Page 1

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Wybrane nowości wydawnicze – luty – druga książka -50%” POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna „Wybrane nowości wydawnicze – luty – druga książka -50%” (zwana dalej „Promocją”).

2. Organizatorem Promocji jest firma Dressler Dublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91, zarejestrowana pod numerem KRS 0000688140 w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-249-85-68, reprezentowana przez Janusza Mazurowskiego – Prezesa Zarządu (zwanym dalej „Organizatorem”). 3. Promocja rozpoczyna się 13.02.2019 i trwa do 12.03.2019 lub do wyczerpania zapasów.

4. Promocja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy zakupów dokonanych w wybranych księgarniach sieci Księgarnie Świat Książki (wykaz księgarń załącznik nr 1), zwanych dalej „Księgarniami”.

5. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Klientem”) może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz dokonująca zakupów w Księgarniach, o których mowa w pkt. 4 Postanowień ogólnych Regulaminu.

ZASADY PROMOCJI

1. W okresie Promocji Klient, który zakupi w jednej z Księgarni wybrany tytuł objęty Promocją (pełna lista tytułów objętych Promocją (załącznik nr 2) otrzyma 50% rabatu na drugi tytuł objęty promocją. Rabat zostanie naliczony dla tańszego tytułu od jego regularnej ceny sprzedaży.

1


2.

Rabat procentowy przysługuje Klientowi wyłącznie na wybrane tytuły objęte promocją i oznaczone naklejką „druga książka -50%”. Promocja w poszczególnych Księgarniach różni się liczbą dostępnych egzemplarzy. O liczbie dostępnych egzemplarzy w danej Księgarni decyduje Organizator.

3. Promocji w ramach niniejszego Regulaminu nie można łączyć z innymi akcjami i promocjami rabatowymi, ani Kartą Stałego Klienta i kodami rabatowymi.

4. Klient ma prawo do zwrotu książek zakupionych w ramach niniejszej Promocji w terminie 14 dni od daty zakupu. W przypadku, gdy Klient zwraca droższą z zakupionych książek w Promocji, zobowiązany jest do zwrócenia obydwu książek. W przypadku, gdy Klient chciałby zwrócić tańszą z zakupionych książek w Promocji, nie musi zwracać droższej książki.

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać w Księgarniach lub przesyłać na adres: Dressler Dublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki z dopiskiem „Wybrane nowości wydawnicze – luty – druga książka -50%”.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez Organizatora.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ich otrzymania. Do rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Odpowiedź Organizatora na reklamację Klient otrzyma na podany przez Klienta adres e-mail lub w formie listu zwykłego wysłanego na adres wskazany przez Klienta.

2


DANE OSOBOWE 1. Jeżeli w wyniku akcji promocyjnej spółka klient przekaże swoje dane osobowe będą one wtenczas gromadzone są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. Na podstawie tych przepisów administratorem tych danych będzie firma Dressler Dublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91, zarejestrowana pod numerem KRS 0000688140 w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-249-8568. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszym dziale. 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym będzie można się skontaktować w sprawach ochrony przekazanych danych osobowych pod e-mailem ochronadanych@dressler.com.pl lub pod numerem telefonu 511 950 289, lub też pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 3. Jako administrator danych spółka będzie przetwarzać w tej sytuacji dane wyłącznie w celach związanych z realizacją akcji promocyjnej pt. „Wybrane nowości wydawnicze – luty – druga książka -50%” a także ew. realizacji reklamacji z tą promocją związanych. Dane będą również przetwarzane w celach analitycznych [lepszego doboru usług ich kształtowania do potrzeb ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); a także w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu badania satysfakcji klientów będącego również realizacją prawnie uzasadnionego interesu, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 4. Dane klienta osobowe wynikające z reklamacji będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową nas łączącą czyli przez 7 lat od końca roku, w którym zrealizowano umowę sprzedaży, w tym 6 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. 5. Dane klienta osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi (np. firmom kurierskim). Do danych klientów mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód. 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Klientowi: 3


a) b) c) d) e)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji jest dostępny na http://www.swiatksiazki.pl/ksiegarnie/nasze-ksiegarnie oraz u sprzedawcy kasjera w Księgarniach. 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1

Lp.

