__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

%|QJ\LN'HQWiO )RJWHFKQLND)RJiV]DW %DMD%DWWK\iQ\X

#"+"²470/;«4,½3;&5&

KÞOJVT 99*9

"13»)*3%&5²4²5'&-"%)"5+",²/:&-.&4&/055)0/«#»-0/-*/&*4

.HGYH]ĘiU±U|YLGKDWiULGĘ 7HO

XXXCBKBJT[VQFSJOGP

²SJOUÏTNFOUFTT[FNWJ[THÈMBUSB

,PNQMFUUT[FNàWFHWÈTÈSMÈTFTFUÏO

.)7

BKÈOEÏLCB

- J Q P 0 Q U J L B Ï T L J U È S V M B W J M È H 

/$.%(5(1'(=e6,

É58+É=

T[FNÏT[PSWPT

-JQPLBUJUZ "OFUU PQUPNFUSJTUB MÈUT[FSÏT[NFTUFS

"[BLDJØJEǮUBSUBN F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT 5PWÈCCJSÏT[MFUFLB[à[MFUCFO /ZJUWBUBSUÈT #"+" $[JSGVT['V )1 GCDPNMJQPPQUJLBCBKB XXXMJQPPQUJLBIV 4[P%$-$#"6'-&9,'5

%DMD+DWiUX 1\LWYD+36]R9=É59$

" » * $ ,

­

ÁKÈSV ÏSLF[FUU

/ǮJSVIÈL GFMTǮL OBESÈHPL

9-UǮMB9-JH /ZJUWB)1 4[ #BKB ,PTTVUIV5FM "UBYJÈMMPNÈTNFMMFUU

‡%iFVNDLKXUND ‡'LV]QyVDMW ‡0DUKDOiEV]iU ‡*ULOONROEiV]RN FVHPHJHFVtSĞVEDMRU

‡*ULOOK~VRN

  

)W )W NJ NJ )W )W NJ NJ )W )W NJ NJ

)W )W NJ NJ)W )W NJ NJ

 M~QLXVWęOM~QLXVLJH]HQEHOODNpV]OHWHUHMpLJpUYpQ\HV

«HZUBLBSØLYDN 'UEC %ÓT[QÈSOBIV[BUPL 'UEC

$#,#+.'/'< DCLCKNGOG\"IOCKNEQO

EDMDUXFN]XFN

&VHUHSHVOHPH] 7UDSq]OHPH] 6]HQGYLFVSDQHO &=V]HOHPHQ 7HWēIHOMuWjV +RUJDQ\]RWWWUDSq]OHPH] 0RELOJDUj]V

/LSVDJ&DU.IW

"LDJØ*EǮUBSUBNKÞOJVTUǮMKÞOJVTJH F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT

