Page 1

Interni informator SŽ - VIT I SŽ - Vleka in tehnika

Letnik 2 I številka 4 I april-maj 2013

Aktualno Aktualno Odprtje novega delovišča v Kopru V ponedeljek, 20. maja, je v Kopru potekala manjša slovesnost. Iz območja potniške postaje Koper se je na novo lokacijo preselila delavnica za popravilo vagonov. Pogoji dela bodo na novi lokaciji precej boljši, kar se bo odražalo v večji produktivnosti in zadovoljstvu strank. Bistveno se bo zmanjšal čas, ki je potreben za dostavo in odvoz poškodovanih vagonov, saj je novo delovišče umeščeno na GPPstran tovorne postaje Koper. Med drugimi so poleg direktorja SŽ - VIT g. Žičkarja dogodek s svojo prisotnostjo obeležili tudi generalni direktor SŽ g. Mes, člani poslovodstva družbe in direktorji odvisnih družb SŽ.

Foto: Dušan Rožac

Novi prostori v delavnici v Kopru

Foto: Dušan Rožac

Popravljalni tiri nove delavnice v Kopru

Drago Seizović Otvoritveni nagovor direktorja Dušana Žičkarja

Foto: Dušan Rožac

Aplikativna podpora v Tehnično vagonski dejavnosti (DPP) Do leta 2001 so se v Tehnično vagonski dejavnosti vse evidence vodile ročno preko obrazcev, knjig. Podatke za potrebe nadaljnjih analiz in poročil je bilo potrebno dnevno/mesečno zbirati po celotnem področju uprave SŽ. S tem je bilo porabljenega veliko časa, podatki pa so bili dostopni omejeno oziroma glede na potrebe.

Z razmahom informacijske tehnologije se je v letu 2001 porodila ideja o aplikaciji, ki bi služila kot podpora delu izvršilnih delavcev Tehnično vagonske dejavnosti. Pričetek razvoja aplikacije sega v leto 2002, ko je bil opravljen posnetek tehnoloških procesov del na terenu. Sledil je

razvoj same aplikacije ter modernizacija terminalske opreme s »tankimi odjemalci«. Leta 2003 je zaživela aplikacija Delo pregledovalnih postaj (DPP). Testna uporaba aplikacije in vzporedno dodelava sta potekali do leta 2005, ko je v Navodilu 200.04 prvič omenjena aplikacija kot naziv za elektronsko podprto vodenje podatkov. Pričetek rabe je potekal preko „nadležnih“ dvojnih evidenc (ročne in informacijske), saj je bilo potrebno vse temeljito pripraviti na trenutek opustitve ročnih evidenc. Leto 2007 je bilo prelomno, saj je bila vsa zastarela terminalska oprema dokončno nadomeščena z namiznimi raču-

V majski številki preberite: Stran 2 Popravilo vagona za posebne železniške namene Okvare vleke na EMG 312 v zimi 2012/2013 Stran 3 Prevzem izredne pošiljke na mejni postaji Špilje Nakladanje izredne pošiljke – transformatorja Šapjane Stran 4 CEDEjČEK meseca Stres na delovnem mestu Stran 5 Lokomotiva tretja Lokomotiva z novim strojevodjo O ločilih Stran 6 O pisanju poslovnih dopisov Smeh je pol zdravja


nalniki, kar je bil predpogoj za dodatno modernizacijo programske opreme v grafičnem načinu. Leta 2008 so bile tako na celotnem področju uprave SŽ ukinjene prve dvojne evidence. Danes tako večino podatkov pridobimo iz informacijskega sistema. Tudi obrazci, ki so predpisani v mednarodnih sporazumih, so elektronsko obdelani in so posredovani v elektronskem načinu. V nekaterih primerih je obveščanje lastnikov o napakah na vagonih popolnoma avtomatizirano, s čimer je dosežen cilj čim večje razbremenitve osebja in s tem optimizacija postopkov dela.

Posebej smo ponosni na povezavo vseh dogodkov v zvezi s pregledom poškodb vagona, saj so vsi dokumenti, vključno s slikovnim gradivom, dosegljivi iz ene aplikacije. Na ta način je močno olajšana analiza dogodkov, ki je bila v časih ročnih evidenc zelo dolgotrajna. Aplikacija DPP je danes razvita do takšnega nivoja, da je povezana tudi s prometnimi aplikacijami, kar pomeni, da vnosi dogodkov s strani delavcev TVD-ja v realnem času vplivajo na dogajanje in odločitve osebja, vpletenega v procese del pri manipulacijah z vagoni.

Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem delavcem TVD, saj je kakovost izhodnih podatkov (olistanje, dokumenti, obrazci) odvisna izključno od kakovosti vnesenih podatkov v aplikacijo. V vsakem trenutku se je potrebno zavedati, da le kakovost vhodnih podatkov za podjetje predstavlja dodatno vrednost. Vsak dan z veseljem ugotavljam, da se zaposleni tega zavedajo, sprejemajo spremembe kot motivacijo pri soustvarjanju boljše prihodnosti in si po svojih močeh prizadevajo dosegati odlične rezultate pri svojem delu. Borut Janežič

Novosti iz naših centrov CENTER DOBOVA Popravilo vagona za posebne železniške namene Za naročnika SŽ-Infrastruktura, d.o.o. smo izvedli obdobno popravilo vagona za posebne železniške namene Ukk-zž 40 79 9090 917-5. To je merilni vagon za merjenje profila tunela. Obdobno popravilo je zajemalo obnovo dotrajanih nosilcev merilnih letev, razporeditev na pravilne vertikalne in horizontalne kote ter izdelavo novih graviranih nonijev za odčitavanje izvedenih meritev. Obdobno popravilo je izvedeno v skladu s Pravilnikom o vzdrževanju železniških vozil, vagon je pobarvan v skladu z novo grafično podobo, kar mu daje tudi prijeten videz.

Foto: Matic Kastelec

Meritev svetlega profila z merilnim vagonom. Na sliki Špela Kavčič.

V Dobovi smo se popravila lotili profesionalno, strokovno in zavzeto, z namenom, da se dela izvedejo kakovostno, za kar gre pohvala izvajalcem "fabrikacije" in gospe Špeli Kavčič, predstavnici SŽ-Infrastrukture, d.o.o., ki izvaja meritve z vagonom. Jože Blažinč

Takoj po končanem obdobnem popravilu se je z omenjenim vagonom izvajala meritev Jurgovskega predora. Nonijsko merilo prikaže oddaljenost objekta na določeni višini od osi tira v cm. Na sliki je vidno, kako se uklonijo vodila ob oviri.

Foto: Pavel Kalan

CENTER LJUBLJANA Okvare vleke na EMG 312 v zimi 2012/2013 Letošnja zima, bogata s padavinami je povzočala tudi obilo težav na EMG 312 za razliko od EMG 310 in 311, ki jima sneg ni bistveno spremenil ritma. Okvare vleke so se pojavile na vseh EMG 312, na nekaterih celo večkrat. Zaradi električnih prebojev je odpovedalo kar 38 % vlečnih motorjev. Ne glede na razmere, vidne na sliki, so naši sodelavci z izjemno voljo opravljali menjave in diagnosticiranje vlečnih motorjev le z enim ciljem – da se zagotovi vozilo za promet.

Foto: Janez Ahčin

stran 2

Dosedanje rešitve glede vlečnih motorjev, tako Siemensove kot naše, niso dale želenih rezultatov. Veliko pričakujemo od zadnjega predloga, ki je še v razvoju, zato bomo več o rešitvi problema za prihodnje zime zapisali, ko bomo prišli do prave rešitve. Janez Ahčin

VITraž – interni informator SŽ - Vleke in tehnike

april-maj 2013


Zgodilo se je Prevzem izredne pošiljke na mejni postaji Špilje Špilje, 8. marec Dne 8. 3. 2013 je služba za TVD na mejni postaji Špilje prevzela izredno pošiljko, transformator za termoelektrarno Šoštanj. Pri prevzemu pošiljke od avstrijske uprave smo ugotovili, da je višina od zgornjega roba tirnice do tovora prenizka. Sledil je postopek vertikalnega premika pošiljke, saj je bilo treba zagotoviti višino 150 mm. Konstrukcija in izvedba specialnega vagona serije Uaai omogoča uravnavanje bočnih in vertikalnih pomikov pošiljke. Zanimivo je bilo, da premik v višino za 10 mm zaradi robustnosti in velikosti tovora sploh ni bil opazen. Po izpolnjenih zahtevah smo pošiljko prevzeli in pristopili k opravljanju zavornega preskusa. Da gre za pošiljko posebnega pomena, nam povedo podatki: skupna teža 555 ton, dolžina tovora 62 m, ter število osi na vagonu 32. Osebje, ki je bilo del spremljevalne ekipe pošiljatelja, je na vsaki strani vagona, kjer sta bili kabini s komandnim pultom, skrbelo za natančno uravnavanje pošiljke glede na karakteristike proge. Komuniciranje je potekalo preko radijskih zvez, da se je zagotovilo sinhrono delova-

