1974 2

Page 1

i"rywq.Effiffi&

'rssuaI dntallog aBpg tstal lo tautat'1951

ni

1.\\ I

ePlS al{qrbel

I'l z "ru vL g;rdu

[Affi H#ffiffiHWWJ

8G


Ifi [RBffi

NYT

chafrtdahtor gLsli {anaen R aeveJ 4 Z93o klanpalboree E tlf.63o?4r

D

A

ragnotabocfrcf: Iagrnr{ A. filplscn atro,ndveg ?$ A95o traxnps;bere

&'

ffr

,.ffi*' se#

gff

,!@!-\;

oan

tU rr uodLcnsblrd. forl

Ea.*rbsk GrundeJer og konunalfon+:rrrg

larrbek idrcts Foreft.u, --

Srngforcntng ifuAgso I*utU"t Is"enb6t SoJt&lub Ec,erbak $Enrq{ s flub

e&troacsr F aoveJ 4 Z93o.ktausronbong Etfu ttf. 63 oT 4L I tayk: taerbsk

Ksrindtit

E4rk"

ryT

@

- HINGE

ffiEL[.fi$d[.Fffi

vgumm

lO

Hr


JEE? .ISIIEJ&;E*J *tB-g lsHEBi* ar_e*cffi6lt

rs

tJSl

"o

tEIr

c+*r!$E{a{?T}f ? *rurq .fT+ ;EE{}f ;a$pg1 ffa &@.E'B.zE+Ji8 T s,eJcS.e:*T &e?q +e!1 * 1r8#Ta++6ss6r?r#+*T#;rE *.rO# 1T+ eaaB xo.5 BO Epcresspr,L.rtr.Si +a##rL .:BE{ 6.aB'cr;e *TTxda ge u*Gu1.rBE.Ts TrXT ueuosss s3.JB?s affi!.rinq S.6, sITyrl1s *xqq.**a+*r*J ,:f aa, apoB 1ap cT,tI{ 6arsper6pffi $?True+ og"g'gcI* +E Bd oryum+ +e 114 ua*p T,t 1erys rlg

II --


#wtrsffif#ffi

5

,"eJlenr

O

udsendt dl.rekte n6dde Lelse til aLng&ende tbnlng og sts rderlreJen*ng, begyrrdelsen af mal r een i ep6la t-(

tl

:'i

-:

---: -:

rl sa-"p.u,-*es_ a har

_. tI

rat l,l"letvrige lre pa i gleder g:t sg

a? 1

*, sker det aLt

slgrsexl

e***d

,?!.a'i/t

eredl-en*ner, s& kan l-

vi

wod r mon l"kke

ti

t-

tl.r*art

Kasserar s

-

tLt

6jO4fu3

ii'orms.nde$r 63S0L6

Bf

kont

't t&r*

a a!

ffi

iI I I I

eret efter

r r r'ilEkc:

P, GI'EMBV v*rtrt a fif. oa vogttetcton . Ttf.

Fl.gcr under !.+ &

Drcage rra.der 1& I

oG oa

BG

78 8?

oliefur - service - installation - centralvarrne blikkenslagerarbejde - kedelrensning

*

2. r'rkke: =Pigcr rel.Leu 1+&16 & -, Ercuge " 1l+al6 G


" s?97

d

s {}{""iit"l ; aj .,1.1

J3 9I"tT * *F gtwir

u

},'.4

,

a?ua..r6

uaTTot{ ,,ret16 €q}{68r 'z %

3

ile4ua:

L8 8Z

iT . EA{

frt6r rnj

209

tg

trWWM'S wwryr q6'

nffinrT

Ss

(

o6'9a-6',

r;,4

51

aTTE a)r{T 1roE Ir, r erpurB poE +sGra[ 1eaa8g11e rrer .+,

+'fB +ap Ja:ts ' .Exl .n 'ca1t

.re ""r6p . ;rapertrrra.ergicr *d0 1aa13 a-lTiq 13 ua8rr;rr1n1s i ep.$ .EoJ ep €p 'au:auBq uo3a T uara 'fil ,8u1uef eqJeprrE+s Ao -TB TT+ asreraPPin

JPT ;[&e

I

ffimIH ffi

rya{$s4 dda L"c BJ&,f I

s -C:


6

7

Selve turnerl,ngen sr opdel"t L J runder, hvoraf den fsrste runde er et klubarrangement som af-

vlkles i. dagene 4,-L2. maJ, VLnderne herfra g5.r da vldere t{l untonsrtrnden som spJ.LLes 23,-26r maJ. Her modes klubvLnderne og sluttellgt vi1 der blLve afvl-klet et fina.leamartgement , Yinderne af de to ferste raokker f&r en rejse rned deltagelse i" den europeiske KALLD ,ANKA - CUp finale I B&stad i august, mens.vinderne af 3. rakke konrmer tll at deltage i L'espdrance-turneringetls afsl,rrttende fi.na.l-e i Hlmblerion i sLutninge:r af auguet, AIle lnteresserede kan henvende sig ttJ. nnig pE tlf" 65O686 inden L/5-?4. Der vil Ul"tve udteveret Donnaybolde tII 'spil"lerne r oâ‚Ź det vLl- ligeledes vere mullgt at J-&ne Don:rayketsJere.

<09

$+*o

r

I

H3.R

t0 f L

IltIIS

TNIilSPOBTTBLE

Smcrrrbrod

lovâ‚Źrct ud at hutGt

SELSSAffitllf,ILEB tll ,tor. 08

Yfrrul$H$ sporten for alle i alle aldre .

rml rclr&abrr

ELEr0ttr: j#';.

oR 40t.{l oR.

lodega oR. tl0't37

OHDRUPVEJ 774

Gahtilf.:

Xonlor: 1264

rF?Enn-{.eq

Eigild Jensen Skredermester

:! 4fi fI

Strandveien 347 Klampenborg I

Telefon OrdruP 8818

I

rra.! fuF


*c_i. ,nir#;;'1! ifl.r] ,.IOpT6rrr JF I_ I,jtslST ilrrl3iti aJT,; {xdrirl{ { i;ap}"rr1

gA

sdilta}ihr$TrTrraa.r+ ;o Sd .;#:; FuT..r4uo g^re+s pau sauBet.::p t"g *" ,ro;;-i"". .rrelds8uTr"urn+ Frr Be ;ra8pjle*oJ- o{}tT nupua so.6.T.x:1s-*.eiu11 aesTp {Frr rap rro ales Bo ..rep1e3 +ap uauos*ssxopuepn of +ap Ja nu uolt .euadue4eflnd ra+Jo €lxapTa. .osleptre>1'5ipr"qn ES +e-JoJ rraouaqc so g.aBou

8o+e.rg: ..rep

ue ,uoiorunop ?d aa{eq 1r"r*;r +es{o^ "**:.,"}:rl"r:;r5; +p;B.rpr.i*-*Lr:1;B um,-rr1 r

-cro'

uros TA uro rtTos Fo

r

o: , I", :";:.}:r' ?;H*i I:: : g.".j- +ap 1p*ea Bo ".apa*+s1ug ^ il"I{"ii!f, seaofs ;s ,ua1eril.p*i"p"p.ru++o ?d +qe+ so+uoru dr=rl uap"e,i "roi-**i"rdfi;;; erat -Tec ua++TJr0llEJ.rCI+s op@u alp4s-3o reflnctr T saroA ruouo+Jp Bs uifipa T o+ ..xu ,taTq TA riro gg pa^ TT+ .Er+Je *lr ?T{ eJrJ '';reg4.elsuoqleceru 6ssrp-.r,a-ia JerL ox?sprTe T +au^ne+S .errrraqs *pp" fioJ uagee +s of *a rBepp1rur"*t:"*yry.": Bo +ep **,i,g1 ;red !.o .rerro soT{T,r.l:r rauaeexs Eros sun.:TA tr+-do *6sp"1p ...reuaee4s TT+ so o4pqeuu TA usu cpau oJtr..r. " +s/tT,ro+aoa +E T}+ e}t{T .rep Je ?s tua4g:e Bep.rcl,1 ssTqT.,rga uap Je o+sETJ ap tsp ua, ,qsT sueJro+uTA T r6rro11e41au1 Tap ua 4.ogalpour xer{ Ti1 'tpe.rds +eaou ,roq of r^ Bp ,}*rn TtullIr,?I"EI -'Ta +spuTru xo o)rr[T +aqrr^r{ ;;#";fiI" uo'nr€s rep -Tott ssSo o! +on ep tieq oal a..r*.o-tr,rBu aTTE alptT +e rp1s..ro3r +Taq ary{T r1u4,'1i.eo ;ir+.iroo* F,.i6 0TT1e uoe ,,sEBu qoeq.:r€ra& rTflyof+ip"*i Bm oF oe,Tq uop peu 'quqslae eueprreutq -3 u" +iigr{q'i#**I+CIp prl rror+ JE -o!tt {.epg opFq sp rar{ rcro +psu *r-*rp'r1,r-rrei ,;#; 6*q a+spTs op '*olaueu esil ],l. ep . otreu 6)ptT JoTfor{ uou rFlgaeparq ,r*igii[+, +are* ,eq'ua8u;uq.nTeTT+ .ua1oqssn11:uo.ra 'ro^rl 6eBl1pea 6a ,,r.1ge eeps.roi o'llqua'rl uop pau uaurroJ.aptoq +la q.Sos*o;r'.rer{ Jap jso Je olBou of .ra ;rag ouaq alruea saro.a, a;r*g ma{ +asse;u8 lro Xa TT+ TB{s T^ ro^rl Als uapgq.-r"*".u ef ar aq-

";:;:

a.rLa."rd

?s

l- arPIE o[P elIE I

cafaEry++--

.

r

sacE

'etaf s1 -oBTI IT^ +op

-@llaTPn a^TTq

gd 31u 111 ueBuyulnls

?

-IITJaUJIrl-

->1er .6 Je dOC pou as0a.:

-TJ

-TJ +a +eT{T^Jre 3. -raPuT^qnr{ sePr rTl .

uapurusrroTun

-JE rlos luaeaa?uesrq '.reptm.r g T I

*$1t'$ 60y

JE.roJarl

L


g

oLD BOY'S

nerrle, selv oh rygtet forteller at et par af ststterne fra sLdste &r slmlLe trave tabt Lysten. Der er degverre ogst enkertel der tirsyner.adende ikke er pt det rene med, at ma"n for at f.r.r** spl'_ 1e rned, sa skar- ma, naturrigvis betare kontlngrnt s& tad det trermed vere sltet fast, har man ik+ r{e betart slt kontlngent for L973, "t se rcommer-i" ma, heller ilcke i karnp for det er'tiagt 1 orden, og det m& aI].e da vist kunne forstg.. Enr*f. vrre enker"ter som ikke snsker at vere medr.emder mere, -' eLLer gerne vl-J. flyttee over til passl"v, ,t go*os den store tJeneste at meddele aet tii enten undertegnede erler til" kasseren 'rvge Largen. orn en god seeon for T.O.B, s&vei-sp""t*iig Med h6b ka"mrneratlig, y1 sLger Jeg hermeA vetkoormei som tLt Lg?u sa.vel sprllere sorn-tir vore store trofaste i+l tilekuerskare.

laal

tT(

_--__rt skai

der

'!r-.riq or Ll

rrfitiegtf

-d

>Centrum<< S

KOS

A.

Simonsen

E

RVI CE

URE og OPTIK

ORDRUPVE' 6

*2-OB

D.t 6ters edrrlE I lrrllt#t3sn

O

Doa 6fi1F''f$Cf,ir* ,â‚Źfâ‚ŹretjsngrseI

a

"qp*e

.-:".'l'ls

"d;

HAI


wsew'ffi uassnuseu plaf)

itit:ii!6ialrF:.cra t]Pt}3urrl

ffi6UO-26

]SCNVHSAHVJ 13H3J.UOSSV13A N3

r1 H3HOH H30 CMH

tlv

3Cr USSNIJ Uei..t

0I ri"asTEpqaq.[ffifr

Ilesqo4tr. *+as€ot

rrss1Tq Bi1tr*a pag

)[rdo

uaauqrls

60

J

r3rn u r so)s ?s orI

5

g"r

!'ue T^

a+sBJoJ+ eJol'3 rI \L6l TT+ uaEglofial puos 311sq.rods Trq qBq palt 'E[asr?: a?(t r -iln ualua TT+ +-P -"Eq ta? gs .a;ssed tra1 Eraf paE a.r-A 1! . rap aT:Fltts .E"+--r,

4*

F+s T*

l,J 'agp r l1:*

sTTtse.r ats1og,n t+qtrY

. o.:au

4 B

.uap,.ro

T +&rq J. *. Fs EF . [}it .rtq +E .i;23

J?unuo:{

a{J

p TE4s

####

1rreu

1ue8u11uo{ aTe+eq rTr -TTds oIrIrrLT +E .IoJ r apuapBTeuJ.sl;1 r3p .ue1e.r(1 +q?+ a^BEt -l

?8.

