Szkoła Liderów Polonijnych (2014)

Page 1

Szkoła Liderów Polonijnych

Rozwijamy Inspirujemy Wspieramy liderów na całym świecie Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich odnaleźć i wesprzeć. prof. Zbigniew Andrzej Pełczyński, założyciel Szkoły Liderów

|1


O Szkole Liderów Szkoła Liderów powstała latem 1994 roku z inicjatywy profesora Zbigniewa Pełczyńskiego – filozofa, aktywnego działacza społecznopolitycznego, człowieka o bogatym życiorysie. Profesor Zbigniew Pełczyński był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, po wojnie osiedlił się w Wielkiej Brytanii, gdzie wykładał na Uniwersytecie Oksfordzkim. Na początku lat 90-tych, po powrocie do Polski, był doradcą premiera Mazowieckiego. W 2014 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

2014

powstanie Fundacji Szkoła Liderów

2013

pierwsze edycje Szkoły Polonijnych Animatorów Kultury i projektu „Jesteś u siebie. Zagłosuj!”

Szkoła Liderów rozpoczęła działalność w 1994 roku. W lutym 1997 roku, zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Szkoła Liderów, którego misją jest kształcenie i wspieranie liderów działających w sferze publicznej w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego i w partiach politycznych. W naszych programach uczestniczą osoby z różnych opcji politycznych i społecznych. Dziś, po 20 latach działalności, nasi Absolwenci zasiadają w Europarlamencie, Parlamencie RP, rządzie, organach wielu samorządów terytorialnych oraz kierują setkami organizacji i inicjatyw społecznych w ponad 40 krajach na całym świecie. W dniu 22 maja 2014 roku została zarejestrowana Fundacja Szkoła Liderów, powołana przez Szkołę Liderów i prof. Zbigniewa Pełczyńskiego. Fundacja jest prawnym następcą i kontynuatorem działalności Stowarzyszenia Szkoła Liderów.

1998

pierwszy projekt międzynarodowy: Serbska Zimowa Szkoła w Polsce

1994

założenie Szkoły Liderów

2009

start programu Szkoła Liderów Polonijnych

2005

pierwsze z serii warsztatów liderskich dla młodych, aktywnych przedstawicieli środowisk polskich ze wschodu

1997

powstanie Stowarzyszenia Szkoła Liderów; pierwsi przedstawiciele polskiej diaspory biorą udział w Letniej Szkole dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych

|2


O projekcie „Szkoła Liderów Polonijnych” Szkoła Liderów Polonijnych to program adresowany do młodych ludzi mieszkających poza granicami Polski, odczuwających więź z naszym krajem, chcących aktywnie działać na rzecz swoich społeczności, a także promować Polskę i jej kulturę za granicą. Zadaniem SLP jest wspieranie rozwoju młodych liderów poprzez różnorodne formy edukacyjne. W ramach dwutygodniowych programów szkoleniowych uczestnicy biorą udział w licznych warsztatach, wykładach, panelach dyskusyjnych oraz wizytach studyjnych organizowanych w różnych miastach Polski (uczestników przez cały czas wspierają doświadczeni liderzy, wybierani spośród absolwentów SLP). Organizowane są również szkolenia przeznaczone dla uczestników pochodzących z jednego kraju lub zajmujących się podobnym obszarem działalności. Pierwsza edycja Szkoły Liderów Polonijnych odbyła się w 2009 roku. W ciągu 6 lat działalności przeprowadzono 16 szkoleń w Polsce i 11 poza jej granicami (w Rosji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz we Francji). W projekcie wzięło udział 408 liderów z 36 krajów leżących na 5 kontynentach (Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Australia, Azja i Europa). Program skupia się na trzech obszarach: rozwijaniu, wspieraniu i inspirowaniu młodych Polaków mieszkających poza granicami kraju. Pozwala on także na wzmocnienie więzi uczestników z Polską. Dzięki Szkole Liderów Polonijnych młodzi liderzy mogą poznać współczesne oblicze naszego kraju. Poprzez liczne spotkania z osobami mającymi wpływ na wizerunek Polski (politykami, przedstawicielami instytucji kulturalnych, pozarządowych czy biznesowych) poznają jej kulturę oraz aktualną sytuację społeczną, polityczną i gospodarczą. Ponadto uczestnicy bardzo sobie cenią możliwość spotkania liderów polonijnych z innych zakątków świata. Gdyby nie udział w programie, być może nigdy nie mieliby takiej szansy.

