Alma Mater Magazin - Mérnöki Kar 2015

Page 1

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

MÉRNÖKI KAR


Impresszum: Szerkesztette: Vass Viktória

Készítették: Schwimmer-Tóth Tímea Varga Edit Vass Viktória Tördelés és terv: Szitás István - UnivDesign Felelős kiadó: Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor, az SZTE Alma Mater elnöke (JATE TTK ’78) Dr. Görög Márta, az SZTE Közkapcsolati Igazgatóság, SZTE Alma Mater szakmai koordinátora (JATE ÁJTK ’98) Szegedi Tudományegyetem Közkapcsolati Igazgatóság, SZTE Alma Mater 6722 Szeged, Honvéd tér 6. 62/54-6775


Tartalom „Eddig az előkészületek zajlottak, most következnek a konkrét feladatok”

Néhány hónappal a X. jubileumi Alma Mater Weekend után, alig néhány hónappal az alumni szervezet fennállásának X. évfordulója előtt alkalmas az idő,

– Interjú Prof. Dr. Szabó Gábor rektorral............................................................................ 4

hogy felelevenítsük, miként alakult egyre

105 volt SZTE-es hallgatót foglalkoztat az „Alma Mater Díj 2015” idei nyertese ........ 8

komplexebb szolgáltatásrendszerré az

A GTK korábbi hallgatója vehette át az Alma Mater Díjat – Interjú Szakál Tamás, kutatás-termelés MOL igazgatóval.........................................10

az egyetemi polgárokat érintő kezdeményezés, amely az intézményi kihívásoknak megfelelve, az alapvető fejlesztési

Duális képzés a Mérnöki Karon ............................................................................................12

irányokat követve nőtte ki magát - az SZTE Közkapcsolati Igaz-

Szegedi mérnökhallgatókkal találkozott a világbajnok autós..........................................13

gatóság részeként működő - egyetemi egységgé.

„A minőség és a lendület nem áll meg (…) “ – interjú Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gáborral..................................................................14 Jubilált az Alma Mater Weekend............................................................................................18 Próbálom úgy kötni a fonalat, hogy az értékek maradjanak a központban (...) – Interjú Vainel Gergely Gyulával és Ziegenheim Dániel Márkkal...............................20 Volt SZTE-s PhD hallgató az Év Emberei között – Interjú Dr. Kis Zoltánnal . ..............24 Rekord számú MK-s helyezett az OTDK-n...........................................................................28 RECCS 2015 világbajnokság....................................................................................................29 Miért jó Alma Mater tagnak lenni?.........................................................................................30 „Perspektívák a Paro-Implantológiában és a Komprehenzív Fogászatban”................32 Szegedi Egyetem Anno.............................................................................................................33 Az SZTE-n tanít J. K. Rowling álnéven született krimijeinek fordítója – Interjú Nagy Gergellyel.......................................................................................................34

Az eltelt évek éretté tették szervezetünket ahhoz, hogy az első munkaerő-piaci szereplőket érintő találkozók, a „Sikeres végzettek előadásai” után ma már olyan célok megvalósítóinak sorában szerepelhetünk, mint a K+F kapcsolatok továbbfejlesztése, az innovációs tevékenységek segítése vagy a Z generációval folytatott kommunikáció még hatékonyabbá tétele. Ezen összegyetemi célok alapja a folyamatos tanulás és fejlődés mellett a bizalom, amely fennáll a végzett hallgató és az egyetem között, a bizalom, amely támogató lehet, legyen szó a beiskolázásról, az egyetemi marketingről, a hallgatók támogatásáról, a fundraising tevékenységről vagy az ipari kapcsolatok kialakításáról. Kívánom, hogy ez a bizalom erősödjék olyannyira, hogy hazánkban, az SZTE-n is olyan hagyománya alakuljon ki az öregdiákok egyetemi szerepvállalásának, mint a legnagyobb nemzetközi felsőoktatási intézményekben.


Prof. Dr. Szabó Gábor rektorral az elmúlt tanévben zajlott folyamatokról, a következő év teendőiről és az alumnusok

„Eddig az előkészületek zajlottak, most következnek a konkrét feladatok”

felsőoktatási intézményekben

Melyek a legfontosabb események, amelyeket ki- Először megszületett a „Fokozatváltás a felsőokta-

betöltött szerepéről beszél-

emelne a mögöttünk álló tanévből?

gettünk.

tásban” című stratégiai koncepció, majd a tavaszi

Talán azzal kezdeném, hogy az elmúlt egy évben sok szemeszter vége felé az Országgyűlés elé kerültek a dolog jelent meg a sajtóban javarészt lényegtelen kér- törvénynek olyan módosításai, amelyek ahhoz szükdésekről, miközben a háttérben nagyon fontos válto- ségesek, hogy a koncepció implementálható legyen. zások voltak előkészülőben. Mindennek a következményeit fogjuk most felmenő rendszerben megtapasztalni, hiszen a következményekkel eddig még nem nagyon találkoztunk. Mellékesen megjegyzem, a kancellári rendszer sem ebből a koncepcióból származott. 2014 júliusában született meg az a jogszabály-módosítás, amely egyáltalán értelmezte a kancellárokat. Több, egymástól független esemény zajlott, nekem pedig mindvégig az volt az érzésem, hogy a közvélemény ráugrott olyan dolgokra, amelyek valamiért látszólag nagyon érdekesek, de valójában nem lényegesek. Ezt részben még a hallgatói megmozdulásokra is értem. A szakszerkezet áttekintése során alkalmasint olyan javaslatokkal kapcsolatban is történtek megmozdulások, amelyek nem is az államtitkárságtól származtak, hanem valamelyik szakmai bizottságtól. Azt gondolom, hogy ez a zűrzavaros

4

időszak mögöttünk van, viszont most fog következni a végrehajtás, tehát a fokozatváltás koncepcióját igazából mostantól kezdve fogjuk megvalósítani.


Volt egy másik nagyon fontos megint inkább kicsit

Nem véletlen, hogy a nemzetközi rangsorok jó része

hallgathassák. Ehhez kell idegen

a felszín alatt zajló folyamata az elmúlt évnek: el kel- méri azt, hogy mennyi külföldi hallgató, oktató része

nyelvű kurzus. De akkor már nem

lett kezdenünk felkészülni arra a rendszerre, amely a

egy intézménynek. Nagyon nagy fejlődési lehetőség

logikusabb idegen nyelvű képzé-

kutatás-fejlesztési támogatásokat más formában fog- előtt állunk ezen a téren. Biztos, hogy egyes rangso-

seket létrehozni? Ez nyilván egy

ja mozgatni. Nagy erőfeszítéseket tettünk arra, hogy rokban nem tudunk előrelépni, csak ha ezen a téren

bonyolult szövet, aminek a részei

minél több ipari partnert találjunk, minél több közös is lesz fejlődés, tehát a nemzetköziesítés jóval széle-

mindig összekapcsolódnak, és ha

témát derítsünk fel. Az év második felében jelentek sebb körű és sokkal nagyobb jelentőségű mozzanat

sikeresek akarunk lenni a magyar

meg pályázatok. Az előkészületek nem a felszínen zaj- annál, minthogy rá lehessen fogni arra, hogy fogynak

felsőoktatástól elvárt átalakulás-

lottak, ezért nem tüntetett senki, hogy hogyan kell K+F

ban, akkor ki fog derülni, hogy

a forrásaink.

forrásokat elérni, viszont mindez meghatározó lesz a

tulajdonképpen azt kell csinálni, A kutatás-fejlesztésben nagyon fontosak az alum-

amit tervezünk. Szoktam mondani,

nusokhoz vezető kapcsolatok, de legalább ennyire

hogy ha nem nézzük a részleteit a

A harmadik dolog, ami nagyon lényeges, de az előző- a nemzetközi, a külföldi alumnusaink megszerve-

felsőoktatási koncepciónak, akkor

ektől független, hogy a nemzetköziesítést mint stra- zése, annak a rendszernek a kiépítése, hogy rajtuk

az én szememben azért minősül

tégiai célt már korábban megfogalmaztuk, de csak keresztül el tudjunk érni országokat. Volt szerencsém

jónak, mert nagyjából azt kívánja

most jutottunk oda, hogy tudunk komolyabb lépése- az év elején találkozni olyan Szegeden végzett orvo-

meg tőlünk, amit amúgy is szeret-

ket tenni ebbe az irányba. A nemzetköziesítést is so- sokkal, akik Szaúd-Arábiában egy rendezvényen elké-

tünk volna, hiszen egy sereg olyan

kan félreértik. Én többször hangsúlyoztam már, hogy pesztő reklámot csináltak nekünk: elmondták, hogy

stratégiai elem fogalmazódik meg,

minél több idegen nyelvű oktatás van az SZTE-n, a ma- Szeged a világ legjobb helye. Ezek olyan fontos erő-

amely a mi elképzeléseink között,

gyar oktatás színvonalát is javítja. Egyszerűen a saját források, amelyeket még messze nem tudtunk eléggé

a mi stratégiánkban is szerepelt: a

magyar hallgatóink jobb egyetemre járnak akkor, ha kihasználni.

kutatásnak a gyakorlati élettel való

nekünk jóval több, főleg pedig több területre kiterjedő

összekapcsolásától kezdve az ide-

következő években.

idegen nyelvű képzésünk van. Örülünk a tandíjbevé-

Végeredményben mindig észrevesszük, hogy a dol-

gen nyelvű képzésekig, a nemzet-

telnek is, de nagyon nagy hiba ezt leegyszerűsíteni

gok mennyire összekapcsolódnak. Ha csak a nem-

köziesedésig, az egészségügyhöz

arra, hogy lessük a pénztárcáját a külföldi hallga-

zetköziesítést nézem, akkor máris vissza tudunk ug-

kapcsolódó képzések fejlesztéséig.

5

tóknak, mert máshogyan nem tudunk pénzt sze- rani a felsőoktatási koncepcióhoz. A jogszabályban is rezni. Fontos, hogy legyen anyagi forrás, de ennek

benne van, hogy lehetővé kell tenni a hallgatóknak,

komoly akadémiai színvonaljavító hatása is van.

hogy a kurzusaik legalább 10%-át idegen nyelven


Hogyan szólítaná meg az alumnusokat akár beis-

zetből vagy élettapasztalatból következtek. Ami-

kolázási, akár befektetési, akár egyéb szempon- kor zűrzavar van, amikor az emberek - egyébként tokból? Biztos, hogy hozzáértő embereknek vannak erre jó

hozzáteszem teljesen indokolatlanul - az állásukat féltik, akkor előfordulhat, hogy félre is szeretnének

értelemben vett marketingeszközeik. Én amerikai ta- érteni dolgokat, az pedig rá szokott segíteni a kompasztalataimra visszaemlékezve azt gondolom, hogy

munikációs zavarokra. Azt gondolom, hogy ezekből

az igazán fontos dolog nem az egyszer-egyszer tör-

kimásztunk és dolgozunk azokon a feladatokon,

ténő megszólítás, hanem a folyamatosság. Akkor jó

amelyeket egyébként éppen Palkovics államtitkár úr

egy alumnus rendszer, ha természetes az intéz- is megfogalmazott a Rektori Konferencia utolsó ülémény számára, hogy egy felvetődött kérdésben

sén. Ő is úgy látja - ami szerintem abszolút logikus,

megkeresi az alumnusait akár szelektíven, akár

– hogy eddig javarészt az előkészületek zajlottak,

úgy, hogy tudják, hogy az adott felvetéssel kap-

most következnek a konkrét feladatok, most kell egy

csolatban kit lenne érdemes megkérdezni. Ha hosszabb folyamat során elindulni azon célok felé, elég folyamatos a kommunikáció az öregdiákokkal, amelyek már ki vannak tűzve. akkor nekik is természetesebb lehet, hogy időről időre gondolnak arra, hogy valamit a tudomásunkra

Több helyen előtérbe kerül a koncepcióban a le-

hozzanak, mert lehet, hogy tudunk vele valamit kez- morzsolódás, mint probléma. Évek óta beszélünk deni. Azt gondolom, az a jó, ha ez gyakorlattá válik.

arról, hogy javítanunk kell a hallgatók mentorálását, azt a tanácsadói rendszert, amelyben akár felsőbb

Melyek a fő célkitűzések a jövő tanévre?