NGS

r &ffi

ffi

#dd

ru

$a .lrrd +a +E r.TIt

ryffieg#ffiffi#


#|ry

padde m/ag/fI-lote

l*sj

C)

vr r&r ogs6 teJlt.g tde for

TAARBIEK SEJLKLUB

tren ?.febrtrar havde vi fu}dt hus i klubben, hvor SYEND BRoscH, soPHUs PEDEitsEN og ALFR$D JEI{$})N war

lnvLtere* tit at fortel-le medlernmerne onr de gade dage l- ?aarbak By og bJ.andt f{skerne. sn }rer. 1tg aften, vf"rkeLl"gt t,noggt aJrdetr og meget hy€ge_ i-i.gt. f,ie skal all-e J vere velkommen {gen-ved i;jllehed. ga"u3"e

*rs

unge over

Ilubhus

lvledfamaf D*NSK lDEl€TS FORBUND

'"i€!-rerA

o

Yt f6,r I ugen d. orrden efter oyer Stuer. og trapper qg - irrdeu stander

vL lia.r ksbt et lagge de i. kzelderele f bra€t for ce

a-ErJ-lns

ye medS"emrser af i61 gen !fen&, Svend

bestyrelsen valgtes ind, Kirkegaard og per CarLei 1e{ far de af6&ende Kriet{an Sandagar, Clae 'if

ks.es€reren Borge Jacobi. nedsa.t et

ll kerps* JladeudvaLg

og udvaS-g

Lelf Beret ergharnmer at tage slg af nv ktLviteter I & startet A l-dt Gpti"mist Joj o.r-l_ ea€ eeJlacis med JI zrst"g ?*J ledning sg orienterlng " It{a1 *n meget lLvJ.lg generalfsrsarqlX&g oaed LskussL oreJ"ag etc., sGlG besttryelsen wL*atta e sig grundigt af i lebat af kortes*vLl_ Eiu. tgt tid i'ort store sneke p"t. er selvf,o1gettgt, at Taarbek ilavx ms. vare klar tr-r sesorretrs gtaatl men vl },ar *e bedste forh&bninger l" den retntng. '}en l-6.marts trar vi besog pa ortr-ogsmuseet, Iwor peeer PaJhade vil vise rundt. Efter dette Uesog ta_ ger vl til kl-ubhuset, trvor vl spiser forloren skildrced

G

J

-9

_----

:

;:'-7E:

?: a

-1--

i:

:{


r

plr€UIJOJ

{J€uapuT'I TnBd

EnTX'IfgS XtrmffT,t o J traeTgq 311ua",r, pa1{ .-Ia +e(J

ir)'t e&

p

*

,.r? T

.f,?

* elf4T

ti>.i.rt<

N w

xaFT? po8 ue ep

€t{inTqTf sS {eq..EEeJ,,rep1dg:

-pTTlts uarorro

-El Soeaq e -6d ao^r{ '+ae ?rfzf

r

Jrftrl TJt IIaE 1I-13 ,qJeB.T. a.p r a 11 a31r

q.8tr.:.rto1

tr.*8*j; 6

:}

dI

6

{;s

o8n*q Effl

-II€i.

*

rT[ .;SSffiI*o8 g

+E rre't 1trgx .r

" o

TT

rE-

+BTP

l-?

--

aaBar

*['at pe.lr ua31 Enrel *aSS,{q 4.e?eu to -+c.lrt -;re1{ uS ' aII.Ie{3TJ +F apoB ap Eo err.reD.l ;rer. I{gs}isf cst1g'Tr 3o

- -.-c l|lfr

k :\-

'+poF 6,tSIq 4orI TBlts 44fi $O! *ano e8un aps JoJ TT4 so e$ug.a.s +E TT+ paq8g1fra1 ps8o ;rgJ TA

4T8nur

!purTda+s0 Ja+Jis.rap

Ho

er{

aqnTg:y'Fmlm apped

6

.\\< It,\:.U.- ,\

t"t


ATEEffi U:

ira

% EffiG

V ,tt€

ra >al oru 1er: {,L rfr {r da :-.:-e t

&

:e

-(c

}-a '-.

rcd ra Irl. grrar f6s .i'r<l -:

I4

lJ e

ta

firl"gti

l^

sd lange r_ste sl'g

(

Kteler.

lli3f,I I

n

:l

1e 5

%&

ob€

al

*t

k@

anko:nmer"

r3 t[

tlr tr :tr aa

Benn{ }Ianeerr"


aeaeq uae+s

If,T

ruaeu3H

Trrr.ieg ! +uer

*erlm+nT susrinrn FJ0JI

'0E,;q

rI

ua+aoua

I m0] ,q gc

rarruos oqspTs sopor&J pa uerl lpour Faf ep ::*""T:^:::3 apTeJTT+ +uar to paA .IaTES ,i*g I| -",.ur{ *q e"i}I+*=Iryp*1 ?f ue{epa1g I r rrossrur{-jyTs"r i6q- souiaarioii *og lep"zoe ,rarto t -^:t:"q epeuael,rapiln *o,rq iG rA CI+rs>i e* €,uF Jie raasesr pair ean t11 I*":f:**,1j T:8"p;s"I'ToB { -}?p ua .:rei +afi ,Tap..rcJ _xo+s ua ;r€Jr. gls agslh gs$o arsuas uos ,auepisi* i 6jr?1+apure'rBuu1 i[epe*aqrogr a8ue; pem so q,e -xoJ ueTepoauog TT+ do TA a+fis>1 I a,en I 'rf?Tuir1...u*i ii*--rr;ols r *i+iq .rr*aeqsT -roJ +ourr*puo . ep aqpaiaq.uo;r axpaq +B{reT }^ re,t r? r

I

6

)+rr

6l

TN a8TTtreJrp*# Z, 0p uepYr..zr - ProH TT+ LTaIBS p. -4T€T do.r ggrg6yy& r?,r rF l--ae+:

!fiGe 4Fe1ue1d 1E T..E&.4-r.{ tllrexF+.:d a31 3u.g:neo a Tsc6T"rH

*,r3+o*a qa?v+poa r€q

?pHss

Et?J

AFtaJarrr

e+pT*r{JrP sp +erilr. *Fs 6:lgas ar:.raarrge *z*zx*fl peu .:? Z

uo/r TsJEg.JePe .{oA&,:JBI{ +e Bo ,rafl

.rs/'.q , AZ6t Je uaErrEtE

aaqpl-vEvt

I 'i{3YI


ffiffi 1il \\ _-!.-v

tr Il,r,

Y&k

u

wKs

ryErEB

vl'l

DL!


(.'1,i n.i;i:{'i...i:{{AJ -$ *s9,;{#

."Ee4#s

.[s'rTo sTTr?

so .rosiae

-

?rx"p

i

eBxreP

epBT +B fso

S,.EO*{[ . IISI{YIEETTOII

+

"ilsBtss gd es uee1e11g ,rc.ueug gi i"ri .Nt** aTtsrrs+a* o?lr .rEsses :::":*-:II:J"-4eEatrpem ;ro6 4.a8rgpors sqqr .{ru.p{r*_nrs_,* sTBT&se€H :itr"ri;l; .uo&yrffirrslt .riJ -oTT, fffgg1*_p-ErTT€+sq TT+ Bele . Hrs \t"6T,Zng -;GJ_*IrA) uop h'S6ffiffiffiffiffi ".rruri*={ aeT*pdT,sp*T 'tr?rryer &,os.xe.g 30 rrollearro:*..a *s.r wo6d .Ie48!rs euaBrxgrxa"xs#i .jojtr s6TOE[{.6#6J'OprtTA +B *$TTn* 6ffiT sps.Br{ qsfi ,d,{&u.A,Bq xogi r(u 4.te*paa, r*po,t?p*ea ,,ermmu*X *Es";i #.8q"u*4u*ee;r<f,e,a **[rr* UsJ +*rBS -&&a'ms*CIct p*sr Jrar*S'ffi,sfi €rlt4€E* r*A &&Wzq spa*s,t lcsprr.u s.rNs$q q@a.s,xl!# opJeg zaexllg*ax"s"

*.zqJ so

*sr

"tr*iffi{

+Es+rorr ssa u*Furu*r*s.T-?3:; ffiN-.f[:]*-"i$:i *pfaq"xu sswff,ep,.fleq.Jr*,.s#.aq oxsernmmi

-psts

;ffi

tni*: +rxdsrr+ r;;

xi'

:rg't #arr8 *sprrB "** r5i *:::$?Alr4}d &;rsrr ffia LEeEft!trEsery *Toprrearuoq s4+s_'r q"B *sifa+p*$.,ffaffHffimffiffi .fi*man!;! '.rd ",ry *r*ee "gc a s..r$n?J t p"* ryoq}""i

f:f

Fsr rae;: f:r3:3:T:y"*r *TT+ g,ts 4e8a4p**, *.eTq 1*g ,HLjYr efg{,eie_rosr *Bq.Jr;rp +s e*18 Eu q.a*e4pa,,r"

-IieQ{f t

1l

rtrtl pcr

u

I

r{Tra65 + 6 uePT+

oq I

*eFge ttfFop q

ryET,EJsqlJ:

.-rr

eYxq

ltTJ Ta ror,I

E8 T +JrJ

"?* qrs'g Bs qsT Tt

ftie e+rpTe cG ;*f:" 4 pan pu?e.r itd 'f Tgtrt .:rog: Et Z

ope..rr,

^;{fr**.s;"$'f#dffi3}+ SugXprraqoq fT.1,

'.re6,sg .SToU_ eaX#1ur*.i(u,f,ae+a.nles TT+ uasTeTli ,ru,t8u1 ealPleaueH ;rr.eeaceq .*egar11u";;;j;{} TT+ *auo8 gd prrBB".EeJr TT+ g8"ge*r ;rt,.a r,rasu*g-aoedo;, ;r;?H 'Buguqasuawfires uTE uasTa..:Xqieq ua8u;lmusJoJfEJaueB ;raq.;a o+s..rs$ 4ep Ja.a'o*+Bsx.roJ +ap6n laq

tueernueag pr*rlr 6nae1etr6'H:ffiI .as+eq sTou raru rosTso*TJ, ruasuog*ooadog 'PnT0 sxrwp exge8eglep p€E 3lB *A 1lt t46T xenrraf 'ee u*p s {epff8$o8

?J

+pTsrt.s? ffiS {#&

4S

I

M

dWffffiN

I /tt'4.. 1,',.\.

I //

I

\

'*g*gj,L;\


4

"r

m

*4

r} [. \:

\

lb )'F

Dct meddelâ‚Źs h.ervcd 28_. aug. L9?Z af 20. februari..h.l tgjil partI'rl byplanvedtt de1 af Taarbak.

.+,1

iU r

ftL B}?LI I ?A.CnBiEr vl

FORSLJL0

lql-l

& 7{ (4

{#

hf

*.{

&

ru

-r# ffiiJ-f *

i*r'i

tr ;

m ro ffiffi r.-*--J-]

'*-**rJ

i\,1r\

W

M

\'t''{'**\"f

ta,Ydc retkt

ligc tll sr


rse*ag €{T?lt irleat rr6rr .rap ??sxoJ "rE"& s:{){T

14

r"l

?

