Page 1

."(«/3&/%&-²4 %3 .«3,64 .«3*" #BMFTFUJ PSUPQÏE TFCÏT[ .BOVÈM UIFSBQFVUB DTPOULPWÈDT

-ÚLÏTIVMMÈN UFSÈQJB 5FSNÏT[FUHZØHZÈT[

3FOEFM , $T I

EFDFNCFS 997***

-ÈUÈTFMMFOǮS[ÏTSF LÏSKFO JEǮQPOUPU

#JPGMFY "DUJWF LPOUBLUMFODTÃL

%S $TJMJDT (BCSJFMMB

T[BLÏSUǮ LF[FLCǮM ѽ

-JQPLBUJUZ "OFUU

'U DTPNBHUØM

T[FNÏT[PSWPT

PQUPNFUSJTUB

" LPDLÈ[BUPLSØM PMWBTTB FM B IBT[OÈMBUJ ÞUNVUBUØU MÈUT[FSÏT[ NFTUFS WBHZ LÏSEF[[F NFH LF[FMǮPSWPTÈU

#\ ȡT C $KQͤGZ #EVKXG U\HȩTKMWU FD QU JCXK MQPVCMVNGPEUȩTG XQPCVMQ\KM C VȲTKMWU JCXK MQPVCMVNGPEUG ȡTC GVVʃN GNVȩTʃ NGJGV

#\ CMEKȲ Mȵ\ȵVV ȩTXȩP[GU C MȩU\NGV GTGLȩKI #\ CMEKȲDCP TȩU\V XGXʃ VGTOȩMGM $KQͤGZ #EVKXG FD $KQͤGZ #EVKXG VQTKE FD FQDQ\ $KQͤGZ #EVKXG JCXK MQPVCMVNGPEUG XȡUȡTNȡUC GUGVȩP FD $KQͤGZ MG\FʃEUQOCI LȡT CLȡPFȩMDC OGN[PGM VCTVCNOC RȡT $KQͤGZ #EVKXG JCXK MQPVCMVNGPEUG FD $KQͤGZ #EVKXG ȡRQNȲHQN[CFȩM ON FD CLȡPFȩM PGU\GU\GT # MG\FʃEUQOCI C U\GOXK\UIȡNCV ȩU C MQPVCMVNGPEUG KNNGU\VȩU ȡTȡV PGO VCTVCNOC\\C #\ CMEKȲ OȡU MGFXG\OȩP[GMMGN CLȡPNCVQMMCN PGO ȵUU\GXQPJCVȲ 6QXȡDDK TȩU\NGVGM C\ ȹ\NGVDGP ȩU C\ QRVKEPGV JW YGDQNFCNQP # MQPVCMVNGPEUȩM I[ȲI[ȡU\CVK UGIȩFGU\Mȵ\ȵM C\ ȡRQNȲHQN[CFȩM QTXQUVGEJPKMCK GU\Mȵ\ $+1

.)7

"[ BLDJØ JEǮUBSUBNB F[FO CFMàM B LÏT[MFU FSFKÏJH ÏSWÏOZFT

- J Q P 0 Q U J L B Ï T L J U È S V M B W J M È H

/ZJUWBUBSUÈT ) 1 4[P

#"+" $[JSGVT[ ' V

GC DPN MJQPPQUJLBCBKB XXX MJQPPQUJLB IV

."44;Ʈ3 )«;)0; .&(:

#JMMFOǮ T[FLDJPOÈMU JQBSJ HBSÈ[T LBQVL VUDBJ ÏT LFSULBQVL NJOEF[FL NPUPSJ[ÈMÈTB

3,12.., +»UÃL BK»OEÃLCPMU

.DUiFVRQ\L yULiVL iUXYiODV]WpNiEyO LFEWF[Î »SPO LÇO»MKB

FMFNFT ÃT IBHZPN»OZPT K»UÃLPL QMÖTT GJHVS»L NFTFLÐOZWFL QV[[MF L U»STBTK»UÃLPL CBC»L CBCBLPDTJL CBCBCÔUPSPL

BVUÍQ»MZ»L WBTVUBL NBLFUUFL ÃQÇUÎK»UÃLPL +ÃHWBS»[T UFSNÃLFL ÍSJ»T LPOZI»L LÃT[TÃHGFKMFT[UÞ K»UÃLPL .BODT ÞSK»SBUPT UFSNÃLFL 'JTIFS 1SJDF CBCBK»UÃLPL

*OHZFOFT GFMNÏSÏT HBSBODJB :GKCå @ÞR C>L& #"+" 4[BCBETÈH V 5FM

.PCJM

$ N¦SHN LOOXV]WU FL°N

#"+" 5­5) , -. / 6

%PCSJCÈO #PUPOE "OESÈT F W

*EǮQPOU FHZF[UFUÏT

)ÓWØT[ÈN LJKFM[ÏT OÏMLàMJ IÓWÈTPLBU OFN GPHBEPL

É58+É=

3FEǮOZÚL SFMVYÈL IBSNPOJLB BKUØL T[BMBHGàHHÚOZÚL OBQFMMFO[ǮL T[ÞOZPHIÈMØL SPMFUUÈL 7ÈMMBMKVL QBOFMQSPHSBNPT MBLÈTPL UFMKFTLÚSǻ SFEǮOZ JMMFUWF T[ÞOZPH IÈMØ T[FSFMÏTÏU LFEWF[Ǯ ÈSPO

ÚEAF<=R=C B9NáLÞK9Ê

7ÈMMBMLP[ØJ FOHFEÏMMZFM T[BLJSÈOZÞ WÏH[FUUTÏHHFM SFOEFMLF[Ǯ GÏSö NBTT[ǮS TWÏE SFMBYÈDJØT ÏT UBMQNBTT[È[TU OZÞKU PUUIPOÈCBO

/$.%(5(1'(=e6,

ÉUQ\pNROiV pV NDSXWHFKQLND

%DORJK ,VWYiQ H Y

#"+" ²4 70/;«4,½3;&5&

5FMFGPO

%$-$

#"6'-&9 ,'5

%DMD +DWiU X 1\LWYD . 3 6]R 9 +e7)Ŋ =É59$

./ 0$&(17 .)7

)IJ7 65( 237,0$/,= /7 ./ 0 .

