Page 1

199n

SEP

0

A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM É V K C N Y V E 198


A József Attila Tudományegyetem Évk. onyve 1987/88

Szeged Hungaria 1989


Kiadja

DR. CSÁKÁNY BÉLA egyetemi tanár rektor

Szerkesztőbizottság

DR. KETSKEMÉTY ISTVÁN egyetemi tanár elnök

DR. MARÓTI EGON egyetemi tanár

DR. SZENTPÉTERI ISTVÁN egyetemi tanár

DR. SZENTIRMAl LÁSZLÓ önálló osztályvezető

Lektorálta DR. BODNÁR LÁSZLÓ egyetemi docens oktatási rektorhelyettes

Közreműködtek Dr. Csiszár Imre, Czirokné dr. Laskai Éva, dr. Dobler László, dr. Deák Béla, dr. Karácsonyi Béla, dr. Kovács József, Pete György, dr. Rácz Béláné dr. Mojzes Katalin, Sényei Róbertné Hodács Gabriella, dr. Tóth Gabriella, valamint Szabó Éva (a szakirodalmi munkásság jegyzék összeállítója)

H U ISSN 0133 4468


TARTALOMJEGYZÉK I. Dr. Csákány Béla rektor beszéde az egyetem 1987. szeptember 5-i tanévnyitó közgyűlésén II. Az egyetem és az egyetemi társadalmi szervek vezetői III. Az Egyetemi Tanács IV. Egyetemünk dolgozói V. A z egyetem dolgozóinak és hallgatóinak létszáma VI. Kitüntetésben részesítettek VII. D r . Szőkefalvi-Nagy Béla nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának beszéde díszdoktorrá avatása alkalmával, 1988. május 24-én VIII. Rubin-, gyémánt- és aranydiplomával kitüntetettek IX. Tudományos fokozatot nyert oktatók X. Évfolyam-és (szak)csoportfelelős oktatók XI. Vörös László docens ünnepi beszéde 1987. november 7. alkalmából XII. Balázs Mihály docens ünnepi beszéde 1988. április 4. alkalmából XIII. A z Egyetemi Könyvtár 1987. évi működése XIV. Kulturális élet XV. Tauszékeink külföldi vendégei XVI. A z oktatók és a tudományos munkatársak hivatalos külföldi útjai XVII. A hallgatóknak juttatott kedvezmények XVIII. Kollégiumok X I X . Népköztársasági ösztöndíjas hallgatók XX. Diplomát szerzettek névsora X X I . Doktorrá avatottak névsora XXII. Az egyetem oktatóinak és tudományos munkatársainak 1987-ben publikált szakirodalmi munkássága XXIII. Szerzői névmutató

9 15 17 19 67 69

71 77 79 81 85 93 101 105 107 123 151 153 155 159 185 203 297

3


TABLE O F CONTENTS I. Inaugural address delivered by the Rector of the University, Dr, Bêla Csákány at the meeting opening the academic year 1987/88 on 5th September 1987 II. The officers of the University and the heads of the social organizations III. The U niversity Senate IV. The staff of the University V. The number of the staff and students of the University VI. Members of the staff awarded distinctions VII. Address delivered by Béla Szőkefalvi -Nagy, emeritus professor, member of the Hungarian Academy of Sciences (academican), on the occasion of receiving the title of doctor honoris causa, on 24th May 1988 VIII. Doctors of seventy, sixty and fifty years'standing IX. Members of the academic staff granted higher academic degrees X. Faculty advisors in charge of undergraduates grouped by years of study and the subjects taken XI. Official speech of László Vörös, reader at the University, on the occasion of 7th November 1987 XII. Official speech of Mihály Balázs, reader at Ihe University, on the occasion of 4th April 1988 XIII. Report on the activity of the Central Library of the University for the year 1987 XIV. Cultural activity at the University XV. Visitors to the University departments from abroad XVI. Members of the academic staff on official visits abroad XVII. Student facilities XVIII. Halls of residence XIX. Students awarded the Scholarship of the Hungarian People's Republic XX. List of graduates for 1988 XXI. Recipients of doctor's degrees conferred by the University during the academic year 1987/88 XXII. Works pulbished by the academic staff of the University during 1987 XXIII. Author index to the list of works published by the academic staff

4

9 15 17 !9 67 69

71 77 79 81 85 93 101 105 107 123 . 151 153 155 159 185 203 297


INHALTSVERZEICHNIS I. II. III. IV. V. VI. VII.

VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII.

R e d e des Rektors, Professor D r . Béla Csákány, gehalten bei der Eröffnung der Generalversammlung der Universität am 5. September 1987 Leiter der Universität und der sozialen Organe der Universität Universitätssenat Mitarbeiter der Universität Personalstand und Studentenstand der Universität Würdigungen R e d e des emeritierten Professors Dr. Béla Szőkefalvi-Nagy, ordentliches Mitglied der Ungarische Academie der Wissenschaften, anlässlich seiner Ehrcndoctor promotion am 24. Mai 1988 Die mit Rubin-, Eisen- und Golddiplom Ausgezeichneten Lehrkräfte mit neu erworbener wissenschaftlicher Qualifikation Jahrgangs- und fachgruppenverantwortliche Lehrkräfte Festrede des Dozenten Dr. László Vörös, gehalten anlässlich des Festes von 7. November 1987 Festrede des Dozenten Dr. Mihály Balázs, gehalten anlässlich des Befreiung Ungars am 4. April 1988 Von der Tätigkeit der Universitätsbibliothek im Jahre 1987 Kulturelles Leben Ausländische Gäste unserer Lehrstühle Offizielle ausländische Reisen der Lehrkräfte und der wissenschaftlichen Mitarbeiter Staatliche Unterstützung der Studenten Studentenwohnheime Studenten mit Volksrepublik-Stipendium Namensverzeichnis der Absolventen Namensverzeichnis der Promovierten Veröffentlichte Publikationen der Lehrkräfte und der wissenschaftlichen Mitarbeiter unserer Universität im Jahre 1987 Personenregister der Bibliographie

9 15 17 19 67 69

71 77 79 81 85 93 101 105 107 123 151 153 155 159 185 203 297

5


TABLE DES MATIERES I. Discours prononcé par le Professeur Béla Csákány, le Recteur de l'Université à l'occasion de la séance solennelle de rentrée du 5 septembre 1987 II. La direction de l'Université et des organisations sociales à l'Université III. Le Sénat IV. Le personnel de l'Université V. Effectifs du personnel et étudiants de l'Université VI. Les membres du personnel lauréats des distinctions VII. Discours prononcé par le Dr. Béla Szőkefatvi-Nagy, Professeur émerité, membre de l'Academie Hongroise des Sciences (académicien), à l'occasion de sa réception docteur honoris causa, le 24 mai 1988 VIII. Diplômes de rubins de diamant et d'or IX. Réception des candidats et des docteurs à l'Académie Hongroise des Sciences pendant 1987/88 X. Enseignants-conseillers des groupes d'étudiants de mêmes promotions et spécialités XI. Allocution de László Vörös, professeur chargé de cours à l'occasion du 7 novembre 1987 XII. Allocution de Mihály Balázs, professeur chargé de cours à l'occasion du 4 avril 1988 XIII. L'activité de la Bibliothèque Universitaire pendant 1986 XIV. L'activité culturelle à l'Université XV. Visiteurs étrangers des Chaires de l'Université XVI. Les visites officielles du personnel académique à l'étranger XVII, Facilités pour les étudiants XVIII, Les foyers d'étudiants XIX. Étudiants bénéficiaires de la Bourse de la République Populaire Hongroise XX. Étudiants diplômés en 1987 XXI. Réception des docteurs à l'Université pendant l'année académique 1987/1988 XXII. Publications scientifiques des enseignants et du personnel académique parues pendant 1987 • XXII. Index des auteurs de la liste des publications scientifiques

6

9

15 ^ 19 67 69

71 77 79 81 85 93 101 105 107 123 151 153 155 159 185 203 297


COflEPXAHME I. Peifa peKTopa AOKTOpa Bajía HaKaHb yHHBepcHTeTa 5 ceHTH6pa 1987 roAa

Ha nneHapHOM 3ace/j,aHHH

9

II. PyKOBOflHTCJiH yHHBepcHTeTa H ero o6iu,ecTBeHHbix opraHOB

15

V. HHCJieHHHOCTfe COTpyRHHKOB H CTyfteHTOB yHHBepcHTeTa VI. JlaypeaThi npeMHH

67 69

III. yHHBepcHTeTCKHH coaeT IV. CoTpyRHHKH yHHBepcHTeTa

VII.

Penb npocjieccapa B ocTaBKa, AEÜCTBHTENBHORO nnena

BeHrepcKOH AKafteMHH HayK, Bena Ceice({>ajiBH-HaAb n o n o S o p j CBoero npHCBoeHH« 3uaHHs ncmeTHoroftoKTopa,24-oro Max 1988-ro rofta

VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII, XVIII, XIX. XX. XXI. XXII. XXIII.

17 19

HarpaJKReKHbie

pyñwuoBLiMH

anMaaiiMMii

h

71

3ojioTiibiMH

RHiuioMaMbi ripenop,aBaTenH, noJiyMHBtiiHe HayuHyw cTeneHb IIpenoAaBaTejiH, oTBecTBenHhie Kypcbi H r p y n n u TopjKecTBeHHa» pewb p,ou,eHTa Jlacuo Bepeiu no no6op,y npaaaHHKa 7-oro Ho«6pa 1987 rofta TopjKecTBeHHaa penb ROueHTa M a x a f i B a j í a * no noGofty npa3fl,HHKa 4-oro anpejia 1988 rop,a PafioTa YHHBEPCHTETCKOÑ 6N6JIHOTEKH B 1987 rop,y KyjibTypHaa «H3Hb 3arpaHHHHbie r o c r a oT/i,e.nbntix KatJieAp yHHBepcHTeTa KoMaHflHpoBKH sarpaHHijy npenoftaBaTeJieá K Haywnbix C O T p y f l H H K O B yHHBepcHTeTa TocyAapcTBeHHa« noftuepacjKa cTyAeHTOB CTyAeHnecKHe o6m,e3KHTHfl CTYAEHTBI, NOJIYHHBUIHE CTHIICHAHIO HapoAHoii Pecny&IHKH.. CnHcoK BbinycKHHKOB CnHcoK noJiywHBuiHX 3BaiiHe AOKTopa yHHBepcHTeTa BH6jiHorpa4>HH paSox, 0ny6nnK0BaiiHbix npenoAaBaTejiflMH a HayHHbiMH coTpyAHHKaMH yHHBepcHTeTa B 1987 roAy PlMeHHOH yKa3aTeab SHfíjmorpaijiHH

77 79 81 85 93 101 105 107 123 151 153 155 159 185 203 297

7


II. DR. CSÁKÁNY BÊLA REKTOR BESZÉDE AZ EGYETEM

1987. SZEPTEMBER 5-1 TANÉVNYITÓ KÖZGYŰLÉSÉN Tisztelettel és szeretettel köszöntöm öregdiákjainkat, akik 50 vagy 60 évi sikeres szakmai tevékenység után újra felkeresték az Alma Matert, hogy átvegyék hivatásukhoz való hűségük dokumentumát, az arany-, illetve gyémántdiplomát. Jóleső érzéssel tekintek végig elsőéves hallgatóinkon, akik a mindenkor rögös, mégis mindenkor vonzó értelmiségi életpályát választották, s most indulnak meg a felé vezető úton. Az új tanév kezdetén régi szokás szerint visszapillantunk a mögöttünk hagyott év eredményeire, emlékezetes eseményeire. Egyetemünk feladata társadalom- és természettudományi szakemberek, ezen belül jogászok és középiskolai tanárok képzése. Ebben az évben 230 joghallgató, 202 bölcsészhallgató és 227 természettudomány-szakos hallgató fejezte be egyetemi tanulmányait három karunkon, így tehát összesen 659 fiatal sr. kembert adtunk az országnak. Számos diákunk egyetemi tanulmányai befejezése után eredményesen művelte szaktudományát, s az eltelt tanévben „doctor universitatis" tudományos fokozatot szerzett; számuk 31. Folytattuk a korábbi években pályára bocsátott tanárok szakmai ismereteinek felfrissítését is; közülük 78-an vettek részt a Bölcsészettudományi és a Természettudományi Kar által szervezett egész éves továbbképző kurzusokon. Az 1986/87-es tanévben, amellett, hogy változatlan igyekezettel folytatódott a jövő értelmiségének képzése intézményünkben, jónéhány változás tanúi, részesei, esetenként kezdeményezői is voltunk. Egyes változásokat az élet kényszerített ránk, másokat a művelődési kormányzat rendelt el, s voltak olyan változások, melyeket mi magunk indítottunk el abban a reményben, hogy általuk társadalmunkat, egyetemünket, és az egyetemen tanulók és dolgozók érdekeit egyaránt szolgáljuk.

9


Elkerülhetetlen változásként, régi helyén megszűnt az Irinyi Jánosról és a József Attiláról elnevezett kollégium; lakói a Délmagyarországi Építőipari Vállalattól megvásárolt épületbe költöztek, amely rajtuk kívül a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szegedi tanárképző tagozata számos hallgatójának otthonául is szolgál. Az így kialakult új kollégiumot lakói Károlyi Mihályról kívánják elnevezni, s e javaslatukhoz egyetemünk tanácsa hozzájárult. A lakhatatlanná vált régi kollégiumi épülettömb felújítása és újbóli hasznosítása megindult. Ennek keretében a korábbinál méltóbb elhelyezést kap Eötvös Lorándról elnevezett kollégiumunk, aminek révén működésben közelebb kerülhet a hajdani legendás budapesti Eötvös Kollégium eszményeihez. Az 1985-ben elfogadott, az oktatásról szóló törvény alapján az elmúlt év során megújítottuk egyetemünk több szabályzatát, köztük a két legfontosabbat: a szervezeti és működési szabályzatot, valamint a tanulmányi és vizsgaszabályzatot. Ebben a sok időt és energiát igénylő munkában szerepet és felelősséget vállaltak az egyetemi hallgatók is. Bízunk abban, hogy sokuk számára szolgált ez a tevékenység a demokratizálódó közéletünkben való majdani részvétel előiskolájául. A szegedi tudományos és felsőoktatási intézmények együttműködésével megkezdődött a szegedi regionális műszerpark szervezése. Ennek műszerállományát az Országos Tudományos Kutatási Alap biztosítja; várhatóan egy korszerű mag-mágneses rezonancia-spektrográf egyetemünkön kap elhelyezést. Az ipari miniszter megbízásából 16 dél-alföldi intézmény és vállalat részvételével megszerveztük a Szegedi-Délalföldi Innovációs Park nevű gazdasági társaságot, azzal a céllal, hogy elősegítsük a gyakorlatban is alkalmazható természettudományos eredményeink hasznosítását, nem utolsó sorban munkatársaink erkölcsi és anyagi megbecsülésének emelése érdekében. Folyamatban van az egyetemi nyomda és kiadói tevékenység fejlesztése illetve megindítása; ennek fő célja, hogy hallgatóinkat egyre jobban, egyre frissebb oktatási anyagokkal lássuk el. Míg oktató-nevelő tevékenységünk minőségi eredményeiről számot adni igen nehéz, hiszen ezek az eredmények végzett hallgatóink működése során bontakoztak ki, könnyebb helyzetben vagyunk, ha az intézményünkben folyó tudományos munkát kell minősítenünk, hiszen ennek kézzelfoghatóbb lehetőségei, kialakult formái vannak. Örömmel jelentem be ezen a helyen is, hogy a Magyar Tudományos Akadémia ez

10


év május 8-i ülésén egyetemünk oktatói közül levelező tagjai közé választotta Bartók Mihály professzort, Szerves Kémiai Tanszékünk vezetőjét, Ferenczy Lajos állami díjas professzort, Mikrobiológiai Tans z é k ü n k vezetőjét és Gécseg Ferenc professzort, Számítástudományi Tanszékünk vezetőjét. A Magyar Tudományos Akadémia legnagyobb kitüntetését, az akadémiai aranyérmet kapta Szőkefalvi-Nagy Béla nyugalmazott professzorunk, számos nagyhírű külföldi tudományos intézmény tagja, illetve kitüntetettje. Négy tudós oktatónkat, névszerint Farkas Gyula antropológust, Gaizer Ferenc vegyészt, Salyámosi Miklós germanistát és Totik Vilmos matematikust a Tudományos Minősítő Bizottság a tudomány doktorává minősítette. További 13 munkatársunk nyerte el a kandidátusi fokozatot. Egyetemünk jónéhány nemzetközi tudományos konferencia szervezője és színhelye volt az elmúlt évben. Köztudott, hogy augusztus hónapban van e konferenciák dandárja; nos, 1987 augusztusában itt zajlott le a második Nemzetközi Összehasonlító Munkajogi Szeminárium, az első nemzetközi Heinrich Böll emlékkonferencia, a Magyar Mikrobiológiai Társaság 10. Kongresszusa és két matematikai nemzetközi konferencia, egyik a szövetgeometria, másik a félcsoportelmélet tárgyköréből. Néhány nap múlva pedig a Latin-Amerika történetével foglalkozó tudósok kongresszusát köszönthetjük majd ugyanebben a teremben. A tudományos munkában hallgatóink is megteszik az első lépéseket. Ebben az évben országos tudományos diákköri konferenciára került sor, ahol joghallgatóink 6, bölcsészeink 4, természettudomány szakos hallgatóink pedig 13 első díjat nyertek el a különböző tudományterületeken. Nem kevésbé jelentős eredmény, hogy az egyetemi hallgatók Brno-i nemzetközi matematikai versenyén. Megyesi Gábor egyéni első helyezést és Makay Géza egyéni második helyezést értek el az I —II. évesek kategóriájában. Egyetemünk kulturális élete változatlanul magas színvolanú. Mind néptánc-együttesünk, mind az itt is fellépő egyetemi énekkar az ország legjobb amatőr együttesei között van. Két egyetemi színjátszó csoportunk közül a Klubszínpad az olaszországi Aquilában, a 8.15-ös Színház pedig a Frankfurt am Main-ban rendezett nemzetközi egyetemi színjátszó-fesztiválon ért el nagy sikert. Az egyetemi diákklub a tanév első félévében szokásos gazdag, időnként feltűnést keltő, de mindig színvonalas programját nyújtotta; a második félévben a klub felújítása miatt

11


kulturális műsorai szüneteltek. Az érdeklődők számára azonban tartalmas programot biztosított az idén 30 éves Collegium Artium és a „Gondolatjel Zenei Tagozat" nevű öntevékeny diákcsoport által szervezett zenei klub. Csak elismeréssel lehet szólni bölcsészhallgatóink ket kezdeményezéséről, a „Harmadkor" nevű irodalmi-kritikai kiadványról, amelynek már 6 száma jelent meg, és az „Aetas" nevű történettudományi cikkgyűjteményről, amely harmadik számánál tart. Ebben az évben már negyedszer rendeztük városunk nyári ünnepi hetei keretében a Művészeti-Pszichológiai napokat, amelynek témája most az egészségvédelem, elsősorban pedig a narkotikumok elleni küdelem volt. Több nagysikerű kiállítás színhelye volt Aulánk: Kopasz Márta, az ismert szegedi képzőművész és Esteban Fekete, NSZK-ban élő magyar művész, a színes fametszetek mestere állította ki műveit. Mindketten műveik nagyértékű kollekciójával is megajándékozták Egyetemünket. Ugyancsak sor került az intézmányünkben dolgozó alkotók tárlatára is. A továbbiakban beszámolok az elmúlt évben egyetemünk vezető posztjain végbement személyi változásokról. Folyó év június 30-án lejárt Leindler László professzor rektorhelyettesi megbízása, Mikola Tibor professzor bölcsészkari, ill. Bartók Mihály professzor természettudományi kari dékáni megbízása, Hunya Péter tudományos főmunkatársnak a Kalmár László Kibernetikai Labóratórium vezetésére vonatkozó megbízása. Ugyancsak lejárt Kevei Ferenc és Totik Vilmos természettudományi kari dékánhelyettesek megbízása. Munkájukért az egyetemi tanács nevében ezen a helyen is köszönetet mondok. A művelődési miniszter az egyetemi tanács javaslatára Burger Kálmán professzort a rektorhelyettesi, Kristó Gyula professzort a bölcsészkari dékáni, Gécseg Ferenc professzort a természettudományi kari dékáni teendők ellátásával három évi időtartamra megbízta. A Kibernetikai Laboratórium vezetésével az egyetemi tanács Makay Árpád docenst bízta meg három évre. A Természettudományi Kar dékánhelyettesévé választotta Dékány Imre és Papp György docenseket. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 1987. július 1-jei hatállyal egyetemi tanárrá nevezte ki Csörgő Sándort az Analízis Alkalmazásai Tanszékre, Hevesi Imrét a Kísérleti Fizikai Tan > Koppány Györgyöt az Éghajlattani Tanszékre, valamint Salyámosi Miklóst.a Német Nyelvi és Irodalmi Tanszékre. Ugyanezen a napon a művelődési

12


miniszter egyetemi docenssé nevezte ki Büky László, Czédli Gábor, Ésik Zoltán, Hegyi András, Merényi Kálmán, Nagy Mária, Papp György, Péter Antal, Sallai Miklós, Szajbély Mihály és Vastagh Pál adjunktusokat; másodállású egyetemi docensi kinevezést kapott Székely Gábor. Két új tanszékvezető kezdte meg működését egyetemünkön: a művelődési miniszter Salyámosi Miklós megbízásának lejártával Csűri Károlyt bízta meg a Német Nyelvi és Irodalmi Tanszék vezetésével, Császár József.megbízásának lejártával pedig Nagypál Istvánt bízta meg az Általános és Fizikai Kémiai Tanszék vezetésével. A megbízott egyetemi vezetőknek és tanszékvezetőknek, a kinevezett professzoroknak és docenseknek melegen gratulálok, és egyetemünk érdekében kifejtett szakmai és irányító munkájukhoz sok sikert kívánok. Egyetemi pályafutását befejezve ebben az évben is több munkatársunk vonult nyugalomba, köztük Szántó Imre és Rácz János professzorok. Mindannyiuknak jó egészséget és aktív, jó pihenést kívánok. Idő előtt örökre eltávozott körünkből Szűcs István, az Államigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék vezetője, nehezen pótolható ürt hagyva maga után. Egyetemünk oktatói, kutatói és más dolgozói közül az elmúlt évben is sokan részesültek kitüntetésben. Április Negyedike Érdemérmet kapott Ketskeméty István professzor és Krajkó András docens. A Munka Érdemrend arany fokozatát Császár József, Keserű Bálint, Mikola Tibor és Szentpéteri István professzorok, ezüst fokozatát Szalay István, Székely Lajos és Szűcs István docensek kapták meg. A „Kiváló pedagógus" címmel tüntették ki Kánitz Józsefet, a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium szakvezető tanárát. A „Kiváló munkáért" kitüntetést 27, a „Szocialista Kultúráért" kitüntetést 6 munkatársunk nyerte el. Négyen kapták meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Miniszteri dicséretben 36 dolgozónk részesült. Az egyetem tanácsa 1986. december 15-én díszdoktorrá fogadta Fritz-Peter Schäfer göttingeni professzort, a festéklézer megalkotóját és Straub F. Brúnó biokémikust, a Magyar Tudományos Akadémia alelnökét, aki tudományos pályáját egyetemünkön kezdte meg. Az egyetemi tanács József Attila Emlékplakettel tüntette ki Kopasz Márta képzőművészt, egyetemünk egykori grafikai lektorát és Nagy László nyugalmazott professzort, aki változatlan lendülettel végzi oktató és tudományos munkáját. Egyetemünk díszes latin nyelvű oklevelet adományoz azoknak a művészeknek és szakembereknek, akik a falaink közti kultu-

13


rális életet jelentősen gazdagítják. Ebben az évben ilyen oklevelet kaptak Marék Kotanski, Krebsbach Hess és Fisch Miklós, a MűvészetiPszichológiai Napokon résztvett külföldi szakemberek, valamint Esteban Fekete. Tegyünk említést arról is, hogy egyetemünknek az elmúlt évben számos illusztris vendége volt. A kormány tagjai közül Csehák Judit miniszterelnökhelyettes és Kapolyi László ipari miniszter járt itt; továbbá látogatást tett intézményünkben az Egyesült Államok, NagyBrittannia, Japán, Lengyelország magyarországi nagykövete. Befejezésül új hallgatóinkhoz szólok, Ha jól végzik majd munkájukat - és mi, oktatóik, is jól végezzük munkánkat - akkor öt év múlva szakképzett értelmiségiként hagyják el intézményünket. Értelmiségi a szó többet jelent, mint speciális ismeretekkel bíró szellemi munkást. Hozzátartozik a felelősségteljes, független gondolkodás, a kulturális és politikai kezdeményezés képessége. De, száraz definíció helyett, hallgassuk meg erről a reformkor tudós költőjének, Kölcsey Ferencnek szavait. „Tudományt a munkás élettel egybekötni: ez a feladat, mire a köz- ' társaság férfiának törekedni kell. Tiszteletet érdemel a tudós is, ki négy fal közt halványulva a múltvilág emlékeivel kizárólag társalkodik; de a jelenkorra hatni kívánó polgároknak más pályán kell indulnia . . . Ismereteket szerezni, hogy azok a sokaságra által plántálva közkinccsé váljanak; világos ideákból fáklyát gyújtani..., régi és új, idegen és saját tapasztalást egyesíteni, hogy a néptömeg előtt vezérelv gyanánt ragyogjanak; szóval minden ismeretet a kor szükségeire s kívánataira, a jelen nemesítésére s a jövendő előkészítésére fordítani s a lehetőségig életbe hozni: ezt kívánom én mindazoktól, kik a közdolgokban forgandók." Kérem új hallgatóinkat, induljanak Kölcsey szavaira gondolva egyetemi pályájukon az értelmiségi lét felé.

14


II. AZ EGYETEM ÉS AZ EGYETEMI TÁRSADALMI SZERVEK VEZETŐI Rektor: D R . CSÁKÁNY BÉLA egyetemi tanár. Tudományos rektorhelyettes: D R . B U R G E R KÁLMÁN egyetemi tanár. Oktatási rektorhelyettes: D R . BODNÁR LÁSZLÓ docens. Nevelési rektorhelyettes: D R . KOCSONDI ANDRÁS docens. Gazdasági főigazgató: D R . SZABÓ D E Z S Ő . Az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja: D R . PAPP IGNÁC egyetemi tanár, helyettesei: D R . BÉRCZI IMRE docens, DR. Czucz O T T Ó docens. A Bölcsészettudományi Kar dékánja: D R . KRISTÓ GYULA egyetemi tanár, helyettesei: D R . M A K K FERENC docens, D R . SZALAMIN E D I T docens. A Természettudományi Kar dékánja: D R . GÉCSEC, FERENC egyetemi tanár, helyettesei: D R . DÉKÁNY IMRE docens, D R . PAPP GYÖRGY docens, D R . SZEDERKÉNYI TIBOR egyetemi tanár. Az M S Z M P Tudományegyetemi Bizottságának titkára: D R . ANDERLE Á D Á M docens. A K I S Z Tudományegyetemi Bizottságának titkára: B E D Ő KATALIN A Tudományegyetem Szakszervezeti Tanács Intézőbizottságának elnöke: D R . ZÁNTHÓ R Ó B E R T lektorátus vezető, titkára: D R . VÁRKONYI ZOLTÁN docens.

15


111.

AZ EGYETEMI TANÁCS Elnöke: D R . CSÁKÁNY BÉLA egyetemi tanár, rektor. Szavazati joggal rendelkező tagjai: DR. BODNÁR LÁSZLÓ docens, oktatási rektorhelyettes, DR. KOCSONDI ANDRÁS docens, nevelési rektorhelyettes, DR. B U R G E R KÁLMÁN tudományos rektorhelyettes, DR. P A P P IGNÁC egyetemi tanár, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, DR. KRISTÓ G Y U L A egyetemi tanár, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, DR. G É C S E G FERENC egyetemi tanár, a Természettudományi Kar dékánja, DR. SZABÓ D E Z S Ő gazdasági főigazgató, DR. A N D E R L E Á D Á M docens, az M S Z M P Tudományegyetemi Bizottságának titkára, DR. Z Á N T H Ó RÓBERT lektorátus vezető, a Pedagógus Szakszervezeti Bizottság elnöke, B E D Ő KATALIN, a K I S Z Tudományegyetemi Bizottságának titkára, DR. KEMENES BÉLA egyetemi tanár, DR. KOVÁCS ISTVÁN egyetemi tanár DR. V E R E S JÓZSEF egyetemi tanár, DR. ILIA MIHÁLY docens, DR. MIKOLA TIBOR egyetemi tanár DR. R Ó N A - T A S ANDRÁS egyetemi tanár DR. GULYÁS SÁNDOR docens DR. KEVEI FERENC docens DR. SZALAY ISTVÁN docens, D R . . N A G Y LAJOS egyetemi tanár DR. SÍPOS MIKLÓS docens, a Marxizmus-Leninizmus Tanszékcsoport vezetője, SIMON CSABA az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója,

17


az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója, az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója, MAGYAR ATTILA, az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója, TÓTH JÁNOS, a Bölcsészettudományi Kar hallgatója, PATÓ ATTILA, a Bölcsészettudományi Kar hallgatója, ZILAHI TIBOR, a Bölcsészettudományi Kar hallgatója, HAFN^R ZOLTÁN, a Bölcsészettudományi Kar hallgatója, FÓNYI TAMÁS, a Természettudományi Kar hallgatója, KÁDÁR SÁNDOR, a Természettudományi Kar hallgatója, KEREPESI KÁROLY, a Természettudományi Kar hallgatója, BERENCZ ZSUZSANNA, a Természettudományi Kar hallgatója, SZILÁGYI ZSUZSANNA, gimnáziumi tanár, GELLENFERENCNÉ műszaki ügyintéző DR. KARÁCSONYI BÉLA, a Központi Könyvtár főigazgatója, Dr, TÓTH KÁROLY egyetemi főtitkár Tanácskozási jogú tagok: DEÁK BÉLA, a Személyzeti Osztályvezetője, DR, MAKAY ÁRPÁD tudományos főmunkatárs, a Kibernetikai Laboratórium vezetője, KELEMEN JÓZSEF a J A T E O D K I S Z titkára GAÁL ZSOLT,

IGAZ ÁGNES,

18


IV. EGYETEMÜNK DOLGOZÓI** A) TANSZÉKEK, KAKI HIVATALOK a) KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK MARXIZMUS LENINIZMUS SZAKCSOPORT Vezető: D R . SÍPOS MIKLÓS docens, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Helyettes: NAGY ZOLTÁNNÉ DR. KRAJKÓ ERZSÉBET, a filozófiatudomány kandidátusa. Ügyintéző: BÁRKÁNYI GABRIELLA Könyvtárvezető: PINTÉR É V A . Könyvtárosok: VASSNÉ PRÁGAI MÁRIA, KISSNÉ NYIRY GIZELLA, MÓRA FERENC SÁNDOR (félálláson). Dokumentátor: BELLAvics ISTVÁN.

FILOZÓFIAI

TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . HORUCZI LÁSZLÓ docens, a filozófiai tudomány kandidátusa. Docensek; D R . CSEITEI D E Z S Ő , a filozófiai tudomány kandidátusa, D R . KOCSONDI ANDRÁS, a filozófiai tudomány kandidátusa, NAGY ZOLTÁNNÉ D R . KRAJKÓ ERZSÉBET, a filozófiai tudomány kandidátusa, D R . SIMON FERENC, a filozófiai .tudomány kandidátusa, D R . SZABÓ TIBOR, a filozófiai tudomány kandidátusa, D R . SZÖGI ISTVÁN, a filozófiai tudomány kandidátusa.

" A z 1988 f e b r u á r l.-i állapot szerint

19


Adjunktusok: D R . DÉKÁNY ANDRÁS, D R . KAPOSI MÁRTON a filozófiai tudomány kandidátusa (félálláson), D R . KISS TIBORNÉ D R . NÓVÁK ÉVA, a szociológiai tudomány kandidátusa, D R . VÉGH GYULA (félálláson). Tanársegédek: GAUSZ ANDRÁS, DR.GYENGE ZOLTÁN, D R . KRÉMER SÁNDOR, D R . TÓTH JÁNOS.

Óraadó: BAKONYINÉDR. MOLNÁRÉVA Főelőadó: LANGKÁLMÁNNÉ GYÖRGY ÉVA. Hivatalsegédek: ERDEI ISTVÁNNÉ SZABÓ ETELKA,

HALVAX BÉLÁNÉ KIUZSÁN

ILONA.

POLITIKAI GAZDASÁGTAN TANSZÉK Tanszékvezető: D R , NAGY LAJOS, a közgazdaságtudomány doktora. Docensek: D R . ANDRÁSSY ADÉL, a közgazdaságtudomány kandidátusa, D R . CZAGÁNY LÁSZLÓ, a közgazdaságtudomány kandidátusa D R . ÉGETŐ EMESE, a közgazdaságtudomány kandidátusa,, D R . MAYER LÁSZLÓ, a közgazdaságtudomány kandidátusa, D R . SALLAI MIKLÓS, a közgazdaságtudomány kandidátusa, D R . SÍPOS MIKLÓS, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . IMRE OTTÓ, D R . VÁRNAY ERNŐ, a közgazdaságtudomány kandidátusa. Tanársegédek: D R . FARKAS BEÁTA, MOZSÁR FERENC. Tanszéki főelőadó: D R . KATONA PÉTERNÉ POLGÁR MÁRTA. Tanszéki segédmunkaerő: BÁNKI ÁGNES. Hivatalsegéd: SZABÓ LÁSZLÓNÉ NÉMETH MÁRIA. TUDOMÁNYOS SZOCIALIZMUS TANSZÉK Tanszékvezető: D R . NAGY LÁSZLÓ, a történelemtudomány kandidátusa. Docensek: D R . MICHELLER MAGDOLNA, a neveléstudomány kandidátusa, D R . SZABÓ ISTVÁN, a történelemtudomány kandidátusa, DR. SZÉKELY GÁBOR, a történelemtudomány kandidátusa (félálláson). Adjunktusok: D R . BELÉNYI GYULA, D R . FÁBIÁN GYÖRGY, D R . GÉCZI JÓZSEF, D R . HARANGOZÓ JÓZSEF, D R . KANYÓ FERENC (félálláson), D R . KORMÁNYOS ANDRÁS, D R . SERFŐZŐ ZOLTÁN.

20


Tanársegédek:

D R . KOVÁCS LÁSZLÓ, KOZMA JÓZSEFNÉ SOÓS EDIT, MOLNÁR

JUDIT.

Főelőadó: CSISZÁR ISTVÁNNÉ TEISZI ER ILONA. Előadó: KissGYÖRGYNÉ VARGA ANIHÓ. Hivatalsegéd: LENCSE G É Z Á N É VECSERNYÉS ERZSÉBET.

SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . SZENTPÉTERI ISTVÁN egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Adjunktusok: D R . GÁBOR KÁLMÁN, D R . FELEKY GÁBOR, D R . KATONA PÉTER ZOLTÁN, D R . JÓZSA ZOLTÁN.

Tanársegéd: IMRE ANNA. Tudományos segédmunkatársak: D R . BALOG IVÁN, LENCSÉS TMB-ösztöndíjas gyakornok: D R . PAPHÁZI TIBOR. Tanszéki előadó: BARÓTI ANDRÁSNÉ PAPP ERZSÉBET.

KALMÁR LÁSZLÓ KIBERNETIKAI

GYULA.

LABORATÓRIUM

Vezető: D R . MAKAY ÁRPÁD docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Tudományos tanácsadók: D R . CSERNAY LÁSZLÓ, az orvostudomány doktora (félállásban), D R . SZÉKELY SÁNDOR, a filozófiai tudomány kandidátusa (félállásban). Tudományos főmunkatársak: D R . HANTOS ZOLTÁN, a biológiai tudomány kandidátusa, D R . KUBA ATTILA, a matematika tudomány kandidátusa, D R . MADARÁSZ ISTVÁN, az orvostudomány kandidátusa, D R . M Á T É E Ö R S , a műszaki tudomány kandidátusa, D R . SÁRA ATTILA. Tudományos munkatársak: D R . BOHUS MIHÁLY, D R . CSENDES TIBOR, D R . DARÓCZY BÁLINT, DIAMANT TIBOR, DOMBOS KÁLMÁN, D R . ENDRÉNÉ

PALÁSTI

KATALIN,

DR.

FÜVESI

ISTVÁN,

DR.

DURSZT

GALAMBOS

GÁBOR, G Á L GYÖRGY, D R . H Ó D I GABRIELLA, D R . KOVÁCS TIBOR, MATIEVICS ISTVÁN, PAPP ILONA, SALÁNKI ISTVÁNNÉ GULÁCSI SAROLTA, SCHERER FERENC, D R . SUKI BÉLA, D R . VAROA TIBOR, VARJÚKÁROLY, D R . V A S ZOLTÁN.

Tudományos segédmunkatársak:

CSÚRI MIKLÓS, H U D I ISTVÁN,

FABULA

ANDRÁS, TÓTH-ABONYI MIHÁLY.

21


Programtervező matematikusok:

BORÚS ANDRÁS, CSONKA ISTVÁN, G R Ő G E R ,

HANS-DIETMAR, SZEMES GÁBOR, TÓTH ÉVA.

Programozó matematikusok: PATAKI ERZSÉBET, VÁLI GÁBOR. Számítástechnikai mérnök: TÓTH GÁBOR. Fejlesztő üzemmérnökök: KOPASZ ISTVÁN, VIGH LAJOS. Számítástechnikai üzemmérnökök: JUHÁSZ GYULA, LINCZER JÁNOS. Programozók: KOVÁCS ANNA, D R . MÁTÉ EÖRSNÉ SZABÓ ÁGNES. Számítógép-kezelők: GERGELY ISTVÁN, HORVÁTH ZSIKÓ G Á B O R , GYULA,

RÉVÉSZ GÁBOR, TASNÁDI ZOLTÁN, TENKI TIBOR

HÓDI

LÁSZLÓ,

TÖLGYI GYULA.

Vezető adatrögzítő: OLÁH ÁGNES. Adatrögzítők: BÖRCSÖK ISTVÁNNÉ SOÓS ZSUZSANNA,

FARAGÓ

EDIT, CSATLÓS MIKLÓSNÉ H E R N Á D I

BÉLÁNÉ KIRÁLY ARANKA,

FÁBIÁN

GIZELLA,

GÖRÖG MÓNIKA BAKOS MÓNIKA, TÓTH ISTVÁNNÉ KATONA ERZSÉBET, UNGI PÉTERNÉ GYÖMBÉR MÁRTA.

Adatrögzítő karbantartók: GYURA KÁROLY (mellékállásban), JÁVOR FERENC (mellékállásban), VARGA LAJOS (részfoglalkozású). Számítástechnikai laboránsok: DOBÓ KÁROLYNÉ HEGEDŰS ZSUZSANNA, ÉSIK ZSUZSANNA NIKA ZSUZSANNA, JOSZT GYÖRGYNÉ M Í G ETELKA, KISS GÁBOR, LACZILAJOSNÉ GULYÁS LENKE.

Számítógép műszerészek:

BARTA GYULA, DUDÁS LAJOS, OSVÁTH G Á B O R ,

PATAKI TIBOR, SPROK SÁNDOR.

Vezető operátor: MORÓ TAMÁS. Önálló operátorok: HEGEDŰS ERZSÉBET, VADÁSZ ZOLTÁN. Önálló mechanikusok: PELESKEI ZOLTÁN, VARGA PÁL. Technikus: CSURGÓ LÁSZLÓ (mellékfoglalkozásban). Műszaki rajzoló: D R . VIDAEMILNÉSIMONVÁROS MÁRIA. Gazdasági előadó: D R . VARGATIBORNÉ KRISTÓF MAGDOLNA. Előadó: SZEBENYI MIHÁLYNÉPAPDI ROZÁLIA. Könyvtáros: DIAMANT TIBORNÉ FODOR ZSUZSANNA. Anyagbeszerző: BERTÉNYI SÁNDOR. Adminisztrátor: SILÓCZKI SÁNDORNÉ G Á L MARGIT, Hivatalsegéd: MÁRKUS PIROSKA. Telefonközpont-kezelők: BIHARI JÓZSEFNÉ NAGY MÁRIA, T Ó T H

LÁSZLÓNÉ

HEGEDŰS ILONA.

Takarítók:

(mellékállásban), (mellékállásban), JUDIK PÉTERNÉ (mellékállásban).

BATTANCS SZILVESZTERNÉ PARÓNAI ILONA

HEGEDŰS ISTVÁNNÉ GULYA RÓZSA FAZEKAS KATALIN

22


Portások:

BACSÓ SÁNDORNÉ KALAPÁCS M Á R I A , HENRIK JÓZSEFNÉ MÁRKI IRÉN,

SÁRI ISTVÁNNÉ TELEKI JULIANNA.

KÖZPONTI IDEGENNYELVI LEKTORÁTUS Vezető nyelvtanár: D R . ZÁNTHÓ R Ó B E R T . Nyelvtanárok: BARNA GYÖRGY, D R . BALÁZS

MIHÁLYNÉ

BENCZE

LÍVIA,

H E R N Á D I ZSÓFIA, BÉLTEKI PÁLNÉ VARGA O L G A , D R . BÉRCZI IMRÉNÉ D R . BAJÁK JULIANNA, D R . BRAUN MELINDA, D R . CSERNUS SÁNDORNÉ T Ó T H ANNAMÁRIA, D R . D A N I MIHÁLY, DÖMÖTÖR R Ó Z A , D R . D U R S Z T FERENCNÉ D R . K U N MARIANNA, FÁBIÁNNÉ SEREGI RÓZSA,

FENYVESI

E R Z S É B E T , FERKA MIHÁLYNÉ D R . SALLAI JÚLIA, G Á T I N É D R .

CSALA

KATALIN, GYÉMÁNT MAGDOLNA SZELEI MAGDOLNA, JENEI GABRIELLA, K E L L E R V E N D E L , D R . KISSNÉ R Á C Z ÁGNES, D R . KOLTAINÉ D E R I V O M Á R T A , MÁCSAI ISTVÁN, D R . MARSINÉ M . KOVÁCS GABRIELLA, Ó T V Ö S PÉTERNÉ PALOTÁS É V A ,

DR.

SZABÓ ZOLTÁNNÉ T Ó T H GABRIELLA,

SZOPKÓ MIHÁLYNÉ NYIKONOVA ZSANNA, D R . THÉKESNÉ NÉMETH ANIKÓ, D R . TORKOS BÉLA, D R . TÖRÖK SÁNDOR, D R . VÁGVÖLGYI ANDRÁSNÉ BURIÁN É V A .

Előadó: BALLÁNÉ KISS V E R A . Hivatalsegéd: CSÁNYI ISTVÁNNÉ DOMONKOS

VERONIKA.

OKTATÁSTECHNIKAI KÖZPONT Megbízott vezető: CSETE KÁROLY. Tanársegéd: D R . PÁLNÉ D R . W E N N E R É V A . Grafikus: D R . G E R A LAJOSNÉ KATONA E D I T . Technikusok: FARAGÓ VILMOS, BERTÁNÉ SZABADOS GABRIELLA. Műszaki ügyintéző: PAPP LAJOSNÉ SZŰTS ZSUZSANNA. Kiemelt szakmunkások: MIHALIK D E Z S Ő , R U S Z K A I KÁROLY.

TESTNEVELÉSI TANSZÉK Tanszékvezető:

D R . HEIDRICH G Á B O R N É K U T I M Á R I A .

23


Testnevelő tanárok:

BÉLTEKI PÁL,

BOROS GYEVINÉ SZIKLAI

DEBRECZENY PÁLNÉ D R . TÓTH KATALIN, G Á L FERENC:,

ANDREA, GYARMATI

LAJOS, KECSKEMÉTI GÁBOR, LENGYEL GÉZA, PROTITY SÁNDOR, SZARVAS VILMOS, D R . TRÉNYINÉ D R . RÁKÓCZI ZSUZSANNA.

Gondnok: DIENESGÉZA. Pályamunkások: BOLDIZSÁR

PÉTER, CSÁNYI MIHÁLY, GURZÓ ZSOLT, TUNYA

BERTALAN. Takarító: VECSERNYÉS JÓZSEFNÉLACZI MÁRIA.

b) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY! KAR Dékán: D R . PAPP IGNÁC egyetemi tanár. Dékánhelyettesek: D R . BÉRCZIIMRE docens, D R . CZUCZOTTÓ docens. MSZMP-titkár: D R . DÁNI SÁNDOR docens. KISZ-titkár: IGAZ ÁGNES hallgató. Szakszervezeti titkár: D R . BESENYEI LAJOS docens.

ÁLLAM- ÉS J O G E L M É L E T I TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . ANTALFFY GYÖRGY egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Egyetemi tanár: D R . PAPP IGNÁC, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Docens: D R . VÁSTAGHPÁL, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Adjunktus: D R . RÉVÉSZ BÉLA (félállásban). Tanársegéd: D R . FORRAI JÓZSEF (félállásban).

ÁLLAMIGAZGATÁSI- ÉS PÉNZÜGYI J O G I TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . KOVÁCS ISTVÁN egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Egyetemi tanár: D R . FICZERE LAJOS (félálláson) Docens: D R . DÁNI SÁNDOR Adjunktusok: D R . GÜNTHERBÉLA (félálláson), D R . KALTENBACH JENŐ, D R . LALUSKAPÁL, D R . VÁRNAYERNŐ (félálláson). Tanársegéd: D R . KATONA ANDRÁS. 24


ÁLLAMJOGI

TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . KOVÁCS ISTVÁN egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Adjunktusok: D R . KISS BARNABÁS, D R . T Ó T H KÁROLY.

BÜNTETŐJOGI

ÉS

BÜNTETŐ

ELJÁRÁSJOGI

TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . CSÉKA ERVIN egyetemi tanár, az áilam- és jogtudomány doktora. Docensek: D R . MERÉNYI KÁLMÁN, az állam- és jogtudomány kandidátusa, D R . NAGY FERENC , az állam- és jogtudomány kandidátusa, D R . TOKAJI G É Z A , az állam- és jogtudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . HOFSZANG JÓZSEF, D R . MARÁZ VILMOSNÉ (félálláson), D R . T Ó T H PÉTER (félálláson), D R . VIDA MIHÁLY (félálláson). Tanársegéd: ANNUSNÉ D R . CSERHÁTI ÁGOTA. JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . TÓTH ÁRPÁD docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Adjunktus: D R . BÚZÁS JÓZSEF (félálláson). Tanársegédek: D R . BALOGH ELEMÉR, D R . HOMOKI NAGY MÁRIA. MEZŐGAZDASÁGI- ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . VERES JÓZSEF egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: D R . NAGY LÁSZLÓ, az állam- és jogtudomány doktora. Docensek: D R . C Z U C Z OTTÓ, az állam- és jogtudomány kandidátusa, D R . T Ó T H LAJOS, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . BOBVOS P Á L , D R . ÚJVÁRI JÓZSEF. Tanársegéd: D R . H E I N E R N É D R . KECSKÉS ARANKA.

25


NEMZETKÖZI JOGI TANSZÉK

TanszékvezetőDR. NAGY KÁROLY egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Docens: D R . BODNÁR LÁSZLÓ az állam- és jogtudomány kandidátusa. Tanársegéd: D R . BLUTMAN LÁSZLÓ.

POLGÁRI JOGI ÉS POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI

TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . KEMENES BÉLA egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Docensek: D R . BESENYEI LAJOS, az állam- és jogtudomány kandidátusa, D R . BÉRCZI IMRE, az állam- és jogtudomány kandidátusa, D R . TÓTHNÉDR. FÁBIÁN ESZTER, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Adjunktusok: JUHÁSZNÉ D R . ZVOLENSZKI ANIKÓ, D R . KEMENES ISTVÁN (félálláson), KÓNYÁNÉ D R . SIMICS ZSUZSANNA, D R . SZABÓ IMRE, D R . WESZELOVSZKY LÁSZLÓ (félálláson). Tanársegéd: D R . VARGA PÉTER.

RÓMAI JOGI TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . MOLNÁR IMRE docens, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: D R . PÓLAY ELEMÉR, az állam- és jogtudomány doktora. Tanársegéd: DR. JAKAB ÉVA.

STATISZTIKAI TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . CSÉKA ERVIN egyetemi tanár, az állam- és jogtudomány doktora. Docens: D R . BALÁZS JÓZSEF, az állam- és jogtudomány kandidátusa. Adjunktus: D R . SZONDI ILDIKÓ.

26


CÍMZETES EGYETEMI TANÁROK az állam- és jogtudomány kandidátusa, D R . HORVÁTH az állam- és jogtudomány kandidátusa, D R . KATONÁNÉ D R . SOLTÉSZ MÁRTA, az állam- és jogtudomány kandidátusa, D R . KERTÉSZ IMRE, az állam- és jogtudomány doktora, D R . KOVÁCS TIBOR, az állam- és jogtudomány doktora, D R . NAGY LAJOS, az állam- és jogtudomány doktora, D R . PIKLER KORNÉL, az állam- és jogtudomány kandidátusa.

D R . HENCZ AURÉL, TIBOR,

CÍMZETES EGYETEMI DOCENSEK D R . H A L Á S Z KÁLMÁN,DR. POPOVICS BÉLA, D R . R Á C Z ATTILA,

jogtudomány kandidátusa,

az állam- és

D R . SZÉP GYÖRGY.

DÉKÁNI HIVATAL Hivatalvezető: D R . DOBLER LÁSZLÓ. Csoportvezető: D R . MÁRKUS ANDRÁSNÉTÓTHÁGNES. Főelőadók: HERCZEGNÉ D R . NÉMETH MÁRIA, D R .

KÁVÁSSY SÁNDORNÉ

BULLA MAGDOLNA, TARNAI ISTVÁNNÉ ÁRENDÁS MÁRIA.

Előadók:

CSAMANGÓ IMRÉNÉ KÉGLI JULIANNA, FARKAS GÁBORNÉ GEREBIC

ÁGNES, HORVÁTH ISTVÁNNÉ NAGY IDA.

Technikus: SZŰTS LÁSZLÓ. Hivatalsegéd: VIDMÁR FERENCNÉ VASTAG IRÉN. Tanszéki adminisztratív ügyintézők: BÓBIS JÁNOSNÉ

TÖRÖK GABRIELLA,

D R . C Z E N E MIHÁLYNÉ MILLEI KATALIN, CSURGÓ SÁNDORNÉ BALOGH VERONIKA, D R . FARKAS KORNÉLIA

(félálláson),

FÖDI TIBORNÉ BÚS

ELEONÓRA, G E R A ANTALNÉ GÁBOR O L G A , HERING ANDREA,

SZABÓ

ILONA.

Portások: GULYÁS LAJOSNÉ NAGY IRÉN, U L L LÁSZLÓNÉ KOVÁCS FRANCISKA. Takarítók: D R . KOVÁCS LÓRÁNTNÉ Kiss MARGIT, MATYASOVSZKY JÁNOSNÉ LINCZ BORBÁLA,

PETROVSZKI

LAJOSNÉ URKOM JULIANNA,

SZÉLPÁL

LÁSZLÓNÉ CSILLAG IRÉN.

27


KARI KÖNYVTÁR Könyvtárvezető: FORRÁS LÁSZLÓNÉ TÖRÖK KATALIN. Könyvtárosok: D R . MOTZWICKLERNÉ SZŐLLŐSI ERZSÉBET,

OROBEJ NYIKOLAI,

Z S . TÓTH RITA.

0) BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Dékán: D R , KRISTÓ GYULA egyetemi tanár. Dékánhelyettesek: D R . MAKK FERENC docens, D R . MSZMP-titkár: KESERŰ BÁLINT egyetemi tanár. KISZ-titkár: FARKAS ZOLTÁN egyetemi hallgató. Szakszervezeti-titkár: D R . PÁL JÓZSEF docens.

SZALAMIN E D I T

docens.

PEDAGÓGIA- PSZICHOLÓGIA TANSZÉKCSOPORT Vezető: D R . tora.

ÁGOSTON GYÖRGY

egyetemi tanár, a neveléstudomány dok-

PEDAGÓGIAI TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . NAGY JÓZSEF egyetemi tanár, a neveléstudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: D R . CSAPÓ BENŐ adjunktus, a neveléstudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: D R . ÁGOSTON GYÖRGY, a neveléstudomány doktora. Docensek: DR. KUNSÁGI ELEMÉR, D R . KONCZ JÁNOS, a neveléstudomány kandidátusa (mellékállásban). Adjunktusok: D R , CSIRIKNÉ D R . CZACHESZ ERZSÉBET, D R ; KÉKES SZABÓ MIHÁLY, a neveléstudomány kandidátusa, D R . KOMLÓSSY ÁKOS. Tanársegéd: RAVASZNÉDR. ZSOLNAI ANIKÓ Tudományos munkatárs: D R . HUNYA PÉTERNÉ D R . AMBRUS MARGIT.

28


SZAKMÓDSZERTANI CSOPORT Vezető: BICSKEI D E Z S Ő N É D R . ZSULÁN JULIANNA. Adjunktusok: D R . R I G Ó N É D R . PÉTER IRÉN, KOVÁCS JÓZSEF, Tanársegédek: D R . CSERJÉS KATALIN, WODALA JÁNOS.

VARRÓ MÁRIA.

PSZICHOLÓGIA TANSZÉK Tanszékvezető: D R . D U R Ó LAJOS docens, a pszichológiai tudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: D R . VECZKÓ JÓZSEF docens. Adjunktusok: D R . GERGELY JENŐ, D R . HELEMBAI KORNÉLIA, KEMÉNYNÉ D R . GYIMES ERZSÉBET, D R . ZAKAR ANDRÁS.

Technikus: DANKÓ GYÖRGY. Könyvtáros: VECSERNYÉS FERENCNÉ KOVÁCS

ANDREA.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALMI TANSZÉKCSOPORT Vezető:

D R . R Ó N A - T A S ANDRÁS

MAGYAR NYELVÉSZETI

egyetemi tanár, a nyelvtudomány doktora.

TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . KÁROLY SÁNDOR egyetemi tanár, a nyelvtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: D R . MARÓTINÉ D R . KORCHMÁROS VALÉRIA adjunktus Docensek: D R . BÜKY LÁSZLÓ, a nyelvtudomány kandidátusa, D R . MOKÁNY SÁNDOR, a nyelvtudomány kandidátusa, D R . SZABÓ JÓZSEF, a nyelvtudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . BÉKÉSINÉ D R . FEJES KATALIN, a nyelvtudomány kandidátusa, BICSKEY DEZSŐNÉ D R . ZSULÁN JULIANNA, D R . BRATINKA JÓZSEF, D R . FORGÁCS TAMÁS, D R . KOLLÁNYI TERÉZ.

Könyvtáros:

D R . TAKÁTS KÁROLYNÉ VARGA ERZSÉBET.

29


FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI

TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . MIKOLA TIBOR egyetemi tanár, a nyelvtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: T A S N É D R . SZALACSEK MARGIT adjunktus Tanársegédek: MÉSZÁROS EDIT, SIPŐCZ KATALIN. Lektor: IRMELI KNIIVILÁ. Dokumentátor: D R . VASTAGH PÁLNÉ KECSKÉS JÚLIA.

ALTAJISZTIKA TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . RÓNA-TAS ANDRÁS egyetemi tanár, a nyelvtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: D R . BERTA ÁRPÁD adjunktus, a nyelvtudomány kandidátusa Adjunktus: D R . IVANICS MÁRIA. Tudományos munkatárs: D R . MOLNÁR ÁDÁM. Tudományos segédmunkatársak: MÁRTON ALFRÉD, NAGY É V A . Tudományos ösztöndíjas: D R . ZIMONYI ISTVÁN. Tudományos ügyintéző: SOLYMOSINÉ ÁBRAHÁM VERÁ.

ÁLTALÁNOS ÉS ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI

TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . KÁROLY SÁNDOR egyetemi tanár, a nyelvtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: D R . MALECZKI Márta adjunktus. Adjunktus: D R . LERCH ÁGNES. Tudományos segédmunkatárs: D R . ALBERTNÉ BASCH É V A . Tudományos ösztöndíjas: NÉMETH I . ENIKŐ.

NÉPRAJZI TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . FERENCZI rajz) kandidátusa.

30

IMRE

docens, a történelemtudomány (nép-


I. S Z . M A G Y A R I R O D A L O M T Ö R T É N E T I

TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . CSETRI LAJOS docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: D R . ÖTVÖS PÉTER adjunktus. Egyetemi tanár: KESRÜ BÁLINT, az irodalomtudomány kandidátusa. Docensek: BALÁZS MIHÁLY, az irodalomtudomány kandidátusa, D R . SZAJBÉLY MIHÁLY, az irodalomtudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . KUKOVECZNÉ D R . ZENTAI MÁRIA, D R . ÖTVÖS PÉTER, az irodalomtudomány kandidátusa. Könyvtáros: KESRÜ GIZELLA. II. SZ. MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . GREZSA FERENC docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: D R . SZIGETI LAJOS adjunktus, az irodalomtudomány kandidátusa. Docensek: D R . BATA IMRE, az irodalomtudomány kandidátusa (mellékállásban), D R . ILIA MIHÁLY, D R . KRAJKÓ ANDRÁS, az irodalomtudomány kandidátusa, D R . VÖRÖS LÁSZLÓ, a filozófiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . BARANYAI ZSOLT, D R . PAPP ISTVÁN. Tanársegéd: D R . CSERJÉS KATALIN. Könyvtáros: KOSZTOLÁNYI D E Z S Ő NÉ G Á L ERZSÉBET. ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . FRJED ISTVÁN docens, az irodalomtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: D R . PÁL JÓZSEF, az irodalomtudomány kandidátusa. Docens: D R . JAKÓCS DÁNIEL, az irodalomtudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . SZÖRÉNYI LÁSZLÓ, az irodalomtudomány kandidátusa (mellékállásban), D R . SZABÓNÉ D R . KÜRTÖSI KATALIN.

31


ÓKORTUDOMÁNYI TANSZÉKCSOPORT Vezető: D R . SZÁDECZKY-KARDOSS mány doktora.

SAMU

egyetemi tanár, az irodalomtudo-

KLASSZIKA-FILOLÓGIA TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . SZÁDECZKY-KARDOSS SAMU egyetemi tanár, az irodalomtudomány doktora: Tanszékvezető-helyettes: D R . D É R TERÉZIA adjunktus. Adjunktus: D R . TAR IBOLYA.

BIZANTINOLÓGIAI ÉS KÖZÉPLATIN FILOLÓGIAI

TANSZÉKI

CSOPORT

Csoportvezető: D R . OLAJOS TERÉZIA docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Adjunktus: D R . SZIGETINÉDR. GALÁNTAI ERZSÉBET. Tanársegéd: LÁZÁR ISTVÁN.

ÓKORTÖRTÉNETI ÉS RÉGÉSZETI TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . MARÓTI EGON egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: D R . HOFFMANN ZSUZSANNA tudományos főmunkatárs, a történelemtudomány kandidátusa. Docens: D R . FODORISTVÁN, a történelemtudomány (régészet) kandidátusa (fmellékállásban). Tanársegéd: D R . GALÁNTHA MÁRTA.

TÖRTÉNETI TANSZÉKCSOPORT Vezető: D R . SERFŐZŐ LAJOS egyetemi tanár, a történelemtudomány kandidátusa. 32


KÖZÉPKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . KRISTÓ GYULA egyetemi tanár, a történelemtudomány doktora. Tanszékvezető-helyettes: D R . R I G Ó N É D R . PÉTER IRÉN adjunktus. Adjunktusok: D R . BODONYI ILONA, D R . HAJNÓCZI GÁBOR. Tudományos munkatárs: B . T Ó T H ÁGNES. Tudományos segédmunkatársak: D R . ALMÁSI TIBOR, SEBŐK FERENC.

ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . SERFŐZŐ LAJOS egyetemi tanár, a történelemtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: D R . G A Á L ENDRE docens, a történelemtudomány kandidátusa. Adjunktus: D R . KATONA TAMÁS (mellékállásban). Tudományos tanácsadó: D R . SOMLYAI MAGDOLNA, a történelemtudomány doktora (mellékállásban). Tudományos főmunkatárs: D R . SOÓS KATALIN, a történelemtudomány kandidátusa. Tudományos segédmunkatársak: DEÁK ÁGNES, PELYACH ISTVÁN. KÖZÉPKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI ÉS LATIN-AMERIKA TÖRTÉNETE TANSZÉK Tanszékvezető: D R . A N D E R L E Á D Á M docens, a történelemtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: DR. KUKOVECZ GYÖRGY, tudományos munkatárs. Adjunktus: D R . CSERNUS SÁNDOR. Tanársegéd: VARGA BEÁTA. Tudományos segédmunkatárs: KACZUR ÁGNES. Nyelvtanár: DR. Tóth Ágnes.

33


ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . CSATÁRI DÁNIEL egyetemi tanár, a történelemtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: D R . HEGYI ANDRÁS docens, a történelemtudomány kandidátusa. Docensek: D R . ANDERLÉNÉDR. SAJTI ENIKŐ, a történelemtudomány kandidátusa, SZÉKELY LAJOS. Adjunktusok:'DR. RAFPAY ERNŐ, a történelemtudomány kandidátusa, D R . KARSAI LÁSZLÓ, D R . KÖVÉR LAJOS.

Tudományos főmunkatárs: kandidátusa.

D R . LAGZI ISTVÁN,

a történelemtudomány

IDEGENNYELVI TANSZÉKCSOPORT Vezető:

D R . CSÚRI KÁROLY

docens, az irodalomtudomány kandidátusa.

NÉMET NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: DR. CSŰRI KÁROLY docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: D R . MÜLLER JÓZSEF adjunktus Docensek: D R . MÁRVÁNY JÁNOS, a nyelvtudomány kandidátusa, D R . BERNÁTH ÁRPÁD, az irodalomtudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . HANSEL ISTVÁN, D R . KOCZISZKY ÉVA. Tanársegédek: DR. BERNÁTH ÁKPÁDNÉ SZABÓ CSILLA, KATONA TÜNDE, KEREKES GÁBOR, D R . SÁNDOR LÁSZLÓNÉ URSULA KIRSCH.

Lektor: D R . ADELHEID REINHARDT. Könyvtáros: BOGDÁNY EDIT.

ANGOL NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . didátusa.

34

ROZSNYAI BÁLINT

docens, az irodalomtudomány kan-


Tanszékvezető-helyettes: D R . RESCH BÉLÁNÉ D R . MARINOVICH SAROLTA adjunktus Docens: D R . KENESEI ISTVÁN, a nyelvtudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . BÓDIS KLÁRA, D R . BOLLOBÁS ENIKŐ, az irodalomtudomány kandidátusa, DURHAM DÁVIDNÉ D R . KERTAI MÁRIA, D R . FABINY TIBOR, D R NÓVÁK GYÖRGY, D R . PORDÁNY LÁSZLÓ, D R . SZŐNYI GYÖRGY ENDRE, W O D A L A JÁNOSNÉ HEASLIP CATHLEEN.

Lektor: PETER H O L L Y . Tanársegédek: CSERHÁTI

MÁRTA, KISS ANIKÓ, PRÓKAINÉ SZABÓ É V A , RÓNAY

ZSUZSANNA, D R . SZŐNYI GYÖRGYNÉ S . MALGORZATA, WODALA JÁNOS, D R ZSÉLYI FERENC.

Könyvtáros:

SZEKERESNÉ PÁLDI RITA.

FRANCIA NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . PÁLFY MIKLÓS docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Megbízott tanszékvezető: D R . SZABICS IMRE docens, az irodalomtudomány kandidátusa (mellékállásban). Tanszékvezető-helyettes: D R . PENKE BOTONDNÉ D R . JANCSKI OLGA adjunktus. Tudományos tanácsadó: D R . NAGY G É Z A , az irodalomtudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . ALBERT SÁNDOR, KOVÁCS JÓZSEF, D R . MARTONYI ÉVA, az irodalomtudomány kandidátusa, D R . NÉMETH JENŐ, KARAFIÁTH JUDIT (mellékállásban). Tanársegédek: GÉCSEG ZSUZSANNA, SÚJTÓ LÁSZLÓ, VERESSNÉ FARKAS ILDIKÓ.

Lektor: Y V E S GARNIRON. Könyvtáros: GERLEFALVI-NAGYNÉ

SZARKA MÓNIKA.

OLASZ NYELVI IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . SZABÓ GYŐZŐ docens, a nyelvtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: D R . B É N Y I N É D R . FARKAS MÁRIA adjunktus.

35


Adjunktusok: D R . FÁBIÁN ZSUZSANNA, (mellékállásban). Lektor: EZIOBERNARDELLI.

D R . VIGH ÉVA, D R . SZKÁROSI ENDRE

OROSZ NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . FEJÉR ÁDÁM docens, az irodalomtudomány kandidátusa. Tanszékvezető-helyettes: D R . FERINCZ ISTVÁN adjunktus. Egyetemi tanárok: DR. PETE ISTVÁN, a nyelvtudomány doktora, D R . H . TÓTH IMRE, a nyelvtudomány doktora. Docens: D R . SZALAMIN EDIT, a nyelvtudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. BALÁZS L . GÁBOR, D R . BARÓTI TIBOR, D R . FENYVESI ISTVÁN, DR. FENYVESI ISTVÁNNÉ JELIZAVETA MIHAJLOVNA, D R . FÁBRICZ KÁROLY, D R KATONA JUDIT, D R . KUGLER KATALIN, LAKI ÉVA,

DR.

LEPAHIN VALERU, D R . MINKNÉ D R . SOLYMOSI MÁRIA, D R . SZALMÁNÉ D R . NATALIA SZEMJONOVNA VIHTER, D R . SZŐKE KATALIN,

VARRÓ

MÁRIA, VASSNÉDR, BAGI IBOLYA.

Tanársegédek:

BIBOK KÁROLY, BOGNÁR FERENC, KACZIBA ÁGNES, VARGA

ZSUZSANNA.

Lektor: IRINA

ALEXANDROVNAGONCSAR.

NYELVI LABORATÓRIUM Vezető: D R . VALACZKAI LÁSZLÓ adjunktus, a nyelvtudomány kandidátusa. Technikusok: PÉTERVÁRI LAJOS, SOMOGYI ÁKOS.

CÍMZETES EGYETEMI TANÁROK a nyelvtudomány doktora, D R . HORVÁTH KÁROLY, az irodalomtudomány doktora, D R . PIRNÁT ANTAL, az irodalomtudomány doktora, DR. TARDY LAJOS, a történelemtudomány doktora.

D R , BAKOS FERENC,

36


CÍMZETES EGYETEMI DOCENSEK DR.

a neveléstudomány kandidátusa, D R . HAVASI az irodalomtudomány kandidátusa, D R . KARÁCSONYI BÉLA, D R . KŐHALMI KATALIN, a történelemtudomány (néprajz) kandidátusa, SINGER LÁSZLÓNÉ D R . HEKSCH ÁGNES, a neveléstudomány kandidátusa, D R . TROGMAYER OTTÓ, a történelemtudomány (régészet) kandidátusa, D R . VISY JÓZSEF, D R . VONSIK GYULA, a filozófiai tudomány kandidátusa.

BANFALVI JÓZSEF, ZOLTÁN,

DÉKÁNI HIVATAL Hivatalvezető: SÉNYEI RÓBERTNÉ HODÁCS GABRIELLA. Csoportvezető: Kiss SÁNDORNÉ BORI ERZSÉBET. Főelőadó: D R . MAGYARKÁNÉ SZÁSZ ÉVA. Előadók: O L Á H ANIKÓ, PAPP MÁRIA, TÖRÖK KATALIN,

VARGA ANDRÁSNÉ

FARKAS KATALIN.

Tanszéki dolgozók: Előadók: D R . ÁGOSTON

GYÖRGYNÉ, BUDA SÁNDORNÉ, D R . CSETRI LAJOSNÉ,

CSOMOR JÁNOSNÉ, CSÚCS EDIT, KOVÁCSNÉ MAJÓ ZSUZSANNA, KEREZSI ISTVÁNNÉ, NAGY NÉMEDI PÁLNÉ KÁRSAI MARIANNA, SZABÓ LAJOSNÉ ZANA MÁRIA, SZÉPNÉ UNGÁR ERIKA, VARGA JENŐNÉ SZALMA ÁGNES.

Hivatalsegédek:

CSISZÉR JÁNOSNÉ TAKÁCS ÉVA,

FÜRI SÁNDORNÉ PAKAI

ILONA, KISS JÓZSEFNÉ KOVÁCS ERZSÉBET, MÁRTA SÁNDORNÉ BERTA ERZSÉBET, MAKRA SÁNDORNÉ TARI MÁRIA, NAGY MIHÁLYNÉ SZIROVICA ILONA,

PÓPITY

LAJOSNÉ LAJTÁR PIROSKA,

R Á C Z LAJOSNÉ

GULYÁS

MÁRIA, SÁNDOR VILMOSNÉ BÍRÓ MÁRIA, T Ó T H FERENCNÉ VESZELOVSZKI ERZSÉBET, JUHÁSZ JÓZSEFNÉ ÖRDÖGH PIROSKA, HORVÁTH FERENCNÉ KOVÁCS ILONA, TÖRÖK LAJOSNÉ TARI ROZÁLIA.

d) TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Dékán: D R . GÉCSEG Dékánhelyettesek:

egyetemi tanár. docens, egyetemi tanár.

FERENC

D R . DÉKÁNY IMRE

SZEDERKÉNYI TIBOR

D R . PAPP GYÖRGY

docens,

37 I


MSZMP-titkár: D R . MÉSZÁROSRBZSŐ docens. K Í S Z - t i t k á r : TAR IMRE

hallgató.

Szakszervezeti-titkár: D R . KIRÁLY DEZSŐ

adjunktus.

BIOLÓGUS TANSZÉKCSOPORT A Biológus Tanszékcsoportvezetője: D R . FERENCZY LAJOS egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tanszékcsoportvezető helyettes: D R . NAGY MIKLÓSNÉ D R . NAGY MÁRIA docens, a biológiai tudomány kandidátusa. ÁLLATTANI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . BENEDBCZKY ISTVÁN egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: D R . GALLÉ LÁSZLÓ docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Docensek: DR. FEKETE ÉVA, a biológiai tudomány kandidátusa, D R . HORVÁTH IMRE, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. GYŐRFFY GYÖRGY, D R . HALASY KATALIN, D R . HORNUNG ERZSÉBET.

Tanársegéd: GÁBRIEL RÓBERT, Tudományos munkatárs: D R . GÁL DÁNIEL. Tudományos segédmunkatársak: KEREKES JÁNOS, KARSAI ISTVÁN. Tanszéki előadók: Ács SÁNTA ÁGNES, D R . RÉPÁS NÁNDORNÉ MONOSTORI RÓZSA.

Tudományos ügyintéző: DOMOKI FERENCNÉ D R . SZŐNYI Laboránsok: FARKAS ERZSÉBET, MARÓTI JÓZSEFNÉ

GABRIELLA. TOKAI

URBÁNYI JÁNOS.

Laborasszisztens: ALMÁSI ÉVA. Technikusok: ÁCSAI FERENC, NÉMETH CSABA, Takarítónő: KASZA FERENCNÉ SZŰCS RÓZSA. Preparátor: KOVÁCS GYULA,

38

LIPPAI ATTILA.

GABRIELLA,


BIOFIZIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . SZALAY LÁSZLÓ egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: D R . MARÓTI PÉTER docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Docensek: D R . HEVESI JÁNOS, a fizikai tudomány kandidátusa, D R . VÁRKONYI ZOLTÁN, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . LACZKÓ GÁBOR, NAGY JÁNOSNÉ D R . VOZÁRY ESZTER, a biológiai tudomány kandidátusa, D R . RINGLER ANDRÁS, D R . SZALAY LÁSZLÓNÉ D R . TOMBÁCZ ERZSÉBET, D R . VÁRKONYI ZOLTÁNNÉ D R . BÁLINT ERZSÉBET.

Tanársegédek: FILUS JÁNOSNÉ SZALAY ERZSÉBET, D R . NAGY LÁSZLÓ. Előadó: D U N A I PÉTERNÉ MARÓTI ILONA. Vegyésztechnikus: KOSZTA FERENCNÉ ERDÉSZ ILONA. Laboránsok: D R . BÁNÁTHY JÁNOSNÉ HALÁSZ MÁRTA, CSONTOS KATALIN, T Ó T H JUDIT.

Hivatalsegédek: CSILLAG EDINA, EPERJESI MIHÁLYNÉTAKÁCS ANNA. MTA álláson lévők: Tudományos főmunkatárs; D R . LEHÓCZKI ENDRE, a biológiai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatárs: D R . LASKAY G Á B O R . Tudományos ügyintéző: POGONYI LÁSZLÓNÉ KALAPÁCS ANNA.

BIOKÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető helyettes: D R . NEMCSÓK JÁNOS docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: ÁBRAHÁM TAMÁSNÉ D R . GULYÁS MAGDOLNA, D R . BÚZÁS ZSUZSANNA, D R . KISS JÁNOSNÉ D R . D E É R ARANKA, D R . ENDRÉNÉ D R . SIMON MÁRIA,

LEHÓCZKI

a biológiai tudomány kandidátusa.

Tanársegédek: T Ó T H LAJOS, V Í G É V A . Előadó: BALLA JÓZSEFNÉ FRANK JUDIT. Laboránsok: BRULICHNÉ BALÁZS ÁGNES, SÁROSI PÉTER. Segédlaboránsok: CSORBA ANTALNÉ ZSÍROS IRÉN, NAGY

TIBORNÉ SILÓCZKI

ZSUZSANNA.

Laboráns tanuló: GAJDÁCS KLÁRA M T A T M B ösztöndíjas: SZABÓ ANDRÁS. 39


Szerződéses álláson: Tudományos segédmunkatársak:

D R . ASZTALOS BÉLA, KOTORMÁN MÁRTA,

D R . DALLMANN KLÁRA, D R . ORBÁN LÁSZLÓ.

Laboránsok:

MÉRFALVI NÁNDORNÉ TÓTH ÉVA,

KATALIN,

F.

BODÓ

VADADI LÁSZLÓNÉ ÁBRAHÁM

KATALIN,

ERZSÉBET,

NAGY

PATÓCSKAI

MÁRIA, D R . SZUNDI ISTVÁNNÉ LANO ÉVA, ÖRDÖGH LÁSZLÓNÉ ARKAUER ERZSÉBET, VÁRI SÁNDORNÉ SZÁK KOCSIS MÁRIA.

Műszaki ügyintéző: TAKÁCS LAJOSNÉTÓTH MÁRIA. Tudományos ügyintéző: VARGA GÁBOR. Szerződéses oktató: D R . TURYGÉZA ny. adjunktus. Tudományos munkatárs: L E H U U H I E U , Gépíró: ZSÓTÉR JÓZSEFNÉ UNDY GIZELLA. Könyvtáros: KÁSA JUDIT.

EMBERTANI TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . FARKAS GYULA docens, a biológiai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: D R . MARCSIK ANTÓNIA docens, a biológia tudomány kandidátusa. Adjunktus: DR. NÉMETH ENDRE. Tanársegéd: DR. SZALAI FERENC. Tudományos segédmunkatárs: OLÁH SÁNDOR. Előadó: DUNAI JÓZSEFNÉ TÓTH JUDIT. Szakmunkás: JUDIKPÉTERNÉ FAZEKAS KATALIN. Hivatalsegéd: GÁBOR JÓZSEFNÉ SZABÓ MARGIT.

GENETIKAI TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . OROSZ LÁSZLÓ egyetemi tanár, a biológiai tudomány < doktora. Tanszékvezető helyettes: D R . DORGAI LÁSZLÓ adjunktus. Docens: D R . MATKOVICS BÉLA, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . DALLMANN GÉZA, D R . OLASZ FERENC, D R . SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ D R . VARGA ILONA.

Tanársegéd: D R . SZELES ANNA. Tudományos munkatársak: D R .

40

PAPP PÉTER, D R , POLNER GÁBOR.


Tudományos segédmunkatársak:

D R . GARAMSZEGI NÁNDOR, D R . MARINCS

FERENC, D R . PALÁGYI ZSUZSANNA, D R . ORBÁN LÁSZLÓNÉ SZEVERÉNYI ILDIKÓ.

Tudományos ügyintézők:

KAPROS

TAMÁS,

DR.

SZABÓ

LÁSZLÓ,

SZŰCS

M I K L Ó S N É T Ó T H KATALIN.

Előadó: ROSTÁS KLÁRA. Vegyésztechnikus: D R . HORVÁTHNÉ BUKVA ERZSÉBET. Statisztikus: D R . SZEDERKÉNYI TIBORNÉ ÁBRAHÁM A N N A . Laboránsok: HETÉNYI ILDIKÓ, ZSÓTÉR ERZSÉBET, BÁRÁNYI

NIKOLETT,

M O L N Á R LAKOSNÉ BÍRÓ ARANKA.

Segédlaboráns: KOKOVECZ JÁNOSNÉSZASZKÓ Kiemelt szakmunkás: MÁRFAI JÓZSEF.

MÁRIA.

MIKROBIOLÓGIAI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . FERENCZY LAJOS egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tanszékvezető helyettes: D R . KEVEI FERENC docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . A V A S I N É D R . KUCSERAJUDIT, D R . MANCZINGERLÁSZLÓ. Tanársegéd: VARGA JÁNOS. Tudományos munkatárs: D R . M I N K MÁTYÁS. Tudományos segédmunkatársak: D R . KÁLMÁNNÉ T Ó T H ÉVA, VÁGVÖLGYI CSABA, BENKŐ MÁRIA.

Műszaki ügyintéző: NAGY LAJOS GERGELY. Üvegtechnikus: KOVÁCS KÁROLY. Technikusok: PÓLÓS MÁRIA, D R . V I T O S G E R Ő N É BOGNÁR ILONA. Laboránsok: KERTÉSZ LÁSZLÓNÉ OSZADZKY KATALIN, L E L E MÁRIA,

SZABÓNÉ

CSANÁDI KATALIN.

Segédlaboráns: EGYHÁZI JÁNOSNÉ SZALAI ERZSÉBET. Elektrotechnikus: SZÖGI ISTVÁN. Könyvtáros: T Ó T H E D I T . Hivatalsegédek: T E R H E S ANTALNÉ T Ó T H IDA, LUDÁNYI

FERENCNÉ CSABAI

ROZÁLIA.

MTA szerződéses álláson lévők: Technikus: ALTORDAI G I Z E L L A . Tanszéki előadó: D R . PALÁGYI A N D R Á S N É K O N C Z

ILONA,

41


Laboráns: KOVÁCSNÉ DEÁK JUDIT. CHINOIN álláson lévő: Tudományos munkatárs: D R . FRANKÓ ANDRÁS. Kőbányai Gyógyszergyári álláson lévő: Tudományos segédmunkatárs: POLESTYUKNÉ NAGY ÁGNES.

NÖVÉNYÉLETTANI TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . ZSOLDOS FERENC egyetemi tanár, a biológiai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: D R . NAGY MIKLÓSNÉ D R . NAGY MÁRIA docens a biológiai tudomány kandidátusa. Docens: D R . SIROKMÁN FERENCNÉ D R . KÖVES ERZSÉBET, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: DR. GAÁL IMRE, D R . GÖRGÉNYI MIKLÓSNÉ D R . TARI IRMA, D R . LÁZÁRNÉDR. TÓTH ILDIKÓ, D R . SZABÓ MARGIT.

Könyvtáros: PESTI ÁGNES. E l ő a d ó : BÍRÓ JÁNOS.

Technikus: DANI TIVADARNÉ FELFÖLDI SAROLTA. Laboránsok: BALOGH SZABOLCSNÉ GYÖNGYÖSI JOLÁN,

HEGYESINÉ TANDORI

MÁRIA, KISPÁLNÉ SZABÓ IBOLYA, PAPP GABRIELLA, VASTAGH ANDORNÉ SZALMA ILDIKÓ.

Tudományos ügyintéző: D R , VASHEGYIÁGNES. Hivatalsegédek: ÁBRAHÁM FURUS ANNA, CSÁSZÁR ISTVÁNNÉ BALOGH

MÁRIA

ARANKA.

MM álláson lévők: Tudományos tanácsadó: D R . PÁLFI GÁBOR, a biológiai tudomány doktora. Tudományos segédmunkatárs: MAINÉCSÍSZÁR JOLÁN. Laboráns: OCSKÓ JÓZSEFNÉ MIKÓ KATALIN.

NÖVÉNYTANI TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . GULYÁS SÁNDOR docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Tanszékvezető helyettes: D R . JUHÁSZ MIKLÓS docens, a biológiai tudomány kandidátusa.

42


Tudományos tanácsadó: D R . KEDVES MIKLÓS, a biológiai tudomány doktora. Docensek: D R . BODROGKÖZY GYÖRGY, a biológiai tudomány kandidátusa, D R . MARÓTI IMRE, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: Kocsis VILMOSNÉ D R . MIHALIK ERZSÉBET, D R . MARÓTI I M R É N É D R . PATAKY SZERÉN, D R . KÖRMÖCZI LÁSZLÓ.

Tanársegéd: BAGI ISTVÁN. Könyvtáros: PESTI ÁGNES. Előadó: SZÉKELY IMRÉNÉ KOVÁCS KLÁRA. Technikus: D R . KÖRMÖCZINÉ LÉGRÁDI MÁRIA. Laboránsok: MATUSOVICS MELINDA, SZENTISTVÁNYI

ISTVÁN,

JOVAN

GABRIELLA, PORKOLÁB ERZSÉBET, TÖRÖK É V A .

Hivatalsegédek:

NAGY

SZILVESZTERNÉ

HEGYKÖZI

KATALIN,

HARCSÁS

JÁNOSNÉ SZABÓ ERZSÉBET.

Takarító: T Ó T H FÉRENCNÉ HEIDRICH MAGDOLNA. MTA álláson lévő: Tudományos munkatársak: BALÁZS LÁSZLÓNÉ D R .

TAKÁCS EDIT, BOZSÓNÉ

D R . MARGÓCZI KATALIN, TÉCSI LÁSZLÓ, D R . KOVÁCS ANGÉLA.

Tudományos ügyintéző: MOLNÁR ANGÉLA. Elektrotechnikus: PETŐ MIHÁLY. Laboránsok: DOMONKOS LÁSZLÓNÉ SÍPOS ILONA,

FEHÉR IBOLYA.

FÜVÉSZKERT Kertvezető: PULICSJÚLIANNA D R . SZÉLLJULIANNA. Technikai szakoktató: D R . SZÖLLŐSI ISTVÁN. Akvarista: KATONA JÓZSEF. Kollektor: D R . KIRÁLY LÁSZLÓ (szerződéses). Szakmunkások: CSÚRI ISTVÁN, DICSŐ LAJOSNÉ

BÁRKÁNYI II.ONA,

DOMBI

FERENC, DOMBI FERENCNÉ HORVÁTH ZSUZSANNA, HARTH ISTVÁN, KNÁB JÁNOS, KNÁB JÁNOSNÉ BERTA JŰLIANNA, LOVAI MIHÁLYNÉ VLASICS ÉVA, MÁRTON BÉLÁNÉ VARGA ILONA, SZÉCHENYI FERENCNÉ TANÁCS GIZELLA, TAKÁCS ILLÉS.

Segédmunkatárs: LUDÁNYI LÁSZLÓ. Betanított munkások: D U D Á S LAJOSNÉ

KOVÁCS MÁRIA, FODOR ZOLTÁNNÉ

D O B Ó ERIKA, MÁRTON IMRÉNÉ ÜGYES ERZSÉBET, MOLNÁR ANDREA.

43


Takarítónő: HEGYKÖZI JÚLIA. Portások: BALATON ISTVÁN, BALATON ISTVÁNNÉ VIDA

ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉLETTANI

MARGIT.

TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . FEHÉR OTTÓ egyetemi tanár, az orvostudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: D R . ERDÉLYI LAJOS docens, a biológiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . BÁRÁNYI ATTILA, a biológiai tudomány kandidátusa, D R . SZENTE MAGDOLNA, a biológiai tudomány kandidátusa, D R . TOLDI JÓZSEF, D R . SCHULZHORST.

Tanszéki munkatárs: D R . ROJIKIMRE. Tanársegéd: PAPP ANDRÁS. Műszaki ügyintéző: GYULAI FERENC. Mechanikus: DOBÓ FERENC. Előadó: MADURKA GYÖRGYNÉ KOMÁROMI JUDIT. Technikus: D R . FEJES PÁLNÉ FÁBIÁN MARGIT. Laboránsok: Joó ETÉNÉ VÁGVÖLGYI ANIKÓ, SZŰCS JÓZSEFNÉ

BALÁZS ANIKÓ,

VECSERNYÉS VINCÉNÉ NAGY ÁGNES.

Takarítók:

BATIK SÁNDORNÉ VECSERNYÉS ERZSÉBET, BOLDIZSÁR ANDRÁSNÉ

BOTTYÁN ERZSÉBET.

Oka pályázaton lévő: Tudományos tanácsadó: domány doktora,

D R . LÁSZLÓ FERENC

egyetemi tanár, az orvostu-

FIZIKUS TANSZÉKCSOPORT A Fizikus Tanszékcsoport vezetője: D R . HEVESI IMRE egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora. Tanszékcsoportvezető helyettes: D R . GYÉMÁNT IVÁN adjunktus.

44


ELMÉLETI FIZIKAI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . KAPUY E D E egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: D R . GYÉMÁNT IVÁN adjunktus. Docensek: D R . G I L D E FERENC, a fizikai tudomány kandidátusa, D R . PAPP GYÖRGY, a fizikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . BENEDICT MIHÁLY, a fizikai tudomány kandidátusa, D R . M A R Á Z VILMOS, D R . VARGA ZSUZSANNA.

Tudományos segédmunkatárs: BARTHA FERENC. Ügyintéző: HÁRSHEGYI ANNA. Könyvtáros: DÖMÖTÖR LÁSZLÓNÉ LAKATOS ZSUZSANNA. Hivatalsegéd: LACZI ISTVÁNNÉ BELLÉR ILONA ANNA. OTKA álláson: BOGÁR FERENC

KÍSÉRLETI FIZIKAI

TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . HEVESI IMRE egyetemi tanár, a fizikai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: D R . V I Z E LÁSZLÓ docens, a fizikai tudomány kandidátusa. Docensek: D R . DOMBI JÓZSEF, a fizikai tudomány kandidátusa (félálláson), D R . G Á T I LÁSZLÓ, a fizikai tudomány kandidátusa, D R . NÁNAI LÁSZLÓ, a fizikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . FARKAS ÉVA, D R . MICHAILOVITS LEHEL, D R . MOLNÁR MIKLÓS, D R . PAPP GYÖRGYÉ D R . PAPP KATALIN, D R . SÁRKÁNY BÉLA

(félálláson),

D R . SÜLI ÁRPÁD, D R . SZABÓ GÁBOR, D R . SZIL ELEMÉR,

VARJÚ KÁROLYNÉ D R . HILBERT MARGIT, D R . HEBLING JÁNOS,

DR.

KLEBNICZKI JÓZSEF, M O Z S Á R N É D R . FARKAS ZSUZSANNA,

Tanársegédek:

GOGOLÁK ZOLTÁN, D R . KISS LÁSZLÓ, D R . KOVÁCS JÓZSEF,

D R . RÁKSI FERENC, D R . SIMON PÉTER, VAJTAI RÓBERT.

Tudományos munkatárs: D R . SZATMÁRY KÁROLY. Villamosmérnök: D R , KOVÁCS GÁBOR. Könyvtáros: D R . A N D Ó ISTVÁNNÉ BABOS ÁGNES. Előadók: B Á N LAJOSNÉ LAKATOS MATILD, FURKA LAJOSNÉ Műszaki ügyintéző: HORVÁTH JÓZSEFNÉ MIKLÓS IBOLYA.

PAPP MÁRIA.

45


Szakmunkások:

BÓDOG FERENC, DOROGI ZOLTÁN, FRANK BÉLA, HEGYES

PÉTER, TÖRÖK JÓZSEF.

Segédlaboráns: EPERJESI JÓZSEFNÉ HORVÁTH IRMA. Hivatalsegédek: BAUM MÁRTONNÉ MAGDA KATALIN,

BORDÁS JÓZSEFNÉ

BARNA ETELKA, KIRÁLY ISTVÁNNÉ ÁBRAHÁM GIZELLA, SIMON FERENC, VASS LÁSZLÓNÉ, SEJBEN MÁRIA.

MTA LÉZERFIZIKAI TANSZÉKI KUTATÓCSOPORT Tudományos tanácsadó:

a fizikai tudomány doktora, D R . a fizikai tudomány doktora. Tudományos főmunkatársak: D R . R Á C Z BÉLA, a fizikai tudomány kandidátusa, D R . SZATMÁRI SÁNDOR, a fizikai tudomány kandidátusa, D R . SZÖRÉNYI TAMÁS a fizikai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatársak: D R . BOR PÁLNÉ D R . B A H KATALIN, D R . TÖRÖK D R . BORZSOLT,

KETSKEMÉTY ISTVÁN,

MIKLÓS, HESZLER PÉTER.

Vegyész: DÓRÁNÉ TÖRÖK MÁRIA. Üzemmérnökök: MAJKUT FERENC, TÓTH JÓZSEF PÉTER. Gazdasági ügyintéző: Bozsó SÁNDORNÉ SZŰCS ÉVA. Műszaki ügyintéző: HODÁCS GABRIELLA. Laboratóriumi asszisztensek: HORVÁTH LAJOSNÉ PESZLEG

ZSUZSANNA,

IVÁNYI ZOLTÁNNÉ H Ó D I VALÉRIA, MITYÓKNÉ SZABÓ ETA,

RANKECZ

EDIT, VARGA ISTVÁNNÉ BODA MAGDOLNA, FUTÓ GYÖNGYI.

FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTANI TANSZÉKCSOPORT A Tanszékcsoport vezetője: D R . GRASSELLY GYULA egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékcsoportvezető helyettes: D R . KEVEI FERENCNÉ D R . BÁRÁNY ILONA docens, a földrajzi tudomány doktora.

ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK Tanszékvezető: doktora.

