1985 2

Page 1

-S.lnt/3I€UPJS

eaM

I

$tffi

t:i.i a<z

!< -Iz.:

/{

e.

)i-

!r.J=><==

--

a)

HA'\ .z5oii

n

!F321)=Z ,

Z '-, '* ui d o

= C EES=S{I:= ( Eii.:i::=-

ilsEvu@& N3OUY>=rots ! 9l- 'rx 9B6L L\tH 81. N:r0 9bouql

tilaaeilJ

o a

+

.r.

o\'X

zi*,.

f*'B

qE

:l

H

-+

*^ 4

u .

$ tftllt-


c-J

TAARB,{El FLAG

/

I 1.

Flemerc ud af budgettet med

5. NR. b. NR. 7. NR. 8. NR.

ojne

o Salg o Kommisiion O Finansieritrg O Forsikring

PAIrELIUS OLE ll{Ill(vlnlll xumitilsona 800llAll0tl' 0E

DYREHAVEVEJ 4

Speciale: BAger som ikke Ran lds.'.

01 - 64 01630573

NR.

1296 1895

3. NR. 317 4. NR. 2e77

Y' DEN DANSKE BANK Y ser pa Dercs skonomi med nye

Til fordel for Taarbal's 1ll4

2. NR.

iDenDanskeBank

Vi

LOI

2434

4,,8,8.

Hg

102?

tTo9

q. NR. 2733 ]0. NR. 164o GEVIT{STER: 1. Middag for 6 Pa TaarS-<

'-

2. Cykel (1.5OOkr') 3. Kaffemaskine 4. Digital Clockradio 5. Joggingdragt

Hf[*,["J:lfl::.frffi Elr-i."ili"rtt *.t tt"' trrt Je b

tu


lr\ gt uop lrrus 6roqu.dusl) 0O6Z ', le^.S 'uc6uaf ttelN tol actueqle !.u ' '"uc;!i!tod "l'ur^eg 18 repqe 1cdirl-r-q-6ui1 r 9951 ludc oE ucp 63p6ru ss"66nruollo ).lu.tads o4/elto td [drotueq Il 996! lude ZZ uep 6epu.u telle]lpn

lpr.G6AN

u!^peu .,elll

9'l'ol-'6

t6erp6ut66of '9

orper)lcolo lell6ro '? )lsueo leuur89'll I '8 eurlseujalle) e ArslqM'tl ! 'z ('r)t olo9'f ) tal^O 'Z rau6ereurutol '9 ('rI OOB'!) or) Ieqresf 9d 9 rol oePprl l I

'

:urlsill^I9

ov?v 'UN 'OL 'b 9rL7 'uN

?oLv

I

67'0V

8t

8,8b

tetz

19

- r0

"'sil uex oltlt wos 1;rl re6os:eetce,ot , P3A3AVH3u. luluUt)ilIilI 50'B0iltHge t !tttEil

lllq

sn t-I 3 uvd

3-I

'uN '8

,UN .L

'aN 'q 'uN '9

bt.60 'aN

bvz 'uN s68L 'aN 96LL 'uN

911e6ep

L{_Du

s,Ieqreel rcl leprol

[l

3IIOlOV-IJ x!I/8UWr

ailaaru

RJ:--

XNVg

__rrl:

=ryS

'y

'e '7,

'v

I A

\

)


r{-U t

fftrt

GrsnTulorg

livetlidt,ffi I

o€N I na+qRG€k SkI

f<ePe.q DEPOT ORDRUP PER F. JoRGENSEN

EJGARDSVEJ

6

.

2920 CHARTOTIENTUND

nl-


+s'c?tdnlrolo'1,9 sluo o:Dr

Afnfiryf-

oNnlNllroluvH) oz6t - 9 r:lAsouYorl NlsN:touorJ uld

-

dnuCIuo J.odfo

:)pecqacor^oH

'ouvDbry1a>ts >t&A>\PVl-

I

;N'1> vvHil Nlo 5\(33)+

el


epTE rc

KAaNE,t

DENES INSTALLATOR BELLEVUE INSTALU\TTONSFORRETNING ApS. Svend WiisbYe

TLF. 01 - 63 04 14

Atren 01 -63 0a t3 -02

-8t80a3

-

tlotionisl..,

lI#id*h\; jl ',^-

body-builder Du er lige velkommen i vort' 700 m? lakre motionsstudie med alt hvad kroppen be-

garer al avancerede tre-

ningsredskaber. Kom og la et personlagt traningsprogram. r GRATIS PROVETIME T

rB

\

,4ar1

vA; 16""

tl!

ttlrlEl 1o8 re f\hm9ttm

Ttba(

Tr.o -eB58t.

