Page 1

CATALOGUS

HOGER ONDERWIJS WWW.SWPBOOK .COM

Sociale studies Pedagogiek & Pabo Psychologie

20 20 17 18

Communicatie & Coaching

coveropzetdoccat.indd coveropzetdoccat.indd 11 0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 1

1-3-2017 1-3-2017 17:01:06 17:01:06 21-03-17 10:37


Inhoud De Catalogus Hoger Onderwijs 2017-2018 bevat een overzicht van de meest gebruikte en ­recente titels die uitgeverij SWP het hbo te bieden heeft. Een volledig overzicht is te v­ inden op www.swpbook.com Sociale Studies

3

Opleidingsprofielen14 Pedagogiek & Pabo

15

Psychologie25 Communicatie & Coaching

28

Digitaal toegang

30

Vakbladen31 Uitgeverij SWP Distributie Belgie Uitgeverij EPO Lange Pastoorstraat 25-27 Tel.: +32 (0)3 239 68 74 2600 Berchem-Antwerpen www.epo.be

Postadres: Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost Tel | 020 330 72 00 Fax | 020 330 80 40 E-mail | docent@mailswp.com www.swpbook.com

Opleidingen

Congresidee

Logavak opleidingsgroep verzorgt na- en bijscholing voor professionals in Onderwijs, Jeugdzorg, Kinderopvang, Management, Psychologie, GGZ en Zorg & Welzijn. www.logavak.nl Bekijk het cursusaanbod over dit onderwerp

Zelf een boek publiceren Wij komen graag in contact met docenten die interesse hebben om onderwijsmateriaal te ontwikkelen. Belangstelling? Neem contact op met onze uitgevers.

Heeft u een goed idee voor congres of symposium? Logacom staat open voor suggesties en samenwerking. Stuur uw idee of voorstel aan planning@logacom.nl www.logacom.nl

Twitter SWP | www.twitter.com/SWP01 Logacom | www.twitter.com/Logacom Logavak | www.twitter.com/Logavak Sozio | www.twitter.com/SozioSPH Pedagogiek.nu | www.twitter.com/pedagogieknu KIDDO | www.twitter.com/vakblad_kiddo

Disclaimer | Aan de samenstelling van deze catalogus is veel aandacht besteed. Aan de hierin genoemde prijzen kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze catalogus is samengesteld op basis van gegevens die tot maart 2017 bekend zijn. Alle voorgaande prijsoverzichten komen hiermee te vervallen.

2

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 2

bestel online via www.swpbook.com

21-03-17 10:37


Sociale studies De kern van participatief actieonderzoek Ferdie Migchelbrink ISBN 9789088506123 | gebonden uitgave | 336 pagina’s € 37,50 | www.swpbook.com/1843

ziene r e h , e w u Nie

druk

in zorg en welzijn). In dit boek zijn de ervaringen van de auteur, zijn collega’s en die van honderden studenten en onderzoekers verwerkt. Het boek sluit aan bij de actuele ontwikkelingen in ­actieonderzoek en neemt een duidelijk standpunt in over wat actieonderzoek is. Het is een compleet en praktisch boek dat ­meteen geschikt is voor actieonderzoek door studenten en ­professionals in hun beroepspraktijk.

Actieonderzoek is bezig aan een opmars. Steeds vaker ­kiezen professionals in zorg, welzijn, wonen, onderwijs en HRM ervoor om zelf met actieonderzoek aan de slag te gaan. De Kern van participatief actieonderzoek biedt deze professionals, of zij die dit willen worden, een beproefd ­model voor het doen van actieonderzoek. Actieonderzoek Actieonderzoekers richten zich al meer dan veertig jaar op maatschappelijk relevante thema’s. Actieonderzoek is een methode die is ontstaan vanuit de wens naar dienstbaar onderzoek voor maatschappij en beroepspraktijk. Actieonderzoek is onderzoek waarbij het gaat om de participatieve creatie van kennis én actie. In tegenstelling tot ‘traditioneel’ onderzoek dat alleen een kennisdoel heeft, leidt actieonderzoek ook tot verandering. Actieonderzoek is participatief onderzoek. Actieonderzoekers werken actief samen met de deelnemers. Zij beschikken door het actieonderzoek over meer inzicht in hun doen en laten in bepaalde situaties en tegelijkertijd over kennis voor het verbeteren van hun handelen. Ontstaan boek Dit nieuwe boek is ontstaan uit de onderwijs- en onderzoekspraktijk met het vorige boek (Actieonderzoek voor professionals

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 3

In dit nieuwe boek Het boek geeft benaderingen, ideeën, werkwijzen, handvatten en praktische aanwijzingen voor het ontwerpen, uitvoeren en begeleiden van actieonderzoek. Verspreid over vier delen ­komen o.a. aan de orde: ➼ kenmerken van actieonderzoek ➼ actieonderzoek en theoriegericht-wetenschappelijk onderzoek ➼ klassieke onderzoekscriteria over validiteit en betrouwbaarheid en specifieke actieonderzoek kwaliteitscriteria ➼ wetenschappelijke kennis én ervaringskennis in actie­ onderzoek ➼ samenwerken en participeren in actieonderzoek ➼ veranderen in actieonderzoek ➼ actieonderzoek als een cyclus met zes fasen: de voorfase, de oriëntatiefase, de diagnostische fase, de ontwikkelingsfase, de actiefase en de evaluatiefase ➼ methoden en technieken van systematisch onderzoek ‘o.a participerende observatie, discussie en dialoog in groepen’ ➼ ervaringsgerichte methoden voor het ontsluiten en delen van ervaringskennis, o.a. krachtenveld-analyse, wereld-­ cafe’s en PhotoVoice.

Ondersteuning Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met verwerkingsopdrachten en/of praktische toepassingsopdrachten. Op de ondersteunende website staan voorbeelden, extra handreikingen, opdrachten, formats en hulpmiddelen voor de gebruikers van dit boek. Vanuit Ferdie Migchelbrink Consultancy wordt ondersteuning gegeven met het werken van dit boek in onderwijs en profes­ sionele praktijk (www.ferdiemigchelbrink.nl)

3

21-03-17 10:37


Sociale studies Handboek praktijkgericht onderzoek zorg, welzijn, wonen en werken

Ferdie Migchelbrink ISBN 9789088506864 | gebonden uitgave | 3e gewijzigde druk, 2016 416 pagina’s | € 39,50 | www.swpbook.com/1917

Een compleet en actueel handboek voor het doen van praktijkgericht onderzoek in zorg, welzijn, werken en wonen. Het boek sluit aan bij de opvattingen van lectoren in het HBO en de Verenging Hogescholen. Dit handboek beschrijft alle facetten van praktijkgericht onderzoek: achtergronden, methoden & technieken en processen. De voorbeelden uit de beroepspraktijk, de handvatten en de praktische aanwijzingen maken het boek meteen geschikt voor het doen van praktijkgericht onderzoek.

Op de ondersteunende website www.onderzoekzorgenwelzijn.nl vindt u extra handreikingen en handvatten om met het boek aan de de slag te gaan, zoals vragen en opdrachten, aanvullende verdiepende informatie en onderwijs­ materiaal voor docenten.

Projectmatig werken en onderzoek Een handleiding voor professionals in zorg en welzijn

Ferdie Migchelbrink ISBN 9789088502149 | gebonden uitgave | 384 pagina’s | € 24,90 www.swpbook.com/1450

Dit praktische boek geeft handreikingen voor het opzetten van projecten, het ontwik­ kelen van projectplannen en projectmatig werken. Speciale aandacht wordt besteed aan de kenniscomponent in projectmatig werken. Onderzoek is een zoekproces gericht op het verwerven van kennis. Uitvoerig wordt ingegaan op de rol van onderzoek in ­projecten en projectmatig werken. Door deze combinatie van onderzoek en projectmatig werken onderscheidt het boek zich van vele andere boeken over projectmatig werken. De aanpak beschreven in dit boek is in een reeks van jaren in onderwijs, onderzoek en advieswerk gebruikt en heeft daar zijn waarde bewezen. Het boek is uitermate geschikt voor studenten en hun begeleiders en beroepsbeoefenaren in zorg en welzijn. Kijk ook op www.werkenmetprojecten.com voor een aanvulling op het boek.

4

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 4

bestel online via www.swpbook.com

21-03-17 10:37


Praktijkboek Psychotrauma

!

➼ Nieuw

Ankie Driessen & Willie Langeland ISBN 9789088507373 | 176 pagina’s | € 27,50 | www.swpbook.com/1973 Psychotrauma kent veel gezichten. De afgelopen jaren is de maatschappelijke ­belangstelling voor de ­ingrijpende gevolgen van traumatische gebeurtenissen in Nederland sterk toegenomen. Dit komt bijvoorbeeld aan het licht bij zaken van ­seksueel misbruik van kinderen, maar ook bij grote rampen waarbij mensen in één klap hun gezin, familie en vrienden verloren. De gevolgen van ­psychisch leed kunnen leiden tot verschillende vormen van posttraumatische stressstoornissen. In dit boek worden de verschillende traumatypen op een helder en toegan­ kelijke manier op een rij gezet, van enkelvoudig tot complex trauma en dis­ sociatieve stoornis. Ook gaan de auteurs in op de mogelijkheden van praktisch toepasbare hulp: welke preventieve, eerste opvang- en behandelmogelijk­ heden zijn er? Welke signalen zijn er als het niet goed gaat? En wat kunnen de psychische en economische gevolgen zijn? Waar nodig wordt er onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen.

!