D R . SZEDERKÉNYI TIBOR

egyetemi tanár, a földtudomány


Tanszékvezető helyettes: DR. HHTÉNYI MAGDOLNA tudományos főmunkatárs, a földtudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: D R . GRASSELLY GYULA, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Adjunktusok: BERTALANNÉ D R . BALOGI MARGIT, D R . PÁPAY LÁSZLÓ, D R . MOLNÁR SÁNDOR.

Tudományos munkatárs: D R . GÉVAY GÁBOR. Tanszéki munkatárs: D R . MOLNÁR ÁRPÁDNÉ FILEP ERIKA. Tanszéki technikus: BERTALAN ÁKOS. Előadó: D R . K É R I LÁSZLÓNÉ MONOSTORI MÁRIA MAGDOLNA. Műszaki ügyintézők: HEGYES SÁNDOR, D R . SZEDERKÉNYINÉ JÁRMAI ILONA. Laboránsok: KUCSORA SÁNDORNÉ BÁRÁNYI MAGDOLNA, D R . PÁPAY LÁSZLÓNÉ LENGYEL ERZSÉBET, D Ó R A É V A .

Hivatalsegéd: BÁLINTNÉ MOLNÁR É V A . Betanított munkás: BODÓ FERENC.

ÉGHAJLATTANI

TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . KOPPÁNY GYÖRGY egyetemi tanár, a földrajzi (meteorológiai) tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: D R . MAKRA LÁSZLÓ adjunktus, Tanársegédek: D R . PELLE LÁSZLÓ, D R . BÉRCZISZANISZLÓ. Tanszéki ügyintéző: ZVARAJÁNOSNÉKAKUSZI MARGIT. Műszaki rajzoló: D R . G A Á L I M R É N É G A J D A ERZSÉBET. Hivatalsegéd: MAGYAR SÁNDORNÉ SZÉLL ERZSÉBET. Tanszéki munkatárs: HEGEDŰS TIBOR. FÖLDTANI ÉS ŐSLÉNYTANI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . MOLNÁR BÉLA egyetemi tanár, a földtudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: D R . SZÓNOKY MIKLÓS adjunktus. Tudományos főmunkatárs: D R . KROLOPP ENDRE, a földtudomány kandidátusa. Előadó: KOZMA MIHÁLY LÁSZLÓNÉ TAMÁS ZSUZSANNA.

47


Szakmunkások:

BARKOCZI ZOLTÁNNÉ SZELEI KATALIN, PIGNICZKI ZOLTANNÉ

TAPAI IBOLYA.

Kiemelt szakmunkás: NOVOSZÁTH LÁSZLÓ. Műszakiyügyintéző: TÓTH ÁGNES. Laboráns: GYURIS É V A Segédlaboráns: CSERGED GABRIELLA. Betanított munkás: UNGÁR GYÖRGYNÉ KISPÁL

VIKTÓRIA.

GAZDASÁGI FÖLDRAJZI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . KRAJKÓ GYULA egyetemi tanár, a földrajzi tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: D R . MÉSZÁROS REZSŐ docens, a földrajzi tudomány kandidátusa. Docens: D R . ABONYI GYULÁNÉ D R . PALOTÁS JOLÁN, a földrajzi tudomány 1 kandidátusa. Adjunktus: D R . RUDLJÓZSEF. Tudományos munkatárs: D R . R U D L J Ó Z S E F N É D R . BANK KLÁRA. Tanszéki munkatársak: D R . SZÓNOKYNÉ D R . ANCSIN GABRIELLA. Könyvtáros: MOLNÁR ISTVÁNNÉ BALOGH GIZELLA. Előadó: D R . HORVÁTH IMRÉNÉ SÍPOS ÉVA. Műszaki rajzoló: DUSKAJENŐNÉBABANYECZIBOLYA. Hivatalsegéd: KOROM DEZSŐ NÉ MOLNÁR MAGDOLNA.

TERMÉSZETI FÖLDRAJZI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . JAKUCS LÁSZLÓ egyetemi tanár, a földrajzi tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: D R . KEVEI FERENCNÉ D R . BÁRÁNY ILONA docens, a földrajzi tudomány kandidátusa. Docensek: D R . ANDÓ MIHÁLY, a földrajzi tudomány kandidátusa, D R . MEZŐSI GÁBOR, a földrajzi tudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . FEHÉR JÓZSEF, D R . TÓTH IMRE. Műszaki rajzoló: MOLNÁRNÉ KASZA KATALIN. Laboránsok: PODOLCSÁKANDRÁSNÉ HALÁPI KATALIN, VIDÉKI JENŐ. Tudományos műszaki ügyintézők: BALOGH IMRE, FÁBIÁN TAMÁS.

48


Hivatalsegéd: BÓNUS JÁNOSNÉ SZALMA Előadó: K Á L L A I N É S Z Ü C S M A R G I T .

PIROSKA.

KÉMIAI TANSZÉKCSOPORT A Kémiai Tanszékcsoport vezetője: D R . FEJES P Á L egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tanszékcsoportvezető helyettes: D R . VARGA KÁROLY docens, a kémiai tudomány kandidátusa. ALKALMAZOTT KÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . FEJES PÁL egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: D R . VARGA KÁROLY docens, a kémiai tudomány kandidátusa. Docens: D R . KIRICSI IMRE, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . HALÁSZ JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa, D R , HANNUS ISTVÁN, D R . SCHŐBEL GYÖRGY.

Tanársegéd: BERGER FERENC. Tudományos segédmunkatársak:

HORVÁTH

GÁBOR,

SZŰCSNÉ

HERNÁDI

BENCZE

KATALIN,

KLÁRA, TASI GYULA.

ösztöndíjas: D R . MARSI ISTVÁN. Előadó: FARKASTIBORNÉ BEZDÁN ANNAMÁRIA. Vegyésztechnikusok: BAGI ILONA, BARNA FERENCNÉ MTATMB

CSONKA ZOLTÁNNÉ MAROS MÁRIA.

Mechanikus: MIKLÓS JÓZSEF. Laboráns: Kiss ÉVA. Hivatalsegéd: KATONA ISTVÁNNÉ DEÁK

ILONA.

ÁLTALÁNOS ÉS FIZIKAI KÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . NAGYPÁL ISTVÁN docens, a kémiai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: DR. Kiss LÁSZLÓ.

49


Egyetemi tanárok:

a kémiai tudomány doktora, D R . a kémiai tudomány doktora. Docensek: D R . ANDOR JÓZSEF, a kémiai tudomány kandidátusa, D R . BOGA ENDRE, a kémiai tudomány kandidátusa, D R . HACKL LAJOSNÉ D R . TÖLGYESI MARGIT, a kémiai tudomány kandidátusa, D R . NÓVÁK MIHÁLY, a kémiai tudomány kandidátusa, D R . RAUSCHER ÁDÁM, a kémiai tudomány kandidátusa, D R . SERES LÁSZLÓ, a kémiai tudomány kandidátusa. D R . SZIROVICZA LAJOS, a kémiai tudomány kandidátusa D R . BÁN MIKLÓS,

CSÁSZÁR JÓZSEF,

Adjunktusok: D R .

ADAMKOVICH ISTVÁN, D R . ANDOR JÓZSEFNÉ D R . DREVENI

IRÉN, D R . BÁRDI ISTVÁN, D R . DÖMÖTÖR GYULA, D R . FARKAS JUDIT, D R . GÉCSEG FERENCNÉ D R . PÁPAI MÁRIA, D R . GÖRGÉNYI MIKLÓS, D R . HALÁSZ DEZSŐ, PLÁNKÁNÉ D R . SZABÓ TERÉZIA, D R . VISY CSABA.

Tanársegédek:

D R . BERKESI OTTÓ, D R . BOA JÁNOS, D R . KUTSÁN GYÖRGY,

D R . KÖRTVÉLYESI TAMÁS.

Tanszéki mérnök: DOBOS LÁSZLÓ. Főkönyvtáros: JUHÁSZ PÉTERNÉ CSAJKA ÁGNES. Előadók: ANNUS TÜNDE, D R . KISHÁZI JÓZSEFNÉ

CSERHALMI JULIANNA,

MÁRTA ERZSÉBET.

Vegyésztechnikusok:

MARKOVICS MIRJANA, D R . NÓVÁK ÁKOSNÉ BIZONY

MÁRJA, RIBIZSÁR GYULA, TRANGER BÉLÁNÉ BALOGH ILONA.

Tanszéki technikus: NAHÓCZKY ENDRÉNÉ DÁVID ERZSÉBET. Kiemelt szakmunkás: SZŰCS JÁNOS. Szakmunkások: BERÉNYI MIKLÓS, CSÚRI ARANKA ÁGNES, SASHEGYI

ÁLMOS,

TAKÁCS LÁSZLÓ,

Műszaki ügyintézők:

GELLÉN FERENCNÉ PINTÉR KATALIN, D R . RAUSCHER

ÁDÁMNÉ NAGY MÁRIA.

Hivatalsegédek:

DOBÓ

ISTVÁN,

NAGY

ZOLTÁNNÉ

BÁRÁNYI

MÁRIA,

ALIEVICSNÉ KOVÁCS ERIKA, RESETERICSNÉ PORDÁN GIZELLA,

FEHÉR

PÉTERNÉ JUHÁSZ JÚLIA.

Laboránsok:

BACSA ANDRÁSNÉ PÁLINKÁS ÉVA, BÁLINT ÁGNES,

FAZEKAS

GÉZÁNÉ JUSZKÓ TERÉZ, NAGY ZOLTÁNNÉ LOVAS IBOLYA.

Egyéb kutatói állás: Tudományos munkatárs: D R . BÁLINT IMRE Tudományos segédmunkatársak: LÁSZLÓ

JENŐ, LUKÁCS ZOLTÁN,

ÁRPÁD. MTATMB

50

ösztöndíjasok:

FEKETE ZOLTÁN, PEINTLER GÁBOR.

SZŰCS


KOLLOIDKÉMIAI

TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . SZÁNTÓ FERENC egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: D R . VÁRKONYI BERNÁT adjunktus. Docens: D R . DÉKÁNYIMRE, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: CSÁKINÉ D R . TOMBÁCZ ETELKA, a kémiai tudomány kandidátusa, D R . BALÁZS JÁNOS, D R . G I L D E FERENCNÉ D R . FARKAS MÁRIA, HEMMERTNÉ D R . PATZKÓ ÁGNES.

OTKA pályázaton: Tudományos segédmunkatárs: MAROSI TIBOR. Előadó: LAGDÁNNÉ SZÉLPÁL É V A . Laboránsok: BÁRÁNYI BÉLA, BAUER LAJOSNÉ CSÚCS ILONA. Hivatalsegéd: GULYÁS JÓZSEFNÉ KOVÁCS MÁRIA. MM kutatói álláson: Laboráns: R Á C Z N É K U H N KLÁRA. MM pályázaton: Tudományos segédmunkatárs: ÁBRAHÁM IMRE. KK álláson: Technikus: CSENDES É V A . Tudományos segédmunkatárs: CSÖKE ZSUZSANNA. T M B ösztöndíjas: KIRÁLY ZOLTÁN. SZILÁRDTEST- ÉS RADIOKÉMIAI

TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . SOLYMOSI FRIGYES egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tanszékvezető helyettes: D R . SCHŐBEL GYÖRGYNÉ D R . G I L D E ANNA adjunktus. Adjunktusok: D R . M O H L MIKLÓS, D R . N O V Á K M I H Á L Y N É D R . HAJDÚ É V A . Tanszéki mérnök: MOLDOVÁN GERGELY. Technikus: JENEI ZOLTÁN. Szakmunkás: Kiss PÉTER. Kutatói álláshelyen lévő: Tudományos segédmunkatárs: RÁKHELY G Á B O R . Segédlaboráns: NYÁRI JÁNOSNÉ KOVÁCS MÁRIA.

51


MTA REAKC1ÓKINETIKA1

KUTATÓCSOPORT

Vezető: D R . SOLYMOSI FRIGYES egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tudományos főmunkatársak: D R . BÁNSÁGI TAMÁS, a kémiai tudomány kandidátusa, D R . KISS JÁNOS, a kémiai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatársak: D R . BERKÓ ANDRÁS, D R . BUGYI LÁSZLÓ, D R . ERDŐHELYI ANDRÁS.

Tudományos segédmunkatársak:

KOSZTA JÓZSEF, KOVÁCS IMRE, NAGYNÉ

PÁSZTOR MÓNIKA, TARNÓCZI TIBOR.

Tudományos ügyintéző: RÉVÉSZ KÁROLY. Vegyésztechnikusok: ILOSVAY GYÖRGYNÉ

JÓZSA ENIKŐ, TAKÁCS FERENCNÉ

SIMON ERZSÉBET,

Műszaki ügyintéző: NÉMETH JÁNOSNÉ FARKAS ARANKA. Gazdasági ügyintéző: MAKSAY LÁSZLÓNÉ CSÓKÁSI EDIT. Segédlaboráns: TÓTH GÁBOR.

SZERVES KÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . BARTÓK MIHÁLY egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tanszékvezető helyettes: D R . MOLNÁR ÁRPÁD docens, a kémiai tudomány kandidátusa. Docensek: D R . APJOK JÓZSEF, a kémiai tudomány kandidátusa, D R . FÖLDEÁK SÁNDOR, a kémiai tudomány kandidátusa, D R . GÖNDÖS GYÖRGY, a kémiai tudomány kandidátusa, D R . NOTHEISZ FERENC, a kémiai tudomány kandidátusa, D R . VINCZE IRÉN, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: CZINKÓCZKINÉ D R . MESKÓ ESZTER, D R . CZOMBOS JÓZSEF, D R . FELFÖLDI KÁROLY, D R . G E R A LAJOS, GREGUSNÉ D R . ZSIGMOND ÁGNES, D R . HACKLER LÁSZLÓ, D R . SIROKMÁN GÉZA, D R . SZABÓ JÓZSEF.

Tanársegéd: D R . BUCSIIMRE. Tanszéki főmunkatárs: D R . LAKOS ANTALNÉ D R . LANG KORNÉLIA, a kémia tudomány kandidátusa. Tanszéki munkatársak: D R . BUCSINÉ D R . KAPOCSI IRÉN, D R . KISS JÁNOS, D R . ZOLTAI ATTILA.

Tanszéki segédmunkatárs:

52

NAGY FERENCNÉ SZŰCS ÉVA.


MTATMB

ösztöndíjasok:

KIRÁLY ZOLTÁNNÉ MASTALIR ÁGNES, D R . LŐKÖS

MAGDOLNA, WÖLFING JÁNOS, BAKOS TAMÁS, KATONA TAMÁS.

Főelőadó: TARJÁNYI REZSŐ NÉ D R . PAPP TAKÁCS ERZSÉBET. Előadó: JÁNOSI GYÖRGYNÉ ÍSTVÁNFFY AMÁLIA. Főkönyvtáros: K A Z A ILONA. Vegyésztechnikusok: SZABÓ LAJOSNÉKÓSZÓ MARGIT, SZÁSZ ANDRÁS. Önálló mechanikusok: FÖLDEÁK IMRE, GAJDÁCSI ANDRÁS. Laboránsok: FODOR ISTVÁNNÉ HALÁSZ DANICA, HORVÁTH CSILLA,

TÓTH

SZELES ISTVÁNNÉ TÓTH ÉGETŐ ROZÁLIA.

Segédlaboránsok:

SIMICZ SZILVESZTERNÉ VARGA ERZSÉBET, NAGY FERENCNÉ

WINCZEIM AMÁLIA, TÓTH JÁNOSNÉ FRÁNYÓ ZSUZSANNA.

MM kutatói álláson lévők: Tudományos főmunkatárs: kandidátusa. Tudományos munkatársak:

D R . SCHNEIDER GYULA,

a kémiai tudomány

D R . BARTÓK MIHÁLYNÉ D R . BOZÓKI GIZELLA,

D R . HEGYES PÉTER, D R . SÁRKÁNY JÁNOS.

Tudományos segédmunkatársak:

PÁLINKÓ ISTVÁN, D R . SZENDI ZSUZSANNA,

VASSNÉ PETŐFI SZYLVIA.

Vegyésztechnikusok:

KERTÉSZ

FERENCNÉ

CSÁNYI

JULIANNA,

KORÓDI

GIZELLA, OCSKÓ JÓZSEF.

Műszerész: REMZSŐ SÁNDOR. KK álláson levő: laboráns: SZABÓ ATTILA ÁKOS. SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . BURGER KÁLMÁN egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: D R . ÁCS GÁBOR docens, a kémiai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: D R . CSÁNYI LÁSZLÓ, a kémiai tudomány doktora. Docensek: D R . G A I Z E R FERENC, a kémiai tudomány doktora, D R . PÉTER ANTAL, a kémiai tudomány kandidátusa, D R . SERES ISTVÁN, a kémiai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . BATTA ISTVÁN, CSIKKEL CSABÁNÉ D R . SZOLNOKI ANNA, D R . DOMBI ANDRÁS, a kémiai tudomány kandidátusa, D R . GALBÁCS ZOLTÁN, a kémiai tudomány kandidátusa, D R . HORVÁTH ISTVÁN, D R .

53


JÁKY KÁROLY, D R . KIRÁLY D E Z S Ő , D R . NAGY LÁSZLÓ, D R .

NEMES

G Á B O R N É D R . VETÉSSY ZSUZSANNA, D R . VERES SÁNDOR.

Tanársegéd:

L A J O S N É D R . BERKES M Á R I A .

MTA TMB

ösztöndíjasok:

D R . KATONÁNÉ BALÁZS JUDIT, TROGMAYERNÉ

MÁLIK KATALIN, G A Z D A TAMÁS.

Előadók:

LOSONCZI

JENŐNÉ

FRINDT

ERZSÉBET,

SIMON

ERNÖNÉ

KAPÁS

VERONIKA.

Könyvtáros: M Ó Z S I K É V A . Tanszéki technikusok: GESZTELYI-NAGY

HALASINÉ

KATALIN,

VARGA

KACSALA

ILONA, KATALIN,

HALÁSZ PATAKI

LAJOSNÉ FERENCNÉ

JANCSIK MÁRIA, SEBŐKNÉ KISS MARIANNA.

Vegyészlaboránsok:

GERENDELI

FERENCNÉ

GÉCZI

ILONA,

MÁRMAROSI

IMRÉNÉ VAJDA MARCELLA, PIGNICZKI ISTVÁNNÉTERHES KATALIN.

Mechanikus: SIMON NÁNDOR. Kisegítő: TRAVÁNY FERENCNÉ MIKLÓS MÁRIA KATALIN. Takarítók: CSONGRÁDI VINCÉNÉ TÓTH MARGIT, PÁLINKÁS

JÓZSEFNÉ KÓRODI

LÍDIA, V I D A A N T A L N É R Ó Z S A MÁRIA.

KK álláson lévő: Tudományos tanácsadó: D R . H U H N tudomány doktora. Tudományos segédmunkatársak:

PÉTBR

ny. egyetemi tanár, a kémiai

SIPOSNÉ

NAGY

GABRIELLA,

LUKÁCS

FERENC.

Műszerész: NYERGES JÁNOS. OTKA álláson lévő: Tudományos segédmunkatárs:

ÖTVÖS FERENC.

MTA REAKCIÓKINETIKAI KUTATÓCSOPORT Tudományos munkatársak: D R . LABÁDIIMRE, D R . VÉBER M A R G I T . Tudományos segédmunkatárs: SÍPOS P Á L . Üvegtechnikus: Frrus Zoltán. Vegyésztechnikusok: K U H N M I K L Ó S N É D A N I E D I T , PALOTAI JÁNOSNÉ MÁRIA.

Szakmunkások: SEBŐK LAJOS, ZOMBORI SÁNDOR. Laboráns: NAGY FERENCNÉ SZÉKELY ROZÁLIA. Vegyészlaboráns: KARVALY GELLÉRTNÉ CZÉRNA KATALIN.

54

CSONKA


MATEMATIKAI TANSZÉKCSOPORT A Matematikai Tanszékcsoport vezetője: D R . TANDORI KÁROLY egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékcsoportvezető helyettes: D R . MEGYESI LÁSZLÓ docens, a matematikai tudomány kandidátusa.

ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET

TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . CSÁKÁNY BÉLA egyetemi tanár, a matematikai tudomány doktora. Tanszékvezető helyettes: D R . MEGYESI LÁSZLÓ docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Docensek: D R . CZÉDLI GÁBOR, a matematikai tudomány kandidátusa, D R . SZABÓ LÁSZLÓ, a matematikai tudomány kandidátusa, D R . SZENDREI ÁGNES, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: BÁLINTNÉ D R . SZENDREI MÁRIA, a matematikai tudomány kandidátusa, D R . KLUKOVITS LAJOS, a matematikai tudomány kandidátusa, D R . LENKEHEGYI ATTILA. Tanársegéd: SZÉKELY ZOLTÁN.

ANALÍZIS

TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . LEINDLER LÁSZLÓ egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékvezető helyettes: D R . PINTÉR LAJOS docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: D R . SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA ny. egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Docensek: D R . DURSZT ENDRE, a matematikai tudomány kandidátusa, D R . HATVANI LÁSZLÓ, a matematikai tudomány kandidátusa, D R . KÉRCHY LÁSZLÓ, a matematikai tudomány kandidátusa, DR. NÉMETH JÓZSEF, a matematikai tudomány kandidátusa, D R . SZALAY ISTVÁN, a matematikai tudomány kandidátusa, D R . TERJÉKI JÓZSEF, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktus: D R . D Ú R Ó LAJOSNÉ D R . LÉVAI ROZÁLIA.

55


Tudományos főmunkatárs: D R . STACHÓ LÁSZLÓ, a matematikai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatárs: D R . KRISZTIN TIBOR. Tanársegéd: NÉMETH ZOLTÁN. Tudományos segédmunkatárs: VARGA JÓZSEF.

ANALÍZIS ALKALMAZÁSAI

TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . TANDORI KÁROLY egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tanszékvezető helyettes: D R . CSÖRGŐ SÁNDOR egyetemi tanár, a matematikai tudomány doktora. Adjunktusok: D R . HEGEDŰS JENŐ, D R . VERMES DOMOKOS, a matematikai tudomány kandidátusa. Tudományos munkatárs: D R . HORVÁTH LAJOS, a matematikai tudomány kandidátusa.

GEOMETRIAI

TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . NAGY PÉTER docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . CSŰRI JÓZSEFNÉ PAÁR PIROSKA, D R . G E H É R LÁSZLÓ, D R . JUHÁSZ ROZÁLIA, D R . KINCSES JÁNOS.

Tudományos segédmunkatársak: Tanársegéd: D R . FEHÉR LÁSZLÓ.

KOZMAJÓZSEF, KURUSAÁRPÁD.

HALMAZELMÉLETI ÉS MATEMATIKAI LOGIKAI

TANSZÉK

Tanszékvezető: D R . LEINDLER LÁSZLÓ egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Docens: D R . TOTIK VILMOS, a matematikai tudomány doktora. Adjunktusok: D R . KRISZTIN TIBOR, D R . VARGA ANTAL, Tanársegéd: HAJNAL PÉTER.

56


SZÁMÍTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tanszékvezető: D R . GÉCSEG FERENC egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tanszékvezető helyettes: D R . ÉSIK ZOLTÁN docens, a matematikai tudomány kandidátusa. Egyetemi tanár: D R . MÓRICZ FERENC, a matematikai tudomány doktora. Docens: D R . IMREH BALÁZS, a matematikai tudomány kandidátusa. Adjunktusok: D R . BARTHA MIKLÓS, D R . HORVÁTH GYULA, D R . VIRÁGH JÁNOS.

Tanársegédek:

BARTALOS ISTVÁN, D R . BARTHA MIKLÓSNÉ D R . G O M B Á S É V A ,

D R . DÉVÉNYI KÁROLY.

Tudományos főmunkatárs: kandidátusa.

D R . CSIRIK JÁNOS,

a matematikai tudomány

MTA AUTOMATAELMÉLETI KUTATÓCSOPORT Vezető: D R . GÉCSEG FERENC egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Tudományos tanácsadó: D R . SZŐKEFALVI-NAGY BÉLA ny. egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Tudományos főmunkatárs: D R . PÁVÓ IMRE, a műszaki tudomány kandidátusa. Tudományos munkatársak: D R . DOMBI JÓZSEF, D R . LEGENDI TAMÁS, D R . TÚRÁN GYÖRGY, VÁGVÖLGYI SÁNDOR.

Tudományos segédmunkatársak: MEDVEY MÁTYÁS, TOCZKI JÁNOS. Műszaki ügyintézők: KATONA ENDRE, D R . ÜRMÖS FERENCNÉ DOMBOVÁRI ZSUZSANNA.

Tudományos ügyintéző: KÖLES PÉTER. Önálló operátor: Kocsis FERENC. Gazdasági ügyintéző: KELLERPÉTERNÉ ÖRDÖG ÁGNES. Programozók: ALMÁSI JÓZSEF, FÜLÖP ZOLTÁN, D R . GYIMÓTHITIBOR,. Számítástechnikai laboráns: D R . MUSZKA DÁNIELNÉNÁRAY ZSUZSANNA. Adatrögzítő: KINDL ISTVÁNNÉ CSERI GIZELLA. Kiemelt szakmunkás: KASSAI KÁROLY. Szakmunkás: BOLDVAI ISTVÁN.

57


MTA MATEMATIKAI KUTATÓ INTÉZET Tudományos főmunkatárs: domány kandidátusa.

DR.

POLLÁK GYÖRGY,

a matematikai tu-

A Matematikus Tanszékcsoport nem oktató dolgozói: M M Állami megbízási álláshelyen: D R . HORVÁTH JÁNOSNÉ KRISTÓ ERZSÉBET, könyvtáros, D R . LIPPAY LÁSZLÖNÉ KOVÁCS KLÁRA, főelőadó. Könyvtárosok: BLÁZSIK ZOLTÁN, VARGA FERENCNÉ FEKETE PIROSKA. Előadók: SZÉKÁCS PÁLNÉ GAJDA MÁRIA MAGDOLNA, TILLINKÓ ÁGNES. Ügyintéző: Ács SÁNTA GYULÁNÉ FERENCZI ILDIKÓ. Hivatalsegéd: TRÁM PÉTERNÉTÖRZSMAGI ROZÁLIA. Kisegítők: SULIK KATALIN, TÖRÖK ISTVÁNNÉ TERHES ILONA, VÖRÖS MIHÁLYNÉ NÉMETH JULIANNA.

CÍMZETES EGYETEMI TANÁROK a Magyar Tudományos Akadémia tagja, D R . BÉRCES a kémiai tudomány doktora, D R . BOR ZSOLT, a fizikai tudomány doktora, D R . FRIEDRICH PÉTER, a biológiai tudomány doktora, D R . G Á L DEZSŐ, a kémiai tudomány doktora, D R . GUCZI LÁSZLÓ, a kémiai tudomány doktora, D R . ILL MÁRTON, a fizikai (csillagászat) tudomány doktora, D R . KEDVES MIKLÓS, a biológiai tudomány doktora, D R . KIRÁLY ZOLTÁN, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, D R . PAÁL ZOLTÁN, a kémiai tudomány doktora, D R . PÁLFI GÁBOR, a biológiai tudomány doktora, D R . RÉVÉSZ PÁL, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, D R . SIMONCSICS PÁL, a biológiai tudomány kandidátusa, D R . SZÉKELY SÁNDOR, a filozófiai tudomány kandidátusa, D R . TÉTÉNYI PÉTER, a biológiai tudomány doktora, D R . VENETIÁNER PÁL, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, D R . WOLLEMANN MÁRIA, az orvostudomány doktora.

D R . BÉLL BÉLA, TIBOR,

58


C Í M Z E T E S E G Y E T E M I

D O C E N S E K

a földrajztudomány kandidátusa, D R . CSATÁRI BÁLINT, a földrajztudomány kandidátusa, D R . CSONGOR GYŐZŐ, D R . D U D A ERNŐ, a biológiai tudomány kandidátusa, D R . ERDEI PÉTER, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, D R . FODOR ANDRÁS, a biológiai tudomány kandidátusa, D R . FRANK JÓZSEF, a biológiai tudomány kandidátusa, D R . GYŐRI ISTVÁN, a matematikai tudomány kandidátusa, D R . H Í R E S JÓZSEF, a kémiai tudomány kandidátusa, D R . JOÓ FERENC, a biológiai tudomány kandidátusa, D R . KROLOPP E N D R E , a földtudomány kandidátusa, D R . MARGITFALVI JÓZSEF, a kémiai tudomány kandidátusa, D R . PÁVÓ IMRE, a műszaki tudomány kandidátusa, D R . POLLÁK GYÖRGY, a matematikai tudomány kandidátusa, D R . R Á C Z BÉLA, a fizikai tudomány kandidátusa, D R . SÁGI FERENC, a biológiai tudomány kandidátusa, D R . SCHNEIDER GYULA, a kémiai tudomány kandidátusa, D R . SIROKMÁN FERENC, a kémiai tudomány kandidátusa, D R . SZABAD JÁNOS, a biológiai tudomány kandidátusa, D R . SZAJÁNI BÉLA, a biológiai tudomány kandidátusa, D R . TOMASZ JENŐ, a kémiai tudomány kandidátusa, D R . TÖRÖK ATTILA, a biológiai tudomány kandidátusa, D R . T Ó T H JÓZSEF, a földrajztudomány kandidátusa, D R . ZSOLT JÁNOS, a biológiai tudomány kandidátusa.

D R . BECSEI JÓZSEF,

DÉKÁNI

HIVATAL

Hivatalvezető: D R . PÁLFY TAMÁS. Főelőadó: KOVÁCS ISTVÁNNÉ SZABÓ KATALIN. Előadók: KÁDÁR JÓZSEFNÉ KOVÁCS E D I T , M E Z E I

KÁROLYNÉ R Á C Z ILONA,

MOLNÁR ERZSÉBET, SZŐKE JÁNOSNÉ VIRÁG EDIT.

Adminisztrátor: G Á L TÍMEA. Hivatalsegéd: KÓRÁSZ ANTALNÉBÁNDI ROZÁLIA. Takartónő: R E T E K ISTVÁNNÉ VINCZE VALÉRIA. Portások: Ö R D Ö G H IMRÉNÉ, SZOMBATI ANDRÁSNÉ.

59


ÜVEGTECHNIKAI MŰHELY Műhelyvezető: ASBÓTH CSABA. Szakmunkások: R E I S Z FERENC,

RÓZSA ISTVÁNNÉ CSŰRI ANNA, TROOMAYER

PÉTER, KÖRMENDI MIKLÓSNÉ.

Betanított munkás: TANÁCS ISTVÁNNÉ VARGA Portások Béke épület:

IRÉN.

ANTAL MIHÁLYNÉ PALÁSTI ETELKA, KISS JÓZSEFNÉ SZÉPFALUSI

ILONA.

Biológiai épület:

GÁBOR JÁNOSNÉ DROVÁK ÉVA, MORVÁI ANTALNÉ KOVÁCS

JÚLIANNA.

Telefonközpont kezelók: Béke épület: FARKAS LÁSZLÓ NÉ TÁLAS MÁRIA. Biológiai épület: CSIKÓSNÉTORDAIÉVA.

B) EGYETEMI KÖNYVTÁR Főigazgató: D R . KARÁCSONYI BÉLA. Igazgatóhelyettes: D R . M A D E R B É L A . Osztályvezetők: D R . M A D E R BÉLÁNÉ D R .

KISS MÁRTA, D R . NÉMETH ZSÓFIA,

D R . SEBESI JUDIT, D R . SZENTIRMAI LÁSZLÓ, D R . TROGMAYER OTTÓNÉ URECZKY ÉVA.

Főmunkatársak:

DR.

KLUKOVITS LAJOSNÉ D R .

PARÓCZY

KATALIN,

DR,

NAGYMIKLÓSI ERZSÉBET, SZABÓ E N É H , SZABÓ É V A .

Csoportvezetők:

DR.

GÁBOR KÁLMÁNNÉ D R .

KLEMENT ILDIKÓ,

KELLER

GYÖRGYNÉ PAPP KATALIN, LÁBAS LÁSZLÓNÉ KELEMEN SAROLTA,

DR.

NÉMETH J E N Ő N É D R . PATAKI MÁRTA.

Csoportvezetők I I I . : KERESZTES MAGDOLNA. Irodavezető: PANYIGAI HENRIETTE. Főkönyvtárosok: D R . BORSOS MÁRTA, KUNOS

MIKLÓSNÉ D R . BÍRÓ EMESE,

D R . PELSŐCZI GYÖRGYI, D R . R Á C Z BÉLÁNÉ D R .

M O J Z E S KATALIN,

T Ó T H N É D R . KAZAI MAGDOLNA.

Könyvtárosok

IV.:

H E L D HANSNÉ TARCAI ÁGNES, KECSKEMÉTI JÁNOSNÉ

VARGA MÁRIA, D R . KOVÁCS ÁDÁMNÉ TÓTH GABRIELLA, D R .

MONOK

ISTVÁN, SALIGA LÁSZLÓNÉ TRÁM IRÉN, SZÁNTAI KISS ÁGNES, TANDORI MÁRIA, D R . VARGA ANDRÁS.

60


Könyvtárosok

III.:

DR.

ALMÁSINÉ D R .

H É V Í Z I NATÁLIA,

DR.

ASZALÓS

KÁROLY, D R . BAKONYI G É Z A , D R . BAKONYI G É Z Á N É FICZKÓ ILDIKÓ, DETRIK JÁNOS, FALUDI ANIKÓ, FEKETE LORÁNDNÉ VECSERNYÉS É V A , D R . FERINCZ ISTVÁNNÉ POSÁR M Á R I A , GERENCSÉR GÁBOR, D R . KOCZKA

Paulik

KATALIN, D R . KOKAS KÁROLY, MIHÁLY É V A , D R . PÁNDI LAJOS,

Ágnes. Könyvtárosok

II.:

BÍRÓ

MÁRTA,

DOMBOVÁRI

JÁNOSNÉ

PUSKÁS

MÁRIA,

ENGELHARDT M Á R I A , GYÉMÁNT KORNÉLIA, HORVÁTH G É Z Á N É KARAKAS MARGIT,

DR.

HORVÁTHNÉ

CSERTŐ

MARGIT,

KATONA

KÁROLYNÉ

SZVOBODA M Á R I A , RÁKOSI L . CSABÁNÉ SEBŐK ILONA, SERÉDINÉ BALOGH ZSUZSANNA, VAJTAI RÓBERTNÉ PAPP ÁGNES, W A I T Z ERIKA.

Főraktáros: SISKÓ A N D R Á S N É T E R H E S Raktárosok: KERESZTES GYÖRGYNÉ

JULIANNA. GYURIS ERZSÉBET, KRAJCÁR ISTVÁNNÉ

KIRÁLY ILONA.

Műhelyvezetők: K U N SÁNDOR, NÉMETHTIBORNÉBILUSKA ÁGNES. Fényképész szakmunkások: KEREKES PÉTERNÉ BANKÓ HAJNALKA,

KOVÁCS

LAJOSNÉ BURKUS M Á R I A .

Kötészeti szakmunkások

I.:

Kocsis

ANTALNÉ FÖRGETEG ILONA,

SZABÓ

LAJOSNÉ TAKÁCS M Á R I A .

Kötészeti szakmunkások

I I . : BALOGH KÁLMÁNNÉ KOVÁCS ILONA, BANGÓ

ZSUZSANNA, BARNA G Á B O R N É BOZAI ROZÁLIA, D O B Ó ISTVÁNNÉ VASS MÁRIA É V A .

Brigádvezető: LIBOR GYÖRGYNÉ KOVÁCS É V A . Különleges beosztású hivatalsegédek: KIRÁLY

JÓZSEFNÉ LUDÁNYI MARGIT,

B O D O R E R N Ő NÉ JENÁK ILONA.

C ) G Y A K O R L Ó G I M N Á Z I U M É S ÁLTALÁNOS ISKOLA A) S Á G V Á R I E N D R E G Y A K O R L Ó G I M N Á Z I U M Igazgató: D R . V A L K U S Z P Á L . Igazgatóhelyettesek: KAKUSZI LÁSZLÓ, D R . Tanárok: AMBRUSNÉ DR. BULLÁS RÓZSA, LÁSZLÓ,

BARTHA ERZSÉBET,

SZABÓ ISTVÁN. BARRA ANIKÓ,

BÁROK ISTVÁN

BÉKÉI LÁSZLÓNÉ KISS IDA,

BOGNÁRNÉ

KOCSONDI A N D R E A , D R . B R A T I N K Á N É D R . POLGÁR EDIT, C Z É K U S T I B O R , D R . C S Ú R I JÓZSEF, E R D E I IMRE, D R . FARKAS ÁRPÁDNÉ MOLNÁR IDA, DR.

FARKAS

ISTVÁN,

FEKETE

ZOLTÁNNÉ

HEGYES ANNA,

HORÓCZI

61


FERENC, D R . HORVÁTH JÓZSEFNÉ UNGER MÁRTA, JAKUCS MÁRIA, D R . JÓZSA GYÖRGY, JÓZSÁNÉ MOCSAI ANDREA, JUHÁSZNÉ MÉSZÁROS MÁRIA, KAKUSZI

BÉLA,

KAKUSZI

KAMARÁS GYÖRGY,

LÁSZLÓNÉ

KARÁCSONY LENKE,

GAJDÁCS DR.

MAGDOLNA,

DR.

KARDOS JÓZSEF,

DR.

KARDOS JÓZSEFNÉ GÉMES ANNA, D R . KÁNITZ JÓZSEF, KISS DEZSŐ PÉTER, D R .

KISS LAJOSNÉ BALOGH KLÁRA,

DR.

KOVÁCSNÉ PÁLOS

ILDIKÓ, KOCSIS VILMOS, D R . KOVÁCS LÁSZLÓ ANDRÁS, LISZKAI MIHÁLY, Ö R . MARTON MÁRIA, D R . MINKER EMILNÉ V É G H MÁRTA,

MOLNÁR.

ISTVÁNNÉ D R . KURUNCZI ETELKA, NIKOLÉNYI GÁBOR, PETRITY JAKAB, PIGNITZKY

BEÁTA,

DR.

PINTÉR

LAJOSNÉ

VIDÓ

ERZSÉBET,

DR,

PUKÁNSZKYNÉ KIRÁLY KATALIN, D R . R Á C Z JÁNOSNÉ KÁLLAI ARANKA, ROCZKÓ KRISZTINA, D R . SERES LÁSZLÓNÉ MAGÓCSI E D I T , SIKOLA JÁNOS, SZÉCSI JÓZSEF, SZILÁGYI ZSUZSANNA, SZÖGINÉ CSISZÁR ILONA, TARCSAY TAMÁS, VARGA BÉLÁNÉ FRANK JUDIT, W E I S Z GYÖRGY, N A G Y JÁNOS.

Előadók:

DOBÓ FERENCNÉ KOLLÁR ERZSÉBET, MEDVECZKY MIHÁLYNÉ TÓTH

IBOLYA.

Technikus: BÍRÓ IMRE. Hivatalsegéd: SZABÓ LAJOSNÉ SZŰCS PIROSKA. Portások: GREFF GYULA, GREFFGYULÁNÉ, ADAMICSKA M A R G I T . Takarítók: DABIS JÁNOS, DABIS JÁNOSNÉ KOZMA REGINA,

DOBRÓNYAI

JÓZSEFNÉ CSÁNYI ANNA, MOLNÁR JÓZSEFNÉ SAVANYA PIROSKA, NYÁRI LÁSZLÓNÉ KÓSZÓ ANNA, SÁNTA JÁNOSNÉ KARÁCSONYI ROZÁLIA, SZÉNÁSI ANDRÁSNÉ VECSERNYÉS JOLÁN, VECSERNYÉS G É Z Á N É Z Á D O R I PIROSKA.

b) SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Igazgató: D R . MAKK FERENCNÉ D R . KISS JULIANNA. Igazgatóhelyettesek: PRISETZKY IMRE, D R . SZILASSI

LAJOSNÉ D R . FOGARASI

MARGIT.

Pedagógusok:

BUCSU FERENC, BUCSUNÉ JÓZSA ERZSÉBET, BURJÁN MÓNIKA,

CSANÁLOSI BÉLÁNÉ SZABÓ ÉVA,

CSONKÁNÉ VÉGVÁRI O L G A ,

ENGI

KATALIN, D R . FÁBIÁNNÉ PÁGER ANNA, GYARMATI LAJOSNÉ BODNÁR GIZELLA, D R .

GYÉMÁNT IVÁNNÉ D R .

PINTÉR CSILLA,

DR.

GYŐRI

ISTVÁNNÉ HARKAI EDIT, HALÁSZ ZSUZSANNA, H E R C Z E G JÓZSEF, HONTI GYULÁNÉLEHOTKA MÁRIA, D R . ILA TÓTH FERENCNÉ TÁLAS ILONA, D R . KECSKEMÉTI SAROLTA, KESZTYŰSNÉ LAKATOS KATALIN, KISS ILDIKÓ, D R . KONDÁSZ ISTVÁNNÉ M Á T É MAGDOLNA, D R . KOVÁCS LÁSZLÓNÉ CSANÁDI

62


MAGDOLNA, KRAJKÓ G Y U L Á N É BEZDÁN E D I T , LÉNÁRD JUDIT, MÁCSAI ISTVÁNNÉ M Á D L MÁRIA, MÁRKI ANTALNÉ MAGYAR MÁRTA, D R . N A G Y P Á L N É D R Á V U C Z IRÉN, D R . N E M E S GÁBOR, OROSZNÉ BÓRA ENIKŐ, D R . PÁLFY

MIKLÓSNÉ

PAPP

OLGA,

PAPP

SÁNDORNÉ

HORVÁTH

MÁRIA

VAL ÉRIA, PÁSZTOR LÁSZLÓ, POLONKAI ÉVA, PÓPITY JÁNOSNÉ VASS IRMA ÉVA,

PROTITY

SÁNDOR,

DR.

SÍPOS

ERZSÉBET

IBOLYA,

SOMOGYI

GYÖRGYNÉ D R . BALOGI KORNÉLIA, D R . SZABÓ ISTVÁNNÉ VÁCZI MÁRIA, D R . SZILÁGYI JÁNOSNÉ E R D E I R Ó Z S A , D R . SZILÁGYI KÁROLYNÉ M Ó S ÉVA, D R .

SZILÁGYINÉ NAGY ÉVA, TARY G Á B O R , D R . T Ó T H RÓZSA,

T Ó T H N É SÁGODI T E R É Z , T Ó T H N É VARGA ERZSÉBET, UDVARDI FERENC, VÁRVÖLGYI P Á L N É TANKÓ ILDIKÓ, VINCZE ISTVÁNNÉ W I N T E R A N D R E A , D R . VISY CSABÁNÉ RADNÓTI KLÁRA.

Előadók:

SZAUER KÁROLYNÉ G Ö N D Ö S ETELKA, T Ö R Ö K GYÖRGYNÉ BÁZSA

ZSUZSANNA,

Könyvtáros: FELFÖLDINÉ Technikai személyzet:

BÁRÁNY ZSUZSANNA. BATTANCS JENŐNÉ BOLDIZSÁR JÚLIANNA,

BÉNYI

JÁNOSNÉ KATONA PIROSKA, FARAGÓ SÁNDORNÉ POTYKA É V A , JANKÓ G Y Ö R G Y N É N A G Y ILONA, KIRÁLY ISTVÁNNÉ R É B É K NAGY ILONA, KOVÁCS ISTVÁNNÉ D O B O S KATALIN, LUKÁCSEVICH LÁSZLÓNÉ E R D E I MAGDOLNA, R Ú Z S A BAKACSI LÁSZLÓ, R Ú Z S A BAKACSI LÁSZLÓNÉ CSIKÓ IRMA, SZŰCS É V A , T Ó T H JÓZSEFNÉ KOVÁCS ROZÁLIA, VARGA GÁBORNÉ R É B É K N A G Y ERZSÉBET.

D ) AZ EGYETEM KÖZPONTI HIVATALAI a) REKTORI HIVATAL Egyetemi főtitkár: D R . T Ó T H KÁROLY. Rektori titkár: D R . CSIKÓS M Á R I A . Osztályvezetők: D E Á K BÉLA, D R , KEMENES BÉLÁNÉ D R . HUNYADI (részmunkaidős), D R . KOVÁCS JÓZSEF. Jogtanácsos: D R . BESENYEI LAJOS docens (félállásban). Főszerkesztő: D R . F E J É R D É N E S Főelőadók: Ács SÁNTA LAJOSNÉ D R . SEBŐK JOLÁN, BALOGHNÉ

SAROLTA

MOLNÁR

GABRIELLA, D R . PINTÉR LAJOSNÉ KEISER ILDIKÓ.

63


Előadók:

JÓNI GÁBOR,

KAKUSZI ZOLTÁN,

KARA ISTVÁNNÉ KIRÁLY

ÉVA,

KORMOS TIBOR, PETE GYÖRGY, S I N K Ó N É D R . SOMOGYI ZSUZSANNA, D R . TÓTH GABRIELLA, TOTKA ISTVÁNNÉ BÁRÁNY ROZÁLIA.

Belső ellenőr: JÁHNI LÁSZLÓNÉ KÓKAI Gyors-gépíró: LIBOR ERIKA.

GABRIELLA.

b) GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG Gazdasági főigazgató: D R . SZABÓ DEZSŐ. Főmérnök: D R . MUCSI LAJOS. Osztályvezetők: BENCZE CSABÁNÉ VAJDA

KATALIN, CZIROK ENDRÉNÉ DR.

LASKAI ÉVA, HORVÁTH ANDRÁS, VÁRNAI SZILÁRD .

Osztályvezető helyettes: GEREBICZANDRÁSNÉDR. FARKAS Á G N E S . Csoportvezetők: D R . GYOVAI JÁNOS, TARJÁN TAMÁSNÉ CSÁSZÁR EMÍLIA. Főelőadók: ANGYALNÉ MAYER ÁGNES, ARDAI IMRE, D U R Ó JÓZSEF, FARKA; LÁSZLÓ, FEKETE JENŐNÉ FEKETE MÁRIA, FITOR SÁNDORNÉ E R D E I ILONA FODORNÉ MAYER KLÁRA, KÖBLÖS KATALIN, KOLLÁRNÉ B A U E R ETELK/ MAGOSI ISTVÁNNÉ KISZÍ MÁRIA, NÉMETH JÁNOS, PÓSA TIBORNÉ BÁLÁZ ROZÁLIA, TÖRKÖLY JÁNOSNÉ OROSZ ERZSÉBET, D R . TÖRÖK VIKTÓRIA.

Előadók:

BALLÁNÉ HORVÁTH KATALIN, DEMUS ERNŐ, F E H É R É V A , FITORNÉ

ERTSEY ANIKÓ, FOGASNÉ BALOGH GYÖNGYI, FÜZESI TIBORNÉ MARKOLT KINGA,

DR.

GURKA ZOLTÁN,

HESZEGI ÁDÁMNÉ

HORVÁTH JÓZSEFNÉ JÓZSA ERZSÉBET, LAJOSNÉ VARGA MARGIT, SÁNDORNÉ ÁRVAI-NAGY

SZIGETI

KATONA ANDREA,

KINCSES ANDRÁSNÉ D E Á K

ILONA,

KŰRMÖCZI

MARGIT, KELEMEN

MARGIT,

MARIANNA,

KIS

MAGYARNÉ

NAGY JUDIT, MOHOS IMRÉNÉ DOBAY ERZSÉBET, NAGYNÉ S Z É L ZSUZSA, OROSZ ÁGNES, PETROVICS GYÖRGYNÉ BUDAI R Ó Z S A , SÁNTHA ERZSÉBET, SUTI ILDIKÓ, SZABÓ IMRÉNÉ MOGYORÓSI ZSUZSA, SZIGETFALVI ILONA, SZŐNYI JÁNOSNÉ RENGEY ILONA, TARI FERENC,

VÁNYAI KÁLMÁNNÉ

ZSIKÓ ERZSÉBET, VÁRADI MARGIT, KALLÓS BOTOND, K I N D L ISTVÁN, TAMÁS BORBÁLA, TEIMEL ISTVÁN.

Gyors-gépíró:

64

JUHÁSZ EDIT.


SZOLGÁLTATÓ ÜZEM Üzemvezető: KORMÁNYOS ISTVÁN. Előadó: SZEMMÁRI LÁSZLÓNÉ KOHA ANNA. Szakmunkások: ALMÁSI SÁNDOR, BÁLÓ ZOLTÁN,

BALOGH JÓZSEF, BARANYAI

G Á B O R , B E K E LÁSZLÓ, BERÉNYI GYÖRGY, BERTA ANTAL, BIRKÁS G É Z A , B O G D Á N ZSOLT, BÖRBÁS FERENC, BÖRCSÖK VENDEL, BORDÁCS MIHÁLY, CSIZMADIA JÓZSEFNÉ M Á T É ANNA, DUNAI ZOLTÁN, FALKENHEIM ISTVÁN, F I A M SÁNDOR, HARASZTI GYÖRGY, H E F L E R ISTVÁN, HEGYI ANDRÁS, H E G Y I LÁSZLÓ, HORVÁTH ISTVÁN, HORVÁTH ZOLTÁN, JANUSIK ZOLTÁN, JESZENSZKI

ZOLTÁN,

JUHÁSZ JÁNOS,

KERESZTES GYÖRGY,

KEREZSI

ISTVÁN, KERTÉSZ GYULA, KOTHENCZ DEZSŐ, KRISTÓ PÁL, KURUCSAI ISTVÁN, MAKRA MIHÁLY, MÁRTON JÁNOS, MARTONOSI ISTVÁN, M É H E S ISTVÁN LÁSZLÓ, MÉSZÁROS MIHÁLY, MÓRA JÁNOS, NAGY LÁSZLÓ, I . N A G Y LÁSZLÓ, I I . N A G Y SÁNDOR, NAGYIVAN FERENC, PÁL LÁSZLÓ, P A P P G É Z A , R E I N E R TAMÁS, RESETERICS IVÁN, SPAJCZER P Á L , SZABÓ '

LÁSZLÓ, SZABÓ SÁNDOR, SZANKA PÉTER, TÁBOROSI LAJOS, TAJTI JÁNOS,

'

TAMÁSI ISTVÁN, TÁPAI GYULA, VASUTH ISTVÁN, VINCZE LÁSZLÓ, VIRÁG JÓZSEF, V Ö R Ö S M I H Á L Y .

^Betanított munkások: BÁN NATÁLIA, Segédmunkások: ARANYI GYÖRGY,

TÁCSI LAJOS, PÓSA ISTVÁN. GYÉMÁNT MIHÁLY, SOLTÉSZ ISTVÁN,

V A R G A JÓZSEF.

Fűtők:

BÁRKÁNYI ANTAL, D R . BÉRCZI ELEMÉR, BÖRCSÖK ISTVÁN, BÖRCSÖK

SÁNDOR,

BÖRCSÖK

CSOMPILLA ANDRÁS,

SÁNDORNÉ,

GYÖRGY,

CSÁBI

GÁSPÁR JÁNOS,

SÁNDOR, KAJDI

CSEMPELLA

SÁNDOR,

IMRE,

KENDERESI

KOCSIS JÓZSEF, KONDÁSZ ISTVÁN, MOLNÁR ISTVÁN, NAGY

LAJOS, O L Á H JÓZSEF, PAPDI FERENC, PÓSA JÁNOS, RAKONCZAI JÁNOS, RAKONCZAI JÁNOSNÉ DARÓCZI GIZELLA, SÁOTA FERENC, SZABÓ G É Z A , SZABÓ ISTVÁN, TAKÁCS ISTVÁN, TANÁCS G É Z A , TÓTH PÉTER,

ÚJVÁRI

FERENC.

Technikus: TUTRAI SÁNDOR Gépkocsivezető: SZABÓ G É Z A

65


SOKSZOROSÍTÓ MŰHELY Műhelyvezető: Lengyel Gábor. Betanított munkások: Gyuris Gábor, Mihályné Molnár Erzsébet, ! Horváth Imréné Kakuszi Beatrix, Kalapács Ferencné Varga Mária, Katona Klára, Kovács Zsolt, Szalma Jánosné Spala Mária, Szepesi József, Szögi Lászlóné Takács Ilona, Szőke Nagy Etelka. Adminisztrátor: KÁDÁR ILONA. Gépkocsivezetők: Ács LÁSZLÓ, CZIROK E N D R E , LAJTOS ISTVÁN, NÁDHÁZI PÁL, SIMON MIHÁLY, SZABÓ LÁSZLÓ.

Gépkocsiszerelő:

FODOR FERENC.

IGAZGATÁSI ÉS SZERVEZÉSI CSOPORT Gondnok: DURÓ JÓZSEFNÉ SÍPOS ILONA. Hivatalsegédek: H Ó D I GYÖRGY, KÖVESDI LAJOS. Telefonkezelők: BEDER LÁSZLÓ, KERESZTÉNYINÉ

Á K H I M M Á R I A , MIHÁLYI

ISTVÁNNÉ SZIVERI JULIANNA.

Portások:

ÁRGYELÁN MÁRIA, CSÚCS PÁLNÉ LENGYEL ETELKA, D R . GIDAY

KÁLMÁNNÉ GÁSPÁR RÓZSA, H Ó D I JÓZSEFNÉ R U T A I ETELKA, LENGYBL PÁLNÉ CZIBRON

ERZSÉBET,

ÖRDÖG FERENC,

SIKULA ANTAL,

SISÁK

LAJOSNÉ KOKAS MARGIT, TOLNAI TIBOR, T Ó T H GYULÁNÉ LUDÁNSZKI MÁRIA, TRAUZNITZ FERENCNÉ TAJTI MÁRIA, V A R G A BÉLÁNÉ MOLNÁR MÁRIA.

Takarítók:

BAJUSZ PÁL,

GOMBOS ROZÁLIA,

CSÍK MÁTYÁSNÉ SAHIN A N N A , HARKAI ANTALNÉ

MARKÓCS

FUTÓ

ILONA,

ISTVÁNNÉ HORVÁTH

ISTVÁN, KARAI JÁNOSNÉ VINCZE ERZSÉBET, LEHOTAI ISTVÁNNÉ KISS ILONA, PÓSA ISTVÁNNÉ TERHES ILONA,

SIMON ISTVÁNNÉ

TERÉZIA, SZÁSZ TIBORNÉKÉLITY MAGDOLNA.

66

MATUSKA


V. AZ EGYETEM DOLGOZÓINAK ÉS HALLGATÓINAK LÉTSZÁMA Az egyetem dolgozóinak létszáma * Oktatók Kutatók Igazgatási adminisztratív dolgozók és tanszéki segédszemélyzet Egyetemi Könyvtár Gyakorlóiskolák Nevelőtanárok Óvoda x * Az egyetem hallgatóinak létszáma A) A nappali hallgatók létszáma: Állam-és Jogtudományi Kar Bölcsészettudományi kar Természettudományi kar

515 fő 121 fő 856 fő 75 fő 136 fő 8 fő 9 fő 1720 fő

519 fő 821 fő 3 056 fő 2396 fŐ

B) Az esti és levelező hallgatók létszáma: Állam- és Jogtudományi Kar esti tagozata Állam- és Jogtudományi Kar levelező tagozat Bölcsészettudományi Kar Természettudományi Kar

92 fő 378 fő 373 fő 213 fő

hallgatók száma összesen: Diákotthonban elhelyezett hallgatók száma

1056 fő 3452 fő 922 fő

* Az 1988. február 2-i állapotnak megfelelően

67


XIII. KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÍTETTEK Oktatóink és dolgozóin közül a tanévben az alábbiak részesültek kitüntetésben: Április Negyedike Érdemrend kitüntetést kapta: DR. BARTÓK MIHÁLY egyetemi tanár A Munka Érdemrend ezüst fokozatát kapták: DR. MAKK FERENCNÉ iskola igazgató, DR. VERES JÓZSEF egyetemi tanár. Kiváló Pedagógus kitüntetést kapott: H O R O C Z I FERENC szakvezető tanár. Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapták: DR. HAJNAL IMRE szakvezető tanár, DR. KOCSIS VILMOS szakvezető tanár. Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptak: D R . MINKER EMILNÉ szakvezető tanár, MOLNÁR ISTVÁNN É szakvezető tanár, PÁSZTOR LÁSZLÓ szakvezető tanár, DR. R Á C Z JÁNOSNÉ szakvezető tanár, UDVARDI FERENC szakvezető tanár. Kiváló Úttörővezető kitüntetést kapott: DR. KOVÁCS LÁSZLÓNÉ tanítónő. Kiváló Feltaláló kitüntetés ezüst fokozatát kapta: DR. B U R G E R KÁLMÁN egyetemi tanár.

69


Kiváló Munkáért kitüntetésben részesültek: DR. BARÓTI TIBOR adjunktus, BAUER LAJOSNE laboráns, BIRÓ IMRE technikus, BUCSU FERENCNÉ szakvezető tanár, DR. CSÖRGŐ SÁNDOR egyetemi tanár, CZÉKUS TIBOR szakvezető tanár, DR. FABINY TIBOR adjunktus, G E R E B I C Z ANDRÁSNÉ osztályvezető helyettes, LANG KÁLMÁNNÉ főelőadó, DR. MOLNÁR IMRE docens, DR. NEMES G Á B O R N É adjunktus, DR. PAPP GYÖRGYNÉ adjunktus, SCHERER FERENC tudományos munkatárs, DR. SÜLI Á R P Á D adjunktus, DR. SZEDERKÉNYI TIBOR egyetemi tanár, SZIGETINÉ DR. GALÁNTHAI ERZSÉBET adjunktus, UNGÁR G Y Ö R G Y N É takarító, DR. VARGA ILONA docens, VARGA J E N Ő N É előadó, ! DR. VARGA KÁROLY docens, VÁRNAI SZILÁRD osztályvezető, ZVARA JÁNOSNÉ ügyintéző. Miniszteri Dicséretben részesültek: DR. BALOGH ELEMÉR tanársegéd, BARA SÁNDOR gépkocsivezető, BARRA ANIKÓ szakvezető tanár, CSŰRI MIKLÓS tudományos segédmunkatárs, ERDEI ISTVÁNNÉ hivatalsegéd, FARKAS JÁNOSNÉ előadó, G E R L E F A L VI-NAG YNÉ SZARKA MÓNIKA könyvtáros, GÖRGÉNYI MIKLÓSNÉ adjunktus, GYARMATI LAJOS testnevelő tanár, GYŐRFFY GYÖRGY adjunktus, DR. HOMOKI NAGY MÁRIA tanársegéd, HORVÁTH ISTVÁN udvaros, DR. JÓZSA ZOLTÁN tanársegéd, KARA ISTVÁNNÉ főelőadó, KERTÉSZ F E R E N C N É technikus, KONDÁSZ ISTVÁNNÉ tanár, KRISTÓ PÁL műszerész, KUCSORA SÁNDORNÉ laboráns, DR, LACZKÓ G Á B O R adjunktus, MÁCSAI ISTVÁNNÉ szakvezető tanár, MOZSÁRNÉ FARKAS ZSUZSANNA adjunktus, NÉMETH TIBORNÉ műhelyvezető, OLÁH ANIKÓ előadó, PÓSA ISTVÁNNÉ takarító, RÁCZNÉ KUHN KLÁRA laboráns, SZABÓ ISTVÁNNÉ portás, TARCSAY TAMÁS szakvezető tanár, DR. VARGA PÉTER tanársegéd, WAITZ ERIKA könyvtáros.

70

!


VII. DR. SZŐKEFALVI NAGY BÉLA NYUGALMAZOTT EGYETEMI TANÁR, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA RENDES TAGJÁNAK BESZÉDE DÍSZDOKTORRÁ AVATÁSA ALKALMÁVAL, 1988. MÁJUS 24-ÉN Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy az az egyetem, amelyhez oly sok régi szál fűz, honoris causa doktorává fogadott, ezzel megadva nekem az intézmény által odaítélhető legmagasabb tudományos kitüntetést. Ez az ünnepélyes alkalom felidézi bennem a napnak az emlékét, amelyen, immár 50 és fél éve, ugyanennek az épületnek ugyanebben a termében, ugyancsak ünnepélyes körülmények között, az Egyetem „sub auspiciis" doktorává fogadott, miután egyetemi tanulmányaim befejeztével már egy évvel előbb matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomámat megszereztem és e tárgyakból „summa cum laude" szigorlatot tettem. Ennek az Egyetemnek voltam tehát a neveltje, lettem rövidesen magántanára, majd 1948-ban rendes tanára. Mostantól pedig kétszeresen is doktora. De vajon valóban ugyanannak az egyetemen? A válasz erre az, hogy jogszerűen nézve nem ugyanannak az egyetemnek. Ennek indoklása legalább egy vázlatos egyetemi-történeti meggondolást követel, annál is inkább, mert egyetemünk fiatalabb korosztályai e történelmet maguk csak kis részben élték át. Én 1937-ben annak az egyetemnek lettem doktora, amelyet 1872ben Kolozsváron alapított a magyar állam, s amely később (1897) a „Ferenc József Egyetem" elnevezést kapta. Ez az egyetem, közel 50 éves működés után, az első világháború végén Kolozsvárt elhagyni kényszerült és (rövid budapesti átmeneti idő után) 1921-ben Szegeden nyert új otthont. Innen Észak-Erdély visszacsatolása után 1940-ben, elnevezé-

71


sét és jogi azonosságát még mindig megtartva, visszatelepült Kolozsvárra. Egyidejűleg Szegeden, az eltávozott egyetem épületeiben, annak felszerelését felhasználva, a tanári kar Kolozsvárra át nem telepített részével és újonnan kinevezett tanárokkal, valamint a megmaradó hallgatósággal, egy jogilag új egyetem került felállításra, Horthy Miklós Tudományegyetem" néven. Ezt az elnevezést a történelem 1945-ben eltörölte. Az elnevezés „Szegedi Egyetem"-re rövidült, szervezeti vagy jogi változás azonban egyenlőre nem történt. Ebből az egyetemből 1951-ben kivált az Orvostudományi Kar és Szegedi Orvostudományi Egyetem néven önállósult. Újabb, de ismét nem szervezeti jellegű változást az jelentett, hogy a két szegedi iker-egyetem idővel új elnevezést kapott. Előbb a Tudományegyetem vette fel a költő József Attila, nemrég pedig az Orvostudományi Egyetem a volt szegedi professzor Szent-Györgyi Albert nevét. Az 1940-ben Kolozsvárra visszatért Ferenc József Egyetem sorsa másképpen alakult. A második világháború vége ott nemcsak rendszer-, hanem impérium-változást is hozott. Ennek folytán az Egyetem, átengedve helyét az időközben Dél-Erdélyben működött román egyetemnek, 1944 végén feloszlott. Tanráai közül egyesek a Kolozsvárt újonnan szervezett Bolyai Egyetemen, mások a marosvásárhelyi Orvosi-Gyógyszerészeti Fakultáson folytatták áldozatos munkájukat, ismét mások rendre egyes magyarországi egyetemekre, köztük a szegedire kaptak beosztást. A Bolyai Egyetemet rövidesen, 1959-ben összevonták a román egyetemmel. Az így létrehozott „Babes - Bolyai Egyetem" magyar vonatkozásai összezsugorodtak s mára - úgy látszik - már a két tudós neve is lefelejtődik az elnevezésből. A Kolozsváron 1872-ben alapított Ferenc József Egyetem, odüsszeáját befejezve és utód nélkül maradva, megszűnt. Amikor 1972-ben elérkezett az egyetemalapítás 100. évfordulója, erről nálunk nem történt - nem történhetett - nyilvános megemlékezés. Pedig ennek az egyetemnek a hatása egész szellemi, tudományos életünk alakulására igen jelentős. Ez a hatás ma is él, nyomon követhető - és nemcsak országhatárainkon belül. A hazai és nemzetközi tekintély kivívásában az egyetem hányatott életének minden szakaszában kiváló

72


tudós személyek és iskolák hosszú sora vett részt. Ezek az iskolák egymásra is ösztönzően hatva — a kényszerű változások körülményei között is megőrizték sajátos szellemi értékeiket, fejlődésük folytonosságát. Ezeknek az értékeknek a megőrzése és továbbfejlesztése elsősorban a mi két szegedi egyetemünk lehetséges és természetes feladata. Hiszen ezernyi emberi, tudományos és tárgyi szállal kötődünk ma is a régi egyetemhez, beleértve az épületek nagy részét és ezt a díszes termet is Szeged városának szívében. E történelmi, tudományos, tárgyi és személyi kapcsolatok a Kolozsvárt alapított és ott megszűnt egyetem és a Szegeden létesült egyetemek között olyan mélyrehatóak, hogy természetes és (ha nem is jogszerű, de) jogos, hogy mindezeket az intézményeket egyetlen, eszmeileg létező intézmény különböző megjelenési formáinak tekintsük, annak az eszmei Kolozsvár - Szegedi Egyetemnek, amely 1872-ben történt megalapításától kezdve előbb Kolozsvárt, majd 1921-től Szegeden, 1940-től práhuzamosan Kolozsvárt és Szegeden, 1945-től pedig ismét csak Szegeden működött, ill. működik, 1951-től kezdve két önálló egyetem keretében. Hogy egy hozzám közelálló, egyben tipikus példát említsek, ennek a Kolozsvár —Szegedi Egyetemnek volt édesapám is rendre diákja, doktora és magántanára Kolozsvárt, később rendes tanára előbb Szegeden, majd Kolozsvárt, majd újra Szegeden, 1953-ban bekövetkezett haláláig. Az első világháború után — csak magántanár lévén - nem "követhette a Kolozsvárról elköltöző egyetemet, de még 10 éven át középiskolai tanárként Kolozsvárt maradva, onnan is a Szegeden megindított „Acta Scientiarum Mathematicarum" folyóirathoz küldte matematikai közleményeinek egy jó részét. Ő valóban személyesen is átélte és megszenvedte az egyetem minden hányattatását. Az említett folyóirat, együtt a Szegeden berendezkedő egyetem többi „Actá"-jával, úttörő jelentőségű - és ma is az - nemzetközi tudományos kapcsolatrendszerünk kialakításában. A matematikai „Actá"nak Riesz Frigyes és Haar Alfréd professzorok voltak a megindítói. Ők Kolozsvárról már nagy nemzetközi hírnév birtokosaiként kerültek Szegedre, s a folyóiratot kezdettől fogva a legmagasabb szakmai igényességgel vezették. Ezt a „kolozsvári-szegedi" nívót utódjaik ma is (az 52. kötetnél tartunk) az ő példájukat követve igyekeznek fenntartani, tovább fejleszteni. Talán nem egész véletlen az, hogy amikor a Magyar

73


Tudományos Akadémia, újjáalakulása után, rendre megindította nemzetközi kapcsolataink céljait is szolgáló tudományos folyóiratait, ezek közös elnevezéséül szintén az „Acta" szót választották. Riesz Frigyes még mint kolozsvári professzor írta meg a Párizsban 1913-ban (születésem évében) megjelent könyvét a végtelen sok ismeretlenes, lineáris egyenletrendszerekről. Ez a könyv a matematika egy új ágának, a funckionálanalízisnek egyik úttörő műve. Haar Alfréd már göttingeni doktori disszertációja révén maradandó hírnevet szerzett, de a Szegeden elért későbbi eredményei, főleg az ún. invariáns csoportmérték fogalmának megalkotása és kifejtése tették igazán világhírűvé. Mint a szegedi Dóm téri „Pantheon"-ban elhelyezett márványtábla is jelzi, ők ketten a megalapítói a szegedi matematikai iskolának. Nagy szerencsém, hogy mindkettejükkel volt személyes kapcsolatom. Haarral ugyan - korai halála miatt — csak rövid ideig, de az ő dolgozatainak hatására írtam a doktori disszertációmat, amelynek téziseit ünnepélyesen első avatásom alkalmával e helyen felolvastam. Riesz Frigyessel 1956-ban bekövetkezett halálig szoros tanár-tanítvány, majd munkatárs és atyai barát-viszonyban maradtam. A matematikai világban röviden „Riesz-Nagy" néven ismert, funkcionálanalízis tárgyú monográfiánk együttes munkával történt elkészítése életem legnagyobb élményei közé tartozik. Matematikai iskolánk ma is virágzik, fenntartásában és továbbfejlesztésében olyan kitűnő tanártársakkal együttműködve, mint Kalmár László és Rédei László, és számosan mások, magam is hosszú idő óta résztveszek. Fiatalabb és még fiatalabb tanítványaim, kartársaim, és azok tanítványai sorára csak büszkeséggel és megelégedettséggel gondolhatok, tudományos és kulturális életünk bármely posztján fejtik is ki megbecsülést érdemlő tevékenységüket. Nem lehetek kompetens arra, hogy ennek az eszmei KolozsvárSzegedi Egyetemnek számos többi, ugyancsak maradandó értéket alkotott és alkotó személyiségéről, iskoláiról, hazai és nemzetközi hatásáról, elismertségéről is szóljak, csak néhány nevet említenék, mintegy példaként, a már elhunytak hosszú sorából. A Kolozsvár - Szegedi Egyetem tanára volt: a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert , Issekutz Béla, a két Jancsó Miklós, Ivánovics György, Apáthy István, Gelei József, Szinnyey Jószef, Márki Sándor, Mészöly Gedeon, Sik Sándor, Bálint Sándor, Fabinyi Rudolf, Bruckner Győző, Gyulai Zoltán, Martin Lajos, Ereky István, Polner Ödön, Búza László, és hogy még egy matematikus-elmé-

74


leti fizikust említsek, Farkas Gyula, akinek századunk elején jelentős szerepe volt abban, hogy az egyetem már Kolozsvárt messze a provinciális szint fölé emelkedve, magas nemezetközi színvonalat érjen el. Farkas Gyula saját eredményei közül az egyik később a ma oly kiterjedten művelt és alkalmazott ún. operációkutatás, másképpen mondva: lineáris optimalizálás alaptételévé vált. Amikor a József Attila Tudományegyetemtől kapott honoris causa doktori címemért köszönetet mondok, szeretném kifejezni azt a reményemet és kívánságomat, hogy ez az Egyetem és ikertársa, a SzentGyörgyi Albert nevét viselő Orvostudományi Egyetem, mint az eszmei Kolozsvár—Szegedi Egyetem mai megtestesítői, töretlenül és optimális együttműködésben, sikerrel folytassák munkásságukat az elődök által kijelölt s az idők során mind magasabbra helyezett célok elérésére.

75


VIII. RUBIN- GYÉMÁNT- ÉS ARANYDIPLOMÁVAL KITÜNTETETTEK Egyetemünk rektora dr. Csákány Béla egyetemi tanár a tanévnyitó ünnepi közgyűlésen rubin- gyémánt- és aranydiplomát nyújtott át az egyetem 70,60 illetve 50 évvel ezelőtt végzett hallgatóinak. Rubindiplomát kapott DR. BARÓTHY ISTVÁN jogász. Gyémántdiplomát kaptak: DR. GÁRDON LÁSZLÓ, DR. ZÉTÉNYI JÁNOS jogászok, BUDAI BALÁZS, DR. KEMÉNY ISTVÁN középiskolai tanárok. Aranydiplomát kaptak: DR. BAKONYI PÉTER, DR. BOGNÁR LÁSZLÓ, DR. CSÚCS BÉLA, DR. DARÓCZI TIBOR, DR DERZSENYI TIBOR, DR. DORTSÁK GYÖRGY, DR. GRÓF GYÖRGY, DR. HAJDÚ BÁLINT, DR. KERESZTI SÁNDOR, DR. MENYHÁRT LÁSZLÓ, DR. NAGY SÁNDOR, DR. NECSOV JÓZSEF SÁNDOR, DR. NEMES ÁRPÁD, DR. NÓVÁK ZOLTÁN, DR. PÉCSI IMRE, DR. SÁRI ISTVÁN, DR. SIK IMRE, DR. SZELÉNYI VILMOS, DR. TEMESVÁRI IMRE, DR. VADÁSZ ISTVÁN jogászok, BAKONYI LÁSZLÓ, DR. GÁRDOS BÉLA, DR. HUNYA SÁNDOR, LAKNER KÁROLY, LÉNÁRD BÉLA, DR. MEZŐSI JÓZSEF, DR. PISKOLTI BÉLA, SÁNDOR JENŐ, DR. STRAUB F. BRÚNÓ, DR. SZÁNTÓ KÁROLY, SZÁVA KRISTÓF, TARNÓCZY TAMÁS, DR. VÖLGYI JÓZSEF középiskolai tanárok.

77


XII. TUDOMÁNYOS FOKOZATOT NYERT OKTATÓK Tudományok doktora címet kapták: DR. F R I E D ISTVÁN docens, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, DR. H A T V A N I LÁSZLÓ docens, Analízis Tanszék, DR. M O L N Á R I M R E docens, Római Jogi Tanszék, DR. N Ó V Á K MIHÁLY docens, Általános Fizikai Kémiai Tanszék, DR. CSETRI LAJOS docens, I. sz. Magyar Irodalomtudományi Tanszék. Kandidátusi fokozatot nyertek el: DR. B É N Y I N É DR. FARKAS MÁRIA adjunktus, Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, D R . BÁLINT I M R E tudományos munkatárs, Általános Fizikai és Kűéixii&i Tsnszék DR. CSIRIKNÉ D R . C Z A C H E S Z ERZSÉBET adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, D R . F Á B R I C Z KÁROLY adjunktus, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, DR. F E N Y V E S I ISTVÁN adjunktus, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, D R . G Y É M Á N T IVÁN adjunktus, Elméleti Fizikai Tanszék, D R . KOCZISZKY É V A adjunktus, Német Nyelvi és Irodalmi Tanszék, D R . KRISZTIN TIBOR adjunktus, Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék, D R . L E H O C Z K I E N D R É N É adjunktus, Biokémiai Tanszék, D R . LASKAY G Á B O R tudományos munkatárs, Biofizikai Tanszék, D R . M É S Z Á R O S E D I T tanársegéd, Finnugor Nyelvtudományi Tanszék,

79


DR. SZATMÁRI SÁNDOR tudományos munkatárs, Kísérleti Fizikai Tanszék, DR. VÁRNAY ERNŐ adjunktus, Politikai Gazdaságtan Tanszék, DR. VISY CSABA adjunktus, Általános Fizikai Kémiai Tanszék.

80


XIII. ÉVFOLYAM- ÉS (SZAK)CSOPORTFELELŐS OKTATÓK ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR I.

évfolyam: DR. TÓTH KÁROLY adjuntkus, DR. BLUTMAN LÁSZLÓ tanársegéd. II. évfolyam: DR. VARGA PÉTER tanársegéd, DR. CSERHÁTI ÁGOTA tanársegéd. III. évfolyam: DR. HOMOKI NAGY MÁRIA tanársegéd, DR. LALUSKA PÁL adjunktus. IV. évfolyam: DR. BALOGH ELEMÉR tanársegéd, JUHÁSZNÉ DR. ZVOLENSZKI ANIKÓ adjunktus.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Matematika-fizika szak I. évfolyam: DR. TERJÉKI JÓZSEF docens, DR. BENEDICT MIHÁLY adjunktus. II. évfolyam: DR. KLEBNICZKI JÓZSEF adjunktus, DR. NÉMETH ZOLTÁN tudományos segédmunkatárs. III. évfolyam: DR. SZENDREI MÁRIA adjunktus, VARGA FERENC kollégiumi nevelő. IV. évfolyam: MOZSÁRNÉ DR. FARKAS ZSUZSANNA adjunktus, DR. KINCSES JÁNOS adjunktus. V. évfolyam: DR. HEGEDŰS JENŐ adjunktus, DR. MOLNÁR MIKLÓS adjunktus.

81


Matematika-kémia szak .. .. I évfolyam: DR. DOMOTOR GYULA adjunktus. II. évfolyam: GREGUSNÉ DR. ZSIGMOND ÁGNES adjunktus. Matematika-földrajz szak , , I. évfolyam: DR. PAPAY LASZLÖ adjunktus, DR. FÉNYES JÓZSEF tudományos munkatárs. II. évfolyam: DR. ANDÓ MIHÁLY docens, DR.SZÓNOKY MIKLÓS adjunktus. III. évfolyam: DR. K E V E I F E R E N C N É docens, DR. MOLNÁR SÁNDOR adjunktus. IV. évfolyam: DR. R U D L JÓZSEF adjunktus. V. évfolyam: DR. PELLE LÁSZLÓ tanársegéd. Földrajz-történelem szak I. évfolyam: DR. PÁPAY LÁSZLÓ adjunktus, DR. FÉNYES JÓZSEF tudományos munkatárs. II. évfolyam: DR. ANDÓ MIHÁLY docens, DR. SZÓNOKY MIKLÓS adjunktus. III. évfolyam: DR. KEVEI FERENCNÉ docens, DR. MOLNÁR SÁNDOR adjunktus. IV. évfolyam: DR. RUDL JÓZSEF adjunktus. V. évfolyam: DR. PELLE LÁSZLÓ tanársegéd. Kémia-fizika szak I. évfolyam: DR. NAGY LÁSZLÓ adjunktus. II. évfolyam: DR. FARKAS JUDIT adjunktus. III. évfolyam: CSÁKINÉ DR. TOMBÁCZ E T E L K A adjunktus. IV. évfolyam: DR. ANDOR JÓZSEFNÉ adjunktus. V. évfolyam: DR. BUCSI IMRE tanársegéd. Biológia-kémia I. II. III.

82

szak évfolyam: DR. GÁBRIEL R Ó B E R T tanársegéd. évfolyam: DR. HALASY KATALIN adjunktus. évfolyam: ÁBRAHÁMNÉ DR. GULYÁS MAGDOLNA adjunktus.


Biológia-kémia szak IV. évfolyam: D R . MIHALIK E R Z S É B E T adjunktus. V. évfolyam: D R . L E H O C Z K I E N D R É N É adjunktus. Matematikus

szak II. évfolyam: D R . III. évfolyam: DR. IV. évfolyam: D R . V. évfolyam: D R .

CZÉDLI GÁBOR doce ns. CZÉDLI GÁBOR docens. SZABÓ LÁSZLÓ docens. SZENDREI ÁGNES docens.

Fizikus szak I. II. III. IV. V. Biológus szak I. II. III.

évfolyam: D R . SÜLI ÁRPÁD adjunktus, évfolyam: DR. SZATMÁRY KÁROLY tudományos segédmunkatárs. évfolyam: D R . KISS LÁSZLÓ tanársegéd, évfolyam: DR. NÁNAI LÁSZLÓ docens, évfolyam: D R . NÁNAI LÁSZLÓ docens.

évfolyam: DR. évfolyam: D R . évfolyam: D R . junktus. IV. évfolyam: D R . V. évfolyam: DR.

GÁBRIEL RÓBERT tanársegéd, NEMCSÓK JÁNOS docens." AVASINÉ DR. KUCSERA JUDIT adDALLMANN G É Z A adjunktus, TARY IRMA adjunktus.

Vegyész szak I. II. III. IV. V.

évfolyam: DR. HALÁSZ JÁNOS adjunktus, évfolyam: D R . SIROKMÁN G É Z A adjunktus, évfolyam: D R . NÓVÁK MIHÁLYNÉ adjunktus, évfolyam: D R . HACKLER LÁSZLÓ adjunktus, évfolyam: PLÁNKÁNÉ DR. SZABÓ T E R É Z adjunktus.

Programozó matematikus szak I. évfolyam: D R . G E H É R LÁSZLÓ adjunktus, SZEMES G Á B O R programtervező matematikus.

83


Programozó matematikus szak II. évfolyam: DR. BARTALOS ISTVÁN tanársegéd, DR. KOVÁCS TIBOR tudományos munkatárs. III. évfolyam: DR. BARTHÁNÉ GOMBÁS ÉVA tanársegéd, VARJÚ KÁROLY tudományos munkatárs. IV. évfolyam: DR. BARTHA MIKLÓS adjunktus. V. évfolyam: DR. FÜVESI ISTVÁN tudományos munkatárs.

84


XIII. VÖRÖS LÁSZLÓ DOCENS ÜNNEPI BESZÉDE 1987. NOVEMBER 7. ALKALMÁBÓL Életem egyik legnagyobb és legmegrázóbb olvasmányélménye Solohov Csendes Don-ja volt; igazi, a szó arisztotelészi értelmében vett katarzist keltett. Döbbenetes és felbolygató volt átélni, sodortatva a regénytől, hogy mindaz a kavargó eseményforgatag - világháború, forradalom, polgárháború - , amelynek lényegét a történettudomány szintjén sűrített és elvonatkoztatott alakban már ismertem, miképpen van ott és gomolyog a mindennapok embereinek gondolataiban, akaratában, érzéseiben, indulataiban, idegeiben s hogyan ölt testet tetteiben. Pedig a világirodalom talán legkegyetlenebb könyve ez - bizonyos szempontból. Jönnek sorban benne a hősök, nők és férfiak, fiatalok és idősebbek, sokan rokonszenvesek, szívünkbe férkőzők, életszeretők és a jobb jövőért harcolni is tudók, de jönnek a golyók és gránátok is és nem kegyelmeznek, egymásután vesznek el a számunkra kedvesek; az események robognak tovább és ők kihullnak még a megmaradók emlékezetéből is; s a főhős, aki túléli a veszélyeket, hányódik ide-oda, a legvégén is bizonytalan sorssal. Hiába reméljük, hogy az igazak megmenekülnek. Úgy tűnik, az írónak szeme se rebben, irgalom nélkül pusztulni hagyja a legjobbakat is. Ám ez is szerves része a katartikus hatásnak: maga a valóság volt ennyire kíméletlen; nem ismert és nem tűit semmiféle romantizálást. A kor orosz élete volt ilyen, kiválóan példázva Marx nagyon szemléletes képét: „Ha majd egy nagy szociális forradalom úrrá lesz a polgári korszak eredményein, a világpiacon és a korszerű termelőeszközökön, és aláveti ezeket a leghaladottabb népek közös ellenőrzésének, csak akkor nem lesz többé az emberi haladás ahhoz az irtózatos pogány bálványhoz hasonlatos, aki csak megöltek koponyájából issza a nektárt." Ezt az irtózatos bálványt nem lehet szép szóval semmivé tenni, az erőszakmentesség világának megteremtéséhez szükségszerű az erőszak. A 17-es forradalmak története azonban abból a nézőpontból is roppant

85


tanulságos és fölemelő, hogy Lenin és a pártvezetés mindvégig azt is mérlegelve döntött a tennivalókról, hogy a győzelmet lehetőleg minél kevesebb vérhullással vívják ki. A mindent meghatározó fő szempont természetesen a hatalom megszerzése volt. A tét óriási. Engels írta jóval korábban: „Teljességgel tagadhatatlan, hogy ha egy forradalmi párt egy forradalmi fejlődés során döntő fordulópontokat kezd elszalasztani anélkül, hogy egy szóval is beleszólna, vagy ha beavatkozik, de nem győz - ez a párt meglehetős bizonyossággal egy időre vesztesnek tekinthető." A forradalom nemcsak tartalmilag hatalmas kockázat azon az alapon, hogy jobbra fordul-e a világ sora vagy nem - , hanem az esélylehetőségek szűkössége miatt is: meg kell találni a legkellőbb időpontot és módot, máskülönben nincs esély a győzelemre. A lenini stratégia és taktika ezen a ponton is zseniális megvalósítása a marxi intelemnek: a forradalom - művészet. Lenin jól tudta azt is, hogy a túlzott moralizálás ilyenkor súlyos kárt okoz; jól ismerte sőt idézte is Marx bírálatát a Párizsi Kommünről: „A döntő pillanatot lelkiismereti aggodalmaskodásból elszalasztották. Nem akarták megkezdeni a polgárháborút, mintha bizony Thiers, ez a gonosz korcsszülött nem kezdte volna már meg a polgárháborút azzal, hogy megpróbálta Párizst lefegyverezni." Lenin messzire elkerülte az ilyen lelkiismereti aggodalmaskodást, de arra is gondosan ügyelt az időpont és a módszer dialektikájában, hogy csakis a jó értelemben vett terror, a szükséges, a funcióval bíró erőszak szerepeljen a forradalmárok fegyveretárában és az is a lehető legkisebb térre szorítkozzék. Csernov ezt írta róla 1917 áprilisában: „Lenin szocializmusa otromba szocializmus. Lenin otromba baltát használ, amikor sebészkésre lenne szükség." A jellemzés tetszetős, de az igazság egészen más: nagyon szépen nyomon lehet követni és dokumentomokkal is igazolni, hogy 1917 áprilisa és októbere között, amikor hétről hétre sőt olykor napról napra változott a kép, új és új helyzet állt elő, a változásokra érzékenyen figyelő és reagáló Lenin számára a hatalomátvétel elsődlegességének keretén belül az is alapvető elv volt, hogy mindez lehetőleg békés úton történjék. A legplasztikusabban talán a júliusi tüntetéssel kapcsolatos álláspontjában jut ez kifejezésre vagy sok más mellett például abban, hogy még szeptember l-jén is, közvetlenül a Kornyilov-puccs leverése után az illegalitásban levő, akkor éppen Finnországban rejtőzködő Lenin kompromisszumot ajánl az eszereknek és a mensevikeknek - a békés forradalmi célbajutás érdekében: „Kompro-

86

;

;

; j

|

; ( i ; ; ; !

j


misszum a mi részünkről az, hogy visszatérünk a július előtti követeléshez: minden hatalmat a szovjeteknek, a szovjeteknek felelős eszermensevik kormányt. Most, és csakis most, lehet, hogy mindössze néhány napig vagy egykét hétig, egy ilyen kormány egészen békés úton létrejöhetne és megszilárdulhatna. Igen nagy a valószínűsége annak, hogy ez a kormány biztosíthatná az egész orosz forradalom békés előrehaladását... Csak a forradalom e békés fejlődésének érdekében - ennek a történelemben igen ritka és igen értékes lehetőségnek kedvéért - mehetnek bele, és kell is, hogy belemenjenek, véleményem szerint, a bolsevikok, a világforradalom hívei, a forradalmi módszerek hívei ebbe a kompromisszumba. Ez biztosítaná azt, hogy a forradalom békés úton halad előre, és hogy a szovjeteken belül békés formák között végigvívják a pártok harcát. Vagy ez talán már nem lehetséges? Meglehet. De ha csak egy százalék remény van erre, akkor mégis, mindenáron meg kell kísérelnünk, hogy ezt a lehetőséget valóra váltsuk." Kissé hosszabban idéztünk, hogy nyilvánvaló legyen: Csernovnak fordított volt az optikája. Mert ez — ez igazi sebészkés, nem otromba balta. Volt balta is a színen, de a forradalom ellenségei kezében. Ők az okai annak, hogy Solohov olyan „kegyetlen" regényt volt kénytelen írni. „A forradalom az ember tiltakozása az embertelenné vált élet ellen" — írta Marx. Oroszországban mérhetetlenül sok embertelenség gyülemlett föl és elemi erővel tört ki az ellene való tiltakozás. Az a nagy népi lendület, amely megmutatkozott a forradalomban majd a polgárháború és intervenció nehéz időszakában, tovább élt a húszas évek egy részében is. A mindennapi munkától a tudományos életen keresztül a művészetig soha nem volt pezsgő élet lett a jellemző: az alkotó képességek kibontakozásának nyilt tág tere mindenütt. A nép élt ezzel s a vezetés is épített az alkotó kezdeményezésekre. Lenint a sok gond között is mindenekelőtt ez töltötte el bizakodással: a nép lekesedése, a tömegmozgalom ereje. Aggodalmai nem is ebből származtak, ez öröme volt. Lenin jól tudta, hogy az orosz forradalom elméleti értelemben rendhagyó volta — az, hogy Marx várakozásától eltérően nem a legfejlettebb országok egyikében győzött először - meghatványozza itt a békés építés egyébként is roppant nehéz és szövevényes munkáját. Ezt írta erről: „Hiba volna, ha szem elől tévesztenők, hogy mihelyt a pro-

87


letárforradalom legalább egy előrehaladott országban győz, minden valószínűség szerint éles fordulat következik majd be: nevezetesen Oroszország röviddel ezután nem mintaország, hanem („szovjet" és szocialista értelemben) ismét elmaradott ország lesz." Vagyis olyan gaz- ; dasági alapfeladatok egész sorát kell még ezután megoldani, amelyek i rendes körülmények közt a tőkés fejlődés tennivalói lettek volna, és ez a i hátrány a szocialista építés valamennyi szférájára több-kevesebb át- • tétellel komolyan kihat, óriási hát az országra váró munka. Ismeretes, mennyire aggasztották őt életének utolsó éveiben az utódlás gondjai. A jó vezető egyik alaptulajdonságának ezt tartotta: j „Nem az az okos, aki sohasem téved. Ilyen ember nincs és nem is lehet. ! Az az okos, aki nem követ el túl lényeges hibákat, és érti a módját, hogy gyorsan, könnyedén kijavítsa őket."Ez a néhány mondat önjellemzés is: i egész élete, legsűrítettebben 1917-es munkássága igazolja, Lenin ilyen ; volt. Utódai közül többen már sajnos, nem — egyik alkotóelemben sem: lényeges hibákat követtek el és ráadásul nem is voltak képesek kijaví- j tani, néha még belátni sem őket. < Sokan megírták már, hogy Lenin mindennél jobban gyűlölte a bürokráciát; számos alkalommal kifejtette, hogy a szocializmus legfőbb ellensége — objektíve — a bürokrata, s elkeserítette, hogy a forradalom i után is szép számmal vannak még belőlük, sőt mintha újból életre kapnának. Lenin ebben is lelki és szellemi rokona Marxnak, aki a hegeli jogfilozófiával vitatkozva fejti ki a bürokrata igazi, társadalmi rendszertől független természetrajzát. Hegel szerint a bürokratizmus megakadályozója a hivatali „hierarchia", az alá- és fölérendeltségek rendszere, amelyikben egyik a másikat tartja sakkban s így mindenki jól végzi dolgát. Marx szerint éppen ellenkezőleg: ez a hierarchia az egyazon lelkületet erősíti tagjaiban, sajátos kasztszellemet alakít ki, a i „felfelé üllő, lefelé kalapács" típusú lélektelen ügyintézők hadát, amely- j ben a rossz értelemben vett betyárbecsület elve működik: „ a hierarchia j megbünteti a hivatalnokot, amennyiben a hierarchia ellen vétkezik vagy a hierarchia szempontjából felesleges vétket követ el; de védelmébe veszi, mihelyt személyében a hierarchia vétkezik, azonfelül a hierarchia nehezen győződik meg tagjainak vétkeiről." A bürokratizálódás eme hálójával szemben Lenin is — Marx nyomán — a demokráciában, a dolgozók öntevékenységének fokozódásában szerette volna látni a szocialista társadalmi és állami berendezkedés alapját. Félelmei sajnos itt sem voltak alaptalanok.