N'r

"97 ,.Iu Ti?Td"6q eugB+pa^ uesTa.rd+BeqTElJ -luuuolt Ja uep poul Js+JT,{s,repun €peJpurrq +ee .rao T 6poro+rnae.r Frpp3u;rog gepuos euaedua:1s+Jr.rxsrepun

+i*ilr-ue Bd ;rep .r" 1""[;;;-r'jJ]iio rec

\.-

\

^erq

1eaeg,11e - sp T ea.relsnp_TB:I' -"ojr"r; -i,ir"oii"ojqi.q r.rel.reddaT?me eltou "r..UrrIf";#:T:; r" TT+ 3u11113.s a?eq. rrer1 au.z"a.roi *aperri-I{J{r*r.r, sreq e83celrralU +rEjls op^Bq ora{Trr}ial ?a ol€u iTry .d;cu1td 1:^p-arr' -nEuolt ap roJ.ro^q

eurm{ ?+s,roJ u?n qo;ror1 so rsp 6?+;p ooru epfilpor etprJJr ,+puer{ .aoTq uaueld *rr'o"popq""+Je r6p e tes exruap .paqgl1e{ HET+sTTtsa.r eTa' rre pau puaqo .ape1tre1s Fuyua"rog.*agep-unre ,,"p -;rprlruo "1=rtol-s,rrig="i"i "*g, er.rJaurweTp.nEee .]rB al3ou rpcor

Jri-il"

-le.rd4seq

,K"

L

x

\i#

ffiJ

^

,i

eErT -paorr +op .roJ ueueld uos pau arrrls Ee igrr pui; rJ"Td Buarep ge pau lerrBa.r :1orr oltstrm apAer{ uu}t q.elcuoq Bo +rox

trlrHgg rtaH

-

I

iD

erB;r+u6c u6p .ro* 9T _..rs +B*+r.;ffiT#;'r#-HE 3aFe4.pBA rer{ ,"rerr6yartq Ero .Oe JB ;Enrqal {,y '.rtr ae1e..ro$1puo}f oqa.oT OL6l ,E[. T ZL6i i Bnp , gZ :+ u6p u*s'Ee;r^{3.*eqTcun*ruro{ +ra .p.i*uu-Jliupp", +"a JE6z it

fa.toJeplaqreel

/a

IfiymrvT,s

I:

fii

r

$r'Idtra Tr,f cYlsEO,{

tr:

&


l{ ar

I denne anled-{ot th geadc

rEg6r

rn tt

I

rt', -bfp,lanfegn1.ngen Irclhed

af 1.

ud fra den brl byen firngerer, A.d";opuerkson p&r ?t Il greb I dctte eyarfl

qt1 af l.andsbyca ip* der travdc ein-beft-[ ligt og anriaarer ct I ledes at noget llc,p-r lyketat o! ca tretbdr tsorunca, t lfl lf

iisider henvtenl"ng tiJ. det kyngervatl"ve Gr.r.rppe 3 ?aarbrk "p* ?**l*1 r1**a*1.-"srrr. ""1:rlr*:-;d; easrr ir&_ art*r'i med i:or6,n*ui*, o. HarkJer "f;::"x:e.f?x*Iid:g;

i;ltf;:itll-

il t*x:u;il; tragtnlnBarr

til

:li;;.fi;*i. :"#i=

Er fremkamr*!.i ferb*.xd*Iee z're*setter'sensort xned af den -D' uv'r. rr,rr. 16 f,roar-*i** pert{oJ.te I:yplen. "o* F;:r en god o"Ii:: precteerâ‚Źe, at de nedenfor raevrtte r-ndslgelll,I"kltg 6"r"Iet*1y.*_ is7Jr,*" af,gu* ;Eenter tkke nedvendtgvr"c-ir . uotryk ii-J"*rlr.ge p4 den atlercda de p*"t"ut

,r*..ot*-peraoner, men heneynet tll "ft;;;;Jei x"**""JiJ ;;.$:"ff;;,:1.::r" Genne ea.g ;;;;*L.* i::ryilisrr!"I= bemerrciinger sarrea

1arld5

a forcla bycn byp -a

-l: "" 1oI).Gnkler gl'dca Bo!.lgil.=trI Plrr!-rrr"rg af dO brrt oi) tl.!. dc rqr trcalcrr oâ‚Ź at u B.tr,, a.t dcunc rt{, ]C ucalor 1 benclcr dragu3

,

terrktcr, q fcr b

EELlC 3ag: -rri

)t

E:

I


ti

qsv,fl,url u { gg1.:e1: a++aF LnrsrrE, FT"BJ+T1BT "r0g ?l*t"f LcRi €rw? a4-*fT ?6 *,'h^ q 6IS lffiOJ€E-Y ?r*dr:*n;ra'r ?A? Bs.*r{p d|L{TIrE|€ trr.r, I .atJ)J vT*Tl zr9 ffi af!'r*. ra+:trEJr?{ iar rfr

GATu.Bs

reer.TrDl.r*Heq alr

,|*u auuep 3:e ?uf f p,*q;; " Jtgtioa.,red egu,teu q.saqo*d sp a$;13rea >J.{x4pn . ;e *rt8..2r a?1lelt?$ .regu;u1 "x*JelApeu ep +E , sa;:getroe

eTT.e1g-red alpeg*a*J 9t .r psB, eETapu$q,#sJi +sr *aq Fo ;ra3u;plxaApr.rTTap eJ **I€efi, #p*"xq f,E 6.;r{s+s ua *mf,:q;xg +S ;EBAG6azB.roq pc eTcqs }I€BqJBEI -*I{El ryffBs *ridn.-up BjrT?e.1Ja8uo:t ue61

J

'a4ETlTrr

.,'rss sTEaaT arEr a# +e:{TTlq rn*q.rr

Fist oqeTaTToqrt-rl,

*paawesd-.{q erpur ;fil asTapffiear.raq ;raA +a?ee urr . ar€rrli E o +FT+BT.I ge31rl r;a4"*-u* senrr;sB*raq. JB tui:; -4s +a ptf *eefq;ag .O r.l :{ETu:tsJ, tT+ asre^Tq ap*uta3++plrr1 Bo r,.,e*1ro6 r

ePueg

rar TB{3 Sulupelrra euuop

I

6 p"*g#a:1,:9f31 pue,r.j p8.*. +"rsJime;rJr AaTq ,Japdr


hena3ar, laorundee

plsn antsn ytgl6 berls*e f,a3d

ee]."d

IIrad enicn trrrr r L-t trafl.krre je cor dct konetatcrc, at ertl!l: lagtcde, aa.at at o li af koreb2'tera.! fT-tr vead1gt, sAfrcrt b!'.G Den traflks.i k}ertdl Bt, eA.freEt 611 3l,r-l ;drlng al

{r

=a

te ter6&d6 tus.f*"Ist*t f,*r ,f-ae,rbak karr kert sore bar**ea{, x* erc. ef azz e!*ka***i**JJ emkarse}-s"*** (S*ras*_ 3.::Ytr:u, *I :u* bar**,eade.7&,x}*"up,"-"; T;rA;_ ; iffi#dd ::{:3i_-3f e;?+t6;; s*raadveJ ) xae<f *r.rkmz"er"ad* *x"aave3e; *#;*k;reorsv*J meaea â‚Źs *reftkv*J u des" arsxi bezry*B** af den tra-fLkj. dor are.eker e*-an*6& eei-ve iuo&*ays:e ra&rbek. Iled premer:adeve.f menes en &raf,*.kv*g; ;;" beny*tee a-f eketern t:rsf,*k med eat foreet ;; "grii**o*** et ,da3e beny**ea aon f,odavej af degi fseeie hef*ike*ne del"c tl"} ,,

delr {a*errre iendab3*rafil trre.r&eaf4 t.


[T

sarsu*:q**r;.n r

J;fi

-*:

'rap tfs.tryf5eJE+ se r S& &,xsrrotn*.:d +s TI meq4d**q *ep . tr.a#

'rytrq;ra€u& aeedqepuel ea.l wep #€ *eg.4dueq eur *BTa xss{!fio psli .efee qi*qs€ta&) fca,o.r *gt?se'e?$ ) f aa,+lbe.rsrpo &ir€'q 1{€]I qaqrB?J,

*rsBEd UAdqapuel

erl

*6FE;rea{} €?eaP {)prgTr

TT+ ;a#T++s.:aq rop ,?ap ""E'#x{ *5r4? pT?J 1rr 8Ec g g5r. F,_rlu3ean=1 ;aqe#'eq .*Lusp aprlstrr *qrx{&##3{p6g .3lB 1ee 3r pcs 4eaa S* trX€ +e3E *&*.* ap€pT"|*pn rrap c! iEq "E€Pr Je '9T f Jn *T.i$ Q.EpE*.e* sa8Bzl r€ .fuFg *?TE €Frx;u$aalu€i&{q, 1 sd@da

[}{T

*ry:i? +rlrreEEo4Pa

* #?j,+ry&--{4.

uB +0p J6TTo aua +ep m6s e['a*qfl ap reJtasT"E84]rBJ[8}1 &II lreH Xreeue I IlA.a',

fi FrrspT+EArJ

*Ts 8ep,r+) *oF . FEE[6. &ef, gg*€e,xd .re ,o.:eq *#{*# ep ,.zape1 3o *&.8 #sp ,rzeid{q qX "Sa .:C*+3{"'"r&d*t,le es8TO

T #sTTa Fl1an--1s.rc^cu *&E zza' Bts rrz.d.sueq e1


,g t611

si

lreu err trafl.k-dLfferr { det {"Ceo,gergader n,r af

kontants beh.sr dret trafJ"k_pr{oriter Der vLl for den aa€8 re noget *l"L binder osdarnet *i.J- fcdg-r".t forslag v*tle landsbyen tJ-l "aItlir proeenade verd,roE, forOl hr'rqg ie..,=es og o;i; cr tiette pu.uki t at siA fast, Eart ved Taart tkc bratrdslip;rcr ;terl.atl'skc pq 'har veret og I , turistattraktl !'v, dels eor b. dels eom ca l.:loa. =

ET

he*rs3rn

der ovar&,orredet ikke

tl.J. landsbyena t-od-

3 et freraadetrabande samfu:rd vll derl Prverrenten dette elier eJ, vlers I=_b1,trlanlegg*r an hel.t !il'&F tendene t5.1 e! stark ror"iarsr-Jr-a*o trrande tra"f,i.k. ffin g&dan foragal-se har I sj.t ksl_ va:nd en b*kte€el.ig fortreng**rrg af afie- g6.ende, i'Irnge eom ganle. Dette probrem r" *. rr-Jrrt *odarzae by* sg tandsbyrnd-lJeer forsogt }lsst €crr_ ^

dert a koE

ett

, ldGt rra Ut

rlgtc

forsh

r,=:i!:---_F!:I ;l-:_:a: !:f,

Lr-:--;-.*i. ;tttl,r:

--

--*-


I rpt?*aq poq ap?J +€ pnels;ro; aeepoq T rirs ceapuT; rop rgeTJop :::" f iu''sur ;r ;; ;r ; fi ;"; L :i; :::::y-I r :!-r : ::; ;6d;;L; T;*#;H*;

*' *f 'l* 5::f t : :Y:I

, sepeTge ua.i(qepueT :; 5 "ff " :* +ts I:

prx-+prns e:pJ? u.dsuoq flssTp '4.eeapoBrr+ +E '.xansrau.xas gyau "ro ue1d,tq" #i;r"g iyl 4.ap 3r? Fu1*ep*ttrr. ,fsT+TJlt uo €rJpn .oru aq.Bu1ure.r.3r +apT ,quq -.EsE& :radqepr:eI sB *ulugelrrafagp*qtiq -*po***olt uep T q.asepo8134 gs lepfeqJepor ourq jg+r{* €ryfT uO .rs.f6.rq ue s#e.,r6, ,rogieporrlnos,rrra.+ gTTTlt +gg

*tt

BQ.S.ap

-lulrmuo{ Ersp .xo, ?ir"{o&u} fi* Bes ;HX-;} .F*1*paodi:1*e rtg+ryE 4.F71ueage.6uogsue* ea_*rr,riq -*". sT€p lrr1q,rgr 4ATq'1'a;E4e;r-fBl[of fl1,fi s sTep ruogl':gt*;rf1*4.*5*n+ moe 1eg1{ueq sa?Tq._TT*t peqseTep#a* U* €*rp4r6e q'Bgccaueanxq +a;re* .r?q ;tap I pe*d i**+e 16 +o s,tsr+rTfis+ryr -ex a}+ec ,q*?:{??a apuegg €TTts ,*addllsprrrrq -*TEm 8o e:1sa"rb47d a8xeri ap .1a 4€sq.r??& paa s{eTr 1eiarrage 891a4,:ga ua 8o epuas{.rars +a +a rloeg 91* +e +EeJ -"ro4 +ap 're uastrlu*ot;rasuaeSaoJr rr{o +irrrri s?+op rapurl '+Ter€q.rrT rrroe +u.r*A.6qe go s€rt€T arrun:I g**adq*.rqJrn p6rr.-x3r Toa,gs aeaeTdo6 p;ree*r +*irufrrq rpecJr epeuauocd uo uad,q*prffiT a.xeF aF577gg ualr .Go"r-tTt ua.6qspusT *:_ojl,1orq BrffiT a8}s +5rrer^pcr^aql?s *rtf* +rrep3c +g .Foss+.xieae rapeFie3rr*r$"* rrg *egs.ro.3 +euuaprso ,tarq fe"apue*qs >g€a+rra,t 1*og ;;;ilfi ir+ s.eFou er prr. ery3fT apTaJTT+ s+A€p +? T pTd}Is sgei ,.p'.roJ TTA rsg