➼ Nieuw

Kompas Licht Verstandelijke Beperking Definitie, aspecten en ondersteuning

Yvette de Beer ISBN 9789088506420 | 176 pagina’s | € 24,90 | www.swpbook.com/1873

De patiënt terug van weggeweest Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis

Andries Baart, Frans Vosman e.a. ISBN 9789088505430 292 pagina’s | € 39,90 www.menslievendezorg. swpbook.com

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 5

Kompas Licht Verstandelijke Beperking geeft inzicht in wat het betekent om een licht verstandelijke beperking te hebben en wat de oorzaak is van het ervaren van belemmeringen in het dagelijks functioneren. Kennis hierover vergroot de kans op succesvolle hulpverlening. Naast oog hebben voor de beperking, is het voor succesvolle hulpverlening van groot belang om aan te sluiten bij de talenten van mensen en hun krachten en mogelijkheden. ­Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen leren zich beter te handhaven in hun gezin en de maatschappij. Wanneer zij als mens in zijn geheel begrepen worden en de juiste ondersteuning krijgen, gaat dat het best.

5

21-03-17 10:37


Sociale studies

!

➼ Nieuw

Verbreed jongerenwerk Hoe transformatie van het jeugdlandschap leidt tot een effectief gemeentelijk jeugdbeleid

René Clarijs ISBN 9789088507311 | 232 pagina’s | € 26,90 www.swpbook.com/1966 Staan gemeenten voor de transformatie van het gemeentelijk jeugdbeleid in de ­startblokken, vaak weten zij niet hoe zij hier handen of voeten aan kunnen geven. De goedkoopste en meest effectieve manier om te innoveren is om naar het buitenland te kijken. Dat laat meteen een bijzonder verschil zien: voor andere landen (en dat geldt ook voor de EU) is vrije tijd van jeugdigen hét aanknopingspunt voor beleid. In het derde milieu liggen grote kansen voor een effectiever en duurzaam gemeentelijk jeugdbeleid. Het jongerenwerk speelt zich voor een belangrijk deel af in de vrije tijd van jeugdigen. Het is alleen jammer dat het Nederlandse jongerenwerk geen structurele internationale verbindingen heeft. EAICY en InterCityYouth zijn voorbeelden van Europese platformen waar het jongerenwerk en het gemeentelijk jeugdbeleid beleidservaringen en kennis kunnen halen. Nederlandse gemeenten krijgen op deze manier hun transformatie op een presenteerblaadje aangeboden. Het Nederlandse jeugdstelsel heeft de belangrijkste motor voor verandering, het derde milieu, tot nu toe weinig gebruikt. Dit is een bestuurlijke weeffout die kan worden hersteld. Het beleid in andere landen kan hierbij inspireren. Het Nederlandse jongerenwerk en gemeentelijk jeugdbeleid do not get better by chance, they get better by change. Iedereen wist dat dit niet kon. Totdat er iemand kwam die dat niet wist.

Handboek werken in de wijk Jean Pierre Wilken & Anne-Marie van Bergen ISBN 9789088506246 | 320 pagina’s | € 39,50 www.swpbook.com/1854

6

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 6

Handboek werken in de wijk gaat over de gevolgen van de stelselherziening voor het werk van de sociale professional. De auteurs beschrijven vanuit diverse invalshoeken, geïllustreerd met veel voorbeelden, de elementen van het werken op het niveau van een wijk, buurt of dorp. Het gaat om kennis die voor iedere allround werker van belang is. Om kennis van de omgeving, maar ook van de problematiek die je tegenkomt, zoals schulden, huiselijk geweld of psychiatrische aandoeningen. Het wijkgericht werken vraagt vaardig­ heden om aan te sluiten bij een diversi-

teit aan mensen en situaties, om de dialoog te voeren, om integraal te werken. Het vraagt ook methodische kennis, ­bijvoorbeeld om sociaal isolement, ­kindermishandeling of overbelasting van mantel­zorgers te signaleren en te weten hoe dan te handelen. Dit handboek is onder andere bedoeld als een basisboek voor (aankomende) professionals. Kijk ook op www.handboekwerkenindewijk.nl voor een aanvulling op het boek met o.a. oefenvragen, reflectie­ vragen en toets­vragen per hoofdstuk.

bestel online via www.swpbook.com

21-03-17 10:37


!

➼ Nieuw Om de jeugd Perspectief voor beleid en praktijk

René Clarijs ISBN 9789088506383 400 pagina’s Gebonden uitgave € 59,00 www.swpbook.com/1867

Dit boek geeft vele ideeën en voorbeelden over de manier waarop de toekomst met betrekking tot de jeugdsector (jeugdzorg, jongerenwerk, jeugdhulp) kan worden vormgegeven. Deze uitgave is in die zin een positief en hoopvol boek, een richtingaanwijzer boordevol noodzakelijke informatie voor beleidsmakers en – beslissers, managers, professionals, studenten in het jeugdterrein en alle anderen die in inhoudelijke – en beleidsontwikkelingen met betrekking tot jeugd zijn geïnteresseerd.

Jeugdhulp en jeugdbeleid Lokale zorg voor kinderen na 2015

René Clarijs ISBN 9789088502248 | 2e druk, 2016 288 pagina’s | € 29,90 www.jeugdhulp.swpbook.com

Jonge criminelen die volwassen worden Wat beïnvloedt hun gedrag en wat is de rol van Justitie?

Rolf Loeber e.a. ISBN 9789088506000 Gebonden uitgave | 440 pagina’s € 89,00 | www.swpbook.com/1832

Met 145 studenten­vragen als download via de website

Focus op jeugdcriminaliteit Inleiding voor de beroepspraktijk

Henk Ferwerda & Anton Ph. van Wijk ISBN 9789088505089 7e druk, 2017 | 120 pagina’s | € 22,50 www.jeugdcriminaliteit.swpbook.com

Adviseren over en plannen van jeugdhulp Fop Verheij, George Westermann & Jac Maurer ISBN 9789088504822 | 368 pagina’s Gebonden uitgave | € 44,90 www.swpbook.com/1713

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 7

De recidivist als medeburger Jaap van Vliet ISBN 9789088505799 200 pagina’s | € 29,90 www.swpbook.com/1812

Multisysteemtherapie Voor kinderen en jongeren met antisociaal gedrag

Scott W. Henggeler ISBN 9789088501258 368 pagina’s | Gebonden uitgave € 39,90 | www.mst.swpbook.com

7

21-03-17 10:37


Sociale studies

!

➼ Nieuw

Help, mijn juf is een paard Het versterken van executieve functies door ervaringsleren met paarden

Paulien Rutgers ISBN 9789088507243 | 200 pagina’s | Gebonden uitgave € 34,90 | www.swpbook.com/1957 Met een wetenschap­pelijk ­onderbouwde ­theorie en veel ­praktijkvoorbeelden wordt in dit boek de rol die het paard kan ­spelen bij het versterken van ­executieve functies met behulp van ervaringsleren helder ­uiteengezet. Sinds 2004 werkt ­Paulien ­Rutgers met het ondersteunend inzetten van paarden bij interventies die tot doel hebben om kinderen met ­specifieke hulp­vragen tussen de 4 en 18 jaar te stimuleren zich verder te o­ ntwikkelen. Meer dan de helft van deze kinderen kampt met schooluitval en/of risicovolgedrag. Ze hebben op één of meerdere executieve functies ondersteuning nodig met daarbij een ­terugkoppeling naar het gezin en de school. De paarden hebben een positief effect op het leervermogen, de zelfreflectie en de bewustwording van deze kinderen.

Omgaan met sociale complexiteit Professionals in het sociale domein

Hans van Ewijk ISBN 9789088505522 | 168 pagina’s | 2e druk, 2015 € 26,90 | www.swpbook.com/1784

Vertelt u mij eens iets meer… Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk

Bemoeizorg van A tot Z Assertieve en outreachende Zorg

Diana Roeg, Simone van de Lindt, Gerard Lohuis & Lia van Doorn ISBN 9789088506260 | 160 pagina’s € 25,50 | www.swpbook.com/1857

Bemoeizorg is de afgelopen decennia ­ uitgegroeid tot een volwaardige methodiek, die in de praktijk succes heeft. Er is evidentie dat bemoeizorg werkt! In dit boek wordt bemoeizorg beschreven van A tot Z. Zowel de methodiek als de praktijkervaringen komen aan bod, voor alle beroepsgroepen die ­cliënten benaderen met ­ernstige en complexe ­problemen, die moeilijk bereikbaar zijn. In dit boek zetten uitvoerders en onder­ zoekers ­samen de kennis over assertieve outreachende zorg op een rij. De organisatie van de bemoeizorg komt aan de orde, met de verschillende modellen waarin ­bemoeizorg wordt aangeboden: toeleidingsteams, vangnet- en adviesteams, (F)ACT teams en de sociale wijkteams. Naast de ­Nederlandse bemoeizorg, wordt ook ­ingegaan op de ­manier waarop deze zorg in omringende landen er uit ziet.

Cor Hoffer ISBN 9789088505782 | 152 pagina’s | € 24,50 www.swpbook.com/1811

8

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 8

bestel online via www.swpbook.com

21-03-17 10:37


iene dr z r e H ➼

Werken in gedwongen kader

uk!

Methodiek voor het forensisch sociaal werk

Anneke Menger, Lous Krechtig & Jacqueline Bosker ISBN 9789088506581 | gebonden uitgave | 3e herziene druk, 2016 496 pagina’s | € 51,50 www.swpbook.com/1893 Een groeiend aantal professionals heeft te maken met cliënten bij wie ­bemoeienis is ­opgelegd door justitiële of gemeentelijke autoriteiten. Onze ­kennis van effectieve ­methoden over het werken met deze ­cliënten is in de ­afgelopen jaren toegenomen. Daarbij ging het eerst vooral om de vraag Wat Werkt? Intussen zijn daar nieuwe vragen bij gekomen. Wat werkt voor wie? En Wie Werkt? Verder gaat het boek in op vragen als: Welke criminologische theorieën zijn ­relevant? Wat is bekend over effectief afbouwen van antisociaal gedrag?

