a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Tehnologija proizvodnje

jeÄ?ma


Tehnologija proizvodnje

Šta ako se prinos iz budućnosti može postići već danas? Šta je

?

je jedini hibridni ječam na našem tržištu, namenjen svim inovativnim proizvođačima ječma. Dobijen je ukrštanjem dve genetski različite roditeljske linije, čiji je proizvod hibrid, koga u F1 generaciji karakterišu poboljšana svojstva i visina prinosa. je već na prvi pogled veoma atraktivnog izgleda, sa izuzetno razvijenim bujnim biljkama, što ima svoje prednosti naročito u stresnim i teškim uslovima proizvodnje. Prilagođenost različitim uslovima proizvodnje, pruža proizvođačima ječma konzistentnost u ostvarivanju visokog prinosa i profitabilnosti. Na tržištu Srbije Syngenta u ponudi ima hibridni ječam. je šestoredni hibridni ječam sa odličnom tolerancijom na bolesti je u pakovanju od 500.000 zrna po setvenoj jedinici. Setvena norma: 4 vreće po 1 hektaru Setvu obaviti u optimalnom roku od 25.09-15.10., na dubinu od 2,5-3,5 cm.

ječma

3

Tehnologija proizvodnje

ječma

Ključne prednosti tehnologije Višeredni hibridni ječam srednje visine Setvena norma od samo 200 zrna/m²

VEĆI PRINOS

POBOLJŠANO UKORENJAVANJE

Veća i kvalitetnija proizvodnja zrna i biomase Brži početni porast i razvoj biljaka 70% razvijeniji korenov sistem Bolje usvajenje vode i hranljivih materija, naročito u stresnim uslovima proizvodnje 3 puta razvijeniji list zastavičar u odnosu na konvencionali ječam Veći prinosi pri jednakom đubrenju Očekivani povrat dodatnih ulaganja je 3:1 u korist tehnologije

Preporučujemo: Za intezivne uslove proizvodnje Za proizvođače koji žele visok prinos Za stresne uslove proizvodnje i nešto lošije tipove zemljišta

BOLJE ISKORIŠĆAVANJE VODE I HRANLJIVIH MATERIJA, PRE SVEGA AZOTA


Tehnologija proizvodnje Razvijeniji korenov sistem omogućava biljkama bolje ukorenjavanje.

ječma

4

Pojačano bokorenje podrazumeva veći broj klasova i formiranje većeg broja zrna = veći prinos.

5

Tehnologija proizvodnje

Prednost hibridnog ječma je da, za razliku od konvencionalnog, formira značajno veći list zastavičar, a time i siguran potencijal za veći prinos.

ječma

Bolje formiranje i ujednačenost primarnih, sekundarnih i tercijarnih klasova što značajno utiče na povećanje prinosa.

Konvencionalni ječam +20% Veći prinos

8000 7500 7000

+ 1.340 kg/ha

6500 6000 5500

Kontrola

Konvencionalni ječam

5000

Konvencionalni ječam


Tehnologija proizvodnje

Visok prinos ječma osiguravaju: Veći klasovi, za postizanje visokih prinosa

Intenzivnije bokorenje, sa manjom setvenom normom

Veći listovi, za apsorbciju sunčeve energije

Čvrsto stablo, za povećanu otpornost na poleganje

ječma

6

Tehnologija proizvodnje hibridnog ječma, za maksimalno povećanje potencijala prinosa

Tehnologija proizvodnje

7

Tehnologija proizvodnje Lisne vaši, žitna pijavica Uskolisni korovi

0,6-1,2 l/ha

Ključne bolesti lista i stabla

0,75 l/ha

Primena herbicida

Regulacija porasta

0,6 l/ha

Primena fungicida

Duži korenov sistem, za bolje usvajanje vode, hranljivih materija i u stresnim uslovima proizvodnje

Primena regulatora rasta Druga prihrana 70% azota Prva prihrana 30% azota

Seme tretirano sa:

500

50 50

Broj klasova po m²

2 l/ha ili 0,75 l/ha

Setvena norma Primena azota

ječma *

0,2 l/ha

Kako bi poljoprivrednim proizvođačima pomogli da postignu visoke prinose, Syngenta je razvila poseban protokol proizvodnje hibridnog ječma. U samom protokolu je potrebno obratiti pažnju na pet ključnih stvari, prilikom proizvodnje hibridnog ječma:

ječma

Broj zrna po klasu

Prosečna masa 1000 zrna (g)

setva

razvoj lista

bokorenje

vlatanje 1. kolence 2. kolence pojava lista zastavičar vidljivo zastavičara prvo osje

*Preporuke su zasnovane na našem dosadašnjem znanju i iskustvu.

klasanje, početak cvetanja i cvetanje

sazrevanje


Tehnologija proizvodnje

Setvena norma

8

Prihrana azotom

Setvena norma za hibridni ječam je niža nego kod konvencionalnog ječma i iznosi 200 klijavih zrna po m² (90-100 kg/ha). Optimalno vreme za setvu hibridnog ječma je od 25.09. do 15.10., u dobro pripremljeno zemljište na 2,5-3,5 cm dubine.

Prinos dobar i u slučaju kasnijih rokova setve! Prinos t/ha

9.2

ječma

9.0

Raniji i brži razvoj hibridnog ječma, kao i ređi sklop biljaka su razlog za raniju prihranu azotom.

9

Tehnologija proizvodnje

Zaštita hibridnog ječma

Prihrana azotom se obavlja na osnovu N-min metode, kojom se utvrđuje sadržaj azota u biljkama i u zemljištu, i prema tome dodaje ostatak azota koji nedostaje.

S obzirom da se hibridni ječam seje u poslednjoj dekadi septembra i da zbog toga rano niče, potrebno je obratiti pažnju na lisne vaši (Aphididae).

Razlika između potreba biljaka i utvrđene količine lako pristupačnog azota dodaje se azotnim đubrivima, pri čemu se kod obračuna potrebnih količina đubriva uzima u obzir i mineralizacija određene količine azota tokom prolećnog dela vegetacije.

Poslednjih godina beleži se sve jača pojava lisnih vaši, koje osim direktnih šteta, pričinjavaju i indirektne štete kao prenosioci vrusnih oboljenja. Simptomi virusnih infekcija se manifestuju kasno u jesen ili tokom proleća naredne godine, a s obzirom da se ne mogu suzbijati hemijskim putem, zato se vaši moraju držati pod kontrolom i po potrebi prskati u jesen.

Prolećnu prihranu

hibridnog ječma uraditi dva puta.

U prvoj prihrani, po prezimljavanju (od početka do sredine bokorenja), dodati 30%, a u drugoj prihrani (početak vlatanja i formiranje prvog kolenca) 70% od ukupnog azota, uključujući i zemljišne rezerve. Ukupna količina azota ne sme preći 140-160 kg/ha uključujući i zalihe u zemljištu, stanje useva i intezitet proizvodnje.

Za ovu namenu Syngenta preporučuje insekticid se može koristiti i za suzbijanje u količini 0,2 l/ha. žitne pijavice (Lema melanopus). Zahvaljujući kapsuliranoj formulaciji koja se dugo zadržava na biljkama, ima dugo rezidualno delovanje.

Lisne vaši (Aphididae) na ječmu

8.8 8.6 8.4 8.2 8.0 7.8 7.6 7.4

setva 7.10.

setva 18.10. Konvencionalni ječam

Momenat za prvu prihranu Hyvido® hibridnog ječma

fleksibilnost u setvi = stabilan prinos

Napomena: U slučaju slabijeg bokorenja i lošije kondicije biljaka, potrebno je pojačati đubrenje azotom, dok kod intezivnijeg bokorenja prihranu treba smanjiti ili u potpunosti izostaviti, u zavisnosti od količine mineralizovanog azota u zemljištu.