Nazwa Księgarni

Miasto

Ulica

Kod pocztowy

Typ lokalizacji

1

Księgarnia Świat Książki

Bełchatów

pl. Narutowicza 20/5

97-400

wolnostojąca

2

Księgarnia Świat Książki

Bełchatów

ul. Kolejowa 6

97-401

Galeria Olimpia

3

Księgarnia Świat Książki

Białystok

ul. Rynek Kościuszki 32

15-426

wolnostojąca

4

Księgarnia Świat Książki

Białystok

ul. Jurowiecka 1

15-101

Galeria Jurowiecka

5

Księgarnia Świat Książki

Bielsko-Biała

ul. Leszczyńska 20

43-300

CH Gemini Park

6

Księgarnia Świat Książki

Bielsko-Biała

ul. Sarni Stok 2

43-300

CH Sarni Stok

7

Księgarnia Świat Książki

Bolesławiec

ul. Asnyka 1

59-700

Galeria Bolesławiec City Center

8

Księgarnia Świat Książki

Bydgoszcz

ul. Kruszwicka 1

85-213

CH Rondo

9

Księgarnia Świat Książki

Bydgoszcz

ul. Wojska Polskiego 1

85-171

CH Zielone Arkady

10

Księgarnia Świat Książki

Bydgoszcz

ul. Zygmunta Augusta 5-7

85-082

dworzec kolejowy Bydgoszcz Główna

11

Księgarnia Świat Książki

Bydgoszcz

ul. Fordońska 141

85-739

Galeria Pomorska

4


12

Księgarnia Świat Książki (KIDS, CAFE)

Bytom

pl. T. Kościuszki 1

41-902

CH Agora Bytom

13

Księgarnia Świat Książki

Chojnice

ul. Rynek 9

89-600

wolnostojąca

14

Księgarnia Świat Książki

Chorzów

ul. Parkowa 20

41-500

CH AKS

15

Księgarnia Świat Książki (CAFE)