Salrn LtS

SPORTSCENTER,

,t

<AR.\LEIAT, i\

ffi.*'li

1

Wfrh

gSTERBRO

9l,,"LIr!-g Qb

\>qtt

ffi1

@,# _â‚Ź

F^m f:

a a<ry

Mffi.


ffiWffiffiWWWH

l"w

WH @ NI

7ffi

IgOJAC

tv/1=Trld\2i

q

,,9i LVfi 8t \

Nc(->tnf o,6l

t

av^j

luilNr)sluods ousurrso

a

r 3llatljt^O8d S|MC I -erl

'ue.t6otds6uru lElluosrad 1a g1 6o uroy 'JaqelspelsOutu

-erf apaJacuene 1v nte6 -aq uaddort pe^q lle peru .

arpnlssuotlou, allal zuJ ooz UoA I uauurol;an a6rg te ng

repllnq-Apoq rollo

rt

5or-aO -#=N-b\A{


rllTAAR

Alt anten nearbejde udfores Udlejning af TV og video

-

o

Eget verksted Samt videofilm

du ved skal vi ha som du eJ.kkert ogsl v

Som

lkke nok ned det, d auktion fredag d. t7 skole. Det er her vl g€rnc v Jerea egGn flagal1c, lofter el-lcr keldcrc, et par godc tlng, a.Dd ,-agcrtrylde. Dlaae tJ.ng kan aflcvc center eondag d. L2 I p& forhAnd tak.

V/JORN FABIENKE

ORDRUPVEJ 48 2920 CHARLOTTENLUND TLF.01 - 63 75 10

Seruicenter

v/Jarn Nielsen 1

I

. kl.

autoverksted/dekservice

kiosken bredt udvalg af varktojog autoudstyr. Desuden aviser og ugeblade, kaffe, vin og spiritus, tobaksartikler; f ilm, kager samt konserves. Moderne bilvaske-anlag m. 8 programmer Strandvejen 455 . 2930 Klampenborg

ol-642584

I

w 4b7/1

rutrtrrI TAARBAK MURERSERVICE M. B. LARSEN MURERMESTEB

TAARBEK STRANDVEJ 66 2930 KLAMPENBORG

TLF. 01 . 63 00 99 ALT I.WRERARBEJD€

a

gl,bin, milD (her eller med hlem)

ORDRUPVEJ52


w :rcl3gtlvH3ufn lIlV r0'J'Il 66me9-

tut7n9

U3IS N3SU

zg13AdnUoUO req)

lualq peru iolo

33lAH3SU3t

qBu'illq'Lfr Blta lalBr

!+

\

t1

.e11ete1g {eqree& .{e+ pu?qroJ oo.ZT ? oo.o1 ue11eu Feu ZT . p Srapuoe re+ue?do epT+Trd :1eq.:eeg, gd sere.leTJta rre:t tuT+

,8 9

6roquadurely O

rauuletEold g'u

f

'saruastro

'urlU laHru[ 6o urn'elJBI 'epqq 'rAlspnolne 6o toppa actruaslep/

ues3.