)ijWV¸Q NO¯P£YDO + WDULID LJ«Q\HOKHWē £UDPV]ROJ£OWDWµWµO ¯J\ R& IRNLJ I«O£URQ WXGV] IijWHQL

&-"%» */("5-"/

7BTLÞU /BHZLÚ[TÏHJ ½OLPSNÈOZ[BU QÈMZÈ[BU ÞUKÈO ÏSUÏLFTÓUÏTSF NFHIJSEFUJ B 7BTLÞU 4FHFTWÈSJ V T[ ÏT IST[ BMBUUJ JOHBUMBOU 5FMFLOBHZTÈH N QJODF N GÚMET[JOU N UFUǮUÏS N

"[ JOHBUMBO QÈMZÈ[BUJ BMBQÈSB 'U " QÈMZÈ[BU CFOZÞKUÈTJ IBUÈSJEFKF EFDFNCFS ØSB " SÏT[MFUFT QÈMZÈ[BUJ LJÓSÈT T[FNÏMZFTFO ÈUWFIFUǮ B 7BTLÞUJ ,Ú[ÚT ½OLPSNÈOZ[BUJ )JWBUBM 7BTLÞU ,PTTVUI - V T[ T[ JSPEÈKÈCBO NVOLBOBQPLPO o ØSB LÚ[ÚUU 5PWÈCCJ JOGPSNÈDJØ 7BTLÞUJ ,Ú[ÚT ½OLPSNÈOZ[BUJ )JWBUBM 'SJFESJDI "UUJMB àHZJOUÏ[Ǯ 5FM F NBJM UFMFQVMFT WBTLVU!HNBJM DPN

.ƻ4;",* 7*;4(" &3&%&57*;4(«-"5 5"$)0(3«'7*;4(«-"5

%S #FLF ;TPMU

GàM PSS HÏHÏT[FUJ T[BLPSWPT

."(«/3&/%&-²4&

#BKB %ÏSJ ' TUOZ B 3FOEFMÏTJ JEǮ ) 4[F #FKFMFOULF[ÏT

#BKB #PLPEJ ÞUJ 3FQUÏS 5FM

DXWyV]HUHOpV PŷV]DNL YL]VJiUD IHONpV]tWpV DNNXPXOiWRU HODGiV

)«;5"35«4*(²1 4;&37*;

IǻUǮHÏQ NPTØHÏQ NPTPHBUØHÏQ WJMMBOZUǻ[IFMZ SVIBT[ÈSÓUØHÏQ KBWÓUÈT

+BWÓUÈT FTFUÏO EÓKUBMBO LJT[ÈMMÈT

(PLM +Ø[TFG

(MPCÈMQSBYJT #U

'PSNB HZFSUZÈL 'U EC UØM 'U EC ,BSÈDTPOZJ QPIBSBT JMMBUHZFSUZÈL 'U EC 'U EC 'U EC 'U EC ,BSÈDTPOZJ MFEFT EÓT[QÈSOÈL 'U EC "[ BLDJØ EFDFNCFS UǮM EFDFNCFS JH F[FO CFMàM B LÏT[MFU FSFKÏJH EDMD UXFN ]XFN

,MJNBDFOU 1MVTT ,GU

" LÏQFL JMMVT[USÈDJØL

,BSÈDTPOZJ HZFSUZÈLSB ÏT QPIBSBT JMMBUHZFSUZÈLSB LFEWF[NÏOZ

70/­)030( $&/536.

*/(:&/&4 '&-4;&3&-²4 #BKB ,FMFUJ LSU

ZZZ JOREDOSUD[LV KX

$ %DMDL 5HSWpUL 9L]VJDEi]LVXQNRQ 0(*.(='7h.

Ò-

$7É6 6=2/*É/7

t BVUØCVT[ T[HL UHL GVUØNǻCFÈMMÓUÈTÈU t WPOØIPSPHSB T[FSFMIFUǮ t BVUØCVT[ T[HL UHL USBLUPS HVNJBCSPODT )&$, 1"$, T[ÈMMÓUØSÈDT T[FSFMÏTÏU HVNJBCSPODT UÈSPMÈTÈU GPSHBMNB[ÈTÈU

,URGD EHPXWDWyWHUHP %DMD 'HiN ) X $ YROW J\HUHNNyUKi]]DO V]HPEHQ 1(0 D VDURNLURGD

,¨T[FOM¨U JH


EFDFNCFS

/ÈMVOL IJSEFUÏTÏU GFMBEIBUKB BLÈS B[ PST[ÈH FHÏT[ UFSàMFUÏSF

' * ,

, , %

7&307"- GFMLBSPT WÏSOZPNÈTNÏSǮ .*$30-*'& /&# # LPNQSFTT[PSPT JOIBMÈUPS

0.30/ WÏSOZPNÈTNÏSǮ

.*$30-*'& #1 " $-"44*$ WÏSOZPNÈTNÏSǮ

.*$30-*'& ') NFMFHÓUǮ QÈSOB

m, , ! 3 P * Č % (ZØHZÈT[BUJ TFHÏEFT[LÚ[ ÏT PSWPTJ NƆT[FS T[BLà[MFUFL

#BKB 5ÈODTJDT . V #ÈDTLB «SVIÈ[ VUDÈKB

5FM GBY .PCJM /ZJUWB UBSUÈT IÏUGǮ QÏOUFL T[PNCBU WBTÈSOBQ [ÈSWB &CÏEJEǮ ØSÈJH

#BKB %FÈL ' V ÏT B $[JSGVT[ ' V TBSPL 3BVTDI LFSÏLQÈSCPMU NFMMFUU

5FM /ZJUWB UBSUÈT IÏUGǮ QÏOUFL T[PNCBU WBTÈSOBQ [ÈSWB

03704* 7²/:&, #&7«-5«4" $GYHQWL JRQGRODWRN .HOO D] DGYHQW KRJ\ D V]HUHWHW PHOHJpUH MREEDQ ¿J\HOM QN PiU YpJUH ,VWHQ PHJPHQW KLV] )LiW N OGWH PHJYiOWyXO V )HOp D] HJpV] 9LOiJ IRUGXO NDUiFVRQ\ N|]HOHGWpYHO $] gU|N *\HUW\D QHP pJ HO ,VWHQ V]HUHWHWH QHP DSDG V D /pOHN WHWWHLEĘO FVDN My IDNDG