jUWzWzO (J\HQHVHQDJ\

N 7UDSq]OHPH]H )WP WēO1<,7Æ6MQLXVjQ 7HOHSKHO\%DMD-jQRVKDOPLW $]DXWzPRVzPHOOHWW

7HOHIRQ1\LWYDWDUWjV+36]9=Æ59$

/LSVDJ&DU.IW

"LÏQFLJMMVT[USÈDJØL

%S$TJMJDT (BCSJFMMB

4JMCFS5FY,GU

LÏSKFOJEǮQPOUPU

,URGDEHPXWDWyWHUHP %DMD'HiN)X$ YROWJ\HUHNNyUKi]]DOV]HPEHQ 1(0DVDURNLURGD

,¨T[FOM¨U JH 


"13»)*3&5²4²5,²/:&-.&4&/'&-"%)"5+"055)0/«#»-0/-*/&*4

1

KÞOJVT

7h5.,=e.6=(56=$/21 Á+#»-.&(*/%6-5" 6LOYHU7H[.IW

#BKB #BSUØL#V5FM

,WGRT?ȧ& .ȧ ȧ1XMȧ ȧŁPıGE

Á+3".&(/:*50556/, t.JOEFOÞK , BSBOZÏLT[FSFLSFLFEWF[NÏOZ t.JOEFOF[àTUÏTBDÏMÏLT[FSFLSFLFEWF[NÏOZ

'0(«4;"5*3&/%&-²4

#BKB 4[BCBET»HV 5FMFGPO'BY JSPEB!CBKBJUFNFUPLIV

%S«EÈN"SBOLB

¶HZFMFUÃKKFMOBQQBM 

#BKB #BUUIZÈOZV 5FM

t&[àTUÚ[ÚUUGÏOZLÏQLFSFU CÏCJLBOÈMÏT FHZÏCBKÈOEÏLUÈSHZBLT[ÏMFTWÈMBT[UÏLB HNV]HUWUHQGFRP

,FEEØSÈJH $TàUÚSUÚLØSÈJH

$]DNFLyLJH]HQEHOODNpV]OHWHUHMpLJpUYpQ\HV

)*3%&5²44;&37&;Ʈ,&5 ,&3&4Ã/, .&--²,«--«4#"/ +65"-²,043&/%4;&3#&/

8FSOFS+Í[TFGOÃ .JLMÍTOÃ4[BCÍ.»SJB

«37",65:«,Á+²-&5& "%+-&)&5Ʈ4²(&5 (PNCØD BLJFHZOBHZPO LFEWFTÞSJFNCFSÏWFT GJÞDTLB GJBUBMPT LàMTǮWFM ÏT LJTLVUZB T[ÓWWFM MÏMFLLFM ²MFUÏU MÈODPO ÏMUF OÈMVOL JNÈEKB B T[BCBETÈHPU 'PHLǮ MFT[FEÏTFO ÈUFTFUU NÈS DTBLFHZKØHB[EJIJÈOZ[JL

+FMFOULF[ÏTFLFUB CBKB!T[VQFSJOGPIV FNBJMDÓNSFWÈSKVL

(PNCØD

/FHSØ BLJ T[JOUÏO FMWFT[UFUUF HB[EÈKÈU"ÏWFTLJTGJÞOBHZPO NP[HÏLPOZ KÈUÏLPTLVUZVT7ÈHZJL FHZDTBMÈESB

#&$6")"*/…$&0…$#")3}0}/)}0

+Á/*64IÏUGǮ #"+" ØSÈJH %6/"8&--/&44 4[FOUIÈSPNTÈHUÏS

«MMBUBJOLBUDTBMÈEUBHOBL LJOUJCFOUJUBSUÈTSBBEKVL T[JHPSÞ ÚSÚLCFBEÈTJT[FS[ǮEÏTTFM FMǮLPOUSPMMBMWBMBNJOUFMMFOǮS[ÏTTFM

/FHSØ )BOUBIFUFT CPM IBGÏSFHÏTBULBNFO UFT KÈUÏLPT EPSPN CPMØT LJTGJÞ WÈSKB GFMFMǮTÈMPNHB[EJKÈU 4.4  )BOUB

-VQJ (B[EÈKB FMIVOZU -VQJ $TJDTJ 4[ÏQTÏHFT FMF CÈOBUPT NJBUUB .FHÓHÏSUàL HÈOT PLPT $TJDTJ (B[EJU OFLJ IPHZUBMÈMVOLFHZPMZBO LFSFT F[ B ÏWFT LJTGJÞ FNCFSU NJOU WPMU HB[EÈKB /BHZPO FNCFSLÚ[QPOUÞ &HZ UJT[UBT[ÓWǻ FNCFSU BLJ GJHZFMNFT JNÈEUB LVUZÈKÈU -VQJ ÏWFT GJÞDTLB -VQJ $TJDTJ ,ÏSKàL ÈMMBULÓO[ÈTPTCFKFMFOUÏTFLIF[ÏTÚSÚLCFGPHBEÈTJT[ÈOEÏLLBMJTTNTUÓSKBOBL NJOEFOLJUWJTT[BIÓWVOL

'FMNFOUBUÚSUBSBOZÈSB'UHUØM'B[POBSBOZ'UHUØM "OUJLÏTCSJMJÈOTTBMEÓT[ÓUFUUBLÈS 'UH  .ÈSLÈTLBSØSÈL IJCÈTBOJT 3ÏHJQÏO[FL /FWFTGFTUNÏOZFL&[àTUUÈSHZBL )FSFOEJQPSDFMÈO ;TPMOBZLFSÈNJÈL

