Page 1

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Wybrane nowości wydawnicze – styczeń – druga książka -50%”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna „Wybrane nowości wydawnicze – styczeń – druga książka -50%” (zwana dalej „Promocją”).

2. Organizatorem Promocji jest firma Dressler Dublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91, zarejestrowana pod numerem KRS 0000688140 w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-249-85-68, reprezentowana przez Jacka Jarosława Olesiejuka – Prezesa Zarządu (zwanym dalej „Organizatorem”).

3. Promocja rozpoczyna się 15.01.2020 i trwa do 11.02.2020 lub do wyczerpania zapasów.

4. Promocja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy zakupów dokonanych w wybranych księgarniach sieci Księgarnie Świat Książki (wykaz księgarń załącznik nr 1), zwanych dalej „Księgarniami”.

5. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Klientem”) może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do

czynności

prawnych

oraz

dokonująca

zakupów

w

Księgarniach,

o

których

mowa

w pkt. 4 Postanowień ogólnych Regulaminu.

ZASADY PROMOCJI

1. W okresie Promocji Klient, który zakupi w jednej z Księgarni wybrany tytuł objęty Promocją (pełna lista tytułów objętych Promocją (załącznik nr 2) otrzyma 50% rabatu na drugi tytuł objęty promocją. Rabat zostanie naliczony dla tańszego tytułu od jego regularnej ceny sprzedaży. 1


2. Rabat procentowy przysługuje Klientowi wyłącznie na wybrane tytuły objęte promocją i oznaczone naklejką „druga książka -50%”. Promocja w poszczególnych Księgarniach różni się liczbą dostępnych egzemplarzy. O liczbie dostępnych egzemplarzy w danej Księgarni decyduje Organizator.

3. Promocji w ramach niniejszego Regulaminu nie można łączyć z innymi akcjami i promocjami rabatowymi, ani Kartą Stałego Klienta i kodami rabatowymi.

4. Klient ma prawo do zwrotu książek zakupionych w ramach niniejszej Promocji w terminie 14 dni od daty zakupu. W przypadku, gdy Klient zwraca droższą z zakupionych książek w Promocji, zobowiązany jest do zwrócenia obydwu książek. W przypadku, gdy Klient chciałby zwrócić tańszą z zakupionych książek w Promocji, nie musi zwracać droższej książki.

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać w Księgarniach lub przesyłać na adres: Dressler Dublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki z dopiskiem „Wybrane nowości wydawnicze – styczeń – druga książka -50%”.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez Organizatora.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ich otrzymania. Do rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Odpowiedź Organizatora na reklamację Klient otrzyma na podany przez Klienta adres e-mail lub w formie listu zwykłego wysłanego na adres wskazany przez Klienta. 2


DANE OSOBOWE

1. Jeżeli w wyniku akcji promocyjnej spółka klient przekaże swoje dane osobowe będą one wtenczas gromadzone są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. Na podstawie tych przepisów administratorem tych danych będzie firma Dressler Dublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91, zarejestrowana pod numerem KRS 0000688140 w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-249-8568. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszym dziale.

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym będzie można się skontaktować w sprawach ochrony przekazanych danych osobowych pod e-mailem ochronadanych@dressler.com.pl lub pod numerem telefonu 511 950 289, lub też pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Jako administrator danych spółka będzie przetwarzać w tej sytuacji dane wyłącznie w celach związanych z realizacją akcji promocyjnej pt. „Wybrane nowości wydawnicze – styczeń – druga książka -50%” a także ew. realizacji reklamacji z tą promocją związanych. Dane będą również przetwarzane w celach analitycznych [lepszego doboru usług ich kształtowania do potrzeb ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); a także w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

będącego

realizacją

prawnie

uzasadnionego

w

tym

interesu

(podstawa

z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu badania satysfakcji klientów będącego również realizacją prawnie uzasadnionego interesu, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. 3


Dane klienta osobowe wynikające z reklamacji będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową nas łączącą czyli przez 7 lat od końca roku, w którym zrealizowano umowę sprzedaży, w tym 6 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

5. Dane klienta osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi (np. firmom kurierskim). Do danych klientów mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Klientowi: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Promocji jest dostępny na http://www.swiatksiazki.pl/ksiegarnie/nasze-ksiegarnie oraz u sprzedawcy kasjera w Księgarniach. 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 Nazwa Księgarni