Jeluacl^

easT6 teura

. ep1.l(,q.re

s.rcp TT+ etnrq euun:1 erprre ,tuT+ epot .red 1e eraA oTTn:le efiT rcp luo . e;rep1e:1 r.TTe re+JoT pd ce e 3914 pel . e11etra1g uete 1;e se;ref 1e etl+s+a. ref elrr1 cure9 rer{ le re TT+ TTrr Trr +eC '9TO)[S :taqrB?g, gd oo.f,1 .T:1 fau fi .p Sepe.rJ uoTl:{ne t111ue;;o ue peto rerrBT T^ . +ep peu {ou e)1:IT uerE.Te.lterrrel Trt JorrBT perr geto +Je:plTe np uos ?+B +B do e11ete1.; u1p e^rq T^ T?:ts pa^ np rEos

]

Ur)ryflsufiIll

lurl!loop!^

lueg

pels>lren le63 oap!^ 0o nI;e 0u;ulotpn sorolpn ep[eqleeuuo]uE ]lV

,L


t2, !'lHEE WHEELS

kon vel- nok

i

cog

of vort londs obsolut re sidige orkestre. I ikke orkester tourneret

.l-onc

fest og stemning uonse: Flere ploder er det ogs: \*,i.$

!,:

herof en del med egne -fro |./HEELS vor netop -=: pioni st. WHEELS

of

WHEELS

er

meget benyl--==

c: : toire, som spnder fro :: jozz, donsktop ti1 cie s:

-et orkester i serklasse!

Skal De have jubileum, kongres, foreningsfest, halfest, firmafest - eller bare fest - sA er WHEELS sagen. WHEELS spiller et meget alsidigt repertoire, der spender fra gamle evergreens over iazz, country & western, danskpop, gammel rock til de sidste nye hitmelodier kort sagt: lige netop den musik De har brug for. WHEELS tilgodeser nemlig alle aldersgrupper, lige fra de helt unge til det mere modne publikum. WHEELS kan ogs6 - hvis der skulle vare behov for det starte under middagen med den helt rigtige dinermusik. WHEELS har iovrigt flere pladeindspilninger bag sig.

den simple gruncj,

store hol-or:c-::til byfester, jubi-ae: :: der er behov for goc --:: professionel mdde. D:: :med s& monge 6rs erfc::-: ndr de msder op pA e-- ,:: et s&don orkester <c- i: bestilt j gen og iger, --:i f lere 6r', og det s<- __: rundt omkring pd Donrc:.: 0gs& de

endnu.


'nuPue

uaJJ Jo a6uDul Jeue3s>l rsnu s>lJouuo6 od 6ur_r1uo +punJ oPUTJ +o ro aI)r ap uo arpun aTfn>ls 1ep 6o ,;o a:e11 T 1a11rds ep roq re+sej a6uotu 111 ,ua6r 6o ua6r +TT+seq rs^rTq ap +o sra6r1:n1ou ra p3. uo>l re+sa>lro uopos +a euroT>lar a+speq uep ue1 .qo[ +a od do Jepow ap rou uro JaTpuoq ua6os po^q pan,Eurrolra s:o a6uour os paur Jo+sa>lJo +a +o rlas 6rs :a6rs +a0 .eppu fauorsselo:d ua od larea:as 6uruploq_repun po6 Joj re rap ^oqaq ro^L{ rapa+s aTTo 16r:no r 6o :aeTTqn( ,ra1sa1lq ITI 'SlllHt't ra+3lo pnq roq raluau:a6uorrDToL.l aro+s ap gs6g

.rarpoTaullq alu a+sprs ap TT+ dollsuop tzzo[ '1co: ralo suaor6:ana e1uro6 ep or3. :apueds uos /arro1 -:adar +u.rroue +Iaq +a roq ap 1o,pun:6 eldurs uap Jo 'T'o ra+salourrrJi aro+s 1r1 1a11luaq 1a6aur re SlllHl,l '1 s r uord

s+er+sa>lro jo'lrsnur 6o 1s>1a1 pau doleu ro^ SlfIHIrt orJ lrdspnepold elsprs le6 .arunu au6e petu Tep ua joraq 'qo1 saue-ro r Tr+ +a^afq gs6o +ap ra :apo1d aJaTJ '6rs lpuolaq ap +epuoT r rolq,+asuon Euruuals 6o lsert lQo1s roq 6o ,+pun-r a6r: 6o puol +arau:no+ re+sa>lro a++op Joq rp lT pua arpuruJ a)>lr I .ar+se>po a6rprs -To +saul'6o "prr11rds1a,r +saru +nTosqo spuoT +Jo^ +o +a epuarel uros sauEalaq 6op T >lou Ta^ uo1 SlllHl,l