*ue_??u rr8 rna, *r.319;fi.IIf;##-1.;.H 481o3: ulos xogledo ;rg o*p- r "s'sl *.pii*rFr,retpogi 3rre Frxg*a1qea.o .reptinreq r ?u1"r*jluarsJrJTp_qTJBr+ uB uorr

::l:{-*i:

-rrCI8 +asT q?aeaoI;

*oH gae[r ep rc rt T tepueg? .TTB trfr *Ts{ $Ts T .rtll3:.Eeclot -6{ uap gE eelate.ro

g.T*r{ ute e.re.a. .fc r lra4rr6per.r{ ,rap T1.r' p

*F*S s'exe:[qspuel TT+ €>fi{T espaA9q.reao :ep uT6 T qau3an .re ulrr ""zzr rreld.r(q TTl fuTr {*E+8IIoq ap ?II e|'rrJrE ",xa*Eyoq s.zah He TT+ eq1grc;1ol e&?^?Jxro +E ?r *Tsq6 aperoTTB r TBqTJTBI,? lre 1: eaeqau;rsq ue +r ,

-;EBE,I. JrE Ueplze J .

P€q

gd apoge sar:l -dq;puaT 7 ?rr;:

*prr J€q.#B.req IrcD eu.r{ruaq 1.uraprE

-utuf fe,t,e1ap1-q parq 8j1..ree uo

gosr.ren Fo . +cs udeuegelaq,Toed ueld{g 7tr1 SeTsr


r 6?

aea eL3.jes,r fer den c Ilctte e]"epnem.t er atarl taEaens&tnJ"ng, hvorfor bsr underata'*ge verdl.r G![rso!a alle ansker fr e1t det*e elsmerrta bcl 3cres r et intet andat

narekreatiri'â‚Ź fael].l.tr hcr p6 cotte6emilJaet, kreatlve form&l tirffS qg turistmeesrlge foJ freel.agte forsiag batl 4nacpunkt, rren at danr rr tilgodeses,

1ad

b16\r 6rs bY"

enrarkes,

og ud hules h*eflg.

-J?S!tlcelesnl-ar :gs..:rtri_et cn havr 3-= gden !glsdrir ; her k=r, fastrl tilhereade sGE! naturlige icjr,

J:#I

+-j<1ga ,A?

i


-x&,s"e&effi O I 63pe{ii,q# rrs#Tcr# ;m BujatsT{#E r"e,* Jrp "..1 & {{a..In+rgx*E-6dq JB 66?e+$s"Ep e.repTrt ua .,roJ IIsErrTEr+a8 pYraod[ lt,

1:';

*€F:,"{'t?'[ E/!%

-iqtXl€EI I

,t

LI

F/e

-:_!f +a*a*,3.", fiqii'fii[;r:I':]_Hu*lrl*Tf;T: u*of oqficpn nu .oep .raf i*erec1pu=

ue3u

$E +e++ts+f;rs

'-*-r-:

'I.geBuS:

.a'eTq

::_uor+{rm;eoT^",oc ..roJrolT,o$or e8j1;rn4x;-ffi}.:} peA -urJ re lra .zeuoy4ryrrrrJocT4r+roa *purir.{Tl+ *IrasrtqsprreT agl;rra op -?u*ruETs+"=.g,"oi[ a.opunJ {sq r€p *uoa -oBTT t8ueequeumes 1 gu;up,iq.eq uapn s?tap .re tEul*a14JB "rruap uTs +o9rr rBr{ nr* u6.rraeq rrcr +s, *Enr{ T'FA EroT*TAa"x e,spuaap*u rr@p &ts a++sp gweg8 *eq aga,FggeFETqsq "X#-:5;3I}3d; 6*t.*ig op*anma.r3; 6p +B 'ea83e +,'6{ r"*q *;fr *)toT.xs + s rqrn+ Tl.sr a oua p 'Tgn*xog: *sg*aa*rq6}#yr+ go t t + q. B e;E}t 6^{} ipry*"* *6,r+E8n 64u.aqru fierLopn 4 * JSr i _ **,rr+*u*rr6a,raerr pd *eq s*Tnea ;ee* s:r€qs?*fi, rfiofis8p +i"f if,.i&p*++** .Eo+s+rr*i_i-s ?E r*"rro **pgr sf TTudqBprdBI , +apire a#+ur +E ss#ss *1sa*_rd neq Ertsq "a*gup"i.q,,iq"*+"il,i[i" aq.+sp BTs *AEEF Fs+Tts-frqu+*fi r:p:q*eeg, irCIJ rsqsus ETTB worsueg *ffTu8aeru:alekpeqlog'ser*;I

zr*PuTuBmlxrelda poqieq-

f

uer*r**" a,a*e.eaoprm .Esq ueen rCI#rCIrrE r Fuyu4oe*T;efffiB,

rc* ;[a

,.fi1;flt:T_];l^g:y.f::f:q, 4:tr.ra*4* .ro *Tresaro e++s(r -::3-3: :*:::iX*^- :?Ii,r_yr{6;; q"*l"J;;;i;d.l:$


r€ atdY€

rrenevn *d *an H":i-i#f:.:H:,11:::,.::::r:t-11ge onrg sT3*.rf"rffi, af da a}sereds ekeLaterende ff:ffig*ilff i"r.**;'i;';:rl'Er."'rtE f:#:":*?gi,.iyrI'i;ff of_r3e*t1tir" uff di en indsk"*#H::**::. ";",; sr&'(lsEregrorlretd r for_ ;; tff _,;*"*f grundelenen*ere ened disse ; 5 i:*:H:iy**i_3: ;#r" fu u*i*i-li-='_r -s-'&"6' -r Dut. sG'u atr cereftev m&Lee g*ade " m&r.ess*ade at at forbr re*ul3-:*:Iu:1fg: ";-;;;;*iu* jIILjg^:d?Xsge_ dc.esu ii.*"rrrer s.edecr eE8.r .,", at i;$:. r aaraetnr"E"i*Ii[3l*Iii:: i',:ffxi*:ai,a_ 9E

u rLt l: egetat: Aent: r o€ ltl

I

__

er t1L f rtu€


-0q 80 &a+rrsEng_E? ep ggTT+sBs .roJ q.,{.r+pn HOS CSt?+ ?u eqgm ueaorr gd e:pg; go .X*qmu.r T'ep6E *ir**i rrroAs gd 4a*lFga Aarq +s6 ;B es10pg,tJ:do 'rap '*+irr 4 esTs&T..r:{s epus.rrea,anu +ts . ieFedpd -gf-i*irrq

y4, ;reuef

uoe eesn;rq roa"*.e4s +8

oe*eq a.a3r apergp tfi arrauauq pea

,;3ffif::"I:l#fir?I:*i:

sa,,res friiuacis iiq_i=a;--;;

se***ds

f,e*r,pua*gg

qaq,r?B;, .Z

ilI;uffi]#il :'*;n:"lr::::i

s rI:- 3TI*r"; ,prte poc p€ou Es# ee4q.e*sxe geipmi;ras

pu*.rr

r

aBo;.ee*I try3;ra:.sn+ u8

,pq*=*

.r

-;::T*f;#5t::;;$rH:lrtl

s€F sr6Js*r,Enas +a 4S?+8TTe(,fi +6p .r* gB1*":roJi +.roA I .Fugxrrea1gl

ucprx +.rsJ edtfiauuaB 8e1s.ro; sfitrT}{TJre.r+ ?T?}tTpBr tep *Faecoj"lu roJ ;ra €.xopg-epua 4ap xeeo8g"g ngeq.,ze6prre*'j"j.i"p *u:n$uBs"dqsplJBT "xo ET+;Esff .fup$'uaa pd +*rg*6*1.5 aryq1 ueBuSu+ffisTgr* +E . q.aa;B *e

e*Sasrogi

rsq

+e11

r srsuas ;:":3;[f"*,,I]]u'ffi:fll;

l3e tr*.$a*>I a.c+B;:1 ar.q *ry;rnJ:8oT{l.r9s to esT.il *Js &c Ed Bolper? ory{f I -qTo#eqTsqoT leags io .. -T6wtri@rs_Eo;epaqg.d.i1 rrc t{ elT+B+"aI

*eFlT nu:6*zreq a*p pa6r.re.xo;i aaTapr.drpn xre

a?iirii--

esepoi1l1

xsgpFs !r€ ,+aoT *r_r : *sp[r*{ aTTE .:13.5er1. TTJi *prrer+g sgaqrEe& r.Ji"^*L _.Js pTaa*TpTEr . ac1efi: Ble S q6ETTAq-rprqid #aae.T- epEas"rrr+

cprre.ni

-a^sJ#j na sp Eleg ualogr *pt1" GprJi3.?g,fi8rrreBT uap .fr t ep?r€:g+eaq ep erlr *:*o*E .n+ JsTrBiI espurB +Taq T E I qff6ggrxas6r,1 alae Blr *eqTJ:s"x"q ap Ersuaele?tr1q S.E

TrBiE ?ar rr.d*uorg eg111e4e.ro

i aedeuTsrT1a+;rCIq qTge;r4 epr.taSF uap eoq poqgrt*+n .rE eaTeilnfiar&rog r6.&rr{ra +B . pegplSae{ *eii;i "$e p;; epe8.ra8asa8po3 6+trAeu rrcp pB sep.r€eJr 4? 134. .zaddruS -+rrsxtTgsr+ o+ seeTp aguj"*q S"E auaT€ *eq*.zq.e111 +sg

*p;s0 epTlt"# TjTs aeElEo4rrl T *gs ;a#{"Ti8sEe?s essTp c3! *fr*TYlw ..ra+Jia#ep rs . essTp pars pTr+ePoE+eC re T -fio"p 6 plaqaeg aar11e1egea. i

l:{3iq**r 6asTp BaprrTJ ;ueqo;rep*r? .1*e.3r5*od suo.,tqeprrai -1 H..rd 3 .r aqo;r ap.r,t- s B.,r*ery*ei' a4 pla{g * ; .: e pg*uo s Eulc o"f,o+8 t*Z T se*aou1d a?rusp-+e o4ef1e:{rus a:1.red +ap xe I r1srls NT3te;r+e3s*g apaie*1.roAsu uap *p3ue +pTAgsrod

:l=:1

epsfiaTTH ep se Enrq +o{E

TII


som kan Enfsree Ilff::*g:", I ne*rerende Det or rdt oackc, at konuunen p4 eia el

ri"3*"oilff

3.

?aar_

ijil::*rru;ff:.: ;#dl#, :*:"s"

!,

*

E

3

derf,or: rncrlfog t*l er experr* If-g*, h;";:;;*

ffttitr+I#{l'ff*f;'}m;*uru rnregy;fi.'iiXjr:;id:*,, ai-it iI"Ii**,**

a

den

B

s,

F

_

?

tro;lttru-11en bede

ry

."L}

H

-^ I

A

)

E' Hed

l

I

veulig hLlsen

I

I{e:

,oilfln*Xfilji",+

?aarbakg

(

1

dette var ordener gom fk-J", xarr jag h&ber de f]_estc godtage.

(

for, det gode

i*l-,1;*t5*;X sant en tak ttttnltiati.v som Taar_ ror sin iverr J* til derrâ‚Ź indless ""J"t*f"'i." see .m.itiiJuTlrr-

C -=R I

\L

Uerner Andersen.