88


Nyomatékkal hangsúlyozzuk: a Szovjetunió, a szovjet nép és a párt Lenin után viszonylat rövid idő alatt hatalmas eredményeket ért el a gazdaságban, tudományban, művészetben és az élet sok más területén; az meg egyenesen csodálatra méltó, ahogyan és amilyen mértékben döntő részt vállalt a háború idején a fasizmus megsemmisítésében. De a fejlődés korántsem volt töretlen, többek között a már Lenin által észlelt és jelzett zavarok, de újabb keletű ellentmondások miatt sem. A peresztrojka elkerülhetetlen volt. Marx a polgári és a proletárforradalmak eltérő vonásait vizsgálva ez utóbbiak egyik jellemző jegyének mondja, hogy „a proletárforradalmak . . . állandóan bírálják önmagukat, folyton megszakítják saját menetüket, visszatérnek a látszólag már elvégzetthez... kegyetlen alapossággal gúnyolják első kísérleteik felemásságait, gyengéit és gyatraság a i t . . . " Marx mindig pontosan szokott fogalmazni. Itt az van: állandóan bírálják, f o l y t o n . . . - nem szakaszosan, nem időnként. A peresztrojka ebben is visszatérést jelent az eredeti marxi és lenini örökséghez, egyik valódi biztosítékául annak, hogy a jövőben - eltérően a múlt bizonyos időszakaitól — ne szenvedjen súlyos károkat a szocializmus ügye és a párt tekintélye. Mint ahogy abban is visszatérés, hogy az átalakítás centrális kérdése a demokrácia növelése. Gorbacsov elvtárs ünnepi beszédéből idézve: „Az átalakítás sorsát a társadalmi fejlődés két kulcskérdése határozza meg: az egész társadalmi élet demokratizálása és a radikális gazdasági reform. Október ügyét folytatva az átalakítás elsőrendű feladattá tette a szocialista demokrácia további elmélyítését és fejlesztését. Az átalakítás központi kérdése a társadalom demokratizálása. Attól, hogy az utóbbi miként megy végbe, függ magának az átalakításnak a sikere is, és - túlzás nélkül állíthatjuk - egészében véve a szocializmus jövője." Visszatérés ez az eredeti forráshoz, a Nagy Októberhez is, a közösségek és külön-külön az egyének alkotóerejéhez, teremtő kedvéhez és képességéhez, öntevékenységéhez, a vélmenyek igényléséhez és megszívleléséhez, mindenféle óvásokkal szemben a sapere aude!, a „merd használni az eszed!" parancsához. Októbert így lehet valóban méltón ünnepelni és folytatni, nem puszta szavakkal. Megint Gorbacsovot idézem: „Az országban kobontakozó új folyamatok új módon vetik f e l . . . a szocialista demokratizmus kultúrájának kérdéseit. Éppen e kultúra fogyatékosságaival magyarázhatók az olyan hibák, mint a bürokratizmus és a hatalommal való visszaélés, a rangkórság, a gondat-

89


lanság és felelőtlenség. Ha a szocialista demokratizmus valódi ' kultúrájáról beszélünk, akkor elfogadhatatlan a prancsolgató, „nyomást gyakorló" stílus, a szervezeti lazaság, a cselekvést helyettesítő üres fe- : csegés. Egyik is, másik is idegen a szocializmustól." A peresztrojka programjait és más dokumentumait - így az idézett i ünnepi beszédet - olvasva olyan érzés és meggyőződés tölti el az em- i bert, hogy nincs egy csöppnyi kételye sem abban, hogy ez nem taktika és ; szólam, papíron maradt ígéret, mint oly gyakran máskor. Minden mondatból sugárzik, hogy ez eltökélt és megmásíthatatlan program, korparancs, az élet diktálta út; és nincs más út előre. Hitelesíti az is, hogy nem egyszerííen demokratizmusról, hanem „az egész társadalmi élet demokratizálásáról" beszél: „A demokratizmus kultúrája nem korlátozódhat a politika területére. Át kell hatnia az emberi kapcsolatok minden szféráját" • — mondja Gorbacsov, megint csak egybecsengően nagyon régi hasonló eszmékkel. Mert nem XX. századi gondolat, hogy ha valahol szabadság van vagy zsarnokság van, ott mindenben az van. j Ott van ez a tan már többek között a 24 éves Marx Károly legelső meg- ! jelent írásában: „A szabadság minden formája feltételezi a másikat, mint ahogyan a test egyik tagja feltételezi a másikat. Valahányszor egy meghatározott szabadság kérdésessé válik, a szabadság válik kérdésessé. Valahányszor a szabadság valamelyik formáját elvetik, a szabadságot vetik el." Nincs más út előre — mondtuk az imént. Lukács György már 1971ben, egyik utolsó írásában, betegen, sokszor csak vezérszavakra, rövid utalásokra szorítkozva megfogalmazta ezt, eképpen: „A demokrácia alapkérdései: valódi megoldás. Ezért a probléma mindenütt: átmenet a valódi szocialista demokráciára (a mindennapi élet demokráciájára) vagy permanens válság. Ma még nem dőlt el (döntő a Szovjetunió). Ez a világ jövőperspektívája." Azóta már eldőlt a Szovjetunióban, s talán még nem is fogtuk fel teljességében, hogy világtörténelmi jelentőségű átalakulás kortársai vagyunk legfőképpen a Szovjetunió jóvoltából. Olyan átalakulásnak, amely a szocializmus valamennyi fontos elvi előnyét idővel gyakorlati ténnyé formálja, a gazdaságtól kezdve a kultúrán át az életminőségig, az erkölcsig és a mindennapi életvitelig. „Pokolian nehéz" munka ez is, jellemezhetjük Lenin szavaival. Tartós beidegzettségek sora, a régihez fűző érdekek halmaza és megannyi más akadály tornyosul ma még. A sikert mégis és mindennél jobban az a szemléletmód és társadalmi

90


gyakorlat szavatolja, amely a népet nem kiskorúnak és lekezelendönek, hanem az ország- és jövőformálás végső letéteményesének fogja fel. Úgy, mint 70 esztendővel ezelőtt, 1917 embert próbáló, viharos és mégis győzelmes küzdelmeiben.

91


XII. BALÁZS MIHÁLY DOCENS ÜNNEPI BESZÉDE 1988. ÁPRILIS 4. ALKALMÁBÓL Ünnepelni, most, amikor már régen elhagytuk a nagy rajongások évadját?

Nagy termekbe gyülekezni, most, amikor lelkesedésünk kifulladt, és a szkepszissel birkózunk? Vasalt ruhában szónokolni, most, amikor széttört magabiztosságunk cserepeit forgatjuk, s „fogaink között fakó panasz vacog?" Vagy tán éppen ezért? Tán arra van szükségünk, hogy a beszély hangfoszlányain elringatózva elszenderedjünk, s legalább egy kis időre meglazítsuk az emésztő gondok szorítását? Vagy éppen ellenkezőleg, arra van szükségünk, hogy feidézzünk egy korszakot, amikor nagy tüzek lobbantak, hátha ettől legalább melegség járja át szívünket? Nem tudom. Azt azonban az „öregek" múltidéző beszélgetéseinek hallgatójaként is sejteni vélem, hogy üdvös, ha a most megemlékezendő eseményeket át nem élt nemzedékek is tudnak megukban fakasztani annyi empátiát, amely megérezteti velük, hogy micsoda apokaliptikus kínoknak és szenvedéseknek szakadt vége 43 esztendővel ezelőtt. Csak így érthetjük meg annak a messianisztikus, khiliasztikus hitnek a felszakadását, amely oly biztos volt az Új Jeruzsálem, egy új társadalom holnapi eljövetelében. Szabó Zoltán 1946-ban a néhai Kemény Zsigmond „Forradalom után"-jának szavaival határozta meg helyzetünket: „Most a nagy hajótörés után egy parton vagyunk, hová a zivatar vetett ki és nem evezőink vittek." Tudjuk, sokan, sokféleképpen, sokféle demagóg, lefegyverző és nemzeti önbecsülésülésünkbe gázoló elméletben ragozták tovább ezt a helyzetértékelést. S ha azt akarjuk, hogy legalább az ünnepen ne soványodjék tovább öntudatunk, akkor először erről kell szólnunk.

93


Arról, hogy jóllehet, valóban a messziről induló, dermesztő teleket és tikkasztó nyrakat átgyalogló, golyózáporokban rohamozó, belorusz, orosz, örmény, tádzsik, ukrán, üzbég fiúk söpörték el a nyilt fasizmusba csúszó Horthy-rendszert, de ez nem jelenti azt, hogy ne lettek volna oly fájdalmasan sokan azok a honfitársaink is, akik osztoznak velük abban, hogy a halált is vállalták az új Magyarországért. De szólnunk kell azokról is, akik a szellem fegyvereivel készültek a rendcsinálásra, Augias istállójának kisöprésére. S ennek a hagyománynak az ápolásában le kell vetkeznünk mindenfajta szűkkeblűséget. Tudjuk, hogy sorvasztó eszmei vesztegzárak különítették el egymástól sokszor azonosat, vagy hasonlót akaró embereket és mozgolódásokat, tudjuk, hogy szétszaggatott és elbástyásult volt a magyar progresszió, de ez nem homályosíthatja el szemünkben egyetlen ember érdemeit sem, aki föllépett a fojtogató levegőtlenség, a főbe és tagba beköltözött szívós szervilizmus ellen. Ha csak a baloldali gondolkodás és szervezkedés harmincas évek derekán bekövetkezett megújulásáig tekintünk is vissza, azt látjuk, hogy az 1919-ből tanulni akaró kommunisták szakítani igyekeznek az önemésztő szektássággal, a kintiek elméleti munkákban körvonalazzák a népfrontpolitika szükségességét, míg az itthoniak gyakorlati lépéseket tesznek érdekében. Lényegében arról a politikáról van szó, amelyet a kommunista párttal korábban oly tragikusan szakítani kénytelen József Attila a népi arcvonalak politikájának nevez a Szép Szóban, „amely a nép érzés hagyományait a mai tudományos észletek alapján gyakorlati (szabadság-védelmi és gazdasági-szociális) tartalommal telíti." Ismeretes, hogy ennek az új kommunista politikának nagy szerepe volt a Márciusi Front létrejöttében, hogy kezdeményezőkészség és politikai bölcsesség er edményeképpen tudtak megfogalmazni olyan programot, amelyet Bálint Györgytől Kovács Imréig oly sokan igenelhettek. Ahhoz azonban, hogy Újhelyi Szilárd ajkáról elröppenjen a mozgalomnak nevet adó szó, nem csupán a kommunisták megújulására és realitásérzékről tanúskodó politikájára volt szükség, hanem bátor egyetemistáknak és sztrájkokra elszánt építőmunkásoknak is hallatni kellett hangjukat. S meg kellett szólalniok azoknak a századelő hagyományaihoz kapcsolodó szenvedélyes, de egyben nagy módszerességgel dolgozó autodidakta szociológusoknak is, akiknek köteteit lassan végre fakszimile-kiadásokban újra kézbevehetjük, a Cifra nyomorúság, A tardi helyzet, a Néma forradalom íróinak, a falusi nyomor Magyarországa felfedeztetőinek.

94

;

; ;

: í '

, í

j í


Milyen sokatmondó az alábbi párhuzam a kommunista Újhelyi Szilárd és a később a Parasztpártot megalapító Kovács Imre pályáján! Újhelyinek 1937-ben a Debreceni Egyetem egyik jogász professzora állást ajánl fel, ha egy rövid magánlevélben kinyilvánítja, hogy a jövőben nem szándékozik politikával foglalkozni, s csak a steril tudománynak él. Ő azonban kijelenti, hogy nem kíván hullává válni, hisz óhatatlanul az lesz, ha szemét be kell hunynia, fülét és orrát be kell fognia a kiáltó és bűzlő nyomor elől. Kovács Imre nyílt - először a Magyar Nemzetben közzétett, majd Gaál Gábor Korunk-jában újraközölt levélben tagadja meg professzorát és közoktatásügyi miniszterét, Teleki Pált. Drámai polémiájukat a Táj és Népkutató Központ Kiállítása váltotta ki, ahol Kovácsék egy hatalmas térképen tüntették fel, miképpen képzelik el az 500 holdon felüli birtokok kisajátítását. A kiállítást betiltották, s Teleki a parlamentben is megdorgálta „komiszan viselkedő" tanítványait. Kovács Imre igen öntudatosan búcsúzik a már nem is Professzor, csak Miniszter Uramként megszólított Telekitől, aki a későbbi visszaemlékezés szerint ekkor jelentette ki, hogy visszamegy osztályához, mert a madár se piszkít bele a saját fészkébe. A levél kifejti, hogy a valóságfeltáró tudomány nem lehet meg anélkül, hogy ne vizsgálná az emberek társadalmi-gazdasági viszonyait, s ne lennének gyakorlati konzekvenciái, „hiszen eleget mulasztottunk már, ha továbbra is csak bogarászunk, annak katasztrófális következményei lehetnek." Ezek a „zsidóbérencek", ezek a „mezítlábas márciusi demagógok" ezek a „Benes terelgette birkák" ezek a „a rubel pengősére fülelő hazaárulók" voltak azok, akik igazán szembenéztek a magyar nemzeti élet nagy kérdéseivel. Ok voltak azok, akik könyörtelen igazságérzettel tudatosították a jelen valóságát és a jövő szükségességét. Ők késztették elgondolkodásra azokat a rétegeket, amelyek még hallgatni tudtak lelkiismeretük szavára, az ő írásaik olvastán töprengett el Szekfű Gyula azon, hogy olyan orészágban él, amelyben milliók nyomorognak, az ő hatásukra gyorsult fel Bibó István eltávolodása a „neobarokk" magyar társadalomtól. Bibó persze már 1935-ben azt írta Erdei Ferencnek, hogy „itt tisztességes ember vagy politikus lesz, vagy kivándorol", de ez nem jelentheti azt, hogy ki kellene rekeszteni hagyományainkból azokat, akik inkább a vita contemplativa-x választották, vagy legalábbis a gyakorlati politika mezejétől távolabb álltak. Vas István 1935-36-ban a Hitler hatalomrajutására és a Szovjetunióban zajló perekre egyaránt reagáló,

95


hit és szkepszis, kétségbeesés és bizkodás között ingadozó, a baloldaliak steril dotrinerségét elkeseredett oldalvágásokkal ellensúlyozó, Egy szocialistához cimzett fiktív levélsoroaztot tett közzé a válaszban. E minden oldalról heves támadásokat kiváltó - levelek megírásának konkrét oka az volt, hogy a vasasok egy kultúrestjén meghallgatta egy tehetséges munkásfiú szavalatát, aki rossz proletárköltök verseit mondta el feltűnő értelemmel és formaérzékenységgel. A fiú fellépése nem csupán arra késztette a levelek szerzőjét, hogy javaslatot tegyen a munkásság' Eötvös-kollégiumára, hanem általánosabb érvényű reflexiókat eredményezett a szocializmus és az európai kultúra viszonyáról. Vas kifejti, hogy a szocialisták, akik a múlt században a csúcson álltak, fokozatosan barlanglakókká válnak, ha elzárkóznak minden új szellemi áramlattól, hiszen az életerős mozgalmakat, mint amilyen a keresztény egyház volt, éppen az jellemzi, hogy a kor minden értékét magukba olvasztják. De hadd idézzem őt: „szocializmust is hosszú fejlődés előzte meg Homérosztól Goethéig és Platóntól, sőt az Evangéliumoktól Kantig és Fichtéig. Ez termelte ki a marxi társadalomtudományt is, mely viszont kialakította a szocialista taktikát, melynek élő emlékoszlopa az Új Oroszország. A szocializmus régi vezetői még személyükben is megőrizték ezt az eredetet. Rosa Luxemburg még rajongó széplélek volt, a fiatalabbak már meggyűlölték az európai kultúrát és a klasszikus művészetet. Ezzel egyidejűleg csökkent szociológiai érzékük és kezdeményezőerejük is. Ma pedig ott tartunk, hogy a szocialista taktika berozsdásodott szerkezetté vált. Ha ezen segíteni akarunk, nem tehetünk mást, mint hogy visszamegyünk a baj forrásához, s mint legutóbbi levelemben írtam, helyreállítjuk megszakadt összeköttetésünket a régi és új európai kultúrával, s így megújítjuk társadalmi látásunkat, s kialakíthatunk egy lendületesebb harcmodort." Ilyen mentalitás kapcsolná vissza - mondja Vas — a magyar szocializmust környezete vérkeringésébe, ez tenné lehetővé, hogy mi, akik a legszolgaibb és legmeddőbb módon másoltuk a nemzetközi szocializmust, ismét felszabadítsuk kezdeményezőerőnket. A mai napig szembesülésre kényszerítő baloldali eszmei tradíció jelentékeny személyiségeit vagy csoportjait persze még hosszú ideig sorjázhatnánk, hiszen a Horthy-Magyarország igaz magyarjai az egyre sötétedő égbolt alatt is, a Márciusi Front széthullása után is folytatták a küzdelmet azért, hogy Magyarországot kimentsék az özönvízből. Talán beépültek már hagyománytudatunkba e küzdelem gyakorlati-politikai

96

; ; | j j

1

: j i j j I j ! !

, !

;


mozzanatai, az 1941. őszi antifasiszta tüntetések, a Népszava 1941-es karácsonyi száma, a Magyar Történelmi Emlékbizottság akciói, Rózsa Ferenc és Schőnhercz Zoltán áldozata, Bajcsy Zsilinszky Endre és Kiss János mártiriuma, s oly sok ismert és ismeretlen vértanúsága. De mert hosszú időre kiiktatták onnan, s mindannyionk számára csak azutóbbi években vált megismerhetővé, kevésbé ismerjük azokat az elszánásokat és összezendülésket, amelyek „csak" lelkeket igyekeztek felemelni, amelyek „csak" gondolatok elrendezését szolgálták. Gondoljunk csak az 1943. nyarán Szárszón megrendezett konferenciára, amelyen Erdei Ferenc — bízzuk a szakértőkre napi politikai-taktikai szmepontból mennyire helyesen vagy helytelenül - elmélyült olvasmány-élmények (köztük Lenin művek, Révai Marxizmus és népiessége), s gazdag tapasztalatok alapján rajzolja fel a magyar társadalom képét. A szigorú szaktanulmány mincjen során érződik a szemlélet frissessége, szerzője láthatóan élvezi, hogy úgy tudja engedelmesen működtetni a nem oly rég fellelt történelmi materializmust, hogy egyben megőrzi a klasszikus szociológia termékeny irányainak eredményeit is. Szenvtelenül higgadt leírással körvonalazza az utóbbi száz esztendő társadalomtörténeti fejleményeit, hogy a fejlődés tárgyi kényszerítő erejével mondassa ki „sem földbirtokreform, sem polgári termelési politika már nem képes megoldani az alapvető gazdasági kérdéseket. Úgy áll tehát a helyzet, hogy egy modern polgári társadalom kiépülésének már nincsenek meg a tényleges társadalmi alapjai." S köztudott, hogy beszélt itt Németh László is, akinek egyes gondolatmeneteit és kitételeit ugyan még ma is nehéz megütközés nélkül olvasni, de aki mást is mondott. Ezt például: „A nagy és középbirtokok felosztásán, a nagyüzemek nacionalizálásán mi sosem vitatkoztunk egymással. Más azonban egy osztály likvidálása, s más a beléje tartozó emberé. Én igazat adok azoknak, akik egy-két napot töltve olyan helyen, mint Balatonföldvár, azt mondják: ezek az emberek jobb lenne, ha nem volnának. A munkárafogáson kívül azonban semmiféle emberi módunk sincs rá, hogy ne legyenek." Azok a gondolatai pedig, amelyekben arról szól, hogy az értelmiségnek kulcsponti szerepet kell játszania az osztálytalan társadalomban, egyensen váteszieknek bizonyultak. A sokféle hangot megszólaltató szárszói összejövetel, majd anyagának a baloldali megnyilatkozásokat domináns szerepbe juttató megjelentetése Püski Sándor által nagy jelentőségű esemény volt. Ha konkrét gyakorlati programot nem is alakított ki, erjesztő hatása kétségtelen. S

97


hogy hogyan látták ezt a másik oldalon, arra a jubileumi kötetből azt a részletet idézzük, amelyben az Új Magyarság cikkírója a „Paraszti Cambridge"-nek gúnyolt Győrffy kollégium autonómiájának felfüggesztésén örvendezik. Ezek „tüzes trónra akarták ültetni az egész korhadt dzsentri-szolgabíró világot, mint vad németellenesek egy új paraszt-proletár neokurucság szószólóiként az ősmagyar és jaj de huncut a német vonalon és a finn népi demokrácia jegyében, amelyet bizonyos kálvinista színekkel átfestettek, elnézést és mélabús rokonszenvet találtak bizonyos egyházi tényezők részéről, magukhoz tudták szédíteni a fiatal papság némely süvölvény prédikátorait, derék ártatlan növendék jegyzőket és tanítókat, ugyanilyen középiskolai tanráokat, hogy aztán a szárszói és egyéb konferenciákon Leninék és Buharinék tanaival mérgezhessék ő k e t . . . " De nem kevésbé jelentős hosszúbb távú hatása sem, hiszen a baloldaliak (Darvas, Erdei, Nagy István, Veres Péter) megnyilvánulásaiban a népi demokratikus átalakulásnak az a szocializmus felé vezető útja körvonalazódott, amelyen az éjszaka felszálltával elindulhatott a magyar társadalom fejlődése. Természetesen a mondandókhoz szabott önkényességgel szemelgetünk abból a tradícióból, amelyet minél jobban kellene ismernünk. De talán ez a válogatás is érzékelteti, tudnunk kell ezekről az eszmei erőgyűjtésekről is ahhoz, hogy megértsük a felszabadulás után történteket, a földreform sikerét és a dinamikus kezdet oly sok mozzanatát. Az is világos ugyanakkor mindannyionk előtt, hogy sok minden a mai napig követelődző aktualitás ebből a szellemi hagyatékbői, sok mindent fájdalmasan korán hullattunk el. Talán nem ünneprontás még ilyen alkalommal is beszélnünk erről. A Vas István javasolta munkás Eötvös Kollégium például eszünkbe juttathatja a kollégiumok tragikus sorsát a 40-es évek végére. Nagy, lélekmelegítő, de egyben szívfájdító hagyómányunk a Győrffy Kollégiumból sarjadt NÉKOSZ-mozgalom, hiszen az elemi szociális érzékenységnek is híján kell lennie annak, aki nem tudja belátni, milyen óriási jelentőségű volt a munkás és parasztszármazású fiatalok számára megkönnyíteni, sőt egyáltalán lehetővé tenni a művelődést, históriája azonban még érzékletesebben áll előttünk, ha felvillantjuk összefonódását a Ménesi-úti Eötvös Kollégium megszüntetésének történetével. A mélytörténésekre csak következtethetünk, de azért világos kép rajzolódik ki előttünk a vitacikkek azon sorozatából, amely a Valóságban illetve a Válaszban jelent meg 1946 őszétől

98

| | !

;

\

,

j !

i


kezdődően, s amelyet Szász Imre újra közöl nemrégen megjelent regénye függelékében. Az első cikk Major Jenő higgadt hangú, s a magyarországi kollégiumok 1 6 - 1 7 . századi visszanyúló hagományát is áttekintő értekezése, amely kifejti, hogy Eötvös Kollégisták nélkül nehezen lehetett volna megtenni azt a továbblépést, amelyet a Győrffy Kollégium jelent, s kiegyensúlyozottan tárgyalja a két intézmény közötti természetes munkamegosztást: „A Győrffy a politika felől közeledik az ifjúsághoz, s a műveltség élgárdája mellett a politika écsapatát neveli fel falai között, míg a másik elsősorban tudományos nevelő intézet." A cikk azzal a tanáccsal zárul, hogy „a népi kollégiumok csak akkor szolgálják igazán a haladás ügyét, ha a Győrffy kollégium nevelési módszerét és célkitűzéseit az Eötvös Kollégium céljaival és módszereivel összhangba lehet hozni. A feladat nem könnyű, de a kölcsönös megértés segíthet." Hasonló hangnemben ír Köpeczi Béla, majd a Válaszban Keresztury Dezső egy szubjektív hangú esszében emlékezik meg az 50 éves élő iskoláról, annak erős szellemiségéről. Ekkor indítja meg a támadást Lakatos Imre, aki mára már szerencsére elkoptatottá vált frázisokban fejti ki bírálatát. Kétségbevonja, hogy az intézmény híres kritikai szelleme permanensen érvényesült, hiszen tanítványai között olyanok vannak, mint Szekfű Gyula (megjegyzem, ekkor hazánk moszkvai követe), „a prefasizmus prófétája, aki forradalmi hevét és magyarságszeretetét őrült romantikába tudta csak fojtani", Szabó Dezső és Keresztury Dezső. Lehet, hogy a kollégiumnak pozitív szerepe volt a megalakulás idején, de ezt a Horthy-rezsim idején teljesen elvesztette, falait elöntötte az irracionálé, szűk osztályalapon álló kriticizmusa így hasadt fel a vak kriticizmus és vak kritikátlanság megsemmisítő ellentéteiben." S ezután hiába jött a kollégisták válasza, hiába írták meg mások: az igazi feladat az Eötvös Kollégium tudományos nívójának olyan fenntartása, hogy az igenis progresszív hagyományt is jelentő Horváth János, Kodály Zoltán, Szabó Dezső, Szekfű Gyula hagyatékát alkotó módon továbbfejlesszék, hiába mondták el, hogy a kollégisták mohón vetették rá magukat Marx, Lenin és Lukács György írásaira, a nagyhírű intézményt nem lehetett megmenteni, s megszüntették. Azt az intézményt, amely francia orientációjával, „kicsiny gall sziget" voltával már eleve szálka volt a Horthy-éra hivatalosságainak szemében, amelyet a szélsőjobboldal mint a „szalonbolsevizmus és baloldali forradalmiság" potenciális tenyésztelepét támadott, ahol a Magyar Nemzet és a Népszava volt az olvasott napilap, ahol a harmincas évek derekán kommu-

99


nista sejtre bukkantak. Hogy ez milyen károkat okozott, azt ebben az épületben nem kell hangsúlyozni. S kell-e mondanom - hisz mindenki tudja hogy a népi kollégiumok hetyke avantgardizmusát és autonómiáját pedig többek között a szakma felé fordulás - önmagában persze helyes - követelményével szüntették meg. Idevaló ez? Nem lefegyverező felemlegetni mindezt? Nem hiszem, Ma jogászok, közgazdászok, politológusok, szociológusok, történészek fejtik ki szaksze.rű cikkekben, milyen radikális reformokat kell tennünk ahhoz, hogy országunk megkezdje a kilábalást gazdasági, politikai, erkölcsi válságából. A magamfajta laikus nyelvén ez azt jelenti, hogy a baloldali gondolkodásmód elszegényítését, sarokba szorulását, és végső soron kimerülését eredményezi, ha nem lesz képes mindig újra és újra létrehozni a kezdeteknél oly friss szimbiózisát az európai civilizáció kitermelte általános emberi értékekkel. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy az erudiciót, a humanizmust, a demokratizmust, a szabadelvűséget, a toleranciát ne helyezzük szocialista értékrendünk centrumába. Nem tehetjük meg, hogy ne adjunk teret az egyéniség fényűzésének. Nem tehetjük meg, hogy igazodásban és felismeréseink eredetiségében és hatékonyságában versengjünk egymással.

100

j j

j | j j


XIII. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR 1987. ÉVI MŰKÖDÉSE A könyvtári értékek jelentős növekedését köszönhetjük Ligeti Lajos akadémikusnak, aki végrendeletében kb. 11 000 dokumentumot tartalmazó, a magyar őstörténet és az altajisztika területein felbecsülhetetlen értéket képviselő gyűjteményét az Egyetemi Könyvtárra hagyományozta. A magyar tudomány e kiemelkedő alakjának 85. születési évfordulóján az egyetem, az Altajisztika Tanszék és a Könyvtár közös ünnepségén az említett tudományterületek jeles hazai képviselői és az elhunyt tudós családtagjai jelenlétében avattuk fel Ligeti Lajos Keleti Kabinet szakkönyvtárát az e célra méltó módon berendezett két helyiségben. Az ország több nagykönyvtárában bemutatott nyugatnémet tudományos könyvkiállítás befejeztével az egyes könyvtárak a kiállítás anyagából ajándékot kaptak. Szűkös pénzügyi lehetőségeink közepette a 150 kötetre tehető ajándék a maga 400 000 Ft-os értékével jóval nagyobb az általunk külföldi forrásból egy évben vásárolható mennyiségnél. Örömmel fogadtuk a Soros-Sabre alapítvány által Könyvtárunknak juttatott, 126 kötetnyi angol nyelvű szakkönyvet is. Köszönetünket nyilvánítjuk Gabriel Silaginak, a Monumenta Germaniae Histórica Münchenben élő főmunkatársának, aki már több éve nem csupán a sorozat újabb köteteit juttatja el ajándékként, hanem sok más tudományos munkát is küld. 1987-ben az OTKA informatika infrastruktúra-pályázatán sikerrel szerepelt a Könyvtár: a Bizottság 1,2 millió forintot ítélt meg számítógépek vásárlására. . A Könyvtár életében jelentős esemény volt, hogy az Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszékével és a Kölni Városi Könyvtárral közösen Heinrich Böll-kiállítást rendezett az említett intézmények, valamint a Böll-Archivum anyagából. A kiállítás alkalmából a Könyvtár munkatársnője, dr. Nagymiklósi Erzsébet elkészítette Heinrich Böll magyar kiadásainak, recepciójának bibliográfiáját.

101


1987-ben nagy előrelépés történt a számítástechnika és a Könyvtár kapcsolatában is. A Könyvtár 1987-ben 9054 könyvvel gyarapodott. Az előző évihez képest a növekedés minimális (235 kötet). Jelentős viszont a vételben megmutatkozó növekedés: míg 1986-ban csak minden negyedik, 1987ben már minden harmadik könyvet vásároltuk. A külföldi rendelések kényszerű csökkentésének ellensúlyozására némiképpen nőtt a hazai könyvesboltokból beszerezhető külföldi szakmunkák vásárlása, valamint egy olyan gyűjtemény megvásárlása, amelyben a munkák többsége nem hazai kiadású mű volt. Az OSZK-tól érkező kötelespéídányok továbbra is nagy sgítséget nyújtanak a Könyvtár gyarapodásához, elsősorban a példányszám növeléséhez. A nemzetközi cseretevékenység az utóbbi években különösen fontos, alkalomadtán hézagpótló szerepet játszik. Jelentősen bővültek cserekapcsolataink a regensburgi és a göttingeni egyetemi könyvtárral, I az osztrák nemzeti könyvtárral és a bécsi egyetem finnugor intézete könyvtárával. A Könyvtárba járó folyóiratok rendelésében érdemleges változás nem volt. Uj folyóirat előfizetésére csak a hazai megjelenésű új periodikumok körében kerülhetett sor. A könyvfeldolgozás a terveknek megfelelően haladt: a címleírók 9142 mű címfelvételét, a szakozók 9552 mű szakozását és tárgyszavazását készítették el. Ebben az új beszerzések anyagán kívül í rekatalogizálások is szerepelnek. A régi könyvek gyűjteményében 1455 címlapfotót készítettek el, és osztottak be a betűrendes címlapfotó-katalógusba. Az év végére elkészült az R M K I . és RMK III. anyag feldolgozása. Kézirataink közül 720 irat, 17 372 fólió feldolgozása készült el. A folyóirat-részlegen 2008 kötet került hozzáírásra, 61 perodikum ; 1624 kötetét rekatalogizálták, 15 folyóirat 139 kötetéről pedig archiválási alapfelvétel készült. Tovább épült a kurrens folyóiratok tárgyszókatalógusa, folytatódott a tematikus különszámok tartalmi feltárása. 1987 folyamán a számítógépes adatfeldolgozó munka terén csak az elképzelések, tervek pontosítása, a megvalósátás szellemi előkészítése történt meg, mivel a szükséges PC-k beszerzése (a megpályázott összeg egy részének elnyerése után) csak 1988-ban lehetséges. C - 6 4 alkal-

102


mazásával elkészült a tájékoztató tevéknység keretében a társadalomtudományi cikk-katalógus, ugyancsak C - 6 4 segítségével került feldolgozásra a kurrens külföldi periodikumok nyilvántartása. A Superbase adatbázis-kezelő program átalakítása lehetővé tette az egyetemi oktatók, kutatók szakirodalmi munkássága bibliográfiájának számos szempont szerinti visszakeresést biztosító tárolását. A Dési-hagyaték kéziratai is számítógép segítségével kerültek feldolgozásra. Az 1986-1987. tanvében az Egyetem 2440 nappali tagozatos hallgatója közül 1820 (74,6 százalék) volt beiratkozott olvasó. A bölcsészhallgatók 88,9 százaléka, a természettudományi kari hallgatók 73,4 százaléka, a joghallgatók 59,3 százaléka iratkozott be. A SZOTE 1678 hallgatója közül 311 (18,5 százalék), a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1554 nappali tagozatos hallgatója közül 942 (60,6 százalék), a 736 főnyi egyéb főiskolai nappali tagozatos hallgatóságból pedig 118 fő (16 százalék) volt a Könyvtár tagja. A hallgatók olvasótermi látogatásainak 84,6 százalékát a JATE hallgatóinak, 11,8 százlékát a főiskolai hallgatóknak, 3,6 százalékát pedig az orvostudományi egyetem hallgatóinak látogatásai jelentették. A folyóirat-olvasóteremben 1987 folyamán 24 961 regisztrált olvasó fordult meg, ami az előző évhez képest 60 százalékos növekedést jelent. A könyvkölcsönzőt 38 620 alkalommal keresték fel az olvasók, és 60 689 kölcsönzési kéréssel fordultak a Könyvtárhoz. Ezeknek 45 583 esetben tudtunk kölcsönzés útján eleget tenni, a teljesítés mértéke 75,1 százalékos. Könyvtárközi kölcsönzési kérés 1750 érkezett a Könyvtárhoz. Külföldről 44 könyvtár 85 kérését továbbította az OSZK. Az átkölcsönzést kérő hazai könyvtárak száma 377 volt: 201 közművelődési, 176 felsőoktatási, tudományos és szakkönyvtár. A Könyvtár 156 olvasó 1135 kérését továbbította más könyvtárakhoz. A kért dokumentumok túlnyomó többsége, 1015 munka idegen nyelvű volt. A tájékoztató munka keretében valamennyi új olvasó felvilágosítást kapott a könyvátri szolgáltatásokról, a katalógusok használatáról. Szakmai szempontból is jelentős az a magyarázó-szemléltető bibligoráfiai kiadvány, amely a Könyvtárban megtalálható, periodikusan megjelenő bibliográfiákra kívánta felhívni az oktatók és kutatók, a kutatással is foglalkozó hallgatók figyelmét. A bibliográfiai adatkereső apparátust gazdagította a bajorországi könyvtárak microfiche-n lévő központi katalógusának 1985. évi

103


kiegészítése, az OMIKK 1950 és 1983 között beszerzett állományának microfiche-katalógusa, valamint a kölni városi könyvtár állományának (ugyancsak microfiche-formában) 1987 márciusában készült katalógusa. Elkészült az Egyetemi Évkönyv 1986 — 1987-es kötetének technikai szerkesztése és az egyetemi oktatók és kutatók tudományos publikációinak jegyzéke, összesen 1264 tétellel. A Bulletin technikai szerkesztése, képszerkesztése és többszöri korrektúrája is megtörtént, és a kiadvány az év végén meg is jelent. A Könyvtár, a hálózati tevékenység legfőbb feladatának továbbra is azt tekintette, hogy a tagkönyvtárakkal a kapcsolat ne formális és hivatalos, hanem élő, minden felmerülő problémát illetően segítőkész legyen. A Törtneti és Ókortudományi Szakkönyvtár a központi kereten kívül még az egyes tanszékek és oktatók különféle költségszámláiról több mint kettőszázezer Ft-ot költött könyvbeszerzésre. A feldolgozó munka során raktári katalógus, szerzői betőrendes katalógus épül, s megkezdődött a sorozati katalógus készítése is. A fotólaboratórium munkáját a nyersanyagbeszerzés komoly nehézségei ellenére a megrendelések számának emelkedése, a mikrofilmlabor tényleges beindulása jellemezte. A kötészet éves munkájának értéke 801 110 (tavaly 932 863) Ft, ebből az összegből saját működési hitelünket terheli 494 920 Ft, 61,8 százalék (tavaly 622 550 Ft), az egyetemi intézetekét 291 760 Ft, 36,4 százalék (tavaly 278 570 Ft), külső megrendelők pedig 14 430 Ft-ért köttettek.

104

j

!


XIII. KULTURÁLIS ÉLET

!

í

Az 1 9 8 7 - 1 9 8 8 . tanévben az egyetemen folyó kulturális tevékenység jelentős mértékben átrendeződött. A nagy hagyományokkal rendelkező művelődési formák (Collegium Artium, Énekkar, Néptánccsoport stb) mellett új öntevékeny csoportok alakultak, a diákság kezdeményezésére a Közművelődési Bizottság átdolgozta, demokratizálta a Közművelődési Szabályzatot. Az új csoportok jelentős része a politikai változásokat követve politológiai, társadalomtudományi jelleget öltött, pl.: a Gondolat-Jel, Galiba Kör stb. Az új csoportok előadássorozatokat, vitafórumokat szerveztek, de önálló szellemi termékeket is felmutattak többek között olyan új folyóirataik, periodikáik révén mint a Gondolat-Jel., Küzdőtér, Justitia. Az aktuális társadalmi változásokra reagáló közösségek mellett az öntevékenység más formái is megjelentek, illetve újraéledtek. A Móra Kollégiumban kézműves műhely, az Eötvösben fotószakkör, a Jogi Karon zenés diákszínpad alakult. Az 1987-1988. tanév a hagyományos művészeti csoportok életében is a változások jegyében telt. A korábban szakmai és létszámbeli problémákkal küszködő Szegedi Egyetemi Énekkar ebben a tanévben több mint 100 fős hangversenykórussá fejlődött, jelentős hazai és nemzetközi sikereket ért el. 1987 őszén a belgiumi Maasmechelenben tartott nemzetközi kórustalálkozón II., az 1988 májusában Frankfurt am Main-ban tartott fesztiválon a folklórkategóriában III., az összesítettben VI. helyezést értek el. Az Énekkar szoros kapcsolatot alakított ki az Aacheni Junge Chor-ral és a Coimbrai Egyetem Kórusával. A tanév folyamán mindkét kórust vendégül látták Szegeden A hazai eredmények közül kiemelkedik két budapesti felsőoktatási intézmény kórusával közösen megvalósított Händel Messiás előadás, a Zeneakadémián és a Szegedi Nemzeti Színházban.

105


A JATE-Olajbányász Bálint Sándor Néptánce^yüttes ebben a tanévben is folytatta magas színvonalú tevékenységét. Uj koreográfiákat készítettek, néprajzi gyűjtéseket végeztek. Rendszeresen felléptek az ország közművelődési és felsőoktatási intézményeiben. A JATE Klubszínpad ebben a tanévben kizárólag műhelymunkával foglalkozott, új előadást nem mutattak be. A JATE 8.15-ös Színházi Alkotóközösség a tanév folyamán rendszeresen játszotta új darabját, a Bartók művekre írt „Zene" című produkciót. A csoport 1987. december 4 - 7 . között házigazdája volt az E.A.S.T. (a Színház Diákjainak Európai Szervezete) első munkaértekezletének. 1988. tavaszán a csoport részt vett Amsterdamban az E.A.S.T. II. munkaértekezletén, ahol bemutatták a „Zene" című előadásukat. A Collegium Artiumot és az egyetem kulturális életét súlyos veszteség érte 1987. októberében. Elhunyt Gruber László, aki hosszú évtizedekig meghatározó egyénisége volt az egyetem és a város szellemi és kulturális életének. A Collegium Artium feladatait Pete György vette át. A Közművelődési Titkárság neves hazai és külföldi szakemberek, egyetemi hallgatók bevonásával nemzetközi falukutató tábort szervezett Dudaron 1987 szeptemberében, a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának 1937-es híres falukutatása évfordulóján. A néprajzi, szociológiai, történeti kutatómunka mellett film is készült a tábor és a falu életéről. A kutatók a tanév folyamán még négy alkalommal táboroztak Dudaron. A Téli Népművelési Gyakorlat új néven és megújult tartalommal zajlott 1988 februárjában. A Társadalomismereti —Művelődési Gyakorlat a korábbi művelődési ház-centrikusság helyett a valós társadalmi problémákat állította a gyakorlat előterébe. A JATE KISZ Klub új nevet és új köntöst kapott. A JATE Szabadidő Központ néven egész tanévben folyt az intézmény műszaki felújítása.

106

i

i

!

j


XIII. TANSZÉKEINK KÜLFÖLDI VENDÉGEI KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK Filozófiai Tanszék VETŐ

Miklós professzor, Rennes, Egyetem, 3 nap, 1988. ápr. 27 — 29. Kanti-II-III.

Politikai Gazdaságtan Tanszék Dimitri docens, Odessza, Egyetem 19 nap, 1 9 8 7 . okt. 1 — 19. A politikai gazdaságtan oktatásának aktuális kérdései. A szovjet gazdasági mechanizmus fejlesztése. LINDOW, Joachim egyetemi tanár, Greifswald, Egyetem, 5 nap, 1 9 8 8 . jún. 2 7 - j ú l . 1. DRAGOMAREDSZKI,

Tudományos Szocializmus Tanszék Salvatore professzor, Perugia, Egyetem, 3 nap, 1 9 8 7 . szept. Maghrebi szolidaritás a líbiai antikolonialista harccal

BONO,

23—25.

(1911-1912). ; S

Michele professzor, Milánó, Egyetem, 3 nap, 1 9 8 7 . szept. Tunézia függetlensége és észak-afrikai problémák az olasz sajtóban 1 9 5 4 - 1 9 5 6 . CARBONE, Carlo professzor, Messina, Egyetem, 3 nap, 1 9 8 7 . szept. BRONDINO,

23—25.

23-25. I

1

j ,

Giuseppe professzor, Nápoly, Keleti Intézet, 3 nap, 1987 szept. szept. 23—25. Munkásmozgalom Egyiptomban: néhány megjegyzés az egyiptomi történetírás produktumairól. KOLLAKSZIS, Ahmed professzor, Tours, Egyetem, 3 nap, 1 9 8 7 . szept. 23 — 25. A francia baloldal és a Maghreb-országok a népfront idején.

CONTU,

107


Róbert professzor, Moszkva, Keleti Intézet, 3 nap, 1 9 8 7 . szept. 2 3 - 2 5 . A z algériai antikolonialhmus két áramlata a 19-20. század fordulóján. MEDVEDKO, Leonid professzor, Moszkva, Afrikai Intézet, 3 nap, 1987. szept. 2 3 - 2 5 . Az USA „neoglobalizmusa" és háborús neoglobalizmus módszereinek fejlődése a Földközi-tenger partvidékén. MELASUO, Tuomo professzor, Tampere, Békekutató Intézet, 3 nap, 1987. szept. 2 3 - 2 5 . A gyarmati rendszer kialakulása Algériában 1850-1920. MEYNIER, Gilbert professzor, Nancy, Egyetem, 3 nap, 1987. szept. 23—25. Haled emir és a kommunizmus 1919-1926. NIMSCHOWSKI, Helmut professzor, Lipcse, Egyetem, 3 nap, 1987. szept. 2 3 - 2 5 . Gyarmatosítás, nemzeti felszabadító forradalom és szocialista opció Algériában. NOURREDINE, Abdi professzor, Párizs, Egyetem 3 nap, 1987. szept. 23—25. Az arabizmustól az iszlámizmusig. WUNDRAK, Richárd professzor, Greifswald, Egyetem, 3 nap, 1987. szept. 2 3 - 2 5 . Észak-Európa-Észak-Afrika: kétoldalú gazdasági kapcsolatok jelentősége és aktuális fejlődési tendenciái. WUNG GUAN professzor, Peking, Társadalomtudományi Intézet, 2 nap, 1987. okt. 15 - 1 6 . Kínai historiográfia fejlődése. BoDNÁRprofesszor, Uzsgorod, Egyetem, 1 nap, 1988. febr. 28. SELESZT, D . A . professzor, Odessza, Egyetem, 1 4 nap, 1 9 8 8 . márc. 14—27. peresztrojka és glásznoszty a Szovjetunióban. HEIMANN, Horst professzor, Fredenberg, Akadémia, 1 nap, 1988. márc, 23. A német szociáldemokrácia múltja és jelene. HIETANEM, Silvo professzor, Helsinki, Egyetem, 5 nap, 1988. ápr. 18 - 2 2 . Átmenet a rurális Finnországból az urbánus Finnországba 1945 után.

LANDA,

Egyetemi Könyvtár DUNIN,

Janus docens, Lodz, Egyetem,

8

nap,

1987.

nov.

1—8.

Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola igazgató, Padova, Scuola Media Statale, 9 nap, 1 9 8 7 . aug. 2 9 - s z e p t . 6. MICHEL, Jan M . tanár, Verberia, College d'Aramont, 12 nap, 1988. máj. 13-24. D I CANDIA, F .

108


MICHEL, Leroy M. tanár, Verberia, College d'Aramont, 12 nap, 1988. máj. 1 3 - 2 4 . ÁLLAM-ÉS

JOGTUDOMÁNYI

KAR

Államjogi Tanszék Christian egyetemi tanár, Göttingen, Egyetem, 3 nap, 1987. okt. 13 —16. Az alkotmány szuppremáciájának történeti fejlődése és aktuális helyzete.

STARCK,

Államigazgatási- és Pénzügyi Jogi Tanszék Trades professzor, Újvidék, Egyetem, 3 nap, 1988. nov. 16 - 1 8 .

MILLE,

Nemzetközi Jogi Tanszék DOWID,

Vladislav egyetemi tanár, Brno, Egyetem, 5 nap, 1987. okt.

Jogtörténeti Tanszék SCHNABL,

Angéla tanársegéd, Lipcse, Egyetem,

1

hét,

1988.

máj.

Római Jogi Tanszék MAYER — MALY, Theo egyetemi tanár, Salzburg, Egyetem, 5 nap, 1988. ápr. 20 — 24. Erkölcsi értékek szerepe a római magánjog dogmatikájában. Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék Dietmar professzor, Lipcse, Egyetem, 4 nap, 1987. dec. Hans-Joachim professzor, Münster, Egyetem, 1 nap, 1988. márc.v4 kriminológia és a kriminálpolitika fejlődése.

SEIDEL,

SCHNEIDER,

Mezőgazdadásgi- és Munkajogi Tanszék Milán professzor, Pozsony, Egyetem, 2 nap, 1988. jún. 14 —15. Új szövetkezeti törvény Csehszlovákiában. BRAJIC, Vlajko professzor, Belgrád, Egyetem, 5 nap, 1988. júl. 15 —19.

STEFANOVIC,

109


DAUBLER,

Wolfgang professzor, Bréma, Egyetem,

5

nap,

1988.

aug,

15 — 1°

: A N . Y o t a professzor, Thessaloniki, Egyetem, 5 nap, 1988. aug. 15-19. LEWANDOWSKI, Henryk professzor, Lódz, Egyetem, 5 nap, 1988. aug, 15-19. SERVAIS, Jean-Michel titkár, Genf, Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, 5 KRAVARITON-.

n a p , 1988. aug.

15-19.

Jean professzor, Thessaloniki, Egyetem, 5 nap, 1 9 8 8 . aug. 22-26. NEAL, Alan professzor, Leicester, Egyetem, 5 nap, 1 9 8 8 . aug. 22-26. SCHREGLE, Johannes főtitkár, Genf, Nemzetközi Munkajogi és Szociálisjogi Társaság, 5 nap, 1988. aug. 2 2 - 2 6 . VERDIER, Jean Maurice professzor, Párizs, Egyetem, 5 nap, 1 9 8 8 . aug. 22-26. WEIS, Manfréd professzor, Frankfurt, Egyetem, 5 nap, 1988. aug. 22-26. PERRIN, Guy titkár, Genf, Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, 5 nap, 1988. aug. 29—szept. 2. Pusic, Eugen professzor, Zágráb, Egyetem, 5 nap, 1988. aug. 29-szept. 2. Betegség és szociális ellátás. SAINT-JOUR, Yves professzor, Perpignan, Egyetem, 5 nap, 1988. aug, 29-szept. 2. SZUBERT, Waclaw professzor, Lódz, Egyetem, .> nap, 1 9 8 8 . aug. 29-szept. 2. VAN STEENBERGE, Josse professzor, Antwerpen, Egyetem, 5 rcp, 1988 aug. 29—szept. 2.

KOUKIADIS,

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék József egyetemi tanár, Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1987. nov. 1 - 2 . Ludwig professzor, Frankfurt, Egyetem 7 nap, 1987. szept. 27-okt. 2. SIEDEL, Dietmar professzor, Lipcse, Egyetem, 5 nap, 1 9 8 7 . dec. 8 - 1 2 . ABELS, Hannelore docens, Lipcse, Egyetem, 5 nap, 1 9 8 7 . dec. 8 - 1 2 . SZALMA SALGÓ,

110


BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI

KAR

Pszichológiai Tanszék Berns-Joachim egyetemi tanár, Mannheim, Főiskola, 5 nap, 1988. máj. 2 — 7. Neue Ansätze in der Beratungstheorie (mit empirischen Untersuchungen). SCHMIDT, Hartmut docens, Greifswald, Egyetem, 1 nap. 1988. máj. 11. BETHKE, Axtur egyetemi tanár, Greifswald, Egyetem, 1 nap, 1988. jún. 9. KLOSS, Andreas osztályvezető, Greifswald, Egyetem, 1 nap, 1988. jún. 9.

ERTELT,

Magyar Nyelvészeti Tanszék MOLNÁR CSIKÓS

László docens, Újvidék, Egyetem, 4 nap, 1987. szept.

15-18. Finnugor Nyelvtudományi Tanszék Matti docens, Tallinn, Főiskola, 1 nap, 1987. szept. 30. A kétnyelvűség kérdései Észtországban. ALHONIEMI, Alho professzor, Turku, Egyetem, 6 nap, 1988. márc. 14 — 19. NIEMI, Irmeli professzor, Turku, Egyetem, 1 nap, 1988. ápr. 14. A finn színházi élet. KORHONEN, Mikko professzor, Helsinki, Oktatási Minisztérium, 1 nap, 1988. máj. 31. RAANAMO, Anna-Maija főtitkár, Helsinki, Oktatási Minisztérium, 1 nap, 1988. máj. 31. HINT,

Altajisztika Tanszék Ivan Vasziljevics osztályvezető, Moszkva, SZUTA, 1987. okt. 19—24. A török nyelvtudomány aktuális kérdései.

KORMUSIN,

Néprajzi Tanszék Béla lektor, Újvidék, Egytem, 3 nap, 1987. dec. 1 4 - 1 6 . John Christopher Hughes professzor, Reading, Egyetem, 2 nap, 1988. máj. 1 6 - 1 7 .

CSORBA

DAVIES,

111


Középkori Egyetemes Történeti és Latin-Amerika Története Tanszék Amparo adjunktus, Havanna, Egyetem, 1 hónap, 1988. máj. 1 9 - j ú n . 19.

LOPEZ,

Német Nylvi és Irodalmi Tanszék . Ludwig professzor, Siegen, Egyetem, 5 nap, 1 9 8 7 . szept. Fiktionstheorie zwischen Wissenschaftstheorie und Literaturwissenschaft. The politics of interpretational theory "and the question of theoretical behaviour. GUMBRECHT, H. U. professzor, Siegen, Egyetem, 1 nap, 1987. szept. 25. Tendenzen in der Literaturwissenschaft der Bundesrepublik Deutschland. HOFFMAN, Gert író, N S Z K , 1 nap, 1 9 8 7 . szpt. 2 9 . Felolvasás az újabb műveiből. TURK, Horst professzor, Göttingen, Egyetem, 5 nap, 1987. okt. 5 - 9 . Hölderlins Lyrik. Das deutsche Drama nach 1945. Probleme der Literarischen Übersetzung. KAUFMANN, U. docens, Jena, Egyetem, 1 nap, 1987. nov. Büchers Wirkung auf die jungen DDR-Autoren. EHNERT, Rolf professzor, Bielefeld, Egyetem, 2 nap, 1987. nov. 2 5 - 2 6 . Modewörter in der deutschen Gegenwartssprache. GLAAP, Albert-Reiner egyetemi tanár, Düsseldorf, Egyetem, 4 nap, 1988. márc. A modem amerikai dráma szcenikai problémái. A modem kanadai irodalom fő kérdései. SAUER, Gert tudományos osztályvezető, Berlin, Akadémia, 5 nap, 1988. aug. 30.—szept. 3. FLEISCHER, W. professzor, Lipcse, Egyetem, 1 nap, 1987. nov. Zum Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache. \ SCHERBERA, J . professzor, Berlin, AKADÉMIA, 1 nap, 1 9 8 8 . márc. Zusam- ! menarbeit zwischen B. Brecht und H. Eisler. BREKLE docens, Lipcse, Főiskola, 1 nap, 1988. máj. Schriftsteller der inneren Emigration. PFEIFFER,

21—25.'

Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék KLEIN,

H. M. oktató, Norwich, Egyetem 2 nap, 1987. szept. R. G. E. oktató, Hull, Egyetem, 2 nap, 1987. szept. 2 3 - 2 4 .

WYMER,

112

j


Wolfgang professzor, Bamberg, Egyetem, 1 nap, 1 9 8 7 . okt. 21. Gregory tisztségviselő, Washington, U S I A , 2 nap, 1 9 8 7 . okt.

VIERECK, ORR,

28-29.

Julian kulturattasé, Budapest, Brit-Nagykövetség, 1 nap, 1987. okt. 29. JASPER, David professzor, Durham, Egyetem, 5 nap, 1987. nov. 17—21. Hagyományos és új hermeneutika. Szakrális szövegek imaginativ nyelve. APPLEYARD, Leonard V. nagykövet, Budapest, Brit Nagykövetség, 2 nap, 1987. nov. 18 - 1 9 . A brit gazdasági megújulás. PULVERNESS, Alan professzor, Norwich, Bell School, 5 nap, 1 9 8 7 . nov. 23 — 27. Nyelvoktatási módszertani szemináriumok. CHIKES, Csaba sajtó- és kultúrattasé, Budapest, Amerikai Nagykövetség, 1 nap, 1988. ápr. 18. HARVEY,

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék Pierre Marc de professzor, Párizs, Egyetem, 1 nap, 1 9 8 7 . nov. La critique génétique. WEISS, Jean-Pierre dékán, Nizza, Egyetem, 1 nap, 1 9 8 8 . jún.

BIASI,

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Alberto professzor, Róma, Egyetem, 1 nap, 1987. nov. 18. Aspetti della letteratura italiana contemporanea. WAGNER, Birgit professzor, Bécs, Egyetem, 3 nap, 1988. márc. 23 — 25. Sciascia, e il romanzo italiano.

ASOR ROSA,

Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Tatjana Grigorjevna tanszékvezető, Leningrád, Főiskola, 14 nap, 1 9 8 7 . okt. 9 - 2 2 . VECERKA, Radoslav docens, Brno, Egyetem, 5 nap, 1 9 8 7 . dec. 7 - 1 2 .

ARKAGYEVA,

TERMÉSZETTUDOMÁNYI

KAR

Algebra és Számelmélet Tanszék professzor, Potsdam, Főiskola, 1 hét, 4. On the word problem in Turing algebras.

LUGOWSKI, H .

1987.

szept. 2 8 — o k t .

113


Jirí aspiráns, Brno, Egyetem, 2 hónap, 1 9 8 7 . okt. 1 2 - d e c . 11. Word problems for free objects in varieties of completely regular semigroups I- VI. SZAPOZSENKO, A . A . docens, Moszkva, Egyetem, 1 nap, 1 9 8 7 . okt. 2 1 . Problems of boolean minimisation. BÓDI Béla docens, Ungvár, Egyetem, 2 hét, 1987. n o v . 9 - 2 1 . Csoportalgebrák. CRVENKOVIC, S . docens, Újvidék, Egyetem, 1 nap, 1 9 8 8 . máj. 3 0 . Left directed varieties of algebras. POLÁK, L . docens, Brno, Egyetem, 1 nap, 1 9 8 8 . máj. 3 0 . Structure theorems for varieties of bands. On semilattice ordered semigroups. MADARÁSZ SZ. Rozália tanársegéd, Újvidék, Egyetem, 3 nap, 1 9 8 8 . máj. 30—jún. 1. Eldönthetőségi problémák. TUMA, J . tudományos főmunkatárs, Prága, Akadémia, 1 nap, 1988. jún. 8. Representations of lattices by subgroups. WISNER, R . G. egyetemi tanár, New Mexico, Egyetem, 3 nap, 1 9 8 8 . júl. 11 —13. Approximation of square roots and related topics.

KASOUREK,

Analízis Tanszék G. P. docens, Tbiliszi, Egyetem, 10 hónap, 1987. jan. 1 - okt. 30. Operátorok beágyazása. KOUADA, V . J . professzor, Odessza, Egyetem, 1 hónap, 1 9 8 7 . szept. 1 - 30. Beágyazási tételek. HARUTIURIAN docens, Jereván, Egyetem, 1 0 hónap, 1 9 8 7 . okt. 6-tól The uniqueness theorems in inverse problems for Dirae operator in L2 [0,a] SZEGYIN O. V. tudományos munkatárs, Szaratov, Egyetem, 10 hónap, 1 9 8 7 . okt. 6 - 1 9 8 8 . máj. 1. Transforming operators. HUMKE, P . professzor, Nortfield, Egyetem, 2 nap, 1 9 8 7 . nov. 1 2 - 1 3 . Symmetric perfect sets. PAP, E. professzor, Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1 9 8 7 . nov. 2 6 - 2 7 . Matrix methods in functional analysis. PILIPOVIC, S. professzor, Újvidék, Egyetem, 2 nap, 1 9 8 7 . nov. 2 6 - 2 7 . On the space of ultradistributions DL2 (M?) MILLER, N , T . professzor, Sarajevo, Egyetem, 5 nap, 1 9 8 8 . máj. 1 6 - 2 0 . On the Banach spaces ofstrougly convergent trigonometric series. VARYUNIN, V . tudományos munkatárs, Leningrád, LOMI, 1 hét, 1988. jún. 2 0 - 2 6 . On the multiplicity of contractions. BARELADZE,

114


I . professzor, Novoszibirszk, S Z U T A , 5 nap, 1988. aug. 21 — 25. Ljapunov vector-functions in the analysis of the dynamic systems with perturbations. KAPITANOVA, M. docens Plovdiv, Egyetem, 5 nap, 1988. aug. 21 - 2 5 . KOZLOV, R .

Geometriai Tanszék STRAMBACH,

Karl egyetemi tanár, Erlangen, Egyetem,

7

nap,

1987.

E. docens, Plovdiv, Egyetem, 6 nap,

1987.

dec

aug.

20-27. CAREVA-ZLATONOVA,

Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék KJLGORE, T .

professzor, Auburn, Egyetem,

2

nap,

1988.

júl.

25 —26.

Számítástudományi Tanszék KUDLEK, Manfred professzor, Hamburg, Egyetem, 2 nap, 1 9 8 7 . szept. 20 — 22. Dyck-reductions of context-free languages. BRZOZOWSKI, Jan professzor, Waterloo, Egyetem, 7 nap, 1 9 8 8 . máj. 16-22. STEINBY,

Magnus professzor, Turku, Egyetem, 3 nap, 1 9 8 8 . máj. 2 6 - 2 9 . Helmut professzor, London, Egyetem, 5 nap, 1 9 8 8 . máj.

JÜRGENSEN,

3 0 — j ú n . 3.

professzor, Bern, Egyetem, 5 nap, 1 9 8 8 . aug. 2 — 6 . Syntactic methods of pattern recognition. FRENK, J. B. G. professzor, Rotterdam, Egyetem, 5 nap, 1988. aug. 2 - 6 . Scheduling algorithms. KNÖDEL, W professzor, Stuttgart, Egyetem, 5 nap, 1988. aug. 2 — 6. The probabilistic behavior of next—2 fit.

BUNKE, H .

Analízis Alkalmazásai Tanszék E. tudományos főmunkatárs, München, Egyetem, 1 hét, 1 9 8 7 . nov. 1 — 8. A nonuniform bound on the rate of convergence in the martingale central limit theorem. GEVORKJAN, G . G . docens, Jereván, Egyetem, 10 nap, 1 9 8 8 . márc. 1 9 - 2 8 . Nekotorüe teoremü edinsztvennoszti dija trigonometricseszkih rjadov.

HAEUSLER,

115


Elméleti Fizikai Tanszék főtitkár, Gainswille, Egyetem, Quantization IS geometry, after all.

KLAUDER, J . R .

1

nap,

1988.

ápr.

29.

Kísérleti Fizikai Tanszék Dmitrij Leonidovics docens, Odessza, Egyetem, 1 hónap, 1987. dec. 1—28. Félvezetők fotoelektromos jellemzőinek vtsgálata. OLEGOVICS, Szunszkij Konsztantin tudományos munkatárs, Moszkva, VASZEUEVSZKIJ,

S Z U T A , 1 hét, 1987. dec 8 - 1 4 .

M. M. tudományos főmunkatárs, Minszk, B T A Fizikai Intézet, 10 nap, 1988. ápr. 1 2 - 2 1 . SCHMIDT, Hartmut adjunktus, Greifswald, Fizika Elektronika Intézet, 5 nap, 1988. máj. 6 - 1 0 . MUNTEÁNU tudományos munkatárs, Bukarest, I C E F I Z I F T A R , 10 nap, 1 9 8 8 . máj. 23 - j ú n . 1. MEDVEGYEV, A . V . igazgató, Odessza, Egyetem, 1 4 nap, 1 9 8 8 . aug. 22-szept. 4.

ASSZIMOV,

Alkalmazott Kémiai Tanszék K. egyetemi tanár, Greifswald, Egyetem, 2 nap, 1987. szept. 28-29. MISHIN, Igor tudományos munkatárs, Moszkva, Zelinszkij Intézet, 2 nap, 1987. o k t . 6 - 7 . PSCHEIDL, Helmuth docens, Greifswald, Egyetem, 1 2 nap, 1 9 8 7 . nov.

GEHRKE,

3-14.

Kis, Erne docens, Újvidék, Egyetem, 5 nap, 1987. nov. 1 7 - 2 1 . BRUNNER, Eike aspiráns, Lipcse, Egyetem, 7 nap, 1987. nov. 3 0 - d e c . 6. M A S - N M R studies on zeolites. STEINBERG, K. H. egyetemi tanár, Lipcse, Egyetem, 5 nap, 1988. ápr. 18—22. Shape selective reforming on erionite catalyst — a new reforming concept. Általános és Fizikai Kémiai Tanszék SCHOLL,

116

H. docens, Lodz, Egyetem, 1 hét, 1987. okt.


Martin hallgató, Merseburg, Főiskola 6 hónap, 1 9 8 7 . okt. 1 — 1988. márc. 31. Kinetische Untersuchungen des Systems Azoisopropan-Isobuten. ZUBERBÜHLER, A. D. professzor, Bázel, Egyetem, 3 nap, 1987. okt. 7 - 9 . Information content of spectrophotometric titrations. VASZIUEV, J U . B . professzor, Moszkva, S Z U T A , 5 nap, 1987. nov. SCHERZER, Klaus professzor, Merseburg, Főiskola, 5 nap, 1988.febr. 8 —12. On the chemistry of the vinyl radical. EPSTEIN, Irving R. professzor, Waltham, Egyetem, 3 nap, 1988. márc. 6—8. Egzotic reactions. KETTLE, Sidney F. A. professzor, Norwich, Egyetem, 3 nap, 1988. júl. 5 —12. Quantum chemical interpretation of spectra of transition metal carbonyls. DINSE,

Kolloidkémiai Tanszék egyetemi tanár, Kiev, Kolloid és Vízkémiai Intézet, 5 nap, 1988. máj. 23 —27. Diszperz rendszerek stabilitását meghatározó tényezők.

TARASZEVICS, JU.

MTA Reakciókinetikai Kutatócsoport Alexander A. professzor, Moszkva, Akadémia, 2 nap, ápr. 1 - 2 . SESZTOV, A . A . tudományos kutató, Novoszibirszk, Egyetem, 2 nap, ápr. 1 - 2 . KADUSHIN,

1988. 1988.

. Szerves Kémiai Tanszék G. egyetemi tanár, Morgantown, Egyetem, 5 nap, 1987. aug. 31 — szept. 4. Beszámoló kutatási eredményeiről. ZUWEI, Xi. egyetemi tanár, Dalian (Kína), Egyetem, 1 nap, 1 9 8 7 . szept. 4. WENZMAD, L I. egyetemi tanár, Dalian (Kína), Egyetem, 1 nap, 1987. szept. 4. KLABUNOVSZKIJ, E. I. egyetemi tanár, Moszkva, SZUTA, 7 nap, 1987. szept. 2 0 - 2 6 . VALASHONOVSZKIJ, I. Sz. egyetemi tanrá, Odessza, Egyetem, 16 nap, okt.

FODOR,

1-16.

117


KLAVLIN, M . SZ.

docens, Ufa, Egyetem, 10 hónap, 1987. okt. 2 - 1 9 8 8 . júl.

31. A. egyetemi tanár, Róma, Egyetem, 1 nap, 1987. okt. 9. Structural effects of substitution in aromatic molecules. ODDAVIC-JOSIC, J . docens, Újvidék, Egyetem, 3 nap, 1987. nov. 1 7 - 1 9 . MOLLOV, N. M. egyetemi tanár, Plovdiv, Egyetem, 4 nap, 1987. nov. 25-28. ARHANGELOV, S. I. egyetemi tanár, Plovdiv, Egyetem, 4 nap, 1987. nov, 25-28. ZLOTSZKIJ, V . egyetemi tanár, Ufa, Egyetem, 6 nap, 1 9 8 8 . jan. 2 6 - f e b r . 1. STEINBERG, K . H . egyetemi tanár, Lipcse, Egyetem, 1 nap, 1 9 8 8 . ápr. 2 1 . TOMASELLI, G . egyetemi tanár, Catania, Egyetem, 1 nap, 1 9 8 8 . máj. 12, Mechanistic aspects in epoxidation of olefins by W(VI) peroxospecies. AZZARO, M . egyetemi tanár, Nice, Egyetem, 1 nap, 1 9 8 8 . máj. 2 7 . LIEBSCHER, J . docens, Berlin, Egyetem, 1 nap, 1 9 8 8 . jún. 2 . MONDER, C. egyetemi tanár, New York, Egyetem, 2 nap, 1 9 8 8 . júl, 25 - 2 6 . Enzymes and corticosteroids. The isolation and identification of 11 -hydroxy-dehydrogenase. DOMENICANO,

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék Harri docens, Turku, Egyetem, 7 nap, 1988. ápr. 1 8 - 2 5 , Metal complexes of nucleosides and nucleotides. RODE, Bernd Michael professzor, Innsbruck, Egyetem, 5 nap, 1 9 8 8 . máj. 3 1 - j ú n . 5. Computational chemistry methods: An important research tool in solution chemistry.

LÖNNBERG,

Állattani Tanszék Seppo tudományos munkatárs, Turku, Egyetem, 2 hét, 1 9 8 7 , szept. 7 — 19. Ecology and insectcommunites of Rubus chamaemophosus. ECKERT, Manfred docens, Jena, Egyetem, 1 hónap, 1987. nov. 9 - d e c . 4. összehasonlító immunhisztokémiai vizsgálatok bélidegrendszeren. ECKERT, Manfred docens, Jena, Egyetem, 3 hét, 1988. ápr. 1 2 - 3 0 . PETROV, Brigita tanársegéd, Belgrád, Egyetem, 1 hét, 1988. júl. PETROV, Ivan tanársegéd, Belgrád, Egyetem, 1 hét, 1988. júl. KOPONEN,

118


Peter professzor, Southampton, Egyetem, 3 nap, 1988. júl. 19-21.

EDWARDS,

SCHMIDT,

Gerhardt H. professzor, Hannover, Egyetem, 1 hét, 1988. aug.

Biofizikai Tanszék JORI,

G. professzor, Padova, Egyetem, 5 nap, 1987. szept. 27 - o k t . 2.

Biokémiai Tanszék REPAS, Milan akadémikus, Prága, Akadémia, 5 nap, 1 9 8 8 . márc. 7 - 1 1 . HEINRICHOVA, Kveta tudományos főmunkatárs, Prága, Akadémia, 5 nap, 1988. márc. 7 - 1 1 . HUGHES, George M. egyetemi tanár, Bristol, Egyetem, 5 nap, 1 9 8 8 . júl. 11-15. Embertani Tanszék Milan tudományos főmunkatárs, Prága, Narodni Muzej, 5 nap 1987. okt. 2 6 - 3 0 . TIEFENBACH, Maria tanárnő, Toronto, 1 nap, 1988. máj. 19. O'SHEA, John egyetemi tanár, Ann Arbor (USA), Egyetem, 1 nap, 1988. júl. 19. BOGACSIK, T . Ny. docens, Odessza, Egyetem, 1 nap, 1988. júl. 19. FINNEGAN, Michael egyetemi tanár, Manhattan, Egyetem, 3 5 nap, 1988. aug. 1—szept. 4. REGA, Elizabeth hallgató, Chicago, Egyetem, 12 nap, 1988. aug. 1 — 12. LOTH, Susan tanársegéd, Atlanta, Egyetem, 1 nap, 1988. aug. 3. MARITS, Susanna tanárnő, Boca Raton (USA), Egyetem, 1 nap, 1988. aug. 9. JANKUSKAS, Rimantas tanársegéd, Vilnius, Egyetem, 6 nap, 1988. aug. 2 9 - s z e p t . 4. STLOUKAL,

Mikrobiológiai Tanszék Elke tudományos kutató, Lipcse, Int. fúr Biotechnologie, 3 hét, 1987. aug. 2 8 - s z e p t . 18. HOLLOMAN, D . W . tudományos kutató, Bristol, Long Ashton Res. Station, 1 nap, 1987. szept. 18.

DALCHOW,

119


M. J . tudományos kutató, Nottingham, Egyetem, 2 hét, 1988, márc. 7 - 2 0 . Development of parasexual cycle in Pseudocercosporella herpotrichoides. KÜNTZL, Hans professzor, Göttingen, Max-Planck Int. 5 nap, 1 9 8 8 . márc.

HOCKART,

21-25.

Jim professzor, Birmingham, Egyetem, 1 hét, 1 9 8 8 . máj. 1 6 - 2 2 . DNA polymorphism in Aspergillus niger. PEBERDY, J . P . professzor, Nottingham, Egyetem, 6 nap, 1 9 8 8 . máj, 16-20. RISCH, Siegfried tudományos kutató, Jéna, ZIMET, 1 hét, 1988. máj. GROFT,

16-22.

Carlos tudományos kutató, Havanna, IQBC, 2 hét, 1988. máj. 23—jún. 4. STÜHLKE, Jörg hallgató, Greifswald, Egyetem, 3 hónap, 1988. máj. - j ú n . SPAIN, Paula tudományos kutató, Athens (USA), Forestry Sciences Laboratory, 3 nap, 1988. jún. 19 - 22.

VALLIN,

Növényélettani Tanszék Valentin I. professzor, Moszkva, SZUTA, 4 nap, 1987. dec, 14-18. VERENCSIKOV, J. P. porfesszor, Moszkva, SZUTA, 4 nap, 1987. dec 14-18. SANKHLA, N . professzor, Jodhpur, Egyetem, 1 nap, 1 9 8 8 . máj. 2 . KOMOR, Ewald professzor, Bayreuth, Egyetem, 5 nap, 1 9 8 8 . aug. 8 - 1 3 . Uptake and transport of nitrogen by plants. TREHARNE, K . J . professzor, Rothamsted, AFRC, 1 nap, 1 9 8 8 . aug. 1 7 .

KEFELI,

Növénytani Tanszék István professzor, Ungvár, Egyetem, 1 nap, 1 9 8 7 . okt. 3 0 . professzor, Nagaszaki, Egyetem, 1 nap, 1 9 8 8 . jan. 2 3 . LEEREVELD, Han professzor, Utrecht, Egyetem, 4 nap, 1 9 8 8 . febr. FRILLI, Franco professzor, Udine, Egyetem, 1 nap, 1 9 8 8 . ápr. 1 2 . MIKES Mihály professzor, Újvidék, Egyetem, 1 nap, 1 9 8 8 . aug. 1 5 . FODOR

TAKAHASLY

120


Összehasonlító Élettani Tanszék MARIES, Jan tudományos osztályvezető, Prága, CSTA Fiziol. Int. 4 nap, 1988. márc. HOHLOV, Victor Iljin tudományos munkatárs, Puschino, Biofizikai Int. 1 hét, 1988. jún. A fotó receptor működése molekuláris fiziológiája. KOLESNIKOV, S . tudományos munkatárs, Puschino, Biofizikai Int. 1 hét, 1988. jún. Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék M. tudományos főmunkatárs, Bukarest, Egyetem, 1 nap, 1987. nov. 25. HARTOPANU, I . tudományos főmunkatárs, Bukarest, Egyetem, 1 nap, 1987. nov. 25. PÓPA, L. tudományos főmunkatárs, Bukarest, Egyetem, 1 nap, 1987. nov. 25. AKSIN, Vladimir, egyetemi tanár, Belgrád, Egyetem, 2 nap, 1988. máj. 30-31. KARAMATA, Stevan akadémikus, Belgrád, Akadémia, 5 nap, 1988. jún. 6-11. TATU,

Földtani és Őslénytani Tanszék Neofit docens, Plovdiv, Egyetem, 5 nap, 1 9 8 7 . szept. 2 1 — 2 5 . Günter professzor, Greifswald, Egyetem, 5 nap, 1 9 8 7 . okt. 26 — 30. Az NDK földtani fejlődéstörténete. NESTLER, Helmuth professzor, Greifswald, Egyetem, 5 nap, 1988. máj. 2-6. CSOLAKOV, MOEBUS,

Éghajlattani Tanszék Zbigniew adjunktus, Lódz, Egyetem, 7 nap, 15 — 21. Légszennyeződési viszonyok Lódz körzetében.

GLOUSZCAK,

1987.

dec.

Természeti Földrajzi Tanszék Horst docens, Greifswald, Egyetem, 6 nap, 1 9 8 8 . ápr. 2 4 — 2 9 . Die Stellung der Geographieunterricht, Lehrebildung und Weiterbildung in der DDR.

BRUNCK,

121


XIII.

AZ OKTATÓK ÉS A TUDOMÁNYOS MUNKATÁRSAK HIVATALOS KÜLFÖLDI ÚTJAI KÖZPONTI OKTATÁSI

EGYSÉGEK

Filozófiai Tanszék SZABÓ

Tibor docens, Bologna, Egyetem, 7 nap, 1 9 8 7 . szeptember, rendezvény. La societa civile in Gramsci e in Ungheria. Udine, — Urbino - Róma, Egyetemek, 16 nap, 1987. november, meghívás. Lafortuna e l'attualitá di Gramsci in Ungheria. (Udine); La societa civile in Gramsci. (Urbino); La soggettivita e la transformazione sociale. (Róma). Róma, Magyar Akadémia, 2 hónap, 1988. május-június, tanulmányút. Dialettica e soggettivita in Bucharin.

Politikai Gazdaságtani Tanszék Lajos egyetemi tanár, Lipcse, Franz-Mehring Inst., 6 nap, 1987. december, rendezvény. A marxi földjáradékelmélet konkrét érvényességéről a tőkés mezőgazdaságban. ANDRÁSSY Ádél docens, Lipcse, Franz-Mehring Inst., 6 nap, 1 9 8 7 . december, rendezvény. A marxi földjáradékelmélet néhány elméleti kérdése és a földminőség a magyar mezőgazdaságban betöltött szerepének egyes vonatkozásai. — — — Lipcse, Franz-Mehring Inst., 5 nap, 1988. június, cserekapcsolat. A termelési tényezők koncentrációja és a hozadék kapcsolatai a magyar mezőgazdaságban. CZAGÁNY László docens, Lipcse, Franz-Mehring Inst., 6 nap, 1 9 8 7 . december, rendezvény. Moszkva, IMEMO, 5 nap, 1988. január, rendezvény. NAGY

123


Emese docens, Lipcse, Franz-Mehring Inst., 5 nap, 1988. június, cserekapcsolat. Mezőgazdaság és árrendszer. SALLAI Miklós docens, Prága, C S T A , 8 nap, 1987. szeptember, rendezvény. Az állammonopolista szabályozás az agrárszférában, különös tekintettel az új tagországokra. SALLAI Miklós docens, Plovdiv, Egyetem, 7 nap, 1 9 8 7 . november, cserekapcsolat. A magyar gazdaság aktuális kérdései, különös tekintettel az adózási rendszer változására. Moszkva, IMEMO, 5 nap, 1988. január, rendezvény. Lipcse, Franz-Mehring Inst., 5 nap, 1988. június, cserekapcsolat. SÍPOS Miklós docens, Odessza, Egyetem, 3 hét, 1988. május, cserekapcsolat. Kisárútermelés a mezőgazdaságban a 80-as években. ÉGETŐ

Tudományos Szocializmus Tanszék J.

László tanszékvezető docens, Udine, Egyetem, 5 nap, 1987. november, cserekapcsolat. Müv. Minisztérium, Sz. U., 6 nap, 1987. december, kiküldetés. Tudományos szocializmus oktatásának tapasztalatai a tudományegyetemen. — - — Lipcse, Egyetem, 5 nap, 1988. március, személyes meghívás. Kommunista mozgalom kialakulása az arab országokban. Algéria, Országos Történeti Intézet, 2 hó, 1988. május-június, tanulmányút. MICHELLER Magdolna docens, Moszkva, Honismereti Iskola, 7 nap, 1988. június, Felvételi vizsga az önköltséges tanulmányokra jelentkező magyar fiatalok részére. KORMÁNYOS András adjunktus, Odessza, Egyetem, 3 hét, 1988. április, cserekapcsolat. Aktuális belpolitikai kérdések. Szeged műemlékei. M A J Z A József adjunktus, Párizs, Centre International des Étudiants et Stagiaires, 3 hó, 1988. május-július, tanulmányút. KOZMÁNÉ SOÓS Edit tanársegéd, Leningrád, 1 hó, 1988. július, kísérő tanár. NAGY

124


Szociológiai Tanszék Kálmán adjunktus, Turku, Egyetem, 7 nap, 1987. szeptember, cserekapcsolat. How young people, who leave secondary school, become a social group or stratum. Újvidék, Egyetem, 5 nap, 1988. május, cserekapcsolat.

GÁBOR

Kalmár László Kibernetikai Laboratórium Zoltán tudományos főmunkatárs, Athén, Európai Klinikai Légzésfiziológiai Társaság 23. kongresszusa, 6 nap, 1988. június, rendezvény. KUBA Attila tudományos főmunkatárs, Bécs IAEA, 3 nap, 1 9 8 8 . február, rendezvény. Results of clinical applications of the tomograph system of Gamma Works. Bécs - München, 4 nap, 1988. március, Gamma Művek kiküldetésében információgyűjtés és konzultáció. — Trieszt — Bagni di Lucca - Firenze, Egyetemek és CNR szeminárium, 2 hó, 1988. május-július, tanulmányút és rendezvények. Characterization of uniquely reconstructable sets. (Bagni di Lucca); Uniqueness and partial uniqueness of sets from two or more projections. M Á T É Eörs tudományos főmunkatárs, Ulm, Egyetem, 1 év, 1988. januártól, munkavállalás. BOHUS Mihály tudományos munkatárs, Regensburg, Egyetem, 5 nap, 1988, május, meghívás. Turku, Egyetem, 7 nap, 1988. május, cserekapcsolat. CSENDES Tibor tudományos munkatárs, Düsseldorf, Egyetem, 10 hónap, 1987. október 1-től, ösztöndíj. — - — Párizs, Euro IX. Operációkutatási Konferencia, 3 nap, 1988. július, rendezvény. An interval global optimatization method for parameter estimation problems. Nancy, INSERM U14 Kut. int., 3 nap, 1988. július, egyéb. Parameter estimation by global optimization-experiences. DIAMANT Tibor tudományos munkatárs, Párizs, UNESCO, 2 hónap, 1988. március—április, munkavállalás. G Á L György tudományos munkatárs, Újvidék, FAO I B P G R , 2 nap, 1988. július, munkacsoport-ülés. Regensburg, Egyetem, 5 nap, 1988. június, cserekapcsolat.

HANTOS

125


Gábor tudoraányos munkatárs, Augsbung, Egyetem, 4 nap, 1987. november, tanulmányút. SCHERER Ferenc tudományos munkatárs, Regensburg, Egyetem, 5 nap, 1988. május, meghívás. SUKI Béla tudományos munkatárs, Nancy, I N S E R M U 1 4 Kut. int., 1 év, 1987. szeptembertől, vendégkutató.

GALAMBOS

Központi Idegennyelvi Lektorátus Béla nyelvtanár, Turku, Egyetem, 5 nap, 1988. május, cserekapcsolat. Gabriella nyelvtanár, Cholchester, Essex-i Egyetem, 3 hét, 1988. július, tanulmányút.

TORKOS JENEI

Egyetemi Könyvtár Béla főigazgató, Udine, Egyetem, 5 nap, 1988. május, cserekapcsolat. MADER Béla főigazgató-helyettes, Halle, Egyetemi Könyvtár, 5 nap, 1987. október, cserekapcsolat. - - — NSZK, Egyetemi Könyvtárak, 10 nap, 1988. május, minisztériumi delegáció. SZENTIRMAI László, osztályvezető, Göttingen-Regensburg-Passau, Egyetemi Könyvtárak, 10 nap, 1988. június, cserekapcsolat és meghívás. Die Fragen der Lesetatigkeit. (Göttingen) GÁBOR Kálmánné csoportvezető, Lipcse, Egyetemi Könyvtár, 2 hét, 1987. október, cserekapcsolat. KOKAS Károly könyvtáros, Halle, Egyetemi Könyvtár, 5 nap, 1987. október, cserekapcsolat. MONOK István könyvtáros, Strasbourg-Brüsszel-Basel, könyvtárak, 2 hét, 1987. október meghívás. Zágráb, Nemzeti és Egyetemi Könyvtárak, 1 hét, 1987. december, tanulmányút. Kassa, Városi Levéltár, 2 hét, 1988. április, kutatómunka.

KARÁCSONYI

Gyakorló Általános Iskola TARY

126

Gábor tanár, Nancy, École Normál, mányút.

1

hó,

1987.

október, tanul-


VISY

Verberie, College cTAramont, 15 nap, 1988. július. Csabáné tanár, Verberie, College d'Aramont, 15 nap, 1988. július, tanulmányút. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI

KAR

ÁLLAMTUDOMÁNYI TANSZÉKCSOPORT

Államjogi Tanszék Kiss Barnabás adjunktus, Tunisz, IACL, 3 hét, 1988. augusztus, rendezvény. TÓTH Károly adjunktus, Párizs, IACL, 1 hét, 1988. augusztus, rendezvény. Nemzetközi Jogi Tanszék László docens, Heidelberg, Max-Planck-Inst., 3 hónap, 1987. szeptember —november, tanulmányút.

BODNÁR

JOGELMÉLETI-TÖRTÉNETITANSZÉKCSOPORT Állam- és Jogelméleti Tanszék Pál docens, Moszkva, Társ. Tud. Akadémia, 2 hét, 1988. január, tanulmányút. Varsó, Nemzetközi Kut. Int., 5 nap, 1988. április, konferencia. Regensburg, Egyetem, 7 nap, 1988. május, tanulmányút.

VASTAGH

Római Jogi Tanszék Imre tanszékvezető docens, Frankfurt, Egyetem, 5 nap, 1987. szeptember, kongresszus. PÓLAY Elemér tudományos tanácsadó, Frankfurt, Egyetem, 5 nap, 1987. szeptember, kongresszus. JAKAB Éva tanársegéd, Lodz, Egyetem, 5 nap, 1988. május, cserekapcsolat. MOLNÁR

127


Jogtörténeti Tanszék Elemér tanársegéd, Bécs, Egyetem, 1 hét, 1987. szeptember, konferencia. Die Wirkung des deutschen Rechts auf den ersten ungarischen Gesetzentwurffür Urheberrecht (1844). HOMOKI-NAGY Mária tanársegéd, Lipcse, Egyetem, 1 hét, 1 9 8 7 . október, cserekapcsolat.

BALOGH

BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK TANSZÉKCSOPORT Büntető és Büntető Eljárásjogi Tanszék Kálmán docens, Újvidék, Egyetem, 5 nap, 1987. szeptember, cserekapcsolat. NYAGY Ferenc docens, Lodz, Egyetem, 5 nap, 1987. december, konferencia.^ visszaeső bűnözés. CSERHÁTI Ágota tanársegéd, Újvidék, Egyetem, 5 nap, 1987. szeptember, cserekapcsolat.

MERÉNYI

CIVILISZTIKAI TANSZÉKCSOPORT Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszék László tudományos tanácsadó, Trento, Egyetem, 3 nap, 1988, február, konferencia. Szöul, Egyetem, 4 nap, 1988. június, konferencia. Multinational enterprises and labour relation in Hungary. Czucz Ottó docens, Nizza, Federation Mutuell de France, 3 nap, 1987. november, rendezvény. La structure de la Sec. Soc. en Hongrie. Trento, Egyetem, 5 nap, 1988. február, konferencia. Nouveau formes de l'emploiment. Nyugat-Berlin, ICSW, 5 nap, 1988. augusztus, konferencia, Composants„Non-economisable de la Sec. Soc. " KECSKÉS Aranka tanársegéd, Berlin, Tud. Akadémia, 1 hét, 1988. április, tanulmányút. NAGY

128

;

I


BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PEDAGÓGIAI-PSZICHOLÓGIAI TANSZÉKCSOPORT

Neveléstudományi CSAPÓ

Tanszék

Benő adjunktus, Róma, ISSBD, 6 nap, 1987. szeptember, konferencia. Qualitative analysis of logical reasoning.

Pszichológiai Tanszék András adjunktus, Regensburg-Mannheim, Egyetem és Tanácsadóképző Főiskola, 10 nap, 1988. május, cserekapcsolat és tanulmányút. Die Persönlichskeitsmerkmale der Berufsorientation bei Mittelschülern.

ZAKAR

__

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉKCSOPORT

Magyar Nyelvészeti Tanszék József tanszékvezető docens, Újvidék, Egyetem, 5 nap, 1 9 8 7 . szeptember, cserekapcsolat. Udine, Egyetem, 5 nap, 1988. április, cserekapcsolat. BÉKÉSI Imréné docens, Újvidék, Egyetem 5 nap, 1988. június, cserekapcsolat SZABÓ

Finnugor Nyelvtudományi

Tanszék

Tibor Egyetemi tanár, Bécs, Egyetem, 3 nap, 1 9 8 7 . november, meghívás. Der Ursprung des Pluralparadigmas in den uralischen Sprachen. Udine, Egyetem, 5 nap, 1987. november, cserekapcsolat.

MIKOLA

Altajisztikai Tanszék András egyetemi tanár, Moszkva-Kazán-Csebokszarü-UfaLeningrád, Egyetemek, 6 hét, 1988. május—június, konzultáció. Szegedi turkologoiai kutatások

RÓNA-TAS

129


/. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék Bálint egyetemi tanár, Göttingen, Egyetem, 5 nap, 1987. november, kongresszus. BALÁZS Mihály docens, Strasbourg, Egyetem, 1 0 nap, 1 9 8 7 . szeptember, tanulmányút. ÖTVÖS Péter docens, Berlin, Humboldt Egyetem, 5 nap, 1987. november, konferencia. SZAJBÉLY Mihály docens, Brüsszel, Egyetem, 4 hónap, 1988. március —június, tanulmányút.

KESERŰ

• II. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék Lajos Sándor, Bochum-Stuttgart-Marbach, Egyetemek és Literaturarchív, 3 hónap, 1987. szeptember-november, ösztöndíj. Schweigen -f eine Ausweichmöglichkeit der Dichtung. (Bochum); Dos Werk von deutschen Motivforschern. (Stuttgart) BARANYAI Zsolt adjunktus, Göttingen, Egyetem, 5 nap, 1987. november, cserekapcsolat. Petófi.

SZIGETI

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék Dániel docens, Szófia, Egyetem, 1 tanév, 1 9 8 7 . szeptember — 1 9 8 8 . június, vendégtanár. PÁL József docens, Udine-Torino, Egyetemek, 9 nap, 1988. április, cserekapcsolat és meghívás. Ferenc Kazinczy. (Torinó) - - - München, AILC, 7 nap, 1988. augusztus, kongresszus. Trois points de renconre. KÜRTÖSI Katalin adjunktus, Újvidék, Egyetem, 5 nap, 1988. március, cserekapcsolat.

JAKÓCS

ÓKORTUDOMÁNYI TANSZÉKCSOPORT Ókortörténeti és Régészeti Tanszék Egon egyetemi tanár, Lipcse, Egyetem, 4 nap, 1 9 8 8 . május, konferencia. Zum Scheitem der ersten Übersetzsversuchs des Spartacus nach Sizilien. Organisation und Kontroll derArbeit bei Columella.

