__MAIN_TEXT__

Page 1

%|QJ\LN'HQWiO )RJWHFKQLND)RJiV]DW %DMD%DWWK\iQ\X

#"+"²470/;«4,½3;&5&

EFDFNCFS 997***

.HGYH]ĘiU±U|YLGKDWiULGĘ 7HO

,ÐT[ÐOKÖLBTJLFSFTFHZÖUUNâLÐEÃTUÃTCÇ[VOLBCCBO IPHZCBOJTÖHZGFMÖOLOFLUFLJOUIFUKÖL4[FSFUFUUFMW»SKVLÔKQBSUOFSFJOLFUJT 

-ÈUÈTFMMFOǮS[ÏTSFLÏSKFOJEǮQPOUPU

%S$TJMJDT (BCSJFMMB

.)7

%«N«VPHJKLWW¾QQHSHNHW #ÏLÏT «VHUHGP«Q\HVDV ¼M«YHWN¯Y£QXQN PLQGHQU«JL«V¼M¾J\IHO¾QNQHN

- J Q P 0 Q U J L B Ï T L J U È S V M B W J M È H 

/ZJUWBUBSUÈT )1 4[P

T[FNÏT[PSWPT

-JQPLBUJUZ "OFUU PQUPNFUSJTUB MÈUT[FSÏT[NFTUFS

#"+" $[JSGVT['VGCDPNMJQPPQUJLBCBKB XXXMJQPPQUJLBIV

J\£UW£V«VNHUHVNHGHOHP

%DMD0£UWRQV]£OO£VL¼W 7HOHIRQ 

ã  * 3  P*Č% ZZZEDXMDKX

%PCSJCÈO#PUPOE"OESÈTFW

7ÈMMBMLP[ØJFOHFEÏMMZFM T[BLJSÈOZÞWÏH[FUUTÏHHFMSFOEFMLF[ǮGÏSö NBTT[ǮSTWÏE SFMBYÈDJØT ÏTUBMQNBTT[È[TUOZÞKUPUUIPOÈCBO

*EǮQPOUFHZF[UFUÏT 

)ÓWØT[ÈNLJKFM[ÏTOÏMLàMJIÓWÈTPLBUOFNGPHBEPL

É58+É=

0ğDQ\DJ Q\¯O£V]£Uµ

PHJN¸]HO¯W«VD],SDUWHOHSL¼WIHOăO

."44;Ʈ3)«;)0;.&(:

/$.%(5(1'(=e6,

"#-",(:«35»²4²1¶5ķ*1"3*(&/&3«-,*7*5&-&;ķ,GU

%$-$#"6'-&9,'5

,BSÈDTPOZJNBOØL OBHZWÈMBT[UÏLCBO 'UEC IFMZFUU

 'UEC

p  **/ ã  ã * Œ  , ,   m Žž P*Č%

"[BLDJØEFDFNCFSUǮMEFDFNCFSJH F[FOCFMàMBLÏT[MFUFSFKÏJHÏSWÏOZFT

%S#FLF;TPMU

GàMPSSHÏHÏT[FUJT[BLPSWPT

."(«/3&/%&-²4&

#BKB %ÏSJ'TUOZB  3FOEFMÏTJJEǮ) 4[F #FKFMFOULF[ÏT

Ã7&(&4²4 ,²1,&3&5&;Ʈ

,ÏQLFSFUF[ÏTBLÈS

ØSÈOCFMàM

#BKB $[JSGVT[V"TBSLPO 7ÈSKVLUJT[UFMUàHZGFMFJOLFU 4BOZJÏT;TV[TJ

5FM /ZJUWB)1JH 4[PJH

(3&.-*/ÃWFHF[ǮÏT,ÏQLFSFUF[Ǯ#U

EDMDUXFN]XFN

./0$&(17.)7

)IJ7‹65(237,0$/,=ƒ/7 ./0ƒ.

)«;5"35«4*(²1 4;&37*;