\:a-\ F \';

1-___-

---\-.-

\


r*# $dffit".i **w, *

\''

\i\r

c\\\

,

\

\\

\''

\rJ t *d" .'\,

\.. ,\

)

%"*ffi

*JH Cffi wt"s3h<

re.$ff-rH

rueaJepuv

reErai

-f, e;ragg;T?ueJJo

rrauor+t'per strlp

TTr i; *€tsE{, reoa AT+?TlTrrT .p.j a?.seTJ ep .raqgq

'cf

;C

3F

rr

.{aqq tT-_l:^" Irp>raqrltt u€s.Iepuy relrr.Ji rreBTFq BTTuer

re

( E sU

$a

ffifi 'E

pq

+r TT+ F ::tr +aa,"roFFjpxaS *Fs .re+Ja r o.a"6"o u".mnoa-rIl -6r, ur*.i'i'?;iHl,.=, * ***€€& ual(qeprref erj. jr.g, *+;radxa ?e TT+ ;pil; {+JErxaur*";Tffi

:os -sB Zf.r apre rrte ?d rr.r

-"IAE.I, ApIr€.feA"fAII T Ce.333


-

p& ajendomeske*

teLae Troel.s "i" af *- r ;; :;; : ;;l ?" -;;i-#d;ril;":ffi.;: oi Xi"*lo 1_ +1. "r."i

_ : fj-i.-11: ::*:I: -id;ff *:*":"9";;" " g: r;;; ;" : ffi Tfi"io, i3:f::::f_ :,9 f,:1 sr*eaeuo;*i, -iiJ*iIEI' Jn}ffi;* "lt aE .,;:: :f:":::"1*3s_ 1. ar behaiar"-;*;;;: ,""a.r 5od ttd rr.t ;:-::"! da opgerel"ee ui*

?3r: :ff ;:_

;

-

g

F?sr u^',lf:fimn *1 "-1,,I *{ r r----r--,r :-Begen, Io ;Iff :;;fl :, gt 1* lIy".1 ""r,. i " i i* i " .Xf*:, ::*I::", Htp;. *.nsLvolae tar tg?l' **"r J;o;;ffi;;:

"

*3"4;"i**irfr#"Il;If

":i

ffi.r}:

-

ffi

L -1

1;,;";fl-*fi*t;-;:. ffiIfi ilE*I"*i, i'"I-agalleans ipragrrnsi,"[i* .*se s?RAFDvEJ- ao , euli;;;- har hr,- A*]ii.Lr$is, ta.[R* eternit r*#Lau, rit o.F_ .L agringaskrlret. *agpf ;;;;"; oplast, s&I-edesnu Gr l*l"plieitie.rxurer i"I,Trnu. i*t vil

blt_ve.forso6t ua,ter B:.+ir itag glattat tfl aofrir**iio"resonda.g, "i-ra*ii;E;;*"s*r *om I 6.x, .iraider p& fradag oen iOl*il;, afhol<3t den ersqryll.:rg p& fas.nbeek Sto*

& + ?*3 dirr.6ent var.st;;-,ilffi;"fif.ff"i:T3:*.X53; l*g ordot v'rrriI, og *8svnB8 neovnta 6retg &.fdsde aedleurmer, {_enr6a* EJrter FordlyvaJ, FordlXrval .r n"il* Er{k _slla6re , Zf iior. Ean.i 1}^-_ 6 {. Et"aner E uj.r r 6"tiil;;" kovehoved og Sve:r t{iereen og i.::I:""T"q udralte _n,Lil'iffi ,*re& mindo" : henh.old ttl dageorden He:trLkaem deref* :':sr ordet for opiuu"r*i"e flk_$ven *f'-rr*-"tig""i*protoaor. _

::'or,0arrdcn uddyb;de d;;Ir[I* protek6t]_en ved stn be_ :.=o&n{ns" &arsere*_ Barse aoru'ra-i;;;;G;. dersfrer ;.areEr*ng6rls regnskab, -<ter-Eravge un Ual*ooe p6. 3"o'8J+5 "G2 k*. s;e;;-;"iiicir*sen a,f resnckabet blov ,iet vedtaget at_ovorf"i" ,ub*leu'afond. r kenuoi; a.oo6r- kr.-;;i et IOO {.rs

tit

dagcordenen

.,ar

o6- bestyrefeeJ"*Oi"*-6ven far, Eenr$"}rp& va'L** Fie;;6ie il.rn* ganva*gt" t*r-*u.iir**eror ':i'r gees ,1.'B*r:g1y Xler,,*"n*yl E:sn. Sks,J_l*tcon.ss:3.,

;,*"r.rd Ben:r:{"

}I"T::"

"g*v"

I

96oulnfi-

-risF( rF:E}.-ISG

dag

, .A


a

,*a'usr 8T8TI{ +rsppsr o+s&p Fspa{ }8 rr8 .rE *e,a4p.a e13*.*' u'ili .raaugzxJr"i' 'aTdocqs *p*epf, *q-rerer sp JB EEs"rer{ Ers srx6& {.ssanT*TT+ ;rs .rswEeTpexg TT+ rsaTCIpuespn "rsTg ypptrtl 4e lsoe*ogsoe *e *sp Be *.piii Be6S??#E+s#q6E ]feq"me& JrB galprrraaa" 6*- *;#;;; *a#

+ETTarw ,Ea.& q'ap tsrmgwo

1sp T

.*'CXq u*&uj,xee*or;Fr

-pn A*fQ Ersa aq+6 sE 'Ea q.mr*s f trS po.a E px.Essp{l aeTE "EsEaErw o+6;rsJ

-"J::r.*ry;g3f#:: *ffiffiEFit

'OOoT "Tlt *+ryTa a.:rrs}fE8ep Lr3+eog &++BE3 gesxaa*?ap -Ed6s pou glnq.uoJ *epw}le$ r:om .guTrrcriii *fJ; $* "tsuTu *{.nTaTT& po8 "xap ;rts.a" +s63ra**4e1nf, seutsry€,l sp TTI

s6 'Bo 4s1oe *!n* 6T :.?T .1q a,:+egnf, Eeuegr.xsq "TT&

gd exq.alnf

4'pTer{lra

plugr 1a Bq.6T"npE "rq 6{?'d 41,'z gd-r[ri"[*q*q*={*uaeg :-*f 6*"t88'oI-T1 .*ri uaaxrluproqoq€s#Es Sii.;6i.dt' n$ffs$gf $YTTr.I _ *ae1e.*.6+soq TTI ugcsf HqAs ec4Bleadr.-'il****Eq ratr ,c usp tsulpuus*osle.rones -#il:T"ffi

- yy,;{#"8*

-*-.J'i;;t : ;;;L nelpenscrlrJ

*')t?"euoH rrar|'s

-*oJ fi?Jt ueuep..zoe?rp srp CCIT ?a r:+ .r{ _r;d;6

..*BT{I qoqe4eu?er JG Bc? ao?-i?rTBq

rre=cfr .p^i

r6.&*r*r;rDp opEeTeJoJ std *aQ ugs p6jd usTfo:1o3c.rd r g*q<r4.o.:d suaBuyue.roS *"S@"ES[]

AAS:{TJ!,reii 1raas I 6&ffijL &Jtr aAiBlpA +$ Eo usqq.Bqgs Ir.aBE r r.[l. T:EA xatxf,6 .asr-raaTpau cprp, L{@pTruffiJsd .r:e?TaT.\ .ni* *r?4s sl8sqrtsEJ. tuil_rr:r

r

rrsp B$?ToqSe3d ;E*Eli:

#"S T iltoe ,?epuc.rJ' ?:Tea l6Tr.:iE ;e8ue1"a"if ';:t=. ff

_scperys d 4ae1do

*do TT+ ,:epaldge3 +frr=rf. *u"Yfr. o*rxnrxal-y .rq rril J epuaierrt TTq" .xep?idBeg

T

ssTaTeppaa{

.139

esTrl't

*ATss uap.,T

.r;;;3::;: *ou Bulupelrre rr? :"!gr T e*gaxo8do Bp ,ue?erl1 *.8 +auus}{s fip TT+ .Eo^ ^erq l.c.E ?.ErBs .fq?uI1 -r.rsufl?aref,eptm:g fT* ]l

,r

-EleA AeIq lec ,CL.zT,zT FTaor\I, jrr? asTa++€!3+Jo,

i--a{qow-3firy6

-

er1s suo pue

f

I

e pa ElSiirr-il


;:

generat n*

trdtaleLse

i: i i*i#i T*iilffi 3*$r". * ;;i ;l*Rffi^;.;I:::f[ffi; f3ffi*1f,:::::Ir ; ryreLe en p*r,i,r iir.ild"I;f"illffjr r,*

;.*#;*3ffi*;$.,

kocilmr.urarbee

.* ;.ffi

r

^

.

T::r:*;

*ro*oJi**t*utyroJ.se:r flox' fastJ-aggel-ee i*"r**r*r '1ar fhorvar-d "r ;;;-;"rrneft" sEansa 3-. r- Haneen, -3"* t- a r t o e i i" i r ; "8" $if$f; f ffi -il ffi , 3f : "a :'" itet blev" vedtaget -*ilT-"t bsrrr r.ade ;;;*;rasnrnsenog ff;i:" ora Lerd;,eun,"t'"rilioe-arrn*o*i'"io* Omkring *u*::t?gnlnger blev der i drsfteleerne f rewfsrt ar tlrtiii"rrr,* t?"o::r"E*i"J'!?Iau*tdre tlder da a.t,te i iains.aX .@LEr&rL horat zorgt fri faete* frl lalffismandg,g,

"ili

ril

Llerl"mod

blev

frernfart at der nu j etgder p& *essionel- basls Ui"..-*iriolct pro* **h'aven' i' skolen for-cr*"is"rro**r* :. brEr* -tsndeetagnt.ng, kr.asJer eannt i. fritldsklubhen. Ma&,

ro,Jt"i*t aerol*ilir.*** at anekono&, sr.*

r* sv kJl;S:. r'f"r Er'aen overflsdiggjortog menn6* ii"{:""3:ffr:I-;;":i r*:tgeraent. &1.-

ff}";;.::: ;f-t: il:. t

it1.O fOf

tandeeLasnr:z6en uds6 sc& et afhoI"rJt

bgfneff*

Ta.arbreli

o"e.r ef*arr.w.{;r;^for voks&e om r.rirlgrt, r,fer var god titsJ.utnlxrg aran kunne 6tede slg Gver m;xJrge udkladte. "! @&

i ._


el.fo tso sTTerl+saTTaq.uT uos _ .I -Tanr.req €pTaqapul Ao apuaprtqpul ***of€^Es uep TBtre t per{3TTTT^TrJ pa_apgq ,-zee8r(q uap ep go , ar1a?;+J;Bliseq -@q spuTJ auun{ eu.:a8 TT,r eTTy ,..reryau{, seu.rarrcef *peu Bd as +sJsJ ,Iou iaq uo51n+T+*u.EsuopeEm T^ EoS .sp}s suar(q e..z3r psgo {6T+}teJ of, rsaue.zg uam -{aJoJ E.Eg rsu€s1etr(iBTBT0oS e.r; -r5loa1oJAror Fop ,epTg aauro*rrfiarp€u Fo +"!""i6seo tTT+ do 6,16r ErJ trseurrua,:;r Telts +ap uroe ;,re:q'*g*;*--req +aa+rreo "f$i;:-j3#jil:; uerepel r" Ba

t

r-

6aapaq8lTnsr

i.:_rcp9rarpr,*r*)$ lappr.repf,aq*reparn"Jtr

i#1",,."*X;*;;;;; I a :eiao,el -parflspBirqnT{ 6 *e +EsuarfiEBs Jo q.appruall*ug n..EaSEs o"raF148;rr" srTB T Brrrrrrq.r .ra*ex Fo-;ro4gc;rp Bo porr *Bu .raJl,q , sspnm rsp pg*sa11a; .:ep .zo qFg'r,ta I 4o ' au.xapf,aq.lup*ur tso Ng5tfir"r{ }dNId ns.xap#.,{+ro.Jrp€+s ,uar:rt&rnox +Eres .roJ.:a*o-Fir"i"*i.r" ..8€paT sq.a,;r?i:rao ra rsp 6i{v"se g$},ryr JE fiE}+6s".zsJfoasrapar , A/lt * Lit r,ag. sggmair n a[*1*er:as.pTf,*epTuaq Gu{r#€6 a? -Flt +E TT? isemieo{ J? +'pnqtr+aTr@#;*4iri{$s '.=t_i[x*"* I aTTE +e r sou/raru r:re4 ;re*ur"nxtri.i *';peie J-It 15,rde'T BrJ ra+sslt xsq*ryss**rr***Hn "Tf_;f frrf{ +€ pB/( +pTCItql}rs.s +]t$T{* uEq,Er?H tsc{

ra^o

sga

epuaA{rsT{

a?spTs

,6T

ap-Fc AE Bo :;f _n; OT_rEatTaE, Og .ee atallaa pau B1s raT:groj'*o ;,if --g: g i.rar *ap1E T6g aJ€p.,t. Te{s au:raruuaTpa6 "pe+",*qriaifs rros -J""J, par{ rJoru {,tqBuJ{1 EJIJ idq-qeq're.e& EEq ?.rJ