éves hallgatók, akár oktatók is részt tudnak venni.

A következő tanév arra fog fókuszálni, hogy ho- Az a véleményünk, hogy az egyetemisták nagyon gyan valósítsuk meg azokat a dolgokat, amelyeket sok esetben azért nem tudják folytatni a tanulmáa jogszabály körvonalaz. Lesznek még változások az nyaikat, mert egészen egyszerűen nem igazodnak irányítási szerkezettel kapcsolatban. Azon intézmé- el a rendszerben. Jó néhány diákot, akiknek egyébnyekhez tartozunk, akiknél második körben, azaz ként meglenne a képessége, a lehetősége, hogy

6

néhány hónap késéssel nevezték ki a kancellárt. elvégezze az egyetemet, elvesztünk, mert elsős koKörülbelül a tanulási időszakon vagyunk túl. Nyil- rukban egy nagyon rossz irányba indulnak el. Nem

vánvalóan sokszor voltak kommunikációs zavarok, vagyok a szellemtudományok embere, nem tudom, félreértések, olyanok, amelyek a különböző környe- hogy mennyire lehet a bölcsészettudományok te-


rén a ráépülést kihagyni, de azt egészen biztosan

Én ezt már másfél éve mondogatom, Palkovics állam-

tudom, hogy mechanika nélkül nincs kvantumme- titkár úr pedig kiemelt feladatként vázolta fel a Rekchanika. Ezeken a szakokon előfordulhat, hogy 2 tori Konferencia záró plénumán, hogy ennek neki év alatt olyan helyzetbe kerül a hallgató, hogy nem kell fogni szeptembertől. folytathatja tovább az egyetemet, mert a ráépülő tárgyakat nem tudja felvenni, ha nincsenek meg az

Egészen biztos, hogy az én időmhöz képest az

előfeltételek. Ez azt jelenti viszont, hogy elvesztege- egyik nagy hibája a felsőoktatási átalakulásnak, hogy tett egy bizonyos időt, ebben az esetben két évet.

a hallgatók magukra maradtak. Bennünket annak idején megvédett a csoport. Külön oktatás-mód-

Elmondtam többször, hogy amikor arról van szó, szertani kötetetek foglalkoznak a „Learning from hogy a hallgatói ügyintézést szeretnénk két részre peers” elvvel, azzal, hogy hogyan tudnak egymástól osztani, az azt jelenti, hogy azt a részt, ami elekt- tanulni a diákok, miközben ez hazánkban szinte elronizálható, elektronikusan kezelhető, egy közpon- tűnt, mivel a valamikori csoportok megszűntek. Mi ti egységnek kell csinálni, úgy hatékony. Az a rész régen nem neveztük ezt „Learning from peers”-nek, viszont, amiről beszélünk, szükségszerűen csak a mert nem tudtuk, hogy van rá ilyen jó kifejezés, de karokon végezhető, hiszen ugyanaz az ember nem ha valaki megértett nálunk egy tételt analízisből, akfog tudni eligazítani egy bölcsészt és egy fizikust a kor azt az egész csoport megértette. Ha nem értettanulmányaival kapcsolatban. Következésképpen a tünk valamit a professzortól, akkor mindig volt rá karokon nemhogy létszámcsökkentés lenne kitűz- esély, hogy valamelyikünk el tudja magyarázni azt a ve az eddigi tanulmányi osztályokon, nagyon is elő- részt, ami nekünk problémát okozott. Nem arról befordulhat, hogy ha ezt jól és hatékonyan csinálják, szélek, hogy „tutujgatni kell” a hallgatóinkat, hanem akkor a feladat maga olyanná nő, hogy még akár arról, hogy egy jó egyetemnek ez igenis feladata, amilétszámnövekedés is elképzelhető. Nagyon sokan

vel foglalkozni kell.

félreértették: nem az a célja a központi tanulmányi adminisztráció létrehozásának, hogy létszámot

7

spóroljunk, hanem az, hogy ami hatékonyan elektronizálható, az legyen elektronikus, azzal pár ember foglalkozzon csak, a karok pedig sokkal inkább a hallgatói mentorálásra fókuszáljanak.

Az eddigi díjazottak:


Tizedik alkalommal adták át 2015. március 31-én az Alma Mater Díjat a József Attila Tanulmányi és Információs Központ Átriumában.

105 volt SZTE-es hallgatót foglalkoztat az „Alma Mater Díj 2015” idei nyertese A XX. SZTE Tavaszi Állásbörze megnyitója után

Napjainkban a MOL Nyrt. egy integrált, független,

került sor a presztízsdíj átadására, amelyet a Szege- nemzetközi olaj – és gázipari, petrolkémiai válladi Tudományegyetem öregdiák szervezete minden lat, melynek központja Budapesten van. Jelenleg évben azon cégnek ítél, amely kimagasló létszám- több mint 40 országban van jelen és megközelítőban foglalkoztat SZTE-n végzett hallgatókat, szoros leg 29.000 embert foglalkoztat világszerte. A szénkapcsolatot ápol az intézménnyel és támogatja cél- hidrogén mezők kutatásában és a kitermelésének jainak megvalósítását.

területén több mint 75 éves tapasztalattal rendelkezik. Pillanatnyilag 8 országban folytat termelési

Az „Alma Mater Díj 2015” tulajdonosa idén a tevékenységet és 13 országban kutat kitermelhető MOL Group lett. A presztízsdíjat Prof. Dr. Szabó szénhidrogén készletek után. Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora és Dr.

A MOL Csoport négy finomítót és két petrolkémiai

Görög Márta, az SZTE Alma Mater vezetője adták át üzemet működtet integrált ellátási lánc menedzsSzakál Tamás Kutatás-Termelés MOL igazgatónak.

ment keretében Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban. Saját üzemanyag kiskereskedel-

A nyertes MOL Nyrt. bemutatása

mi hálózata több mint 1700 töltőállomást számlál

Az 1991-ben létrehozott Magyar Olaj-és Gázipari 11 országban, Közép- és Délkelet-Európában. Részvénytársaság mérföldkőnek számít a magyar kőolajipar történetében. Nemrég még csupán A MOL Nyrt. együttműködése a Szegedi Tudoa

magyarországi

volt,

mostanra

olajipar azonban

átfogó

szervezete mányegyetemmel

Közép-Európa

egyik

Az SZTE Alma Mater örömmel vette, hogy díja olyan

legjelentősebb multinacionális vállalatává nőtte ki rangos elismerések közé került, mint a Magyar magát.

8

Termék Nagydíj, a Gazdasági Nívódíj, a Magyar

Agrárgazdasági Minőségi Díj, az Európa Minőségi Díj, a Nemzeti Minőségi Díj.


Az eddigi díjazottak: A MOL Nyrt. amellett, hogy összesen 105 fő volt szegedi egyetemi hallgatót foglalkoztat számos

2006: Siemens

egyéb ponton is kapcsolódik a Szegedi Tudomány-

2007: 3C Szeged Kft.

egyetemhez. Az egyetemmel kialakított K+F

2008: GE Hungary Zrt. Healthcare

együttműködéseinek száma 2013-ban 13 volt, amely szám 2014-ben 20-ra emelkedett. Az em-

2009: a Sanofi Aventis magyar tagvál-

lített két év alatt a szervezet összesen 341 millió

lalata, a

forint összegben kötött tudományos együtt-

Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.

működési szerződést az SZTE Tanszékeivel. A korábbi években is nyújtott anyagi támogatás után 2013-ban és 2014-ben a MOL Csoport az SZTE Természettudományi és Informatikai Karának oktatási programjához összesen 25 millió forinttal járult hozzá. Kötelező

szakmai

gyakorlat

keretén

belül

Chinoin Gyógyszer- és

2010: iKron cégcsoport 2011: CAS Software Kft. 2012: ContiTech Rubber Industrial Kft. 2013: Bonafarm Csoport - Pick Szeged

Zrt. és Sole Mizo Zrt.

2014: Morgan Stanley Magyaroszág

2013-ban 24, 2014-ben 18 hallgatót fogadott

Elemző Kft.

a MOL különböző telephelyein, üzemlátogatási

2015: Mol Group

lehetőséget pedig 148 hallgató vehetett igénybe a cégnél ugyanezen két évben. A szervezet 2013 óta támogatja a Szegedi TTK Öregdiák Alapítványt, amelynek köszönhetően más, a hallgatókat érintő lehetőség mellett az előző tanévben öten vehették át a MOL Fiatal Kutató

9

K+F divízió

Ösztöndíjat. A MOL Growww Frissdiplomás programján keresztül 2010 óta 3 vegyész és 3 földtudományi szakon végzett pályakezdő munkatárs csatlakozott a MOL Nyrt.-hez.


A GTK korábbi hallgatója vehette át az Alma Mater Díjat Az SZTE Gazdaságtudományi Karán végzett MOL hetőségem erre. Miután elhelyezkedtem a MOL-nál, igazgató a Szegedi Tudományegyetemmel való szoros akkor döntöttem úgy, hogy ki fogom próbálni magam a együttműködést és a támogatást részükről öncélúnak közgazdaságtudományokban is, és el is végeztem ezt a is tartja, ugyanis úgy látja, saját előrehaladásuk szem- képzést az egyetemen. pontjából is fontos, hogy az egyetem kiváló későbbi munkatársakat képezzen vállalatuk számára. Szakál Tamással az SZTE-hez való kötődéséről beszélgetünk.

Milyen értéket közvetített az Ön számára az egyetem? Ami számomra feltétlenül értéket képvisel az egyetemen tanultakból, az az, hogy mindezek által viszonylag hamar vezetői pozíciókat kaptam a

Hogyan került a Szegedi Tudományegyetemre?

MOL-on belül, aminek nagyon örültem, különöskép-

Alapvetően nem szegedi vagyok Jászberényben szü- pen akkor, amikor egy leányvállalati vezetői pozíciót lettem. Az első, olajmérnök szakomat a Miskolci Egye- nyertem el. Akkor jöttem rá, hogy az SZTE-n tanult temen végeztem, ezt követően számos helyen dol- közgazdaságtan, pénzügyek, számvitel, egyéb válgoztam az országban, főleg a keleti régióban, például lalati irányítással kapcsolatos tantárgyak men�Hajdúszoboszlón, Szeghalmon Kardoskúton, ahonnan nyire fontosak, és ezek az ismeretek mennyit seSzegedre kerültem. Hosszú éveken keresztül az algyői gítenek, mennyire megkönnyítik a napi munkámat üzemben volt munkám, és ismeretségek alapján, a vá- vállalatvezetőként. Azt gondolom, hogy ha valaki ros szépsége miatt döntöttem úgy az akkor alapított tényleg ilyen karrierre vágyik, akkor az erős szakmai családommal, hogy itt fogunk maradni Szegeden, itt tudás, a végzettség mellett okvetlenül fontos, hogy képzeljük el a jövőnket. Az, hogy a 2000-es évek ele- ilyen típusú ismereteket is megszerezzen. Mindehhez jén felvettek az SZTE közgazdász képzésére, egy

az SZTE rendkívül alkalmas helyszínt, közeget, minő-

nagyon régi álmom beteljesülése volt, ha azt lehet

ségi oktatást tudott nekem nyújtani, amiért azóta is

mondani, egy magam előtti presztízskihívás elégté-

csak hálás tudok lenni.

tele, ugyanis mindig szerettem volna közgazdaságtant tanulni, viszont korábban nem igazán volt komoly le-