Miasto

Ulica

Kod pocztowy

Typ lokalizacji

1

Księgarnia Świat Książki

Bełchatów

pl. Narutowicza 20/5

97-400

wolnostojąca

2

Księgarnia Świat Książki

Bełchatów

ul. Kolejowa 6

97-401

Galeria Olimpia

4


3

Księgarnia Świat Książki

Białystok

ul. Rynek Kościuszki 32

15-426

wolnostojąca

4

Księgarnia Świat Książki

Białystok

ul. Jurowiecka 1

15-101

Galeria Jurowiecka

5

Księgarnia Świat Książki

Bielsko-Biała

ul. Leszczyńska 20

43-300

CH Gemini Park

6

Księgarnia Świat Książki

Bielsko-Biała

ul. Sarni Stok 2

43-300

CH Sarni Stok

7

Księgarnia Świat Książki

Bolesławiec

ul. Asnyka 1

59-700

Galeria Bolesławiec City Center

8

Księgarnia Świat Książki

Bydgoszcz

ul. Kruszwicka 1

85-213

CH Rondo

9

Księgarnia Świat Książki

Bydgoszcz

ul. Wojska Polskiego 1

85-171

CH Zielone Arkady

10

Księgarnia Świat Książki

Bydgoszcz

ul. Zygmunta Augusta 5-7

85-082

dworzec kolejowy Bydgoszcz Główna

11

Księgarnia Świat Książki

Bydgoszcz

ul. Fordońska 141

85-739

Galeria Pomorska

12

Księgarnia Świat Książki Księgarnia Świat Książki (KIDS, CAFE)

Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 39/47

85-097

CH Focus Mall

Bytom

pl. T. Kościuszki 1

41-902

CH Agora Bytom

14

Księgarnia Świat Książki

Chojnice

ul. Rynek 9

89-600

wolnostojąca

15

Księgarnia Świat Książki

Chorzów

ul. Parkowa 20

41-500

CH AKS

16

Księgarnia Świat Książki (CAFE)