&[àTUBSBOZQÏO[ÏSNÏL UBMMÏSPL LJUàOUFUÏTFL #PSPTUZÈOÏLT[FS)ÈCPSÞFMŸUUJLÏQFTMBQHZƆKUFNÏOZ

4.4T[ÈNBJOL3BMCPWT[LJ7BMÏSJB ,ÚSNÚD[J&EJOB v"[ÞUNFOUÏOw"MBQÓUWÈOZ #BKB ,ÚT[ÚOKàLGǮUÈNPHBUØOLOBL%S4VMZPL1ÏUFSOFL 3FOEFMÏTJJEǮ,4;$4 ),4;$41JH 7POBULFSUJ«MMBUPSWPTJSFOEFMǮ #BKB

5FMKFTIBHZBUÏL %ÓKUBMBOLJT[ÈMMÈT

5FMtXXXEVOBHBMFSJBIV

 /:*57" JH )1 JH 4[P 37" 7;«

5"-".*-,,GU

5SBQQJTUBTBKU

6)5EPCP[PTUFK PTM

)FSDTJLPDLÈT CBSPNöSÞE

'SJTTNBMBDIÞT

)Z[BCBSPNöQÈMDJLBLH

 

  

'SJTTTFSUÏT PMEBMBT /BQSBGPSHØ ÏUPMBKM 1VSFMBOE NBSHBSJO H

 

 

 

 

'àTUÚMUTBKUPTSPMÈE

 

'ULH

'SJTTDTJSLF GBSPTDPNC

'UEC

'ULH

 'ULH

 'UM

 

'UEC

,SJTUÈMZDVLPS LH

 

'ULH

'ULH

'SJTTTFSUÏTMBQPDLBDTO

'UM

1FQTJ$PMB M

 

'ULH

'UM

 

 

'ULH

'SJTTDTJSLFNFMMöMÏ

 'ULH

"[BLDJØUǮMoJH F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT

.JOEFO 'PSOFUUJ QÏLTàUFNÏOZ

 

'ULH

«SBJOLGPSJOUCBOÏSUFOEǮLÏTUBSUBMNB[[ÈLB[«'"U"LÏQFLJMMVT[USÈDJØL

'ULH

'ULH 'UEC


#"/,,«35:«4'*;&5²44&-888#"+"*4;61&3*/'0

4BGFUZBOE4BOJUBSZ,GU

2 Ö~Ö×e× l ×× ×Â

"LÏQFLJMMVT[USÈDJØL

KÞOJVT

4GPFG\XȩP[GMTGGUMȹXʃMTGEUCNȡFKȵUU\GLȵXGVGNGMTGGNʃTGPFGNȩUVHGNXGU\ȹPMЯ

6GNGHQP 

(CEGDQQM.KRȲVKRȩMUȩI$CLC


4

N ÁLU N K H I R D E TÉ S É T F E L AD H ATJA AK ÁR 1 szobás, földszinti, felújított bútorozott lakás eladó. Buszmegálló, orvos, gyógyszertár, ABC, piac közelében. Érdeklődni minden nap 16-20 óráig. Telefon: 06-20/351-2950 Baján távolsági buszmegállótól 5 percre, utcafronti jó állapotú lakás eladó! 06-20/3311-859 FÖlD - kert - telek

Apró

termőföld eladó a vaskúti határban: 017/6 hrsz 2698 m2 (5.15 AK). Érdeklődni lehet: Tel: 06/20/467-5592 vagy személyesen Vaskút, Széchenyi u.51.

INGAtlAN

Baját elkerülő út mellett 1,3 ha szántóföld osztatlan közös tulajdon részeként eladó! Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-30/602-4586

Ingatlanközvetítés, hitelügyintézés, energetikai tanúsítvány! Czakó Ingatlaniroda Baja, Tóth Kálmán utca 11/b. Telefon +36-70/334-9443, Weblap: www.czako.ingatlanok.hu BAJáN családi házát, lakását, telkét, nyaralóját azonnali készpénzfizetéssel 24 órán belül megvásároljuk. Akár hitellel terhelten is! Minden megoldás érdekel! Hívjon bizalommal! Telefon: 06-30/9680769 Baján belvárosban sorház jellegű lakás, kis udvarral eladó. 11 MFt. 06-70/5929-253 Bajaszentistvánon 70 nm-es utcafronti házrész, garázzsal eladó vagy elcserélhető nyaralóra, hétvégi házra. 06-20/386-1845 Német, holland partnereim részére keresek családi házat, nyaralót megvásárlásra. Telefon: 06-30/2829225 Baján Szentistvánon 440 nm területen kis ház eladó. Irányár: 15.000.000 Ft. Érdeklődni: 06-20/978-3729