Lra+seJ ralruoq giog 3:*,:oaq ,*ouuraipau

OfrT "ssL xgr{ '.9T OT "Tlt ErJ Fep';ger Bo +sr?ue, ,ez _ TT .T:I €rJ eepeig *'p*,i.r**

*spr+rrr *o"

ii*5#:#Tlu, ;::;*-;l:$;::5-::r:;

r.roTln+T4suT TBunl,iluro{ ua

Jra ra+uacspT+T.rd 4aqJeES

us&Nszso#Hr 3m{ry6

te

-€TS o[rurrq rrBrs Bo ?--yu1a1r ms sus}{o^ ..roJ Ho ueFeppp :4aq.reeg gd T3aau.req q41 +PTCIEJE ffi +4? ilrdle

p?pri usBu;ugzlsq

:j: +xofF8trparJre^o *eumem ?' *4s;,aouo4e ra.t ;; -tIB +B ?JaryJoJ ,oJ"p ,.pT +Hes "E+s *;8tr(i xrrrrra.Xi:lr:;;..7 ***rd:,pC ,,:rapa4_s

f .ri ifi

.*:sA:*J TrJ

Ee rT+ F,c6uq.,{un11{ Jpffi @arr*sTa+;'srp r .:ailla t +pToia

as"T *Tu3Ti'*Felsarruzl iril UJdfl .r+J: TEAarjJeZ.";; DirQPsl_ ea+*.:j ,rai '_'?

aaueu _;;;t -_:l: .rer{ ..rF uepnror .rlrl :I:I:-l1u*q ,r{l'T-'6 uS-L sTaTl IaTJt 9o rfl

-1a,"x.r[4

saq E

'\{6-{*'T-o t

r-reg

T +ixe?.uosa;da; r so -u€fga.lgnu, "f;+j rrop uaFuTTrlrp xyg?ffi!

EsrarE+prr

TyG.,-

"ro-;r=i. Tpffibat


€r der behov for hJeLp og veJledning" et aktl"vLtetsudbrud, der er ittrettet r €f, d*r mullghed for, for de enkelte medlemmer, at da kammorater, arbeJde sa^nnen med den og oplevews_ der af daur, so& kal"der p& accept og forft&efse si Yl har b&^de tradr.tionerre og utractt:onerr.e former f*r beskefti-gelse. Der kan nee\rnes graf,i,k, dykn.{"*g foto, leederarbeJde o6 meget H@r€c oeeuden eager vi r det dagltge en atmosfaere :r. c€*der gor det b&ce hyggeiigt og rart at vere {1retl trruset. sammen.merr omgtveis**i.* o[ akti-'i,te*ern** er: det vores m&l, at alle medlernmei U&*c *rivee {}s Bi-?r. Ierudover er der nogl"e af de minclre rner3J.eui:ruer, der 6#r!1e sl-at og ret vJ-L passesl tfl- deres for;*lrIre komrner fra arbeJde. ile onsker, sqT byens borgere har, er uaturi.tg* }r*1t andre, staJen fr* icnalrer{er. *; ;; trnga *ok dw eneste, der kan tlder o€ selv trnr de ger stg rl* st&ge , lanmer det Jo, navnli-g ved tukke*f ci u hvlr ail"e ekal he:'freo vi" har fra eentrsts slda tr"agt et st*rt a:,^tiejde * a* stoppe har.vark, selv onr dette <lftest fin_des. eted, n&:. centret er lukketc o€ desede* h&r krrn fA af vore modlemmer veret Lndblanr,let *. det, Ur:6e i fi"ok h?, ar.rid optr6.ai end n&r s;;;;;, tomandsh&nd. De er nok of &e i{se T?*-.1?I_9*T_ne sa usll(re overfor de foregaende generati,tlu r, $orfl *mvendt. Ffen vL prover dog p*. mange omr&der, at ststte fsr* aei"drenes beetrsbeJ-eer rl.ere oe u,lg€ den om* gangsforrn, som samfutdet"tforventer senere. Vi v{l-Le anske rt r nogJ.e flere borgere l. byen gJorde br,rg af vore ttlhud om Yores varksteder noget mere. at komme og Lrug* Gennern

6

f,__

f.o- /o.re{dre r&a"-t

.

ilu ha.r Fritidsccr o€ de ungea l.nitiativ gcret I or,er et &r, S dcr rei tat pA trar ful ryrree vi, at det nAskr hre aoget af det, der at eer,ter. ?aarbaek er en lif ti.1 de tiJ-bud, der i I tLl ungdommen, og'sct rr der ctort beb.ov tot tu.rtctcs u:agdon. Fi :ra-::6:e =j,:=r

€:


.ra aeTeprrFqroJ uep I 'a.'Iarro8 +e?8pun. pcEraP . .xe 64a"xquaa T +esT +aa.aTq .ro ;ep .uap g:e etrrrr ttsu {"zema1qo"td .re ge8o Jap +e {q...ra14 .re +eO .JassBT:[8.rapTB oTTE rT+ prr€LTT+ ;zoJ ..ropoq81gmu apot e8uem 1eap$ req +oC *a.:epf aqra .reJr'sqaq .rap .;e1o11aT+:{e ep ae;r.rI1c

-rog 6)tltT foq^su1:1sBm ?8 sgrrcepelsrl.rea gd +puru ?a+4l(TS +a;rstq ra ;rap 3o rlet8d,q .ro uospeldetcl ";ra.re.Ffin;: 831e:1,:T.rL +flp Bs ,Xeerrg +a++sJprrT 3e Xs'f€u e.:apfeq,.lBpocr 8e ;rouseTpau .rag +€r?Je+J. T .8o 41e;rtruoc r .ratn:tosl Jsp . a.8un ep lEaTTeE +ol -TJepTIos :ra +ay?sdo .xep Ja ,r€lpgu e8rsem g& nuop8rrn e{.sqrBu5 ;ro3 po+se8rr51rues +po8 +a roJ Aoqeq +roXa .zep J. 54.>g:trdeu*{.ssfrp1ffiJo; +a er; 1es .Bo 'uourmop,9un TTa r:ourusilo{ T sapuTg 1t1.:ao T rop tpnqTT+ op TTI u9 rs }tarq.IB€\L

pu?+tr.Ji€ .Eo?s pssr a^€T{Ee oTTTT

u€py* oABr{ +,, roJ rer*+ rcp '+ep Je -;::":i; -eaJJE 4e Ee144e.rd e.Is4a rrElt s{sElIIl +op lv '1rr eerrJ('c t4e;r1nea T 4epfeq;re +8TnJ .xeq 6d +e+ +a.r r3p r e;rp1*.ro-;c ap JB e13ou ruog 'rE +e .rsrto T +e;rcl -u?r;; ,ef,11,*1eA suoElnu$o:1 8o .A.T+€T+TuT eetrrrr ep +slge+ 'rleqaeeg, 1 +or+uecapTlTxg JBq rr!{ a.reA

ZanyravpToto/ e,y

. alEa

a&allaE Je+rra.AJOJ

.

auuo)[ +? Eo lI a,ra9;roq ereg

a8n*q

Bo

uaz{q

1

*mo u€p a8rrn ap araT lt -;roJ aQ+s+s +? rep?.'ruo z2 &i0 p

{.":aaro14e*or:ag epuag?

. ;F oSTT aq"^So ra aq {ou , e*aao:E .r1trr FarB 1p?rl ,+*p T +apueTqpuT 1. rxtrry ;rer{ uspnb-ap ?o ,lrtr .repTJTJ fri+Jo a++aF D T ai:f *q;a +_10?6 +a 1BEf r*.dT{ { 1"rp4ary:1n1 pa^ gTIE *xr BT'x xs$ ap uo ,rTas 3o 3t01J a$rr,:. {.}p Js Je+JaTTlr 4-3'p7*nqeu .:a ,.2=g erel B-rpT';Ir-f o.J: saJap TT+ r 3 e8 ;esp 6"se*rul*a-;pou e.rpuTE ag , BarLT;+ GpEq r.3ElnaTp3.r . &.$-rqr:?. a+ g"*i"+A€ Bo aEJaefa.f e,-unoJr Q.B +rea 9o 13g1a3ll.ft ".{raq1 S a,rtrJsoru+E r.e a911fi , a.:an 1ei Bmgwqlr,p t>i1gie,r8 aaEra;ru rrt r€suroJ sTTauoT?Tp"J+B 3o ,asTBE+sroJ 8o ldaccrr e ; Ss aaeldo 3o ruap par rre-l *o{,fl +e r.rarurnalpae elTeTlDa Ja t1ag1e.r1?E re rap .1E .Bu;upalFar I


Tak til to dre det oge& veerd at hueke, at b.l_ot centret }riredrer alvorlige konfllkter eller probJ.eaoer for g,anske fA unger €tr cen*rets clmhcstniag:er fuLdi ud sp* vojet ved tilsvarend,+ basparelser lndex^fsx. urrg.drrnsforeorg og. faran*taj.*nj.ager a.*erlre stedr:rn I ovrLgt er f*raeLdre o6 aLJ-o and,re b,orge. rei Taarbelr s.lt,*-d velktrmne j. centret, ag d+ kas til et, berrytts rrerl<eteAenrtel

Fr.y*r#*x-*g. forpaaa &ix *"i 8

c'n*S

a

/ a* 6 e, J*"

/,%# de( ry fr *#a,8*r*orssd

Vt er 5 medt r. r€pr*es€rrteyesi.de aldersgr,uppern* 6-10 &r, r.o*14 e;-;;-;;_;; u;,;;;;;";Io*3o* jst&r at vere selLerrIs# rrsL3"*la **Jfui**rrte be* *g felLesr*.det. kan selvfoJ.geLS.g -Dette ke undg* at vasre "rra*j*u nreg*tgi l"nteressant, $-det v*d"k* blLver konfronteret*m*j kiuuaena og neget a*det. K'ubr&d*t ur*.ver adminlstratisn r"Iii-ror et &r ad.gangenr og vJ. hol"der valg ,i *"p["fii*r kvert Yores lndtryk af medlsilmer*ss *cldnlng over fer klubben e:r posJ.*ivt. frfarr-i.a* Ikke und'fl. at ner* ke den ro, der er kcrcmet ovsr byen, hvil"ket ma, kun kan toLke^derhen t &t neCterrm"rrr* er gfaeo for at have f&et et is.ir.ori"sted, ?rM, LASSE, STrItr&, GIT?E, ?oM HERFTS, r

L:


'a.rr1pa

ap6as

'.elz}*aa; *a*,ro

631aspr1if*ifft

,puarslo

totl

?d rplt so

",{4! 6$ p16{ r*{?S

Tapuliosl*t

n

ap 8!aq

W:rf,

ta,t4.*wq 6o

;:#:fiffi r?tl

?pll

?a

;rl81s BnatpnlO ro

?s

*nO#,

'utoq 8o rrrlEoo

&,,tnprla ro

,r*ruAffiY uog,

ur* $f1

no

.ta6!s !4 s;rlq

'pogl

N wi p lo

$pp tsltLlttorl *,#;;t

w,w{.a

#

7a6

iuJ,oq ra yl *f1$

oo "cacryo., ao.rs

o*

psp

#&

kbb Arq"\% -oa

K"g '.quq 4" h.