IǻUǮHÏQ NPTØHÏQ NPTPHBUØHÏQ WJMMBOZUǻ[IFMZ SVIBT[ÈSÓUØHÏQKBWÓUÈT

+BWÓUÈTFTFUÏOEÓKUBMBOLJT[ÈMMÈT

(PLM+Ø[TFG

)ijWV¸QNO¯P£YDO +WDULIDLJ«Q\HOKHWē £UDPV]ROJ£OWDWµWµO ¯J\R&IRNLJ I«O£URQWXGV]IijWHQL

,MJNBDFOU1MVTT,GU

"LÏQFLJMMVT[USÈDJØL

%DMD+DWiUX 1\LWYD.36]R9+e7)Ŋ=É59$

C ~ÖÖÖ qe Â,URGDEHPXWDWyWHUHP %DMD'HiN)X$ YROWJ\HUHNNyUKi]]DOV]HPEHQ 1(0DVDURNLURGD

,¨T[FOM¨U   JH 


žQQHSLQ\LWYDWDUW£VXQN EFDFNCFSÈOØSÈJHOZJUWBUBSUVOL

=ƒ59$ GHFHPEHUWĎOMDQX£ULJ

1<,7ƒ6

MDQX£U£QµUDNRU 'U1\LUDWL*iERU

.JOEFOLFEWFTQBSUOFSÔOLOFL CÁLÁT CPMEPH T[FSFUFUUFMKFTÔOOFQFLFULÅW¹OVOL

#BKB "MLPUNÈOZV)(50,.IW%DMD.HOHWLNUW7HO .DUiFVRQ\N|UO $EHQVĘVpJHVVpJPĦYpV]HWpW PHUWD]RO\pUWpNHVpVV]pS NHOOHQHDGYHQWNRU IHOHUĘVtWHQLPDJXQNEDQ 0LNRUDVRN]DMEDQFVHQGKRQRO pVpUH]]NWXGMXN~J\YDQ YDODKRJ\PpJLV(=DOHJIRQWRVDEE VQHPD]KRJ\NLNLQHNVPLWDG $V]HUHWHWWHOL|OHOpV DOHJIRQWRVDEEDMiQGpN VKDYDQDEEyOQHPLVNHYpV pVD]QHPWHWWHWHWWV]tQMiWpN DNNRUNLW|OWLDV]tYHNHW DGYHQW|U|PH VQHPKLWHJHW D]HODGyN|]|QH« +D(*<h77),*<(/h1. $1$*<7$1Ë7Ï1.5$ pV|Q]ĘHJyQNDWHOGREYD KLVV]NKRJ\DV]HUHWHWMyQHNQN pVQLQFVLVpUWpNHVHEEDQQiO DNNRUDV]tYQNLV,VWHQUHUiWDOiO ~J\PLQWPLHJ\PiVUD VtJ\D]DGYHQWLVHOpULFpOMiW pVEpNpWKR]HYLOiJED ,854&/"53/&5(.&

1118-4&/"8$,.)%8"/ -4&/"8!3/&H!'#&8)'

50,--%Č..%5%*".ĉ% 5/!ĉ,5§%-4,)&.(6 45™,%á)%5&..8

"[",$*»UǮMWJTT[BWPOÈTJHÏSWÏOZFT

5»KÃLP[UBUÍBGFOZåGBHZéKUÃTSFOEKÃSåM "['#)/1/POQSPGJU,'5F[ÔUPOLÇW»OKBU»KÃLP[UBUOJB5JT[UFMU-BLPTT»HPU IPHZKBOV»SIÍOBQCBO

BMLBMNBTEÇKNFOUFTGFOZåGBCFHZéKUÃTUT[FSWF[

"GFOZåG»LBUB[JOHBUMBOFMåUUJLÐ[UFSÖMFUSFT[ÇWFTLFEKFOFLLJIFMZF[OJBHZéKUÃTJOBQPOSFHHFMÍS»JH ÃTB[FMT[»MMÇU»TJEåQPOUK»JHB[JOHBUMBOFMåUULJOUIBHZOJ PMZNÍEPO IPHZB[UBCFHZéKUÃTUWÃH[å HÃQK»SNéNFHUVEKBLÐ[FMÇUFOJÃTLÃ[JFSåWFMNP[HBUIBUÍMFHZFO 'FOZåGBCFHZéKUÃTJEåQPOUKBJ 5FMFQÖMÃT +BOV»S +BOV»S 5FMFQÖMÃT +BOV»S +BOV»S #»DTBMN»T  )BKÍT  #»DTCPLPE  )FSDFHT[»OUÍ  #»DTCPSTÍE  )PNPLNÃHZ  #»DTT[FOUHZÐSHZ  )PNPSÔE  #»DTT[åMåT  ,BUZN»S  #BKB )VMMBEÃLT[»MMÇU»TJ )VMMBEÃLT[»MMÇU»TJ ,BMPDTB )VMMBEÃLT[»MMÇU»TJ )VMMBEÃLT[»MMÇU»TJ OBQPLPO OBQPLPO OBQPLPO OBQPLPO #»UNPOPTUPS  ,JTT[»MM»T  #»UZB  ,VOCBKB  #PSPUB  .BEBSBT  $T»T[»SUÐMUÃT  .»UÃUFMLF  $T»UBMKB  .ÃMZLÔU  $T»WPMZ  .JTLF  $TJLÃSJB  /BHZCBSBDTLB  %»WPE  /FNFTO»EVEWBS  %S»HT[ÃM  0SEBT  %VOBGBMWB °SFHDTFSUå   %VOBQBUBK  3ÃN  %VOBT[FOUCFOFEFL  4ÖLÐTE  %VTOPL  4[BLN»S  £STFLDTBO»E  4[FSFNMF  £STFLIBMNB  5BUBI»[B  'BKT[  ´KNPI»DT 4»SI»U  'FMTåT[FOUJW»O ´KUFMFL   'PLUå 6T[ÍE   (BSB  7BTLÔU  (ÃEFSMBL  5JT[UFMFUUFM'#)/1/POQSPGJU,GU