SZKOŁA LIDERÓW POLONIJNYCH W LICZBACH

6

LAT

16

SZKOLEŃ W POLSCE

11

SZKOLEŃ ZA GRANICĄ

408 UCZESTNIKÓW Z KRAJÓW

36

|3


Szkoła Liderów Polonijnych 2014 10 lat w Unii

Szkoła Liderów Polonijnych Europy Środkowej (18-29 czerwca) W Szkole wzięło udział 20 osób z 5 krajów: Litwy, Łotwy, Czech, Słowacji i Węgier. Tematami poruszanymi na SLP Europy Środkowej były m.in. integracja ze społecznością lokalną, współpraca regionalna i międzynarodowa, wyzwania związane z angażowaniem młodych ludzi do działania oraz innowacyjność w projektach. Podczas spotkań omawiane były także szanse, jakie młodym liderom polonijnym stworzyły przemiany transformacyjne, zwłaszcza przystąpienie do Unii Europejskiej. Ponadto uczestnicy SLP Europy Środkowej wzięli udział w Zjeździe Absolwentów Szkoły Liderów, gdzie mieli okazję nawiązać kontakt z 25 młodymi aktywistami polonijnymi z całego świata oraz ponad 150 liderami społecznymi i politycznymi z Polski, Absolwentami różnych programów Szkoły Liderów.

Przywództwo po francusku

Szkolenie Liderskie we Francji (2-5 października) Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Polki we Francji. Wzięło w nim udział 15 osób. Szkolenie koncentrowało się na rozwoju liderskim i na sieciowaniu. Pozwoliło również lepiej zrozumieć działania struktur francuskich. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak nawiązywać efektywną współpracę z instytucjami i organi-

„Jak świętować polskość?” „Z dumą z tego, co mamy.” „Polskość jest w nas.” „Być Polakiem, który ma odwagę mówić o wadach i zaletach, konstruktywnie działać, mieć wpływ na zmiany.” „Celebrować pozytywne wydarzenia, pokazywać światu na co jeszcze nas stać.” „Z uśmiechem.” Uczestnicy seminarium „Liderzy Razem o Solidarności”

|4

zacjami francuskimi oraz jak budować współpracę pomiędzy organizacjami polonijnymi we Francji. Wzięli także udział w warsztatach rozwijających kompetencje liderskie, wykładach i spotkaniach z działaczami francuskich i polonijnych organizacji społecznych oraz w wizytach studyjnych w instytucjach samorządowych i pozarządowych. Koordynatorką szkolenia była Absolwentka SLP, Aldona Kałuża.

Liderzy - Razem o solidarności 4 czerwca świętujemy razem Konkurs „Liderzy - Razem o solidarności” Z okazji 25-lecia pierwszych wolnych wyborów, Stowarzyszenie Szkoła Liderów wraz z Inicjatywą Razem ‘89 zorganizowało specjalny konkurs dla liderów z całego świata – „4 czerwca świętujemy razem”. Celem konkursu było zachęcenie obywateli Polski, przedstawicieli Polonii oraz Polaków przebywających za granicą do organizacji obywatelskich obchodów rocznicy 4 czerwca. Zadanie polegało na zorganizowaniu w swoim mieście wydarzenia – flash mobu, wystawy, koncertu, debaty - mającego na celu upamiętnienie okrągłej rocznicy wolnych wyborów. Nagrodą w konkursie był udział w międzynarodowym seminarium Szkoły Liderów, które odbyło się w dniach 27-31 sierpnia w Warszawie i Gdańsku. W konkursie wyłoniono łącznie 16 zwycięzców, których zaproszono na seminarium. Wśród zaproszonych znalazło się 8 liderów inicjatyw z Polski oraz 8 liderów inicjatyw ze środowisk polonijnych i Polaków przebywających za granicą. Seminarium koncentrowało się wokół tematyki promowania Polski poprzez jej historię i służyło ustanowieniu i umocnieniu współpracy pomiędzy środowiskami polskimi z kraju i z zagranicy. Konkurs, będący częścią projektu „Liderzy – Razem o solidarności”, był objęty Patronatem 25-lecia Wolności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz patronatem ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego. Partnerami projektu „Liderzy – Razem o solidarności” były: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku oraz Fundacja Projekt: Polska.


