__MAIN_TEXT__

Page 1

%|QJ\LN'HQWiO )RJWHFKQLND)RJiV]DW %DMD%DWWK\iQ\X

#"+"²470/;«4,½3;&5&

GFCSVÈS 99*9

.HGYH]ĘiU±U|YLGKDWiULGĘ 7HO-ÈUÈTFMMFOǮS[ÏTSFLÏSKFOJEǮQPOUPU

3U«PLXP 0XOWLIRN£OLVOHQFV«NOZFM

- J Q P 0 Q U J L B Ï T L J U È S V M B W J M È H 

T[FNÏT[PSWPT

-JQPLBUJUZ "OFUU PQUPNFUSJTUB MÈUT[FSÏT[NFTUFS

"[BLDJØGFCSVÈSGFCSVÈSJH F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT

/ZJUWBUBSUÈT )1 4[P

#"+" $[JSGVT['VGCDPNMJQPPQUJLBCBKB XXXMJQPPQUJLBIV

."44;Ʈ3)«;)0;.&(:"LÏQFLJMMVT[USÈDJØL

%DMD+DWiUX 1\LWYD+36]R9=É59$ »WKBNFHMBLÈTBUJT[UBTÈHÈU LàMUÏSJMÈCUÚSMǮJOLLFM 4[FHFUU .ǻGǻ ,ØLVT[ 'JMD (VNJTTUCMÈCUÚSMǮLNÈS

#JMMFOǮ T[FLDJPOÈMU JQBSJHBSÈ[T LBQVL VUDBJÏTLFSULBQVL NJOEF[FLNPUPSJ[ÈMÈTB *OHZFOFTGFMNÏSÏT HBSBODJB :GKCå@ÞRC>L& #"+" 4[BCBETÈHV5FM

.PCJM 

 ‡1\HUVIRUPi]RWWSDUDV]WVRQND ‡1\HUVIRUPi]RWWSUiJDLVRQND ‡1\HUVIRUPi]RWWFViV]iUV]DORQQD ‡$SUyK~V ‡+~VRVFVRQW ‡.DFVDFRPEGDUDERN )W )W NJ NJ

)W )W NJ NJ

)W )W NJ NJ

)W )W NJ NJ )W )W NJ NJ )W )W NJ NJ

 $NFLyQNIHEUXiUWyOIHEUXiULJH]HQEHOODNpV]OHWHUHMpLJpUYpQ\HV

%PCSJCÈO#PUPOE"OESÈTFW

*EǮQPOUFHZF[UFUÏT 

)ÓWØT[ÈNLJKFM[ÏTOÏMLàMJIÓWÈTPLBUOFNGPHBEPL

É58+É=

3FEǮOZÚL SFMVYÈL IBSNPOJLB BKUØL T[BMBHGàHHÚOZÚL OBQFMMFO[ǮL T[ÞOZPHIÈMØL SPMFUUÈL 7ÈMMBMKVLQBOFMQSPHSBNPTMBLÈTPL UFMKFTLÚSǻSFEǮOZJMMFUWFT[ÞOZPH IÈMØT[FSFMÏTÏU LFEWF[ǮÈSPO

ÚEAF<=R=CB9NáLÞK9Ê

7ÈMMBMLP[ØJFOHFEÏMMZFM T[BLJSÈOZÞWÏH[FUUTÏHHFMSFOEFMLF[ǮGÏSö NBTT[ǮSTWÏE SFMBYÈDJØT ÏTUBMQNBTT[È[TUOZÞKUPUUIPOÈCBO

/$.%(5(1'(=e6,

ÉUQ\pNROiV pVNDSXWHFKQLND

%$-$

#"6'-&9,'5  '

"[BLDJØUØMJH F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT

ÈSUØM

./0$&(17.)7

UEC EDMDUXFN]XFN

,QYHUWHUHV 63/,7./0ƒ.

.JOFNFNFMUÖOLB[»SBLPO DTBLBT[ÇOWPOBMPO

)ijWV¸QNO¯P£YDO +WDULIDLJ«Q\HOKHWē £UDPV]ROJ£OWDWµWµO R ¯J\ &IRNLJ NO¯P£YDOWXGV]IijWHQL,MJNBDFOU1MVTT,GU

.)7

NÃO LFEWF[

%S$TJMJDT (BCSJFMMB

£QÇULF[OF WBHZLPST[FSéTÇUFOJT[FSFUOÃOZÇM»T[»SÍJU /FLFSFTTFOUPW»CC KÍIFMZFOK»S

,URGDEHPXWDWyWHUHP %DMD'HiN)X$ YROWJ\HUHNNyUKi]]DOV]HPEHQ 1(0DVDURNLURGD

,¨T[FOM¨U JH 


GFCSVÈS

#²$4²4,½3/:²,²3& 4[FNÏMZT[ÈMMÓUÈT NJOEFOIÏUGǮO 4[ÈNMBLÏQFTWÈMMBMLP[ÈT .VöDT"UUJMB&7

5FMFGPO

6-53")"/(."(«/3&/%&-²4 %3'3",/»*3*5"

#BKB 4[BCBETÈHÞU XXXVMUSBIBOHCBKBIV 

3V]LFKRWHUžSLžVPDJžQUHQGHO¦V $4"-›%£4)*1/05&3›1*" &.%3 453&44;,&;&-ä53£/*/(.*/%'6-/&44 5&454´-:,0/530-- 8*--*".4£-&5,£4;4£(

