Page 1

Up to

Low Income? Enjoy More - Pay Less! Incwm Isel? Mwynhewch Fwy - Talwch Lai!

60% D

iscount Conditions apply

Hyd at

6n r0ha% tach

y

amodau’n berthnasol


ARE YOU ELIGIBLE FOR A PASSPORT TO LEISURE? If you are a City and County of Swansea resident, then why not see if you are eligible for a Passport to Leisure? Follow this simple checklist and see if you can start making savings today! If you answer YES to any one of these questions then you can apply for a PTL. ■ Do you receive Housing Benefit? ■ Do you receive Council Tax Benefit? ■ Do you receive Income Support? ■ Do you receive Income Based Job Seekers Allowance? ■ Do you receive Income Based Employment Support Allowance (ESA)? ■ Do you receive Guaranteed Pension Credit? ■ Do you receive Working Tax Credit and have a current NHS tax credit exemption card/certificate? ■ Do you receive Child Tax Credit and have a current NHS tax credit exemption card/certificate? ■ Are you in receipt of a HC2 certificate under the NHS Low Income Scheme?

■ Are you a partner of someone claiming one of the above benefits, living at the same address and included in their benefit claim? ■ Are you under 17 years old and have a parent/guardian who is in receipt of one of the benefits above? ■ Are you aged between 17-19, in full time education (nonadvanced), or enrolled on an approved training scheme and included (named) in your parent/guardians benefit claim?

■ Are you a young adult (under 20) in full time education or enrolled on an approved training course and being supported by Social Services?

If you are a Foster Parent or an Asylum Seeker, you may also be eligible. Please contact the PTL office on 01792 635473 for further details.


YDYCH CHI’N GYMWYS AR GYFER PASBORT I HAMDDEN? Os ydych yn breswylydd yn Ninas a Sir Abertawe, mynnwch weld a ydych yn gymwys ar gyfer Pasbort i Hamdden? Dilynwch y rhestr wirio syml hon i weld a allwch ddechrau arbed arian heddiw! Os ydych chi’n ateb YDW i unrhyw un o’r cwestiynau hyn gallwch gyflwyno cais am PTL. ■ Ydych chi’n derbyn Budd-dal Tai? ■ Ydych chi’n derbyn Budd-dal Treth y Cyngor? ■ Ydych chi’n derbyn Cymhorthdal Incwm? ■ Ydych chi’n derbyn Lwfans Chwilio am Waith sy’n Seiliedig ar Incwm? ■ Ydych chi’n derbyn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (LCC) sy’n Seiliedig ar Incwm? ■ Ydych chi’n derbyn Credyd Pensiwn Gwarantedig? ■ Ydych chi’n derbyn Credyd Treth Gwaith ac yn meddu ar gerdyn/tystysgrif eithrio credyd treth GIG cyfredol? ■ Ydych chi’n derbyn Credyd Treth Plant ac yn meddu ar gerdyn/tystysgrif eithrio credyd treth neu GIG cyfredol? ■ Ydych chi’n aelod o gynllun incwm isel y GIG ac yn meddu ar Dystysgrif HC2 gyfredol?

■ Ydych chi’n bartner i rywun sy’n hawlio un o’r budd-daliadau uchod ac yn byw yn yr un cyfeiriad ac wedi’ch cynnwys yn eu hawliad am fudd-dal? ■ Ydych chi o dan 17 oed ac yn ddibynnydd rhiant/gwarchodwr sy’n derbyn un o’r budd-daliadau uchod? ■ Ydych chi 17-19 oed ac mewn addysg amser llawn (statws nid uwch) neu wedi cofrestru ar gwrs hyfforddi ac wedi’ch cynnwys ar gais budd-dal eich rhieni/gwarcheidwad? ■ Ydych chi’n oedolyn ifanc (o dan 20 oed) sydd mewn addysg amser llawn neu wedi’ch cofrestru ar gwrs hyfforddi ac yn cael cymorth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol

Os ydych yn Rhiant Maeth neu’n Geisiwr Lloches, gallech hefyd fod yn gymwys. Ffoniwch y swyddfa PTL ar 01792 635473 i drafod ymhellach.


WHAT DO I NEED TO APPLY? ■ Your completed application form (included in this brochure) ■ 1 recent passport-size photograph per applicant (or selected leisure centres offer on site photos for £2 per person as indicated by☼). ■ £2 application fee per applicant – your PTL card will be valid for 1 year from date of issue. A PTL can be renewed up to 14 days before the expiry date as shown on the current card. ■ Proof of address for all applicants e.g. recent utility bill, bank statement for adults, for children the child benefit award letter can be used. ■ Separate proof of eligibility for the benefit you are claiming: Housing Benefit Recent Letter confirming receipt of benefit Council Tax Benefit Recent letter confirming receipt of benefit Income Support The award letter or a recent letter confirming receipt of benefit Job Seekers Allowance (Income Based) The award letter or a recent letter confirming receipt of benefit Employment and Support Allowance (Income Based) The award letter or a recent letter confirming receipt of benefit NHS low income scheme The HC2 Certificate

