1984 3

Page 1

ffi#N

6u!ueJolsl€

s$it

&car{ 1A/t

co

JVNUSIfl{OS S}{II.I

tiSs-I=_:

Ngq I :r:f

:

JfSrulSnlX I UI^_j: SUOlt cAH NSr{r,[vS USOC|I{ ftr:__:3] s3uo]1 rjt tlaslds .t--?::_ =:: i

'?L-lx

rln

'n s3 u3

?Cl lXO NUEUUUI NAN

'/4'G I:

'c?oN


taarbakNYT TAARB/EI(S SI'{'RSTE AVI,s

GRTJNDEJER OG KOMI'NAL}'OHI'NING

TAAItBTEK IDR,ETS TORENING

TAARB,tK Sr\NG!'ORDNING TAARBAK SEJLKLUB TAARBAK

"

BRAGT' "

TENNIS KLUB

chefredaktor NieIs Jensen sovej 4 29Jo KlaBPenborg o3 o7 4r regnskabschef UillY Nielsen srrvej I 29Jo KlamPenborg

6) o') )7

v&g@ slt

ff,

Efter at hve: af par:e : & Ring,/Berndorff sejren hjem pa erE= - ' af Claus Ibps@-Jensen og Else Gcrff :.Hilcl*. Straks efter afviJ<lingen ai ::a!-r=. scrn sadv-anlig der var flere ti1 stâ‚Ź& 't'

r

tufetrrf u (her eller med hlem) ORDRUPVEJ52

Viktor Henriksen domusveJ 4 z9)o Klaml>enborg 6'l oI lo annon c e r sovej 4 29)o Kl.aupenborg 6J 07 Il1 tryk; Taarbek TrYk

KOBMAND

I

Arrtv\6-Installator

Irar:sOlsqr

'Ihartrek SuraffhLj Tt . ,J.Xi/JKlamperrborg

-

MEJER

E. BRYGGER SORENSEN TAARBIEK STRANDVEJ 73 2930 KLAMPENBORG

TLF.01-630304

it-ilf . 04 92 20 29

Initiativet fra sidste ar cld<rrngfoi:trJ8 r/aet et ti1l@bssQzldce, og liEeleces - ia +iv til en elGtra fest ved 5ps61g5 ::=-: en turneriag, kaldet lrcntplds'ls ''*---:< foregir den 28. og 29. septs*er .1;J. Et af klubbens nunge8rige rledl,ry, -. i a-L1e-sarnens-Carl, Carl Sk6nsErec, :yi-L Carl er stadig lEget rorig cg fri-i<- ;ned slne C;anle-Ane hlstorier (h:: -.=. .- r ca red slne Storm P. historier, '-: lade. sargstqnrerne fe fuld uC:t1ldt iar, si han har iJ<ke delt4et ;*-q han vaet er1 flittig og ivrig tiL*: E vi fortsetter ned at holde baEqE EE c Innr Lange bestenner alene vejrEt, E E efterErsferien. Tilbaqe er alene at sige al'le tak fu a \rer f6rst aftnldt i beglfndelsen af e. q

rraefglse

Cm.

DEN rene FORNOJELSE

Telefon Ol-C3 OO Sg B

I skrfi/edle sturd er udendOrssascrE:'Fl r veret en dejllg sesor, oreget af pd =brrnerirger er blevet afviJ<let, &r s:j:. netop nu I en reek-erxl ned rasser aJ =:.r

Bj@rn Bald<erud.

fr\,btn, muu

Brian OverbY soveJ l'J 29Jo KIaEPenborg 6) o'l ou

TEptt

i en regnperiode. Trlrnerirtgen der er Er urder lq;ndig ledelse af s8vet hgvr- : * dcrmer i flnalekanpen, en spu'der& -: Hargrethe Ri.ng og Curt Bern&rff cg =! '-

VtEoLfMSBlAo'nOR' Trr,rRBiEK

raarbek

REKORD RENS & VASK Taarbek Strandvej 54 (01) 630084

(:liN'l'liIIll 63 05

s*osen 11


arar:Eru

o[ .re raurD{

Lr 90 ee ?)r^u3soxs It Il:I,L N

IIL

a.E

.raqolp

,9

r

,lsolor]

uorr urSet>i5

,800e9 (ro) ta^puPrls

Ieqreel

3S]3PONUOJ euer N3o

.uaTraJsrPra+Ja .peuEur

q ,roI

)sv ? sNfu ouo)t3u

'r{Tuols .uD esTaTappar 1ap Ea,r ,:-e ar(u 1ap g:e rreslapr:,6eq T ?plc['lfe 1s.rp]: ta/r

-r1q ue6u.rpres:o;TErar€o iuoses po6 ua ror: )tEf a1le a61s 1p arrarp :-€ a6pqn& 1r1pu1 6ue61

auu$t 1e retald 1a rrau rlarfaa a(re1r .rarualsaq a6rr[ -ro

pqr

H

pTT a>tltdls 1a arqg au.raueq apToq T ?e par ry+1es1:oJ TA 'sppTd sTrEC prJ rdrDIsTrf 61:n1 6o 6T11TTJ tra lare/r uEr{ ra; p1e6rra6 TT? u€u ,au.rauEq Ed aaf+fe la6slTap e>pfr req uB,{ Es ,:-rT lpTT ueq 1a16tas 1af/frloq rsq a.r.Ee^seo .6uTustqpn pTnJ El au:aruals6ues _pv1 6ue6fa

T^ {sTfJ ueq uD6a6TT ,raT.:ro+sTq .d uuo+S auts par 60 (uxeq jrp TxpS pp ,ape.raTre aptrofpTp rp^ um{} -raT.lcr+sTr{ auv_aTurEg auts pqx rauauupsuD)tsTuuo1 arol:a:pXr:1 uq{ .)tsT_rJ re6u,{s

60 6TfOr 1a6al 6;py4s xa f-reo 'jrE 0g ,g6t -raq.rE^ou 'ot rlgp xeprxJ ,up.r+suB){s r_rpc rTrECEsuaups_arre ,rafrlETpax -saroA ,l ..ru ureTpausaJrp *:qq"Trf nu a6t:ga6ueru suacffnp{ }e ?s uap :p6a:o3

,080e9-t0 .J-tt

cuogNsdnv-r) 8Z rSAONVUls

.6u1r.opqdo er+sl1e aur€F, pax 1re.r

,ap

-

oe6z

ONVtlteO

@qea z9r3^dnuouo

1ua[q paur ralte raq]

q Elll'ltlg'lE

.

Blraralpr

pTffe ra lag

1a6e11ap ap eq rap pua apsls fT1 a-raTJ f,eA .r€p 6rTue Ses uDs 6111sa1 ua T^ ?pTor{ auraTeurJ JE u€6uTT:{T^Jp ralIa s{E.r+S .riofng

''og $tq

6o uasuell 61q1a11 a6er4 .ra^o J.ropuoo 6TA 60 usuef_aos&ttr| snstc Je ua)pprfsorJ, .a{eJq_aT? u€ nupuo gd ua[q rra:fas g1:opr:rag/6ufu +

AaTq

+rrl aE

x:u8uwl. .3

NssNtuos u30c^u8

lU3f]W .e2 'er

0wzt9-

.pg6; re4oldas .62 60 .gZ

ue6uplryagg '6qreurril-1s6q 6o 1sa3-1s6.{ sT^spTcqr-rar.I ?apTsrt ,&4ra*m1 .,a pan ?alatrrctruo{ .ra rTq r.relsad '6urr4n1s3:e strsuosps pel lsoJ prfs}fa rra TT? ATl -eTlTuT 1a6eq >pr1 T f-E lapue .roJ rap :a sape1a611 60 /a)pt1{lssqoTTrl +a ?a-Ep :pr ue61 Jsrl ,,,auEq rroqBgNufiJ.wscvosuoJ6irrD{uD r-E a+spTs p-rJ fa TlETlrEI

.atrrapl€ur roAq

lapun

jrolJE .pnra+{Eg urotg -aTEq 'a{Pxq-aTl S fas Aa lapun^ 4aeq anar:ed r'a q Je 1e 60 qpTulr{cs lEre:rg tre6:@g aprs rrapup ury gd 6o J;rcpu€tr +mC 6o ftrfU aqa:6re.I ra6u1 apls aua rr€p uretTau qcluu apwap-eds rra ,r.ra&E{aTsuf} r -rautop EoI rrdpnsap re^ aluaeu+spTs .uassql uuTd uD6 epuaq Ta^gs Jp asfape1 61ErI:1 rapun 1apfr.AJe AaTq .as1epuTg:do,, splourg s1:ql ra r+ u€6uTrauJr[ .aporradtr6an rre 1 trpTur larpr\ :eq a6reJ TA utc/qas ,uplslo6 Ie rasspru panl Era_{aarl tra 1 nu dalau ua6ugreuml sTf,TG-pTO 6o sloq_p1g ,afspTs uep rfap11^]p la aTq ro r:eftrfrerlrrq a6rlgreg .c{s}ts:}pra,r*{ rPq lao 'aup..\sap ,TqfoJ

.fo 6ugr.lrr4s po6 Jp laEefci ,rr@ 6TTtap ua ?ar^ 1e peA ,96I ua]oeEss-roplr€pn ro punls apua Tx){s I

'SINN 3I

E

t^N

)eq.,eer

ea-TT

I ra

t


TENNISTIPS.