Częstochowa

al. Wojska Polskiego 208

42-202

Galeria Jurajska

16

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Częstochowa

al. Wojska Polskiego 207

42-201

Galeria Jurajska

17

Księgarnia Świat Książki

Dębica

ul. Rzeszowska 114

39-200

Galeria Raj

18

Księgarnia Świat Książki

Elbląg

ul. płk. Stanisława Dąbka 152

82-300

Galeria Ogrody

19

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

ul. Spacerowa 48

80-299

CH Osowa

20

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

ul. Szczęśliwa 3

80-176

CH Auchan

21

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

ul. J. Kilińskiego 4

80-452

Galeria Metropolia

22

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

ul. Obrońców Wybrzeża 1

80-398

Galeria Przymorze

23

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

Targ Sienny 7

80-806

CH Forum Gdańsk

24

Księgarnia Świat Książki

Gdynia

ul. Świętojańska 80

81-388

wolnostojąca

25

Księgarnia Świat Książki

Gliwice

ul. Zwycięstwa 16, lok. 1

44-100

wolnostojąca

26

Księgarnia Świat Książki

Gliwice

al. J. Nowaka-Jeziorańskiego 1

44-100

PH Arena

27

Księgarnia Świat Książki

Gniezno

ul. Pałucka 2

62-210

Galeria Gniezno

28

Księgarnia Świat Książki

Gorzów Wielkopolski

ul. Przemysłowa 2

66-400

CH Nova Park

29

Księgarnia Świat Książki

Gorzów Wielkopolski

al. Konstytucji 3 Maja 102

66-400

Galeria Askana

30

Księgarnia Świat Książki

Grudziądz

ul. Chełmińska 4

86-300

CH Alfa

31

Księgarnia Świat Książki

Inowrocław

al. Wojska Polskiego 16

88-100

Galeria Solna

32

Księgarnia Świat Książki

Janki

ul. Mszczonowska 3

05-090

CH Janki

33

Księgarnia Świat Książki

Jaworzno

ul. Grunwaldzka 59

43-600

Galeria Galena

5


34

Księgarnia Świat Książki

Jelenia Góra

ul. Podwale 25

85-082

Galeria Nowy Rynek

35

Księgarnia Świat Książki

Kalisz

ul. 3 Maja 1

62-800

Galeria Tęcza

36

Księgarnia Świat Książki

Kalisz

ul. Górnośląska 82

62-801

Galeria Amber

37

Księgarnia Świat Książki

Kalisz

ul. Poznańska 121-131

62-800

Galeria Kalisz

38

Księgarnia Świat Książki

Katowice

ul. Gen. K. Pułaskiego 60

40-289

CH 3 Stawy

39

Księgarnia Świat Książki

Katowice

ul. 3 Maja 30

40-097

Galeria Katowicka

40

Księgarnia Świat Książki

Katowice

pl. Wilhelma Szewczyka 1

40-096

Dworzec Główny

41

Księgarnia Świat Książki

Katowice

ul. 3 Maja 22

40-096

wolnostojąca

42

Księgarnia Świat Książki

Katowice

ul. Kościuszki 229

40-040

Galeria Libero

43

Księgarnia Świat Książki

Kielce

ul. Warszawska 26

25-312

Galeria Korona Kielce

44

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Kielce

ul. Świętokrzyska 20

25-406

Galeria Echo

45

Księgarnia Świat Książki

Kołobrzeg

ul. Giełdowa 8

78-100

wolnostojąca

46

Księgarnia Świat Książki

Konin

ul. I. J. Paderewskiego 8

62-510

Galeria nad Jeziorem

47

Księgarnia Świat Książki

Koszalin

ul. J. Paderewskiego 1

75-736

CH Atrium

48

Księgarnia Świat Książki

Kraków

ul. gen. T. BoraKomorowskiego 37

31-876

CH Krokus

49

Księgarnia Świat Książki

Kraków

ul. M. Medweckiego 2

31-870

CH Czyżyny

50

Księgarnia Świat Książki

Kraków

ul. Pawia 5

31-154

Galeria Krakowska

51

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Kraków

al. gen. T. Bora-Komorowskiego 41

31-476

CH Serenada

52

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Krosno

ul. Bieszczadzka 29

38-400

Galeria Vivo!

53

Księgarnia Świat Książki

Lublin

al. Spółdzielczości Pracy 88

20-147

CH Skende Shopping

54

Księgarnia Świat Książki

Lublin

ul. Staszica 2

20-081

wolnostojąca

55

Księgarnia Świat Książki

Łódź

ul. Zielona 4

90-414

wolnostojąca

6


56

Księgarnia Świat Książki

Łódź

al. Politechniki 1

93-590

CH Sukcesja

57

Księgarnia Świat Książki

Łódź

al. J. Piłsudskiego 94

92-202

CH Tulipan

58

Księgarnia Świat Książki

Łódź

ul. Pabianicka 245

93-457

CH Port Łódź

59

Księgarnia Świat Książki

Łódź

al. J. Piłsudskiego 15/23

90-307

Galeria Łódzka

60

Księgarnia Świat Książki

Mielec

ul. Powstańców Warszawy 4

39-300

Galeria Navigator

61

Księgarnia Świat Książki

Mielec

ul. Biernackiego 2

39-300

Galeria Aura

62

Księgarnia Świat Książki

Nakło nad Notecią

ul. Rynek 9

89-100

wolnostojąca

63

Księgarnia Świat Książki

Olsztyn

ul. Tuwima 26

11-041

Galeria Warmińska

64

Księgarnia Świat Książki

Opole

pl. M. Kopernika 16

45-040

CH Solaris

65

Księgarnia Świat Książki

Opole

ul. Wrocławska 152/154

45-837

CH Karolinka

66

Księgarnia Świat Książki

Opole

ul. Krakowska 43

45-018

wolnostojąca

67

Księgarnia Świat Książki

Ostrów Wielkopolski

ul. Kaliska 120

63-400

Galeria Ostrovia

68

Księgarnia Świat Książki

Stara Iwiczna

ul. Nowa 4a

05-500

CH N-Park

69

Księgarnia Świat Książki

Piła

ul. 14 Lutego 26

64-920

Galeria Vivo!