Guaranteed Pension Credit The award letter or a recent letter confirming receipt of benefit Working Tax Credit The award letter and the NHS Tax Credit Exemption Card/Certificate Child Tax Credit The award letter and the NHS Tax Credit Exemption Card/Certificate Partner of someone on benefit Proof that you are included in the benefit claim Child of someone on benefit Proof that you are included in the benefit claim 17-19 Year Olds in FTE/Training Course Proof of non advanced student status/enrolment on approved training scheme and proof of inclusion on parents/guardian benefit claim Supported Young Adults Social Services to contact PTL office to arrange Foster Parents to contact the PTL office directly on 635473 to arrange Asylum Seekers to contact the PTL office directly on 635473 to arrange Please note: the Passport to Leisure Office may check with the relevant agency for eligibility of a claim before issuing a card. Your PTL card(s) will be issued within 10 working days.


BETH BYDD EI ANGEN ARNAF I WNEUD CAIS? ■ Eich ffurflen gais wedi’i chwblhau (wedi ei chynnwys yn y llyfryn hwn). ■ 1 ffotograff maint pasbort diweddar ar gyfer pob ymgeisydd (neu mae rhai canolfannau hamdden yn cynnig ffotograffau am £2 y person – wedi’u nodi gyda☼). ■ Ffi ymgeisio o £2 ar gyfer pob ymgeisydd – bydd eich cerdyn PTL yn ddilys am flwyddyn o’r dyddiad rhoi. Gallwch adnewyddu PTL hyd at 14 diwrnod cyn y dyddiad terfyn fel a ddangosir ar y cerdyn cyfredol. ■ Prawf cyfeiriad, ar gyfer pob ymgeisydd e.e. bil cyfleustodau diweddar, cyfriflen banc ar gyfer oedolion, i blant – gellir defnyddio’r llythyr dyfarnu budd-dal plant. ■ Prawf cymhwyster ar wahân ar gyfer y budd-dal rydych yn ei hawlio: Budd-dal Tai Llythyr diweddar sy’n cadarnhau eich bod yn derbyn y budd-dal hwnnw Budd-dal Treth y Cyngor Llythyr diweddar yn cadarnhau eich bod yn ei dderbyn Cymhorthdal Incwm Y llythyr dyfarnu, neu lythyr diweddar sy’n cadarnhau eich bod yn ei dderbyn Lwfans Ceisio Gwaith (Seiliedig ar Incwm) Y llythyr dyfarnu neu lythyr diweddar sy’n cadarnhau eich bod yn derbyn y budd-dal Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (Seiliedig ar Incwm). Y llythyr dyfarnu neu lythyr diweddar yn cadarnhau derbyn budd-dal

Cynllun incwm isel y GIG gyda thystysgrif HC2 Credyd Pensiwn Gwarantedig Y llythyr dyfarnu neu lythyr diweddar sy’n cadarnhau eich bod yn derbyn y budd-dal Credyd Treth Gwaith Y llythyr dyfarnu a Thystysgrif/Cerdyn Eithrio Credyd Treth y GIG Credyd Treth Plant Y llythyr dyfarnu a Thystysgrif/Cerdyn Eithrio Credyd Treth y GIG Partner rhywun sy’n derbyn budd-dal Prawf eich bod wedi’ch cynnwys yn yr hawl am fudd-dal Plentyn rhywun sy’n derbyn budd-dal Prawf eich bod wedi’ch cynnwys yn yr hawl am fudd-dal 17-19 oed ac mewn addysg amser llawn/cwrs hyfforddi Prawf statws myfyriwr nad yw'n addysg uwch /cofrestru ar gwrs hyfforddi gyda phrawf o fod ar gais budd-dal rhieni/gwarcheidwad Oedolion Ifanc a Gefnogir Gwasanaethau Cymdeithasol i gysylltu â swyddfa PTL i drefnu Rhieni Maeth i ffonio swyddfa PTL yn uniongyrchol ar 635473 i drefnu Ceiswyr Lloches i ffonio swyddfa PTL yn uniongyrchol ar 635473 i drefnu Sylwer: y bydd y Swyddfa Pasbort i Hamdden yn gwirio cymhwyster hawliad gyda’r asiantaeth berthnasol cyn rhoi cerdyn. Bydd eich PTL yn cael ei roi o fewn 10 niwrnod gwaith.


