Page 1

Neporušitvene preiskave materialov (NDT)

Popravilo veËje gradbene mehanizacije

Lokacije in kontakt

Barvanje in lakiranje objektov veËjih gabaritov

AUSTRIA

ITALY

Pregled edinstvenih dodatnih storitev SŽ CD

HUNGARY

Maribor Ptuj

Ljubljana Dobova Divača

Na podroËju uporabe razliËnih metod za odkrivanje napak v materialu imamo v SŽ CD dolgoletne izkušnje. Neprestano jih nadgrajujemo s pridobivanjem novega znanja in razvijanjem strokovnih kadrov. Smo nosilci mednarodnega certifikata EN 473 za izvajanje neporušitvenih preiskav. Neporušitvene preiskave so posebej pomembne v povezavi z metodami mehanike loma. Obstaja vrsta metod, s katerimi lahko preišËemo material, ne da bi ga porušili. OmogoËamo: • vizualno kontrolo (VT), • penetrantsko kontrolo (PT), • ultrazvoËno kontrolo (UT), • magnetno kontrolo (MT) in • merjenje debelin z ultrazvokom.

SZCD zgibanka_final.indd 1-6

Celovito in kakovostno izvajanje popravil in vzdrževanje veËje gradbene mehanizacije zagotavljamo z atestiranimi varilci, strokovno usposobljenimi mehaniki, bogatim znanjem in izkušnjami na podroËju splošnih kljuËavniËarskih del. Proizvodna enota v DivaËi je prav za tovrstna dela ustrezno opremljena s številnimi univerzalnimi in posebnimi orodij, opremo in instrumenti za izvedbo sledeËih del: • popravila in obnova gradbene mehanizacije, tovornjakov, prikolic…, • izdelava sejalnih mrež - drË, vsipnih korit nad drobilcem kamenja, • izdelava presipnih korit za kamnolome, • izdelava novih jeklenih konstrukcij ter popravilo in obnova starih (peskanje, liËarska dela). • Zaradi širokega nabora primarnih storitev SŽ CD vzdrževanje tirnih vozil - smo usposobljeni zagotavljati tudi kakovostno vzdrževanje in popravilo ostalih vozil in mehanizacije. Smo sposoben in zanesljiv partner za zahtevne izzive.

Nova lakirnica proizvodnje SŽ CD v Dobovi je izjemna zaradi svoje velikosti. Odlikuje jo namreË dvojna lakirna sušilna komora dimenzije 5,5 × 5,89 × 43 m, ki jo je možno po dolžini pregraditi z rolo vrati. V njej lahko uporabljamo tako lake na vodni osnovi kot alkide, pri manjših porabah na enoto Ëasa pa tudi barve na nitro osnovi. Najvišja temperatura sušenja je 80ºC, obiËajna pa je 50ºC. Lakirno komoro prvenstveno uporabljamo za barvanje in lakiranje tovornih vagonov in drugih železniških vozil ter komponent. Zaradi možnosti barvanja in lakiranja veËjih gabaritov pa smo v njej med drugim že barvali veËje jeklene konstrukcije, veËje kmetijske stroje in podobno.

Koper

SPECIALIZIRANA ZNANJA IN OPREMA ZA RE©ITVE PO VA©I MERI CROATIA

Ime gospodarske družbe: SŽ - Centralne delavnice Ljubljana, d. o. o. Glavna dejavnost: Popravilo in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev Sedež podjetja: Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana, Slovenija T: +386 1 29 12 197, F: +386 1 23 14 788, E:info@sz-cd.si, S: www.sz-cd.si Glavne delavnice: Ljubljana, Maribor, Ptuj, Dobova, DivaËa, Koper Velikost podjetja: ©tevilo zaposlenih > 1000 Letni promet: > 40 mio EUR

SŽ - Centralne delavnice Ljubljana, d. o. o. Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana, Slovenija T: +386 1 29 12 197, F: +386 1 23 14 788, E:info@sz-cd.si, S: www.sz-cd.si

Vedno na pravem tiru. SŽ CD.

10/6/08 6:20:23 AM


DODATNA PONUDBA

Metalizacija

Varjenje po metodi MAG

Popravilo in vzdrževanje veËjih dizel motorjev

Servis in vzdrževanje veËjih elektromotorjev

Zanesljivo in kakovostno obvladujemo številne dodatne storitve

Zanesljivost in kakovost sta razloga, da nam zaupajo najzahtevnejši. Celovite rešitve in individualni pristopi so rdeËa nit delovanja. Železniška vozila vzdržujemo, izdelujemo in servisiramo že veË kot 150 let. Tradicija ima vrednost, Ëe jo nadgrajuješ z inovativnostjo.

Ker naše vsakodnevno delovanje zahteva nenehno izpopolnjevanje tako na podroËju znanj kot same mehanizacije in opreme, smo razvili številne storitve, ki jih lahko za vas opravimo kakovostno, v skladu s standardi in visoko profesionalno.