'5*<8/$,†9$

%HMHOHQWNH]¦V

%S#FLF;TPMU

GàMPSSHÏHÏT[FUJT[BLPSWPT

."(«/3&/%&-²4&

#BKB %ÏSJ'TUOZB 3FOEFMÏTJJEǮ) 4[F #FKFMFOULF[ÏT

'U1\LUDWL*iERU #BKB "MLPUNÈOZV

81*$51'(876&+(6 %,/'81*6=(17580 %$-$*/(:&/&4

"[",$*»UØMWJTT[BWPOÈTJHÏSWÏOZFT

)89$52=É6 ¿+×× 6=$%/È5

JOGPSNBUJLBJLÏQ[ÏTFL

JOEVMOBLB[./«.,CBO

LÐMUÐ[UFUÃT MPNUBMBOÇU»T

5FM OLQXVS

KRWR

5

B(*/01ov%JHJUÈMJTT[BLBEÏLDTÚLLFOUÏTFwQSPKFLULFSFUÏCFO

LF[EǮLOFL *,&3*FOHT[&%  LDTUØM

IBMBEØLOBL *,&3**FOHT[&%  IT[UØM

$XWyERQWy

)25*$/20%Ð/ 9$/Ð.,921É6

+FMFOULF[ÏT ÏT T[FS[ǮEÏTLÚUÏT T[FNÏMZFTFO àHZGÏMT[PMHÈMBUVOLPO GFCSVÈS UǮM B LÏQ[ÏTFLFMTǮOBQKÈJH IDT Q

5«.0("5055,03$401035ÏMFUÏW SÏT[MFUFTUÈKÏLP[UBUØIPOMBQVOLPOIUUQXXXNOBNLIVGFMOPUULFQ[FTBLUVBMJUBTPL JMMFUWFàHZGÏMT[PMHÈMBUVOLPO ./«.,#BKB %VOBVBTJSPEB 

5ÚCCÏWFTLàMIPOJ HZØHZÓUØUBQBT[UBMBU

N| O W V p J P H Q W H V H Q 

3FOEFMÏT  1ÏOUFL 

+tYMRQEiUPLNRU

#BKB &ÚUWÚTV -FTFSGÏOZ0QUJLB 5FM

SÏHJWBHZSPODTBVUØÈUWÏUFM UFMKFTLÚSǻPLNÈOZJSPEBJ àHZJOUÏ[ÏTTFM T[ÈMMÓUÈTTBM 

3PODTBVUØKÈUBMFHNBHBTBCC OBQJÈSPOGFMWÈTÈSPMKVL $XWRIUDQFHNIW 6]HJHG'tV]OHWX 

0DJ\DURUV]iJL1pPHWHN 7HO ÈOWDOiQRV0ĦYHOĘGpVL.|]SRQWMD HPDLOV]DNNR]HS#PQDPNKX %DMD'XQDX HQJHGpO\V]iPD( ZZZPQDPNKX

2Ö ×

T[FNÏT[FUJNBHÈOSFOEFMÏT

#BKB 4[BCBET»HV 5FMFGPO'BY JSPEB!CBKBJUFNFUPLIV

«37",65:«,Á+²-&5& "%+-&)&5Ʈ4²(&5 3PLZ JHFO ÚOÏS[FUFT N J O E F O U GFMàHZFM /BHZPO KØ IÈ[ǮS[Ǯ I Ø O B Q P T LJTGJÞ WÈSB LP[JL

«MMBUBJOLBUDTBMÈEUBHOBL LJOUJCFOUJUBSUÈTSBBEKVL T[JHPSÞ ÚSÚLCFBEÈTJT[FS[ǮEÏTTFM FMǮLPOUSPMMBMWBMBNJOUFMMFOǮS[ÏTTFM

.BDJ ÏMFUFOFNDTBLFSSǮM T[ØMIBU FHZ MÈOD NÏH IÈ[B TJODT *HB[  ÏWFT GJÞDTLB EF OBHZPO ÏMFU WJEÈNBLÚSàMNÏOZFLFMMF OÏSF.JOEFOPMUBUÈTÈUÈMM KVL DTBL LBQIBTTPO FHZ FTÏMZU IPHZ NFHUVEKB NJMZFOT[FSFUWFMFOOJ

.pUMN

WiPRJDVVDDGyMDYDO Ä$]~WPHQWpQ´DODStWYiQ\W

3PLZ

$GyV]iP

$VLJ NÈS OBHZPO SÏHFO OÈMVOL WBO QFEJHDTPEÈTMÏMFL.JOEFOÈM MBUUBMKØMLJKÚO T[ØGPHBEØ SBHBT[ LPEØLJTMÈOZWÈSFHZDTBMÈEPU BIPM ǮMFIFUBLÚ[QPOUÏWFTLJTMÈOZ