PARTICIPATING FACILITIES CYFLEUSTERAU SY’N RHAN O’R CYNLLUN You can enrol and use Passport to Leisure at the following places: Gallwch gyflwyno cais am Basbort i Hamdden yn unrhyw un o’r lleoliadau canlynol: Bishopston Sports Centre☼ Canolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt☼ 01792 235040 Cefn Hengoed Leisure Centre☼ Canolfan Hamdden Cefn Hengoed☼ 01792 798484 Civic Centre Canolfan Ddinesig

01792 636000

Gorseinon Library Llyfrgell Gorseinon

01792 516780

Grand Theatre Theatr y Grand

01792 475715

Morriston Leisure Centre☼ Canolfan Hamdden Treforys☼

01792 797082

Morriston Library Llyfrgell Treforys

01792 516770

Oystermouth Library Llyfrgell Ystumllwynarth

01792 368380

Penlan Leisure Centre☼ Canolfan Hamdden Penlan☼

01792 588079

Penyrheol Leisure Centre☼ Canolfan Hamdden Penyrheol☼

01792 897039

Swansea Central Library Llyfrgell Ganolog Abertawe

01792 636464

Townhill Library Llyfrgell Townhill

01792 512370

PTL discounts are valid at the following venues (check website for updates www.ptlswansea.com): Mae disgowntiau PTL yn ddilys yn y lleoliadau hyn (gweler ddiweddariadau ar y wefan www.ptlabertawe.com): All City & County of Swansea Libraries Pob llyfrgell yn Ninas a Sir Abertawe

01792 636464

Bowling Greens Lawntiau Bowlio

01792 635411

Brangwyn Hall Neuadd Brangwyn

01792 635432

Clyne Farm Centre Canolfan Fferm Clun

01792 403333

Elba Sports Complex Cyfadeilad Chwaraeon Elba

01792 874424

Friends of the Botanics (Garden Shop) Cyfeillion y Gerddi Botaneg (Siop y Gerddi)

01792 874803

Glynn Vivian Art Gallery (Courses and Workshops) Oriel Gelf Glynn Vivian (Cyrsiau a Gweithdai)

01792 655006

Grand Theatre (incl Dance School) Theatr y Grand (gan gynnwys yr Ysgol Ddawns)

01792 516900


H Sports Chwaraeon ‘H’

01792 455015

Ken Bu Kan Martial Arts and Health Club Clwb lechyd a Chrefft Ymladd Ken Bu Kan

01792 645940

Langland Tennis Courts Cyrtiau Tenis Langland

01792 363105

LC

01792 466500

Olchfa Swimming Pool Pwll Nofio Cymunedol Olchfa

01792 534300

Parks Lettings Hurio Parciau (Angling permits & bowls Trwydddedau pysgota â gwialen a bowls)

01792 635411

Pentrehafod Swimming Pool & Sports Hall Pwll Nofio a Neuadd Chwaraeon Cymunedol Pentrehafod

01792 641935

Penyrheol Theatre Theatr Penyrheol

01792 897039

Pitch ‘n’ Putt at Ashleigh Road Pitsio a Phytio Heol Ashleigh

01792 207544

Plantasia

01792 474555

Pontardulais Leisure Centre Canolfan Hamdden Pontarddulais

01792 885560

Progress Surf Academy

0870 7772489

Singleton Boating Lake Llyn Cychod Singleton

01792 296603

Surf GSD

01792 360370

Swansea Museum Amgueddfa Abertawe

01792 653763

Swansea Rugby Football Club Clwb Rygbi a Phêl-droed Abertawe

01792 424242

Taliesin Arts Centre Canolfan Celfyddydau Taliesin

01792 602060

Wales National Pool Swansea Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe

01792 513513

☼ ☼

indicates those sites which offer the on-site photos for PTL applications yn nodi’r canolfannau lle gellir tynnu lluniau ar gyfer ffurflen gais Pasbort i Hamdden

For further information, call the PTL hotline on  01792 635473 or e-mail  ptl@swansea.gov.uk Am fwy o wybodaeth, ffoniwch linell gymorth PTL ar  01792 635473 neu ebost  ptl@swansea.gov.uk All details correct at time of going to print Yr holl fanylion yn gywir wrth fynd i’r wasg


THE PTL PROMISE

ADDEWID Y PTL

■ Where PTL discounts are offered, card holders will be entitled to up to 60% off the adult price at City & County of Swansea Leisure venues at any time during normal opening hours.

■ Lle y cynigir gostyngiadau PTL, bydd gan ddeiliaid cerdyn hawl i hyd at 60% oddi ar brisiau oedolion yn lleoliadau hamdden Dinas a Sir Abertawe unrhyw bryd yn ystod oriau agor arferol.

■ You may use you PTL as a booking card at the City & County of Swansea leisure venues – ask at individual venues for details.

■ Gallwch ddefnyddio eich PTL fel cerdyn neilltuo lle yn lleoliadau hamdden Dinas a Sir Abertawe – gofynnwch am fanylion yn y lleoliadau unigol.

■ With your PTL, you may also hire equipment free of charge – just leave your card at reception as a deposit (normal conditions, with respect to abuse or misuse of equipment will apply).

■ Gallwch logi offer am ddim gyda’ch PTL hefyd – gadewch eich cerdyn yn y dderbynfa i sicrhau’ch lle (bydd amodau arferol o ran cam-drin neu gamddefnyddio offer yn berthnasol).

If you have any further questions on the PTL scheme then telephone 01792 635473 or visit www.ptlswansea.com

Os oes gennych fwy o gwestiynau am y cynllun PTL, ffoniwch 01792 635473 neu ewch i www.ptlabertawe.com

Swansea Passport to Leisure  
Swansea Passport to Leisure  

Swansea Passport to Leisure, discounts throughout Swansea venues