Page 1

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Wydawnictwa Marginesy i SQN – wybrane tytuły rabat do -30%” POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna „Wydawnictwa Marginesy i SQN – wybrane tytuły rabat do -30%” (zwana dalej „Promocją”).

2. Organizatorem Promocji jest firma Dressler Dublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91, zarejestrowana pod numerem KRS 0000688140 w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-249-85-68, reprezentowana przez Krzysztofa Tadeusza Olesiejuka – Prezesa Zarządu (zwanym dalej „Organizatorem”).

3. Promocja rozpoczyna się 02.12.2019 i trwa do 24.12.2019 lub do wyczerpania zapasów.

4. Promocja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy zakupów dokonanych w wybranych księgarniach sieci Księgarnie Świat Książki (wykaz księgarń Załącznik nr 1), zwanych dalej „Księgarniami”.

5. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Klientem”) może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz dokonująca zakupów w Księgarniach, o których mowa w pkt. 4 Postanowień ogólnych Regulaminu.

ZASADY PROMOCJI

1. W okresie Promocji Klient, który zakupi w Księgarniach książki objęte Promocją otrzyma na ich zakup rabat w wysokości od -20% do -30%. Rabat dotyczy regularnej ceny sprzedaży. 1


2. Rabat procentowy przysługuje Klientowi wyłącznie na wybrane tytuły Wydawnictwa Marginesy i Wydawnictwa SQN objęte Promocją (Załącznik nr 2). O liczbie dostępnych egzemplarzy w Księgarniach decyduje Organizator.

3. Promocji w ramach niniejszego Regulaminu nie można łączyć z innymi akcjami, promocjami rabatowymi, ani Kartą Stałego Klienta i kodami rabatowymi.

4. Klient ma prawo do zwrotu książek zakupionych w ramach, niniejszej Promocji w terminie 14 dni od daty zakupu.

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać w Księgarniach lub przesyłać na adres: Dressler Dublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki z dopiskiem „Wydawnictwa Marginesy i SQN – wybrane tytuły rabat do -30%”.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez Organizatora.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ich otrzymania. Do rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Odpowiedź Organizatora na reklamację Klient otrzyma na podany przez Klienta adres e-mail lub w formie listu zwykłego wysłanego na adres wskazany przez Klienta.

DANE OSOBOWE

2


1. Jeżeli w wyniku akcji promocyjnej spółka klient przekaże swoje dane osobowe będą one wtenczas gromadzone są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. Na podstawie tych przepisów administratorem tych danych będzie firma Dressler Dublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91, zarejestrowana pod numerem KRS 0000688140 w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-249-85-68. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszym dziale.

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym będzie można się skontaktować w sprawach ochrony przekazanych danych osobowych pod e-mailem ochronadanych@dressler.com.pl lub pod numerem telefonu 511 950 289, lub też pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Jako administrator danych spółka będzie przetwarzać w tej sytuacji dane wyłącznie w celach związanych z realizacją akcji promocyjnej pt. „Wydawnictwa Marginesy i SQN – wybrane tytuły rabat do -30%” a także ew. realizacji reklamacji z tą promocją związanych. Dane będą również przetwarzane w celach analitycznych [lepszego doboru usług ich kształtowania do potrzeb ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); a także w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu badania satysfakcji klientów będącego również realizacją prawnie uzasadnionego interesu, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Dane klienta osobowe wynikające z reklamacji będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową nas łączącą czyli przez 7 lat od końca roku, w którym zrealizowano umowę sprzedaży, w tym 6 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, 3


dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

5. Dane klienta osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi (np. firmom kurierskim). Do danych klientów mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Klientowi: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji jest dostępny na http://www.swiatksiazki.pl/ksiegarnie/nasze-ksiegarnie oraz u sprzedawcy kasjera w Księgarniach.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 Nazwa Księgarni