8WDOiVHVHWpQ .OI|OGLXWDOiVHVHWpQ ,%$1 +8 %,&2739+8+%

$VLJ

.BDJ

,ÚT[ÚOFUUFM3BMCPWT[LJ7BMÏSJB ,ÚSNÚD[J&EJOB

4àUJ  IØOBQ LÚSàMJ OBHZPO LFEWFT EPSPNCPMØT LBOEÞS 1BSB[JUBNFOUFTFO JWBSUBMBOÓUWB WÈSKBHB[EJKÈU

4.4

4àUJ

#PHÈS BLJ OBHZPO PLPT T[JOUF PMWBTBHPOEPMBUPLCBO/BHZPO FNCFSLÚ[QPOUÞ LJTMÈOZ  ÏWFT LFEWFT CBSÈUTÈHPT QVMJLB .ÈT ÈMMBUPLLBM KØM LJKÚO /BHZPO T[FSFUOFFHZKØHB[EJUNBHÈOBL

#PHÈS

7ÚSJ

,ÏSKàL ÈMMBULÓO[ÈTPTCFKFMFOUÏTFLIF[ÏTÚSÚLCFGPHBEÈTJT[ÈOEÏLLBMJTTNTUÓSKBOBL NJOEFOLJUWJTT[BIÓWVOL

4.4T[ÈNBJOL3BMCPWT[LJ7BMÏSJB ,ÚSNÚD[J&EJOB v"[ÞUNFOUÏOw"MBQÓUWÈOZ #BKB ,ÚT[ÚOKàLGǮUÈNPHBUØOLOBL%S4VMZPL1ÏUFSOFL 3FOEFMÏTJJEǮ,4;$4 ),4;$41JH 7POBULFSUJ«MMBUPSWPTJSFOEFMǮ #BKB

¶HZFMFUÃKKFMOBQQBM  8FSOFS+Í[TFGOÃ .JLMÍTOÃ4[BCÍ.»SJB


GFCSVÈS

2 l ÖÖÖ×3 v v  l Ö

Ö Ö q

(

  l 

&SEÏMZJQJUZØLÈTLFOZÏS

IPTT[BOFMUBSUIBUØ OFNNPS[TÈMØEJL LÚOOZFOT[FMFUFMIFUǮ KFMMFH[FUFTFOUÚNÚS OBHZPOMBLUBUØ

3ÏHJJEǮLSP[TLFOZFSF SP[TMJT[UFUUBSUBMNB[ WJUBNJOUBSUBMNBNBHBT IPTT[BONFHǮS[JGSJTTFTTÏHÏU BEBMÏLBOZBHNFOFUFT SPTUPLCBOHB[EBH

)BHZPNÈOZPTQBSBT[ULFOZÏSLH

LBMLFWFTFCCT[ÏOIJESÈU LBMUÚCCGFIÏSKF

5FKUFSNÃLFL p-JQÍUJÃMåGMÍS»TKPHIVSUPL p-JQÍUJUFK

OBUÔS ÃT PT LBLBÍTUFKÃT LBSBNFMM»TUFK

p-JQÍUJUFKGÐM p-JQÍUJJWÍKPHIVSUPL

qB[Ç[FLIBSNÍOJ»K»CBOU»QM»MÍ UBSUBMNBT LÐOOZFOGPHZBT[UIBUÍ 5BM»MKBNFH°OJTLFEWFODÇ[ÃUBOBUÔS »GPOZ»T NFHHZFT FQSFTÇ[WJM»HCBO

USBEÇDJPO»MJT [TÇSUBSUBMNÔ ÃMåGMÍS»TUFSNÃL LSÃNFT»MMPN»OOZBM

p-JQÍUJUÔSÍL

T[JOUFUFMKFTFO[TÇSNFOUFT TPW»OZUÔSÍLMBTT[JLVT SÐHÐT»MMPN»OZÔ ÃTBUFMKFTUFKCåMLÃT[ÖMå[TÇSPTUÔSÍ FHZFEJ»MMPN»OZÔ MFWFMFTT[FSLF[FUé NBHBTHBT[USPOÍNJBJÃSUÃLé QSÃNJVNNJOåTÃH

4'0&'<8Ȏ0;'-4''5-Ȟ8ʂ-4'%5#.Ȇ&+Ț55<',Ț8'6'.'-4''.ʂ4'0&'.Ȏ56('.8'5<Ȟ0-Я

6GNGHQP 

(CEGDQQM.KRȲVKRȩMUȩI$CLC

4BGFUZBOE4BOJUBSZ,GU

OBUÔS CBSBDLPT NFHHZFT »GPOZ»T FQSFT N»MO»T NBHBTHZÖNÐMDT UBSUBMPNNBM UBSUÍTÇUÍT[FSU T[ÇOF[ÃLFUOFN UBSUBMNB[OBL


4

2020. február 03.