'0;s 6eq re6urulSsgr

'Itsntxtoutp e6q6r.l lp1 - IOp lol Aoqoq ore^ a|]

'unf,q op eJl e6r;

'leddruosref

'Jol 6nrq req a - rolpolaulq a^u als ? I+uno 'uralsenn

Jopueds Jop 'ojtouadar f 'ua6ps S-l:I3l{,$. 'lsollBq'lsolsoutuajol .

iasseHJes ! rclsalJ

ffiW

WMH

'm

stllHM

â‚Źt


,

1L

",ilrutShMl

TRAK:?@RE?E19 Xgeu TRA KL.

tilsas med pffeln Denru danshejagl .lgmjogte4 er bygget eftzr

113.,

gmb

s ej

khib s tmditioner

og har hjemsted,

i

Ksbenhaut

I{ANo/.Tq LuKKeT

Slap af - uS -

ver ahtiu.

fn

Tag en pause i hverdage4 pd, hauet og gd ombord i "Ann+Shipo". Vi lader shibets haptajn om at besuerc sig med, ansuu og beslutninger, alt imens vi tumlor med sejl og shoder, uind og vejr, - og lyhhebgt

opbu mturen

BRdD

gbmmer alt om huerd,agens store og smd. sttessfahtorer

/auo

6r /

p e r soni.i'gt sei bnds

HADI(IRV qBRGNDevin HEotni.rqes

PnrkrenRgR Hi

(l

IKKE lrsogRrrlqEs

{

,rsocG6' i

Ombodfr "AnrcShipa"

forefindes alt hvd et skib i deruu stonelse shaluere uds t! re t med - indb e fatte t redningsueste og andct

tyt til

"gestegasteme". Shibet er godhendt af Stctezs S,Libsrrlsyn tr'I sejlads og udlcjning med iltdtilS personen

"AnneShipco" km lejes for et remere aftalt tidsrum og hun for eet sekhob ad guge4 men alle dctaljer og o ui g e prahti s h e op ly sning e r han De fd ued ot inge, shiue eller sende en tebt til hap tqj nen pd " Anne-S hipco " /ros.'

Scan-S Shie* 7â‚Ź. H 2,mKG

Telelon (01) 39433 - TGr


gret0tg ortg - tregt xelol - eeer6g (19) uolelat N u^equaqoy 00zz apeDsplem3 ,6-2 6u;dd1qg-ocdlqg

s7,

6ugddlqS-uAcS

r< .TOY

.otd1r1 gouuy _ ?d uau tbl doq lU xqaT ua aPuas tana aauqs

'"tuy ppao

?t aO

wq

o8urus {1do aq s 4 qad at y no tonfioop apouau la?n? pD qo$7?s pa rot unq t?

to uuspa ,ID{o rot

sa

araua

t4 nq,, ocdlqsauuv _

tauouad g ptfpttr Eo spo{as

pau tululalpn

srbnnuoosH a

gabMUBoEH NrAeorr tt

Ju urCqr:sg11g sua3a3g n 7aq11g

to Tpuaqpo8

'-aua1nta1sat.,

19 tit l tpualtas fi 7u ost ad lapuo Eo a1saostutupu

pgolaqpu -pru pt{as?n

ANV

.tlilJots ,uuap

atan

',,ls squluot !qlg ppon\Io

"ocdlqgauy.

?d

pogu/O

.tuotqotssaqs ?us Eo uol.s statoptaaq uo qo nwuE? 81a4qt7 to - ltan Eo ptta

n

,apoqs Eo l!?s p"u rqunl suau! tlo la8ulqqsaq Eo

mnwpu

uto u !U_do1

opa

Ec atansaq lD

g

s7 aq1

r?pot tA

\@drysruuv,, !proguo

gE Eo

pnnl

gd uatn1n aaldo

Tta8opranq ! asnod ua

toJ

'nuloJu' t4 Eot -1o dols

lonpaqsx

!pa$uaglro! to s quoE

rrruutlputs n1to

la ptiiq a91qn 7!al8o[e&.