nje. Zanimiv je tudi podatek, da je bila na poti iz Špilja do Maribora Teznega predpisana voznoredna hitrost 30 km/h, skozi predor Počehova in čez območja kretnic pa 5 km/h. Čas trajanja vožnje pošiljke z mejne postaje Špilje do postaje Maribor Tezno je znašal 130 minut. V času prevoza tovora je bila prepovedana vožnja po sosednjem tiru.

Foto: Helena Hostnik Simončič

Foto: Jože Tomanič

Zoran Vesenjak

Nakladanje izredne pošiljke – transformatorja Ljubljana, 15. april Dne 15. 4. 2013 je bil na industrijskem tiru tovarne Kolektor Etra naložen transformator, namenjen za Gostivar (Makedonija). Pri nakladanju smo sodelovali delavci tehnično vagonske dejavnosti SŽ - VIT . in predstavnik Tovornega prometa. Natančno smo določili, kako mora biti transformator naložen in povezan. Transformator je bil na našo zahtevo zaradi male naležne širine in velike teže (53 ton) postavljen in privijačen na posebej za to izdelani podlogi iz 2 jeklenih nosilcev, ki sta bili med seboj zavarjeni s pomožnima jeklenima profiloma. Na spodnji del podlog so bili privarjeni koničasti trni, ki so se zapičili v podne deske in bistveno povečali trenje med nakladom in podom vagona. Prevoz se je vršil z vagonom serije Smmps-tz, last hrvaških železnic, ki je konstruiran za prevoz tankov in lahko prenese velike obremenitve na sredini vagona, kar je v tem primeru zelo pomembno. Zavarovanje tovora se je izvedlo z neposrednimi štirimi neodvisnimi povezavami,

kar pomeni, da se namestijo križno, s čimer zagotovimo neposredno vzdolžno in bočno varovanje. Vsaka povezava je sestavljena iz standardizirane verige in napenjalca za privezovanje tovorov. Povezave smo namestili v za to namenjena ušesa na vagonu in transformatorju. V prihodnosti se nam obeta še nekaj podobnih pošiljk istega proizvajalca. Djurdjević Bojan in Lah Janez

Foto: Željko Alojz

Pravilno zavarovan naklad z neposredno križno nameščenimi neodvisnimi povezavami

Kadri Šapjane Pregledovalno mesto Šapjane je na primorskem najmlajše in tudi najmanjše. Nastalo je šele po osamosvojitvi Slovenije in Hrvaške, kar pa ne bi mogli reči za samo progo Pivka (Sv. Peter)–Reka (Rijeka). Prav letos praznujemo 140. obletnico proge in 80. obletnico njene elektrifikacije. Naj povem, da je prvi vlak v Reko pripeljal z velikim praznovanjem 8. junija 1873, potovanje od Pivke do Reke pa je trajalo dolgih 2 uri in 35 minut. Foto: Helena Hostnik Simončič . april-maj 2013

VITraž – interni informator SŽ - Vleke in tehnike

stran 3


Sama postaja Šapjane je bila včasih pomembna gospodarska postaja, saj so na industrijskih tirih proizvajali in tudi nakladali les in lesne proizvode za tedanji Slovenijales, ki se je kasneje preselil na »Delto« v Reko. Tudi vojska (JNA) je imela svoj tir v vojašnico in po pričevanjih železničarjev je bilo za ogrado vojašnice prepeljanih veliko cistern z naftnimi derivati. Vendar je postaja postala širše znana šele z osamosvojitvijo. Postala je mednarodni železniški prehod. S tem so poleg carinskih in policijskih služb postajo zasedli še delavci uprav HŽ in SŽ . Kar naenkrat je majhna prevozna postaja postala center dogajanja. Tako smo leta 1992 v Šapjane prišli tudi delavci TVD-ja, tedaj še uradno TVD Divača, VTO Sežana.