$ NDSFVRODWRN D] HJ\PiVUD WDOiOiV DPL LJD]iQ IRQWRV $] QQHSOpV D] DMiQGpN QHP PiV FVDN HJ\ ~W KRJ\ D GROJRV KpWN|]QDSRNEyO NLV]DNDGYD OHKHWĘVpJ QN OHJ\HQ D OHJQHPHVHEE IHODGDWUD KRJ\ V]HUHVV QN V D WiUVXQN LV V]HUHWKHVVHQ

,FSFTTF GFM JSPEÈOLBU #BKB 0SPT[MÈO V 5FM

#BKB "MLPUNÈOZ V

"[ ",$*» UǮM WJTT[BWPOÈTJH ÏSWÏOZFT

/HVHUIpQ\ .IW

237,.$

#BKB ÏT 7PO[ÈTLÚS[FUF

%DMD (ÑWYÑV X 7HOHIRQ r 1\LWYD + 3 6]R K LJ

,JBEØ *OGP 7 4FSWJDF ,GU 5FM /ZJUWB UBSUÈT ) $T ØSÈJH 1 ØSÈJH 4[P 7 ;ÈSWB F NBJM CBKB!T[VQFSJOGP IV 'FMFMǮT LJBEØ *OGP 7 4FSWJDF ,GU #BKB 0SPT[MÈO V

16 6 - Ȇ < . + 5 4 Ȇ Ȇ / ' Ȏ-4 6+(1 /7. ).'0%5 ' /Ȟ8 5<'

'FMFMǮT àHZWF[FUǮ %S 4[ǻDT +VEJU

JH

FS 7 M EFDFNC ZFT . / / 8 1 FS Uå JH ÃSWÃO C Ã FSK DFN EF LÃT[MFU B M Í J Ö D M L F "[ B F[FO C

²8C

'FMFMǮT T[FSLFT[UǮ 7VJUZ 4ÈOEPSOÏ

-4'

ã * 3 , 2 , P * Č

* * / %

,85 4&/" 5 3/& 5 (. &

1118-4&/" 8 $ , .)%8"/ -4&/" 8!3/& H!' #&8 )'

50 ,- -%Č. . %5% *" .ĉ% 5 /!ĉ, 5§%-4 , )&. (6 45 ,%á )%5 & ..8

'U 1\LUDWL *iERU

)' Ȟ8' < ' / # -% + ȗ 5 2 0# 5 + ȗ4+Ȇ

5ÚSEFMÏT "SDVMBU /ZPNEB ,GU 'FMFMǮT WF[FUǮ $TVWÈS ;PMUÈO

LJWÃUFM 4IPQBSE

/ZPNEB "%$ )VOHBSZ ,GU

JH

FS 7 M EFDFNC ZFT . / / 8 1 FS Uå JH ÃSWÃO C Ã FSK DFN EF LÃT[MFU B M Í J Ö D M L F "[ B F[FO C

²8C

5

1. ' 06 4 '%1 0%5Ȏ-4 7 . $ ' . ) Ȟ8' <'/

/8

5FSKFT[UJ +VIÈT[ +FOǮ F W

.FHKFMFOJL QÏMEÈOZCBO #BKB #ÈDTBMNÈT #ÈDTCPLPE #ÈUNPOPTUPS $TÈUBMKB $TÈWPMZ %ÈWPE ²STFLDTBOÈE 'FMTǮT[FOUJWÈO (BSB )FSDFHT[ÈOUØ /BHZCBSBDTLB 4àLÚTE 4[FSFNMF 7BTLÞU -BQ[ÈSUB T[FSEB ØSB *OUFSOFU XXX T[VQFSJOGP IV 1BOBT[ÈWBM B #ÈDT ,JTLVO .FHZFJ #ÏLÏMUFUǮ 5FTUàMFU ,FDTLFNÏU «SQÈE ,SU CLNLJL!NBJM EBUBOFU IV IP[ GPSEVMIBU

JH

C CFS 7 ² 8 M EFDFN ZFT 1/. å ÃO

U SW FS JH Ã FNC FU FSKÃ D F E [M T Ã MÖM B L LDJÍ F "[ B F[FO C

" LJBEØ FMǮ[FUFT FOHFEÏMZF OÏMLàM B MBQCBO NFHKFMFOU IJSEFUÏTFLFU GFMIBT[OÈMOJ UJMPT " LJBEØ B[ FMGPHBEPUU NFHSFOEFMÏT BMBQKÈO ÈUBEPUU IJSEFUÏTFL UBSUBMNÈÏSU B[PL WBMØ EJTÈHÈÏSU IBSNBEJL T[FNÏMZOFL PLP[PUU KPHTÏSFMFNÏSU GFMFMǮTTÏHFU OFN WÈMMBM OFN LÚUFMFT PMZBO UÏOZFLFU WBHZ LÚSàMNÏOZFLFU LFSFTOJ BNFMZFL KPHFMMFOFT UFWÏLFOZTÏH GPMZUBUÈTÈSB VUBMOBL B[ F[[FM LBQDTPMBUPT KPHWJUÈLCØM LFMFULF[Ǯ LÚWFULF[NÏOZFLFU ÏT IÈUSÈOZPLBU B NFHSFOEFMǮSF IÈSÓUKB

4[FNÏT[FUJ T[BLPSWPTJ SFOEFMÏTSF JEǮQPOUFHZF[UFUÏT T[FNÏMZFTFO WBHZ UFMFGPOPO %S ,ÚWFDT «HOFT LFEE ØSÈJH T[FSEB ØSÈJH

%S #PHÈS +VEJU DTàUÚSUÚL ØSÈJH

%S $TVQJUZ .BHEPMOB IÏUGǮ ØSÈJH HZFSFLT[FNÏT[ T[BLWJ[THÈWBM JT SFOEFMLF[Ǯ T[BLPSWPT

%S (BMBNCPT .FMJOEB QÏOUFL JH SFOEFM CFKFMFOLF[ÏT BMBQKÈO

T[àMÏT[FUJ OǮHZØHZÈT[BUJ QT[JDIPT[PNBUJLVT ÏT T[FYPMØHJBJ

."(«/3&/%&-²4 LFEE JH #BKB +FMLZ UÏS +FMLZ "OESÈT T[PCPSSBM T[FNCFO

3FOEFM %S 4[MVIB (ZVMB GǮPSWPT T[BLTQFDJGJLVT IJQOPUFSBQFVUB

&-"%»

CJP GPHZØLÞSB

)BTQBE EC LH TÞMZ[Ø * È 'U

*/(:&/&4 OǮHZØHZÈT[BUJ UBOÈDTBEÈT

²SE

'PHZÈT HBSBOUÈMU

LPSMÈUMBO ÏUFMGPHZBT[UÈT NFMMFUU


EFDFNCFS


4

2019. december 09.