1Eo[oqsuop euuog

{as ry*taq tu Bup{a8

ru

fit

svs

sa?t tt0il"a@.T&?run

@fleEu@e;

snft

9L

rfJ\-+

1L

^A---


DEN KLARE RUDE - INDE OG UDE

NORDKYSiIIENS VIIYDUBSPOLE RrNG

,

ors32966

v/ JanRasmussen, Strandvejen 847 B . 2gs0Klsrrlnenborg Telefontid: 7.00-8.00. Ew. afbn"

aoaaa oaaaaaa aaooaaa

Z r REN.,ERING t::r at lsoLERlNG : JZ#g TAGAR BEJ D E -uD&I OMFORANDRINGER I +*Ur MASKTNSNEDKERI H

I ! I I t

I Nordlrvsten's I rrmrui'- & Snedkervael*s I

I

veObek Stationsvej 21

I v"ou*t {- rl F . oz-89 17 20 -

2

KgBMAND

E. BRYGGER TAARBIEK SI 2930 KLAT TLF. 01.

PETER = Tirbek havn. Den idylliske klynge af huse ud til @resun4 hvor man stadig kan hdre de gode, gamle fisker-hrstorier over en pilsner ira flaiken. Det er her beboerne bliver, fordi der er sidan et dejligt miljl.

Lyngbyvei 237 29OO HelleruP 01-6231 13

Trf .

Taarbeh ?hapne-Jtiosb l: lt

N'l'l iI I ll

sxosea*ct

63 05 41

L-


ff

--

t, s0 ge "rr^Ursoxs

It IllI,L

N

rII) tr

?08089-[0

-

rgz9-ro'lrJ'

dn:a1pg 6657 197 fanAq6uAl

'J'lI

cuoSN3dnvlx

0862

8r T3AONVUIS XUSUWI N3SN3UOS U3CCAUS'3

tu3r3n

oou-u3gvl

u3r3d

oNv[,uggy oz Lt 68-Z o'J'lr

*'

096z 'LZ fansuol]e]s

r€qpen r€qpan

palsrraara>rpr"t#;ffi* I

'hl'hl lU :IXO:INSNlXSVl l U:t9NlUONVUOIl lO SSHVgVI :lO f

9NlHl'tosl

otoooooaaaaaaa aaaao

r

9NlHlnON:IU I

ar r0 79 - r0 .JIl punueBolrBrL)0z6z

"":";I#r.fl,jj,

.tla?JB .]^g .cr Broquadwlv0g6Z . g:rt

ffi

apuerqrqil..;,"rr"Y i ipa^oqs^o{s

I 1311s{ 31pe1s re

laq

;,

gcn co go.\l

l


'furDsTED4'Af,.. optogetr for at vere med I prsnierlngen af optoget ( nlndct 1o personer) akal vere <16 I hendc senest tJ-rcdag d. r4 nal 85 kl . LJ roo. Nlels Jensen SovcJ 4 293o Kla.np. ol 63o74t

TJ.1neldl.n6 tl.l

HI

er stedet, hvor man ra

Gevlnater 1 optoger er: 1. pramie 2. preemie 3. premie

2.ooor- kr. I.Joor- kr. l.ooor- kr.

enten det drejer sig om s": eller en hyggelig familie'e de smukke selskabslokale' vi modtage selskaber f ra 'l personer.

Arets menuforslag

Enkelt prcmJ.erJ.ng: 4. gange

PETER LIEPS

2oo r -

1t

Velkomstdrink St. Raphael apansk Skaldyrssalat eller Surbrod med Graved laks

kr.

J

*

Helstegt Hollansk kalvesteg g: eller helstegt dyrekolle fra Qpetr

Entre:

,(

r- kr. Io,- kr.

Voksne

2o

Bsrn

Omelet en Surprise eller Appelsinsorbet

*

Hertil husets vine serveret ad lib

*

Kaffe, 1 cognac eller liksr

Ksb af madbllleter Steaks - salatbord

a +

4or- kr. der serveres !'Iue t .

Der kan ksbes ?oast - Palser sodavand tlI rJ.mlige priser.

sL * vln

og

* Natmad: Bayonneskinke med kartoffels:

Brad, smor, blomster og lys in rarr

kr. 310r-

Ring og hor om vore andre tilb

AeeNr HELE Aner Lukket mandage Taarbek Strandvei 1@

.