1.

I sldste nunmer af"Tirbak NytF behandlede jeg serven: denne gang fors6ger jeg med forhtndsslaget (forhandsdrivet), men fdrst mine 2 permanente punkter:

1.

DISCIPLIN er noglen til endellg succes 1 tennis- og er i lige h6j grad et sp6rgsmel on trening som dine slag. 2. Husk under spll ALTID at se pA bolden (AI,TIp!ttI). MENTAL

se

Forhindsdrive. Porsog at fi fornenmelsen, at forhtndsslaget (forh6ndsdrlvet) er et svingeq!& s1ag. I sarune /jeblik bolden komrner over nettet imoct dlg er det din hensigt at drive den tllbage med en svingende ketcher. Arm - krop og ketcher vit (mA) 1 samarbejde udf@re en svLngende rytmisk bevagelse. Prgrv at fornemme, at svinget brlnger din vagt fremad - 1nd i slaget. Det letteste sted at ramne bolden (speclelt vigttgt for begyndere) - er ud for den forreste hofte - lige efter bolden har passeret clet hojeste Dunkt i, slaget. Igen husk - taL med din trener. om detaljerne (kropstllllng i forhold

til nettet - fodstilllng o.s.v.).

OLE THORSEN.

TMRBIEK SEJLKLUB r/bd6,n

I

DAilSx IOR/ETS FORBUNO

Vl har folgende rent lnterne efter&rsarrangementer i. klubben - og haber aaturli.gvia at se oange medlenmer til disse: Lordag den 22. septeaber : Fariliedag med kapsejlads og fisketur og ikke aindet - ma66er af hy88e1i8t 6alrvE!. : Crazy Cup Lordag den 5. oktober Lordag den J. novenber : Standernedhaling Specielt for juuiorerne kaD vi oplyset at lade;rne or aandBkabr--o6 J,:siora.sterBkabct Be jLes 29/50 Eeptenber venskabssejladsen ned K.D.Y. 6ejleB tr./t4. oktober 1984 navigationauudervioningen starter onedag den 24. oktober bidene tages pi land i. veekenden 2?./28. oktober. se j

-

TTNruISTURNET

I Ar har der veret g&ng 1 turncrln5 Hange har deltaget. Handikapturnert festllg optakt PA en af Jens Kaiscr turnerlng. SLdste trs flnale blev r Bresk. Dette .[rs flnale af Steeu Jc Yl havde to hold I llden 1 SJallanc Jcaper KJoldaen klarede s1g flnt ol 'lm{DIG{ ledâ‚Źlso af Fl'nn Suenson og rykker op fra serle 8 t1l serlc I(lubneaterakaberne som I' Ar klogt r af vor f1J.tttge og dyktlge tumcr! ErJ'k Reluert, Erik Bledel, L1ae Fn RESI'LTATER'

Eerre Sl.ng1e! Chr. Boaorup over zrl E.rr. Slng1e O1d BoYs: Ole Thorsca Ecrre Sl,ngle B rakken: Flnn Sucaso'r Da-oe Sl'nglo: Jytte Boserup ovcr Lll Eorre Doublct Jecper KJeldren/E. Ii Dale Double r J.Boserup,/Blrthc clau'r X1x Double: S.Helae/Ole Thorsen qvr JunLor Drenge: SLuond Sch.al'dt ovcr Juni'or PJ,ger: Ilvor blev 1 af? ef lndlvlduelle Taarbek Tennls rale I lr flk selv og broncc vcd dan-i henholdvle he*e double og n{x dc.oi Jytte og Chr. BoseruP vandt Xordr, ?ak for


ffi;#10

'.o"rr"'lll':I;ff .ii/.rt

r,96l raqo+to

.requalrles 0l.,/62 se]Llse laqB{cr.+rrrE

ipnqfil sll8r6 te ?J

'nu.nps;

Sutleqpa:: i--

1tTIe33.(q JE JaggEUl - lspE:E ., .rn1a:1s15 8o spelIasde>1 pau 3r:;: .reqgq 8o

- uaqqnTl T Ja?uaua:;=:

uaBJorIJ oTo

uosesetul,reuJn? po8 ue JoJ {eJ, ueryirr g T +aqE{BJe+6autapuE11afep..ro11 lpurl drueaog ..:qp ?o e1q:(1 .aTqnop xTE ?o afqnop erret1 aT,tpToguag T Jeu€re+ort JoJ eu.reqB{oJe+seue{J€Eunp pea ecuoJq 9o lrloe >1TJ J? T uaEl ues.roqJ eIO seulau ut{ rel€+Tnsar sTuueJ {rqre€J, eITenpT^TpuT JV IJE T JLeIq :o,t11 :re?1d rolunlr .{coJE aseel Je.lro lpTErIoS puoETS :e9ue..zg roTunf .dnraeog .,rq3/dnresog.f re^o uaaJor{J e16/ee1eg.g ! aTqnog xTt{ ues{TrapeJJ e6T.I /ae1e11 afuog .re,ro uaaneTC eq1.r1g/dnrasog.f teTqnog erreq .t.refqe1 .S .g relo rtoTrTO .O/ueeplapy:redeel tslqnoq erreg /fepcelS .u66r{TJpe.:J esTl rerto dn.reeog e++,(f :e19uyg eureg .+pTrE{cS puoETS Jolro uosuens rruTg lue)1r1cJ g e1?u1g er:eg 6setr{ed euaf Jerro uaeroqJ e16 :ez(og p16 e13u15 e.r.reg .{cTrTn ITre relo dnraeog .:qg :e18u1s eraag rus&v&.lnsgu

.uesroprry uulg 8o ues{TropeJJ osTT .Tap@TE {T.rg .lreETaU :ITJg JasTty suaf :Eap TT1 {?& .31errpne?u;JauJn+ o8T1nr(p 8o e?;1111J Jo,t J€ aT{T.A'Je rralq .ueuoses pd luas 1?e1 .rea 1to1:1 rE T uos auraqe{sra+eaEqnTx .SXya,IT1;, .L aTros TT+ I oTrae erJ do re)f{.(r to aflnd sa:ap JB rapuT.i, r? T ua81 Jralq - uoauans rruTJ J? e6Tepef rOIgN-[,r{x rapun +epTor{lepuv .t eTr.s T ltaTq ?o gu13r 31s ape:n1q uoopTofy ,re<Iee1 Jr, lepcT ploq elrrJ{r,{.uo0u1:eu:rr1epuu11ef.^ T ueplT T pfoq o+ ep^Br{ TA .uosuens uuTJ Jerto tJafqef uaels JI, aTeuTJ sJy e+la( .{seJg essEl ralo uasJor{J eTO Je +apunl ,taTq eTeuTgr s.rg a1splg .8utr..reu-rn1 -denlpunq 1?u1a11a:1T+ +po8 .og ?o rasTrll suaf Jp ue ?d l{?+do 9y11sa3: ue rreTq rE e+spTe ErJ uaTeuT3:sBu1:au.rrnldp{Tpupg .1a8e11ep :eq eSuep '+JEls suauoses e..:.; a?y1 s;uua1s3u;:ouJn+ T 8rn:8 le.rerr lep Jeq J? I

'?g 'U39N lU3N501S INNSI

.NesuoHJ pToq.roJ

r

910

6u111r1sdo.r)i) au:e::

'1a6E:s: ralg:a a611 _ alJoq afse::c; fTsTcads) uaproq ounue: fE

-

-

=3.

