1974 3

Page 1

EulL::rlat; sp;' :i .

a.

::tail.jf,.,!:j_i;::*: r:1,;

:j

ji,,

*

i

SiuieA:i?jluBa'-rJoriglif;sirt - -.r r;r._rili ;i:ji:1., i

{,8 84

ro

s8'til

sG

irsf4i.a+*€ft

8g't!.r p$ls4r*rt

wfl.&s ag

^&.ffiffiEtA$'d

TEM'T6'

u[0[uflwd

Wil$[H[U altnX

cu1lot1ts1a

_ x00es.llt -

{!.q

st larPor. n,r,iii,,,,;ffi;fi

uasuPH .3

srAP

ot

rd

ffii

Inod

{

alsrurlryBqdeel repalslra^ au6a gd uz6do ngz se*r * 6u1ua1oslo; 6o 6urupldE.roy rre{roIErdu

qnTll sTutr.& dsq*r& _ qnT{Tfeg 4aqaeeg rtrgyEtlr .tulueaog:guug 4eqaer6 Sugueaog s+a.rpl {aq.r?aG

flrZ

Suluero;luurnaoq Bo

T

aJf"in

rii

uSuv^Alas eo qlng €65€

doucuo Ncr:n:[

9uogNldl^tvt)l z f:,tlavxluo

IIOIt lso'InI

s.l'rqarEqg'{J

rirq""r;

uot 'I It flnI fiffi H#ffiffiwvJ

t';.: efx=II

ovlSShrSIoIW

ouosNsd!t\a) 3t=

NOS

T gI..g

,f


r{&Rir4B|A!nE]e.j4e

Taarbak

TA nnBH( NYr chof,rcdrktgr Xicls Janeen

R soveJ 4 Z93o kLcmpcnborg tlf. 63 o7 4I E D regnokebscbcf lagrard, l'" fftclasa streadvoJ 723 29)a fu]arnfcubofg A ckr{"bcat K FeJeendo Bl,clt Brocn T I

0 N

.

&"lrollcâ‚Źr sgycJ _4 293o hla^upenborg tlf" 63 o? 4L

trykl

URE

ot

Iarrbats fe1rk"

OPTIK

oRDRUPVET 92 . OR 9301 a D.t tlrt #r I rrl5.E t m.3bttfit a lII: rdll. *. '!'rd.r.f,t*t*.f

EiUild Jensen Sk".sdi6rn:sgtc!

Strandvelan 347 KlamPenbarg I

T*lti::*

Orr-'rruP

88'l

I

&ngfm-


*+ar

uep ToFBp

sar.if6p orrlou rcJr a-tr?r':ffifi#=:r;; -:

- snq pe,u. I: 3 ; *:rf ":.:: Sf l ;r": ; i -,lr tr.; p"t -18e;rrl uaq_*f+.1*clurls +aG .:I;roqnr{cs Je .rasael{ ]tsd.f, r. sA,raJir:iarJ }+;ro4--1qTaT}I Bp n j*f a.tolclo 3lt -grres ua a;raFu;re?a.rirrr_*p*rp*q" .ro?Ja +.rEqTappprutr Fo ,ua4;r1:4sBl.t1punap "*1I",i-i, oru auuep .T4 '. uo+sauaf,4sprr? orr.ra8eq.lap aTTe epqJe/Lrorr.oT OT 'pa,rn+ aTor{ Ed +foq *ea-4.a,rormq go ap€uuT4sEepuog uaTos 'rra*r{uaq*x rr+ u*u €po*euJn+e.:r tfn.ra?rr'Ts 30 punss{TJoparS e;,r Bo ,.rap laploqdo gd .ro1nq a+ -+Es e.reBues a4s.dq sG "4e.recT p"+s p*iq*gr.3,=:1 +su -fe..rog1e* ?a ro*q, po.r.:aqs1*og_I snqs?u;luresroJ rtqel;rey-arG+S IT+ alirrg*o aFlTa38.dq pe e+.Io>I ra6 -Enq T a*eFe11-+rp e?;11ares Jag.Jo.:ro-,rq rr.ra>1;14s?1a -+punrfl T eJts.rcf *o,ro>1_;66TaTI +pTort Bepplru ?epao.1 -+surul : apTnJ rra a*e'ue, T1+ ,;t:l;::Iff.];r::: -aP op;rofF uos fo alel*aq.e*a**.1, .uo1s -.uE1rI1strp -1se;rd sau*e4sd4 arp..nraq tr++Eur .aa?u1ue.:rogi o+ ap uaTTeu epf'eq*Brues 811?uis rru6i ,rg Oe ape;rfa; Lrru Jo,tr{ . epe8;r*,r.1, . Jo T 1es4 so3: sr,u"Fri1.raJoJ..ra}tJal -PuBHu T +Fluolfuaruue$ Btr1+seg rre sapTor{JE Bepea6 rro_poy Fo11ap

I;j:

.s:x -#3T:-;;::"t#; a.ra'uras az6r 3o .ape11trds eugua;rolii.rrx^ef"dr*ri"i-rolq . eereg

qsltso1oor r. e aploq--eepeq.,reitI**rg +Jraouo{ T+sTrx i j -u e {{t}um.s r: * ;fX }f ;ff , :*;ff i: ;: AZ6,t JE ue,u;ulnTsuau*resro* ,paeq-f,u* .9."_.

:i$d'f

>tsr+

r

l"'

jjg tZ

aeleael1ep *aGcrE*;"ffiffi::3I"L3";:#H;

u sY U

B

tuluaro;tue3

teBqIEEI


j sldst wil- lilg takke de sangere fra I'BFAGDi" cm har veeret merl til- at gore dette steerrne til 3n oplevelse det blevr o8 J.kke mindst de sangeI og deres koner, soln &bnede deres trJen for ty{e [esterr oB gJorde opholdet her ti1 de'r store Lade, det blev for dem, !. gl.:eder os allerede tlL vl om fem &r skal ses KieL. Vl lever endnu i mindet oml vores sidste essg dernede.

IEII

ffi

BENNI IIA}ISEN

formand.

Poul E. Hansen ,

Kolonial-, Vin. og De:likakswfor,refnlng Trarbrk Slrandvef 48 . Tll. 68 00 BS Prsu min ekilrafine Kaffe

MUNKEN EREDSR trp I(AEPD â‚Ź_A_ BLA.. .

srN

og beder skonJomfruer og andre mus1k61ade, som mttte onske at deltage I undervlsnJ_ngen efter sommerferLen, - om venligst at tilmelde sig omkr. 1{ . au"s, le7ll INSORMATION I

-:n

61 oI ) T"4AI?R,â‚ŹK,

I I

.