$4"-›%£4)*1/05&3›1*" &.%3 453&44;,&;&-ä53£/*/(.*/%'6-/&44 5&454´-:,0/530-- 8*--*".4£-&5,£4;4£(

'5*<8/$,†9$

%HMHOHQWNH]¦V

% 3 # 0 3 4 » 4 * - 0 / " SBEJPMØHVTGǮPSWPT

%6/",-*/*,"

6-53")"/(."(«/3&/%&-²4 #BKB %BNKBOJDIVGT[ #FKFMFOULF[ÏT IÏULÚ[OBQØSÈUØMt 3FOEFMÏTJJEǮT[FSEB

T[àMÏT[FUJOǮHZØHZÈT[BUJ QT[JDIPT[PNBUJLVTÏTT[FYPMØHJBJ

˜H˜P JBDEFQQH>O@PLKVF©KKBMBHBQ ˜PPFHBOBH?BKD>WA>D ?LIALD§G˜SBQHœSKRKH JFKABKHBASBP4POI¡KHK>H

."(«/3&/%&-²4 LFEEJH #BKB +FMLZUÏS

&VLNyV0LKiO\HY

6WLKO&VLNyV%DMD-HON\$X .LVFViYRO\LyYRGDPHOOHWW

7HOID[0RELO1\LWYD+3yUiLJ

3V]LFKRWHUžSLžVPDJžQUHQGHO¦V

+FMLZ"OESÈTT[PCPSSBMT[FNCFO

3FOEFM%S4[MVIB(ZVMBGǮPSWPT T[BLTQFDJGJLVTIJQOPUFSBQFVUB

'PHZÈTHBSBOUÈMU

#BKB 4[BCBET»HV 5FMFGPO'BY JSPEB!CBKBJUFNFUPLIV

¶HZFMFUÃKKFMOBQQBM 

CJPGPHZØLÞSB

LPSMÈUMBOÏUFMGPHZBT[UÈTNFMMFUU

*/(:&/&4 OǮHZØHZÈT[BUJUBOÈDTBEÈT

8FSOFS+Í[TFGOÃ .JLMÍTOÃ4[BCÍ.»SJB


'  ? Č * ,3 Ã/ % ²ã,3 ! / !  *   ³ ";§;&,£4*--"50, 4&(:'*/0. #&+(-*&.&-/*56%+"";¶//&1'£/:£5 )"(:0.›/:04%*­4£4.›,04#&+(-* 450--&/ ,"3›$40/:*(:¶.°-$4,&/:£3 ğĂ 

 é •

ñ__

 _ñ ñ  Ă  Ă Y

6WROOHQ

.DU¿FVRQ\L J\ÚPÔOFVNHQ\ÇU

6DIHW\DQG6DQLWDU\.IW

6WROOHQ

'LÑVÇVP¿NRVEHLJOL

'BDFCPPL-JQØUJQÏLTÏH#BKB


4

2019. december 16.

Apró INGATLAN Ingatlanközvetítés, hitelügyintézés, energetikai tanúsítvány! Czakó Ingatlaniroda Baja, Tóth Kálmán utca 11/b. Telefon +36-70/334-9443, www.czako.ingatlanok.hu Baja-Érsekcsanád között vízparti nyaralót vásárolnék. Telefon: 06-20/4529-939 Érsekcsanádon családi ház tiszta udvarral, kerttel eladó! Ir: 7,6 MFt. Érdeklődni lehet: 06-20/519-5531 Egyszobás udvari házrész eladó. Érdeklődni lehet: 06-70/372-5890 Baján felújítandó kis ház nagy kerttel eladó. Telefon: 06-20/2700-136

