__MAIN_TEXT__

Page 1

%|QJ\LN'HQWiO )RJWHFKQLND)RJiV]DW %DMD%DWWK\iQ\X

#"+"²470/;«4,½3;&5&

KBOVÈS 99*9

.HGYH]ĘiU±U|YLGKDWiULGĘ 7HO-ÈUÈTFMMFOǮS[ÏTSFLÏSKFOJEǮQPOUPU

3U«PLXP 0XOWLIRN£OLVOHQFV«NLFE .)7

T[FNÏT[PSWPT

-JQPLBUJUZ "OFUU

OZFM WF[NÃO

PQUPNFUSJTUB MÈUT[FSÏT[NFTUFS

"[BLDJØKBOVÈSKBOVÈSJH F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT

- J Q P 0 Q U J L B Ï T L J U È S V M B W J M È H 

/ZJUWBUBSUÈT )1 4[P/$.%(5(1'(=e6,

É58+É=

%DMD+DWiUX 1\LWYD+36]R9=É59$ "LÏQFLJMMVT[USÈDJØL

%S$TJMJDT (BCSJFMMB

.JOEFOLÏT[MFUFOMÏWǮGàHHÚOZSF

"[BLDJØKBOVÈSUØMoKBOVÈSJH F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT

#"+" $[JSGVT['VGCDPNMJQPPQUJLBCBKB XXXMJQPPQUJLBIV

%$-$

#"6'-&9,'5

FOHFE

ÉUQ\pNROiV pVNDSXWHFKQLND 3FEǮOZÚL SFMVYÈL IBSNPOJLB BKUØL T[BMBHGàHHÚOZÚL OBQFMMFO[ǮL T[ÞOZPHIÈMØL SPMFUUÈL 7ÈMMBMKVLQBOFMQSPHSBNPTMBLÈTPL UFMKFTLÚSǻSFEǮOZJMMFUWFT[ÞOZPH IÈMØT[FSFMÏTÏU LFEWF[ǮÈSPO #JMMFOǮ T[FLDJPOÈMU JQBSJHBSÈ[T LBQVL VUDBJÏTLFSULBQVL NJOEF[FLNPUPSJ[ÈMÈTB ÚEAF<=R=CB9NáLÞK9Ê

 ‡1\HUVIRUPi]RWWSDUDV]WVRQND ‡1\HUVIRUPi]RWWSUiJDLVRQND ‡1\HUVIRUPi]RWWFViV]iUV]DORQQD ‡$SUyK~V ‡5L]VHVKXUND ‡6WQLYDOyNROEiV] )W )W NJ NJ

)W )W NJ NJ

)W )W NJ NJ

)W )W NJ NJ )W )W NJ NJ )W )W NJ NJ*OHZFOFTGFMNÏSÏT HBSBODJB :GKCå@ÞRC>L& #"+" 4[BCBETÈHV5FM

.PCJM 

$NFLyQNMDQXiU²IHEUXiWLJpUYpQ\HV$MiQODWXQNDNpV]OHWHUHMpLJLOOHWYHYLVV]DYRQiVLJpUYpQ\HVNÏOZEDMDUXFN]XFN

'PPEZ1SPEVDU,GUCBKBJUFMFQIFMZÏSFUBMQSBFTFUU GSJTTFOWÏH[FUUNVOLBUÈSTBLBU LFSFTUFMKFTNVOLBJEǮCFO HZBLPSOPLJQSPHSBNLFSFUÏOCFMàM

v-PHJT[UJLBJNVOLBUÈSTwÏTv4àUǮJQBSJEPMHP[ØwNVOLBLÚSCF

";«--«4)0;5"350;»&-7«3«40, ÏWOÏMöBUBMBCC JTLPMBSFOET[FSǻPLUBUÈTCBOGFMOǮUUPLUBUÈTCBO0,+T[BLLÏQFTÓUÏTTFM SFOEFMLF[JL LJWÏWF0,+ ½OÈMMØTÈH EJOBNJLVT NBHBCJ[UPTIP[[ÈÈMMÈT LJWÈMØ QSPCMÏNBNFHPMEØLÏT[TÏH #LBUFHØSJÈTKPHPTÓUWÈOZ LVMUVSÈMUNFHKFMFOÏTÏTLPNNVOJLÈDJØ

./0$&(17.)7 ,QYHUWHUHV 63/,7./0ƒ.

#ǮWFCCJOGPSNÈDJØDÏHàOL'BDFCPPLPMEBMÈOUBMÈMIBUØ JMMFUWFÏSEFLMǮEOJMFIFUBBTUFMFGPOT[ÈNPO

)ijWV¸QNO¯P£YDO

"KFMFOULF[ÏTFLFUBLBSSJFS!GPPEZQSPEVDUIVDÓNSFWÈSKVL

5ÚCCÏWFTLàMIPOJ HZØHZÓUØUBQBT[UBMBU

3FOEFMÏT 1ÏOUFL #BKB &ÚUWÚTV -FTFSGÏOZ0QUJLB 5FM

+WDULIDLJ«Q\HOKHWē £UDPV]ROJ£OWDWµWµO R ¯J\ &IRNLJ NO¯P£YDOWXGV]IijWHQL*OHZFOFTPOMJOFQSØCBOZFMWWJ[THBIUUQTEFNPJYBNIVMPHJO ,ÚWFULF[ǮWJ[THBJEǮQPOUGFCSVÈS BOHPM#$OÏNFU#