MARÓTI

130


TÖRTÉNETI TANSZÉKCSOPORT

Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék Soós Katalin tudományos főmunkatárs, Linz, ITH, 5 nap, 1987. szeptember, konferencia. Bécs, Levéltárak, 3 hét 1987. december, tanulmányút. Bécs, IKW, 2 nap, 1987. december, konferencia. Koloman Wallisch und die Juliereignisse des Jahres 1927. Középkori Egyetemes Történeti és Latin-Amerika Története Tanszék ANDERLEÁdám tanszékvezető docens, Moszkva, 4 nap, 1987. november, konferencia. Lipcse, 4 nap, 1988. április, AHILA-UB ülés Moszkva, 10 nap, 1988. május, tanulmányút. Siguenza, 7 nap, 1988. július, tanulmányút. CSERNUS Sándor adjunktus, Strasbourg, Congres National des Societes Savantes 1988, 5 nap, 1988. április, konferencia. Tentatives de regroupement territorial an débout du quinzieme siecles. Quelques aspects internationaux. KUKOVECZ György adjunktus, Prága, Szoc. akadémiák Latin-Amerika munkacsoportjának ülése, 5 nap, 1987. szeptember, konferencia. La filosofía política de la eros reaganiana para America Latina. Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék SAJTI Enikő docens, Újvidék, Egyetem, 3 hónap, 1988. április —június, tanulmányút.

ANDERLÉNÉ

IDEGENNYELVI TANSZÉKCSOPORT Német Nyelvi és Irodalmi Tanszék CSŰRI

Károly tanszékvezető docens, Siegen, Egyetem, 6 hónap, 1988. január—június, ösztöndíj. Vendégelőadások: Zur Theorie literarischer Erklärung. (Göttingen); Poetisch-semantische Strukturen. (Göttingen); Text und Kontext. Borcherts Kurzgeschichten. 131


(Bielefeld); Über Benns Gedicht: Untergrundbahn. (Paderborn); Literarische Texte ah Modelle abstrakter Strukturen. (Hamburg); Zur Struktur von Borcherts Gesamtwerk. (Regensburg) BERNÁTH Árpád docens, Magdeburg, Magyar-NDK vegyes bizottság ülése, 5 nap, 1988. január, konferencia. KOCZISZKY Éva adjunktus, Kassel, Hölderlin-Társaság, 4 nap, 1988. május, konferencia. Hölderlin und die Antiké. BERNÁTH Árpádné tanársegéd, Greifswald, Egyetem, 5 nap, 1988. május, cserekapcsolat. Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék Bálint tanszékvezető docens, Oregon, Egyetem, 1 hónap, 1 9 8 8 . május, cserekapcsolat. KENESEI István docens, Deleware, Egyetem, 1 év, 1 9 8 7 . szeptember-1988. augusztus, vendégoktató. BÓDIS Klára adjunktus, Oregon, Egyetem, 1 hónap, 1 9 8 8 . május, cserekapcsolat. BOLLOBÁS Enikő adjunktus, Nyugat-Berlin, EAAS, 5 nap, 1988. március, konferencia. FABINY Tibor adjunktus, Stratford, Shakespeare Intézet, 5 nap, 1988. augusztus, konferencia. NÓVÁK György adjunktus, Nyugat-Berlin, EAAS, 5 nap, 1988. március, konferencia. RESCH Béláné adjunktus, Nyugat-Berlin, EAAS, 5 nap, 1988. március, konferencia. _ _ _ Dubrovnik, Inter-University Center, 7 nap, 1988. május, konferencia. Matemity in the Gottlic tales by American women writers.

ROZSNYAI

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék Éva adjunktus,. Dubrovnik, Inter-University Center, 8 nap, 1988. május, konferencia. Une lecture possible de Lamiel. Párizs, Egyetem, 10 nap, 1988. június, rendezvény.

MARTONYI

132


Olasz Nyelvi és Irodalmi

Tanszék

Tamásné adjunktus, Róma, 3 hónap, 1988. április-június, ösztöndíj. FÁBIÁN Zsuzsanna adjunktus, Turku, Egyetem, 2 hét, 1 9 8 8 . május, meghívott előadó. 18 órás lexikológiai tanfolyam. VíGHÉva adjunktus, Róma, 3 hónap, 1988. április—június, ösztöndíj. BÉNYI

Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék H.

Imre egyetemi tanár, Udine, Egyetem, 5 nap, 1987. október, cserekapcsolat. Szófia, BTA, 2 nap, 1988. május, konferencia. BARÓTI Tibor adjunktus, Leningrád, Hercen Főiskola, 2 hónap, 1988. január — március, kísérőtanár. FERINCZ István adjunktus, Leningrád, Hercen Főiskola, 1 hét 1987. december, konferencia. KUGLER Katalin adjunktus, Leningrád, Hercen Főiskola, 1 hét, 1987. december, konferencia. LEPAHIN Valerij adjunktus, Párizs, Egyetem, 2 hét, 1988. január—február, meghívás. SZŐKE Katalin adjunktus, Gdansk, Egyetem, 1 hét, 1 9 8 7 . november, konferencia. VASSNÉBAGI Ibolya adjunktus, Újvidék, Egyetem, 1 hét, 1 9 8 7 . november, cserekapcsolat. KACZIBA Ágnes tanársegéd, Prága, Egyetem, 2 hónap, 1987. november—december, tanulmányút. TÓTH

TERMÉSZETTUDOMÁNYI

KAR

MATEMATIKUS TANSZÉKCSOPORT

Algebra és Számelmélet

Tanszék

Béla egyetemi tanár, Z. Sirava, Kassai Műszaki Egyetem, 9 nap, 1987. szeptember, rendezvény. Varieties generated by homogeneous algebras.

CSÁKÁNY

133


Béla egyetemi tanár, Brno, Egyetem, 4 nap, 1987. november, 200 éves jubileumi ünnepségen részvétel. Blagoevgrad, Egyetem, 5 nap, 1987. december, konferencia. USA, UCLA, 1 hónap, 1988. május, látogatás. Clones in universal algebra USLA. Ungvár, Egyetem, 5 nap, 1988. június, látogatás. BÁLIIOTNÉ SZENDREI Mária docen,s Lincoln, Univ. of Nebraska, 9 nap, 1987. október, rendezvény. On Birget-Rhodes expansion of groups. Embedding E-unitary regular semigroups into a semidirect product of a band by a gorup. Bécs, Egyetem, 7 nap, 1988. július, rendezvény. On bivarieties of orthodox semigroups II. CZÉDLI Gábor docens, Krems, Techn. Univ. Wien, 7 nap, 1988. augusztus, refidezvény. How are diamond identities implied in congruence varieties.

CSÁKÁNY

László docens, Z. Sirava, Kassai Műszaki Egyetem, 7 nap, 1987. szeptember, rendezvény. On minimal and maximal clones. Krems, Techn. Univ. Wien, 7 nap, 1988. augusztus, rendezvény. On the meet of maximal clones. SZENDREI Ágnes docens, Z. Sirava, Kassai Műszaki Egyetem, 7 nap, 1987. szeptember, rendezvény. Strictly simple algebras with trivial subalgebras. — - — Oberwolfach, Math. Forschungsinstitut, 7 nap, 1988. február. Strictly simple algebras and minimal varieties. Bécs, Techn. Univ. Wien, 2 nap, 1988. május, tanulmányút. - - — Karlovy Vary, Prágai Egyetem, 7 nap, 1988. augusztus, rendezvény. Simple subjective algebras having no proper subcdgebras. Krems, Techn. Univ. Wien, 7 nap, 1988. augusztus, rendezvény. Stictly simple algebras in which unary term operations form, a group. KLUKOVITS Lajos docens, Z. Sirava, Kassai Műszaki Egyetem, 7 nap, 1987. szeptember, konferencia. Ön the independence of regular identities in groupoids. SZÉKELY Zoltán tanársegéd, Krems, Techn. Univ. Wien, 7 nap, 1988. augusztus, rendezvény. On maximal clones of co-operations.

SZABÓ

134


Analízis Tanszék László egyetemi tanár, Göttigen, Egyetem, 5 nap, 1987. október, meghívás. A classical theorem of L. Fejér and its consequences. HATVANI László docens, Columbus (Ohio) Carbondale (Illinois), Egyetemek, 10 hét, 1988. április-május, meghívás és tanulmányút. Stability of the equilibrum of damped mechanical systems. (Columbus); Ljapunov junctionals for nonautortomous systems. (Carbondale) KÉRCHY László docens, Alsovice, CSTA, 9 nap, 1 9 8 8 . május, konferencia, On the spectra of contractions. NÉMETH József docens, Odessza, Egyetem, 3 hét, 1988. május, cserekapcsolat. Imbedding theorems and strong approximation. LEINDLER

Analtis Alkalmazásai Tanszék Sándor Egyetemi tanár, Párizs-Brest, Egyetem és École Normálé Supérieur Télécom. Bretagne, 10 nap, 1987. november, meghívás. The asymptotic distributions of trimmed sums. A probabilistic approach to the central problem of asymptotic distribution in probability. _ _ _ Oberwollfach, Math. Forschungsinst., 1 hét, 1987. december, konferencia. Simple estimators of the endpoint of a distribution. - - — Boston-Baltimore-Newark, Egyetemek, 3 hét, 1988. április, előadókörút. A probabilistic approach to the central problem of asymptotic distribution in probability. Estimating tail parameters. The asymptotic distribution of extreme sums. A probabilistic approach to infinitely divisible laws. The quantile transform method. Fourier analysis in statistics. How to get rid of Fourier analysis in probability? Berlin, Humboldt Egyetem, 1 hét, 1988. augusztus, rendezvény. — Prága, szimpózium, 5 nap, 1988. augusztus, rendezvény, Bootstrapping empirical functions. VERMES Domonkos adjunktus, Vancouver, Egyetem, 4 hónap, 1987. szeptember—december, vendégoktató. Seattle, Egyetem, 8 hónap, 1988. január—augusztus, vendégoktató. HORVÁTH Lajos tudományos munkatárs, Madison, Egyetem, 1 1 hónap, 1987. szeptember—július, vendégoktató.

CSÖRGŐ

135


Lajos tudományos munkatárs, Salt Lake City, Egyetem, nap, 1988. augusztus, vendégoktató.

HORVÁTH

1

hó-

Geometriai Tanszék Péter tanszékvezető docens, Leoben, Bányászati Egyetem, 7 nap, 1987. október, tanulmányút. _ _ _ Holzhahn, NDK Mat. Társ., 6 nap, 1988. április, rendezvény. Bewegungen der starren Körpern auf der hyperbplischen Ebene. - - — Moszkva, Népek Barátsága Egy., 9 nap 1988. május, tanulmányút. Tverdüe szisztemi tocsek. Seggan, Grazi Egyetem, 6 nap, 1988. május, rendezvény. Bewegungen der Punkt-Systemen, Gewebe-Geometrie. Erlangen, Egyetem, 9 nap, 1988. július, tanulmányút. FEHÉR László tanársegéd, Innsbruck, Egyetem, 6 nap, 1988. június, rendezvény. Dynamical symmetry.

NAGY

Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék Vilmos egyetemi tanár, Tampa, Floridai Egyetem, 9 hónap, 1 9 8 7 . augusztus — 1988. május, vendégprofesszor, Lectures on approximation theory. (10 előadás) KRISZTIN Tibor adjunktus, Prága, mat. versenyre kísérő, 3 nap, 1 9 8 8 . június, rendezvény.

TOTIK

Számítástudományi Tanszék Ferenc egyetemi tanár, Ulm, Egyetem, 1 hét, 1 9 8 7 . szeptember, rendezvény. The integrability and L-convergence of trigonometric series. ÉSIK Zoltán docens, Magdeburg, Tech. Univ., 5 nap, 1988. május, rendezvény. Hoare-Floyd logic of iteration theories. - - - Turku-Tampere, Egyetem, 10 nap, 1988. július, cserekapcsolat. Compositions of automata. BARTHA Miklós adjunktus, Oxford, Egyetem, 6 hónap, 1988. április-szeptember, tanulmányút. HORVÁTH Gyula adjunktus, Magdeburg, Techn. Univ., 5 nap, 1988. május, rendezvény, On state grammars. MÓRICZ

136


János adjunktus, Tampere, Egyetem, 5 nap, 1988. július, rendezvény. BARTALOS István tanársegéd, Varsó, Int. Banach Center, 10 nap, 1988. április, rendezvény. On the rank-one modification of the LU and LDL1 factorizations.

VIRÁGH

FIZIKUS TANSZÉKCSOPORT

Elméleti Fizikai Tanszék VASS

Imre adjunktus, Padova, Egyetem, 9 nap, 1987. szeptember, kongresszus.

Kísérleti Fizikai Tanszék László docens, Drezda, 5 nap, 1987. szeptember, előadás tartása. Turku, Egyetem, 7 nap, 1987. szeptember, előadás tartása. Moszkva, IOFAN, 7 nap, 1987. december, egyezményes cserekeret. Moszkva, 7 nap, 1988. május, konzultáció. Zürich, 5 nap, 1988, augusztus, előadás tartása. Bukarest, 6 nap, 1988. augusztus, konferencia. HEBLING János adjunktus, Stuttgart, 1 év, 1988. január 1-től, tanulmányút. KLEBNICZKI József adjunktus, Moszkva, 1 hét, 1987. október, tanulmányút. MOLNÁR Miklós adjunktus, Moszkva, 7 nap, 1987. december, tanulmányút. Greifswald, 7 nap, 1988. augusztus, tanulmányút. MOGYORÓSI Péter tanársegéd, Strasbourg, 3 nap, 1 9 8 8 . június, konferencia. RÁKSI Ferenc tanársegéd, Göttingen, Egyetem, 3 hónap, 1987. július—szeptember, tanulmányút. SIMON Péter tanársegéd, Göttingen, 1 év 1988. júniustól, tanulmányút. VAJTAI Róbert tanársegéd, Moszkva, 1 hét, 1987. december, konzultáció.

NÁNAI

137


MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport BOR Zsolt tudományos tanácsadó, Göttingen, Max-Planck Inst., 1 év, 1987. május 1 -1988. április 30., tanulmányút - - - Göttingen, Max-Planck Inst., 2 hónap, 1988. május-június, tanulmányút. RÁCZ Béla tudományos főmunkatárs, Göttingen, Max-Planck Inst., 1 év, 1988. júniustól, tanulmányút. SZATMÁRI Sándor tudományos főmunkatárs, Göttingen, Max-Planck Inst., 9 hónap, 1 9 8 7 . október - 1 9 8 8 . május, tanulmányút. SZÖRÉNYI Tamás tudományos főmunkatárs, 5 nap, 1 9 8 7 . szeptember, előadás tartása. Linz, 1 hónap, 1987. október, egyéni meghívás. Moszkva, IOFAN, 1 hét, 1987. december, egyezményes cserekeret. Moszkva, 1 hét, 1988. május, konzultáció. Bukarest, 6 nap, 1988. augusztus, konferencia. KÉMIAI TANSZÉKCSOPORT Alkalmazott Kémiai Tanszék Pál egetemi tanár, Tbiliszi, Egyetem, 1 0 nap, 1 9 8 7 . szeptember, meghívás. The kinetics of phosgene formation. HALÁSZ János docens, Lexington, Egyetem, 1 5 hónap, 1 9 8 6 . november - 1 9 8 8 . január, tanulmányút. KJRICSI Imre docens, Nieuwport, ISERMONDE, 5 nap, 1 9 8 7 . szeptember, konferencia. Formation of alkenyltype carbocations... VARGA Károly docens, Greifswald, Egyetem, 5 nap, 1 9 8 8 . június, doktori védésen opponens. MARSI István tudományos segédmunkatárs, Sonnenberg, Sonnenberg Nemzetközi Munkakör, 12 nap, 1988. június, nyelvtanfolyam.

FEJES

Általános és Fizikai Kémiai Tanszék István egyetemi tanár, Boston, Egyetem, 1 0 hét, 1 9 8 8 . június-augusztus, tanulmányút. An algorithm for the design of propagating acidity front. (Szirovicza L. társszerző); Stochastic be-

NAGYPÁL

138


havior and stirring rate effect in the chlorote-iodide reaction. (Poszter, társszerző; Epstein I.); Propagating Co(III) front in the 02 - Co(OAc)2 - benzaldehyde system. (Poszter, társszerző: Boga E. és Peintier G.); Mixing-effect in a BZ-reaction and in photochemistry. (Poszter, társszerző: Szirovicza L.) NAGYPÁL István egyetemi tanár, Freibourg, Egyetem, 3 hét, 1 9 8 8 . augusztus, előadókörút. Fluctuation induced chemical reactions. (Bázel és Lausanne); General characterization of complex equilibrium systems; Experimental methods for the determination of stability; Computational methods for the evaluation of experimental data; Factors influencing and determining the stability constants. NÓVÁK Mihály docens, Turku, Egyetem, 7 nap, 1 9 8 8 . június, cserekapcsolat. SERES László docens, Swansea, Egyetem, 5 nap, 1988. július, kongresszus. Cross-combination ratios of methyl and C4 — C 6 aliphatic hydrocarbon radicals. PLÁNKÁNÉ SZABÓ Terézia adjunktus, Poznan, L T A , 8 nap, 1 9 8 8 . augusztus, kongresszus. E.S.R. study of copper(II) complexes of gly-x and x-gly dipeptides and related tripeptides in aqueous solutions. (Poszter) VISY Csaba adjunktus, Moszkva, SZUTA, 13 nap, 1987. november, akadémiák együttműködése. Turku, Egyetem, 5 hónap, 1988. augusztustól, tanulmányút. BOA János tanársegéd, Scenectady (USA), 1 év, 1987. szeptember 1988. augusztus, munkavállalás. KÖRTVÉLYESI Tamás tanársegéd, Freiburg, Egyetem, 1 év, 1987. október — 1988. szeptember, tanulmányút. Struktur, Spannungsenergie und thermische Stabilität von meso-1, 2-dill-cyclohexen-l-yli-l,2-dialkylethanen. Kolloidkémiai Tanszék Ferenc egyetemi tanár, Graz, Kolloid-Gesellschaft, 3 nap, 1 9 8 7 . szeptember, rendezvény. Adsorption on and swelling of organophilic clays. CSÁKINÉ TOMBÁCZ Etelka docens, Prága, C S T A , 5 nap, 1988. augusztus, rendezvény. Effect of pH and electrolyte concentration on aggregation ofhumic substances. (Poszter)

SZÁNTÓ

139


Imre docens, Prága, IUPAC, 5 nap, 1988. augusztus, rendezvény. The effect of surface modification on thermodynamical properties of the adsorption layer at S/L interfaces. San Benedetto, 10th Europ. Conf. Chemistry of Surfaces, 5 nap, 1988. május, rendezvény. The structure of the adsorption layer on hydrophobic silicate surface in organic binary liquid mixtures. KIRÁLY Zoltán tudományos segédmunkatárs, Prága, IUPAC, 5 nap, 1988. augusztus. Microcalorimetric study of the adsorption of normal C4 Cb alcohols from water on homogeneous and heterogeneous carbon surfaces.

DÉKÁNY

Szilárdtest és Radiokémiai Tanszék. Reakciókinetikai Kutatócsoport Frigyes Egyetemi tanár, Garmisch-Partenkirchen, 1 hét, 1 9 8 7 . szeptember, rendezvény. Effect of NO on the CO-induced disruption of Rhodium Crystallites. Austin, Univ. of Texas, 10 hónap, 1988. júniustól, tanulmányút. BÁNSÁGI Tamás tudományos főmunkatárs, Alma Ata, 6 nap, 1988. május, rendezvény. ERDŐHELYI András tudományos főmunkatárs, Herbemount, 1 0 nap, 1 9 8 7 . október, szimpózium. Oxidation of ethane on supported vanadium catalysts. KISS János tudományos főmunkatárs, Herbemount, 1 0 nap, 1 9 8 7 . október, szimpózium. C02 adsorption on Rh single crystal. BERKÓ András tudományos munkatárs, Jülich, Kernforschungsanlage, 1 év, 1988. májustól, tanulmányút. BUGYI László tudományos munkatárs, Nyugat-Berlin, Fritz-Haber Inst., 3 hónap, 1987. november -1988. január, tanulmányút.

SOLYMOSI

Szerves Kémiai Tanszék József docens, Moszkva, S Z U T A , 2 év, 1987. februártól, tanulmányút. GÖNDÖS György docens, Nancy, IUPAC, 8 nap, 1988. július, rendezvény. Asymmetric hydrogenation of estrone and estrone-3-methyl ether. MOLNÁR Árpád docens, Poitiers, FTA, 4 nap, 1988. március, rendezvény Pinacol rearrangement on zeolites. NOTHEISZ Ferenc docens, Carbondale, Egyetem, 3 hónap, 1987. szeptember-november, tanulmányút.

APJOK

140


Ferenc docens, Bechyne, CSTA, 6 nap, 1988. június, rendezvény. Characterization of catalyst surfaces using methyloxirana as a probe molecules. VINCZE Irén docens, Sonnenberg, Sonnenberg Nemzetközi Centrum, 2 hét, 1988. június, tanulmányút. MESKÓ Eszter adjunktus, Ramat-Gan (Izrael), Egyetem, 1 2 hónap, 1 9 8 6 . november — 1 9 8 7 . október, tanulmányút. CZOMBOS József adjunktus, Bechyne, C S T A , 6 nap, 1988. július, rendezvény. Catalytic reaction of stereoisomeric 1,3-dioxacyclo-alkananes. GERA Lajos adjunktus, Dencer, Egyetem, 2 év, 1987. májustól, tanulmányút. GREGUSNÉ ZSIGMOND Ágnes adjunktus, Bechyne, C S T A 6 nap, 1 9 8 8 . június, rendezvény. Characterization of catalyst surfaces using methyloxirane as a probe molecules. St. Louis - Calgary, Egyetemek, 25 nap, 1988. július, tanulmányút. Active site titration on Pt and Pd with CS2. (Calgary) HACKLER László adjunktus, Pec Pod Snezkou, CSTA 8 nap, 1 9 8 7 . október, rendezvény. New syntheisis of steroidal tetrahydrooxazin-2-ones. SZABÓ József adjunktus, Pardubice, C S T A , 5 nap, 1987. szeptember, rendezvény. Preparation and properties of some hydroquinone derivatives. PÁLINKÓ István tanársegéd, Bechyne, C S T A , 6 nap, 1 9 8 8 . június, rendezvény. Ring-opening of alkyl-substituted cyclopropanes in the presence of hydrogen on copper. SCHNEIDER Gyula tudományos főmunkatárs, Pec Pod Snezkou, C S T A , 8 nap, 1987. október, rendezvény. New sysnthesis of steroidal tetrahydrooxazin-2-ones. SÁRKÁNY János tudományos munkatárs, Bechyne, C S T A 6 nap, 1988. június, rendezvény. Effect of O-containing compounds on CO adsorbed on Pt/SiO2. An IR study. SZENDI Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs, Carbondale, Egyetem, 19 hónap, 1987. májustól, tanulmányút. Kiss János tanszéki munkatárs, Bechyne, CSTA 6 nap, 1988. június, rendezvény. Isomerizing activity of copper on silica catalyst prepared by ion-exchange. NOTHEISZ

141


Attila tanszéki munkatárs, Pardubice, CSTA, 5 nap, 1987, szeptember, rendezvény. Preparation and properties of some hydroquinonine derivatives. KIRÁLYNÉ MASTALIR Ágnes tudományos ösztöndíjas, Greifswald, Egyetem, 6 nap, 1988. május, cserekapcsolat. LŐKÖS Magdolna tudományos öszöndíjas, Göttingen, Egyetem, 1 9 hó, 1987. májustól, tanulmányút. WÖLFLING János tudományos ösztöndíjas, Göttingen, Egyetem, 3 hónap, 1987. szeptember—november, tanulmányút. Jena, Egyetem, 15 nap, 1988. augusztus, tanulmányút.

ZOLTAI

Szervetlen és Anlitikai Kémiai Tanszék Kálmán egyetemi tanár, Párizs, 1 hét, 1 9 8 7 . szeptember, konnferencia. The use of Mössbauer spectroscopy in the analytical study of antimony and europium compounds. - - - Bangkok-Tokió, Oldatkémiai Eurázsia konferencia, 21 nap, 1988. január, konferencia. The role of Mössbauer spectroscopy in solution chemistry. (Bangkok); Mössbauer spectroscopy of liquid electrolyte solution trapped in suitable carriers. (Tokió) Norwich-Cardiff-Oxford-London, Egyetemek, 2 hét, 1988. május, meghívás. GAIZER Ferenc docens, Porto, Portugál Kémiai Társaság, 6 nap, 1 9 8 8 . augusztus, rendezvény. Poszter. PÉTER Antal docens, Odessza, Egyetem, 1 0 nap, 1 9 8 8 . május, rendezvény. HORVÁTH István adjunktus, Odessza, Egyetem 6 nap, 1987. szeptember, cserekapcsolat. JÁKY Károly adjunktus, Greifswald, Egyetem, 5 nap, 1987. szeptember, cserekapcsolat. NAGY László adjunktus, Porto, Portugál Kémiai Társaság, 6 nap, 1 9 8 8 . augusztus, rendezvény. Poszter. VERES Sándor adjunktus, Sonnenberg, Int. Arbeitskreis Sonnenberg, 1 3 nap, 1988. június, tanulmányút. VÉBER Margit tudományos munaktárs, Porto, Portugál Kémiai Társaság, 6 nap, 1988. augusztus, rendezvény. Poszter.

BURGER

142


BIOLÓGUS TANSZÉKCSOPORT

Álattani Tanszék István egyetemi tanár, Újvidék, TISCIA ankét, 4 nap, 1987. október, kongresszus. Effect of combined copper sulphate and methidation treatment on the liver tissue of carp. FEKETE Éva docens, Göttingen, Egyetem, 6 hónap, 1988. január-június, ösztöndíj. GALLÉ László docens, Ceske Budejovice, CSTA, 5 nap, 1988. május, rendezvény. Indication of environmental heteromoiphy and habitat fragmentation by invertebrate communities in grasslands. GYÖRFFY György adjunktus, Torino, Auchenorrhyncha találkozó, 5 nap, 1987. szeptember, rendezvény. Secondary succession of Auchneorrhyncha communities. Short term structural changes of Auchenorrhyncha communities on sandy grassland. Ceske Budejovice, CSTA, 5 nap, 1988. május, rendezvény. HALASY Katalin adjunktus, Oxford, M R C Anatomical Neuropharmacology Unit, 4 hónap, 1988. április-július, tanulmányút. Immunocytochemical study of the hippocampal commissural connection. HORNUNG Erzsébet adjunktus, Sonnenberg, Int. Centre, 2 hét, 1988. június, tanulmányút. Ceske Budejovice, CSTA, 5 nap, 1988. május, rendezvény. GÁBRIEL Róbert tanársegéd, Jena, Egyetem, 1 hónap, 1988. augusztus, kiküldetés. Innervation of frog stomach: histochemical and ultrastructural aspects. GÁL Dániel tanársegéd, Újvidék, TISCIA ankét, 4 nap, 1987. október, kongresszus. The zooplankton of the biocenosis of Lake Sulymos located at Lakitelek, in the year 1986. BENEDECZKY

Biofizikai Tanszék László egyetemi tanár, Padova, Egyetem, 5 nap, 1987. szeptember, rendezévny. A polarizált lumineszcencia orvosi és biológiai alkalmazása. MARÓTI Péter docens, Urbana, Egyetem, 1 év, 1 9 8 7 . decembertől, tanulmányút.

SZALAY

143


Gábor adjunktus, Padova, Egyetem, 3 nap, 1 9 8 7 . november, meghívás. The ultra high frequency frequency-domain fluorimetry and its application in protein dynamics. Baltimore, Egyetem, 1 év, 1987. decembertől, tanulmányút. RINGLER András adjunktus, Göttingen, Egyetem, 5 nap, 1988. április, cserekapcsolat. Ps-2 késleltetett fluoreszcenciája. TOMBÁCZ Erzsébet adjunktus, Padova, Egyetem, 5 nap, 1987. szeptember, rendezvény. VÁRKONYI Zoltánné adjunktus, Washington, Egyetem, 1 8 hónap, 1987. augusztustól, tanulmányút. LACZKÓ

Biokémiai Tanszék János tanszékvezető docens, Tokió, Japanese Nat. Comm. of Int. Union of Biol. Sciences, 16 nap, 1987. november, szimpózium. The effects of methidation, paraquat and CuSOi, singly or in combination on the acetylcholinesterase activity of carp. Prága, CSTA, 5 nap, 1988. július, kongresszus. Effect of pesticides on the cholinergic system of fish. LEHÓCZKI Endréné docens, Smolenice, CSTA, 5 nap, 1 9 8 8 . május, konferencia. Application of immobilized lactate dehydrogenase for the detemination of pyruvic and lactit acids in biological samples. Prága, CSTA, 5 nap, 1988. július, kongresszus. Preparation and characterisation of immobilized alcohol dehydrogenase covalently bound to different supports. ÁBRAHAM Tamásné adjunktus, Berlin-Buch, NDK Tud. Akadémia, 7 nap, 1987. november, tanulmányút. Párizs, Inst. Pasteur, 6 nap, 1988. július, szimpózium. Properties and practical application of aldolase and triosephosphate isomerase attached to an inorgic carrier. Kiss Jánosné adjunktus, Prága, CSTA, 5 nap, 1988. július, kongresszus. The purification of ChaTfrom brain of carp. (Cyprinus carpio L.) TÓTH Lajos tanársegéd, Prága, C S T A , 5 nap, 1988. július, kongresszus. Comparative characterisation of solution and immobilized GAPD. KOTORMÁN Márta tudományos segédmunkatárs, Prága, CSTA, 5 nap, 1988. július, kongresszus. Preparation and characterisation of immobilized alcohol dehydrogenase covalently bound to different supports.

NEMCSÓK

144


SZABÓ

András aspiráns, Göteborg, Egyetem, 12 nap, 1988. június, kongresszus. Characterisation of the M\ (cortical) type of muscarinic cholinerg receptors in the brain of'the carp (Cyprinus carpio L.); Correlation between feeding behavior and cholinergic activity in teleostfish.

Embertani Tanszék Gyula egyetemi tanár, Ulm, Egytem, 1 2 nap, 1 9 8 7 . október, vendégoktató. Historische anthropologische Forschungen in Szeged. Die Ergebnisse der Menarche-Forschungen in Ungarn (1981 -1984). - — - Reinhardsbrunn, Biol. Ges., 5 nap, 1987. november, rendezvény. Anomalies of human vertebrae (Szalai Ferenccel közösen); Der Einfluss von Umweltfaktoren auf das Menarche-Alter derMadchen. MARCSIK Antónia docens, Antwerpen, Egyetem, 1 hét, 1 9 8 7 . szeptember, rendezvény. Palatinal groove formations on the upper incisors. (Kocsis Gáborral közösen.) Zágráb, Egyetem, 8 nap, 1988. július, rendezvény. Analysis of sex and side dimor phic non-metric traits. (M. Finnegan-nel közösen.); Two developmental anomalies of the teeth and secondary pathosis caused by them. (Kocsis Gáborral közösen.) SZALAI Ferenc tanársegéd, Reinhardsbrunn, Biol. Ges., 5 nap, 1987. november, rendezvény. (L. Farkas Gyula.) FARKAS

Genetikai Tanszék László egyetemi tanár, Salamanca, E M B O , 1 hét, 1988. július, konferencia. On the specificity of 16-3 repressor. Cold Spring Harbor (USA), Cold Spr. Harb. Lab., 10 nap, 1988. augusztus, konferencia. On the specificity of 16-3 repressor. DALLMANN Géza adjunktus, Toronto, Kutatóközpont, 1 hét, 1 9 8 8 . augusztus, kongresszus. Poszter. D O R O A I László adjunktus, Toronto, Kutatóközpont, 1 hét, 1988. augusztus, kongresszus. Poszter.

OROSZ

145


Mikrobiológiai Tanszék Lajos egyetemi tanár, Zürich, Műszaki Egyetem, 1 év, 1987. szeptember-1988. augusztus, vendégoktató. Frankfurt, Hoechst AG, 1 hét, 1988. július, szakértői munka. KEVEI Ferenc docens, Nottingham - Birmingham, Egyetem, 2 hét, 1987. március, cserekapcsolat. Frankfurt, Hoechst AG, 1 hét, 1988. július, szakértői munka. KUCSERA Judit adjunktus, Frankfurt, Hoechst AG, 1 hét, 1988 július, szakértői munka. MINK Mátyás tudományos munkatárs, Greifswald, Egyetem, 1 hét, 1988. június, cserekapcsolat. Göttingen-Graz, Max-Planck Inst. és Műegyetem, Graz, 2 hónap, 1987. szeptember-október, tanulmányút. High-frequency transformation of yeasts. VARGA János tudományos segédmunkatárs, Birmingham, Egyetem, 6 hónap, 1988. április-szeptember, tanulmányút. FERENCZY

Növényélettani Tanszék Ferenc egyetemi tanár, Várna, B TA , 5 nap, 1 9 8 7 . október, konferencia. Nutrient uptake of plants under different enviromental stress conditions. _ _ _ Bécs, Forschungszentrum Seibersdorf és IAEA 5 nap, 1988. augusztus, konferencia. Potassium and sulfate uptake of wheat and cucumber roots stressed with nitrogen and sulfate salts. SZABÓ Margit adjunktus, Odessza, Egyetem, 2 hét, 1988. július, terepgyakorlat vezetése.

ZSOLDOS

Növénytani Tanszék Sándor tanszékvezető docens, Újvidék, Egyetem, 3 nap, 1987. október, cserekapcsolat. Udine, Egyetem, 6 nap, 1988. április, cserekapcsolat. - - - Liptovsky Hradok, Bot. konf., 5 nap, 1988. augusztus, rendezvény. BODROGKÖZY György docens, Újvidék, Egyetem, 3 nap, 1987. október, rendezvény. GULYÁS

146


Miklós docens, Turku, Egyetem, 5 nap, 1987. szeptember, cserekapcsolat. Bécs, IGCP, 5 nap, 1988. január, rendezvény. Problems ofpalynostratigraphic zonation in Middle-Europe. Zeist (Hollandia), 5 nap, 1988. április, rendezvény. Stratigraphic importance of early angiosperm pollen grains in the Hung. Mid-Cretaceous. MARÓTJ Imre docens, Várna, B T A , 5 nap, 1 9 8 7 . október, rendezvény. Effects of nitrate supply on red pepper (C.a.L.) varieties, ¡ntraspeciflc differences in the photosynthetic performance of leaves. Újvidék, Egyetem, 5 nap, 1988. július, szimpózium. Genotypic d i f f . in the photosynthetic activity and chloroplast ultrastructure of sunflower leaves. KÖRMÖCZI László adjunktus, Torino, Akadémia, 5 nap, 1 9 8 7 . szeptember, rendezvény. Secondary succession of Auchenorrhyncha communities. Short term structural changes of Auchenorrhyncha communities on sandy grasslands. - - - Czeske Budejovice, CSTA 5 nap, 1988. május, rendezvény. Indication of environmental heteromorphy and habitat fragmentation by invertebrate communities in grasslands. Lodz, Egyetem, 5 nap, 1988. június, tanulmányút. Bécs, 4 nap, 1988. július, rendezvény, Successional processes in a sandy grassland. (Poszter.) MARÓTI Imréné adjunktus, Várna, B T A 5 nap, 1 9 8 7 . október, szimpózium. Intraspecific differences in the photosynthetic petf. of leaves. Újvidék, Egyetem, 5 nap, 1988. július, cserekapcsolat. KEDVES Miklós tudományos tanácsadó, Bordeaux, 5 nap, 1 9 8 7 . szeptember, konferencia. Alteractions assotiation sporo-pollinques prequaternaires 25 dus aprés le premier traitement du sédiment. Reading, Royal Society, 4 nap, 1988. március, szimpózium. Evolution, sustenatics and fossil history of the Hamamelidae. Barcelona, Egyetem, 3 nap, 1988. március, tanulmányút. LASKAY Gábor tudományos főmunkatárs, Manchester, Christie Hospital, 2 hónap, 1988. április-május tanulmányút. Peruggia, Nemzetközi Konf., 8 nap, 1988. június, rendezvény. Poszter. Prága, XIV. Nemz. Biokém. Konf., 6 nap, 1988. június, rendezvény. Poszter.

JUHÁSZ

147


Endre tudományos főmunkatárs, Brighton, Angol Növényvéd. vándorgyűlés, 5 nap, 1987. november,rendezvény. Poszter. - - - Bad-Honef, Nemz. Symp., 7 nap, 1988. június, rendezvény. Paraquat rezisztencia vizsgálata fluoreszcencia indukció segítségével. A késleltetett fluoreszcencia alkalmazása a paraquát rezisztencia kimutatásában. TAKÁCS Edit tudományos munkatárs, Várna, 5 nap, 1987. október, szimpózium. (L. Maróti Imrénél.) LEHOCZKI

Összehasonlító Élettani Tanszék Ottó egyetemi tanár, Göttingen, Zentrum Anatomie, 3 hónap, projekt kidolgozása. BÁRÁNYI Attila adjunktus, Los Angeles, UCLA Medical Center, 1 év, 1987. szeptember-1988. augusztus, munkavállalás. SZENTE Magdolna adjunktus, Los Angeles, UCLA Medical Center, 1 év, 1987. szeptember -1988. augusztus, munkavállalás. TOLDI József adjunktus, Göttingen, Zentrum Anatomie, 7 hónap, 1988. február—augusztus, projekt kidolgozás. SCHULZ, Horst szerződéses adjunktus, Göttingen, Zentrum Anatomie, 1 hónap, 1988. június, tanulmányút. Untersuchung des Verhaltens von genetisch Alkohol-preferenten Ratten. Zur Interpretation von Gedöchtnisversuchen bei Ratten auf der Basis eines „one-trial" Gedachtnismodells. FEHÉR

FÖLDTANI TANSZÉKCSOPORT Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék Tibor egyetemi tanár, Dubrovnik, Intern. Geol. Corr. Progr., 9 nap, 1987. október, IGCP konferencia.

SZEDERKÉNYI

Földtani és Őslénytani Tanszék Béla egyetemi tanár, Göttingen, Egyetem, 6 nap, 1987. október, cserekapcsolat.

MOLNÁR

148


FÖLDRAJZI TANSZÉKCSOPORT

Gazdasági Földrajzi Tanszék Gyuláné docens, Odessza, Egyetem, 14 nap, 1988. július, cserekapcsolat. MÉSZÁROS Rezső docens, Regensburg, Egyetem 5 nap, 1988. február, cserekapcsolat. Tendency in Hungarian economic geography.

ABONYI

Természeti Földrajzi Tanszék László egyetemi tanár, Ljubljana, IGU, 4 nap, 1987. szeptember, szimpózium. Brno, 2 hét, 1988. július, terepgyakorlat vezetése. KEVEI Ferencné docens, Ljubljana, IGU, 4 nap, 1987. szeptember, szimpózium. Man's impact in karst areas of Hungary. Comparative karstic soil researches in the Bükk Mountain and on the Aggtelek karsts, Hungary. St. Andreasberg (BRD), Sonnenberg Munkakör, 1 hónap, 1988. június, konferencia. Brno, 2 hét, 1988. július, terepgyakorlat vezetése. MEZŐSI Gábor docens, Trier, Egyetem, 1 év, 1987. júliustól, ösztöndíj.

JAKUCS

149


XVII. A H A L L G A T Ó K N A K J U T T A T O T T

K E D V E Z M É N Y E K

A felhasznált összeg részletezése jogcímenként Az 1987. év során a nappali tagozatos hallgatók ösztöndíjára és szociális támogatására felhasznált összeg: tanulmányi ösztöndíj szociális támogatás Egy hallgatóra jutó átlagos támogatás Általános tanulmányi ösztöndíj Költségvetés terhére engedélyezett társadalmi ösztöndíj Népköztársasági ösztöndíj Szakmai gyakorlatos ösztöndíj Rendszeres pénzbeli támogatás Diákotthoni étkeztetés Kedvezményes ebéd és vacsora Rendkívüli segély Tanulmányutak Kulturális szolgáltatás Hallgatói sportolásra Ösztöndíj kiegészítésre Ipari tanulók ösztöndíja

44 042 000 12 562 000 14 435 000 18 500 10 531 000

Ft Ft Ft Ft Ft

1 017 000 Ft 1 015 000 Ft 748 000 Ft 13 175 000 Ft 5 746 000 Ft 5 746 000 Ft 504 000 Ft 96 000 Ft 126 000 Ft 182 000 Ft 8 000 Ft 24 000 Ft

151


XVIII. K O L L É G I U M O K

Eötvös Loránd Kollégium Létszám: 44 fő Igazgató: Dr. Hatvani László Kollégiumi tanár: Dr. Kertai Györgyné. Házaspári Kollégium Létszám: 32 fő Móra Ferenc Kollégium Létszám: 320 fő Igazgató: Dr. Vörös Lászlóné Kollégiumi tanár: Erdélyi Ágnes Senior: Erdélyi Eszter, Varga Marianna. Hermán Ottó Kollégium Létszám: 270 fő Igazgató: Megyeri Árpádné. Kollégiumi tanár: Vargáné Kőszegi Tímea. . Károlyi Mihály Kollégium Létszám: 326 fő Igazgató: Kériné Nagy Zsuzsanna. Igazgató helyettes: Varga Ferenc. Nevelőtanárok: Böröcz Ildikó, Csányiné Garai Aranka, Hídvégi Anna, Roboz István. Seniorok: Kiss Judit, Lukács Zoltán, Papházi Tibor, Peisztler Gábor. 153


1.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

9. 10.

11. 12.

13.

1. 2.

3. 4. 5.

6.


XIX NÉPKÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Gaál Zsolt III. évfolyam, Hadfi János V. évfolyam, Imre András III. évfolyam, Kovács Zsuzsanna III. évfolyam, Magyar György V. évfolyam, Mórocz István V. évfolyam, Nagy Katalin III. évfolyam, Sarka Attila IV. évfolyam, Szabados Edit IV. évfolyam, Talmácsi Éva III. évfolyam, Tomasovszki Csilla III. évfolyam, Tuska Mariann III. évfolyam, Zsólyomi Zsuzsanna IV évfolyam, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Csetkovits Csilla IV. éves magyar-történelem-magyar nyelvtörténeti speciális képzésű hallgató Csilics Éva IV. éves történelem-német szakos hallgató, Kertész Róbert IV. éves hallgató, történelem-régészet speciáliis képzésű Mészáros Róbert IV. éves magyar-történelem-filozófia szakos hallgató, Pikó András IV. éves történelem-Kelet-Európa története speciális képzésű hallgató, Sándor Klára IV. éves magyar-altajisztika-magyar nyelvtörténet speciális képzésű hallgató,

155


7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Anderle Enikő V. éves magyar-orosz-magyar nyelvtörténet speciális képzésű hallgató, Bagi Márta V. éves magyar-orosz szakos hallgató, Boncz Ferenc V. éves magyar-német-finnugor szakos hallgató, Cseh Julianna V. éves történeim-régészet speciális képzésű hallgató, Isztl László V. éves történeim-régészet speciális képzésű hallgató, Szabó Csilla V. éves magyar-orosz-magyar nyelvtörténet speciális képzésű hallgató, Szögi Andrea V. éves magyar-orosz-magyar nyelvtörténet speciális képzésű hallgató, TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

156

Csúri Piroska IV. éves matematika-angol szakos hallgató, Fazekas Andrea IV. éves biológia-kémia szakos hallgató, Gaizer Tamás IV. éves programozó matematika szakos hallgató, Gálosi Gabriella IV. éves biológia szakos hallgató, Giczi Zsolt IV. éves földrajz-történelem szakos hallgató, Gyarmati Teréz III. éves biológia-kémia szakos hallgató, Horváth Dezső II. éves vegyész szakos hallgató, Jagri Zoltán II. éves programozó matematika szakos hallgató, Janovics Ildikó IV. éves kémia-fizika szakos hallgató, Kádár Sándor III. éves vegyész szakos hallgató, Kalocsai Tibor II. éves programozó matematika szakos hallgató, Kereszt Attila III. éves biológus szakos hallgató, Keszei Balázs III. éves biológia-kémia szakos hallgató, Kiss Attila II. éves biológus szakos hallgató, László Zsuzsanna III. éves programozó matematika szakos hallgató, Magyar Judit IV. éves programozó matematika szakos hallgató, Mester László III. éves programozó matematika szakos hallgató, Papp Éva III. éves földrajz-történelem szakos hallgató, Rácz Lajos IV. éves földrajz-történelem szakos hallgató, Sipos László III. éves biológia-kémia szakos hallgató, Sófi József II. éves biológus szakos hallgató, Szegletes Zsolt III. éves vegyész szakos hallgató, Szemők Árpád III. éves matematikus szakos hallgató,


24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Timár Melinda III. éves vegyész szakos hallgató, Tóth Ágota II. éves vegyész szakos hallgató, Tóth István II. éves programozó matematika szakos hallgató, Varga Mária IV. éves vegyész szakos hallgató, Viharos László III. éves programozó matematika szakos hallgató, Wilhelm Márta IV. éves biológia-kémia szakos hallgató, Zsótér András II. éves kémia-nyelvész szakos hallgató.

157


XIX DIPLOMAT SZERZETTEK NÉVSORA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Név Anderle Enikő Arató Andrea Ábrahám Eszter Bagi Márta Balázs Edit Balogh József Baranyai Katalin Bánki Edina Bende Tibor Beöthy Ágnes Berényi Erzsébet Bogáthy Attila Boncz Ferenc

A szakdolgozat címe A Kazinczi-Kódex határozószói A pályaválasztás, a házasság és a válás megítélése a mai fiatalok körében. Szerb Antal - Utas és Holdvilág c. regényének elemzése. A személyiség meghasadása Dosztojevszkij regényeiben. A tranzitív és intranzitív igeviszony kifejezése a magyar és angol nyelvben. Menekülés vagy menekülés Az aspektus problémája az olasz igeidő és mód rendszerében. Brisz és Gleb, óorosz szentek az életírásokban Max Wéber bürokráciaelméletének elemzése. Apák, anyák, női kreativitás és Silvia Plakt Dévaványa gazdasága és társadalma Reflexiók Szent Ágoston akaratszabadság fogalmáról Peter Handke: Kaspar figurája és nyelve 159


Név Csák Éva Klára Cseh Julianna Cseh Mária Csekő Zsuzsanna Cservenák Valéria Deli Edit Dudás Andrea Dukát Judit Erney Andrea Égető Mária Farkasfalvi Ágnes Fekete Elvira Ferenczy Zsuzsanna Féth Gabriella Fodor Noémi

160

Név A szakdolgozat címe Német nyelvi segédkönyv-tervezet Csanádalberti-Pitvaros régészeti topográfiája József Attila reminiszcenciák Szilágyi Domokos költészetében. A köznapi német nyelv szókapcsolatai, fordulatai Dosztojevszkij pokoljárása. A költői erő forrásai Bronté költészetében és az „Üdvöltő szelek"-ben HódmezŐvásárhely-Szikáncs régészeti topográfiája és településtörténete Neoplatonikus eszmék megjelenése a XVI-XVII. sz. emblémagyűjteményekben. A gyermeki beszédfejlődés vizsgálata a szüléstől másféléves korig A „tegnap" nemzetkarakterológiája Polifónia és ismétlődés a zenében és az irodalomban A dél-alföldi németség a két világháború között A 101. év. - Motívumok Csáth Géza novellisztikájából Számneves frazeológizmusok jelentéstípusai Zaszima Sztrarec és Szergij atya


Név Fórián Judit Gaál Zsuzsanna Gombos Judit Katalin Gróf Szilvia Hajagos-Tóth Tibor Honti Mária Hoványi Sándor Huber László Illés Tímea Iszt László Jakus Ágnes Kálmán Ágnes Keresztes Csilla

Kerékgyártó Éva Kertész Anna Éva

Név A szakdolgozat címe A tranzitív és intranzitív igék néhány aspektusa a mai olasz nyelvben Az észt nyelv harmadik fokozatú igéi A tatáruralom hatása az orosz gazdaságra és társadalomra Shakespeare románcainak nőalakjai Az igéknek a maitól eltérő használata a Bécsi Kódexben Bibliai témák a mai lengyel és magyar irodalomban Az angol nyelv hatása a mai olasz nyelv szókincsére Politika és etika Platon filozófiájában A magyar főúri családok házasság- és birtokpolitikája Sárbogárd településtörténetetopográfiája Baudelaire, a század borzongásai Jelzős szerkezetek Tóth Árpád költészetében Tranzatív és intranzatív igék jelentésbeli eltérésének vizsgálata magyar és angol nyelvben Adalék Oláh Gábor életművének értelmezéséhez (Oláh Gábor és Juhász Gyula barátsága) Zsidó helyzetértékelés, cionista önmentés akció 1939 - 1 9 4 4

161


Név Khin Erzsébet Kiss Margit Klemencz Zsuzsanna Kollár Judit Komáromi Ildikó Korencsy Zsolt Korsós Mária Kovács Andrea Kovács Attila Kovács Gabriella Kovács Gyöngyi Kovács Hedvig Kovács Marian Latzkovics Miklós Lambert Cecília Lukács Judit Lukácsi Margit

162

Név A szakdolgozat címe Az

orosz nagyburzsoázia kialakulása és összetétele a XIX. század II. felében A Dreyfus-ügy Egyház és társadalom Itáliában a XII. és XIII. században Dráma és tanulmány Németh László életművében Mellékneves frazeológizmusok Nápoly története és kultúrája a Quattrocento második félévében Fantasztikum szerepe Bulgakov elbeszélésben Mallarmé esztétikája zeneközeiben Hugó Grotius legfontosabb eszméi „A háború és béke jogáról" c. műve alapján Juhász Gyula utosló évei A mainzi köztársaság Bródy Sándor — Királyidillek. A darabok elemzése színpadi életük kritikai visszhangjuk Kuba településszerkezete a XVIII. század közepén Závoczki György naplója és a hozzá kapcsolódó napló család A kievi Rusz társadalma a Ruszkaja Pravdában Füst Milán kisregényei a Nevetők c. műve tükrében Irodalom és antiirodalom Thomaso Laufolfi 60-as évekbeli prózájában


Név Machata Marianna Márkvár Hajnalka Nádori Helga Nemes Ágnes Németh Erika Németh Gabriella Nyiri Erzsébet Pajér Judit Pelek Róbert Podoski Eszter Polgár Györgyi Márta Pölös Andrea Puber Anikó Puskás Melinda Pusztai Gabriella Réti Attila Rubovszky Rita Samu Attila

A szakdolgozat címe A nő gazdasági-szociális helyzete és annak tükrőződése fizikai tulajdonságaiban Összehasonlító frazeológizmusok az orosz nyelvben Mészáros Lázár fővezérsége 1849. júniusában Szolidáris egységek a mai francia nyelvben Boszorkányság és démonológia Shakespeare színpadán A porosz-német kulturharc Osztrák kísérlet Pétervárad elfoglalására 1849 tavaszán Felkiáltó mondatok az oroszban és a magyarban Az osztrák fiatalok szociális helyzete továbbtanulási lehetősége és nyelvészete Anne Hébert költői világa a Királysírok c. kötet néhány versének elemzése alapján Önvád és öngyilkosság Csongrád régészeti topográfiája A Somogy megyei Andocs község nyelvjárásai A „Század" problémája Mandelstan költészetében 19211925. Chile külpolitikája 1970-1973 között Az ismeretlen Molière A fátyol, mint motívum értelmezése Az ovidiusi Narkisszosz-mítosz 163


Név Sándor Ilona Sári Erzsébet Sebestyén Anikó Simon Valéria Simon Veronika Mária Szabolcs Edit Szabó Anita Szabó Csilla Marianna Szebenyi Erika Szekeres Ágnes Székely Melinda Szitó Judit Szögi Andrea Tapozdi Csilla Tari Ágnes

164

A szakdolgozat címe Lev Tolsztoj és a keleti vallások A nő mint áldozat Jean Rhys' regényeiben Ellentétes nőtípusok a XIX. sz. angol irodalmában Szentenciák a munka, a lustaság és a pihenés témaköréből a finn és a magyar nyelvben Technika és világkép a Nyugat költőinek korai korszakában 1914-ig A katar eretnekség Dél-Franciaországban Emlékiratok az úri középosztály helyzetéről az 1920-as években A Bécsi Kódex egy fejezetének egy későbbi jelentésváltozást mutató szavai Jane Eyre és Széles Sarkasso tenger kék világa A diák és a püspök c. elbeszéléseinek összehasonlítása Sevillai Isidor és a nyugati gótok története Az „interlanguage" néhány aspektusa Az at/et és ás/és képzős főnevek a Müncheni Kódexben A normán hódítás és a fejlődés megváltozása Angliában A belga szürrealizmus, René Magritte művészete


A szakdolgozat címe

Név Tárí Irén Tomka Béla Tóth Rita Ujj Anna Újvári Edit Vincze Mária Virág Éva Tóthné Wolf Anna Zöld Anna Lovász (Dukic) Irena Chanthabouathong Theplamphone Damdinbazar Ariunceceg Salah Mehdi Ibrahim Najia Habibi

Coríppus 'Panegyrikus in laudem iustini Augusti minoris' elsőmásodik könyv A pesti magyar kereskedelmi bank története A halálmotívum értelmezése Rilke költészetében a filozófiai hátterének vizsgálata Martinovics Ignác filozófiai műve A gótikus katedrálisok Máriaikonográfiájának eszmetörténeti háttere A plurális formáinak egységesülése az orosz nyelvben Az alexandriai háború „A passzív század passzív gyermeke — Czopel Mihály" A 18 éves középiskolások nemi szociológiája Nyelvjárási szöveggyűjtemény három Mura-vidéki községből Újságnyelvi szövegek mondattani vizsgálata A- Za előljáró kifejezése és funkciója Solohov Emberi sors c. regénye alapján Az iraki nemzeti felszabadítási mozgalom története 1918 — 1958 Afganisztán a XX. század elején

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Matematika-fizika szak Biittner Klára

Nevezetes középértékek, egyenlőtlenségek 165


Név Boncz Elvira Frank Éva Heinrich Gabriella Herjeczki Erika Horváth Vera Kasziba Erika Kántor Mária Kiló Valéria Kürtös Zsuzsanna Laczkó Gyöngyi Lőrincz János Miletics Edit Molnár Mária Ország Viktória Pestality Anna Sasfalvi Ildikó Seres József Somogyi Emőke

166

A szakdolgozat címe Számelmélet a középiskolában Oszthatósági feladatok középiskolai szakkörön A XX. század nagy magyar fizikusai II. A XX. század nagy magyar fizikusai I. Klasszikus töltött részecske szóródása mágneses monopóluson Diophantikus egyenletek Fejezetek Euler Algebrájából Fejezetek az ókori Kína és India matematikájából Szabályos sokszögek Néhány fizikai és csillagászati paradoxon Játékok a fizikában, fizika a játékokban Szakköri feladatgyűjtemény Geometria a természetben: „szent gyökök" és az aranymetszés A vektorok alkalmazása a középiskolai matematika tanításában Diophantoszi egyeneletek A Pitagorasz tétel nyomában Elosztott visszacsatolású festéklézer impulzusok stabilitásának vizsgálata Síkbeli geometriai transzformációk a középiskolás tananyagban


Név Subicz Erika Tábi Gizella

Matematika-angol szak Csúri Piroska

Matematika-földrajz szak Gaál Gyöngyi Gellén Gabriella

Izsó Katalin

Lehmann Krisztina Palócz Erika Simon Erika Szabó Beáta

Szele Imre

Matematika-földrajz-számítástechnika Bottyán Zsolt Flachner Zsuzsanna

Név A szakdolgozat címe Néhány érdekes összetett feladat a hajítások témaköréből Döntésjátékok alkalmazása a középiskolai oktatási-nevelési folyamatban

Természetes nyelvek és attribútum nyelvtanok

Marcali néhány kisvárosi sajátossága Számelméleti problémák feldolgozása középiskolai matematika szakkörön A főváros szerkezetének kialakulása és a városrendezési tervek Szociálgeográfiai elemzés Újpalota példáján Bereg településföldrajza Dunaújváros településkörnyezetének vizsgálata A tengerszinti légnyomási mező néhány statisztikai jellemzője a Földön A Sághegy geomorfológiai értékelése szak A trópusi öv tengerszinti légnyomás anomáliáinak kapcsolata az ENSO-jelenséggel Lelystadt: Új város a polderen 167


Név Kiss Katalin Matus Ildikó Petró Zsuzsanna

Földrajz-történelem szak Beszeda Gáspár Csikász Lajos Giczi Zsolt Guba János Hajagos József Hornyák Csaba Kiss László Kiss Vendel Kispál László

Lázár Zoltán Löffler Tibor

168

Név A szakdolgozat címe Természeti földrajzi vizsgálatok a Gerecsevidék kistájcsoportján Az Őrség társadalmi- és gazdasági adottságai, változásai 1970 óta Szocialista városaink levegőszennyezettségének környezeti problémái

Magyarország medencealjzatának földtani fejlődéstörténete Öcsöd társadalomföldrajzi képe Szombathely elemi iskolái 1920 és 1945 között A szikhizmus kialakulása és függetlenségi törekvése Komárom vagy Szeged? Katonai elképzelések 1849 június végén és július elején A kárpátaljai akció, 1938 A német lengyel viszony alakulása 1939 márciusától a második világháború kitöréséig Kísérletek a hadászati kezdeményezés megradására 1849 nyarán Franciaország megtámadásának és kapitulációjának visszhangja egyes országok és helyi lapok tükrében A természeti földrajzi adottságok szerepe Kiskundorozsma fejlődése menetében Létező szocializmus és modernizációs elméletek


Név Németh Csaba Nóvák Szabolcs Rácz Lajos Rácz Ferenc Sántha László

.Szemenyei István Telek János

Földrajz-történelem-filozófia szak Arnóczky János Kózó Attila

Kémia-fizika szak Ambrus Katalin Annár Gyula

Név A szakdolgozat címe Bethlen Gábor külpolitikája uralkodása utolsó éveiben (16271629) Kistelek, mint kisváros Éghajlatingadozások a Kárpátmedencében 1490-1779 között A Tisza magyarországi szakaszának hidrogeográfiája Az 1941. december 7-én Pearl Harbour elleni japán támadás magyarországi sajtóvisszhangja. Városnövekedés és ingázás kapcsolata különös tekintettel Dunaújvárosra Az európai típusú fejlődés progresszív strukturálnak szerpe társadalmunk megújulásában. Az emberi tevékenység hatása az Alsó-Dunavölgy hidrogeográfiai viszonyaira Megjegyzések és adalékok a magyarországi németek kitelepítésének kérdéséhez

Alacsony szénülésfokú szenek huminsav tartalmának összehasonlító vizsgálata Univerzális program a III. éves fizika szakos hallgatók laboratóriumi gyakorlatához 169


Név Bakaity Béla Császár Ferenc Janovics Ildikó Patkás Anikó Remes Gábor Sós Katalin Wolford Mária

Biológia-kémia szak Ábrahám Edit Fazekas Andrea Just Zsuzsanna Kádár Ágnes Lengyel Zoltán

170

Név A szakdolgozat címe Kettőscsillagok apszisvonal vándorlása Mikroszámítógép alkalmazása a szervetlen és analitiikai kémia oktatásában Cink(II)-butanoátok előállítása és szerkezetvizsgálata Néhány dunántúli barnakőszéntelep minőségi sajátságai Fénykibocsátó diódák felhasználása fizikai kísérletekben Jelzett gázáramok detektálása mérési összeállítás Adszorpció és stabilitás organikus kőzegű pigmentszuszpenziókban

Paclobutrazollal kezelt bab növények IES-tartalmának és gyökérképzésének összefüggése A porc mátrix fehérje gén 5' végének restrikciós térképezése és szubklonozása A csigolyák rendellenességei két honfoglalás kori temető csontvázanyagában A kalciumellátás hatása különböző csíranövények növekedésére és káliumfelvételére An antioxidatív enzmrendszer szerepének vizsgálata halakban


Név A szakdolgozat címe

Név Nagy

László

Somogyi Ilona Szabó Piroska Wilhelm Márta

Matematikus szak Énekes Béla Nádor Péter Pluhár András Zahemszky Gábor Programtervező matematikus szak Barta Zóra Bartolák Ágnes Bártfalvi Gábor

Fazekas Zsuzsanna Gaizer Tamás

Az

antioxidativ enzimrendszer szerepének vizsgálata halakban Az auxin autotrófia kialakulás Nicotiana tabacum kallusz kultúrában A porc mátrix fehérje gén 5' végének restrikciós térképezése és szubklonozása A genetikailag alkohol-preferáló és nem preferáló patkányok viselkedésének vizsgálata

Gale transzformáltak és azok alkalmazása poli topok kombinatórikus vizsgálatában Számelméleti függvények vizsgálata Intervallumgráfok 32-bites processzor szimulálása személyi számítógépen

Szerves molekulák felismerése szintaktikus analízis módszerével A digitális jelfeldolgozás egyik alapfeladata Adatörgzítés során az adatok különböző szempontok relációk szerinti ellenőrzése, hibalisták készítése PSL implementáció Szakértőrendszerek 171


Név Gál János Juszt András Magyar Judit Moravcsik Ákos Nagy Marianna Papp Mónika Fernando Alvariz Insua Jorge Luis Segredo Perez

Fizikus szak Dani Tamás Farkas Gábor

Gingl Zoltán Kovács Ildikó Patai Szabó Sándor Szarka Árpád

172

A szakdolgozat címe Véges automaták kompozíciói Statisztikai programcsomag speciális adatbázison Szekvencia-összehasonlítási módszerek A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola hallgatói információs rendszerének gépesítése Szállítási feladatok megoldására szolgáló eljárások A Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat energiafelhasználása Konvex burok képzési algoritmusa Egy speciális képrekonstrukciós programrendszer megtervezése programozása, tesztelése

Pulzáló változócsillagok periódusmeghatározási módszerei Nagypontosságú roncsolásmentes optikai felületvizsgálat digitális fázismérő interferométerrel Kvázikristályok lokális szerkezete Fémek oxidációja lézerfény terében Optikai hullámfront vizsgálat laterális nyíróinterferométerekkel Elosztott visszacsatolású festéklézerek elméleti vizsgálata


Név Tandori Júlia Tóth Zsolt

Tréfán György

Vegyész szak Alföldi Csaba Falábú Dezső Izsvák Gabriella Kovács Hegedűs Katalin Körmendy Cecília Mastala Zoltán

Molnár Mária Pécs Zsolt Rajkó Árpád Rácz Vince

Név A szakdolgozat címe Bináris osszilláció a fotoszintetizáló baktérium reakciócentrumában Ge/Se vékonyrétegszerkezetek processzálása inpulzuslézerrel: vegyületszintézis abláció rétegátmásolás l/f zajok fémüvegekben és vastagrétegellenállásokban

Propán bomlásának vizsgálata csendes elektromos kisülésben Izokinolinvázas savamidok szintézise és gyűrűzárási reakciója Rögzített peroxidáz jellemzése és alkalmazása környezetvédelmi diagnosztikai célú mérésekhez Vizes kőzegű kaolin szuszpenziók reológiai és ülepedési tulajdonságainak vizsgálata Capsaicin-analógok szintézise és vizsgálata Az acetilkolineszteráz rögzítése: a rögzített enzim felhasználása környezetvédelmi diagnosztikai célokra Bioaktív sziliciumvegyületek szintézise és vizsgálata A Prins-rakció alkalmazása a telítetlen szteroidok sorában Robusztus eljárások alkalmazása a kémiai kalibráció során Az olajos koromszuszpenziók konzisztenciahatárai 173


Név Varga Mária Zsikla Lilla

Név A szakdolgozat címe Cu(II)- di- és tripeptid komplexek szerkezetvizsgálata spektroszkópiai módszerekkel Cukortípusú ligandumok ón(IV) és réz(II) komplexeinek előállítása és vizsgálata

Biológus szak molekuláris biológiai és biotechnológiai ágazat A kötött nitrogén hatása a korai Bakos Agnes gümőkötési gének kifejeződésének szabályozására Rhizobium melilotiban Fajazonosítás protoplasztfúzióval Furka Beáta Trichoderma harzianum fajaggregátumon belül Egy mérsékelt bakteriofág szabáGálosi Gemma Gabriella lyozó elemeinek vizsgálata Mitokondriális mutánsok előállíGlatz Gerenc tása és jellemzése S. servazzii CBS 4311 törzséből A Rhizobium meliloti egyik szimHevér Szabó Anna biózisban szerepet játszó régiójánnak izolálása Kisdózisú r-sugárzás hatásának Mészáros Melinda fény- és elektrőnmikroszkópos vizsgálata patkány bulbus olfactoriusán CD45 és CD45R molekulák jelOravecz Tamás lemzése Széli Márta

174

A lucerna levélprotoplaszt-rendszer immunológiai jellemzése


Név Vizler Csaba

Programozó matematikus szak Baranyai Hajnalka Bodor Géza Bódi Attila

Bozó Lajos Csala Vilmos Cser Edit Demcsák Zoltán Dezső László

Erdei Sándor

Farkas Gábor

Név A szakdolgozat címe Összehasonlító morfológiai vizsgálatok egy porcos hal (Acipenser ruthenus) és egy csontos hal (Cyprinus carpio) bélidegrendszerén

Gráfelméleti algoritmusok alkalmazása a szociográfiában Leszálló fatranszfórmációk gépi megvalósítása Démász KDSZ telemechanika üzemirányítói adatainak átcsoportosítása és megjelenítése intelligens terminálokon. Mérési adatok statisztikája Rendezési eljárások összehasonlítása A Romberg-féle integrálási módszer Csoportosítási eljárások Műszaki könyvtári számítógépes rendszer Komplex anyagügyviteli rendszer listázási és karbantartási feladat megoldása Egy temelŐeszköz kereskedelmi vállalat szerződéskötéseit nyilvántartó programrendszer elkészítése volt strukturált tervezési módszerrel Fatranszfórmációk gépi megvalósítása

175


Név Fazekas László

Fébert Csaba Figura Ágnes Hájas Tamás Istenes Réka Jagri Zoltán Kalocsai Tibor Kató Zoltán Kincses Etelka Kovács Attila Kökény Tibor Kuthy Éva Laukó István Molnár Erzsébet Nacsa István

176

Név A szakdolgozat címe Démász KDSZ Telemechanikai kommunikációs rendszer feldolgozása es megjelenítése intelligens terminálon. Üzemzavari statisztika FORTH alapú célrendszereket generáló compiler Formatummal parameterzhető általános listázó szoftver kifejlesztése Könyvtári kölcsönzés személyi számítógépes rendszerének modellje Mátrixok Jordan-féle normálalakja és néhány alkalmazása Szolnok M. T. Tervező- és Építőipari Vállalat munkaügyi nyilvántartása A VSAM elérési módszer Komplex anyagügyviteli rendszer adatfeldolgozási feladata Boole függvények vizsgálata Nemlineáris egyenletek numerikus megoldásai Lineáris fuzzy regresszió Kistermelők számítógépes nyilvántartása Generatív fanyelvtan A sertéstenyésztés számítógépes támogatása a Kiskunhalasi Állami Gazdaságban Vállalati személyzeti nyilvántartó és lekérdező rendszer

1

: j \

j j


Név Nun Zsuzsanna

Olajos Zsuzsanna Ótos Enikő Pethes Tibor

Pollák András Radócz Klára Róka Zsuzsanna Simon Ágnes Solti Csaba Szalai Erzsébet Szekula Ilona

Széles Tibor

Szél László István Szénásy Lajos Szilvási Attila

A szakdolgozat címe Démász KDSZ telemechnaikai üzemirányítói adatainak átcsoportosítása és megjelenítése intelligens terminálokon Strukturált programtervezés Rtechnológia Hálózati folyamok Menetlevelek feldolgozását végző számítógépes rendszer adatellenőrző fázisának programozása Fuzzy gráfok elemzésén alapuló klaszterezési eljárások Nemdeterminisztikus ködgenerátor a HLP/PAS rendszerben Aritmetikai és logikai kifejezések kiértékelése Bináris mátrix rekonstrukciója FORTH interaktív menütervező Minimális út meghatározása irányított gráf csúcspontjai Építőipari menetlevelek számítógépes feldolgozása üzemanyagelszámoltatás és gépkocsikihasználtság szempontjából Démász KDSZ telemechnaikai üzemirányítói adatainak átcsoportosítása és megjelenítése intelligens terminálokon Basix Fordítóprogram tervezése Helyijáratú autóbuszvezetők szolgálatvezénylése Plotter vezérlő

177


Név Tiszttartó Ágnes Tóth István Véber Richárd Borbély József Vu Quoa Duong

Név A szakdolgozat címe Személyzeti és munkaügyi nyilvántartó program IBM kompatiblis XT-n TMK ügyviteli rendszer T P A - I 1140 számítógépre, FORTRAN - 7 7 nyelven Algoritmusok véges automatákra Meteorológiai adatbázis kezelése A Jakson-féle programtervezési | módszer alkalmazása

Levelező tagozat Biológia (kiegészítő szak) Balogh Tamás Böröcz Ildikó Cserépné Bendik Ildikó Ekésné Dr. Kretovics Júlia Filipszki Zsuzsanna Kapros Tamás Kocsis Éva Katona Csaba Koósné Pászti Judit László Bencsik Ábel

178

Dél-Alföldi kunhalmok összehasonlító növénytani vizsgálata Környezetkárosító hatások biokémiai vizsgálata halakon A cellulóz mikrobiális lebontása Catharanthus Roseus (L.) G. Don. in vitro tenyésztése Énekesmadarak területhűségének vizsgálata A 16—3 fág represszor kimutatása Western-blot módszerrel A fűzérradványi arborétum természetvédelmi területe Fotoszintézis aktivitás mérések cseres-tölgyes társulás fajainál A Salmonella saint paul törzsek komplex vizsgálata A flavonoidakkumuláció élettani jelentőségének kérdései

! j ! i j j j ! i ' ; j


Név Lukács Józsefné Mráz Györgyi Pál Melinda

Tárcsái Ilona Zalavári Rudolfné

Földrajz (kiegészítő szak) Baginé Dudás Éva Bodnár Erika Csöke Pál Dobosné Hortobágyi Erika Fábián Tamás Győrfi Zsuzsanna

György Zsolt

A szakdolgozat címe Küzdelem az évekért. Gerontológiai megfigyelések Heves városban és környékén A fitoferritin Éveló homokpusztagyep - Festucetum vaginatae - különböző állományainak cönológiai vizsgálata A Csákpilis (Bükk hg.) dolomiton kialakuló növénytársulásainak mohavegetációja Somogy-megye gyakoribb mérges gombáinak csoportosítása, hiszto- és citokémiai értékeléseik

Egerváros tömegközlekedése A pápakovácsi I. fúrás felsőkrétaképződményeinek mikrofácies és mikrofauna vizsgálata Szolnok város településföldrajza A nagyárpádi felső-pannóniai feltárás molluszka anyagának vizsgálata Számítógéppel támogatott tájökológiai alkalmasságértékelés A Hajdúsági Agráripari Egyesülés növénytermesztésének elemzése az 1983-86 közötti időszakban A zordság területi különbségei Nyugat- és Kelet-Magyarországon

179


Név Gyuricza László Halász Barnabás Havas Katalin

Herzsenyák László Kató Sára Nagyváradi László Naményi Béla Szabó András

Tinódiné Sós Zsuzsanna

Takács Vekérdi Judit Walter Erika

Programozó matematikus szak' Antal Zoltán

180

A szakdolgozat címe A Kerka-vidék komplex természeti földrajzi vizsgálata A Hegyköz természeti földrajza A Győr-Sopron megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat tevékenysége, termeltetéspolitikája Komfortklima vizsgálatok a Balaton térségében A földtudományi jelenőségű értékek védelme Nógrád-megyében Szemléltetés a csillagászati földrajz oktatásban Földrajzi osztályzatszóródás vizsgálatok budapesti középiskolákban A bükkszéki köeszói patakvölgy kárpáti emeletbeli chlamysos homokkő összetételének üledéktani és őslénytani vizsgálata A Peterd-1 fúrás kunsági és balatoni (pannóniai semsu lato) emeletbeli képződményeinek üledéktani és őslénytani vizsgálata A napi minimumhőmérséklet előrejelzése A szekszárdi borvidék klimatológiai — talajadottságai

Absztrakt automaták


Név Budavári Gézáné Csibor Zoltán Csirik György

Guthbrod András Győrffy Péter Kovács László Simon László

Vámos János Várvizi Attila

Matematikus szak Balogh János

A szaKuoigozai u m c EGA csatoló illesztése PASICAhoz Többségi függvények Tetszőleges felépítésű és terhelésű egyszerű síkbeli rácsos tartószerkezet rúderőinek meghatározása C—64 számítógépen BASIC interpeter mátrix utasításokkal való kiterjesztése MIGÉP 75 CNC eszterga vezérlő programja Dolgozó teljesítmény nyilvántartásának programrendszere Tényleges beszerzési áras anyagkönyvelés egymilliárd forint termelési értéket meghaladó vállalatnál Mesterséges inteligencia alkalmazása a szerves vegyületek azonosítása Bútoripari termelésirányítást segítő programcsomag

Adatbá^kezelő rendszerek adatszótár funkciói dBase típusú környezetben

Egyéni levelezők Matematika-fizika szak Fekete József Kőszegi Veronika

Trigonometrikus egyenletek és egyenlőtlenségek Érdekes matematikai feladatok 181


Név Lang Ágota

Matematika-fizika-számítástechnika Patkós Erzsébet

Földrajz-történelem szak Gyekvicska Árpád

Kémia-fizikai szak Farkas József

Biológia-kémia szak Ferenczi Ágnes

Matematikus szak Retkes Zoltán

Vegyész szak Kovács Barna

Kémia szak Kárpáti Judit

182

Név A szakdolgozat címe Roncsolásmentes eljárások

rétegvizsgálati

szak Vektorok elemi geometriai alkalmazása

Egy későfeudáliskori községtörténet elméleti alapjai

A klasszikus és inverz lineáris kalibráció C 64 számítógépen

Rögzített enzimek alkalmazása analitikai meghatározásokra

Banach tereken értelmezett korlátos operátorok hiperinvariáns altereinek létezése

Gyenge sav elegyek potenciometriás automatikus meghatározása

Néhány dipeptid Cu/11/ komplexének előállítása és színképvizsgálata


Név Ungureán Mária

Matematika-számítástechnika szak Pintér Klára

A szakdolgozat címe A benzaldehíd nikkeloxiddal katalizált oldatfázisú oxidációjánakvizsgálata

A logikai képesség vizsgálata a demorgan azonosságok alkalmazásán keresztül

183


XXI DOKTORRÁ AVATOTTAK NÉVSORA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Név Aág Miklós Ajtai Magdolna Almádi Miklós János

Árva Gabriella Balázs Tamás Balkányi Ilona Barazutti László Becsei Zoltán József Berberovics Gábor Berg Márta Bernschütz Sándor

A szakdolgozat címe Az igazságszolgáltatás fejlődése Kecskemét városban a XVII. század végétől 1790-ig A féri és a nő közötti kapcsolat erkölcsi problémái Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények, különös tekintettel a hamis vád és hamis tanűzás bűncselekményeire Egyszerűsítési törekvések a polgári eljárásjogban Pandektisztika a marxista értékelés tükrében A fiatalkorúak büntetésvégrehajtásának problémái Az EGK külgazdasági kapcsolatrendszere A politikai problémafelvetés lehetőségei Az olasz fasiszta állam néhány jellemző alkotmányjogi vonása A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban A család szerepe a bajai gimnazisták és szakmunkástanulók életmódjának kialakulásában

185


Név Csepregi Tamás Császár Szilvia

Csetri Lajos Csiszár Katalin Csorna Zsuzsanna Ida Csordás Pál Dankó Zoltán Daróczi Adriána Deák Erika Egri Zoltán Endrődi Attila József Erzse Imre Exterde Andrea Judit Ferencz Csilla Ferenczi Csaba Flender Friderika Mária Földesi Dalma Galics Márta

186

A szakdolgozat címe Grotius természetjoga A törvényességi felügyelet néhány kérdése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben, különös tekintettel Szabolcs-Szatmár megyére A katolikus családetika történeti és mai problémái Az erőszakos bűnözés Lakásszövetkezetek Az elnöki hatalom az amerikai föderációban (1787-1987) A polgári eljárás gyorsításának egyes kérdései Orvosi etika problémái Környezetvédelem jogi kérdései A Szlovákia területén élő magyar kisebbség helyzete 1918 — 1968 A mikrokörnyezet szerepe a fiatalkorú bűnözésben A súlyos testi sértés minősített esetei a magyar büntetőjogban Kolléziójogi összeütközések a munkajogban Narkománia és bűnözés A magyarországi mezőgazdasági szövetkezetek kialakulásának története 1949-től Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények Az átszervezés munkajogi joghatásai A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései


Név Georgiádes László Gémes Andrea Zsuzsanna Gulyás Szabó Andrea Hadfi János Ferenc Harsányi Csilla Hegedűs Irén Hegedűs Róbert Hegyes Edina Homoki Tamás György Horuczi Mihály Horváth Zoltán István Igricz Mária Jakab Tamás Juhász Gábor Miklós Juhász László Juhász Tibor Antal Juhász Zoltán Miklós

A szakdolgozat címe A tanács és a vb tisztségviselőinek jogállása és feladatai A nők szerepe a társadalomban és a családban Az erőszakos bűncselekmények A vagyonédekeltség polgári jogi vonatkozásai Gyermekvédelem aktuális kérdései A mezőgazdasági termelőszövetkezet és tagjai vagyoni kapcsolatok jogi szabályozása A magyar mezőgazdasági jelentősége, eredményeinek forrása és gondjai Kiskorúakról való állami gondoskodás Németország államszervezete 1918-1938 (Weimari köztársaság és a fasiszta állam) A gyarmati népek felszabadításá-. nak nemzetközi feltételei Korszerűsítés és egyszerűsítés a közigazgatásban A gyermektartásdíj Egy világbanki beruházás jelene A gazdaságirányítási rendszer változásai A katolicizmus társadalmi tanainak módosulása a II. vatikáni zsinat után Alkoholizmus és kriminalitás A környezetvédelem földjogi vonatkozásai

187


Név Kakuk György András Kampler Béla András Katona Dorottya Judit Kiss Anikó Kiss Erzsébet (Juhászné) Kiss Ottilia Kiss Sándor Endre Kiszelik Edit

Kovács Ildikó (Pappné) Kovács Katalin Kovács Veronika Kósa Hajnalka Kósa Ildikó Krecz Tibor Kun Szabó Sarolta

188

A szakdolgozat címe Nagy Imre politikai pályája 1944től 1956. október 23-ig Költségvetési egyensúly a gazdaságban Társadalmi beilleszkedési zavarok, különös tekintettel az öngyilkosságra A munkajogviszony megszűnése, megszüntetése A költségvetés egyensúly kérdése A lopás Vallási tudat az ázsiai típusú társadalmakban A szabad királyi városok legjelentősebb önkormányzati szerveinek átfogó és Szegedre mint a szabad királyi városok egyikére — konkretizált jellemzése 1848-ig Az államigazgatás anyagi jogi szankciói, különös tekintettel a szabálysértésekre A becsület büntetőjogi védelmének elméleti és gyakorlati problémái A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága Háztáji és kisegítő gazdálkodás szocialista gazdaságunkban A becsület büntetőjogi védelme Vallás és állam kapcsolata az iszlámvilágban A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra


Név Kunos József György Kurucz Krisztina Lázár Zoltán Lombos Emese Katalin Lovász Éva Ildikó Lukács Tivadar Magyar György Makay Mónika Makány Anikó Mancsiczky László Markovics Marianna (Zelenyiánszkyné) Mezey Róbert Károly Mészáros József Mikó Zsuzsanna (Bodrogíné) Molnár Judit Rita Molnár Noémi

A szakdolgozat címe A maya társadalom- és államszerkezet a klasszikus korban A termőföld védelme A politikai értékek a marxi tudatelmélet tükrében Új intézményi formák a magyar pénzintézeti rendszerben A szövetkezeti mozgalom fejlődése A természetvédelem jogi szabályozásának néhány aktuális kérdése Az átmeneti intézetek elméleti kérdései és végrehajtási tapasztalatai A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái A kisajátítási jogszabályok változása az 1965. évi 15. tvr. ill. az 1967. évi 24. tvr. alapján A politikatudomány kialakulása és jelenlegi állapota Magyarországon Hátrányos helyzet és a bűnözés Szeged város privilégiuma és úriszéki bíráskodása A fegyelmi felelősség kialakulása Magyarországon 1945-től A házassági vagyonközösség és a közös vagyon megosztása Gyermekelhelyezés Az állampolgárok közötti ingatlanforgalom jogi szabályozása

189


Név Morvái Márta Mórocz István Attila Nacsa Klára Mária Nagy Csaba Attila Nagy Jolán Mária Nyári Károly Ferenc Nyiri Zoltán Mihály Opóczki László Orbán György

Pacsika István Papp Csaba László Pálinkó Gabriella Pálka Ágnes Pásztor Cecília Katalin Pelsőczi-Kovács Marianna

190

Név A szakdolgozat címe Érdekvédelem és érdekképviselet a szövetkezetekben Németország államjogi helyzete 1945-ig Az ipari szövetkezetek tagsági viszonya, különös tekintettel a bedolgozói rendszerre A szövetkezti demokrácia alapélvei és intézményei A javító-neveló munka és a szigorított javító-nevelő munka Magyarországon Mezőgazdasági szövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenysége és jogi szabályozása Rablás Országgyűlésünk ügyrendjének változása az utóbbi harminc évben Működőtőke-áramlás Magyarországra, magyar-külföldi vegyesbankok a magyar bankrendszerben A régi és az új földvédelmi törvény összehasonlítása Szociális intézkedések a honvédelmi igazgatásban A magyar bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig A hátrányos helyzet és bűnözés A mezőgazdasági termelőszövetkezet és tagjai közötti vagyoni kapcsolat jogi szabályozása Törvényességi felügyelet hatályos rendszere

j ! | • | j I j j \

! ; | i


Név Pesti Judit Pflanzner László András Prágai Erika Purkald Mihály Tibor

Radnay Márta Radnóti Zoltán György Rajki Andrea Rubi Gabriella Sal Ildikó Sarkadi Éva Judit Sántha József Sárga Zoltán Tibor Simon Angéla Magdolna Sövényházi Erzsébet Suri Zoltán Szántai Katalin (Szalainé)

Név A szakdolgozat címe A mezőgazdasági szövetkeztek területi érdekképviseleti szervei Az eljegyzés és házasságkötés alakiságának fejlődése Magyarországon Narkománia és bűnözés Magyarország belpolitikai helyzetének alakulása a II. világháború végétől az 1947-es fordulópontig A munkaviszony megszűnése A kisajátítás egyes kérdései, különös tekintettel a posta részére történő kisajátításra Narkománia és bűnözés Az alkoholizmus hatása bűnözésre Fiatalkori csoportos bűnözés A környezetvédelem jogi kérdései, különös tekintettel a levegőszennyezésre A gépjárműfuvarozó felelőssége Izrael a világ legdemokratikusabb állama? A gyermek elhelyezése, különös tekintettel a mai bírói gyakorlatra A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra Jose Ortega művészetfilozófiájának néhány kérdése A családvédelem történeti áttekintése és aktuális feladatai az államigazgatási jogban

191


Név Szántó Ágota Szántó Gellért Szigeti Pál Szilágyi János Szöllősi Zoltán Sándor Szűcs Erika Szűcs Erika Mária Szűcs Éva Támcsu Ágnes Tóth Angéla Tóth Edit Ildikó Tóth Ildikó Tóth Tímea Ildikó Újvári Mária Úr Attila Bendgúz Vida Anita Vígh Attila Vigyikán Péter Virág Ágota

192

Név A szakdolgozat címe A nők szerepe a válások alakulásában Az adójog fejlődése 1945-ig Az erőszakos bűnözés Illetékrendszer fejlődése Magyarországon A lakások elosztásának elvi és egyes gyakorlati kérdései Kereskedelmi és vendéglátóipari dolgozók anyagi felelősségének problémái A mezőgazdasági termelőszövetkezet tagjainak fegyelmi felelőssége A pártfogói felügyelet és az utógondozás A környezetvédelem jogi szabályozásának földjogi vonatkozásai A bűnmegelőzés Narkománia és bűnözés Hátrányos helyzet és bűnözés A vb titkár feladatai, hatásköre a tanácsi munkában A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények A román alkotmány kisebbségvédelme és gyakorlata A kötelesrésszel kapcsolatos gyakorlati problémák A KGST integráció aktuális kérdései , Genetika és kriminalitás A parazita (prpstitúciós) jellegű bűncselekmények


Név

A szakdolgozat címe A magyar állam és egyházak viszonya 1956-tól napjainkig Szövetkezeti önkormányzat, szövetkezeti demokrácia

Zolnay Zsolt László Zsolnai János

LEVELEZŐ TAGOZAT Abonyi Katalin (Németh Istvánná) Almási Tibor András Ambrus János Andor Ferenc Balázs Péter Pál Béleczki József Bende Tibor Czinege Lajos Csatai József Márton Csanádi Ferenc Cseri András Imre Csernyák Erika (Vasas Lászlóné) Csík Ibolya Dóró-Kovács János József Egry Csilla

Védelem a büntető eljárásban A jogsegélyszolgálat szerepe a munkaügyi vitákban Apasági és származásmegállapítási problémák A földtulajdonjog fejlesztésének lehetőségei Lakásgazdálkodási kérdések Miskolc város területéti Munka és vagyonkapcsolatok a Keceli tsz-ben Az emberi élet büntetőjogi védelme A bíróság elé állítás elméleti és gyakorlati kérdései A Jászberényi Zagyvamenti tsz. önkormányzati fejlődése A munkahelyi demokrácia a magyar és jugoszláv mezőgazdaságban Narkománia és bűnözés Az államigazgatási munka korszerűsítése A sajtójog fejlődése, sajtótörvény Machiavelli a hatalomról, államról A földnyilvántartási jog szabályozása

193


Név

A szakdolgozat címe

A tagok munkavégzési kötelezettsége és megszerzésének következményei A kétszintű igazgatás bevezetéséFekete László nek elvi és gyakorlati problémái Fuszanecker Hedvig (Takács Hedvig) Veszélyeztetett gyerekek A környezetben okozott károkért Füsi Pál László való felelősség Gyermekelhelyezés és láthatás Gábor Pál egyes kérdései A tanács és a VB tisztségviselői Gigler Zoltán A vagyon elleni erőszakos bűnHázi András cselekmények Az ügyészi vád és vádképviselet Huri Andrea A vagyon elleni erőszakos bűnIványi Nóra Magdolna cselekmények A tanács és a VB tisztségviselőiKapási Pál nekjogállása és feladata A közös tulajdon Kecskés Lajos A társaságok pénzügyi hatósági Kiss Miklós ellenőrzése A politikai rendszer és szocialista Kiss Rita demokrácia egyes kérdései Kocsis Anna (Dr Ijjasné) Környezetvédelem és a jog kapcsolata Komáromi Krisztina A mezőgazdasági szövetkezetek állami törvényességi felügyelete Koncz István Az előzetes letartóztatás ügyészi törvényességi felüegyelete Kovács József A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete Kubicsek András A közveszélyes munkakerülés és jogi következményei

Farsang István Ödön

194


Név Kurucz Ferenc Ladányi Zsigmond Major Erika Éva (Laczi Erika) Marczelly Gusztáv Markovics László Mándi Éva (Pelikán Ferencné) Máté András Mótyán János Nagy Edit Nagy Erika Nagy Pál Nagy Tibor Pál Németh Erzsébet Etelka Palásti Katalin (Horváth Gáborné) Papp István Partali László Petruska Judit Ibolya Pék Gábor

A szakdolgozat címe Államellenes bűncselekmények kriminológiája Üzérkedés Az újítással kapcsolatos elméleti és gyakorlati problémák A költségvetési szervek pénzügyi ellenórzése A MT feladata és hatásköre az államigazgatásban Közélet tisztasága elleni bűncselekmények A bírósági végrehajtás egyszerűsítése és gyorsítása A házasságkötési akadályok rendszerének vizsgálata a hatályos jogszabály tükrében A vízügyi államigazgatási eljárás A tartási szerződések gyakorlati problémái A kiskorúakról való állami gondoskodás Munkaügyi viták a DUTÉP-nál A vétkesség szerepének alakulása a házasságok felbomlásában Érdekeltségi . rendszer az MGTSZ-ekben Az általános jövedelmadó szabályozása Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban A deviáns fiatalok hibás személyiség szerkezete GATT szervezeti rendszere és tevékenysége

195


Név Pilly Marianna Pokoraczki András Prekop Ottó

Rabb Albert György Rehák József Rubos Mihály Sárközi Nándor Schiller József Siha Márta (Dr. Lorenczné) Sokk Lajos Stefáni Melinda Zsuzsanna Sutka Sándor László Szabadi Edit Mónika Szabó Ervin Ferenc Szabó Erzsébet (Gulyás Istvánné) Szabó László Csaba Szabó Mihály Géza Szabó Pál Szabó Zsuzsanna Anna

196

A szakdolgozat címe

i

I

Tartási és életjáradék szerződések A nemi élet elleni erőszakos bűncselekmények A kollektív szerződés a változó vállalati társadalmi-gazdasági közegben Védelem a büntetőeljárásban Az újítómozgalom és az újítás jog fejlődése Viktimológia Az MSZDP választási agitációja 1945-1947 között A dolgozók fegyelmi felelőssége a BM-nél Az ingatlanforgalom jogi szabályozása Nem vagyoni kár a magyar jogban A kormányzati munka továbbfejlesztésének lehetőségei Vezetési stílus és módszer A földnyilvántartási jog szabályozása A KSH SZÜV Szegedi Számítóközpont adatvédelmi szabályzata Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények A biztosítás fejlődése Magyarországon 1940-től Árufuvarozás Az újítómozgalom helyzete Magyarországon A nők védelme és jogai a munkajog területén

i ; ( ;

|

| j 1


Név Szamosközi István János Szanda István Szelmák Erika (Nagy Jenőné) Szendrei Éva Szepesvölgyi András Szvoboda Ferenc Tatár Gyöngyi Judit Tiborcz Attila Török Marianna Váczi István Zelmann Pál

A szakdolgozat címe A földvédelem jogi szabályozása Irányítás és felügyelet az államigazgatásban Az államigazgatási szervek szerepe az időskorúak szociális ellátásában Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre Az alkoholizmus és porstitució Az államigazgatási munka korszerűsítése Narkománia és bűnözés Környezetvédelem és államigazgatás A cigánybűnözés néhány kriminológiai sajátossága A tanubizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései A bizonyítás jogelméleti kérdései

197


BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR „DR. UNIV." C

Í M M E L AVATOTTAK

Név Bács Zoltán György Békési Magdolna Dányi László Décsy Kornélia

Farkas Ildikó Ficzkó Ildikó Gombos József

Gombos Zsuzsanna Jósé Antonio Leal Labrin

198

N É V S O R A

A disszertáció címe Egyház és állam Chilében az 1960 - 7 0 - e s években A magánének oktatásának története Szegeden 1948-ig Lenin államkapitalizmus-felfogásának alakulása 1917 - 18-ban Az alaktani (morfológiai szabályok) elsajátítása a magyar anyanyelvű gyermekek beszédfejlődésében Nyelv és humor Raymond Queneau: Zazie a metrón c. regényében A portugál kormányok gyarmati politikája a XIX - XX. században A finn munkásosztály osztállyá szerveződése, a Finn Szociáldemokrata Párt 1903-as forssai programja Az állam- és nemzetfejlődés kapcsolata Guinea politikai rendszerének tükrében Kultúra és politika Antonio Gramsci életművében


Név Juhász Márta Karafiáth Judit

Kovács Zsuzsanna

Medgyesi Piroska Molnár Andrea Menyhárt Lajos Nóvák György Polgár Edit Stanitz Károly Szentgyörgyi Margit Torma Mária

Végh György Vidákovich Tibor

Név A disszertáció címe A kalocsai érseki uradalom gazdálkodása a X I X - X X . század fordulóján Az esszétől a fikcióig. Céline útja a Semmelwistől az Utazás az éjszaka mélyére című regényéig A német nemzetiségi anyanyelvi tantárgypedagógia tanításának elméleti és gyakorlati problémái Nemzettudat és irodalomtanítás a középiskolában Jean Giono recepciója a 30-as évek magyar irodalmában Magyarcsanád a szocialista fejlődés útján Ezra Pound John Adams Cantoi" A civilizáció-oktatás helye és lehetőségei a középiskolai nyelvtanításban Adalékok a nyelvtani nem természetrajzához A gyermekkori szocializáció alapkérdései Henri Wallon fejlődéslélektani rendszerében A korai idegennyelv-tanulás (orosz nyelv) hatása a gyermek artikulációs bázisának alakulására Értékek és értékváltozás a mai fiataloknál Innovatív célú diagnosztikus pedagógiai értékelés 199


A disszertáció címe

Név

Az óvónőjelöltek értékorientációját befolyásoló tényezők vizsgálata Kötődés és pedagógia

Virányi Katalin Zsolnai Anikó

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Abdulbaki, Agbas Farkas Gabriella

Gábriel Róbert Heszler Péter Király Zoltán Páli Tibor

Sipos Pál

200

Biochemical characterization ofopiate receptors in the human placental membrane fractions A Drosophila melanogaster 87A7 hősokk régióját szegélyező nukleáz hiperszenzitív kromatinszerkezetet képző DNS szakaszok szekvencia analízis és kromatinrekonstrukciós vizsA myenterikus plexus és a neuromuszkuláris kapcsolat morfológiája béka tápcsatornában Kis divergenciájú, rövid impulzusidejű nitrogén lézerimpulzusok előállítása Korlátozottan elegyedő folyadékpárok adszorpciós csereegyensúlya apoláris sorbenseken A myelin bázikus fehérje által aggregált vezikulákban lelassul a lipidek laterális diffúziója Nitrogén- és oxigéndonor bioligandumok protonálódási, valamint kalcium- és magnéziumion koodinációs egyensúlyai


Név Solymosi Tamás Szanyi János Vágvölgyi Sándor Víg Éva

A disszertáció címe Nemkompenzatórikus preferencia-struktúrák és súlyozások Toluol alkilezése metanollal faujazit típusú zeolit katalizátorokon Felszálló fatranszformációk kompozíciói Halak autoxidatív enzimrendszerének biokémiai vizsgálata fiziológiás valamint patológiás körülmények között

201XXII. A Z

EGYETEM

ÉS TUDOMÁNYOS 1987-BEN P U B L I K Á L T

O K T A T Ó I N A K

M U N K A T Á R S A I N A K

S Z A K I R O D A L M I

M U N K Á S S Á G A

TÁJÉKOZTATÓ A szakirodalmi munkásságot tartalmazó jegyzék a József Attila Tudományegyetem dolgozóinak 1987 során nyomtatásban közzétett szakirodalmi publikációit tanszékek szerint felsorolva tartalmazza. Alapul a tanszékek bejelentései szolgáltak, de a teljességre törekedve a rendelkezésünkre álló dokumentumok alapján kiegészítésekre is sor került. A címleírások az érvénybenlevő szabvány és a Könyvtárban kialakult gyakorlat alapján készültek autopszia igényével. A szerzők nevének leírása a magyar helyesírás szerint történt. Az egyetemi dolgozók vezetéknevét a külső társszerzőktől való megkülönböztetés miatt kapitálchennel szedettük. A magyar nyelven írt dolgozatok esetén, ha azokat valamely világnyelven összefoglalás követi, a cím zárójelben megismétlődik az illető nyelven. Az összeállítás csak azon szerzők szakirodalmi tevékenységét regisztrálja, akik 1987-ben az Egyetem alkalmazásában álltak. A jegyzék tételszámozása folyamatos. Néhány tétel többszörös besorolást nyert, ha olyan szerzők munkájáról volt szó, akik nem ugyanazon tanszék munkatársaiként működtek közre. A felsorolást szerzői névmutató zárja le, amely a tételszámokra utal.