70

Księgarnia Świat Książki

Płock

ul. Wyszogrodzka 144

09-410

Galeria Wisła

71

Księgarnia Świat Książki

Polkowice

59-100

wolnostojąca

ul. Moniuszki 1A/1 72

Księgarnia Świat Książki

Poznań

ul. S. Matyi 2

61-586

CH Avenida Poznań

73

Księgarnia Świat Książki

Poznań

ul. Pleszewska 1

61-136

Posnania

74

Księgarnia Świat Książki

Poznań

Al. Solidarności 47

61-696

Galeria Pestka

75

Księgarnia Świat Książki

Poznań

ul. Św. Marcin 24

61-805

Galeria MM

76

Księgarnia Świat Książki

Pruszków

ul. Sienkiewicza 19

05-800

Nowa Stacja Pruszków

77

Księgarnia Świat Książki

Przemyśl

ul. W. Brudzewskiego

37-700

Galeria Sanowa

7


78

Księgarnia Świat Książki

Radom

ul. Bolesława Chrobrego 1

26-609

Galeria Słoneczna

79

Księgarnia Świat Książki

Rumia

ul. Grunwaldzka 108

84-230

CH Port Rumia

80

Księgarnia Świat Książki

Rzeszów

ul. J. Piłsudskiego 44

35-001

Galeria Rzeszów

81

Księgarnia Świat Książki

Rzeszów

ul. Krakowska 20

35-111

CH Nowy Świat

82

Księgarnia Świat Książki

Słupsk

ul. Szczecińska 58

76-200

CH Jantar

83

Księgarnia Świat Książki

Sopot

ul. Kościuszki 14

81-704

Nowe Centrum Sopotu

84

Księgarnia Świat Książki

Sosnowiec

ul. H. Sienkiewicza 2

41-200

CH Plaza

85

Księgarnia Świat Książki

Stalowa Wola

ul. F. Chopina 42

37-450

Galeria Vivo!

86

Księgarnia Świat Książki

Starogard Gdański

ul. Pomorska 7

83-200

Galeria Neptun

87

Księgarnia Świat Książki

Szczecin

ul. Andrzeja Struga 42

70-784

CH Outlet Park

88

Księgarnia Świat Książki

Szczecin

al. Bohaterów Warszawy 42

70-342

CH Szczecin Turzyn

89

Księgarnia Świat Książki

Szczecin

al. Niepodległości 36

70-412

CH Kaskada

90

Księgarnia Świat Książki

Szczecin

al. Wyzwolenia 18-20

70-554

CH Galaxy

91

Księgarnia Świat Książki

Tomaszów Mazowiecki

ul. Warszawska 1

97-200

Galeria Tomaszów

92

Księgarnia Świat Książki

Toruń

ul. Grudziądzka 162

87-100

CH Kometa

93

Księgarnia Świat Książki

Toruń

ul. W. Broniewskiego 90

87-100

CH Toruń Plaza

94

Księgarnia Świat Książki

Tychy

ul. Towarowa 2

43-100

Gemini Park

95

Księgarnia Świat Książki

Wałbrzych

ul. J. Słowackiego 1

58-300

wolnostojąca

96

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Al. Jerozolimskie 148

02-326

CH Atrium Reduta

97

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

al. Solidarności 119/125

00-897

wolnostojąca

98

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Jubilerska 1/3

04-190

CH King Cross Praga

99

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Al. Jerozolimskie 54

00-024

dworzec kolejowy Warszawa Centralna, Hala Główna

8


100

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. K. Szpotańskiego 4

04-760

Galeria Ferio Wawer

101

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Koszykowa 63

01-999

Hala Koszyki

102

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

al. Niepodległości 121/123

02-585

wolnostojąca

103

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Światowida 17

03-144

Galeria Północna

104

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Al. Jerozolimskie/al. Jana Pawła II, lok. 45-49

00-024

105

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Al. Jerozolimskie/al. Jana Pawła II, lok. 3