+FMFOULF[ÏTJIBUÈSJEǮGFCSVÈS &SFENÏOZLÚ[MÏTOBQKBNÈSDJVT 4JLFSFTCJ[POZÓUWÈOZPLUFSWF[FUUFMLÏT[àMÏTFNÈSDJVT

#ǮWFCCJOGPSNÈDJØIUUQNOBNLIVOZFMWWJ[THBLJYBN /ZFMWUBOGPMZBNBJOLSBGPMZBNBUPTBOWÈSKVLBKFMFOULF[ÏTFLFUIUUQNOBNLIVGFMOPUULFQ[FTBLUVBMJUBTPL

0DJ\DURUV]iJL1pPHWHN ÈOWDOiQRV0ĦYHOĘGpVL.|]SRQWMD %DMD'XQDX ZZZPQDPNKX

7HO HPDLOQ\HOYYL]VJD#PQDPNKX HQJHGpO\V]iPD(

)89$52=É6 6=$%/È5

LÐMUÐ[UFUÃT MPNUBMBOÇU»T

5FM 5

2Ö ×

T[FNÏT[FUJNBHÈOSFOEFMÏT

KRWR7ÈMBTT[PONJOLFU IB y )B FHZ PMZBO OZFMWWJ[THÈU LFSFT BNFMZ OBHZ SÏT[CFO FMFLUSPOJLVT &MÏSIFUǮ B WJ[THÈWBM FHZFOÏSUÏLǻ QBQÓSBMBQÞ WÈMUP[BU JT &[ B WÈMBT[UÈTJ MFIFUǮTÏH B[PO WJ[THÈ[OJ T[ÈOEÏLP[ØLOBLLÏT[àMU BLJLF[UBIBHZPNÈOZPTGPSNÈUVNPUSÏT[FTÓUJLFMǮOZCFO

y )B LJFNFMLFEǮFO SÚWJE JEǮ BMBUU BLÈS B WJ[THB VUÈOJ NVOLBOBQPO NÈS UVEOJ T[FSFUOÏB[FSFENÏOZÏU y )BWJ[THBLÚ[CFOBT[ØUÈS FHZOZFMWǻ IBT[OÈMBUB½OUJTNBHBCJ[UPTTÈUFT[J y )BUBQBT[UBMUWJ[THÈ[UBUØLLBM WJ[THÈ[ØCBSÈUOZFMWWJ[THÈUT[FSFUOFUFOOJ y )B ÈMMBNJ UÈNPHBUÈT JHÏOZCFWÏUFMÏWFM T[FSFUOF OZFMWWJ[THÈ[OJ WJ[THBEÓK WJTT[BUÏSÓUÏToFMTǮTJLFSFTLPNQMFYWJ[THBFTFUÏCFO 

OLQXVS

"OJLØ

6-54$)"/*,»FW

.ǻLÚSÚNo.BOJLǻS ¿+××

&MTǮIB[BJGFKMFT[UÏTǻ BLLSFEJUÈMU 

T[ÈNÓUØHÏQFOJTMFUFIFUǮBOHPMOÏNFUOZFMWWJ[THB"$T[JOUFO

,MJNBDFOU1MVTT,GU

81*$51'(876&+(6 %,/'81*6=(17580 %$-$

,URGDEHPXWDWyWHUHP %DMD'HiN)X$ YROWJ\HUHNNyUKi]]DOV]HPEHQ 1(0DVDURNLURGD

,¨T[FOM¨U JH 


KBOVÈS

0pO\IiMGDORPPDOWXGDWMXN KRJ\

.5,&6.29,&6 -È126$17$/1e

3V]LFKRWHUžSLžVPDJžQUHQGHO¦V $4"-›%£4)*1/05&3›1*" &.%3 453&44;,&;&-ä53£/*/(.*/%'6-/&44 5&454´-:,0/530-- 8*--*".4£-&5,£4;4£(

