIS

Seràs capaç d’aplicar els procediments i les tècniques més adequades en autoprotecció i suport a la assistència sanitària per a identificar i resoldre situacions d’urgència vital. PRESENCIAL [ 30 HORES ]

AL.LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

En aquest curs aprendràs els aspectes bàsics de les al•lèrgies i les intoleràncies alimentàries. PRESENCIAL [ 20 HORES ]

6 www.tadelformacio.com


Tecnologies de la informació i la comunicació DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS JAVA

Aprèn a dissenyar aplicacions web en la plataforma JAVA EE. PRESENCIAL [ 140 HORES ] POSICIONAMENT WEB SEO/ SEM

La presencia de les organitzacions en la Web és indispensable. Fonamentalment perquè s’ha creat al voltant de Internet un nou model publicitari que permet eliminar les fronteres espai-temps que afecten negativament als consumidors. En aquets curs s’analitzaran les claus i eines per a promocionar les website. PRESENCIAL/ONLINE [ 60 HORES ]

www.tadelformacio.com

COMMUNITY MANAGER

La professió de Community Manager s’ha convertit no només en una de la més demandada, sinó també una de les més necessàries i imprescindibles per a qualsevol empresa que vulgui establir canals de comunicació entre l’empresa i els seus usuaris i consumidors en les xarxes socials. Aquest curs t’ofereix una visió global per a conèixer les claus i conceptes essencials d’aquesta professió. PRESENCIAL/ONLINE [ 50 HORES ]

7


Disseny web MF0935_3: PROJECTES DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA

MF0936_3: DISSENY DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA

Aquesta formació dóna opció a l’acreditació oficial corresponent al primer mòdul del certificat de professionalitat de ‘Desenvolupament de productes editorials Multimèdia’. Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements necessaris per a determinar les especificacions de projectes editorials multimèdia. PRESENCIAL [ 90 HORES ]

Aquesta formació dóna opció a l’acreditació oficial corresponent al segon mòdul del certificat de professionalitat de ‘Desenvolupament de productes editorials Multimèdia’. Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar productes editorials multimèdia a través de les eines i programes informàtics més destacats. PRESENCIAL [ 110 HORES ]

MF0937_3: IMPLEMENTACIÓ I PUBLICACIÓ DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA

Aquesta formació dóna opció a l’acreditació oficial corresponent al tercer mòdul del certificat de professionalitat de ‘Desenvolupament de productes editorials Multimèdia’. Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements necessaris per a generar i publicar productes editorials multimèdia. PRESENCIAL [ 210 HORES ]

8 www.tadelformacio.com


MF0950_2: CONSTRUCCIÓ DE PÀGINES WEB

MF0938_3: GESTIO DE LA QUALITAT DE PRODUCTES EDITORIALS MULTIMÈDIA

Aquesta formació dóna opció a l’acreditació oficial corresponent al quart mòdul del certificat de professionalitat de ‘Desenvolupament de productes editorials Multimèdia’. Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements necessaris per a gestionar i controlar la qualitat del producte editorial multimèdia. PRESENCIAL [ 80 HORES ] MF0951_2: INTEGRACIÓ DE COMPONENTS SOFTWARE EN PÀGINES WEB.

Aquesta formació dóna opció a l’acreditació oficial corresponent al segon mòdul del certificat de professionalitat de ‘Confecció i Publicació de pàgines web’. Amb aquest curs podràs adquirir les habilitats, destreses i coneixements necessaris per a integrar components software en pàgines web. PRESENCIAL [ 180 HORES ]

www.tadelformacio.com

Aquesta formació dóna opció a l’acreditació oficial corresponent al primer mòdul del certificat de professionalitat de ‘Confecció i Publicació de pàgines web’. Amb aquest curs podràs adquirir les habilitats, destreses i coneixements necessaris per a construir pàgines web. PRESENCIAL [ 210 HORES ] MF0952_2: PUBLICACIÓ DE PÀGINAS WEB