203RÖVIDÍTÉSEK Abb. Akademie der Wiss. der DDR. Abt. Math. Naturwiss. Tech. Acta Acad. Paed. Szeged, Ser. Phys. Chem. Math.

=

Acta Anatómica Acta Ant. et Arch. Szeged

= =

Acta Arch. Hung.

=

Acta Biol. Hung. Acta Biol. Jugoslav. Ser, Ekologija

= =

Acta Biol. Szeged

=

Acta Acta Acta Acta

= = = =

Bot. Hung. Chim. Hung. Cybernetica, Szeged Geol. Hung.

=

Acta Germanist. Szeged

=

Acta Hist. Szeged

=

Acta Iuvenum. Sectio Lingüistica

=

Acta Jur. et Pol. Szeged

=

Acta Jur. H u n g .

=

Acta Lit. Hung.

=

Acta Lit. H u n g . Szeged

=

Acta Math. Hung.

=

Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften der D D R . Berlin. Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis. Series Physica, Chemica, Mathematica. Szeged. Acta Anatómica. Basel. Acta Universitatis de Attila József Nominatae. Acta Antiqua et Archaeologica. Szeged. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Bp. Acta Biologica Hungarica. Bp. Acta Biologica Jugoslavica. Seria D: Ekologija. Belgrad. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Biologica. Szeged. Acta Botanica Hungarica. Bp. Acta Chimica Hungarica. Bp. Acta Cybernetica, Szeged. Acta Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Bp. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Germanistica. Szeged Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Histórica. Szeged. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Iuvenum. Sectio Lingüistica. Szeged. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Jurídica et Política. Szeged. Acta Jurídica Academiae Scientiarum Hungaricae. Bp. Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae. Bp. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Szeged. Acta Mathematica Hungarica. Bp.

205


Acta Min. —Petr. Szeged

Acta Oeconom. - Pol. Szeged

Acta Paed. Psych. Szeged

Acta Philos. Szeged

=

Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralógica — Petrographica. Szeged. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Oeconomico-Política. Szeged. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologica. Szeged. ' = Acta Universitatis de Attila József Nominatae. Sectio Philosophica. Szeged.

Acta Phys. et Chem. Szeged

=

Acta Physiol. Hung. Acta Sei. Math. Szeged

= =

Acta Scientiae Socialismi, Szeged

=

Acta Univ. Lodziensis. Folia Chimica

=

Adv. Appl. Probab.

=

Aetas

= = = = = =

Africana/Budapest Alföld Alk. Mat. L. Áll. ÉS lg. Amer. J. Math. Analysis Analysis Mathematica Anat. Embryol. Ann. Probab. Ann. Statist. Anthrop. Közi. Antik Tan. Appl. Catal. Appl, Phys. Appl. Phys. Lett. Arch. Ért.

206

= = = = = = = = = = =

Acta Universitatis Szegediensis. Acta Physica et Chemica. Szeged. Acta Physiologica Hungarica. Bp, Acta Universitatis Szegediensis. Acta Scientiarum Mathematicarum. Szeged. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio Scientiae Socialismi. Szeged. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Chimica. Lodz. Advances in Applied Probability. Sheffield. Aetas. Szeged Africana/Budapest Alföld. Debrecen. Alkalmazott Matematikai Lapok. Bp. Állam és Igazgatás. Bp. American Journal of Mathematics. Baltimore. Analysis. München. Analysis Mathematica. Bp. Anatomy and Embryology. New York - Berlin. Annals of Probability. San Francisco. Annals of Statistics. San Francisco. Anthropológiai Közlemények. Bp. Antik Tanulmányok. Bp. Applied Catalysis. Amsterdam. Applied Physics. Berlin Heidelberg — New York. Applied Phys'ics Letters. New York. Archaeológiai Értesítő. Bp.


Arch. Exper. Vet.-med,

=

Austral. J. Statist.

=

Belügyi Sz. Biochem. Biochim. Biophys. Acta

= = =

Biokémia Biol. Plant. A Biológia Tanítása Biometrika Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel

= = = = =

Bremer Beiträge zur Psychologie. Reihe A. Psychologische Forschungsberichte

=

Bull. Chem. Soc. Japan

=

Bull. Environ. Contam. Toxicol.

=

Bull. E u r . Physiopathol. Respir.

=

Bull. London Math. Soc.

=

Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano

=

„Vittorio Scialoja " CABIOS Commun. Casa de las Amérícas Chem. Phys. Lett.

= = =

Colloids Surf. Comp. Biochem. Physiol.

= =

Computational Linguistics

=

Computing Constr. Approx.

= =

CsMH Csongrád M . Könyvtáros

= =

Délm. Délsziget

= =

Archiv für Experimentelle Veterinär-medizin. Leipzig. Australian Journal of Statistics. Sydney. Belügyi Szemle. Bp. Biochemistry. Washington. Biochimica et Biphysica Acta. Amsterdam. Biokémia. Bp. Biología Plantarum. Praha. A Biológia Tanítása. Bp. Biometrika. London. Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. Leipzig. Bremer Beiträge zur Psychologie. Reihe A. Psychologische Forschungsberichte. Bremen. Bulletin of the Chemical Society of Japan. Tokyo. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. Hew York. Bulletin Européen de Physiopathologie Respiratoire. Nancy. Bulletin of the London Mathematical Society. London. Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano „Vittorio Scialoja". Milano. CABIOS Communication. Oxford. Casa de las Américas. Havana. Chemical Physics Letters. Amsterdam. Colloids and Surfaces. Amsterdam. Comparative Biochemistry and Physiology. London. Computational Linguistics. Amsterdam. Computing. London. Constructive Approximation. New York. Csongrád Megyei Hírlap. Szeged, Csongrád Megyei Könyvtáros. Szeged. Délmagyarország. Szeged. Délsziget. Hatvan.

207


Demográfia DÍ5cr. Appl. Math. Ecology CSSR Édes Anyanyelvünk Egészségnevelés Electrocbim. Acta

= = = = = =

Élet és Tud. Életünk ENDINS Ethnographia Etudes Finno-Ougriennes

= = = = =

FEBS Lett.

=

Felsőokt. Sz. Fii. Közi. Filología Moderna Finn, Chem. Lett. Fiz. Sz. Found. Control Engrg.

= = = = = =

Forrás Földr. Ért. Földr. Közi. Gazdálkodás Gen. Fharmac. Geometriae Dedicata Germanist. Jb. Gyermek- és Ifjúságvédelem Gyermekgyógyászat Halászat Háttér Helikon Herba Hungarica Hidr. Tájék. História Historia Latinoamericana en Europa

= = = = = = = = = = = = = = =

Honismeret Hung. Ért. Időjárás Ifjúsági Sz.

208

=

Demográfia. Bp. Discrete Applied Mathematics. Amsterdam. Ecology CSSR. Bratislava. Édes Anyanyelvünk. Bp. Egészségnevelés. Bp. Electrochimica Acta. London Oxford. Élet és Tudomány. Bp. Életünk, Szombathely. ENDINS Ethnographia. Bp. Etudes Finno-Ougriennes. Paris Bp, Federal European Biochemistry Society. Letters. Amsterdam, Felsőoktatási Szemle. Bp. Filológiai Közlöny. Bp. Filología Moderna. Udine. Finnish Chemical Letters. Helsinki. Fizikai Szemle. Bp. Foundations of Control Engineering. Amsterdam. Forrás. Kecskemét. Földrajzi Értesítő. Bp. Földrajzi Közlemények. Bp. Gazdálkodás. Bp. General Pharmacology. Oxford. Geometriae Dedicata. Dordrecht. Germanistisches Jahrbuch. Bp. Gyermek- és Ifjúságvédelem. Bp. Gyermekgyógyászat. Bp. Halászat, Bp. Háttér. Bp. Helikon. Bp. Herba Hungarica. Bp. Hidrológiai Tájékoztató. Bp. História. Bp.

Historia Latinoamericana en Europa. Hamburg. = Honismeret. Bp. = Hungarológiai Értesítő. Bp. = Időjárás. Bp. = Ifjúsági Szemle. Bp.


Index. Quaderni Camerti di Studi Romanistici Inorg. Chim. Acta Int. J. Chem. Kinet. Int. Urol. Nephrol. Ipari és Építőipari Stat. Ért. IPM Irodalomtört. Közi. Iura. Rivista Internazionale di Diritto Romano e Antico J. Appl. Phys. J. Appl. Physiol. J. Approx. Theory J. Catal. J. Chem. Phys. J. Chem. Research (S) J. Chem. Soc., Chem. Commun. J. Chem, Soc., Faraday Trans. I.

J. Chromat. J. Electroanal. Chem. J. Math. Phys. J. Modern Optics J. Multiv. Anal. J. Neurochem. J. Nucl. Med. J. Org. Chem. J. Paleopath.

=

Index. Quaderni Camerti di Studi Romanistici. Napoli. = Inorganica Chimica Acta. Lausanne. = International Journal of Chemical Kinetics. Easton. = International Urology and Nephrology. Utrecht - Bp. = Ipari és Építőipari Statisztikai Értesítő. Bp, = Interpress Magazin. Bp. = Irodalomtörténeti Közlemények, Bp. = Rivista Internazionale di Diritto Romano e Antico. Napoli. = Journal of Applied Physics. New York. = Journal of Applied Physiology. Washington. = Journal of Approximation Theory. New York. = Journal of Catalysis. New York. = Journal of Chemical Physics. New York. = Journal of Chemical Research, Part S. London. = Journal of the Chemical Society. Chemical Communications. London. = Journal of the Chemical Society. Faraday Transactions. Part I. London. = Journal of Chromatography. Amsterdam. = Journal of Electroanalytical Chemistry. Lausanne. = Journal of Mathematical Physics. New York, = Journal of Modern Optics. = Journal of M ultivariate Analysis. New York. = Journal of Neurochemistry. London. = Journal of Nuclear Medicine. New York. = Journal of Organic Chemistry. Washington. = Journal of Paleopathology. Chieti.

209


J, Photochem. Photobiol. B: Biol.

=

J. Phys. Chem.

=

J. Phys. D: Appl. Phys.

=

J. Phys. E: Sci. Instrum.

=

J. Physique

= =

J. Radioanal. Nucl. Chem., Letters J. Statist. Planning Inference J. Thermal Anal. J, Vac. Sci. Technol. A. Jelenkor Jogász Szövetségi Értekezések Jogsegély Jogtud. Közi. Karszt és Barlang Keletkutatás Könyvtári Figyelő Könyvvilág Kortárs Közgazd. Sz. Köznevelés Kritika Labeo. Rassegna di Diritto Romano

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

Légkör Liebigs Ann. Chem. Literatúra M. Áll. Földtani Int, Évi Jelentése az 1985.évről Magy. Fii. Sz. Magy. Jog Magy. Kém. F. Magy. Kém. L. Magy. Könyvsz. Magy. Mezőgazd. Magy. Nemzet Magy. Nyelv 210

= = = = = = = = = =

Journal of Photochemistry and Photo-biology. B: Biology. Amsterdam. Journal of Physical Chemistry. Washington. Journal of Physics, D: Applied Physics. Bristol - New York. Journal of Physics. E: Journal of Scientific Instruments. London. Journal de Physique. Paris. Journal of Radioanalytical Nuclear Chemistry, Letters. Lausanne Bp. Journal of Statistical Planning and Inference. Amsterdam. Journal of Thermal Analysis. London -Bp. Journal of Vacuum Science and Technology. Part A. New York. Jelenkor. Pécs. Jogász Szövetségi Értekezések. Bp. Jogsegély. Bp. Jogtudományi Közlöny. Bp. Karszt és Barlang. Bp. Keletkutatás. Bp. Könyvtári Figyelő. Bp. Könyvvilág. Bp. Kortárs. Bp. Közgazdasági Szemle. Bp. Köznevelés. Bp. Kritika. Bp. Labeo. Rassegna di Diritto Romano, Napoli. Légkör, Bp. Liebigs Annalen der Chemie. Weinheim. Literatúra. Bp. A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1985. évről. Bp. Magyar Filozófiai Szemle. Bp. Magyar Jog, Bp. Magyar Kémiai Folyóirat. Bp. Magyar Kémikusok Lapja. Bp. Magyar Könyvszemle, Bp. Magyar Mezőgazdaság. Bp. Magyar Nemzet. Bp. Magyar Nyelv. Bp.

| j •

'

j j j


Magy. Nyelvőr Magy. Ped. Magy. Pszich. Sz. Magy. Tud. Mai Magazin Meteor Módszertani F. Módszertani Közi. Mozgó Képek Mozgó Világ Nagyvilág Napjaink Nature Neohelicon Népszab. Népújság (Heves) Neuroscience Névtani Ért. Növénytermelés Növényvédelem Nucl.-Med. Nyelvtud. Közi. Nyelvünk és Kultúránk Oper. Res. Opt. Commun. Opt. Quantum Electron. Oryza Osterreichische Osthefte Pa Fang Páholy Palócföld Pályaválasztás Papers on Automata Theory Ped. Sz. Ped. Techn. Pénzügyi Sz. Petőfi Népe Phonology Yearbook Photosynth. Res. Phys. Lett. Physics Physiol. Plant. Pneumonol. Hung.

Magyar Nyelvőr. Bp. Magyar Pedagógia. Bp. Magyar Pszichológiai Szemle. Bp. Magyar Tudomány. Bp. Mai Magazin. Bp. Meteor. Bp. Módszertani Füzetek. Szombathely. Módszertani Közlemények. Szeged. Mozgó Képek. Bp. Mozgó Világ, Bp. Nagyvilág. Bp. Napjaink. Miskolc. Nature. London. Neohelicon. Bp.—Amsterdam. Népszabadság. Bp, Népújság (Heves). Eger. Neuroscience. Elmsford - Oxford. Névtani Értesítő. Bp. Növénytermelés. Bp. Növényvédelem. Bp. Nuclear-Medizin. Stuttgart. Nyelvtudományi Közlemények. Bp. Nyelvünk és Kultúránk. Bp. Operations Research. Baltimore. Optics Communications. Amsterdam. Optical and Quantum Electronics. London. Oryza. Osterreichische Osthefte. Wien. Pa Fang. Hong Kong. Páholy. Szeged. Palócföld. Salgótarján. Pályaválasztás. Bp. Papers on Automata Theory. Pedagógiai Szemle. Bp. Pedagógiai Technológia. Veszprém. Pénzügyi Szemle. Bp. Petőfi Népe. Kecskemét. Phonology Yearbook Photosynthesis Research. The Hague. • Physics Letters. Amsterdam. = Physica. Amsterdam. • Physiologia Plantarum. Kobenhavn. = Pneumonologia Hungarica. Bp.

211


Proc. Amer. Math. Soc.

=

Proc. Roy. Soc. Edinburgh

=

Prog. Crystal Growth and Charact.

=

Propagandista

= = = = =

Pszichológia Rinascita Riv. Stud. Ungh. RLC Romantisme Sb. Nar. Muz. Praze, Rada B.

= =

Solid St. Commun. Somogy Soproni Sz, Spectrochim. Acta

= = = =

Stat. Sz. Statistics Stoch. Processes Appl.

= = =

Studia Iuvenum. Seria Juridica Superlattic. Microstruct.

= =

Surface Sci. System. Appl. Microbiol.

= =

Századok Szegedi Egyetem Szegedi Könyvtári Műhely Szinháztud. Sz. Szoposztavitelno Ezikoznanie

= = = = =

Szövetkezeti Jogi Tájékoztató Tájékoztató Talanta Tér és Társadalom Tetrahedron Theor. Comput. Sci.

= = = = = =

Theoret. Chim. Acta

=

212

Proceedings of the American Mathematical Society. Providence. Proceedings of the Royal Society Edinburgh. Progress in Crystal Growth and Charac-terization. Elmsford - Oxford. Propagandista. Bp. Pszichológia. Bp. Rinascita. Roma. Rivista di Studi Ungheresi. Roma. Revue de Littérature Comparée. Paris. Romantisme. Paris. Sbornik Narodniho Muzea v Praze, Rada B: Prir Vedy. Praha. Solid State Communications. Oxford. Somogy. Kaposvár. Soproni Szemle. Sopron. Spectrochimica Acta. Part A. Molecular Spectroscopy. Elmsford Oxford. Statisztikai Szemle. Bp. Statistics. Berlin. Stochastic Processes and their Applications. Amsterdam. Studia Iuvenum. Seria Juridica. Pécs. Superlattices and Microstructures. London. Surface Science. Amsterdam. Systematic and Applied Microbiology. Stuttgart - New York. Századok. Bp. Szegedi Egyetem. Szeged. Szegedi Könyvtári Műhely. Szeged. Szinháztudományi Szemle. Bp. Szoposztavitelno Ezikoznanie. Szofija. Szövetkezeti Jogi Tájékoztató. Bp. Tájékoztató. Bp. Talanta. Elmsford - Oxford. Tér és Társadalom. Pécs. Tetrahedron. London. Theoretical Computer Science. Amsterdam. Theoretica Chimica Acta. Berlin.


= = = = = =

Tiscia Tiszatáj TKA Történelemtanítás Új Forrás Új Symposion Új Tükör Új írás Urol. Nephrol. Sz. Üzenet Vacuum Valóság Városépítés Vasi Szemle Vigília Világosság Werkst. Korros. WZKM Z. Math. Logik u. Grundlag. Math.

Z. Mikrosk.-anat. Forsch. Z. Naturforsch. Zeolites

• Tiscia. Szeged. Tiszatáj. Szeged. TKA Történelemtanítás. Bp. Ú j Forrás. Komárom, Ú j Symposion. Újvidék. Ú j Tükör. Bp. Új írás. Bp. Urológiai és Nephrológiai Szemle. Bp. = Üzenet. Szabadka. = Vacuum. Elmsford - Oxford. = Valóság. Bp. = Városépítés. Bp. = Vasi Szemle. Szombathely. = Vigília. Bp. = Világosság. Bp. = Werkstoffe und Korrosion. Weinheim. = Wiener Zeitschrift für Kunde des Morgenlandes. Wien. = Zeitschrift für Mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik. Berlin. = Zeitschrift für Mikroskopisch-anatomische Forschung. Leipzig, = Zeitschrift für Naturforschung. Tübingen. = Zeolites. Guilford - New York.

Technikai rövidítések Sep. **

= Separatum. Annak jelzésére, hogy a létei leírása különlenyomatról készült. = A jelzett tételt nem állt módunkban autopszia alapján leírni.

213


KÖZPONTI

OKTATÁSI

CENTRAL EDUCATION

EGYSÉGEK DEPARTMENTS

FILOZÓFIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

i

j I

|

1. CSEJTEI Dezső: A szingularitás fennmaradásának esélyei. /Gondolatok Unamuno egzisztencializmusáról./ = Vigília, 1987.52. évf. 3. sz. 177-181. p. 2. CSEJTEI Dezső: Miguel de Unamuno: Az élet álom. Töprengések Spanyolország újjászületéséről. Ford. . = Vigília, 1987. 52. évf. 3. sz. 1 8 1 - 1 8 6 . p. 3. H O R U C Z l L á s z l ó : Szellemi kultúra, politika, ideológia. (Spiritual culture, politícs, ideology.) = Acta Philos. Szeged, 1 9 8 7 . 2 9 . 1 9 - 3 0 . p. 4. HORUCZI László: Előszó. [A szellemi kultúra fejlődésének törvényszerűségei a szocializmusban címmel Szegeden rendezett konferenciáról.] = Acta Philos. Szeged, 1987. 29. 3 - 4 . p. 5. KAPOSI Márton: A szellemi kultúra általános törvényszerűségei a szocializmus építésének időszakában. (General regularities of spiritual culture during the period of building of socialism.) = Acta Philos. Szeged, 1987. 29. 5 - 9 . p. 6. Croce, Benedetto: A szellem filozófiája. Válogatott írások. (Vál., bev., jegyz., bibi.: KAPOSI M á r t o n . Ford. Csala Károly, Rozsnyai Ervin.) Bp. 1987, Gondolat. 659 p. /Gondolkodók./ 7. KISSNÉ NÓVÁK Éva: A lakótelepi munkáscsaládok életmódja. Kandidátusi értekezés. Bp. [1987.] 246,14 p. 37 t. ** 8. KISSNÉ NÓVÁK Éva: Az értékek dinamikája. (The dynamics of values.) = Acta Philos. Szeged, 1 9 8 7 . 2 9 . 3 9 - 4 4 . p. 9. KISSNÉ NÓVÁK Éva: Kié a hatalom a családban? Egy salgótarjáni vizsgálat tanulságai. = Élet és Tud. 1987.42. évf. 52. sz. 1 6 4 2 - 1 6 4 3 . p. 10. KISSNÉ NOVÁK Éva: Értékeink változása. = Délm, 1987. júl. 18.5. p. 11. KOCSONDI András: Tudományelmélet. /Egyetemi jegyzet filozófia szakos hallgatók számára./ 1. füzet. [Kiad. a] József Attila Tudományegyetem Filozófiai Tanszék. Szeged, 1987. 293 p. 12. KOCSONDI András: Tudomány és kultúra. (Science and culture.) = Acta Philos, Szeged, 1987. 29. 6 1 - 7 0 . p. 13. József Attila Tudományegyetem. [Ismertető.] (Kiad. CSÁKÁNY Béla. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, PÓLAY Elemér, SZENTIRMAI László. Lektorálták LEINDLER László, KOCSONDI András, KEMENES Béla, BODNÁR László.) Szeged, 1987, (Szegedi Ny.) 93 p. Angol, német, francia és orosz nyelvű változatban. 14. NAQYNÉ KRAJKÓ Erzsébet: Gondolatok a kultúráról és a művelődésről. (Reflections on culture and education.) = Acta Philos. Szeged, 1987. 29. 5 5 - 6 0 . p.

215


15. A középiskolai művelődési anyag világnézeti kérdései. Szöveggyűjtemény. Egységes jegyzet. 2. köt. Vál., szerk. NAGYNÉ KRAJKÓ Erzsébet, KocsoNDl András. Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 298 p. 16. SIMON Ferenc: Filozófia értéktani alapon. H. Rickert kísérlete. = Világosság, 1987. 28. évf. 4. sz. 2 2 7 - 2 3 3 . p. 17. Rickert, Heinrich: A filozófia alapproblémái. (Grundprobleme der Philosophie.) Módszertan — ontológia - antropológia. Ford., utószó: SIMON Ferenc. Jegyz. Keszthelyi András, SIMON Ferenc. [Bp.] 1987, Európa. 342 p. 18. SZABÓ Tibor: Elidegenedés és civil társadalom. = Magy. Tud. 1987. Ú j folyam 3 2 . k ö t . 7 - 8 . sz. 5 6 1 - 5 6 5 . p .

19. SZABÓ Tibor: Gramsci filozófiai fejlődésének szakaszai. = Tájékoztató, 1987. 6. sz. 36 - 49. p. 20. SZABÓ Tibor: Gramsci és Togliatti az orosz pártvitákról. = Uj Symposion, 1987. 23. évf. 5 - 6 . sz. 23 - 24. p. 21. SZABÓ Tibor: Lo slancio filosofico per riformare il socialismo. II successo di un marxista critico nel paese di Lukás. = Rinascita, 1987. 8. 34. p. ** 22. Gramsci, Antonio: Ifjúkori írások. 1 9 1 4 - 1 9 2 6 . (Szerk. Szalai Zoltán. [Olaszból] ford. FARKAS Mária, . . . SZABÓ Tibor, VIGH Éva. Kiad.): M K K E Társadalomelméleti Kollégium. Bp. 1987.184 p. 23. SZABÓ Tibor: A [húszas] 20-as évek vitáihoz. Gramsci és Togliatti levélváltása 1926-ban. - Dokumentumok. (Gramsci és Togliatti levélváltása.) Ford. - - . = Mozgó Világ, 1987.13. évf. 11. sz. 30 - 32., 33 - 44. p. 24. SZABÓ Tibor: Gramsci és Togliatti levélváltása. Ford. - - . = Új Symposion, 1987. 23. évf. 5 - 6 . sz. 2 5 - 2 9 . p. 25. SZABÓ Tibor: A kultúra kérdéseiről. Interjú Hermann Istvánnal. = Kritika, 1987. 2. sz. [4 — 5] p. Késedelmesen megjelent m u n k a :

26. SIMON Ferenc: Az ésszerű államjog. /Kritikai és megbékélés-mozzanatok Hegel politikai írásaiban./ (Das verniinftige Staatsrecht.) = Magy. Fii. Sz. 1985. 29, évf. 5 - 6 . sz. 698-718. p.

POLITIKAI GAZDASÁGTANI TANSZÉK DEPARTMENT OF POLITICAL ECONOMY 27. ANDRÁSSY Adél: Kísérlet a földek értékelésére. (An attempt land.) = A c t a O e c o n o m . - P o l . Szeged, 1987. Tom. 2 4 . 3 - 1 3 . p. 28. C Z A G Á N Y László: Mennyire sötétedik? Reflexió egy előadásra. okt. 9 . 3 . p. 29. CZAGÁNY László: A „viszonyizmus" veszélye. = Délm. 1987. jún. 30. ÉGETŐ Emese: Az Osztrák-Magyar Monarchia pénzrendszere idején. = Pénzügyi Sz. 1987.31. évf. 4. sz. 2 9 7 - 3 0 7 . p. 31. IMRE Ottó: Foglalkoztatás és munkaerőmozgás néhány aktuális topicai issues of the employmenl and labour turnover.) = Acta Szeged, 1987. Tom. 24. 25 - 36. p.

216

t o evaluate the = Délm. 1987, 13. 5. p. a századforduló kérdése. (Somé Oeconom.-Pol.


32. MAYER László: Néhány adalék az USA munkásosztály helyzetének alakulásához az 1980-as években. (Some contributions to the development of the conditions of the U S working class in the 1980's.) = Acta O e c o n o m . - P o l . Szeged, 1987. Tom. 24. 3 7 - 4 9 . p. 33. NAGY Lajos: A fekvési járadék szerepe a földjövedelem-differenciákban. = Gazdálkodás, 1987. 31. évf. 10. sz. 4 1 - 4 5 . p. 34. NAGY Lajos - SALLAI Miklós: Szyjaz mezsdu promüslennoszt' i szel'szkim hozjajsztvom i monopolizacija v razvitüh kapitaliszticseszkih sztranah v 80-üh godah. = Agrobiznesz i mirovaja prodovol'sztvennaja szituacija. Materialü mezsdunarodnogo szimpóziuma janvar 1987 g. Berlin, 1 9 8 7 . 8 0 - 1 0 1 . p, ** 35. NAGY Lajos - ÉGETŐ Emese: Szabó Kálmán: Arányosság és érték a modern gazdaságban. [Ism.] = Közgazd. Sz. 1987. 34. évf. 2. sz. 2 2 3 - 2 2 8 . p. 36. NAGY Lajos: A szocializmus eszmerendszere és a piac. = Délm. 1987. jún. 20. 5. P37. SÍPOS Miklós: A kistermelés szerepe és kapcsolata a nagyüzemekkel a magyar mezőgazdaságban. = Gazdálkodás, 1987. 31. évf. 9. sz. 6 0 - 6 4 . p. 38. SLPOS Miklós: A bérek ösztönző ereje a szocialista gazdaságban, = Petőfi Népe, 1987. febr. 20. 5. p. 39. VÁRNAY Ernő: Transznacionális bankok a világgazdaságban. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1987.17 p.

TUDOMÁNYOS SZOCIALIZMUS TANSZÉK DEPARTMENT O F SCIENTIFIC SOCIALISM 40. 41. 42.

43. 44. 45.

46.

BELÉNYI Gyula: Hol van az a jólét, amit hirdetnek? Egy tszcs-közgyűlés jegyzőkönyve. = Kritika, 1987.8. sz. 3 6 - 3 9 . p. BELÉNYI Gyula: Településfejlesztési koncepciók az 1950-es évek elején. = A felszabadulás utáni történetünkről. 2. köt. [Bp.] 1987. 3 2 - 4 2 . p. /Vélemények Viták./ A Honismeret 1984.5. sz.-ban megjelent cikk újraközlése. FÁBIÁN György: A Dolgozó Ifjúsági Szövetség/1950-1956/. = Haladó ifjúiági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok. /1874-1986,/ Szeged, 1 9 8 7 . 3 8 5 - 4 9 4 . p. FÁBIÁN György: Az egységes ifjúsági mozgalom létrehozása /1948-1950/. = Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok. / 1 8 7 4 - 1 9 8 6 . / Szeged, 1987. 3 4 3 - 3 8 1 . p. (FÁBIÁN György): A szocialista társadalom építésének első évei / 1 9 4 8 - 1 9 5 6 / . = Algyő és népe. Tanulmányok. Szeged, 1 9 8 7 . 2 2 3 - 2 4 4 . p. 41. H a l a d ó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok. / 1 8 7 4 - 1 9 8 6 . / Szerk. HEGYI András. (Gyűjt., jegyz. FÁBIÁN György, FÖLDVÁR1NÉ KOCSIS Luca, . . . SEBESI Judit, SERFŐZŐ Zoltán. Lektorálta CSATÁRI Dániel. Közrem. GAÁL Endre, MLCHELLER Magdolna, RÁCZ János, SERFŐZŐ Lajos. Kiad. a K I S Z Csongrád m. Biz. Politikai Képzési Közp.) Szeged, 1987. 896 p. 104 t. FÖLDVÁRINÉ KOCSIS Luca: A demokráciáért és a haladásért; az antifasiszta- és háborúellenes harc élvonalában /1937-1944/. = Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében, Válogatott dokumentumok. /1874-1986./ Szeged, 1987. 2 3 3 - 2 6 5 . p.

217


47.

FÖLDVÁRINÉ KOCSIS Luca: Ifjúmunkások a Horthy-rendszer ellen / 1 9 2 0 - 1 9 3 6 / . = Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok. /1874-1986./ Szeged, 1987.141 - 1 8 3 . p. 48. FÖLDVÁRINÉ KOCSIS Luca: „Porszem a sivatagban..." Kilencven éve született a csongrádi Túriné Cseh Viktória. = CsMH, 1987. aug. 26. 3. p. 49. [KORMÁNYOS András): Tanács Józsefre emlékezve. = Délm. 1987. nov. 26. 5. p. 50. MAJSA József: Le statut organique de l'Algérie et le Parti socialiste français /S.F.I.O./ = Mediterrán tanulmányok. 1. [köt.] (Szeged), 1987. 9 3 - 1 0 4 . p. 51.

M l C H E L L E R Magdolna: Hogyan látják társadalmunk problémáit a tanárszakos e g y e t e m i s t á k ? = M ó d s z e r t a n i F . 1 9 8 7 . 3. sz. 1 6 - 2 0 . p . * *

52.

Kmetykó Lajos - MlCHELLER Magdolna: Az ifjúsági mozgalom történetének kutatása és oktatása. = Propagandista, 1987.11. évf. 5. sz. 1 6 4 - 1 6 7 . p. MlCHELLER Magdolna: A szegedi és a regensburgi egyetem kapcsolata. Látogatás az NSZK-ban. = CsMH, 1987. aug. 4. 2. p. J. NAGY László: Mit kell tudni Algériáról? (Bp.) 1987, Kossuth K. 138 p. J. NAGY László: Az algériai nemzeti felszabadító hadsereg politikai szerepvállalása az 1960-as években. = Acta Scientiae Socialismi, Szeged, 1987. Tom. 22. 1 1 9 - 1 3 1 . p. J. NAGY László: L'évolution idéologique et organisationnelle du mouvement national en Algérie. = Mediterrán tanulmányok. 1, [köt.] (Szeged), 1987. 8 3 - 9 2 . p. J. NAGY László: El islam y el progreso social. = Abismo. Ponencias de la Conferencia organizada por la Comisión de Desarrollo del Consejo Húngaro de la Paz el 16 de enero de 1986 en la Univesidad József Attila de Szeged, Húngria. Bp. 1 9 8 7 . 1 2 7 - 1 3 2 . p, /Libros de la Paz. 4./ Mediterrán tanulmányok. 1. [köt.] Naucsnüe iszszledovanija rajona szredizemnogo mórja. - Etudes sur la region mediterraneennes. (Szerié. J. NAGY László.) [Kiad. a] J A T E Tudományos Szocializmus Tanszék. (Szeged), 1987. 173 P. A munkásmozgalom Csongrád megyei harcosainak életrajzi lexikona. (Főszerk. ANTALFFY György. Szerk. Kanyó Ferenc, RÁCZ János. Lektorálta Dégi István, SERFŐZŐ Lajos. Mutatók: MADER Béla.) [írták: FÖLDVÁRINÉ KOCSIS Luca, KORMÁNYOS András, stb.] Kiad. a Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád m. Biz. Szeged, 1987. 510 p. 81. SERFŐZŐ Zoltán: A világgazdasági válság hatása Romániában. A Romániai Kommunista Párt 1928 - 1 9 3 1 között. (The effect of the universal economic slump on Roumania. The Roumanian Communist Party between 1 9 2 8 - 1 9 3 1 . ) = Acta Hist. Szeged, 1987. Tom. 85.19 - 34. p. (SZABÓ István): A Nemzeti Bizottság működése. = Algyő és Népe. Tanulmányok. Szeged, 1 9 8 7 . 2 1 3 - 2 1 4 . p. (Nagy István - SZABÓ István): A földreform. = Algyö és népe. Tanulmányok. Szeged, 1987. 2 1 5 - 2 1 7 . p.

53. 54. 55. 56. 57.

58.

59.

60.

61. 62.

Késedelmesen megjelent munka: 63. J. NAGY László: Revue d'Histoire Maghrébine, Africüna/Budapest, 1986. 2. sz. 1 4 7 - 1 4 8 , p. **

218

Vol.

11,

[Ism.]

=


SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 64. GÁBOR Kálmán: A középiskolát végzett fiatalok „középrétegesedése". = [fiúsáéi Sz. 1987. 7. évf. 1. sz. 53 - 61. p. 65. JÓZSA Zoltán: Kórkép az egészségügyről. Losonczi Ágnes: A kiszolgáltatottság anatómiája az egészségügyben. [Kritika.] = Tiszatáj, 1987. 41. évf. 11. sz. 93 - 94. P66. KATONA Péter Zoltán: Bürokráciafelfogások a modern polgári szervezetszociológiában. = Tájékoztató, 1987. 3. sz. 9 3 - 1 1 4 . p. 67. KATONA Péter Zoltán: Bihari Mihály: Politikai rendszer és szocialista demokrácia. [Kritika.] = Tiszatáj, 1987.41. évf. 1 - 2 . sz. 1 8 6 - 1 8 9 . p. 68. SZENTPÉTERI István: Az állami szervek közötti egyensúlyozó rendszer kialakításának problémája Bihari Ottó koncepciójában. = Á l l a m . Térkapcsolatok. Demokrácia. Bihari Ottó emlékülés. Pécs, 1 9 8 7 . 1 2 9 - 1 4 2 . p.

KALMÁR LÁSZLÓ KIBERNETIKAI LABORATÓRIUM LÁSZLÓ KALMÁR CYBERNETIC LABORATRY 69. DIAMANT Tibor: Az OS/VS1 jobvezérlő nyelve. Oktatási segédlet a Programozás című tárgyhoz. (Lektorálta SCHERER Ferenc.) [Kiad. a] J A T E Kalmár László Kibernetikai Laboratórium. [Szeged], 1987. 95 p. 70. CSIRIK J á n o s - GALAMBOS Gábor: On the expected behaviour of the NF algorithm for a dual bin-packing problem. = Acta Cybernetica, Szeged, 1987. Tom. 8. Fasc. 1 . 5 - 9 . p. 71. Frenk, J.B.G. - GALAMBOS Gábor: Hybrid Next-Fit algorithm for the two-dimensional rectangle bin-packing problem, = Computing, 1987. 39. 2 0 1 - 2 1 7 . p. Sep. 72. HANTOS Zoltán: Review: Forced oscillatory measurement of respiratory mechanics. = Abstracts of the papers and posters of the 7th Hungarian Conference on Biomedical Engineering. ( 1 6 - 1 8 September, 1987, Esztergom.) Bp. [1987.] 1 3 1 - 1 3 2 . p. 73. HANTOS Zoltán - DARÓCZY Bálint - SUKI Béla - Nagy S.: Low-frequency respiratory mechanical impedance in the rat. = [J. Appl. Physiol. 1987. 63.] 36 - 43. p . S e p . 74. HANTOS Zoltán - DARÓCZY Bálint - SUKI Béla - Nagy S. - Debreczeni L.A.: Respiratory mechanical impedance in the rat, = (50. Jubilee Congress and IUPS sponsored Symposium of the Hungarian Physiological Society 15-6 July 1985, Budapest, Hungary/.) Acta Physiol. Hung. 1987. Vol. 70. No. 2 - 3 . 2 8 9 - 2 9 6 . p . 75. HANTOS Zoltán - SUKI Béla - CSENDES Tibor - DARÓCZY Bálint: Constantphase modelling of pulmonary tissue impedance. /Abstract./ = Bull. Eur. Physiopathol. Respir. 1987. 23. Supplement. 12.325. p. ** 76. Galgóczy Gábor - HANTOS Zoltán: A légzésmechanika kényszerrezgéses vizsgálómódszerével szerzett klinikai tapasztalataink. = Pneumonol. Hung. 1987. 40. 5 1 - 6 6 . p . Sep. 77. HUNYA Péter; Szerkezet-elemzési és többváltozós rangsorolási eljárások kérdőíves felmérések adatainak matematikai statisztikai feldolgozásában. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1987.] 134 p. 20 mell. **

219


78. KUBA Attila: Alternative approach to estimate lumped constant in the deoxyglucose model: Simulation and validation. /Letter to the Editor./ = J. Nucl. Med. 1987. 28.1182. p. ** 79. KUBA Attila - MÁTÉ Eörs - Mester J. - Almási L. - Csernay L.: A GAMMA Művek SPECT-jének /Single Photon Emission Computed Tomograph/ méréstechnikai vizsgálata. = Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a biológiában. 13. Kollokvium. Szeged, 1987. 1 6 6 - 1 7 2 . p. 80.

MÁTÉ Eörs - KUBA Attila - Csernay László: Application of reciprocal matrices in SPECT. /Abstract./ = Nucl- Med. 1987. 26. /4/ 46. p. **

Késedelmesen megjelent m u n k a : 81. CSIRIK János — GALAMBOS Gábor: Nemlineáris sorozatok ládapakolási feladatoknál. (Nonlinear sequences for bin-packing.) = Alk. Mat. L. 1986. 12. köt. 3 - 4 . sz. 2 9 5 - 3 0 7 . p.

OKTATÁSTECHNIKAI KÖZPONT EDUCATIONAL TECHNOLOGY CENTRE Késedelmesen megjelent m u n k a : 82. KOVÁCS László - PÁLNÉ WENNER Éva: A nyelvszakos tanárjelöltek képzése a nyelvi laboratóriumokban. = Videó és mikroszámítógép a nyelvoktatásban. [Bp.] 1986. [ ] p. /Oktatástechnológiai Füzetek. 2./ **

EGYETEMI KÖNYVTÁR UNIVERSITY LIBRARY 83.

BAKONYI Géza: Választások és válogatások. A Válasz / 1 9 3 4 - 1 9 3 8 / antológiájáról. [Kritika,] = Tiszatáj, 1987. 41. évf. 1 - 2 . sz. 1 7 3 - 1 7 6 , p. 84. GÁBOR Kálmánná - KLUKOVI[T]S Lajosné: Válogatott bibliográfia az új- és legújabbkori egyetemes történelem tanulmányozásához. Szerk. HEGYI András. (Lektorálta SZÉKELY Lajos. Mutató:SALIGA Lászlóné.) Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 322 p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar./ 85. KEVEHÁZI Katalin: Gályarab-prédikátorok kiadatlan levelei. = Adalékok a 1 6 - 2 0 . századi magyar művelődés történetéhez. Bp. 1987. 3 7 - 5 3 . p. /Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai. Új s. 2.1 86. Ipolyi Arnold: Magyar mythologia. Pest, 1854, Heckenast, (Hasonmás kiad.) + [Mell.]: Függ.: Hoppál Mihály: Ipolyi Arnold élete és műve. [Bp.] (1987), Európa. LVI, 600 p,, 246 p. Az idegennyelvű szövegrészek magyar fordítása. Ford. KEVEHÁZI Katalin, VARGA András, . . . = Függelék, 79 - 1 7 5 . p.

220


87.

88. 89.

90. 91.

Bibliográfiai kalauz. 1. (köt.) Társadalomtudományok. /Időszaki kiadványok./ (Szerk. KOKAS Károly. Készítették: BAKONYI Géza, BAKONYINÉ FICZKÓ Ildikó, BORSOS Márta, GÁBOR Kálmánné, KOKAS Károly, MADER Béla, MONOK István, NAGYMIKLÓSI Erzsébet, NÉMETH Zsófia, PÁNDI Lajos, SZABÓ Enéh, SZENTIRMAI László. Kiad. a) J A T E Központi Könyvtára. Szeged, 1987. III, 148 p. (KOKAS Károly): Kalauz a J A T E Központi Könyvtárához. (Kiad. a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára.) Szeged, 1987.29 p. A munkásmozgalom Csongrád megyei harcosainak életrajzi lexikona. (Főszerk. ANTALFFY György. Szerk. Kanyó Ferenc, RÁCZ János. Lektorálta Dégi István, SERFŐZŐ Lajos. Mutatók: MADER Béla.) [írták: FÖLDVÁRINÉ K o c s i s Luca, KORMÁNYOS András, stb.] Kiad. a Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád m. Biz. Szeged, 1987. 510 p. 81. MONOK István: A J A T E Központi Könyvtár 16. századi könyveiről. = Csongrád M. Könyvtáros, 1987.19. évf. 1 - 2 . sz. 40 - 43. p. MONOK István: Johannes Henricus Bisterfeld és Enyedi György két levelezés-kiadásban. /Rendhagyó könyvismertetés./ = Magy. Könyvsz. 1987. 103. évf. 4. sz. 3 1 7 - 3 2 7 . p.

92. 93.

94. 95.

96. 97. 98.

99.

100. 101.

MONOK István: Két belgiumi Zrinyi-emlék. = Zrinyi-dolgozatok. 4. [köt.] Bp. 1 9 8 7 . 1 5 1 - 1 7 2 . p. MONOK István: Zrínyi Miklós könyvtára és a többi horvátországi magángyűjtemény. /Bibliográfiai összefoglalás./ = Adalékok a 1 6 - 2 0 . századi magyar művelődés történetéhez. Bp. 1987. 5 5 - 6 3 . p. /Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai. Ú j s. 2./ B A l i z s Mihály - MONOK István: Történetírók Báthory Zsigmond udvarában. /Szamosközy István és Baranyai Decsi János kiadatlan műveiről./ = Magyar reneszánsz udvari kultúra. Bp. 1 9 8 7 . 2 4 9 - 2 6 2 . p. NAGYMIKLÓSI Erzsébet: Heinrich Böll magyarországi fogadtatása. Válogatott bibliográfia. = Heinrich Böll. Egy életmű áttöri a határokat. - Ein Werk überwindet G r e n z e n . Kiállítás a Somogyi Könyvtárban, Szeged, 1987. aug. 24—szept. 18. és a Kossuth Klubban, Budapest, 1987. okt. 7 - o k t . 16. [Szeged] - (Köln), [1987.] [46 - 6 4 . ] p. PÁNDI Lajos: Antifasiszta ellenállás és gyarmati kérdés Portugáliában. /1961 - 1 9 7 4 . / = Acta Scientiae Socialismi, Szeged, 1987. Tom. 22.177 - 209. p. PÁNDI Lajos: Egy növekedés zavarai. Gondolatok a tudományos szocializmus oktatásáról. = A marxizmus hazai helyzetéről. (Bp.) 1 9 8 7 . 1 3 7 - 1 6 7 . p. /Vélemények - V i t á k , / A Valóság 1981. áprilisi számában megjelent cikk újraközlése. PÁNDI Lajos: Egy reformtankönyv reformja elé. A tudományos szocializmus védelmében. = A marxizmus hazai helyzetéről. (Bp.) 1987. 2 0 4 - 2 2 0 . p. /Vélemények - Viták./ A Kritika 1984. októberi számában megjelent cikk újraközlése. (SEBESI Judit): A dualizmus évtizedei. A polgári demokratikus forradalom és a proletárdiktatúra / 1 8 6 7 - 1 9 1 9 / . = Algyő és népe. Tanulmányok. Szeged, 1987. 1 2 3 - 1 6 1 . p. (SEBESI Judit): Az ellenforradalmi korszak /1919-1944/. = Algyő és népe. Tanulmányok. Szeged, 1 9 8 7 . 1 6 3 - 2 0 5 . p. 11. SEBESI Judit: Haladó ifjúsági törekvések a dualizmus évtizedeiben / 1 8 7 4 - 1 9 1 7 / . = H a l a d ó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok. / 1 8 7 4 - 1 9 8 6 . / Szeged, 1 9 8 7 . 1 5 - 1 0 5 . p. 61.

221


102. Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok. /1874—1986./ Szerk. HEGYI András. (Gyűjt., jegyz. FÁBIÁN György, FÖLDVÁRINÉ KOCSIS Luca, . . . SEBESI Judit. Lektorálta CSATÁRI Dániel. Közrem. GAÁL Endre, MICHELLER Magdolna, R Á c z János, SERFŐZŐ Lajos. Kiad. a KISZ Csongrád m, Biz. Politikai Képzési Közp.) Szeged, 1987.896 p. 104 t. 103. (Sz. SZABÓ Éva): Az egyetem oktatóinak és tudományos munkatársainak 1985ben publikált szakirodalmi munkássága. (Összeáll. .) = A József Attila Tudományegyetem Évkönyve. 1985/86. Szeged, [1987.] 1988. 2 1 3 - 3 1 4 . p. 104. József Attila Tudományegyetem. [Ismertető.] (Kiad. CSÁKÁNY Béla. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, PÓLAY Elemér, SZENTIRMAI László. Lektorálták LEINDLER László, KOCSONDI András, KEMENES Béla, BODNÁR László.) Szeged, 1987, (Szegedi Ny.) 93 p. Angol, német, francia és orosz nyelvű változatban. 105. A József Attila Tudományegyetem Évkönyve. 1985/86. (Kiad. CSÁKÁNY Béla. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, PÓLAY Elemér, SZENTIRMAI László. Lektorálta BODNÁR László.) Szeged, [1987.] 1988, (Petőfi Ny. Kecskemét.) 314 p. Késedelmesen megjelent m u n k á k : 106. MADERNÉ Kiss Márta: Katalógusok a J A T E Központi Könyvtárában. = Könyvtári Figyelő, 1986. 32. évf. 6. sz. 6 0 5 - 6 0 9 . p. 107. MONOK István: Emlékezetül hagyott írások. Erdélyi magyar emlékiratok. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Veress Dániel. [Ism.] = Irodalomtört. Közi. 1986.90. évf. 3. sz. 3 3 2 - 3 3 3 . p. 108. MONOK István: De Gulden Passer. Bulletin van de „Verecniging der Antwerpsche Bibliophielen". Jaargang 5 8 - 5 9 . / 1 9 8 0 - 8 1 / ; 60. /1982/. [Ism.] = Irodalomtört. Közi. 1986.90. évf. 6. sz. 7 2 7 - 7 2 8 . p. 109. MONOK István: A táguló világ magyarországi hírmondói. 1 5 - 1 7 . század. Válogatta, bevezette, jegyzetekkel ellátta: Waczulik Margit. [Ism.] = Irodalomtört Közi. 1986.90. évf. 4. sz. 4 7 3 - 4 7 5 . p. 110. PÁNDI Lajos: Társadalompolitikai harcok Portugáliában 1961 - 1 9 7 6 . Kandidátusi értekezés. Szeged, [1986.] 350 p. **

SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ENDRE SÁG VÁRI PRIMARY TRAINING SCHOOL 111. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Cathedra Comparationis Litterarum Universarum. A komparatisztika kézikönyve. /Bevezetés az összehasonlító irodalomtudományba./ (Szerk. FRIED István. Lektorálta FABINY Tibor. Ford. ellenőr. ALBERT Sándor, FRIED István. Ford. Bába Iván, BURJÁN Mónika, FRIED István. Kiad. a József Attila Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke.) Szeged, 1987. IX, 217 p.

222


112. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Cathedra Comparationis L i t t e r a r u m Universarum. A hermeneutika elmélete. /Auerbach, Palmer, Ricoeur, Hirsch, Szondi, Frye, Kermode./ Szöveggyűjtemény. 1 - 2 . (köt.) (Vál., szerk. FABINY Tibor. Lektorálta FRIED István. Ford. ...BURJÁN Mónika, . . . MARTONYI Éva, . . . NÓVÁK György, . . . Ford. ellenőr. BERNÁTH Árpád, . . . FABINY Tibor, KOCZISZKY Éva, NÓVÁK György, . . . TAR Ibolya. Kiad. a J A T E Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke.) Szeged, 1987. 602 p. /Ikonológia és M ű é r t e l m e z é s . 3./ 113. GYÉMÁNT Ivánné: Szeged, szellemi bölcsőhelyem. /Beszélgetés Imre Zoltánnal./ = Páholy, 1987. 2. sz. 28 - 29, p. 114. Velük együtt, é r t ü k . . . /Tapasztalatok és tanácsok a mozgalmi munka gyakorlatából./ Szerk. Bakacsiné Gulyás Mária. (Lektorálta M A K K Ferencné.) (Kiad. a| Magyar Ú t t ö r ő k Szövetsége Csongrád Megyei Elnöksége. Szeged, 1987.237 p. **

SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ GIMNÁZIUM E N D R E SÁGVÁRI TEACHER GRAMMAR SCHOOL 115. MARTON Mária: Gondolatok Németh László és Halász Gábor regényelméleti írásairól. ( G e d a n k e n über die romantheoretischen Schriften von László Németh und G á b o r Halász.) = Acta Lit. H u n g . Szeged, 1987. Tom. 2 4 . 3 1 - 3 8 . p.

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR FACULTYOF LAW AND POLITICAL SCIENCE ÁLLAM- ÉS JOGELMÉLETI TANSZÉK DEPARTMENT OF THEORY OF STATE AND LAW 116. (ANTALFFY György) - Samu Mihály - (Szotáczky Mihály): Állam- és jogelmélet. (Egyetemi tankönyv. 1. [köt.] írta: ANTALFFY György, Samu Mihály. Lektorálta: PAPP Ignác, Péteri Zoltán.) Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 415 p. 117. A N T A L F F Y György: Machiavel et les sciences politiques. = Emlékkönyv dr. Szilbereky J e n ő egyetemi tanár oktatói működésének 30. és születésének 70. évfordulójára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1987. T o m . 37, Fasc. 1 - 2 2 . 7 - 1 9 . p, 118. A N T A L F F Y György: Official opening-overture officielle-offizielle Eröffnung. = 1. E u r o p e a n Régiónál Congress of Labour Law and Social Security. Vol. 1. Bp. 1 9 8 7 . 2 3 - 25. p .

119. ANTALFFY György: A törvényességről két beszámoló tükrében. = Ali. és lg. 1987. 37. évf. 6. sz. 5 3 2 - 5 3 5 . p. 120. A munkásmozgalom Csongrád megyei harcosainak életrajzi lexikona. (Főszerk. A N T A L F F Y György. Szerk. Kanyó Ferenc, R Á C Z János. Lektorálta Dégi István, SEFŐZŐ Lajos. Mutatók: MADER Béla.) [írták: FÖLDVÁRINÉ KOCSIS Luca, K O R M Á N Y O S András, stb.] Kiad. a Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád m. Biz. Szeged, 1987. 510 p. 8 t.

223


121. PAPP Ignác: Jogpolitika, jogalkotás, jogalkalmazás. (Rechtspolitik, Rechtsschaffung, Rechtsanwendung.) = Emlékkönyv dr. Szilbereky Jenő egyetemi tanár oktatói működésének 30. és születésének 70. évfordulójára. A'cta Jur. et Pol. Szeged, 1987. Tom. 37. Fasc. 1 - 2 2 . 249 - 255. p. 122. PAPP Ignác: Antalffy György: Machiavelli és az állam tudománya. [Ism.] = Áll. és lg. 1987.37. évf. 6. sz. 5 5 9 - 5 6 2 . p. 123. VASTAQH Pál; Az állam funkcióiról a szocialista orientáció országaiban. (0 funkcijah goszudarsztv szocialiszticseszkoj orientacii.) = Emlékkönyv dr, Szilbereky Jenő egyetemi tanár oktatói működésének 30, és születésének 70. évfordulójára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1987. Tom. 37. Fasc. 1 - 22. 309 - 322. p. 124. VASTAGH Pál: A szocialista jogelmélet kialakulásának kezdeteiről. = Jogtud. Közi. 1987.42. új évf. 11. sz, 5 8 1 - 5 8 6 . p. 125. VASTAGH Pál: Vooruzsennüe szilü v politicseszkoj sziszteme sztran szocialiszticseszkoj orientacii. = Acta Scientiae Socialismi, Szeged, 1987. Tom. 2 2 . 1 - 3 7 , p. 126. VASTAGH Pál: V. C h i r k i n - Y u . Yudin: A szocialista orientáció állama. [Ism.j = Jogtud. Közi. 1987.42. új évf. 7. sz. 400 - 402. p.

ÁLLAMIGAZGATÁSI- ÉS PÉNZÜGYI JOGI TANSZÉK DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL LAW 127. DÁNI Sándor - LALUSKA Pál: Pénzügyi jog alapkérdései. Szeged, 1987, (JATE Soksz.) 310 p. /József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar./

ÁLLAMJOGI TANSZÉK DEPARTMENT OF CONSTITUTIONAL LAW 128. KOVÁCS István: Magyar államjog. 2. köt. 2., átdolg. kiad. Szeged, 1987, ( J A T E K.) IV, 345 p. /József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar./ 129. KOVÁCS István: Államjog vagy alkotmányjog? = Állam. Térkapcsolatok, Demokrácia. Bihari O t t ó emlékülés. Pécs, 1987. 40 - 72. p. 130. KOVÁCS István: Deák „Adalék"-a és a magyar közjog. Utószó és jegyzetek Deák Ferenc „Adalék a magyar közjoghoz" című könyvéhez. = Deák Ferencz: Adalék a magyar közjoghoz. (Reprint kiad. Bp. 1987.) [191-315.] p. 131. KOVÁCS István: En guise d'introduction. = Études de droit constitutionnel hongrois. Rapports nationaux préparés pour le 2. Congres mondial de l'Association internationale de Droit constitutionnel /Paris, Aix-en-Provance 1987/. Bp. 1987. 5 - 2 2 . p. 132. KISS Barnabás: Vitaülés a szocialista orientációjú országok politikai rendszereinek sajátosságairól. = Magy. Jog, 1987. 34. évf. 1. sz. 9 0 - 9 1 . p.

224


BÜNTETŐJOGI ÉS BÜNTETŐ EUÁRÁSJOGI TANSZÉK DEPARTMENT OF CRIMINAL LAW AND CRIMINAL LAW PROCEDURE 133. CSÉKA Ervin: A másodfokú bírósági eljárás hatékonyságának kérdései a magyar büntető eljárási jogban. (Les questions de l'efficacité dans la procédure pénale de deuxièmé instance.) = Emlékkönyv dr. Szilbereky Jenő egyetemi tanár oktatói működésének 30. és születésének 70. évfordulójára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1987. Tom. 37. Fase. 1 - 22. 53 - 64. p. 134. CSERHÁTI Ágota: Nemzetközi tudományos tanácskozás Szegeden. = Magy. Jog, 1987. 34. évf. 6. sz. 5 6 3 - 5 6 6 . p. 135. HOFSZANG József: A kényszerintézkedések a büntető eljárási jog rendszerében. (Mesures d e contrainte dans le système de la procédure pénale.) = Emlékkönyv dr. Szilbereky J e n ő egyetemi tanár oktatói működésének 30. és születésének 70. évfordulójára. A c t a Jur. et Pol. Szeged, 1987. Tom. 37. Fase, 1 - 22.75 - 85. p. 136. MERÉNYI Kálmán: A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények okai és megelőzése. (Pricsinü i profilaktika naszil'sztvennüh presztuplenij protiv polovoj morali.) = Emlékkönyv d r . Szilbereky Jenő egyetemi tanár oktatói működésének 30. és születésének 70. évfordulójára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1987. Tom. 37. Fase. 1 - 2 2 . 1 5 5 - 1 6 7 . p. 137. MERÉNYI Kálmán: A szexuális erőszak, /Kutatási beszámoló./ (Lektorálta: CSÉKA Ervin, M o l n á r József.) Bp. 1987, Közgazd. és Jogi K, 372 p. 138. NAGY F e r e n c - TOKAJI Géza: A magyar büntetőjog általános része. 1. köt. Szeged, 1987, J A T E K. 236 p. /József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar,/ 139. NAGY Ferenc: A büntetésvégrehajtási intézetek típusai nemzetközi összehasonlításban. = Büntetésvégrehajtási rendszerek nemzetközi áttekintése. Bp. 1987. 3 - 4 3 . p. / Igazságügyi Minisztérium Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokság kiadása. 1. s z . / * * 140. NAGY F e r e n c - CSERHÁTI Ágota: A halálbüntetés az USA-ban. (The death penalty in the U.S.A.) = Emlékkönyv dr. Szilbereky Jenő egyetemi tanár oktatói működésének 30. és születésének 70 évfordulójára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1987. T o m . 37. Fase, 1 - 2 2 . 2 1 1 - 2 3 6 . p. 141. NAGY F e r e n c - CSERHÁTI Ágota: A halálbüntetés alkalmazása és végrehajtása az Amerikai Egyesült Államokban. = Belügyi Sz. 1987.25. évf. 2. sz. 2 5 - 2 9 . p. 142. NAGY F e r e n c : Szabadságvesztés és szurrogátumai a német és a külföldi jogban. ( H a n s - H e i n r i c h Jescheck /Hrsg./: Die Freiheitsstrafe und ihre Surrogate im deutschen und ausländischen Recht.) [Ism.] = Jogtud. Közl. 1987.42. új évf. 4. sz. 2 0 7 - 2 0 9 . p. Késedelmesen megjelent munka: 143. NAGY F e r e n c : Carl Stooss és a büntetőjogi szankciók dualista felfogása. = Studia Iuvenum. Seria Juridica, 1986. 3. 5 9 - 6 8 . p. **

225


JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK DEPARTMENT OF LEGAL HISTORY 144. BALOGH Elemér: Both Ödön, a szakjogtörténet művelője. = Both Ödön emlékezete. 1 9 2 4 - 1 9 8 5 . Acta Jur. et Pol. Szeged, 1987. Tom. 37. Fase. 23 . 345 - 353. P-

145. BALOGH Elemér: Az első magyar szerzői jogi törvényjavaslatról. = Napjaink 1 9 8 7 . 2 6 . évf. 12. sz. 1 2 - 1 3 . p.

146. HOMOKI NAGY Mária: Női különjogok érvényesülése a szentesi úriszék joggyakorlatában. /1836 - 1 8 4 6 . / (Die Geltung der Sonderrechte der Frauen in der Praxis Patrimonialgerichtes in Szentes / 1 8 3 6 - 1 8 4 6 / . ) = Emlékkönyv dr. Szilbereky Jenő egyetemi tanár oktatói működésének 30. és születésének 70. évfordulójára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1987, Tom. 37. Fase. 1 - 22. 8 7 - 9 5 . p. 147. H O M O K I NAGY Mária: A sajtószabaság kérdése Both Ö d ö n munkáiban. = Both Ödön emlékezete. 1 9 2 4 - 1 9 8 5 . Acta Jur. et Pol. Szeged, 1987. Tora. 37. Fasc. 23. 3 5 5 - 3 6 0 . p.

148. TÓTH Árpád: Einige Probleme der juristischen Regelung der Kriegswirtschaft zur Zeit des Ersten Weltkrieges. = Zu den gegenwärtigen rechtsgeschichtlichen Forschungen. Bp. 1987. 2 2 9 - 2 3 6 . p./[Jogtörténeti Értekezések] 16./ 149. TÓTH Árpád: Szemere Bertalan alakja Both Ödön néhány tanulmányában. = Both Ödön emlékezete. 1 9 2 4 - 1 9 8 5 . Acta Jur. et Pol. Szeged, 1987. Tom. 37. Fasc. 23.335 - 343, p.

MEZŐGAZDASÁGI- ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND LABOUR LAW 150. Földjog. Kiegészítő jegyzet, Szerk. BOBVOS Pál. (Lektorálta VERES József.) Szeged, 1987, J A T E K. 238 p. /József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar./ 151. (CZUCZ Ottó - Dani József — Laczkó István - Molnár Zoltán - Roosner Vilmos - Szanyi Zoltán — Wosinszky Fedorné): Magyar társadalombiztosítási jog. Egyetemi jegyzet. (Szerk, Juhász József. Lektorok: Kurucz Béla, . . . NAGY L á s z l ó , . . . ) (Bp.) [1987.], Népszava, 242 p. 152. CZUCZ Ottó - Kurucz Béla: Hungary - Hongrie - Ungarn. = 1. European Regional Congress of Labour Law and Social Security. Vol. 2, Bp. 1987. 769 - 788. p. 153. 1. European Regional Congress of Labour Law and Social Security. (Held in Szeged, 1 9 - 2 1 Sept., 1984.) Ed. by László NAGY. Vol. 1 - 2 . Bp. 1987, Akadémiai K. IX, VII, 1020 p. 154. NAGY László: Closure - cloture - Schliessung. = 1. E u r o p e a n Regional Congress of Labour Law and Social Security. Vol, 2. Bp. 1987.1017 - 1 0 1 8 . p. 155. NAGY László: Gondolatok a fegyelmi felelősség szabályozásáról. = Magy. Jog, 1987.34. évf. 3. sz. 2 4 7 - 2 5 7 . p. 156. NAGY László: Gondolatok a munkáltató anyagi felelősségének továbbfejlesztéséről. = Jogtud. Közi. 1987. 42. új évf. 10. sz. 5 2 7 - 5 3 3 . p. 157. NAGY László: A munkaügyi viták elbírálásának elvei és rendszere, - A dolgozók anyagi felelőssége. = A munkaügyi és szövetkezeti döntőbizottságok továbbképzési tananyaga. Bp. 1987. 5 - 4 4 . p., 3 9 9 - 4 8 2 . p. **

226


158. NAGY László: Principios generales y sistemas de la responsabilitad en el Derecho Laboral H ú n g a r o . = La protection del trabajo en el mundo moderno. Vol. 1. Tjuana B.C., 1987. 3 6 5 - 3 7 8 . p. ** 159. NAGY László: The settlement of labour disputes in Hungary. = In memóriám Zvi Bar-Niv. Collection of essays on labour law. Tel Aviv, 1 9 8 7 . 1 0 3 - 1 0 9 . p. ** 160. N A G Y L á s z l ó : Z a n j a k o i u o v i is s z p o r n i v i p r o s z i na ucsasztieto na trudescsite sze v u p r a v l e n n e t o na p r e d p r i j a i t e n o . = Ucsasztie na trudescsite sze v u p r a v l e n i e t o n a p r e d p r i j a t i j a t a v szocialiszticseszkíte sztrani. Szofija, 1987. 6 1 - 6 7 . p . * * 161. NAGY László: A raktári dolgozók felelőssége a leltárhiányért. = Jogsegély, 1987. 9. sz. 4 — 8. p . 162. V E R E S József: A szövetkezeti tagsági viszony. = Jogász Szövetségi Értekezések, 1 9 8 7 . 1 0 . évf. 1. sz. 9 — 1 2 . p. Késedelmesen megjelent munka: 163. VERES József: A szövetkezetek működésének továbbfejlesztése. = Szövetkezeti Jogi Tájékoztató, 1986.13. évf. 4. sz. 9 - 2 4 . p. **

NEMZETKÖZI JOGI TANSZÉK DEPARTMENT OF INTERNATIONAL LAW 164. BODNÁR László: A nemzetközi szerződések és az állam. Bp. 1987, Közgazd. és Jogi K. 273 p. 165. BODNÁR László: El papel del tercer mundo en el desarrollo del derecho internacional. = Abismo. Ponencias de la Conferencia organizada por la Comisión de Desarrollo del Consejo Húngaro de la Paz el 16 de enero de 1986 en la Universidad József Attila de Szeged, Húngria. Bp. 1987.7 - 20. p. /Libros de la Paz. 4.1 166. A József Attila Tudományegyetem Évkönyve. 1985/86. (Kiad. CSÁKÁNY Béla. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, M A R Ó T I Egon, PÓLAY Elemér, SZENTIRMAI László. Lektorálta B O D N Á R László.) Szeged, [1987.] 1988. ( P e t ő f i Ny. Kecskemét.) 314 p. 167. József Attila Tudományegyetem. [Ismertető.] (Kiad. CSÁKÁNY Béla. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, PÓLAY Elemér, SZENTIRMAI László. Lektorálták LEINDLER László, KOCSONDI András, KEMENES Béla, BODNÁR László.) Szeged, 1987, (Szegedi Ny.) 93 p. Angol, német, francia és orosz nyelvű változatban.

POLGÁRI JOGI ÉS POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TANSZÉK DEPARTMENT OF CIVIL LAW AND CIVIL LAW PROCEDURE 168. B É R C Z I Imre: A műszaki szellemi alkotások gazdasági jelentősége. (Economic importance of the technical intellectual productions.) = Emlékkönyv dr. Szilbereky Jenő egyetemi tanár oktatói működésének 30. és születésének 70. évfordulójára. Acta J u r . et Pol. Szeged, 1987. Tom. 37. Fasc. 1 - 2 2 . 3 5 - 4 1 . p.

227


169. BESENYEJ Lajos: A szerződés érvénytelenségéről - elsősorban a bírói gyakorlal oldaláról. (O nedejsztvitel'noszti dogorova, oszobenno sz tocski zrenija szudebnoj praktiki.) = Emlékkönyv dr. Szilbereky Jenő egyetemi tanár oktatói működésének 30. és születésének 70. évfordulójára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1987. Tom. 37. Fase. 1 - 2 2 . 4 3 - 5 2 . p. 170. JUHÁSZNÉ ZVOLENSZKY Anikó: Az elsőfokú tárgyalás elmulasztásának következményei - a jogalkotás fejlődésének tükrében. (Die Folgen der Verhandlungssaumung in erster Instanz — im Spiegel der Entwicklung der Gesetzgebung.) = Emlékkönyv dr. Szilbereky Jenő egytemi tanár oktatói működésének 30. és születésének 70. évfordulójára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1987. Tom. 37. Fase. 1 - 2 2 . 1 2 3 - 1 3 6 . p. 171. JUHÁSZNÉ ZVOLENSZKY Anikó: P(olgári) E(ljárásjogi) F(üzetek) 13. (köt.) Gondolatok a Pp reformjához. [Ism.] = Magy. Jog, 1987. 34. évf. 7 - 8 . sz. 6 9 8 - 7 0 2 . p. 172. KEMENES Béla: Official opening-ouverture officielle-offizielle Eröffnung. = 1. European Regional Congress of Labour Law and Social Security. Vol. 1. Bp. 1 9 8 7 . 1 5 - 1 9 . p. 173. KEMENES Béla: A polgári jogi felelősség érvényesítése a népgazdaságban. (Die Geltendmachung der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit in der Volkswirtschaft.) = Jogtud. Közl. 1987. 42. új évf. 6. sz. 269 - 281. p. 174. KEMENES Béla: A polgári jogi felelősség néhány elvi és gyakorlati kérdése a gazdálkodó szervek körében. (Nekotorüe voproszü teorii i praktiki grazsdanszkopravovoj otvetsztvennoszti v oblaszti dejatel'noszti hozjajsztvennüh organizacij.) = Emlékkönyv dr. Szilbereky Jenő egyetemi tanár oktatói működésének 30. és születésének 70. évfordulójára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1987. Tom. 37. Fase. 1 - 2 2 . 1 3 7 - 1 4 5 . p.

175. József Attila Tudományegyetem. [Ismertető.] (Kiad. CSÁKÁNY Béla. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, PÓLAY Elemér, SZENTIRMAI László. Lektorálták: LEINDLER László, KOCSONDI András, KEMENES Béla, BODNÁR László.) Szeged, 1987, (Szegedi Ny.) 93 p. Angol, német, francia és orosz nyelvű változatban. 176. SZABÓ Imre: Társadalomfejlődési vetületek és célok Szilbereky Jenő tudományos munkáiban. (The projections and aims of social developmenl in Jenő Szilbereky's lifework.) = Emlékkönyv dr. Szilbereky Jenő egyetemi tanár oktatói működésének 30. és születésének 70. évfordulójára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1987. Tom. 37. Fase. 1 - 2 2 . 2 8 1 - 2 9 6 . p. 177. SZABÓ Imre: Emlékkönyv Beck Salamon születésének 100. évfordulójára. [Ism.] = Magy. Jog, 1987.34. évf. 6. sz. 551 - 557. p.

RÓMAI JOGI TANSZÉK DEPARTMENT OF ROMAN LAW 178. MOLNÁR Imre: A római magánjog felelősségi rendje. Doktori értekezés. Szeged, [1987.] 248, 85 p. ** 179. MOLNÁR Imre: A preklasszikus jog felelősségi rendszere. (Die O r d n u n g der Verantwortung des vorklassischen römischen Rechts.) = Emlékkönyv dr. Szilbereky Jenő egyetemi tanár oktatói működésének 30. és születésének 70. évfordulójára. Acta J u r . et Pol. Szeged, 1987. Tom. 37. Fase. 1 - 2 2 . 1 6 9 - 2 1 0 . p.

228


180. MOLNÁR Imre: Károly Visky / 1 9 0 8 - 1 9 8 4 / . [Nekr.] = Iura. Rivista Internazionale di D i r i t t o R o m a n o e Antico, 1984. /Publ. 1987./ Vol. 35.207 - 209. p. Sep. 181. Härtel, G o t t f r i e d - PÓLAY Elemér: Römisches Recht und römische Rechtsgeschichte. E i n e Einführung. Weimar, 1987, H e r m a n n Böhlaus Nachfolger. 268 p. ** 182. PÓLAY E l e m é r : Differenzierung der Pandektistik. Dogmatische Richtung und Interessenjurisprudenz. /Japán nyelven./ = Bul. of the Saitama University. Tokyo, 1987.20 p.** 183. PÓLAY E l e m é r : A modern magánjog római jogi gyökerei. = Jogtud. Közi. 1987. 42. ú j é v f . 12. sz. 6 7 0 - 6 7 2 . p. 184. PÓLAY E l e m é r : Die römischrechtlichen Wurzeln des zivilrechtlichen Schutzes der Persönlichkeit. = Emlékkönyv dr. Szilbereky Jenő egyetemi tanár oktatói működésének 30. és születésének 70. évfordulójára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1987. T o m . 37. Fase. 1 - 22. 257 - 280. p. 185. PÓLAY E l e m é r : A személyhez kapcsolódó egyes eszmei javak magánjogi védelmének nyomai a római jogban. = Jogtud. Közi. 1987. 42. új évf. 3. sz. 1 4 7 - 1 5 1 . p. 186. PÓLAY E l e m é r : [Both Ödön emlékére.] = Both Ödön emlékezete. 1 9 2 4 - 1 9 8 5 . A c t a J u r . et Pol. Szeged, 1987. Tom. 37. Fase. 23. 3 3 3 - 3 3 4 . p. 187. József Attila Tudományegyetem. [Ismertető.] (Kiad. CSÁKÁNY Béla. Szerk. biz. KErsKEMÉTY István, MARÓTI Egon, PÓLAY Elemér, SZENTIRMAI László. Lektorálták: LEINDLER László, KOCSONDI András, KEMENES Béla, BODNÁR László.) Szeged, 1987, (Szegedi Ny.) 9 3 p. Angol, német, francia és orosz nyelvű változatban. 188. A József Attila Tudományegyetem Évkönyve. 1985/86. (Kiad. CSÁKÁNY Béla. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, PÓLAY Elemér, SZENTIRMAT László. Lektorálta BODNÁR László.) Szeged, [1987.] 1988. (Petőfi Ny. Kecskemét.) 314 p. Késedelmesen megjelent munkák: 189. J A K A B Éva: I[mre] Molnár: Verantwortung und Gefahrtragung b e i der locatio conductio zur Zeit des Prinzipats. [Ism.] = Antik Tan. 1 9 8 5 - 8 6 . 32. köt. 2. sz. 2 8 2 - 2 8 3 . p. 190. M O L N Á R Imre: Le cause di estinzione del contratto e il probléma dell'esistenza del diritto di disdetta nella „locatio-conductio". = Labeo. Rassegna di Diritto R o m a n o , 1986. 3 2 . 2 9 8 - 3 0 9 . p. Sep. 191. P Ó L A Y E l e m é r : 'Iniuria dicitur omne, quod non iure fit'. = Bullettino dell'Istituto di Diritto R o m a n o „Vittorio Scialoja", 3. Ser. 1985. Vol. 27. 7 3 - 81. p. Sep. 192. P Ó L A Y E l e m é r : La Pandectística y los esfuerzos para la codificación del derecho privado hasta el principio del siglo X X en Hungrfa. = Index. Quaderni Camerti di Studi Romanistici, 1 9 8 6 . 1 4 . 2 1 5 - 2 2 3 . p. Sep. 193. P Ó L A Y E l e m é r : Tatbestände der iniuria im römischen Recht. = Acta J u r . Hung. 1986. T o m . 28. Fase. 1 - 2 . 3 - 2 7 , p . 194. PÓLAY E l e m é r : A. Baizarini: Iniuria extra ordinem statui, [Recensio.] = Labeo. Rassegna di Diritto Romano, 1986.32. 3 1 9 - 3 2 1 . p. ** 195. PÓLAY E l e m é r : Hamza, G.: Comparison of law and antiquity. [Review.] = Acta J u r . H u n g . 1986. T o m . 28. Fase. 1 - 2 . 1 9 5 - 200. p.

229


STATISZTIKAI TANSZÉK DEPARTMENT OF STATISTICS 196. BALÁZS József: Múlt, jelen, jövő a kriminálinformatikában. (Szerk. Dávid Gábor, Pálmai Józsefné.) [Ism.] = Stat. Sz. 1987.65. évf. 12. sz. 1 2 6 3 - 1 2 6 5 . p. 197. HORVÁTH Róbert: Egy tudományelméleti modell a demográfia mint önálló tudomány kialakulásáról. (A model of science theory on the formation of demography as an autonomous science.) = Demográfia, 1987.30. évf. 1. sz. 2 7 - 51. p. 198. HORVÁTH Róbert; devaluation des recensements comme probleme de demographie historique au point de vue de l'histoire scientifique. = 46. Séssion de l'Institut International de Slatistique. Contributions libres. Tokyo, 1987. 1 7 1 - 1 7 2 . p.** 199. HORVÁTH Róbert: Megemlékezés Fáy Andrásról. (Commemoration on András Fáy.) = Stat. Sz. 1987.65. évf. 2 - 3 . sz. 2 0 7 - 2 1 9 . p. 200. HORVÁTH Róbert: The rise of demography as an autonomous science. = Emlékkönyv dr. Szilbereky Jenő egyetemi tanár oktatói működésének 30. és születésének 70. éfordulójára. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1987. Tom. 37. Fasc. 1 - 2 2 . 9 7 - 1 2 1 . p. 201. HORVÁTH Róbert: Le teorie demografiche dei cronisti e degli esperti di amministrazione nell'Ungheria del X v n i sec. = Le teorie della popolazione prima di Malthus. A cura di Gabriella Gioli. (Milano), [1987.] 8 6 - 1 0 1 . p. 202. HORVÁTH Róbert: Japán adatenciklopédiája. /Nippon - A charted survey of Japan, 1986/87./ [Ism.] = Stat. Sz. 1987. 65. évf. 4. sz. 3 6 5 - 3 6 7 . p.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR FACULTY OF ARTS PEDAGÓGIA-PSZICHOLÓGIA TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF EDUCA TION AND PSYCHOLOGY NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK DEPARTMENT OF EDUCATION 203. ÁGOSTON György: Az osztrák iskolaügy alakulása. 1962 - 1 9 8 2 . (The development of the Austrian school system 1962-1982.) Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 147 p. /Pedagógiai Közlemények. 7./ 204. ÁGOSTON György: A közösségi nevelés mai lehetőségei. = Az iskola és a pedagógus önállósága. (Összeállítás a TIT Szegedi 24. Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból.) Szeged, 1987. 2 7 3 - 2 9 8 . p. 205. ÁGOSTON György: Szocializáció, nevelés, intézményes nevelés. /Részlet egy készülő könyvből./ (Socialisation, Erziehung und institutionelle Erziehung.) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1987. 29. 3 - 1 2 . p. 206. CSAPÓ Benő: A gondolkodás fejlesztése az iskolai tantárgyak keretében. (The development of thinking within school subjects.) = Ped. Sz. 1987. 37. évf. 7 - 8 . sz. 6 5 2 - 6 6 0 . p.

230


207. CSAPÓ Benő: Kísérlet a műveleti képességek fejleszthetőségének vizsgálatára. (Ein Versuch zur Feststellung der Entwickelbarkeit der Operationsfähigkeiten.) = A c t a Paed. Psych. Szeged, 1987.29. 5 1 - 6 5 . p. 208. CSAPÓ Benő: A kombinatív képesség fejlesztése az általános iskolában. (Developing combinative capacities in the generál school.) = Ped. Sz. 1987. 37. évf.9. sz. 844 - 853. p. 209. CSAPÓ Benő: A kritérium-orientált értékelés. (Criterion-referenced evaluation.) = Magy. Ped. 1987. 3. sz. 2 4 7 - 2 6 6 . p. 210. CSAPÓ Benő: A megtanító stratégiák alkalmazása a felsőoktatásban. = Felsőokt. Sz. 1987. 36. évf. 7 - 8 . sz. 444 - 450. p. 211. CSAPÓ Benő: Representing the qualitative characteristics of the reasoning by qualitative data. = Bremer Beiträge zur Psychologie. Reihe A. Psychologische Forschungsberichte, 1987. [Bd.] 8. Nr.67.20 p. 212. CSAPÓ Benő - CSIRIKNÉ CZACHESZ Erzsébet - Vidákovich Tibor: Megjegyzések a gondolkodás logikájának tanulmányozásáról. = Pszichológia, 1987. 7. évf. 4. sz. 5 4 8 - 5 4 9 . p. 213. CSAPÓ B e n ő - CSIRIKNÉ CZACHESZ Erzsébet - Vidákovich Tibor: A nyelvilogikai műveletrendszerfejlettsége 14 éves korban. (The level of development of the linguistic-logical system of Operations in 14-year-olds.) = Pszichológia, 1987. 7. évf. 4. sz, 5 2 1 - 5 4 4 . p. 214. CSIRIKNÉ CZACHESZ Erzsébet: A kétértékű logikai következtetések struktúrája és fejlődése 10 —17 éves korban. (Struktur und Entwicklung [der] binärer logischer Folgerungen im Alter von 10 - 1 7 Jahren.) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1987. 29. 6 7 - 9 3 . p. 215. HUNYA Péterné: Fuzzy logikai módszerek alkalmazása választási tendenciák meghatározására. (Die Anwendung der Methoden der Fuzzyschen Logik zur Bestim[mung] der Tendenzen bei der Wahl.) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1987. 29. 9 5 - 1 3 0 . p. 216. KÉKES SZABÓ Mihály: Adalékok a Kolozsvári Tudományegyetem alapításához és az egyetem mellett működő Középiskolai Tanárképző Intézet első éveinek történetéhez. (Angaben zur G r ü n d u n g der Universität Kolozsvár /Klausenburg/ und zur Geschichte der ersten Jahre der bei der Universität funktionierenden Anstalt für d i e Ausbildung von Oberschullehrern.) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1987.29. 35 — 49. p. 217. KOMLÓSSY Ákos: Orosházi gimnazisták az egységes alapú középiskolai képzésről. ( Ü b e r die Oberschulbildung der Gymnasiasten von Orosháza auf einheitlicher Grundlage.) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1987. 2 9 . 1 3 1 - 1 4 5 . p. 218. A z iskola és a pedagógus önállósága. Az oktatási törvény oktatás irányítási és pedagógiai kulcskérdései. (Összeállítás a T I T Szegedi 24. Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból. Szerk. KOMLÓSSY Ákos. Szaklektor: ÁGOSTON György.) [Kiad. a T I T Csongrád m. Szervezete.] Szeged, 1987.318 p. 219. KONCZ János: Az értelmiségi politika megyénkben. = Propagandista, 1987. 11. évf. 5. sz. 1 3 8 - 1 4 9 . p .

220. KONCZ János: Innováció az osztrák művelődésben. = Művelődés és innováció. (Gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból.) Szeged, 1987.101 - 1 2 0 . p. 221. KONCZ János: Önállóság és felelősség a pedagógiai munkában. = Az iskola és a pedagógus önállósága. (Összeállítás a T I T Szegedi 24. Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból.) Szeged, 1 9 8 7 . 1 5 5 - 1 6 5 . p.

231


222. KoNCZ János: A [tizennyolc-tizenkilencedik] 1 8 - 1 9 . századi német, osztrák és orosz pedagógusokról és képzésükről. (Über die deutschen, österreichischen und russischen Padagogen des 18. und 19. Jahrhunderts sowie über ihre Ausbildung) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1 9 8 7 . 2 9 . 1 3 - 3 4 . p. 223. Művelődéspolitika. Tanulmányok, beszédek, cikkek. Szerk. KONCZ János (Előszó: NAGY József.) Bp. 1987, Akadémiai K. 82 lev. /Személyiségfejlesztés./ 224. Közoktatás- és művelődéspolitika. /Dokumentum-gyűjtemény./ Egységes jegyzet. 2. [köt.] Vál., szerk. KONCZ János, Szabó G. Mária. (Lektorálta ÁGOSTON György, Gácser József.) Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 344 p. /Tanárképző Főiskolák./ 225. Művelődés és innováció. (Gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból. Szerk. Besenyi Sándor. Lektorálták: KONCZ János, K U N S Á G I Elemér. Kiad. a TIT Csonrád m. Szervezete.) Szeged, 1987. 215 p. 226. Összehasonlító pedagógia. Szemelvénygyűjtemény. Szerk. KUNSÁGI Elemér, KONCZ János. Bp. 1987, Akadémiai K. 83 p. /Személyiségfejlesztés./ 227. NAGY József: A rendszerezési képesség kialakulása. Gondolkodási műveletek. (Bírálták: Balogh Tibor, CSÁKÁNY Béla, [stb.]) Bp. 1987, Akadémiai K. 180 p. /Közoktatási ICutstások / 228. NAGY József: Kell-e nekünk technológia? = Ped. Techn. 1987. 8. évf. 3. sz. 7 - 1 1 . P. 229. NAGY József: Az új beiskolázás és veszélyei. = Köznevelés, 1987. 43. évf. 16. sz. 1 9 - 2 0 . p.

230. NAGY József - GUBÁN Gyula: A rendszerezési képesség kialakulása és fejlesztése. (The development and improving of systemizing skills.) = Ped. Sz. 1987. 37. évf. 11. sz. 1 1 0 8 - 1 1 1 8 . p.

231. Z S O L N A I Anikó: Kötődés és pedagógia. Egyetemi doktori értekezés. Szeged [ 1 9 8 7 . ] 1 9 8 6 . 9 6 lev.

232. ZSOLNAI Anikó: A gyermekkori kötődések vizsgálatának egy lehetséges eszköze. (Ein mögliches Mittel zur Untersuchung der Beziehungen im Kindesalter.) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1987.29.165 - 1 8 2 . p. 233. ZSOLNAI Anikó: Kötődés és nevelés. (Bonds and education.) = Ped. Sz. 1987. 37 évf. 12. sz. 1 2 0 8 - 1 2 1 7 . p. Késedelmesen megjelent munkák: 234. Az iskolai oktatás és nevelés mai dilemmái. (Összeállítás a T I T Szegedi 23. Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból. Szerk. KOMLÓSSY Ákos. Szaklektor, megnyitó: ÁGOSTON György.) [Kiad. a T I T Csongrád m. Szervezete.] Szeged, 1986. 313 p. 235. KONCZ János: Új vonások az iskola és a társadalom kapcsolatában. = Az iskolai oktatás és nevelés mai dilemmái. (Összeállítás a T I T Szegedi 23. Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból.) Szeged, 1 9 8 6 . 4 5 - 6 5 . p. 236. NAGY József: Differenciált személyiségfejlesztás és tanulási stratégiák. = (13.) Óvodapedagógiai Nyári Egyetem, Kecskemét, 1986. (Kecskemét, 1986.) 1 0 2 - 1 2 5 . P237. NAGY József: Vitaindító észrevételek az iskola alapfunkciójával kapcsolatos problémákról. = Az iskolai oktatás és nevelés mai dilemmái. (Összeállítás a TIT Szegedi 23. Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból.) Szeged, 1986. 1 2 3 - 1 3 2 . p.

232

! i !