Apró

Szegedi, földszinti 2 szobás lakás eladó, bajai ingatlanra cserélhető. 06-20/9166-777

Bajai belvárosi 1 szobás 55 nm lakás eladó! 06-20/3311-859

Március 1-től határozatlan ideig albérletbe kiadó a Baján a Kígyó utcában egy 98 nm-es, 4 nm-es loggiával egy 3 szoba, nappalis I. emeleti lakás. 95.000 Ft/hó. Ezen túlmenően a lakáshoz tartozik az udvarban egy 15 nm-es garázs, 25.000 Ft havi bérleti díjért. Érdeklődni lehet telefonon 06-30/338-2559

Hagyatékvásárlás! Tollat, bútorokat, porcelánokat, órákat, festményeket, régi, új könyveket, szarvasagancsot, rossz akkumulátorokat napi magas áron. Telefon: 06-70/294-3603

Újvárosi kétszobás lakás kiadó. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/362-2252

Lomtalanítás, lakásürítés takarítással. 06-30/522-2476

Három szobás tégla és szigetelt családi ház 14 MFt. Ház 5 MFt. Érsekcsanádon eladó. 06-30-3801-242

Baja, Szegedi út 1. szám alatt eladó vagy albérletbe kiadó határozatlan ideig egy 75 nm-es rendkívül igényesen és teljesen bebútorozott amerikai konyhás, másfél szobás/külön bejáratúak, polcrendszerrel elválasztva. Ir.ár: 20.6 MFt. Bérleti díj 85.000 Ft/hó + rezsi + 200.000 Ft kaució. 06-30/338-2559

Baján eladó felújítandó kis ház, nagy kerttel. Érdeklődni lehet: 06-20/2700136

Lőkert soron 130 nm sorházi galériás lakás eladó. Pesti csere érdekel. 28 MFt. Érdeklődni: 06-20/5693-791

Bácsbokodon közműves régi ház a Liget utcában betegség miatt sürgősen eladó! 06-70/883-4912

Bácsborsódon 800 nm csarnok épület eladó. Érdeklődni lehet telefonon: 06-30/325-3209

Duna utcában 55 nm, 2 szobás földszinti lakás eladó, 14,5 MFt. Csere lehetséges. 06-20/5693-791

Eladó családi ház Nagybaracskán, 2 generációs. Érdeklődni: 06-20/4815686

61 nm földszinti, teljesen felújított lakás, garázzsal eladó. érdeklődni lehet telefonon: 06-20/590-7315

Eladó Baján udvari házrész. 3 szoba, konyha, folyosó, fürdő, a Pennyhez közel. 4,5 MFt. 06-20/528-3260

Baján a Kossuth utcában 17m²-es üzlethelyiség eladó. (akár büfének való berendezéssel) Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: +3670/2002380

Ház eladó Nagybaracska. Telefon: 06-70/216-7586

Érsekcsanádon eladó 730/8 hrsz. számú, 1,9 hektár belterületű ingatlan. Érdeklődni: 06-30/521-0391

FöLD - KErT - TELEK

ÜDÜLÉS

Magánerdők szakirányítása, éves munkák elvégzése-faanyag felvásárlás. Érdeklődni lehet: 06-30/6886326

Hajdúszoboszlói egy hetes üdülés menüválasztásos vacsorával 24.900 Ft/fő/6 éj. Tel.:06-70/313-5501

INGATLAN Ingatlanközvetítés, hitelügyintézés, energetikai tanúsítvány! Czakó Ingatlaniroda Baja, Tóth Kálmán utca 11/b. Telefon +36-70/334-9443, weboldal: www.czako.ingatlanok.hu

Ház eladó Bácsbokod, Rákóczi F. u. 16. Érdeklődni lehet telefonon: 06-20/4020-589 Német, holland partnereim részére keresek eladó családi házat, nyaralót. Telefon: 06-30/282-9225 Siklós borvidékén panorámás, kétszintes, alápincézett nyaraló gyönyörű gyümölcsössel eladó. Vétel esetén 30-35 ezerért lenne, aki kibérli. Ár: 5 millió Ft. Telefon: 06-70/305-8084 Vaskúton fő utcán kis családi ház, 2,5 szobás, gáz, víz, villany. Felújításra szorul eladó. Érdeklődni lehet: 06-70/5935-614

Kettő darab ház Nemesnádudvaron 8 MFt. eladó. 06-30-38-01-242

Hercegszántón eladó 2168 nm ingatlan, komfort nélküli lakóházzal. Érdeklődni telefonon, megtekintés hétvégén. Részletfizetés nem lehetséges. Ár: 650.000 Ft. Telefon: 06-70/3665672 Érsekcsanádon családi ház tiszta udvarral, kerttel eladó. Ir.ár: 7,6 MFt. Érdeklődni: 06-20/519-5531 Eladó Szekszárdon másfél szobás, garázsos, utcai házrész teljesen felújítva. 52 nm, bajai lakáscsere is érdekel. Érdeklődni lehet: 06-20/388-3330

Építési telek (825 mn) alappal eladó Vaskúton. Irányár: 600.000 Ft. Telefon: 06-70/647-1285 összközműves építési telek eladó Baján a Pipacs utcában. Érdeklődni lehet: 06-70/984-8831 ALBÉrLET

Tóth K. utcában 1 szobás, 35 nm lakás kiadó 40.000 Ft/hó + 2 havi kaució. Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 06-20/5693-791

ÜzLETHELyISÉG

KErES

Vásárolnék elektromos kerékpárt, akkumulátor hibásat is. 06-20/4964-849 Tollfelvásárlás, kulturált és korrekt módon! 06-20/422-6237 Szódásüveget gyűjteménybe keresek. Nagyon régieket! 06-20/422-6237 Használt SIM kártyát vásárolnék. Érdeklődni lehet: 06-70/278-7398 LAKATOS-, bádogos- és esztergagépeket vásárolunk. 06-70/624-5475