',."1 -r:ir..oir'. 1 ;.* +li:3''u::i 'i' 3.-:; t,l:t is '.ii +{I1r -'.}. iE 'arirrxio I ::A ?S "}A jir pt[tll ipfl ;eq tr ie 'e-rA ';e sr afa; iB.peul a]€-.i-ifu :ifinllc,alt 6op so 6ot :pE$ pfi rF uros uiacq aleq nrauue8l .ry8 3aQ['gv4sl{v oreu rrell 'rbl-.rl.lapatd ap 'ratt51d afipnq

a.r.tr; .ra11e atuede{uuol aialI cl e:1r11 }ap 18 're aio*ei.ror aftm ap pea apuapuaeds pg :11aP .raEP 6a, IProI -a$eflrolnB EsIIE leP re

1aP u"p?S{ :luaurntre apaaetaqn oaii oau Jarrur elpR eruuros Ia Elsalord s-r q ho 'Ainus uaei .rda .r11a IIr ldr raql>t 'fus r .raEox I^ tllos .Iufq osqp lapJo ^Ia6 3P 'ry .nfe1 aitrit rE"lsfp flruap 1 3g 'auau$q -psq ulos 'eddru8efu1u4olaq tra sapu1J Flo t" 'uro qg.ldo 1g 'Fproro; I 3ap 'rappaq "np 'eusl&t ap p qgrdo la ruc luoul r;) uarf,g

'lI

1r-l

B.II

q{.q f

raaa-ry

q10gP ss^< sea< ro Eo sstrs{oA aO ' ulo E}8fp -pAIEpn a{s'ruGrr 'mlslil.Ic rL{BIr 'i,puor{ Jaq 'i1n-uo_ry peur Er1.ioJ pp "ugaod.f,{Vg. 'Er1.io; le8? fa8a -$d Ect sI '^I€E xep 'n1ee sairoyi 7o- .rcnol$1 .r.a3a6'a8na.rpa-1o't" ?19t -Areq oJ, 'xt; apuatu*oqpea sri io'aprs{ .ra p.rflrdoaruflq 18 'I-r1 .pn ua-1-p'i- fea Bd.r$FBr p,p'ris ird uaft lsllpro las 8o15,'1a_r

-aJnruro;n

la lalnA u]f,I{ Jlgwis}iuo€I C

"'

8r-ppnu E-rpult-t

"

fi&sagx

ape gB

*e

;

I^IO&,

G,Llr3.

pa+sspTor au.traEqrueTpar

ueu +e{TT*rq rua,{q *..I*III 1e gSpun e>rrrT .zeJt.o u?!l JoJ *Arro Euluploq S9ETJfl +.rsraT{ *equeldas ?1er T ,.aE Ea ,eo; 1g1ea ,.ral-::c. ii ?s*T+B.r? sTuTetF€ sueqqET-tr

TA_ +apT t gtressala?u; *qT Egle?1a;ATas Trp{ ap, ** *u..cilur;raTpalr E€:ier i *@E sllraq.rB s+JOd .=E gI: luiie

*;;"sq*eldn.:p s.: ap

ie

a

?d o{-IrurBJ QJiBrr }" aPEIII ua aPu-I] 18 so ro; lurau

Fp 1#.ra aryq".ranbq 'ulep AIas }il $ lY ''epra

lv r1qt1s-9_-11_:PEi

rtslsroJ lpoE ePBlu ua

lB Sup1e euaurrq_rgl JotrJ?p tO 1i 1e :grril8 r alerrrres ua rtr le .laa18do Bo apuas-raJe Ia le bE roaro'ri'igmpueii rap€Bqdo -tadurrs ?#o irau ESlelugq -srriixiun ;niFopiisu -aq ub lsB ra '8ugup1oq ueP paur lPgur EA -qd !A rgu .rod '1a{qa puo ua reallq la11 'peur ora6Tur"l?4tr lcqs el[,[t ^E|o

uBur lros lnpua!tr re IA 'a.rapr(qpn 'ra$r-JseJ -arplprol I^ ra IlIeP Jod 'u.!aP peul rigll!' oiriruoi 1ir p5gntun ra Pugt{ro} gd uapeau

i

iap ls 'aa,IssarrrE Bs 39 'epa-ra Ja 1p9ur req

hs",r "a

q-%-

-w

a$ag a( I$ la{IrEtro{ 'te

ia''.ra1w1rrasa.rila.r-slEauraurlq

ap

iaufltoa ap

ri

'raiu'nrrires

so apcg lB

I

segiil $-Dts Es ,!!: EEI

Pe^q sap 'ur*i efisfp peu do aggs rr Ie:Is.-ef?8 .ro;r 'afingq rlrirpEff IA .E EIq a sYE -reruurau.ro; rap{Fn E51a4raem ue I'1 JEI'1ap 'ual(g I_ &nr{trro trpulu "tae p ?ueE ;raiq Eg a.rnirsnq Bo .raryeaa4Eald Bd rg1s 1aq9rd9

inN

- fcwffiINudE

O

ulaq oloA pau pCItolBl ?d so Jaouug o0

:rE g t gd afiuarp

ol ln IeI


ilqf :* b.od.

$"R,

IjLf.

Lirnene har Aj.rrt

Sagt deres n:6nins.

il"rilt'ffi

i

denne

nirerriir--irilJ#;

,:rffi #T&ffi

ffi #Js?; d&_tiH'tffiF"#*'ffi,1#H *nrgqg"ffi H*-:*,*;ilr#{ og*i mange trlfelde r

gflr

og

geqken<ler

blirrr

flov.

tit si6 selv i

disse digte

tlver sendag tla

tp-ra-'

POSTMODE

_

Org. Frallklurtcllrrlse m. &artoffelsalat 25 sre pr. perso[

ffi

_Frlst fadel kr. B.b0 r}atone ret kr. ,i.Eo PREBEN?HY[EATN6} '

ffiYffiFF

-

spIIIer hver afilon

ffiffiff&ffiffiffiffi

.. . kvalitetsvarer pe

stribe

IS KIOSKEN TArbek

HATLSJSA

- VI ER HEN IGEN

Havn

Ole Helmer Jensen

r )pan ikke

6a

pd energt'en./

il Ktaversit-frvi og ttrfistkfarstgeke.

hos eksam, argqnist Ale tV"rk Rosmussen. l.or en{ zen

s y eJ'

7. frar bek.

ln{orrnqdion , 630/A3 kt lg- /?.


I !

I I I

+e uo -"^g)

I

I II I I

.uo8uluie.r+ xepun

a;sg +op [rai, +@Fcu a.ir.Eq Jo .+op Bs .ue5,regs?rapapeg ,+S T (atr.r +Tnqusr+S TT+ rE T peSo Te{s au*eq_gnditfff .NNI.{

go ossugil jroJt apyq .trrprrll * +pTT.apau8eq*eprrn peE -.IE a.re^ oTTTrr +ap _ Fullapgesuopl u" r +opfaqre+&Jr T peu ;ra aep nop*1g 3o ,.**1qora ette T eBe+lap^+? ropar Eros uos .*ogigrnraqo uoe e.r T so adlefq TTA"rop (+apf.

I

l"rrrlr'req;reryuerl | *.re

sig -;;

T peu ar8o* ,FJ r,t *J^itq'grf"-;[f ir+,psl '*o;rt?'r arr{r

*]-&i,

I sornp rr+ araper a+s€rr,"t*i"J;;=; :'l L::l:u:::_1f"" arpr.rE a+saTJ op - auapToqs,uop3rm *og, '"' arepaTpf [ctnT]f .pTort CI++op roJ edure4 uo re+I -uo{€ra}f ueail*ai*nq. rr+ +prarl.r } os',tr ,ro :"Y,T^I:-":Y-'1g e,ae,16 ".5-.i Bu1.r4*o a.rrrioili Hffi;fi -Telsr(X re+.EE+s T or:.re14ndTuTss+Eu+r: rq_9 rrq{ 4s.ragl ue8ul*eurn+ .ra+rE+s 1o[loq4nairtit ' ao -

-;I:*",:l:3:"3:^i;l-:'

ieproqa"uarl

'b/ -E/

Pl

'laqa

'uessoursDy lunh/ a 'eqaP?sto/y,rsnfi/ 5o a ;

uati,laua

/'o

z

0u;ualolsleerpl

{eq.leel u,(sue6 pd tc ,::s I _

_a r

letcH dn.rpr6 ?d S. .. ::: -: _

_

_lldso{uDg

NtSt u3H U3 tA - lr,srgrTt

"qe4s1as ad d.re4s +op T +oTJ gSplaea B1s +o..:ET>1 ,.zBrI orr"r64gnda1;:; 3o apgq eapu"*o, ,.roieq.1neo;r epo$ CI.jrprr-Fui peu :T1TI .: 3o ouoBue.rp - c.:auaaels -.ra8Td TT+

pTsg_e{oTJ r:aIl Tl .@

tsI'I 'C 'N {i++Tc z 'N A++oT ,T

89r

89'r

96r

TO?

lu1od f,gg

ll |

ss:rs 0e

-

I N3ssvrtsod

o

5er

'optSuuprqEpuu.r

o"ilor*^q.repgds

. =- c.!!gg -

_

'o rr3?f ne TaEqcTI4l . z rxa+ad ..ntS .T ! +e+Tnsc,.r epua?1o; ; -

"t;H

n: p:l_ j^,:' " *Ns.rryr{_**.ii.i.il IX,r,-::::l "f : y: : 5

lli.l:*::- "::.::i :: ;. il ;i'i* r i"t; ; 5; ; ",jg"il+ir;;;;";fi il ::il;

ua8ulua*+a,ropuip..rr :;*T"::X " 1 3 TTt

II oNnnrII{rNgEEUa @'gI .J,J far iuarrn ppq 1.34i -'D.qar; oe'e .rra

,

reis{€girii.rqe.erms

!

uosred .td aee s rrpnrpgorrrr.il

I-{

oBIsfueilrU{EBJI.rro

-{ Fr IF

-,3Qg,tnrsod ,r-arBqt"p;;:;E

yg fenpuer]S leeqr?I

t: ![

suor ollN Ise^ellnr 60 -EU0IIS


=@

--.8Is 4gs i?dr Jeg L r"ndledningen flk rost Jer for Jeree til_ *J'utnl"ng tLl treendn!, er aette dog Lklce haJ-e saxr*_ heden, Der md. *ga&. ida"i.u ris ov€r der er ti.l stor lrrr"tati"n s.**r- feir e.t forhold wrJertegnede, ags& far fi-ere af 3eres rca-mrnerat;;; '*en Jeg t** ker trer p6.

#ffi;;si ;T:lffi#r, Je

n.l" ,5Lv

*

;, * H_ff I :;"

*ffi,,

1k :e ELndst ern lrc on: vl_ blLver fulcI tal Lkke undg& at sm{tte p 311$ s&t at de rtnder $pvarft:l*ng a*-f tl"t ved oat tle sk&.1 sptr I"I"e med L0 elle ' "

e ved

sff a"

r.&

DS"T 11ll

a

lf a-:-= I1:

mans

NmI?"n*3

T

;l

Vr€R PnfiSISI

'q

sptl&?g.e $t velkommen til .yore to nye JOIIN WSRNER oe FRANK. son vJ" h&ber og for.tre nter at .f*. stor g.Lade af ,--.--r SHe-

rnan &n

v{nter-Idffi

;:X"I*':_ "::"_f3_y$#:

:T

h IEf ryna 1

;-;ii ",l;-f;ffi*;J "* :*"*S:

Ert

;