10


akkor nem kell becsukni a szemünket és magunk elé képzelni a tankönyvet. Ha valamit értünk, akkor azt bármikor, álmunkból felébresztve is el tudjuk mondani. Ez nagyon fontos, mert a későbbiekben, amikor bekerülnek az iparba vagy bármilyen munkakörülmények közé, akkor fognak rájönni, hogy nem a definíciók ismerete kell, hanem a józan paraszti ész, a megértése a folyamatoknak, ami nélkül senki nem fog boldogulni. Ha valaki kellőképpen el tudja sajátítani ezt a logikus gondolkodásmódot, akkor nagyon Mit javasolna a jelenlegi vagy a végzett hallgatóknak, hogyan kezdjék el építeni karrierjüket?

könnyen érvényesül majd a szakmájában. Az egyetemről kikerülve kinek mit javaslok? Azt, hogy próbálják meg minél gyorsabban eldönteni, hogy mit szeretnének csinálni, és min-

Utólag, a partvonalon könnyebb be- denképpen olyat válasszanak, amitől boldogok lesznek. A mai maszélnem, de hadd idézzem egy régi ta- terialista világban a pénz nagyon fontos, én nem kétlem, ugyanakkor a náromat, aki azt mondta nekünk még harmóniát az fogja megteremteni, hogy egy jobb munkahelyen, jobb légMiskolcon az olajmérnök képzés alatt, körben az emberek olyan munkát végezzenek, amitől boldogok tudnak hogy az egyetemen tanult ismere- lenni. Nem szabad félni attól, ha valaki annyira karrierista, hogy mindenteknek valószínűleg a felére sem lesz képpen vezetővé akar válni, és azt sem szabad eltitkolni, ha valaki ezt szükségünk, de amíg tanuljuk őket, ad- nem akarja, inkább maradna szakértő, specialista, hisz mindkét kollégára dig nem tudjuk, hogy melyik az a fele, szükség van. Mindenkit arra motiválnék, hogy időben döntsön, igyekezamit nem fogunk használni. Ha ezt az zen ennek megfelelően terelgetni, menedzselni önmagát. Még egyszer ideológiát, gondolatot akarom követni, akkor mindenképpen azt javas- hadd hangsúlyozzam, hogy a józan paraszti ész, ami azt gondolom, hogy

11

lom, – és különösképpen kérem az itt hallgató, leendő kollégáktól – hogy a mai világban nélkülözhetetlen. sokat tanuljanak. Ne azért tanuljanak, hogy valamit tanuljanak, hanem, hogy valamit megértsenek. Ha valamit megértünk, akkor tudni is fogjuk,


A 2015/2016-os tanév őszi félévétől kezdve az SZTE

Duális képzés a Mérnöki Karon

Mérnöki Kar újonnan felvett gépészmérnök szakos hallgatói az egyetemen egyedülálló módon duális képzésre is beadhatják jelentkezésüket. A duális képzésben részt vevő

A duális képzés előnyei:

Felvétel duális képzésre

hallgatóknak amellett, hogy

• A képzési forma által kínált lényegesen hosszabb

Miután a hallgató a központi felvételi eljárásban

felsőoktatási tanulmányaik

vállalati gyakorlat nemcsak a duális hallgatók felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Mérnö-

során magas szintű elméleti

gyakorlati tudását gyarapítja, de egyben kapcsolati ki Karának gépészmérnök szakára, duális gépész-

tudást sajátíthatnak el,

tőkével is szolgálhat a jövőt illetően a hallgatók mérnök képzésben abban az esetben vehet részt,

lehetőségük nyílik arra, hogy

számára.

ismereteiket a gyakorlatban is

ha a kar honlapján mellékelt táblázatban szereplő

• A hallgatók a saját területükön piacvezető vállalatok- vállalatok egyikénél kiválasztásra kerül. Ehhez jelent-

alkalmazhassák, így szerezve

nál vezető szakemberektől sajátíthatják el az elméleti kezni kell a profilja, telephelyének elhelyezkedése

versenyképes tudást már az

tudás gyakorlati alkalmazását.

egyetemi évek alatt.

stb. alapján szimpatikus vállalat kapcsolattartójánál.

• Hallgatóként viszonylag jelentős, folyamatos mun- A jelentkező(ke)t a vállalat behívja személyes elbekabér jár, ami segít az önálló élet megkezdésében, a szélgetésre, amelyet követően értesítik a pályázót az család anyagi terheinek csökkentésében. • A duális hallgató vállalati környezetben tehet szert

eredményről. Fontos: a Mérnöki Kar csak abban az esetben sorol-

közvetlen hasznosítható gyakorlati tapasztalatokra, hatja át a beiratkozott hallgatót duális képzési formáismeretekre, amely előnyösen hat vissza az elméleti ra, amennyiben a partnervállalatok valamelyike felismeretek elsajátítására is.

vállalta a hallgatót a duális képzésre. Amennyiben a

• Vállalati tapasztalatok birtokában jóval könnyebben Mérnöki Kartól közvetlen kíván informálódni, kérem, tervezhető a mérnöki életpálya. • A nemzetközi tapasztalatok szerint a duális hallgatók 90%-a munkaszerződéssel került ki az iskolapadból.

12

jelentkezzen a biro-i@mk.u-szeged.hu e-mail címen.

Fotó forrása


Szegedi mérnökhallgatókkal találkozott a világbajnok autós

dik (senior kategóriában második) hely (Pepp-Air Senior Team), mely a két gép ismert korábbi eredményei alapján a várakozásoktól jelentősen elmarad, de

Michelisz Norbert, Európa-kupa és többszörös világ-

VIII. Nemzetközi Aventics Pneumobil Verseny 2015 Eger

a benevezett több mint 50, ill. a gépát-

bajnoki futamgyőztes magyar autóversenyző, a túra-

A sűrített levegővel hajtott autók közötti megmérette-

vételen részt vett 47 csapat közt igen

autó-világbajnokság első magyar résztvevője tavaszi

tést, a VIII. Nemzetközi Aventics Pneumobil Versenyt

jónak mondható. 2015 bajnoka a Mű-

szegedi látogatásán az SZTE mérnök hallgatóival is ta-

2015. május 8-án és 9-én rendezték meg Egerben. A

szakik Pneumobil Team (BME) lett.

lálkozott.

Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara 2009 óta vesz részt a rendezvényen, kitűnő eredményekkel. A verseny-

A bizonyítási lehetőségre szerencsé-

Vezette már a Szegedi Tudományegyetem mérnök hall- re 7 országból neveztek egyetemi hallgatók. Az SZTE

re nem kellett sokat várni, a sűrített

gatónak a léghajtányát Michelisz Norbert, ezért is örültek Mérnöki Kar idén az Airrari, a Diff-Air, a Pepp-Air Team és

levegővel hajtott versenyautók történe-

a szegedi egyetemisták, hogy ismét találkozhattak az „élő a Pepp-Air Senior Team nevű csapatokat indította.

tében a következő fontos esemény a

legendával”. Az Európa-kupa és többszörös világbajnoki

2015. szeptemberi gálafutam volt Kecs-

futamgyőztes magyar autóversenyző, a túraautó-világbaj-

A kari csapatok közül a Diff-Air és a Pepp-Air Senior Team

nokság első magyar résztvevőjének szegedi programján kipróbált versenyautóval, az Airrari és a Pepp-Air Team az SZTE-diákok beszélgethettek, autogramot kérhettek pedig új konstrukcióval indult. A két új gép sajnos az utolés együtt fotózkodhattak a hírességgel. Szegeden 2015. só pillanatban készült el, így tesztelés hiányában műszaki március 24-én (kedden) kora délután a Dorozsmai út 20. hibák miatt kénytelenek voltak feladni a versenyt. A Kar szám alatt található MOL-kútnál várta Michelisz Norbert legjobb eredménye az ügyességi versenyszámban elért az egyetemistákat. Örömmel beszélgetett ismét a pneu- hetedik hely (Diff-Air), valamint a gyorsulási szám nyolcamobilokat tervező, készítő és azokkal versenyező csapatok tagjaival, az autózás szerelmeseivel. Az alternatív meghajtású motorokkal foglalkozó szegedi mérnökhallgatók többszörösen nyertes léghajtányát, a MKLaerent

13

már vezette is a népszerű autóversenyző.

keméten. Forrás: SZTEinfo


„A minőség és a lendület nem áll meg (…) “ Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gáborral, a Mérnöki Kar dékánjával az idei és a tavalyi év legfontosabb eseményein kívül a K+F területet érintő kérdésekről és az alumnusok felé közvetítendő gondolatokról beszélgettünk. Mely eseményeket emelné ki a kar életében az elmúlt tanévet tekintve?

2011 óta mondogatom, hogy nem sportszerű belekényszeríteni a karokat újabb és újabb szakok indítá-

A legfontosabb, hogy az oktatás területén milyen

sába és egyre több és több hallgató felvételébe, ha

eredményt értünk el. A tavalyi és az idei felvételi lét-

nem növekszik az állami támogatás arányos része.

számadatok nagyon jól alakultak, a tavalyelőttihez Miután ez egy gyakorlatorientált képzés, itt nem csak képest növekedtek, tehát dinamikus a hallgatói lét- a kollégák leterheltsége meg nem fizettet munka, de számnövekedés. Úgy gondolom, hogy ez részben a maholnap ennyi hallgató gyakorlati oktatásának finankar, részben pedig a közhangulat érdeme. Nem tudok szírozása is veszélybe kerülhet. olyan emberről, aki ne támogatná a mérnökképzés fejlesztését Magyar-

Még mindig az oktatás szintjén marad-

országon, ráadásul egy újabb alap-

va újonnan hirdettük meg az okleve-

szakkal bővültünk, a mechatroniká-

les élelmiszerbiztonsági és - minősé-

val, ami iránt nagy az érdeklődés.

gi mérnök mesterszakot és megjelent

Egyedülálló az SZTE történetében,

az első angol nyelvű képzés, az élel-

hogy szeptemberben nálunk indul

miszermérnök mesterszak is. Egy

először duális képzés gépészmér-

ilyen kis kartól, egy ennyire leterhelt

nök szakon, amelyhez nem volt

oktatói gárdától ilyen aktivitás elisme-

nehéz partnereket találnunk, mert

résre méltó, hiszen az egyetem nem-

karunk rendkívül széles ipari kap-

zetközi porondon való szerepléséhez

csolatrendszerrel rendelkezik. Saj-

nélkülözhetetlen, hogy a karok idegen

nos ezzel a dinamikus fejlődéssel a

nyelvű képzéseket kínáljanak.

költségvetési támogatás nem növekszik.