Jesteś u siebie. Zagłosuj! Szacuje się, że na terenie Unii Europejskiej, żyją prawie 2 miliony Polaków. Są obecni na rynku pracy i edukacji, jednak ich obecność w nowym kraju zamieszkania nie będzie pełna, póki nie wezmą udziału w życiu politycznym. Wtedy ich głos zacznie się liczyć. Stąd pomysł na kampanię: „Jesteś u siebie. Zagłosuj!”. Została ona zainicjowana w 2013 roku przez Szkołę Liderów, Forum Polonia z Irlandii oraz Polish City Club z Wielkiej Brytanii przy współpracy merytorycznej kampanii „Masz Głos, Masz Wybór.” Kampania początkowo miała na celu

Kampania angażując polską społeczność w Irlandii w sferę publiczną przede wszystkim uświadomiła Polakom, że mają pełne prawo i narzędzia do kształtowania otaczającego ich środowiska na równi z Irlandczykami. Takie poczucie bardzo podnosi pewność siebie i poczucie wartości imigrantów często borykających się z zaniżoną samooceną. Artur Banaszkiewicz, koordynator kampanii w Irlandii

zachęcenie Polaków do rejestracji w irlandzkim spisie wyborców. Projekt zakładał również angażowanie i wspieranie przedstawicieli polonijnych organizacji non-profit oraz lokalnych aktywistów polonijnych, których zadaniem w ramach projektu było zachęcanie Polaków w Irlandii do brania udziału w wyborach oraz angażowanie mniejszości polskiej do większego udziału w życiu lokalnych irlandzkich społeczności. Uczestnicy projektu, poprzez wydarzenia kulturalne, uliczne happeningi, spotkania regionalne w całej Irlandii, artykuły w gazetach, dystrybucję plakatów i ulotek, współpracę w polskimi szkołami, parafiami i punktami usługowymi, informowali naszych rodaków o ich prawach wyborczych. W ramach kampanii, wraz z Forum Polonia, zorganizowaliśmy również

szkolenie samorządowe dla przedstawicieli Polonii irlandzkiej. Szkolenie dotyczyło startu i głosowania w miejscowych wyborach samorządowych. Celem kampanii „Jesteś u siebie. Zagłosuj!” w 2014 roku było zachęcenie Polaków mieszkających w 8 krajach UE: we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii i na Węgrzech, do głosowania zarówno w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku oraz w lokalnych wyborach samorządowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Kampania była realizowana przy wsparciu partnerskich organizacji polonijnych: Emigration Project z Belgii, Polska Ludoteca Rodzinna z Włoch, Polonia Nova z Węgier, CSR Polish Global Management z Hiszpanii, Les Polonaises z Francji i IDHEM z Holandii. Dodatkowo do projektu przyłączyło się kilkadziesiąt polskich i polonijnych organizacji pozarządowych i lokalnych, polskich szkół weekendowych, parafii polskich, ośrodków kulturalnych oraz polskich firm. W ramach kampanii informowaliśmy, w jaki sposób można oddać głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego mieszkając poza granicami Polski, na terenie UE: głosując na listy krajowe lub polskie za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych. Ponadto przeprowadziliśmy warsztaty aktywizujące dla liderów społeczności lokalnych w Dublinie i Londynie, a także zorganizowaliśmy liczne spotkania, debaty, happeningi i akcje informacyjne.

taki był procentowy wzrost liczby osób zarejestrowanych do głosowania w wyborach do PE w zagranicznych punktach utworzonych przez MSZ (w stosunku do wyborów z 2009 roku)

36%

279,86%

o tyle (wg danych PKW) wzrosła liczba Polaków zarejestrowanych do wyborów w Wielkiej Brytanii (na polskie listy za pośrednictwem polskich konsulatów) o tyle (wg danych PKW) wzrosła liczba Polaków głosujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych w Wielkiej Brytanii

278,91%

8

Kampania objęła swoim zasięgiem krajów UE. Przygotowano specjalnych animacji instruktażowych, dostępnych na portalu Youtube.

5

|5


Szkoła Polonijnych Animatorów Kultury Szkoła Polonijnych Animatorów Kultury to projekt zainicjowany w 2013 roku, którego celem jest wsparcie merytoryczne organizacji i środowisk polonijnych działających na rzecz promocji Polski i polskiej kultury. SPAK składa się z dwutygodniowego cyklu warsztatów, wykładów, spotkań oraz wizyt studyjnych.