Aquesta formació dóna opció a l’acreditació oficial corresponent al tercer mòdul del certificat de professionalitat de ‘Confecció i Publicació de pàgines web’. Amb aquest curs podràs adquirir les habilitats, destreses i coneixements necessaris per a publicar projectes a l’àmbit web i poder donar una bona aplicació professional al àmbit multimèdia. PRESENCIAL [ 90 HORES ]

9


MF0491_3: PROGRAMACIÓ WEB A L’ENTORN CLIENT

MF0492_3: PROGRAMACIÓ WEB A L’ENTORN SERVIDOR

Aquesta formació dóna opció a l’acreditació oficial corresponent al primer mòdul del Certificat de Professionalitat de “Desenvolupament d’Aplicacions amb Tecnologia Web”. Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements necessaris per a desenvolupar elements software a l’entorn client. PRESENCIAL [ 180 HORES ]

Aquesta formació dóna opció a l’acreditació oficial corresponent al segon mòdul del Certificat de Professionalitat de “Desenvolupament d’Aplicacions amb Tecnologia Web”. Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements necessaris per a desenvolupar elements software a l’entorn servidor. PRESENCIAL [ 240 HORES ]

MF0493_3: IMPLANTACIÓ D’APLICACIONS WEB ALS ENTORNS INTERNET, INTRANET I EXTRANET

Aquesta formació dóna opció a l’acreditació oficial corresponent al tercer mòdul del Certificat de Professionalitat de “Desenvolupament d’Aplicacions amb Tecnologia Web”. Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements necessaris per a implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet. PRESENCIAL [ 90 HORES ]

10 www.tadelformacio.com


Disseny gràfic MF0696_3: PROJECTES DE PRODUCTES GRÀFICS

Aquesta formació dóna opció a l’acreditació oficial corresponent al primer mòdul del certificat de professionalitat de ‘Disseny de productes gràfics’. Amb aquest curs podràs adquirir les habilitats, destreses i coneixements necessaris per a desenvolupar projectes de productes gràfics. PRESENCIAL [ 140 HORES ] MF0698_3: ARQUITECTURA TIPOGRÀFICA I MAQUETACIÓ

MF0697_3: EDICIÓ CREATIVA DE IMATGES I ELEMENTS GRÀFICS

Aquesta formació dóna opció a l’acreditació oficial corresponent al segon mòdul del certificat de professionalitat de ‘Disseny de productes gràfics’. Amb aquest curs podràs adquirir les habilitats, destreses i coneixements necessaris per a tractar imatges i crear elements gràfics amb els paràmetres de gestió del color adequats. PRESENCIAL [ 160 HORES ]

Aquesta formació dóna opció a l’acreditació oficial corresponent al tercer mòdul del certificat de professionalitat de ‘Disseny de productes gràfics’. Amb aquest curs podràs adquirir les habilitats, destreses i coneixements necessaris per a composar elements gràfics, imatges i text segons la teoria de l’arquitectura tipogràfica i la maquetació. PRESENCIAL [ 140 HORES ]

www.tadelformacio.com

11


MF0699: PREPARACIÓ D’ART FINAL

Aquesta formació dóna opció a l’acreditació oficial corresponent al quart mòdul del certificat de professionalitat de ‘Disseny de productes gràfics’. Amb aquest curs podràs adquirir les habilitats, destreses i coneixements necessaris per a preparar i verificar arts finals per a la seva distribució. PRESENCIAL [ 140 HORES ]

ADOBE ILUSTRATOR II

Mitjançant aquesta formació aprendràs a utilitzar eines de maquetació vectorial, a preparar documents per exportar a PDF, a crear efectes especials sobre imatges i formes i a gestionar llibres de color i altres llibreries personalitzades. PRESENCIAL /ONLINE [ 45 HORES ] TÈCNIQUES D’EDICIÓ

ADOBE INDESIGN II

Adquiriràs les habilitats, destreses i coneixements necessaris per a realitzar combinacions de textos i imatges, així com maquetar en diferents suports gràfics mitjançant la utilització del programa de maquetació Adobe Indesign. PRESENCIAL/ONLINE [ 45 HORES ]