Mednje sodijo: • Metalizacija • Varjenje po metodi MAG • Popravilo in vzdrževanje veËjih dizel motorjev • Popravilo in vzdrževanje veËjih elektro motorjev • Neporušitvene preiskave materialov • Popravilo veËje gradbene mehanizacije • Barvanje in lakiranje objektov veËjih gaberitov • Struženje in centriranje izdelkov, strojev veËjih dimenzij

Metalizacija v najožjem pomenu pomeni nanašanje delcev raztaljene kovine na kovinsko ali nekovinsko podlago. Cilji nanosa so razliËni: izboljšanje lastnosti osnovne površine (v kontekstu mehanskih lastnosti, korozijske obstojnosti, trdote ali tornih znaËilnosti ), obnova poškodovane ali obrabljene plasti ali na primer sprememba zunanjega videza površine, ki jo dosežemo prav z metalizacijo. Poleg kovinskih materialov lahko pri metalizaciji nanašamo tudi keramiko ali umetne snovi (plastificiranje). Skupne glavne znaËilnosti postopkov metalizacije so v : • primernosti za popravilo obrabljenih površin, • možnosti spremembe doloËenih lastnosti površin, ki so lahko tudi v medsebojno loËenih segmentih, • možnosti uporabe razliËnih kovin z razliËnimi lastnostmi pri enakem osnovnem materialu, • cenovni in Ëasovni optimizaciji.

SZCD zgibanka_final.indd 7-12

VEMO IN ZNAMO predstavitev osrednjih dejavnosti

Pri MAG (Metal Active Gas) varjenju varimo s pomoËjo elektriËnega obloka, ki nastane med varilno žico in varjencem. Oblok spoji varjenec in dodani material v celoto. Tako nastane zvarni spoj ali zvar. Med varjenjem podajalna naprava neprekinjeno podaja žico preko gorilnika do varilnega mesta, hkrati pa preko gorilnika priteka tudi zašËitni plin. Tovrstno tehniko varjenja certificirani varilci SŽ CD uporabljajo tudi pri navarjanju razliËnih izvrtin in trnov.

Celovito obvladovanje in vzdrževanje veËjih dizelskih agregatov - dvotaktnih, štiritaktnih, z ali brez turbokompresorja … - je osrednja dejavnost proizvodne enote SŽ CD v Mariboru. ©tevilne mednarodne reference potrjujejo, da je kakovost storitev na visoki ravni. Izkušnje in znanja nadgrajujemo ob servisiranju dizelskih motorjev proizvajalcev kot so General Motors, SACM, Jenbach Werke in Fiat. Poleg investicijskega in preventivnega vzdrževanja obvladujemo tudi remotorizacijo, kar pomeni, da doloËene stare in dotrajane dizel motorje zamenjamo z novimi. Med našimi naroËniki so Slovenske železnice, Železnice Ërne Gore, Železnice republike Srbske, Železnice Bosne in Hercegovine, Srbske železnice, Acroni Jesenice, TKI Hrastnik, Metal Ravne, Nafta Lendava, Luka Koper…

SpecifiËna oprema in znanja so sestavni del našega vsakodnevnega izvajanja dejavnosti na podroËju elektromotorjev. Usposobljeni in opremljeni smo tudi za servisiranje elektro strojev veËjih moËi, predvsem enosmernih kolektorskih strojev.

Servis sestavljajo sledeËe kljuËne faze: • razstavitev in sestavitev, • obdelava kolektorja, • varjenje koncev navitij v kolektor, • reimpregnacija s potapljanjem, • popravila statorjev (tudi po veËjih strojelomih). Skupaj s kooperantom izvedemo tudi previtje enosmernih in izmeniËnih motorjev (vkljuËno z vakumsko impregnacijo) in popravilo oz. zamenjavo kletkastega navitja rotorja.

Z ekipo kompetentnih in motiviranih zaposlenih prepoznavamo vedno nove priložnosti in soustvarjamo dodano vrednost za svoje poslovne partnerje.

Izkušnje utrjujejo zaupanje Vsako naroËilo je svojevrsten izziv, ki se mu posvetimo in skupaj z naroËnikom doreËemo optimalno rešitev. Osrednje poslovanje z našimi strankami in partnerji je usmerjeno na sledeËe storitve in rešitve: • Celovito vzdrževanje železniških vozil • Elektro, dizel in parne lokomotive • Elektro in dizel motorni vlaki • Potniški in tovorni vagoni • Posebna železniška vozila • Vozila za vzdrževanje železniške infrastrukture • Obnova in preoblikovanje vseh vrst železniških vozil • Proizvodnja komponent, kolesnih dvojic • Mobilni servis • Inženiring in tehniËno svetovanje

10/6/08 6:20:38 AM

Dodatne storitve SZCD  

Vedno na pravem tiru. SŽ CD. Neporušitvene preiskave so posebej pomembne v povezavi z metodami mehanike loma. Obstaja vrsta metod, s katerim...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you