Częstochowa

al. Wojska Polskiego 208

42-202

Galeria Jurajska

17

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Częstochowa

al. Wojska Polskiego 207

42-201

Galeria Jurajska

18

Księgarnia Świat Książki

Dębica

ul. Rzeszowska 114

39-200

Galeria Raj

19

Księgarnia Świat Książki

Elbląg

ul. płk. Stanisława Dąbka 152

82-300

Galeria Ogrody

20

Księgarnia Świat książki

Gdańsk

al. Grunwaldzka 141

80-264

Gdańsk

21

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

ul. Spacerowa 48

80-299

CH Osowa

22

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

ul. Szczęśliwa 3

80-176

CH Auchan

23

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

ul. J. Kilińskiego 4

80-452

Galeria Metropolia

24

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

ul. Obrońców Wybrzeża 1

80-398

Galeria Przymorze

25

Księgarnia Świat Książki

Gdańsk

Targ Sienny 7

80-806

CH Forum Gdańsk

26

Księgarnia Świat Książki

Gliwice

ul. Zwycięstwa 16, lok. 1

44-100

wolnostojąca

27

Księgarnia Świat Książki

Gliwice

al. J. Nowaka-Jeziorańskiego 1

44-100

PH Arena

28

Księgarnia Świat Książki

Gniezno

ul. Pałucka 2

62-210

Galeria Gniezno

29

Księgarnia Świat Książki

Gorzów Wielkopolski

ul. Przemysłowa 2

66-400

CH Nova Park

30

Księgarnia Świat Książki

Gorzów Wielkopolski

al. Konstytucji 3 Maja 102

66-400

Galeria Askana

31

Księgarnia Świat Książki

Grudziądz

ul. Chełmińska 4

86-300

CH Alfa

32

Księgarnia Świat Książki

Inowrocław

al. Wojska Polskiego 16

88-100

Galeria Solna

33

Księgarnia Świat Książki

Janki

ul. Mszczonowska 3

05-090

CH Janki

34

Księgarnia Świat Książki

Jaworzno

ul. Grunwaldzka 59

43-600

Galeria Galena

35

Księgarnia Świat Książki

Jelenia Góra

ul. Podwale 25

85-082

Galeria Nowy Rynek

36

Księgarnia Świat Książki

Kalisz

ul. Górnośląska 82

62-801

Galeria Amber

37

Księgarnia Świat Książki

Kalisz

ul. Poznańska 121-131

62-800

Galeria Kalisz

38

Księgarnia Świat Książki

Katowice

ul. Gen. K. Pułaskiego 60

40-289

CH 3 Stawy

39

Księgarnia Świat Książki

Katowice

ul. 3 Maja 30

40-097

Galeria Katowicka

40

Księgarnia Świat Książki

Katowice

pl. Marii i Lecha Kaczyńskich 1

40-096

Dworzec Główny

41

Księgarnia Świat Książki

Katowice

ul. 3 Maja 22

40-096

wolnostojąca

42

Księgarnia Świat Książki

Katowice

ul. Kościuszki 229

40-040

Galeria Libero

43

Księgarnia Świat Książki

Kielce

ul. Warszawska 26

25-312

Galeria Korona Kielce

44

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Kielce

ul. Świętokrzyska 20

25-406

Galeria Echo

45

Księgarnia Świat Książki

Kołobrzeg

ul. Giełdowa 8

78-100

wolnostojąca

46

Księgarnia Świat Książki

Konin

ul. I. J. Paderewskiego 8

62-510

Galeria nad Jeziorem

13

5


47

Księgarnia Świat Książki

Koszalin

ul. J. Paderewskiego 1

75-736

CH Atrium

48

Księgarnia Świat Książki

Kraków

ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 37

31-876

CH Krokus

49

Księgarnia Świat Książki

Kraków

ul. M. Medweckiego 2

31-870

CH Czyżyny

50

Księgarnia Świat Książki

Kraków

ul. Pawia 5

31-154

Galeria Krakowska

51

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Kraków

al. gen. T. Bora-Komorowskiego 41

31-476

CH Serenada

52

Księgarnia Świat Książki

Kraków

ul. Pawia 5

31-154

Galeria Krakowska

53

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Krosno

ul. Bieszczadzka 29

38-400

Galeria Vivo!

54

Księgarnia Świat Książki

Legnica

ul. Najświętszej Marii Panny 5

59-220

wolnostojąca

55

Księgarnia Świat Książki

Lublin

al. Spółdzielczości Pracy 88

20-147

CH Skende Shopping

56

Księgarnia Świat Książki

Lublin

ul. Staszica 2

20-081

wolnostojąca

57

Księgarnia Świat Książki

Lublin

al. Witosa 32

20-315

CH Atrium Felicity

58

Księgarnia Świat Książki

Lublin

ul. Lipowa 13

20-020

Lublin Plaza

59

Księgarnia Świat Książki

Łódź

ul. Zielona 4

90-414

wolnostojąca

60

Księgarnia Świat Książki

Łódź

al. Politechniki 1

93-590

CH Sukcesja

61

Księgarnia Świat Książki

Łódź

al. J. Piłsudskiego 94

92-202

CH Tulipan

62

Księgarnia Świat Książki

Łódź

ul. Pabianicka 245

93-457

CH Port Łódź

63

Księgarnia Świat Książki

Łódź

al. J. Piłsudskiego 15/23

90-307

Galeria Łódzka

64

Księgarnia Świat książki

Łódź

ul. Karskiego 5

91-071

CH Manufaktura

65

Księgarnia Świat Książki

Mielec

ul. Powstańców Warszawy 4

39-300

Galeria Navigator

66

Księgarnia Świat Książki

ul. Biernackiego 2

39-300

Galeria Aura

67

Księgarnia Świat Książki

ul. Rynek 9

89-100

wolnostojąca

68

Księgarnia Świat Książki

Mielec Nakło nad Notecią Olsztyn

ul. Tuwima 26

11-041

Galeria Warmińska

69

Księgarnia Świat Książki

Opole

pl. M. Kopernika 16

45-040

CH Solaris

70

Księgarnia Świat Książki

Opole

ul. Wrocławska 152/154

45-837

CH Karolinka

71

Księgarnia Świat Książki

Opole

ul. Krakowska 43

45-018

wolnostojąca

72

Księgarnia Świat Książki

Ostrów Wielkopolski

ul. Kaliska 120

63-400

Galeria Ostrovia

73

Księgarnia Świat Książki

Piaseczno / Stara Iwiczna

ul. Nowa 4a

05-500

CH N-Park

74

Księgarnia Świat Książki

Piła

ul. 14 Lutego 26

64-920

Galeria Vivo!