í


PSZICHOLÓGIA TANSZÉK DEPARTMENT O F PSYCHOLOGY 238. DURÓ Lajos - GERGELY Jenő: Szakmunkástanulók értékorientációjának irányai. (Die Richtungen der Wertorientierung von Berufschülern.) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1987. 2 9 . 1 8 3 - 2 1 3 . p. 239. Gergencsik Eszter: Kreativitás és közösség. A kreatív személyiségű tanulók helyzete az osztályközösségben. (Bírálta DURÓ Lajos.) Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 238 p. /Pszichológia - Nevelőknek. 37. / 240. G E R G E L Y Jenő: Veczkó József: Gyerekek, tanárok, iskolák. [Ism.] = Módszertani Közi. 1987. 27. évf. 3. sz. 1 9 6 - 1 9 8 . p. 241. HELEMBAI Kornélia: Ápoláslélektan. Bp. 1987, Medicina K. 216 p. ** 242. HELEMBAI Kornélia: Az interakciók személyiségben rejlő feltételeinek vizsgálata szociális pályára irányuló középiskolai tanulók körében. (Untersuchung der in der Persönlichkeit vorhandenen Voraussetzungen der Interaktionen im Kreise der auf einen sozialen beruf orientierten Oberschüler.) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1987. 29.215 - 226. p. 243. VECZKÓ József: A gyermekvédelem szemléletét meghatározó néhány tényező értelmezése./Kultúra, érték, a társadalmi működés funkciózavara./ (Die Interp r e t i e r u n g einiger Faktoren, die Anschauungsweise des Kinderschutzes bestimmen. /Kultur, Wert, gesellschaftlich bedingte Funktionsstörungen./) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1987. 29.227 - 244. p. 244. VECZKÓ József: Farkas Katalin - Klein Sándor - Mihály Ildikó: Figyeljünk rájukl Gyermek- és ifjúságvédelemről tanárjelölteknek, tanároknak. [Ism.] == Módszertani Közi. 1987.27. évf. 2. sz. 1 2 6 - 1 2 7 . p. 245. Z A K A R András: A gimnáziumi tanulók pályaorientációjának személyiségi tényezői. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1987.] 201 p. ** 246. ZAKAR András: A középiskolai tanulók pályaválasztási elképzeléseinek személyiségi sajátosságai. (Die Eigentümlichkeiten der Persönlichkeit in den Vorstellun/ g e n der Oberschüler bei Berufswahl.) = Acta Paed. Psych. Szeged, 1987. 29. ,/ 245 - 256. p. 247. ZAKAR András: A kortárscsoport hatása a pályaorientáció alakulására. = Pályaválasztás, 1987. 20. évf. 1. sz. 3 - 9 . p. 248. Z A K A R András: A pályalélektan helyzete és feladatai. Interjú Kari Heinz Seifert professzorral. = Pályaválasztás, 1987.20, évf. 4. sz. 2 6 - 2 7 . p. 249. ZAKAR András: Beszámoló a greifswaldi pályalélektani kollokviumról. = Pályaválasztás, 1987. 20. évf. 3. sz. 3 9 - 4 1 . p. 250. ZAKAR András: Beszélgetés Wofgang Kessel professzorral. = Gyermek- és Ifjúságvédelem, 1987.4. sz. 3 4 - 3 7 . p. 251. Z [ A K A R ] A[ndrás]: Wolfgang H. Allehoff: Pályaválasztás és szakmai érdeklődés. Berufswahl und berufliche Interessen. [Ism.] = Pályaválasztás, 1987.20. évf. 1. sz. 4 1 - 4 3 . p. Késedelmesen megjelent munka: 252. DURÓ Lajos: (Beszámoló a Magyar Pszichológiai Társaság szekcióinak 1 9 8 0 - 1 9 8 5 között végzett tevékenységéről.) Dél-magyarországi Tagozat. = Magy. Pszich. Sz. 1986.43. köt. 1. sz. 7 3 - 7 5 . p.

233


MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANSZÉKCSOPORT GROUP OFDEPARTMENTS OFHUNGÁRIÁNLANGUAGE AND LITERA TURE MAGYAR NYELVÉSZETI TANSZÉK DEPARTMENT OF HUNGÁRIÁN LINGUISTICS 253. BICSKEI Dezsőné : A középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógia vázlata. Kari jegyzet. /Átdolg. kiad./ (Lektorálta KORCHMÁROS Valéria, Végh Józsefné.) Szeged, 1987, (JATE Soksz.) 177 p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar./ 254. (Bíró Ágnes - BÜKY László - Deme László - Grétsy László - Kemény Gábor - M. KORCHMÁROS Valéria): Iratszerkesztési és -fogalmazási tanácsadó. (Szerk. Deme László, Grétsy László.) Bp. 1987, Közgazd. és Jogi K. 444 p. 255. BÜKY László: Egy lelkiállapot nyelvi kifejezésének ötszáz éve. = Magy. Nyelvőr, 1987.111. évf. 2. sz. 1 4 7 - 1 5 4 . p. 256. BÜKY László: Pásztor Emil: Toldi-szótár. Arany János Toldijának szókészlete. [Ism.] = Magy. Nyelvőr, 1987.111. évf. 2. sz. 2 4 3 - 2 4 5 . p. 257. BÜKY László: Letanít? = Köznevelés, 1987. 43. évf. 33. sz. 19. p. 258. BÜKY László: Magyarhajó? = Édes Anyanyelvünk, 1987.9. évf. 2. sz. 14. p. 259. BÜKY László: Olvasat. = Édes Anyanyelvünk, 1987. 9. évf. 4. sz. 7. p. 260. BÜKY László: Szabadidőgyerek. = Köznevelés, 1987.43. évf. 7. sz. 10 - 1 1 . p. 261. BÜKY László: Villogni kell! = Köznevelés, 1987. 43. évf. 19. sz. 10. p. 262. B[ÜKY] Lfászló]: M.M. Bahtyin: A beszéd és a valóság. [Ism.] = Édes Anyanyelvünk, 1987.9. évf. 2. sz. 7. p. 263. BÜKY László: Iratszerkesztési és -fogalmazási tanácsadó. Szerk. D e m e László és Grétsy László. [Ism.] = Magy. Nemzet, 1987. jún. 25.6. p. 264. BÜKY László: Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése, Elekfi László tanulmánykötete. [Ism.] = Magy. Nemzet, 1987. jún. 18. 6. p. 265. BÜKY László: A pszichikumra vonatkozó szókincs korai rétege a magyarban. Büky Béla tanulmánykötete. [Ism.| = Magy. Nemzet, 1987. szept. 24.6. p. 266. B. FEJES Katalin: Csikesz Erzsébet: Találd ki a mesémet! [Ism.] = Módszertani Közi. 1987. 27. évf. 5. sz. 3 2 7 - 3 2 9 . p. 267. FORGÁCS Tamás: Újabb adalékok a Huszita Biblia fordítóinak kérdéséhez. = Magy. Nyelv, 1987,83. évf. 1. sz. 8 8 - 9 2 . p. 268. M. KORCHMÁROS Valéria: A határozottság kifejeződése klasszikus latin szövegekben, (The expression of definiteness vs. indefiniteness in classical latin texts.) = Acta Ant. et Arch, Szeged, 1987. Supplementum 6 . 6 7 - 7 4 . p. 269. M. KORCHMÁROS Valéria: Maróti Egon irodalmi munkássága. [Bibliográfia.] = Acta Ant. et Arch. Szeged, 1987. Supplementum 6. 5 - 1 4 . p. 270. (SZABÓ József): A bel- és külterület földrajzi nevei. = Algyő és népe. Tanulmányok. Szeged, 1987.33 - 53. p. 11. 271. SZABÓ József: A belső nyelvjárásszigetek vizsgálatának lehetőségei, módszerei. = Magy. Nyelv, 1987.83. évf. 4. sz. 5 2 4 - 5 3 1 . p. 272. SZABÓ József: A cserény tájszó földrajzi neveinkben. = Névtani Ért. 1987. 12. sz. 5 3 - 5 5 . p. 273. SZABÓ József: Észrevételek névadási gondjainkról. = Magy. Nyelvőr, 1987. 111. évf. 3. sz. 3 7 3 - 3 7 4 . p.

234


274. SZABÓ József: Néhány D u n a - T i s z a közi és Tisza menti nyelvjárássziget vizsgálata. A Magyar Nyelvjárások Atlasza alapján. [ 1 - 2 . rész.] = Magy. Nyelv, 1987. 83. évf. 1. sz. 1 3 - 2 8 . p., 2. sz. 1 8 0 - 1 9 9 . p. 275. SZABÓ József: Nyelvi vizsgálódások az amerikai magyarok körében. = Nyelvünk és K u l t ú r á n k , 1987.69. sz. 101 - 1 0 2 . p. 276. SZABÓ József: Nyelvjárási szövegek a hagyományos paraszti gazdálkodás és népszokások köréből. /Értény, Koppányszántó és Nagykónyi,/ = Magy. Nyelvőr, 1987. 111. évf. 1. sz. 6 1 - 7 6 . p. 277. Algyő és népe. Tanulmányok. Szerk. HEGYI András. (Lektorok: . . . KRISTÓ Gyula, ...PETROVICS István, RÁKOS István, SERFŐZŐ Lajos, SZABÓ József, SZÁNTÓ Imre, SZÉKELY Lajos. Kiad. a Somogyi Könyvtár.) Szeged, 1987. 460 p. 371. 2 térk. 278. V E L C S O V M á r t o n n á : Bárczi Géza, A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése. Sajtó alá rend., szerk. E . Abaffy Erzsébet, N. Abaffy Csilla. [Ism.] = Magy. Nyelv, 1987.83. évf. 1. sz. 1 0 3 - 1 0 5 . p. 279. V E L C S O V M á r t o n n á : Könyvecse az szent apostoloknak méltóságokról /1521/. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. [Ism.] = Magy. Nyelvőr, 1987.111. évf, 2. sz. 250 - 252. p.

FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK DEPARTMENT OF FINNO-UGRIAN PHILOLOG Y 280. JANURIK T a m á s : D a s Funktionssystem der sölkupischen Verbalsuffixe. = Papers on derivation in Uralic. Szegeder und Turkuer Beiträge zur uralischen Derivation. Szeged, 1987.47 - 61. p. /Studia Uralo-Altaica. 28./ 281. LABÁD1 Gizella: Unkarin fennougristükan história. Turku, 1987. V, 153 p. /Turun Yliopiston Suomalaisen ja Yleisen Kielitieteen Laitoksen Julkaisuja. 32./ 282. M É S Z Á R O S Edit: Die erza-mordwinischen onomatopoetischen Verbalbildungssuffixe. = Papers on derivation in Uralic. Szegeder und Turkuer B e i t r ä g e zur uralischen Derivation. Szeged, 1 9 8 7 . 6 3 - 96. p. /Studia Uralo-Altaica, 28./ 283. MIKOLA Tibor: Einige Probleme der samojedischen Vokalgeschichte. = Studien zur Phonologie und Morphologie der uralischen Sprachen. Wien, 1987.330 — 335. p. /Studia Uralica. 4./ ** 284. Keresztes László: Geschichte des mordwinischen Konsonantismus. [Bd.] 1. ( L e k t o r e n : G á b o r Bereczki, Tibor MIKOLA. [Hrsg.]: Universitas Szegediensis de Attila József Nominata.) Szeged, 1987.244 p. /Studia Uralo-Altaica. 27./ Késedelmesen megjelent munkák:

285. M É S Z Á R O S Edit: A z erza-mordvin deverbális igeképzők. (Szuffikszü, obrazujuscsie glagolü ot glagolov érzja-mordovszkogo jazüka.) = Nyelvtud. Közi. 1986. 88. köt. 1 - 2 . sz. 8 9 - 1 1 7 . p. 286. T . SZALACSEK Margit: A határozottság kifejezése az északi osztják nyelvben. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1986.135 lev.

235


ALTAJISZTIKA TANSZÉK DEPARTMENT OF ALTAISTIC STUDIES 287. M[OLNÁR] Á[dám]: Török nyelvek. [Lexikoncikk.) = A magyar föld és nép korai történetének enciklopédiája. Próbafüzet. Bp. 1987.30 - 31. p. 288. RÓNA-TAS András: Csuvas nyelv vázlatos nyelvtana. Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 71 p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar./ 289. RÓNA-TAS András: Iítek. = BaSkirszkaja Étnonimija. Ufa, 1987. 49 - 58. p. ** 290. RÓNA-TAS András: Materialien zur altén Religion der Türkén. = Synkretismus in den Religionen Zentralasiens. Ergebnis eines Kolloquiums vom 24.5. bis 26.5 1983. in St. Augustin bei Bonn, Bonn, 1987. 3 3 - 4 6 . p. /Studies in Orientál ReligionsJ ** 291. RÓNA-TAS András: Ratchnevsky, P.: Cinggis khan. Sein Leben und Wirken. [Buchbesprechung.] = W Z K M , 1987. Bd. 7 7 . 2 4 4 - 2 4 6 . p. ** 292. RÓNA-TAS András: Chuvash religion. [Lexicon article.J = The encyclopedia of religion. Vol. 3. New York - London, 1987. 495 - 498. p. ** 293. R[ÓNA]-T[AS] A[ndrás]: Karahánida birodalom. [Lexikoncikk.) = A magyar föld és nép korai történetének enciklopédiája. Próbafüzet. Bp. 1987.12. p. 294. Szilágyi Ferenc: Körösi Csoma Sándor élete nyomában. (Lektorálta RÓNA-TAS András.) Bp. 1987, Gondolat. 285 p. 295. TORMA József: Étimologija baskirszkogo szlova biyma. = Baskirszkaja Étnonimija. Ufa, 1 9 8 7 . 1 3 9 - 1 7 0 . p. ** 296. TORMA József: A Körösi Csoma Társaság Szegedi Tagozatának 1986. évi programja. = Keletkutatás, 1987. tavasz, 1 5 8 - 1 5 9 . p.

j j !

Késedelmesen megjelent munka:

297. RÓNA-TAS András: Hazar kavim adinin tarihi üzerine yeni veriler. (Somé new data on the history of the ethnonym Kazar.) = TKA, 1986.24. 2. 5 3 - 6 3 . p. **

ÁLTALÁNOS ÉS ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK DEPARTMENT OF GENERAL AND APPLIED LINGUISTICS 298. KÁROLY Sándor: A Szabács Viadala szöveggramatikai jellemzői, = Magy. Nyelv, 1987. 83. évf. 4. sz. 466 - 474. p. 299. KÁROLY Sándor: A szöveg és a jelentés szerepe kommunikációs szemléletű nyelvészeti törekvéseinkben. /In: A szövegtan a kutatásban és az oktatásban. Bp. 1979. 2 3 - 3 2 . p./ = Német nyelvészeti chrestomatia. Egységes jegyzet. Bp. 1987. 5 0 3 - 5 1 5 . p. /Bölcsészettudományi Karok./ 300. KÁROLY Sándor: Szövegtan és erkölcsi nevelés. = Szemlélet - tananyag - módszer. /1986./ (Az 1986. június 2 8 - 3 0 . között megrendezett Nyíregyházi Anyanyelvoktatási Napok anyaga.) [Bp.] 1 9 8 7 . 9 8 - 1 1 4 . p. 301. KÁROLY Sándor: Szövegtan és erkölcsi nevelés. = Magy. Nyelv, 1987. 83. évf. 1. sz. 7 - 1 3 . p. 302. MALECZKI Márta: A természetes nyelvek szintaktikai szabályai és a fregei elv. = Tertium non datur. (Bp. 1987.) 87 - 1 0 0 . p. /Logikai-Metodológiai Tanulmányok 4./

236

I

I


Késedelmesen megjelent munka: 303. KÁROLY Sándor: A propos de deux monographies consacrées aux noms d'animaux en zyriéne. = Études Finno-Ougriennes, 1985. Tome 1 9 . 7 9 - 9 7 . p.

I. SZ. MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK IST DEPARTMENT OF HUNGÁRIÁN LITERARY HISTORY 304. BALÁZS Mihály - MONOK István: Történetírók Báthory Zsigmond udvarában. /Szamosközy István és Baranyai Decsi János kiadatlan műveiről./ = Magyar reneszánsz udvari kultúra. Bp. 1 9 8 7 . 2 4 9 - 2 6 2 . p. 305. CSETRI Lajos: Kazinczy nyelv- és irodalomszemlélete a XIX. század első évtizedeiben. D o k t o r i értekezés tézisei. Szeged, 1987.8 p. 306. CSETRI Lajos: D i e deutschen Bezüge in Ferenc Kazinczys Spracherneuerung. = R e z e p t i o n der deutschen Literatur in Ungarn. 1 8 0 0 - 1 8 5 0 . 1 . Teil. Deutsche und ungarische Dichter. Bp. 1987. 9 - 4 5 . p. /Budapester Beiträge zur Germanistik. S c h r i f t e n r e i h e des Lehrstuhles für deutsche Sprache und Literatur der LorándEötvös-Universität. 17./ 307. CSETRI Lajos: Die ungarische Sprachneuerung im Lichte der deutschen literarischen und sprachlichen Strömungen, » Vermittlung und Rezeption. Beiträge zu d e n geistesgeschichtlichen Berührungen in der Aufklärungszeit. Frankfurt am Main - Bern - New York, 1987. 9 - 22. p. /Opuscula Fenno-Ugrica Göttingensia. 2./** 308. KESERŰ Bálint: Heterodoxie und Späthumanismus im östlichen Mitteleuropa. = D a s E n d e der Renaissance: Europäische Kultur um 1600. Wiesbaden, 1987. 49 — 62. p. /Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung. 6.1 309. ÖTVÖS Péter: Egy főúri könyvtár 1772-ből. = Adalékok a 1 6 - 2 0 . századi magyar művelődés történetéhez. Bp. 1 9 8 7 . 1 2 9 - 1 4 2 . p. /Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai. Ú j s. 2./ 310. ÖTVÖS P é t e r : Egy főúri könyvtár 1772-ből. (Une bibliotheque seigneuriale de l'année 1772.) = Magy. Könyvsz. 1987.103. évf. 1. sz. 1 - 9 . p. 311. ÖTVÖS Péter: Eine Magnatenbibliothek aus dem Jahre 1772. = Vermittlung und R e z e p t i o n . Beiträge zu den geistesgeschichtlichen Berührungen in der Aufklärungszeit. F r a n k f u r t am Main - Bern - New York, 1987. 8 9 - 1 0 4 . p. / O p u s c u l a Fenno-Ugrica Göttingensia. 2./ ** 312. SZAJBÉLY Mihály: Literaturtheoretische Bestrebungen des ausgehenden 18. J a h r h u n d e r t s in U n g a r n im Lichte der Literaturtheorie der deutschen Aufklälung. = Vermittlung und Rezeption. Beiträge zu den geistesgeschichtlichen B e r ü h r u n g e n in der Aufklärungszeit. Frankfurt am Main - Bern - New York, 1 9 8 7 . 1 8 5 - 1 9 4 . p. /Opuscula Fenno-Ugrica Göttingensia. 2.1 ** 313. SZAJBÉLY Mihály: „Megértettem a természetet." Csáth Géza művészetfelfogásának és írói gyakorlatának természettudományos alapjairól. = Üzenet, 1987. 17. é v f . 1 - 3 . sz. 2 8 - 3 6 . p .

Késedelmesen megjelent munka:

314. Ö T V Ö S Péter: Kodály, Zoltán: Wege zur Musik. Ausgewählte Schriften und R e d e n . [Istn.] = Hung. Ért. 1 9 8 5 . 7 . évf. 3 - 4 . sz. 2 1 2 . p.

237


II. SZ. MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TANSZÉK 2ND DEPARTMENT OF HUNGARIAN LITERARY HISTORY 315. GREZSA Ferenc: Erkölcs- és világnézetfogalom Németh László Tanújában. = jjj Forrás, 1987. 19. évf. 3. sz. 6 3 - 6 6 . p. 316. GREZSA Ferenc: Németh László enciklopédia-eszméje. = Forrás, 1987. 19. évf. 1 2 . sz. 40 - 45. p. 317. GREZSA Ferenc: Németh László Kelet-Közép-Európája. = Délsziget, 1987. 9. [ s z . j l — 3 . p. 318. GREZSA Ferenc: Németh László minőségeszméje. = Uj Forrás, 1987. 19. évf. 6. sz. 2 9 - 3 4 . p. 319. GREZSA Ferenc: Németh László Szegeden. (László Németh in Szeged.) = Acta Lit. Hung. Szeged, 1987. Tom. 2 4 . 3 9 - 4 2 . p. 320. GREZSA Ferenc: Történelmi gondolkodás Németh László pályáján. = Kortárs, 1987.31. évf. 4. sz. 9 6 - 1 0 4 . p. 321. GREZSA Ferenc: Béládi Miklós: Értékváltozások. [Ism.] = Ú j Forrás, 1987. 19. évf. 5 . sz. 8 5 - 8 7 . p .

322. GREZSA Ferenc: Csoóri Sándor: Készülődés a számadásra. [Kritika.] = Forrás, 1 9 8 7 . 1 9 . évf. 10. sz. 7 9 - 8 2 . p .

323. GREZSA Ferenc: Jelen- és jövőérdekeltségű életmű. Izsák József: Illyés Gyula költői világképe. [Ism.] = Ú j írás, 1987.27. évf. 6. sz. 1 0 0 - 1 0 2 . p. 324. GREZSA Ferenc: „Józan út a csodához". Válasz 1 9 3 4 - 1 9 3 8 . [Ism.] = Ú j frás, 1 9 8 7 . 2 7 . évf. 8 . sz. 1 1 8 - 1 2 1 . p .

325. GREZSA Ferenc: A kritika eleganciája. Lengyel Balázs: Egy magatartás története. [Ism.] = Új írás, 1987. 27. évf. 4. sz. 1 1 9 - 1 2 1 . p. 326. GREZSA Ferenc: Krónika és vallomás. Benedek András: Színházi műhelytitkok. [Ism.] = Napjaink, 1 9 8 7 . 2 6 . évf. 3. sz. 28. p. 327. GREZSA Ferenc: Lélektükör és történelemkép. Sándor Iván: Századvégi történet, [Kritika.] = Jelenkor, 1987. 30. évf. 12. sz. 1 1 4 8 - 1 1 5 0 . p. 328. GREZSA Ferenc: „A megmaradás esztétikája". Görömbei András Sütő-monográfiája. [Ism.] = Új Forrás, 1987.19. évf. 2. sz. 8 4 - 8 6 . p. 329. GREZSA Ferenc: Megmentett regény. Illyés Gyula: A Szentlélek karavánja. [Ism.] = Ú j írás, 1987.27. évf. 12. sz. 1 1 6 - 1 1 8 . p. 330. GREZSA Ferenc: Regényen innen és túl. Gion Nándor: Az angyali vigasság. [Ism.] = Új írás, 1987.27. évf. 2. sz. 1 1 9 - 1 2 1 . p. 331. GREZSA Ferenc: Sándor Iván: Az idő füstjele. [Ism.] = Alföld, 1987. 38. évf. 3. sz. 9 0 - 9 3 . p. 332. Németh László: Andris, a király. [Dráma közlés.], jegyzet: GREZSA Ferenc. = Délsziget, 1987.8. [sz.] 9 - 4 0 . p. 333. ILI A Mihály: Szegediek a holnaposok között. (Szegediner unter den Mitgliedern des literarischen Kreises „Holnap" /„Morgen"/.) = Acta Lit. Hung. Szeged, 1987. Tom. 24.43 - 46. p. 334. Szép versek. 1986. [Antológia.] (Összeáll. ILIA Mihály.) Bp. (1987), Magvető. 407 p. 4 6 1 . 335. ILIA Mihály: Hagyományos halászat. = Új Tükör, 1987.24, évf. 16. sz, 3 6 - 3 7 . p. 336. PAPP István Géza: D r . Nacsády József 1 9 2 4 - 1 9 8 7 . [Nekr.] = Szegedi Egyetem, 1987. szept. 25. 3. p. 337. SZIGETI Lajos Sándor: A költő és motívuma. (Der Dichter und sein Motiv.) = Acta Lit. Hung. Szeged, 1987. Tom. 2 4 . 3 - 2 1 . p.

238


338. VÖRÖS László: Elete és halála is a szerkesztés. (Fráter Zoltán: Osvát Ernő élete és halála.) - Széttekintés új kilátópontról. (Király István: Kultúra és politika.) - Az é r t é k e k szolgálatában. (Domokos Mátyás: Átkelés, áttünés.) [Ism.| = Könyvvilág, 1987. 32. évf. 4. sz. 10. p., 6. sz. 8. p., 12. sz. 19, p. 339. B o g n á r Zoltán: Szilády Áron. Kiad. a Kiskúnhalasi Városi Tanács Műv. Oszt. (Lektorálta Vörös László.) B f . 1987.151 P. ** Késedelmesen megjeleni munka: 340. SZIGETI Lajos Sándor: Irodalomtanításunk dilemmái. = A/ iskolai oktatás és nevelés mai dilemmái. (Összeállítás a T I T Szegedi 23. Pedagógiai Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból.) Szeged, 1986. 3 3 - 4 3 . . p .

ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK DEPARTMENT OF COMPARATIVE LITERATURE 341.

F R I E D István: Kelet- és Közép-Európa között. /Irodalmi párhuzamok és szembesítések a kelet-közép-európai irodalmak köréből./ Doktori értekezés. Szeged, [ 1 9 8 7 . 1 [ ] p . **

342. FRIED István: Adalék Magyarország irodalmi életéhez a 19. század elején. Egy levél néhány tanulsága. = Szlavisztikai tanulmányok. Emlékkönyv Király Péter 70. születésnapjára. Bp. 1 9 8 7 . 1 3 1 - 1 3 9 . p. 343. F R I E D István: L ' a i r Casia díva dans Oblomov de Gontcharov. = RLC, 1987. Tome 61. No. 3. 285 - 293. p. 344. FRIED István: Egy soproni prédikáció háttere. /Adalék Napóleon és Magyarország viszonyához./ = Soproni Sz. 1987. 41. évf. 1. sz. 6 1 - 6 6 . p. 345. FRIED István: „Es irrt der Mensch, solang er s t r e b t . . . " /Abschnitt einer Analyse des „Csongor und Tünde"./ = Rezeption der deutschen Literatur in Ungarn. 1 8 0 0 - 1 8 5 0 . 2. Teil. Zeitschriften und Tendenzen. Bp. 1987. 7 - 33. p . / B u d a p e s t e r Beiträge zur Germanistik. Schriftenreihe des Lehrstuhles für deutsche Sprache und Literatur der Loránd-Eötvös-Universitát. 18./ 346. FRIED István: A félreértett Berzsenyi Dániel. Széljegyzetek Csetri Lajos Berzsenyi-könyvéhez. = Ú j írás, 1987. 27. évf. 9. sz. 93 - 97. p. 347. FRIED István: Goethe und Kazinczy. /Einige Fragen der ungarischen GoetheRezeption./ = Rezeption der deutschen Literatur in Ungarn. 1800 - 1 8 5 0 . 1. Teil. D e u t s c h e und ungarische Dichter. Bp. 1987. 47 - 90. p. /Budapester Beiträge zur Germanistik. Schriftenreihe des Lehrstuhles für deutsche Sprache und Literatur der Loránd-Eötvös-Universitat. 17./ 348. FRIED István: Helyünk Európában, Széljegyzetek egy szöveggyűjteményhez. = Alföld, 1987. 38. évf. 6. sz. 81 - 85. p. 349. FRIED István: Jegyzetek a kapcsolatformákról. = Acta Universitatis Szegediensis d e Attila József Nominatae. Cathedra Comparationis Litterarum Universarum, A komparatisztika kézikönyve. /Bevezetés az összehasonlító irodalomtudományba./ Szeged, 1987. 7 5 - 9 2 . p. 350. FRIED István: Kassák Lajos útjai. = Ú j írás, 1987. 27. évf. 5. sz. 77 - 82. p . 351. FRIED István: A magyar emberiségköltemény felé. = Palócföld, 1987. 21. évf. 1. sz. 2 9 - 3 7 . p.

239


352. FRIED István: Miroslav KrleZa's Anti-Utopia. = Acta Lit. Hung. 1987. Vol. 29. No. 1 - 2 . 1 6 3 - 1 7 8 . p. 353. FRIED István: A romantikus művész. = Szekszárd és a nagyvilág. Szerk. Csányi László. Szekszárd, 1987. 6 1 - 6 6 . p. ** 354. FRIED István: Srpsko-mad'arske kulturne v e z e / 1 8 4 9 - 1 8 6 7 / . = Sprsko-mad'arski odnosi i saradnja 1 8 4 8 - 3 8 6 7 . Beograd, 1 9 8 7 . 1 8 3 - 1 8 7 . p. 355. FRIED István: Szerb-magyar művelődési kapcsolatok. / 1 8 4 9 - 1 8 6 7 . / = Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. (köt.) Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből. 1848 - 1 8 6 7 . Bp. 1987. 307 - 330. p. 356. FRIED István: A végzettragédía magyar vége. = Szinháztud. Sz. 1987. 24. sz. 2 1 - 4 6 . p. 357. FRIED István: Die Volksliedbücher von Vuk Karadzic im europäischen Kontext, = Österreichische Osthefte, 1987. Jg. 29.147 - 1 5 7 . p. Sep. 358. FRIED István: Vuk Karadzic korának európai irodalmaiban. = Üzenet, 1987.17. évf. 10. —11. sz. 6 5 2 - 6 5 6 . p. 359. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Cathedra Comparationis Litterarum Universarum. A komparatisztika kézikönyve. /Bevezetés az összehasonlító irodalomtudományba./ (Szerk. FRIED István. Lektorálta F.ABIXY Tibor. Ford. ellenőr. ALBERT Sándor, FRIED István. Kiad. a József Attila Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke.) Szeged, 1987. IX, 217 p. 360. Szerbek és magyarok a Duna mentén. 2. (köt.) Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből. 1 8 4 8 - 1 8 6 7 . Szerk. FRIED István. Bp. 1987, Akadémiai K. 351 p. 361. FRIED István: A cseh és a szlovák költészet francia nyelvű antológiája. Anthologie de la poésie tchéque et slovaque. [Ism.] = Nagyvilág, 1987. 32. évf. 9. sz, 1 4 1 7 - 1 4 1 9 . p.

362. FRIED István: Göncz Lajos: A kétnyelvűség pszichológiája. [Ism.] = Édes Anyanyelvünk, 1987.9. évf. 2. sz. 15. p. 363. FRIED István: A hídépítő. Sziklay László hetvenöt éves. = Nagyvilág, 1987. 32. évf. l . s z . 1 2 8 - 1 2 9 . p .

364. FRIED István: Irodalmi öntudatra ébredés Európa keletén. Bojtár Endre: „Az ember f e l j ő . . . " A felvilágosodás és a romantika a közép- és kelet-európai irodalmakban. [Ism.] = Nagyvilág, 1987.32. évf. 11. sz. 1 7 3 5 - 1 7 3 6 . p. 365. FRIED István: Parallelen und Kontraste. Studien zu literarischen Wechselbeziehungen zwischen 1750 und 1850. Berlin - Weimar, 1983. [Ism.] = Helikon, 1987. 33. évf. 1 - 3 . sz. 2 5 9 - 2 6 2 . p. 366. FRIED István: A szlovák líra erővonalai. Stanislav Smatlák tanulmánykötete. |lsm.| = Nagyvilág, 1987.32. évf. 3. sz. 459 - 460. p. 367. Verseghy Ferenc kiadatlan írásai. 3. köt. (Vál., sajtó alá rend., bev., jegyz. FRIED István. Szerk. Szurmay Ernő. Kiad. a Verseghy F. Megyei Könyvtár) Szolnok, 1987.100 p. 368. Sziklay László: Együttélés és többnyelvűség az irodalomban. Lektorálta FRIED István, Niederhauser Emil. Utószó: FRIED István. Bp. 1987, Gondolat. 247 p. /Közös Dolgaink/

240


369. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Cathedrafej Comparationis Litterarum Universarum. A hermeneutika elmélete. /Auerbach, Palmer, Ricoeur, Hirsch, Szondi, Frye, Kermode./ Szöveggyűjtemény. 1 - 2 . (köt.) (Vál., szerk. FABINY Tibor. Lektorálta FRIED István. Ford. ...MARTONYI Éva, . . . NÓVÁK György, . . . F o r d . ellenőr. BERNÁTH Árpád, . . . FABINY Tibor, KOCZISZKY Eva, NÓVÁK György, . . . TAR Ibolya. Kiad. a J A T E Összehasonlító Irodalomtud. Tanszéke.) Szeged, 19S7.602 p. /Ikonológia és Műértelmezés. 3./ 370. K Ü R T Ö S I Katalin: Kanadai könyvek magyar nyelven. (Kanadische Bücher in ungarischer Sprache.) = Acta Lit. Hung. Szeged, 1987. Tom. 24. 5 5 - 6 9 . p. 371. K Ü R T Ö S I Katalin: A kétnyelvűség fogalma és irodalmi megnyilvánulása. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Cathedra Comparationis L i t t e r a r u m Universarum. A komparatisztika kézikönyve. /Bevezetés az összehasonlító irodalomtudományba./ Szeged, 1987. 93 - 1 1 7 . p. 372. PÁL József: Csókhalál. Egy szinkretikus motívum a 15. századi Firenzében. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Cathedra[e] Comparationis Litterarum Universarum. A reneszánsz szimbolizmus. Ikonográfia, emblematika, Shakespeare. Szeged, 1987. 5 - 2 0 . p. /Ikonológia és Műértelmezés. 2.1 373. PÁL József: Az irodalmi és képzőművészeti alkotások összehasonlításának területeiről. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. C a t h e d r a Comparationis Litterarum Universarum. A komparatisztika kézikönyve. /Bevezetés az összehasonlító irodalomtudományba./ Szeged, 1 9 8 7 . 1 7 5 - 1 8 8 . p. 374. PÁL József: Les idées poétiques du Néo-classicisme idéaliste. = Début et fin des Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale. Actes du 6. Colloque de Mátrafüred, 2 0 - 2 5 octobre 1984. Bp. - Paris, 1987. 285 - 292. p. 375. PÁL József: D u e numeri délia „Revue de Littérature Comparée" dedicati alla letteratura ungherese. = Riv. S tud. Ungh. 1987. No. 2 . 1 3 5 - 1 3 8 . p. ** 376. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Chatedra[e] Comparationis Litterarum Universarum. A reneszánsz szimbolizmus. Ikonográfia, emblematika, Shakespeare. (Szerk. FABINY Tibor, PÁL József, SZÖNYI György Endre. Lektorálta FRIED István. Kiad. a J A T E Összehasonlító Irodalomtud. Tanszéke.) Szeged, 1987. 270 p. 18 t. /Ikonológia és Műértelmezés. 2./ Késedelmesen megjelent munkák:

377. FRIED István: Az „Abafi" előzményeihez. (Aux antécédents du roman de Jósika, intitulé „Abafi".) = Irodalomtört. Közi. 1986. 90. évf. 3. sz. 2 2 2 - 2 3 0 . p. 378. FRIED István: A „Fogságom naplója" regénye. = Irodalomtört. Közi. 1986. 90. évf. 6. sz. 6 8 3 - 6 9 4 . p. 379. FRIED István: Jankovich Miklós és a magyar népköltészet-kutatás. Megjegyzések egy tanulmánykötet néhány tanulmányához. (Miklós Jankovich und die ungarische Volksdichtung-Forschung, Bemerkungen zu einigen Aufsätzen eines Studienbandes.) = Ethnographia, 1986. 97. évf. 1, sz. 1 1 4 - 1 2 2 . p. 380. FRIED István: Kazinczy Ferencné Török Sophie levelezése. A leveleket felkutatta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: V. Busa Margit. Sajtó alá rendezte, a kísérő tanulmányt írta: Z. Szabó László, [Ism.] = Irodalomtört. Közi. 1986. 90. évf. 4. sz. 475 - 477. p. 381. FRIED István: Meletyinszkij, Jeleazar: A mítosz poétikája. Ford. Kovács Zoltán. [Ism.] = Ethnographia, 1986.97. évf. 2 - 4 . sz. 4 0 1 - 4 0 2 . p.

241


382

FRIED István: Novak, Vilko: Raziskovalci slovenskega Zivljenja. [Ism.] = Ethnographia, 1986. 97. évf. 2 - 4 . sz. 378 - 379. p. 383. PÁL József: L'homme entier: l'idée des comparatistes. = Neohelicon, 1986. Vol. 13. [No.] 1 . 3 8 9 - 3 9 1 . p.

ÓKORTUDOMÁNYI TANSZÉKCSOPORT GROUP OFDEPARTMENTS OFANCIENTSTUDIES KLASSZIKA-FILOLÓGIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF CLASSICAL PHILO LOG Y 384. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Einige chronologische Probleme des Zeitalters von Kuvrat. = Vtori Mezsdunaroden Kongresz po B"lgarisztika, Szofija, 23 m a j - 3 juni 1986 g. Dokladü 6. B"lgarszkiite zemi v drevnosztta B"lgarija prez szrednovekovieto. Szofija, 1987. 2 2 7 - 2 3 5 . p. 385. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu: Megjegyzések a magyarországi népvándorláskor g ö r ö g - l a t i n kútfőinek feldolgozásához a „Magyarország története" 1984-ben megjelent első kötetének az olvasása kapcsán. (Bemerkungen zur Bearbeitung der griechisch-lateinischen Geschichtsquellen der ungarländischen Völkerwanderungszeit.) = Acta A n t . et Arch. Szeged, 1987. Supplementum 6 . 1 0 5 - 1 1 2 , p. 386. S Z [ Á D E C Z K Y ] - K [ A R D 0 S S ] S[amuj: Patrícius. [Lexikoncikk.] = A magyar föld és nép korai történetének enciklopédiája. Próbafüzet. Bp. 1987. 27. p. 387. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Cathedra[e] Comparationis Litterarum Universarum. A hermeneutika elmélete. /Auerbach, Palmer, Ricoeur, Hirsch, Szondi, Frye, Kermode./ Szöveggyűjtemény. 1 - 2 . (köt.) (Vál., szerk. FABINY Tibor. Lektorálta FRIED István. Ford. . . . MARTONYI Éva, ... NÓVÁK György, . . . Ford. ellenőr. BERNÁTH Árpád, . . . FABINY Tibor, KOCZISZKY Éva, NovÁK György, . . . TAR Ibolya. Kiad. a J A T E Összehasonlító Irodalomtud. Tanszéke.) Szeged, 1987. 602 p. /Ikonológia és Műértelmezés. 3./ Késedelmesen megjelent munka:

388. SZÁDECZKY-KARDOSS Samu - Csillik Éva: Az avar történelem f o r r á s a i . 9.: Az első avar kaganátus hatalma csúcsán / 6 0 3 - 6 2 4 / . (Die Quellen der Awarengeschichte 9. Das erste Awarenkhaganat am H ö h e p u n k t seiner Machtentf a l t u n g / 6 0 3 - 6 2 4 / . ) = Arch. Ért. 1986.113. köt. 1. sz, 8 3 - 1 1 2 . p.

BIZANTINOLÓGIAI ÉS KÖZÉPLATIN FILOLÓGIAI TANSZÉKI CSOPORT DEPARTMENTAL SECTION OF BYZANTINOLOGY AND MIDDLE LATIN PHILOLOGY 389. OLAJOS Teréz: Adalékok a görög földre telepedett szlávság történetéhez, (Quelques remarques sur une peuplade slave en Hellade.) = Acta Ant. et Arch. Szeged, 1987. Supplementum 6 . 7 9 - 8 3 . p.

242


390. OLAJOS Terézia: K voproszu ob ¡sztorii onogurov, migrirovavsih na zapad. = Vtori Mezsdunaroden Kongresz po B"lgarisztika, Szofija, 23 raaj - 3 juni 198ö g. Dokladü 6. B"lgarszkiite zemi v drevnosztta. B"igaiija prez szrednovekovieto Szofija, 1987. 2 4 0 - 2 5 2 . p. 391. 0[LAJOS] T[erézia]: Theophylaktos Simokattés. [Lexikoncikk.] = A magyar föld és n é p korai történetének enciklopédiája. Próbafüzet. Bp. 1987. 2 9 - 3 0 . p. Késedelmesen megjelent munka: 392. Sz. GALANTAI Erzsébet: Manfréd Fuhrmann und Joachim Gruber Boethius. [Ism.] = Helikon, 1986.32. évf. 1 - 2 . sz. 2 5 6 - 2 5 7 . p.

hrsg.:

ÓKORTÖRTÉNETI ÉS RÉGÉSZETI TANSZÉK DEPARTMENT OF ANCIENT HISTORY AND ARCHEOLOGY 393. CzÚTH Béla: Maiorianus császár törvényhozása. /Novellae Maioriani, I - X H . / (Kaiser Maiorians Rechtsschöpfung. /Novellae Maioriani, I — XII./) = Acta Ant. et A r c h . Szeged, 1987. Supplementum 6 . 1 5 - 2 1 . p. 394. FODOR István: A magyar nép megtelepedése a Kárpát-medencében, s beilleszkedése az európai népek közösségébe. = Honismeret, 1987. 15. évf. 4. sz. 1 4 - 1 8 . p.

395. FODOR István: Nyugvópont a „steppei láncreakcióban". = Háttér, 1 9 8 6 - 1 9 8 7 . 1 . [évf.] 17. [sz.] 3 6 - 3 7 . p. 396. FODOR István: Az „erdőn túli ország" históriája. Erdély története három kötetben. [Ism.] = Életünk, 1987. 24. évf. 6. sz. 5 8 0 - 5 9 2 . p. 397. FODOR István: A történelmi tények alapján - az Erdély történetéről. (Erdély története. 1. köt.) A legrégibb időktől a tatárjárásig tartó korszakokat tárgyaló fejezetekről. [Ism.] = Alföld, 1987.38. évf. 8. sz. 2 6 - 2 9 . p. 398. GALÁNTHA Márta: A Sándorfalva — Eperjesi szkítakori temető. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1987.177, 57 lev. 13 1.1 mell. 399. H O F F M A N N Zsuzsanna: Asenatus Plautusnál. (Der Senatus bei Plautus.) = Acta A n t . et A r c h . Szeged, 1987. Supplementum 6 . 5 1 - 5 3 . p. 400. H O F F M A N N Zsuzsanna: Szinészkarrier az ókori Rómában. = História, 1987. 9. évf. 3 . sz. 2 1 - 2 2 . p .

401. MARÓTL Egon: Az ókortudomány számadása. (A magyar ókortudomány bibliográfiája 1 9 5 1 - 1 9 7 5 . ) [Kritika.] = Tiszatáj, 1987. 41. évf. 6. sz. 9 0 - 9 2 . p. 402. MARÓTL Egon: Víz, szennyvíz az ókori Rómában. = História, 1987. 9. évf. 2. sz. 3 - 5 . p. 403. MARÓTI Egon: Paródia. [Articolo enciclopedico.] = Enciclopedia Virgiliana. Vol. 3. Roma, 1987.984. p. ** 404. Cicero, (Marcus Tullius): Válogatott művei. ([Latinból] ford. Boronkai Iván, . . . MARÓTL Egon, . . . ) [Bp.] 1987, Európa. 621 p. 405. Cornificius: A . C. Herenniusnak ajánlott rétorika. - Rhetorica ad C. Herennium. Latinul és magyarul. Ford., bev,, jegyz., (szöveggond.) Adamik Tamás. (Szerk. Szilágyi János György. Lektorálta és a fordítást az eredetivel egybevetette Hegyi György, MARÓTL Egon.) Bp. 1987, Akadémiai K, 328 p. /Görög és Latin írók. 18./

243


406. József Attila Tudományegyetem. [Ismertető.] (Kiad. CSÁKÁNY Béla. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, PÓLAY Elemér, SZENTIRMAI László. Lektorálták LEINDLER László, KOCSONDI András, KEMENES Béla, BODNÁR László.) Szeged, 1987, (Szegedi Ny.) 93 p. Angol, német, francia és orosz nyelvű változatban. 407. A József Attila Tudományegyetem Evkönyve. 1985/86. (Kiad. CSÁKÁNY Béla. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, PÓLAY Elemér, SZENTIRMAI László. Lektorálta BODNÁR László.) Szeged, [1987.] 1988. (Petőfi Ny, Kecskemét.) 314 p. Késedelmesen megjelent munka: 408. FODOR István; Vosztocsnüe paralleli pecsej vne zsiliscsna drevnevengerszkih poszelenijah. = Acta Arch. Hung. 1986. Tom. 38. Fasc. 1 - 2 . 1 8 5 - 1 9 3 . p.

TÖRTÉNETI TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF HISTORY KÖZÉPKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK DEPARTMENT OF MEDIAEVAL HUNGÁRIÁN HISTORY 409. KORDÉ Zoltán: (Erdély története. 1. köt.) A honfoglalástól 1606-ig. [Kritika.] = Tiszatáj, 1987.41. évf. 9. sz. 1 0 3 - 1 0 7 . p. 410. K[ORDÉ] Z[oltán]: Székelyek. [Lexikoncikk.] = A magyar föld és nép korai történetének enciklopédiája. Próbafüzet. Bp. 1987.28 - 29. p, 411. KRISTÓ Gyula: Árpád fejedelemutódai. (Les successeurs-souverains d'Árpád.) = Acta Hist. Szeged, 1987. Tom. [84.], 8 6 . 1 1 - 2 1 . p. 412. KRJSTÓ Gyula: K voproszu o bolgarszkom vladücsesztve na Al'felde v IX v. = Vtori Mezsdunaroden Kongresz po B"lgarisztika, Szofija, 23 maj — 3 juni 1986 g. Dokladü 6. B"lgarszkiite zemi v drevnosztta. B"lgarija prez szrednovekovieto, Szofija, 1987. 265 - 272, p. 413. KRISTÓ Gyula: A Képes Krónika szerzője és szövege. = A Képes Krónika latin eredetijének magyar fordítása. [Kísérőkötet.| [Bp. 1987.] 1 1 1 - 1 2 7 . p. 414. K[RISTÓ] Gy[ula]: Magyarország története / 8 9 5 - 1 3 8 7 / . [Lexikoncikk.] = A magyar föld és nép korai történetének enciklopédiája. Próbafüzet. Bp. 1987. 16 - 22. P415. (Képes Krónika,) [Chronicon Pictum. Chronica de gestis H u n g a r o r u m . Faks. ed.] + [Kísérőköt.]; A Képes Krónika latin eredetijének magyar fordítása. (Ford. Bellus Ibolya. Jegyz. KRISTÓ Gyula.) [Bp. 1987.] Helikon. [150], 142 p. 1 mell. 416. A magyar föld és nép korai történetének enciklopédiája. Próbafüzet. Főszerk. Bökönyi Sándor, KRISTÓ Gyula. Bp. 1987, (MTA Soksz.) 35 p. 417. Algyő és népe. Tanulmányok. Szerk. HEGYI András. (Lektorok: . . . KRISTÓ Gyula, . . . PETROVICS István, RÁKOS István, SERFŐZŐ Lajos, SZABÓ József, SZÁNTÓ Imre, SZÉKELY Lajos. Kiad. a Somogyi Könyvtár.) Szeged, 1987. 460 p. 37 t. 2 térk.

244


418. KRISTÓ Gyula: Arpádházi uralkodók. Álmos, Árpád, Falicsi, Taksony, Géza. - 1. István. - Péter, Aba Sámuel, I. András. - Imre, III. László, II. András. - IV. Béla. - V. István, IV. László, III. András. [Cikksorozat.] = IPM, 1987.13. évf. 1. sz. 4 - 1 2 . p., 2. sz. 1 2 - 2 3 . p., 3. sz. 1 0 - 2 3 . p., 10. sz. 1 2 - 2 5 . p., 11. sz. 2 8 - 4 1 . p., 12. sz. 1 2 - 2 5 . p. 419. KRISTÓ Gyula: A főesperességek kialakulásának kronológiájához. [Az Aetas diáklap szerkesztősége által rendezett Egyházrörténeti felolvasóülésen elhangzott előadás összefoglalója.] = Aetas, 1987.15.11. sz. 130. p. 420. KRISTÓ Gyula: Válasz Szenei Szabó Jánosnak. = Mai Magazin, 1987.18. évf. 2. sz. 63. p. 421. PETROVICS István: Bulgarians of Southern Transylvania in the Middle Ages. = Vtori M e z s d u n a r o d e n Kongresz po B'Tgarisztika, Szofija, 23 m a j - 3 juni 1986 g. D o k l a d ü 6. B"lgarszkiite zemi v drevnosztta. B'lgarija prez szrednovekovieto. Szofija, 1987. 2 7 3 - 2 7 8 . p. 422. PETROVICS István: Petrus Ransanus: A magyarok történetének rövid foglalata. [Kritika.] = Tiszatáj, 1987.41. évf. 6. sz. 9 2 - 9 5 . p. 423. P[ETROVICS] IIstván]1. Dénes. - Dürnkruti csata. [Lexikoncikkek.] = A magyar föld és n é p korai történetének enciklopédiája. Próbafüzet. Bp. 1987. 9. p., 10. p. 424. Tanulmányok Csongrád megye történetéből. (Szerk. Blazovich László. 11. [köt.]) SZÁNTÓ Imre: Szeged az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején. [Kiad. a Csongrád m. Levéltár.] Szeged, 1987.194 p. 1 térk. 1 térk. mell. 425. SZÁNTÓ Imre: A török f e l a d t a . . . = Népújság (Heves), 1987. okt. 24.9. p. 426. TÓTH Sándor: Kabarok és fekete magyarok, (Khazars et hongrois noirs.) = Acta Hist. Szeged, 1987, Tom. [84.] 8 6 . 2 3 - 2 9 . p. 427. (TÓTH Sándor László): A mohácsi csatától a karlócai békéig / 1 5 2 6 - 1 6 9 9 / . = Algyő és népe. Tanulmányok. Szeged, 1987. 8 7 - 9 3 . p. Késedelmesen megjelent munka: 428. KORDÉ Zoltán: Bálás Gábor: A székelyek nyomában. Panoráma, 1984. [Ism.] = Századok, 1986.120. évf. 5 - 6 . sz. 1 1 3 5 - 1 1 3 7 . p.

TÖRTÉNETI SEGÉDTUDOMÁNYOK TANSZÉK DEPARTMENT OF HISTORICAL AUXILIARY STUDIES 429. ALMÁSI Tibor: A Siralmas ének kézirati hagyományának néhány problémája. ( Q u e l q u e s problèmes de la tradition manuscrite de la complainte.) = A c t a Hist. Szeged, 1987. Tom. [84.] 86. 5 1 - 5 7 . p. 430. A[LMÁSI] Tfibor] B[óna] I[stván] M[arosi] E[rnőJ: Nagyvárad. [Lexikoncikk.] = A magyar föld és nép korai történetének enciklopédiája. P r ó b a f ü z e t . B p . 1 9 8 7 . 2 6 - 2 7 . p. 431. ALMÁSI T i b o r : [Kilencedik] IX. Gergely és bíborosai. [Az Aetas diáklap szerkesztősége által rendezett Egyháztörténeti felolvasóülésen elhangzott előadás összefoglalója.] = Aetas, 1987.15.11. sz. 1 2 8 - 1 2 9 . p. 432. ALMÁSI Tibor: Bemutatjuk Bogyay Tamás Münchenben élő magyar történészt. = Aetas, 1987./5./1. sz. 6 8 - 7 5 . p.

245


433. Tolnay Károly: Teremtő géniuszok. Van Eycktől Cézanne-ig. (Vál., szerk., képanyagot összeáll. Tímár Árpád. Ford. Beke László, HAJNÓCZI Gábor, . . . ) Bp, 1987, Gondolat. 259 p. 41. 434. MAKK Ferenc: Borisz, egy 12. századi trónkövetelő. (Boris, un prétendant du 12e siècle.) = Acta Ant. et Arch. Szeged, 1987. Supplementum 6 . 6 1 - 65. p. 435. MAKK Ferenc: Megjegyzések Salamon és I. Géza történetéhez. (Remarques sur l'histoire de Salamon et Géza I.) = Acta Hist. Szeged, 1987. TOM. [84.] 86, 3 1 - 4 4 . p. 436. M[AKK] F[erenc]: [Hetedik] VII. Konstantinos (Bíborbanszületett). [Lexikoncikk.] = A magyar föld és nép korai történetének enciklopédiája. Próbafüzet. Bp. 1 9 8 7 . 1 4 - 1 5 . p. 437. MAKK Ferenc: Árpádházi uralkodók. I. Béla, Salamon. - I. Géza, 1. László, Kálmán. - II, István, II. Béla. - II. Géza, III. István. - II. László, IV. István, III, Béla. [Cikksorozat.] = IPM, 1987,13. évf. 4. sz, 1 0 - 2 3 . p., 5, sz. 1 2 - 2 5 . p„ 6. sz. 12 - 2 5 . p., 7. sz. 1 2 - 2 5 . p „ 8. sz. 12 - 25. p., 9. sz. 12 - 2 5 . p .

438. RIGÓNÉ PÉTER Irén: Fejezetek a hazai nemzetiségi oktatás történetéből a népi demokratikus átalakulás első éveiben /1944-1946/. (Passages from Hungary's history of national éducation during the transformation years of the people's démocratie system /1944-1946/.) = Acta Hist. Szeged, 1987. Tom. 85. 5 7 - 6 9 . p. 439. RIGÓ [Jázonné] Józsefné: Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. [Ism,] = Történelemtanítás, 1987.32. évf. 2. sz. 3 0 - 3 1 . p. 440. (SEBŐK Ferenc): A középkor évszázadai. = Algyő és népe. Tanulmányok. Szeged, 1 9 8 7 . 8 1 - 8 5 . p. 441. B. TÓTH Ágnes: A gepidák települési képe a Tisza - Maros - Kőrös közén, (L'image de l'habitat des Gépides dans la région des rivières T i s z a - M a r o s - K ő r ö s . ) = Acta Hist. Szeged, 1987. Tom. [84.] 86. 3 - 9 . p.

ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI MAGYAR TÖRTÉNETI TANSZÉK DEPARTMENT OF MODERN AND CONTEMPORARY HUNGÁRIÁN HISTORY 442. GAÁL Endre: Szeged nyomdaipara az 1850-es évektől 1891-ig. (The printing trade in Szeged from the 1850s to 1891.) (Kiad. a Kner Nyomda.) Békéscsaba-Gyoma, 1987.48 p. /A Kner Nyomdaipari Múzeum Füzetei. 12./ 443. Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok. /1874-1986./ Szerk. HEGYI András. (Gyűjt., jegyz. FÁBIÁN György, FÖLDVÁRI NÉ K o c s i s Luca, . . . SEBESI Judit. Lektorálta CSATÁRI Dániel. Közrem. GAÁL Endre, MICHELLER Magdolna, R Á c z János, SERFŐZŐ Lajos. Kiad. a KISZ Csongrád m. Biz. Politikai Képzési Közp.) Szeged, 1987, 896 p. 1041. 444. G[AÁL] Efendre]: A Pedagógiai Műhely új száma. [Ism.] = CsMH, 1987. jan. 29. 8. p. 445. Kossuth Lajos: írások és beszédek 1848-1849-ből. (Vál., sajtó alá rend., szöveg, jegyz., névmagy. KATONA Tamás.) Bp. 1987, Európa. 652 p. /Pro Memória./ 446. Mohács emlékezete. A mohácsi csatára vonatkozó legfontosabb magyar, nyugati és török források. A csatahely régészeti feltárásának eredményei. (Vál. Kiss Károly. Szerk., bev., jegyz. KATONA Tamás. 3., bőv. kiad.) (Bp. 1987, E u r ó p a . ) 283 p. 141. /Bibliotheca Historica./

246


447. A t a t á r j á r á s emlékezete. (Vál., szerk., jegyz. KATONA Tamás. Bev. tanúira. Győrffy György.) Bp. 1987, Európa. 469 p. /Pro Memoria./ 448. A munkásmozgalom Csongrád megyei harcosainak életrajzi lexikona. (Főszerk. ANTALFFY György. Szerk. Kanyó Ferenc, RÁCZ János. Lektorálta Dégi István, SEFFŐZŐ Lajos. Mutatók: MADER Béla.) [írták: FÖLDVÁRINÉ K o c s i s Luca, KORMÁNYOS András, stb.] Kiad. a Magyar Szocialista Munkáspárt Csongrád m. Biz. Szeged, 1987.510 p. 81. 449. Algyő és n é p e . Tanulmányok. Szerk. HEGYI András. (Lektorok: . . . KRISTÓ Gyula, . . . PETROVICS István, RÁKOS István, SERFŐZŐ Lajos, SZABÓ József, SZÁNTÓ Imre, SZÉKELY Lajos. Kiad. a Somogyi Könyvtár.) Szeged, 1987. 460 p. 371. 2 térk. 450. SOMLYAI Magda: Újrasarjad az ország élete. = A felszabadulás utáni t ö r t é n e t ü n k r ő l . 1. köt. [Bp.] 1 9 8 7 . 1 4 5 - 1 5 3 . p./Vélemények - V i t á k . / A Magyar H í r l a p , 1975. jan. 12. számában megjelent cikk újraközlése.

KÖZÉPKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI ÉS LATIN-AMERIKA TÖRTÉNETE TANSZÉK DEPARTMENT OF GENERAL MEDIAEVAL AND LATIN AMERICAN HISTORY 451. A N D E R L E Á d á m : El reformismo en Cuba. = Lateinamerika Studien. 23. Kuba. Geschichte, Wirtschaft, Kultur. München, 1987. 59 - 70. p. ** 452. ANDERLE Á d á m : Religión e identidad en América Latina /los años 30/. = Congreso 8. d e la AHILA. Iglesia, religión y sociedad en la historia Latinoamericana. 1 4 9 2 - 1 9 4 5 . Resúmenes. Szeged, 1 9 8 7 . 1 4 3 - 1 4 4 . p. 453. Abismo. Ponencias de la Conferencia organizada por la Comisión de Desarrollo del Consejo H ú n g a r o de la Paz el 16 de enero de 1986 en la Universidad József Attila d e Szeged, Húngria. (Red., introducción: Ádám ANDERLE. Ed. Consejo H ú n g a r o de la Paz.) Bp. 1987.145 p./Libros de la Paz. 4./ 454. ANDERLE Á d á m : Gerillatörténet. = Mozgó Képek, 1987.3. évf. 9. sz. 19. p. 455. A N D E R L E Á d á m : A j e z s u i t a kísérlet. = M o z g ó K é p e k , 1 9 8 7 , 3 . évf. 12. sz. 11. p, 456. A N D E R L E Á d á m : O l a j o n szerzett d i k t a t ú r a . = M o z g ó K é p e k , 1987. 3. é v f . 1. sz. 12. p . 457. FISCHER Ferenc: Iglesia, masonería y fuerzas armadas en las luchas sociopolitícas de las p r i m e r a s decades del siglo 20 en Chile. = Congreso 8. de la AHILA. Iglesia, religión y sociedad en la historia Latinoamericana. 1 4 9 2 - 1 9 4 5 . Resúmenes. Szeged, 1 9 8 7 . 1 7 8 - 1 8 0 , p. 458. FISCHER Ferenc: La política militar de Estados Unidos hacia America Latina d e s p u e s de la segunda guerra mundial. = Abismo. Ponencias de la Conferencia organizada p o r la Comisión de Desarrollo del Consejo Húngaro de la Paz el 16 d e e n e r o d e 1986 en la Universidad József Attila de Szeged, Húngria. B p . 1987. 21 - 39. p. /Libros de la Paz. 4./ 459. KUKOVECZ György: El papel del catolicismo en el desarrollo actual en America L a t i n a . = Abismo. Ponencias de la Conferencia organizada por la Comisión de D e s a r r o l l o del Consejo Húngaro de la Paz el 16 de enero de 1986 en la Universid a d József Attila de Szeged, Hungría. Bp. 1 9 8 7 . 1 1 5 - 1 2 6 . p. /Libros de la Paz. 4.1

247


460. KUKOVECZ György: Nación y progreso en Cuba. Dos aspectos de una crisis revolucionaria entre 1930 y 1959. = Lateinamerika Studien. 23. Kuba. Geschichte, Wirtschaft, Kultur. München, 1987. 43 - 57. p. Sep. 461. KUKOVECZ György: Religión y progreso en America Latina en la primera mitad del siglo 20. = Congreso 8. de la AHILA. Iglesia, religión y sociedad en la historia Latinoamericana. 1 4 9 2 - 1 9 4 5 . Resúmenes. Szeged, 1 9 8 7 . 1 4 1 - 1 4 2 . p. 462. Congreso 8. de la AHILA. Iglesia, religión y sociedad en la historia Latinoamericana. 1 4 9 2 - 1 9 4 5 . Egyház, vallás és társadalom a latin-amerikai történelemben. Resúmenes. Red. György KUKOVECZ. Colabor. Ágnes TÓTH. [Publ. by] Universidad „Attila József', Centro de Estudios Historíeos de America Latina. Szeged, 1987, (JATE Soksz.) 215 p. 463. KUKOVECZ György: Informe sobre las preparaciones del 8 Congreso de la AHILA /Szeged, 8 - 1 2 de septiembre de 1987/. [Reseña.] = Historia Latinoamericana en Europa, 1987. No. 3 . 1 - 2 . p . * * 464. KUKOVECZ György: Los movimientos políticos en el Perú. [Reseña.] = Casa de las Américas, 1987. No. 1 6 0 . 1 1 8 - 1 2 1 . p. ** 465. TÓTH Ágnes: Repercusión de la religiosidad popular Cubana en la obra de Fernando O Ortiz. /El diabólico y „cubanísimo" tabaco./ = Congreso 8, de la AHILA. Iglesia, religión y sociedad en la historia Latinoamericana. 1492 — 1945, Resúmenes. Szeged, 1987. 92. p. Késedelmesen megjelent munkák: 466. A N D E L E Ádám: „A kért mű elfogyott". = Délm. 1986. dec. 8. 2. p. 467. TÓTH Ágnes: Informe sobre la conferencia „El papel de las fuerzas armadas en la vida política de los países en desarrollo: tradición y actualidad." [Reseña.] = Historia Latinoamericana en Europa, 1986. No. 2 . 6 2 - 6 4 . p. **

ÚJ- ÉS LEGÚJABBKORI EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉK DEPARTMENT OF MODERN AND CONTEMPORARY GENERAL HISTORY 468. CSATÁRI Dániel: Orbán Balázs emiékezete. [1. rész.] = Tiszatáj, 1987. 41. évf. 1 - 2 . sz. 1 0 7 - 1 2 1 . p. 469. CSATÁRI Dániel: Orbán Balázs emlékezete. /Befejező közlemény./ = Tiszatáj, 1987. 41. évf. 3. sz. 5 6 - 7 0 . p, 470. DEÁK Ágnes: haladásunk csaknem határtalan." /Schlett István: Eötvös József. Bp. 1987, Gondolat./ [Kritika.] = Aetas, 1987.11J 3. sz. 123 - 1 3 6 . p. 471. Algyő és népe. Tanulmányok. Szerk., előszó: HEGYI András. (Lektorok: ... KRISTÓ Gyula, . . . PETROVICS István, RÁKOS István, SERFŐZŐ Lajos, SZABÓ József, SZÁNTÓ Imre, SZÉKELY Lajos. Kiad. a Somogyi Könyvtár.) Szeged, 1987. 460 p. 371. 2 térk. 472. Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében. Válogatott dokumentumok, / 1 8 7 4 - 1 9 8 6 . / Szerk. HEGYI András. (Gyűjt., jegyz. FÁBIÁN György, FÖLDVÁRI NÉ KOCSIS Luca, . . . SEBESI Judit, SERFŐZŐ Zoltán. Lektorálta CSATÁRI Dániel. Közrem. GAÁL Endre, MLCHELLER Magdolna, RÁCZ János, SERFŐZŐ Lajos. Kiad. a KISZ Csongrád m. Biz. Politikai Képzési Közp.) Szeged, 1987, 896 p. 104 t.

248


473. Két évtized. A mezőgazdasági szövetkezeti mozgalom érdekképviselete Csongrád megyében / 1 9 6 7 - 1 9 8 7 / . Összeáll. Farkas Miklós. Szerk. HEGYI András. (Kiad. a Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szövetkezetek Szövetsége.) Szeged, 1987.116 p. 3 5 t. 474. GÁBOR Kálmánné - KLUKOVITS Lajosné: Válogatott bibliográfia az új- és legújabbkori egyetemes történelem tanulmányozásához. Szerk. HEGYI András. (Lektorálta SZÉKELY Lajos. Mutató: SALIGA Lászlóné.) Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 322 p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar./ 475. (KÖVÉR Lajos): Az [ezernyolcszáznegyvennyolc] 1 8 4 8 - 1 8 4 9 . évi forradalomtól a kiegyezésig. = Algyő és népe. Tanulmányok. Szeged, 1 9 8 7 . 1 1 3 - 1 2 1 . p. 476. ( D u d á s Béla - KÖVÉR Lajos): Az egészségügy fejlődése. = Algyő és népe. Tanulmányok. Szeged, 1987. 3 0 9 - 3 1 4 . p. 477. R a z e m w walce. Red. István LAGZI, Henryk Piskunowicz. (Wyd. Wegierski Instytut Kultury, Wojskowy Instytut Historyczny.) Warszawa, 1987.232 p. ** 478. LAGZI István: A barátság dokumentumai. /Barátok a bajban. Lengyel menekültek Magyarországon./ = Alföld, 1987.38. évf. 8. sz. 6 6 - 7 1 . p. 479. LAGZI István: Kwestia Polska w publicystyce i dzialalnosci politycznej Endre Bajcsy-Szilinszkyego w latach 30-tych. = Razem w walce. Warszawa, 1987. 1 1 8 - 1 3 2 . p. ** 480. LAGZI István: Wegierscy antyfaszysci w europejskim ruchu oporu 1 9 3 9 - 1 9 4 5 . = R a z e m w walce. Warszawa, 1 9 8 7 . 1 6 2 - 1 9 5 . p. ** 481. LAGZI István — Gecsényi Lajos: Két vélemény a levéltári évkönyv 17. kötetéről. = Somogy, 1987.15. évf. 6. sz. 1 1 0 - 1 1 2 . p. 482. RAFFAY E r n ő : Erdély 1918 - 1919-ben. Tanulmányok. Bp. (1987), Magvető. 389 P483. RAFFAY E r n ő : Az erdélyi helyzet az 1918-1919-es polgári demokratikus forradalom idején. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1987.] [ ] p. ** 484. RAFFAY E r n ő : Konferencia - Erdély történetéről. = Szegedi Egyetem, 1987. nov. 23. 6. p. 485. A . SAJTI Enikő: Délvidék. 1 9 4 1 - 1 9 4 4 . A magyar kormányok délszláv politikája. [Bp.], 1987, Kossuth K. 305 p. 486. A . SAJTI Enikő: Nemzettudat és jugoszlávizmus. (National consciousness and Yugoslavism.) = Acta Hist. Szeged, 1987. Tom. 8 5 . 3 - 1 0 . p. 487. A . SAJTI Enikő: Nemzettudat és jugoszlávizmus. = Nemzeti-nemzetiségi tudat. Szigetvári konferenciák 1 9 8 4 - 1 9 8 6 . Pécs, 1 9 8 7 . 1 2 7 - 1 3 7 . p. 488. A . SAJTI Enikő: Horthy-Magyarország részvétele Jugoszlávia megtámadásában és megszállásában. 1 9 4 1 - 1 9 4 5 . Dokumentumgyűjtemény Jugoszlávia népeinek népfelszabadító háborúja történetéhez. [Kritika.] = Tiszatáj, 1987. 41. évf. 11. sz. 8 9 - 9 2 . p. 489. A. SAJTI Enikő: Munkásmozgalom Vajdaságban 1 8 9 0 - 1 9 1 4 . (Dokumentumok Vajdaság történetéből című sorozat 17. kötete.) [Ism.] = CsMH, 1987. júl. 16. 4. P-

249


IDEGENNYELVI TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF FOREIGN LANGUAGES NÉMET NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK DEPARTMENT OF GERMAN LANGUAGE AND LITERATURE 490. BERNÁTH Árpád: A Biliárd fél tizkor helye Heinrich Böll regényeinek sorában. = Fii. Közi. 1986 - 1 9 8 7 . 3 2 - 3 3 . évf. 257 - 272. p. 491. BERNÁTH Árpád: Zur Frage der Interpretation von Handlungen in literarischen Texten. = Sprach- und literaturwissenschaftliche Aspekte bei der Interpretation literarischer Texte. Dokumentation zur Konferenz an der Universität „Kyrill und Metodij" Veliko Tirnovo. Teil 1. /Beiheft des Germanistischen Jahrbuches der VR Bulgarien./ [Szofija], 1987.124 - 1 3 1 . p. 492. Heinrich Böll. Egy életmű áttöri a határokat. Kiállítás. Somogyi Könyvtár, Szeged, 1987. a u g . - s z e p t . , Kossuth Klub, Bp. 1987. okt. (Szerk. BERNÁTH Árpád, Ute Biedermann, Viktor Böll. [Kiad. a] JATE, Kölni Városi Könyvtár.) - Heinrich Böll. Ein Werk überwindet Grenzen. [Szeged] - (Köln), [1987. 64] p. 493. BERNÁTH Árpád: Ich suche einen ungarischen O f f i z i e r . . . - Keresek egy magyar katonatisztet... = Heinrich Böll. Egy életmű áttöri a határokat. Kiállítás. Somogyi Könyvtár, Szeged, 1987. a u g . - s z e p t . , Kossuth Klub, Bp. 1987. okt. [Szeged] - (Köln), [1987.6 - 9.] p. 494. (BERNÁTH Árpád): Bürger, Norbert: Heinrich Böll regényei... - [Böll, Viktor]: Elete és művei. - Böll, Heinrich: Egy katona szemével. - Böll, Heinrich: Hol van a te atyádfia? - Böll, Heinrich: Samaynak. (Ford. .) = Heinrich Böll. Egy életmű áttöri a határokat. Kiállítás. Somogyi Könyvtár, Szeged, 1987, a u g . - s z e p t . , Kossuth Klub, Bp. 1987. okt. [Szeged] - (Köln), [1987. 5., 1 1 - 2 9 . , 3 1 - 3 5 . , 47.] p. 495. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Cathedra[e] Comparationis Litteraum Universarum. A hermeneutika elmélete. /Auerbach, Palmer, Ricoeur, Hirsch, Szondi, Frye, Kermode./ Szöveggyűjtemény. 1 - 2 . (köt.) (Vál., szerk. FABINY Tibor. Lektorálta FRIED István. Ford. . . . MARTONYI Eva, ... NÓVÁK György, . . . Ford, ellenőr. BERNÁTH Árpád, . . . FABINY Tibor, KOCZISZKY Éva, NÓVÁK György, . . . TAR Ibolya. Kiad. a J A T E Összehasonlító Irodalomtud. Tanszéke.) Szeged, 1987.602 p. /Ikonológia és Műértelmezés. 3./ 496. CSŰRI Károly: Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi műértelmezés témaköréből. Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 403 p. /Műelemzések Kiskönyvtára. 19./ 497. CSÚRI Károly: Zur Vergleichbarkeit literarischer Textinterpretationen. = Sprach- und literaturwissenschaftliche Aspekte bei der Interpretation literarischer Texte. Dokumentation zur Konferenz an der Universität „Kyrill und Metodij" Veliko Tirnovo. Teil 1. /Beiheft des Germanistischen Jahrbuches der V R Bulgarien./ [Szofija.], 1 9 8 7 . 1 3 2 - 1 5 1 . p. 498. KEREKES Gábor: Die deutsche Literatur in den Zeitschriften Jelenkor und Társalkodó. = Rezeption der deutschen Literatur in Ungarn. 1 8 0 0 - 1 8 5 0 . 2. Teil. Zeitschriften und Tendenzen. Bp. 1987. 5 1 - 6 4 . p. /Budapester Beiträge zur Germanistik. Schriftenreihe des Lehrstuhles für deutsche Sprache und Literatur der Loránd-Eötvös-Universitat. 18./

250

1

1

i


499. KEREKES Gábor: Die geteilte Kritik. Der Geteilte Himmel als Werk einer neuen Phase d e r Literatur der D D R . = Acta Germanist. Szeged, 1987. Bd. 1.199 - 232. P500. KEREKES Gábor: Hochherziger Jüngling oder sonderbarer Schwärmer? Zur R e z e p t i o n der Werke Friedrich Schillers in der ungarischen Presse vor 1848. = R e z e p t i o n der deutschen Literatur in Ungarn. 1 8 0 0 - 1 8 5 0 . 1 . Teil. Deutsche und ungarische Dichter. Bp. 1987. 1 0 3 - 1 2 4 . p. /Budapester Beiträge zur Germanistik, Schriftenreihe des Lehrstuhles für deutsche Sprache und Literatur der Loränd-Eötvös-Universität. 17./ 501. KEREKES Gábor: Theodor Fontanes Berlin - Romane einer Stadt. = Germanist Jb. 1987.6. Jg. 9 1 - 1 0 1 . p. 502. KEREKES Gábor: Társalkodó. (Bibliographie der Rezeption der deutschen Literatur in ungarischen Zeitschriften.) = Rezeption der deutschen Literatur in U n g a r n . 1 8 0 0 - 1 8 5 0 . 2. Teil. Zeitschriften und Tendenzen. Bp. 1987. 205 - 208. p. /Budapester Beiträge zur Germanistik. Schriftenreihe des Lehrstuhles für deutsche Sprache und Literatur der Loränd-Eötvös-Universität. 18./ 503. KOCZISZKY Éva: A mitológus Kerényi Károly. = Valóság, 1987. 30. évf. 7. sz. 8 4 - 9 9 . p.

504. MÁRVÁNY János: Deklination des Substantivs in der deutschen Mundart von Bonyhád. = Acta Germanist. Szeged, 1987. Bd. 1 . 2 9 1 - 3 0 4 . p. 505. SALYÁMOSY Miklós: Berlin —Romane in der Weimarer Republik. = Germanist. Jb. 1987. 6. Jg. 1 0 2 - 1 1 0 . p. 506. SALYÁMOSY Miklós: Ein Schweizerischer Roman - Max Frisch: Stiller. = Acta Lit. H u n g . 1987. Vol. 29. No. 3 - 4 . 3 6 7 - 3 7 3 . p. 507. SALYÁMOSY Miklós: Der Jugendstil im organischen Prozess der deutschen Literatur. = Acta Germanist. Szeged, 1987. Bd. 1 . 9 2 - 1 6 8 . p. 508. S A L Y Á M O S Y Miklós: Martin Walser és nemzedéke. = Nagyvilág, 1987. 32. évf. 3. sz. 446-447. p. 509. S A L Y Á M O S Y Miklós: Brief aus Budapest: Ungarische Literaturabteilung. = Börsenblatt f ü r den Deutschen Buchhandel, 1987. Jg. 154, Nr. 29/30. 537. p, ** 510. S A L Y Á M O S Y Miklós: Hans Dieter Zimmermann: Der babylonische Dolmetscher. Z u F r a n z Kafka und Robert Walser. Frankfurt am Main, 1985. [Ism.] = Helikon, 1987. 33. évf. 1 - 3 , sz, 2 8 3 - 2 8 4 . p. 511. S A L Y Á M O S Y Miklós: Írás és törlés. Thomas Bernhard: Auslöschung. Ein Zerfall. /Törlés-szétesés./ [Ism.] = Nagyvilág, 1987.32. évf. 7. sz. 1 0 8 9 - 1 0 9 1 . p. Késedelmesen megjelent munkák: 512. K O C Z I S Z K Y É v a : Z u r deutschen Barockforschung. = Neohellcon, 1986. Vol. 13. [No.] 1 . 3 8 5 - 3 8 7 . p.

513. SALYÁMOSY Miklós: H a n n o Möbius: Der Positivismus in der Literatur des Naturalismus. Wissenschaft, Kunst und soziale Frage bei Arno Holz. - Elisabeth E n d r e s : Die Literatur der Adenauerzeit, - Paul Michael L ü t z e l e r - E g o n Schwarz /hrsg./: Deutsche Literatur in der Bundesrepublik seit 1965. [Ism.] = Helikon, 1986.32. évf, 1 - 2 . sz. 260 - 261. p., 267. p.

251


ANGOL NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 514.

BÓDIS [Klára] - [PRÓKAINÉ] SZABÓ [Éva]: Magyar [Szeged, 1987], ( J A T E Soksz.) 85 p.

nyelvkönyv

kezdőknek.

515. BOLLOBÁs Enikő: Edward D o r n kanonizálása. = Helikon, 1987. 33. évf. 1 - 3 . sz. 1 9 8 - 2 0 5 . p. 516 B O L L O B Á S Enikő: A posztmodern költészet nagy folyóiratai / 1 9 5 1 - 8 6 / : Origin, B o u n d a r y 2 , S u l f u r , Sagetrieb. = Helikon, 1987.33. évf. 1 - 3 . sz. 1 1 3 - 1 2 5 . p. 517. B O L L O B Á S Enikő: „Reiterated Discoveries". Poetry as epistemology and its measures of attention in American modernist writing. = Acta Lit. H u n g . 1987. Vol, 29. No. 1 - 2 . 9 7 - 1 1 2 . p.

518. B O L L O B Á S Enikő: Denise Levertov: Jegyzetek az organikus formáról. Ford. . = Helikon, 1987.33. évf. 1 - 3 . sz. 1 8 0 - 1 8 5 . p. 519. B O L L O B Á S Enikő: A z Olson - Creeley-levelezés. (Bev., ford. .) = Helikon, 1 9 8 7 . 3 3 . évf. 1 - 3 . sz. 1 9 1 - 1 9 2 . p.

520. B O L L O B Á S Enikő: Beszélgetés a magyar irodalomról William Tay professzorral. /Kinai nyelven./ = Pa Fang, 1988.8. 2 2 6 - 2 3 7 . p. ** 521. FABINY Tibor: A hermeneutika tudománya és művészete. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Cathedra[e] Comparationis Litterarum Universarum. A hermeneutika elmélete. /Auerbach, Palmer, Ricoeur, Hirsch, Szondi, Frye, Kermode./ Szöveggyűjtemény. 1 - 2 . (köt.) Szeged, 1987. 5 - 1 3 , p. /Ikonológia és Műértelmezés. 3./ 522. FABINY Tibor: Rossz izlés vagy művészi érték? Megjegyzések az embléma elméletéhez. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Cathedra[e] Comparationis Litterarum Universarum. A reneszánsz szimbolizmus. Ikonográfia, emblematika, Shakespeare. Szeged, 1987. 21 - 38. p. /Ikonológia és Műértelmezés. 2./ 523. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Cathcdra[e] Comparationis Litterarum Universarum. A hermeneutika elmélete. /Auerbach, Palmer, Ricoeur, Hirsch, Szondi, Frye, Kermode./ Szöveggyűjtemény. 1 - 2 . (köt.) (Vál,, szerk. FABINY Tibor. Lektorálta FRIED István. Ford. . . . MARTONYI Eva, ... NÓVÁK György, . . . Ford. ellenőr. BERNÁTH Á r p á d , . . . FABINY Tibor, KOCZISZKY Éva, NovÁK György, . . . TAR Ibolya. Kiad. a J A T E Összehasonlító Irodalomtud. Tanszéke.) Szeged, 1987.602 p. /Ikonológia és Műértelmezés. 3./ 524. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Cathedra[e] Comparationis Litterarum Universarum. A reneszánsz szimbolizmus. Ikonográfia, emblematika, Shakespeare. (Szerk, FABINY Tibor, PÁL József, SZŐNYI György Endre. Lektorálta FRIED István. Kiad. a J A T E Összehasonlító Irodalomtud. Tanszéke.) Szeged, 1987. 270 p. 181. /Ikonológia és Műértelmezés. 2./ 525. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Cathedra Comparationis Litterarum Universarum. A komparatisztika kézikönyve. /Bevezetés az összehasonlító irodalomtudományba./ (Szerk. FRIED István. Lektorálta FABINY Tibor. Ford. ellenőr. ALBERT Sándor, FRIED István. Kiad. a József Attila Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtud. Tanszéke.) Szeged, 1987. IX, 217 p, 526. KENESEI István: O n the role of grammatical levels in pronominal binding. = Approaches to Hungárián. Vol. 2. Theories and analyses. Szeged, 1987. 113 - 1 3 1 . P-

252


527. Vogel, Irene - KENESEI István: T h e interface between phonology a n d other c o m p o n e n t s of grammar: the case of Hungarian. = Phonology Yearbook, 1987. 4 243 - 263. p.** 528. A p p r o a c h e s to Hungarian, Vol. 2. Theories and analyses. E d . by István KENESEI. Szeged, 1987. 298 p. 529. MARINOVICH Sarolta: Bálint György „ismeretlen" novellája a Story-ban. (Die „ u n b e k a n n t e " Novelle von György Bálint in der Zeitschrift Story.) = Acta Lit. H u n g . Szeged, 1987. Tom. 2 4 . 4 7 - 5 3 . p. 530. Alvarez, A ( l f r e d ) : Házasság után. (Life after marriage.) Jelenetek a válásból. (Fiord. NovÁK György.) (Bp. 1987), Európa. 330 p. /Modern Könyvtár. 562./ 531. Nahal, C h a m a n : Miénk a szabadság. (Azadi.) Regény. (Ford. ROZSNYAI Bálint ) Bp. 1987, E u r ó p a . 390 p. 532. SZŐNYI György Endre: Ideológia és stíluseszmény Prágai András prózájában. = I r o d a l o m és ideológia a 1 6 - 1 7 . században. Bp. 1987. 2 9 5 - 3 0 9 . p. /Memória Saeculorum Hungáriáé. 5./ 533. SZŐNYI György Endre: Vizuális elemek Shakespeare művészetében. /A „képvadászattól" az ikonológiáig./ = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Cathedra[e] Comparationis Litterarum Universarum. A reneszánsz szimbolizmus. Ikonográfia., emblematika, Shakespeare. Szeged, 1987. 8 7 - 1 2 4 . p. /Ikonológia és Műértelmezés. 2./ 534. Selígmann, Kurt: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban. (Magic, s u p e r n a t u r a l i s m and religion. Utószó: SZŐNYI György Endre.) Bp. 1987, G o n d o l a t . 335 p. Késedelmesen megjelent munkák: 535. BÓDIS Klára: Tennessee Williams: Mű és személyiség. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1986. [3], 132 lev. 536. NÓVÁK György: Ezra Pound „John Adams Cantoi". /„If you haven't a library... 7 Egyetemi doktori értekezés. (Szeged), 1986. [7], 289, [22] lev. 537. SZŐNYI György E n d r e : Legány, Dezső: Ferenc Liszt and his country. 1 8 6 9 - 1 8 7 3 . [Ism.] = H u n g . Ért. 1985.7. évf. 3 - 4 . sz. 213. p.

FRANCIA NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK DEPARTMENT O F FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE 538.

Baudrillard, Jean: A tárgyak rendszere. (Le système des objets. Ford. ALBERT Sándor.) B p . 1987, Gondolat. 250 p. 539. A c t a Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Cathedra C o m p a r a t i o n i s Litterarum Universarum. A komparatisztika kézikönyve. /Bevezetés az összehasonlító irodalomtudományba./ (Szerk. FRIED István. L e k t o r á l t a FABINY Tibor. Ford. ellenőr. ALBERT Sándor, FRIED István. Kiad. a József Attila Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtud. Tanszéke.) Szeged, 1987. IX, 217 p. 540. F A R K A S Ildikó: Nyelv és humor Raymond Queneau: Zazie a metrón c í m ű regényében. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1987. III, 142 lev. 541. KARAFIÁTH Judit: A szerelmes lázadó. Aragon: La défense de l'infini. /A végtelen védelme./ [Ism.] = Nagyvilág, 1987. 32. évf. 6. sz. 936 - 937. p.

253


542. MARTONYI Éva: A mitoszkritika kialakulása Franciaországban. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Cathedra Comparationis Litterarum Universarum. A komparatisztika kézikönyve. /Bevezetés az összehasonlító irodalomtudományba./ Szeged, 1987.118 - 1 4 7 . p. 543. MARTONYI-HORVÁTH Éva: Quelques remarques sur l'autobiographie en Hongrie. = Romantisme, 1987. No. 56.118. p. 544. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Cathedra[e] Comparationis Litterarum Universarum. A hermeneutika elmélete. /Auerbach, Palmer, Ricoeur, Hirsch, Szondi, Frye, Kermode./ Szöveggyűjtemény. 1 - 2 . (köt.) (Vál., szerk. FABINY Tibor. Lektorálta FRIED István. Ford. . . . MARTONYI Éva, . . . NÓVÁK György, . . . Ford. ellenőr. BERNÁTH Árpád, . . . FABINY Tibor, KOCZISZKY Éva, NovÁK György, . . . TAR Ibolya. Kiad. a J A T E Összehasonlító Irodalomtud. Tanszéke.) Szeged, 1987. 602 p. /Ikonológia és Műértelmezés. 3./ 545. NAGY Géza: /Az élő felvilágosodás. Gondolatok Köpeczi Béla monográfiájáról./ (A francia felvilágosodás. Bp. 1986.) [Kritika.] = Valóság, 1987. 30. évf. 2. sz. 9 3 - 9 8 . p. 546. PENKE Olga: Diderot et les Lumières hongroises. La fortune littéraire et politique de l'Histoire des Deux Indes. = Début et fin des Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale. Actes du 6. Colloque de Mátrafüred, 20 - 25 octobre 1984. Bp. - Paris, 1987.265 - 274. p. 547. SZABICS Imre: Textes littéraires français du Moyen âge. 1. Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 120 p. /Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar./ 548. Szibilla királynő édene. Középkori francia szerelmi történetek. (Vál., ford., utószó: SZABICS Imre.) Bp. 1987, Európa K. 265 p. 121. Késedelmesen megjelent munkák: 549. ALBERT Sándor: Fritz Paepcke - Philippe Forget: Textverstehen u n d Übersetzen. Ouvertures sur la traduction 1 - 2 . - Peter Newmark: A p p r o a c h e s to translation, — Danica Séléskovitch - Marianne Lederer: Interpréter pour traduire. - Gideon Toury: In search of a theory of translation. — Jean-René Ladmiral: Traduire: théorèmes pour traduction. - Élisabeth Lavault: Fonctions de la traduction en didactique des langues. [Ism.] = Helikon, 1986. 32. évf. 1 - 2 . sz. 236 - 240. p., 2 4 1 - 2 4 3 . p., 249 - 250. p. 550. KARAFIÁTH Judit: Proust és a nevek. = Literatúra, 1985. 3 - 4 . sz. 4 8 0 - 4 9 5 . p. 551. KARAFIÁTH Judit: Alain Roger: Proust. Les plaisirs et les noms. [Ism.] = Helikon, 1986.32. ' v f . , 1 - 2 . sz. 2 6 3 - 2 6 5 . p. 552. MARTONYI Éva: Extra H u n g á r i á m . . . ou le cosmopolitisme impossible en Hongrie à la fin du 18. siècle. /György Bessenyei 1 7 4 7 - 1 8 1 1 . / = Actes du Colloque International Cosmopolitisme, Patriotisme et Xénophobie en Europe au Siècle des Lumières. [Strasbourg, 1986.] 1 0 7 - 1 1 4 . p. 553. MARTONYI Éva: Les Huns à Paris - mythe creux ou mythe plein. = Actes du colloque international „Paris et le phénomène des capitales littéraires". Paris, 1986. [ ] p . * * 554. MARTONYI Éva: La littérature populaire en Hongrie. = Littérature populaire. Peuple, nation, région. Actes du colloque des 1 8 - 2 0 Mars 1986. Limoges, 1986. 2 3 5 - 247. p.

254

: I


555. MARTONYI Éva: Narration et interprétation. Actes du colloque organisé par la Faculté de Philosophie et Lettres, les 3, 4 et 5 avril 1984, à l'occasion du 125. anniversaire des Facultés Universitaires Saint-Louis... [Ism.l = Helikon 1986 32. évf. 1 — 2. sz. 2 5 4 - 2 5 6 . p. 556. MARTONYI Éva: Xenofóbia és kozmopolitizmus Európában a felvilágosodás századában. [Kollokvium beszámoló.] = Helikon, 1986. 32 évf 1 - 2 sz 2 6 9 - 270. p. 557. PÂLFY Miklós: Die französische Sprache von heute. Hrsg. von Franz Josef H a u s m a n n . [Ism.] = Helikon, 1986.32. évf. 1 - 2 . sz. 2 5 0 - 2 5 1 . p. 558. PÁLFY Miklós: József Hermann: Phonétique et phonologie du français contemporain. [Ism.] » Nyelvtud. Közi. 1986. 88. köt. 1 - 2 . sz. 3 8 6 - 3 8 7 . p. 559. PENKE Olga: Reception et lectures de l'histoire des deux Indes de l'abbé Raynal e n E u r o p e et Outre-mer au 18. siècle. Colloque International, Wolfenbüttel. [Kollokvium beszámoló.] = Helikon, 1986.32. évf. 3 - 4 . sz. 599 - 601. p.

OLASZ NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK DEPARTMENT O F ITALIAN LANGUAGE AND LITERATURE 560. FÁBIÁN Zsuzsanna: Filo da torcere. Olasz frazeológiai gyakorlatok. (Bíráló: SZABÓ Győző.) Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 210 p. 561. FÁBIÁN Zsuzsanna: In memóriám: Attila T. Szabó, autore del dizionario etimologico della lingua ungherese di Transilvania. = Riv. Stud. Ungh. 1987. 2. 1 1 5 - 1 1 9 . p. ** 562. FÁBIÁN Zsuzsanna: Le raccolte dei modi di dire italiani publicate in Ungheria. = Filologia Moderna, 1987. N. 9 . 1 1 9 - 1 3 6 . p. ** 563. FÁBIÁN Zsuzsanna: Száz éves az első magyar-olasz és olasz-magyar szótár. = Fii. Közi. 1 9 8 6 - 1 9 8 7 . 3 2 - 3 3 . évf. 247 - 256. p. 564. FÁBIÁN Zsuzsanna: Itt a sztracsil [Olasz jövevényszó.] = Magyar Nemzet, 1987. jún. 18.6. p. 565. FÁBIÁN Zsuzsanna: Még egyszer a sztracsiról. = Magyar Nemzet, 1987. okt. 15. 6.p.