16an u1p :a6u1:q ?a6uras : apua6ulas ue a.r6l:pn apiaq

.raqclar{ apua6ulns ua p3E a 61p pourl latrfau .raao .raurloy (1e^T.rpspupqroJ) ?ase:s!

1a

re

'Jllll?fffii-

u=

.6e1s aulp :cs ra 6o -s1uua1 1 saccns 6:;:

a6TT T

aluauPur.rad

z auTut lsroJ uaE j ( 6a[ apa

.re66srol: 6ue6 auuap :uaA.ras


'IANKER TOR GENEMLI'ORSAMIINCEN.

TAARB/E K GRUNoEJEH- oe KoMMUNALFoRENTNG

P& den ene side.

GeneraLforsanl-inger i dagens Danmark er 1 alnindeJ.ighed ikke noget, der optager sindene s5. forferdelig meget, hvis man skal donne etter antallet af fremoodte. Lad det straks vare sagt, at vor f'orening son oftest kan glede sig over et fremmode, der al'andre, lignende torenj.nger betragtes med anerkendelse og rotske lid.t nisundelse. Irennsdet skyldes vel for en stor,del, at vi er en 1i11e by, sou er geografisk noje afgrenset, lidt indeklent mAske nellen skov oF vand, &en netop derfor ued lalles vllkAr i mange henseender. Et godt frenmode ved en generalforsamllng er en forudsetnj.ng for, at nedlenmerne kan sve deres indflydelse pA f'oreni.ngens arbejde. Generalforsamlingen er hert enkelt torenlngens vigtigste arrangenent. Her skal nedlemnerne bedomue den Eede, bestyrelsen har foryaltet slt arbejde p&, bade hvad angar de skononiske dispositioner og hvad angAr den n&de, de vekslende opgaver er }ost pA. Kassere_ rens regnskabsafJ.eggerse og formandens beretning skal vurderes, og nedlenoernes mening on bestyrersens arbejde skal 1 denne I'orbinde]se gerne konne tiL orde, saledes at en llni.e kan legges tor fortsat bestyrersesarbejde i overensstemmelse med nedlemmernes ansker. Men nedl,enmernes deltagelse i generalforsarntingens debat har ogst en anden vlgtlg funktion. Det er en god nade at Ia kendskab ti1 hinanden pA, og dette kendskab har betydning, na.r generalforsamlingen skal velge bestyrelse. PA den anden slde.

ovenfor er nevnt det forhold, at vi er et 1i11e, aI'grenset sanfund. li.dt 1 st1l ned en landsby. vi har skolen son vort forsamrlngshus, og nar vi modes der d 9. oktober, vir det vere heLt naturli'gt at slutte af' p& en hyggelig na.de, hvor nan far leJlighed til en snak med de onkringsiddende. Der vil derfor bJ.ive arrangeret et kaffebord efter generarforsamlingen indenfor de rsneer, forholdene pA skolen nuliggor. 0g noget helt andet.

r forblndelse ned den forestaende indforerse af naturgas her i radet, forooder bestyrersen, at der er et behov hos borgerne for

onen

nErnere orlentering otr nB:.j.:a:, at stl1le sporgsnAl i deru:a :: Bestyrelsen har derfor ::--j: turgas I/S on, at selskaoe: : v11 redegore for spargsnl.i ;:: bok.

Der er sAledes trange 6c:3 ,: liugen d. 9. oktober.

TAARB,EK GRUNDEJER-

oc KoMMuNALFoRExtrc

T-j.1 uedlennerne.

ordinlre a::=:: tirsdas d. 9. oktober l;:: . I-oreni.ngens

Dagsorden.

I. 2. l. 4. 5.

Valg af dirlgeni. Formanden aflegger :::::---_j Kassereren foreleg6e: :=-.:

giver :e:::-=_:. af intik:--: i:--: 6a. VaIg at', bestyre.s:::=-_: Ef ter tur at'gAr lr::_. ,_ _ 6b. Valg af revisor cg :.i:::: 7. Eventuelt. Kassereren Behandling

ter generalfo rsa.al ir::- ; -. nens Naturgas t/S rede6a:=::: gang til naturgas i Taar-c. 0g endelig vil foren:::i- i=. Ef


.uasTarrtl saE

'uaTo{s ?d proqaJ.IB{ le

pa,I\

lJeA aJeA ua8uruaJoJ TT.{t, glTapua go .neqrBBI T sBgrnlBu grrBg

Tr1 -Jaao petr asTepurqroJ r T?ES8J6ds roJ aroSapar s/J s€grnlEN suau rr^ Ua8urTrtrBsJoJTBJeuag JalJg

-orPaJspe! :;pa^oH JoJ ?u€luasaJdal

aslapuarlp og

1t1

ua roJ aurerJoq soq rroqao- 1? : -lno T raq sB8rn1tsu JB asTsJr_-

ua

. llanlua^g .L .luealddnsrosr^eJ go .ros1rr.a: g:e g1e1 'q9

'tpTIEqcS ua8rof 8o uaslalg r€Agul .pn1n slao.r[ J?8.IB .reuuaTpensasla.rflsaq ..ra1e8a1 '

rnl ralJg 6 .ye 8TBA .rg

.Be1s.ro.; euuo1puT JB gurTpueqag

-roJ r.IamtrBr ap JoJuapur rj?_=::: -aBueJJ€ a^rTq JoJJap ::.,- :: paI{SrTCoT rBJ rrEttr JcA:. ( t-: -eu lTaq aJeA lep TTA .J3:::; -[rE]sro.J 1JOA trOS UaTCy:^ :::

-lrres lasrrpJP.IE .aTTTI :? ::

I

tro asTaTappou JaAIg uaJaJassey qelst€a.r .rag?e1a.roJ ualaJass")l 'e .Burula.raq .ragga1.;e uapu€trJoJ .Z .1ua81.r1p 8TBA .I

't

JB

.GEio-sEO.

aT()t'!i

leqrBe; gd saplor{.IB gurlurBs.ro;:lerauag aJarulpro suagulue.rol 'auJeEEaTpotr 1.rJ

't851 raqEeldas .fi o8aa otoaf,tdxYax

eNt N3UOl.lvNn$tytaoy

50 -rr3n3ctNnug YYEHVYI

.ra xzauvvl

uaFutlrres.ro.;:1e:auag J?'J .=-uTq TI1 qenspua{ E,I 1e 33F ::: gs8o raq qeqap suaBurTE?s:::-=: .ralsuo sauJartrDeTaatr ::: ?BslJo.I .ro.; sa38a1 uB, a:-j:-TapuTqJo.I auuap r lexs :: l;:_3o'sa.rap:u 1e4s gur'.:::::: :: -aJassB)i .gd 1so1 :a::...=?:: .rauotlrsodsrp aISTtro!_:cre :: ; -roJ rer_{ uesTaJflsac {;:F -aFuarre alsgrlFra s';:3-:-+: : 'aPIaqre sua8urua:c: =: ::-; :; -=:-: -a3-: : :;r'.ro.;: EutulespnJoJ ua

.rapueasuarJ

.rals0

9o ao4s rnaTTatr arsEE ?::-=:: mos .,r'q eTTTT ua Ja r-.. := . -::

JTou

uesTTq g11uaa pap

-EasJoJTBrauaS

.;=-::

t aEa4lap lB

.raqollo .5 .p

uegu11

TT1 apun.rg epog aguau sapaT?s Ja rec

.IEq -JBBI r se9.rn1eu 1t1 gurag.raao epuaroJpaa lgrasg"rods .ro;: a.ragepa.r 11a ua9utlues:oJTBJauat paE asTapuIqJoJ T laqelsTas lB .uo S/I seg.rng -ep suauorParspBlspa^oH pau aTBl.IB leJJnJl rOJJap Jaq uasToJIlseE .asTapuTqroJ arruap T T?usgrods