Leefklimaat in de klinische forensische zorg Peer van der Helm, e.a. ISBN 9789088503283 376 pagina’s | € 42,50 www.swpbook.com/1567

Wat werkt in de gesloten jeugdzorg Peer van der Helm & Joep Hanrath ISBN 9789088503771 2e herziene druk, 2012 368 pagina’s | € 34,50 www.swpbook.com/1613

Werken met hoofd, hart en handen Kracht van de sociale professional

Marco Brok & Eveline Vollbracht ISBN 9789088506253 | 168 pagina’ s | € 23,50 | www.swpbook.com/1856 Sociale professionals staan in de belangstelling. In het sociale domein nemen zij een c­ entrale positie in. Dat is geen eenvoudige plek. Het zijn roerige tijden en de samenleving vraagt veel van ze: flexibiliteit, b­ etrokkenheid, beoordelingsvermogen en creatieve oplossingen. En bovenal effectiviteit. Wie zijn die sociale professionals die dit moeilijke maar boeiende werk doen? Welke waarden, drijfveren en passies nemen zij mee in hun dagelijkse werk? Wat motiveert hen? Hoe kunnen ze zich staande h­ ouden en aantonen dat wat zij doen, werkt? Dit boek helpt de sociale professional inzicht te krijgen in zijn eigen handelen en motivatie. Kort gezegd op professionele wijze met hoofd, hart en handen (cognitie, emotie en gedrag).

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 9

9

21-03-17 10:37


Sociale studies ➼

e editie

uitgebreid n e e n ie z r e h 6 e

Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland

Maarten van der Linde ISBN 9789088506802 6e druk, 2016 460 pagina’s | € 29,90 www.swpbook.com/1914

Dit boek toont de dynamiek van het sociaal werk. Het sociaal werk verandert en toch blijft ook veel ­hetzelfde. Maatschappelijk hulpbetoon, ontwikkelen/ opvoeden/ontplooien en bouwen aan een inclusieve samen­leving blijven de kern. Hoe zag dat er vroeger uit? Hoe werd geworsteld met sociale en opvoed­ kundige problemen? Welke oplossingen werden ­gevonden? Daar iets van weten is leerzaam en ­bovendien inspirerend. Want in de geschiedenis van het sociaal werk maak je kennis met interessante en inspirerende pioniers. Deze zesde druk is geheel herzien en geactualiseerd. Hoofdstukken zijn ingekort en soms aangevuld. ­Nieuwe paragrafen zijn toegevoegd: jeugdwerk en jeugdzorg, vrouwenhulpverlening, vrouwenopvang, ouderenwerk, (jeugd)reclassering, opbouwwerk, Wmo

Relationele lenigheid Jeugdzorg 3.0 vakmanschap

Maarten Spaander, Ellen Aptroot, Karel J. Mulderij & Zenda Franssen ISBN 9789088506727 | 192 pagina’s | € 27,50 www.swpbook.com/1905 Het lijkt er steeds meer op dat jeugdhulpverleners, leerkrachten en ouders stoornissen zien in plaats van kinderen. En het door de hulpvrager naar voren geschoven probleem/crisis moet worden opgelost. Protocollen liggen klaar met praktisch advies. Maar lost dit altijd wel het probleem op of creëert het ook onbedoelde “ziekmakende” etiketteringen? Dit boek laat zien dat een betekenisvolle ‘werk’relatie tussen hulpverlener en hulpvrager van essentieel belang is. Ontregelingen ­leiden vaak met gemak tot ontregelde patronen. Systeemdenken maakt het mogelijk om op ambachtelijk wijze met Relationele l­enigheid te kunnen schakelen tussen protocollaire behandelingen en waar nodig non-protocollaire ­behandelingen.

10

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 10

en decentralisatie, participatiesamenleving, wijkteams. De opkomst en ontwikkeling van de Sociaal Juridische Dienstverlening wordt beschreven in een nieuw hoofdstuk. De ondersteunende website www.geschiedenis-­ sociaalwerk.nl is helder en overzichtelijk vormgegeven. Per hoofdstuk worden zowel open vragen als multiple choice vragen gepresenteerd. Ideaal voor de voor­bereiding op tentamens en een bruikbaar hulpmiddel bij het bestuderen van de stof uit het boek. Verder bevat de site powerpoints uit de lessen van auteur Maarten van der Linde aan zijn studenten en ver­wijzingen naar andere interessante sites en ­filmpjes.

Handboek Sociotherapie Theorie en praktijk voor hulpverleners in het sociaal-agogische werkveld

Denise de Weerd, Suzanne Slaa & Eelco Muste ISBN 9789088502736 344 pagina’s | € 38,75 www.swpbook.com/1508

Transformeren, gewoon doen in de gemeentelijke praktijk

Suzanne Bunnik ISBN 9789088506437 184 pagina’s | € 27,90 www.swpbook.com/1874

bestel online via www.swpbook.com

21-03-17 10:37


ne druk

herzie Compleet

Het gezin centraal Handboek voor ambulante hulpverleners

Arjan Bolt ISBN 9789088506598 | 590 pagina’s 9e herziene druk, 2017 | € 59,50 www.swpbook.com/1894 In dit handboek worden alle opeen­volgende fasen in het hulpproces met ­gezinnen in kaart gebracht en welke werkzame elementen, technieken, ­methoden en instrumenten toe te passen zijn. Deze beschrijvingen zijn geïllustreerd met herkenbare praktijkvoorbeelden die tot op de details van de ­dialoog tussen hulpverlener en cliënt ontrafeld worden. Het boek haakt in op de variaties van kortdurend toegankelijke zorg, naar jeugdgeneralisten en intensieve gespecialiseerde gezinshulp. Maar ook op de gezinsgerichte werkwijze bij: kindermishandeling, lvb, echtscheiding, gehechtheidsproblemen, multiprobleemgezinnen en jeugdhulp met verblijf. Tot slot is er specifiek aandacht voor de e­ ffectiviteit van de hulpverlener zelf. De doelstelling van gezinshulpverlening volgens Gezin Centraal is duurzame verbetering van de opgroei- en opvoed­problemen in ­gezinnen die tegelijk de regie over hun ­leven hebben en weten te behouden.

Door stil te staan kom je verder Een andere kijk op ‘probleemgedrag’

Toolkit gezinsbegeleider in de wijk Eigen regie, teamwork en hulpverlening

Marieke van Rooij ISBN 9789088504952 128 pagina’s | € 18,90 www.swpbook.com/1727

1Gezin1Plan Handboek voor de praktijk

Arjan Bolt & Quirien van der Zijden ISBN 9789088506376 | gebonden uitgave 3e druk, 2017 | 216 pagina’s | € 29,50 www.swpbook.com/1866 Eigen kracht staat ­centraal in de transitie van de zorg voor jeugd; zowel in de wijkgebonden teams als in de specialistische jeugdhulp. Maar hoe kun je nu concreet de eigen kracht van gezinnen, die te boek staan als ‘multi-problem’ of ‘zorgmijdend’, ­versterken? Dit ­praktijkboek geeft daar antwoord op. 1Gezin1plan is ­gebaseerd op Gezin Centraal, een gezins- en oplossingsgericht methodisch programma. Het helpt profes­sionals gezinnen zo te begeleiden dat zij zelf hun eigen antwoorden en oplossingen gaan vinden. De rode draad van dit handboek zijn de ervaringen van professionals die werken volgens 1Gezin1Plan. Het ­stimuleert en ­inspireert hulp­ verleners om hun eigen ­specifieke deskundigheid en creativiteit optimaal te ­benutten.

Geert Bettinger ISBN 9789088505959 | 3e druk, 2017 | 208 pagina’s | € 24,90 www.swpbook.com/1827

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 11

11

21-03-17 10:37


Sociale studies Stemmingsklachten Methoden, casuïstiek en oefeningen

Corrie Baas ISBN 9789088506758 | 256 pagina’s | € 26,95 | www.swpbook.com/1909 Stemmingsklachten komen in onze maatschappij veel voor en hebben een breed scala aan oorzaken en ­uitingsvormen. Dysthymie, depressie, angst, manische depressiviteit, burn-out, stemmingsklachten bij ­ lichamelijke aandoeningen, rouw en verlies en verslaving zijn hier voorbeelden van. Stemmingswisselingen hebben een grote impact op iemands leven en zijn naaste omgeving. Het goede nieuws is dat ze met de ­juiste inspanningen te verminderen en/of te verhelpen zijn. In dit boek worden de verschillende vormen van stemmingsklachten per achterliggende problematiek ­uitgediept. De samenhang van verschillende klachten bij een aandoening wordt helder en inzichtelijk gemaakt. Toegepaste methoden laten zien hoe vicieuze cirkels doorbroken kunnen worden.

Psychosociale hulpverlening In de huisartsenpraktijk. Een leidraad voor elke hulpverlener in de wijk en de zorg

Corrie Baas ISBN 9789088504075 192 pagina’s | € 26,95 www.swpbook.com/1646

Zo worden cliënten burgers Praktijkboek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

Dirk den Hollander & Jean Pierre Wilken ISBN 9789088506024 7e druk, 2016 200 pagina’s | € 29,50 www.swpbook.com/1229

12

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 12

Dit boek - met sprekende voorbeelden van praktijk­ situaties in de huisartsenpraktijk - is een handvat voor iedere huisarts en hulpverlener in de huisartsenpraktijk, de wijk en de zorg. Het biedt een grote diversiteit aan praktijkervaringen, met de daarbij toegepaste psycho­ sociale hulpverlening. Na elke casus wordt de keuze van de toegepaste methoden gemotiveerd. In het tweede deel worden de effectieve werkmethoden op een rij ­gezet en toegelicht.

Handboek integrale rehabilitatiebenadering Theorie en praktijk van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

Dirk den Hollander & Jean Pierre Wilken ISBN 9789088503214 432 pagina’s | Gebonden uitgave 2e druk, 2016 | € 44,90 www.handboekrehabilitatie.swpbook.com

bestel online via www.swpbook.com

21-03-17 10:37


!