lovas dűlő, 12-13-as dűlőben zárt kertet vennék. Telefon: 06-20/4703046

AlBÉrlet

kiadó 2 szobás, konvektoros, felújított lakás. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/907-4514 Olcsó kis albérletet keresek. Egyedülálló nő vagyok, 65 éves. Telefon: 06-20/255-4187 Másfél szobás udvari, bútorozott házrész, külön bejárattal, hosszútávra kiadó. Érdeklődni lehet telefonon: 06-70/385-2700 Belvárosban lakás kiadó. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-20/3809685 egyszobás ebédlős lakás kiadó, teljes berendezéssel. Érdeklődni: 06-20/424-1000 Belvárosban 60-100 nm zárt udvarral, garázzsal kiadó. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-30/9162607

klapkán egyszobás lakás eladó. 06-79/324-311

Baja, Szent Antal u. 32-ben helyiség kiadó lakásnak vagy üzlethelyiségnek. 06-30/298-7988

Bátmonostoron 2007-es 75m2-es családi ház 80m2 melléképülettel eladó. Irányár:13.900.000,- 70/3357607

két szobás nappalis összkomfortos lakás kiadó, 98 nm-es, bútorozott. Érdeklődni: 06-20/424-1000

Baja, Tél utcában szélső sorházi lakás eladó. 06-20/386-1845 Nagybaracskán eladó egy tégla falazatú 1985-ben épült családi ház. Bajai ingatlan csere is érdekel. Telefon: 06-70/455-4747 1 szobás, 4. emeleti, felújított lakás eladó Baján a Klapka lakótelepen. Irányár: 8,2 millió forint. Érdeklődni lehet:+3620/9532178. Nagy családi ház eladó Baján. 06-30/788-5667 Belvárosi I. em. lakás, garázszsal, garázs nélkül eladó. Telefon: 06-70/502-5458 Baja belvárosában 107 nm, 3 szobás, 2. emeleti lakás eladó. Érdeklődni lehet: 06-70/3318-100

lakás kiadó. 06-30/592-4988 Belvárosi igényes, bútorozott, 2,5 szobás lakás, garázzsal gyermektelen házaspárnak kiadó. Telefon: 06-79/322-157 egyszobás lakás 1 fő részére kiadó! 06-70/949-3493 ÜZletHelYISÉG

Baján 100 nm üzlethelyiség eladó. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/3318-100 eladó - lakóingatlanná minősíthető - ipari ingatlan Bajától 7km-re! Vaskút főutcájáról nyílik. Alapterülete 242 m2. Varroda üzemelt korábban, jelenleg üres, azonnal költözhető. Nagy helyiségek, de könnyen oszthatók is. Érd.: Varjasi Viktor +36204896565

kereS

Veszek magas áron dunnákat, párnákat. Mindenféle hagyatékot. Telefon: 06-20/9192-659 Vásárolnék elektromos kerékpárt, akár hibásat is. 06-20/496-4849 régi bútorokat, spalettákat, sokfiókos bolti berendezést, mángoló asztalt, dunyhát, párnát, régi viseleti ruhákat, komplett hagyatékot veszek. Palkó. 06-30/9757-900 korrekt áron megvásárolok népviseleti ruhákat, kiegészítőket, vászonlepedőket, métervásznat, antik bútorokat, komplett hagyatékot. Telefon: 06-30/281-9979, 06-30/716-1580 rÉGISÉGet, HAGYATÉKOT VÁSÁROLOK. BIEGL GYÖRGY 06/30-68777-00 Mindent, ami régiség megveszem! Baja. Érdeklődni: 06-20/422-6237 Horganyzott lemezfürdőkádat vásárolnék! 06-20/422-6237 taposógépet (stepper) vásárolnék. 06-20/962-6322 Gázpalackot vásárolnék /oxigén, acetilén, PB, stb./ Tel.: 06-20/2598656

2020. június 11.