"ro.1

aTTIls

18

9s8o a{sTu 8o aprTrrsreue Eos uess,trnlBu tro gu1.re1ua1.to areureu

saXFe,rlaq la8utua:c! :::;:+:apsT8 trBI lsal.Io ucs _e-=-:: Ja?.Ia auuop TBIs uetr sTAg .:.9i '1a8ou an1l parfTTaprnufe T rt

9NlN3UOl-lVNnhlWOy

eO,U3n3Cx

- E:

v3/EltivvL


TAARBEK IOR/ETSFORENING

Ja, eA reJete vorelt aEerlkanske venner hJem, og derea besog 1 sorrrnerferlen war Jo lldt af en oplevelao, og santldlg €n nyttlg nAde at komue J. kamptrenlng pA. At tranlngen er I top er blevet bevl.st ved at de har aungot den iaune Eang ( hvirn var d€t dor vandt L ang ) hele forAret, og de fsrate kaupe af efterAret. vores narmeste konkurrent blev beaeJret rn€d hele 5 - o, og den nceete kamp vandt wL sA klartr at vi. kan tAle at spl11e reaten af kaupene uafgJort og vJ.nd6 rekken all1geve1 Drengeholdet klarer sJ.g ogsA meget ftntr'd€ Blutt€de forAret pX en sJ.kker andenplads. !'or at vl kan forbedre 2 pladsen tll en I plads skzrl trenlngslndsatsen oges. l'eJ.gter pokalen gtk til en af de bedste clldere bAde tll tranJ'ng og 1 kaupene, neullg Palle Madsen. EfterAret er startet forrygende og kan 1 skrJ.y€nde stund fortellea; at de,netop har slAstl-Ars toihota oe 6r alleredo L t6t€n for ifterlr5t. For lllleputtern€ kan wl' ogsA krur tale Hvllken wll eJ.ge at wl er pA en s1kker for llllcputterne metet fln lrvllk€t er drengene har vl udvalgt en rp1l1er t1I og det blev Nlcklaa Andsreen, et STORT

rene aeJre her I eftarAret. I plads. TreenJ,ngel'ndsatsen er g].cdellgt at ae, llgeaou hoe at modtage on fol,gtor pokal, TILLTXIO} skal du have oed pA

SKOVVEJ

{ En

vl*cllg mr ctrgortt D, hor

ve Jen.

fodbold er en kampe succGs 1 Taarbek, der 6r ca. 2o stk. hvllken nA slges at ware flot i sA 1111e en klub. I den ordlnere turnerlng ligger de placeret I mldten. D.B.U. og S.B.U. er J. sarrarbeJde med forsketllge sponcorer g&et 1 gang rned at udvikle en ny form for fodbold for de helt srnl. Taarbek har allerede deLtaget 1 en turnering 6om blev holdt 1 Lyngby , Og vl b}ew en slkker vinder ved at slA Lundtofte 1 finalen med 8 - o. Til sLdet en kampe tak tlI vore uopalJ.de}1ge trenere og en llge ell stor tak t1l foraldren€ aom er wlll1ge t1l at ksre for vore drenge. Med sportsr-{g hilsen car6t€'ileisIer. MJ.nJ,put

Bagerst fra wenstre Mel"sler - Morten GranJesper DaliArd - Rune Ma11er - Ulchat Fnsel Uads Ooar - Post - Johnny Forrest Claus - JacobAsger - Sinond - Erik Mlkkel Bo da de fAr dc: pokaler for at hawe wta det deres rakke.

E Taarbak Skandvei 102

.

2930 KlaoEeo6crg


et08

- Z0 -

et,o

-

96OOeg - y6

lUO|H alYX

'111 oroquaduelx 006Z Z0I ta^puErts laqJeel

.e)l{eJ serap +ep -unl eleq +3 xoJ :a1e1od arap r?J ap Ep og TalrJITlt - ,lTrg - puoETS _ .ra8sy -qocEf - snrTc lserrod - r(uuqop - +sod - Jeur6 _ speH - Isruu TrgcTt{ _ rerron aunu - p.rgp1eO ..radsa1 -trIrtJC ue+roH _ raTeTaI{

aJ+suair r:.r3r ls.raFeg

L

uauv

.JIl ,l a,{qslM 89 - t0 pua^S 'o sdv eNtNlituuoJsNo[tn]vrsilt 88

89

10

3n^3-t13S

uo,rvTTv&sNr sgugG

.rarsrel{

u"f.reg ,r..1yq e; 111 aay11lit Ja uroe ouaJpTaJoJ TTi -apl1edon ero^ TT? 1e1 adua:1 ua -punI ?Ts +e pa^ rapuT^ r3{{Ts ua 8ug:au.:rn1 ua y 1a8e11ap aparafTE JoJ tlroJ du ue e141,tpn 1e par apfaq:euee T re .O.g.S to .n.g.C -In+ erauTpro uap I .qnTrl ua sriT .{+6 oZ .Bc .rs .rap .naq:ee3 80q 1oq

8?

1rpOuc

9t t9- t0'lll'oroquaduely 9967 uasuPH uer JalsetuJaJn[ l

eplaqrHernur 6o qn6'ss!l]

ru

. r

01cryp u3

tflA^o)rs

gd peu errrrl np Trr{e fiXXIT1trI .1e:1od ,re191e3: ue etelpou lE

J:g TT

eoq noee811 .ee +E 1811apr1i :o Je ues+Bspu;egu1ue.rg, .epe1d 1 :r: .+aJEle+Je 1 .req a:f ae eueJ Eo a.f

.lgJ?rslJe roJ uelal' T -?TE JBrI do+eu'ap +E .aeTTalJoJ p= -re+s Je +er?Je+JA .uaepEIt a11e6 i. arapTTe e+spoq ap JB ue 111 11? ue; 1e:1s speld I ue TT+ uaspeld 7 a: -ITs ua gd 1e.:g.ro; apallnTe ep.lEI. .1aia9111a uerf{ar epu1,r to 1:og3frT/L +B .+Jer,l Es Trt 1pue,t d:rz1 r +ueJln{uo{ elaa[lJiru ceJo.t .1 ^eTq -roJ eTar{ ( ,rp f lprrB^ r.p t.p ep +B pa^ +ETAeq 1a^aTq .Ie do1 : -Eo:l +B apgu ?111r(u ue typl3ree *c -leErao€ y Soeaq ee:ep go .rafq :n

]lV

E


TAARBAK-USA94, Vore gaster fra U.S.A er rejst l)et trar for alle varet en stor og festlig oplevelse med mange gode fociboldskampe og masser af slgtrtseeng ieg tror lkke at nogle arf os fsr lrar set sA meget p& s6. kort tid kirker - vikinget&rne - slotte sklbe - oldtldsby - den lllle havfrue og meget mere Hyggetlge smt sammenkomster den store fellesfest 1 Taarbak med I8o geester - plcnlcdagen I Vedbak alt var vellykket hun argeligt at Vedbak lab med poiri, 1-en.

AfreJsedagen var vemodLg svert at skilles fra s& mange gode venner - tilbage er gode kontakter som vi nu a.lle drenge og foreldre m& - skal - bor huske s& de mange venskaber fastholdes.

ffiru

ffi tu h


W :,.:

:,

I

t,

;;,',;1tt1:,

iiiii;t;,'.1r,;::.,

:r,

'sapTof{1.sP.l! ETT1]

JE

aPueu 9s Bro

W,/1;ff//..P,fr.i;ffi.t

pau qor { +

e}I{,(T

T

uaBepc:

{aqrEeJ JA+

T

S:sO

aT TTT -aBu1n1,r

LIe

Es +as

alI){T JoJ JASSEUI

eBueru

3o Jo+s ua 4sfa.r ra

y6V'


TMRBIEK SEJLKLUB Uodlâ‚Źin

d

DANSK IDR/ETS FORBUND

24-timers larvandsudslgter Farvandsudsigter sendes i Danmarks Radios udsendelser pA mellem- og langbolge, se programoversigterne. Farvandsudsigterne kan ogsA hores over kystradiostationerne. Udsigtor for lokale larvande vil desuden blive sendt i regionalradioernes nyhedsudsendelser. Udsigterne for larvandene 1&21 sendes kun i perioden

.l

.

januar-30. april.