'5*<8/$,†9$

%HMHOHQWNH]¦V

V]O%DUDFVL0iULD

MDQXiUpQ pOHWpYpEHQHOKXQ\W 'UiJDHPOpNH|U|NNp V]tYQNEHQpO *\iV]ROyFVDOiG

%S#FLF;TPMU

#BKB 4[BCBET»HV 5FMFGPO'BY JSPEB!CBKBJUFNFUPLIV

¶HZFMFUÃKKFMOBQQBM  8FSOFS+Í[TFGOÃ .JLMÍTOÃ4[BCÍ.»SJB

GàMPSSHÏHÏT[FUJT[BLPSWPT

."(«/3&/%&-²4&

#BKB %ÏSJ'TUOZB 3FOEFMÏTJJEǮ) 4[F #FKFMFOULF[ÏT 

)HOHVpJHPQHN &VDND]ÒUDNDUDWD D]PLLJD]ROKDWMDWHWWHLQNHW $]HPEHUHNPHJtWpOQHNPLQNHW HUUHDUUDKDMOLNVRNDNV]DYD pUGHNHLNPHQWpQ« ,VWHQiOPDPLW%HOpGROWRWW $]D]LJD]6DPH]VJ\pQ DPLWPXWDWVPHO\HQMyRWW KDPHJPDUDGV] ,JD]pVEL]WDWyOHV] PLWPiVRNQDNDGV] pVPDJDGEDQEL]WRVOHKHWV]« +DKDOORGPiVRNV~ViUOiViW DGMD,VWHQKRJ\DKRJ\DQėOiW ~J\EtUMWHNLQWHQLWiUVDLGUD KLV]D]eOHWHJ\QDJ\KLQWD VFVDND]LJD]DNMXWQDN HJ\UHIHOMHEE PHUWĘNKLV]QHNpVWXGQDN VD]ÒUGLFVĘVpJppUWUHPHNHOQHN 1HK~]]RQOH DEĦQ|V|NLV]DSMD 9DQWLV]WDpVGH Yt]QRKDNDYDURJD]DOMD GHD]OHOHSV]LNVQH]DYDUMRQ7pJHG ,VWHQUHKDOOJDVV ėVRKDVHPWpYHG ,854&/"53/&5(.& XXXT[MVIBCBKBCBSBUPLIV T[MVIBHZVMB!HNBJMDPN

50,--%Č..%5%*".ĉ% 5/!ĉ,5§%-4,)&.(6 45™,%á)%5&..8 $XWyERQWy

)25*$/20%Ð/ 9$/Ð.,921É6

SÏHJWBHZSPODTBVUØÈUWÏUFM UFMKFTLÚSǻPLNÈOZJSPEBJ àHZJOUÏ[ÏTTFM T[ÈMMÓUÈTTBM 

6-53")"/(."(«/3&/%&-²4 %3'3",/»*3*5"

#BKB 4[BCBETÈHÞU XXXVMUSBIBOHCBKBIV 

N| O W V p J P H Q W H V H Q 

3PODTBVUØKÈUBMFHNBHBTBCC OBQJÈSPOGFMWÈTÈSPMKVL $XWRIUDQFHNIW 6]HJHG'tV]OHWX +tYMRQEiUPLNRU

'U1\LUDWL*iERU #BKB "MLPUNÈOZV

 "[",$*»UØMWJTT[BWPOÈTJHÏSWÏOZFT


KBOVÃ&#x2C6;S

5CHGV[CPF5CPKVCT[-HV

#MȩRGMKNNWU\VTȡEKȲMЯ

( l

È&#x2014;4+È&#x2020;5+#6146È&#x2020;-5+-'4'/È&#x2020;4-È&#x17E;.(È&#x161;.&È&#x161;0+5'/+#66-È&#x17D;4,È&#x17E;-4'0&'.È&#x17D;5È&#x17D;6+&Ê&#x201A;$'0#&,#.'Я

6GNGHQP 

(CEGDQQM.KRȲVKRȩMUȩI$CLC


4

2020. január 20.

Apró inGatlan

KErEs Családi ház eladó Baján. Érdek- Oltványi utcában, bútorozatlan, 1 szobás lakás kiadó. Érd.: 18 órá- Vásárolnék elektromos kerékpárt, lődni lehet: 06-20/886-2692 akkumulátor hibásat is. ÉrdeklődCsaládi ház 7,5 MFt Érsekcsanádon tól! 70/631 8118. ni: 06-20/4964-849 Belvárosban 1,5 szobás lakás eladó. Érdeklődni lehet az alábbi hosszútávra kiadó. 06-20/4348- tollfelvásárlás, kulturált és kortelefonon: 06-30-38-01-242 rekt módon! 06-20/422-6237 Baján a Varsa utcában 1 szo- 172 bás távfűtéses, I. emeleti lakás szódásüveget gyűjteménybe keGarázs eladó. 8.500.000 Ft. Érdeklődresek. Nagyon régieket! Érdeklődni telefonon: 06-70/543-4736 és Kiadó garázs Baján a Nyárfásnál. ni telefonon: 06-20/422-6237 06-70/343-2698 Érdeklődni lehet 06-20/503-5627 laKatOs-, bádogos- és eszterga61 nm földszinti, teljesen felújított telefonszámon gépeket vásárolunk. 06-70/624-

ingatlanközvetítés, hitelügyintézés, energetikai tanúsítvány! Czakó Ingatlaniroda Baja, Tóth Kálmán utca 11/b. Telefon +36-70/334-9443, www.czako.ingatlanok.hu lakás, garázzsal eladó. Érdeklődni Eladó garázs Baján a Nyárfásnál. Érdeklődni lehet 06-20/503-5627 Bácsbokodon közműves régi ház lehet: 06-20/590-7315 a Liget utcában betegség miatt sür- ház eladó Nagybaracska. Telefon: telefonszámon gősen eladó! Érdeklődni lehet az 06-70/216-7586 alábbi telefonszámon: 06-70/883ÜzlEthElyiséG 4912 alBérlEt Eladó Baján a Kossuth Büfé, hamEladó Baján udvari házrész. 3 szo- lakás kiadó Baja, Szent Antal u. burgeres (Kossuth u. 21.). Akár ba, konyha, folyosó, fürdő Penny- 32. Ugyanitt irodahelyiség is kiadó. berendezéssel, klímával együtt. hez közel. 4,5 MFt. 06-20/528- Érdeklődni: 06-30/298-7988 +3670/200-2380 3260