Apró INGATLAN

Ingatlanközvetítés, hitelügyintézés, energetikai tanúsítvány! Czakó Ingatlaniroda Baja, Tóth Kálmán utca 11/b. Telefon +36-70/334-9443, weblap: www.czako.ingatlanok.hu Baja-Érsekcsanád között vízparti nyaralót vásárolnék. Érdeklődni lehet: 06-20/4529-939 Érsekcsanádon családi ház tiszta udvarral, kerttel eladó! Ir: 7,6 MFt. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-20/519-5531 Baja belvárosi 1 szobás lakás eladó. Telefon: 06-20/4766-085 Egyszobás udvari házrész eladó. Érdeklődni lehet: 06-70/372-5890 Belváros közeli egy hálószobás modern, első emeleti, berendezett társasházi lakás gépkocsi beállóval eladó. Irányár: 16.5 MFt. Érdeklődni: 06-30/3171921 Bácsbokodon kis kertes családi ház, fizetési kedvezménnyel sürgősen eladó a Liget u. 43 alatt. Érd.: 06-70/883-4912 Kis családi ház Aldi közelében eladó, 15,5 MFt. Érdeklődni lehet telefonon: 06-70/456-6675, 06-70/379-5914

Ház eladó Bácsbokod, Rákóczi F. 16. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-20/402-0589

Baján felújítandó kis ház nagy kerttel eladó. Érdeklődni lehet telefonon: 06-20/2700-136

Sükösd központjában családi ház eladó. Érdeklődni lehet: 06-70/3336314

Dávodi Klágya I-en horgásztanya eladó, 60 nm +20 nm melléképület. 06-20/330-3803, 06-20/544-2686

II. emeleti 2 szobás, 53 nm-es lakás eladó, karbantartott. Családi ház csere is érdekel. 06-20/224-0418

Baján a Horgász u-ban 4 em. 2 szobás felújított lakás eladó. Érdeklődni: 06-20/5799-218

Eladó Baján a Klapka lakótelepen, 1 szobás, 28 nm-es, 2. emeleti, jó állapotú, egyedi gázfűtéses lakás. 06-20/5677-283 Bátmonostoron Ady u. 15 sz. négy szobás, gázfűtéssel, családi ház sürgősen eladó. I.á: 6 MFt. 06-30/2381399 Vaskúton csendes utcában nagyméretű szerkezetkész családi ház eladó. 16,9 MFt. Telefon: +36-20/3332823 Baján felújított családi ház eladó. Telefon: 06-70/305-8676 Német partnereim részére keresek családi házat, tanyát, nyaralót. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 30/282-9225. FöLD - KErT - TELEK

Szántóföldet Bérelnék Bácsbokod 15km-es körzetében hosszú távra. 0620/431-7118 Dunafalván 2000 nm zárt kert eladó. telefon: 06-79/422-274 Eladó Baján a Jánoshalmi út mellett 1600 nm hobbikert. Városi víz és villany a telek mellett. Ir.á: 850.000 Ft. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/2777-194 Eladó 6 ha terület, rajta 14 éves akácerdő, napelem parknak is alkalmas, villanyhálózat keresztezi. 18 MFt. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/2777-194


EFDFNCFS

.BSUPO "OHÏMB & 7

ã * * *

' # à , > 3 EFDFNCFS UǮM EFDFNCFS JH ,ÚOUÚT QJ[TBNB IÈMØJOH GFIÏSOFNǻ IBSJTOZB TUC

LFEWF[NÏOOZFM

,BSÈDTPOZSB MFQE NFH LFEWFTFEFU T[FSFUUFJEFU &[U ÏSEFNFT NFHOÏ[OFE " LFEWF[NÏOZ B LÏT[MFU FSFKÏJH ÏSWÏOZFT ÏT B[ BLDJØT UFSNÏLFLLFM OFN WPOIBUØ ÚTT[F 3ÏT[MFUFL B[ à[MFUCFO

"OHJT 'FIÏSOFNǻ à[MFU #BKB ,PTTVUI - V ] XXX BOHJTGFIFSOFNV IV "OHJT'FIFSOFNV6[MFU "OHJT'FIFSOFNV8FCTIPQ BOHJT@GFIFSOFNV


6

2019. december 09. Gázpalackot vásárolnék /oxigén, acetilén, PB, stb./ Tel.: 06-20/2598656 VáSároLoK MINDEN BÚTORT, TOLLAT, HANGSZERT, PÉNZT, IRATOT, KÖNYVET, FESTMÉNYT, EZÜST, BRONZ DÍSZTÁRGYAKAT, ÉKSZERT, ARANYAT, HERENDIT, MINDEN SZOBROT, ÍRÓASZTALT, VITRINT, KITÜNTETÉST. PÁPAI VILMOS, BAJA, ATTILA U. 25. 06-70/771-9113, 06-30/5461737, 06-20/403-0719 Széchenyi kártyát átveszek. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/427-4243 Veszek magas áron dunnákat, párnákat. Mindenféle hagyatékot. Telefon: 06-20/9192-659 Gyors pénz!!! Hagyatékból megmaradt öreg bútorokat, asztalokat, székeket, fotelokat, ládákat, padokat, polcokat, dunnákat, párnákat, zománcokat, régi ajtókat, ablakokat, gyalupadokat, bicikliket, motorokat, autókat megvásárolok. Teljes lomtalanítást vállalok!!! 06-70/612-6025 Szarvasagancsot vásárolok. Telefon: 06-70/294-3603

ALBÉrLET

ÜzLETHELyISÉG

Kiadó 2 vagy 3 szobás lakótelepi lakást keresek hosszú távra. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-30/849-6595

Szeremle, Fő u. 33 szám alatt lévő élelmiszer bolt és a mellette lévő, külön álló raktárhelyiség, amelyek irodának is kialakíthatók, kiadók. Telefon: 06-30/677-5789, 06-30/677-5786