➼ Nieuw

De jeugd maar geen toekomst?

Naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting

Henk Spies, Suzanne Tan & Maarten Davelaar ISBN 9789088506734 | 184 pagina’s € 27,50 | www.swpbook.com/1906

De Vreedzame Wijk Een praktische gids voor een samenhangend opvoedklimaat in de wijk

Leo Pauw ISBN 9789088506536 | 160 pagina’s € 25,75 | www.swpbook.com/1888

Groepswerk met jongeren in de wijk Jolanda Sonneveld & Judith Metz ISBN 9789088505928 112 pagina’s | € 16,80 www.swpbook.com/1824

Werkloosheid, schooluitval, schulden, criminaliteit, gezondheidsproblemen – jongeren in achterstandswijken hebben vaak moeite aansluiting te vinden bij de maatschappij. Dit boek beschrijft op confronterende wijze hun leefwereld. Overheidsbeleid is niet erg effectief. De uitval is hoog en de beeldvorming onder jongeren is negatief. De systeemwereld is niet alleen deel van de oplossing, maar ook deel van het probleem. De jeugd maar geen toekomst? introduceert een andere manier van kijken waarmee leefwereld en systeemwereld dichter bij elkaar gebracht kunnen worden. Aan de hand van verhalen van jongeren, professionals en beleidsmakers maken de auteurs zichtbaar hoe sociale in- en uitsluitingsprocessen werken; de verdeling van kansen, het leven in achterstandswijken, het sociale netwerk van ­jongeren die er wonen, hun zelfbeeld en competenties, en de kloof tussen papier en werkelijkheid. Ze laten ook zien hoe beleid effectiever kan worden, door voorzieningen beter aan te sluiten bij het willen en kunnen van hun deelnemers. Hiervoor wordt een model geïntroduceerd dat op basis van de praktijk ontwikkeld is.

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 13

Zelfregie terug in het werk Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling

Gerard Donkers ISBN 9789088506109 | 296 pagina’s | € 39,50 www.zelfregie.swpbook.com Ook als e-book verkrijgbaar in iTunes In Zelfregie terug in het werk staat het zelfregulerend en zelforganiserend vermogen van individuen, groepen en organisaties centraal. Het laat zien hoe je dit kunt onderzoeken (met o.a. handige checklists) en kunt versterken met een negental ­basiscompetenties (voortgekomen uit praktijkgericht onderzoek). Leren en veranderen zijn van belang, in nauwe relatie tot gedrag, persoon en omgeving. Het zelfregieconcept zien we terug in talrijke vernieuwende initiatieven. Denk aan zelfsturende teams, de Eigen Kracht Beweging, zelforganisaties van burgers en professionals op uiteenlopende terreinen als buurtzorg, geestelijke gezondheid, welzijn, dienstensector, duurzaamheid, etc. Zowel in bestaande als in nieuwe ­organisaties zien we pogingen die daadwerkelijk gericht zijn op versterking van zelfregie van betrokkenen. Het boek biedt handvatten dit te ondersteunen.

13

21-03-17 10:37


Opleidingsprofielen Landelijke minor gehandicaptenzorg Een uitgave onder auspiciën van de Vereniging Hogescholen en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

ISBN 9789088505744 64 pagina’s | € 9,90 www.swpbook.com/1809

De creatieve professional met afstand het meest nabij Opleidingsprofiel en opleidingskwalificaties Sociaal Pedagogische Hulpverlening

ISBN 9789088500190 64 pagina’s 6e druk, 2016 | € 7,90 www.swpbook.com/1179

Alert en ondernemend 2.0 Afstudeerrichting ggz-agoog Landelijk onderwijsarrangement

Gerard Franssen, Nico van Tol & Alie Weerman ISBN 9789088504914 96 pagina’s | € 12,90 www.ggz-agoog.swpbook.com

Herkenbaar en Toekomstgericht 2.0 Landelijk opleidingsprofiel voor de hbo-bacheloropleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening

ISBN 9789088500213 80 pagina’s | 5e druk, 2015 | € 9,40 www.swpbook.com/1181

14

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 14

Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming

ISBN 9789088500206 80 pagina’s | 4e druk, 2014 | € 9,40 www.swpbook.com/1180

Opvoedingsrelaties versterken Landelijk opleidings- en competentieprofiel van de hbo-bacheloropleiding Pedagogiek

ISBN 9789088500220 48 pagina’s 4e druk, 2015 € 6,45 www.swpbook.com/1182

bestel online via www.swpbook.com

21-03-17 10:37


Pedagogiek & Pabo Methodiek Oudergericht Pedagogisch Adviseren

Sonja Ehlers & Meta Kuipers ISBN 9789088506970 | 248 pagina’s | € 34,90 www.swpbook.com/1928

Dagelijks worden hulpverleners benaderd door ­ouders voor advies bij opvoedingsproblemen. De hulpverlener kan dan kiezen voor de rol van ­deskundige en de ouder een oplossing of een ­advies voor het probleem aan de hand doen. De hulpverlener kan echter ook b­ esluiten samen met de ouder naar een antwoord op de ­opvoedingsvraag te zoeken en in dat proces de ­opvoedings­deskundigheid en ervaringen van de ­ouder te betrekken. Voor deze aanpak kiezen de auteurs in dit boek met hun methode Oudergericht Pedagogisch Adviseren. ­Uitgangspunt is dat het pedagogische advies meer over de ouder gaat dan over het kind. De hulpverlener helpt de ouder ­inzicht te krijgen in de eigen specifieke opvoedingssituatie. Indien nodig komt de hulpverlener met algemene pedagogische deskundigheid waarmee dat inzicht wordt vergroot. Doel is dat de ouder zelf, op basis van eigen ervaringen, met handelingsmogelijk­ heden komt, die voor zijn/haar ­situatie geëigend zijn.

!

➼ Nieuw

Het opvoedingsadvies dat uit deze samenwerking ­tussen hulpverlener en ouder resulteert, sluit – beter dan een ­algemeen advies – aan bij de specifieke ­opvoedingsvraag en de handelingsmogelijkheden van de betrokken ouder. In dit boek worden de stappen van de methode Oudergericht Pedagogisch ­Adviseren systematisch beschreven; toegelicht met voorbeelden met bijzondere aandacht voor houdingsaspecten. Dat laatste, gecombineerd met de ­beschrijving van allerlei nuttige instrumenten, maakt dit boek voor elke hulp­ verlener in opleiding en praktijk tot een zeer waardevol en bruikbaar naslagwerk. Niet alleen een praktische aanrader voor hulpverlener bezig met ­peda­gogisch advies, maar ook professionals die in een andere context (school, consultatiebureau, jeugdbescherming) met ouders werken biedt het bruikbare handvatten.

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 15

15

21-03-17 10:37


Pedagogiek & Pabo Handboek weerbaarheid Van theorie naar toepassing

Berendineke Steenbergen, Rob Boonman & Arnold de Leeuw ISBN 9789088506871 | 192 pagina’s | € 38,95 | www.swpbook.com/1918 Het Handboek weerbaarheid is dé leidraad voor iedere weerbaarheidstrainer, ervaren en onervaren. Het boek biedt een theoretische onderbouwing van de methodiek van psychofysieke weerbaarheid en een praktijkgedeelte. Weerbaarheidsthema’s als pesten, huiselijk geweld, agressieregulatie en loverboys zijn uitgebreid beschreven. De aandachtspunten

voor praktisch iedere doelgroep zijn helder ­uiteengezet en de beschrijving van opzet en uitvoering van diverse vormen van weerbaarheidstraining zijn praktisch geformuleerd. Met de voorbeeldwerkvormen die dit handboek ­afsluiten kan iedere professional direct aan de slag.

!

➼ Nieuw

➼ Nieuw! Speels, liefdevol en vakkundig Theorie over ontwikkeling, ­opvoeding en educatie van jonge kinderen

Elly Singer & Dorian de Haan ISBN 9789088504419 3e druk, 2017 | 272 pagina’s full-color uitgave | € 32,50 www.swpbook.com/1688

Sporen van Reggio Een introductie in de Sporen-pedagogiek

Margot Meeuwig, Tienke van der Werf & Wilma Schepers ISBN 9789066658929 144 pagina’s | 2e druk, 2013 | € 34,90 www.reggio.swpbook.com

16

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 16

Snap jij die ouders? Basisboek professioneel werken met ouders

Pieter Remmerswaal & Ad de Gouw ISBN 9789088507205 200 pagina’s | Gebonden € 29,00 www.swpbook.com/1953 Het boek biedt veel praktijkvoorbeelden, maar Remmerswaal en De Gouw willen niet suggereren dat er maar één manier is van professioneel met ouders werken. Hoewel de vraag: ‘Hoe doe je het dan?’ vaak wordt gesteld, ook in reactie op de in de titel gestelde vraag: ‘Snap jij die ouders?’, is hierop volgens hen niet een éénduidig antwoord mogelijk. Dat neemt niet weg dat zij veel suggesties geven voor een professionele houding tegenover ouders en ook veel handvatten voor een concrete aanpak die in de praktijk werkt. Snap jij die ouders? probeert antwoord te geven op de vraag naar het unieke en specifieke van ouderschap en tegelijkertijd wat het overeenkomstige ervan is. De ­auteurs bepleiten een aantal practice-based aannames als uitgangspunt voor een professionele houding. Daarop baseren zij vaardigheden voor de werkpraktijk, aan de hand van zowel algemene als specifieke en sectoren-gebonden vragen over professioneel werken met ouders.

bestel online via www.swpbook.com

21-03-17 10:37


Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen Een praktisch handboek voor het basisonderwijs

Leony Coppens, Carina van Kregten & Marthe Schneijderberg ISBN 9789088505621 | 272 pagina’s | 3e druk, 2017 | € 37,50 www.swpbook.com/1794 De leerkracht is een belangrijk persoon in het leven van kinderen. Door meer te w ­ eten over de impact van trauma en hoe daar mee om te gaan, kan de leerkracht een kind helpen zich weer veilig te voelen waardoor het niet alleen beter presteert op school maar ook beter kan herstellen van de meegemaakte traumatische ervaringen. Onder andere op scholen in de VS hebben deze inzichten tot zeer positieve ­resultaten geleid, zowel onder leerkrachten als leerlingen. Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers onmisbare praktische kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van de vele ­getraumatiseerde leerlingen waar ze op hun school, mede door de invoering van ­Passend Onderwijs, in toenemende mate mee te maken hebben. Door traumasensitief onderwijs te bieden aan de kinderen die het ­nodig hebben wordt het klassenklimaat voor alle kinderen veiliger en de effectieve leertijd en de leeropbrengsten van alle kinderen hoger.

