Page 1

Debitmetre ºi sisteme de mãsurare a gazelor

Debitmetre ºi sisteme de mãsurare a gazelor

Soluþii complete pentru automatizãri industriale


Soluþii complete pentru automatizãri industriale

Contoare de gaz - Aplicaþii fiscale ºi tehnologice Contoare cu pistoane rotative Dresser – Imeter pentru gaze naturale Contoare de gaz - pentru presiuni de gaz pânã la 16 bar (PN 10/ PN16 sau ANSI 150); - domeniul de temperaturã: standard -25 0C÷ +55 0C; la cerere: -40 0C÷+80 0C - diametre cuprinse în intervalul DN 40... DN 150 - mãsurare de debite necorectate în intervalul 0,5…1000 m3/h - rangeabilitate de la 1:30 la 1:160 - repetabilitate 0,1% - precizie de mãsurare: 0,2Qmax ÷Qmax: 1%; Qmin ÷0,2Qmax: 2% - executate în conformitate cu EC Directive MID 2004/22/EC, EN 12480, OIML R137-1, PED - aprobare de model CE.

Contoare cu turbinã Dresser – Imeter pentru gaze naturale - pentru presiuni pânã la 100 bar (PN 10 ÷ PN 100/ANSI 125/150 ÷ ANSI 600) - domeniul de temperaturã: standard -25 0C÷ +65 0 C; la cerere -40 0C÷ +80 0C - diametre cuprinse în intervalul DN 50... DN 500 - mãsurare de debite necorectate în intervalul 0,5…16000 m3/h - rangeabilitate de la 1:20 la 1:50 - repetabilitate: 0,1% - precizie de mãsurare: 0,2Qmax÷Qmax: 1%; Qmin÷0,2Qmax: 2% - executate în conformitate cu EC Directive MID 2004/22/EC, EN 12261, OIML R137-1, PED - aprobare de model CE.

Debitmetre ºi sisteme de mãsurare a gazelor


Soluþii complete pentru automatizãri industriale

Debitmetre de gaz - Aplicaþii fiscale ºi tehnologice Debitmetre ultrasonice Sick - Maihak Flowsic 600 pentru gaze naturale - aplicaþii pentru gaze naturale, gaze de proces, aer etc. - pentru presiuni pânã la 250 bar (450 bar, la cerere); pânã la ANSI 1500 - diametre cuprinse în intervalul DN 50÷DN 1200 - mãsurare de debite necorectate în intervalul 6÷100 000 m3/h - precizie de mãsurare ±2 % pentru varianta cu o pereche de senzori (aplicaþii tehnologice) ±1 % pentru varianta cu 2 perechi de senzori (aplicaþii tehnologice) ±0,5 % pentru varianta cu 4 perechi de senzori (aplicaþii fiscale) ±0,2% în cazul calibrãrii la presiune înaltã ºi corecþie cu factor constant (aplicaþii fiscale) ±0,1% în cazul calibrãrii la presiune înaltã ºi corecþie cu ecuaþie polinomialã. - variante constructive pentru autocontrolul mãsurãrii: - Flowsic 600 - 2plex: 4+ 1 perechi de senzori montaþi în acelaºi corp (douã contoare separate, unul fiscal cu 4 cãi ºi unul cu o pereche de senzori: control) - Flowsic 600 - Quatro: 4+ 4 perechi de senzori montaþi în acelaºi corp (douã contoare separate, fiscale cu 4 cãi, un contor utilizat pentru mãsurare fiscalã ºi unul pentru control având aceeaºi precizie de mãsurare) - aprobare de model BRML pentru contoare pânã la 6500 m3/h - executate în conformitate cu EC Directive MID 2004/22/ EC, AGA Report nr. 9, EN 12261, OIML D11, PED - aprobare de model CE - construcþie IP 67/IP 65 ºi protecþie Ex conform ATEX - transmitere date prin protocol Modbus ºi transmitere debit instantaneu necorectat, prin pulsuri de înaltã frecvenþã. Debitmetre ultrasonice – Krohne Debitmetrele ultrasonice permit mãsurãri de precizie care sunt independente de profilul curgerii. Caracteristici: - Precizie ºi repetabilitate foarte bunã, independente de proprietãþile mediului, cum ar fi: vâscozitate, temperaturã, densitate - Excelentã stabilitate pe termen lung, fãrã a fi nevoie de recalibrare - Nu are pãrþi în miºcare, nu existã pierderi de presiune - Nu necesitã întreþinere specialã.