ANTON GUHLE & SO\ (iT-A RNI EST

Stlarttlrci

R

I

-135 - 1930 KlattrJ^-t

rli.

6-l

ol

.l3

THERMORUDER

Kuling- og stormvarsler

Kuling- og stormvarsler sendes pA MF-telefoni af kystradiostationerne Ronne, Lyngby, BlAvand og Skagen straks efter, at de er modtaget fra Meteorologisk I nstitut. De gentages ved udlsbet af den tavshedsperiode, der indtreffer mindst en halv time elter forste udsendelse. -=r

Varsler for farvandene 2-6 (indre danske farvande) sendes ogsA over kystradiostationernes VHF-positioner.

Oplysninger om, hvilke varsler der er ikraft netop nu, kan til enhvertid fAs hos kystradiostationerne. For indre danske larvande sendes ogsA varsel om hlrd vlnd. Varslet sendes i forbindelse med timenyhederne pA radioens program 3.

Storm:

Stormvarsel udsendes, nAr vindhastigheden ventes at blive 25 meter pr. sek. eller mere (10-12 Beaufort) og det ikke kun er lokalt.

Kuling:

Kulingvarsel udsendes, nAr vindhastigheden ventes at blive mellem '14 og25 meter pr. sek. (7-9 Beaufort).

HArd Ylnd:

Varsel om hArd vind udsendes, nAr der ventes vindhastigheder mellem 11 og 13 meter pr. sek. (6 Beaufort).

BEMIERK:

Storm- og kulingvarsler udsendes tidligst 24 timer fsr storm eller kuling ventes at sette ind.

$dogns udslgter Meteorologisk lnstitut udlerdiger en gang i dognet en oversigt over de sandsynlige vindforhold fem dogn lrem itiden for Nordssen, Skagerrak, indre danske farvande og @stersoen. Udsigterne bringes

i radiovejrmeldingen kl.

1800 pA mellem- og lang-

bolge.

METEOROLOGISK INSTITUT

Endelig har vi tiL al,mindelig orientering optrykt reteorologisk inotituts nye farvandsinddeling, der tladte i kraft den 1. august:

AIJID Rr5i( r:-

FIttE[

r


99 LZ ZL

(ro) NoJs'l3r

)uvt

uNVo

slnlTlsuT

:

lsnBne

:1s18o1o.:oa1au

.LNIIISNI )ISIOO']CUC] :I,'

9NlNUSH OO?a-)O

No\

,f .

-6ueg 6o -urallarrJ Ed OCâ‚Ź.

**rffii

'1ere6e1g'uaosploN rc;

^ef.. .9"$' lrlsuodslles 6I o\ outrp*ltp$peqrst4s .if,' J-t"ruo"rorour 60 -sPlagrv i' .S !.ru6eleurog -' repF!-6ore)0l.rlu6e5 f-

f

J

op rano lOrslano ua

le3u6erspfeqre Eo -;reP13

tuJols.rol Jeull

1aL,e

-.: e: a

_

E

tz lsalpo eera

'(yolneag 9)

16 -

-eqOqseqpurn salue^ Jep rEU

t

'(Uotneag ed E e^llq lB seluar uepaq6[ser;Dq

@ttfrr eotiltrl ze 00 e9- rc

y 59 fanpuerg

ffi

leqr?l

eeSeXpoo re8u111y1eeg

r&Ic[ItEslIrEt ? &Llslrols v:ilswolg

hr

-

tNoa,'tgnat

nuJ-N=

c

unl oII! 1ep 6o (yolneag Zt{tr e^rlq lE seluan uapeq6tpBqru '6 ue:6otd st ootpe, -uas lal$Bn'pul^ P.tgtt uto

l-,!

sEl

p[ Je^qua 11 ue1 'nu dolan

1

-1sI1lano gs6o sepuas (epuea.re

lspuru JageJlput Jap 'epouadq erl 1a6e1por.U Ja ap lE 'Jeua $ aurauollBlsotpe4s,{1 p luoJa|a

utovxssciltuxlsuoJ co .lsnu

UECNUONUEHI tt i() 19 '111. 0t6i Sit li\lltrlrll\

l euolpredotone twes 6u peyel

'ap[eqreepetd'Dt'l rctopn lA

'1pde

'gg-tenuef'1 uapouad r un

iroqu:rdtttnl\

te oz tg jo . z [.^3!Bpleqr?I N3SSnr'ISVH OUWor{VO NIY

:ltlIS:lf\ltlV'M

s/v NOS ry

^ orrsxuS/A3ov1d oo -olnv

E'IHnD NOINV

xr/suYr

-speqlu sau.taotpelleuol6er r l Jol6lspn'ouJeuotlelsotpalgsll . 6o -ule;1au gd las;apuaspn sor

ONNSE

gn-r


LI DT TaaRBIEK

TAARBIK SKOLE

DAI,IEGYI'INASTIK _ PA sA srlnren

MANDAG

vr

rl.

17,00 18,00 19,00

L/ERERINDE

ToRSDAG

ru,

vTNTERSESoNEN gU/95

- 18,00 suApteeR-st'tAoneHee - 19,00 sroRRE PIGER cA, 1-5 rl - 20,00 DAMER

18,00 19,00 20.00

- 19,00 TEENAGE PIGER JAZZGYMNASTIK - 20.00 DAMER - 21.00 VoLLEYBALL

LERERTNDE RtrrE HlttsEH.

pRIS FoR vtNTERSEsoNen 6 moR,

PleeR/oRenee rn, onmEn

oemen

1

2 '

INDMELDELSE sKER FoRSTE GY|'TNASTIKAFTEN MANDAG ToRSDAG

4,

oKToeER

FORSTE UNDERVI

SN I

-

tr.50.-

TIME oM UGEN 330.-

400.-

1.

oKToBEn oo

MAN BEDEs BETALE HELE KURsUsKoNTING€NTET

NGSAFTEN,

oer

mA uNDERSTREGES, AT DER sKAL vfRE MINDST 15 oeureceRE rcn AT OPRETTE ET HOLD - DER ER EVT. MULIGHED FOR AT OPRETTE FLERE HOLD, DERSOM DER ER DELTAGERE

ALLE ER

TIL

VELKOMNE

vENLIG HTLSEN

oo pA eeusvn

TAARBEKP I GERNES GYMNAST I KFOREN I NG

DET.

STOP

I I(Jobenhavns Amts avis;rnfc'r.-= :; I Taarbek er lndledt med de:: 1:_:-; Aftenunderholdnlrrg, festmaJ t:: :, sPltlser deltog, b1. a. t!yr.1a;-: Ilitn holdt festtalen, hvor.1 l:-:- _ synges pd melodlen " Mecl en !--._.;: llnler skulde udtarles 1 fiske:_::: -.1t er forandret, tsyen er lkke t1I i;roen Jeg husker, :1u er det et slot \u er der nrobl-er cg her er kelnere :le l-nere , s om kan let var der lkke

CHARLOTTE LYTqEN.