'+peTT?+ ro a>f{T rrerrAeqe.tTof erJ 3o .F Butrupeq ,pd uros:1;ra;urtio eTTe oo*i ji,l'xpgtjfinri T -.aq

TT^

3e T:L

ro4srr6 T*,r. ruo* .?u11ep;;ra 6uu'p ,''ffii":::l: SHH* a8e+ rre{ i}r*ro3, **pr1ps Trr +e 1a8?,(q !+-r"g""**"o -pn EJ +B pI+ urs rri rCIqgrl 1i ro ,+io?'*u"a.1-;;; .uarrr.ertafTof po* gurs Jre asTourrEppn Fo speT '-fasarrof,lsSra'p4cloa;ra1f,as paru Pula's priu ro uâ‚ŹsTrisc rod r 3o p;rree8aq-r;y puo*S +E ;+urrr**Iq'ar.rg1" req rre;.t +e.-r*roJ .:o;l Eu:eB 1 auu{o,, o'ryT +ro)f{Ts ;ff:l ar^ uou rua*'reqorror o.r-rapaq'rrriuiu"riup,iur.* I .r,* Butrr -poq.roJ ua ;roJ lB1gge*:1 ,rrppaqrre Ani:f.r"gs ]igg.u*rc,

rof,B .:.,* t

.,*

r;i};;-:I#,fl;f

;:;:X";3;'::;:ffi[::]T ua8ulpuesrr+^+B , apue>1;ra'g,ii :*i-*IJi ;*op ,* apaelB orotu EJ ueq pylq.ueqpr{roJ iuserFrr"llof i"""";;#; pn larrra;r, +eiaf q urr ia ,rlsseq agf tpis ,.rr.*rr4"TTof

-agg.rtq_arTTT *o,.. t q.eploqdo roAo Bre -rrBe gd .relse3 ruos pa" "r*rH^iXr'XjI ,tr"f ,6rn arrps f oa +e Es 4uaad :T+ Joruuro>1 ua8l oTarl +ap +B sepilgi ,uep.ro T raATTq uarr^eq pd ueq.leg;se gsBo +B , ii+ nu ;rapal8 TA

a-'..- --

-::

' -

'

+!j

uasueH

"o

+splrErr T aururo{ euurl{ op*q arre +e oTou+sa^ a-fru uap EJ AE 1o-ta3116e ".;5#;oI-;;; sopiriaXl gg +ap

rLrEH{eqrB.f,

so'rxr*rs

yrus*yr

$I


L\

ZC Der kan vere dybt

mange stederr og der vil tl.d vere fare for at blLve p5se jl.et .

aI--

Vi beder a1le f oreeldre advare deres bsr:r r oâ‚Ź i owrLgt vil- der bl-ive sat skilt op med ovenskrevne advarsel, KNAR-SEJLADS

Ulf Lytzen har anskaffet sig en knar-bAd og har med denne deltaget samrnen med co.o 50 arrdre knarb&de om udtagelse til det uofflcJ.el.Le verdensmesterskab, som afhol.des i Callforrrien. lt ny for UIf Lytzen udtagel"sesseJlads at aI seJle om knarnl.en.

og ti.l at hsre godt

lo af vore yngl-J.nge bLev udtaget blandt de tre, ler deltager i dette staewrre med tLl.skud fra DANSK ;EJL U}{"ION. De.t er Jorgen Ring, John petersen og rer Storl-ing i YNGLING D LO og L YNGLINC D 5j er let Torsten Rasmussen, Niel-s Dalrl Rasrnussen og

hristlarr Knudsen. gs& fra dl-sse unge mennesker gleder vl os ti.l- at ore nyt efter seJl_adserrrâ‚Źr ore juniorer ekal p& sommertur ttJ. 1"r16s-junlorteevne ved Blsserup, ?akket v;ere tr"msdekornrnentied ra frtr Inge Juhl Arrdersene eoln har l_t'nt os sin &d GRACE 30 som folgeb6.d, er vi refresenteret

I

k-!

I -


{str^ailnj So _*e.rciry$

+aJa+rresie.rda: TA .r

lrTs so +rr?T rsq ro5 poqueurEio{apssr 3.ripr

-.roTrmf-sPlIBT TT+ .rn+r

t

*o

il:;

* .: e s pe 1 f, .,:_, iH J';#?*J'g:3 'aAutrq -' ffI "l_*:'&,ff auuru{ ?? reurnrlu a+seu T ffC so..rope18 z6 | .135spn aFlrf.ap uep apdu | +e .+osnqqnTjt [ ,r; gs8o . o11e ,rog: ;ra lfplnur -4".,t*iq'r" -r**"]xprrTr. +6p Fs c 4.asnt4qnT{ [e ;re,ro +o=pnd ruosa8;1 s;raddelT I a"r(u 3o Sugleur p** oio r+ouTr{so +a^aTq ra &.gS$IIgoTx 'apua3eq.TT+ q.rCIe+s T ra Opq a8ylf,ap II o**dt, roJ .Ta4souuaul +pu?Tq uassare:iuT I 'asTe8e+Tap ro+s le8eua3tm .ra+rroa*roJ sapalaB;1 T,t+apT TT+ f"^:^::^1+* +a 'acNrTe.uI" ;roJ q€qsra+saur qsuep i -TfAS N3/ftilnf$ rspToqJrc ;reqruaX..tas ift-.qT_,rT iroax uac |

I

I

l*fels

ouuap

T as1ope4.1op {o+s .-o+rro,.,JoJ

err"?:j

fr. ro; X.du +Tor{ 1e3ou .ro e++a6 .TTrrrss .:eao spelfas 7{ i.dtilt aoue+sTp uo T,r ;te+rc+$ 00.6T .T>1 rra+Je bui*r.1 ,-oeqe*rep tso ry:+::p9lTrrr aesl,rp +ro^ --o;;flHt;: *oJ pn iaprrer. ao -.r3"ieu--ff, :aPT -; p'rsgurry.L ^r, ?oFeru "r aAT T q r aqua4"c{ir 5- . i7+ u.,er,e ;; ; ; [I prro_rrr, *o, ..r

a

lpo8

+e TT+ so T^ rapef? tt 3o usssnusrE6 Tqe{I ! .ra tg g. c,\r1c-\I r 30 3o uosra+ad rrrlop .?uI erJ pn{sTT+ pn 'aa+ op +plreTq 1a8=a"

