Közterületi tartózkodás tilalmáról

Page 1

SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Jegyzői Kabinet A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szentendre Város közigazgatási területének egyes közterületein az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás tilalmáról szóló …/2015. (...) önkormányzati rendeletének megalkotásáról (Készült: a Képviselő-testület 2015. április 16-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Vezetői összefoglaló: Szentendre Város területén a közrend, a közbiztonság, a közegészség, a turisztikai és kulturális javak védelme, a lakosság és az ide látogató turisták közérzetének pozitív irányú befolyásolása és biztosítása érdekében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben kapott felhatalmazás alapján javaslom meghatározni és rendeletben szabályozni a közterületek azon részeit, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül. Pénzügyi kihatás: A döntés nincs hatással az Önkormányzat költségvetésére. Részletes kifejtés: Általános indokolás A tervezett jogszabály hatásai: 1. A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A döntés nincs hatással az Önkormányzat költségvetésére. 2. A várható környezeti és egészségi következmények: A szabályozással pozitív változás várható a szabályozás alá vont területek környezete, közegészségügyi követelmények, igények biztosítása tekintetében. 3. A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A tervezet elfogadása azért szükséges, hogy a városlakók által jelzett panaszokat enyhítsük és törekedjünk a szabályozás alá vont területen a lakosság nyugalmának és a közegészségügyi követelményeinek minél magasabb szintű biztosítására. A szabályozás elmaradása a jelenlegi panaszok ismétlődéséhez vezethetnek. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szabályozásnak ilyen hatása nem ismert. Részletes indokolás 1-2. § A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) értelmében életvitelszerű tartózkodásnak tekinthető minden olyan magatartás, amely alapján megállapítható, hogy a kijelölt területen való életvitelszerű tartózkodás a lakó- és tartózkodási hely, valamint egyéb szállásra való visszatérés szándéka nélkül, a kijelölt területen való huzamos tartózkodás érdekében valósul meg, és a kijelölt területen való tartózkodás körülményeiből, vagy a magatartásból arra lehet következtetni, hogy a jellemzően lakóhelyül szolgáló kijelölt területen végzett tevékenységet - így különösen alvás, tisztálkodás, étkezés, öltözködés, állattartás - az elkövető a kijelölt területen rövid időnként visszatérően és rendszeresen végzi. A törvény lehetőséget biztosít a települési önkormányzatok számára, hogy a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében rendeletben kijelöljék a közterület meghatározott részeit, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül. Az utóbbi időszakban felmerülő panaszok alapján, a fentiekben meghatározott értékek védelme, a lakosság és a városba látogatók


kellemes közérzetének biztosítása érdekében javaslom a Városban „HÉV végállomás” illetve „Spar környéke” területeként ismert, a „Dózsa György út (873 hrsz.) – Vasúti villasor (476/1 hrsz.) – Volán/BKV telep – Római temető utca keleti oldala által lehatárolt 400/1. hrsz-ú, 400/4 hrsz-ú, 400/7 hrsz-ú és 400/15. hrsz-ú közterületek” olyan területként történő kijelölését, ahol az életvitelszerű tartózkodás jogellenesnek minősül. A Szabs. tv. 179/A. §-a szerint (1) Aki a) a világörökségről szóló törvény szerinti világörökségi területnek minősülő közterületen vagy a helyi önkormányzat (2) bekezdés szerinti rendeletében meghatározott közterületen (a továbbiakban: kijelölt terület) életvitelszerűen tartózkodik, és b) a kijelölt területet a rendőrség, a 39. § (2) bekezdés a), e) és f) pontjában meghatározott személy, illetve - ha a 39. § (3) bekezdésében meghatározott feltételnek megfelel - a 39. § (2) bekezdés g)-i) pontjában meghatározott személy felkérése ellenére nem hagyja el, szabálysértést követ el. (2) A helyi önkormányzat, a főváros tekintetében a fővárosi önkormányzat, rendeletében kijelölheti a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében a közterület meghatározott azon részeit, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az e törvényben foglalt feltételek fennállása esetén közérdekű munka szabható ki. Ha az elkövető a közérdekű munka elvégzését nem vállalja, pénzbírság szabható ki. (6) A közérdekű munka, valamint a meg nem fizetett pénzbírság végrehajtására az általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzbírság közérdekű munkával történő megváltásának nincs helye. (7) Ha az eljárás alá vont személyt az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző hat hónapon belül már két ízben jogerősen felelősségre vonták az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetése miatt, az ismételten elkövetett (1) bekezdés szerinti szabálysértés miatt elzárás büntetés szabható ki. (8) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetésén tetten ért személlyel szemben helyszíni bírság kiszabásának nincs helye. Fentiek alapján a rendeletben foglalt tilalom betartása iránt a Szentendrei Rendőrkapitányságnak lesz lehetősége intézkedni. Kapitányságvezető Úrral a témában már többször egyeztettünk, Kapitányságvezető Úr támogatja a rendelet elfogadását. Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. sz. rendelet 2/a sz. melléklet a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság feladatkörének 10. pontjában, valamint a 2/c sz. melléklet a Városfejlesztési Bizottság feladatkörének 20. pontjában, a 2/d sz. melléklet Jóléti Bizottság feladatkörének 42. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottságok az előterjesztést tárgyalják meg és a mellékletét képező rendelettervezetet véleményezzék! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékletét képező rendelet-tervezetet fogadja el. Szentendre, 2015. március 31. Verseghi-Nagy Miklós polgármester Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel. Szentendre, 2015. március 31. dr. Gerendás Gábor jegyző A döntés nincs hatással az Önkormányzat költségvetésére. Szentendre, 2015. március 31.

Kéri Mihály gazdasági vezető Előkészítette:

Budai Mónika jegyzői kabinetvezető

2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.