Eladó Szekszárdon másfél szobás, garázsos, teljesen felújított 52 nm-es házrész. Bajai lakáscsere is lehetséges. Érdeklődni lehet: 06-20/388-3330 Belvárosi lakás eladó III. em., 95 nm. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-20/952-0358 Eladó Napfény lakóparkban 40 nm lakás. Telefon: 06-30/505-9192 Eladó családi ház Nagybaracskán, 2 generációs. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-20/481-5686

ÜdÜlés

Baján belvárosi 1 szobás lakás kis udvarral kiadó. Érdeklődni lehet: Jöjjön velünk a Zemplénbe! 2020. 03.0 6-07-08. 3 napra. félpanzió, 06-79/523-255 8-14 óráig lehel utcában családi ház kiadó. ára: 38.000 Ft/fő. Szerencs, HollóSzuterén+garázs, 55 EFt./hó. háza, Sárospatak, Tokaj. Bővebben az alábbi telefonszámon 06-70/702Telefon: 06-70/252-6497 2512 Kiadó 1 szobás családi ház. fafűtéses és bútorozott. A Napfény BútOr - laKBErEndEzés lakópark közelében. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon:06- ingyenesen elvihető Baján használt szekrények. Érdeklődni lehet 20/496-4849 lakás kiadó. Érdeklődni lehet az az alábbi telefonszámon. +36-20alábbi telefonon: 06-20/9946-99 443-7207

újszerű gyári terménydaráló, markolóval 220 V-os eladó 06-20/4426680 Ford Fiestára Rotex újszerű téli gumik felnikkel, 185/60 R14-es eladók. 06-20/442-6680 Jó állapotú szennyvízszivattyú, varrógép, bőrfotel és régi bútorok eladók. Telefon: 06-70/2120202

tűzifa és szén rendelhető! Erdei vagy ömlesztett m3-ben, és q-ra Gázpalackot vásárolnék /oxigén, is rendelhető. Tűzifa fajták: tölgy, acetilén, PB, stb./ Tel.: 06-20/259- bükk, akác, nyár. Hívjon bizalommal, és szállítjuk! Tel.: 30/7238656 5892 EUTR: AA5918932 KUKOriCaVEtŐMaGOK: Dekalb, Kínál Pioneer, Syngenta januárban akciEladó megkímélt állapotban lévő ósan rendelhetők házhozszállításnői mountain bike kerékpár, sok sal. www.kukoricavetomag.hu extrával. 06-70/3884-536 20/980-4449 5475

naViGáCiÓ eladás, frissítés. Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: +36-70/200-1005 nagy terménydaráló, szőlődaráló, nagy és kis prés eladó. Telefon: 06-30-38-01-242 Babahintaszék újszerű állapotban eladó. Érdeklődni telefonon 06-20/352-0162 érett marhatrágya eladó, szállítva Baján. 06-20/442-6680

Eladó 4 db 205/60x16”-os Michelin téli gumi, 4 db Opel Corsa lemez felni, 4 db komplett téli kerék Suzuki Ignisre. 4 db 225/45x17”os Viking téli gumi. Érdeklődni lehet telefonon: 06-70/614-5160 tűzifaszállítás! Akác 13000 Ft/m3, hasítva, szállítással. Kalodázás lehetséges. Érdeklődni telefonon: 06-20/6266267 (AA6365464)

Keményfa brikett eladó. Tel.: hízó eladó. Érdeklődni lehet tele06-30/903-7901 (AA5838206) fonon: 06-20/339-1051
MDQXiU

,½%½4 ;Á;."3«4 )*%&(3&((&-&,&/

4BGFUZBOE4BOJUBSZ,GU

"LÏQFLJMMVT[USÈDJØL

'×× ×Ë2 e×Ë

4'0&'<8Ȏ0;'-4''5-Ȟ8ʂ-4'%5#.Ȇ&+Ț55<',Ț8'6'.'-4''.ʂ4'0&'.Ȏ56('.8'5<Ȟ0-Я

6GNGHQP 

(CEGDQQM.KRȲVKRȩMUȩI$CLC


6

2020. január 20. Kínál

akác és vegyes, kemény tűzifa akció január 20-tól február 10-ig, ezen belül a készlet erejéig. Érdeklődni az alábi telefonon: 06-20/626-6267 (AA6369464) száraz akác tűzifa kuglizva, szállítva 29.000 Ft/m3, nyár tűzifa 16.000 Ft/m3, szállítva. Telefon +36-70/222-5078 (AA6086527) Vékony akác tűzifa 21.000 Ft/m3 méterben, 22.000 Ft/m3 kuglizva 6-10 cm átmérőig. 6 m3 száraz, vastag akác tűzifa szállítva 174.000 Ft (29.000 Ft/m3). Telefon: +36-70/661-6539 (AA6086527)