75

Księgarnia Świat Książki

Płock

ul. Wyszogrodzka 144

09-410

Galeria Wisła

76

Księgarnia Świat Książki

Polkowice

ul. Moniuszki 1A/1

59-100

wolnostojąca

77

Księgarnia Świat Książki

Poznań

ul. S. Matyi 2

61-586

CH Avenida Poznań

78

Księgarnia Świat Książki

Poznań

ul. Pleszewska 1

61-136

Posnania

79

Księgarnia Świat Książki

Poznań

Al. Solidarności 47

61-696

Galeria Pestka

80

Ksiegarnia Świat Książki

Poznań

Ul. Bukowska 156

60-198

CH King Cross Marcelin

81

Księgarnia Świat Książki

Poznań

ul. Św. Marcin 24

61-805

Galeria MM

82

Księgarnia Świat Książki

Pruszków

ul. Sienkiewicza 19

05-800

Nowa Stacja Pruszków

83

Księgarnia Świat Książki

Przemyśl

ul. W. Brudzewskiego

37-700

Galeria Sanowa

84

Księgarnia Świat Książki

Radom

ul. Bolesława Chrobrego 1

26-609

Galeria Słoneczna

85

Księgarnia Świat Książki

Rumia

ul. Grunwaldzka 108

84-230

CH Port Rumia

86

Księgarnia Świat Książki

Rzeszów

ul. J. Piłsudskiego 44

35-001

Galeria Rzeszów

87

Księgarnia Świat Książki

Rzeszów

ul. Krakowska 20

35-111

CH Nowy Świat

88

Księgarnia Świat Książki

Słupsk

ul. Szczecińska 58

76-200

CH Jantar

89

Księgarnia Świat Książki

Sopot

ul. Kościuszki 14

81-704

Nowe Centrum Sopotu

90

Księgarnia Świat Książki

Sosnowiec

ul. H. Sienkiewicza 2

41-200

CH Plaza

91

Księgarnia Świat Książki

Stalowa Wola

ul. F. Chopina 42

37-450

Galeria Vivo!

6


92

Księgarnia Świat Książki

93

Księgarnia Świat Książki

Starogard Gdański Szczecin

94

Księgarnia Świat Książki

95

ul. Pomorska 7

83-200

Galeria Neptun

ul. Andrzeja Struga 42

70-784

CH Outlet Park

Szczecin

al. Bohaterów Warszawy 42

70-342

CH Szczecin Turzyn

Księgarnia Świat Książki

Szczecin

al. Niepodległości 36

70-412

CH Kaskada

96

Księgarnia Świat Książki

al. Wyzwolenia 18-20

70-554

CH Galaxy

97

Księgarnia Świat Książki

ul. Warszawska 1

97-200

Galeria Tomaszów

98

Księgarnia Świat Książki

Szczecin Tomaszów Mazowiecki Toruń

ul. Grudziądzka 162

87-100

CH Kometa

99

Księgarnia Świat Książki

Toruń

ul. W. Broniewskiego 90

87-100

CH Toruń Plaza

100

Księgarnia Świat Książki

Tychy

ul. Towarowa 2

43-100

Gemini Park

101

Księgarnia Świat Książki

Wałbrzych

ul. J. Słowackiego 1

58-300

wolnostojąca

102

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Al. Jerozolimskie 148

02-326

CH Atrium Reduta

103

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Jubilerska 1/3

04-190

CH King Cross Praga

104

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Al. Jerozolimskie 54

00-024

dworzec kolejowy Warszawa Centralna, Hala Główna

105

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. K. Szpotańskiego 4

04-760

Galeria Ferio Wawer

106

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Koszykowa 63

01-999

Hala Koszyki

107

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

al. Niepodległości 121/123

02-585

wolnostojąca

108

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Światowida 17

03-144

Galeria Północna

109

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Al. Jerozolimskie/al. Jana Pawła II, lok. 45-49

00-024

dworzec kolejowy Warszawa Centralna, przejście podziemne

110

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Al. Jerozolimskie/al. Jana Pawła II, lok. 3