Baján a Klapka lakótelepen 3 emeleti, részlegesen bútorozott, 2 szobás lakás hosszútávra kiadó. Bérleti díj: 50000 Ft +rezsi+közös költség. 1 havi kaució szükséges. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-30902-6151 A Nagy István u. 1-ben földszinti, 2 szobás, felújított lakás hosszú távra kiadó. 06-30/459-5358 Bp. 14 ker. albérlet kiadó. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-30/9435-991 Alvégen 33 nm-es 1 szobás, komfortos utcai házrész kiadó. Érdeklődni: 06-70/381-0339 Baján a Klapkán 1 sz. lakás kiadó. Érdeklődni lehet 06-79/324-311 Nagy István u. 1-ben földszinti 2 szobás, felújított lakás hosszútávra kiadó. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-30/459-5358 68 nm-es lakás a Városkapuban januártól kiadó. Érdeklődni: 06-30/5353261 Tanyán albérlet kiadó a köves út mellett. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/455-4668

Baján a belvárosban üzlethelyiség eladó a Déri sétány 1-3-as szám alatt. Érdeklődni a 06-20/236-1438as telefonszámon lehet. Baján a Kossuth utcában 16 m2-es üzlethelyiség (új elektromos áramkörrel) hosszútávra kiadó! Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: +3670/2002380 ÜDÜLÉS

Kiskunmajsán az üdülőövezetben építési telek (490 m2) eladó. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 78/600597 BúTor - LAKBErENDEzÉS

Költözés miatt használt bútorok olcsón eladók. 3 db ágyneműtartós heverő, 2 db rekamié, szekrénysor, íróasztal, konyhaszekrény mosogatóval. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-30/415-8460 KErES

Vásárolok spalettákat, bolti sokfiókos szekrényeket, hastokot, mángorló asztalt, dunyhákat, párnákat, komplett hagyatékot veszek. Palkó. 06-30/9757-900 Vásárolok mindenféle régiséget, spalettákat, disznóvágási dolgokat, dunyhákat, párnákat és komplett hagyatékot! 06-30/738-3457 régi szódásüvegeket vásárolok! Telefon: 06-20/422-6237 LAKAToS-, bádogos- és esztergagépeket vásárolunk. 06-70/624-5475

Mozgássérültnek négykerekű elektromos kocsi, 1 db 500 lit. és egy 400 lit. láda, motor nélküli ingyen elvihető. 06-79/325-085 Eladó 2 db 100 l, 1 db 200 l, 1 db 350 literes műanyag kád, 1 db teatűzhely fél áron. 06-30/661-6924 Száraz, vastag, hasított, kemény tűzifa kiszállítva 9500 Ft/m3. Érdeklődni lehet telefonon: 06-20/615-1585 (AA6370095) Száraz, vastag, hasított, kemény tűzifa kiszállítva 9500 Ft/m3. Érdeklődni lehet telefonon: 06-20/615-1585 (AA6370095) olajfestmények kedvező áron! Lakás avatóra, ünnepre, évfordulóra. Baja, Kígyó u. 5, Herczegh. Érdeklődni lehet: 06-20/561-2664 Villanybojler átfolyós 10 l, Héra gázkandalló, tükrök többféle, Zsolnai vázák, étkészlet kalocsai 6 személyes. Telefon: 06-30/263-2843 Termelői fehér bor, 200 Ft/l. Érdeklődni este:06-20/248-1175 Eladók bakelit lemezek, tőzsdei szakirodalom! Érdeklődni lehet telefonon: 06-70/346-2819

Szénabálát keresek állataimnak bajai átvétellel 30/928-5041

Babakocsi, sparhet, új üstház, 80 L bogrács+fedővel, zománcos. Telefon: 06-20/2526-988

KíNáL

Nagy fém, forrázó teknő, 2 db TS MZ felni eladó. 06-30/335-8417

Eladó megkímélt állapotban lévő női mountain bike kerékpár, sok extrával. 06-70/38-84-536 NAVIGáCIÓ eladás, frissítés. Érdeklődni lehet: +36-70/200-1005 Füstölésre alkalmas fűrészpor eladó. Érdeklődni lehet: 06-30/903-7901 (AA5838206) Eladó páraelszívó (garanciális), hűtőszekrény, gázfőző lap (4 rózsás), zuhanytálca (új). Érdeklődni lehet: 06-30/435-6124 Vékony akác tűzifa 21.000 Ft/m3 méterben, 22.000 Ft/m3 kuglizva 6-10 cm átmérőig. 6 m3 száraz, vastag akác tűzifa szállítva 174.000 Ft (29.000 Ft/m3).Telefon: +36-70/661-6539 (AA6086527)

GArázS

régi Simson motorkerékpárt, cementlapot, zománcos babakádat vásárolok. 06-30/9556-766

Érett marhatrágya eladó, szállítva Baján. 06-20/442-6680

Petőfi-szigeten csónakgarázst vásárolnék. Érdeklődni lehet telefonon: 06-20/452-9939

Lomtalanítás, ingyenes hagyatéki lakásűrítés takarítással. Érdeklődni lehet telefonon: 06-30/522-2476

Autógarázs eladó a Dózsa György út elején. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/671-4448

régiséget, hagyatékokat vásárolok. Biegl György. Érdeklődni lehet az alábbi telefon on: 06-30/687-7700

Száraz akác tűzifa kuglizva, szállítva 29.000 Ft/m3, nyár tűzifa 16.000 Ft/m3, szállítva. Telefon +36-70/222-5078 (AA6086527) Kukorica és szalma eladó. Érdeklődni lehet: 06-70/327-8200

Tűzifaszállítás. Akácfa 13000 Ft/m3, vegyes, kemény 9500 Ft/ m3, hasítva, szállítással. Telefon: 06-20/626-6267 (AA6369464) Szalagfűrész 500-as és hasító gép eladó. 06-30/742-5883 áLLáST KErES

Idősgondozást vállalok akár eltartási szerződéssel is. 06-70/421-2602 Takarítást vállalunk! Érdeklődni lehet 06-20/280-2772-es telefonszámon áLLáST KíNáL

A Külügyminisztérium felhívja a külföldi munkára jelentkezők figyelmét, hogy saját érdekeik védelmében minden esetben előzetesen ellenőrizzék a hirdetések valós tartalmát, a munkaügyi központoknál tájékozódjanak, hogy bejegyzett magánközvetítőről van-e szó, a munkaközvetítőnek ne adjanak pénzt és a munkaszerződést csak akkor írják alá, ha a tartalmát megértették és elfogadják!