állást KErEs

idős gondozást vállalok. 06-70/7757676 Bármilyen segédmunkát elvállalok! Telefon: 06-30/301-1881 ápolási végzettséggel gondozást, ápolást vállalok. 06-30/824-0491 takarítást vállalok! 06-70/6178871 Bármilyen munkát elvállalok. Telefon: 06-30/785-5406 ház-ház körüli munkát, bevásárlás, betegápolás, takarítást vállalok. 06-70/584-2781 alkalmi munkát vállalok. Érdeklődni: 06-30/880-2787

állást Kínál

Sole-Mizo Zrt. folyamatosan a Külügyminisztérium felhívja fejlődő Bácsbokodi tejüzemébe a külföldi munkára jelentkezők figyelmét, hogy saját érdekeik védelmében minden esetben előzetesen ellenőrizzék a hirdetések valós tartalmát, a munkaügyi központoknál tájékozódjaJelentkezés önéletrajzzal a nak, hogy bejegyzett magánközpalyazat@solemizo.bonafarm.hu vetítőről van-e szó, a munkaköze-mail címen vagy postai úton: vetítőnek ne adjanak pénzt és a Szeged, Budapesti út 6. munkaszerződést csak akkor írják alá, ha a tartalmát megér- Baján 30-50 év közötti hölgy részé- asztalost, felületkezelésben re részmunkaidős irodai állás lehe- jártas festőt keresek Vaskúttették és elfogadják! tőséget kínálunk. Feltétel: számí- ra. Telefon: 06-20/921-7499 autómosóba munkatársat keretó gépkezelői gyakorlat. Telefon: Vaskút-Fenster Kft. sünk. Miautómosónk Kft. Telefon: 06-20/243-5893 Jámbor Zoltán 06-70/432-7151

a Jabba Kft. (Baja) mezőgazdasági végzettségű, gyakorlattal rendelkező munkatársat keres telephelyi munkák végzésére (termény be-ki tárolás, raktározás, rakodógép, targonca kezelés, stb.). Szárítógép-kezelő végzettség előnyt jelent. Elvárások: szakmai tapasztalat, precíz, önálló munkavégzés. Amit kínálunk: versenyképes jövedelem, hosszú távú munkalehetőség, magas színvonalú munkakörülmények. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal e-mail címen lehet telephelybaja@gmail.com.

az FBH-NP Nonprofit Kft. hulladékszállító gépjárműre rakodót keres, azonnali munkakezdéssel. Jelentkezési feltétel: 8 általános, jó fizikai erőnlét. Jelentkezéseket: a szallitmanyozas@fbhnpkft.hu vagy a +36203368383 lehet.

nürnbergbe keresünk festő, burkoló szakembereket hosszútávra. Bérezés megegyezés szerint. Szállásutazás biztosított. Bejelentett munkaviszonnyal. Fényképes önéletrajzot kérek: maler.ungarn@ gmail.com Tel: 00491723683479 (Aranyecset Kft.)

VILLANYSZERELŐI munkakörbe várja munkatársait.

Mérlegképes könyvelőt keresünk Forintsoft könyvelő program ismerettel. Önéletrajzokat e-mail címre dolgozni14@gmail.com lvárjuk. Ponty-Poronty Kft. ács, tetőfedő mellé segédmunkást keresek. 06-70/381-0579 Marusa József B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 50-60 év közötti rokkantnyugdíjas vagy nyugdíjas férfi részére Baján heti 2 napra munkát adnék. 06-20/243-5893 Jámbor Zoltán

zöldségeshez eladót felveszek! Kőműves munkát vállalok. Telefon: 06-30/592-3217, 06-30/546-5860 M+K Melon Fruit Kft. 06-20/312-5748

séf ABC-be boltvezető munkatársat keresünk. Amit Kínálunk: bejelentett munkaviszony, kiemelt bérezés, kedvezményes dolgozói vásárlás. Amit elvárunk: fizikai és szellemi terhelhetőség, jó szervező készség, megbízhatóság. Fényképes önéletrajzokat a SÉF ABCbe várjuk. Érdeklődni: 06/30 658-6351 Talamilk Kft.

az FBH-NP Nonprofit Kft. vaskúti telephelyére diszpécseri munkakörbe munkatársat keres. Feladatok: napi hulladékgyűjtési és szállítási tevékenység megszervezése, lekoordinálása. Logisztikai végzettség előny. Fényképes önéletrajzokat a következő e-mail címre szallitmanyozas@fbhnpkft.hu kérjük küldeni. sofőrt keresünk nyerges billencs autóra. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/418-1088 (EuroGo Transline Kft.) tehergépkocsi vezetőt felveszünk. GKI kártya kell, belföldi szállítás. Ternai Trans Bt. Érdeklődni: 06-70/260-9624

Bajai cég műszaki beállítottságú fiatalos kollégákat keres szerelési munkálatokra, többnyire vidéki helyszínen, kiemelkedő fizetéssel, hosszútávra. Fémbevonat Kft. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 70/379-1923 segédmunkást felveszek. Érdeklődni telefonon: 06 30/958-2331 Ternák Márton E.V.