14


A tehetséggondozás szempontjából fontos, hogy

Melyek a legfontosabb eredmények K+F területen?

hallgatóink valamennyi szakon igen komoly ered-

A kevés országos pályázati lehetőség ellenére jelen-

ményeket érnek el az OTDK-n. Idén a Mezőgazda- tős kutatási projektek folytak az utóbbi időben a sági Karral közösen mi rendeztük az Agrártudományi karon. Ebben az évben a TÁMOP programok keretéSzekciót Hódmezővásárhelyen, közel 400 dolgozattal. ben elsősorban tananyagfejlesztéssel, a tudásbázis Mi egy hagyományos élelmiszeripari gépészmérnök fejlesztésével foglalkozó projektekben veszünk részt. képzésből növesztettük ki a klasszikus gépészmér- Intézményünk nem nagy, nem tud ilyen pályázatokat nök képzést, ennek ellenére tehetséges hallgatóink önállóan nyerni, de jelentős tartalmi és anyagi forráa gépjárműtervezésben is nagyon nagy sikereket sokkal rendelkezünk ezen a téren. Ezek a források könyvelhetnek el. A siker alatt már magát az indulás viszont sajnos nem fordíthatók az előbb említett tényét is értem. Két vezetőtanárunk, Dr. Péter-Szabó oktatási tevékenységekre. Nagyon-nagyon margiIstván és Dr. Tóth István Tibor vezetésével a hallgatók nálisan csinálunk olyan turpisságokat, hogy veszünk megtervezik és kivitelezik a pneumobilokat, majd vé- belőlük fénymásolópapírt, megjavíttatjuk a nyomtatót, gigmennek velük a versenypályán, ami óriási eredmé- ami egyébként a finanszírozó felé nem sportszerű. Ezt nye egy ilyen műszaki alkotásnak, ráadásul diákjaink csak azért mondom, mert ha őszintén nem beszéérnek el konkrét helyezéseket is. Mindezek nem olcsó lünk a dolgokról, akkor nem lesz változtatás. Az ipadolgok, és abban áll a zsenialitás, hogy a forintokat is a ri partneri kapcsolatainkban a K+F az elsősorban az „gyerekek” szerzik, akik utána kevés pénzből is jó szín- élelmiszermérnökséghez kapcsolódó labor- és egyéb vonalú műszaki alkotást állítanak elő.

szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ebben az évben „nagy

A hallgatók teljesítményénél maradva kiemelném bummról” nem tudok beszámolni, most az apró muna tésztahíd-építő világbajnokságot, ahol a diákok

kák vannak porondon. Ahol az egyetem számít a kar

idén másodjára is felvették a versenyt azokkal, akik részvételére, ott mi jelen vagyunk. már évek óra tésztahidat építenek. Egyre nagyobb és

Annyit tudni kell a karról, hogy több mint száz munka-

nagyobb teherbírású hidat tudunk előállítani, ami a társunk van, de a K+F feladatok érdemi végrehajtásáhallgatók kreativitásán múlik, ugyanis nincs ilyen tan- ban nem több mint negyven kolléganő és kolléga tud

15

tárgy nálunk, viszont a gépészmérnöki tantárgyakat részt venni. Tulajdonképpen mindenkinek jut részfeligen jól tudják alkalmazni a gyakorlatban.

adat, és olyan szempontból talán nyugodt a hangulat,


hogy ezekből sor kerül bizonyos bérkiegészítésekre is, amelyekre nagy szükség van. Ebben az évben legalább 4 kollégánk védte meg a

Mit közvetítene az Mérnöki Karon végzett alumnusoknak? Van a „SZÉF” nevű Facebook csoportunk, az éppen

PhD disszertációját, ezzel az állomány több mint két- megújult honlapunk és az Alma Mater felületei, ameharmada rendelkezik PhD fokozattal. Ez a minőség és lyeken keresztül meg szoktuk szólítani az „alumínium” lendület nem áll meg, már az a küldetés, hogy habilitál- végzett hallgatóinkat. Az öregdiákjainkkal való kapcsojanak a munkatársak. Valamilyen stratégiai célt mindig

lattartást Dr. Csanádi József tanár úr tartja kezében,

ki kell tűzni az egyénnek és az intézmény vezetőjének ő a lelkes tulajdonosa a csoportnak és minden olyan is, mert így lehet még inkább minőségi beosztásba ke- központi rendezvényt közhírré tesz, amit az egyetemi rülni. A probléma, hogy nem tudok nekik választ adni arra, hogy a PhD-val és a habilitációval tudnak-e előrelépni a közalkalmazotti státuszban.

mozgalom szervez. Én, ha tehetem, akkor ősszel el szoktam járni a 25-3035-40 éves találkozókra és azon kívül, hogy elmondom

A kar életében van még legalább 60 ember, akik „lát- lelkesen, hogy az intézmény egyre csak fejlődik, felkéhatatlanok”, de hozzátartoznak a mi látható teljesítmé-

rem az alumnusokat, hogy támogassanak bennünket,

nyünkhöz és sikereinkhez. Ha nem lenne a szakszol-

nem biztos, hogy elsősorban anyagilag, hiszen nekik is

gálati személyzet és a hallgatók, akkor nem tudnánk ki vannak számolva a forintjaik, de a duális képzésben elérni ezeket. Összességében az intézmény egy dinamikusan fej-

nagyon sokat tudnak segíteni. Alumnusainknak óriási szerepe van a beiskolá-

lődő, motivált kolléganőkből és kollégákból álló alko- zási promóció kapcsán is, hogy vigyék a kar jó hírét, tóközösség. Én minden dékántársamnak ilyen lelkes küldjék ide a gyermekeiket. Az első tanítványaim lasembereket kívánok, akik teszik a dolgukat, tudomásul san már az unokáikat küldik, hiszen most volt 39 éve, veszik a nehézségeket, de nekem feladatom, hogy hogy átléptem az épület küszöbét a főbejáratnál. Az újra hangsúlyozzam, a megfelelő finanszírozás nél- a helyzet, hogy a mi „alumínium” diákjaink (ha ’89-ig kül ezt a dinamikus fejlődést nem lehet hosszú távon meghúzom a vonalat) zömében az élelmiszeriparban fenntartani. Csodák vannak, de végesek a csodatevő dolgoznak. A rendszerváltás után a gazdaságban, főtevékenységek.

16

leg az élelmiszeriparban komoly privatizációk zajlottak le, és sajnos nagyon nehezen állt talpra ez az iparág,


de azért az utóbbi néhány évben már újra nagy a szakok, de óvatosan kell bánni az átlag ponthatárok kereslet a hallgatóink iránt. Ezek a még fiatal, vég- növelésével, mert Magyarországon 3500 település zett hallgatók inkább csak megmerítkeznek a munká-

van, és a hallgatók összetétele minél színesebb kell,

ban, de a kar szellemiségét tovább tudják vinni.

hogy legyen.

Nagy lehetőség van az öregdiákokkal való kapcsolat-

Visszatérve a karra, mi szeretnénk, ha néhány - már

tartásban, ami tőlünk nem is áll távol, ahogyan annak régóta halasztott – dolog megvalósulna, például, hogy eredményei is láthatók felületeinken. Vannak egyéb- a kollégiumunk központosítása megtörténjen. Ezt a ként volt hallgatóink, akik óraadóként dolgoznak, akik- mondatomat a kollégiumi igazgató biztosan nem szíhez a hallgatók is tudnak fordulni szakmai segítségért. vesen fogja olvasni, de nem tudjuk gazdaságosan és rentábilisan üzemeltetni az intézményt. Kancellár úr Mik a tervek a következő tanévre?

már egy fél évvel ezelőtt megjegyezte, hogy ez a kér-

Egyelőre nem szeretném például, ha újabb szakok- dés nála is prioritást élvez. kal rukkolnánk elő, éppen elegendő a 7 alapszak és

Szeretnék költeni a központi épületünkre, amely

5 mesterszak, én kicsit ezt soknak is tartom, de óva- nem áll műemlék védettség alatt, de nagyon szép, és tosan nyilatkozom, mert nem lehet tudni, hogy mi a

funkcionálisan is használható épület.

felsőoktatás állami stratégiája. Felmerül például, hogy érdemes-e minél több hallgatót felvenni, nem tudom,

A hallgatóknak azt kívánom, hogy továbbra is lelkes

hogy egyszer visszatér-e valamilyen fejkvóta vagy a tanári karral találkozzanak, viszont már nagyon régen minőségre startoljunk rá. Az biztos, hogy a hallgatói minőség javult, hiszen a

mondom, hogy ezért nekik is tenniük kell. Ha elzárják azt a csapot, ahol bemegy a tudás, akkor mi nem tu-

280-as ponthatárral nem rendültünk meg. 2 évvel ez- dunk csodát tenni, azonban bízom benne, hogy ez a előtt még 240 pont volt. Valamit jól csinálhatunk, és 459 felvett „gyermek” ezt meg is fogja érteni, hiszen valahogy a diákok is megérthették, hogy ez a 240 pont

ezzel általában nem is szokott probléma lenni.

ez nem elég. Most közepes szinttel lehet bejutni, jövőre pedig nagyon erős közepessel. Nem kell viszont

17

ennél szorosabbra húzni a gyeplőt, hiszen a felsőoktatás nem feltétlenül elitképzés. Lehetnek elitképző

Fotó: Herner Donát


Az év egyik legsokoldalúbb rendezvénye az SZTE öregdiák szervezetének életében az

Jubilált az Alma Mater Weekend A jubileumi Weekend a III. Kari pörköltfőző verseny

Kar pneumobilját vagy felülhettek a CityBike által kiho-

Alma Mater Weekend Családi

előkészületeivel indult: az egyetem karai és egységei zott biciklikre is.

és Sportnap, amelyet idén már

alkotta csapatok izgatottan adagolták a hozzávalókat

tizedik alkalommal rendeztek

a versenyre bocsátott pörköltek alapjaihoz és gyújtot- Phoenix Fitness Fit-Kid formáció, a Bharatanatyam

meg június 20-án az SZTE Sport-

ták a tüzet a felsorakozott bográcsok alatt.

központban.

Mindeközben folyamatosan érkeztek a Hattyas sor-

A nap folyamán az érdeklődők megtekinthették a dél-indiai klasszikus tánccsoport, Rostás Viktória és tanítványai Hawaii Hula, majd az EHÖK SE Cheerle-

ra a sportolni és kikapcsolódni vágyó Alma Mater ta- ader csapatának bemutatóját, de megcsodálhatták a gok, és családjaik. Akik inkább a mozgást részesítették Csibész Kutyasuli intelligens „növendékeit” is, mielőtt előnyben, olyan sportokat próbálhattak ki, mint a TRX

még leültek volna KATANDI arcfestős, vagy a Karrier

Bootcamp Pünkösti Gáborral, a szalogos rögbi, a flag

Iroda csillámtetoválós standjához.

football és az aerobic az SZTE EHÖK SE munkatársaival, a Crosstrainig Pfeffer Árpáddal, a gerinctorna Korom Zsuzsával, a Vízililiom Fitnesz gyógytornászával, vagy a játékos csapatversenyek gyerekeknek, a kispályás labdarúgás, a streetball, a tenisz, az asztali tenisz, a falmászás, a lengőteke, az íjászat és kondi az SZTE Sportközpont munkatársainak segítségével. Akiket elsősorban a családi programok érdekeltek, kézműveskedhettek az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központtal és a Karrier Irodával, készíthettek montázst azt SZTE

Aki részt vett a programokon, joggal éhezett meg

Klebelsberg Könyvtár munkatársaival, részt ebédidőre, amikor mindenkit pörkölttel vártak a

18

vehettek az Interaktív Természetismereti Tu- Sportközpont tűzgyújtó helyén, a III. Kari Pörköltfőző

dástár izgalmas kísérleteiben vagy a Podium verseny központi bográcsánál. A karok és egyetemi Absurdum zsonglőrök játszóházának prog-

egységek főzési szaktudását háromtagú zsűri pontoz-

ramjain, de megcsodálhatták az SZTE Mérnöki ta: Dr. Martinek Tamás, Közkapcsolati rektorhelyettes,


zsűrielnök mellett Szporny Diána, az EPAM Systems

A rendezvény nem ért véget szombat délután, hiszen

munkatársa és Bolgár Zsolt, az Universitas-Szeged a kikapcsolódni vágyó Alma Mater Tagok vasárnap két Nonprofit Kft. ügyvezetője kóstolták a remekműveket, családi filmet is kedvezményes áron tekinthettek meg melynek alapján a következő helyezések születtek:

a Belvárosi Moziban. A 2005 óta nagy sikerrel megrendezett Weekend a

„Aranyfakanál”

jubileum alkalmával talán még az eddigieknél is szí-

VUK-EGÉR - ÁOK-s dolgozói csapat a Központi

nesebb programkínálattal várta az egyetem polgárait,

Műtőből, csapatkapitány: Ifj, Szeri László

mindemellett pedig idén is alkalmat teremtett a kapcsolatok ápolására, a régi ismeretségek újraélesztésére.

„Ezüstfakanál” HSZI, csapatkapitány: Fülei Gábor „Bronzfakanál” GTK, csapatkapitány: Dr. Sallai Miklós Különdíj ZMK, csapatkapitány: Dr. Tóth Péter Különdíj Bölcsek – BTK TO, csapatkapitány: Dr. Kothencz Mihály A délelőtti programkavalkádot és a pörköltfőző versenyt a „Kaland a Kalandparkban” Rajzpályázat és a Sportközpont munkatársai által koordinált „Játékos

19

csapatversenyek” eredményhirdetése követte, ahol a legügyesebben helytállt gyerekek vehették át a felajánlott nyereményeket.