Ni

hvor Jeg r-t:-::: at l<Jende ra_-;:, war kun l:--: :; me<l b5.rle :,.-' : }rer me(i {': -, - ' r 1 kJoJ-e c. ._::j tarle f re:-.: -: : . : dengan jei i- : ::

:

i.:unrlransens lyg ter v:rr ^- :.: - - :.i er mirn d3rIig nol< 1'orlr;._-:: = l:.mle Per VeJmancl eftr.r i:r;:itte f ortrakke, da m;in :r-i:_:: :. liu har etr b,rne langs bven r.: i=:: .: :: en statlon ve(l Sprl:tgf ;::. ::: ildtog gA dagllg gJennc,n v:: :.::e t glk der lkke dengiL;rg -. .- r'_-- : :-r :.Jobrnand vl havde eJ si.:.:.:: :^lotte butlkker, de v;rr 1'.:::: : ::. S.,r'ensen 1 garnle Tairrl;rk! --.]:.--: . -<unde sA }et forsyne vor :i. ]'u ser m:rn malet 1rA hver ::.-i:::: l t'Isenkram" :: ' !r: " Vinhandel", ler er snart en KJobmand I :a-i: :: :e t var der lkke dengiing -::. r.,- -

:.,.: politl v,tr tlcrrl;,,ng cJ i: -.-r:a rup var ganske Eutter:l-^E ::: -:: i=::e et glimt af Sarups L::_-;: :; :et var for byens bsller :::: ::: j. \': er her hele to, og he:- i::: :.:.' polltlstation med bru::: : -- ::: :r hvor r;rpporter fsres ::-: -- +- | ::t kJendtes lkke dengarl€ J.i ri: l::aang glk hver en borge: :::-:E: :-::ier og hflndvarksmand:.:::i :, .-: solderl p:i slaget IC ;:; :::-:: i: l':kked Hlgensen skirn l.::::.-r:: I --a: ? neJ Jeg k;rn di: -:a ; -- r, ::: ria da allerhoJst hve:: l-:: : :--a::evuer og koncerte::i i :: : - i:::e wi lkke dcn6;in7 F: -. -: :

.. :: :en gamle stalc, .-.-,':: :_::i -- i:- =::erne bygnlng ir.:-.=: i. ::-::e KLausen - j,. : :-i:-.-: : :-: ---::- i.:om trervende mei ii.:-:l : ia'::-:e: flskerne m:: :-i::. 'iL :1-::.:ar steJlerne Eei i :---r - - -;-i r.: trlllebor og ke:-:: :: i : sa:i:-: r: s:lart forsvundet


rr

'AI{J

u

uasuaf - eosdo.tr suug .puT ?urosTo^ +ap -un^s re+rrR sapuaTpueq ap la nN .pau 8o do :gB 11e 1e rafo; 1o1q Ia^ T,r. ue>1 111.rei1 ru1

HA r+r

\ (\ (\

!

cx4Utr, 7 \'/ * itro U Itou 14z 'cAE arArZc

C-)

}l G. s/

LU tE

Fl

A

trF,o 'l 4Ztd f' f,, fr Eo6

R.

x,

,z

X

2

\

C\

:-Eod ud rr:.t 8af uapTs +apunlsroJ lJeus Ja ?Te r,ro14 3o rarlcslar1 ?o.roqa11;.r1 fo a8ni; .gd euarr:r:B paru auJaTfa+e JaprrTls r{a.r , Brlls auJal+i(q paur auJar{sTJ JapuT/l,s {eA ::1o4.s 3o JaT^6+s pau epua,reJ+ uo>1 ueq JEu .4ou up Ja>Isnt[ T t][ _ uasneTy alspa.r 4en . o+s :ap ou:1 Bu1u8,(q arrJapou ua nu tlpToq+f auJassnq,resf :o,r.q .pTe+s eTue8 uap Ja {eA . Hor{ :rrr itef lJuuSuap eI{T T^ aq.puaf y ,rof s ?o Jallacuo]{ Fo .ranaa::auuog .rE op6f lra^q +sfoqraTTE ep rul +ep .rEuro..r.r{ a1snt1 Br1:gp gaf ur:4 fau tr ra11r:g .T uaJspoJx rr.n){s rasua?gg pa:14n1 95 opal{nT E,s.TqroJ rE,l OJ 1o8u1s erl;:ap1os 11y '?ua.rp ?o o8;d ?o pueus4.ree,rpuyq Bo -ra:1s13: .8uos y +3TIpT+ .rai}:oq ua Ja^r{-{Te aue8ueg .8od ua :u,r Baf ?rre8uap e{{T se+pual{ +ap .8oq ua T puT saJeg .ra1.:oddr:: :o,rq Bo .xTrq 3o arurnrq pau uoT+E+s;111od Iu xTJ ua Ja Jaq Bo ro1 aTaq Jar{ Ja nN .{ou puo aJaur JaTToq ,ro; JE,t +ap .{o+s ?o laTTTJq srln.rugsuar(q g. 1,u11? ?a aJr?g .1uaf1aq auaJal+nur a)isueg rel dnJ EE rlu.trA.roJ 1a fo ftrriTrrap JlrA TtrTTod pi)il .Bod JuA 8af Euu8uap a{)tT Jap Jp,r +ap .3o:1 alsaua Je^r{ pueuqofy ua +Jeus Jo ra(f T ..Jn+IuJnuer,{ . Bo ,ruteJflrrasl, . r,TapueqrrT1 Jnur apuart^s -ra,tq gd 1e1eur ucru Jas nN,r .r(q Jo.r au{s-ro.;: +aT ys apun{ - Irr 1 uasrrol\ .1rr1:ur; aluru? y irr.rra,r." .lrnrq a{{T rrrl a?+oIJ .rlu uosTa8uuru rzs faap..rc14;1nq ap,req ylr puaeurqofy .ilod ua :rr ?ap Brru?uep a)1:{T rsp {T? +ap .rro\s ro^ ureuuaf? S11lep gB ?o1p11 '+oTJ Ja ulos .;q-rogSrrTrds po,r' uotr1e1s ua ?o +ayJ T^ uadq s?ur1 aulq lra rBq nN . rlurp pau paf uroJ+ urru ep i a>ir1e:1:o3: a11gur tlurl ?o af ou .roq 3:a pueuf a1 J ad aTflrrC su? paru lalorr:o; llorr ?r1:pp rrcu Ja nu I+ Iluu?uagr so JUA :a1?,t1 suas-uzrltunJy

3U3'lJ 3Il3Ud0

u3r

tV

9NI

'r30'llr .r

UOJ (I3Hgr'tnlt

3u3ev1-130 51 ISoNIl^l

lUtA 'rv

13IN:!0NtlNO)SnSUn) 3'13H 3'tvr3S

90

uluollo ,T gVoNVW N31lWtl

-'00h

-,0rr. -'05T

,,

N3en t,{0 3t^lr1

'u)

Z

u3r.r/g

r u3wvo

39N3uq/u39td

'I-tv8 3

ul

.

. su(l I

)Il_svNw^gzzvn u39td 39vlt

.3ocl -rur ?af ue8uep a{IT rap rE^ }ep . ?g:rls a[)atuuroJJ aTe]. ue{ uros . a:au1ay .sd11s Bo aTo[l T orauTa{ :o -raq Bo , s<la-r pour ?o o1.y f [)au Jarl Jaf qolu .rep Jo nN 'foi,;3o aulgl apt(t paur lols 1a lap ro nu .fo1s 3o aTfrT un{ ;re,r .:e1snq Baf ueo:y

.uaf?1 apuaftl a4>11 :a +r, uadg TT+ .uar1 B;nr Japuol 8af :ourq . +aJpup,roJ ra +T\r ,11a1e1p opaurTJ, o-r11.3o:<Ig, Bo.1 gs seura{sTJ 1u saTr?lpn apTn{s JaTuTT T al spTs o+ sauosral T auaurT6 , oJ apuasnr.rr{ ua paI^J ,, uoTpoTau ga saauis aprrn{ rop I s..ra,t a1:uall1o3 1?e 1prr1 i)l),tr}rl ut?rI f.rolrrl .uoTul+saJ lpTorI ul:II '{aqrrrcJ, T lpfl.farrJr}q .rraz1a:o1 .p a?iu.J.rr(p .t) .Tq .?o+Tap :aepltIs sua,(q aTTV 'uo3:out asr( T uap IT+ Tr)q Bo py1 JprulsaJ . StrTupIorIJapunua+Jy .+sal aBTTTF paII uap lpaTpuT ra {eqrEef T uauosasra+uT^ ll] g5gf .,rou EZ uap +ep saJoJur/ sTrre sl[rv surrDr{uaqsfll I

il

u3

s-T 'v3 u39ld 3U 39N3UsYl.ls-U39 td

s8/\,

310)S )Y8UVV1

3IUOIS IH y:ilsuwr IC l-l

sr


i6 Taarbak ldratsforening sidste Ar, hvor vores tre bedste hold a1le rykkede en rakke op, mE vi desv;erre allerede nu, hvor vi er halwveJs henne i efter6rsturneringen, konstatere at 1. holdet rykker ned 1 serie J igen' Efter vintertraningen var optlnrismen stadlg i behold, tnen en usedvanlig stor del

iifter deh Btore

Lrr$y Tand

succe.s

af trrrnerlnllen bevirkede nt vl kom net;et dlrlllf f'ra start, ikke alene 1. holdet men ogsi 2. oB J' holdet der ogsi' blev rmt af de rnalge skad.er. Efter fortrsturneringen 11, alle tre hold pl rredrykningspladser, og som nevnt er 1. holdet lrr nuva,rende tidsprnkt al1ere tabt af feltetr medens 2. og 1. holdet stadig har chancer for at klare skerene' skader 1 de larste uf,er