2930 Klampenborg Ttt. Ot - 63@96 XAIE HJORT

01

.64 07 86

2930 Klampenborg


Oroqueduegy 9967

98 20 ?9- t0 a6epueur laIInl H rN38Y

96 @ e9

. t0 'II

oioquedurcD

I]UV !r]f

'pnqlrl aJpue arol

''o

t.uo

Le

roq 0o 6urg

r)nr'r

'1cur s{; 6o ralsuo;q ')owspilg leleslallouel pau aIu!Isauuor{eg :peuJlPN

*

to rrT,r + IE seJeJtJsS Jap

{<

ro>lrl rello ceuOoc

.J3ST. Je9Tgl . + a,r.I

'Jf{

-'ol

I 'alley

Lunllqll pe lalaruos aur^ slasnq IueH {<

laqrosursleddV ielle aslrdrng ue leleug

*

'J{ 'J{

-tor '' oz,

uaaeqar{6 erl e;;o1ar,(p 10e1s1aq re;1a pure6 6a1sa,r1pl

slel pa^Bre

IsuelloH lOalslaH

*

pauJ porqrns

ra; ;a 1e;ess.r,{p1e1g lsuedep qaeqdeg'lS Xul.rptsr.uollan

986t 6e;sro;nuau slorY 'rauosrad 0ZI-0t erl ioqelslas aOelpotu rn uel rolelolsqPlslas allnus ap | 'lselalllurel 0;;a00,{q ua rolla JnlAoIs uro 0;s :e[erp ]ap ua]ua 'sapou uPuI rolr.l 'lapegs ia

snH

sdil] ulJjrd

'r{ -'ooz 'J{ '.f,{

-. ooo. T - t oo5'T

'r}t -tooo.7

riLoCg To .due1y oe6z

tilp tepe.r14 +ceue (.rauoe.red oT +epuTrr ) + T perE eral +B roJ .

"'rv ig

I

'6!


7€ ...

,(en ,ille sp,Z/e76/lo/t/

ved en 19+ anlednin[l

hvilken sou helst iipiir." ;es serne

aader

C;-irl"il.t. KI,AVER

EL.ORGEL .i

F&E=

SANG

-74

EJVIND

BRECK

fr-1

x,

Taarbak

-

EtraadveJ 4I oL 6)oZL)

tlHi-z

s, F !1

L

ANToN GUH'LE & saN (,1.A

Str;rrrdrci

.1.15

I

R

. :910 Klartrpcnborg

tI. 6J 0t .l.l

\'.lu fud -J-

Taarbek Strandvej 54 (01)

630084

--

=

r,,,

t'\( \.,-t

REKORD RENS & VASK

=

!l [liTRI:

THERMORUDER

DEN rens FORNOJELSE

-/ i= r-

4:- :

E=

t-k f'; 5$ H.{ h-f

,b

!

i'.


L-.

Btq

8HE

fil= EiH EHi

tE:

>z

t

,fi f\ -

t.rl

<k ea

l'h= -a G)

o (f

x

:l-' !_1.'

-? a. -' )ir

rnt r

..

USCINUOI\U]F

[fiot9 . 0[6: j::

;t()qUidlUnl\

:IU]S:II\H\:

-{

T

s'v NOS ? E'IHl-lD E']FiOCfE}]<

EQI<!4

TClHo:oonli lrrlz]!Sti,Ey n!cFlnb osE-trtr:h> lFInF]t l<n5 3>xHr]or,l

r

-IITUCrI,FJHE !4trcs trrl.qzH(o

zrr-l

Oona;

Ilrro'l',F ryTtrE(frI,tu3

Z Xu

EJrt]

(f € r'J rt

'i'E HsI

l'{ x U]

': frj

SZ

LJ

H

:EFl H-

.H -v:,> -l-Ot'E:E @la.J FH Hz

?€

e\Lo{g ro 1t7 feapre.rlg

IeqrEeiL

:

xcsus (Nrnfg +sTuBTd

I

TSCUO.Tg

us^\/aX

'rriS"3'I";39 i:i:i ?7'

i7)o7r/

LT


-l t

.:

I

TAARBEK FLAGAI-le's HIgTo BlE. Ta=rbak flagal1e blev indviet pi grund-lovsdagen den 5 juni L951 med ksrsel i hestevogn gennem byen, iodbold kampe, folkedragter og meget and

et.