Az FBH-NP Nonprofit Kft. vaskúti telephelyére diszpécseri munkakörbe munkatársat keres. Feladatok: napi hulladékgyűjtési és szállítási tevékenység megszervezése, lekoordinálása. Logisztikai végzettség előny. Fényképes önéletrajzot a szallitmanyozas@fbhnpkft.hu címre kérjük küldeni. Az FBH-NP Nonprofit Kft. vaskúti telephelyére gépkocsi vezetőket keres hulladékszállító járműre. Feltétel: C,E kat. jogosítvány, GKI. Jelentkezni lehet a szallitmanyozas@fbhnpkft.hu és a 20/336-8383 telefonszámon Az FBH-NP Nonprofit Kft. hulladékszállító gépjárműre rakodót keres, azonnali munkakezdéssel. Jelentkezési feltétel: 8 általános, jó fizikai erőnlét. Jelentkezéseket: a szallitmanyozas@fbhnpkft.hu vagy a +36203368383 lehet. Bejáratott fodrászüzletbe technikust, manikűr-pedikűr-műkörmös kollégát felveszünk. Gold Hairy, Vlasics Ketrin, 06-30/675-2567 B,E vagy C,E jogsival sofőrt keresek nagyfutós autómentőre heti indulással német-magyar viszonylatra. Minden hétvége itthon. Érdeklődni: Csatai Csaba +36-30/857-1000 Asztalost és felületkezelésben jártas festőt keresek. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-20/9217499 Vaskút-Fenster Kft. Bajai autófényező műhelybe előkészítőt keresünk. Érdeklődni: 06-30/2006527 (Forger Auto-Motor Kft.) A NI-PA-GÉP KFT. 1 fő vízvezeték szerelésben jártas és 1 fő villanyszerelésben jártas kollégát keres. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-30/1808727, 06-20/377-1645 zöldség-gyümölcskereskedésünkbe raktáros-áruösszekészítő munkatársat keresünk. Heti fizetéssel!!! Jelentkezni személyesen lehet: Baja, Keleti körút 13. 7.00-15.00 óráig, Zöld-Fruit Kft. Telekommunikációs munkakörbe értékesítő munkatársat keresünk a bajai üzletünkbe. Jó kommunikációs képesség, dolgozni akarás, folyamatos tanulni akarás, munkájára igényes. Kiemelt bérezés! Heti 4 nap munka. Hernády Dániel. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-30/5535-222 Azonnali belépéssel eladót felveszek. Érdeklődni lehet: 06-30/6024255 DOO EDOR KFT.


7

2019. december 09.

Vilberotta Security Kft keres vagyonőröket bajai telephelyre nappalos 12 órás munkarendben. Érdeklődni a 70-323-5429 telefonszámon. Adminisztrátori munkakörbe munkavállalót felveszünk, azonnali belépéssel. Feltétel: ügyviteli végzettség. Fényképes önéletrajzokat a garazsgurukft@gmail.com e-mail címre várjuk. Weizen Und Sohn Kft. Németországi sertésfeldolgozó üzembe keresünk munkavállalókat betanított szalagmunkára akár azonnali kezdéssel! A munkavégzéshez német nyelvtudás és szakmai gyakorlat nem szükséges. Szállás és a kiutazás biztosított! Bővebb infó. Tel.:30249-07-98. Quantum GmbH Főállásba keres cégünk mérlegképes könyvelőt. Ponty-Poronty Kft. Jelentkezéseket várjuk az alábbi e-mailen: dolgozni14@gmail.com SzoLGáLTATáS

SVÉDMASSzázS, TALPMASSZÁZS! A segítség házhoz megy! Bejelentkezés az alábbi telefonon: 06-20/5744999 Villanyszerelés. Érdeklődni lehet telefonon: 06-70/583-3659 Cserépkályha tisztítás, építés. Érdeklődni az alábbi telefonon: 06-70/3711146 Fa, műanyag nyílászárók készítése, beállítása, parketta lerakása és egyéb asztalos munkákat vállalunk. Telefon: 06-30/723-3460 LPé-Á Ablak Kft. VILLANySzErELÉS. Érdeklődni az alábbi telefonon: 06-30/924-2899 Bútorrestaurálás. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-30/686-9830 Fuvarozást vállalok kisteherautómmal. Törmelék, zöld hulladék elszállítását, költöztetést. Baja és vonzáskörzetében. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/6239674 Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok rövid határidővel. Érdeklődni az alábbi telefonon: 06-70/3901557 Ternák Márton tetőfedő bádogos. Új tetők , teraszok, féltetők készítése, csatornarendszerek kiépítése. Lapostető szigetelése, pala és cseréptetők, épületek, homlokzatok tisztítása, mosása magasnyomású vízzel. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon +36-30/958-2331, +36-70/330-6152 Autóbérlés! Opel G Astra, Érdeklődni lehet:+36-30/574-3784 Ingyenes lomtalanítás. Érdeklődni lehet: 06-70/2943-603 Takarítás Baja és környékén! Széplaki Mária E.V. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: +36-30/456-5564 Építőipari munkát vállalok! Padlótól a pincéig. Telefon: 06-20/312-5748