Virus žute patuljavosti ječma - Barley yellow dwarf virus, BYDV

Imago žitne pijavice (Lema melanopus)

ječma


Tehnologija proizvodnje Suzbijanje korova treba obaviti na vreme sa odgovarajućim herbicidima, kako bi korovi bili što manje limitirajući faktor za kvalitetan i visok prinos. Na tržištu postoji širok izbor herbicida, a za koji ćete se na kraju odlučiti, u velikoj meri zavisi od prisutnih širokolisnih ili uskolisnih korova. Poslednjih godina beleži se sve intezivnija pojava divljeg ovsa (Avena fatua) u usevima ječma, koja zadaje velike probleme ratarima u centralnoj i istočnoj Srbiji, šumadijskom okrugu i Mačvi. kompanije Syngenta osigurava potpunu i dugotrajnu zaštitu od divljeg ovsa (Avena fatua), ali i od drugih ekonomski najznačajnijih uskolisnih korova – muharika (Setaria spp.), ljuljeva (Lolium spp.), mišjeg repka (Alopecurus myosuroides), slakoperke (Apera spica-venti).

ječma

10

odlikuje se fleksibilnim vremenom primene, od fenofaze 2 lista do pojave lista zastavičara pšenice (BBCH 12-39), odnosno kada su uskolisni korovi u fazi od trećeg lista do prvog kolenca. Preporučena količina primene je 0,6-1,2 l/ha. U slučaju da na parceli imamo jako veliku brojnost divljeg ovsa (Avena fatua), preporuka je da se ide sa većom količinom primene ili da se tretman radi u splitu zbog činjenice da nicanje divljeg ovsa može biti razvučeno u dužem vremenskom periodu. Za proširenje spektra delovanja na širokolisne korove, preporučuje se njegovo mešanje sa preparatima na bazi aktivne materije fluroksipir ili florasulam.

11

Tehnologija proizvodnje

Zašto primeniti fungicide u hibridnom ječmu? U usevima ozimih ječmova se još tokom jeseni, a redovno s proleća javljaju bolesti, koje se su uglavnom i ograničavajući faktor prinosa. Konstantno prisustvo prouzrokovača prugavosti ječma (Pyrenophora graminea), mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis), ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo-cygni) i pepelnice (Eysiphae graminis), koji u pojedinim godinama i na pojedinim varijetetima mogu napraviti ozbiljne štete.

Mrežasta pegavost (Pyrenophora teres)

Zajednička karakteristika ovih bolesti je da se u proleće naglo razvijaju u donjim spratovima useva, i da kasnije prate biljku u porastu. Obično u proleće, a to je u fazi drugog kolenca, primenjuju se fungicidi koji će zaustaviti pegavosti i neće dozvoliti napredovanje bolesti prema listu zastavičaru i klasu. Prugavost ječma (Pyrenophora graminea)

Delovanje

na uskolisne korove

Sočivasta pegavost (Rhynchosporium secalis)

Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni)

ječma


Tehnologija proizvodnje

ječma

Primena fungicida

12

Tehnologija proizvodnje

13

ječma

Pojava najznačajnijih bolesti u ječmu i pravi momenat za njihovo suzbijanje

Prvi fungicidni tretman obaviti u fazi vlatanja (BBCH 31-33), kada se primete prvi simptomi bolesti ili preventivno sa preparatom u količini primene 0,75 l/ha. Radi smanjenja troškova prvi fungicidni tretman moguće je kombinovati sa regulatorom rasta, .

ST

T1

T2

Rani ili preventivni tretman za suzbijanje mrežaste, sočivaste pegavosti, rđe i pepelnice

Drugi fungicidni tretman obaviti u fenofazi kada je list zastavičar potpuno razvijen do kada je vidljivo prvo osje (BBCH 45-49), sa preparatom u količini 0,75 l/ha ili u količini 2,0 l/ha. Hlorotalonil je ključna aktivna supstanca za suzbijanje ramulariozne pegavosti ječma. S obzirom da u svom sastavu, pored ciprokonazola i propikonazola, sadrži i hlorotalonil, predstvalja idealno rešenje za suzbijanje ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo-cygni).

Zaštita lista zastavičara; ključan momenat za suzbijanje ramulariozne pegavosti Ramularia collo-cygni, ramulariozna pegavost

Rhynchosporium secalis, sočivasta pegavost Pyrenophora teres, mrežasta pegavost ječma Puccina spp., rđa

Napomena: Razmak između dva tretmana bi trebalo biti 2-3 nedelje. U slučaju potrebe ubaciti međutretman sa u količini primene 0,75 l/ha. Pravi momenat za primenu fungicida

setva

razvoj lista

bokorenje

vlatanje 1. kolence 2. kolence pojava lista zastavičar vidljivo zastavičara prvo osje

klasanje, početak cvetanja i cvetanje

sazrevanje


Tehnologija proizvodnje

ječma

14

Tehnologija proizvodnje

ječma

Regulacija porasta U proleće 2-3 dana nakon druge prihrane azotom, obavezna je primena regulatora rasta u količini 0,6 l/ha. najbolje delovanje ima kada se primeni u punoj dozi i u što ranijoj fazi vlatanja, kada se tek izdiferencira prvo kolence (BBCH 31).