Nilr resultaterne udebllver har det en selvforsterkende virioning I forrn af

ringere fremmode til tTaning, hvllket lgen glver sig uds1a6 L turneringskamFene. Yi har baft flere moder bla.ndt spillere og ledere for at drofte situationent seson og aIle har da veret indstlllet p5 at Sore en lndsats - der komrner Jo en trredderr 2. og' 1. holdet, uden efter denne. Y.l er blevet enige on at forsoge at rrsi*1g6tr a1le tre holdn vedkonunende vnret 1. hoLdet. Der har da ogsl fra dog at selv i fremgang at spore, blot marngler der endnu 1ldt selvtillld og tro 1lL sig

tekni

87so 02 ORDRUP SPORT Ordrupvej 78 - 63 92 Og

de afgorende situatj.oner. noget NAr resultaterne udebljver mister man ogsl slt publikum, dette er ikke trTaarbakkelrle'r otrl at komne op pt tt1 a-opeI)ere al1lgeve1 vi1 nyt, men Jee

l,irernltagesltten or; etotte vo::es ho1d, det arlmerer tlI en ekotra llrdsats ruir Eal1 merker publilorms interesse. I'iod nu op ti1 de sidste spandenderrnedryIoringska.rnperrl der er ga.ranti for at der sker noget'

Taarbeh ?lapnc-J&u Dae og Ugcblad. - gt . \.n

l(lold lornsrrNdr. }lahvrl f . ilr. (Or)

.Finn Larsen

ffi

flufik

SANGEN

I

BRAGE BEGYNDEH' NovDMtsERsl

I itiiliic pi t*,tnurK sKoLE' ill-;o puro

VI HAR SPILLERFEST LORD.iG 27 oKTOtsEit 84 r'

ifnriinusDT Pi' I

KARLSHoJvEJ

LYNGBY TAARtsJE,K IDRJETS

FORENING.

FIR MA TOM rlANSEt\l

6303ra


u

ro os -

r ryu.

41olalllaallE 4a.

\W \v

(!ur

Furffi,;ilffi

. tcaaatllol

. 6ra

Tl;il . aal

N]SNVH

el8s89- (r.ru.

AJoqrredrryI

VI^l U lJ

oEEZ

Bot te pl!.es IsUBt

6{qifi

sn

\t,ora ?e ?z ?9 -

lo

869889

I

.tPela3Ppg sN3S'l3tNVO 'UOUS

'lll

'cNrNguo.{ SJ,3ft{GI }{u-$}fF-\'J'

fg^f

oHS.II{VX Yd J,gsru{s&

r t8 t{sgcuro

c1'ouo-I Ssgdugl'Ilds ErH .$.IONS NUSUVY.L Yd IIBU08}{GAON 8 }isG HGOTLf,CSE gCVUA I uasJsl

tl

E9 (lO,

EO

'|11

'

-

-s8upol,trpau,r apuapuieds "*"a-. == Ji,I' s+eE?'rT EJ+e{a ua iT? :3:{3d do aulo:1 +1r ltro raual;::+a8ou ar{I1 ra a++ap 'urrqtl::-: ::

1 alas i1s Id orl to PTIlrln-.3=

go z6 eg - gz tendnrp.rg

ruods

UOI r3H3OOt4

dnuouo

U3I3d

'iu-!

1 loeolo14 .rpp

B.finulo! pl.l,

ul^ . t6 - epsns6n 60 -690

Esarlc-rueoltEagroDl t r tte9-to .flI dnrellag 6967 297 lanAq6uAl l-3Arl.S3rOH

J-VYOAOV

GOU-U3EVl

+aJis^ a,puauroo)lpi,]t splot{ uJ+

;:

:.

---=

uapn 'lapToq 'l'io 'Z $appair '-= uosss ue o[ :eunuo:1 JaP - s]?s;:: .uauo11ln11s a+JoJp +e ro-: a:::' .aua.Iue1siiu1.rau.ln+ T 3e1spn 8ts :ar

J€ IrLroJ 1 3u1to1:14 apuar:E1t .au3Js{s 3: suaparu r1e11eJ JE

IgoNI-I OO8Z A LE SCVEOSAOII IECIII'I >l

+q€l ora1l" :r-j

.:aspzlIsEulurl.t.rpau 1d plou a:: ap J€ +urer r'a1q 5s8o Jep lap;3'j ?r.I +i;IlJfp 1ai)oru uo1 l^ 1!" €;. Tap Jo+s SlpeaPesn ua uao ': re+JE 'ua8f t aTras T Peu : -Ja+Ja T euuaq s[aa,r1eq Ja -ia

oB0g/s7a

XUW{SONI'I NNrJ

ufixrl[}tg&(It{v.t ISINITII

aIIe ploq

apa>1:if-r

lu{el puel l$ufi

aTEPaq

a:

6u!ueJo


'ttrE' dzs ).YiI

nwnilag

%a4

KLJgOq oG HvAD BYDER Yr s.fi, r,.1, DL3Sr)norN/ERD sprL -

1

!'oltSTE IUEKxu lrN IruCct .,lt-

To

Y,

Ii,TI(K},]R DN

I,/1

SIDI,R0GET

AK:

oc t,.i, ttot-E PL,\DDN ILIR vr

A

KAYrgrgGE HgLg.K4MyE' H

c

OJREg.Sf

D

ir..rl(

])DREFTDR }.OLGER 9 EKSTIT,\ SPIL rucar .&l p.& roRstc RIEKKL - )!\FFE TrL srDM'l/[ND lers p.& To ii/EKr(IiR - vrN TrL srDDl.rJ[ND KUDtsoMBE p.&

}.RA

uel.u PLr\DEN -

rrlz

s}t.o't's

rrl-

sfI)EMIENIJ

KL. I7.]O TIL KL. I9.OO TIUTKKDR 5TINA HVURT PA MEDLEMSKOITTET VIL SNUITRI] - MED DE STORE GDVINSTER vonpsZf,cxATrs sl,rl - oc voRDS f a,uls"orrrL oNI IIDLE sNAPSE

}IVOR LYKKEI{JULET

VDL MODT OC KOM OG }TYG JEII I GOD TID

Taarbek ldretsforening

-a2

SEMP


.[ruxdltxs LlrfZ96.ZA.

@

-

0uruelolslerpl qIJ, cloc r usf cIH

CO

SS{VNS g.IOI{ HO 'IIdSflSN1']I3J J3J,UO)ISI^I0'I(I$W

yd

wnuvj ozst - Lz NSyUVWgnu S/V ltllt\lngornv SUOOX

,3IX3U

JHflAII r..s. C}{YH3(ITS

]

IG'9NIU

-

",m

iuffi,W,W-f*...**S

//

66'6l,]X

,8%frnptmu

\eylo\'

6B@

btrlN=uosBl:


lr t

ffilDP€t!

lud 'n

o

--l ==

ocr cL\=.

5 8 =. [6

II

I ^

(e= =$

gtEq E.? E EEIqE

== --

bil1*e J 6'0' d=

=E

ACL =6A (E-P 5' =(cr

E.* =g qrr

@e

E=. 8=q+q g u=' 9=. CL

B

TAARBIEKS B/NCOPIGER EB/

INGDR-LILIAN-IJSBE1

TAARBT€K IDRrE?S FOREIIIX TIL ITASSERER HOLGER Trt OG TORMAND POI'L ERIT Al


{_Y ln t.4 A

arDl f€Jt Wz

-?