!

➼ Nieuw

Vertrouwen in je klas

Emotionele veiligheid op de basisschool met TA

Theo van der Heijden, e.a. ISBN 9789088506666 200 pagina’s | € 28,95 www.swpbook.com/1900 Een vertrouwensrelatie tussen kinderen en leerkrachten is de basis voor een veilig leerklimaat. Dit is het uitgangspunt van het boek Vertrouwen in je klas. Centraal staan de psychologische processen die spelen in de interacties tussen leerkracht en kind, tussen leerkracht en ouders, tussen kinderen onderling en tussen leerkrachten onderling. Als leerkrachten meer zicht hebben op deze processen en bereid zijn hier bij zichzelf naar te kijken, kan het vertrouwen in zichzelf, het vertrouwen in de kinderen en het wederzijdse vertrouwen groeien. De basis voor de aanpak zijn inzichten uit de Transactionele Analyse (TA). Dit model is vertaald naar voor leerkrachten herkenbare thema’s als omgaan met onrust bij kinderen, schuld en schaamte, reddersgedrag van leerkrachten, onzekerheid van leerkrachten, omgaan met pesten en conflicten met collega’s en ouders.

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 17

Onze Klas, Mijn Wereld Theorie en praktijk van werken aan sociale ­competentie, taal en ICT in de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool

Dorian de Haan & Els Schellekens ISBN 9789088504792 | 272 pagina’s € 39,90 | www.swpbook.com/1710

Regie versterken in het onderwijs Worden wie je bent

Elena Carmona ISBN 9789088506512 2e druk, 2016 128 pagina’s | € 28,50 www.swpbook.com/1885

17

21-03-17 10:37


Pedagogiek & Pabo De morele intuïtie van kinderen Respect en verantwoordelijkheid, vrijheid en geweten

ene druk

rzi Geheel he

Tom Kroon ISBN 9789088505324 | 248 pagina’s | 3e volledig herziene druk, 2014 | € 24,90 www.morele.swpbook.com

In De morele intuïtie van kinderen verbindt Tom Kroon inzichten uit de ethiek met gegevens uit de ontwikkelingspsychologie en plaatst deze in een pedagogisch kader. Belangrijke waarden komen aan bod, zoals fatsoen en rechtvaardigheid, vrijheid en tolerantie. Naast onmisbare persoons- en burgerschapswaarden worden de daartoe noodzakelijke gezindheden (deugden) aan de orde gesteld. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan de ontwikkeling van het empathisch vermogen, het cultiveren van gevoelens als compassie, verontwaardiging en spijt en de betekenis van disciplineren.

Pleidooi voor het kind De ontwikkeling centraal

Thom Roozenbeek, Jon Roozenbeek, Henk Derks & Peter Vereijken ISBN 9789088505966 | 240 pagina’s 2e gewijzigde druk 2016 | € 29,50 www.swpbook.com/1908 Het huidige aanbod van kindvoorzieningen, procedures en afspraken is te uitgebreid, versnipperd en niet op elkaar afgestemd. In dit boek kijken we terug op de ontwikkeling van de brede school en verzamelen de ingrediënten voor het ontwerp van een duurzame nieuwe structuur voor de toekomst. Dit boek gaat over de maatschappelijke opdracht aan alle betrokkenen met als centraal uitgangspunt de ontwikkelingsvraag van het kind, het gezin en de buurt. Eerst de inhoud… daarna de vorm!

18

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 18

Geweldig Communiceren met jongeren Justine Mol ISBN 9789088501159 | 176 pagina’s 2e druk, 2011 | € 18,50 | www.swpbook.com/1304 Geweldig Communiceren met jongeren laat zien dat het mogelijk is oude patronen los te laten en echt contact te leggen met jongeren. Het boek is gebaseerd op de ideeën van Marshall Rosenberg. Het ­illustreert de theorie en praktijk aan de hand van het verhaal van Evelien, die alles zo zat is dat ze van huis wegloopt en school voor gezien houdt. Justine Mol schreef Geweldig Communiceren met jongeren voor volwassenen die willen werken aan de communicatie met hun eigen kinderen of met andere jongeren in de leeftijd van dertien tot twintig jaar.

Documenteren voor jonge kinderen Laura Malavasi & Barbara Zoccatelli ISBN 9789088503276 | 2e druk, 2016 216 pagina’s | € 29,90 www.swpbook.com/1566

bestel online via www.swpbook.com

21-03-17 10:37


Rotjeugd

➼ Nieu

w!

Over opvoeden

Een pedagogisch perspectief op straffen ­ en beschermen

Ido Weijers ISBN 9789088506772 | 240 pagina’s | € 28,50 www.rotjeugd.swpbook.com Rotjeugd bevat een selectie van publicaties van Ido Weijers die in de afgelopen twintig jaar zijn verschenen in Nederlandse en buitenlandse vaktijdschriften en bundels. De rode draad door de achttien hier samengebrachte essays is de reflectie op de grondslagen van jeugdstrafrecht en kinderbescherming, van een opstel uit 1998 over de rechtvaardiging van straf in de opvoeding tot een stuk over de pedagogische opgaven van de jeugdstrafzitting van tien jaar later, en van een bijdrage aan de discussie over ‘de pedagogische tik’ in 2005 tot een kritische bespreking van recente voorstellen voor verplichte anticonceptie en gedwongen ­keizersnee.

gesproken Methodiekboek pedagogisch adviseren

Geraldien Blokland ISBN 9789085600480 | 10e druk, 2015 328 pagina’s | € 32,90 www.blokland1.swpbook.com Een uitgebreide methodiekbeschrijving van kortdurende individuele begeleiding van ouders in een preventieve setting. Ook staat Geraldien Blokland stil bij nieuwe vormen van pedagogisch adviseren, zoals de snel groeiende online advisering en het ­succesvolle opvoed­ programma Triple P. Zij geeft haar visie op kwalitatief goede hulp aan ouders gestalte door praktische ­expertise uit het werkveld te bundelen en te combineren met inhoudelijke en methodische onderbouwing.

De orthopedagogische ervaring

Orthopedagogiek

Verderbij

Theorie en praktijk van innerlijke relaties in de opvoeding

Antwoorden op vraagstellingen

De toegevoegde waarde van de leidinggevende aan het pedagogisch proces

Peter van der Doef ISBN 9789088502477 | 264 pagina’s € 29,90 | www.swpbook.com/1486

Pinie Smits, Maarten van Veen & Margot van Heteren ISBN 9789066653085 10e druk, 2015 144 pagina’s | € 19,00 www.swpbook.com/154

Zie ook de speciale docentenwebsite www.orthopedagogisch.nl met onder meer oefenvragen

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 19

Marianne van Duuren & Charlotte van Zuylen ISBN 9789088502774 144 pagina’s | € 18,90 www.verderbij.swpbook.com

19

21-03-17 10:37


Pedagogiek & Pabo

!

➼ Nieuw Autisme ontrafelen Introductie over autisme met het Socioschema

Martine F. Delfos ISBN 9789088507274 | 128 pagina’s | € 18,90 www.autismeontrafelen.swpbook.com Martine Delfos presenteert een korte introductie over autisme. Het is vaak moeilijk om ­autisme te begrijpen. Een van de verwarrende factoren is het gebrek aan verschil maken tussen autisme en autistisch gedrag dat door omstandigheden kan worden veroorzaakt, zoals verwaarlozing of ernstige trauma’s. Delfos introduceert de theorie van het Socioschema met de MAS1P (Mental Age Spectrum within 1 Person). De heldere beschrijving en het gebruik van vele voorbeelden maken het boek zeer leesbaar zonder grondige ­wetenschappelijke bodem te verliezen. Dr. Martine Delfos is biopsycholoog. Ze is wetenschappelijk onderzoeker, therapeut, schrijfster en docent. Een van haar specialisaties is autisme, met speciale aandacht voor het verschil tussen autisme en autistisch gedrag dat voortkomt uit een trauma of door een medische factor. Ze is actief in het opzetten van hulp bij autisme in verschillende ­landen. Informatie over haar werk is te vinden op: www.mdelfos.nl Tony Attwood schreef in zijn voorwoord van Delfos’ eerste en nog steeds basale handboek over autisme (inmiddels negende editie: Een vreemde wereld): Ze beschrijft elk van de theoretische vakgebieden en beschrijft dan onze huidige landschap van kennis, alsof het een observatie vanuit een ballon is om tot één verklarings­model voor autisme te komen. Het project is opmerkelijk ambitieus geweest, maar de ­auteur heeft een encyclopedische kennis van de wetenschappelijke literatuur en de verschillende theoretische modellen en uitgebreide persoonlijke ervaring als therapeut. De auteur heeft ook opmerkelijk respect voor degenen die autisme en het syndroom van ­Asperger hebben en ze is in staat om denkbeelden uit te dagen en een mentaliteits­verandering te bewerkstelligen en tevens een toename van begrip.