Szarvasagancsot vásárolok. Érdeklődni: 06-70/294-3603

Hagyatékot, régiséget vásárolok. Biegl György, 06-30/687-7700

VÁSÁrOLOK! RÉGI BÚTOROKAT, KOMPLETT HAGYATÉKOT, TELJES KIÜRÍTÉSSEL. TOLL, GYŰJTEMÉNY, HANGSZER, FESTMÉNY, KÖNYVEK, ÓRÁK, PÉNZEK, JELVÉNYEK, ÜVEG, PORCELÁN, FIGURA. PÁPAI VILMOS, BAJA, ATILLA U. 25. 06-20/322-7500, 06-70/771-9113, 06-20/403-0719

Papírrégiséget, könyvhagyatékot keresek. Telefon: 06-70/455-4758 1945 előtti katonai, csendőr, rendőr, folyamőr ruházatot, felszerelést, dokumentumokat keresek. Telefon: 06-30/318-7176 Bontásból vásárolnék 10-20 cm szélességű, 300-600 cm hosszúságú 1 colos deszkát, 50-100 métert. 06-30/433-0113 Ezüst, arany, befektetési érméket, régi bankjegyeket, érméket vennék. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-20/967-6026 Veszek magas áron dunnákat, párnákat. Mindenféle hagyatékot. Telefon: 06-20/9192-659
IHEUXiU

5CHGV[CPF5CPKVCT[-HV

#MȩRGMKNNWU\VTȡEKȲMЯ

  Ã&#x2014; Ã&#x2013;l Ã&#x2014;

È&#x2014;4+È&#x2020;5+#6146È&#x2020;-5+-'4'/È&#x2020;4-È&#x17E;.(È&#x161;.&È&#x161;0+5'/+#66-È&#x17D;4,È&#x17E;-4'0&'.È&#x17D;5È&#x17D;6+&Ê&#x201A;$'0#&,#.'Я

6GNGHQP 

(CEGDQQM.KRȲVKRȩMUȩI$CLC


6

2020. február 03.

KErES

Készpénzért vásárolok régi festményeket, porcelánt, kerámiákat, könyveket, ezüstöt, mindennemű régiséget. Hívjon bizalommal! Kollár István, 06-20/472-5952 Gázpalackot vásárolnék /oxigén, acetilén, PB, stb./ Tel.: 06-20/2598656 KíNÁL

KONA női mountain bike kerékpár eladó megkímélt állapotban, extrákkal. 06-70/3884-536 NAVIGÁCIÓ eladás, frissítés. Érdeklődni lehet: +36-70/200-1005 Érett marhatrágya eladó, szállítva Baján. 06-20/442-6680 Keményfa brikett eladó. Érdeklődni lehet telefonon: 06-30/903-7901 (AA5838206) Száraz akác tűzifa kuglizva, szállítva 29.000 Ft/m3, nyár tűzifa 16.000 Ft/m3, szállítva. Telefon +36-70/222-5078 (AA6086527)

Száraz akác tűzifa rendelhető 27000 Ft/m3, kályha készre felhasítva és kuglizva. Ingyenes kiszállítással. 06-70/355-6316 (AA1426580) Vegyes tűzifa (akác, eper, dió, kőris) akció: Vágva, hasítva, házhoz szállítva 2.800 Ft/mázsa. Techn. azon. AA 5834505. Tel.:0630/9381130 Kukorica, árpa eladó! 06-30/2782727 Automata mosógép 20.000 Ft. 06-30/9162-607 Minőségi fűszerpaprika eladó!! Kézzel csumázva és válogatva!! Ár: 4500 Ft/kg Érd:+36-70/638-5111 Újszerű gyári terménydaráló, morzsolóval 220 V-os eladó 06-20/4426680 Tűzifa! Száraz akác, kályha készre hasogatva 13000 Ft/m3, 16000 Ft/ m3, 27000 Ft/m3. Ingyenes szállítás. 06-70/418-8106 (AA5997617) Termelői fehér bor 200 Ft/l. Érdeklődni este: 06-20/248-1175

Vékony akác tűzifa 21.000 Ft/m3 méterben, 22.000 Ft/m3 kuglizva 6-10 cm átmérőig. 6 m3 száraz, vastag akác tűzifa szállítva 174.000 Ft (29.000 Ft/m3). Telefon: +36-70/661-6539 (AA6086527)

Száraz, vastag, hasított kemény és akác kiszállítva 9500 Ft/m3-től 13000 Ft/m3-ig. 06-70/635-4071 (AA6370095)

Új szalagfűrész eladó. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/3748701

Hajdú Energomat mosógép eladó! 5000 Ft. Érdeklődni lehet telefonon: 06-20/424-0218