00-024

dworzec kolejowy Warszawa Centralna, przejście podziemne

Warszawa

ul. Targowa 72

03-734

Galeria Wileńska

Warszawa

ul. Wołoska 12

02-675

Galeria Mokotów

111 112

Księgarnia Świat Książki (KIDS) Księgarnia Świat Książki (KIDS)

113

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Grochowska 207

04-077

Galeria Rondo Wiatraczna

114

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

Plac Konesera 2

03-736

Centrum Praskie Koneser

115

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Głębocka 15

02-326

CH Atrium Targówek

116

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Ostrobramska 75c

04-175

CH Atrium Promenada

117

Księgarnia Świat Książki

Warszawa

ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15

01-943

CH Młociny

118

Księgarnia Świat Książki

Włocławek

ul. J. Kilińskiego 3

87-800

CH Wzorcownia

119

Księgarnia Świat Książki

Wołomin

ul. Geodetów 2

05-200

Galeria Wołomin

120

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

ul. Legnicka 58

50-128

Galeria Magnolia Park

121

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

ul. Bolesława Krzywoustego 126

51-421

CH Korona

122

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

pl. Dominikański 3

50-159

Galeria Dominikańska

123

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

ul. Czekoladowa 7-9

55-040

CH Aleja Bielany

124

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

ul. Francuska 6

55-040

CH Auchan Bielany

125

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

ul. Świeradowska 51/57

50-559

Ferio Gaj

126

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

al. Hallera 52

50-984

CH Borek

127

Księgarnia Świat Książki

Wrocław

pl. Grunwaldzki 22

50-363

Pasaż Grunwaldzki

128

Księgarnia Świat Książki (KIDS)

Wrocław

ul. Sucha 1

50-362

CH Wroclavia

129

Księgarnia Świat Książki

Zabrze

Pl. Teatralny 12

41-800

CH Platan

130

Księgarnia Świat Książki

Zakopane

ul. Krupówki 40

34-500

CH Krupówki

131

Księgarnia Świat Książki

Zamość

ul. Przemysłowa 10

22-400

Galeria Twierdza

132

Księgarnia Świat Książki

Zduńska Wola

ul. Łaska 21

98-220

wolnostojąca

133

Księgarnia Świat Książki

Zielona Góra

ul. Stary Rynek 22/3

65-071

wolnostojąca

7


Załącznik nr 2 lp

ean

tytuł

autor

wydawca

1

9788381258586 Anioł stróź

Nicholas Sparks

Albatros

2

9788381255950 Antyrak. Nowy styl życia

David Servan-Schreiber

Albatros

3

9788381258609 Białe kości

Graham Masterton

Albatros

4

9788381258562 Chłopiec z latawcem

Khaled Hosseini

Albatros

5

9788381257787 Chłopiec, kret, lis i koń

Charlie Mackesy

Albatros

6

9788378853596 Czerwone światło hańby

Graham Masterton

Albatros

7

9788379859368 Już mnie nie oszukasz

Harlan Coben

Albatros

8

9788381258593 Kilka sekund od śmierci

Harlan Coben

Albatros

9

9788381250511 Kilka sekund od śmierci

Harlan Coben

Albatros

10

9788381251129 Martwi za zycia

Graham Masterton

Albatros

11

9788381256834 Na gorącym uczynku

Harlan Coben

Albatros

Najlepsze amerykańskie opowiadania kryminalne Harlan Coben pod red. Harlana Cobena