L’objectiu d’aquest curs és capacitar-te per a la realització de tasques relacionades amb l’edició i la gestió de continguts digitals. PRESENCIAL [ 50 HORES ] FOTOGRAFIA DIGITAL I TRACTAMENT D’IMATGES

Complementaràs i actualitzaràs la teva qualificació en les tècniques específiques de fotografia digital i tractament digital d’imatges. PRESENCIAL [ 35 HORES ]

12 www.tadelformacio.com


Educació i formació ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: AUTISME

S’introduirà als professionals de l’educació en els principals elements derivats de l’espectre autista per a la seva consideració a l’aula. PRESENCIAL [ 30 HORES ] ESTRATÈGIES PERSONALS PEL CONTROL DE L’ESTRÉS, BURNOUT I ALTRES CINGLES PSICOSOCIALS AL SECTOR DE L’ENSENYAMENT

L’objectiu d’aquest curs és presentar les conseqüències de riscos laborals d’origen psicosocial (estrès, mobbing...) a més de donar a conèixer les tècniques d’avaluació d’aquests riscos i les mesures preventives més adequades per evitar la seva aparició. PRESENCIAL [ 30 HORES ]

www.tadelformacio.com

PREVENCIÓ DEL RACISME, LA XENOFÒBIA I L’HOMOFÒBIA A L’ESCOLA

Es vol prendre consciència dels estereotips i prejudicis que l’alumnat pot tenir davant de famílies nouvingudes i amb cultures diferents i/o amb pares o mares del mateix sexe. PRESENCIAL [ 30 HORES ] ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: DISLÈXIA

Es dotarà als professionals de l’educació d’elements que permetin el treball efectiu a l’aula amb alumnes amb dislèxia. PRESENCIAL [ 30 HORES ] MF1442_3: PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA D’ACCIONS FORMATIVES PER A L’OCUPACIÓ.

Aquesta formació dóna opció a l’acreditació oficial corresponent al primer mòdul del certificat de professionalitat de ‘Docència de la formació professional per l’ocupació’. Amb aquest mòdul adquirirem les competències necessàries per a programar accions formatives per a l’ocupació adequantles a les característiques i condicions de la formació, al perfil dels destinataris i a la realitat laboral. ONLINE [ 60 HORES ]

13


MF1443_3: SELECCIÓ, ELABORACIÓ, ADAPTACIÓ I UTILITZACIÓ DE MATERIALS, MITJANSI RECURSOS DIDÀCTICS EN FORMACIÓ PROFESSIONAL PERA L’OCUPACIÓ

Aquesta formació dóna opció a l’acreditació oficial corresponent al segon mòdul del certificat de professionalitat de ‘Docència de la formació professional per l’ocupació’. Amb aquest mòdul adquirirem les competències necessàries per a seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics per al desenvolupament de continguts formatius. ONLINE [ 90 HORES ] MF1445_3: AVALUACIÓ DEL PROCÉS D’ENSENYAMENTAPRENENTATGE EN FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ

Aquesta formació dóna opció a l’acreditació oficial corresponent al quart mòdul del certificat de professionalitat de ‘Docència de la formació professional per l’ocupació’. Amb aquest mòdul adquirirem les competències necessàries per a avaluar el procés d’aprenentatge de la formació professional per a l’ocupació. ONLINE [ 60 HORES ]

MF1444_3: IMPARTICIÓ I TUTORITZACIÓ D’ACCIONS FORMATIVES PERA ’OCUPACIÓ

Aquesta formació dóna opció a l’acreditació oficial corresponent al tercer mòdul del certificat de professionalitat de ‘Docència de la formació professional per l’ocupació’. Amb aquest mòdul adquirirem les competències necessàries per a impartir i tutoritzar accions formatives per a l’ocupació utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics. ONLINE [ 100 HORES ] MF1446_3: ORIENTACIÓ LABORAL I PROMOCIÓ DE LA QUALITAT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PERA L’OCUPACIÓ

Aquesta formació dóna opció a l’acreditació oficial corresponent al cinquè mòdul del certificat de professionalitat de ‘Docència de la formació professional per l’ocupació’. Amb aquest mòdul adquirirem les competències necessàries per a facilitar informació i orientació laboral i promoure la qualitat de la formació professional per a l’ocupació. ONLINE [ 30 HORES ]

