Taarbæk ældreboliger 1978 79 34mb stor

Page 1

Taarbaek >Eldreboliger Arkitekt MAA. HolgerTangaa Hansen

A f L y n g b y - Ta a r b a e k k o m m u n e s c a . 52.000 indbyggere bor ca. 2.000 i Taarbaek, et fiskerleje ved 0resund, der bar

meget taet bebygget langs smalle straeder, og fiusfiojderne varierer fra et-plans til 3-4 etages huse, naermest grotesk i

gennemg&et en spaendende udvikling

selvgroetfied, men overmide charmerende. Taarbaeks ovrige bebyggelse er beliggende mellem, og langs de to strandveje og er ligeledes meget blandet fra beskedne fiuse til palaeagtige villaer, raekk e fi u s e o g b o l i g b l o k k e m e d o p t i l 4 etager. Materialemaessigt er byen ogsi meget broget, alle taenkelige byggematerialer er repraesenteret i flaeng, siledes at nogen egentlig retningslinie ikke gives, dog er det skurede eller pudsede og

over sommerby til vlllaby, et udtryk for et historisk forlob, der er karakteristlsk for mange af kystbyerne nord for Kobenfiavn. Taarbaek ligger adskilt af Dyrehaven fra den ovrige del af kommunen, og

der er sSledes ca. 7 km fra Lyngby til Ta a r b a e k .

Fiskerleje! Taarbaek Det egentlige fiskerleje ligger pi en smal

strimmel mellem 0resund og den oprindelige strandvej, Taarbaek Strandvej, fra havnen mod syd ca. 700 meter. Lejet er

kalkede bus, som i andre byer ved vandet, dominerende.

Ta a r b a e k b a r v e d s i n i n d e s l u t t e d e b e -

liggenbed ingen udvidelsesmuligbeder og bar pi et meget tidligt tidspunkt, laenge for den ovrige del af kommunen, naet et stade af fuldt udbygget bysamfund. Befolkningstallet bar siden 1950' erne vaeret dalende, medens dog aldersgruppen 65-irige og aeldre bar vaeret stigende.

Bevaringen af Taarbaeks saerprag, de mange kvaliteter, der er opstiet gennem generationer, er et fremberskende onske i byen.

Taarbaek'erne bar i mange ir onsket at fi aeldre-boliger i byen, siledes at aeldre borgere ikke nodvendigvis mitte benvises til bolig i Lyngby.

TEGL

1/83

23

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.