Baján a Horgász u-ban 4 em. 2 szobás felújított lakás eladó. Érdeklődni lehet telefonon: 06-20/5799-218 Dávodi Klágya I-en horgásztanya eladó, 60 nm +20 nm melléképület. Telefon: 06-20/3303803, 06-20/544-2686 Sükösd központjában családi ház eladó. Érdeklődni lehet: 06-70/333-6314 Eladó Baján a Klapka lakótelepen, 1 szobás, 28 nm-es, 2. emeleti, jó állapotú, egyedi gázfűtéses lakás. 06-20/5677-283 Bátmonostoron Ady u. 15 sz. négy szobás, gázfűtéssel, családi ház sürgősen eladó. I.á: 6 MFt. 06-30/238-1399 Vaskúton csendes utcában nagyméretű szerkezetkész családi ház eladó. 16,9 MFt. Telefon: +36-20/333-2823

Tanya eladó bekerítve 7500 nm, 2 szobás ház. Telephelynek, lovas tanyának kiváló. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/9783065 Baján a Duna utcában teljesen felújított, 2 szobás panelprogramos lakás eladó. 06-30/5690431 Eladó Szekszárdon egy 52 nm-es teljesen felújított lakás, plusz egy 18 nm garázs. Bajai csere érdekel. 06-20/388-3330 Baján a piac közelében 4-ik emeleti garzonlakás eladó. I.á: 6 MFt. Érdeklődni lehet telefonon: 06-30/238-1399

FÖLD - KERT - TELEK Szántóföldet Bérelnék Bácsbokod 15km-es körzetében hosszú távra. 0620/431-7118

Üdülő eladó, két generációs, közvetlen a Duna parton, Érsekcsanádon. Érdeklődni: 06-20/505-9969

Dunafalván 2000 nm zárt kert eladó. telefon: 06-79/422-274

Bajaszentistvánon felújításra szoruló ház eladó, Előd u. 20. Érdeklődni lehet telefonon: 06-70/7767-636

Eladó Baján a Jánoshalmi út mellett 1600 nm hobbikert. Városi víz és villany a telek mellett. Ir.á: 850.000 Ft. 06-70/2777-194

Eladó 6 ha terület, rajta 14 éves akácerdő, napelem parknak is alkalmas, villanyhálózat keresztezi. 18 MFt. 06-70/2777-194 Vaskúton 1762 nm akácos (kb. 25 éves), földdel együtt eladó. Telefon: 06-20/5150-506

ALBÉRLET Baján a Klapka lakótelepen 3 emeleti, részlegesen bútorozott, 2 szobás lakás hosszútávra kiadó. Bérleti díj: 50000 Ft +rezsi+közös költség. 1 havi kaució szükséges. 06-30-902-6151 Bp. 14 ker. albérlet kiadó.06-30/9435-991 Tanyán albérlet kiadó a köves út mellett. 06-70/455-4668 Lakás kiadó. 06-30/592-4888 Baja, Kossuth u. 17-ben lakás kiadó. 1-2 napra is lehet! 06-20/987-0051

GARÁZS Petőfi-szigeten csónakgarázst vásárolnék. Telefon: 06-20/452-9939

Autógarázs eladó a Dózsa György út elején. Érdeklődni: 06-70/671-4448 Damjanich utcában teremgarázs kiadó. Érdeklődni lehet telefonon: 06-30/9439-391

ÜZLETHELYISÉG Szeremle, Fő u. 33 szám alatt lévő élelmiszer bolt és a mellette lévő, külön álló raktárhelyiség, amelyek irodának is kialakíthatók, kiadók. Telefon: 06-30/677-5789, 06-30/677-5786 Baján raktár olcsón eladó. Telefon: 06-70/2207444 A Déry Frigyes út Városkapuban üzlethelyiség kiadó. Érdeklődni lehet telefonon: 06-30/3497303 Szegedi úton szerelő műhelynek, raktárnak épület kiadó. Érdeklődni: 06-30/585-0232 Baján a Kossuth utcában 16m²-es üzlethelyiség (új elektromos áramkörökkel) kiadó. +3670/200-2380


&QFSLSÏNFT 5PKÈTMJLǮSÚT

²UDTPLPMÈEÏT USàGGFM

,63*»;6.

4[BMPODVLPS &SǮT1JTUÈWBM

.ÈLLSÏNFT ;TFMÏT

"SBOZ EFTT[FSU

FQFS GFLFUFSJCJ[MJ TÈSHBCBSBDL Ó[FLCFO

.FHHZFT NBSDJQÈOPT

6DIHW\DQG6DQLWDU\.IW

$VLPSCFUFHFLOFL ÏEFTÓUǮT[FSSFM T[BMPODVLSPL %JØTT[JMWÈT

.BSDJLB

;TFSCØ

$TPLPMÈEÏÏT NPHZPSØLSÏNFT Ó[FLCFO

m,,! 3  P*Č%

'BDFCPPL-JQØUJQÏLTÏH#BKB


6

2019. december 16.