Szarvasagancsot vásárolok. Érdeklődni lehet: 06-70/294-3603 Dunnákat, párnákat magas áron, örökséget hagyatékból vásárolok. Ingyenes kiszállás! Érdeklődni lehet: 06-30/582-2664 rossz akkumulátort, csapot, színesfémet, tollat, párnát, régiséget, kábeleket vásárolok. 06-70/294-3603 Horgászbotot, orsót veszek. Érdeklődni lehet: 06-20/475-6131 Figyelem! Hagyatékot, régi bútorokat, ajtókat, ablakokat, öreg tollat, autókat, motorokat, bicikliket, cementlapokat, spalettákat, pincétől a padlásig takarítás. Ingyenes kiszállás. 06-70/612-6025 kÍNál

Női mountain bike kerékpár, sok extrával, megkímélt állapotban eladó. 06-70/3884-536 NAVIGáCIÓ eladás, frissítés. Érdeklődni lehet: +36-70/200-1005 Olasz MÁGIC ejtsd (MICS) gyártmányú, újszerű versenykerékpár 100% állapotú eladó. Érdeklődni lehet telefonon: 06-30/689-2744

kerékpárok minden méretben. Tavaszi ruhák, cipők. Babakocsik, gyermekágyak, etetőszékek, biztonsági ülések, minden, ami a babának kell. Csecsemőmérleg kölcsönzés. Gyermekcikk Bizományi-Facebook. Baja, Oltványi u. 8. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon 06-20/416-0773 eladó kb. 500 db nagyméretű bontott tisztított tégla. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 70/778-5407.


KÃ&#x17E;OJVT

";034;«(&(²4;5&3Ã&#x192;-&5²3&*30%«/,#"/


6

A S Z U P E R I N F Ó M Á R 3 0 É V E A H I R D E T Ő K S Z O L G Á L ATÁBAN !

kÍNál

tritikálé eladó. Telefon: 06-70/3102896 termelői fehér bor. Érdeklődni este: 06-20/248-1175 reNDelJeN cseresznyét, megygyet! Június 10-től, 10 kg felett házhoz viszem. Vaskút, 06-30/340-4708 MISI

Száraz akác tűzifa kuglizva, szállítva 29.000 Ft/m3, nyár tűzifa 16.000 Ft/m3, szállítva. Telefon +36-70/222-5078 (AA6086527) Hagyományos (nem LED) Samsung számítógép monitor 500 Ft-ért elvihető. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-20/484-1669

Vékony akác tűzifa 21.000 Ft/m méterben, 22.000 FT/m3 kuglizva 6-10 cm átmérőig. 6 m3 száraz, vastag akác tűzifa szállítva 174.000 Ft (29.000 Ft/m3). Telefon: +36-70/661-6539 (AA6086527)

Gyermekfelügyeletet vállalunk délután. Telefon: 06-30/300-2093

Pálma eladó. Telefon: 06-20/2514439

4 órás munkát keresek. érdeklődni lehet telefonon: 06-70/705-3451

3

álláSt kereS

takarítást vállalok. 06-70/7053451

Betegápolást, bevásárlást vállalok. 06-70/705-3451 45 éve folyamatosan építőiparban dolgozó kőműves, karbantartási munkát keres. 06-20/213-8347 álláSt kÍNál

A külügyminisztérium felhívja a külföldi munkára jelentkezők figyelmét, hogy saját érdekeik védelmében minden esetben előzetesen ellenőrizzék a hirdetések valós tartalmát, a munkaügyi központoknál tájékozódjanak, hogy bejegyzett magánközvetítőről van-e szó, a munkaközvetítőnek ne adjanak pénzt és a munkaszerződést csak akkor írják alá, ha a tartalmát megértették és elfogadják! A D-R Közműépítő kft keres nehézgépkezelőt, segédmunkást, Baja és vonzáskörzetében közmű és mélyépítési munkákhoz. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06303927665 A KAMARÁS-DUNA KFT. mezőgazdasági végzettségű, gyakorlattal rendelkező munkatársat keres gépkezelői munkakörbe. Elvárások: szakmai tapasztalat, önálló munkavégzés. Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, hosszú távú munkalehetőség. Jelentkezni a kamarasraktar@gmail.com e-mail címen lehet.

B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 40-60 év közötti férfi részére Baján heti 2 napra munkát adnék. Telefon: 06-20/243-5893 Jámbor Zoltán

2020. június 11.

Faipari technikust keresek Vaskútra. Telefon: 06-20/921-7499 Vaskút-Fenster Kft.

Pincérnőt keresek Vaskútra. Érdeklődni lehet telefonon: 06-20/9217499 Vaskút-Fenster Kft.