Albatros

12

9788379855087

13

9788381257121 Nie mów nikomu

Harlan Coben

Albatros

14

9788381253895 Nie odpuszczaj

Harlan Coben

Albatros

15

9788381253901 Nie odpuszczaj

Harlan Coben

Albatros

16

9788381256827 Niewinny

Harlan Coben

Albatros

17

9788381255936 Nieznajomy

Harlan Coben

Albatros

18

9788381257923 Nieznajomy (wydanie filmowe)

Harlan Coben

Albatros

19

9788381258258 O krok za daleko

Harlan Coben

Albatros

20

9788381258265 O krok za daleko

Harlan Coben

Albatros

21

9788381250771 Odnalezieni

Harlan Coben

Albatros

22

9788381257800 Oficer i szpieg

Robert Harris

Albatros

23

9788379858484 Pogrzebani

Graham Masterton

Albatros

24

9788381256179 Pokój motyli

Lucinda Riley

Albatros

25

9788365781703 Schronienie

Harlan Coben

Albatros

26

9788381258302 Siła perswazji

Lee Child

Albatros

27

9788379858903 Siostry krwi

Graham Masterton

Albatros

28

9788381258616 Sześć lat później

Harlan Coben

Albatros

29

9788381258289 Świst umarłych

Graham Masterton

Albatros

30

9788381253093 Tańczące martwe dziewczynki

Graham Masterton

Albatros

31

9788381258623 Tęsknię za tobą

Harlan Coben

Albatros

32

9788381258296 Totalna Magia

Alice Hoffman

Albatros

33

9788381256841 Tylko jedno spojrzenie

Harlan Coben

Albatros

34

9788381258555 Tysiąc wspaniałych słońc

Khaled Hosseini

Albatros

35

9788379858590 Upadłe anioły

Graham Masterton

Albatros

36

9788379858293 Uznani za zmarłych

Graham Masterton

Albatros

37

9788381251105 W domu

Harlan Coben

Albatros

38

9788381251112 W domu

Harlan Coben

Albatros

39

9788381251990 W domu

Harlan Coben

Albatros

40

9788381253857 Wszyscy mamy tajemnice

Harlan Coben

Albatros

41

9788381258579 Wybór

Nicholas Sparks

Albatros

42

9788381257343 Zasady magii

Alice Hoffman

Albatros

43

9788311157521 Brytyjska monarchia od kuchni

Adrian Tinniswood

Bellona

8


44

9788311158115

Ćpuny wojny. Tego nie zobaczysz w relacjach z frontu

Anna Wojtacha

Bellona

45

9788311155411 Historia kolorów Tajemniczy świat barw

EVANS GAVIN

Bellona

46

9788311158351 Kobiety wojowniczki

Iwona Kienzler

Bellona

47

9788311157637 Polki Władczynie Europy

Iwona Kienzler

Bellona

48

9788311155343 Polki, które rządziły Kremlem

Violetta Wiernicka

Bellona

49

9788311158054 Robale rządzą światem

David MacNeal

Bellona

50

9788311153080 Romanse na szczytach władzy

Iwona Kienzler

Bellona

51

9788311158139 Sprawa Dreyfusa

Michał Horoszewicz

Bellona

52

9788311157927 Tajemnica z Auschwitz

Nina Majewska-Brown

Bellona

53

9788380742352 Iluzja. Cykl Cienie przeszłości. Tom 2

Mieczysław Gorzka

Bukowy Las

54

9788380742277 Martwy sad. Cykl Cienie przeszłości. Tom 1

Mieczysław Gorzka

Bukowy Las

55

9788380742505 Szukając Alaski (wydanie serialowe)