)IStWg

' pe,rE

Jop rirorolr{ . d1ffi -sasla8e4pn 1a1fas s +po3 a.ror{ +E TT+ Eo r

. iierELIo_

-r€tr{ uo alfas IEI! +€ speTfassasla?e1pa T tuozl.r(1 JTO roJ du 11q o

uaTrr.roJir

- ausuapJarl. aTT aTcTJJil

-.rErr{ arpus aq .Pc p .rr:r1 3o pgq-rerq rre

r

.9o

:;.cods poa pau rn+

srtf."o

,r.ol3.::#fT}

zz, paui rrl+rourros arruep gd tso arr.a@+"':;;ff-I3,l oNnsu0i Sr;bHcl xsNvo

tE

paru do +T -AaJ4sllerro T 3o . rr.roq seJap aJl .

as1ld

+aTf -TE TT,r rap Bo ,rag

uqparu

frn]>ilrEs xH/gHVVr


i Taarbak

ternis

BOY'S lrllllllli}IltgtlililtlliltillillilitiiitrltlilIlirtjilillliiltJ,ili,ifil;liiiitiiiilltriii

sporten frya

1:ilrlJ;ilirlltiit!u1i

Som ventet efter oprykningen ti.J- den staerke rakke, Irar vl. fAet noget at Bs tJ.I, men lad rrl-g sl& fast med det sarnmer &t det er g8et lrelt godt. Vi har efter de fsrste syv kampe, opn&et J poJ-nt, men s& har vL ogs& rnsdt de tre bedet placerede troJ.d fra sLdete Ar, nemS-ig S,.8,, DaS.gas og Vl-rurnr og ikke mlndst mod YLru:a klarede vi os fj-nt, ved at spJ-LJ"e L-l len rlgtlg gyser hvor vl- bl. a. tillod os den f lothed at brende straffespsrk, hvilket vi gentog mod A.B. hvsr vJ. efter at have vundet forste hal-wieg med L-O ni$.tte sâ‚Ź os beseJret med 5-2. Da1gas som vel nok or et af de bedste holrt vi rrogensS.nde har rrrdt, gav vi- ogs8. on god karnp, eom vi ta.bte O-2, Vl" har beseJrat llerLev og Va:rebno, beggei med 2-O. Der har varet god stemning pf,. }:oIdet, og vl trar helr dtgvi..s undg&ot for ma-nge af,trud, Ja vi har naesten t*l hver kamp, haft st fremnode ps" f3-f4 mand. Iian vJ- l- de resterende ka.urpe yderlJ-gere redde os 5-5 po. s& m6. vl vare tilfredse, ikte mj_nds* i bet:'agtning-af r a,t de hotd, der de seerene &r" er rykleet ?p, s& godt som a1l-e kun har he:rtet 3*I+ po,' oq s& l-gen lear rn&ttet :terl l" den svage k::eds, i.i6.r disee linier skrl.vss nangler vi to kampe i-nden ferien, og vi starter s& igen den 1g/8, rnen vi arrangerer Jo nok en trenJ.ngska"urp el-ler to l"nden. Idet Jeg ansker alle {. sAveL ?.O,Il, som l- T.I.F an god ferLe, h&ber Je6 vl msdes med frLske krefUer efter ferien, sA der 1ig6er gade kampe og der.med nange po. tlL al"I-e lrol"dene.

!

TITHIESI'

$ervicenter BEtLgIfUE A. !!inf*. $*ren,:ti.

.{p?tt .i

ra$}

,

.c"

O

a-


aI^i.rilit J{;r-i{J.i,:{_};..ii}i;i.:.,:.:;;,tit-:j":j:;..';:;;:r.:=;: '_r*.,,oI,.*o -*+ -tt-,$ic.j;s poli p jlru ,* F?l^ -;!rT; ,ip ?:. j. s-i-r? 1;r:;r-r;r I Ja leiXuorua?rirJJ;ry . q a;Je1.niE{I Jiap,Jtl 1a7S igri;ali*.":q

oa;i,_1 Eurtr.r* iJe;*rJe-r .rB+ si is;*i,rrs.ri ;*;.;-'*J. s** paur al,e+ -J€ uaL) Sop .:.eq 1*ri "ciu;aueq'Fd glrit,agueii q.op T au auurrr"rs3uTup.*?T{an* pau so!,ou o++ap I E; -'9r-6 ';o'"J, a;ra111cls o.f,o.r ;re4"4.,{uaq_.y/?r-I!+ y/rtZ Lrop prd -,q.r*,-,q ;raf a rap 'tg'rsr'].T.{{nfiitt,qd srifis}t6i-'Tgru.ry$ Jorl 'Je a1 s g.lroeu TA rq.a?e sr*oa-"rgr{1 a..ureasap of;a;ref, .:

ffiI.-Yffi';;g

raTEuTJ qe11trcls

ggi qe a:I ']tr +ap sepa:14d1 .rg a+6prs .qa11rr[ ;;6i;**.{ auadu,{ +arTT^JG B.r +B arr{T ..rot ;ra3fi.rpT;i;;;" ,.rap ro ?s . aJunrruoJaTa+ F; .Epra . iri,rr.o' p.* uea*tr . apue?e1 -Tap op aTTE IT+ a+sTT rra apuospn lB pau.rau?a.r Tl| Tr*J ?11'ep €)',rT roJrep so__,1np r ::; "r3I:"H}rH$ 'a,xe111cis a?euur ap 114. ultsusr{^Je leXrlsdo q.siuaal;rog re G-+.s_-T-ffifilElii' .,,udd1*B 'r',io o+ rrop €Tsp ?,E . e;o?e41ap "ref o,r.rarro T,t Fs eAueru 1a11or1* aTurEs 1e .:rafald Futr.rau,r.n1 euuag .+sn8neiq1 uap ra+re+s

ffi

;:H;I"::,*j;";::"H_i:#

. *a1,*eru .rep +er>rr.,rr" .uaTJaJoTo{s reAJo 1an ;tp8 +fe uro ra++G?s+..roJ . uou paugur Trr TTnF F esned uo nu soproq rop_;+.ri;'i"pg1" ueru;ue.rf, 'Jarreq t7 aTT€ gd qellrrT+{t Josserr pau rros JrE -€esroJ apuar*r+s uo +$eq r=q gorll srNNg.L

)tustw.t/.I

n

uSSIiLtr,.