Vainel Gergely Gyula ebben a tanévben harmadik ciklusát kezdi az Alma Mater Alumni

Próbálom úgy kötni a fonalat, hogy az értékek maradjanak a központban (...)

Mentorprogramjának mentoraként. Az önmaga és

Miért nem az volt az első reakciód a felhívásra,

mások által is Spiderként,

hogy „Van elég munkám, miért fektessek energiát

Pókként, aposztrofált volt

abba, hogy másokat mentoráljak…”? Spider: Egyrészt networking nélkül az ember nem

SZTE-s „Hegyrejáró” nem mindennapi lelkesedéssel

fog előrejutni, másrészt ha jól csináljuk a dolgokat,

mutat utat hallgatóinak

akkor az a jó utána vissza fog szállni. Mondhatnám

az élet, az önmegvalósítás

úgy, hogy ha jó karmát most ültetünk el, … Az ember-

és az „itt és most”

nek van egy kis plusz energiája és elvárás nélkül ad.

megélésének irányába.

Erre azért kell időt szakítani, mert túl gyors a világ, és

Vele és mentoráltjával, a

pont ezek azok a pillanatok, amikor az idő lelassul, és

programtervező informatikus hallgató, Ziegenheim

Mit ad Neked az Alumni Mentorprogram?

azzal törődünk, hogy a közös jövő jó legyen.

Spider: Szerencsére nem csak én gondolom azt,

Dániel Márkkal (Ziggevel)

hogy adni jó. Mi, akik itt tanultunk az SZTE-n, miután A hallottak és a hallgatók naplói alapján a te men-

beszélgettünk.

kikerültünk az életbe, rájöttünk, hogy jó, hogy az torálásod semmiképpen nem mondható „hétközegyetem felkészít például a vizsgákra, de az élet és az napinak”. Hogyan is zajlik, és miért is úgy? egyetem között van egy gap, egy szakadék, amit meg

Spider: Ahhoz, hogy az ember mentorálhasson va-

kell próbálnunk áthidalni. Mi, végzettek igazából egy lakit, meg kell ismernie őt, a kvalitásait. Hiába monhíd vagyunk a következő generációnak, és tőlünk függ, dok Ziggenek akármit, ha ő azt nem tudja adoptálni hogy ezt mennyire használjuk ki. Nagyon tetszett, a környezetébe. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, közös hogy a munkatársaim is így gondolják. Engem is az pontok, találkozások, élmények, beszélgetések kellehajtott, hogy adjak, mert voltam ebben a cipőben, nek, amelyek által közelebb kerülhetünk egymáshoz. kerestem, hogy ki tudna segíteni, ki tudna szellemi

20

A másik dolog, hogy nálunk az Ericssonnál olyan ked-

vezetőmmé válni. Úgy gondolom, hogy ez a valaki vesek az emberek, hogy amint elkezdődött az Alummost legyek én, és adjam át én a tudásomat. Hogy ni Mentorprogram, ingyen megkaptuk a „Mentoring ezáltal mit ad a Mentorprogram? Kerekséget.

Manual” című, általam nagyon jónak tartott könyvet,


hogy használjuk. Ebben is leírják, hogy az első-második találkozásnál nem A tanulmányaink alatt nem biztos, hogy csak ugyanilyen értékközjó szakmai dolgokról beszélni, és a srácoknál is az működik, hogy „Na, akkor elmegyünk kocsmázni!”, ami nálam jelképes dolog, tehát Bambit is

pontú oktatókkal találkozunk. Te mit gondolsz erről? Zigge: Pont ezért választottam Spidert. A fényképein azt láttam, hogy

lehet inni, nem muszáj sört. Talán ez segít abban, hogy az ember nyelve hegyet mászik, túrázik, és ebből arra következtettem, hogy valószínűleg megeredjen.

nem csak abból áll majd a mentorálás, hogy leülünk a monitor elé és

Az életben szerintem sok dolog összefügg egymással, bizonyos szinten magyaráz. Reméltem, hogy az élettapasztalatát adja át nekem, és ezáltal minden egy. A módszer, amit az ember a hegymászásban, a programozásban, a tanulási módszereiben használ, ha magasabb szintről nézzük,

a szakmai tudását. Eleinte tetszett is, meg nem is, hogy próbálta megmutatni nekem azokat

egy és ugyanaz. Ha megismerjük a másikat, akkor látjuk igazán, hogy az érzéseket, amelyeket ő is átélt. „Bedobott” például idegen emberek, az képileg tud tanulni vagy éppen módszereket kell neki mutatni, stb. Ezeket ő ismerősei, kollégái közé, majd elment és nem is jött vissza egy jó daraváltogatom, attól függően, hogy a szituáció mit kíván.

big. Ez eleinte furcsa volt, de utána megtanultam, hogy egyedül hogyan illeszkedjek be, ismerjek meg új embereket. Nekem ez kellemes csalódás

Készültél-e korábban tudatosan valamiféle mentori szerepre vagy a

volt, és nem bántam meg, hogy őt választottam. Szakmailag is fejlődtem,

személyiségedből fakad az erre való fogékonyság?

de élettapasztalatot is kaptam.

Spider: Sokféle könyvet olvasok, néha szépirodalmat, néha novellát, néha képregényeket… Egy pókemberes képregényből maradt meg az a mondat, hogy „With great power comes great responsibility.” Sokáig kerestem, hogy mi az, hogy érték, majd igazából visszatértem a négy fő erényhez. Aki kíváncsi, nézzen utána ezeknek. Rájöttem, hogy az érték időtálló, ez a „great power”. A mentoráltakkal való találkozásoknál próbálom úgy kötni a fonalat, hogy az értékek maradjanak a központban, hogy felszínre jöjjön, kinek mi az érték, és utána ezeket össze lehessen hasonlítani, kvázi egy tükröt tartani. Szóval úgy érzem, hogy ezek az időtálló értékek adnak erőt. És ha megjelenik egy plusz, máris tudunk adni.

21


Az a cél a mentoráltakkal, amit most Zigge kiemelt?

aztán mondtam neki, hogy „Figyelj, most

Spider: Az is. Eddig minden mentoráltamnak felajánlottam, hogy

ezt meg ezt meg kell, hogy beszéljük.”

bármikor keressenek az életben, mert ez igazából csak a kezdet. Pestről

Van, hogy módszereket kérdezek tőle

lefelé jövet most is nagyon jót beszélgettünk Ziggevel az autóban, például

vagy hogy „Elakadtam ebben, Te hogyan

a motivációs levélről, amihez – sok más dologhoz hasonlóan – nem biztos, oldanád meg?” hogy elegendő egy Google keresés. Mondtam, hogy legközelebb ne csak Az látszik, hogy Te igazán minőségi időt Google-t használjon, hanem nyugodtan kérdezzen tőlem is. Sokszor megpróbálom a mentoráltakat kimozdítani egy állapotból, ahogyan arra már Zigge utalt is. Pont az ő példáját nézve viszont tudom, hogy, azokban akikkel otthagytam, meg lehet bízni. Az első ilyen alkalom

töltesz a munkával, a fotózással és a sziklamászással is. Hogyan tudod ezt elérni? Spider:

Abból

lehet, hogy nehéz, de utána beugrik, hogy úgyis meg fogod oldani az ilyen egyértelmű, jellegű dolgokat is az életben.

Spider: Vannak példaképeim, egy-kettő szerepel az asztalomnál is

hogy

szempontból a

sziklamászás,

ez a

hegymászás hétvégén történik, a munka pedig

Volt Neked már hasonló mentorod?

a

hétköznap.

Ahogy

kilépek

a

munkahelyemről, abban a pillanatban vége van a munkának, nem szabad

otthon, hogy lássam őket. Ha az ember ránéz egy ilyen képre, akkor rágondolni. Meg kell tanulni elengedni eszébe jutnak az adott ember a kvalitásai. Nagyon fontos, hogy ha otthon dolgokat, mert egyébként nem élünk vagy, felkelsz vagy hazaérkezel, akkor ezek a kvalitások borítsák el az a jelenben. Örülök, hogy elterjedőben agyadat, ne más. Ezáltal jó irányba tereled az energiáidat. A fotózáshoz is

van az „itt és a most” jelentősége, de jó

tudatosan választottam mestereket, akik harminc éve a szakmát nyomták. lenne, ha mindenki használná is. Addig a A sziklamászás kapcsán megismertem valakit, aki most nyolcvanhárom pontig tart a felelősség, amíg ott vagyok. éves és tavaly például még síelt. Ő a példaképem a hegymászásban. Ha elmegyek egy másik helyre, akkor a Nagyon szerény ember ahhoz képest, amit már elért az életben. Az, hogy valakit mutatnak a híradóban vagy a médiában, nem azt jelenti,

felelősség vagy a fókusz legyen máshol. Milyen lenne, ha elmennék hegyet mászni

hogy ő igazi példakép. Az embernek felelősséget kell vállalni, nyugodtan és azon gondolkodnék, hogy jaj, rosszul kétségbe lehet vonni dolgokat, utána lehet nézni, hogy akit mutatnak, csináltam valamit. jó példa vagy sem. Úgy érzem, én a munkahelyeimen is megtaláltam

Biztosan

vannak

arra

módszerek,

a jó példákat. Jelenleg is van olyan ember, akivel heti fél órát leülünk hogy hogyan kell ezt elengedni, lehet beszélgetni. Az elején úgy indult, hogy munka miatt találkozunk, de

szimbolikusan is. Nemrég másztunk egy

22

Ziegenheim Dániel Márk (Zigge) mentorált


nehéz utat a Tátrában és a felszerelésem beakadt

Azt mondod eloszlottak a kételyeid? Sikerült kézzel

ITT tájékozódhat.

egy szikla alá. Másztam felfelé, lelógott egy létra, amit fogható elveket elsajátítani? használni kellett, és annyira beragadt, hogy nem Zigge: Igazából bármit is, amit Pók mond, nehéz kézzel tudtam már kiszedni és lemászni. Ilyenkor az ember

fogni, nehéz szó szerint átültetni. Például olyan elve-

mit csinál? Fogtam, és otthagytam a felszerelést. Fél ket fektet le, hogy álljak ki magamért, az érzéseimért, óráig lehetett volna ott szenvedni, de az erőd elfogy. hogy ha valami nem jó, akkor azt mondjam meg, ne Átgondolod, hogy ez az egész lemondással is jár, és húzzam be fülem, farkam. Egyetem után, ha elmegyek kész, nem szabad ezen rágódni.

egy állásinterjúra, akkor szerintem látni fogják ezt a szemléletmódot, ami nem kézzel fogható, de mégis olyan dolog, ami segít, hogy elinduljak valamerre, hogy

Miért ajánlanátok a mentorprogramot a hallga-

jó legyek abban, amit csinálok. Szerintem mindenféle-

tóknak?

képpen megérte jelentkeznem.

Zigge: Ez egy nagyon jó kérdés. Én eredetileg nem is akartam jelentkezni, pedig már többször is szemeztem a programmal. Szerintem az a lényege a programnak, hogy eloszlatja a kételyeket, hogy

Spider:

Azoknak

ajánlanám,

akik

tudatosan

szeretnének fejlődni. Pont. Igazából

az

egész

mentorálási

idő

alatt

a

mi lesz egyetem után, mit csináljak most. Nagy tapasztalataimat adom át, megpróbálva a mentoráltak szerencse, ha olyan mentort sikerül választani, aki az rendszerébe adoptálni. Elég sok cégnél dolgoztam élettel kapcsolatos kérdésekben is tud segíteni, aki már: középiskolában, az egyetem végén külföldön, egyben egy támasz is. Spider személyében van egy több helyen is. Sokszor az számít, hogy az ember támaszom, van egy barátom, így már el tudok indulni

hogyan közelít a másikhoz, a feladathoz: megtanul

az egyetemről a szakma felé. A legtöbb véleményben ezt-azt, elbukik, kírúgják, felmond. Akármi történik, olvastam is, hogy nem csak tapasztalatot, de barátot

abból tanulunk. A korral bölcsebbek és ne idősebbek

is sikerült szereznie a mentoráltaknak.

legyünk!