Tetőfedést, beázások megszüntetését, kőműves munkálatokat vállalok! 06-20/31257-48 Sírkőtisztítást, javítást vállalok! Telefon: 06-20/31-25748 Sírkő restaurálást vállalok! Telefon: 06-20/3387-407 Kőműves munkát vállalok! Telefon: 06-20/338-7407 ácsmunkát vállalok! Tetőjavítás, tetőfelújítás, új tető, bádogozás, teraszok, egyéb tetőmunkák kivitelezése. Érdeklődni lehet: 06-70/389-2424 Gipszkarton szerelés, tetőtér, padlásszigetelés garanciával, kedvező áron. 06-30/3044-100 Angol nyelvoktatás. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-79/324-498 A U T Ó B É r L É S ! ! ! Kis fogyasztású, megbízható autók már napi 3.500 Ft-tól, kaució nélkül. Telefon: +36-20/340-4169 TETŐáTrAKáS-TETŐSzIGETELÉS, KÉMÉNYFELÚJÍTÁS-KŐMŰVES MUNKÁK ÉS TELJESKÖRŰ INGATLANFELÚJÍTÁS HÉTVÉGÉN IS. INGYENES FELMÉRÉSSEL. Érdeklődni lehet: 06-70/354-7171 Tetőjavítást, kúpkenést, beázások megszüntetését vállalom. Érdeklődni: 06-20/354-4495 Tetőjavítás, tetőszigetelés, kúpkenés, kéményjavítás, verébdeszka, széldeszka cseréje. Hívjon bizalommal. Érdeklődni: 06-30/322-8929 Kozmetika! Bejelentkezési határidő: 1-2 nap. Telefon: 06-30/441-4493 DUGULáSELHáríTáS 0-24-ig! BONTÁS NÉLKÜL GARANCIÁVAL! CSATORNABEKÖTÉS! GYORS KISZÁLLÁSSAL, HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON IS! Vezetékes telefonról 06-20/383-9040 Elmondom az élete sorsát. Érdeklődni lehet: 06-70/230-2702

Földutak javítása, területegyengetés gréderrel. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/334-6454 Fuvarozás traktorral, 3,5 t billenős pótkocsival. 06-70/334-6454 ágdarálás ipari géppel 15 cm vastagságig. Érdeklődni lehet telefonon: 06-70/334-6454 Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalunk rövid határidővel. Telefon: 06-20/435-0897 Autóbérlés! Megbízható, kis fogyasztású, napi használatra alkalmas személyautó bérelhető. Érdeklődni lehet 06-30/399-6459 BALázS REDŐNY! Műanyag és faredőnyök, szúnyoghálók készítése, javítása 24 órán belül, hétvégén is. 06-70/374-3864 rEDŐNySzErVIz! Gurtni csere, redőnyök javítása, készítése. Szúnyogháló ablakra, ajtóra. Hétvégén is! Telefon: 06-20/223-6343

rEDŐNyöK, NAPELLENZŐK, GARÁZSKAPUK. MINDEZEK JAVÍTÁSA. ÁRNYÉKOLÁS ÉS KAPUTECHNIKA. LÁSD A CÍMLAPON.

új redőnyök készítését, régiek javítását vállalom rövid határidőn belül, kedvező áron. Szúnyogháló ablakra, ajtóra. Hétvégén is! Tel. 06-20/384-1122

A U T Ó B É r L É S ! ! ! Kis fogyasztású, megbízható autók már napi 3.500 Ft-tól, kaució nélkül. Érdeklődni lehet: +36-20/340-4169

redőny, reluxa, harmonikaajtó, szúnyogháló készítése, javítása. Hétvégén is. 06-20/581-2984

Ingyenes lomtalanítást vállalok! 06-20/390-2781 Faállományok feltisztítását vállalom 5 m magasságig motoros magassági ágnyesővel. Erdőtisztítást, tűzifavágást vállalok. 06-70/248-3299 Tűzifa vágás STIHL-lel Baján és 15 km-es vonzáskörzetében. 06-70/5463368

redőnyszerviz! Redőny, reluxa, harmonikaajtó, szúnyogháló készítése, javítása. Hétvégén is. Érdeklődni lehet: 06-20/444-7080 Szúnyogháló, redőny, reluxa, harmonikaajtó készítése, javítása hétvégén is. 06-20/232-8159

Suzuki téli kerék garnitúra eladó. 06-20/4726-152

Kikapcsolódás! Telefon: 06-30/7289292

Háromkerekű motoros rokkantjármű eladó. Robogó csere érdekel! Telefon: 06-70/513-5280

60 éves nő megismerkedne hozzá illő férfivel. 06-70/230-2702

rÉGI MOTOROKAT keresek! Simson, Mz, Etz, Jawa, stb. 0620/572 5142. Eladó papír és oldal nélküli 4 tonnás pótkocsi. Ár: 75.000 Ft. Érdeklődni lehet: 06-70/2777-194

áLLAT

Nagysúlyú hízó eladó! Lefoglalható! 06-20/501-7898 Malacok eladók. Érdeklődni lehet telefonon: 06-70/4575-299 Hízó eladó! 06-20/339-1051 Tacskó kiskutyák eladók. Érdeklődni lehet: 06-30/325-8804 Törpemalac eladó. Érdeklődni lehet az alábbi: 06-30/887-9326 4 db 180-230 kg körüli hízók eladók. +36-30/590-6665 Nagy súlyú hízó eladó. Érdeklődni: 06-70/589-7370 Hízók, malacok eladók. Érdeklődni: 06-20/483-7690 Fiatal rackabirkák eladók. Bakkecske beszámolható. 06-30/788-5664 Hízók vannak eladók 170-190 kg közötti. 06-20/9369-004 Hízó eladó. 06-70/425-8275 Választási malacok eladók. Érdeklődni lehet: 06-20/211-9833

Takarítást vállalok. Érdeklődni lehet: +36-70/617-8871

Gurtni csere, új redőny készítése, faredőny javítás hétvégén is, gyors precíz munka. Érdeklődni: 06-30/9008159, 06-70/227-6273

MŰANyAG-HEGESzTÉS, JAVÍTÁS! Telefon: 06-20/508-6229

GÉPjárMŰ

TárSKErESÉS

DUGULáSELHáríTáS! Érdeklődni lehet: 06-20/9739-432

Forgalomból kivont 3,5q utánfutó eladó. +36-20/933-7901

Kikapcsolódás. Telefon: 06-30/8473104

Választási malacok eladók illetve szilveszteri malac rendelhető. Érdeklődni: 06-30/811-9521

40-50-es hölgyet keresek. Telefon: 06-30/307-5689 FELHíVáS

Nyugdíjasok figyelem! Érsekcsanádon a motelben 1-2 fős apartmanok leköthetők tavaszi beköltözéssel. Érdeklődni a 06-20/383-1133 lehet hétköznapokon du. 2-5-ig Túri Tibornál jó nevű tehermentes BT. ingyen! Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/4515-515 TANFoLyAM