Prva 25 kV električna lokomotiva v Šapjanah

Foto: Egon Zevnik

Vozovni pregledniki smo skladno z mednarodnimi predpisi prevzemali vlake, ki so nam jih hrvaške železnice ponudile v prevoz. Službo smo opravljali neprekinjeno 24 ur do leta 2008, v najboljšem obdobju naše proge celo po dva vozovna

preglednika v nočni izmeni. Počasi je začela Luka Koper prevzemati primat in tovor na tej progi je začel slabeti in ga je vsako leto manj. Zato smo bili tudi sami primorani zmanjšati zasedbo, tako da delo trenutno opravlja en vozovni preglednik v dnevni izmeni in s prekinitvijo v nočni izmeni. Prekinitev traja 4 ure, od 1. do 5. ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih nočne izmene ni. Delo se opravlja dopoldan in popoldan V decembru 2012 je Hrvaška tudi na tej progi spremenila napetost vozovne mreže iz 3 kV v 25kV. Sprememba na sam način dela ni vplivala, vpliva pa na delo samih delavcev SŽ - VIT, saj prav strojevodje in vozovni pregledniki neposredno sodelujemo v železniškem prometu. Upamo, da se bodo začetne težave z »obračanjem« lokomotiv in tudi zagotavljanjem napetosti na našem delu proge odpravile in bo sama proga ponovno postala konkurenčna. Egon Zevnik

V zadnjem času se v svetu dogajajo mnogi pretresi, ki nehote vplivajo na splošno počutje ljudi. Vsa globalna dogajanja imajo preko gospodarstva neposreden vpliv tudi na vsakega posameznika. Tudi naše podjetje ni izjema, saj je že nekaj časa v fazi reorganizacije. Ta, nejasna slika naše prihodnosti pušča posledice na zaposlenih, ki postajajo vedno bolj apatični, tradicionalna pripadnost podjetju pa se iz dneva v dan izgublja. Tovrstni vplivi na posameznika, ki ga podzavestno razžirajo, imenujemo STRES. Da bi se znali nekoliko . nas samih. ubraniti pred to boleznijo modernega časa, je potrebno izvesti tudi nekaj ukrepov, ki se tičejo Stres je reakcija na dražljaj iz okolja, ki zmoti naše fizično in psihično stanje. Stresni dogodek povzroči porast hormonov v telesu (adrenalin, kortizol), ki izzovejo določene reakcije. Ločimo med kratkotrajnim, ki je lahko tudi pozitiven, in dolgotrajnim stresom, ki lahko negativno deluje na naše telo. Znaki pozitivnega stresa so: visoka motiviranost in pozitivna usmerjenost, ustvarjalnost, učinkovitost, uspešnost, odločnost

stran 4

sposobnost jasnega in racionalnega razmišljanja. Kronični stres pa zaradi svoje dolgotrajnosti vpliva na naše zdravje in moti naše vsakodnevno delovanje ter lahko vodi v bolezen. Med dolgotrajne negativne posledice stresa lahko sodijo nepojasnjen glavobol, nespečnost, težave s koncentracijo, razdražljivost, izguba želje po spolnosti, vrtoglavica, težave z želodcem, sindrom razdražljivega črevesja, povišan krvni pritisk, motnje hranjenja, bolečine v vratu in križu, kronična utrujenost,

zmanjšana imunska odpornost. V današnjem času je stres naš vsakdanji spremljevalec. Stres v delovnem okolju je najpogostejši in ga povzročajo prevelike zahteve in izpostavljenost dejavnikom stresa kot so: nerazumevanje z nadrejenimi, sodelavci ali podrejenimi, premalo časa, da bi dokončali delovne naloge, za opravljeno delo ne dobimo pričakovanega

VITraž – interni informator SŽ - Vleke in tehnike

april-maj 2013


priznanja, nimamo možnosti pritožb, prevelika odgovornost, služba ni zanesljiva – reorganizacije, predsodki glede let, narodnosti, spola, neugodne delovne razmere itd. Posebne oblike stresa pa predstavljajo poniževanje, nadlegovanje, grožnje ipd.

ali menjava delovnega mesta, konfliktne situacije na delovnem mestu in v zasebnem okolju, razveza, upokojitev; • stresorji okolja – potresi, poplave, letalske nesreče, požari …

Dejavnike stresa delimo na več skupin, in sicer:

Najprej moramo prepoznati dejavnike stresa in naše reakcije nanj. Nato se v delovnem okolju čim bolje organizirajmo, da zmanjšamo stopnjo stresa. Naloge razvrstimo po pomembnosti in se najprej lotimo najtežjih opravil, zastavimo si jasne cilje, spremembe gledamo s pozitivnega stališča, težave sprejmimo kot izziv in ne grožnjo, zavračajmo nerealne zahteve so-