14 www.tadelformacio.com


Comerç i Màrqueting PERSONAL BRANDING

El màrqueting personal és l’estratègia i millor solució que cada un pot aplicar a sí mateix per a potenciar les competències i transmetre el millor de tu o de la teva empresa. Amb aquest curs sabrem crear i gestionar de forma conscient la teva identitat digital. PRESENCIAL [ 30 HORES ] ANALÍTICA WEB I PLA DE MÀRQUETING DIGITAL

Al finalitzar el curs seràs capaç de mesurar resultats de màrqueting digital (accions en xarxes socials, SEO, SEM...), fixar i aconseguir objectius SMART i entendre el valor de les KPI i la seva aplicació en projectes digitals. PRESENCIAL [ 30 HORES ]

www.tadelformacio.com

ESTRATÈGIES DE MARKETING 2.0

Aprendràs conceptes fonamentals sobre màrqueting turístic i comerç electrònic per identificar els requisits essencials i característiques per a la venda a internet. PRESENCIAL [ 50 HORES ] XARXES SOCIALS

Coneixeràs la història de les xarxes socials comprenent la seva tipologia i aprenent a compartir continguts a la xarxa. PRESENCIAL [ 30 HORES ] APARADORISME

Amb aquest curs volem proporcionar tècniques per animar diferents punts de venda, realitzar promocions comercials, dissenyar rètols i cartells per a l’establiment, i incrementar la rendibilitat de l’espai mitjançant tècniques creatives. PRESENCIAL [ 35 HORES ]

15


COMERÇ A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS

COMERÇ ELECTRÒNIC I BOTIGA VIRTUAL

A mida que la gent ha incorporat noves formes de comunicació, ha construït el seu propi sistema de comunicacions de masses a través de les xarxes socials. Els paràmetres del nou comerç ha de reconfigurar-se cap a aquests mitjans socials per a poder arribar a tots els públics i difondre millor el seu missatge. PRESENCIAL/ONLINE [ 30 HORES ]

Volem introduir als alumnes en els conceptes bàsics de l’ECommerce, així com exposar els beneficis que pot reportar per a una empresa. Explicar com portar a terme una estratègia de comerç electrònic i animar a detectar i desenvolupar accions d’emprenedoria en aquest entorn on line. PRESENCIAL/ONLINE [ 45 HORES ]

DISSENY DE MODA ASSISTIT PER ORDINADOR: IMATGES VECTORIALS II

Coneixeràs en profunditat els elements i mitjans per crear productes tèxtils i d’indumentària d’acord amb les tendències del mercat i utilitzant les eines informàtiques més freqüents en el disseny de la moda. Crearàs formes vectorials, efectes gràfics i formes 3D i gestionaràs les imatges. PRESENCIAL [ 30 HORES ]

DISSENY DE MODA ASSISTIT PER ORDINADOR: RETOC D’IMATGE II

Coneixeràs en profunditat els elements i mitjans per crear productes tèxtils i d’indumentària d’acord amb les tendències del mercat i utilitzant les eines informàtiques més freqüents en el disseny de la moda. Filtraràs capes, seleccions i màscares avançades i canals, seleccionant per gama colors i tons de pell, aprofundint en el treball amb canals. PRESENCIAL [ 30 HORES ]

PERSONAL SHOPPER

Adquiriràs els coneixements necessaris per a poder analitzar de forma adequada les tendències de moda actuals, per tal de poder assessorar en les peces de roba. PRESENCIAL [ 10 HORES ] 16 www.tadelformacio.com


Tadel Formaciรณ C/ Valencia 451, 08013 Barcelona 93 245 29 22 tadelbarcelona@grupotadel.com www.tadelformacio.com

FORMACIร“ SUBVENCIONADA PER:

Programa d’activitats Tadel Formació 2017  

Programa d’activitats Tadel Formacio 2017 Tadel Formació t’acompanya en el teu desenvolupament professional a través d’un programa formatiu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you