23

Kövessék mentorunk „Jártamban – keltemben…” című blogját, ahol mászásairól, utazásairól mesél! Spider 2015 tavaszán a TIK Caféban megrendezett „Hegyen legyen” című fotókiállításán készült fotókat ITT

tekinthetik meg.

Az Alumni Mentorprogramról


Két magyar virológust, Dr. Kis Zoltánt, az SZTE ÁOK volt PhD

Volt SZTE-s PhD hallgató az Év Emberei között

hallgatóját és Dr. Pályi Bernadet-

2014-ben kapták meg a Time Magazin elismerését helyett, vagy egy pozitívat kiadunk negatívnak, annak

tet az Év Emberei közé választot-

az ebola ellen Guineában végzett munkájuk elis- nagyon súlyos következményei lehettek volna.

ta a Time Magazin. Alumnusunk-

meréseként. Hogyan hozza meg a döntést az em-

kal májusban beszélgettünk a

ber, hogy egyáltalán vállal egy ilyen küldetést? Ho- A laborban mindennapos, hogy ezekkel a vírusok-

nemzetközi elismerés kapcsán.

gyan állt kiutazásához a környezete?

kal dolgoznak, de egészen más lehet terepen lenni,

Az Országos Epidemológiai Központban dolgozom, amiatt is, hogy a helyi lakosság által jobban ki volamelynek része a Nemzeti Biztonsági Laboratórium, tak téve az ebolának. Ez ellen hogyan lehetett ott mely több különböző pályázat részese, így bennünket védekezni? Egyáltalán mennyire voltak veszélyben? is meghívtak az Európai Mobil Laborba, amely azzal

Odakinn mi WHO alkalmazottak voltunk, nagyon vi-

a céllal jött létre, hogy ha valahol kitör egy magas gyáztak ránk. Fegyveres őrök védték a szállást, ahonpatogenitású járvány, akkor oda ki tudjon települni, nan csak kocsival mehettünk a táborig, ahol megint működni tudjon. Mindehhez olyan személyzet kell, fegyveres őr és rendőr állt, a belépést ellenőrizték, stb. amely kellőképpen tréningezve van, nem ijed meg

Az én időmben, április-májusban például még ki lehe-

attól, hogy ebolával kell dolgozni. Számunkra az ilyen tett menni a piacra. A kolléganő augusztusban ment, kórokozók vizsgálata mindennapos a laborban, de a akkor már nem engedtek meg ilyesmit, a laboratóriterepen azért egy kicsit más volt, előtte tartottak is umi épülettől sem távolodhatott el senki. Egyébként nekünk egy szoktató tréninget.

nem érezte egyikünk sem, hogy olyan nagyon-nagy

Mind a kolléganőm szülei, mind az én szüleim veszélyben lenne. Amikor a piacon jártam, akkor a heaggódtak, de tudták, hogy ez egy olyan lehetőség a lyiek barátságosak, de távolságtartóak voltak. Amikor mi szakmánkban, amit nem szabad kihagyni. Nagyon járványügyi nyomonkövetésben vettem részt, a falusiak nagy kihívás előtt álltunk, amit ők támogattak, mert szintén távolságtartóan viselkedtek, de nem tűnt úgy, tudták, hogy mindez azért szükséges, hogy szakmailag hogy agresszívan meg akarnának támadni. Mindennek előrébb tudjunk lépni. Kinn, egy távoli helyen, tábori ellenére azért annak a tudatában voltunk, hogy a felszín

24

körülmények között elvégezni egy olyan szintű alatt ott lapul egy vulkán. A hírekből halljuk, hogy néha

diagnosztikát úgy, hogy minden eredmény megbízható ez a vulkán ki is tör, de valahogy ezzel akkor nem értünk legyen, nagyon nagy dolog. Ha ott összecseréltünk rá foglalkozni, megvolt a dolgunk, arra fókuszáltunk. volna két mintát, például egy negatívat kiadunk pozitív

Mi a laborban dolgoztunk, oda kaptuk a mintákat. Az


említett járványügyi nyomonkövetésen egy idősebb, Milyen eredményt hozott magával, aminek örül, mi több faluban is elismert helyi hölgy volt a superviso- az, amiben úgy érzi, hogy tudott segíteni? runk. Ő elmondta, ott még fennáll, hogy a fehér em-

Amit mi a csapat tagjaként hozzá tudtunk tenni

bert nem szeretik. Ezeket a híreket halljuk a bulvármé- az egészhez, az az, hogy ha bejött egy minta, diában, ami sokszor túloz, de aki Guineából visszajött, rögtön elkezdtük feldolgozni és néhány órán belül pontosan tudja, hogy ott néha még szörnyűbb dolgok eredményt adtunk. Ezzel az orvosoknak segítettünk, is megtörténnek, mint amiről a bulvár beszél. Sajnos eldönteni, hogy egy pácienst például még aznap nagyon rossz tapasztalatuk van a helyieknek a fehér hazaengedhetnek, hogy minimális időt töltsön a többi emberrel, hiszen mindig is onnan vitték el a rabszolgá- gyanús beteg között vagy betegyék a fertőzött betegek kat, folyamatos háborúk zajlottak, gyarmati világ volt, sátrába. Az is felmerült, hogy a bekerülők maláriásak-e, így szinte beleivódott a generációba, hogy itt csak a és ha az igazolódott be, akkor rögtön elkezdték őket baj van, ha jön a fehér ember. Mindennek ellenére azzal kezelni, hogy ne szenvedjenek. például a piacon azért kaptam árengedményt, mert

Ez az időszak nekünk hatalmas tapasztalatszerzést

az ebola miatt vagyok ott és segítek nekik legyőzni a jelentett. Itthon van egy négyes szintű laboratóriukórt. Ez a kettősség nagyon jellemző volt.

munk, a megfelelő körülményekkel, de soha nem lehet tudni, hogy mikor kerül olyan szituációba akár az ország, akár Európa, hogy ezt a tudást valahol kamatoztatni kell. Az emberben már kialakult egy szemlélet, hogy mit hogyan kell csinálni, de teljesen másik dolog, hogy ez a terepen hogyan fog működni. Felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk megoldani, ha például elfogy valamelyik eszköz. Az embernek elő kell venni a kombinálóképességét, átgondolni, hogy mit mivel tud helyettesíteni, hogy hogyan oldjuk

25

meg a helyzetet. Ezt kitalálni inspirációt jelentett. Kitapasztaltuk azt is, hogy stresszhelyzetben hogyan lehet a többiekkel együtt dolgozni, kivel hogyan kell bánni, hogy minél harmonikusabb legyen az ottlétünk.


Mindenki azon volt, hogy maximálisan alkalmazkodjunk egymáshoz.

Ha tehát találkozunk valakivel, aki ebolával fertőzött, de betartjuk a higiénés szabályokat, akkor elkerülhető, hogy megkapjuk?

Találkozott-e személyesen az orvosokkal, akik közvetlenül érintkeztek a betegekkel?

Igen, határozottan, azon kívül abból a szempontból szerencsénk van az ebolával, hogy ha el is kezdődnek

Természetesen igen, néha „ott voltak a nyakunkon”, a tünetek, ahhoz, hogy én biztosan ki tudjam mutatni, hogy mikor lesz már eredmény. Mondtuk, hogy három napnak is el kell telnie. Tehát a legelején a vírus három óra a vizsgálat, ennél nem tudunk hamarabb még nem fertőz. Ahogyan halad előre a betegség, eredményt mondani, de azért másfél óra után jöttek úgy lesz egyre több vírus a nyálban, a vizeletben, a újra. Napi, szinte óránkénti kapcsolatunk volt velük. verejtékben. Sokszor mi próbáltunk információt szerezni tőlük, hogy

Ez a vírus nem ugrabugrál, tényleg szoros kapcsolatban

minél teljesebb legyen a beküldőlap. Az ápolókkal, az

kell vele lenni ahhoz, hogy elkapjuk. Ha rákerül a

orvosokkal tehát szoros volt a kapcsolatunk, sőt, a kezünkre és nem egy mikrosebben landol, akkor higiénikusokkal is.

elegendő egy egyszerű szappanos kézmosás. Az ebola egy burkos vírus, a szappan dezintegrálja a burkát,

Milyennek látja most az ottani helyzetet, illetve a

onnantól kezdve teljesen tehetetlen. Ha kimegyünk

miénket? Például mennyire vagyunk veszélyben mi

egy érintett területre, ott tudjuk a szabályokat, hogy

vagy akár Európa lakossága?

mihez szabad hozzányúlni, hogy mit szabad csinálni.

A szakmámból kifolyólag nem mondjuk ki azt, hogy Ha ezeket betartjuk, akkor nem lehet baj. Az, hogy nulla az esélye annak, hogy mi vagy Európa veszélyben szúnyogcsípéssel, uszodában és „láttam fekete embert” lenne, de nagyon közelít a nullához. Ez a vírus kontakt módon terjedne, biztosan csak felesleges pánikkeltés, módon terjed, ott kinn nem volt higiénia, nincs szennyvíz- értelmetlen dolog. A pontos tájékoztatás és a józan, hálózat. Ott egy furgonba betesznek egy matracot, azon racionális belátóképesség nagyon sokat számít. szállítják a beteget, ami nálunk elképzelhetetlen. Nincs szappan, nem is gyakorlat a kézmosás. Itthon azért ez Az SZTE-n volt PhD hallgató. Hogyan kezdődött a máshogy megy. Egy-két eset - ahogyan Amerikában is

kapcsolata a szegedi egyetemmel?

26

megtörtént - előfordulhat, lehet, hogy ha későn veszik

Ide jelentkeztem a Gyógyszerésztudományi Karra,

észre, akkor a családtagok esetleg megfertőződhet-

fel is vettek, elvégeztem, de már harmadévesként

nek, de az, hogy ebből itt járvány legyen, szinte kizárt.

nagyon érdekelt az orvosi mikrobiológia. Gönczöl


professzorasszony kutatócsoportjába kerültem, mint TDK hallgató, onnan pedig egyenes út vezetett a PhD ösztöndíjhoz. Az utolsó két évben felkerültem Pestre,

Hogyan fogadták, hogy a Time Magazin az év emberei közé választotta Önöket? Jól esik az elismerés, bár a kolléganővel beszélgettünk

de megmaradt a nagyon-nagyon szoros kutatási arról, hogy mi kinn voltunk a laborban, megcsináltuk, együttműködés. Fenn is dolgozott az ember, itt is és

amit megcsináltunk, de a szemünkben sokkal

mind a mai napig tartjuk a kapcsolatot.

nagyobb elismerést érdemelnek például a nővérek, akik bemennek a beteg emberhez, ápolják őt,

Mi az, ami miatt szívesen visszatér Szegedre?

a higiénikusok, akik negyven fokban, beöltözve

Egyrészt az egyetemi évek emléke, másrészt mert

takarítanak és azok a járványügyi kollégák, akik

Szeged egy csodálatos hely. Budapesthez képest ez

területre mentek, az életüket kockáztatva, mert volt

a csend, a béke és a nyugalom szigete és itt a Tisza, olyan csapat, amit lemészároltak. Ennek ellenére amit én nyíregyháziként különösen nagyra értékelek. kimentek és felkeresték akár ellenséges környezetben Szeged nagyon szép, nagyon nyugodt város, az is a betegeket, hogy lássák, hogy nem jelenik-e meg az egyetemmel kapcsolatban is pozitív élményeim vannak ebola, mert akkor meg kell oldani a problémát, meg és a Mikrobiológiai Intézetben is sok ismerőssel kell győzni őket, hogy „Gyere be, nem fogunk bántani, találkozom.

de ha itt maradsz és ebolás vagy, akkor megfertőzöd a családodat!” A szememben tehát ők az igazi hősök.