Miasto

Ulica

Kod pocztowy

Typ lokalizacji

1

Księgarnia Świat Książki

Bełchatów

pl. Narutowicza 20/5

97-400

wolnostojąca

2

Księgarnia Świat Książki

Bełchatów

ul. Kolejowa 6

97-401

Galeria Olimpia

3

Księgarnia Świat Książki

Białystok

ul. Rynek Kościuszki 32

15-426

wolnostojąca

4

Księgarnia Świat Książki

Białystok

ul. Jurowiecka 1

15-101

Galeria Jurowiecka

5

Księgarnia Świat Książki

Bielsko-Biała

ul. Leszczyńska 20

43-300

CH Gemini Park

6

Księgarnia Świat Książki

Bielsko-Biała

ul. Sarni Stok 2

43-300

CH Sarni Stok

4


7

Księgarnia Świat Książki

Bolesławiec

ul. Asnyka 1

59-700

Galeria Bolesławiec City Center

8

Księgarnia Świat Książki

Bydgoszcz

ul. Kruszwicka 1

85-213

CH Rondo

9

Księgarnia Świat Książki

Bydgoszcz

ul. Wojska Polskiego 1

85-171

CH Zielone Arkady

10

Księgarnia Świat Książki

Bydgoszcz

ul. Zygmunta Augusta 5-7

85-082

dworzec kolejowy Bydgoszcz Główna

11

Księgarnia Świat Książki

Bydgoszcz

ul. Fordońska 141

85-739

Galeria Pomorska

12

Księgarnia Świat Książki Księgarnia Świat Książki (KIDS, CAFE)

Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 39/47

85-097

CH Focus Mall

Bytom

pl. T. Kościuszki 1

41-902

CH Agora Bytom

14

Księgarnia Świat Książki

Chojnice

ul. Rynek 9

89-600

wolnostojąca

15

Księgarnia Świat Książki

Chorzów

ul. Parkowa 20

41-500

CH AKS

Częstochowa

al. Wojska Polskiego 208

42-202

Galeria Jurajska

Częstochowa

al. Wojska Polskiego 207

42-201

Galeria Jurajska

13

16 17

Księgarnia Świat Książki (CAFE) Księgarnia Świat Książki (KIDS)