7

2020. január 20. azonnali kezdéssel keres kőműrEdŐnyÖK, NAPELLENZŐK,GAves munkatársat Baja környéRÁZSKAPUK. MINDEZEK JAVÍTÁki kivitelezési helyszínekhez a SA. ÁRNYÉKOLÁS ÉS KAPUTECHPaposz-Bau Kft. Nincs hetelés, NIKA. LÁSD A CÍMLAPON. piacnak megfelelő szintű béreBútorszállítás, költöztetés. Érdekzés, hosszú távú munkalehetőházvezetést vállalok. Telefon: lődni lehet: 06-20/9383-315 ség. 06-30/906-1728 06-70/775-7679 ternák Márton tetőfedő bádoMalomipari munkára rakodóGyuri dugulás elhárítás, kamemunkást keresünk. Érdeklődni gos. Új tetők, teraszok, féltetők rás csővizsgálat. Sürgős esetlehet: 20/914-8173 Gergelykészítése, csatornarendszerek ben hétvégén is. 06-70/387Trans Kft. kiépítése. Lapostető szigetelé3852, 06-20/921-0576 se, pala és cseréptetők, épünémetországi sertésfeldolgoKőműves munkát vállalok! Érdek- letek, homlokzatok tisztítása, zó üzembe keresünk munkamosása magasnyomású vízlődni lehet: 06-20/312-5748 vállalókat betanított szalagzel. Telefon +36-30/958-2331, Magánházak és lépcsőházak munkára, akár azonnali kezdés+36-70/330-6152 takarítását vállaljuk. Érdeklődni: sel! A munkavégzéshez német nyelvtudás és szakmai gyakor- 06-20/280-2772 telefonszámon FÜrdŐKád FELÚJÍTÁS KÍVÁNT lat nem szükséges. Szállás és Burkolást vállalok. Érdeklődni lehet SZÍNBEN, GARANCIÁVAL! Érdeka kiutazás biztosított! Bővebb az alábbi telefonon lehet: 06-30/373- lődni lehet: +36-30/998-2485 info. Tel.: 06-30-249-07-98. 1767 dUGUlásElhárítás 0-24Quantum GmbH Vízvezeték szerelés, javítás. Érdek- ig! BONTÁS NÉLKÜL GARANCégcsoportunk keres ausztriába gyakorlott, csőszerelőket (izometria és koordinátarajz olvasási tudással AVI heftelési tudással), AVI hegesztőket, AVI-Orbitalhegesztőket (érvényes FM5-ös minősítéssel), VT2 minőségellenőröket. NEMET NYELV SZÜKSEGES, kollektív szerződéssel, bérezés alkalmazottként. Jelentkezésüket e-mailen várjuk office@examont.eu, tel.sz.: +4369913771999 (Eurojobs) irodai dolgozót keresünk számítógépes tudással Fényképes önéletrajzot várunk: Oktatási Centrum 6500 Baja, Szent Antal u. 23/B. Telefon: 30/3704185 Családi vállalkozás hegesztőt (AWI) keres. Telefon: 06-70/9842950 Rácz Ferenc E.V. Baja (Szállásváros) területére reklámújság terjesztésére kézbesítőt keresek. Juhász Jenő E.V. Telefon: 06-70/222-7877 Bajaszentistván területére napilap terjesztésére kézbesítőt keresek. Juhász Jenő E.V. Telefon: 06-70/222-7877 szOlGáltatás

sVédMasszázs, TALPMASZSZÁZS OTTHONÁBAN! A segítség házhoz megy! Bejelentkezés: 06-20/5744-999 informatikai tevékenységek elvégzését vállalom. (pl. számítógép karbantartás) Baján és vonzáskörzetében. 06-30/524-2193

lődni lehet az alábbi telefononszámon: 06-20/808-4303 Gurtni csere, új redőny készítése, faredőny javítás hétvégén is, gyors precíz munka. 06-30/9008159, 06-70/227-6273

CIÁVAL! CSATORNABEKÖTÉS! GYORS KISZÁLLÁSSAL, HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON IS! Vezetékes telefonról 06-20/383-9040

tanFOlyaM Készpénzért bármilyen utánfutóját, lakókocsiját, autóját, büfé Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukkocsiját megvásárolom. 30/421- rász, Pincér, Vendéglátásszervező, 85-75, 70/424-7820. Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. Érdeklődni: 06 70/593-2232. www.minervakft.hu (E-000909/2014/A001-A011)

használt autóját, tehergépkocsiját készpénzért megveszem. Üzemképtelen, papír nélkül is lehet. Ha kell, házhoz megyek. 06-20/9109361, 06-20/280-9747 állat