*.[op 3o adrren apo? tar?2 -Jes,.r>t a{sTJJ P3u aaP_ ..f.I.,L T [EoS .E.C.& 'uspuT o+ rcfTa d@{€ Trr uaEr t_g/Zt uap ua?g ; -uT acluru{ o1 1.r ,"ra1ar "

$pa;>t a?eas r3p

-'+ci ti*C +a+t:e:{ -E-{ r -:{-1.r ;e ;E aiEAret ap Jq *aq T +EpLrTui ali{T ,ar1n so epfrar a.ra8;1;apI r ' prreu tt_6; q"I .p_ uo+siru .:eq 1,ri. ef, 3il -{+r{ ;r?e 7t ?o jlap1c; gE aBl?aq €o;rqo:ee,! Jo -aeT-rt riloe ,dure>1 po8 ue *0,*r TJt pTorl o+sPeq 7C .|D T.A.

paru Ba1a.1eq

.-".?* t

ofiny poa: 3o1uo8 T-r, lirl6 p8f,I1.o"[J uap so poTTT+ .!! 'S I-T ai11ds +r pe^ .7 +spuTu a{{T 3o . rrr o+spTs €rJ pTor{ aper.o?t{ .r?rt Es uaur .1.u1od ( loarf *.fe .rB{ }r1 .+po3 1'Irt ftl .l r .

+seJ ETS ?pa pe1 an e4r1ec o{;e+s uep TTI

' arpl 5i1E e 1 AlqroJ uapods

-

flfffi

S.AOI

""milffiffit&


td

lvi

ER,

r aftalen

sffi *d iiq$ & s rned GJF

beder Jeg klubbens

bemerke nedenst,t,encle J punJster: 1.

medLemmer

Tenniskltrbbens rne<Iremmer benytter .l-the truset i den tld GJS' er her, kalr dog frente iffisnlrrger I kskkenet eller afhente tJ.ng t skabel.?

opsl-ag og tegnlngslister forbliver under tral_vta: 12! 99 ss*i de* ske et [Skull"e ger. vi ,let naturligvis med godt humor)" 3. Bsr.nene m8. 1tke opholde sig J.gnes tregnet lamg_ sldee"ne tir- tennr.sbanenle r erlr" pA-n"ge.n rn&ar tl1r&b og l-lgnende gefl.ere^tennlssp3-i1erne, :gd "Li-gesom de naturllgwis i.tt<e nr& opholdi- sig pg. *en_ nisbamerrre ell-er beny*te dem som genneiugatrg. ,,IEDLEMMER-

I skrivende stund erfarer Jeg, at Taarbek Ten:rl-s il"ub i6en er placeret l- ffnafen t SSef:-andsturne_ :ingen, idet Jan Ho*nsberg og tine or"*"rr-(il--,pill:T 9"e desvarre fr;r sin 6am1e klub ylrunr-SorlenrrLl l. mix dbl, har spllLet si_g lgonnem til fi_ *a'enr der skal- spit,es i Taarbek"cieri ii/e ;1; i;" {vis der sker noget af interesse elLer arrangeres ro6et ud over det allererle fastlagte kommer der en iLrekte medderelse ti]" medr.emrnerne i slutntngen af :Ugli"S

t

r

'ortsat god fornajeJ-se rned tennisspill-et

:apturnerirrgen'

og handi-

lfe<I de o*rrig"l* nrr".r,** Formanden / Dorte

,!. Hulk liordsjellanrlstr_rrneringâ‚Źnr der starter lir-brting*:r elf

:slrggrts

t

o

1

Ten6isrylyl


-{€J u'I3ili Eirud$ ,.lapo1m

o}aJ6*ra aurs r€r{ po .e8ire8 *ea-+a-':$d; #i; :fi*ff_-:Ei

lue3uluaa;r4 epuarsJpea

pgr qpo$-3."

+spTs TTJ

*;;"*3*?i,r:" :tf a.r lurs-1*t+o* Fr +E *-;:';rl;: .p*qrr+'*ffi[ ;l'j}ff:IJ.r= uo-yiliq e"splriJ6ii

T .;r6+JE+s

Jap .uaf uepu

a+roG

rauasTTq /elsFglu

-1pueq Bo ga111dssFr.

Jro,s

-*rA r^ ;rauau ; ","111J;.-#t::H-;:g^.;fl?"i:_llr:j ;.o",ri*q. e e^er{ 'Jie p1s ':a*e1 'Eep f*-i"pr1pg pe^ ' ,JelaTiloT?or'r. a.roA .raueJ+ . aJ ?o -epu{3eq Fo o.ra**1rnrf, s+.r{,rt epau,el;reprm pTe .:age1 Jra ... | , o.JF sncJ€It 0+s€4r"i mEq *proqoq IrBry . apFH Bgtro;rTT+ TA a{eE Bo -€er 1e .rp4a"Eor-B;r.i4*s,.

;";tTi;;":;

EIrXfi_:;j ;: ue+s.rl?c .re ..za11.pcls .raq?{sJ6+saus>1.rerurrrr( urJ 1e3eu .r*."*J.i. +p Je^opil **6rg +spun,t *elllrlssuop8un rrro6 .req ueq Fo .:1.xrlnue6 .I *1*p*q rTr ee unx *uTf Bpo,e? ra_Era+srec "g ap +pueTq ieri111c{ss3u1.: -err.rrt saroa Je Brs ;rarel g6 jg *J, ;;;T ua+srec sa,.oA J,* Brs a,eq

aTros TT+

+.'n T1:t

arou€r+ ar+

---DSN

"y ;*:J;ri;

INVUI-

-zgspun T.t tla sapargs .**.rf "::3.:rllu -riP T adure4 o+sprg o+ ep r arpoq pcl ;raqgrl

lI?.{

-ru,1x po,u s-E "r;i;TI:.I;I-ill#-?;;T:l

TA

il;r-;I

-ries +a?F el1rtT odure4 a.r3. a+BroJ ap ra ,.;:::'"::I -EAS +apo&rJOJ uo 111 8utru4r(rpau ;e spor+ gcI uegl -pTs e aT*as-E*rJ pau apo:p1r{..: ,;r5r::: T^ tT+ro^q -spuellefg T rts T ,"111O* ploqsBuiir***+ susqqnTlt

Y:fg

UV

VI PJI lfirl-S;1;1;€I

.;e ue8r:Tu+nTs T au..rar uo ..rap Jaururo{ a1?railsl ea.ra8ue.rJe JaTTa ess

'5T 'r>t g/gz uap :i-1.r -TJ TT+ uarrue?1 BTs t. -roS-irn.:T[ enT>t aare3 rmq) uasaTo arng -au,rn+sprreTf€fs T rrrf spurroJ {eq.iEeI }c .t

slistriffi. Br_rs?urarruag rcs -ua4 I erl ?Ts aploqdo F au;re1f TdssTr.ruat il lpg* ue8ou ,-c. .re1ar -8ueT 1eu?iq sarz1

g,r .reae1 praqo'! E@EF:

;13+".LT?q

Joplrn Je.LrT{

g .ra?u1usd1do aluar[I ' ?.aqP-\s

T +asnq Ei? JoufirraTpaur

.ra1?

i

:.Ii}l

suaqqnl:l


ffi rt f,I il,S ti.sk at *reningen gl-ver det stik modsatte reeultatl NU kan marr overlrowedet ikke spt-L1e. l"len hal t&Lmodighed, s&dan er det nu engang n&r man lagger sJ.n {stl"ltr om. Efter en m&neds tid vil- man kunne s6 reeul-tater, lrwis man er stedlg og ihardi"g nok.

f,o RIJN FO

{-t,

.