KERES Lomtalanítás, ingyenes hagyatéki lakásürítés takarítással. 06-30/522-2476 Régiséget, hagyatékokat vásárolok. Biegl György. 06-30/687-7700 Gázpalackot vásárolnék /oxigén, acetilén, PB, stb./ Tel.: 06-20/259-8656 VÁSÁROLOK MINDEN BÚTORT, TOLLAT, HANGSZERT, PÉNZT, IRATOT, KÖNYVET, FESTMÉNYT, EZÜST, BRONZ DÍSZTÁRGYAKAT, ÉKSZERT, ARANYAT, HERENDIT, MINDEN SZOBROT, ÍRÓASZTALT, VITRINT, KITÜNTETÉST. PÁPAI VILMOS, BAJA, ATTILA U. 25. Érdeklődni lehet: 06-70/771-9113, 06-30/5461737, 06-20/403-0719 Veszek magas áron dunnákat, párnákat. Mindenféle hagyatékot. Telefon: 06-20/9192659 Szarvasagancsot vásárolok. Érdeklődni lehet: 06-70/294-3603 Régi szódásüvegeket vásárolok! Telefon: 06-20/422-6237

LAKATOS-, bádogos- és esztergagépeket vásárolunk. 06-70/624-5475 Vásárolnék elektromos kerékpárt, akár hibásat is. 06-20/496-4849

Mozgássérültnek négykerekű elektromos kocsi, 1 db 500 lit. és egy 400 lit. láda, motor nélküli ingyen elvihető. 06-79/325-085

Körbálás lucerna, fűszéna házhoz szállítással. 06-20/9166-777

Ápolói végzettséggel betegek gondozását vállalom. 06-30/824-0491

Kombinált hűtő 25000 Ft, TV 15000 Ft, gáztűzhely 15000 Ft. 06-30/9162-607

Takarítást vállalok. 06-70/2084-887

KÍNÁL

Száraz akác tűzifa kuglizva, szállítva 29.000 Ft/m3, nyár tűzifa 16.000 Ft/ m3, szállítva. Telefon +36-70/222-5078 (AA6086527)

Eladó megkímélt állapotban lévő női mountain bike kerékpár, sok extrával. Érdeklődni lehet telefonon: 06-70/3884-536

Olajfestmények kedvező áron! Lakás avatóra, ünnepre, évfordulóra. Baja, Kígyó u. 5, Herczegh. 06-20/561-2664

NAVIGÁCIÓ eladás, frissítés. +36-70/2001005

Eladók bakelit lemezek, tőzsdei szakirodalom! Telefon: 06-70/346-2819

ÁLLÁST KERES

Füstölésre alkalmas fűrészpor eladó. Érdeklődni lehet: 06-30/903-7901 (AA5838206)

Nagy fém, forrázó teknő, 2 db TS MZ felni eladó. 06-30/335-8417

Idősgondozást vállalok akár eltartási szerződéssel is. 06-70/421-2602

Érett marhatrágya eladó, szállítva Baján. Érdeklődni lehet telefonon: 06-20/442-6680

Három fiókos mélyhűtő eladó. Tel: 06-70/6814697

Gondozást vállalok. Idősét vagy takarítást. 06-20/365-7473

Vékony akác tűzifa 21.000 Ft/m méterben, 22.000 Ft/m3 kuglizva 6-10 cm átmérőig. 6 m3 száraz, vastag akác tűzifa szállítva 174.000 Ft (29.000 Ft/m3). Telefon: +36-70/661-6539 (AA6086527)

24 és 13 tagú aluradiátor szelepekkel és Babetta kismotor eladó. 06-70/3747-446

Bármilyen munkát elvállalok. 06-30/7855406

Vegyes, hasított tűzifa 9500 Ft/m3, akác 13500 Ft/m3, 16000 Ft/m3, 27000 Ft/m3 szállítva. 06-20/505-0048 (AA6369464)

Házi-ház körüli munkát, bevásárlást, betegápolást, takarítást vállalok. 06-70/584-2781

3

Száraz, hasított, kemény tűzifa kiszállítva 9500 Ft/m3. Kalodázva is kapható. Telefon: 06-20/615-1585 (AA6370095) Eladó DSLR fényképezőgép Canon EOS 350d + 18-55 mm IS kit objektív kiegészítőkkel, fotóstáskával 49.990 Ft. +36-20/965-6020