John Green

Bukowy Las

9788380741201 W śnieżną noc. Okł. Filmowa

John Green;Lauren Myracle;Maureen Johnson

Bukowy Las

57

9788380742574 Wszystkie jasne miejsca (wydanie filmowe)

Jennifer Niven

Bukowy Las

58

9788381176477 365 dni

Blanka Lipińska

Edipresse

59

9788381179140 Ten dzień

Blanka Lipińska

Edipresse

60

9788375749298 2586 kroków

Andrzej Pilipiuk

Fabryka Słów

61

9788379645244 Bakly 2. W objęciach śmierci

Miroslav Zamboch

Fabryka Słów

62

9788379644070 Bakly. Cykl Szukając śmierci. Tom 1

Miroslav Zamboch

Fabryka Słów

63

9788375747621 Czerwona gorączka

PILIPIUK ANDRZEJ

Fabryka Słów

64

9788379641963 Operacja dzień wskrzeszenia

PILIPIUK ANDRZEJ

Fabryka Słów

65

9788379645237 Przyjaciel człowieka

Andrzej Pilipiuk

Fabryka Słów

66

9788379642458 Wilcze leże

PILIPIUK ANDRZEJ

Fabryka Słów

67

9788379644001 Zły las

PILIPIUK ANDRZEJ

Fabryka Słów

9788362903566 Sex&Cook. Miłość od kuchni

Michał Toczyłowski; Robert Kowalczyk

Filo

69

9788366360181 Wege

Jamie Oliver

Insignis Media

70

9788366360471 Astrofizyka dla młodych zabieganych

Neil deGrasse Tyson

Insignis Media

71

9788365743534 Astrofizyka dla zabieganych

Neil deGrasse Tyson

Insignis Media

72

9788366360464 Kosmiczne rozterki

Neil deGrasse Tyson

Insignis Media

73

9788366071438 Kosmiczne zachwyty

Neil deGrasse Tyson

Insignis Media

74

9788366360600 Pamięc nieulotna oprawa

Edward Snowden

Insignis Media

75

Świat według Clarksona. Jeśli móglbym 9788366360495 dokończyć...

Jeremy Clarkson

Insignis Media

76

9788366360280 Świąteczny dyżur

Adam Kay

Insignis Media

77

Bursztynowa luneta. Cykl Mroczne materie. Tom 9788366409361 3

Philip Pullman

Mag

78

9788366409415 Catwoman

Sarah J. Maas

Mag

79

9788366409057 Delikatny nóż. Cykl Mroczne materie. Tom 2

Philip Pullman

Mag

80

9788366409408 Wonder Woman

Leigh Bardugo

Mag

81

Zorza Polarna. Cykl Mroczne materie. Tom 1 9788366409378 (wydanie serialowe)

Philip Pullman

Mag

82

9788380317499 Czarne Słońce

Jakub Żulczyk

Świat Książki

83

9788381393683 CZAROWNICA ZE WZGÓRZA ŚK BR

HALLS STACEY

Świat Książki

84

9788381392686 Gdzie śpiewają raki

Delia Owens

Świat Książki

85

9788381390057 Irlandczyk

Charles Brandt

Świat Książki

86

9788381395106 Jeździec Miedziany (edycja limitowana)

Paullina Simons

Świat Książki

9788381390965 Kobiecy raj. Saga Pokolenia końca świata. Tom 3

Katarzyna Błeszyńska

Świat Książki

56

68

87

9


88

9788381393072 Królestwo nędzników

Paullina Simons

Świat Książki

89

9788381392556 Kuszenie Gracie

Santa Montefiore

Świat Książki

90

9788381392204 Maryla z Zielonego Wzgórza

Sarah McCoy

Świat Książki

91

Mężczyzna idealny. Saga Pokolenia końca świata. 9788381390972 Katarzyna Błeszyńska Tom 2