566. Gramsci, Antonio: Ifjúkori írások. 1914-1926. (Szerk. Szalai Zoltán. [Olaszból] ford. FARKAS Mária, . . . SZABÓ Tibor, VLOH Éva. Kiad.) MKKE Társadalomelméleti Kollégium. Bp. 1987.184 p. 567. VlOH Éva: La corte e lo spazio: Ferrara estense. A cura di Giuseppe Papagno e A m e d e o Q u o n d a m . Roma, 1982. [Ism.] = Helikon, 1987. 33. évf. 1 - 3 . sz. 277 - 281. p.

OROSZ NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK DEPARTMENT O F RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE 568. BALÁZS L. Gábor: Imre Tóth, ruszszkaja redakcija drevnebolgarszkogo jazüka v koncé 11 nacsale 12 w . = Szoposztavitelno Ezikoznanie, 1987.3. 88 - 91. p. ** 569. BIBOK Károly: A kommunikációs tevékenységet megnevező igék egy csoportjának szemantikai vizsgálata a magyarban. = Acta Iuvenum. Sectio Linguistica, 1987. T o m . 3 . 5 - 2 3 . p.

255


570. FÁBRICZ Károly: Glavnüe oszobennoszti ruszszkoj razgovornoj recsi. = a nyelvoktatás korszerűsítéséért. /Tanulmánygyűjtemény orosznyelv-tanárok intenzív-komplex továbbképzéséhez./ Pécs, 1 9 8 7 . 1 1 0 - 1 3 6 . p. 571. FÁBRICZ Károly: Particle homonymy and machine translation. = Computational Linguistics, 1987. Vol. 13. No. 1.99. p. ** 572. FÁBRICZ Károly: Where do meaning and function of modal particles come from? = Internationaler Kongress über Sprachpartikeln. West Berlin, 1987. 41. p. ** 573. FÁBRICZ Károly: A gépi fordításról. = Délm. 1987. máj. 27. 4. p. 574. FENYVESI István: Gorkij magyar kapcsolatai / 1 9 0 3 - 1 9 1 9 / . = Az élő Gorkij. (Bp.) 1987.99 - 1 1 2 . p. /Esztétikai Kiskönyvtár./ 575. FERINCZ István: Pável Ágoston szlovén irodalomtörténete. (Die slowenische Literaturgeschichte Ágoston Pávels.) = Vasi Szemle, 1987. 41. évf. 1. sz.18-23, P576. PETE István: Orosz-magyar egybevető szintaxis. /Szintakszisz szovremennogo ruszszkogo jazüka v szoposztavlenii sz vengerszkim jazükom./ Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 407 p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar./ 577. PETE István: Az orosz és a magyar igeszemlélet. = A nyelvoktatás korszerűsítéséért. /Tanulmánygyűjtemény orosznyelv-tanárok intenzív-komplex továbbképzéséhez./ Pécs, 1 9 8 7 . 4 - 3 5 . p, 578. SZALAMIN Edit: A felvételi vizsgákról - más szempontból. = Délm. 1987. aug, 15. 8. p. 579. H . TÓTH Imre - Szögi Olga: Izmenenie norm ruszszkogo literaturnogo jazüka. Szeged, 1987, ( J A T E Soksz.) 139 p. /József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar./ 580. H . TÓTH Imre: „Doctrina methodi philosophi". = Szlavisztikai tanulmányok. Emlékkönyv Király Péter 70. születésnapjára. Bp. 1987. 2 1 5 - 2 2 4 . p. 581. H . TÓTH Imre: Pável Ágoston helye a magyar szlavisztika történetében. (Die Stellung Ágoston Pávels in der Geschichte der ungarischen Slawistik.) = Vasi Szemle, 1987. 41. évf. 1. sz. 5 1 - 6 2 . p. Késedelmesen megjelent munka: 582. FENYVESI István: Magyar festők és tudósok Odesszában /19. sz./ = Könyvtári Műhely, 1986.25. évf. 3 - 4 . sz. 171 - 1 7 6 . p.

Szegedi

NYELVI LABORATÓRIUM LANGUAGE LABORATORY 583. VALACZKAI László: On the acoustic structure of German plosives and nasals. = Studies in phonetics. Papers by Hungarian phoneticians submitted for the 11. International Congress of Phonetic Sciences. Bp. 1987. 2 0 7 - 2 2 8 . p./Magyar Fonetikai Füzetek. 17./ 584. VALACZKAI László: Oppositionen deutscher betonter Vokale im Spiegel der physiologischen und akustischen Parameter der labialen Artikulation. = Probleme und sprechwissenschaftliche Methoden der Kommunikations; befähigung. Halle/Saale, 1987. 4 6 - 5 1 . p. /Wissenschaftliche Beiträge der MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg. 1987/51. /F72/./ **

256


TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FACULTY OF SCIENCE BIOLÓGUS TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF BIOLOGY ÁLLATTANI TANSZÉK DEPARTMENT OF ZOOLOGY 585. BENEDECZKY István - FEKETE Éva: Ábramagyarázó füzet citológiai atlaszhoz. [Kiad. a] J A T E Állattani Tanszék. Szeged, 1987.68 p. 586. BENEDECZKY István - HALASY Katalin - Csoknya Mária: Fine structure of the n e u r o m u s c u l a r junctions in the alimentary tract of phylogenetically different animal species. = Acta Biol. Hung. 1987. Vol. 38. No. 3 - 4.363 - 382. p. 587. Csoknya Mária - BENEDECZKY István: Structure and innervation of the esophagus of the earthworm /Lumbricus terrestris L.I = Z. Mikrosk.-anat. Forsch. 1 9 8 7 . 1 0 1 . 1 6 1 1 0 5 2 - 1 0 6 7 . p . Sep.

588.

589.

590.

591. 592.

593. 594.

595. 596.

N E M C S Ó K János - ASZTALOS B é l a - BENEDECZKY István - G Á B R I E L Róbert — SZABÓ András: Effects of CUSO4, paraquate and methidation on some enzymes of carp. = Fish, fisheries and natural waters. 29. Georgikon Days, Keszthely, 25 - 26 August, 1987. /Abstract./ [Bp. 1987.} 66. p. FEKETE Éva - Csoknya Mária: Fluorescence characterization of t h e nerve plexuses in the small intestine of the chicken. = Acta Biol. Szeged, 1987. Nova Ser. T o m . 33. Fasc. 1 - 4 . 9 7 - 1 0 4 . p. Csoknya Mária - FEKETE Éva - BENEDECZKY István: A földigiliszta nyelőcső beidegzésének fény- és elektronmikroszkópos szerkezete. = A Magyar Élettani Társaság 52. Vándorgyűlése. Pécs, 1987. júl. 5 - 8 . Elöadáskivonatok és poszter összefoglalók. [Bp. 1987.] E 116. GÁBRIEL Róbert; A gerinces állatok mozgásszervrendszere. [Kiad. a] József Attila Tudományegyetem Állattani Tanszék. Szeged, 1987.73 p. GÁBRIEL Róbert: Konszekutiv diaforáz-kolinészteráz hisztokémia a béka gyomor myenterikus plexusán. = A Magyar Élettani Társaság 52. Vándorgyűlése. Pécs, 1987. júl. 5 - 8 . Előadáskivonatok és poszter összefoglalók. [Bp. 1987.] E 142. GÁBRIEL R ó b e r t — HALASY Katalin - Csoknya Mária: Cytochemical detection of N A D H - d i a p h o r a s e positive nerve cells in the alimentary canal of frog. = Acta Biol. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fasc. 1 - 4 . 8 5 - 9 5 . p. GALLÉ László: A z ökológia és a természetvédelem távlati feladatai a DélA l f ő l d ö n . = Tudomány - természet - társadalom. Környezettudományi kutatások az M T A területi Akadémiai Bizottságainál. 1. (sz.) Bp. 1987. 55 - 68. p . /Környezet- és Természetvédelmi Kutatások. 6.1 GALLÉ László: Relative frequency of species coalations in ecological communities. = Ecology CSSR, 1987.6.439 - 444. p.** GALLÉ László - GYŐRFFY György - KÖRMÖCZI László - D. SZŐNY1 Gabriella - H a r m a t Beáta: Különböző közösségtipusok élőhely heterogenitás indikációja homokpusztai gyepen. = Tudomány természet társadalom. Környezettudományi kutatások az M T A területi Akadémiai Bizottságainál. 1. (sz.) Bp. 1987.230 - 271. p . /Környezet- és Természetvédelmi Kutatások. 6.1

257


597 598.

599. 600. 601. 602.

GYŐRFFY György - H . HORNUNG Erzsébet: Állatrendszertant gyakorlatok. 1, [köt.] Arthropoda. Szeged, 1987, ( J A T E Soksz.) 219 p. GYŐRFFY György: Check list of Auchenorrhyncha on a sandy grassland in the Kiskunság National Park /Hungary/. = Acta Biol. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33.Fasc. 1 - 4 . 1 2 5 - 1 3 0 . p. GYŐRFFY György KÖRMÖCZI László: Secondary succession of Auchenorrhyncha communities. = 6. Auchenorrhyncha Meeting, Turin, Italy, September 7 - 1 1 , 1 9 8 7 . Abstracts. 27. p. GYŐRFFY György - KÖRMÖCZI László: Short term structural changes of Auchenorrhyncha communities on sandy grassland. = 6. Auchenorrhyncha Meeting, Turin, Italy, September 7 - 1 1 , 1 9 8 7 . Abstracts. 27. p. HALASY Katalin - FEKETE Éva - GÁBRIEL Róbert - BENEDECZKY István: Fine structure and cytochemical features of enteric neuromuscular junctions in lower vertebrates. = Neuroscience, 1987. Vol. 22. Suppl. 344. p. ** Gabella, G. - HALASY Katalin: O n the nerve plexus of the chicken gizzard. = Anat. Embryol. 1987.177. 9 7 - 1 0 3 . p. **

Késedelmesen megjelent munka: 603. Petrov, J. Z. - GALLÉ László: Nest distribution of the ant Catagfyphis c. aenescens /Hymenoptera: Formicidae/ in Deliblato sandy area /Yugoslavia/. = Acta Biol, Jugoslav. Ser. Ekologija, 1986.21.171135 - 1 4 8 . p. **

BIOFIZIKAI TANSZÉK DEPARTMENT OF BIOPHYSICS 604. LACZKÓ Gábor - MARÓTI Péter: CCD for speeding up multichannel analysers. = J. Phys. E: Sci. lustrum. 1987.20. 6 9 1 - 6 9 3 . p. Sep. 605. LACZKÓ Gábor - SZALAY László — MARÓTI Péter: A polarizált lumineszcencia alkalmazása a biológiai membránok és a fehérjék dinamikájának kutatásában. (Application of polarized luminescence in dynamics of biological membranes and proteins.) = A lumineszcencia kutatások aktuális kérdései. 10. Országos Lumineszcencia Spektroszkópia Iskola, 1987. okt. 8 — 10. Pécs-Komló. [Pécs], 1987. 6 1 - 7 9 . p. 606. Butko, Peter - LACZKÓ Gábor - SZALAY László: Flash-induced oxygen yield sequences during the life cycle of Chlorelta. = Photosynth. Res. 1987.14. 4 3 - 5 3 . p. Sep. 607. Gryczynski, I. - Cherek, Henryk - LACZKÓ Gábor — Lakowicz, Joseph R.: Enhanced resolution of anisotropic rotational diffusion by multi-wavelength frequency-domain fluorimetry and global analysis. = Chem. Phys. Lett. 1987.135. 193-199. p.** 608. Lakowicz, Joseph R . — LACZKÓ Gábor — Gryczynski, I.: Picosecond resolution of tyrosine fluorescence and anisotropy decays by 2 —GHz frequency-domain fluorimetry. = Biochem. 1987.26. 82 - 90. p. ** 609. Lakowicz, Joseph R . — Johnson, M . L. - Gryczynski, I. — Joshi, N. — LACZKÓ Gábor: Transient effects in fluorescence quenching measured by 2 - G H z frequency-domain fluorimetry. = J . Phys. Chem. 1 9 8 7 . 9 1 . 3 2 7 7 - 3 2 8 5 . p. **

258


610. Pölös E n d r e - LASKAY Gábor - Szigeti Zoltán - PATAKI Szerén - LF HOCZKÍ E n d r e : Photosynthetie properties and cross-resistance to some urea herbicides of triazine-resistant Conyza canadensis Cronq /L.I = Z. Naturforsch. L987 42c 7S3 —793. p. Sep. 611. Pölös E n d r e - Mikulás József - Szigeti Zoltán - LASKAY Gábor - LLHÜCZKI E n d r e : Cross-resistance to paraquat and atrazine in Convza canadensis. = British C r o p Protection C o n f e r e n c e - W e e d s , 1 9 8 7 . 8 C - 7 . 9 0 9 - 9 1 6 . p. 612. Solymosi Péter LEHOCZKT Endre: Újabb korezisziencia esetek atrazinrezisztens gyomfajok állományaiban. (New cases of coresistance in weed stands resistant to atrazine.) = Növényvédelem, 1987. 23. évf. 10. sz. 439 - 444. p. 613. MARÓTI Péter - Mende, D. - Wiessner, W.: Oxidation-reduction kinetics of c y t o c h r o m e / i n whole cells. = J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 1987. 1. 4 5 - 6 0 . p. Sep. 614. MARÓTI Péter - LACZKÓ Gábor - SZALAY László: Elektron- és protontranszfer a fotoszintetikus reakcióközpontban. (Electron and proton transfer in photosynthetie reaction centers.) = A lumineszcencia kutatások aktuális kérdései. 10. Országos Lumineszcencia Spektroszkópia Iskola, 1987. okt. 8—10. Pécs-Komló. [Pécs], 1987.280 - 287. p. 615.

S Z A L A Y László - M A R Ó T I Péter Szeged, 1987.183 p . * *

L A C Z K Ó G á b o r : M e d i c a l p h y s i c s . Part 1.

BIOKÉMIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY 616. DALLMANN Géza - DALLMANN Klára - Sovin, Andrew - Miczák András Apirion, David: Expression of the gene for the DNA processing enzyme ribonuclease E in plasmids. = Mol. Gene. 1987. Vol. 6 . 9 9 - 1 0 7 . p. ** 617. L E H O C Z K I Endréné: Szilárd fázisú hordozóhoz rögzített glikolitikus enzimek előállítása, tulajdonságaik vizsgálata és alkalmazásuk. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1987.] [ ] p . * * 618. NEMCSÓK János: Környezeti hatások biokémiai vizsgálata a J A T E Biokóiai Tanszékén. = Biokémia, 1987.11. évf. 4. sz. 1 6 9 - 1 7 9 . p. 619. NEMCSÓK János - ASZTALOS Béla - VÍG Éva - ORBÁN László: The effect of an organophosphorus pesticide on the enzymes of carp /Cyprinus carpio L.I = Acta Biol. Hung. 1987. Vol. 38. No. 1. 77 - 85. p. 620. NEMCSÓK János - ASZTALOS Béla - BENEDECZKY István - GÁBRIEL Róbert — SZABÓ András: Effects of CUS04 paraquate and methidation on some enzymes of c a r p . = Fish, fisheries and natural waters. 29. Georgikon Days, Keszthely, 2 5 - 2 6 August, 1987. /Abstract./ [Bp. 1987.] 66. p. 621. NEMCSÓK János - Kása Péter - Rakonczay Zoltán - ASZTALOS Béla: Ponty /Cyprinus carpio L./ acetilkolineszteráz biokémiai tulajdonságai. = A Magyar Élettani Társaság 52. Vándorgyűlése. Pécs, 1987. júl. 5 - 8 . Előadáskivonatok és poszter összefoglalók. [Bp. 1987.] E 37. 622. NEMCSÓK János - ORBÁN László - ASZTALOS Béla - VLG Éva: Accumulation of pesticides in the organs of carp, Cyprinus carpio L., at 4° and 20°C. = Bull. Environ. Contam. Toxicol. 1987.39. 3 7 0 - 3 7 8 . p. Sep.

259


623. NEMCSÓK János - Rakonczay Zoltán - Kása Péter - ASZTALOS Béla: Effect of organophosphorus Compounds on the mqlecular forms of acetylcholinesterase in different organs of carp /Cyprinus carpio L./ = J. Neurochem. 1987. Vol, 48, Supplement. S151. p. 624. Oláh János - Janurik Endre - Pékár Ferenc - NEMCSÓK János: Hévizek halas hasznosítása. = Halászat, 1987.33. évf. 4. sz. 1 1 1 - 1 1 3 . p. 625. SZABÓ András - Budai D. - NEMCSÓK János - Kása Péter: Distribution of choline acetyltransferase and acetylcholinesterase, and the acetylcholine content in different organs of various fish. = (The 2nd World Congress of Neuroscience /IBRO/ Budapest, 1 6 - 2 1 August 1987. Abstracts.) Neuroscience, 1987. Supplement. S609. p. 626. ORBÁN László - Tátrai István: A különböző környezeti ammóniakoncentrációk hatása a pontyivadék /Cyprinus carpio L./ nitrogén-anyagcseréjére. = Halászat, 1987. 33. évf, 10. sz. 1 5 6 - 1 5 8 . p, 627. SZABÓ András - Budai D. - NEMCSÓK János - Kása Péter: Csontoshalak kolinerg paramétereinek összehasonlító vizsgálata. = A Magyar Élettani Társaság 52. Vándorgyűlése. Pécs, 1987. júl. 5 - 8 . Előadáskivonatok és poszter összefoglalók. [Bp. 1987.] P 75. 628. VÍG Éva - NEMCSÓK János: Szabadgyök képződést indukáló peszticidek károsító hatásának vizsgálata tavi ponty /Cyprinus carpio L./ májsejtjeiben, = A Magyar Élettani Társaság 52. Vándorgyűlése. Pécs, 1987. júl. 5 - 8 . Előadáskivonatok és poszter összefoglalók. [Bp. 1987.] P 76. 629. V i o Éva - ORBÁN László - NEMCSÓK János - ASZTALOS Béla: Einige pathophysiologische Daten beim Karpfen nach der Einwirkung von ausgewählten Fungiziden und Herbiziden. = Arch. Exper. Vet.-med. 1987. 41. 4 9 1 - 5 0 5 . p. Sep.

;

Késedelmesen megjelent munkák: 630. LEHOCZKl Endréné SIMON Mária: Szilárd fázisú hordozóhoz rögzített glikolitikus enzimek előállítása, tulajdonságaik vizsgálata és alkalmazásuk, Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1986.8 p. 631. NEMCSÓK János — Hughes, G. M,: A CuSO,j hatása pisztráng egyes biokémiai paramétereire, = Magyar Élettani Társaság 51. Vándorgyűlése, Keszthely, 1986. júl. 3 - 5. Poszter összefoglalók. (Keszthely, 1986.) 98. p.

EMBERTANI TANSZÉK DEPARTMENT OF ANTHROPOLOG Y 632. FARKAS Gyula: Délalföldi 1 0 - 1 8 évesek testi fejlettsége és a leányok menarchekora. Doktori értekezés. Szeged, [1987.] 168 p. * * 633. FARKAS Gyula: Der Einfluss von Umweltfaktoren auf das Menarche-Alter der Mädchen. = Tagungsbericht „Normvarianten aus anthropologischer und humangenetischer Sicht". 1 5 - 1 9 . November 1987. Reinhardsbrunn. 1 0 0 - 1 0 1 . p. 634. FARKAS Gyula: Der Einfluss von Umweltfaktoren auf das Menarche-Alter der Mädchen, = EUSUHM Kongr. Praga, 1987. Abstracts, 208. p. * *

260

1


635. FARKAS Gyula: Humanbiological comparison of the somalic development of secondary school students and students trained for skilled work. = Acta Biol. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fase. 1 - 4.131 - 1 4 0 . p. 636. FARKAS Gyula: Módszer a menarche kor becslésére. (Appraisal of the age of menarche.) = Gyermekgyógyászat, 1987.38. évf. 5 1 - 5 5 . p. 637. FARKAS Gyula: Newer parameters of the somatic development of 3 - 1 9 years old H u n g a r i a n children and teenagers. = Acta Biol. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fasc. 1 - 4 . 1 4 1 - 1 4 9 . p. 638. FARKAS Gyula: Prognostic method for the determination of the menarche-age. = Acta Biol. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fasc. 1 - 4 . 1 5 1 - 1 5 6 . p. 639. FARKAS Gyula: Temetési ritus és nemiség. = Múzeumi kutatások Csongrád megyében 1986. (A Csongrád megyei múzeumok igazgatósága 1986. október 27 - 29-én tartott tudományos ülésszakán elhangzott előadások.) (Szeged, 1987.) 12—16. p. 640. FARKAS Gyula: ÚJ magyar testfejlődési standardok. (New Hungarian standards of body development.) = Gyermekgyógyászat, 1987. 38. évf. 5 6 - 6 3 . p. 641. FARKAS Gyula — SZÁLAI Ferenc: Anomalies of the human vertebrae. = Tagungsbericht „Normvarianten aus anthropologischer und humangenetischer Sicht". 1 5 - 1 9 . November 1987. Reinhardsbrunn. 8 7 - 8 9 . p. ** 642. FARKAS Gyula - Szekeres Erzsébet - Kalmár Istvánné: Magyarországi leányok serdülésének ideje és ennek gyakorlai vonatkozásai. = Egészségnevelés, 1987.28. évf. 69—73. p 643. FARKAS Gyula: Acta Biologica. (32. köt.) [Ism.] = Délm. 1987. jún. 2.4. p. 644. MARCSIK Antónia: Traumatic lesions /fractures/ from the Avar Period in Hungary. = Sb. Nar. Muz. Praze, Rada B. 1987. 43. No. 2 - 4 . 1 8 6 - 1 8 7 . p. 11. ** 645. MARCSIK Antónia - Baglyas Berta: The frequency of enamel Hypoplasia from the 8th century, Hungary. = J. Paleopath. 1987.1. (1.) 2 5 - 3 2 . p. Sep. 646. Kocsis G á b o r - MARCSIK Antónia: Palatinal groove formation on the upper incisors. = (The Eighth European Anatomical Congress, Antwerpen, September 6 - 1 2 , 1 9 8 7 . Abstracts.) Acta Anatomica, 1987. Vol. 130. No, 1. [ ] p. ** 647. MARCSIK Antónia: Változó korok, változó kórok. Sírba vitt betegségek. = Élet és T u d . 1987. 42. évf. 15. sz. 4 Ó 1 - 4 6 2 . p. 648. Kacsur István - Körtvélyess László - NÉMETH Endre - Pavlicsek Marián Szécsi Szilveszter: A biológia tanítása, (Egyetemi tankönyv. Szerk.) Kacsúr István. Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 342 p. 649. NÉMETH Endre: A biológiai tesztmódszer didaktikai nehézségei. = A Biológia Tanítása, 1987. 26. évf. 3. sz. 8 1 - 8 5 . p, 650. NÉMETH Endre: Die Veranschaulichung von biologischen Begriffen. » Potsdamer Forschungen. Wissenschaftliche Schriftenreihe der Pädagogischen Hochschule „Karl Liebknecht" Potsdam. Reihe C-Heft 6 7 . 1 9 8 7 . 1 1 8 - 1 1 9 . p. ** 651. NÉMETH E n d r e - Varga István: Szexológiai alapfogalmak gyűjteménye a középfokú iskolások nemi neveléséhez. = A Biológia Tanítása, 1987.26. évf. 2. sz. 4 7 - 5 5 . p. 652. SZALAI Ferenc - Jávor Andrásné: Avarkori hólyagkő lelet, Hódmezővásárhely közeléből. (Vesicular stone from the Avar age found near Hódmezővásárhely.) = U r o l . Nephrol. Sz. 1987.14. évf. 1. sz. 25 - 28. p. Sep. 653. SZALAI Ferenc - Jávor Éva: Finding of a bladder stone from the Avar Period in Southeast Hungary. = Int. Urol. Nephrol. 1987.19.12.1 1 5 1 - 1 5 7 . p.

261


Késedelmesen megjelent munkák: 654. FARKAS Gyula: Relationships between the different factors and the age at menarche in Hungary. = (Growth standards. 4. International Symposium of H u m a n Biology.) Anthrop. Közi. 1986.30. köt. 1 - 2 . f. 1 1 7 - 1 2 3 . p. 655. MARCSIK Antónia - Kósa Ferenc Kurucz Eva: Scanning electronmicroscopical investigation into paleopathological findings /porotic hyperostosis/. = 5th European Meeting [of the] Paleopathology Association. Siena, 1984. 219 - 229. p. 656. Antal Elemér - MARCSIK Antónia: Differential diagnostic of traumatological cases. = 16. Congress of Czechoslovak Anthropologists with international participation. Banská Bystrica, 5 - 1 1 Jun. 1982. Bratislava, 1986. 3 - 5 . p.

GENETIKAI TANSZÉK DEPARTMENT OF GENETICS 657. DALLMANN Géza — DALLMANN Klára - Sovin, Andrew - Miczák András Apirion, David: Expression of the gene for the D N A processing enzyme ribonuclease E in plasmids. = Mol. Gene. 1987. Vol. 6 . 9 9 - 1 0 7 . p. ** 658. DALLMANN Géza - PAPP Péter - OROSZ László: Related repressor specificity of unrelated phages. = Nature, 1987. Vol. 330. 3 9 8 - 4 0 1 . p. 659. DALLMANN Géza - PAPP Péter - OROSZ László: Related repressor specificity of unrelated phages and autonomy of the DNA-binding region, = Molecular genetics of bacteria and phages. Prokaryotic gene regulation. Cold Spring Harbor, 1 9 8 7 . [ ] p. * *

660. DORGAI László - OLASZ Ferenc - PALÁC.YI Zsuzsanna: A 1 6 - 3 fág helyspecifikus rekombinációjának felhasználása nagy hatékonyságú integrációra képes vektorok előállítására. = Magyar genetikusok 1. országos konferenciája, 1987. ápr. 27 - 28. Abstract füzet. (Bp.) [1987.] 68. p. 661. MARINCS Ferenc - Dudás Brigitta - OROSZ László: A Rhizobium meliloti 16 — 3 fág represszorának vizsgálata. = Magyar genetikusok 1. országos konferenciája, 1987. ápr. 2 7 - 2 8 . Abstract füzet. (Bp.) [1987,] 180. p. 662. MATKOVICS Béla - Barabás Katalin: Antioxidáns enzim védelem oxigén gyökök ellen. = Vegyészkonferencia, Debrecen, 1987. júl. 8 - 1 0 . Előadásvázlatok. (Bp.) [1987.] 247. p.

663. MATKOVICS Béla - Gaáié, O. - SZ. VARGA Ilona - Stajner, D. - KraljevicBalatií, M.: Antioxidant enzymes and lipid peroxidation of different wheat seeds, = 18. FEBS Meeting, Ljubljana - Yugoslavia, June 2 8 - J u l y 3, 1987. Abstracts. T U 18.20** 664. MATKOVICS Béla - Witas, Henry - Gabrielak, Tereza - SZABÓ László: Paraquat as an agent affecting antioxidant enzymes of common carp erythrocytes. = Comp. Biochem. Physiol. 1987. Vol. 87C. No. 1. 2 1 7 - 2 1 9 . p. Sep. 665. Amal Ali Rageb Radi - MATKOVICS Béla - Csengeri I.: Comparative studies of the phospholipid fatty acids and the antioxidant enzyme activities in fish with different feeding habits. = Comp. Biochem. Physiol. 1987. Vol. 87B. No. 1. 4 9 - 5 4 . p. Sep.

262


666. D o Quy H a i - MATKOVICS Béla: Két antioxidáns enzim változása a paprika növény kor és fertőzöttség függésében. = Fűszerpaprika tudományos, műszakifejlesztési nemzetközi tanácskozás. Kalocsa - Szeged, 1987. szept. 1 7 - 1 9 . (Bp ) [1987.] 5 0 6 - 5 0 7 . p. 667. OROSZ László - DALLMANN Géza - PAPP Péter Pál: A genetikai szabályozás molekuláris hátteréről: a represszor operátorhoz kötődésének fajlagossága és a kötő modul autonómiája. = Magyar genetikusok 1. országos konferenciája, 1987. á p r . 2 7 - 2 8 . Abstract füzet. (Bp.) [1987.] 79. p. 668. PALÁGYI Zsuzsanna - OLASZ Ferenc - DORGAI László - OROSZ László: G é n e k helyzetének meghatározása a 1 6 - 3 bakteriofág DNS molekuláján. = Magyar genetikusok 1. országos konferenciája, 1987. ápr. 27 - 28. Abstract füzet. (Bp.) [1987.] 184. p. 669. CSIRIK János - Magyar Judit - POLNER Gábor: A computer algorithm to determine the recognition site of restriction enzymes. = CABIOS Commun. 1987. Vol. 3. No. 3.245 - 246. p. Sep. 670. MANCZINGER László - POLNER Gábor: Cluster analysis of carbon source utilization patterns of Trichoderma isolates. = System. Appl. Microbiol. 1987. 9. 2 1 4 - 2 1 7 . p. Sep. 671. Barabás Katalin - SZABÓ László - MATKOVICS Béla: The search for ideal antidote treatment in Gramoxone intoxication. = Gen. Pharmac. 1987. Vol. 18. N o . 2 . 1 2 9 - 1 3 2 . p. Sep. 672. Lovas M. - SZABÓ László - MATKOVICS Béla - Fischer E.: Seasonal antioxidant enzyme changes in earthworm /Lumbricus terrestris/ parts. = Comp. Biochem. Physiol. 1987. Vol. 87C. No. 1. 6 3 - 6 4 . p. Sep. Késedelmesen megjelent munka: 673. POLNER Gábor; A fizikai térkép készítése számítógéppel. /A DNS-molekula enzimes emésztésekor keletkezett fragmentumok sorrendjei (Kiad. az Országos Műsz. Inform. Közp. és Könyvtár. Bp.) 1986.32 p. /Folia Biotechnologica. 10./

MIKROBIOLÓGIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY 674. FERENCZY Lajos: Biotechnological applications of protoplast fusion: new possibilities in fungal strain improvement. = Ungarisch-Óslerreiches Symposium über Biotechnologie, 1 0 - 1 3 . November, 1986. Bp. 1987. 1 2 8 - 1 3 2 . p. /Napjaink Biotechnológiája. 9.1 675. FERENCZY Lajos - Ott István - Mai Antal - Ambrus Gábor - Német Veronika: Antibiotikum-termelés változása protoplasztfúzió után Streptomycesben. [Poszter.] = A biotechnológiai kutatás, fejlesztés és termelés kapcsolata. 2. Biotechnológiai Műszaki Fejlesztési Konferencia, /Szeged, 1986. máj. 27 - 28./ Bp. 1987.150. p. /Napjaink Biotechnológiája, 1.1 676. FERENCZY Lajos - Bradshaw, R. E. - KEVEI Ferenc - Feberdy, J. F.: Biochemical alternative to mutagenesis: model experiments with auxotrophic strains of Aspergillus nidulans. = Proc. 4. European Congress on Biotechnology. Amsterdam, 1987. 505. p.

263


677. KEVEI Ferenc - Szamos J. - Hoschke, A. - Risch, S. - FERENCZY Lajos: Hybridization of industrially important Aspergilli via protoplast fusion. = Biotechnologies et industries agro-alimentaires. Symposium international, Budapest, 5 - 9 Octobre, 1987. - Biotechnology and food industry, International Symposium. Resumés des rapports. - Summaries of the papers. [Bp,] 1987.5. p. 678. KUCSERA Judit - FERENCZY Lajos: Gene transfer via chemically inactivated protoplasts of yeasts. = Proc. 4, European Congress on Biotechnology, Amsterdam, 1987. 508. p. ** 679. MANCZINGER László - FERENCZY Lajos: Trichoderma fajok biotechnológiai felhasználási lehetőségei. [Poszter.] = A biotechnológiai kutatás, fejlesztés és termelés kapcsolata. 2. Biotechnológiai Műszaki Fejlesztési Konferencia, /Szeged, 1986. máj. 2 7 - 2 8 . / Bp, 1987.149 p./Napjaink Biotechnológiája. ÍJ 680. MANCZINGER László - POLNER Gábor: Cluster analysis of carbon source utilization patterns of Trichoderma isolates. = System. Appl. Microbiol. 1987. 9. 2 1 4 - 2 1 7 . p. Sep. 681. VÁGVÖLGYI Csaba - KUCSERA Judit - FERENCZY Lajos: Ploidy-dependent separation of Saccharomyces cerevisiae protoplasts on density gradients. = Proc. 4. European Congress on Biotechnology. Amsterdam, 1987. 506—507. p. ** Késedelmesen megjelent munkák: 682. FERENCZY Lajos - Németh V. - Ott I. - Mai A. - Láng T. - Ambrus G,: Biochemical alternative to mutagenesis for selection of fusion hybrids in streptomyces. = Biological, biochemical and biomedical aspects of actinomycetes, Proceedings of the 6. International Symposium on Actinomycetes Biology. Debrecen, Hungary, 26 - 30 August, 1985. Part A, Bp. 1986. 421. p. /Symposia Biologica Hungarica. 32,/ 683. FERENCZY Lajos - Ott I. - Mai A. - Ambrus G. - Láng T.: Altered ratio in production of aminoglycoside antibiotics after protoplast fusion in Streptomyces tenebrarius. = Biological, biochemical and biomedical aspects of actinomycetes, Proceedings of the 6. International Symposium on Actinomycetes Biology, Debrecen, Hungary, 2 6 - 3 0 August, 1985. Part A. Bp. 1986. 422. p. /Symposia Biologica Hungarica. 32./

NÖVÉNYÉLETTANI TANSZÉK DEPARTMENT OF PLANT PHYSIOLOGY 684. KÖVES Erzsébet - SZABÓ Margit: Ethylene production in habituated and auxinrequiring tobacco callus cultures. Does ethylene play a role in the habituation? = Physiol. Plant. 1987. 6 9 . 3 5 1 - 3 5 5 . p. Sep. 685. NAGY Mária: Hormonal regulation of the dormancy and germination of seeds requiring stratification. Thesis of dissertations for candidate degrees. = Acta Biol. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fasc. 1 - 4 . 1 5 7 - 1 6 2 . p. 686. NAGY Mária - TARI Irma: Gibberellin and auxin contents and ethylene production in the hypocotyls of green and etiolated bean plants treated with chlorocholine chloride, = Biol. Plant. 1987,29. IV 28 - 33. p. Sep.

264


687. NAGY Mária - TARI Irma: 1AA distribution and auxin sensitivity in CCC-treated bean hypocotyls. = Acta Biol. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fasc. 1 - 4 . 9 - 1 5 . p. 688. PÁLFI Gábor - GULYÁS Sándor - SZÖLLŐSI István: Concentration of proline in pollens: a new taxonomical index. = Acta Biol. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33, Fasc. 1 - 4 . 2 5 - 3 4 . p. 689. PÁLFI G á b o r - GULYÁS Sándor - SZÖLLŐSI István - Siklósiné Rajki Erzsébet: A virágzatok különböző részeinek pollenérési sorrendje, minősége és a mintavétel módszere. (Sequence of pollen ripening and quality of various parts of inflorescences and method of sampling.) = Növénytermelés, 1987. Tom. 36. No. 3 . 1 7 1 - 1 8 2 . p. 690. PÁLFI Gábor: A fagy és a szárazság kártételeinek csökkentése. Új biológiai lehetőség. = Magy. Mezőgazd. 1987.42. évf. 39. sz. 8 - 9 . p. 691. PÁLFI Gábor - GULYÁS Sándor: Fertilis vagy steril? A virágpor titka. = Élet és T u d . 1987.42. évf. 18. sz. 5 4 7 - 5 4 9 . p. 692. ZSOLDOS Ferenc: Environmental stress injury and its relation to ion transport in roots. = Symposium „Das Wirken von Wilhelm Pfeffer und neue Erkenntnisse und Trends in der Pflanzenphysiologie". Leipzig, 1 0 - 1 2 . Juni 1987. Abstracts. 83. p . 693. ZSOLDOS Ferenc: A műtrágyázás fiziológiai alapjai. /Ásványi táplálkozás, stresszhatások./ = Hatékony tápanyaggazdálkodás. Nemzetközi Szeminárium előadásai. Budapest, 1987. III. 2 - 6 . 1 . (köt.) Bp. 1987.29 - 45. p. 694. ZSOLDOS Ferenc: Nutrient uptake of plants under different environmental stress conditions. = International Symposium on Mineral Nutrition and Photosynthesis. Varna, Bulgaria, 4 - 9 October, 1987. Abstracts. 5. p. 695. ZSOLDOS Ferenc - E r d e i László - VASHEGYI Ágnes: A növénynevelési módszerek hatása a gyökér ionfelvételére. = 17. Membrán-Transzport Konferencia, Sümeg, 1987. máj. 1 3 - 1 7 . Kivonatgyüjtemény. Bp. [1987.] E - 2 . 5 - 6 . p, 696. ZSOLDOS Ferenc - Haunold, Ernst - VASHEGYI Ágnes: Effect of phosphate supply on the uptake of 2,4-D and potassium by rice seedlings. = Oryza, 1987.24. 7 0 - 7 4 . p. Sep. 697. ZSOLDOS Ferenc - Haunold, Ernst - VASHEGYI Agnes - Herger.P.: Effects of nitrogen stress on the growth and ion uptake of cereals. = 3. International Symposium [of] Structure and Function of Roots. Nitra, Czechoslovakia, August 3 - 7 , 1 9 8 7 . Abstracts. 151. p. 698. ZSOLDOS Ferenc - VASHEGYI Ágnes - Erdei László: Lack of active K uptake in aeroponically grown wheat seedlings. = Physiol, Plant. 1987. 71. 359 — 364. p. Sep. Késedelmesen megjelent munka: 699. NAGY Mária - TARI Irma: The relationship between the growth retardative effect of CCC and ethylene production. Short communication. = Acta Biol. H u n g . 1986. Vol. 37. No. 3 - 4 . 2 9 5 - 297. p.

265


NÖVÉNYTANI TANSZÉK DEPARTMENT OF BOTANY 700. BAGI István: Studies on the vegetation dynamics of Nanocyperion communities. 3. Zonation and succession. = Tiscia, 1987. Vol. 22. 31 - 45. p. 701. BAGI István: Studies on the vegetation dynamics of Nanocyperion communities. 4, Diversity and succession. = Tiscia, 1987. Vol. 2 2 . 4 7 - 5 4 . p. 702. BAGI István: The vegetation map of the Kisapaj UNESCO biosphere reserve core area, Kiskunság National Park, Hungary. = Acta Biol. Szeged, 1987. Nova Ser, Tom. 33. Fasc. 1 - 4 . 6 3 - 74. p. 703. BODROGKÖZY György: From the life of Tisza-Research Working Committee, which has become international. Tisza-Research Conference, 17. /1986/. Compiled by . = Tiscia, 1987. Vol. 2 2 . 1 2 9 - 1 4 1 . p. 704. GULYÁS Sándor - Varróné Darók Judit: Paprikafajták florális nektáriumai. = Fűszerpaprika tudományos, műszaki-fejlesztési nemzetközi tanácskozás. Kalocsa - Szeged, 1987. szept. 1 7 - 1 9 . (Bp.) [1987.] 1 4 5 - 1 5 1 . p. 705. PÁLFI Gábor - GULYÁS Sándor - SzöLLÓSl István: Concentration of proline in pollens: a new taxonomical index. = Acta Biol. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33, Fasc, 1 - 4 . 2 5 - 3 4 . p. 706. PÁLFI Gábor - GULYÁS Sándor - SZÖLLŐSI István - Siklósiné Rajki Erzsébet: A virágzatok különböző részeinek pollenérési sorrendje, minősége és a mintavétel módszere. (Sequence of pollen ripening and quality of various parts of inflorescences and method of sampling.) = Növénytermelés, 1987. Tom. 36. No. 3 . 1 7 1 - 1 8 2 . p. 707. Oroszné Kovács Zs. - GULYÁS Sándor - Inhof, L.: Regularities in nektarproduction of Sour Charry cv. „Pándy 31". = Working papers. Faculty of Education, Janus Pannonius University of Osijek. 1.59 — 72. p. * * 708. PÁLFI Gábor - GULYÁS Sándor: Fertilis vagy steril? A virágpor titka. = Élet és Tud. 1987. 42. évf. 18. sz. 5 4 7 - 5 4 9 . p. 709. Császár Géza - Bodrogi Ilona - Czabalay Lenke - Horváth A n n a - JUHÁSZ Miklós — Monostori Miklós: Az albai —cenomán korú Pénzeskúti Márga Formáció fácies- és ökológiai viszonyairól ősmaradványok alapján. (Faciès and ecology of the Albian-Cenomanian Pénzeskút Marl Formation in the light of the fossil record.) = M . Áll, Földtani Int. Évi Jelentése az 1985. évről, 1987. 3 8 1 - 4 0 3 . p. 710. KEDVES Miklós: Altérations des associations sporopolliniques préquaternaires 25 ans après le premier traitement du sédiment. = 10. Symposium Ass. des Palynologiques de Langue Française, Palynologie, Ecologie, Paléoécologie. Bordeaux, 1987. 70, p. ** 711. KEDVES Miklós: Degradation of the sporoderm under natural and in vitro conditions. = 14. International Botanical Congress, W. Berlin, 1987. Abstracts, 5 —36b —9. 595. p. ** 712. KEDVES Miklós: Higher organized sporopollenin biopolymer structures and the explosion of the pollen grains under scanning effect. Short communication, = Acta Biol. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fasc. 1 - 4 . 1 6 3 - 1 6 5 . p. 713. K E D V E S Miklós: In vitro destruction of the exine o f recent palynomorphs. 2. = Acta Biol. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fasc. 1 - 4 . 4 9 - 5 6 . p.

266

1

j

1


714. KEDVES Miklós: LM and EM studies on pollen grains of recent Welwitschia mirabilis Hook, and Ephedra species. = Acta Bot. Hung. 1987. Vol. 33 No 1 - 2 8 1 - 1 0 3 . p.

715. KEDVES Miklós: Methodological problems in the investigation of the biopolymer units of the sporoderm. = 20. Ann. Meeting of the American Association of Stratigraphic Palynologists, 1987. Abstracts. Halifax, 1987. 100. p. ** 716. KEDVES Miklós: Molecular structures from the organic remnants of the carbonate manganese ore layers of the III. shaft of Úrkút, Hungary. = Acta Biol. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fasc. 1 - 4 . 5 7 - 6 2 . p. 717. KEDVES Miklós: Paleophytogeography of the angiosperm pollen grains during the U p p e r Cretaceous and the Tertiary. 1. = Acta Biol. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fasc. 1 - 4 . 3 5 - 4 7 . p. 718. KÖRMÖCZI László: Növényszervezettani gyakorlatok. 1. [rész.] Munkafüzet. Szeged, 1987, ( J A T E Soksz.) 81 p. /J[ózsef] Afttila] T[udomány]e[gyetem] [Természettudományi Kar.]/ 719. KÖRMÖCZI László: Pattern analysis: a review and some properties of a method. = Acta Biol. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom, 33. Fasc. 1 - 4 . 7 5 - 8 3 . p. 720. GALLÉ László - GYŐRFFY György - KÖRMÖCZI László - D. SZÖNYI Gabriella - H a r m a t Beáta: Különböző közösségtípusok élőhely heterogenitás indikációja homokpusztai gyepen. = Tudomány Természet — Társadalom. Környezettudományi kutatások az MTA területi Akadémiai Bizottságainál. 1. (sz.) Bp. 1987.230 - 271. p./Környezet- és Természetvédelmi Kutatások. 6,1 721. GYŐRFFY György KÖRMÖCZI László: Secondary succession of Auchenorrhyncha communities. = 6. Auchenorrhyncha Meeting, Turin, Italy, September 7 - 1 1 . 1 9 8 7 . Abstracts. 27. p. 722. GYŐRFFY György - KÖRMÖCZI László: Short term structural changes of Auchenorrhyncha communities on sandy grassland. = 6. Auchenorrhyncha Meeting, Turin, Italy, September 7 - 1 1 . 1 9 8 7 . Abstracts. 27. p. 723. MARÖTI Imre - PATAKY Szerén - TÉcsi László - MARGÓCZI Katalin TAKÁCS Edit: Intraspecific differences in the photosynthetic performance of leaves. = International Symposium on Mineral Nutrition and Photosynthesis. Varna, 1987. okt. 4 - 9 . 1 8 7 . p. ** 724. MIHALIK Erzsébet - Bernáth J.: The influence of various environmental conditions on the tissue structure of Digitalis lanata Ehr. = Herba Hungarica, 1987, Tom. 26. ( 2 - 3 . ) 6 7 - 7 4 . p. ** 725. PATAKY Szerén - MARÖTI Imre - Gerencsér Zs.: Fűszerpaprika termésfal kromoplasztiszainak fejlődése és ultrastruktúrája. = Fűszerpaprika tudományos, műszaki-fejlesztési nemzetközi tanácskozás. Kalocsa - Szeged, 1987. szept.» 1 7 - 1 9 . (Bp.) [1987.] 1 3 7 - 1 4 4 . p. 726. Pölös E n d r e - LASKAY Gábor - Szigeti Zoltán - PATAKY Szerén LEHOCZKI Endre: Photosynthetic properties and cross-resistance to some urea herbicides of triazine-resistant Conyza canadensis Cronq /L./ = Z. Naturforsch. 1987.42c. 7 8 3 - 7 9 3 . p. Sep. 727. TAKÁCS Edit - MARGÓCZI Katalin - TÉCSI László - MARÖTI Imre: Nitrogén táplálás hatása a fűszerpaprikák levél fotoszintetikus aktivitására és a kloroplasztisz szerkezetére. = Fűszerpaprika tudományos, műszaki-fejlesztési nemzetközi tanácskozás. Kalocsa - Szeged, 1987. szept, 1 7 - 1 9 . (Bp.) [1987.] 4 1 8 3 - 1 8 9 . p.

267


728. TÉCSI László: A fotoszintetikus teljesítőképesség összehasonlítása két kukorica és bab genotípus levelében a megvilágítás kezdeti szakaszában. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1987. 91 lev. Késedelmesen megjelent munkák: 729. GULYÁS Sándor: Botanischer Garten der József-Attíla-Universitat Szeged. = Botanische Gärten Mitteleuropas. 2. [Band] Halle, 1986.189 - 1 9 1 . p. 730. HETÉNYI Magdolna - KEDVES Miklós: Organic geochemical characterization of brown coals by termal degradation and modified Rock-Eval method. = Acta Min. - Petr. Szeged, 1986. Tom. 28. 95 - 1 0 8 . p.

ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉLETTANI TANSZÉK DEPARTMENT OF COMPARATIVE PHYSIOLOGY 731. BÁRÁNYI Attila - SZENTE Magdolna: Phorbol esters that activate protein kinase C induce long-term changes of membrane excitability and postsynaptic currents in neocortical neurons. = Acta Biol. Hung. 1987. Vol. 38. No. 3 - 4 . 3 1 5 - 3 3 2 . p. 732. ERDÉLYI Lajos: Effects of extracellular Ca and Ca-channel blockers on Acurrents in snail brain neurons. = Acta Biol. Hung, 1987, Vol. 38. No. 3 - 4 . 2 9 9 - 3 1 4 . p. 733. PAPP András: A pentiléntetrazol konvulzív hatásának elemzése Helix pomatia neuronokon. = A Magyar Élettani Társaság 52. Vándorgyűlése. Pécs, 1987. júl. 5—8. Elöadáskivonatok és poszter összefoglalók. [Bp. 1987.] E 34. 734. PAPP András - FEHÉR Ottó - ERDÉLYI Lajos: The ionic mechanism of the pentylenetetrazol convulsions. = Acta Biol. Hung. 1987. Vol. 38. No. 3 - 4 . 3 4 9 - 3 6 2 . p. 735. ROJIK Imre - BÁRÁNYI Attila - Buzsáki G. - Urbán L. - FEHÉR Ottó; Application of the glycine labelling method to the cerebellum, hippocampus and spinal cord. = Acta Biol. Hung. 1987. Vol. 38. No. 3 - 4 . 3 9 3 - 4 0 7 . p. 736. SCHULZ, Horst: The behaviour of rats selected for their voluntary ethanol consumption. = Acta Biol. Hung. 1987. Vol. 38. No. 3 - 4 . 4 0 9 - 4 2 4 , p. 737. SCHULZ, Horst: One-trial instrumental conditioning in rats. = Acta Physiol Hung. 1987, Vol. 70. No. 1 . 1 1 1 - 1 1 5 . p. 738. TOLDI József - FEHÉR Ottó: Interactions of acoustic and somatosensory evoked responses in a polysensory cortex of the cat. = Acta Biol. Hung. 1987. Vol. 38. No. 3 - 4 . 3 3 3 - 3 4 8 . p. Késedelmesen megjelent munkák: 739. ROJIK Imre - U r b á n L. - Antal M. - Oláh S.: 3 H-glicin beépülés béka gerincvelőbe. = Magyar Élettani Társaság 51. vándorgyűlése, Keszthely, 1986. júl. 3 - 5 . Poszter összefoglalók. (Keszthely, 1986.) 7. p. 740. SCHULZ, Horst: One-trial associative learning in rats: the effect of alcohol, = Magyar Élettani Társaság 51. vándorgyűlése, Keszthely, 1986, júl. 3 - 5 . Poszter összefoglalók. (Keszthely, 1986.) 21. p.

268


741. SCHULZ, Horst - Hoffmann, G.: D O differences in memory really exist between male and female rats? = Magyar Élettani Társaság 51. vándorgyűlése, Keszthely, 1986. júl. 3 - 5 . Poszter összefoglalók, (Keszthely, 1986.) 22. p.

FIZIKUS TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF PHYSICS ELMÉLETI FIZIKAI TANSZÉK D E P A R T M E N T OF THEORETICAL PHYSICS 742. BENEDICT Mihály: G.I. Gorelik: Miért háromdimenziós a tér? [Ism.] = Könyvvilág, 1987. 32. évf. 11. sz. 29. p. 743. GYÉMÁNT Iván Károly: Molekulák és klaszterek elektronszerkezetének meghatározása többszórásos Xct-módszerrel. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1987, [JATE Soksz.] 6 p. 744. KAPUY E d e - BARTHA Ferenc - BOGÁR Ferenc - Kozmutza Cornélia: Application of the many-body perturbation theory to normal saturated hydrocarbons in the localized representation. = Theoret. Chim. Acta, 1987. 72. 3 3 7 - 3 4 5 . p. Sep. 745. KAPUY E d e — Kozmutza Cornélia: Quantum chemical study of normal saturated hydrocarbons. = WATOC'87. World Congress, 1 2 - 1 9 . August 1987, Budapest, Hungary. Book of abstracts. (Bp.) [1987.] 125. p. 746. Molekulaspektroszkópia. Szerit. Kovács István, Szőke József. (Lektorálták: . . . BÁN Miklós, . . . KAPUY Ede, KETSKEMÉTY István, . . . ) Bp. 1987, Akadémiai K. 8 3 9 p. 747. PAPP György - Boguslawski, P. - Baldereschi, A,: Change caused in charge density of Si by a hexagonal site self-interstitial. = Acta Phys. et Chem. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fasc. 1 - 4 . 3 - 1 0 . p. 748. VASS I m r e - Ono, Taka-aki - Inoue, Yorinao: Removal of 33 kDa extrinsic protein specifically stabilizes the S2QA" charge pair in photosystem II. = FEBS L e t t . 1987. Vol. 211. No. 2 . 2 1 5 - 220. p. Sep. 749. VASS I m r e - Ono, Taka-aki - Inoue, Yorinao: Stability and oscillation properties of thermoluminescent charge pairs in the 02-evolving system depleted CI" or the 33 kDa extrinsic protein. = Biochim. Biophys. Acta, 1987. 892. 2 2 4 - 2 3 5 . p. Sep.

KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK D E P A R T M E N T OF EXPERIMENTAL PHYSICS 750.

Kiss László Béla - SZÖRÉNYI Tamás - TÖRÖK Miklós HEVESI Imre: Conduction mechanism in vanadium pentoxide xerogel films. = J. Physique, 1987. 48.431-434. p. Sep. 751. BOR Zsolt: Lézerfizikai kutatások Szegeden. = Fiz. Sz. 1987.37. évf. 7. sz. 256. p. BALI Katalin -

269


752. BOR Zsolt: Picosecond pulse generation by distributed feedback dye laser. = Lasers and their applications. Proceedings of the 4. Summer School on Quantum Electronics. Sunny Beach, Bulgaria, Sept. 2 9 - O c t . 4, 1986. [Singapure, 1987.] 3 8 3 - 3 9 8 . p. 753. BOR Zsolt - RÁCZ Béla - SZABÓ Gábor - KLEBNICZKI József: Lézerfizikai kutatások Szegeden. 3. Festéklézerek. = Fiz. Sz. 1987. 37. évf. 10. sz. 3 7 6 - 3 8 4 . p. 754. BOR Zsolt - RÁKSI Ferenc - R Á c z Béla - KOVÁCS Gábor - KLEBNICZKI József: Excimer laser p u m p e d dye laser for fluorescence decay time measurement, = 13. International Conference on Photochemistry. Budapest, Aug. 9 - 1 4 , 1 9 8 7 , Abstracts. Vol. 2. (Bp. 1987.] 665 - 666. p. 755. DOMBI József: Pogány Béla. [Megemlékezés.] = Fiz. Sz. 1987. 37. évf. 8. sz. 319 —320. jj. 756. FARKAS Eva - KETSKEMÉTY István - GÁTI László - HII.BERT Margit: Fejezetek a J A T E Kísérleti Fizikai Tanszékén végzett lumineszcencia kutatások történetéből. (Chapters from the researches on luminescence in the Department for Experimental Physics of J A T E . ) = A lumineszcencia kutatások aktuális kérdései. 10. Országos Lumineszcencia Spektroszkópia Iskola, 1987. okt, 8 - 1 0 , Pécs-Komló. [Pécs], 1987,24 - 42, p. 757. Kapocinté, Ruta - Szító Tatjana - FARKAS Éva - Rotomskiené, Jurgita Rotomkis, Richardas Rontó Györgyi: Hematoporphyrin diacetate aggregation dependence on solution p H . = 13. International Conference on Photochemistry. Budapest, Aug. 9 - 1 4 , 1 9 8 7 . Abstracts. Vol. 2. [Bp. 1987.] 429. p. 758. HEBLING János: Excimer laser p u m p e d distributed feedback dye laser, = Opt. Commun. 1987. Vol. 64. No, 6. 539 - 543. p. 759. HEBLING János - SIMON Péter - Mikropoulos, T. - Cefalas, A. C.: Picosecond phase conjugation in sodium vapour. = J. Modern Optics, 1987. Vol. 34. No. 10. 1 2 5 3 - 1 2 5 5 . p. Sep. 760. HEVESI Imre - NÁNAI László - VAJTAI Róbert: Laser light stimulated oxidation of vanadium at nonuniform illumination. = Superlattic. Microstruct, 1987. Vol. 3. No. 4. 4 0 9 - 4 1 2 . p. Sep. 761. Ursu, I. - Birjega, M. I. - Constantin, C. A. - Dinescu, M, - Mihailescu, I. N. - Popescu-Pogrion, N. - KETSKEMÉTY István - SZIL Elemér: Crystallization of amorphous 5 5 w t % C r - 4 5 w t % N i films induced by 60 ns /0.694m/ single laser pulse. = Materials Research Society, Proceeding 1986. Vol. 74. Symposium A: Beam-Solid Interactions and Transient Processes. 1986. Dec. 1—5. Boston. [1987.] [ ] p. ** 762. József Attila Tudományegyetem. [Ismertető.] (Kiad. CSÁKÁNY Béla. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, PÓLAY Elemér, SZENTIRMAI László. Lektorálták LEINDLER László, KOCSONDI András, KEMENES Béla, BODNÁR László.) Szeged, 1987, (Szegedi Ny.) 93 p. Angol, német, francia és orosz nyelvű változatban. 763. A József Attila Tudományegyetem Évkönyve. 1985/86. (Kiad. CSÁKÁNY Béla. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, PÓLAY Elemér, SZENTIRMAI László. Lektorálta BODNÁR László.) Szeged, [1987.] 1988. (Petőfi Ny. Kecskemét.) 314 p. 764. Molekulaspektroszkópia. Szerk. Kovács István, Szőke József. (Lektorálták: ... BÁN Miklós, . . . KAPUY Ede, KETSKEMÉTY István, , . . ) Bp. 1987, Akadémiai K. 839 p.

270

j S

j í

!


765. KISS László Béla - HESZLER Péter - Hraskó P.: Non-validity of the quantum 1/f noise model. = Ninth International Conference on Noise in Physical Systems. Montréal, May 2 5 - 2 9 , 1987. Singapore - New Jersey - Hong Kong, f 1987.1 3 7 3 - 3 8 0 . p. 766. KISS László Béla - Kleinpenning, T. G. M.: Interpretation of Hooge's 1/f noise formula. = Physica, 1987.145B. 1 8 5 - 1 8 9 . p. 767. KISS László Béla - Kleinpenning, T. G. M.: On 1/f noise in collector current of bipolar transistors. = Physica, 1987.145B. 1 8 1 - 1 8 4 . p. 768. KISS László Béla - Kleinpenning, T. G. M.: Reinterpretation of the Hoogc formula. = Ninth International Conference on Noise in Physical Systems. Montréal, May 2 5 - 2 9 , 1987. Singapore - New Jersey - Hong Kong, [1987.] 3 8 1 - 3 8 2 . p. 769. Kiss László Béla - TÖRÖK Miklós - HEVESI Imre: New, more accurate methods for the investigation of the free carrier concentration and mobility by 1/f noise measurements. = Solid St. Commun. 1987. Vol. 61. No. 11. 7 3 1 - 7 3 2 . p. Sep. 770. Ambrózy A. - KISS László Béla - HEVESI Imre: Investigations of the carrier transport in thick film resistors by 1/f noise measurements. = Ninth International Conference on Noise in Physical Systems. Montréal, May 2 5 - 2 9 , 1 9 8 7 . Singapore - New Jersey - H o n g Kong, [1987.] 3 0 3 - 3 0 6 . p. 771. KOVÁCS Gábor - HEBLING János - RÁCZ Béla - BOR Zsolt: Lézerfizikai kutatások Szegeden. 1. Nitrogénlézerek. = Fiz. Sz, 1987. 37. évf. 7. sz. 257 - 261. P772. KOVÁCS Gábor - HEBLING János - SZABÓ Gábor - SZATMARI Sándor - BOR Zsolt: Lézerfizikai kutatások Szegeden. 2. Excimer lézerek. = Fiz. Sz. 1987. 37. évf. 9. sz. 3 4 3 - 3 4 7 . p. 773. Bakos J. S. - Ignácz P. N. - Szigeti J. - KOVÁCS József: Laser blow-off plasma propagating in low-pressure gas. = Appl. Phys. Lett. 1987. 51. /1Ü/ 7 3 4 - 7 3 6 . p. Sep. 774. Bakos J. S. - Ignácz P. N. - KOVÁCS József - Szigeti J.: Plasma ball flying with high velocity. = 18. International Conference on Phenomena in Ionized Gases. Swansea, 1 3 - 1 7 July, 1987. 7 2 8 - 7 2 9 . p. 775. MOLNÁR Miklós PAPP Katalin: Atomfizikai mérések, számítógépes szimulációk a 4. osztályos gimnáziumi fizikához. = Játékos atomok. Veszprém, 1 9 8 7 . 1 2 3 - 1 3 2 . p. 776. NÁNAI László: A lézeres hőkezelés fizikai alapjai. = 12. Országos Hőkezelési Szeminárium. Zalaegerszeg, 1 9 8 7 . 9 0 - 9 2 . p. ** 777. NÁNAI László - HEVESI Imre - Bunkin, F. V. - Luk'yanchuk, B. S.: The preculiarities of I R laser induced oxidations of metals. = Spectrochim. Acta, 1987. Vol. 43A. No. 2.211 - 212. p. Sep. 778. NÁNAI László - VAJTAI Róbert - HEVESI Imre: Structural investigations and microhardness of metal oxide layer grown by C 0 2 laser light. = E P M 87. International Conference on Energy Pulse and Particle Beam Modification of Materials. Dresden, September 7 - 1 1 , 1 9 8 7 . Abstracts. 7.8 779. G r o m a G. - RÁKSI Ferenc - Váró Gy. - SZABÓ Gábor - Nagy L.: Light induced picosecond electric response signal of Bacteriorhodopsin protein. = 13. International Conference on Photochemistry. Budapest, Aug. 9 - 1 4 , 1987. Abstracts. Vol. 1. [Bp. 1987.] 133. p.

271


780. Groma Géza - RÁKSI Ferenc - Váró Gy. - SZABÓ Gábor - Nagy L.: Optoelectric properties of bacteriorhodopsin in picosecond and nanosecond regions. = 9. International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Szeged, Hungary, September 1 - 5 , 1987. A satellite meeting of the 9. International Biophysics Congress, Jerusalem, Izrael, August 2 3 - 2 9 , 1987. Abstract book. [Szeged, 1987,] 51. p. 781. SIMON Péter - BOR Zsolt: Excimer laser angioplasty of human coronary arteries: prelimanary results. = 13. International Conference on Photochemistry. Budapest, Aug. 9 - 1 4 , 1 9 8 7 . Abstracts. Vol. 2. [Bp. 1987.] 473 - 474. p. 782. SIMON Péter - BOR Zsolt: Production of less than 200 nm line structure by direct etching of polymers using 308 nm /XeCV radiation. = 13. International Conference on Photochemistry. Budapest, Aug. 9 - 1 4 , 1987. Abstracts. Vol. 2. [Bp. 1987.] 4 7 1 - 4 7 2 . p. 783. SIMON Péter - BOR Zsolt - RÁCZ Béla - HEBLING János: Lézerkutatások Szegeden. 4. Az excimer-, nitrogén- és festéklézerek alkalmazásai. = Fiz. Sz. 1987. 37. évf. 11. sz. 4 1 2 - 4 1 7 . p. 784. SIMON Péter - Kiss László Béla: Phase fluctuations at optical reflection due to conductivity noises and their influence on a gaussian beam. = J. Phys. D: Appl. Phys. 1987. 20. 242 - 243. p. Sep. 785. SZABÓ Gábor - BOR Zsolt - R Á c z Béla - KETSKEMÉTY István: Excimer lézerek felhasználása a környezetkutatási célú távérzékelésben. = Fizikai módszerek az emberi környezet kutatásában és védelmében. Bp. 1987. 5 3 - 6 1 . p. /Az Atomenergia-és Magkutatás Újabb Eredményei. 5./ 786. SZATMÁRI Sándor: Nagyteljesítményű fényforrás pikoszekundumos folyamatok tanulmányozásához, a K r F erősítésdinamikájának vizsgálata. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1987.] [ ] p. ** 787. SZATMÁRI Sándor - RÁCZ Béla: Generation of 320 fs pulses with a distributed feedback dye laser. = Appl. Phys. 1987. B43.93 - 97. p. Sep. 788. SZATMÁRI Sándor - RÁCZ Béla: 3-ps pulse generation by excimer-laser-pumped dye-laser system using gated absorbers. = Opt. Quantum Electron. 1987. 19. 2 0 - 2 4 . p. 789. SZATMÁRI Sándor - RÁCZ Béla: Novel achromatic distributed feedback dye laser for subpicosecond operation. = Appl. Phys. 1987. B43.173 - 1 7 7 . p. Sep. 790. SZATMÁRI Sándor - RÁCZ Béla - Schafer, Fritz-Peter: Bandwidth limited amplification of 220 fs pulses in XeCl. = Opt. Commun. 1987. Vol. 62. No. 4. 2 7 1 - 2 7 6 . p. Sep. 791. SZATMÁRI Sándor - Schafer, Fritz-Peter: Quantum beats observed in stimulated emission in XeCl. = Chem. Phys. Lett. 1987. Vol. 137. No. 1 . 1 - 4 , p. Sep. 792. Dick, Bernhard - SZATMÁRI Sándor - RÁCZ Béla - Schafer, Fritz-Peter: Bandwidth limited amplification of 220 fs pulses in XeCl: Theoretical and experimental study of temporal and spectral behavior. = O p t . Commun. 1987. Vol. 62. No. 4 . 2 7 7 - 2 8 3 . p. Sep. 793. SZATMÁRY Károly: Delta Scuti típusú változócsillagok kettős rendszerekben. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1987,133 lev, ** 794. SZATMÁRY Károly: A pulzáló vörös óriások periódusairól. = Meteor, 1987. 7 - 8 . sz, 9-11. p. 795. SZATMÁRY Károly - Bakondi Gábor - Kovács István: R Ursae Majoris 1 9 7 3 - 1 9 8 6 . = Meteor, 1987. 4. sz. 4 2 - 4 6 . p. 796. SZATMÁRY Károly - Bakondi Gábor - Kovács István: T X Dra, A H Dra 1974 - 86. = Meteor, 1987, 3. sz. 33 - 38. p.

272

j ' j '

| j !

;

j | ! j


797. SZATMÁRY Károly - Kovács István - Mi/ser Attila: R Cygni 1 9 7 3 - 8 6 = M e t e o r , 1987. 2. sz. 37 - 41. p. 798. S Z A T M Á R Y Károly - Mizser Attila: X O p h i n c h i 1 9 7 7 - 8 6 . = Meteor, 1987 2 sz 4 1 - 4 4 . p.

799. Zhang, G. Q . - SZÖRÉNYI Tamás - Bäuerle, D.: K r + laser-induced chemical vapor deposition of W. = J. Appl. Phys. 1987. Vol. 62. No. 2 . 6 7 3 - 6 7 5 . p. Sep. 800. VAJTAI Róbert - Burista Ferenc - HEVESI Imre - NÁNAI László: C 0 2 lézeres acéledzési kísérletek. = 12. Országos Hőkezelési Szeminárium, Zalaegerszeg, B 1 9 8 7 . 9 3 - 9 5 . p.** Késedelmesen megjelent munkák: 801. PINTÉR Ferenc - Seres Ferenc - VIZE László - GÁTI László: Adalékok a többkomponensű rendszerek kényszerített Raman-szórásának elméletéhez. (Beiträge zur Theorie der erzwungenen Raman-Streuung zusammengesetzter Systeme.) = Acta Acad. Paed. Szeged, Ser. Phys. Chem. Math, 1 9 8 5 . 3 - 1 3 . p. 802. S Z A T M Á R Y Károly: Pulzáló változócsillagok periódusmeghatározása. = Csillagászati évkönyv az 1987. évre. Bp. 1 9 8 6 . 1 4 9 - 1 7 4 . p. 41.

FÖLDTANI TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF GEOLOGY ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK DEPARTMENT OF MINERALOGY, GEOCHEMISTRY AND PETROGRAPHY 803. GÉVAY Gábor: Growth and characterization of B ^ G e s O n single crystals. = Prog. Crystal Growth and Charact. 1987. Vol. 1 5 . 1 4 5 - 1 8 6 . p. 804. Milley I. - HETÉNYI Magdolna - Lakatosné Szabó I.: Redox potential measurements as a method for the investigation of the state of carbonization and the geological time of coals. = Proceedings of the 2. Symposium on Mining Chemistry. 2 2 - 2 4 October, 1986, Visegrád, Hungary. (Miskolc, 1987.) 303 - 309. P805. Fazekas, Via - Majoros György - SZEDERKÉNYI Tibor: Lower Permian volcanic sequences of Hungary. /Part 1./ = Acta Geol. Hung. 1987. Vol. 30. No. 1 - 2 . 2 1 - 3 4 . p.

806. SZEDERKÉNYI Tibor: Mecsek, Erdösmecske, Ady E. u. 12. = Magyarország geológiai alapszelvényei. Bp. [1987.] [1] p. 21, Sep. 807. SZEDERKÉNYI Tibor: Mecsek, Mórágy, községi feltárás. = Magyarország geológiai alapszelvényei. Bp.[1987.] [1] p. 2 t. Sep. 808. SZEDERKÉNYI Tibor: Mecsek, Ófalu, Goldgrund-völgy, gránitfeltárás. = Magyarország geológiai alapszelvényei. Bp. [1987.] [1] p. 21. Sep. 809. SZEDERKÉNYI Tibor: Mecsek, Ófalu, Goldgrund-völgy, szerpentinií feltárás. = Magyarország geológiai alapszelvényei. Bp. [1987.] [1] p. 21. Sep. 810. SZEDERKÉNYI Tibor: Mecsek, Ófalu, Juhhodály-völgy. = Magyarország geológiai alapszelvényei. Bp. [1987.] [1] p. 21, Sep.

273


811. SZEDERKÉNYI Tibor: Mecsek, Ófalu, Studer-völgy migmatit Magyarország geológiai alapszelvényei. Bp. [1987.] [1] p. 21. Sep.

feltárás.

=

Késedelmesen megjelent munkák: 812. HETÉNYI Magdolna - KEDVES Miklós: Organic geochemical characterization of brown coals by termál degradation and modified Rock-Eval method. = Acta Min. —Petr. Szeged, 1986. Tom. 28. 9 5 - 1 0 8 . p. 813. HETÉNYI Magdolna - PÁPAY László: Type and evolution stage of Hungarian oil shale kerogens. = Acta Min. - Petr. Szeged. 1986. Tom. 28.109 - 1 1 6 . p.

ÉGHAJLATTANI TANSZÉK DEPARTMENT OF CLIMATOLOGY 814. KOPPÁNY György: Climatic fluctuations in the 200 years temperature series of Budapest. = A Csehszlovák és Magyar Meteorológiai Társaság közös 10 vándorgyűlése, Brno, 1987. aug. 25 - 2 7 . 1 3 1 - 1 3 9 . p. ** 815. KOPPÁNY György - Kiss Árpád: A hőmérséklet és a szélirány változékonysága Szegeden a Péczely-féle makroszinoptikus helyzetekben az átmeneti évszakokban. (The variability of the temperature and wind direction in Szeged within the Péczely's macrosynaptic types in spring and autumn.) = Időjárás, 1987. 91. évf. 1, sz. 23 — 33. p. 816. KOPPÁNY György — Hegedűs Tibor: A csapadék eloszlása a hét napjai szerint. = Légkör, 1987. 32. évf. 4. sz. 3 6 - 3 7 . p. ** 817. KOPPÁNY György: Változik-e az éghajlat? = Élet és T u d . 1987. 42. évf. 47. sz. 1 4 7 5 - 1 4 7 7 . p. 818. KOPPÁNY György: Essenwanger, O . M.: Elements of statistical analysis. [Ism.] = Időjárás, 1987. 91. évf. 4. sz. 2 5 3 - 2 5 4 . p. 819. KOPPÁNY György: Glaciers, ice sheets, and sea level effect of CŰ2-induced climatic change. [Ism.] = Időjárás, 1987. 91. évf. 1. sz. 5 0 - 5 1 . p. 820. KOPPÁNY György: Lockwood, J. G.: World climatic systems. [Ism,] = Időjárás, 1987. 91. évf. 6. sz. 381. p. 821. KOPPÁNY György: Elektromos fényjelenségek a légkörben. Szent Elmo tüze, koronakisülés, villámlás, = Népszab. 1987. jun. 16.10. p. 822. KOPPÁNY György: Gyilkos időjárás? = Délm. 1987. aug. 15. 6. p.

FÖLDTANI ÉS ŐSLÉNYTANI TANSZÉK DEPARTMENT OF GEOLOGY AND PALEONTOLOGY 823. FÉNYES József - Kuti László: Geological history of the ponds in the Kiskunság National Park. = Holocene environment in Hungary. Contribution of the JNQUA Hungarian National Committee to the 12. INQUA Congress, Ottawa, 1987. Bp. 1987. 1 0 1 - 1 1 1 . p. /[Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet.] Elmélet — Módszer — Gyakorlat. 41./

274


824. MOLNÁR Béla - Kuti László: Geological aspects of nature conservation in the Kiskunság National Park. = Holocene environment in Hungary. Contribution of the INQUA Hungarian National Committee to the 12. INQUA Congress, Ottawa, 1987. Bp. 1987. 8 3 - 9 9 . p. /[Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi K u t a t ó Intézet.] Elmélet - Módszer - Gyakorlat. 41./ 825. T ó t h Ágnes - MOLNÁR Béla: A paleoecological study of the lacustrine deposits of the Kiskunság National Park. = Holocene environment in Hungary. Contribution of the INQUA Hungarian National Committee to the 12. INQUA Congress, Ottawa, 1987. Bp. 1987. 1 1 3 - 1 2 8 . p. /[Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet.] Elmélet - Módszer - Gyakorlat. 41./ 826. MOLNÁR Béla - Csongor Győző - Vágás István: Beszámoló a Tőserdő, Alpár és a Tisza III. leendő vízlépcső területére szervezett tanulmányi kirándulásról. = H i d r . Tájék. 1 9 8 7 . 4 5 - 4 7 . p. 827. MOLNÁR Béla: Hegyi I . n é - P a k ó J . - P o d á n y i T . - V i t á l i s Gy.: A dolomit bányászata és felhasználása. [Ism.] = Földr. Közi. 1987.35. köt. 1 - 2. sz. 9 9 - 1 0 0 . P828. Kónya Z. Krolopp E. SZÓNOKY Miklós: Sedimentological and paleoecological investigation of alluvial (infusion) loesses and their underlying beds in the Great Hungarian Plain /Hungary/. = Pleistocene environment in Hungary. Contribution of the INQUA. Hungarian National Committee to the 12. INQUA Congress, Ottawa, 1987. Bp. 1987. 1 0 3 - 1 2 0 . p. /[ Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet.] Elmélet — Módszer - Gyakorlat. 42./

FÖLDRAJZI TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF GEOGRAPHY GAZDASÁGI FÖJDRAJZI TANSZÉK DEPARTMENT OF ECONOMIC GEOGRAPHY 829. ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: Csongrád ipari fejlődésének sajátos vonásai. = Alföld-ankét, Békéscsaba, 1986. dec. 1 - 2 . Békécsaba, 1987.98. p. ** 830. (ABONYINÉ PALOTÁS Jolán): Szeged-Algyő városrész gazdaságföldrajzi sajátosságai. = Atgyő és népe. Tanulmányok. Szeged, 1987.329-336. p. 831. ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: B e r n á t - B o r a - K o l l a r i k - M a t h e i k a : Magyarország gazdaságföldrajza. [Ism.] = Ipari és Építőipari Stat. Ért. 1987.5. sz, 211. p. ** 832. ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: Nyitrai Ferencné: Prioritások gazdaságunk fejlesztésében. [Ism.] = Tér és Társadalom, 1987. 3. sz. 1 0 7 - 1 0 8 . p. 833. ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: Próbáld F e r e n c - S z e g e d i Nándor (szerk.): A világ fővárosai. [Ism.] = Városépítés, 1987.23. évf. 2. sz. 38. p. 834. A[BONYl] Gy[uláné]: Acta Geographica új kötete. [26. köt. Ism.] = Délm. 1987. okt. 1 , 4 . p. 835. ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: Egy kiadvány jubileuma. Mozaikok Csongrád város történetéből. ( 1 - 1 0 . köt.) llsm.] = CsMH, 1987. júl. 11. 8. p. 836. ABONYINÉ PALOTÁS Jolán: Magyarország környezetvédelmi politikája. (Tatai Z o l t á n könyve.) [Ism.] = CsMH, 1987. máj. 28.4. p.

275


837. [ABONYINE PALOTÁS Jolán]: Szegedi egyetemisták sikerei. A 18. OTDK természettudományi szekciójában. = CsMH, 1987. ápr. 16. 8. p. 838. CSÁTÁRI Bálint: Néhány gondolat a falusi környezet változásáról. = Forrás, 1987. 19. évf. l . s z . 8 0 - 8 3 . , p . 839. CSATÁRI Bálint: Ú j , csoportos falusi települések Bács-Kiskun megyében. Beszámoló egy kecskeméti tanácskozásról. = Tér és Társadalom, 1987. 2. sz. 1 1 3 - 1 1 5 . p. 840. CSATÁRI Bálint: Az új települések keletkezésének társadalmi problémái. = Állam. Térkapcsolatok. Demokrácia. Bihari Ottó emlékülés. Pécs, 1987. 4 8 9 - 4 9 6 . p.

841. CSATÁRI Bálint - Gödör Zsuzsanna: A falusi települések térkapcsolatainak néhány jellemző összefüggése Szolnok megyei példákon. (Some typical features in the spatial relations of rural settlements: example of Szolnok county.) = Alföldi tanulmányok. 1987.11. köt. Békéscsaba, 1987. 2 6 3 - 2 7 8 . p. 842. CSATÁRI Bálint: P. J. Cloke: An introduction to rural settlement planning. [Ism.] = Tér és Társadalom, 1987. 4. sz. 1 1 7 - 1 1 8 . p. 843. CSATÁRI Bálint: P.J. C l o k e - C . C . Park: Rural resource management. [Ism.] = Tér és Társadalom. 1987.1. sz. 118. p. 844. KRAJKÓ Gyula: A Szovjetunió gazdaság földrajza. Egyetemi tankönyv. Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 239 p. 845. MÉSZÁROS Rezső - Próbáld Ferenc - Sárfalvi Béla - Szegedi Nándor: Amerika gazdaságföldrajza. /Egyetemi tankönyv./ Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 326

P-

/

.

846. MÉSZÁROS Rezső: A helyi társadalom térpályáinak idődimenziói. = Állam. Térkapcsolatok. Demokrácia. Bihari Ottó emlékülés. Pécs, 1987. 4 6 7 - 4 7 2 . p. 847. RUDL József: Demograficseszkij enciklopedicseszkij szlovar /D.I. Valentej szerk./ [Ism.] = Tér és Társadalom, 1987. 3. sz. 105 - 1 0 6 . p. Késedelmesen megjelent munka: 848. ABONVIN'É PAL.OTAS Jolán: Egybeesések és eltérések az ipartelepek irányításának területi rendszere és a gazdasági körzetszisztéma között. (Koinzidenzen und Abweichungen zwischen dem Raumsystem der Leitung der Industrieunternehmen und dem ökonomischen Kreissystem.) = Földr. Ert. 1986. 35. évf. 3 - 4 . f. 2 9 7 - 3 1 2 . p.

TERMÉSZETI FÖLDRAJZI TANSZÉK DEPARTMENT OF PHYSICAL GEOGRAPHY 849. (ANDO Mihály): A megtelepedés természeti feltételei, növény- és állatvilág. = Algyő és népe. Tanulmányok. Szeged, 1 9 8 7 . 1 5 - 3 1 . p. 850. JAKL'CS László: Traces of effects of acid rain /sedimentation/ in the re-dissolution of cave dripstones. = ENDINS, 1987. No. 13. 4 9 - 5 7 . p. ** 851. JAKUCS László: Az újtipusú cseppkődegradációra vonatkozó legújabb kutatási eredmények. (The latest investigational results concerning the dripstonedegradation of a new type.) = Oktatási intézmények karszt- és barlangkutató tevékenységének 2. országos tudományos konferenciája, Szombathely, 1987, 5 3 - 5 4 . p.

276


852. JAKUCS László - [KEVEINÉ] BÁRÁNY Ilona: Ecological factors playing part in karst denudation dynamism for different geographical zones. = Processus et measure de l'érosion sous la direction d'Alain Godard et Anders Rapp. 25 Congrès International de Geographic, Paris, 1984. Paris, 1987.387 - 392. p. ** 853. JAKUCS László - MEZŐSI Gábor: Relationship between doline types and geomorphological surfaces in Hungary. = Pleistocene environment in Hungary. Contribution of the INQUA Hungarian National Committee to the 12. INQUA Congress, Ottawa, 1987. Bp. 1987. 1 6 3 - 1 7 0 . p. /[Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet.] Elmélet - Módszer - Gyakorlat. 42./ 854. KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona: Comparative karstic soil researches in the BiikkMountain and on the Aggtelek karsts Hungary. = Karst and Man. Proceedings of the International Symposium on Human Influence in Karst. Ljubljana, 1987. September. 2 2 1 - 2 3 0 . p . * * 855. KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona: Karsztfelszínek ökológiai adottságai, különös tekintettel a felszínt borító talajokra és a növényzetre. (Oecological fundamentals of karstsurfaces in view of soils and vegetation covering the surface.) = Oktatási intézmények karszt- és barlangkutató tevékenységének 2. országos tudományos konferenciája. Szombathely, 1 9 8 7 . 3 1 - 3 7 . p. 856. KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona: Man's impact on karst topography in Hungary. = Karst and man. Proceedings of the International Symposium on Human Influence in Karst. Ljubljana, 1987. September. 2 0 7 - 2 1 9 . p. ** 857. KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona: Tendencies to change in the compositions of the karstic soil and the vegetation in the dolines in the Hungarian Bükk Mountain. = ENDINS, 1987. No. 13. Ciutat de Mallorca. 8 7 - 9 2 . p. ** 858. H a j n a l Klára - KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona: Geomorfológiai és növényföldrajzi vizsgálatok Kiskunhalas környékén. = Alföld-ankét, Békéscsaba, 1986. dec. 1 - 2 . Békéscsaba, 1987. 269 - 290. p. * * 859. MEZŐSI Gábor: A környezeti hatások felmérése. = Magy. Tud. 1987. Ú j folyam 32. köt. 10. sz. 7 7 0 - 7 7 6 . p. 860. MEZŐSI Gábor: Regulation of the Tisza river. = International Symposium on Hillslope Experiments and on Geomorphological Problems of Big Rivers. 30 August — 6 September, 1987, Hungary. Guide. Bp. 1987. 1 1 1 - 1 2 0 . p. /Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet. Elmélet - Módszer - Gyakorlat. 43./ Késedelmesen megjelent munkák: 861. JAKUCS László: A savas esők /ülepedések/ hatásának nyomai a barlangi cseppkövek visszaoldódásában. = Karszt és Barlang, 1986.1. sz. 1 5 - 2 2 . p. ** 862. KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona: Karsztmorfológiai megfigyelések Mallorcán. = Karszt és Barlang, 1986.2. sz. 1 3 3 - 1 3 8 . p. **

277


KÉMIKUS TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF CHEMISTRY ALKALMAZOTT KÉMIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF APPLIED CHEMISTRY 863. HALÁSZ János - VARGA Károly - FEJES Pál - HERNÁDI Klára: Mechanism of ammoxidation of propene and isobutene over mixed tin-antimony oxide catalysts. = A c t a C h i m . Hung. 1987. Vol. 124. No. 1. 3 5 - 4 6 . p. 864. HALÁSZ János - VARGA Károly - FEJES Pál - LÁSZLÓ Jenő - HERNÁDI Klára: The mechanisms of the ammoxidations of propene and isobutene to pyridines over mixed Sn-Sb-Te oxide catalysts. = Appl. Catal. 1987. 3 4 . 1 3 5 - 1 5 2 . p. Sep. 865. Dabbagh, Hossein - Tau, Li-Min - Bao, Shigi - HALÁSZ János - Davis, Burtron H.: Fischer-Tropsch synthesis: Comparison of product selectivity and C labeled ethanol incorporation at one and seven atmosphere conditions. = Proceedings of the (North American) Catalysis Society. [New Orleans], 1987. [12] lev. Sep. 866. HANNUS István - TASI Gyula - KLRICSI Imre - FEJES Pál: Magyar természetes zeolitok talajjavító tulajdonságának fokozása. = Hazai természetes zeolitok kutatása és felhasználása. 2. (Szimpózium), Veszprém, 1987. ápr. 2 8 - 2 9 . Veszprém, 1 9 8 7 . 1 8 7 - 1 9 4 . p. 867. KlRICSI Imre - TASI Gyula - Förster, H . - FEJES Pál: Investigations on the acidities of different types of zeolites. = Acta Phy. et Chem. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fasc. 1 - 4 . 6 9 - 9 7 . p. 868. Förster, Horst - KlRICSI Imre: Evidence for alkenyl carbocation formation during interaction of butenes with H N a Y zeolites. = Zeolites, 1987. Vol. 7. 5 0 8 - 5 1 0 . p. Sep. 869. NAGY László - BURGER Kálmán - Kürti JenS - M. Ali Mostafa - Korecz László - KIRICSI Imre: A vas(III)ion cukortipusú ligandumokkal képzett komplexeiről. (Iron/Ill/ complexes of sugar-type ligands.) = Magy. Kém. F. 1987. 93. évf.7. sz. 2 8 9 - 2 9 3 . p. 870. K ó s Péter - KIRICSI Imre - VARGA Károly - FEJES Pál: On the isomerization of allene to propyne over A-type zeolites. = Acta Phys. et Chem. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fasc. 1 - 4 . 1 0 9 - 1 1 8 . p. 871. MARSI István - FEJES Pál - VARGA Károly: Heterogén katalitikus adiabatikus reaktor modellezése. (Modelling of the chemical reactors.) = Magy. Kém. L. 1987. 42. évf. 4. sz. 1 4 5 - 1 5 0 . p. 872. TASI Gyula - KlRICSI Imre - BERGER Ferenc - FEJES Pál: Adsorption of propene in NaA zeolite in Henry's —law region. = Acta Phys. et Chem. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fasc. 1 - 4 . 9 9 - 1 0 7 . p. 873. VARGA Károly - FEJES Pál: A vegyipari műveletek alapjai. Szeged, 1987, J A T E K. 335 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar./ 874. SZÁNTÓ Ferenc: A kolloidkémia alapjai. (Szakm. ellenőr.: Kőrös Endréné, VARGA Károly.) Bp. 1987, Gondolat. 337 p.

278


ÁLTALÁNOS ÉS FIZIKAI KÉMIAI TANSZÉK D E P A R T M E N T O F GENERAL AND PHYSICAL CHEMISTRY 875. BÁN Miklós: Statisztikus termodinamika. Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 209 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar./ 876. BÁN Miklós: Chemisorption of CO-molecules on transition metal FCC(llO) surfaces. = WATOC'87. World Congress, 1 2 - 1 9 . August 1987, Budapest, Hungary. Book of abstracts. (Bp.) [1987.] 385. p. 877. BÁN Miklós - Van Hove, M, A, - Somorjai G. A.: The tilling of CO molecules chemisorbed on a Pt(110) surface: a molecular-orbital study. = Surface Sci. 1987 185. 3 5 5 - 3 7 2 . p . S e p . 878. Molekulaspektroszkópia. Szerk. Kovács István, Szőke József. (Lektorálták: . . . BÁN Miklós, . . . KAPUY Ede, KETSKEMÉTY István, . . . ) Bp. 1987, Akadémiai K. 839 p . 879. CSÁSZÁR József: On the spectra of some acceptor-type polynitro derivatives of biphenyl, biphenylmethane and biphenylamine. = Acta Phys. et Chem. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fasc. 1 - 4 . 1 1 - 2 1 . p. 880. CSÁSZÁR József: Some data on the chemistry of 5-nitro-2-furaldehyde. 5. Aniline derivatives. = Acta Chim. Hung. 1987. Vol. 124. No. 2 . 2 4 5 - 2 5 7 . p. 881. CSÁSZÁR József: Spectral studies of molecular complexes of arumalic Schiff bases with picric acid. = Acta Phys. et Chem. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fasc. 1 - 4 . 2 3 - 3 6 . p. 882. CSÁSZÁR József - N. BIZONY Mária: Spectroscopic study of molecular complexes of aromatic Schiff bases with polynitro compounds. = Acta Phys. et C h e m . Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fasc. 1 - 4. 37 - 51. p. 883. AGÓCS Pál - CSÁSZÁR József: Preparation and UV spectral studies of 4-(3Bcholesteryloxycarbonyloxy)-benzylidene-4'-acetaminoaniline. = Acta Chim. H u n g . 1987. Vol. 124. No. 4. 5 4 1 - 5 4 5 . p. 884. CSÁSZÁR József: A.G. Sharpé: Inorganic chemistry. 2. ed. [Review.] = Acta Chim. H u n g . 1987. Vol. 124. No. 4 . 6 8 4 - 6 8 5 . p. 885. FARKAS Judit - SZABÓ-PLÁNKA Teréz - VLSY Csaba: Practicals in general chemistry. Szeged, 1987. 94 p./Szegedi Orvostudományi Egyetem./ ** 886. GÖRGÉNYI Miklós - Kiss László - RAUSCHER Ádám - SZIROVICZA Lajos: Kémiai sztatika gyakorlat. Szeged, 1987, (JATE Soksz.) 95 p. /József Attila Tudományegyetem [Természettudományi Kar],/ 887. GÖRGÉNYI Miklós — SERES László: Radical and surface initiated conversion of azethane to hydrazones. = WATOC'87. World Congress, 1 2 - 1 9 . August 1987, Budapest, Hungary. Book of abstracts. (Bp.) [1987.] 257. p. 888. KÖRTVÉLYESI Tamás - SERES László: Alkilszubsztituáll allilgyökök elméleti vizsgálata. = Vegyészkoaferencia, Debrecen, 1987. júl. 8 - 1 0 . Előadásvázlatok. (Bp.) [1987.] 239. p. 889. KÖRTVÉLYESI Tamás - SERES László: Theoretical studies on the N-containing radicals formed in the thermal reaction of dimethyl-, diethyl- and methyl-ethyldiázene. = WATOC'87. World Congress, 1 2 - 1 9 . August 1987, Budapest, Hungary. Book of abstracts. (Bp.) [1987.] 135. p. 890. HALÁSZ János - VARGA Károly - FEJES Pál - LÁSZLÓ Jenő - HERNÁDI Klára: T h e mechanisms of the ammoxidations of propene and isobutene to pyridines over mixed Sn-Sb-Te oxide catalysts. = Appl. Catal. 1 9 8 7 . 3 4 . 1 3 5 - 1 5 2 . p. Sep.