240-250 kg körüli hízók eladók. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-30/590-6665

nagy súlyú hízó eladó! Lefoglala U t Ó B é r l é s ! ! ! ható, 450 Ft/kg. Érdeklődni lehet Balázs REDŐNY! Műanyag és Kis fogyasztású, megbízható autók telefonon: 06-20/501-7898 faredőnyök, szúnyoghálók készí- már napi 3.500 Ft-tól, kaució nél- Eladó 2 db keverékhízó. Kb.: 130 tése, javítása 24 órán belül, hét- kül. Érdeklődni lehet: +36-20/340- kilósak. Érdeklődni lehet telefovégén is. 06-70/374-3864 non: 06-20/211-1642 4169 Visszfuvar Budapestről teherau- t E h E r a U t Ó B é r l é s ! hízó, anyakoca eladó. Érdeklődni tóval. 06-20/591-4420 3,5 t össztömegű dobozos kis- lehet telefonon: 06-20/483-7690 szobafestés, tapétázás, gyors, teherautó, kulturált raktérrel és szálkás szőrű tacsik eladók. Tel: precíz munka, garanciával, ked- magyarországi pályamatricával 06-20/547-9074 bérelhető. Érdeklődni lehet televező áron. +36-20/267-1710 hízó eladó. Érdeklődni lehet teleautóbérlés! Megbízható, üzem- fonon 06-20/340-4169 fonon: 06-20/339-1051 JáMBOr ÁRNYÉKOLÓK! A minőbiztos Opel típusú személygéphízó eladó. Érdeklődni lehet az alábség garanciával! Redőnyök - relu- bi telefononszámon: 06-70/425kocsi bérelhető. 06-30/399xák, napellenzők, harmonikaajtók, 8275 6459, 06-30/574-3784 szalagfüggönyök, szúnyoghálók teljes körű ingatlan felújítás és műanyag nyílászárók. Mind- Malacok eladók. Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 06-70/935alaptól a tetőig! 06-20/385ezek javítása is akár 24 órán belül! 6372 0062, 06-30/315-0450 Telefonszám: +36-30/401-8264 új redőnyök készítését, régiek javítását vállalom rövid határidőn belül, kedvező áron. Szúnyogháló ablakra, ajtóra. Hétvégén is! Telefon: 06-20/3841122 rEdŐnyszErViz! Gurtni csere, redőnyök javítása, készítése. Szúnyogháló ablakra, ajtóra. Hétvégén is! Érdeklődni telefonon: 06-20/223-6343 szúnyogháló, redőny, reluxa, harmonikaajtó készítése, javítása hétvégén is. Érdeklődni lehet: 06-20/232-8159

redőnyök, szúnyoghálók, reluxák készítése és javítása. Gurtni cserék akár még ma! Érdeklődni lehet: 06-70/248-2987

redőnyszerviz! Redőny, reluxa, harmonikaajtó, szúnyogháló készítése, javítása. Hétvégén is. 06-20/444-7080

ingyenes lomtalanítást vállalok! Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-20/390-2781

redőny, reluxa, harmonikaajtó, szúnyogháló készítése, javítása. Hétvégén is. 06-20/581-2984

társKErEsés Beachpizza házhoz szállítás: Telefon: 79/200-400, 30/540-6666. Kikapcsolódás! Telefonszám: 06 Étlap: www.turulpanzio.hu 20/535-8865 GépJárMű

FElhíVás

2005. évjáratú Suzuki Altó sürgő- érsekcsanádon nyugdíjas házban sen eladó! Telefon: 06-30/301- apartmanok leköthetők nyári köl1881 tözéssel. 06-70/883-4912 Üzemképtelen autóját, motor- értesítem mindazokat, akik kerékpárját megvásárolom. Ár ismerték, hogy BARNA JÓZSEF megegyezés szerint. Érdeklődni: nyomdász 2019. december 06-70/866-1463 11-én ELHUNYT a nyíregyházi kórházban. Barnáné Váradi Éva. Telefon: 06-70/531-8831 aki 2019. október 8-a után vásárolt nálunk Le Royal által forgalmazott „LED LIGHTS” figurás fényfüzért, hozza vissza! Kivonták a forgalomból. A vételárat visszatérítjük. Ázsia Centrum, Baja, BajcsyZsilinszki u. 1 Jó nevű tehermentes BT. ingyen! 06-70/4515-515

Képzés februárban TARGONCÁS/NEHÉZGÉPES 2 hónap X 23 E. Ft/ 2 hónap X 28 EFt. Oktatási Centrum Baja, Szent Antal u. 23/B. Tel.:30/370-4185, 70/224-9727 Képzés februárban PEDIKŰRÖS/ LÁBÁPOLÓ 4 hónap x 29 EFt. Oktatási Centrum Baja Szent Antal u 23/B. Tel.: 79/322-629, 30/370-4185 szociális gondozó és ápoló és SZAKÁCS képzésre várunk munkanélkülieket és egyéni fizetőket. Oktatási Centrum. Tel.: 79/322-629, 30/370-4185 Februárban induló képzések: Óvodai dajka, Műkörömépítő, Személy és vagyonőr, Eladó. Oktatási Centrum. Tel.:79/322629, 30/370-4185