'Nssuf;Guv )Inrf, Tood Gl{lrruuo.{ eo Ncuonryn ugcrott ugugssvlt rrf

g6'IGE O.LNOCV J,g ONINSEO,{ SJ,tftIOr lfiygrnrv& UgX)tifUUOAO SNI&S OO H,I,SSSI'I - I\rVI'II'I - USONI TICTOS - VCNI .1I,LSNSA VUd UfiCldoClrt.rrg SxlrElrvv&

IL

-I

EE EE

.E= --

i'g

!::::.i':;;

Ect, G'F lll--r TrdsoxN\/flgdr^[cax

SuY{Artr".tlnf b s$xgro*,sl3z?0t

:luBt$frd-


l. I

o tr o< A

o

h o

+'

o

Its

I a 0 M

Z

= f 0

a2

b rl

Ei

E H

:r a a M

o 1'

A 1' o H E E

= r{ h

d

E

tFl o

t, 2

2

v

.a

o e o\ E

o

o

A

'o

t

1r.

g e

.F

2

tt o

+t [.r

d

+,

o

T{

1

ox \NH 222 eca TEX

tiftl x

E1

H

O

!(

ta

glvBE E{t o

eE{E

a \o

F)

xfr r tr1fri 3

. F1 J o N >A TH JFI

6l :1

I H h A

=i !.

a E{I trEl

t= rl J a

FI AHH fr r'l AAA a a2 Fl o aaa oFl t a0 d oc F{ F] JJJ o ZO a HHH }1 <& & Ht{E{ HE e{ El nh Fl(n EIJ A . IAZUi & ({J "IF Lrd l4'l E{H* F. Dq dh h>< axAt{ oH <d XJ AH El J fqE o+ a e{ '1 sr A .F. H hx F] of po o.Hu,\r,l ozH a{ * E J"4 >n r{< t{ fi(, a Afrl .o ,IAr; f'l rdxH . E{ 54 oo x FE t{ dd - J 6l.n a JJo H I q -(<nO J Fl E{ '1.{ l\ o{ X"< t{H H .([8. H e{ trIo; flot{ rnt a El n E{ ila -f DO old C) HO n, oAr( Fl oo A& otr] etro Elo ({ aafr xH Hl ils, a& )Z O Jf'l Olr{ e oF1 al>22 FlEi< & HA ATHEl !4 a lha d td 2 Nh lA2 OH ofrfr 'olo A2ft1 X fr !1812 l\e trl El rsl 11 "lBou qfia .I.o rn El fia H J H& El' N& e1< tu F otsl El trfr1< Io VJ H'] b old & H !4o. l, frlHtu FrO ATJ: E A d61 A oCH 2 'c Fl J & JH AJD E'lfr Oil O aOfrl F{

AH

nl oi

-

t4fr

rd H?,

"] n

tre{

<tr >o |4 !1

14

z

Ht

F{H

h

A

ls

fr. Hg{

E;

(t

o{

1

A

F;

trH Eo

._t

Oaa o<H

H

A

RHFI\O

x* *oH

*a J c AHa

a ao 2 a EI fr o o ln

€{

&

Fl

N I

o H N N

J

H

A

a

t\ Ah

b2

'.lAoFl h(,)mH )4 g Fl fisAC. EI

E

o

o

hJtrH oH> fr

J/c

oQ

o<Ho

rHtr HH J2.o-i

H

14 or

<N I J c<A EHJ fsl e

O Af, Jt{X e>H< H(,)Q fra?A AfiA H<fs1 ule(,) Atotr 2H tu

€a zo<E E("< frl El<tx

(o;. NQC)Q zl{a- I Z !nH A<< t1* AHN

Fl t2 otrl ft sr JZ H a\a\ fr1FIHE{ at-H Etrcuo

a\

2A't, 2= o. = -tr AF{ <a

FI!tr cn F{ frl O

FI

H

aa,

/-l E-

E11 X

2 a

j

fzl r cE< 2a ,i )

f,oF(< HHE{tr

a

:

.s

rAZ lr oH 3 61 > A = :

HH A'lA oHU) A

Fi

1

:

: :

:

:

ra

A '-t VA

.g a &> i

=

l.-. -: i

fr EI a lc=

:. .F] lo= 't- :{ Irn= o ls= Fl

lxts I n-: l=

1

o l-'tl,a lrt

I r- = z: < z :

2 li Fl lHtn a lr. o , J) -

le! :

-;

la> a z= z lz= :r r . ll.


N \n D o t F o H U

E td

? E U t{ o o .u

{

H

il u

o

-, E

H

U

U

t5

z

t5

H

o\

z

U t,

o o

f,

({

e1

D q

E q ts

o o\

l<

q,

o F

E

o

({ E H

tt o )<

fr

t!

U

o

zp

*

z z

B

o a3 rs ! o il tr I

G! tts

$ f, t -

ro D

FI 6'

FI

z

tt

9,

H B

o

o

ts

B

F

H U

r,

U

E

z a o t{

o E

F,

B

xH e

I

ts

t({ !5

a

ro

>"

EZ <td IE t,U FA

ia zts b uH

Ft'

!'A EI AH tI rd ti

Etr oxdtt5 >H<tr r{HEE

(b"! X t ruP' f. b ZNX FO F X H )tHElt @x>oh. CEE'X

o x. t(

O O N O

lau x Hld(nEJtS

E'E

Elbo

t'oEF!

Cr

<Ho rF]

dE FF H> ,-lU

HE'

@ts, t,i .Ett5 \,o HU)ts EF o.ttHh

a }ltt F trOz

xr.C2U: H

a E vz t'8,

HN

FF]Ht5 >EOE Hb HO aac2 aHa

t' a2 BE'

BO H FAI

t lro aotr,E, r. c <E HI H()

ztt

F A!, Ft T' EE'ts,

t5

b

a

EC)TU(,AO H>t'E'dE 4AF hinH

A E\JI tsto H EO t }(E H r!(

r.)

tN,

xtsozu tt, t' Fl Z

t' xx E

(,]r E< o!t XE >U td tr,

IE

H

tx FF 4.. t{> X €!,

(,N-THtrN B H I' E,\E\,I H zt 'it.Ntr tr bdo NEI tsbbU F)ul Z r E U H hC)UUEEh xiE>ttHD.E

HT

7 a H

T

tr,E HH B-tt

N Itil o u< tH EE Bl.i

a

xx o<

E} l.,E t{

H!

Fl tr, .F

tr

ts

a @c{ o\o Edh,

H EC B EOE o HH r50a HF UH t. F Lt Ftd EZ E, ! (, tr F,E{(,. i( hFi F o c{> Exl, N t F{NhFl I,F trXI5 F Hc{ H 15 t-l t'X N tt >t5rd Oq >EE I t,F \.^ t,t. UEts B UEtr rrl'x trtrx F N t{ ta)F z E x x zt{x c \JI ZE E)NU ZB F F o oE >TET' o FU AF o G TEI{ H o> Ht€ <t'z t' blrz z AF a H

Er4 o zt E zo ao l)H Fl F T' U FF x@ otro F t,(,)A E t BO e Eoo FHQ a C EB Flott F

F>.

<H EH t5F \ld O>" r r/)!.) luE tH or{F o HZ . FAZ F,X o r.il Et-: xxt, tso E H

tt

r tr,

a

z id

a 5'

UI' r Et'ts ltlcF

X ',1 F" f a \rEt F] OE. E C(n q

U ts'E A OF E tsA >. FE HZOu) H.oo t{tt \ Nitt d EU rrtLt{ t-i H AF E

@. x r x> oB Z t ><Eb F

t

t5

l'tli tsHEJ t4, E @ztr Bts

o fi Brlt.t X HHH o 15 r.rtr F

t5

a

ttr,

r

U tr, 3(

tl5

l4 AAA t5 fr UUU Itldts F) l(-I herh x zzz F,.. ,d Ft 19

F

zrrF' t:, ts

t',

C'

+

r.x .AFt

p

F AE Uts Ho

t't

1I !A H N

x

o

;b'

)r)

E1

!,

o


l. I

TAARBT.

.,II -sb 9m.B$ HArDtfi

a

LEgPIL ,3 Dea

OroRr'?C

Ns Briu

gEc.

-D

UuusS?iu

6 aru. vi BEqTNDtR:Rernr nt Lorrrr vbeost -13![N, Bui ]'tArrDrq

q

vtsu-Jra

uu.e,s

'tlARgrDE

imrine

41

II


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.