Számítógépes-gépíró képzés indul. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-30/825-5008 Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 06-70/593-2232, vagy weblap: www.minervakft.hu (E-000909/2014/ A001-A011) Boltos képzésre még jelentkezni lehet december 13-án 1 órakor 3 hónap X 29 EFt – Még rövidített képzés. Oktatási Centrum Baja, Szent Antal u. 23/B. Érdeklődni lehet telefonon: 70/331-4406, 30/370-4185 Szociális gondozó és ápoló és SZAKÁCS képzésre várunk munkanélkülieket és egyéni fizetőket. Oktatási Centrum. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon 79/322-629 Februárban induló képzések: Targoncavezető/Nehézgépkezelő, Személy és vagyonőr. Oktatási Centrum. Érdeklődni lehet az alábbi telefonon: 70/331-4406,79/322-629


EFDFNCFS

5«+²,0;5"5«4

-BQ[ÈSUB 4[FSEB ØSB 4[FSLFT[UǮTÏH ²QÓUÏTJ UFMFL ÏSWÏOZFT ÏQÓUÏTJ FOHFEÏMMZFM FMBEØ " #Þ[BWJSÈH VUDÈCBO (È[ WÓ[ IÈSPNGÈ[JT B UFMLFO

²SEFLMǮEOJ

$XWyERQWy

)25*$/20%Ð/ 9$/Ð .,921É6

SÏHJ WBHZ SPODTBVUØ ÈUWÏUFM UFMKFT LÚSǻ PLNÈOZJSPEBJ àHZJOUÏ[ÏTTFM T[ÈMMÓUÈTTBM

N| O W V p J P H Q W H V H Q

3PODTBVUØKÈU B MFHNBHBTBCC OBQJ ÈSPO GFMWÈTÈSPMKVL $XWRIUDQFH NIW 6]HJHG 'tV]OHW X +tYMRQ EiUPLNRU

81*$51'(876&+(6 %,/'81*6=(17580 %$-$

1<(/99,=6*È. $= 01È0. EDQ

7|EE pYWL]HGHV WDSDV]WDODWWDO D KiWXQN P|J|WW WRYiEEUD LV YiUMXN V]HUHWHWWHO D Q\HOYYL]VJi]QL V]iQGpNR]yN MHOHQWNH]pVpW

.tQiODWXQN MDQXiU IHEUXiU KyQDSRNUD ǀŝnjƐŐĂ ŶĞǀĞ

ŝyĂŵ

ŝyĂŵ

ƚĞůĐ

ŶLJĞůǀĞŬ

ǀŝnjƐŐĂ ŵſĚũĂ

ĄůůĂŵŝůĂŐ ĞůŝƐŵĞƌƚ ĄůůĂŵŝůĂŐ ĞůŝƐŵĞƌƚ

ĂŶŐŽů ϭͲ Ϯ

ƐnjĄŵşƚſŐĠƉĞƐ ƉĂƉşƌ ĂůĂƉƷ ƐnjĄŵşƚſŐĠƉĞƐ ƉĂƉşƌ ĂůĂƉƷ

KZ/'M

ďŝnjŽŶLJşƚǀĄŶLJ

ĄůůĂŵŝůĂŐ ĞůŝƐŵĞƌƚ ĄůůĂŵŝůĂŐ ĞůŝƐŵĞƌƚ н ŶĞŵnjĞƚŬƂnjŝ

;ŶĠŵĞƚ ǀĄƌŚĂƚſͿ

ĂŶŐŽů ϮͲ ϭ

;ŶĠŵĞƚ ǀĄƌŚĂƚſͿ

ĂŶŐŽů ϭͲ Ϯ ŶĠŵĞƚ ϭͲ Ϯ ;şƌĄƐďĂŶ ŬŝƐŶLJĞůǀĞŬ ŝƐͿ

ĂŶŐŽů ϭͲ Ϯ ŶĠŵĞƚ ϭͲ Ϯ

ƉĂƉşƌ ĂůĂƉƷ

ƉĂƉşƌ ĂůĂƉƷ

ŬƂǀĞƚŬĞnjƅ ǀŝnjƐŐĂŝĚƅƉŽŶƚ

ũĞůĞŶƚŬĞnjĠƐŝ ŚĂƚĄƌŝĚƅ

ǀŝnjƐŐĂ ŚŽŶůĂƉũĂ

ũĂŶƵĄƌ Ϯϱ͘

ũĂŶƵĄƌ ϵ͘

ǁǁǁ͘Ɵƚ͘ŝdžĂŵ͘ŚƵ

ĨĞďƌƵĄƌ Ϯϵ͘

ĨĞďƌƵĄƌ ϭϯ͘

ǁǁǁ͘Ɵƚ͘ŝdžĂŵ͘ŚƵ

ĨĞďƌƵĄƌ ϭ͘

ũĂŶƵĄƌ ϳ͘

ǁǁǁ͘ŽŶLJĐ͘ŚƵ

ĨĞďƌƵĄƌ Ϯϵ͘

ũĂŶƵĄƌ Ϯϴ͘

ǁǁǁ͘ƚĞůĐǀŝnjƐŐĂ͘ŚƵ

ǀŝnjƐŐĂũĞůĞŶƚŬĞnjĠƐ

ŽŶůŝŶĞ ƐnjĞŵĠůLJĞƐĞŶ ŽŶůŝŶĞ ƐnjĞŵĠůLJĞƐĞŶ ŽŶůŝŶĞ

ŽŶůŝŶĞ

%ĘYHEE LQIRUPiFLy ZZZ PQDPN KX Q\HOYYL]VJDN 1\HOYWDQIRO\DPDLQNUD IRO\DPDWRVDQ YiUMXN D MHOHQWNH]pVHNHW KWWS PQDPN KX IHOQRWWNHS]HV DNWXDOLWDVRN 0DJ\DURUV]iJL 1pPHWHN ÈOWDOiQRV 0ĦYHOĘGpVL .|]SRQWMD %DMD 'XQD X ZZZ PQDPN KX

7HO H PDLO Q\HOYYL]VJD#PQDPN KX HQJHGpO\ V]iPD (

'67"30;«4 4;"#-«3 OLQXV S

KRWR

5

LÐMUÐ[UFUÃT MPNUBMBOÓUÈT

5FM

6-53")"/( ."(«/3&/%&-²4 %3 '3",/»* 3*5"

#BKB 4[BCBETÈH ÞU XXX VMUSBIBOHCBKB IV

, 3 , V]«OHV Y£ODV]W«NEDQ

.¾O «V EHOW«UUH HJ\DU£QW