KBOVÈS

«37",65:«,Á+²-&5& "%+-&)&5Ʈ4²(&5 'FMNÃSUNÃSFUFLT[FSJOUHZ»SUVOL NJOåTÃHJOZÇM»T[»SÍLBU

.BDLØ

£QÇULF[OF WBHZLPST[FSéTÇUFOJT[FSFUOÃOZÇM»T[»SÍJU /FLFSFTTFOUPW»CC KÍIFMZFOK»S

#BKB #PLPEJÞUJ3FQUÏS

(MPCÈMQSBYJT#U

.ƻ4;",*7*;4(" &3&%&57*;4(«-"5 5"$)0(3«'7*;4(«-"5

DXWyV]HUHOpV PŷV]DNLYL]VJiUD IHONpV]tWpV DNNXPXOiWRUHODGiV

«MMBUBJOLBUDTBMÈEUBHOBL LJOUJCFOUJUBSUÈTSBBEKVL T[JHPSÞ ÚSÚLCFBEÈTJT[FS[ǮEÏTTFM FMǮLPOUSPMMBMWBMBNJOUFMMFOǮS[ÏTTFM

.BDLØ ÏWFT JWBSUB MBOÓUPUU LJTMÈOZ BLJ OB HZPO T[ÏQFO LPDTJLÈ[JL LFEWFT CBSÈUTÈHPTUÈSTB MFOOFWBMBLJOFL

$VLLFS  ÏWFT JWBSUB MBOÓUPUU LJTMÈOZ /BHZPO KÈUÏLPT LFEWFT LVUZVT .ÈTÈMMBUPLLBMKØMLJKÚO KØMUBOÓUIBUØIÈ[ǮS[Ǯ

$TVQBT[FN  IØOBQ LÚSàMJ MÈOZLB,JDTJUNÏHGÏMǮT EFT[FSF UǮ DTBMÈECBO IBNBS EPSPNCPMØ LJTLFEWFODWÈMOBCFMǮMF

$VLLFS

$TVQBT[FN

#PHÈS FHZ T[FSFUFU CPNCB DTBLǮUMFIFU T[FSFUOJ /BHZPO SB HBT[LPEØ PLPT LJT MÈOZWÈSKBBHB[EJU

4.4

'JDLØ #PHÈS

7ÚSJ

,ÏSKàL ÈMMBULÓO[ÈTPTCFKFMFOUÏTFLIF[ÏTÚSÚLCFGPHBEÈTJT[ÈOEÏLLBMJTTNTUÓSKBOBL NJOEFOLJUWJTT[BIÓWVOL

4.4T[ÈNBJOL3BMCPWT[LJ7BMÏSJB ,ÚSNÚD[J&EJOB v"[ÞUNFOUÏOw"MBQÓUWÈOZ #BKB ,ÚT[ÚOKàLGǮUÈNPHBUØOLOBL%S4VMZPL1ÏUFSOFL 3FOEFMÏTJJEǮ,4;$4 ),4;$41JH 7POBULFSUJ«MMBUPSWPTJSFOEFMǮ #BKB

70/­)030( $&/536.

 */(:&/&4'&-4;&3&-²4 #BKB ,FMFUJLSU 

5FM 

ZZZJOREDOSUD[LVKX

$%DMDL5HSWpUL 9L]VJDEi]LVXQNRQ0(*.(='7h.

Ò/-7$7É6

6=2/*É

tBVUØCVT[ T[HLUHLGVUØNǻCFÈMMÓUÈTÈU tWPOØIPSPHSBT[FSFMIFUǮ tBVUØCVT[ T[HLUHLUSBLUPSHVNJBCSPODT )&$,1"$,T[ÈMMÓUØSÈDT T[FSFMÏTÏU HVNJBCSPODTUÈSPMÈTÈU GPSHBMNB[ÈTÈU

(PMEJ TBKULÏT[ÓUNÏOZ

)FSDTJLPDLÈT CBSPNöSÞELH

 'ULH

 

1FQTJ$PMB M

 

 

 

'UEC

'SJTTNBMBDIÞT

 'UM

'ULH

'ULH

'ULH

'SJTTTFSUÏT PMEBMBT

)Z[BCBSPNöQÈMDJLBLH /BQSBGPSHØ 1VSFMBOE ÏUPMBKM NBSHBSJO H

 

'ULH

 

6)5EPCP[PTUFK PTM

'ULH

 'ULH

 

 

'ULH

'ULH

 

 

'ULH

'ULH

'SJTTDTJSLF GBSPTDPNC

 'ULH

 

,PMCÈT[IÞT FMǮSFOEFMÏTSF

'UM

 'ULH

"[BLDJØUØMoJH F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT

 

'UEC

'PSNÈ[PUU QBSBT[UTPOLB

 

'SJTTTFSUÏTMBQPDLBDTO

,SJTUÈMZDVLPS LH

'UM

'PSNÈ[PUUDTÈT[ÈST[BMPOOB

,PDTPOZBIÞT GàM GBSPL OZFMW MÈC PSS CǮSLF LBQIBUØ

4Ø[PUUÏ TNǻCF MF T[ÏMFTW ÈMBT[UÏ L LCBO LBQIBU ØL

«SBJOLGPSJOUCBOÏSUFOEǮLÏTUBSUBMNB[[ÈLB[«'"U"LÏQFLJMMVT[USÈDJØL

5"-".*-,,GU

5DIJCP'BNJMZ ǮSÚMULÈWÏH

 /:*57" JH )1 JH 4[P 37" 7;«

Profile for szuperinfo

Baja 2020 01 20  

Baja 2020 01 20