Jestem bardzo zaskoczony, bo Polska, którą zobaczyłem przyjeżdżając do tego kraju, jest zupełnie inną Polską niż ta, którą sobie wyobrażałem. I to w jak najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. Arthur Trojan, Brazylia

Podczas SPAK 2013 w Otrębusach, działacze z 12 miast Federacji Rosyjskiej zdobyli praktyczną wiedzę na temat tego, jak za pomocą wydarzeń promujących polską kulturę integrować i animować swoją lokalną społeczność. Na zakończenie szkolenia animatorzy otrzymali ambitne zadanie: podzieleni na trzy zespoły mieli w ciągu dwóch dni przygotować, wcielić w życie i rozliczyć projekt kulturalny, integrujący społeczność Otrębus. Druga edycja Szkoły Polonijnych Animatorów Kultury odbyła się w dniach 12 – 23 sierpnia 2014 roku. Wzięło w niej udział 12 aktywnych działaczy polonijnych Brazylii. Dzięki pobytowi w Polsce uczestnicy mogli zobaczyć jak nasz kraj wygląda obecnie, poznać obecne trendy w kulturze oraz zapoznać się

|6

z funkcjonowaniem instytucji i organizacji zajmujących się promocją kultury.

Mimo, że przed przyjazdem oglądałem różne programy telewizyjne i słuchałem audycji radiowych, to naprawdę nie spodziewałem się, że Polska to tak nowoczesny kraj. Everaldo Karpinski Kotrich, Brazylia

Program składał się z trzech bloków – o angażowaniu i animacji, o promocji kultury i współpracy międzynarodowej oraz o zarządzaniu projektami. W ramach SPAK 2014 kursanci uczestniczyli m.in. w warsztatach z zakresu budowania i angażowania zespołu. Podczas wizyt studyjnych w Warszawie i Łodzi spotkali się z przedstawicielami instytucji państwowych, przedstawicielami instytucji państwowych, organizacji działających na rzecz promocji Brazylii w Polsce i z lokalnymi liderami, co pozwoliło im na zapoznanie się z przykładami rozwijających się w Polsce inicjatyw społecznych oraz na wypracowanie możliwości współpracy. Podczas ostatniego bloku Szkoły, który dotyczył zarządzania projektami, uczestnicy, pod okiem trenera, opracowywali projekty promujące Polskę i polską kulturę. Swoje pomysły zaprezentowali podczas oficjalnego zakończenia Szkoły. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Ambasador RP w Brazylii, Andrzej Braiter z małżonką, którzy mieli okazje zapoznać się z pomysłami uczestników.


Szkolenia z lat 2012-2013 • Szkolenie Liderskie w Rosji (13–17 sierpnia 2012) • Szkoła Liderów Polonijnych Ameryki Północnej (27 sierpnia – 7 września 2012) • Szkolenie Liderów Organizacji Studenckich w Wielkiej Brytanii (7–11 września 2012) • Szkolenie Liderskie w Irlandii (18–21 października 2012) • Szkolenie Specjalistyczne dla Absolwentów (Białobrzegi, 12–15 XI 2012) • Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej (25 czerwca – 07 lipca 2013) • Szkolenie Liderskie w Nowym Jorku (17–20 października 2013) •

Szkolenie Liderów Polonijnych Organizacji Młodych Profesjonalistów (25–29 listopada 2013)

SLP Ameryki Północnej nie tylko przekroczyła wszelkie moje oczekiwania, ale odnowiła także we mnie dumę z bycia Polakiem poprzez naukę o bogatej historii i kulturze Polski oraz wyposażenie mnie w cenne narzędzia (jak zarządzać organizacją, jak nawiązywać kontakty z grupami polonijnymi, jak starać się o fundusze, etc.), co wzmocni moją zdolność do wspierania rozrastania się społeczności polskiej w Kanadzie.