A NI-PA-GÉP Kft. villanyszerelő végzettséggel, B kategóriás jogosítványnyal karbantartót keres. Érdeklődni: 06-20-377-1645

Baján gondozónőt keresünk, idősebb kerekes székes férfi mellé. Érdeklődni az alábbi telefonon: 06-20/243-5893 Jámbor Zoltán

Szakképzett villanyszerelőt keresünk. THERMO-VILLGÉP KFT. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-20/454-8083


2020. június 11.

A SZUPERINFÓ LAPHÁLÓZATTAL AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN MEGJELENHETNEK HIRDETÉSEI!

egyéb takarítási munkára férfi segédmunkásokat keresünk Bajáról vagy környékéről. Kiemelt bérezés. Heti 5 nap munka, hétvége szabad. Országos munkavégzés, az utazás is fizetve. Bejelentett teljes vagy részmunkaidős munkaviszony. B kategóriás jogosítvány, jó fizikum előny. Jelentkezéseket a +36-83/312-152-es telefonszámon várjuk hétköznap 9:30-15:00 óráig. GRAIN SERVICE HUNGARY Kft. Szobafestőt, homlokzati hőszigetelésben jártas szakembert keresek felvételre! Lovi-Stick Kft. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-30/566-7766 ASZtAlOS betanított gépmunkást keresek felvételre, 1100 Ft/óra. Baja, Dömötör u. 6, Schumacher Kft. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-30/9530-202 Sükösdi élelmiszeripari üzem keres gépkezelőt, csomagoló és egyéb élelmiszeripari gépek kezelésére egy műszakos munkarendbe. Feltételek: jó műszaki érzék, szakmai rátermettség. Jelentkezni lehet: hétköznap 8.00-16.00 óra között a 06 30 6707060 vagy a 06 30 9439019 telefonszámon. IWINEX KFT. Gondnoknőt keresünk balatoni apartman házba. Tel.: +36-70/6000-232 (Sícsoda DOO Lendava) Várbárba pultost keresek! Gyakorlattal rendelkező! Kovács Zoltánné, Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/459-1398 Bajai telephelyőrzésre keresünk biztonsági őrt, azonnali kezdéssel. 06-20/5080-200 Security Invest Kft. A Dunaparti Tanyacsárda Kft. SZAKÁCSOT felvesz! Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: +36-30/9687-720 Gyakorlattal rendelkező kőművest illetve mélyépítésben jártas, hozzáértő munkaerőt keresünk. Inter Bacska Kft. 06-20/571-4131

Gazos területek nyírása nagy teljesítményű fűkaszákkal. 06-70/2483299 tetŐJAVÍtáS! Széldeszkák cseréjét, festését, kémények felújítását, ereszcsatorna készítést vállalok. Érdeklődni 06-20/299-2233, 06-70/287-7851 lOMtAlANÍtáS, INGYENES TAKARÍTÁSSAL, HAGYATÉKI LAKÁSÜRÍTÉS. 06/30-522-24-76 Gurtni csere, új redőny készítése, faredőny javítás hétvégén is, gyors precíz munka. 06-30/9008159, 06-70/227-6273 Villanyszerelés, villanybojler javítás. Precíz munka, rövid határidő. Telefon: 06-30/411-0542 Gazos, füves területek vágását vállalom motoros fűkaszával. Érdeklődni telefonon: 06-70/546-3368 kárPItOS! Kárpitozást vállalok, használt bútorok javítását, teljes felújítását vállalom. +36-30/291-1361 kőműves munkát vállalok. Érdeklődni: 06-70/626-8563 BAláZS REDŐNY! Műanyag és faredőnyök, szúnyoghálók készítése, javítása 24 órán belül, hétvégén is. 06-70/374-3864 Vállalok minden nemű kőműves munkát. Térkövezést, burkolást, gipszkartonozást, homlokzati hőszigetelést, épületbontást. 06-20/4208610 tetŐJAVÍtáS! Tetőátrakását, kúpok kenését, széldeszkák cseréjét, ereszcsatorna készítését vállaljuk. Tel.: 06-30/832-7025, 06-20/299-2233 Ingyenes lomtalanítás. 06-70/2943603 Ingyenes lomtalanítást vállalok! Érdeklődni lehet telefonon: 06-20/390-2781 Masszázs alanyt keresek. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon:0620/444-1186