18

Księgarnia Świat Książki

Dębica

ul. Rzeszowska 114

39-200

Galeria Raj

19

Księgarnia Świat Książki

Elbląg

ul. płk. Stanisława Dąbka 152

82-300

Galeria Ogrody

20

Księgarnia Świat książki

Gdańsk

al. Grunwaldzka 141

80-264

Gdańsk

21

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

ul. Spacerowa 48

80-299

CH Osowa

22

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

ul. Szczęśliwa 3

80-176

CH Auchan

23

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

ul. J. Kilińskiego 4

80-452

Galeria Metropolia

24

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

ul. Obrońców Wybrzeża 1

80-398

Galeria Przymorze

25

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

Targ Sienny 7

80-806

CH Forum Gdańsk

26

Księgarnia Świat Książki

Gliwice

ul. Zwycięstwa 16, lok. 1

44-100

wolnostojąca

27

Księgarnia Świat Książki

Gliwice

al. J. Nowaka-Jeziorańskiego 1

44-100

PH Arena

28

Księgarnia Świat Książki

Gniezno

ul. Pałucka 2

62-210

Galeria Gniezno

ul. Przemysłowa 2

66-400

CH Nova Park

al. Konstytucji 3 Maja 102

66-400

Galeria Askana

Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski

29

Księgarnia Świat Książki

30

Księgarnia Świat Książki

31

Księgarnia Świat Książki

Grudziądz

ul. Chełmińska 4

86-300

CH Alfa

32

Księgarnia Świat Książki

Inowrocław

al. Wojska Polskiego 16

88-100

Galeria Solna

33

Księgarnia Świat Książki

Janki

ul. Mszczonowska 3

05-090

CH Janki

34

Księgarnia Świat Książki

Jaworzno

ul. Grunwaldzka 59

43-600

Galeria Galena

35

Księgarnia Świat Książki

Jelenia Góra

ul. Podwale 25

85-082

Galeria Nowy Rynek

36

Księgarnia Świat Książki

Kalisz

ul. Górnośląska 82

62-801

Galeria Amber

37

Księgarnia Świat Książki

Kalisz

ul. Poznańska 121-131

62-800

Galeria Kalisz

38

Księgarnia Świat Książki

Katowice

ul. Gen. K. Pułaskiego 60

40-289

CH 3 Stawy

39

Księgarnia Świat Książki

Katowice

ul. 3 Maja 30

40-097

Galeria Katowicka

40

Księgarnia Świat Książki

Katowice

pl. Wilhelma Szewczyka 1

40-096

Dworzec Główny

41

Księgarnia Świat Książki

Katowice

ul. 3 Maja 22

40-096

wolnostojąca

42

Księgarnia Świat Książki

Katowice

ul. Kościuszki 229

40-040

Galeria Libero

43

Księgarnia Świat Książki

Kielce

ul. Warszawska 26

25-312

Galeria Korona Kielce

44

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Kielce

ul. Świętokrzyska 20

25-406

Galeria Echo

45

Księgarnia Świat Książki

Kołobrzeg

ul. Giełdowa 8

78-100

wolnostojąca

46

Księgarnia Świat Książki

Konin

ul. I. J. Paderewskiego 8

62-510

Galeria nad Jeziorem

47

Księgarnia Świat Książki

Koszalin

ul. J. Paderewskiego 1

75-736

CH Atrium

48

Księgarnia Świat Książki

Kraków

ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 37

31-876

CH Krokus

49

Księgarnia Świat Książki

Kraków

ul. M. Medweckiego 2

31-870

CH Czyżyny

5


50

Księgarnia Świat Książki

Kraków

ul. Pawia 5

31-154

Galeria Krakowska

51

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Kraków

al. gen. T. Bora-Komorowskiego 41

31-476

CH Serenada

52

Księgarnia Świat Książki

Kraków

ul. Pawia 5

31-154

Galeria Krakowska

53

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Krosno

ul. Bieszczadzka 29

38-400

Galeria Vivo!

54

Księgarnia Świat Książki

Legnica

ul. Najświętszej Marii Panny 5

59-220

wolnostojąca

55

Księgarnia Świat Książki

Lublin

al. Spółdzielczości Pracy 88

20-147

CH Skende Shopping

56

Księgarnia Świat Książki

Lublin

ul. Staszica 2

20-081

wolnostojąca

57

Księgarnia Świat Książki

Lublin

al. Witosa 32

20-315

CH Atrium Felicity

58

Księgarnia Świat Książki

Lublin

ul. Lipowa 13

20-020

Lublin Plaza

59

Księgarnia Świat Książki

Łódź

ul. Zielona 4

90-414

wolnostojąca

60

Księgarnia Świat Książki

Łódź

al. Politechniki 1

93-590

CH Sukcesja

61

Księgarnia Świat Książki

Łódź

al. J. Piłsudskiego 94

92-202

CH Tulipan

62

Księgarnia Świat Książki

Łódź

ul. Pabianicka 245

93-457

CH Port Łódź

63

Księgarnia Świat Książki

Łódź

al. J. Piłsudskiego 15/23

90-307

Galeria Łódzka

64

Księgarnia Świat książki

Łódź

ul. Karskiego 5

91-071

CH Manufaktura

65

Księgarnia Świat Książki

Mielec

ul. Powstańców Warszawy 4

39-300

Galeria Navigator

66

Księgarnia Świat Książki

ul. Biernackiego 2

39-300

Galeria Aura

67

Księgarnia Świat Książki

ul. Rynek 9

89-100

wolnostojąca

68

Księgarnia Świat Książki

Mielec Nakło nad Notecią Olsztyn

ul. Tuwima 26

11-041

Galeria Warmińska

69

Księgarnia Świat Książki

Opole

pl. M. Kopernika 16

45-040

CH Solaris

70

Księgarnia Świat Książki

Opole

ul. Wrocławska 152/154

45-837

CH Karolinka

71

Księgarnia Świat Książki

Opole

ul. Krakowska 43

45-018

wolnostojąca

72

Księgarnia Świat Książki

Ostrów Wielkopolski

ul. Kaliska 120

63-400

Galeria Ostrovia

73

Księgarnia Świat Książki

Piaseczno / Stara Iwiczna

ul. Nowa 4a

05-500

CH N-Park

74

Księgarnia Świat Książki

Piła

ul. 14 Lutego 26

64-920

Galeria Vivo!