00-024

106

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Warszawa

ul. Targowa 72

03-734

Galeria Wileńska

107

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Warszawa

ul. Wołoska 12

02-675

Galeria Mokotów

108

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Grochowska 207

04-077

Galeria Rondo Wiatraczna

109

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Plac Konesera 2

03-736

Centrum Praskie Koneser

110

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Głębocka 15

02-326

CH Atrium Targówek

111

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Ostrobramska 75C

04-175

CH Atrium Promenada

112

Księgarnia Świat Książki

Włocławek

ul. J. Kilińskiego 3

87-800

CH Wzorcownia

113

Księgarnia Świat Książki

Wołomin

ul. Geodetów 2

05-200

Galeria Wołomin

114

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

ul. Legnicka 58

50-128

Galeria Magnolia Park

115

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

ul. Bolesława Krzywoustego 126

51-421

CH Korona

116

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

pl. Dominikański 3

50-159

Galeria Dominikańska

117

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

ul. Czekoladowa 7-9

55-040

CH Aleja Bielany

118

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

ul. Francuska 6

55-040

CH Auchan Bielany

119

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

al. Hallera 52

50-984

CH Borek

120

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

pl. Grunwaldzki 22

50-363

Pasaż Grunwaldzki

121

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Wrocław

ul. Sucha 1

50-362

CH Wroclavia

dworzec kolejowy Warszawa Centralna, przejście podziemne dworzec kolejowy Warszawa Centralna, przejście podziemne

9


122

Księgarnia Świat Książki

Zakopane

ul. Krupówki 40

34-500

CH Krupówki

123

Księgarnia Świat Książki

Zamość

ul. Przemysłowa 10

22-400

Galeria Twierdza

124

Księgarnia Świat Książki

Zduńska Wola

ul. Łaska 21

98-220

wolnostojąca

125

Księgarnia Świat Książki

Zielona Góra

ul. Stary Rynek 22/3

65-071

wolnostojąca

Załącznik nr 2 LP

TYTUŁ

AUTOR

EAN

WYDAWNICTWO

1

15 minut do szczęścia

Richard Nicholls

9788380313576

Świat Książki

2

29 sekund

T. M. Logan

9788380741911

Bukowy Las

3

30 sekund Jazzu

Dave Gelly

9788327465542

Olesiejuk

4

30 sekund O modzie

Rebecca Arnold

9788327465535

Olesiejuk

5

30 sekund O mózgu

Anil Seth

9788327465528

Olesiejuk

6

30 sekund O winie

Gerard Basset OBE

9788327465559

Olesiejuk

7

365 dni cudowności

R. J. Palacio

9788381250757

Albatros

8

84 000

Claire North

9788381390088

Świat Książki

9

Agentki. Egzekutorki, uwodzicielki, zdrajczynie

Douglas Boyd

9788311153523

Bellona

10

Amazonka

James Rollins

9788381253550

Albatros

11

Amore znaczy miłość

Franceso Gungui

9788366106130

Akapit Press

12

Astrofizyka dla zabieganych

Neil deGrasse Tyson

9788365743534

Insignis

13

Babciu, opowiedz o sobie

Elma van Vliet

9788380741577

Bukowy Las

14

Bezpieczna przystań

Nicholas Sparks

9788379855520

Albatros

15

Będzie bolało

Adam Kay

9788366071025

Insignis

16

Bramy światłości. Tom 3

Maja Lidia Kossakowska 9788379643837

Fabryka Słów

10


17

Cała prawda o zwierzętach. Zakochane hipopotamy, naćpane leniwce i inne dzikie historie

Lucy Cooke

9788380741560

Bukowy Las

18

Central Park

Guillaume Musso

9788378853848

Albatros

19

Chłopiec z burzy i inne opowiadania (wydanie filmowe)