Modele

Optisonic 7060

Altosonic V12

- debitmetrul ultrasonic pentru gaz, cu douã fascicule de undã utilizat în mãsurãri tehnologice - precizie ridicatã de mãsurare - mãsurare bidirecþionalã - tipodimensiuni: DN50… DN600 - debit maxim: 30550 m3/h.

- debitmetrul ultrasonic pentru gaz utilizat pentru tranzacþii fiscale - mãsurare debit volumetric, mãsurare bidirecþionalã - certificare MID - tipodimensiuni: DN100… DN600 - presiunea fluidului: max.150 bar - domenii de debite: 20…20600m3/ - incertitudine de mãsurare +/-0.1% - repetabilitate: +/-0.1%

Altosonic V – debitmetrul ultrasonic cu 5 fascicule de undã, utilizat pentru mãsurarea fiscalã a debitului de produse petroliere, cu o precizie de 0.15%

Debitmetre ºi sisteme de mãsurare a gazelor


Soluþii complete pentru automatizãri industriale Sisteme de mãsurare a gazelor naturale cu d i a f r a g m ã ºi calculator de debit

- pentru presiuni de gaz pânã la 50 bar domeniul de temperaturã: standard -25 0C ÷ +60 0C - diametre cuprinse în intervalul DN 80... D N 500 - mãsurare de debite în funcþie de aplicaþie - rangeabilitate de la 1:5 cu un singur traductor de presiune diferenþialã la 1:10 pentru varianta cu douã traductoare de presiune diferenþialã precizie de mãsurare: 0,8 ÷ 1,2 % - executate în conformitate cu ISO 5167 - aprobãri de model BRML - variante constructive: - diafragme ºi portdiafragme de mãsurare Syscom ºi Fuji - calculator de debit + traductor multivariabil integrat - XFC 6200 EX ABB Totalflow - traductor multivariabil ºi calculator de debit în construcþie normalã XMV 267 ABB Totalflow + XRC 6990 ABB Totalflow - traductoare de presiune staticã, presiune diferenþialã ºi traductor de temperaturã º i calculator de debit în construcþie normalã sau construcþie Ex. Debitmetre ºi sisteme de mãsurare a gazelor


Soluþii complete pentru automatizãri industriale

Debitmetre cu tub pitot - montaj integrat (tup Pitot+manifold + traductor de presiune diferenþialã) - rangeabilitate 3:1 - precizie de mãsurare: 0,5÷1,5 din domeniul de mãsurare. Debitmetre masice Optimass Caracteristici: - instrument utilizat pentru mãsurarea debitului masic, a densitãþii, a temperaturii ºi totodatã pentru calcularea debitului volumetric - un domeniu complet de instrumente de mãsurare pentru aproape toate tipurile de aplicaþii - un singur tip de convertor de semnal pentru toate modelele - domeniul de debit de la 0.3…430.000 kg/h - cãdere micã de presiune pe tubul de mãsurare - procesare rapidã a semnalului. Optiswirl Caracteristici: - senzori de presiune ºi temperaturã integraþi - excelentã stabilitate pe termen lung datoritã construcþiei robuste - precizie de 1% din valoarea mãsuratã - nu necesitã întreþineri speciale - construcþie completã din oþel inox, ceea ce-i oferã o înaltã protecþie împotriva coroziunii, presiunii ºi temperaturii - tipodimensiuni: DN15…DN300 cu montare în flanºe sau tip sandwich. Optigas Debitmetrul masic pentru CNG – gaz natural comprimat - disponibil în douã tipodimensiuni: S15 (debit max. 50 kg/ min) ºi S25 (debit max. 120 kg/min) - posibilitate echipare cu convertor de semnal sau comunicare directã prin Modbus - uºor de instalat ºi de pus în funcþiune - precizie de mãsurare: +/-0.5% - presiune max. fluid: 350 bar. Debitmetre cu V cone - mãsurare de lichide, gaze ºi vapori - adaptat pentru fluide vâscoase sau cu grad ridicat de încãrcare (ape uzate, þiþei& gaze) - lungimi minime pentru tronsoanele amonte – 3D / aval – 1 D - profil de debit stabil ºi acurateþe foarte bunã (1% la debit maxim) - repetabilitate foarte bunã la mãsurarea debitului, cu o rangeabilitate de 10:1. Debitmetrul cu principiul de mãsurare termic Aplicaþii industriale - mãsurare debite gaze de proces - mãsurare debite aer de combustie Aplicaþii de laborator ºi instalaþii mici. Debitmetre ºi sisteme de mãsurare a gazelor


Soluþii complete pentru automatizãri industriale Convertoare de volum ºi calculatoare de debit Calculatoare de debit pentru gaze naturale

- aprobare model BRML

de

- utilizare în cadrul sistemelor fiscale ºi tehnologice de mãsurare a gazelor naturale cu diafragmã, contoare cu ultrasunete, contoare cu turbinã ºi contoare cu pistoane rotative - construcþie pentru zonã normalã sau pentru zonã Ex.