75

Księgarnia Świat Książki

Płock

ul. Wyszogrodzka 144

09-410

Galeria Wisła

76

Księgarnia Świat Książki

Polkowice

ul. Moniuszki 1A/1

59-100

wolnostojąca

77

Księgarnia Świat Książki

Poznań

ul. S. Matyi 2

61-586

CH Avenida Poznań

78

Księgarnia Świat Książki

Poznań

ul. Pleszewska 1

61-136

Posnania

79

Księgarnia Świat Książki

Poznań

Al. Solidarności 47

61-696

Galeria Pestka

80

Ksiegarnia Świat Książki

Poznań

Ul. Bukowska 156

60-198

CH King Cross Marcelin

81

Księgarnia Świat Książki

Poznań

ul. Św. Marcin 24

61-805

Galeria MM

82

Księgarnia Świat Książki

Pruszków

ul. Sienkiewicza 19

05-800

Nowa Stacja Pruszków

83

Księgarnia Świat Książki

Przemyśl

ul. W. Brudzewskiego

37-700

Galeria Sanowa

84

Księgarnia Świat Książki

Radom

ul. Bolesława Chrobrego 1

26-609

Galeria Słoneczna

85

Księgarnia Świat Książki

Rumia

ul. Grunwaldzka 108

84-230

CH Port Rumia

86

Księgarnia Świat Książki

Rzeszów

ul. J. Piłsudskiego 44

35-001

Galeria Rzeszów

87

Księgarnia Świat Książki

Rzeszów

ul. Krakowska 20

35-111

CH Nowy Świat

88

Księgarnia Świat Książki

Słupsk

ul. Szczecińska 58

76-200

CH Jantar

89

Księgarnia Świat Książki

Sopot

ul. Kościuszki 14

81-704

Nowe Centrum Sopotu

90

Księgarnia Świat Książki

Sosnowiec

ul. H. Sienkiewicza 2

41-200

CH Plaza

91

Księgarnia Świat Książki

ul. F. Chopina 42

37-450

Galeria Vivo!

92

Księgarnia Świat Książki

ul. Pomorska 7

83-200

Galeria Neptun

93

Księgarnia Świat Książki

Stalowa Wola Starogard Gdański Szczecin

ul. Andrzeja Struga 42

70-784

CH Outlet Park

94

Księgarnia Świat Książki

Szczecin

al. Bohaterów Warszawy 42

70-342

CH Szczecin Turzyn

6


95

Księgarnia Świat Książki

Szczecin

al. Niepodległości 36

70-412

CH Kaskada

96

Księgarnia Świat Książki

Szczecin

al. Wyzwolenia 18-20

70-554

CH Galaxy

97

Księgarnia Świat Książki

Tomaszów Mazowiecki

ul. Warszawska 1

97-200

Galeria Tomaszów

98

Księgarnia Świat Książki

Toruń

ul. Grudziądzka 162

87-100

CH Kometa

99

Księgarnia Świat Książki

Toruń

ul. W. Broniewskiego 90

87-100

CH Toruń Plaza

100

Księgarnia Świat Książki

Tychy

ul. Towarowa 2

43-100

Gemini Park

101

Księgarnia Świat Książki

Wałbrzych

ul. J. Słowackiego 1

58-300

wolnostojąca

102

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Al. Jerozolimskie 148

02-326

CH Atrium Reduta

103

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

al. Solidarności 119/125

00-897

wolnostojąca

104

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Jubilerska 1/3

04-190

CH King Cross Praga

105

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Al. Jerozolimskie 54

00-024

dworzec kolejowy Warszawa Centralna, Hala Główna

106

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. K. Szpotańskiego 4

04-760

Galeria Ferio Wawer

107

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Koszykowa 63

01-999

Hala Koszyki

108

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

al. Niepodległości 121/123

02-585

wolnostojąca

109

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Światowida 17

03-144

Galeria Północna

110

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Al. Jerozolimskie/al. Jana Pawła II, lok. 45-49

00-024

dworzec kolejowy Warszawa Centralna, przejście podziemne

111

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Al. Jerozolimskie/al. Jana Pawła II, lok. 3

00-024

dworzec kolejowy Warszawa Centralna, przejście podziemne

112

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Warszawa

ul. Targowa 72

03-734

Galeria Wileńska

113

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Warszawa

ul. Wołoska 12

02-675

Galeria Mokotów

114

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Grochowska 207

04-077

Galeria Rondo Wiatraczna

115

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Plac Konesera 2

03-736

Centrum Praskie Koneser

116

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Głębocka 15

02-326

CH Atrium Targówek

117

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Ostrobramska 75c

04-175

CH Atrium Promenada

118

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15

01-943

CH Młociny

119

Księgarnia Świat Książki

Włocławek

ul. J. Kilińskiego 3

87-800

CH Wzorcownia

120

Księgarnia Świat Książki

Wołomin

ul. Geodetów 2

05-200

Galeria Wołomin

121

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

ul. Legnicka 58

50-128

Galeria Magnolia Park

122

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

ul. Bolesława Krzywoustego 126

51-421

CH Korona

123

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

pl. Dominikański 3

50-159

Galeria Dominikańska

124

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

ul. Czekoladowa 7-9

55-040

CH Aleja Bielany

125

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

ul. Francuska 6

55-040

CH Auchan Bielany

126

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

ul. Świeradowska 51/57

50-559

Ferio Gaj

127

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

al. Hallera 52

50-984

CH Borek

128

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

pl. Grunwaldzki 22

50-363

Pasaż Grunwaldzki

129

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Wrocław

ul. Sucha 1

50-362

CH Wroclavia

130

Księgarnia Świat Książki

Zabrze

Pl. Teatralny 12

41-800

CH Platan

131

Księgarnia Świat Książki

Zakopane

ul. Krupówki 40

34-500

CH Krupówki

132

Księgarnia Świat Książki

Zamość

ul. Przemysłowa 10

22-400

Galeria Twierdza

133

Księgarnia Świat Książki

Zduńska Wola

ul. Łaska 21

98-220

wolnostojąca

134

Księgarnia Świat Książki

Zielona Góra

ul. Stary Rynek 22/3

65-071

wolnostojąca

7


Załącznik nr 2

lp

ean

1

9788381292603

2

9788366335981

3

cena det.