Felújított 200 l-es villanybojler eladó. Telefon: 06-70/650-1842

ÁLLÁST KErES

Takarítást vállalok! Érdeklődni telefonon: 06-70/617-8871 ÁLLÁST KíNÁL

A Külügyminisztérium felhívja a külföldi munkára jelentkezők figyelmét, hogy saját érdekeik védelmében minden esetben előzetesen ellenőrizzék a hirdetések valós tartalmát, a munkaügyi központoknál tájékozódjanak, hogy bejegyzett magánközvetítőről van-e szó, a munkaközvetítőnek ne adjanak pénzt és a munkaszerződést csak akkor írják alá, ha a tartalmát megértették és elfogadják! B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 50-60 év közötti rokkantnyugdíjas vagy nyugdíjas férfi részére Baján heti 2 napra munkát adnék. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-20/2435893 Jámbor Zoltán Baján 30-50 év közötti hölgy részére részmunkaidős irodai állás lehetőséget kínálunk. Feltétel: számító gépkezelői gyakorlat. Telefon: 06-20/2435893 Jámbor Zoltán Asztalost, felületkezelésben jártas festőt keresek Vaskútra. Érdeklődni telefonon 06-20/921-7499 VaskútFenster Kft. A NI-PA-GÉP Kft. Víz-, gáz-, és fűtésszerelésben jártas munkatársat keres. Érdeklődni lehet: 06-30-180-8727 és 06-20-377-1645

A Jabba Kft. (Baja) mezőgazdasági végzettségű, gyakorlattal rendelkező munkatársat keres telephelyi munkák végzésére (termény be-ki tárolás, raktározás, rakodógép, targonca kezelés, stb.). Szárítógép-kezelő végzettség előnyt jelent. Elvárások: szakmai tapasztalat, precíz, önálló munkavégzés. Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, hosszú távú munkalehetőség, magas színvonalú munkakörülmények. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal e-mail címen lehet: telephelybaja@gmail.com. A NI-PA-GÉP Kft. fémiparban jártas kollégát keres. Érdeklődni: 06-30180-8727 és 06-20-377-1645

Azonnali kezdéssel keres kőműves munkatársat Baja környéki kivitelezési helyszínekhez a Paposz-Bau Kft. Nincs hetelés, piacnak megfelelő szintű bérezés, hosszú távú munkalehetőség. 06-30/906-1728 A Pro-Team Nonprofit Kft Bajai Kirendeltsége részmunkaidős állást hirdet megváltozott munkaképességű személyek részére adminisztrátor, karbantartó, varrónő, raktáros, műszaki ügyintéző munkakörökben. Érd: 30/383-9653 Vaskútra sertésgondozót keresek. Knittel Gábor. Érdeklődni lehet telefonon: 06-70/500-4661 Pultost felveszünk Bajára! Kovács Zoltánné, 06-70/459-1398


7

2020. február 03. LKT traktorra gépkezelőt keresünk! Bácska Erdőszövetkezet. 06-30/2777507

FÜrDŐKÁD FELÚJÍTÁS KÍVÁNT SZÍNBEN, GARANCIÁVAL! +36-30/9982485

Mezőgazdasági erőgépkezelő (1 fő) és kombájnkezelő (1 fő) munkaerőt keresek csávolyi munkahelyre. Tóth Kornél. +36-20-413-8667

rEDŐNyöK, NAPELLENZŐK, GARÁZSKAPUK. MINDEZEK JAVÍTÁSA. ÁRNYÉKOLÁS ÉS KAPUTECHNIKA. LÁSD A CÍMLAPON.

Műszaki előkészítő munkakörbe keresünk hosszú távra önállóan dolgozni tudó alkalmazottat. Boskó-Ház Kft. 06-30/277-8884

Ternák Márton tetőfedő bádogos. Új tetők, teraszok, féltetők készítése, csatornarendszerek kiépítése. Lapos tető szigetelése, pala és cseréptetők, épületek, homlokzatok tisztítása, mosása magasnyomású vízzel. Telefon +36-30/9582331, +36-70/330-6152

Sofőrt keresünk nyerges billencs autóra. Tel.: 06-70/418-1088 (EuroGo Transline Kft.) Építésvezetőt keresünk hosszú távra, társasházak építéséhez. Boskó-Ház Kft. 06-30/277-8884 Nemzetközi gépkocsivezetőt keresünk osztrák, német, olasz viszonylatra. Heti 3-4 nap. Bács- Eurotrans Kft. Érd.: 06305360010

A U T Ó B É r L É S ! ! ! Kis fogyasztású, megbízható autók már napi 3.500 Ft-tól, kaució nélkül. Telefon: +36-20/340-4169 DUGULÁSELHÁríTÁS 0-24-ig! BONTÁS NÉLKÜL GARANCIÁVAL! CSATORNABEKÖTÉS! GYORS KISZÁLLÁSSAL, HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON IS! Vezetékes telefonról 06-20/383-9040

Az FBH-NP Nonprofit Kft. vaskúti telephelyére diszpécseri munkakörbe munkatársat keres. Feladatok: napi hulladékgyűjtési és szállítási tevékenység megszervezése, lekoordinálása. Logisztikai végzettség előny. Fényképes önéletrajzot a szallitmanyozas@fbhnpkft.hu címre kérjük küldeni.

TEHErAUTÓBÉrLÉS! 3,5 t össztömegű dobozos kisteherautó, kulturált raktérrel és magyarországi pályamatricával bérelhető. Telefon: 06-20/340-4169

Az FBH-NP Nonprofit Kft. hulladékszállító gépjárműre rakodót keres, azonnali munkakezdéssel. Jelentkezési feltétel: 8 általános, jó fizikai erőnlét. Jelentkezéseket: e-mailen szallitmanyozas@fbhnpkft.hu vagy a +36203368383 lehet.