Convertoare de volum pentru gaze naturale

- aprobare model BRML

de

mãsurare de presiune a gazelor în domeniul 1÷70 bar - m ã s u r a r e a temperaturii ambiante de lucru -25 0C÷60 0C - construcþie modularã - modul de configurare ºi descãrcare date pentru zona Ex.

Debitmetre ºi sisteme de mãsurare a gazelor


Soluþii complete pentru automatizãri industriale

Gazcromatografe de proces pentru gaze naturale Componenþii detectaþi: - metan - etan - propan - normal-butan - izo-butan - normal-pentan - izo-pentan - neo-pentan - hexan+alte hidrocarburi superioare - heptani - octani - nonani + alte hidrocarburi - dioxid de carbon - azot

CH 4 C 2H 6 C 3H 8 n-C 4H10 i-C 4H10 n-C 5H12 i-C 5H12 neo-C 5H12 C 6+ C7 C8 C9 CO 2 N2

Gazcromatografele NGC 8200 sunt destinate analizãrii compoziþiei, determinând tipul componenþilor ºi ponderea acestora în gazele naturale. - 8206 pentru gazele naturale obiºnuite cu componenþi pânã la C6+ - 8209 pentru gazele naturale cu componenþi pânã la C9+ Diferenþa dintre cele douã variante constructive o reprezintã o coloanã cromatograficã suplimentarã pentru modelul NGC 8209. Sistemul de detecþie este un sistem dual (câte doi detectori micro-TCD cu conductibilitate termicã. Detectorii (de mãsurare ºi de referinþã) sunt termistori miniaturali încapsulaþi într-un corp de sticlã. Principiul de mãsurare al detectorului cu conductibilitate termicã (micro – TCD) se bazeazã pe diferenþa dintre coeficienþii de termoconductibilitate ai gazelor în amestec. Pe baza compoziþiei determinate, gazcromatograful NGC 8200 poate calcula o serie de parametri fizici pentru gazul natural analizat: - puterea calorificã superioarã ºi inferioarã pentru diverse perechi de temperaturã combustie/ temperaturã ºi mãsurare (pentru România se va utiliza perechea 25 0C/0 0C ) - densitatea absolutã ºi densitatea relativã - indicele Wobbe - coeficientul de compresibilitate Calculele sunt efectuate în conformitate cu SR ISO 6976.

Debitmetre ºi sisteme de mãsurare a gazelor


Soluþii complete pentru automatizãri industriale Gazcromatograful on-line NGC 8200 este realizat într-o construcþie compactã, în interiorul carcasei existând o serie de module cu funcþii dedicate: - modul pentru condiþionarea probei de gaz analizat - modul pentru reglarea electronicã a presiunii gazului purtãtor - modul pentru analizã cromatograficã - modul pentru controlul analizei - modul selector al fluxului gazului de probã - modul de afiºare localã. Interfaþa cu utilizatorul este realizatã printr-un software bazat pe platformã Windows XP. Interfaþa permite configurarea gazcromatografului în vederea calibrãrii periodice automate a acestuia, stabilirea intervalului de timp la care sã efectueze analize cromatografice, configurarea comunicaþiilor digitale pentru transmiterea de informaþii la echipamente externe etc. Local, gazcromatograful este prevãzut cu un display tip LCD care permite utilizatorului sã vizualizeze valorile parametrilor analizaþi. Gazcromatograful NGC 8200 poate analiza concomitent pânã la trei fluxuri de gaze. El poate fi utilizat cu succes în locaþiile în care existã surse de gaze cu compoziþii diferite. Echipamentul poate furniza informaþii în timp real cãtre un calculator de debit de gaz, care, împreunã cu datele privind volumele de gaze mãsurate, poate realiza o conversie a cantitãþilor de gaze naturale în unitãþi de energie. NGC 8200 poate fi alimentat de la reþea sau poate funcþiona cu alimentare independentã asiguratã de panou solar ºi baterii de acumulatori. - deþine Certificatul de Aprobare de Model nr. 192/2005 emis de cãtre Biroul Român de Metrologie Legalã, putând fi utilizat în mãsurãrile tranzacþionale de gaze naturale.

Debitmetre ºi sisteme de mãsurare a gazelor

1. Debitmetre si sisteme de masurare a gazelor  

SYSCOM 18 / Catalog Produse / 1. Debitmetre si sisteme de masurare a gazelor