Colin Thiele

9788381254649

Albatros

20

Chorągiew Michała Archanioła. Cykl Depozytariusz Chorągwi Archanioła

Adam Przechrzta

9788379641536

Fabryka Słów

21

Cicha władza mikrobów

Alanna Collen

9788380742000

Bukowy Las

22

Cudowny chłopak. Dziennik

R. J. Palacio

9788381254199

Albatros

23

Człowiek, który umarł

Antti Tuomainen

9788381254823

Albatros

24

Deutsche nasz. Reportaże berlińskie

Ewa Wanat

9788380316126

Świat Książki

25

Diabelska korona. Cykl Sigma Force

James Rollins

9788381254700

Albatros

26

Dotyk Crossa

Sylvia Day

9788381390125

Świat Książki

27

Drzwi do stylu

Dorota Wróblewska, Agnieszka Janas

9788381391719

Świat Książki

28

Dwunastu. Trylogia Przejście. Tom 2

Justin Cronin

9788381254908

Albatros

29

Dziadku, opowiedz o sobie

Elma van Vliet

9788380741584

Bukowy Las

30

Dziewczyna na klifie

Lucinda Riley

9788381254816

Albatros

31

Ego

Krzysztof Kościelski

9788381392655

Świat Książki

32

Far Cry: Absolution

Urban Waite

9788366071650

Insignis

33

Gawędy o wilkach i innych zwierzętach

Marcin Kostrzyński

9788381390866

Świat Książki

34

Geniusz. Przekręt

Leopoldo Gout

9788381254755

Albatros

35

Grzechy Imperium. Trylogia Bogowie Krwi i Prochu. Tom 1

Brian McClellan

9788379643417

Fabryka Słów

36

Historia sztuki dla dzieci i rodziców. Rozmowy z Kajtkiem

Ewa Jałochowska

9788380742031

Bukowy Las

37

Igrając z ogniem

Tess Gerritsen

9788379857517

Albatros

38

Infekcja

Graham Masterton

9788381253598

Albatros

39

Islandia

Piotr Milewski

9788381390286

Świat Książki

40

Jack Reacher: Adres nieznany

Lee Child

9788381250672

Albatros 11


41

Jack Reacher: Czas przeszły

Lee Child

9788381254670

Albatros

42

Jaksa

Jacek Komuda

9788379643288

Fabryka Słów

43

Jaksa. Bies idzie za mną. Tom 1

Jacek Komuda

9788379643882

Fabryka Słów

44

Jeden dzień w grudniu

Josie Silver

9788380313620

Świat Książki

45

Jeździec Miedziany

Paullina Simons

9788380311381

Świat Książki

46

Kijów 1018

Robert F. Barkowski

9788311156173

Bellona

47

Kirke

Madeline Miller

9788381253048

Albatros

48

Kłamstwa

T.M. Logan

9788380741461

Bukowy Las

49

Kochaj. 50 lekcji jak pokochać siebie, swoje życie i ludzi wokół

Regina Brett

9788365743503

Insignis

50

Kosmiczne zachwyty

Neil deGrasse Tyson

9788366071438

Insignis

51

Krwawa pomarańcza

Harriet Tyce

9788380319813

Świat Książki

52

Książka o mnie

Adam Frost

9788380741737

Bukowy Las

53

Księga czarownic. Trylogia Wszystkich Dusz. Tom 1 (wydanie serialowe)

Deborah Harkness

9788366065314

MAG

54

Labirynt kości. Cykl Sigma Force. Tom 11 James Rollins

9788379857661

Albatros

55

M jak morderca

Przemysław Semczuk

9788381392440

Świat Książki

56

Mamo, opowiedz o sobie

Elma van Vliet

9788380741485

Bukowy Las

57

Mordercza góra. Relacja najtragiczniejszej katastrofy wspinaczkowej na K2

Szerpa Pemba Gyalje, Pat Falvey

9788379438082

Świat Książki

58

Mów własnym głosem

Regina Brett

9788366071346

Insignis

59

Mózg dziecka. Przewodnik dla rodziców

Alvaro Bilbao

9788380741263

Bukowy Las

60

Na skraju załamania

B.A. Paris

9788381251242

Albatros

61

Nie odpuszczaj

Harlan Coben

9788381253895

Albatros

62

Niewyjaśnione okoliczności

Richard Shepherd

9788366071353

Insignis

63

Ogród Letni (edycja limitowana)

Paullina Simons

9788380311374

Świat Książki

64

Ostatnie namaszczenie

Krzysztof Haladyn

9788379643981

Fabryka Słów 12


65

Otto. Cykl Stalowe Szczury. Tom 4

Michał Gołkowski

9788379643929

Fabryka Słów

66

Ósme ciało

Monika Powalisz

9788380316966

Świat Książki

67

Płomień Crossa

Sylvia Day

9788381390132

Świat Książki

68

Płomień i krzyż. Świat Inkwizytorów. Tom 1

Jacek Piekara

9788379640522

Fabryka Słów

69

Płomień i krzyż. Świat Inkwizytorów. Tom 2

Jacek Piekara

9788379643714

Fabryka Słów

70

Płomień i krzyż. Świat Inkwizytorów. Tom 3

Jacek Piekara

9788379643936

Fabryka Słów

71

Po prostu Hawking. Genialne idee w prostych słowach

Rüdiger Vaas

9788311155329

Bellona

72

Początki ludów. Europejczycy czyli Słowianie

Bogusław Dębek

9788311156210

Bellona

73

Podróże po ludzkim ciele

Gavin Francis

9788380741027

Bukowy Las

74

Porozmawiaj ze mną

Kinga Dębska

9788380313637

Świat Książki

75

Pozwól mi wrócić

B.A. Paris

9788381254656

Albatros

76

Prawda o sprawie Harry'ego Queberta (wydanie filmowe)