Primena

poboljšava ukorenjavanje, što omogućava hibridnom ječmu da razvije duži korenov sistem i da što efikasnije usvaja vodu i mineralne materije. Dodatna korist je i povećanje čvrstine stabljike, pa samimim tim i otpornost na poleganje.

Optimalno vreme primene regulatora rasta – od početka vlatanja do pojave prvog kolenca (BBCH 30-31)

netretirano

VREME JE ZA PROMENE.


Regionalni menadžeri prodaje

Stručni saradnici

Aleksandar Oštir Bačka, Srednji i Severni Banat, aleksandar.ostir@syngenta.com

Vesna Cer Novi Sad 063 65 31 93 vesna.cer@syngenta.com

Đorđe Rašić Inđija 063 25 52 13 djordje.rasic@syngenta.com

Dr Šumadinka Mihajlović Novi Sad 063 11 52 556 sumadinka.mihajlovic@syngenta.com

Darko Dolinaj Sr. Mitrovica, Šabac 063 60 84 70 darko.dolinaj@syngenta.com

Ljubiša Elesin Vrbas 063 60 64 38 ljubisa.elesin@syngenta.com

Aleksandar Bošković Smederevo 063 86 21 982 aleksandar.boskovic@syngenta.com

Jelena Oljača Bač 063 86 09 095 jelena.oljaca@syngenta.com

Vladica Milosavljević Niš 063 86 26 116 vladica.milosavljevic@syngenta.com

Čaba Šipoš Bečej 063 10 54 905 caba.sipos@syngenta.com

Vladimir Rajković Negotin 063 86 22 127 vladimir.rajkovic@syngenta.com

Dragan Ožegović Zrenjanin 063 60 75 73 dragan.ozegovic@syngenta.com

Jelena Prokić Užice 063 86 22 029 jelena.prokic@sy.com

Aleksandar Kremić Vršac 063 60 71 48 aleksandar.kremic@syngenta.com

Nebojša Matijević Čačak 063 86 22 124 nebojsa.matijevic@syngenta.com

Milan Mitrović Pančevo 063 86 21 932 milan.mitrovic@syngenta.com

Nenad Mitrović Kruševac 063 86 22 139 nenad.mitrovic@syngenta.com

Nenad Lazarević Srem i Mačva, Južni Banat nenad.lazarevic@syngenta.com Snežana Milanović Centralna Srbija snezana.milanovic@syngenta.com

Menadžer za ključne kupce i tretman semena Nemanja Bukvić nemanja.bukvic@syngenta.com

SYNGENTA AGRO d.o.o. Airport City Belgrade Omladinskih brigada 88b 11070 Novi Beograd tel: +381 11 3129981 fax: +381 11 3129980 www.syngenta.rs Ekskluzivni distributer NSAGRO-ING Bulevar Mihajla Pupina 6 21000 Novi Sad

Ova brošura je informativnog karaktera i sve navedene karakteristike sorti i preporuke za zaštitu pšenice su rezultat našeg dosadašnjeg znanja, iskustva i dobre poljoprivredne prakse. Usled različitih karakteristika regiona, promenljivih vremenskih uslova, primenjene agrotehnike i zaštite useva tokom sezone, može doći do odstupanja od podataka objavljenih u ovoj brošuri. U tom slučaju Syngenta ne preuzima odgovornost za nastale promene. Pre upotrebe sredstava za zaštitu bilja obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. Za sve dodatne informacije Syngentina stručna služba stoji Vam na raspolaganju.

Profile for Syngenta Srbija

Syngenta Hibridni ječam HYVIDO®  

HYVIDO® je jedini hibridni ječam na našem tržištu, namenjen svim inovativnim proizvođačima ječma.

Syngenta Hibridni ječam HYVIDO®  

HYVIDO® je jedini hibridni ječam na našem tržištu, namenjen svim inovativnim proizvođačima ječma.