Alkalmi munkát vállalok. 06-30/880-2787

ÁLLÁST KÍNÁL A Külügyminisztérium felhívja a külföldi munkára jelentkezők figyelmét, hogy saját érdekeik védelmében minden esetben előzetesen ellenőrizzék a hirdetések valós tartalmát, a munkaügyi központoknál tájékozódjanak, hogy bejegyzett magánközvetítőről van-e szó, a munkaközvetítőnek ne adjanak pénzt és a munkaszerződést csak akkor írják alá, ha a tartalmát megértették és elfogadják! Az FBH-NP Nonprofit Kft. hulladékszállító gépjárműre rakodót keres, azonnali munkakezdéssel. Jelentkezési feltétel: 8 általános, jó fizikai erőnlét. Jelentkezéseket: a szallitmanyozas@ fbhnpkft.hu vagy a +36203368383 lehet. Autómosóba munkatársat keresünk. Miautómosónk Kft., Érdeklődni lehet: 06-70/432-7151


7

2019. december 16. Ingyenes lomtalanítást vállalok! 06-20/3902781 Vízvezeték szerelést, javítást vállalok. 06-20/8084303 Faállományok feltisztítását vállalom 5 m magasságig motoros magassági ágnyesővel. Erdőtisztítást, tűzifavágást vállalok. 06-70/248-3299

Gurtni csere, új redőny készítése, faredőny javítás hétvégén is, gyors precíz munka. 06-30/900-8159, 06-70/227-6273

GÉPJÁRMŰ RÉGI MOTOROKAT keresek! Simson, Mz, Etz, Jawa, stb. 0620/572 5142.

Tűzifa vágás STIHL-lel Baján és 15 km-es vonzáskörzetében. 06-70/546-3368 Takarítást vállalok. +36-70/617-8871 MŰANYAG-HEGESZTÉS, JAVÍTÁS! Telefon: 06-20/508-6229 DUGULÁSELHÁRÍTÁS! 06-20/9739-432 Angol nyelvoktatás. 06-79/324-498

Az FBH-NP Nonprofit Kft. vaskúti telephelyére gépkocsivezetőket keres hulladékszállító járműre. Feltétel: C, E kat. jogosítvány, GKI. Jelentkezni lehet a szallitmanyozas@fbhnpkft.hu és a 20/336-8383 telefonszámon Az FBH-NP Nonprofit Kft. vaskúti telephelyére diszpécseri munkakörbe munkatársat keres. Feladatok: napi hulladékgyűjtési és szállítási tevékenység megszervezése, lekoordinálása. Logisztikai végzettség előny. Fényképes önéletrajzot a szallitmanyozas@fbhnpkft.hu címre kérjük küldeni. A NI-PA-GÉP KFT. 1 fő vízvezeték szerelésben jártas és 1 fő villanyszerelésben jártas kollégát keres.06-30/180-8727, 06-20/377-1645 Vilberotta Security Kft keres vagyonőröket bajai telephelyre nappalos 12 órás munkarendben. Érdeklődni a 70-323-5429 telefonszámon.

Eladó papír és oldal nélküli 4 tonnás pótkocsi. Ár: 75.000 Ft. 06-70/2777-194

Felhívás! Élelmiszerre vagy tüzelőre, stb. lenne szükségem! 3 gyermekes édesanya. 06-30/728-9292

TANFOLYAM Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/593-2232, www.minervakft. hu (E-000909/2014/A001-A011) Februárban induló képzések: Targoncavezető/Nehézgépkezelő, Személy és vagyonőr. Oktatási Centrum. Tel.: 70/3314406,79/322-629

Fa, műanyag nyílászárók készítése, beállítása, parketta lerakása és egyéb asztalos munkákat vállalunk. Telefon: 06-30/723-3460 LPé-Á Ablak Kft. Fuvarozást vállalok kisteherautómmal. Törmelék, zöld hulladék elszállítását, költöztetést. Baja és vonzáskörzetében. Érdeklődni lehet: 06-70/623-9674 VILLANYSZERELÉS. 06-30/924-2899 Ternák Márton tetőfedő bádogos. Új tetők , teraszok, féltetők készítése, csatornarendszerek kiépítése. Lapostető szigetelése, pala és cseréptetők, épületek, homlokzatok tisztítása, mosása magasnyomású vízzel. Telefon +36-30/958-2331, +36-70/330-6152 Bútorrestaurálás. 06-30/686-9830 Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok rövid határidővel. Telefon: 06-70/390-1557 Autóbérlés! Opel G Astra, Érdeklődni lehet: +36-30/574-3784 Ingyenes lomtalanítás. 06-70/2943-603 Építőipari munkát vállalok! Padlótól a pincéig. Telefon: 06-20/312-5748