• stresorji ozadja – hrup na delovnem mestu, vsiljen ritem dela, vsakodnevno hitenje na poti v službo, pomanjkanje materialnih dobrin, neustrezne stanovanjske razmere; • osebni stresorji – bolezen, smrt, izguba

Ukrepi

delavcev ali nadrejenih, privoščimo si redni dopust, razmišljajmo pozitivno (osredotočimo se na svoje prednosti in ne na slabosti; v vsaki stvari skušajmo najti nekaj dobrega) in znebimo se negativnega razmišljanja (ne obremenjujmo se z dogodki, na katere ne moremo vplivati, saj jih ne moremo spremeniti). Vzemimo si čas zase (sprehod v naravi, branje knjig, poslušanje glasbe, telovadba, druženje s prijatelji). Za lajšanje težav, povezanih s stresom so koristni tudi pripravki, ki vsebujejo baldrijan, pasijonko, hmelj, rožni kamen, mlečne beljakovine, meliso ali poprovo meto. Aleš Kastelic

Športne novice Lokomotiva tretja

.

Kegljačem mariborske Lokomotive ni uspel povratek v državno ligo, v kateri so pred tem nastopali kar šestnajst let zapored. Morali so se sprijazniti s tretjim mestom v območni ligi OTS Maribor 2012/13, kjer so osvojili 33 točk ter zaostali za De Vestom (47), ki se je medtem prek kvalifikacij v Novem mestu uvrstila v tretjo slovensko ligo, in Radljami ob Dravi (38). Drugi mariborski železničarski klub Krilato kolo je s 23 točkami zasedel deveto mesto, vendar so bili kegljači z levega brega Drave v medsebojnem merjenju moči uspešnejši. Jeseni so v Slovenski Bistrici premagali "Lokose" s 7 : 1, povratni "ajznponarski" derbi v dvorani Tabor pa se je končal z rezultatom 4 : 4. Za Lokomotivo so keglje podirali: Jože Špenga, Jože Golob, Avgust Volšek, Peter Rakovič, Igor Skaza, Borut Planinšič, Slavko Štelcar, Foto: Izet Nada Pelko Erik Haložan, Oto Lorenčič, Lemezović, Milan Mali in Franc Ilešič, slednji je bil tudi vodja ekipe. Borut Planinšič Moštvo KK Lokomotiva 2012/2013

Foto: arhiv KKL

Lokomotiva z novim strojevodjo čko. Slednji prav tako izhaja iz železničarskih vrst, kjer opravlja dela nadzornika lokomotiv. Njegovi najtesnejši sodelavci v novem predsedstvu bodo Avgust Tomšič (podpredsednik) Tomaž Šinko (sekretar), Danilo Klobučar (blagajnik), Franc Ilešič (skrbnik kegljišča), Avgust Volšek (športni

direktor) in Igor Skaza (predstavnik igralcev). Na skupščini so člani sprejeli še statut in okvirne programske smernice kluba, katerega dosedanje delovanje je bilo ocenjeno kot uspešno.

Za konec navajam nekaj najpogostejših primerov, ko je vejica odveč, a jo zelo radi napišemo.

ki, ko, ker, da, če, vejica skače«. Vejico zapišemo samo pred prvim veznikom, če tako določajo pravila.

9. Vejice ne pišemo med večbesednimi vezniki (in če, in ko, kljub temu da, toliko da, s tem da, in ker, tako kot, tako da), kar pomeni, da ne upoštevamo pravila »Pred

Primeri: Sporočite nam vaše stališče, in če je le mogoče, se ob priliki osebno zglasite pri nas.

Medtem ko boste izpolnjevali obrazec, bomo v računalnik vnesli vaše osebne podatke. Vaše prošnje nismo uspeli obravnavati, kljub temu da ste jo pravočasno oddali.

Na nedavni skupščini Kegljaškega kluba Lokomotiva Maribor je prišlo do zamenjave klubskega vodstva. Razrešeno je bilo dosedanje predsedstvo, ki ga je minulih osem let vodil Zmago Majer, v prihodnjem štiriletnem obdobju pa ga bo kot predsednik nadomestil 37-letni David Bre-

Borut Planinšič

Jezik, zrcalo podjetja O ločilih Vejica (4. del)

april-maj 2013

VITraž – interni informator SŽ - Vleke in tehnike

Foto: Nada Pelko

stran 5


O nadaljnjem postopku vas bomo obvestili, ko nam boste posredovali vsa potrebna dokazila in ko bo zadevo obravnavala odgovorna oseba. 10. Itd., itn. in ipd. so okrajšave za in tako dalje, in tako naprej ter in podobno, zato vejice pred njimi ne pišemo. Enako velja tudi za tropičje. Primera: Nepravilnosti na vodilih kolesnih dvojic so lahko ukrivljeni kraki vodil, zlomljeni kraki vodil, rahle kovice ali vijaki, razpoke itd.