To szkolenie jest najlepszą rzeczą, jaka mnie spotkała ze strony Polski i Polonii od momentu wyjazdu do Irlandii. Gdyby wszyscy Polacy byli, jak osoby które poznałem na szkoleniu, to powiedzenie „Polak Polakowi wilkiem“ przestałoby funkcjonować. Krzysztof Socha, Irlandia

Szkolenie w Oksfordzie pokazało, jak wiele mogą się nauczyć młodzi liderzy organizacji studenckich w przeciągu zaledwie kilku dni, oraz jak ważne i potrzebne są dalsze tego typu warsztaty, zwłaszcza z zakresu budowania współpracy i zarządzania projektem. Joanna Bagniewska, Wielka Brytania

Pokazano nam Polskę i Polaków takich, jakich większość z nas nie znała. Spotkani z tymi ludźmi, wierzącymi, podobnie jak my, w to, co robią, pozwoliły nam pewniej spojrzeć w przyszłość. Powoli budziła się w nas liderska siła. Barbara Czyżewska, Włochy

Świetne tematy, wspaniałe warsztaty, ciekawe wykłady i goście, a przede wszystkim fantastyczni uczestnicy, którym dziękuję za inspirację. Katarzyna Żak, Stany Zjednoczone

Maciej Hryniewicki, Kanada

|7


Szkolenia z lat 2009-2011 • Szkoła Liderów Polonijnych Stanów Zjednoczonych i Kanady (29 czerwca – 12 lipca 2009) • Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej (24 sierpnia – 6 września 2009) • Europejska Szkoła Liderów Polonijnych (23 czerwca – 4 lipca 2010) • Szkoła Liderów Polonijnych Argentyny i Brazylii (21 lipca – 1 sierpnia 2010) • Szkolenie Liderów Polonijnych w Rosji (1–7 maja 2011) • Szkoła Liderów Polonijnych Australii, Brazylii i Nowej Zelandii (29 czerwca –10 lipca 2011) • Szkoła Liderów Polonijnych Litwy, Rosji i Ukrainy (17–28 sierpnia 2011) • Szkolenie Liderskie w Wielkiej Brytanii (9–15 października 2011)

Szkoła Liderów to było niesamowite doświadczenie: profesjonalnie przygotowane warsztaty i bardzo interesujące wykłady. Każdy dzień w ciągu tych intensywnych dwóch tygodni szkolenia był inspirujący. Barnaba Dorda, Irlandia

Przeżycia, spotkania, w których mogliśmy uczestniczyć, z pewnością pozostaną nam w pamięci na długi czas i pomogą lepiej realizować nasze projekty w przyszłości. Polecam wszystkim, żeby nie przepuścili takiej okazji uczestniczyli we wspaniałej Szkole Liderów. Iwona Vujisić, Czarnogóra

Nie da się opisać w paru zdaniach, jakim niesamowitym doświadczeniem jest Szkoła Liderów Polonijnych. Niezwykle intensywny program Szkoły połączo-

|8

ny z możliwością poznania tylu inspirujących i ciekawych ludzi, stanowi dla mnie do dziś bezcenną motywację w mojej pracy polonijnej i nie tylko. Życzę każdej osobie, która pragnie kreować pozytywny wizerunek Polski za granicą, aby miała możliwość wzięcia udziału w następnych edycjach Szkoły. Radosław Tatar, Niemcy

Szkolenie, jakie przeszliśmy w Polsce, pokazało nam co znaczy być liderem, pozwoliło nam zdobyć lepsze umiejętności by łączyć środowisko potomków polskich. Fábio Roberto Krzysczak, Brazylia

Mogę powiedzieć, że kurs dał mi narzędzia aby wypełniać rolę lidera. Dziś czuję się bardziej siebie pewna odnośnie postaw, które należy przyjmować i wiem do kogo mogę się zwrócić. Luciana Zvierzykowski, Brazylia

Inspiracje, odkrycie nowych możliwości, poznanie siebie w różnych sytuacjach i chyba najważniejsze, co mogłabym wymienić – przekonanie się, że nie ma rzeczy niemożliwych! Jeżeli ma się cel i dąży się do niego. Beata Lachowicz, Litwa

Po tygodniu studiów w Szkole Liderów pojawiło się pragnienie wprowadzenia w polonijne działania coś nowego, jak świeży łyk powietrza. Otrzymywany pozytyw dotychczas nie wyczerpał się. Jana Tretjakowa, Rosja

Szkolenie było nie tylko okazją do zdobycia użytecznej wiedzy, praktycznej możliwości sprawdzenia swoich umiejętności, lecz także stworzyło możliwości do nawiązania przyjaźni, które mam nadzieje ułatwią uczestnikom prace nad wspólnymi projektami. Joanna Zawadzka, Szkocja