Mire ösztökélné a fiatalokat, akik most kezdik az orvosi, gyógyszerészi pályafutásukat? Talán a kitartás lenne az, ami előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, illetve a kitartás, ötvözve az érdeklődéssel. Valamit kezdenünk kell magunkkal, mert anélkül unalmas az élet. A motiváltság nagyon fontos, vonatkozzon az bármilyen tevékenységre. Akár a gyógyszertechnológiát, akár az orvosi mikrobiológiát

27

vagy a sebészetet választja valaki, az a fontos, hogy találja meg azt, ami őt igazán érdekli, fedezze fel mindig az újat, az ismeretlent, mert így megy előre ő is, az egyetem is, így visszük előre egy nagyon picit a világot.

A fotó forrása


Idén tavasszal minden eddiginél több, összesen 46 MK-s hallgató vett részt az Országos Tudományos Diákköri Konfe-

Rekord számú MK-s helyezett az OTDK-n

rencián, ahol 38%-uk ért el valamilyen helyezést, elérve az eddigi legjobb telje-

Különdíj: Benedek Zsuzsanna: Az elektronikus humán Kutni Anita: A csomagolás és a bontási körülmények

sítményt a Kar életében.

erőforrás menedzsment jellemzése, különös tekintettel hatása a hízott libamáj állományára. Témavezető: Bara az e-toborzásra. Témavezető: Dr. Gulyás László

Tamásné Dr. Kocsis Mónika: A β-glükozidázt termelő

A hallgatók közül 33 fő az Agrártudo-

Mucor corticolus penészgombával végzett szilárd fá-

mányi, 9 a Közgazdaságtudományi és

Agrártudományi szekció (2015. április 8-10, Szege- zisú fermentáció hatása gyümölcstörkölyök antioxi-

4 fő a Műszaki tudományi szekciókban

di Tudományegyetem):

versenyzett. 1 fő első, 2 fő második, és 7

1. helyezés: Erdélyi Péter: Interaktív pszichrometriai di- Kerekes Eliza: Medvehagyma (Allium ursinum) anti-

hallgató harmadik helyezést ért el, 6 fő

agramok. Témavezető: Dr. Rajkó Róbert

kapott különdíjat.

2. helyezés: Tamaskó Lilla: Az ökológiai gazdálkodás

dáns tulajdonságaira. Témavezető: Dr. Krisch Judit bakteriális hatása. Témavezető: Dr. Krisch Judit

szerepe a fenntartható mező- gazdaságban, kiemelten Különdíj: Műszaki szekció (2015. március

a bioszőlő ágazatban. Témavezető: Dr. Panyor Ágota

25-27, Óbudai Egyetem):

Tabajdi Éva Enikő: Dielektromos jellemzők és a biológiai kapcsolatos beruházási döntés előkészítése gazda-

3. helyezés: Zakupszki Richárd Zol-

bonthatóság összefüggésének vizsgálata élelmiszeripari sági számítások segítségével. Témavezető: Dr. Zsótér

tán: Folyékony füstölő berendezés

szennyvizek és melléktermékek esetében. Témavezető: Brigitta

fejlesztése. Témavezető: Kovács Ró-

Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor, Beszédes Sándor

bertné Veszelovszki Petra

3. helyezés: Fülöp Anikó Rita: Egy doboznyi bizalom, hasonlítása. Témavezető: Dr. Farkas Ferenc

Különdíj: Gergely Attila: Pneumati-

avagy a közösség által támogatott mezőgazdaság. Papp Barbara: Egyes technológiai paraméterek hatá-

kus mesterséges izom által működ-

Témavezető: Dr. Panyor Ágota

tetett kézterápiás eszköz megterve-

Pesti Kitti: Szegeden előállított élelmiszeripari hungari- Csanádi József, Baráné Dr. Herczegh Ottilia

zése és kivitelezése. Témavezető: Dr.

kumok helyzete és lehetőségei: eredet, hagyomány és Rácz Tamás: Szárított szőlővel dúsított keksz készítése.

Sárosi József

minőség szögediesen. Témavezető: Dr. Kis Krisztián

Közgazdaságtudományi

szekció

(2015. április 9-11, Budapesti Gazdasági Főiskola):

Balog Árpád: Egy kupuszinai almakert telepítésével

Fölföldi Jenő: Teli és réselt kormánylemezű eke össze-

sa a joghurt alvadék-tulajdonságaira. Témavezető: Dr.

Témavezető: Dr. Krisch Judit

Veszprémi Ádám Péter: Vibráció hatásai a membránszű- Vigchert Gábor: Cukoripari szennyvíz ózonnal történő rések hatékonyságára. Témavezető: Dr. Kertész Szabolcs előkezelése és mikroszűrése. Témavezető: Dr. László Zsuzsanna

28


RECCS 2015 világbajnokság

A tésztahidak közötti világbajnokságot, a RECCS 2015-

A versenyen, ahol 11 ország 15 egyetemének csapatai

öt május 22-én rendezték meg az Óbudai Egyetemen. mérkőztek, a Kis Evelyn és Förgeteg Nikolett által A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara az idei alkotott páros 6. helyezést ért el „Híd kategóriában”. bajnokságon 3 csapatot indított.

29

Tiszavirág nevű alkotásuk négy nap alatt épült, közel egy kilót nyomott, és 351, 9 kilogrammos súlyt bírt el Tartó kategóriában Varga Tamás és Czunyi András 7., Berkics Mariann pedig 9. helyezettek lettek. A pontos eredménytáblázat itt érhető el.


Öregdiák szervezetünk szolgáltatáspalettájáról a frissen végzet-

Miért jó Alma Mater tagnak lenni?

tek, a családosok és a nyugdíjas egyetemi polgárok könnyedén

…. honlapunkról (http://www.sztealmamater.hu/),

választhatnak saját igényeikhez

Facebook oldalunkról és hírleve-

… családjával együtt is

igazodót. A következő felsorolás-

leinkből folyamatosan értesülhet az

részt vehet két legnagyobb

ból kiderül, minden SZTE-s alum-

egyetemet és az Önt érintő hírek-

ingyenes

nusnak érdemes regisztrálni az

ről, lehetőségekről, az SZTE Karri-

kön, az Alma Mater Wee-

Alma Mater oldalán, mert…

er Iroda állásajánlatairól.

kend Családi és Sportna-

rendezvényün-

pon, valamint az Alma …. e-mail-ben megkapja évente kétszer megjelenő Mater Mikuláson. Alma Mater Magazinunkat, amely az elmúlt időszak legérdekesebb egyetemi eseményeiről számol

… cégével Ön is minden évben pályázhat az Alma Mater

be.

Díjra, amelyet azon partne… mert ingyenesen igé-

rünk nyerhet el, aki kiemelt

nyelhet Alma Mater tag-

támogatója a Szegedi Tudo-

kártyát, melynek segítsé-

mányegyetemnek és öregdi-

gével

ákjainak.

több

egyetemi

szolgáltató egységben, (pl. SZTE Klebelsberg Könytár,

… volt SZTE-s szakemberként

SZTE Ajándékbolt és Jegy- mentorrá válhat Alumni Menzetbolt) valamit a város több pontján (pl., Tiszaparti torprogramunk

segítségével,

Élmény és Kalandpark, Citybike Szeged, Praktiker) is ahol jelenlegi hallgatók szakmai kedvezményekben részesülhet. Kedvezményrend- fejlődését segítheti egy négy hószer menüpontunkban minden partnerünkről ol- napos mentorálási időszak alatt. vashat.

30


… részt vehet nyereményjátékainkon, ahol töb-

… öregdiákként is ingyenesen vehet

részt

a

velünk

bek között a Játékdzsungel Játszóház, a Szegedi

együttműködő SZTE Karrier

Nemzeti Színház, a Móra Ferenc Múzeum, a Belvá-

Iroda karriertanácsadásán.

rosi Mozi, a Boci Tejivó és az SZTE EHÖK SE jóvoltából tartozhat az adott hónap nyertesei közé.

nyugalmazott

egyetemi

… a kitöltheti „Időkapszula

lehetősége

űrlapunkat” amelyet a diplo-

csatlakozni értékteremtő Sze-

maosztón kapott Alma Mater

nior közösségünkhöz, amely

mappában vagy online felüle-

számos kulturális és közösség-

tünkön talál. A papírra vetett

teremtő programot kínál tag-

gondolatokat 5 évig tároljuk

jainknak.

Önnek, majd elküldjük e-ma-

polgárként

van

il-ben. … csatlakozhat az SZTE Anno Facebook oldal kedvelőihez, akik nap mint nap elmerülhetnek az emlékekben a régi egyetemi képek segítségével. … szívesen segítünk évfolyamtalálkozója megszervezésében, a volt csoporttársak felkutatásában online évkönyvünk és az egyetem karainak közreműködésével. Többek között a csoporttársak minél hatékonyabb elérése érdekében jelenleg is

31

zajlik az alumni adatbázisépítésünk, amely feltérképezi az elmúlt 50 évben végzettek elérhetőségeit.


Ezzel a címmel zajlott 2015. tavaszán az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban az SZTE Fogorvostudományi Karának mintegy 800 részvevős Tudományos Továbbképző Konferenciája.

„Perspektívák a Paro-Implantológiában és a Komprehenzív Fogászatban” Az SZTE Fogorvostudományi Kar hagyományos nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, a svájci tavaszi konferenciáján idén 8 ország képviselői sarok jelenléte a konferencián jól mutatja, hogy mutatták

be

a

paro-implantológia

és

a az egészségügyi szolgáltatások területén is élénk

fogorvostudomány területeinek legfrissebb kutatási Svájc és Magyarország kapcsolata. A nagykövet eredményeit.

kiemelte, Magyarországon komoly hagyományai

A konferencián mások mellett Henry Salama, vannak az orvostudománynak, melynek kapcsán Maurice Salama (USA), Nitzan Bichacho, Mirela Szent-Györgyi Albert, az SZTE egykori rektorának Feraru, Rafi Romano (Israel), Stavros Pelekanos nevét is megemlítette. „A magyar egyetemeken – (Görögország), Francesco Mangani (Olaszország), köztük a Szegedi Tudományegyetemen is – magas Frank Schwarz (Németország) és Ashok Sethi szintű képzés zajlik orvos és fogorvostudományi (Egyesült Királyság) adtak elő.

területeken, melyeken egyre több külföldi hallgató

Az idei rendezvény sajátosságaként vesz részt. Ezekre a magyarországi képzésekre a konferencia előnapját, május 7-ét Svájcból is érkeznek hallgatók.” – fogalmazott. gyakorlati nappá tették: a szakemberek Hozzátette:

„Svájc

az

orvoslással

kapcsolatos

négy párhuzamos hands-on kurzuson együttműködések területén igyekszik részt venni fejleszthették gyakorlati készségeiket. abban az európai projektben, melynek célja a szociális 2015-ben először dentálhigiénikusok egyenlőtlenségek megszűntetése Európán belül. számára

és

fogszabályozásból

is Svájc ebben a projektben is próbál Magyarország

szerveztek workshopokat.

partnere lenni.”

Mivel a konferencia kiállítói között egyre

több

svájci

cég

Egyre nagyobb szerepe van az országok gazdasági

jelentkezik, fejlődésében azoknak a cégeknek, amelyek az

ezért idén először úgynevezett „Swiss orvoslásban corner”-t

rendeztek

Kongresszusi

Központ

be

az

használt

műszerek

fejlesztésével

32

SZTE foglalkoznak, így a konferencián kiállító szervezetek

Átriumában. is hozzájárultak az ország gazdasági fejlődéséhez.

A svájci sarkot őexcellenciája Jean- Az úgynevezett „Swiss corner” kiállítói a Straumann, François Paroz, svájci nagykövet úr a Bien Air, az EMS és az Euro Medic cég voltak.