Nemška vlada namenja veliko sredstev za primestni železniški promet, avtobusni promet, podzemno železnico, tramvaj …

11. Vejica je pogosto odveč med večbesednimi stavčnimi členi, ki niso stavki. Primeri: Zaradi vožnje pod vplivom alkohola in prevelike hitrosti je moral plačati visoko kazen. Kljub veliki gospodarski krizi podjetje ne beleži izgub. Med izvajanjem vzdrževalnih del se je lažje poškodoval eden od delavcev.

Pravilo ne velja, če ima zadnja naštevalna enota pristavčni del – v tem primeru pred itd., itn. in ipd. stoji vejica. Primer: Nepravilnosti na vodilih kolesnih dvojic so lahko ukrivljeni kraki vodil, zlomljeni kraki vodil, rahle kovice ali vijaki, razpoke, npr. v bližini pritrdilnih mest, itd.

Andreja Rozina

O pisanju poslovnih dopisov Zaključek dopisa V zaključku dopisa lahko zapišemo naslednje: angleščina

slovenščina

nemščina

In case of further information, please do not hesitate to contact us.

V primeru, da potrebujete dodatne informacije, se lahko obrnete na nas.

Wenn Sie weitere Informationen brauchen, wenden Sie sich bitte an uns.

Looking forward to your positive reply, we remain Yours sincerely!

V pričakovanju vašega pozitivnega odgovora vas lepo pozdravljamo.

In Erwartung Ihrer positiven Antwort verbleiben wir mit freundlichen Grüßen!

I look forward to hearing from you.

Prosimo vas za čim prejšnji odgovor.

Wir hoffen, bald von Ihnen zu hören.

I look forward to your reply.

Veselimo se vašega odgovora.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

We look forward to doing business with you in the future.

Veselimo se prihodnjega sodelovanja z vami.

Wir freuen uns darauf, in Zukunft mit Ihnen Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

We thank you in advance.

Vnaprej hvala.

Danke im Voraus.

Please find enclosed our catalogue and price list.

V prilogi vam pošiljamo naš katalog in cenik.

In der Anlage übersenden wir Ihnen unseren Katalog und unsere Preisliste.

Encl: (Enclosures)

Priloge:

Anlagen:

Pozdrav Kadar naslovnika ne poznamo, uporabimo formalno obliko, v nasprotnem primeru pa je pozdrav lahko manj uraden, prijateljski: angleščina Yours sincerely! Sincerely! Yours faithfully!

kadar je v nagovoru priimek (Dear Mr Smith) pri splošnem nagovoru (Dear Sir/Madam)

With best wishes! With best regards! With kindest regards! Kind regards! Best regards! Regards!

slovenščina

nemščina

Lep pozdrav!

Mit freundlichen Grüßen!

Prisrčen pozdrav! Prijateljski pozdrav!

Mit besten Grüßen! Mit bestem Gruß! Mit herzlichen Grüßen! Mit herzlichem Gruß!

Andreja Rozina

Uredništvo Vaše prispevke in predloge za interni informator VITraž sprejemamo po elektronski pošti do 14. 6. 2013. Na elektronski naslov nas obveščajte tudi o dogodkih v SŽ - VIT, da se jih bomo lahko udeležili in utrinke objavili v informatorju. Kontaktni podatki: E-naslov: helena.hostnik@sz-vit.si Telefon: 01 291 23 59

stran 6

Smeh je pol zdravja Uredništvo si pridržuje pravico do lektoriranja besedil in do tiskarskih napak.

VITraž si lahko preberete tudi na naši spletni strani: www.sz-vit.si. Če želite VITraž prejemati po elektronski pošti, pošljite sporočilo na helena.hostnik@sz-vit.si

VITraž – interni informator SŽ - Vleke in tehnike

Zamaskiran moški vstopi v kupe. »Denar ali življenje.« »Prebite pare nimam,« mu odvrne potnik. »In zakaj se potem tako tresete?« »Mislil sem, da ste sprevodnik.«

april-maj 2013

Vitraž april maj web  
Advertisement