JAI,[ HORNSBERG.

ili'trI IiITI a.arbel Rokord - T&6k og rcng avnekloekcn oul Eangcn Ksbne"Bd, agee Poleer aarbrk lcJort fra nsndeg d.

fra d. Z ti.L d.. 2?. Juri O. aa jufi {r" d. 9. II til fre tll d. 15 juti he}e JuIi n8aea I5 tll onedeg d. 22 Jull

ry Hallojsa

BAHKOSHI

E RvtcE I A.srcos si'nonsrn

I

I **t su;;i $ g's &sr|{

* vi er her stadigvek

be

fi

I.IVER MANDAG KI. .tg,OO .pE ORDRUP HOTEL _^Vgllig hilsen CIg pfi gensyn TA HBIE K IDBA.T$FOIIEN! ;.i i

:.:

;

I

-a-


..;,};i.i$fapir&.I'Jl 6r-1?1,i"U 1,"u'"l.il;.s;.i:I.j:.:r:il!i '1Ci.4."iL!j +Lig+ -ucsieJdsJ ulo i"r F i"iii:? s"n.;;J.f **Ed.}u€}tj gusBuTUaJoJ *Jafopiln;$ pi,"e*":{rXr; +*Je*t J?ld J? uflueu ulauuaF +**3 uros f ua6uog.5 JA puEiirJOJ sua8uTIjA.roJseIT€eJ TelJ .uosTelg Jerr8uf Ao pnTS po^ +a"1'a+uas*Jdar "TEJI. gulua.::oJ.ratropunJ3 s-Toor; HeqJE?& tl6t rTrde . Lz uep dq8u,(1T +a:I6+oTrqlqepe4g gE epsursqella+uE+uesa.:do.r +pf or{JB ueguluaroJsoTTad

rJalmuutoq epua?B11uro,go u Etlusqs:1 aaFulue.ro.;.rafapunrCI Jp uagulue;roJsoTTipS 3.o++uTsT Fn"-F1%".-rfu.

-rraqa:{ T

.-Ia

o..roJ,r o !'a

pEiirE=JifE'

i"

X'U

SFJjTSEHCIJSIVUOI uAsua6 pd 6o uestrr{ Dtfra

l3rOH dnuouo Ef

0s'61

'l{ cvoNYH Etf

Itdsoltxul {eA6;pe1s

r*; €

!^

- t{

0JsaTTeJ

-aE sue,ulua*";nfgt

apual8ueur Joa.o TT+ 9a,rp1qrpo14"::?H'H;"n:l:.,:;'ffiffilJffiI uo +e Xe1"rr,ro $-apeTgs rlauntti$rolt a?.{E+uo4 11a uaBuTuo;roJ*of aprm.rg Je Burrap.iroJ Bo as1o.r";l:**3";:T;I] ^ a?proqJe .ropfaq.:e uaulruftrroy'ao4g:l8pn{qoT>1 a+pTor{JB roJ pn:1s -;oJ T nupue uaunrEr:ro4

EI

TTNP

ZZ

Ttnf

TTNf Z,Z TTNf ez

.p ?rgsuo fE+ Ef pergr .p TTnF.pcpq erJi TT1 f .p Ery 'p TT+ r .P .p tI, rT+ I

.J?+s {*qJpe& JE aTap JoJ . rosT apua}ITTE+ep

a.ra8tr1pF+_TT+ pTortruorl T 4aaoe.r4do ,i.rfq TT^ +es -*oJ "ra4;l8pl{EotX a+pTor{Je suapaur r;ri8uluEr(qpn a?1p;4rua;; Bo +JTJp aroJpaA ua48*1peasau11eie6 "1Ees3:e ttL6T_.t_.T uep@r++JE.I{T roJ ^6Tq . Bu;ur(e..ro.Jr{Bof4 asTapui)>1,ra+Jarolrl .roJ 4Beeqpa.t -s8uSleqaq TT+ ?etrs;rogr a48eluri.r;l p"*f ia8ulpua,r -puT q.?smarrJ +epsusuoTssTruttro{ yd atf4T .n.aTq req '+lL6T. JrBrlrqaJ '9 uap apoursuoTssTuruo{suesaelpueT T ueBulue.roJTerr -nunuory ?o -Jafapun.r8 JoJ uasTaTN .re,r8ul Fo p.f3

sTeori, ao+lrp_"nr_g_qrSxpuT

\L6l-'Z-'g

taap

?fJ+;r*xs Tss

rusuo

TT+ pTor{uaq

o{

sua

gNIN3UOJ

-lv NnnN0x

ffi

I

.,Sa"

e u 3 n3O Nn ug,rdP *},'

'cuggslu!ffi -Jer{T BQ Slpe+s ra Ersr lrl3r{i TTi. pT+ spetr?n JErr Srre?ne r -8pT urrrir.e111ds a:frff, 1, 3eT{ rra}.{ -Tnso.I a++espoE :iIrs li


ps

Gf

rt

I-, E D{ p lrq F trE.+ rJ O.

d

I

r.

F|, o <paf p, oF

d,' cJ. O $ p Ht ptf, oA, 'r HO o oH

!l,

pp

F <tr }J C!F sfi HFJ o{ 6d

}LtsG+CL

H sob ry Pe+ $o tsp l:i c+tD

1{ oG w rrB P pp Put H f tsl ol OF

f\) XO!