Initiativet

til fIaga1len blev taget af

Taa.rbek

ffi

Handelsforening ved. d.ens energiske formand- Vald.emar Jacobsen. I t97I ophorte handelsforeningen, men d'et 1ykkedes i &iene op til 19TB at opbygge en statte-

I kreds for flaga11en,

F1agal1en bl-ev som en fast tradition still-et op p& t<onfirmatj-onsd.agen, ligesom f1aga11en he1 e1:-br d.elvis indgik i mange forenings og pri-vate fester i Ta:.roek, Der er gennem 6.rene ud.fort en stor ind-sats fra mange sid.er for at holde flagstengerne under tag sikie malingen og kopper samt holde flagstenger-

Maj mer

ne tarce og glatte. Der er optaget en film om fIagallen lndvielse ligesom d.en rlrlige opstilling blev anmeldt i Tairbek Nyt. Leser man disse anmeld'elser igen* nem kan man se at vejret pe Store Bed.edag konfirrnationsdagen, har for vane at begynde i so1, men slutte i storm og regn. .lleretning og ud.rustning

af flagallen mined-e mest af aIt om bjergning af sejl ved Ny Found.land i eldre tid. ifange nedtagere vi]- huske d.e glade timer i Kjeld Rasmussens fyrhus efter nedtagnlngen. I 1981 gares der en stor indsats for at bringe flagallen i bedste orden ti1 15o 6rs begivenhederne slut pA. Aret, d.et er sangforeningens Loo irs da.g og ltrie1s Jensens 5o tirs riag der tenkes ved ned.tagningen

Pi'

fortsattes

-

0stertro

BAIYKOSPIL

Sportscenter Glwf,,

side

Helsbeg lakse:::: sauce Jus. eller Oksebotruf mi --e;-:* dagens garnrttr:a.. VaffelskAl E .=tllsrnagt a/kar.t Henholdsvi.s f or 2 el-Ier

.

:::. _ :=:

Abent fra H

I Klrnp016aG

Onsdag lukka Enghavevel 16,

24

i

Taarbak ldratsforening

Ilsttrtilmmilfrg!

Frlske allkas;a:: m/sauce Eausse-:.:

BRDR. DI

6d& havevel 2


86 98

89

T, faaeaeqa.r e|,P,el//,sP/,',,

SN3S]S|NVCI 'UOU8

ifrapuru, 6urua.rolslerpl IeqJePl

!Tldsutfitw

.

998019 to '"^*?tl8o?]3f ,fi"ffi H,'il,?L,r"S3"uu,=

'r)r-,Err

.JellarCJaTTeZJor

Bo

_,Eti,riJprJq"li

. Tauel/u 1?eus111 sTopcEc /n Tg>ls1"grgur1 .

aJn+fuJp?

suagep

acnp6J aqqed/ru ;naoqa s:16

''",

l3JJi rapp6w/u TaroJes{eT aaqelag auTTessnEr

"r.ar"11f"'il:;1:

nuou furrn

w apTs se++eslroJ

sa)iue+ {op BBp srg ooI sueSutue;og:Bues

-equoir.18eq srF oEr Il a8ul;rq +B roJ slespuj .ue8ulu8e+pou Je T rouiT+ epel8 op o4s srpTa r pueTpunog I +T€ J€ +sou apourur ua SululsnJpn Bo Butule.i

uoul .Tos T apuf8eq 1e -rTJuo)t Sepepeg aro+S .-.ue31 roslopTaruue e T +pfouue ,re1q 3u-r asToT^pu1 ua11e8e1g:

-.:e8uels8elg: epToq +:E 8e1 .zepun eu.re8ue1s8e1

eJJ s+ESpuT JO+s ua

e1err1;rd 8o s8u1ue.roJ: 3 Tar{ uaTTeBeTJ urose8ll +oTTT+s uoT+TpEr+ +

-e++s+s uo e88.Cqdo +z +op uou .ue8uTr:a

-{{I

"W

-IeA pueutroJ e4s1E.:e: teqre€[ g:e le8e+ ^eTc. -ue le8eu 8o .ra18e4

ueuue8 uSolalsaq T ue8eps.rrolpun;r8 ::ci +e-,-

.fIW


,!2t

I

Tiden har ta, jet p& flag og stenger og nu er tiden ind-e ti1 en fornyelse. Gennem E'rene har Niels Jensen og Viktor Flenriksen arbejdet for f1agallen. Det er da ogs& Vilitor d.er har bedt mig om at skrive et par ord. 0g selvom jeg nodigt slipper vorkoj og vasketsj kan man jo lkke s&dan sige nej til Viktor. Det er vort hAb at dette arcangement til ford_eI for Taarbak F1aga11e vi1 blive forbund.et med. 1ykke, s6ledes at dannebrog fortsat kan veje langs

SKJALM" ADVO

La6leissttedc

,

1451 Kebenhavn K Telf. (01) 13 61 23

Taarbek Strandvej pei konfirmationsdagen. Ingvar ldieIsen.

Banlo- huertirsdag ld. tg d ilylyng[ygf,rd

AuL\nXS-Installaffi

ooo

Taartrek Srnurhg

Tt .J.XIo Klarrf Tidefon 0l-63 OO 29 0492202s,

Arr. Taarbak Socialdem. Forening og Sangforening og RadioHub For medlemmer og pArorende. Kom og spil og vind

SIDSTE GANG D.21 MAJ 85

s

A

I

TAARB/Eh }.I{'TIDSCENTD}T

SAII{BA }'ORSTE

TORSDAGE }'Rrr KL

Gr\NG

SIDSTE GANG

f

8. 9.

.

19 .

30-

20 . )O

,\PRI.L MAJ

HJ/tLP TlL SYNING Al' DRI\GTBR KARIIN LALl,A OG VINNI VIL GI)RNI) HJ,â‚ŹLPE

TID I'IANI)AG fi; oNSDAG L STUITN I 'lAr\li.tslEK I'RITIDSCEN?ER BEDSTD


@Itfrt gotmlJ z0 e0 gB- t0

ffi

y 59 leapuerls leqrpl

M lt i I

tl

eeSeXpou aegu111y1eeg

ruloxretstrYuI ?

&I,ISf,oT8

HSJNG OSCI TJ IH ] \: = CY(ISNo {)Cr r-,:

sd'I3/fH GNTIAC 'ITA T!(\ . . ugJc\.,HC {- :

ot

yrtsttolg - tNoa9 - rgnar

1^lNtJIN3C

'

o

z

- o{.'

tvH '6 'IlHd\' '87 61 "ry vH.'r ?r l{sJN.qcsctT.[.

98 rvn LZ' 6Z OZ Z6

'l tl-t

!

pu!^ 60 60 ruox ' llds qnHo!psu

I

'O uoJal2l 6i7 OO gg_IO (XIii? Aa tlqrrer6 )p<ys€l

6ugue.ro3'ure

fuoq.urauey

rys.rBrl

prE0fi[Eur

-rotnlTslst{-s^A?rry

90 zz e9

(rc) tat

ez t9

anguedueu Oe6Z g lercpun1s1apg

x

le^lu

€t (to) 'ilq

lgtl

u^equeqox epertsslolseT

I

fiupsrll 'uosToTl.I ,relBu1 'uo8ep suoT+ Ern"i s8uel efea u€]i +€s+Jo -Ar(t pou +opunqaoJ e^TI TopJoJ TT+ lueua3u€.rJE ,JO+4TA IT+

uE4 [o1e:1sel 8o

(H) MTOAOV

/v\o.1ng No^

fa4ar.,tt

89 'p.ro .red +o oAT ro+l1T1 gsSo €p ro +oO . -ITruoI{ .ro+4TA 3o uosu o Jo nu 8o ;re8uels

hl-Ivfys

Z,


Taarbak N

Y

EB @$

:t,.;,iirrr

-*

iT

-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.