Joel Dicker

9788381253956

Albatros

77

Przejście (wydanie serialowe)

Justin Cronin

9788381254892

Albatros

78

Przemiany ludzkiego ciała

Gavin Francis

9788380741850

Bukowy Las

79

Rewolucyjny geniusz roślin. Jak i dlaczego rośliny zmienią naszą przyszłość

Stefano Mancuso

9788380741508

Bukowy Las

80

Rozwiń swoją wyobraźnię

Temple Grandin

9788366071476

Insignis

81

Rytmatysta

Brandon Sanderson

9788374808385

MAG

82

Siedem sióstr. Tom 1

Lucinda Riley

9788379859436

Albatros

83

Siedem śmierci Evelyn Hardcastle

Stuart Turton

9788381254748

Albatros

84

Siostra burzy. Cykl Siedem sióstr. Tom 2

Lucinda Riley

9788365781055

Albatros

85

Siostra cienia. Cykl Siedem sióstr. Tom 3 Lucinda Riley

9788381251136

Albatros

86

Siostra Księżyca. Cykl Siedem Sióstr. Tom 5

Lucinda Riley

9788381254717

Albatros

87

Siostra Perły. Cykl Siedem sióstr. Tom 4

Lucinda Riley

9788381253321

Albatros

88

Siódma Plaga. Cykl Sigma Force. Tom 12 James Rollins

9788381251303

Albatros 13


89

Sonia

Magdalena Louis

9788381390101

Świat Książki

90

Stowarzyszenie Miłośników Literatury i Placka z Kartoflanych Obierek

Mary Ann Shaffer, Annie Barrows

9788381391818

Świat Książki

91

Syrena i Pani Hancock

Imogen Hermer Gowar 9788381253123

Albatros

92

Szczury Wrocławia

Robert J. Szmidt

9788366071179

Insignis

93

Szkoła szpiegów

praca zbiorowa

9788366071407

Insignis

94

Ślepnąc od świateł (wydanie serialowe)

Jakub Żulczyk

9788381391733

Świat Książki

95

Świat dzikich zwierząt

Małgorzata Zdziechowska

9788327485540

Olesiejuk

96

Tamtego życia już nie ma

Marta Zdzieborska

9788381392167

Świat Książki

97

Tatiana i Aleksander

Paullina Simons

9788380311350

Świat Książki

98

Tato, opowiedz o sobie

Elma van Vliet

9788380741492

Bukowy Las

99

Tezeida. Opowieść mitologiczna

Stanisaw Stabryła

9788380318731

Świat Książki

100 Tiger Woods

Jeff Benedict, Armen Keteyian

9788380741751

Bukowy Las

101 W głębi lasu

Harlan Coben

9788379855995

Albatros

102 W imię dziecka (wydanie filmowe)

Ian McEwan

9788381254687

Albatros

103 Wdowinek

Anna Fryczkowska

9788381390521

Świat Książki

104 Widać było tylko szczęście

Grégoire Delacourt

9788364488061

Drzewo Babel

105 Władca ciemności

Donato Carrisi

9788381254663

Albatros

106 World of Warcraft: Przez mroczny portal

Christie Golden, Aaron Rosenberg

9788366071629

Insignis

107 Wspólnik

John Grisham

9788381254786

Albatros

108 Wyznanie Crossa

Sylvia Day

9788381390149

Świat Książki

109 Za zamkniętymi drzwiami

B.A. Paris

9788379859382

Albatros

110 Zabójca z sąsiedztwa

Alex Marwood

9788379857692

Albatros

111 Zakochany przez przypadek

Yoav Blum

9788381253079

Albatros

14

Profile for swiatksiazki.pl

Księgarnie Świat Książki Regulamin Akcji: -50% na wybraną ofertę  

Luty 2019

Księgarnie Świat Książki Regulamin Akcji: -50% na wybraną ofertę  

Luty 2019