CJ .O

$o

ru& a ,,s TI, '"4)

$A

. i

{iJ -.s

G,FtP,< PoO O @ PHE o. o r tlE O4!Bp rtt, 0t O.. tt

Dl

f, tiH&Fp. -l xvEcJ.ts P tro 't H{r lu tJ. ts ot! FA

F

H U

Fr.

l-J

O

&

Ib

.t

trP, ts {(DFtts o i*k

lJl&E

}+

.+

>ErJ.tdlt rrP.oH() flpl0go (if & fttJ dHOt ), t-J . t os O g,ct(D rJ O lto\ r', FVul f3 Frts F, 6 F!.&C FI()b p.oBFIO dnd b tro H T'O H p30 H. tsl< tr gl dtfri {+ts Ul

slo F S . o tr Hlf qH o l"J' hd ts f,1 tsisg a c cJ. PH p(8 o t4H CEbBF t-r

p

F

t

f oa Hlr qB HG SO

€+

.FO 0,

oe iD ory ()E( p. Ft, Fitr tr .l,ctH crp Ocf <P F!p,o

pfrrrytsB Fbtr o ceB c+O p ltt, o D PBgI r"J ts Et l'{r G De B Eoc+ O.* F,. 8q ld o. HtrO !f @ Er tary Hd c o OEtllB trtr8 H Btr HEl FrtrP.F, UH^ tD o,-J d Hti c+ da fttr Ot r{ tr FJ.a o EnJ O il, o ri. @Brts#y O O m Hld soEe& F{tJ tr pfh E 3 t0rdi.. rdB &'f FSc o H go@ *-L I-J c-.r, t} O F6 ri mryH tr d p,E.o dH sEr0 p{ I)" h' h,rs fo td U tx, p. tJ D @R. E ryP' o (l.s o f-J p, l& o ftotr Ppu++ . HO H O H \nhdH pa, HO Ot OI' tro&r. F(0g.H tr 140 BY tsJH OH Htr u HB & l"+, < O n P.qtO O l.& Fl cr" (4 r oo tfG ec o HH E o, F, rt4 De p.cq t,)o F B Df o c. do .O o0s . ut& FO oR oo flo Hlt<oiB ;f FE d, tr OEH F o tr.€f(h C Prt otr, r trgPEo s F, F.lts urtr s.& c/5 H E BE P, B Hd t/E' rfp. tp o rtH \JS tsOo O O H Ho F Oct o P.B g.p -tJ< 3, OIDGT ({l t, r} B @b OU ts |J. & 0oo tD o olj &FJp.S FP, BP < HH O O *.+ E{HO FP OF *A@ .+ o El tsF{ O FJ.O Ut G E 13 c+ O I\) . atscB E E' H.tr eo oo H.ttr 1*{h EI &ts c-r. !D O O gJlJ, GOOp 4 Psr. rHO

pl{3 9(D(,i

g

#8#"'r

IEd

* BSB}

r

* *B

EIPB pH 6 HO P. HO o5(Dr.,

B F6

@o t:{ oFr}tr

otr6,

ftoo FJ E' FTo,E o !.tr Fj OGF Ff tt

uH Eo. g.*s" Fr< dp OOr+

#*En eFrol-t Eo tl Frroh, e 6m o ot o

ts

OH

O O& trt ftIt o +(Fl lu,

It O o}J. },8 EI (h Hl*o

BFts* p. o to

Pcr Hg opi tr

0q

o(d6> tsH ots p &

€f

F'

K. I

U

Efi


.

: uaBulJar.r

-Jn+ JE o.Iaptrf-rl .rJaLras sp IT+ a+qe? ap JOJIT-{ .ualerr -TJ+rBAlt F pn $olT$ aATTq +e ra+Jarap .roJ a..rapul^ -e[1nd ap ^aTq op.re8;redsg ] erllflfl+ss;rrpuapuT +a I , roJ pnrro*o +spTorl +uTJ +agp +ap Jo Ja++ndlu1rr paur clo a*alcldns EropsTgs +apTor{ 3o ;za11ndeI'ITT L-g teq un4 rr? T T^ +e6ru +ap sporJ, - r3 T +uTJ ?-ts +orET{ rEr{ i}uraq.1nc{a1111 EsSO

xI

r{

+. !0

d

rl o

E tr (,b ,o u)

tr

JOdS'I"IIT

'utTol{sr olJ JE 1a.ra?rre*"r,ra +uTJ 6eu,reqs 1e44.t11a,r i lsal ep.rees + a eo1nf, ?o e8eq8el aTfB {TJ uapr}sop .uo -T+dTr)teu7/w ee13 a++oTJ "rap re,r aurapuTAeflnd 11; .+areT{ +oTJ .re^ +ap - O-9T Ed arocs IrTBur +aTrrrBs uo pou 6adure4 g atTB epuln qi: paa aflnd i *rs +pf,rB^ Xf/gu]r?.1, 'pToq t F .reflnd T +ToppuT rei! : ouapTor[ ro,rr{ .eu.rr,eXsadue4 4e 1 ..rellntITuTlrr 006 ec , +aTues Jerr Jar{ - .ruloqs;ro11 1 ouAe+s +a T es1a8e4. j*1ap paur 311ureu 'a1pu.[8aq +ap uos ape++*Ts +arg;rod .4aqre?J, rrB.loJ ua8uf;rau;n4 JaJsJ nu ,, 8ft+ueq?r1Jod mos ,{eqpa1 pour dure4 a+spTs uap T Bul.rapau I Bo a;rfes g fT+ +e^aTq +op ra adrue4 d I .Fu;uluaaJoJ Jo/ao 3Ts ap uaQutr.rarun+ocuepllegs,gt +oJeTT "IEr{ .JB a?To+sI la8aru Jerl. ap ?e4TT^r{ .O-f f}au Jo+1nd;u1ur Bparto{ -srro{s ,of[rftrqu +e peu apa+Je+s ap Jo.rtrl .s"rapuapn

i{ o lr d U o 3

a I ,{ $

€{

pqt,rlq

@ @

d

O

6

EI

tr

a u

h 3t!c .u, )"d A

to o,,-o qt

I

.! {t tEt E.

a

d rals o {t Irit Fl I

a

et

=t

=

e a

I ,-D a, a. I I

E,

o =rt A. :a t IE a

kr: I l.

h,)o tE ro& }: o,9{ >t t rl IO Ce l'-: 4 1, fr t dlit{ ora \r- 3 : r1 t,{ 9k Or o i qg aI,9{ ro lag dl ro

&i

a

4u

I

IH

h, d o, tr

-e"rd 1 *ef,o.r:p a+?oTJ - rqTor{sto}I T 3u1.xeu.rn+s.r6puep -uT ..ro+s ue T C .rrr ar,TTq +e pau apa+.;re+s ffi

ktr Oa {t

G

a

!3

+)c t,J,oo r{t d H>. dt X C. ,

o e

$r <t E

+t

ruorolsl€r pl leqreel

a

I

J'I 3 ot ft ea ( 5E o i. or+r €

.+uTJ ?Ts +aref{ pTort orol aTfe JEr{ aTeTJa+etir apasum.r?aq +a?aur 1ap spoJ;, .BuTT -opJesuopStm Jo,r' roJ.JBroJ +po8 +a +oJo?A JEII +aG

t{ O= j: oq €l o dc o. C. =

6u

{

f

d

a

-


Udenders er det,,g&p-t o\rer..forventning. 11 point er det ble*et ti.l i. Il kampe hwtlket raekker til en 3-4 plad-e. Vores snrd g.rtt*" har g$et t j I_ sagen selvom modstander:ne flere gange trar vmret nogletr storg brodr ,

ta

r

DIiIINBDHOLDET har r:gsA. klar:et sig fint 1 betragtning af, at der ogs6. pd dette llold er nogl-e stykker der endnu er l_J.1I-eputter. 10 poiut har det giwet i 9 kampe.

turne.