Pályakezdő, 25 év alatti kozmetikust keresek. Érdeklődni: 06-70/382-8715 Perfect Beauty Szalon, Nagy Éva E.V. Segédmunkást felveszek. Érdeklődni lehet: 06-30/958-2331 Ternák Márton E.V. Baja területére (Homokváros, Szállásváros) kézbesítőt keresek reklámújság terjesztésére. Juhász Jenő E.V. Telefon: 06-70/222-7877 Részmunkaidős takarítónőt keresek vállalkozásomba munkatársnak. Knapig József 06-30/269-4293 Parkgondozásra, általános karbantartásra jogosítvánnyal rendelkező férfi munkatársat akár nyugdíjast is – keresünk, bajai lakhellyel. Munkavégzés helye: Vizafogó Panzió és Étterem, és Formastúdió Baja. Rugalmas munkaidő, átlag heti 10-15 óra. Foglalkoztató cég: REVITAL Kft. Jelentkezés: forming@t-online.hu címen, telefonos elérhetőséggel.

SZOLGÁLTATÁS SVÉDMASSZÁZS, TALPMASSZÁZS OTTHONÁBAN! Bejelentkezés telefonon lehet: 06-20/5744-999

Tetőfedést, beázások megszüntetését, kőműves munkálatokat vállalok! 06-20/31257-48 Sírkőtisztítást, javítást vállalok! Érdeklődni lehet: 06-20/31-25748 Sírkő restaurálást vállalok! Érdeklődni lehet: 06-20/3387-407 Kőműves munkát vállalok! Érdeklődni lehet: 06-20/338-7407 Ácsmunkát vállalok! Tetőjavítás, tetőfelújítás, új tető, bádogozás, teraszok, egyéb tetőmunkák kivitelezése. 06-70/3892424

Földutak javítása, területegyengetés, gréderrel. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/334-6454

Utánfutó 280x180 ponyvás 750 kg. Érdeklődni lehet: 06-30/9162-607

Fuvarozás traktorral, 3,5 t billenős pótkocsival. 06-70/334-6454

MTZ-50 törzskönyves 500.000 Ft, MTZ-80 műszakíztatható 550.000 Ft, homlokrakodó 350.000 Ft. 06-20/9166-777

Ágdarálás ipari géppel 15 cm vastagságig. 06-70/334-6454

Hintók eladók. 06-70/376-2739

Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalunk rövid határidővel. Telefon: 06-20/435-0897 Autóbérlés! Megbízható, kis fogyasztású, napi használatra alkalmas személyautó bérelhető. 06-30/399-6459 BALÁZS REDŐNY! Műanyag és faredőnyök, szúnyoghálók készítése, javítása 24 órán belül, hétvégén is. 06-70/374-3864

A U T Ó B É R L É S ! ! ! Kis fogyasztású, megbízható autók már napi 3.500 Ft-tól, kaució nélkül. Telefon: +36-20/340-4169

Vállalok, külső-belső kőműves munkát, burkolást, térkövezést, gipszkartonozást, homlokzati hőszigetelést és mindenféle bontásokat. Telefon: 06-20/420-8610

T E H E R A U T Ó B É R L É S ! 3,5 t össztömegű dobozos kisteherautó, kulturált raktérrel és magyarországi pályamatricával bérelhető. Telefon: 06-20/340-4169

Új redőnyök készítését, régiek javítását vállalom rövid határidőn belül, kedvező áron. Szúnyogháló ablakra, ajtóra. Hétvégén is! Telefon: 06-20/384-1122

DUGULÁSELHÁRÍTÁS 0-24-ig! BONTÁS NÉLKÜL GARANCIÁVAL! CSATORNABEKÖTÉS! GYORS KISZÁLLÁSSAL, HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON IS! Vezetékes telefonról 06-20/383-9040

TETŐÁTRAKÁS-TETŐSZIGETELÉS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁS-KŐMŰVES MUNKÁK ÉS TELJESKÖRŰ INGATLANFELÚJÍTÁS HÉTVÉGÉN IS. INGYENES FELMÉRÉSSEL. 06-70/354-7171 REDŐNYSZERVIZ! Gurtni csere, redőnyök javítása, készítése. Szúnyogháló ablakra, ajtóra. Hétvégén is! Telefon: 06-20/223-6343 Redőny, reluxa, harmonikaajtó, szúnyogháló készítése, javítása. Hétvégén is. 06-20/5812984 Redőnyszerviz! Redőny, reluxa, harmonikaajtó, szúnyogháló készítése, javítása. Hétvégén is. 06-20/444-7080