Van deze uitgave is ook een Engelse vertaling verschenen:

Unravelling Autism ISBN 9789088507281 | 128 pagina’s | € 18,90 www.swpbook.com/1963 (ook als e-book verkrijgbaar)

20

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 20

bestel online via www.swpbook.com

21-03-17 10:37


Autisme vanuit een

Grafische dossieranalyse

ontwikkelingsperspectief

Een leven in beeld

Martine F. Delfos & Norbert Groot ISBN 9789088506918 3e herziene druk, 2016 256 pagina’s | € 29,50 www.autisme.swpbook.com Het boek biedt inzichten in de normale ontwikkeling van kinderen en adolescenten en de wijze waarop dit uiteen loopt bij mensen met autisme. In overzichtelijke kaders staat de ­gebruikelijke ontwikkeling met betrekking tot onderwerpen als hechting of seksualiteit. ­Hieruit wordt geput om aan te sluiten op de ontwikkeling van het kind, de adolescent en zelfs de volwassene met autisme.

Martine F. Delfos ISBN 9789088506703 88 pagina’s | € 19,90 www.swpbook.com/1903

Een vreemde wereld Over autismespectrumstoornissen (ASS). Voor ouders, partners, hulpverleners, wetenschappers en de mensen zelf

Delfos Catalogus

Martine F. Delfos ISBN 9789088502187 9e herziene druk, 2012 | 448 pagina’s € 39,50 | www.swpbook.com/1454 In Een vreemde wereld beschrijft Martine Delfos op heldere en inzichtelijke wijze wat autisme behelst. ­Extra aandacht besteedt zij aan kinderen en volwassenen met een autismespectrumstoornis, ass, die een normale of bovengemiddelde intelligentie hebben. Martine Delfos schetst een omvattend beeld waarin alle aspecten van autismespectrumstoornissen in één verklarend model ondergebracht zijn, van het ‘niet ­begrijpen van grapjes’, gebrek aan tijdsbesef en ­obsessies tot en met de ‘behoefte alles hetzelfde te houden en geen veranderingen te accepteren’.

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 21

Download een digitale editie op: www.delfosacademy.nl

21

21-03-17 10:37


Pedagogiek & Pabo Luister je wel

Ik heb ook wat te

naar mij?

vertellen!

Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar

Martine F. Delfos ISBN 9789088505102 | 18e druk, 2017 208 pagina’s | € 25,90 www.swpbook.com/195

In Luister je wel naar mij? beschrijft Martine Delfos hoe een gesprek met vierjarigen, acht­ jarigen of twaalfjarigen gevoerd kan worden. Moet je praten en spelen tegelijk? Welke vraagtechnieken zijn op welke leeftijd geschikt? Hoe schat ik de mentale leeftijd van een kind in? Hoe zorg je dat het kind een optimale getuige is? In dit boek zijn de meest recente onderzoeken ­verwerkt tot een model van leeftijdgewijze ­vormen van communicatie. Het is geschikt voor iedereen die werkt met kinderen in de ­basisschoolleeftijd.

Communiceren met pubers en adolescenten

Martine F. Delfos ISBN 9789088507069 9e druk, 2016 | 272 pagina’s € 29,90 www.swpbook.com/1937

Hoe kun je met pubers en adolescenten in gesprek komen? ­Ouders moeten leren een stapje terug te doen in het contact met de puber, en ook bij de puber gaat er het een en ander ­veranderen. De ouder-kind relatie krijgt een geheel andere vorm, waarin iedereen opnieuw zijn of haar plaats moet vinden. Door de logische opbouw en de vele oefeningen is dit boek bij uitstek geschikt voor iedereen die met jongeren werkt of gaat werken en is dit boek een uitstekend hulpmiddel om de leef­ wereld van pubers en adolescenten beter te leren begrijpen.

Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief Martine F. Delfos ISBN 9789088505607 | 144 pagina’s | € 24,90 www.tvo.swpbook.com

Ik ben aan ze gehecht Over gehechtheid als een boei in nood

Martine F. Delfos ISBN 9789088504631 2e druk, 2014 64 pagina’s | € 11,90 www.gehecht.swpbook.com

22

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 22

Van deze uitgave is ook een Engelse vertaling verschenen: Developmental Perspective on Trauma ISBN 9789088505072 128 pagina’s | € 23,90 www.trauma.swpbook.com

bestel online via www.swpbook.com

21-03-17 10:37


Grote pedagogen in klein bestek Tom Kroon & Bas Levering ISBN 9789088506925 336 pagina’s | 4e herziene en uitgebreide editie, 2016 | € 32,50 www.swpbook.com/1923 In Grote pedagogen in klein bestek worden het gedachtegoed en de ­levensloop van drieënvijftig grote ­pedagogen en denkers over opvoeding besproken: van Comenius tot ­Korczak, van Mohammed tot Montessori, van ­Plato tot Spock. Kernvragen zijn: hoe ­keken zij tegen kinderen aan, hoe dachten zij over opvoeding en wat ­hebben ze ons vandaag nog te zeggen? In deze herziene en uitgebreide editie zijn zeven biografieën toegevoegd.

Juf, ik ben een kunstenaar Handboek voor een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining

De blik van de Yeti Over het opvoeden van jonge kinderen tot zelfbewustzijn en verbondenheid

Michel Vandenbroeck ISBN 9789066653283 | 224 pagina’s 6e druk, 2016 | € 20,70 www.swpbook.com/193

De creatie van het mondige kind Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg

Ido Weijers ISBN 9789066658905 | 192 pagina’s 8e druk, 2016 | € 20,20 www.swpbook.com/1015 De geschiedenis van de pedagogiek en van de jeugdzorg worden doorgaans apart behandeld. Dit boek biedt een ­geïntegreerde historische inleiding tot het hele terrein van de zorg voor de ­opvoeding en begeleiding van kinderen en jongeren.

Thea Giesen & Marijke de Mare ISBN 9789088505720 Gebonden uitgave 240 pagina’s | € 32,50 www.swpbook.com/1805

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 23

23

21-03-17 10:37


Pedagogiek & Pabo De veldgids ‘Iedereen aan boord!’ Hoe ga ik te werk als passend onderwijs niet vanzelf spreekt?

Jos van der Horst & Bart van Kessel ISBN 9789088506321 | 128 pagina’s | € 29,90 | www.swpbook.com/1861 In deze veldgids zetten Bart van Kessel en Jos van der Horst de volgende stap en laten zij je zien hoe je samen met de mensen in je omgeving, oplossingen vindt in de situaties dat passend onderwijs je voor een grote uitdaging plaatst en je niet meteen weet welke weg te bewandelen. De meer dan twintig ruggensteunen voor rondom de klas geven stapsgewijs antwoord op de vraag, ‘Hoe ga ik te werk om passend onderwijs te realiseren voor die kinderen in mijn klas, voor wie dat niet vanzelf spreekt?’. Iedere ruggensteun gaat vergezeld van praktijkgerichte opdrachten en oefeningen, die je kunt uitvoeren in en rond je klas. Alleen, of samen met collega’s en ouders. Je kunt meteen aan de slag! De auteurs baseren hun ruggensteunen op hun eigen ervaringen. Eerder verscheen ‘Iedereen aan boord!’ Samen werken aan passend onderwijs voor kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt

ISBN 9789088505126 | 176 pagina’s | 2e druk, 2015 | € 29,90 | www.passend.swpbook.com

Van gedragsregulering naar opvoeding Het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag in de Vreedzame School

Leo Pauw ISBN 9789088505249 184 pagina’s | € 26,90 www.swpbook.com/1756 Dit boek gaat over de aanpak van gedragsproblemen in scholen. ­Afgaande op de signalen uit het onderwijs lijkt het alsof het aantal kinderen met gedrags­problemen toeneemt. In ieder geval geven leerkrachten aan moeite te hebben met het omgaan met afwijkend gedrag van kinderen. Het aantal diagnoses van gedragsstoornissen en het medicijngebruik onder kinderen met een gedragsstoornis is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De vraag die veel peda­gogen stellen is of er echt sprake is van een toename of dat de tolerantie ten aanzien van afwijkend gedrag afneemt.

24

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 24

Ga d’r maar uit! Orde en een veilig klimaat op school en in de klas

Marien Lokerse ISBN 9789088503122 160 pagina’s | € 21,50 www.agressieindeklas.swpbook.com

Waar begin je? Cognitieve gedragstherapie voor schoolgaande jongeren

Torrey A. Creed, e.a. ISBN 9789088502965 184 pagina’s | € 42,50 www.waarbeginje.swpbook.com

bestel online via www.swpbook.com

21-03-17 10:37


Psychologie ! ➼ Nieuw

➼ Nieuw!

Ontwikkeling in vogelvlucht

Ontwikkelingspsychopathologie

Ontwikkeling van kinderen en adolescenten (deel 1)

Stoornissen en belemmeringen (deel 2)

Martine F. Delfos ISBN 9789026522789 6e druk, 2015 | 424 pagina’s € 35,65 www.swpbook.com/1987 Grote denkers hebben onze ­huidige opvattingen over ­ont­wikkeling sterk beïnvloed. ­Ontwikkeling in vogelvlucht ­begint daarom met een ­interessante historische uiteenzetting aan de hand van de theorieën van 22 grote denkers als ­Bowlby, Bruner, ­Montessori, Freud, Vygotski en Darwin. Daarna volgt een nauwkeurige en heldere beschrijving van de ontwikkeling van baby tot adolescent in vijf leeftijds­ fasen. Het boek sluit af met een doorkijkje naar het tweede deel, over de problemen die kunnen ontstaan tijdens de ­ontwikkeling.

➼ Nieuw!

Martine F. Delfos ISBN 9789026522192 7e druk, 2009 | 376 pagina’s € 35,65 | www.swpbook.com/1988 Niet elk kind ontwikkelt zich volgens het boekje. Op de weg naar volwassenheid liggen obstakels en valkuilen. Dit boek biedt een overzicht van stoornissen en belemmeringen die kunnen optreden gedurende de ontwikkeling van een kind en wijst de bronnen aan waar deze stoornissen en belemmeringen uit voortkomen - denk aan hersenontwikkeling, seksueel misbruik, trauma’s, lichamelijke ontwik­ keling en de rol van de opvoeding. Het biedt bovendien een omvattend kader van aanleg, omgeving en rijping van het centrale zenuwstelsel. Het behandelt de DSM-diagnoses en een kader met verschillende dimensies om de stoornissen heen.