Or'l

liesrrile

DIT'

"

l For'9v hl b

J.

)â‚Ź

6en hane

t"l af med hold Her $. 6ik h.vo r

Lr.ng*

vi-nEIol'!l

s-

gik det sA lss I klubhuset hvor og dmkket tl-l- den store suldme* Itlole Broea faarbaks avan p{ OLc gittcr oykS.oda Sjelar nr:ndt med d,xat*e Knrsa

I baâ‚ŹJulet p& I bl"ev

nr.* 1{

"

t*m* s& 39

ru:Lno

h*a

I


rrrorr{os .e puo {{s HJ a++iltrr 6rJJe.&!jap Jap Fep +a{{J(r -I€/t SaTapJ€s rifi .a"r+so)iJo +eaq a$Jsltlp JE OlrJauo+ T}+ "Zl F.I aSrnr ap JoJrr TE{ pou apo++nTs uaua+J1l

i i ucrT+E+s;B.rd +oTJ ng ,uadue{ aTaq F €urapua?It pau uaproq o+J6J ixxi gcv; uapu?urr5rrrr 13 saul€er TB{s e4.z;t1s $ouorp€J Jp uoT+?."r+snTTT rros .i.f es 6-t1 .:a>149s ue T 6s?o ep apor -a+Tnsal paquaSal.raAo saua.rpild .a?uaap eJ{Ts.rfas ,. Es BreTf a sarilp apaT gldspeu qplpu*q. spTnJ (;ra gs +af) uoEJ rezrrtr} pToqpoJTalrT,rr{ sarep paui aue.:p*g .rolq a+spTs 6ueua+Je Bop aalq drue4 a+spaq s+au,re+S : .af1e1ap ro{{eT 11 .ua8a..r1s Jaa'o puT pfoq +ues ,TTTT,I .prreullpui =au -,ra8yd ."req dta?fq .safleJ pol or.{+rtrft Bo eu1lq ep .loJ 8op ,aua.rporu ?o+" T?rrr a+sa++olJ sueduey .T-d pd "r, -.re81rf TT+ ,:f 6s rrsqotr{ ua paur r.ressa;rds8ep T iun*., a;ra311p11 ilos s+pLra .due4 aBtrp*rtqu.ruef lageu uag i S i uJ?q Fo "rora gd lCI{sroJ aprre{ +B psu +JeJrs opArar{ apaq suodiue4 Japr.in ueq +E porir Ja+JaBeq Bls a1p1,(4sprrn rrEI{ .apTs sau.:a31d gd ;rerr 1a,ta3111e uau reua.rpou g:u orle6{$ ?.alaTq JErr rap .,,aX1adg.. Jaururop

eBe,rs a811u"{spuearl uap Jr: 1a<I1nfq +pog 3op ,&ep Irn4as o+sJffJ Qp JoJuapuT Tgu ,red q.e pou orCIpu?+sporE .rapaJaur+rlr*aJoru +3rrBT seJop epeldurn*JaAO Fo uodurl3lt Je u6?J1s+$ eJJ uo?r:e riTB eu.;ra8;6 TT+ 1e;reuodruTn . ?r:1rruro.:r+ sTT+ aJo+s uep JE pirn.r3 gd salpfnT o++?u ueq;rod uoprrT spelcf BJ +e apagu olplT rap uap arel a?11 ep aTTn{s +aq l€paJJn{s oqr1T raTTar{ Ep ran>[sTT+ s3rreru ap Bg ^eTq .dure:1 ero+s r:sp TT+ do +Bs 3o epaunuT;r+Ion pTor{ a?Baq - oTTof Tap e+soC pa-rr .rf,a1s8u1ue.r4 I Ff uedure4 *og aBep tT o+s -pTs ap -rap . aua*pour. 3o af o ;rog dure4 ouuop pau aTor{ +alreJ+ req Jep . au"re$16 'uec{ur::1 f T+ -+a.rp;roJ do "reslopaJaq.roJ oJo+s spTor1 a83aq g:e pun.r? gcl a-r -o+s *rea, due:1 auuap TT+ au..ra?u1u+ua^Jod .o.Ip(,ur poEt "r431<i - ,,duru:1pa,roq,, s+aul€e?s Es sopaTTTds 6T . T)t

.-.turE:1rr-.?

-rll

3r .:-: €8:-=i

;e1i-

i::

e::

; -/

a.:ois _:;_ Itl

..lu$i{ J<rSil(;r1l:::. : :-: *.&] I +. "*lriii -.1

""T('if

tiri

,r

*ri:i^ (,liv

u,!Ii

:i.

:.-k ,rar

-

:.: -.: -

-5-----, \'tLi.

iXIiiG,',:

-,-jt'rr.;.tujill

a -

r *.*

_

_:

-

-aa: - := j -z - r I =----

lli)li.t.u1Se?e:1 l::

.*luul i.p It\ri-+A

i

.

-

-

-:

_ ; =:: _a :-_

_::: j

:

,;'-s:--! Hls: *.rtt .a,Ji1a-: -.-:.:-j: l]{{.rid -i,J^!i -'iq3: -- : i_ i;ir. ,11.1 l-\ ; :, ; : ::-. - : _, -- ; {i

i r -,'T, !-, a tr:.?

.-r

:.

--L--:

-+ -r

_-

^;O ;

-a=::-

"-.{l.}'] ${rii 3i-ir\.i-i.S =tI: s- .":.ur-r--i .r..-_.i:L-.*-.1^= . i .ir.r_icr+5:_-c.:

L

Z=_ +-.