autor

wydawca

Kocie mojo czyli jak być opiekunem szczęśliwego kota

Bobby Rock;dr Mikel Delgado;Jackson Galaxy

Sine Qua Non

39.99 zł -20%

Stać się Leonardem. Słabości i geniusz Leonarda da Vinci

Mike Lankford

Marginesy

39.90 zł -20%

9788366140493 Tamara Łempicka. Sztuka i skandal

Laura Claridge

Marginesy

49.90 zł -20%

4

9788365973009 Twarze Marilyn Monroe

Sarah Churchwell

Marginesy

44.90 zł -20%

5

9788365586551 Moje szczęśliwe wyspy

Magdalena Zawadzka

Marginesy

44.90 zł -20%

6

9788365282064

Andrew Marr

Marginesy

39.90 zł -20%

Mariola Pryzwan

Marginesy

49.90 zł -20%

7

tytuł

Prawdziwa królowa. Elżbieta II jakiej nie znamy Wymyśliłam Cię. Irena Jarocka we 9788365586643 wspomnieniach

rabat

8

9788365282088 Krystyna Sienkiewicz

Grzegorz Ćwiertniewicz

Marginesy

49.90 zł -20%

9

9788364700019 Gaudi. Geniusz z Barcelony

Gijs van Hensbergen

Marginesy

39.90 zł -20%

10 9788363656577 Dymna

Elżbieta Baniewicz

Marginesy

49.90 zł -20%

11 9788363656218 Coco Chanel. Sypiając z wrogiem

Hal Vaughan

Marginesy

29.90 zł -20%

Anthony McCarten

Marginesy

37.90 zł -20%

13 9788364700699 Frida

Barbara Mujica

Marginesy

39.90 zł -20%

14 9788381295437 Horyzont

Jakub Małecki

Sine Qua Non

39.99 zł -25%

15 9788381294706 Dzikie dziecko miłości

Aneta Jadowska

Sine Qua Non

39.99 zł -25%

16 9788381294133 Harda horda Antologia opowiadań

Agnieszka Hałas;Aleksandra Janusz;Aleksandra Zielińska;Aneta Jadowska;Anna Hrycyszyn;Anna Kańtoch;Anna Nieznaj;Ewa Białołęcka;Magdalena Kubasiewicz;Marta Kisiel;Martyna Raduchowska;Milena Wójtowicz

Sine Qua Non

49.99 zł -25%

17 9788381294164 Rozmowa z Górą

Rafał Fronia

Sine Qua Non

42.99 zł -25%

Aleksandra Zielińska;Aneta Jadowska;Anna Kańtoch;Jacek Inne Światy. Antologia inspirowana pracami Dukaj;Jakub Małecki;Jakub 18 9788365836199 Jakuba Różalskiego Różalski;Jakub Żulczyk;Łukasz Orbitowski;Remigiusz Mróz;Robert J. Szmidt;Sylwia Chutnik

Sine Qua Non

49.90 zł -25%

19 9788381294478 Kruche życie

Stephen Westaby

Sine Qua Non

39.99 zł -25%

Leander Kahney

Sine Qua Non

49.99 zł -25%

Tomasz Duszyński

Sine Qua Non

36.99 zł -25%

Katarzyna Błędowska;Paulina Błędowska

Sine Qua Non

36.99 zł -30%

12 9788365780928

20 9788381295406

Czas mroku. Jak Churchill zawrócił świat znad krawędzi

Tim Cook. Człowiek, który wzniósł Apple na wyższy poziom

21 9788381294812 Toksyczni 22 9788381290289

O matko i córko! Duet mamy i córki, z którym nie można się nudzić

8

Profile for swiatksiazki.pl

Księgarnie Świat Książki Regulamin Akcji: Wydawnictwa Marginesy i SQN – wybrane tytuły rabat do -30%  

Księgarnie Świat Książki Regulamin Akcji: Wydawnictwa Marginesy i SQN – wybrane tytuły rabat do -30%