!

➼ Nieuw

Kinderen en gedragsproblemen

Pubers en adolescenten

Aanleg, rijping of omgeving? (deel 3)

Biologisch, psychologisch en pedagogisch (deel 4)

Martine F. Delfos ISBN 9789026522529 9e druk, 2012 | 392 pagina’s € 35,65 | www.swpbook.com/1989 Dit derde deel van de quadrilogie over ontwikkelingspsychologie is helemaal gewijd aan het ontstaan van gedragsproblematiek. Daarbij worden angst, agressie, ADHD en depressie uitvoerig behandeld. Delfos biedt een helder beschreven, inzichtelijk biopsychologisch model voor gedrag. Dit gedragsmodel omvat biologische en psychologische verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen en de betekenis daarvan voor de problematiek bij kinderen en jeugdigen. Met het angstmodel en het psychosomatiekmodel die in het boek uitvoerig worden beschreven, geeft Delfos inzicht in de oorzaak van angst- en agressiestoornissen en depressie en de gevolgen die dat heeft voor het lichamelijk welzijn.

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 25

Martine F. Delfos ISBN 9789088507571 Herziene druk, 2017 | 320 pagina’s € 28,90 | www.swpbook.com/1984 In dit vierde deel komt de normale psychologische ontwikkeling tijdens de ­prepuberteit, puberteit en adolescentie aan de orde, maar er is ook aandacht voor scheiding, verslaving en pathologische stoornissen. Daarnaast wordt de veranderende wereld van adolescenten onder de loep genomen, waarin de computer, internet en de multiculturele samenleving een heel andere en belangrijkere rol spelen dan voorheen. Dit boek wordt geleverd met een toegangscode tot een studiewebsite. Voor zowel studenten als docenten is veel aanvullend studie- en lesmateriaal beschikbaar, zoals een aandachtspuntentrainer, samenvattingen en extra verdiepingsmateriaal. Zie ook xtra.swpbook.com

25

21-03-17 10:37


Psychologie

!

➼ Nieuw

Hechtingsgerichte

Zelfvertrouwen

gezinstherapie

en levenslust

Werken aan de basis

Daniel A. Hughes ISBN 9789088506628 Gebonden uitgave | 288 pagina’s € 49,50 www.afft.swpbook.com Op basis van het fundamentele principe dat ouders de gezonde emotionele ontwikkeling van hun kinderen faciliteren, is Hechtingsgerichte gezinstherapie - werken aan de basis het eerste boek in zijn soort dat de therapeut een volledige handleiding biedt voor het gebruik van hechtingstherapie bij gezinnen. Verspreid door het boek staan uitgebreide casusbeschrijvingen, karakterschetsen en voorbeelddialogen die duidelijk laten zien hoe het model van Hughes in de therapieruimte kan worden toegepast. Hughes laat therapeuten zien hoe ze een therapeutische relatie met ouders en verzorgers kunnen opbouwen die zich kenmerkt door psychische veiligheid en intersubjectieve ontdekking. Op hun beurt kunnen therapeuten vervolgens aan ouders voordoen hoe zij eenzelfde veilige relatie met hun kinderen kunnen aangaan.

Leren relativeren Geef een positieve wending aan je gedachten. Praktische handleiding voor Cognitieve Mindfulness Priming Therapie

Janneke Gaanderse ISBN 9789088503221 200 pagina’s | 2e druk, 2015 € 22,95 www.swpbook.com/1561

26

➼ Nieuw!

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 26

Een instrument voor effectieve interventies

Ida Stamhuis ISBN 9789088507090 | 204 pagina’s € 29,90 | www.swpbook.com/1940

In Zelfvertrouwen en levenslust beschrijft Ida Stamhuis het Ziezomodel®. Voor begeleiders van volwassenen en kinderen is dit model een praktische manier om inzicht te verkrijgen in de personen waarmee ze werken. Het biedt structuur aan hun werkwijze en brengt persoonlijke triggers en valkuilen in beeld. Het boek begint met een theoretisch deel dat ingaat op de verschillende lagen waaruit het model is opgebouwd gelardeerd met casussen. In het tweede meer praktische deel beschrijft Ida Stamhuis de toepassing van het model op thema’s die je regelmatig tegenkomt als leerkracht, coach, therapeut en trainer. Het laatste deel bevat een aantal uitgeschreven interventies die de toepassing van de methodiek verduidelijken. Voor coaches, leerkrachten, studenten en andere begeleiders van kinderen en volwassenen is dit boek een handig hulpmiddel voor het bereiken van gestelde doelen in de hulpverlening.

bestel online via www.swpbook.com

21-03-17 10:37


!

➼ Nieuw

Spelenderwijs verbinden en hechten met meer dan 100 spelletjes

Micheline Mets ISBN 9789088506932 | 2e druk, 2017 192 pagina’s | € 27,50 www.verbindenenhechten.swpbook.com In Spelenderwijs verbinden en hechten gaan achtergrond en écht doen hand in hand. Het is een inspiratiebron met zeker honderd spelvoorbeelden die het hechtingsproces bevorderen en helen. Door elke dag opnieuw samen te spelen en te beleven. Het is een boek voor iedereen die met kinderen werkt en leeft. Daarnaast kan het worden gebruikt door

Trauma en veerkracht

Het behandelen van trauma bij kinderen en jongeren

Hulpverlenen bij schokkende gebeurtenissen

Hoe veerkracht door hechting, zelfregulatie en competenties ­versterkt kan worden

Luuc Smit ISBN 9789088505096 | 144 pagina’s € 24,90 | www.swpbook.com/1740

Mindset, de weg naar een succesvol leven Ouderschap, ­bedrijfsleven, sport, school, relaties

Carol S. Dweck ISBN 9789088502057 6e druk, 2017 308 pagina’s | € 27,50 www.mindset.swpbook.com

Catalogus Hoger Onderwijs

Theraplay®-therapeuten en als praktisch naslagwerk tijdens opleidingen en nascholingstrajecten waarbij hechting aan bod komt. Spelenderwijs verbinden en hechten wil ­inspireren, maar vooral motiveren om ­actief en met veel plezier aan de gang te gaan.

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 27

Margaret E. Blaustein & Kristine M. Kinniburgh ISBN 9789088505157 416 pagina’s | € 89,90 www.swpbook.com/1746 Sommige kinderen en jongeren hebben langdurige en vaak meerdere stressbronnen in een gezinssysteem ervaren. Deze toegankelijke en uitgebreide handleiding biedt een kader voor interventies bij jeugdigen en hun families die te maken hebben met meervoudig trauma en/of voortdurend trauma. Het beschrijft het behandelkader dat gebruik maakt van Hechting, Zelf­regulatie en Competenties, het zogenaamde ARCmodel. Het behandelen van trauma bij kinderen en jongeren bestaat uit tien belangrijke behandeldoelen (de ‘bouwstenen’). De uitgave heeft 45 werkbladen, handouts en formulieren om in de dagelijkse praktijk te gebruiken.

27

21-03-17 10:37


Communicatie & Coaching ➼ Nieuw

!

De Conflictloods Een praktische gids voor omgaan met conflicten op de werkvloer

Lianne van Lith & Jocelyn Weimar ISBN 9789088506116 | 216 pagina’s | € 29,90 | www.conflictloods.swpbook.com Meningsverschillen zijn overal, maar zodra ­meningsverschillen uitlopen in conflicten, pesten en het verzieken van de onderlinge sfeer is actie geboden. In dit boek wordt een nieuw idee gepresenteerd: de Conflictloods® – een medewerker in uw ­bedrijf die naast zijn of haar ‘gewone’ werk ook een bijzondere rol heeft in het voorkomen,­ ­tegengaan en oplossen van escalerende ­meningsverschillen of pestgedrag.

Handboek Conflictmanagement Friedrich Glasl ISBN 9789088505874 Gebonden uitgave | 528 pagina’s € 89,00 | www.swpbook.com/1820

Manfred Guhrs & Claus Nowak ISBN 9789066653306 3e druk, 2009 320 pagina’s | € 29,20 www.gesprek.swpbook.com

28

Catalogus Hoger Onderwijs

Transactionele Analyse Het handboek voor persoonlijk en professioneel gebruik

We lossen het samen wel op

Het constructieve gesprek

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 28

Met behulp van beschikbare kennis uit de conflicttheorie (diagnostiek, interventie, management) is een profiel samengesteld voor de conflictloodsfunctie, dat direct toepasbaar is in de werkorganisatie. De win-winsituatie bij inzet van een interne Conflictloods is groot: bedrijfsprocessen ondervinden minder hinder van inter­persoonlijke belemmeringen en het daardoor ontstane ziekteverzuim neemt af.