Nasi Absolwenci Networking – budujemy międzynarodową sieć

Po ukończeniu Szkoły Liderów Polonijnych uczestnicy są zapraszani do grona Absolwentów. Absolwenci tworzą rozciągniętą na obszarze 5 kontynentów silną sieć wsparcia i wzajemnej inspiracji. Mają możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z liderami z prawie 40 krajów świata. Mają też wpływ na rozwój nowych liderów - dzielą się własnym doświadczeniem i wspierają powstawanie nowych projektów. SLP co roku organizuje Zjazdy Absolwentów, które umacniają umiejętności i wiedzę zdobyte podczas Szkoły oraz motywację do dalszego działania i rozwoju osobistego. Tworzymy przestrzeń do refleksji nad tym, co zmieniło się w życiu liderów po ukończeniu SLP, jak rozwinęła się ich działalność, jakie są ich plany na przyszłość. Z myślą o naszych Absolwentach organizujemy również szkolenia specjalistyczne, które mają na celu wspieranie grup absolwentów, realizujących projekty o podobnej tematyce i o podobnym zakresie. Umożliwia to pracę nad konkretnymi projektami pod okiem ekspertów, wymianę doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie trudności. Absolwenci zapraszani są także do współpracy przy kolejnych edycjach Szkoły Liderów Polonijnych – między innymi jako współorganizatorzy, koordynatorzy lokalni, koordynatorzy grup, paneliści czy wykładowcy. Ze swoimi Absolwentami jesteśmy w stałym kontakcie - pomagamy im w wyszukiwaniu informacji, wspieramy w poszukiwaniu partnerów, prowadzimy monitoring. Absolwenci są na bieżąco informowani o wszystkich działaniach SLP na profilu Szkoły na Facebooku. Stworzyliśmy również

Bazę Absolwentów Szkoły Liderów - portal interneto­w y, który umożliwia dzielenie się doświadczeniami. Każdy z naszych Absolwentów otrzymuje również Newsletter Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych, który zawiera informacje o programach Szkoły Liderów, a także informacje przekazywane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelarię Senatu RP oraz organizacje i instytucje współpracujące z Polonią i Polakami za granicą. Absolwenci przesyłając informacje o swoich projektach i działaniach uzyskują pomoc w nawiązywaniu wzajemnej współpracy. Mają też dostęp do kursów e-learningowych, dzięki którym mogą rozwijać swoją wiedzę.

Zjazdy absolwentów Zjazd Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych (Grębiszew, 26-29 czerwca 2014) W zjeździe wzięło udział 25 najbardziej aktywnych Absolwentów polonijnych z całego świata, a także 20 uczestników odbywającej się w tym czasie Szkoły Liderów Polonijnych Europy Środkowej. Tematem przewodnim tegorocznego Zjazdu była promocja Polski na świecie i rola liderów polonijnych w tym aspekcie. W programie znalazły się m.in. seminaria eksperckie na temat promocji marki Polska za granicą, prezentacje projektów i wymiana doświadczeń. Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w Zjeździe Absolwentów Szkoły Liderów organizowanym z okazji XX-lecia istnienia naszej instytucji, który zgromadził łącznie 188 osób. Była to doskonała okazja do spotkania liderów działających za granicą i w Polsce - zarówno ze świata polityki, jak i różnego rodzaju organizacji pozarządowych z całego kraju.

|9


• Zjazd Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych Europy Zachodniej (Edynburg, 1–3 X 2010) •

Zjazd Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych Stanów Zjednoczonych i Kanady (Toronto, 3–5 IX 2010)

• Zjazd Absolwentów Szkoły Liderów (Jasionka, 3–6 IX 2011) •

Zjazd Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych (Białobrzegi, 16–19 XI 2012)

Zjazd Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych z Ameryki Południowej (Porto Alegre, 29 XI–2 XII 2012)

Zjazd Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych (Białobrzegi, 21-24 XI 2013)

Jestem wdzięczna, że Szkoła Liderów istnieje. Dzięki jej organizatorom oraz uczestnikom, mogę wraz z innymi realizować działania działania na rzecz Polonii. Ponowne spotkanie na warsztatach w Toronto utwierdza mnie w tym przekonaniu. Laura Felusiak, Stany Zjednoczone