ÁLLAT Nagysúlyú hízó eladó! Lefoglalható! 06-20/5017898 Törpemalac eladó. 06-30/887-9326 4 db 180-230 kg körüli hízók eladók. Érdeklődni: +36-30/590-6665 Nagy súlyú hízó eladó. Érdeklődni: 06-70/5897370 Hízók, malacok eladók. 06-20/483-7690 Hízók vannak eladók 170-190 kg közötti. 06-20/9369-004 Hízó eladó. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/425-8275 Választási malacok eladók. Érdeklődni lehet telefonon: 06-20/211-9833 Választási malacok eladók illetve szilveszteri malac rendelhető. Érdeklődni: 06-30/811-9521 Vágó 3 éves üsző eladó. 06-30/548-1898 Anyabirka, vemhes 30 db, valamint egytengelyes nagy pótkocsi eladó. 06-70/539-8277

TÁRSKERESÉS 40-50-es hölgyet keresek. Telefon: 06-30/3075689 Kikapcsolódás! 06-30/728-9292 Független férfi társat keres. 06-70/584-2781 Kikapcsolódás! Telefon: 06-20/556-2765

FELHÍVÁS

Szúnyogháló, redőny, reluxa, harmonikaajtó készítése, javítása hétvégén is. 06-20/2328159

Jó nevű tehermentes BT. ingyen! 06-70/4515515

Svéd és relax masszázs. Érdeklődni lehet telefonon: 06-70/2084-887

Baján keresek egy női, fekete Csepel kerékpárt. 06-30/785-5406

Szociális gondozó és ápoló és SZAKÁCS képzésre várunk munkanélkülieket és egyéni fizetőket. Oktatási Centrum. Tel.: 79/322-629 Boltos képzésre még jelentkezni lehet december 13-án 1 órakor 3 hónap X 29 EFt – Még rövidített képzés. Oktatási Centrum Baja, Szent Antal u. 23/B. 70/331-4406, 30/370-4185


HȩP[MȩRGUHCNKPCRVȡTCVЯ )P[PUULÏQFLCǮM FHZFEJ GÏOZLÏQFTGBMJOBQUÈSSBM ÚSWFOEF[UFTENFH T[FSFUUFJE

$4&3+²4 3$3Ë5‡Ë5Ï6=(5

RVȡTCM CUPC RNȲM PC JCVȡTKFʃ

$TFSKÏT+Ø[TFGFW

%ÅNÅV PHJKLWWNDU½FVRQ\L ØQQHSHNHWÅVVLNHUHV EROGRJÖMÅYHW NÉY½QXQN

"LÏQFLJMMVT[USÈDJØL

#LȡPFȩMQ\\GI[GFK

T[ÏMFTWÈMBT[UÏLB

#BKB %Ø[TB(ZÞUt5FM 'BYt&NBJMDTFSKFTOZPNUBUWBOZ!HNBJMDPN 8FCÈSVIÈ[XXXDTFSKFTQBQJSIV   /ZJUWBUBSUÈT)1 JH 4[ JH

$XWyERQWy

)25*$/20%Ð/ 9$/Ð.,921É6

SÏHJWBHZSPODTBVUØÈUWÏUFM UFMKFTLÚSǻPLNÈOZJSPEBJ àHZJOUÏ[ÏTTFM T[ÈMMÓUÈTTBM 

N| O W V p J P H Q W H V H Q 

3PODTBVUØKÈUBMFHNBHBTBCC OBQJÈSPOGFMWÈTÈSPMKVL $XWRIUDQFHNIW 6]HJHG'tV]OHWX +tYMRQEiUPLNRU

.ULV]WXV6]HUHWHWH(J\Kg] ÅeVPRQGDQpNLN(OPHQYpQHV]pOHVYLOiJUD KLUGHVVpWHND](YDQJpOLXPRWPLQGHQWHUHPWpVQHN $]RNDWSHGLJDNLNKLV]QHNLO\HQMHOHNN|YHWLN %HWHJHNUHYHWLNNH]HLNHWpVD]RNPHJJ\yJ\XOQDNµ 0iUNHY

(POpNH]pV

-LP6DQGHUVUH

9HQGpJQN6DUDK6DQGHUV DNLLPiGNR]LNDEHWHJHNpUW

0iUYiQ\WHUHP MDQXiU KpWIĘ yUD $UpV]YpWHOLQJ\HQHV

&-,½-5½;Ã/,

*30%«/,7«3)"5»"/ '&#36«3)»5»- Á+)&-:3&,½-5½;*,"

#&-7«304#"/

5*4;5&-&55&-7«3+6,507«##3"*4)*3%&5Ʈ*/,&5

Profile for szuperinfo

Baja 2019.12.16  

Baja 2019.12.16