JÁMBOr ÁRNYÉKOLÓK! A minőség garanciával! Redőnyök - reluxák, napellenzők, harmonikaajtók, szalagfüggönyök, szúnyoghálók és műanyag nyílászárók. Mindezek javítása is akár 24 órán belül! Telefonszám: +36-30/401-8264

SzOLGÁLTATÁS

Bútorszállítás, költöztetés. Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 06-20/9383-315

MASSzŐr HÁZHOZ MEGY! SVÉDMASSZÁZS, TALPMASSZÁZS! Bejelentkezés: 06-20/5744-999 Ingyenes lomtalanítást vállalok! 06-20/390-2781 Gyuri dugulás elhárítás, kamerás csővizsgálat. Sürgős esetben hétvégén is. Telefon: 06-70/3873852, 06-20/921-0576 Magánházak és lépcsőházak takarítását vállaljuk. Érdeklődni: 06-20/2802772 telefonszámon

Szobafestést, tapétázást, mázolást vállalok. Rövid határidővel! 20% KEDVEZMÉNNYEL 2020. JANUÁR 27-FEBRUÁR 20-IG!!! Érdeklődni: 06-70/390-1557 Földutak javítása, földterületek egyengetése, gréderrel. Érdeklődni lehet: 06-70/334-6454 Ágdarálás ipari géppel, 15 cm fa vastagságig. 06-70/334-6454

Bútorrestaurálás. 06-30/686-9830

Vízvezeték szerelés, javítás. Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 20/808-4303

rendszergazdai tevékenységek elvégzését (számítógép összeszerelés, telepítés, karbantartás, stb.) vállalok Baján és vonzáskörzetében. 06-30/524-2193 Idős gondozást vállalok eltartási szerződéssel. Hívjon bizalommal! +36-70/421-2602 Angol nyelvoktatás. 06-79/324-498 Festést, mázolást, tapétázást vállalunk rövid határidővel. Telefon: 06-20/435-0897 Kárpitos! Vállalom bútorok teljes körű javítását, új bútorok kereskedelmét, beszerzését.+36-30/2911361 Tetőjavítás, kémények bontása, törmelékszállítás. Telefon: 06-70/5373500 Gyors szolgálat! Víz, gáz, központi fűtésszerelés, gázkészülék javítás, csatorna rákötés azonnal. Érdeklődni lehet: 06-20/3139-766 Villanyszerelést, karbantartást, teljes körű felújítást vállalok! +36-30/8605145 Szúnyogháló, redőny, reluxa, harmonikaajtó készítése, javítása hétvégén is. 06-20/232-8159

Új redőnyök készítését, régiek javítását vállalom rövid határidőn belül, kedvező áron. Szúnyogháló ablakra, ajtóra. Hétvégén is! Telefon: 06-20/384-1122 rEDŐNySzErVIz! Gurtni csere, redőnyök javítása, készítése. Szúnyogháló ablakra, ajtóra. Hétvégén is! Telefon: 06-20/223-6343 BALÁzS REDŐNY! Műanyag és faredőnyök, szúnyoghálók készítése, javítása 24 órán belül, hétvégén is. 06-70/374-3864 redőnyszerviz! Redőny, reluxa, harmonikaajtó, szúnyogháló készítése, javítása. Hétvégén is. Érdeklődni lehet: 06-20/444-7080 redőny, reluxa, harmonikaajtó, szúnyogháló készítése, javítása. Hétvégén is. 06-20/581-2984 Tetőfedő, bádogos, bármilyen ácsmunkát, ereszcsatornázást, szigetelést Lindab lemez felrakást februárban akciósan 4500 Ft, anyag és munkadíjjal vállalok. +36705664595 Fametszést vállalok! Baja, vidéken. Telefon: 06-20/3311-859 Gurtni csere, új redőny készítése, faredőny javítás hétvégén is, gyors precíz munka. 06-30/9008159, 06-70/227-6273 Favágást vállalok STIHL fűrészszel Baján vagy vidéken. Telefon: 06-20/3311-859 GÉPJÁrMŰ

Beachpizza házhoz szállítás: 79/200400, 30/540-6666. Étlap a weblapon: www.turulpanzio.hu

Ingyenes lomtalanítás. 06-70/2943603

Burkolást vállalok. Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 06-30/3731767

TETŐÁTrAKÁS-TETŐSzIGETELÉS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁS-KŐMŰVES MUNKÁK ÉS TELJESKÖRŰ INGATLANFELÚJÍTÁS HÉTVÉGÉN IS. INGYENES FELMÉRÉSSEL. Érdeklődni lehet: 06-70/354-7171

MŰANyAG-HEGESzTÉS, JAVÍTÁS! Telefon: 06-20/508-6229 EzErMESTEr Szolgálat! Víz, villany, redőnyszerelés. 06-20/9739-432 DUGULÁSELHÁríTÁS, vízszerelés! 06-20/9739-432

Utánfutó 750 kg, 280x170x30, fékes, ponyvás. 06-20/9166-777 MTz-80, MTZ-50 műszakiztatható, tárcsa 100.000 Ft, homlokrakodó 350.000 Ft. 06-20/9166-777 Eladó Opel F Astra Sedan alku nélkül 110.000 Ft. Ugyanitt B. Vectra eladó. Érdeklődni: 06-70/236-5469 Üzemképes Opel Corsa City B. 1,2es szgk. 140.000 Ft-ért eladó. Telefon: 06-30/2465-776 Chevrolet Aveo 1,2 benzines gépkocsi (2008) kiváló állapotban eladó. +3620-328-7588 renault Trafic 2003 évj. megkímélt, 9 személyes eladó! 06-20/3311-859 ÁLLAT