Ten Zjazd był tak bardzo potrzebnym zastrzykiem energii i motywacji. Każdy, choćby nie wiadomo jak bliski ideału lidera, czasem opada z sił. Tego typu spotkania pozwalają wziąć drugi oddech, naładować baterie i z zapałem rzucić się ponownie w wir pracy, tworząc rzeczy jeszcze wznioślejsze i piękniejsze. Mariusz Pankiewicz, Szkocja

Codziennie się cieszę wrażeniami, które zdobyłam podczas Zjazdu! Cudownie spędziłam czas, dostałam tyle nowej wiedzy i poznałam niesamowicie ciekawych ludzi z całego świata - za to wszystko jeszcze raz dziękuję z całego serca! Ksenia Fedorowa, Rosja

| 10

Szkoła Liderów wywarła na mnie wielki pozytywny wpływ. Widzę teraz, że mam przed sobą ogromne możliwości, a tak niewiele mnie ogranicza. Na własnej skórze przekonałam się o tym, jak ważna jest współpraca liderów polonijnych, jak należy pracować w zespole, w jaki sposób realizowane są projekty i jak duże mają one znaczenie. Dziękuję losowi za to, że miałam okazję uczestniczyć w tak wspaniałym przedsięwzięciu! Eugenia Szatałowa, Rosja

Szkoła Liderów dala mi niesamowitą motywację do działania i dalszej edukacji. Wielokrotnie podczas programu Szkoły Liderów udowodniliśmy jak ważna jest strategia, działanie zespołowe i że nie ma rzeczy niemożliwych. Agnieszka Pokropek, Stany Zjednoczone

Ani jednej straconej chwili, dobra organizacja, wspaniała atmosfera, ciekawi ludzie! Tyle opowiadań Absolwentów o sposobach (z własnych doświadczeń), jak realizować projekty. Tyle ciekawego udało się zmieścić w takim ograniczonym czasie. Dziękuję bardzo! Irina Nelyukhina, Rosja

Nie jestem związana z organizacją polonijną, nie mam polskich korzeni, moja praca nie wiąże się z  Polską. Jestem zwykłym człowiekiem, bez pamięci zakochanym w Polsce, jej języku i wszystkim, co z nią związane. Miliausza Miftachowa, Rosja

SLP daje do zrozumienia, że czasami nie warto wracać do starego, ale należy zmieniać rzeczywistość - będzie dużo lepsza niż to, co było przed tym. Natalia Tutygina, Rosja


Współpracują z nami

Szkoła Liderów jest otwarta na współpracę. Jeśli: • jesteś zainteresowany uczestnictwem w naszych programach lub współpracą w zakresie organizacji szkolenia w swoim regionie, • chcesz, aby nasi trenerzy przeprowadzili szkolenie dla konkretnego środowiska lub organizacji, • masz pomysł na nowe działania, • | 11

realizujesz ciekawy projekt, który leży w obszarze naszych zainteresowań, skontaktuj się z nami:

fundacja@szkola-liderow.pl

www.szkola-liderow.pl


Szkoła Liderów ul. Wiejska 12A 00-490 Warszawa tel.: 22 556 82 50 fundacja@szkola-liderow.pl www.szkola-liderow.pl

https://pl-pl.facebook.com/ SzkolaLiderowPolonijnych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Projekty „Szkoła Liderów Polonijnych”, „Szkoła Polonijnych Animatorów Kultury” i „Jesteś u siebie. Zagłosuj!” są współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” W roku 2014 patronat honorowy nad projektem „Szkoła Liderów Polonijnych” objął Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, a nad projektem „Szkoła Polonijnych Animatorów Kultury” Ambasador RP w Brasilii, Andrzej Braiter. Projekt „Liderzy – Razem o solidarności” został objęty patronatem 25-lecia wolności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego.

W latach 2009-2011 projekt realizowany był ze środków Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej. Był również objęty patronatem honorowym Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Kancelaria Senatu wsparła również organizację Zjazdu Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych w latach 2012-2013. Służy także wsparciem merytorycznym podczas realizacji projektu.

Projekt „Jesteś u siebie. Zagłosuj!” był współfinansowany ze środków otrzymanych z Fundacji im. Stefana Batorego.

| 12

„Niniejsza publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia Szkoła Liderów. Utwór powstał w ramach „Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014r.” realizowanego za pośrednictwem MSZ w roku 2014. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym stosowania licencji, o posiadaczach praw oraz o „Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.