Świat Książki

92

9788381394161 Nocna droga

Kristin Hannah

Świat Książki

93

9788381395113 Ogród letni (edycja limitowana)

Paullina Simons

Świat Książki

94

9788381395472 Roman by Polański

Roman Polański

Świat Książki

95

9788381394932 Sekret Elizy. Auschwitz. Płatna miłość

Dominik W. Rettinger

Świat Książki

96

9788380313712 Słowik

Kristin Hannah

Świat Książki

97

9788380317413 Słowik

Kristin Hannah

Świat Książki

98

9788311143302 Słowik

Kristin Hannah

Świat Książki

99

9788380316911 Słowik

Kristin Hannah

Świat Książki

100

9788381392501 Srebrna droga

Stina Jackson

Świat Książki

101

9788381395120 Tatiana i Aleksander (edycja limitowana)

Paullina Simons

Świat Książki

102

9788381395083 Ucieczka z Auschwitz

Andriej Pogożew

Świat Książki

103

9788381392259 Umysł zabójcy

Mike Omer

Świat Książki

104

9788381393409 W łóżku z twoim mężem

Nika Nabokova

Świat Książki

105

9788380319189 Wielka samotność

Kristin Hannah

Świat Książki

106

9788381390958 Wielka samotność

Kristin Hannah

Świat Książki

107

9788381392570 Więzi krwi

Michel Bussi

Świat Książki

108

9788381393584 Zimowa Jutrzenka

Adrianna Trzepiota

Świat Książki

109

Życie szczęśliwe. Saga Pokolenia końca świata. 9788380318694 Tom 1

Katarzyna Błeszyńska

Świat Książki

110

9788327489548 100 państw 5000 pomysłów

Dr Gareth Moore

Wydawnictwo Olesiejuk

111

9788327485557 365 dni z życia dzikich zwierząt

Małgorzata Zdziechowska

Wydawnictwo Olesiejuk

112

9788327492715 A kuku maluszku Już czas na sen

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

113

9788327492739 A kuku maluszku Kochana rodzina

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

114

9788327492753 A kuku maluszku Magiczne słowa

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

115

9788327492722 A kuku maluszku Oczy nosek paluszki

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

116

9788327492746 a kuku maluszku Twoi nowi przyjaciele

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

117

9788327489777 A kuku muu

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

118

9788327489975 A kuku stuk

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

119

9788327489968 A kuku uhu

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

120

9788327490216 A kuku zoo

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

121

9788327489463 Explorer Academy Księga szyfrów

122

9788327479891 Explorer Academy Tajemnica mgławicy tom 1

Trudi Trueit

Wydawnictwo Olesiejuk

123

9788327486981 Explorer Academy Sokole pióro tom 2

Trudi Trueit

Wydawnictwo Olesiejuk

124

9788327490575 Explorer Academy Podwójna helisa tom 3

Trudi Trueit

Wydawnictwo Olesiejuk

125

9788327464101 Gin Historia, anegdoty, trendy oraz koktajle

Trudi Trueit

Wydawnictwo Olesiejuk

9788327486141 Historia nauki i techniki

Giorgio Bergamino, Gianni Palitta

Wydawnictwo Olesiejuk

9788327490582 Historyjki Beatrix Potter

Beatrix Potter

Wydawnictwo Olesiejuk

9788327491411 Hotel dla owadów

Petra Bartikova, Helena Harastova, Marketa Novakova

Wydawnictwo Olesiejuk

9788327487889 Jakie mam futerko

Małgorzata Zdziechowska

Wydawnictwo Olesiejuk

9788327464118 Koktajle winne Nowe drinki Inspiracje i klasyki

Davide Manzoni

Wydawnictwo Olesiejuk

9788327491534 Kolory Książeczka + puzzle

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

126 127

Wydawnictwo Olesiejuk

128 129 130 131

10


132

9788327490308

Król Lew Przyjaciele na zawsze Książeczka dźwiękowa

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

133

9788327491527 Kształty Książeczka + puzzle

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

134

9788327491503 Liczby Książeczka + puzzle

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

135

9788327487872 Mama i ja

Małgorzata Zdziechowska

Wydawnictwo Olesiejuk

136

National geographic kids Mój pierwszy atlas 9788327483256 świata

Martha B. Sharma

Wydawnictwo Olesiejuk

137

9788327483263 National geographic studennt world atlas

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

138

9788327483225 National geographic studennt world atlas

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

139

9788327491886 Pojazdy Gry i zabawy

Alain Gree

Wydawnictwo Olesiejuk

140

9788327490568 Pory roku i pogoda Książka z okienkami

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

141

9788327491510 Przeciwieństwa Książeczka + puzzle

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

9788327489555 Przewodnik po ziołach leczniczych

Rebecca L. Johnson, Steven Foster, Tieraona Low Dog, David Kiefer

Wydawnictwo Olesiejuk

143

9788327490513 Rozkładany układ słoneczny

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

144

9788327487933 Siostry

Raina Telgemeier

Wydawnictwo Olesiejuk

9788377086254 Srebrna ksiega koktajli

Carla Bardi, Lorenzo Bigongiaro

Wydawnictwo Olesiejuk

146

9788327487902 Świat dziekich kotów

Małgorzata Zdziechowska

Wydawnictwo Olesiejuk

147

9788327485540 Świat dzikich zwierząt

Małgorzata Zdziechowska

Wydawnictwo Olesiejuk

148

9788327490353 Toy story 4 Popatrz i znajdź

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

149

9788327487926 Uśmiech

Raina Telgemeier

Wydawnictwo Olesiejuk

150

9788327491862 Zwierzeta Gry i zabawy

Alain Gree

Wydawnictwo Olesiejuk

151

9788327428271 Zwierzeta Ilustrowany przewodnik

praca zbiorowa

Wydawnictwo Olesiejuk

142

145

11

Profile for swiatksiazki.pl

Księgarnie Świat Książki Regulamin Akcji: -50% na wybraną ofertę 1/2020  

Księgarnie Świat Książki Regulamin Akcji: -50% na wybraną ofertę 1/2020