_i:

_,

". r*s.i{i 'a-,{, p..J ._ - : -.: -} -" ii,-r ,",,.-I:,i?:: ;;-lc - -+;-::i -o1.{.rtl1 [ pa.r J:; r ;:=-- :r

*"rritr 1.rt) .1-iji_{ ;u;of :: . j i: *.r{rt+ +- i)'[ 11..., l-i ;; : : :". + L *1?re,r1aq T +u:J ?._; ra-

*3rlu +o.tr*^. JELI a2-^= I ;; *r?s II+ +at= _:=:-: ;=-:-

l F'l Ja{>1aJ eI -_-'-; - :3 Iri.lr-rri LT .9ufu--;-._ - --


drengene og pi-gerrle ;r6st*d at de havde holdt i- kampene for at spare sig til strabaclserne pAigen dansegtrlwet. T lobet af aftenen b1ev der udclelt pramier. dM-trojer ttL vinderne af indendsrsiurneringen, samt erindrinssgave til Henrik n*" siclste &r flk [kammeratskabspokalen.,. Ia;;;;;;, &r tilfa1dt denne vandrepokal Jesper HulveJ, som tak for en god opforsel b$rle p& og uclenfor banen, T1113rkke Jesper og:A-et..t.tltykte tfr Ct;;; Larsen, der ,,!-idus_ flk pokalen't for tnAs;;;. _en god og flittig iindetig vil jeg Uenytfe lejlilhe.r"r, bak tll de foraldre, der trar hJulpet tti at slge os i for{.ret med ksrsel m.m., ogs& en tak ttf au forefOre der msdte op ttl afsluiningsf,esten, soln ,rsm,rrebrsds.jomfruer't ??, soln spj-1-r.ere ell-er tilskuer _ det var dejllgt at se det store frenqmade, J*t er leenge slden der har varet s6 mange sennesker i_ kh..lbben. J.ENIORER

a-

tr

I

HAI 1-

l'iin optlmisme EI-

fer ford.rssalsonen blev eat p6. aI_ '.'"or11g prsve J-saer starten af turnsrlngenr hvor irl jo som bekencrt ir.sb lnd t t-";;.ri"i"'ra etribe. Yi- n&ede dog at rehablliir** os I

de resterende kampe, hvor det bl_ev tll Lalt p point "i{iwer hvilket en Z. plads . af de,mange aftud der 5ar wa:ret tll Ii-'holdets F"IT"*tnlng kamoe ska' vl nok vi*re tilfredse med 'pn&ede resuliater, ,*rr tfi gengaelcl yclerst utlL_de *reds med O.rr_*rr,:iff aer frir .r*oot-til- kam,sne her i for&ret. Viffng hlr ikke turrr* Jpille to rampe mecl sa,mme nandskab 1r.gr.af afhrid I afbuc! de fleste efter miir menlng slmpeltrren skyl"voraf les mamglende lnteresse. Det 1.holdet der rar haft_ manrge arft-rur! r trrrllket er iser igen g.&. .r.f over Jo : n og J hoI d , der er br eve t svekket ti,r hver kamp. ' I

Lt


:

F*e*-€.{

gg

*..'E i}**d-€#$ .i;ii.i''-+ .E

tEtS*u"

aQ!'tts

gd

reJsnslal!leAI . , .

uesuar ,sujlaH 9io

u^uH {eqrgl

N3)SOt)t st

$HfrSTfiIItr * IdIIS

*,.fiuT4 Jaaq :;-j:.-: ii1 ; ,rqrrtt) ijil .r}--i u;!: : . :;

;ral] +apTOT-{'r -;=.: : + : - [A>[-- utr'{? 1a Jui: s ]:: _ = pnqJe pi,,l;: t.>+ e111,:Is 3r-..-,_u-::.:? ;r.r: *meq LI+ +a;-.1, _i=-: -;a, "TT?r1 1s:ap.( p'=i:;? €)p peu espa.I.j:::-;:d_r TT+ 4_e.r'ra^ Jeq ra: ;_:j,t -l +]i I T^i{ } rrr u,I : : apuo.jre+seJ ap I3 ;-l= l: ' aq;-r+ s Fd 3e 1:; ! 3-- i .rrl,rtI ,ueBu;:a--::.: ;= *Te gd +es -ra::- -_ir:i

.

'[roqqnT:{ T ja}.>-==j;] il r;f;-:::; aBrri"rl Jo +ep i ?i:iI, - Jan{s:i: i?--+

NgSNSO[>TEIN,t!ilH

*Sp0J.q6JJ6iUSk LC S ,aaa, .Ielp ;:jJpTeJoj aF I_.: I?

uessnuseg p;etX

;

..

]3oNVH3AHVJ fitH3tHOSSVl3A N3

1I1 HSHOH H:IO OVAH l.IV ]O H3ONIJ U3H

.ua+re+s T ploq e3ens elBou .req T^ +apT +Jr3+s eJJ +IloB ouiurq4 aTTn:IS ou.ra? Trt Jo,rr; +aJEJo+Ja TT+ pnqJe oBTTapo{ ts.p aITB 1,t ;rp8pun g113.uaqgqroJ .1u1od

f lagudo r€r{ un{ rap +apTor{.C roJ aJorr Jeq +oqarrjI suopeE 1ulod f,1 qagudo Bo +uTJ B;s 1a.reT{ 8op rert+ap lopTor{,2

+arF.rt:J f so :aj;:_,11 ;? a?ps u=:=:?:;l +E TT+ ,s-+Esp-j; !::: -sl"l.6.11g,r {TJ .rap r:;= :--"r*tla*g a{{.{ 1T T j .::a---- : : ;;r:3 ua JoJ ic; . --i *uf,P +pTEJrrlI?+-r= ..-i a+spTs .rap rp;ee?-:=: -;:j;. ( uu?urJauJ:i.+ s; _ -=; =; j : .JaTura-i,_i f:;;;_ ji

E.i aLrJeslleq?J:i,i _:: ua31 1!:foli ?l-rl=-.i :* -=


'--â‚Ź-

,;u-J f

ANTON WIISBYE & SON TAARBIEK STBANDVEJ 59 P . 2930 KLAMPENBORG TLF.: 630414 & 630419

BR,lENDSELSOLIER Deres lokale brendselsleverandor

Schaumburg-Mtiller & co. A/$ Tirbeok $trandvct

113

65 0780

']/3

@'t*p&

ouh-nrmmnrsu sErliqrtfln

itrrli+:':

trvrrurdli'i!-,'.t ':ffiss,* *Iii:H*i:,

I#11"*,:f{_iTffdfi

n Dsnielserr's G U L DSME D I E

DYREHAVEVEJ

2

KIA^,TPENBOR G

TELETON ORDIUP 3,93

GULD OG SOLVVARER reparationer, forgyldning og forsolvning alt udfores eftcr opgave pA egne yerksteder

q/ csute - tts gsoTEt-

I,-baBfrt=,*'


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.