ternák Márton tetőfedő bádogos. Új tetők, teraszok, féltetők készítése, csatornarendszerek kiépítése. Lapostető szigetelése, pala és cseréptetők, épületek, homlokzatok tisztítása, mosása magasnyomású vízzel. Telefon +36-30/9582331, +36-70/330-6152 A U t Ó B É r l É S ! ! ! Kis fogyasztású, megbízható autók már napi 3.500 Ft-tól, kaució nélkül. Telefon: +36-20/340-4169 redőny Mester! Új fa és műanyag redőnyök, reluxák, szúnyoghálók készítése, javítása. Gurtni csere még ma! 06-70/248-2987, 06-30/734-6255 teHerAUtÓBÉrlÉS! 3,5 t össztömegű dobozos kisteherautó, kulturált raktérrel és magyarországi pályamatricával bérelhető. Telefon: 06-20/340-4169 Duguláselhárítás! Profi gép, gyors, precíz munka! Szabó Gábor, Érdeklődni lehet: +36-70/935-8198 tetőjavítás, kúpkenés, széldeszkázás, csatornázás és kőműves munkát vállalok kedvező áron. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/248-2987 redőny expressz! Műanyag, fa, alumínium redőnyök készítése, javítása, napellenzők készítése! Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/455- 4655 tetőfedő bádogos ácsmunkát vállalok azonnali kezdéssel, cserepes lemezből, cserépből, zsindelyből. Lapostető szigetelés. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: +36-20-281-2547 Pedikűr és masszázs Baján Alvégen, a Szabadság utca 100 szám alatt. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: +36704171880 GÉPJárMű

Gipszkartonozás. 06-30/341-2289 SZOlGáltAtáS

Visszfuvar Budapestről teherautóval. 06-20/591-4420 FÜrDŐkáD FELÚJÍTÁS KÍVÁNT SZÍNBEN, GARANCIÁVAL! +36-30/9982485 Bútorrestaurálás. 06-30/686-9830 Fuvarozás, költöztetés, áruszállítás. Rendszeres fuvarok, bútorszállítás. Háztartási kis és nagy gépek szállítása, stb. Keressen bizalommal. +36-30/569-3652 Tóth Ferenc Sírkőtisztítást, javítást vállalok! Telefon: 06-20/312-5748 kőműves munkát, térkövezést, hőszigetelést vállalok. 06-20/8059-359 Fűnyírást, fűkaszálást, permetezést vállalok. 06-20/509-8767

Vásárolok rotációs kapálógépet, kis traktort akár pótkocsival, eszközökkel. Továbbá motorkerékpárt, elektromos kerékpárt és egyéb benzinmotoros gépeket. Régóta használaton kívüli is érdekel. Házhoz megyek érte. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-20/800-2106 állAt

Malacok eladók. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/408-8728 Német juhász kiskutyák eladók. Telefon: +36-70/413-4774 előnevelt kacsa, liba valamint tojó hibrid csirke eladó. Sükösd, Dózsa Gy. u. 188. Telefon: +36-30/968-4191 eladó 100-110 kg-os kosom sürgősen. Érdeklődni lehet az nalábbi telefonon: 06-20/373-6939 Barna tojótyúk, 1 éves, jól tojó, 600 Ft/db, 20db-tól ingyen szállítással megrendelhető. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 30-860-2627 Vörös tojó tyúkok szép tollazattal eladók! 15 db rendelése felett ingyen házhoz szállítjuk! 06 70 518 21 21 állomány felszámolás miatt fejős kecskék, gidákkal együtt vagy külön eladók. 06-70/259-6902 előnevelt csirke, vakcinázott, kettős hasznosítású és kacsa, liba kapható. Érsekcsanád, Dózsa 24. 06-20/4834509, 06-20/252-5093 Jércék, kakasok augusztusra rendelhetők. Érsekcsanád, 06-20/4834509, 06-20/2525-093 előnevelt, fehér, hús hibrid csirke, napos és előnevelt kacsa-liba kapható. Sükösd, Dózsa Gy. u. 188. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: +36-30/968-4191 tárSkereSÉS