'ert

a"-"i*rI'iiii"rr

de d&rl"igste traningstldar, ent_p*. aftenen, s&Ledes at vl. efter traning ku:r

n f&-or +t korit bad)--

l..-

I

II

E


'iTl .:air=c ;lri715 'rrn4 Eulr-eJ+ Jc+J. T^ S LL CII-! , ryq"ruts& psn .t.ra8uT.r$ alTfq ?p BTs a>1rre+ rn>1 S61d r "rspTl e3u5ua.r1 a1 r3g.r; ("rau.reapuarreeB) LLLL 8r:e8 ffi6' gd erasn.rq iepe^q reTTe .E3s pn gl 6 Jrs +cilre.& FJ +a_ETs a8elgcl TTA rap "uBTT "roTls reelq -rJaP AJeJt f?TS oS. .q ..:e8e'6sua:1411q.Jo+*eltrp1re,r 3o *sTT,{;r+ -Jo 8Ts relsJ rrel( . jtl *ao!* 9o i.BrEE gscf. tI ua uoqqnT>1'uadq.uounfiruro{ rep sopuTd-sea,.:efuel } ffiffi B3pun s)friT . raqquTt *paE rros rrBE rnr:t .O1g.i ssrappr'CIcr a,.u qep -;e xed 1e lfu:qf.r: iq +rr T T.{t .rl'{E$ a*s$ ?B Brna?ue g)ftT TrL opaasrlsq-1apgeq.re i LL 'd.I BEFCI i I r,IsrB*Lpu6q lesdo +eararq Jap ra +e+lerr{ yd aTo+s Fo ap.zoq al(u r"redurelagbfq , arr#;a ,tso -a1n$ ",{u e euo98ae.r gd uraleeaq ,+a+Joi T eulupela.eii 'Jp apeTt rots lJ 1[ - ueBg apua{ +e IT+ a)ptT +fitsrrs snqqnTq 1coi ,j r rxNvlld ?o ugriuel moc .t *arn u:p1T ef tItsffi .J4 .Ec 'roJ aa 8o +Ap ft"r.i e'oogT ":E?J "toJ *Tr.rxaporrl Bra ps*.Eq fisI33'IId Ugrl - Er I II +s:tTT.flq * .Eou€n€.I *4a4qa?pnq roJEra .-uE ra4.reau qe ue3il .{L .&ou TB;L briapui T 4a811.*aq 1; su7;eelu;repo!il ua AaTq , ralTa- OI penr .TTTd3 *aa*i pI 4.3re;rryepf,eq*e TT+ i. * 8ar5.zeetru#apoer *TT? rLTs# g*L TT+ 3uluiu:eado r-Frc, { -f0r1.{ *r0 SuTrrBasue s.ry rr *+Tg aaq&g. *ecf e++TrEs 1e p3po. I fe opucT?*r+s Fd ledma€qa +B .rsnqqnf:1" l.{ reATTq Tr. D F "ta I qT.'e $ BTe sSrrTJ +B aAqT HTs sTB+6q uBI 1.p I *{€+pTnJ "qTEq ue +spTI.FE elH_a :ilr I .leq Tr. lEo 1a8+ua?;1 ;raB;rada So.f L& a++op T 6., ap,o}.I +q3 T.a ea^erq";? . epuass.4-zp euEro)i +E ?r uT1>[ Ja+rrFJr T T.r, :Ir I ,rlue4 11q. 3o ?irrr:r.r:-1.3q Tairuel{ aJa++3r raT:. . -IIa+ taf 'Ja+EJerq t 'apau8alrepun JoJ -Erf proqroJ ra.i,o 3Tr +3 *ptnes afet1 aI:1T 3op rlgr *TT+ ee.ref .:o3: raf *.rr

"#io*3u;;-:ir}":"t-il

?pnr*s +ofr &r,r, srrrr+ rro roa.o T su.rq. i*r*} 3:3L":J E*E+"{u*q'rr *aueqetl po+s - uepra #e a+saqr! +Bp eryn .l *?r0#pT'r,tq eraa,n+ +a+Bffi TA Suep$rr rjsilt _ r eo Tr, rt { *rilJ +**1 E }*.a'ET JEE,I ;zopT4s8ugueaq, ss.raa +€ e a *TaTilppeu{iu* prrn.:g fa q 4eB{ eq}IT EBTaE+a.roJaTur rra *aeg 1ai plq"eFugrra;r1 8o.xop ;re^ +ap EpJB ,TT? +aJ--Fl sa"rap T "ffiA pe8o *p +e{TTrrr{ uap a8n*q ATas aTTrr{3 aueqsnrB arre uap elqrtuaq ge se epelgau e"rarm.r1ro1* *as '{.*T 'p Beps.ro+ EJJ aq.sauas 1'B.Tq rflos t*elduras4a a'EaTJ sorraau auunn ..rep .l Z, e.,(q8ud1 .rorrg

Suruerolslelpl leqJeel

ft


Tmffirhffifr{

fid

rmt.s$mr#m

ffrrum

FO DBOTDA FDE LiNGET';

trs$To-ltElli JUl-enumnrerat af ?aarbek Nyt ud*r1"kte jeg ''€e* m,hut* den kommende saeson, der i &r aII r;er lBrdag d, 30 mar*s {hjemmeXawp mad }Ij"Llerac?

I

]enne optlnleme er l.kke bl-evet r*Lrtdre I lshet

rir,toren" Det ?rar ver' L:ng

der h&r veret *l-1 trenl:rgen *

a

TE'i.nteren

B*,3E$;BS S

stox'e h 16

rB p* ir&

'rj

1a

+

iu

$

irt

*

a i,

4

t: I

I J(, Ii,t .t-Itr"f,' J"Itrlf,,E [}a3'e Ll{;:re.6e i.J ge&. e{ee - vspsgo I r:i.1

!3tt

rrvrtgt 'rvrtgl vere *J*vt at pr,6 {n {teroFj rana &ar ttan Aa*a" !*a-* arn€ x}egre}tsy}"trn8, (.**deky}.d Jo ra barneben hundet til eea bes*om'L ulrErls a":rd, fors"ya.rcr ell*r axrgri\rgr, og, dey sfrrfl rcg€L vad med a* sp3.J"te inCt*I" ma:n bl-lve rlOYS, hvor rnan s& pludsel*"g mfllpper ud'! og rio€et helt nyt (fur nu ekaL man jo bare ruor€

E3r


6,,fissg&tl} Qd@tr

w

{NC-g udur'& fio.r

a,"99 .rrs,"xl= .ro.3

,.l&s,g

ar t,.$HA*#-Iffi H#g.LSrU SfHI0 sre a,req o! ,rrlr rc a.rolr ; ?o

@-

11

-

;srr.,r.e*d

,Pn '.raid115.

?F1

$TqJ;a''LTTq u?is rrlp'lrE 3I1

Erosees poF F3g1?r6q,qroJ ua gd, +ap 'rei!1:T .t37??{

tt v {,

.r#q-:*-ioI*#_r}r_?**;ix^::3=;:r=;:"rr*

- upndge sa.sp3 s iriltr? rrm .ral Bueul ia- . ile psr+ er.og *', z:wte {{trf,:tsP';r-.1 "afee BTesf'xm ?re f* seg;e*pou f, pss$ Ir+pls e"-i;;t; -'?'fcs ;€ e}s3TJ 3; f.kr=-9s qap ,. {} tsproqofl "ps,Eq.sn*T6l oarre .e@"6{} +i"r.o.ts al.{.rqe6}n ?d q*ry r':i*rea*xeF-i ?'s& +qE4 *-z rr:r:i;;'-i.;,*lrl;*}"';i-;.r-; *Tgu} , pror-,xs k* i==;LI c;,iu"aer;rytat4*:g) ( -gr;,r:*;a+s i:w:,,+ii_r,?F _.=rr? ;1tr Fd .Fa ,xe74 A{"tLwu.d-I l.;], "}npIrr,"*ly_q +6T}rT,rj= _T u,tte".r*q,qapprr*u 1. . *aTQ ";a oi.aeclmra:s pTor4"E*.r eprge:1.u\wtr .T ;;f, ti;p,;; ;:;t;:"T:t= ['sq f Eop ?8q.8?*E 'grd* 6;Eo+s q,ap ?.repr -irr";-il .aJpr.r,md,i,e*i"eado.ignggq'a**,ii",affi'"].,;"}.;]-;;:;";.:,-;.:.=; .

''x'* .1-: Fttgu+'r,; 1;Tar T 5e,ra11;d-;-1;:rr";;;;,.t:ri;;-: ,r*?.Fe TA ?"aqflA.+. :::;l ju *nrapprfrGq T ,,r, rrs*r ia'.,.ro.*r;";a-r -r.--,:1----;:--+

Furr#J"i'zr*

:*fr'tt*us

FTa ;ai>i?rlil?il ;.*i?;#r -rep*o.o,{ ,-.*y ' .ia1ffffi r;e111Cs3rE. *,gs.S J.{J'{Ia ..rtq5-:;?'re raA* *A"r{'1E 'rr}?j:r, +T"6, *pgnJr a;aqoJ 3Ja *TTdx $aa.ta'g';Td.aade*B;rsg: a*,,zha *pft"t ffo* "rF,, ;ec ia ,r*":*:'::t;S-.rj.l,,.'.j1, pd'si;rrgm 'u::{.e 6*.x+1?Tds.r e?=^EJ '. -::t; ,..r+c?.t{e4ui}l.Eqrr arto

?g

),,_._;,i"-_,]-.

Fur;cquro de plc,q sa aa*a.t4 si.x* =:.,::i= .-'.; o&,;=,.;f 'aw*drx*4 ;T+ 2t3.*'4. *qq ra. p&q;R ***i*a*_"3::". ag'xwau.*::=p11 ro1lr,'s,,eq_r;l;-;= ai :?;:-;- ...i, ,,=, ., *.fio$j };:ffi,;;T g:$ [x-*,3.x,f*,:l;fr ?rx;=r,:;,,*],"=, xe:.1,T1 €ir*;r:: - .r1i1 IiE&rr .xar.t# ual+*.€s..qa .qpvt .*^:__q:,?: ;ii{i;?_;f;r.*rr;;;.;"; ****g-?.4" a'+6paq *-'up TT'4 apwz"ff tr-n. @TTrl={s *uo;flie4sauril:-' 'fre*ji ;ra dE*f-,g ir*--..- "e"T;i ,u= *$^S "a*r., aFlS u"f6 eg*"? TrL'Me'aA# +e}trria?'r ,i1 tr.ra.,-,-rsrr+ rr€p ss +" a1'53e{e

r*}ts

".*,x:_&B

J€r{ aap *._'I{Nas 4+3aru

*;i:;f *ilr

fl$g

1

;;: ;

,Tfr.;i::=:;;;1.;.;"E=il "ff f "*"i +?r;ag,-f

33"+TT+asj*' e.p:e1 +s;:{w.r}.q B;xp1e

L+,a.+e^ "xezt a*,*e,,

}*;Tli

?;,

f*;

;*# ru' *

?

;

:|fi es* l{;*lq *fa:a ;e.I?aald BaF +ape+E *itq **1r6qs,roJe3r T ua ;]arr rrerr sfing*r a*faq qa11;ds oaeq ,ffnie gfrg't no6 dumli s+srsJ TrTE T Bel Ae .a811*p:t+-**:1""q i.l *

s$:

#u

ir' :; ;**

fii.l

luerolsler


rAAR BE

ANTON WIISBYE & SON TMBBIEK STRANDVEJ 59

P.

2930 KLAMPENBOFG

IEDTETSBIAD

'*'' f't*tJ',i,lff*"

. ---:: .' :-- : .- t :tr I-::: l::'r-"--:r-j:---- -; r !

BR,â‚ŹNDSELSOLIER Deres lokale brandselsleverandsr

Schaumburg-Miiller & Co. A/S Tirbak Strandvej it3 Klarnponborg Telefon

Br.'Darrie/serr's G U LDSME Dl E I DYREHAVEVEJ

2

KLAMPENBORG

TELEFoN oReRUp

3se3

FO

I

I

GUI-D OG SSLVVARER I reparationer, forgyldning og forralvning alt udfares efter opgave pd egne varksteder

I !

lrlal

6? o?go

Poui E, r,iansel ix:;::,i;:i'::,!i,,f

--

I

:,!:;A

-

pfrTm[G[ffi stuq$jg


6Uj-r?Ai;?jiUet-!-lJ!:ill;f.1i!t

- :r :.j'.i;]:,;

-ril, rserqi.+*sri e8'|u. por4.r*A

t.;ili.

,,8 84 $8

;o

sG

^&ffiffiEillts "d

?' 00 ss

w[$[ufiud

.,t* Er

i; .;rt -^ -i il qJLi |.3:j

ffiil$[u:I altny ?u\o4s:t :r.ru rr.,rdi

E00SS'l!l . Ir

f.^pur-ryS

b1atra.rnla*a1o44aq

f$asueFl

Do

-fl-l

.3

f.t![

1..;E,oq[

tnod

slAP alsrur?.ry@qffiPl qnr}[ 8Turr.il| {aqraBil,

lvZ

rsoyu*r

**lII]I*l Ifitrf

?u1ue.rog

8u;aeao;luunroq ao afga;uiii; "+*rpi

T

'I

:irq*r6

u3uYAA]OS 90 cr:,lD : -: :., -ir. l

SiJOf

NlcWv'l)

: : r-5;drrfilrefr-rn a\: -:,: IitrSViJSO'InDi

-

i.q._rt

uoJ OvrsSwIIotw

a.r*#

n f,. flAffi H#ffiMwYJ

9Eoahkrft:t rEt

NOS

T rIflI


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.