279


891. NovÁK Mihály: Anódos elektrokatalitikus reakciók néhány sajátossága. Doktori értekezés. Szeged, [1987.] 130, 50 p. ** 892. NÓVÁK Mihály BOA János: Some voltammetric observation with electrochemical fluorination. = Acta Univ. Lodziensis. Folia Chimica, 1987. 7. 37 - 40. p. Sep. 893. NOVÁK Mihály — Jekő J. - BOA János: Mechanism of anodic fluorination. = Recent advances in electroorganic synthesis. Proceeding of the 1. International Symposium on Electroorganic Synthesis. Tokyo, 1987. 6 7 - 7 0 . p. Sep. 894. NOVÁK Mihály SZŰCS Á r p á d : Photoeffect on Cu anode during electropolishing. = A c t a Univ. Lodziensis. Folia Chimica, 1987. 7. 4 1 - 4 6 . p. Sep. 895. NOVÁK Mihály - VlSY Csaba: Effect of the oxide layer on chloro-ketone formation in the electrochemical chlorination of cyclohexene on Pt electrode, Short communication. = Electrochim. Acta, 1987. Vol. 32. No. 2. 353—354. p. Sep. 896. RAUSCHER Ádám: Electrochemical polarization studies o n t h e nature and breakdown of the passive films o n iron and stainless steel. = A c t a Univ. Lodziensis. Folia Chimica, 1 9 8 7 . 7 . 6 5 - 8 3 . p. Sep. 897. RAŰSCHER Ádám - Lukács Z.: Effect of hydrogen sulphide on the corrosion behaviour of titanium. Einfluss von Schwefelwasserstoff auf das Korrosionsverhalten von Titan. = Werkst. Korros. 1987. 38. 326 - 329. p. Sep. 898. Rockenbauer A. - Győr M. - SZABÓ-PLANKA Terézia: Electron spin resonance detection of Jahn-Teller effect induced phase transition with thermal hysteresis in the copper(II) doped zinc(II)-bis-histidine systems: Free and hindered rotation of histidine molecules in solid lattice. = J. Chem. Phys. 1987. Vol. 86. No. 2. 9 7 6 - 9 7 9 . p. Sep. 899. SZIROVICZA Lajos — Woog, Judit: Pyrolysis of pentanes in the absence and in the presence of CCI4. 1. Overall kinetics. = Acta Chim. Hung. 1987. Vol. 124, No. 4. 6 3 7 - 6 4 7 . p. 900. S z ű c s Á r p á d - NÓVÁK Mihály: Photoelectrochemical p h e n o m e n a under electropolishing. = 13. International Conference on Photochemistry. Budapest, Aug. 9 - 1 4 , 1 9 8 7 . Abstracts. Vol. 2. [Bp. 1987.] 7 0 3 - 7 0 4 . p. 901. VlSY Csaba: Az elektrokémiai klórfejlődés és cikloolefinek halogénezése platinaelektródon nitrometán oldatban. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1987.] 130, 50 p. ** 902. VlSY Csaba — NovÁK Mihály: Application of the convolution potential sweep voltammetric method to the chlorine evolution reaction in nitromethane. = J. Electroanal. Chem. 1 9 8 7 . 2 2 1 . 6 1 - 6 8 . p. Sep. 903. VlSY Csaba — NovÁK Mihály: The electrochemical bromination of c-hexene on a Pt electrode in nitromethane solution. = Electrochim. Acta, 1987. Vol. 32. No. 1 2 . 1 7 5 7 - 1 7 5 9 . p. Sep. 904. VlSY Csaba - NovÁK Mihály: Study of chlorine evolution on the electrode in nitromethane solution. = Acta Univ. Lodziensis. Folia Chimica, 1987. 7. 5 7 - 6 3 . p. Sep.

280


KOLLOIDKÉMIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF COLLOID CHEMISTRY 905. BALÁZS János - Erős István - Péter Ildikó: Összetett emulziók stabilitási és reológiai tulajdonságai. Rheologische- und Stabilitátseigenschaften von zusammeng'esetzten Emulsionen. = 21. Kolorisztikai Szimpózium, Siófok, 1987. szept. 2 8 - 3 0 . Előadás összefoglalók. [Bp. 1987.] 12 p., 53. p. 906. BALÁZS János - Erős I. - Tacsi M. - Péter I.: Production and stability of drugcontaining multiple phase emulsions. = 1. Nemzetközi Kozmetikai és Háztartásvegyipari Kongreszus. - 1. International Congress on Cosmetics and Household Chemicals. Budapest, 1987. okt. 1 4 - 1 6 . Abstracts. Bp. 1987.106. p. 907. Erős I. - BALÁZS János - Musztafa Sz,: Rheological examination of multiple phase emulsions and emulsion creams stabilized with solid emulsifying agents. = 1. Nemzetközi Kozmetikai és Háztartásvegyipari Kongresszus. - 1. International Congress o n Cosmetics and Household Chemicals. Budapest, 1987. okt. 1 4 - 1 6 . Abstracts. Bp. 1987.104. p. 908. DÉKÁNY Imre - ÁBRAHÁM Imre - Nagy Lajos György - László Krisztina: Enthalpy of displacement of binary liquid mixtures on solid surfaces. Part 3. Determination of the adsorption capacity from calorimetric and adsorption data. = Colloids Surf. 1987.23. 5 7 - 6 8 . p. Sep. 909. DÉKÁNY Imre - KIRÁLY Zoltán - ÁBRAHÁM Imre - Nagy Lajos György László Krisztina: Binér elegyek adszorpciós cserélődési entalpiája szilárd felületen. 2. Az adszorpciós többletizotermák és entalpiaizotermák kombinációja; új módszer az adszorpciós kapacitás meghatározására. (Adsorption of binary liquid m a t u r e s and enthalpy of displacement on solid surface, 2. Combination of adsorption excess and displacement isotherms; new method for determination of adsorption capacity.) = Magy. Kém. F. 1987.93. évf. 10. sz. 4 2 5 - 4 3 5 . p. 910. DÉKÁNY I m r e — SZÁNTÓ Ferenc: Adsorption of ionic surface active substances on silicate surfaces. = Abh. Akademie der Wiss. der D D R . Abt. Math. Naturwiss. Tech. 1987. No. 1. 219. p. ** 911. DÉKÁNY I m r e - ZSEDNAI Ágnes - László Krisztina - Nagy Lajos György: E n t h a l p y of displacement of binary liquid mixtures on solid surfaces. Part 2. Analysis of S-shaped excess isotherms. = Colloids Surf. 1987.23. 41 - 5 5 . p. Sep. 912. DÉKÁNY Imre - ZSEDNAI Ágnes - Nagy Lajos György - László Krisztina: Biner elegyek adszorpciós cserélődési entalpiája szilárd felületen. 1. Az entalpiaizotermák osztályozása és analízise. (Adsorption of binary liquid mixtures and enthalpy of displacement on solid surface, 1. Classification and analysis of the enthalpy isotherms.) = Magy. Kém. F. 1987. 93. évf. 9. sz. 400 - 412. p. 913. KIRÁLY Zoltán - DÉKÁNY Imre - SZÁNTÓ Ferenc: Korlátozottan elegyedő folyadékpárok adszorpciója szilárd felületen. (Adsorption of partially miscible liquid mixtures on solid surfaces.) = Magy. Kém. L. 1987. 42. évf. 2. sz. 6 4 - 6 8 . p. 914. PATZKÓ Ágnes - SZÁNTÓ Ferenc: Adhesion of quartz particles on glass and properties of their suspensions in the presence of a cationic surfactant. = Colloids Surf. 1987. 2 5 . 1 7 3 - 1 8 2 . p. Sep. 915. SZÁNTÓ Ferenc: A kolloidkémia alapjai. (Szakm. ellenőr.: Kőrös Endréné, VARGA Károly.) Bp. 1987, Gondolat. 337 p.

281


916. SZÁNTÓ Ferenc - VÁRKONYI Bernát - BALÁZS János - SZABÓ József [Antal] - Török Csabáné - Nagy Istvánné - Grega Józsefné - Dombay Zsolt - Tóth László Nagy József: 0,0-dimetil-S(ftálimido-metíl)-ditiofoszfát tartalmú folyékony rovarölő készítmény. Bejelentés: 1979. júl. 27. E A - 1 9 6 . Magyar Népköztársaság 182 728. sz. szabadalom. Megjelent: 1987. [ ] p. ** 917. T O M B Á C Z Etelka: Laboratory manual of colloid chemistry for pharmaceutical students. [Kiad. a] Szegedi Orvostudományi Egyetem. Szeged, 1 9 8 7 . 7 5 p. ** 918. TOMBÁCZ Etelka: Anionos szerves vegyületek kölcsönhatása montmorillonittal. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1987.] 95 p. **

SZILÁRDTEST- ÉS RADIOKÉMIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF SOLID STATE AND RADIOCHEMISTRY 919. BERKÓ András - TARNÓCZI Tibor - SOLYMOSI Frigyes: Interaction of C H 3 O H with K-dosed R h ( l l l ) surfaces at 300 K. = Surface Sci. 1987.189/190. 2 3 8 - 2 4 4 . p. Sep. 920. BERKÓ András - SOLYMOSI Frigyes: Structure and properties of potassium on Pd(100) surface. = Surface Sci. 1987.187.359 - 371. p. Sep. 921. BUGYI László - Kiss János - SOLYMOSI Frigyes: Interaction of N O with potassium and boron contaminated R h surfaces. = J. Vac. Sci. Technol. A. 1987. 5 - / 4 / 8 6 3 - 8 6 4 , p. 922. BUGYI László - SOLYMOSI Frigyes: Interaction of N O with clean and K-dosed R h ( l l l ) surfaces. 1. AES, TDS and work function studies. = Surface Sci. 1987. 1 8 8 . 4 7 5 - 4 8 9 . p. 923. RASKÓ János - SOLYMOSI Frigyes: Surface interaction between H2 and C O j on alumina and silica supported Ni catalysts. /Preliminary note./ = Acta Chim. Hung. 1987. Vol. 124. No. 1.175. p. 924. SOLYMOSI Frigyes: Teljesítmény és támogatás a kutatásban. = Magy. Tud. 1987. Új folyam 32. köt. 12. sz. 945 - 946. p. 925. SOLYMOSI Frigyes BERKÓ András TARNÓCZI Tibor: Ultraviolet photoemission and thermal desorption studies of the chemisorption and decomposition of methanol on potassium-dosed R h ( l l l ) . = J. Chem. Phys. 1987. 87. 6745. p. ** 926. SOLYMOSI Frigyes - BUGYI László: Adsorption and dissociation of C O i on a potassium-promoted R h ( l l l ) surface. = J. Chem. Soc., Faraday Trans. I. 1987. 83. 2 0 1 5 - 2 0 3 3 . p. Sep. 927. SOLYMOSI Frigyes Kiss János KOVÁCS Imre: Adsorption and decomposition of formic acid on clean and potassium-dosed R h ( l l l ) surfaces. = J. Vac. Sci. Technol. A. 1987. 5. / 4 / 1 1 0 8 - 1 1 0 9 . p. 928. SOLYMOSI Frigyes - KISS János - KOVÁCS Imre: Adsorption of HCOOH on R h ( l l l ) and its reaction with preadsorbed oxygen. = Surface Sci. 1987. 192. 4 7 - 6 5 . p. 929. SOLYMOSI Frigyes - PÁSZTOR Mónika: Analysis of the IR-spectral behavior of adsorbed CO formed in H2 + C 0 2 surface interaction over supported rhodium. = J. Catal. 1987.104.312 - 322. p. Sep. 930. TARNÓCZI Tibor: Módosító elemek hatásának vizsgálata az N C O és a metanol viselkedésére R h ( l l l ) felületen modern spektroszkópiai módszerekkel. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1987. [2], 105 lev.

282


SZERVES KÉMIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF ORGANIC CHEMISTRY 931. AGÓCS Pál - CSÁSZÁR József: Preparation and UV spectral studies of 4-(3Bcholesteryloxycarbonyloxy)-benzylidene-4'-acetaminoaniline, = Acta C h i m . H u n g . 1987. Vol. 124. No. 4. 5 4 1 - 5 4 5 . p. 932. BARTÓK Mihály - NOTHEISZ Ferenc - GREGUSNÉ ZSIGMOND Ágnes - Smith, G e r a r d V.: A platina felületi hidrogén-borítottságának hatása az oxa-cikloalkánok hidrogenolízisének szelektivitására. (Effect of partial pressure of hydrogen on the selectivity of hydrogenolysis of oxacycloalkanes on Pt.) = Magy, Kém. F. 1987 93 évf. 9. sz. 4 1 3 - 4 1 6 . p. 933. BARTÓK Mihály - PÁLINKÓ István - MOLNÁR Árpád: Ring-opening of alkylsubstituted cyclopropanes in the presence of hydrogen on copper. — J, Chem. Soc., Chem. Commun. 1987. 9 5 3 - 9 5 4 . p. Sep. 934. BARTÓK Mihály - WNTMANN Gyula - GÖNDÖS György - Smith, Gerard V.: Homogeneous and heterogeneous catalytic asymmetric reactions. 1. Asymmetric hydrogénation of the prochiral C = C bond on a modified Raney Ni catalyst. = J. Org. Chem. 1987. 5 2 . 1 1 3 9 - 1 1 4 1 . p. ** 935. B u c s i I m r e - FELFÖLDI Károly - MOLNÁR Árpád - BARTÓK Mihály - Gáli Gaszton: Dién típusú szexuál attraktánsok szintézise. = Vegyészkonferencia, Debrecen, 1987. júl. 8 - 1 0 . Előadásvázlatok. (Bp.) [1987.] 216. p. 936. B u c s i I m r e - MOLNÁR Árpád - BARTÓK Mihály. Oxovegyületek, diének és gyűrűs éterek szelektív előállítása diolokból X és Y zeolitokon. = Vegyészkonferencia, Debrecen, 1987. júl. 8 - 1 0 . Előadásvázlatok. (Bp.) [1987.] 120. p. 937. B u c s i Imre - MOLNÁR Árpád - BARTÓK Mihály: Selective formation of conjugated dienes from 1,3-diols on zeolites. = Proceedings of the 6. International Symposium, Heterogeneous Catalysis. Sofia, 1 3 - 1 8 July, 1987. Part 2. [Sofia, 1987.] 1 5 8 - 1 6 3 . p . * * 938. Feladatok szerves kémiából. Összeáll. CZOMBOS József, FELFÖLDI Károly, MOLNÁR Árpád. (Lektor: SZABÓ József [Antal].) Szeged, 1987, (JATE Soksz.) 283 p . /József Attila Tudományegyetem [Természettudományi Kar]./ 939. Mattinen, Jorma - Pihlaja, Kalevi - CZOMBOS József - BARTÓK Mihály: Multinuclear and 2D N M R structural study of methyl-substituted 1,3dioxadecalanes. = Tetrahedron, 1987. 4 3 . 2 7 6 1 - 2 7 6 7 . p. ** 940. GERA Lajos - GÖNDÖS György - MOLNÁR Árpád - BARTÓK Mihály: Ûlaktámok hidrogenollzise RNi-en, új módszer 1,3-aminoalkoholok előállítására. = Vegyészkonferencia, Debrecen, 1987. júl. 8 - 1 0 . Előadásvázlatok. (Bp.) [1987.] 218. p. 941. GÖNDÖS György - GERA Lajos - WRITMANN Gyula - Baláspiri Lajos Kovács Kálmán: Synthesis of new prostaglandin-like carboxamides. /Preliminary communication./ = Acta Chim. Hung. 1987. Vol. 124. No. 2 . 1 8 7 - 1 9 0 . p. 942. GÖNDÖS György - McGirr, Larry K. - Orr, James C,: Konjugált szteroid ketonok regio- és sztereoszelektív redukciója. = Vegyészkonferencia, Debrecen, 1987. júl. 8 - 1 0 . Előadásvázlatok. (Bp.) [1987.] 217. p. 943. Pihlaja, Kalevi - Vainiotalo, Pirjo - Bernáth Gábor - GÖNDÖS György GERA Lajos: Electron impact, ammonia and isobutane chemical ionization mass spectra of n-azabicyclo[t.2.0]alkanes (n = 6 - 9 , t = 3 - 6 ) . = Finn. Chem. Lett. 1987.14. No. 1.29 — 35. p . * *

283


944. TROGMAYER-MÁLIK Katalin - HORVÁTH István - BURGER Kálmán GÖNDÖS György - GERA Lajos - BARTÓK Mihály: T h e effects of configuration and ring size on the stability of copper(II) chelates of amino alcohols. = Inorg. Chim. Acta, 1 9 8 7 . 1 3 8 . 1 5 5 - 1 5 8 . p. Sep. 945. HACKLER László - SCHNEIDER Gyula - Sohár Pál: Szteroid-azidoformiátok termikus ciklizációja. = Vegyészkonferencia, Debrecen, 1987. júl. 8 - 1 0 . Előadásvázlatok. (Bp.) [1987.] 219. p. 946. HEGYES Péter - LŐKÖS Magdolna - FÖLDEÁK Sándor: Alkil-nitro-imidazol szililezési- és alkilszililezési vizsgálata, = Vegyészkonferencia, Debrecen, 1987. júl. 8 - 1 0 , Előadásvázlatok. (Bp.) [1987.] 121. p. 947. KATONA Tamás - PÁLINKÓ István: The Z X 81 as an integrator. = Acta Phys. et Chem. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fasc. 1 - 4 . 1 3 1 - 1 4 4 . p. 948. (KAZA Ilona): List of papers published by the department's research workers during 1986. Department of Organic Chemistry, József Attila University, Szeged, /Hungary/.,(Compiled by - - . ) Szeged, 1987.10 p. 949. MOLNÁR Árpád: Basic organic chemistry I. For pharmacists. Revised by Károly FELFÖLDI, István PÁLINKÓ. [Ed. by] JATE, Department of Organic Chemistry. Szeged, 1987.2,77 p. ** 950. MOLNÁR Árpád BARTÓK Mihály: Oxolánok diénekhez vezető dehidratálásának mechanizmusa és sztereokémiája. (Mechanism and stereochemistry of dehydration of oxolanes to dienes.) = Magy. Kém. F. 1987. 93. évf.2. sz. 5 9 - 6 4 . p. 951. MOLNÁR Árpád — BARTÓK Mihály: Studies on the chemistry of diols and cyclic ethers. 52. Mechanism and stereochemistry of dehydration of oxolanes to dienes. = Tetrahedron, 1987. Vol. 4 3 . 1 3 1 - 1 4 1 . p. Sep. 952. NOTHEISZ Ferenc - ZSIGMOND Ágnes: Practical organic chemistry for pharmacists. Revised by Árpád MOLNÁR. [Ed. by] JATE, D e p a r t m e n t of Organic Chemistry. Szeged, 1987. 2,52 p. * * 953. NOTHEISZ Ferenc ZSIGMOND Ágnes BARTÓK Mihály: Oxiránok regioszelektív gyűrűfelnyílása fémkatalizátorokon. = Vegyészkonferencia, Debrecen, 1987. júl. 8 - 1 0 . Előadásvázlatok. (Bp.) [1987,] 215. p. 954. NOTHEISZ Ferenc - G[REGUSNÉ] ZSIGMOND Ágnes - BARTÓK Mihály Smith, Gerard V.: The mechanism of hydrogenolysis and isomerization of oxacycloalkanes on metals. Part 8. New results on the mechanism of hydrogenolysis of oxiranes on platinum and palladium. = J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1.1987.83. 2 3 5 9 - 2 3 6 3 . p . Sep. 955. Smith, Gerard V. - NOTHEISZ Ferenc - Ostgard, Daniel - GREGUSNÉ ZSIGMOND Ágnes - BARTÓK Mihály: Characterization of highly dispersed supported Pd and Pt with the molecular probe ( + )-apopinene. = Proceedings of 3. C h i n a — J a p a n - U S Symposium on Catalysis. Xiamen, China, 7 — 11 August, 1987. 68. p. B —50. ** 956. Smith, Gerard V. - NOTHEISZ Ferenc - Ostgard, Daniel - GREGUS[NÉ ZSIGMOND] Ágnes - BARTÓK Mihály: Determination of active centers on supported Pt and Pd catalysts by titration with CS2 using the hydrogenation of ( + )-apopinene as an indicator reaction. = 10. North American Meeting of the Catalysis Society. San Diego, CA, May 1 7 - 2 2 , 1 9 8 7 . Registration and Program Surface Science, P58. **

284


957. Smith, G e r a r d V. - Ostgard, Daniel - NOTHEISZ Ferenc - G[REGUSNÉ) ZSIGMOND Ágnes - PÁLINKÓ István - BARTÓK Mihály: Carbon disulfide titration of active sites on platinum catalysts, = Proceedings of t h e 6. International Symposium, Heterogeneous Catalysis. Sofia, 13 - 1 8 July, 1987. Part 1. [Sofia, 1987.] 294 - 299. p. ** 958. PETŐFI Sylvia - FÖLDEÁK Sándor: P-trimetilszililmetil-propiofenon, ill. ptrimetílszilil-propiofenon származékok előállítása és vizsgálata. Ve'gyészjconferencia, Debrecen, 1987. júl. 8 - 1 0 . Előadásvázlatok. (Bp.) [1987.] 214. p. 959. SÁRKÁNY János — Asztalos Tibor — Mink János: Evaluation of IR spectra. = 2. Austrian —Hungarian Conference on Recent Development in I n f r a r e d and R a m a n Spectroscopy, Veszprém, 2 2 - 2 4 April, 1987. 3. Circular — Program. [30.] p. ** 960. SÁRKÁNY János — Asztalos Tibor Mink János: Infravörös színképek sávhelyeinek meghatározásáról. ( O n the determination of the band positions of infrared absorption spectra.) = Magy. Kém. F. 1987.93. évf. 9. sz. 3 9 1 - 3 9 6 . p. 961. SÁRKÁNY János - BARTÓK Mihály: I R studies from the aspect of adsorbateinduced surface transitions of Pt/Si02. = Vacuum, 1987.37.195. p. ** 962. SÁRKÁNY János - BARTÓK Mihály: Role of the Pt surface in the interpretation of some I R studies. = Proceedings of the 6. International Symposium, H e t e r o g e n e o u s Catalysis. Sofia, 1 3 - 1 8 July, 1987. Part 1. [Sofia, 1987.] 2 1 1 - 2 1 6 . p.** 963. SÁRKÁNY János - BARTÓK Mihály - Gonzalez, Richard D.: Adsorption of NO on P t / S i 0 2 : an infrared study. = J. Phys. Chem. 1987. 91. 4301 - 4305. p. ** 964. SÁRKÁNY János - Sitkei András - BARTÓK Mihály: The effect of surface carbon on C O adlayer on Pt/Cab-O-Sil. An IR study. = Acta Chim. H u n g . 1987. Vol. 124. No. 3. 419 - 426. p. 965. SCHNEIDER Gyula: Az A- és D-gyűrűben szubsztituált szteroidok szintézise és térszerkezete. Doktori értekezés tézisei. Szeged, 1987.30 p. 966. SCHNEIDER Gyula - HACKLER László - Sohár Pál: New synthesis of steroidal tetrahydrooxazin—2-ones. = Tetrahedron, 1987.43.3987 - 3995, p . ** 967. SCHNEIDER Gyula - HACKLER László - MESKÓ Eszter - WÖLFLING János: A 19-nor-szteroidok módosított előállítása. = Vegyészkonferencia, Debrecen, 1987. júl. 8 - 1 0 . Előadásvázlatok. (Bp.) [1987.] 122. p. 968. SCHNEIDER Gyula - MESKÓ Eszter - Dombi György - Zeigan, Dieter E n g e l h a r d t , G ü n t e r : Steroids. Part 34. Configurational analysis of 3-hydroxy—2methyl — 5a-cholestane derivatives. = J. Chem. Research, (S) 1987. 12—13. p. Sep. 969. SCHNEIDER Gyula — VINCZE Irén: Hidroximetilezett szteroidok és származékaik. = A gyógyszerészeti tudomány aktuális kérdései. 2. köt. Bp. 1987. 8 5 - 1 4 0 . p.** 970. SLROKMÁN Géza - MASTALIR Ágnes - MOLNÁR Á r p á d - BARTÓK Mihály Schay Zoltán — Guczi László: T h e structure and catalytic activity of Pt, Ni a n d Cu intercalated into graphite. = 18. Biennal Conference on Carbon, Worcester, Mass. 1 9 - 2 4 July, 1987. Proceedings and Program. 1 2 7 - 1 2 8 . p, ** 971. SIROKMÁN Géza - MOLNÁR Á r p á d - BARTÓK Mihály: Acetilénkötés szelektív hidrogénezése rézkatalizátoron. = Vegyészkonferencia, Debrecen, 1987. júl. 8 - 1 0 . Előadásvázlatok. (Bp.) [1987.] 123. p.

285


972. SIROKMÁN Géza - MOLNÁR Árpád - BARTÓK Mihály: Hydrogenation of alkenes and alkynes over copper catalysts. /Preliminary note./ = Acta Chim, H u n g . 1987. Vol. 124. No. 1.167. p. 973. SZABÓ József Antal - ZOLTAI Attila - MOTIKA Gábor: Liquid-crystalline cholesteryl sulphones. = Acta Phys. et Chem. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fasc. 1 - 4 . 1 2 5 - 1 2 9 . p. 974. SZABÓ József Antal - ZOLTAI Attila - MOTIKA Gábor: Mesogenic androstane derivatives. = Acta Phys. et Chem. Szeged, 1987. Nova Ser. Tom. 33. Fasc. 1 - 4 . 1 1 9 - 1 2 4 . p. 975. SZABÓ József [Antal] - ZOLTAI Attila: Tioszénsav származékok szintézise és alkalmazása heterociklusos vegyületek szintézisére. = Vegyészkonferencia, Debrecen, 1987. júl. 8 - 1 0 . Előadásvázlatok. (Bp.) [1987.] 211. p. 976. SZABÓ József [Antal] - ZOLTAI Attila: Szteroid-alapú folyadékkristályok szintézise és mezogén tulajdonságaik vizsgálata. = Vegyészkonferencia, Debrecen, 1987. júl. 8 - 1 0 . Előadásvázlatok. (Bp.) [1987.] 124. p. 977. SZÁNTÓ Ferenc - VÁRKONYI Bernát - BALÁZS János - SZABÓ József [Antal] - Török Csabáné — Nagy Istvánné - Grega Józsefné - Dombay Zsolt - Tóth László Nagy József: 0,0-dimetil-S(ftálimido-metil)-diiiofoszfát tartalmú folyékony rovarölő készítmény. Bejelentés: 1979. júl. 27. E A - 1 9 6 , Magyar Népköztársaság. 182 728. sz. szabadalom. Megjelent: 1987. [ ] p. ** 978. SZENDI Zsuzsa - Dombi György - VLNCZE Irén - Akoto, B. E.: Aminoszteroidok előállítása és konfigurációvizsgálata. = Vegyészkonferencia, Debrecen, 1987. júl. 8 - 1 0 . Előadásvázlatok. (Bp.) [1987.] 213. p. 979. VlNCZE Irén - Bakos Tamás - LŐKÖS Magdolna: A „ T R K - 6 2 9 " ú j szintézisei. = Vegyészkonferencia, Debrecen, 1987. júl. 8 - 1 0 . Előadásvázlatok. (Bp.) [1987.] 125. p. 980. VlNCZE Irén - Somlai Csaba - SCHNEIDER Gyula - Dombi György - Kálmán Alajos: 2-(Hydroxymethyl)androstene derivatives. = Liebigs Ann. Chem, 1987. No. 6 . 4 9 9 - 5 0 4 . p. ** 981. WLTTMANN Gyula: Módosított Raney-nikkel katalizálta enantioszelektív hidrogénezések. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1987. [4], 68 lev. 982. WÖLFLING János - SCHNEIDER Gyula: „Front side" szomszédcsoport részvétel a 16-hidroxi-metil —17-hidroxi szteroidok sorában. = Vegyészkonferencia, Debrecen, 1987. júl. 8 - 1 0 . Előadásvázlatok. (Bp.) [1987.] 212. p.

SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF INORGANIC AND ANALYTICAL CHEMISTRY 983. Á c s Gábor - PÉTER Antal: Data on the thermochemistry of azoalkanes. = Int. J. Chem. Kinet. 1987. Vol. 1 9 . 9 2 9 - 9 4 2 . p. Sep. 984. BURGER Kálmán: Capillary Mössbauer spectroscopy (CMS) - a new method for the study of liquids fixed in a suitable carrier. = Spectrochim. Acta, 1987. Vol. 43A. No. 9. 1 1 0 5 - 1 1 1 0 . p. Sep.

286

!

| , ! I


985. BURGER Kálmán: Electrochemical study of the metal ion coordination of bioactive molecules. = 9. International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Szeged, Hungary, September 1 - 5 , 1987. A satellite meeting of the 9. International Biophysics Congress, Jerusalem, Israel, August 2 3 - 2 9 , 1987. Abstract book. [Szeged, 1987.110. p. 986. BURGER Kálmán - VÉBER Margit - SÍPOS Pál - GAI.BÁCS Zoltán HORVÁTH István - Szepesi Gábor - Takácsi Nagy Géza - Siemroth, Jürgen: A vinkrisztin kalcium-, magnézium- és cinkion-koordinációja. (Calcium, magnesium and zinc ion coordination equilibria of vincristine.) = Magy. Kém. F. 1987. 93. évf. 3. sz. 1 1 2 - 1 1 6 . p. 987. M a r t o n A. - Sükösd-Rozlosnik N. - Vértes Attila — Nagy-Czakó I. - BURGER Kálmán: Mössbauer and E P R spectroscopic study of the i r o n - E D T A system. = Inorg. C h i m . Acta, 1987. 1 3 7 . 1 7 3 - 1 7 6 . p. Sep. 988. CSIKKELNÉ SZOLNOKI A n n a - JÁKY Károly: Laboratory manual for pharmacy in analytical chemistry. Kiad. a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem. Szeged, 1987. [ ] p. ** 989. GAIZER Ferenc; Bonyolult komplexegyensúlyok vizes, nemvizes és oldószerelegyekkel készült oldatokban, és értékelésük számítógépi eljárásokkal. Doktori értekezés. Szeged, [1987.] 23 p. + Függ. ** 990. KATONA[NÉ] BALÁZS Judit - Molnár G. - NEMES[NÉ] VETÉSSY Zsuzsanna BURGER Kálmán: Potentiometric study of silver ion co-ordination by azo dyes. = Talanta, 1987. Vol. 34. No. 4. 4 4 9 - 4 5 1 . p. Sep. 991. LABÁDI I m r e - Liptay G. - Horváth A. - Korecz L. - P a p p S. - BURGER Kálmán: Preparation and characterization of iron(II) complexes of ethylene glycol. = J. T h e r m a l Anal. 1987. Vol. 32.1575 - 1 5 8 4 . p. 992. NAGY László - BURGER Kálmán - Kürti Jenő - M. Ali Mostafa - Korecz László — KIRICSI Imre: A vas(III)ion cukortipusú ligandumokkal képzett komplexeiről. (Iron/Ill/ complexes of sugar-type ligands.) = Magy. Kém. F. 1987. 93. évf. 7. sz. 2 8 9 - 2 9 3 . p. 993. NAGY László - Gajda Tamás - BURGER Kálmán - Páli Tibor: A szaharóz különböző oxidációs állapotú mangánnal képzett komplexei. (Saccharose complexes of manganese in different oxidation states.) = Magy. Kém. F. 1987. 93. évf. 5. sz. 1 9 3 - 1 9 9 . p. 994. NAGY László - Gajda T a m á s - Páli Tibor - B U R G E R Kálmán: Electrochemical and spectroscopic studies of manganese complexes formed with sugar type ligands. = Proceedings of the 11. Conference on Coordination Chemistry. Smolenice - Bratislava, 2 - 5 , J u n e 1987. 2 5 9 - 2 6 2 . p. 995. Kürti J. — Mostafa, M. A. - Korecz L. - NAGY László - BURGER Kálmán: Magnetic interaction between iron(III) ions in its complexes of some sugar type ligands, = J, Radioanal. Nucl. Chem., Letters, 1 9 8 7 . 1 1 8 . 1 6 1 4 3 7 - 4 4 8 , p. 996. Shin-ichi Ishiguro NAGY László — Hitoshi Ohtaki: Calorimetric and s p e c t r o p h o t o m e t r y : studies of ternary c o p p e r ( I I ) complexes with bromide ions and 2,2-bipyridyl in N,JV-dimethylformamide. = Bull. Chem. Soc. Japan, 1987. Vol, 6 0 . 2 0 5 3 - 2 0 5 8 . p. 997. Shin-ichi Ishiguro - NAGY László - Hitoshi Ohtaki: A calorimetric study of ternary zinc(II) complexes with chloride ions and 2,2-bipyridyl in N,Ndimethylformamide, = Bull. Chem. Soc. Japan, 1987. Vol. 60. 2 8 6 5 - 2 8 6 9 . p . 998. Shin-ichi Ishiguro - Kazuhiko Ozutsumi - NAGY László - Hitoshi Ohtaki: Calorimetric and spectrophotometric studies of bromo complexes of c o p p e r ( I I ) in Ayv-dimethylformamide. = Bull. Chem. Soc. Japan, 1987. Vol. 60, 1691 - 1 6 9 8 . p.

287


999.

1000.

1001.

1002.

1003.

1004.

1005.

1006.

1007.

1008.

1009.

288

NEMESJNE] VETESSY Zsuzsanna - BURGER Kálmán - Vértes Attila Afanasov, M. I. - Mehner, H.: Two novel antimony chalcogenide compounds and their Mössbauer investigation. = Inorg. Chim. Acta, 1987. 1 3 2 . 1 4 9 - 1 5 1 . p. PÉTER Antal - BURGER Kálmán - Szepesi Gábor - Baláspiri Lajos: Koordinációs kémiai kölcsönhatások szerepe a polipeptidek folyadékkromatográfiás elválasztásában. 1. Az inzulin és dezamidoinzulin elválasztása. (Effects of coordination phenomena in the H P L C separation of polypeptides, 1. Separation of insulin and desamidoinsulin.) = Magy. Kém. F. 1987.93. évf. 8. sz. 3 5 5 - 3 6 0 . p. PÉTER Antal - SÍPOS Pál - VEBER Margit - BURGER Kálmán - Szepesi Gábor: Koordinációs kémiai kölcsönhatások szerepe a polipeptidek folyadékkromatográfiás elválasztásában. 2. Az inzulin és a proinzulin elválasztása. (Effects of coordination phenomena in the H P L C separation of polypeptides, 2. Separation of insulin and proinsulin.) = Magy. Kém, F. 1987. 93. évf. 10. sz, 4 4 0 - 4 4 5 . p. PETER Antal - Szepesi Gábor - Baláspiri Lajos - BURGER Kálmán: Coordinative interactions in the separation of insulin and its derivatives by highperformance liquid chromatography. = J. Chromat. 1987. 408. 4 3 - 5 2 . p. Sep. SÍPOS Pál - Kardos Zs. - VlÍBER Margit - BURGER Kálmán: Potentiometric study of the calcium ion coordination of human blood plasma preparations. = Bioelectroanalysis. [Vol.] 1. 1. Symposium held at Mátrafüred, Hungary, 6 — 8 October, 1986. Bp. 1987. 3 6 5 - 3 7 3 . p. SLPOS[NÉ] NAGY Gabriella HORVXTH István BURGER Kálmán: Temperature-dependence of ion-pair formation of simple thiocyanate salts in liquid ammonia. = Inorg. Chim. Acta, 1987.130. 75 — 78. p. Sep. TROGMAYER-MÁLIK Katalin - HORVÁTH István - BURGER Kálmán GÖNDÖS György GERA Lajos BARTÓK Mihály: T h e effects of configuration and ring size on the stability of c o p p e r ( I l ) chelates of amino alcohols. - Inorg. Chim. Acta, 1 9 8 7 . 1 3 8 . 1 5 5 - 1 5 8 . p. Sep. VlÍBER Margit - Hermecz István — BURGER Kálmán: Factors determining the basicities of donor atoms in pyrido-[l,2-ű]pyrimidine derivatives. = Proceedings of the 11. Conference on Coordination Chemistry. Smolenice — Bratislava, 2 - 5 , J u n e 1987. 453 - 456. p. , VÉBER Margit - KATONA[NE] BALÁZS Judit - BURGER Kálmán - Kálóy K. — Hermecz István - Mészáros Zoltán: Zinc and silver ion coordination by pyridof 1,2-0!jpyrimidine derivatives. = Inorg. Chim. Acta, 1987, 135. 61 - 6 6 . p. Sep. VEBER Margit - TROGMAYER-MÁLIK Katalin - HORVÁTH István - BURGER Kálmán: Polarographic study of the zinc ion coordination of biologically active ligands. = Bioelectroanalysis. [Vol.] 1. 1. Symposium held at M á t r a f ü r e d , Hungary, 6 - 8 October, 1986. Bp. 1987.421 - 430. p. VERES Sándor - Strurcz Edit: A mátrixhatás vizsgálata cukortipusú komplexek fémiontartalmának atomabszorpciós meghatározásánál. (Studies on matrix effects in the determination of the metal content of sugar complexes by atomic absorption spectrometry.) = Magy. Kém. F. 1987.93. évf. 5. sz. 1 9 9 - 2 0 4 . p.


MA TEMA TIKUS TANSZÉKCSOPORT GROUP OF DEPARTMENTS OF MA THEMA TICS ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET TANSZÉK DEPARTMENT OF ALGEBRA AND NUMBER T H E O R Y 1010. NAGY József: A rendszerezési képesség kialakulása. Gondolkodási müveletek. (Bírálták: Balogh Tibor, CSÁKÁNY Béla, . . . ) Bp. 1987, Akadémiai K. 180 p. /Közoktatási Kutatások./ 1011. CzÉDLI Gábor: H o r n sentences in submodule lattices. = Acta Sci. M a t h . Szeged, 1987. T o m . 51. Fasc. 1 - 2 . 1 7 - 3 3 . p. 1012. CzÉDLI Gábor - Hutchinson, George: A n irregular H o r n sentence in submodule lattices. = A c t a Sci. M a t h . Szeged, 1987. T o m . 51. Fasc. 1 - 2 . 3 5 - 3 8 . p. 1013. KLUKOVITS Lajos: Azonosságok vizsgálata strukturális és függetlenségi szempontból. Kandidátusi értekezés. Szeged, [1987.] 104 p. ** 1014. LENGVÁRSZKY Zsolt: A fixpont tulajdonság egy általánosítása. Egyetemi doktori értekezés. [Szeged], 1987. 78 lev. 1015. SZABÓ László: Triply transitive algebras. = Acta Sci. Math. Szeged, 1987. T o m . 51. Fasc. 1 - 2 . 2 2 1 - 2 2 7 . p. 1016. SZÉKELY Zoltán: A fast Fourier transformation algorithm for cellular processor. = Proceedings of Conference Parcella '86. A m s t e r d a m , 1 9 8 7 . 1 3 0 - 1 3 7 . p. ** 1017. ALMÁSI József - KOVÁCS István - MEDVEY Mátyás - SIMON E n d r e SZÉKELY Zoltán: O n t h e implementation of the CELLAS 2.1 system. = Proceedings of Conference PARCELLA '86. A m s t e r d a m , 1987. 8 3 - 8 9 . p. ** 1018. B. SZENDREI Mária: A generalization of McAlister's /"-theorem f o r £ - u n i t a r y regular semigroups. = Acta Sci. Math. Szeged, 1987. T o m . 51. Fasc. 1—2. 2 2 9 - 2 4 9 . p. 1019. B. SZENDREI Mária: E-unitary regular semigroups. = Proc. Roy. Soc. Edinburgh, 1987. 106A 8 9 - 1 0 2 . p. **

ANALÍZIS TANSZÉK DEPARTMENT O F ANALYSIS 1020.

M a t e m a t i k a feladatgyűjtemény. A középiskolák tanulói számára. 2. [köt.] (Szerk. Bedő László.) [írták]: Bartha Gábor, . . . DURÓ Lajosné, . . . Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 487 p. 1021. HATVANI László: Lyapunov's direct method for n o n a u t o n o m o u s functional differential equations. = Abstracts of invited lectures and short communications of the 11. International C o n f e r e n c e on Nonlinear Oscillations. Budapest, August 1 7 - 2 3 , 1 9 8 7 . B p . 1987. 1 2 7 . p .

1022.

HATVANI László: On location of positive limit sets of solutions of nonautonomous systems. = Differential equations: qualitative theory. Vol. 1. Amsterdam Oxford New York, [1987.] 4 1 3 - 4 2 8 . p. /Colloquia M a t h e m a t i c a Societatis J á n o s Bolyai. 47./

289


1023.

HATVANI László: O n the stability theory for nonautonomous functional differential equations. = Proceedings of the 11. International Conference on Nonlinear Oscillations. Budapest, August 1 7 - 2 3 , 1 9 8 7 . Bp. 1987. 4 1 3 - 4 1 5 . p. 1024. HATVANI László: Yurii Alekseevich Mitropolskii founder of ICNO. = Proceedings of the 11. International Conference on Nonlinear Oscillations. Budapest, August 1 7 - 2 3 , 1 9 8 7 . Bp. 1 9 8 7 . 1 4 - 1 7 . p. 1025. Differential equations: qualitative theory. Ed. B[éla] SZ[ŐKEFALVI]-NAGY, L[ászló] HATVANI. Vol. 1 - 2 . Amsterdam - Oxford ~ New York, [1987.] North Holland. 1172 p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 47./ 1026. KÉRCHY László; Contractions weakly similar to unitaries. 2. = Acta Sci. Math. Szeged, 1987. Tom. 51. Fasc. 3 - 4 . 4 7 5 - 4 8 9 . p. 1027 KÉRCHY László: Invariant subspaces of Cj-contractions with non-reductive unitary extensions. = Bull. London Math. Soc. 1 9 8 7 . 1 9 . 1 6 1 - 1 6 6 . p. ** 1028. KÉRCHY László: O n the residual parts of completely non-unitary contractions. = Acta Math. Hung. 1987. Vol. 50. No. 1 - 2.127 - 1 4 5 . p. 1029. KRISZTIN Tibor: O n the convergence of the solutions of a nonlinear integro"" "cirfferential equation. = Differential equations: qualitative theory. Vol. 2. Amsterdam Oxford New York, [1987.] 5 9 7 - 6 1 4 . p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 47./ 1030. KRISZTIN Tibor: Uniform asymptotic stability for Volterra integro-diffcrential equations. = Abstracts of invited lectures and short communications of the 11, International Conference on Nonlinear Oscillations. Budapest, August 1 7 - 2 3 , 1987. Bp. 1987.178. p. 1031. KRISZTIN Tibor: Uniform asymptotic stability of a linear integrodifferential equation, = Proceedings of the 11. International Conference on Nonlinear Oscillations. Budapest, August 1 7 - 2 3 , 1 9 8 7 . Bp. 1987. 4 3 2 - 4 3 5 . p. 1032. PINTÉR Lajos: Analízis. 1. (köt.) A gimnázium speciális matematika osztályai számára. (Bírálta: Kőváry Károly, TANDORI Károly.) Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 318 p. 1033. MÓRICZ Ferenc - SZALAY István: Approximation by mixed arithmetic means of double orthogonal series. = A(lfred) Haar Memorial Conference. (August 1 1 - 1 7 , 1985 in Budapest.) Vol. 2. Amsterdam - Oxford - New York, [1987.] 6 2 9 - 6 4 0 . p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 49./ 1034. TERJÉKI József: On the stability of a Volterra equation of convolution type. = Proceedings of the 11. International Conference on Nonlinear Oscillations. Budapest, August 1 7 - 2 3 , 1 9 8 7 . Bp. 1987. 4 9 5 - 4 9 7 . p. 1035. TERJÉKI József: Stability of Volterra equation of convolution type. = Abstracts of invited lectures and short communications of the 11. International Conference on Nonlinear Oscillations. Budapest, August 1 7 - 2 3 , 1 9 8 7 . Bp. 1987.372. p. 1036. TERJÉKI József: Stability equivalence between damped mechanical and gradient systems. = Differential equations: qualitative theory. Vol. 2. Amsterdam — Oxford - New York, [1987.] 1 0 5 9 - 1 0 7 1 . p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 47./ 1037. Haddock, J. R. — TERJÉKI József: Convergence properties of a semigroup on the history space Cy. = Differential equations: qualitative theory. Vol. 1. Amsterdam Oxford New York, [1987.] 3 6 7 - 3 8 1 . p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 47./

290


Késedelmesen megjelent munka: 1038.

KRISZTIN Tibor: Funkcionál differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedéséről. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1986. 13 p.

ANALÍZIS ALKALMAZÁSAI TANSZÉK DEPARTMENT OF APPLICATIONS O F ANALYSIS 1039. 1040. 1041. 1042.

1043. 1044.

1045. 1046.

1047.

1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053.

CSÖRGŐ Sándor: Estimating percentile residual life under random censorship. = Contributions to stochastics. Heidelberg, 1987. 1 9 - 2 7 . p. * * CSÖRGŐ Sándor: Testing for stability. = Goodness-of-fit. ( C o l l o q u i u m . . . in Debrecen, June 2 5 - 2 9 , 1984.) Amsterdam - Oxford - New York, 11987.] 101 - 1 3 2 . p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 45./ CSÖRGŐ Sándor - Heathcote, C. R.: Testing for symmetry. = Biometrika, 1987. 74. 1 7 7 - 1 8 4 . p. ** CSÖRGŐ Sándor — Mason, David M.: Approximations of weighted empirical processes with applications to extreme, trimmed and self-normalized sums. = Proceedings of the 1. World Congress of the Bernoulli Society, Tashkent, USSR, 1986. Vol. 2. Utrecht, 1987. 8 1 1 - 8 1 9 . p. ** Csörgő Miklós — CSÖRGŐ Sándor: Estimation of percentile residual life. = O p e r . Res. 1987. 35. 5 9 8 - 6 0 6 . p. ** Csörgő Miklós - CSÖRGŐ Sándor - HORVÁTH Lajos: Estimating total time on test transforms and L o r e n z curves under r a n d o m censorship. = Statistics, 1987. 1 8 . 7 7 - 9 7 . p.'"* HEGEDŰS Jenő: Ob aszimptotike zadacs szoprjanenija sz bol'sim pararnetrom. = Proceedings of the 11. International Conference on Nonlinear Oscillations. Budapest, August 1 7 - 2 3 , 1987. Bp. 1987. 2 8 3 - 2 8 6 . p. HEGEDŰS Jenő: On the asymptotic of a conjugacy problem with a large p a r a m e t e r . = Differential equations: qualitative theory. Vol. 1. A m s t e r d a m Oxford — New York, [1987.] 4 4 3 - 4 6 3 . p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 47./ HEGEDŰS Jenő: On the asymptotics of conjugacy problems with a large p a r a m e t e r . = Abstracts of invited lectures and short communications of the 11. International Conference on Nonlinear Oscillations. Budapest, August 17 — 23, 1987. Bp. 1987. 129. p. HORVÁTH Lajos: On the tail behaviour of quantile processes. = Stoch. Processes Appl. 1987. 25. 5 7 - 7 2 . p. ** HORVÁTH Lajos — Csörgő Miklós: Approximation of intermediate quantile processes. = J. Multiv. Anal. 1987. 21. 2 5 0 - 2 6 2 . p. ** HORVÁTH Lajos — Csörgő Miklós: Detecting change in a random sequence. = J. Multiv, Anal. 1987, 2 3 . 1 1 9 - 1 3 0 . p. ** HORVÁTH Lajos — Csörgő Miklós: N o n p a r a m e t r i c tests for the changepoint problem. = J. Statist. Planning Inference, 1987. 47. 1 - 9 . p. HORVÁTH Lajos - Csörgő Miklós - Deheuvels, P.: An approximation for stopped sums with applications in queueing theory. = Adv. Appl. Probab. 1987. 19. 6 7 4 - 6 9 0 . p. ** HORVÁTH Lajos - Csörgő Miklós - Révész Pál: A naive estimator of the tail index of a distribution. = Austral. J. Statist. 1987, 29. 1 6 6 - 1 7 8 . p. **

291


1054. HORVÁTH Lajos - Csörgő Miklós - Révész Pál: Stability and instability of local time of random walk in random environment. = Stoch. Processes Appl. 1987. 2 5 . 1 8 5 - 2 0 2 . p . * * 1055. HORVÁTH Lajos - Csörgő Miklós - Steinebach, J. : Invariance principles for renewal processes. = Ann. Probab. 1 9 8 7 . 1 5 . 1 4 4 1 - 1 4 6 0 . p. ** 1056. HORVÁTH Lajos - Yandell, B. S.: Convergence rates for the bootstrapped product-limit process. = Ann. Statist. 1 9 8 7 . 1 5 . 1 1 5 5 - 1 1 7 3 . p. ** 1057. MÓRICZ Ferenc - TANDORI Károly: Counterexamples in the theory of orthogonal series. = Acta Math. Hung. 1987. Vol. 49. No. 1 - 2 . 2 8 3 - 2 9 0 . p. 1058. A(lfred) Haar Memorial Conference. (August 11 - 1 7 , 1 9 8 5 in Budapest.) Ed. by J[ózsefj Szabados, K[ároly] TANDORI. Vol. 1 - 2 . Amsterdam - Oxford - New York, [1987], North-Holland. 1018 p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 49./ 1059. PINTÉR Lajos: Analízis. 1. (köt.) A gimnázium speciális matematika osztályai számára. (Bírálta: Kőváry Károly, TANDORI Károly.) Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 318 p.

GEOMETRIAI TANSZÉK DEPARTMENT OF GEOMETRY 1060. FEHÉR László: Dynamical 0(4) symmetry in long range monopole-test particle and monopole-monopole interactions. = Proc. Siófok Conference on Nonperturbative methods in quantum field theory. Bp. 1987.15 — 38. p. ** 1061. FEHÉR László: The 0(3,1) symmetry problem of the charge-monopole interaction. = J. Math. Phys. 1987. 28. 234 - 239. p. ** 1062. FEHÉR László - Horváthy P. A.: Dynamical symmetry of monopolé scattering. = Phys. Lett. 1987. B 1 8 3 . 1 8 2 - 1 8 6 . p. ** 1063. KINCSES János: The classification of 3- and 4-HeIly dimensional convex bodies. = Geometriae Dedicata, 1987.22. 2 8 3 - 3 0 1 . p. ** 1064. KINCSES János: How big can the circuits of a bridge of a maximal circuit be? = 7. Hungarian Colloquium on Combinatorics, Finite and Infinite Sets. Eger, July 5 - 1 0 , 1 9 8 7 . Abstracts. [Bp. 1987.] 21. p.

HALMAZELMÉLETI ÉS MATEMATIKAI LOGIKAI TANSZÉK DEPARTMENT OF THEORY OF SETS AND MATHEMATICAL LOGIC 1065.

LEINDLER László: Analízis. Bp. 1987, Tankönyvkiadó. 434 p. /József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar./ 1066. József Attila Tudományegyetem. [Ismertető.] (Kiad. CSÁKÁNY Béla. Szerk. biz. KETSKEMÉTY István, MARÓTI Egon, PÓLAY Elemér, SZENTIRMAI László. Lektorálták LEINDLER László, KOCSONDI András, KEMENES Béla, BODNÁR László.) Szeged, 1987, (Szegedi Ny.) 93 p. Angol, német, francia és orosz nyelvű változatban. 1067. TOTIK Vilmos - Ditzian, Z.: Moduli of smoothness. New York, 1987, Springer Veri. 227 p. /Springer Series of Computational Mathematics./ **

292


TOTIK Vilmos — Máté Attila — Névai Pál: Strong and weak convergence of orthogonal polynomials. = Amer. J. Math. 1987.109. 2 3 9 - 2 8 2 . p. ** 1069. Ditzian, Z . - Lubinsky, D. S. - Nevai, P. - TOTIK Vilmos: Polynomial approximation with exponential weights. = A c t a Math. H u n g . 1987. Vol. 50. No. 1 - 2 . 1 6 5 - 1 7 5 . p. 1070. Nevai, Paul — TOTIK Vilmos: S h a r p NikolskiiÁ inequalities with exponential weights. = Analysis Mathematica, 1987. Tom. 13. Fasc. 4. 261 — 267. p.

1068.

SZÁMÍTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK DEPARTMENT OF ARITHMETIC SCIENCES 1071. 1072. 1073. 1074.

1075.

1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081.

1082. 1083. 1084. 1085.

BARTHA Miklós: A finite axiomatization of flowchart schemes. = Acta Cybernetica, Szeged, 1987. Tom. 8. Fasc. 2 . 2 0 3 - 2 1 7 . p. BARTHA Miklós: An equational axiomatization of systolic systems. = Theor. C o m p u t . Sci. 1987. 55. 2 6 5 - 2 8 9 . p. CsiRIK János - GALAMBOS Gábor: O n the expected behaviour of the NF algorithm for a dual bin-packing problem. = Acta Cybernetica, Szeged, 1987. T o m . 8. Fasc. 1 . 5 - 9 . p. CsiRIK János - Magyar Judit - POLNER Gábor: A computer algorithm to d e t e r m i n e the recognition site of restriction enzymes. = CABIOS Commun. 1987. Vol. 3. N o . 3 . 2 4 5 - 2 4 6 . p . Sep. ÉSIK Zoltán: Completeness results in automata theory. = Conference on A u t o m a t a , Languages a n d Programming Systems held in Salgótarján/Hungary, May 1 9 - 2 2 , 1 9 8 6 . (Bp.) [1987.] 1 1 0 - 1 2 2 . p. ÉSIK Zoltán: L o o p products and loop-free products. = Acta Cybernetica, Szeged, 1987. Tom. 8. Fasc. 1. 4 5 - 4 8 . p. ÉsiK Zoltán: O n h o m o m o r p h i c simulation of automata by a 0 - p r o d u c t s . = P a p e r s on A u t o m a t a Theory, 1987. 9. 91 - 1 1 2 . p. ** ÉSIK Zoltán: O n isomorphic realization of automata with a 0 - p r o d u c t s . = Acta Cybernetica, Szeged, 1987. Tom. 8. Fasc. 2 . 1 1 9 - 1 2 7 . p. ÉSIK Zoltán - GÉCSEG Ferenc: O n a representation of tree automata. = T h e o r . C o m p u t . Sci. 1987. 53. 2 4 3 - 2 5 5 . p. Seg. ÉSIK Zoltán - VIRÁGH János: A note on A 0 -products of aperiodic automata. = Acta Cybernetica, Szeged, 1987. T o m . 8. Fasc. 1 . 4 1 - 4 3 . p . Dömösi Pál - ÉSIK Zoltán: On a representation of finite groups in directed graphs with an application to automata theory. = 2. International Colloquium o n G r o u p Theory, 1 7 - 2 1 August, 1987, Debrecen. Abstracts. [Debrecen], 1987. 21-22. p . " GÉCSEG Ferenc - IMREH Balázs: A comparison of «¡-products and i^-products. = F o u n d . Control. E n g r g . 1 9 8 7 . 1 2 . 1 - 9 . p. ** GÉCSEG Ferenc - IMREH Balázs: O n «¡-products of tree automata. = Acta Cybernetica, Szeged, 1987. Tom. 8. Fasc. 2 . 1 3 5 - 1 4 1 . p. GÉCSEG Ferenc - IMREH Balázs: On metric equivalence of vj-products. = Acta Cybernetica, Szeged, 1987. Tom. 8. Fasc. 2 . 1 2 9 - 1 3 4 . p. HORVÁTH Gyula - IMREH Balázs: O n p r o d u c t of tree automata. = Conference on Automata, Languages and Programming Systems held in Salgótarján/Hungary, M a y 19 - 22,1986. (Bp.), [1987.] 1 2 9 - 136. p.

293


1086. 1087.

1088. 1089.

1090.

1091.

1092. 1093.

1094. 1095. 1096. 1097.

MÓRICZ Ferenc: Approximation theorems for double orthogonal series. II, - J, Approx. Theory, 1987. 51. 3 7 2 - 3 8 2 . p. Sep. MÓRICZ Ferenc: O n the summability of double orthogonal series by Cesaro means of first o r d e r . /Russian./ = Theory of approximation of functions. Proc. Conf. Kiev, 1983. Moscow, 1987. 2 9 9 - 3 0 2 . p. ** MÓRICZ Ferenc: Strong approximation by rectangular partial sums of double orthogonal series. = Analysis Mathematica, 1987. Tom. 13. Fasc. 4. 3 0 7 - 3 1 9 . p. MÓRICZ Ferenc: Strong limit theorems for blockwise m - d e p e n d e n t and blockwise quasi-orthogonal sequences of random variables. = Proc. Amer. M a t h . Soc. 1 9 8 7 . 1 0 1 . 7 0 9 - 7 1 5 . p. Sep. M Ó R I C Z Ferenc - Rhoades, B. E.: Approximation by Nörlund means of double Fourier series for Lipschitz functions. = J. Approx. Theory, 1987. 50. 341 - 3 5 8 . p. Sep. MÓRICZ Ferenc - Rhoades, B. E.: Approximation by Nörlund means of double Fourier series to continuous functions in two variables. = Constr. Approx. 1987. 3. 2 8 1 - 2 9 6 . p. ** MÓRICZ Ferenc - Rhoades, B. E.: Approximation to continuous functions by triangular double summability methods. = Analysis, 1987. 7.113—127. p. Sep. MÓRICZ Ferenc - SZALAY István: Approximation by mixed arithmetic means of double orthogonal series. = A(lfred) Haar Memorial Conference. (August 11 - 1 7 , 1985 in Budapest.) Vol. 2. Amsterdam - Oxford - New York, [1987.] 629 — 640. p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 49./ MÓRICZ Ferenc - TANDORI Károly: Counterexamples in the theory of orthogonal series. = Act? Math. Hung. 1987. Vol. 49. No. 1 - 2 . 2 8 3 - 2 9 0 . p. M Ó R I C Z Ferenc — Xianliang, Shi: Approximation to continuous functions by Cesaro means of double Fourier series and conjugate series, = J. Approx. Theory, 198J. 49. 3 4 6 - 3 7 7 . p. ** SZENDREI Ágnes: Idempotent algebras with restrictions on subalgebras. = Acta Sci. Math. Szeged, 1987. T o m . 51. Fasc. 1 - 2 . 2 5 1 - 2 6 8 . p. SZENDREI Ágnes: Locally para-primal algebras. = Contributions to general algebra. [Vol.] 5. Proceedings of the Salzburg Conference, Mai 2 9 - J u n e 1, 1986. Wien, 1987. 3 6 7 - 3 9 9 , p. Sep.

Késedelmesen megjelent munkák: 1098. 1099.

CsiRiK János GALAMBOS Gábor: Nemlineáris sorozatok ládapakolási feladatoknál, (Nonlinear sequences for bin-packing.) = Alk. Mat. L. 1986. 12. köt. 3 - 4 . sz. 2 9 5 - 3 0 7 . p. ÉSIK Zoltán - G É c S E G Ferenc: O n a 0 -products and a->-products. = Theor. Comput. Sci. 1986. 4 8 . 1 - 8 . p. Sep.

MTA AUTOMATAELMELETI KUTATÓCSOPORT AUTOMATA THEORY RESEARCH G R O U P 1100. ALMÁsi József - KOVA'CS István - MEDVEY Mátyás - SIMON E n d r e SZÉKELY Zoltán: O n the implementation of the CELLAS 2.1 system, = Proceedings of Conference P A R C E L L A '86. Amsterdam, 1987. 8 3 - 8 9 . p. **

294


1101. 1102. 1103.

1104. 1105.

1106. 1107.

1108.

1109. 1110.

1111. 1112.

1113. 1114. 1115. 1116. 1117.

FÜLÖP Zoltán — VÁGVÖLGYI Sándor: Results on compositions of deterministic root-to-frontier tree transformations. = Acta Cybernetica, Szeged, 1987. Tom. 8. Fasc. 1 . 4 9 - 6 1 . p. GYIMÓTHY Tibor - TOCZK.I János: Syntactic pattern recognition in the H L P / P A S system. = A c t a Cybernetica, Szeged, 1987. Tom. 8. Fasc. 1. 79 - 88. p. KATONA E n d r e : Assembly-level p r o g r a m m i n g of cellular processors. = PARCELLA '86. Proceedings of the 3. International Workshop on Parallel Processing by Cellular Automata and Arrays. Berlin, September, 1986. A m s t e r d a m , 1 9 8 7 . 9 4 - 1 0 0 . p. ** K Ö L E S 'Péter: Image processing algorithms on a traditional components based cellprocessor. = Proceedings of the Conference C A I P '87. Wismar, Sept. 1987. Berlin, 1987. 1 0 1 - 1 0 6 . p. ** KÖLES Péter: Picture processing on different types of cellular processors. = P A R C E L L A '86. Proceedings of the 3. International Workshop o n P a r a l l e l Processing by Cellular Automata and Arrays. Berlin, September, 1986. A m s t e r d a m , 1 9 8 7 . 1 1 4 - 1 2 1 . p. ** LEGENDI Tamás: Supercomputing. — Cellprocessing. = A u t o m a t e d Reasoning in Chemistry, A R C H [19]87, Budapest, 2 7 - 2 9 May. Abstracts. [62.] p. P A R C E L L A '86. Proceedings of the 3. International Workshop on Parallel Processing by Cellular A u t o m a t a and Arrays. Berlin, September, 1986. Eds. Tamás L E G E N D I , D. Parkinson, R. Vollmar, G . Wolf. Amsterdam, 1987. North Holland. [ ] p. ** PÁVÖ Imre: About the unique solvability of a nullator norator pairs network. = 32. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Ilmenau / D D R / , 2 6 - 3 0 . 10. 1987. Kurzfassungen der Posterbeitráge. AP1-AP6. Ilmenau, 1987. 33. p. ** SIMON Endre: Program specification using attribute grammar. = Conference on A u t o m a t a Languages and Programming Systems held in Salgótarján/Hungary, May 1 9 - 2 2 , 1 9 8 6 . (Bp.) [1987.] 216 - 230. p. SZŐKEFALVI-NAGY Béla: Alfred H a a r / 1 8 8 5 - 1 9 3 3 / invariant measure of mathematical excellence. = A ( l f r e d ) H a a r Memorial Conference. (August 1 1 - 1 7 , 1985 in Budapest.) Vol. 1. A m s t e r d a m - Oxford - New York, [1987.) 17 - 24. p. /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 49,/ Differential equations: qualitative theory. Ed. B[éla| SZ[ŐKEFALVI]-NAGY, L[ászló] HATVANI. Vol. 1 - 2 . A m s t e r d a m - Oxford - New York, [1987.] North Holland. 1172 p . /Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai. 47./ TOCZKI János - SIMON E n d r e - Garai T. - K o c s i s Ferenc - GYIMÓTHY Tibor: Automatic compiler generation. = Conference on Automata, Languages and Programming Systems held in Salgótarján/Hungarv, May 1 9 - 2 2 , 1986. (Bp.), [1987.] 2 8 9 - 2 9 7 . p. Babai L. - TÚRÁN György: On the complexity of defining a relation on a finite graph. = Z. Math. Logik u. G r u n d l a g . Math. 1987. 33. 2 7 7 - 2 8 8 . p. ** Buss, S. R . — TÚRÁN György: Resolution proofs of generalized pigeonhole principles. = Theor. C o m p u t . Sci. 1987. 8. p. ** Cook, W . - Coullard, C. R. - TÚRÁN György: O n the complexity of cutting plane proofs. = Discr. Appl. Math. 1987.18. 2 5 - 3 8 . p. ** Hajnal A. - Maass, W . - TÚRÁN György: O n the communication complexity of graph properties. = Symposium on Theory of Computing. 1987. 10. p. ** Hajnal A, - Maass, W. - Pudlák P. - Szegedy M. - TÚRÁN György: Threshold circuits of bounded depth. = Foundations of Computer Science. 1987.99-110. p.**

295


1118.

V Á G V Ö L G Y I Sándor: Felszálló fatranszformációk kompozíciói. Egyetemi doktori értekezés. Szeged, 1 9 8 7 . 1 1 4 lev. 1119. VÁGVÖLGYI Sándor FÜLÖP Zoltán: An infinite hierarchy of tree transformations in the class NDR. » Acta Cybernetica, Szeged, 1987. Tom. 8. Fasc. 2 . 1 5 3 - 1 6 8 . p.

MTA MATEMATIKAI KUTATÓ INTÉZET MATHEMATICAL RESEARCH INSTITUTE 1120. PöLLÁK György: Sain Márton: Nincs királyi út. Matematikatörténet. [Ism.| = Magy. Tud. 1987. Új folyam 32. köt. 7 - 8 . sz. 6 5 7 - 6 5 8 . p.

296


XXIII.

SZERZŐI NÉVMUTATÓ ABONYINÉ PALOTÁS J o l á n 829, 83Ü, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 848 ÁBRAHÁM I m r e 908, 909 ÁCS G á b o r 983 AGÓCS Pál 931 ÁGOSTON G y ö r g y 203, 2 0 4 , 2 0 5 , 218, 224, 234 ALBERT S á n d o r 538, 539, 549 ALMÁSI József 1100 ALMÁSI T i b o r 429, 430, 431, 432 AMBRUS M a r g i t lásd HUNY A P é t e r n é ANDERLE Á d á m 451, 452, 453, 454, 455, 456, 466 ANDRÁSSY A d é l 27 A N D Ó M i h á l y 849 ANTALFFY György 116,117,118,119, 120 A S Z T A L O S B é l a 6 1 9 , 6 2 0 , 621, 6 2 2 , 623, 629 BAGI István 700, 701, 702 BAKONYI G é z a 83, 87 BAKONYINÉ FICZKÓ Ildikó 87 BALÁZS J u d i t lásd KATONÁNÉ BALÁZS J u d i t BALI Katalin 750 BALOGH E l e m é r 144,145 BALÁZS J á n o s 905, 906, 907, 916 BALÁZS József 196 BALÁZS L. G á b o r 568 BALÁZS Mihály 304 BÁN Miklós 875, 876, 877, 878 BÁRÁNY Ilona

BÁRÁNYI Attila 731, 735 BARTHA F e r e n c 744 BARTHA Miklós 1071,1072 BARTÓK Mihály 932, 933, 934, 935, 936, 9 3 7 , 9 3 9 , 940, 944, 950, 951, 953, 954, 955, 956, 9 5 7 , 9 6 1 , 962, 963, 9 6 4 , 9 7 0 , 971, 972 BELÉNYI Gyula 40, 41 BENEDECZKY István 585, 586, 587, 588, 590, 601 BENEDICT Mihály 742 BÉRCZI I m r e 168 BERGER F e r e n c 872 BERKÓ A n d r á s 919, 920, 925 BERNÁTH Á r p á d 490, 491, 492, 493, 494, 495 BESENYEI Lajos 169 BIBOK Károly 569 BICSKEI D e z s ő n é 253 N. BIZONY M á r i a 882 BOA J á n o s 892, 893 BOBVOS Pál 150 BODNÁR László 164,164, 1 6 6 , 1 6 7 BODROGKÖZY György 703 BOGÁR F e r e n c 744 BOLLOBÁS E n i k ő 515, 516, 517,518, 519,520 BOR Zsolt 751, 752, 753, 754, 771, 772, 781, 782, 783, 785 BORSOS M á r t a 87 BUCSI I m r e 935, 936, 937 BUGYI László 921, 9 2 2 , 9 2 6 BÜKY László 254, 2 5 6 , 2 5 6 , 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 2 6 5

lásd KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona

297


BURGER Kálmán 984, 985, 986, 987, 990,991, 992, 993, 994, 995, 999, 1000,1001,1002, 1003, 1004, 1005, 1006,1007,1008 BURJÁN Mónika 111, 112 BÓDIS Klára 514, 535 CSAPÓ Benő 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 CSATÁRI Bálint 838, 839, 840, 841, 842, 843 CSATÁRI Dániel 468, 469, 472 CSEJTEI D e z s ő 1 , 2 CSÉKA Ervin 133,137 CSENDES T i b o r 75 CSERHÁTI Á g o t a 1 3 4 , 1 4 0 , 1 4 1 CSETRI Lajos 305, 306,307 CSIKKELNÉ SZOLNOKI A n n a 988 CsiRlK J á n o s 1073,1074,1098 CSIRIKNÉ CZACIIESZ Erzsébet 212, 213, 214 CSÖRGŐ Sándor 1039,1040,1041,1042, 1043,1044 CSÁKÁNY Béla 1010 CSÁSZÁR József 879, 880, 881, 882, 883, 884 CSŰRI Károly 496, 497 CZACHESZ Erzsébet lásd CSIRIKNÉ CZACIIESZ Erzsébet CZAGÁNY László 2 8 , 2 9 CZÉDLI G á b o r 1011,1012 CZOMBOS József 938, 939 CZUCZ O t t ó 151,152 CZÚTH Béla 393 DALLMANN Géza 657,658, 6 5 9 , 6 6 7 DALLMANN Klára 616 DÁNI Sándor 127 DARÓCZY Bálint 73,74, 75 DÉKÁNY I m r e 908, 909,910, 911, 912, 913 DEÁK Á g n e s 470 DIAMANT T i b o r 69 DOMBI József 755 DORGAI László 6 6 0 , 6 6 8 DURÓ Lajos 2 3 8 , 2 3 9 , 2 5 2

298

DURÓ Lajosné 1020 ÉGETŐ E m e s e 30, 35 ERDÉLYI Lajos 7 3 2 , 7 3 4 ESIK Z o l t á n 1075, 1076, 1077,1078, 1079,1080, 1081,1099 FÁBIÁN György 42, 43, 44, 45 FÁBIÁN Zsuzsanna 560, 561, 562, 563, 564, 565 FABINY Tibor 521, 522, 523, 524, 525 FÁBRICZ Károly 570, 571, 572, 573 FARKAS Éva 756, 757 FARKAS Gyula 632, 633, 634, 635, 636, 637,638, 639, 640, 641, 642, 643, 654 FARKAS Ildikó 540 FARKAS Judit 885 FARKAS Mária 566 FEHÉR László 1060,1061, 1062 FEHÉR O t t ó 734, 735, 738 B. FEJES Katalin 266 FEJES Pál 863, 864, 866, 867, 870, 871, 872, 873 FEKETE Éva 585, 589,590, 601 FELFÖLDI Károly 935, 938, 949 FÉNYES József 823 FENYVESI István 574, 582 FERENCZY Lajos 674, 675, 676, 677, 678, 679, 681, 682, 683 FERINCZ István 575 FICZKÓ Ildikó lásd BAKONYINÉ FICZKÓ Ildikó FISCHER F e r e n c 4 5 7 , 4 5 8 FODOR István 394, 395, 396,397, 408 FORGÁCS T a m á s 267 FÖLDEÁK Sándor 946, 958 FÖLDVÁRINÉ KOCSIS L u c a 4 5 , 4 6 , 4 7 , 48,59 FRIED István 341,342, 343, 344, 345, 3 4 6 , 3 4 7 , 3 4 8 , 3 4 9 , 350, 351, 352, 353,354,355, 356, 357, 358, 359, 360, 361,362, 363, 364,365, 366, 367, 3 6 8 , 3 6 9 , 3 7 7 , 378, 379, 380, 381, 382 FÜLÖP Z o l t á n 1101,1119 GAÁL E n d r e 442, 443, 444


GÁBOR Kálmán 64 GÁBOR Kálmánná 84, 87 GÁBRIEL R ó b e r t 588, 591, 592, 593, 601 GAIZER Ferenc 989 GALAMBOS G á b o r 70, 7 1 , 8 1 SZ. GALÁNTAI Erzsébet 392 GALÁNTHA M á r t a 398 GALBÁCS Zoltán 986 GALLÉ László 594, 595, 596, 603 GÁTI László 756, 801 GÉCSEG F e r e n c 1079,1082,1083, 1084, 1099 GERA Lajos 940, 941, 943, 944 GERGELY Jenő 238, 240 GÉVAY Gábor 803 G ö N D ö s György 934, 940,941, 942, 943, 944 GÖRGÉNYI Miklós 886, 887 GREGUSNÉ ZSIGMOND Ágnes 932,952, 953, 954, 955, 956, 957 GREZSA Ferenc 315,316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329,330,331, 332 GUBÁN Gyula 230 G U L Y Á S S á n d o r 704, 705, 706, 707, 708, 729 GYÉMÁNT Iván Károly 743 GYÉMÁNT Ivánné 113 GYIMÓTHY Tibor 1102,1112 GYŐRFFY György 596, 597, 598, 599,

600 HACKLER László 945, 966,967 HAJNÓCZI G á b o r 433 HALASY Katalin 586, 593, 601, 602 HALÁSZ János 863,864,865 HANNUS István 866 HANTOS Zoltán 7 2 , 7 3 , 7 4 , 7 5 , 7 6 HATVANI László 1021,1022,1023, 1024,1025 HEBLING János 758, 759, 771, 772, 783 HEGEDŰS Jenő 1045,1046, 1047 HEGYES Péter 946 HEGYI A n d r á s 471, 472, 473, 474 HELEMBAI Kornélia 241,242

HERNÁDI Klára 863, 864 HESZLER Péter 765 HETÉNYI Magdolna 804, 812,813 HEVESI Imre 750, 760, 769, 770, 777, 778, 800 HILBERT Margit 756 HOFFMANN Zsuzsanna 399, 400 HOFSZANG József 135 HOMOKI NAGY M á r i a 146, 147 H . HORNUNG Erzsébet 597 HORUCZI László 3, 4 HORVÁTH Gyula 1085 HORVÁTH István 1004,1005,1008, 986 HORVÁTH Lajos 1044,1048,1049, 1050, 1051,1052, 1053, 1054, 1055, 1056 HORVÁTH Róbert 197,198,199,200, 201,202 HUNYA Péter 77 HUNYA Péterné 215 ILLA Mihály 333, 334, 335 IMRE Ottó 31 1MREH Balázs 1082, 1083, 1084,1085 JAKAB Éva 189 JAKUCS László 850, 851, 853, 861 JÁKY Károly 988 JANCSKI Olga lásd PENKE Olga JANURIK Tamás 280 JÓZSA Zoltán 65 JUHÁSZ Miklós 709 JUHÁSZNÉ ZVOLENSZKY Anikó 170, 171 KAPOSI Márton 5, 6 KAPUY E d e 744, 745, 746 KARAFIÁTH Judit 541,550, 551 KÁROLY Sándor 298, 299, 300, 301, 303 KATONA E n d r e 1103 KATONA Péter Zoltán 66, 67 KATONA Tamás 445, 446, 447, 947 KATONÁNÉ BALÁZS Judit 1007,990 KAZA Ilona 948 KEDVES Miklós 710,711, 712, 713, 714, 715,716,717, 730 KÉKES SZABÓ Mihály 216

299


KEMENES Béla 172, 1 7 3 , 1 7 4 , 1 7 5 KENESEI István 526, 527, 5 2 8 KÉRCHY László 1 0 2 6 , 1 0 2 7 , 1 0 2 8 KEREKES G á b o r 498, 499, 500, 501, 502 KESERŰ Bálint 308 K E T S K E M É T Y István 756, 7 6 1 , 762, 763, 764, 785 KEVEHÁZI Katalin 85, 86 KEVEI F e r e n c 676, 677 KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona 852, 854, 855, 856, 857,858, 862 KINCSES J á n o s 1063,1064 KLRICSI I m r e 866,867,868, 869, 870, 872 KIRÁLY Z o l t á n 9 0 9 , 9 1 3

Kiss Árpád 815 KISS Barnabás 132 Kiss János 921, 927,928

Kiss Julianna lásd MAKK F e r e n c n é KISS László 886 Kis László Béla 7 5 0 , 7 6 5 , 7 6 6 , 7 6 7 , 7 6 8 , 769, 770, 784 KISS M á r t a lásd MADERNÉ KISS M á r t a KLSSNÉ NÓVÁK Éva 10, 7, 8, 9 KLEBNICZKI József 753,754 KLEMENT Ildikó lásd GÁBOR K á l m á n n é KLUKOVITS Lajos 1013 KLUKOVITS Lajosné 84 KOCSIS F e r e n c 1112 KOCSIS Luca lásd FÖLDVÁRINÉ KOCSIS Luca KOCSONDI A n d r á s 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 5 KOCZISZKY Éva 495, 503, 512 KOKAS Károly 87, 88 KOMLÓSsY Ákos 217,218, 234 KONCZ J á n o s 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,226, 235 KOPPÁNY György 814,815, 816, 817, 818, 819,820, 821, 822 M. KORCHMÁROS Valéria 253,254, 268, 269 KORDÉ Z o l t á n 409, 4 1 0 , 4 2 8

300

KORMÁNYOS A n d r á s 4 9 , 5 9 KÓS P é t e r 870 KOVÁCS G á b o r 754, 771, 772 KOVÁCS Imre 9 2 7 , 9 2 8 KOVÁCS István 1 1 0 0 , 1 2 8 , 1 2 9 , 1 3 0 , 1 3 1 KOVÁCS József 7 7 3 , 7 7 4 KOVÁCS László 82 KÖLES Péter 1104,1105 KÖRMÖCZI László 596, 599, 600, 718, 719,720, 721, 722 KÖRTVÉLYESI T a m á s 888, 889 KÖVÉR Lajos 4 7 5 , 4 7 6 KÖVES Erzsébet 684 KRAJKÓ Erzsébet lásd NAGYNÉ KRAJKÓ E r z s é b e t KRAJKÓ Gyula 844 KRISTÓ Gyula 411, 412,413, 414, 415, 416, 417,418, 4 1 9 , 4 2 0 KRISZTIN Tibor 1 0 2 9 , 1 0 3 0 , 1 0 3 1 , 1 0 3 8 KUBA Attila 78, 7 9 , 8 0 KUCSERA Judit 678, 681 KUKOVECZ György 4 5 9 , 4 6 0 , 4 6 1 , 4 6 2 , 463, 464 KUNSÁGI E l e m é r 225, 226 KÜRTÖSI Katalin 370, 371 LABÁDI Gizella 281 LABÁDI I m r e 991 LACZKÓ G á b o r 604, 605,606, 607,608, 609,614,615 LAGZI István 477,478, 479,480, 481 LALUSKA Pál 127 LASKAY G á b o r 6 1 0 , 6 1 1 LÁSZLÓ J e n ő 890 LEGENDI T a m á s 1106,1107 LEHOCZKI E n d r e 610, 611, 612 LEHOCZKI E n d r é n é 617, 630 LEINDLER László 1065,1066 LENGVÁRSZKY Zsolt 1014 LÉVAY Rozália lásd DURÓ L a j o s n é LÖKÖS M a g d o l n a 946, 979 MADER Béla 8 7 , 8 9 MADERNÉ KISS M á r t a 106 MAJSA József 50 MAKK F e r e n c 434, 435, 436, 437


M A K K Ferencné 114 M A L E C Z K I M á r t a 302 MÁLIK Katalin lásd TROOMAYER-MÁLIK Katalin MANCZINGER László 679, 680 MARCSIK A n t ó n i a 644,645, 646, 647, 655, 656 MARGÓCZI Katalin 723, 727 MARINCS F e r e n c 661 MARINOVICH S a r o l t a 529 MARSI István 871 MARTON M á r i a 115 MARTONYI Éva 542, 543, 544, 552, 553, 554, 555, 556 MARÓTI E g o n 401, 402, 4 0 3 , 4 0 4 , 405, 406, 407 MARÓTI I m r e 723, 725, 727 MARÓTI P é t e r 604, 605, 613, 614, 615 MASTALIR Á g n e s 970 MÁRVÁNY J á n o s 504 MÁTÉ E ö r s 79, 80 M A T K O V I C S Béla 662, 6 6 3 , 664, 6 6 5 , 666, 671, 672 MAYER László 32 MEDVEY Mátyás 1100 MERÉNYI K á l m á n 1 3 6 , 1 3 7 MESKÓ E s z t e r 967, 968 MÉSZÁROS E d i t 282, 285 MÉSZÁROS R e z s ő 845 MEZŐSI G á b o r 853, 859, 860 MICHELLER M a g d o l n a 45, 51, 52, 53 MIHAL1K E r z s é b e t 724 MIKOLA T i b o r 283, 284 MOLNÁR Á d á m 287 MOLNÁR Á r p á d 933, 935, 936, 937, 938, 940, 9 4 9 , 9 5 0 , 951, 9 5 2 , 9 7 0 , MOLNÁR Béla 824, 825, 826, 827 MOLNÁR I m r e 178,179, 1 8 0 , 1 9 0 MOLNÁR Miklós 775 971, 972 MONOK István 107,108, 109, 87, 90, 91, 9 2 , 9 3 , 94 MOTIKA G á b o r 973, 974 MÓRICZ F e r e n c 1 0 8 6 , 1 0 8 7 , 1 0 8 8 , 1 0 8 9 , 1090,1091, 1 0 9 2 , 1 0 9 3 , 1 0 9 4 , 1095

NAGY F e r e n c 1 3 8 , 1 3 9 , 1 4 0 , 1 4 1 , 1 4 2 , 143 NAGY G a b r i e l l a lásd SIPOSNÉ NAGY G a b r i e l l a NAGY G é z a 545 NAGY József 223, 227, 228, 229, 230, 236, 237 NAGY Lajos 33, 34, 36 NAGY László 151,153, 1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 6 , 157,158, 159, 160, 161, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998 J. NAC.Y László 54, 55, 56, 57, 58, 63 NAGY M á r i a 685, 686, 687, 699 NAGYMIKLÓSI E r z s é b e t 8 7 , 9 5 NAGYNÉ KRAIKÓ E r z s é b e t 1 4 , 1 5 NÁNAI László 7 6 0 , 7 7 6 , 7 7 7 , 778, 800 NEMCSÓK J á n o s 618, 6 1 9 , 6 2 0 , 621, 622, 623,624, 625, 627, 628, 629, 631 NEMESNÉ VETÉSSY Z s u z s a n n a 990, 999 NÉMETH E n d r e 648, 649, 650, 651 NÉMETH Zsófia 87 NOTHEISZ Ferenc 932,952, 953, 954, 9 5 5 , 9 5 6 , 957 NÓVÁK Éva lásd K i s s N É N o v Á K Éva NÓVÁK György 523, 530, 536 N o v Á K Mihály 891, 892, 893, 894, 895, 900,902, 903,904 OLAJOS Terézia 389, 390, 391 OLASZ F e r e n c 660, 6 6 8 ORBÁN László 619, 6 2 2 , 6 2 6 , 629 OROSZ László 658, 659, 661, 667, 6 6 8 ÖTVÖS P é t e r 309, 310, 311, 314 PÁL József 372,373, 374, 375, 376, 383 PALÁGYI Z s u z s a n n a 660, 6 6 8 PÁLFI G á b o r 688, 689, 690, 6 9 1 PÁLFY Miklós 557, 558 PÁI.INKÓ István 933, 947, 9 4 9 , 9 5 7 PÁLNÉ WENNER Éva 82 PALOTÁS J o l á n lásd ABONYINÉ PALOTÁS Jolán PÁNDI Lajos 110, 87, 96,97, 98 PÁPAY László 813 PAPP A n d r á s 733, 734

301


PAPP György 747 PAPP Ignác 116,121,122 PAPP István Géza 336 PAPP Katalin 775 PAPP Péter Pál 658, 659, 667 PARÓCZY Katalin lásd KLUKOVITS Lajosné PÁSZTOR Mónika 929 PATAKY Szerén 723, 725, 726 PATZKÓ Ágnes 914 PÁVÓ I m r e 1108 PENKE Olga 546, 559 PETE István 576, 577 PÉTER Antal 1000,1001, 1002, 983 PÉTER Irén

SALYÁMOSY Miklós 505, 506, 507, 508, 509,510,511,513 SÁRKÁNY János 959, 960, 961, 962, 963, 964 SCHNEIDER Gyula 945, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 982 SCHULZ, Horst 736, 737, 740, 741 SEBESI Judit 100, 101, 102, 99 SEBŐK Ferenc 440 SERES László 887, 888, 889 SERFŐZŐ Lajos 443, 448, 449 SERFŐZŐ Zoltán 45, 60 SIMON E n d r e 1100, 1109, 1112 SIMON Ferenc 16,17, 26 SIMON Mária

lásd RIGÓNÉ PÉTER Irén PETROV1CS István 417, 421, 422, 423 PETŐFI Szilvia 958 PINTÉR Csilla lásd GYÉMÁNT Ivánné PINTÉR Ferenc 801 PINTÉR Lajos 1032 POLLÁK György 1120 POLNER Gábor 669, 670, 673 PÓLAY Elemér 181,182, 183,184,185, 186, 187,188, 191, 192,193, 194, 195 PRÓKAINÉ SZABÓ Éva 514 RÁCZ Béla 753,754,771, 783,785,787, 788, 789, 790, 792 RÁCZ János 45, 59 RÁKOS István 417 RÁKSI Ferenc 754,779, 780 RAFFAY Ernő 482, 483, 484 RASKÓ János 923 RAUSCHERÁdám 886, 896, 897 RIGÓNÉ PÉTER Irén 438,439 ROJIK Imre 735, 739 ROZSNYAI Bálint 531 RUDL József 847 RÓNA-TAS András 288, 289,290,291, 292, 293, 294, 297 A. SAJTI Enikő 485, 486, 487, 488,489 SALLAI Miklós 34

lásd LEHOCZKI E n d r é n é SIMON Péter 759, 781, 782, 783, 784 SlPOS Miklós 37,38 SÍPOS P á l l 001,1003,986 SIPOSNÉ NAGY Gabriella 1004 SlROKMÁN Géza 970, 971, 972 SOLYMOSI Frigyes 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925,926, 927, 928, 929 SOMLYAI Magda 450 SUKI Béla 73, 74, 75 SZABics Imre 547, 548 SZABÓ András 620, 625, 627 SZABÓ Enéh 87 SZABÓ Éva

302

lásd PRÓKAINÉ SZABÓ Éva Sz. SZABÓ Éva 103 SZABÓ Gábor 753, 772, 779, 780, 785 SZABÓ Győző 560 SZABÓ Imre 176,177 SZABÓ István 61,62 SZABÓ József 270, 271, 272, 273, 274, 275,276,277 SZABÓ József Antal 938, 973, 974, 975, 976,977 SZABÓ László 1015, 664, 671, 672 SZABÓ Margit 684 SZABÓ Terézia lásd SZABÓ-PLÁNKA Terézia SZABÓ Tibor 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25


SZABÓ-PLÁNKA

Terézia 885, 898 Samu 384, 385,

SZÁDECZKY-KARDOSS

386, 388 SZAJBÉLY Mihály 312, 313 T. SZALACSEK Margil 286 SZALAI Ferenc 641, 652, 653 S Z A L A M I N Edit 578 SZALAY István 1033 SZALAY László 606, 614, 615 SZÁNTÓ Ferenc 910, 913, 914, 915, 916 SZÁNTÓ Imre 417, 424, 425 SZATMÁRI Sándor 772, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792 Károly 793, 794, 795, 796, 797, 798, 802 SZEDERKÉNYI Tibor 805, 806, 807, 808, 809,810,811 SZÉKELY Lajos 471, 474 SZÉKELY Zoltán 1016, 1017 SZENDI Zsuzsa 978 SZENDREl Ágnes 1096, 1097 B. SZENDREl Mária 1018, 1019 SZENTE M a g d o l n a 731 SZENTIRMAl László 104, 105, 87 SZENTPÉTER] István 68 SZIGETI Lajos Sándor 337, 340 SZIL Eelemér 761 SZIROVICZA Lajos 886, 899 SZOLNOKI Anna

SZATMÁRY

lásd CSIKKELNÉ SZOLNOKI Anna SZÓNOKY Miklós 828 SZÖLLŐSL István 705, 706 SZŐKEFALVI-NAGY Béla 1110, 1111 SZŐNYI György E n d r e 524, 532, 533, 534, 5 3 7 D . S Z Ő N Y I Gabriella 596 SZÖRÉNYI Tamás 750, 7 9 9 ,SZŰCS Á r p á d 894, 900 TAKÁCS Edit 723, 727 TANDORI Károly 1 0 5 7 , 1 0 5 8 , 1 0 5 9 TAR Ibolya 387 TARI Irma 686, 687, 699 TARNÓCZI Tibor 919, 925, 930 TASI Gyula 866, 867, 8 7 2 TÉCSI László 723, 727, 7 2 8

TERJÉKI József 1034, 1035, 1036, 1037 TOCZKI János 1102, 1112 TOKAJI Géza 138 TOLDI József 738 TOMBÁCZ Etelka 917, 918 TORMA József 295, 296 TÓTH Sándor László 426, 427 TÓTH Ágnes 465, 467 B.TÓTH Ágnes 441 TÓTH Á r p á d 148, 149 H . T Ó T H Imre 579,580, 581 TÓTH Katalin lásd VELCSOV M á r t o n n é TOTIK Vilmos 1067, 1068, 1069, 1070 TÖRÖK Miklós 750, 769 TROGMAYER-MÁLIK Katalin 1005, 1008 TÚRÁN György 1U3, U 1 4 , 1115, 1116, 1117 VÁGVÖLGYI Csaba 681 VÁGVÓL.GYI Sándor 1101, 1118, 1119 VAJTAI Róbert 760, 778,800 VALACZKAI László 583, 584 VARGA András 86 Sz. VARGA Ilona 663 VARGA Károly 863, 864, 870, 871, 873, 874 VÁRKONYI Bernát 916 VÁRNAY E r n ő 39 VASHEGYI Ágnes 695, 696, 697, 698 VASS Imre 748, 749 VASTAGH Pál 123, 124, 125,126 VÉBER Margit 1001,1003, 1006,1007, 1008, 986 VECZKÓ József 243, 244 VELCSOV Mártonné 278,279 VERES József 150, 162,163 VERES Sándor 1009 VETÉSSY Zsuzsanna lásd NEMESNÉ VETÉSSY Zsuzsanna VLG Éva 619, 622, 628, 629 VIGH Éva 566, 567 VINCZE Irén 969, 978, 979, 980 VLRÁGH János 1080

303


VISY Csaba 8 8 5 , 8 9 5 , 9 0 1 , 9 0 2 , 9 0 3 , 9 0 4 VIZE László 801 VÖRÖS László 338, 339 WENNER Éva lásd P Á L N É W E N N E R É v a

WITTMANN Gyula 934, 941, 981 WÖLFLING János 9 6 7 , 9 8 2 ZAKAR András 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 ZOLTAI Attila 973,974, 975,976

ZSEDNAI Ágnes 9 1 1 , 9 1 2 ZSIGMOND Ágnes lásd GREGUSNÉ ZSIGMOND Ágnes ZSOLDOS Ferenc 692,693, 694,695, 696,697, 698 ZSOLNAI Anikó 2 3 1 , 2 3 2 , 2 3 3 ZSULÁN Julianna lásd BICSKEI Dezsőné ZVOLENSZKY Anikó lásd J U H Á S Z N É Z V O L E N S Z K Y

Anikó

304

Evkonyv 1987 88  
Evkonyv 1987 88  

A József Attila Tudományegyetem évkönyve az 1987/88-as tanévről

Advertisement