Transactionele Analyse op de werkvloer

Julie Hay ISBN 9789066656086 5e druk, 2016 | 192 pagina’s € 23,90 | www.swpbook.com/525

Ian Stewart & Vann Joines ISBN 9789066659360 Gebonden uitgave 10e druk, 2016 320 pagina’s | € 37,90 www.ta.swpbook.com

De trein van Boos naar Middel Een nieuw transportmiddel in oplossingsgerichte gesprekken

Frank van den Berg & Ernst Bouweriks ISBN 9789088502606 | 4e druk, 2015 144 pagina’s | € 22,50 www.swpbook.com/1495

bestel online via www.swpbook.com

21-03-17 10:37


­

Competent talent in organisaties Trainershandboek | Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten

Kirsten Barkmeijer & Johan Brokken ISBN 9789088506291 | 184 pagina’s | € 32,50 www.swpbook.com/1860 De 120 werkvormen in dit inspirerende boek bieden trainers, coaches, mentoren, docenten, ­HR-professionals, pedagogisch en agogisch werkers een praktisch en direct inzetbaar ­instrument voor talentontwikkeling en krachtgericht coachen. Mensen die werken ­vanuit hun talenten voelen zich prettiger en zijn de organisatie beter van dienst. Iedereen heeft talent, maar niet iedereen is zich bewust van zijn of haar talenten. Het proces van talentontwikkeling is het proces waarbij de trainer zijn/haar medewerkers uitdaagt om op zoek te gaan naar dat wat zij goed kunnen, dit verder te ontwikkelen en in te zetten in de organisatie. Dit boek kent 120 interactieve werkvormen die kunnen worden ingezet om medewerkers te ­begeleiden in deze drie fasen van het proces van talentontwikkeling. Door de drie fasen continu te doorlopen kan iemand ­gezien worden als een competent talent. Een competent talent is nooit uitontwikkeld. Het competent talent model sluit aan bij de uitgangspunten van de positieve psychologie. In combinatie met de werkvormen biedt dit boek een overzichtelijk en gemakkelijk in te zetten instrument aan iedereen die anderen wil helpen en begeleiden in het proces van talentontwikkeling. Met het begeleidende werkboek kunnen cursisten aan de slag met ondersteunende theorie, oefeningen, inspirerende quotes en casussen. Trainers en coaches kunnen ook het spel, waarin de verschillende elementen terugkomen, inzetten in de begeleiding. Op de website www.competenttalent.nl staan verder bijbehorende workshops en trainingen om trainers verder te ondersteunen in het proces van talentontwikkeling en in het werken met werk­vormen. Met de unieke code in het boek kunnen trainers deelnemen aan een gratis workshop.

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 29

Competent talent in de praktijk Cursistenboek | Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten

Kirsten Barkmeijer & Johan Brokken ISBN 9789088506642 | 120 pagina’s | € 19,50 www.swpbook.com/1898

Werk aan je winkel Jongeren leren communiceren en zichzelf presenteren

Kirsten Barkmeijer & Johan Brokken ISBN 9789088505034 | 160 pagina’s | Gebonden uitgave € 27,50 | www.swpbook.com/1734

wacht Wordt ver

Echte Winst! Ondernemen met impact: een praktische handleiding

Petra Hoogerwerf ISBN 9789088507502 ca. 240 pagina’s ca. € 30,00 www.swpbook.com/1992

29

21-03-17 10:37


Digitaal toegang SWP tijdschriften Uitgeverij SWP biedt de inhoud van de vakbladen Participatie en Herstel, Ouderschapskennis, Waardenwerk & Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme WTA in een online databank aan. U kunt artikelen doorzoeken op de inhoud, thema’s en ­auteurs; u kunt het tijdschrift online lezen, maar ook een betreffend artikel een PDF downloaden en opslaan in uw profiel. De online vaktijdschriftten zijn voor iedereen doorzoekbaar. Maar bezoekers die niet ingelogd zijn krijgen ­alleen samenvattingen te zien. Voor volledige toegang is een abonnement nodig. Voor mediatheken en andere instellingen is een abonnement met IP-toegang mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden: www.swptijdschriften.nl.

Soziodigitaal Hét digitaal naslagwerk voor social work

Met een abonnement op onze online databank Soziodigitaal kun je onbeperkt artikelen downloaden uit ons ruime assortiment. Een grote hoeveelheid artikelen komt uit onze sociale en pedagogische vakbladen, waaronder SoziO, Pedagogiek in Praktijk (PIP) en diverse e-books die bij Uitgeverij SWP zijn verschenen.

Pedagogiekdigitaal Gebaseerd op de functionaliteiten van Soziodigitaal zal deze databank medio 2017 online beschikbaar zijn. www.pedagogiekdigitaal.nl

Gerangschikt in overzichtelijke categorieën en via een handige zoekfunctie razendsnel beschikbaar. Voor mediatheken en ­andere instellingen is een abonnement met IP-toegang mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden. www.soziodigitaal.nl

Kennistoetsen.nl Op weg naar excellente studenten. Kijk op www.kennistoetsen.nl

30

Catalogus Hoger Onderwijs

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 30

bestel online via www.swpbook.com

21-03-17 10:37


Vakbladen ➼ Nieuw

Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme (WTA) Uitgeverij SWP is vanaf heden de nieuwe uitgever van het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA). WTA verschijnt sinds 2001 vier keer per jaar als een peerreviewed tijdschrift met een onafhankelijke en zelfstandige redactie.

SoziO SoziO is hét vakblad voor sociale en pedagogische beroepen en is daarmee de verbindende schakel tussen opleiding en werkveld. Met onder meer specials over kwesties, opiniërende artikelen over zorg en welzijn, actuele bijdragen over onderzoek en methodieken en toegankelijke reportages over het werk van de sociale professional én de sociale professional in opleiding. www.sozio.nl NR 1 februari 2017

INCL. 16 PAGINA'S

HOGESCHOLEN PETER SMIT TRAINT TEAMS DIE FRIS WILLEN BLIJVEN

Sozio_2017_2.indd 1

OPLEIDING & WERK DE NIEUWE SOCIALE PROFESSIONAL IS EEN GENERALIST

EEN VOORSPELLING: 'SOCIAAL WERK WORDT EEN STERK MERK'

03-03-17 15:19

Kiddo

Informerend en opiniërend voor ieder die zich pedagogische vragen stelt waarvan het antwoord begint waar andere opvoedingsbladen ophouden. Of het nu gaat over ontwikkelingsstoornissen, hangjongeren of ordehandhaving in de klas, PIP is er voor lezers die willen blijven meepraten - zonder overbodig jargon- over de meest prangende opvoedings- en onderwijskwesties die geen simpele oplossing kennen. www.pedagogiek.nu

Waardenwerk

KIDDO is hét vakblad voor professionals die werken in de kinderopvang van 0-12: pedagogisch medewerkers en begeleiders in de dagopvang, tussen- of buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalmedewerkers, gast­ ouders, onthaalouders, studenten en docenten. Het presenteert vakgerelateerde o­ nderwerpen op een toegankelijke manier, zodat lezers er op elk moment iets aan hebben. www.kiddo.net

Participatie en Herstel Participatie en Herstel van mensen mensen met psychische aandoeningen en psycho­ sociale beperkingen is het vakblad voor ­professionals in dit werkveld. De informatie in het tijdschrift richt zich zowel op het beroepsals op het opleidingsveld, waarbij aandacht wordt gegeven aan praktische ervaringen en methodische handvatten. www.participatieenherstel.nl

Catalogus Hoger Onderwijs

Om het onderwerp autisme een ­breder platform te bieden heeft SWP tevens een nieuwe website ­gelanceerd: www.autisme.online.

Pedagogiek in praktijk

VAKBLAD VOOR SOCIALE PROFESSIONALS EN HET SOCIALE DOMEIN

SPECIAL

!

2017 | 2018

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 31

Het tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden - tegen de horizon van een rechtvaardiger en duurzamer wereldsamen­leving - op drie, onderling samenhangende niveau’s: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het ­niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen. www.waardenwerk.net

Ouderschapskennis Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn. Praktijk, theorievorming en onderzoek komen in elk nummer aan bod. De redactie werkt samen met het lectoraat Ouderbegeleiding aan de Hogeschool Leiden. www.ouderschapskennis.nl

31

21-03-17 10:37


Docentenservice Heeft u opmerkingen, ideeën of vragen over de uitgaven van uitgeverij SWP? Wij stellen uw informatie zeer op prijs. Wij komen graag in contact met docenten die interesse hebben om een onderwijstitel te ontwikkelen. Belangstelling? Neem contact op met een onze uitgevers: Uitgeverij SWP

Contactpersonen

Paul Roosenstein | directeur/uitgever Management/HR, Maatschappelijke Ontwikkeling e.a. proosenstein@mailswp.com

Ingrid de Jong | uitgever GGZ, Psychologie & Criminologie idejong@mailswp.com

Trude van Waarden | uitgever Jeugdzorg, Pedagogiek & Onderwijs tvwaarden@mailswp.com

Rob van der Poel | accountmanager Opleidingscontacten rvdpoel@mailswp.com

Docentenregeling Als docent wilt u een uitgave kunnen beoordelen voordat u tot ­invoering of plaatsing op de boekenlijst besluit. Uitgeverij SWP biedt u de mogelijkheid docentexemplaren te bestellen tegen een vergoeding van € 8,- per exemplaar. Aanmelden en bestellen kan via www.docent.swpbook.com

Locatie Uitgeverij SWP is gevestigd in Bildung.city Spaklerweg 79 1114 AE Amsterdam-Duivendrecht

Beoordeling Uiteraard willen wij graag weten hoe u het boek beoordeelt. U kunt uw beoordeling online doorgeven via www.docent.swpbook.com

Op de hoogte blijven... Abonneer u op een van onze nieuwsbrieven of volg ons op twitter. Het zijn enkele suggesties om op de hoogte te blijven van de nieuwste uitgaven van uitgeverij SWP. Linkedin Onze meest interessante groepen waaraan u kunt deelnemen: PIP-pedagogiek.nu (+4500 leden) Sozio.nl (2900 leden) Transactionele Analyse (900 leden) BBMP Childcare executives (+600 leden)

0000 SWP Catalogus hoger onderwijs_2017.indd 32

Nieuwsbrieven

(aanmelden via website)

Uitgeverij SWP | www.swpbook.com Sozio | www.sozio.nl Pedagogiek in Praktijk | www.pedagogiek.nu Participatie en Herstel | www.participatieenherstel.nl Waardenwerk | www.waardenwerk.net BBMP (Directeuren kinderopvang) | www.bbmp.nl

21-03-17 10:37

Catalogus Hoger Onderwijs 2017  

Sociale studies - Pedagogiek en PABO - Psychologie - Communicatie en Coaching - www.swpbook.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you