Visszfuvar Budapestről teherautóval. 06-20/591-4420

Hideg-meleg burkolást, festést vállalok. 06-70/935-6352

Nagy súlyú hízó eladó! Lefoglalható, 450 Ft/kg. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-20/501-7898

Szobafestés, tapétázás, gyors, precíz munka, garanciával, kedvező áron. +36-20/267-1710

Matematika, fizika, kémiaoktatás általános, középiskolásoknak. Érdeklődni lehet: 06-20/587-6345

2 db 3 hónapos bikaborjú eladó. Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 06-20/558-2422

Malacok eladók. Érdeklődni lehet: 06-70/4575-299 Hízó eladó élve vagy hasítva. Érdeklődni lehet: +36-30/278-2727 10 db fiatal birka eladó. Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 06-70/333-6151 Szálkás szőrű tacsik eladók. Tel: 06-20/547-9074 Törzskönyves szülőktől fajtatiszta jellegű német juhász kölykök eladók. Oltva, féregtelenítve! Érdeklődni lehet: 06-70/272-4548 Napos és előnevelt csibe eladó. Napos csibe február 26-tól, előnevelt március 15-től naponta hús- és kettős hasznú fajták vakcinás védelemmel. 6500 Baja, Monostori út 41. Telefon: 06-79/326-410, 06-70/403-9742 FELHíVÁS

Érsekcsanádon nyugdíjas házban apartmanok leköthetők nyári költözéssel. Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 06-70/883-4912 Jó nevű tehermentes BT. ingyen! 06-70/4515-515l. 6500 Baja, Monostori út 41. Telefon: 06-79/326-410, 06-70/403-9742 TANFOLyAM

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. Érdeklődni: 06-70/593-2232. www.minervakft.hu (E-000909/2014/ A001-A011) Képzés február végén TARGONCÁS/NEHÉZGÉPES 2 hónap X 23 E. Ft/ 2 hónap X 28 E. Ft. Még rövidített formában! Oktatási Centrum Baja, Szent Antal u. 23/B. Tel.:30/370-4185, 70/224-9727 Képzés február végén PEDIKŰRÖS/ LÁBÁPOLÓ 4 hónap x 29 EFt. Még rövidített formában! Nysz.: E-000680/2014. Oktatási Centrum. Tel.: 79/322-629, 30/370-4185 Képzés márciusban MŰKÖRÖMÉPÍTŐ 4 hónap x 29EFt Még rövidített formában! Oktatási Centrum, Baja Szent Antal u. 23/B. Tel.: 79/322-629. 30/370-4185 Képzés márciusban SZEMÉLY és VAGYONŐR 3 hónap x 29EFt Még rövidített formában! Nysz.: E-000680/2014. Oktatási Centrum. Tel.: 79/322-629. 30/370-4185 Szociális gondozó és ápoló és SZAKÁCS képzésre várunk munkanélkülieket és egyéni fizetőket. Oktatási Centrum Baja, Szent Antal u. 23/B. Tel.: 79/322-629, 30/370-4185 Március elején induló /még rövidített képzés/: Óvodai dajka, Bolti eladó. Oktatási Centrum. Nysz.: E-000680/2014. Tel.:79/322-629, 30/370-4185


GFCSVÈS

% W

#BKB ,ÈMWÈSJBVUDB5FMFGPO /ZJUWBUBSUÈT)1ØSÈJH T[PNCBUØSÈJH NNFTà[MFUàOLCFOOBHZÈSVWÈMBT[UÏLLBMWÈSKVLLFEWFTWÈTÈSMØJOLBU

5ÚCCNJOUGÏMFT[ÈSB[LVUZBÏTNBDTLBUÈQ UÚCCGÏMFIJQPBMMFSHÏOUÈQ LPO[FSWFL T[BMÈNJL 'BHZBT[UPUUIÞTPLOZFSTT[BSWBT WBE'ULH DTJSLFMÈC'ULH DTJSLFEBSBCPL'ULH GǮUULBDTBOZFTFEÏL'ULH TàMULBDTBDTPOU'ULH MJCBUÚQÚSUZǻ'ULH ,VUZBSVIÈL IÈNPL QØSÈ[PL T[ÈMMÓUØCPYPL QÈSOÈL CPMIBÏTLVMMBODTÓSUØL WJUBNJOPL

-Ø MPWBTÏTJTUÈMØGFMT[FSFMÏTFL MØUÈQPL LÚUFMFL LFOHZFMFL ÈQPMÈTJDJLLFL UÈQMÈMÏLLJFHÏT[ÓUǮL WJMMBOZQÈT[UPSPL LPNQMFUUSFOET[FSFL +DV]RQiOODWWiSRN

WHUPpNHNQDJ\YiODV]WpNEDQ

8FCDÓNBMMBUFMFEFMUBLBSNBOZCBKBIV

Profile for szuperinfo

Baja 2020. 02. 03.  

Baja 2020. 02. 03.