Szegedi Egyetem Anno

A Szegedi Tudományegyetem Embertani tanszékén az 1950-es években

Délmagyarország archívum

SZTE Egyetemi Képgyűjtemény

Több mint egy évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy lét- olvasható – jubileumi számok válogatásában. rehozzuk különálló fényképes albumunkat, közösségi

A közösségi oldal adta lehetőségeknek köszönhető-

kezdeményezésünket a Facebookon, hiszen ahogy en, reményeink szerint az Szegedi Egyetem Anno által

Szegedinek lenni jó, Szegedi egyetemistának lenni pedig még jobb!

több ezer ember kötődik Szeged városához és szeret tovább bővül az az aktív csoport, akik szívesen megrégi képeket nézegetni, úgy több ezer embert érdekel osztják az egyetem alatt készült képeiket velünk és a a Szegedi Tudományegyetem múltja is.

nagyközönséggel, vagy csak nézegetik a régmúlt fotó-

Szegedi Egyetem Anno oldalunkat hétről hétre egyre it, cikkeit. többen kedvelik, egyre többen ismerik fel magukat és

Küldjön Ön is képeket egyetemi éveiből!

egykori csoporttársaikat, tanáraikat a képeken.

A képeket postai úton, és e-mailben várjuk.

33

Honlapunkon az SZTE Anno menüpont alatt már ta-

Elérhetőségeink:

lálható egy nagyobb képgyűjtemény, amely szintén az

Cím: SZTE Alma Mater

SZTE épületeit, emlékeit és életképeit vonultatja fel.

6722, Szeged Honvéd tér 6.

Ugyanitt a Szegedi Egyetem Magazin archív anyaga is

E-mail: iroda@sztealmamater.hu

Szegedi Egyetem Anno a Facebookon!


oktatóval, J. K. Rowling Robert

Az SZTE-n tanít J. K. Rowling álnéven született krimijeinek fordítója

Galbraith

Bölcsész családban nőtt fel, viszont kezdetben a

Ezév áprilisában Nagy Gergely angol-ógörög szakos egyetemi álnéven

születtett,

Amikor jelentkezni kellett az egyetemre, eredetileg

„Kakkukkszó” és „A selyemher-

nyelvek nem érdekelték. Hogyan jött mégis az an- az egyszakos filozófiát akartam megjelölni, ami -

nyó” című regényeinek fordító-

gol-ógörög szak?

lássuk be - akkor sem volt és ma sem egy nagyon

jával, április Hónap Alma Mater

Az általános iskolai nyelvórákról megmaradt piacképes dolog. Édesanyám - akinek emiatt is

Tagjával beszélgettünk a TIK Ca-

emlékeim szerint nem igazán értettem olyanokat, örökké hálás leszek - beszélt rá, hogy akkor legalább

fé-ban, az Egyetemi Tavasz prog-

mit például a Present Perfect, és a kérdések még az angolt csapjuk oda a másik szak mellé.

ramsorozat keretein belül.

szórendjével

is

voltak

problémáim.

Szóval Így kötöttem ki angol-filozófián, de utóbbit el is

általánosban nem ragadott meg különösebben az hagytam utána, onnan mentem át az ógörögre, ami angol. Oroszt is kellett tanulnunk, de már akkor is kompromisszum is volt, mert másodévben, filozófia „nagyon punkok voltunk”, és nem tanultunk oroszt szakon rájöttem, hogy amit én a filozófiáról mondani csak azért sem. Ilyenkorra már az ember megbánja akarok, azt el tudom mondani egy ógörögös ezt, mert most nagyon jól jönne ha tudnánk oroszul, szakdolgozatban is. Ez így is történt, maradtam is például azért, mert lehetne fordítani.

aztán ennél a két nyelvnél.

A gimnáziumi évek alatt jött az a korszak, A fordítás „ízére” hogyan kap rá az ember? amikor másoltuk a cd-ket a lemezboltokból,

Már egyetemista korunkban fordítottunk, amikor

hozzájuk pedig kézzel a szövegeket is, mert lehetett vagy kellett, mindez pedig PhD-sként is fénymásolni nehéz volt, drága, inkább folytatódott. Lefordítottunk például egy nagyobb leírtuk a sorokat gyorsan, ameddig lement lélegzetű

vallástuományi

szakszöveget,

ami

a lemez. Ebből is nagyon sokat tanul szerintem a mai napig nem jelent meg magyarul. az ember. Akkor még nem voltak olyan Dolgoztunk

még

disszertációk

lehetőségeink, mint most, amikor mindenki előadásokat, cikkeket néztünk át. folyamatosan tölti le a sorozatokat, hozzá

absztraktjaival,

34

Mélyebben azáltal „keveredtem bele” a fordításba,

az angol feliratot, viszont nem is az a hogy a 2000-es évek elején létrehoztuk a Magyar korszak volt, amikor a Cartoon Networkről Tolkien Társaságot. Ebben az időszakban Szegeden „tanultak meg angolul”.

a Szukits Kiadó nagyon szorosan próbált velünk


Számos Tolkien szemináriumot tartott már, leg-

nyás retorikával. Ilyen mondatokat

lektorálni kértek fel bennünket, ami gyakorlatilag utóbb a Harry Potter kapcsán is indult egy. Mit

nem ír le senki először, nyilvánva-

azt jelentette, hogy igazából újra kellett fordítani gondol, miért választják ezeket a hallgatók? Mek-

ló, hogy ezek négy -ötkörös szer-

az egész szöveget. Azért is van egyébként, hogy az

kora szerepet játszanak ebben az aktuális filmek,

kesztés eredményei, s az egy

ember nem nagyon szívesen vállal lektorálást, mert

a trendek?

alkotói processzus, amikor az em-

együtt

dolgozni:

voltak

kötetek,

amelyekhez

ugyanez történik, de sokkal kevesebbet fizetnek

Gyakorlatilag 15 éve csinálok kisebb-nagyobb

ber megírja az első verziót, utána

időközönként Tolkien szemináriumokat, előadást is

csinál belőle másikat, például két

tartottam már. Amikor elkezdtem, amikor kijöttek

mondatot egyberak, közelebb egy

Az irodalmi fordítás praktikus szempontból jött: egy

a filmek, nyilván betelt mindig minden kurzus, az

harmadikat, beilleszt egy közbe-

tanársegédi fizetésből már nyolc éve sem lehetett

általánosan művelők is, amelyekre jöttek az egész

vetést és így tovább … Ebből lesz

megélni. Kellett valami, legalább kiegészítésként, karról vagy az egész egyetemről. Aztán következett

egy ötsoros mondat, ami angolul

így kezdtem először az Atheneumnak, majd néhány négy-öt év, amikor a létszám miatt be sem tudtuk

egyáltalán nem furcsa, tele vonat-

további kisebb kiadónak fordítani a könyveket, így indítani a kurzusokat, most pedig megint elkezdtek

kozókkal és olyan megoldásokal,

jutottunk el a mai állapotig.

feljönni, gondolom a Hobbit című film központba

amelyek magyarul nagyon furcsán

kerülésével.

hatnak. Rowlingnak ez a sajátossá-

érte, mint a tényleges fordítói munkáért.

Melyik műfajt fordítja a legszívesebben? Azt hiszem, hogy a legjobban teljesen kortárs, telje-

ga. Elindult az első Harry Potternél A Harry Potter más, de arról még nincs is

úgy, hogy a stílusnak és a nyelvnek

sen nyugati és urbánus regényeket szeretek fordíta- perspektívám, tavaly indítottam először, most

kimondottan nagy szerepe volt,

ni, olyanokat, amelyek sem időben, sem térben nin- ősszel tanítom másodszorra, kíváncsi vagyok, de azt

ahogyan a másodikban és a harm-

csenek túlságosan nagy távolságra attól, ahol most gondolom, hogy be fogja hozni az embereket még

nadikban is, utána, ahogy egyre

vagyunk. Olvasni is ezeket szeretem a legjobban. Kö-

hosszabbá váltak a történetek,

akkor is, bőven.

rülbelül öt éve dolgoztam egy középkori Japánba he-

egyre nagyobbak lettek a könyvek,

lyezett krimin, ami műfajilag nagyon közel állt hozzám. A "Kakukkszó” és „A Selyemhernyó” kapcsán mely

a narrátor hangja és a nyelv került a

Gyakran csinálok krimiket, maga az a korszak, a kultú- dolgok okoztak leginkább fejtörést a fordítás tech-

háttérbe, előtérbe pedig a tényleg

ra viszont nekem nagyon idegennek hat, úgy éreztem, nikájára vonatkozóan?

keményen szerkesztett szöveg. Ez

hogy nehezebb belehelyedzkedni. Nem volt vele sem-

Én azt vettem ki Rowling későbbi Harry Potter re-

azért is nagyon érdekes, mert pont

mi probléma, de ha választhatok, akkor maradnak az gényeiből és a más branden (Galraith álnéven) írott

akkor kezdtek el jönni a kritikusok,

35

akciós, fordulatos, főleg kortárs, ismerős környezetbe könyveiből, hogy a narrátor szövege nagyon keméhelyezett regények.

nyen szerkesztett szöveg, hosszú mondatokkal, cikor-


hogy „Egy jó szerkesztő azért jót

A lényeg az, hogy arra is figyelni kell, hogy milyen

Azért is jó dolog a fordítás, mert ha olvasom például

tenne Rowlingnak.”, pedig nyilván

szerkesztővel dolgozik az ember. Nekem már amiatt Rowlingot angolul, akkor Rowlingot olvasom, de ha

már akkor is ott volt mögötte egy

is voltak „konfliktusaim” velük, mert felbontottam egy olvasom őt magyarul, akkor egy kicsit azért a fordítót

jó szerkesztő, csak máshogyan,

mondatot és amiatt is, mert nem bontottam fel. Az is olvasom. Ha jó a fordító, és remélem, hogy a

mint ahogy ezt ők elképzelték.

egyik azt nem szereti, ha „egybehúzunk” dolgokat, a megjegyzések azt jelentik, hogy igen, akkor rátesz a másik azt nem, ha „nem húzunk egybe” dolgokat. A műre egy réteget, de egy „ízt” mindenképpen, ami

A Galbraight könyveknél kimondottan ez a kemény szerkesztett-

második kötetre szerintem már egymáshoz idomul- miatt érdekes, érdemes olvasni. tunk a két Galbraight könyv szerkesztőjével.

ség látszik, különösen a „Kakukkszónál”, ahol a legnagyobb kihívást

Egy blogon olvastuk azt a véleményt, mely szerint

az jelentette, hogy beletanuljak

érződik a műveken, hogy egy igazi egyetemi punk

a narrátor szövegébe, a sajátos

fordította őket. Mit szól ehhez?

Amikor

Örülök neki. Nem tudom ki írta ezt, minden

nagyon hosszú, nagyon soktagú

bizonnyal ismerem az illetőt. Egy másik ismerősöm

mondatok felett ül az ember, sok-

mondta azt a „Kakukkszónál”, amikor az megjelent

felé ágazó szerkezettel, akkor ki

tavaly ilyenkor, hogy az a jó benne - ami egyébként

kell találni stratégiát, hogy ne ad

a fordításoknál általánosságban egy szuper adalék

hoch módon haladjunk. Hozzá kell

- hogy ahogy ezt ő olvassa, hallja az én hangomat,

tenni mindehhez, hogy igazából

ahogy én mondom ezt a szöveget, különösen

akármit is csinálunk egy szöveggel,

a dialógusokban. Ez nyilván azért van így, mert

azon utána még úgyis átmegy a

például a szófordulatok úgy jönnek, ahogyan nálam

szerkesztő és a világon nincs olyan

egyébként is.

mondatszerkezeteibe.

szöveg, amelyben ők ne változtatnának valamit.

36


Nyugdíjas éveiket töltő volt hallgatók, egyetemi oktatók, dolgozók jelentkezését várjuk az SZTE Alma Mater Szenior Közösségébe! Tagjaink számára kulturális programokat, találkozókat, rendszeres Szenior tornát, kedvezményeket biztosítunk. A csatlakozás ingyenes! A közösség koordinátorai: Gresó Erzsébet, Ráczné Mojzes Katalin

Soron következő programunk: Szegedi Egyetem Anno Képek vetítése egyetemünk történetéből 2015. 10. 20. 17:00 - JATE Klub, Dugonics tér 13.

37

SZTE Alma Mater 6722 Szeged, Honvéd tér 6.

tel.: 62/54-6775 e-mail: info@sztealmamater.hu www.sztealmamater.hu/hu/szenior
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.