Fűkaszálás. Érdeklődni lehet lehet az alábbi telefonon: 06-30/341-2289

70-es nő, férfi társat keres 68-76 éves korig. Telefon: +36-20/2325349

tetŐátrAkáS-tetŐSZIGetelÉS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁS-KŐMŰVES MUNKÁK ÉS TELJESKÖRŰ INGATLANFELÚJÍTÁS HÉTVÉGÉN IS. INGYENES FELMÉRÉSSEL. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/354-7171

készpénzért bármilyen utánfutóját, lakókocsiját, autóját, büfé kocsiját megvásárolom. 30/421-85-75, 70/424-78-20, 70/632-5836.

kerítésépítés, kapugyártás, féltetők, teraszok építése országosan. 06-70/429-3179

kombinátor, 2 fejes eke, permetező, műtrágyaszóró eladó. Érdeklődni: 06-30/342-5221

Szobafestés, tapétázás, gyors, precíz munka, garanciával, kedvező áron. +36-20/267-1710

rÉGI MOTOROKAT keresek! Simson, Mz, Etz, Jawa..stb. Tel.: 06-20/5725142.

DUGUláSelHárÍtáS 0-24-ig! Bontás nélkül garanciával! Csatornabekötés!! Gyors kiszállással, hétvégén és ünnepnapokon is! Vezetékes telefonról 06-20/383-9040

lovas kocsi jó állapotban eladó! Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-20/3311-859 eladó Babetta motor. Érdeklődni lehet: 06-20/251-4439

kikapcsolódás! Telefon: 06-70/2757303 35 éves helyes pasi komoly kapcsolatot keres. 06-30/3317-816 FelHÍVáS

eltartási szerződést kötnék időssel, gyakorlat, referencia van. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: +36-70/4212602 Idős hölgy gondozását vállalom saját otthonomban. Érdeklődni lehet telefonon: 06-20/514-2470 Jó nevű tehermentes BT. ingyen! Érdeklődni lehet az alábbi telefon: 06-70/4515-515

7

tANFOlYAM

PeDIkűrÖS képzés indul június 19-én 3 órakor tandíj 4 hó x 29 e Ft. Oktatási Centrum Baja Szent Antal u 23/B. Érdeklődni az alábbi telefonokon: 30/370-4185, 70/224-9727, 79/322-629 DAJkA képzés tervezetten indul aug. 27-én 3 órakor tandíj 3 hó x 29 e Ft. Oktatási Centrum. Érdeklődni: 30/370-4185, 70/224-9727, 79/322-629 SZeMÉlY VAGYONŐR képzés indul június 19-én fél 2 órakor tandíj 3 hó x 29 e Ft. Oktatási Centrum. Tel: 30/370-4185, 70/628-9591, 79/322-629 kÉZáPOlÓ MŰKÖRÖMÉPÍTŐ képzés indul június 19-én és június 26-án 2 órakor. Tandíj 4 hó x 29 e Ft. Oktatási Centrum. Baja Szent Antal u 23/B. Érdeklődni lehet az alábbi telefonokon: 30/370-4185, 70/628-9591, 79/322-629 elADÓ képzés indul július 17-én 3 órakor (3 hónap x 28 e Ft). Oktatási Centrum. Érdeklődni lehet az alábbi telefonokon: 30/370-4185, 70/628-9591, 79/322-629 targonca/Nehézgépes képzés indul augusztusban 23/28e Ft. Oktatási Centrum. Érdeklődni az alábbi telefonokon: 30/370-4185, 70/628-9591, 79/322-629


)*3%&5²40/-*/&XXXCBKBJT[VQFSJOGP

KÞOJVT

.ƻ4;",*7*;4(" &3&%&57*;4(«-"5 5"$)0(3«'7*;4(«-"5

#BKB #PLPEJÞUJ3FQUÏS 5FM 

DXWyV]HUHOpVJXPLV]HUHOpV PŷV]DNLYL]VJiUD IHONpV]tWpV IXWyPŷiOOtWiVV]JNWJN

(MPCÈMQSBYJT#U

,MÓNBQPOU #BKB 4[FHFEJÞU .PMLÞUNÚHÚUU

 XXXLMJNBQPOUIV

.JOLFS,GU

,MÓNB )ǮT[JWBUUZÞ

70/­)030( $&/536.

 */(:&/&4'&-4;&3&-²4 #BKB ,FMFUJLSU 

ZZZJOREDOSUD[LVKX

Profile for szuperinfo

Baja 2020. 06. 11.  

Baja 2020. 06. 11.  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded