Page 1


Winter Events November 2012 – January 2013 Digwyddiadau’r Gaeaf Tachwedd 2012 – Ionawr 2013

A Swansea Christmas

Y Nadolig yn Abertawe

Welcome to Winter Events in Swansea!

Croeso i Ddigwyddiadau’r Gaeaf yn Abertawe!

The festive season launches with a fantastic weekend of entertainment across the city between 16 – 18 November. The fun begins with Waterfront Winterland, opening on 16 November; there is a Christmas Cracker of a day in the city centre on 17 November, then the 18 November heralds the official start to the festivities with the Christmas Parade and Lights Switch On starring Santa himself!

Caiff tymor y Nadolig ei lansio gyda phenwythnos gwych o adloniant ar draws y ddinas rhwng 16 a 18 Tachwedd. Bydd yn dechrau gyda Gwledd y Gaeaf ar y Glannau sy’n agor ar 16 Tachwedd. Ceir diwrnod Nadoligaidd gwych yng nghanol y ddinas ar 17 Tachwedd, ac yna ar 18 Tachwedd, ceir Gorymdaith y Nadolig a Siôn Corn yn Cynnau Goleuadau’r Nadolig yn dechrau’r digwyddiadau yn swyddogol!

From late night shopping to ice skating by the sea, be part of Christmas in Swansea!

O siopa gyda’r hwyr i sglefrio iâ ger y môr, byddwch yn rhan o’r Nadolig yn Abertawe!

Sign up for information

Cofrestrwch am wybodaeth

Register for free email alerts and receive information about forthcoming activities in Swansea straight to your inbox. Register now at: www.myswansea.info

Gallwch gofrestru am e-byst am ddim i gael gwybodaeth am weithgareddau yn Abertawe yn syth i’ch mewnflwch. Cofrestrwch nawr yn: www.fyabertawe.info

Follow us on: swanseabayfestival

Dilynwch ni ar:

@swanseafestival

swanseabayfestival

Swansea Bay Festival

@swanseafestival Swansea Bay Festival

Designed & Printed by DesignPrint

Tel: 01792 586555

Ref. 30791-12

www.swanseabayfestival.co.uk

www.gwylbaeabertawe.co.uk

3


Winter Events November 2012 – January 2013

Waterfront Winterland Swansea’s biggest Christmas attraction makes a welcome return to Museum Park from 16 November – 6 January. With two ice rinks, Santa’s Grotto, a festive funfair, stalls, hot food and the Chiquito Giant Wheel, it’s a fantastic start to the festive season.

Opening Times Monday to Friday (up to 20 December) Monday to Friday (from 21 December – 4 January)

10am – 10pm

Saturday and Sundays

10am – 10pm

Christmas Eve

10am – 7pm

Christmas Day

CLOSED

Boxing Day

4

12 noon – 10pm

12 noon – 7pm

New Years Eve

10am – 10pm

New Years Day

12 noon – 7pm

www.swanseachristmas.com


Digwyddiadau’r Gaeaf Tachwedd 2012 – Ionawr 2013

Gwledd y Gaeaf ar y Glannau Mae atyniad mwyaf Abertawe yn dychwelyd i Lawnt yr Amgueddfa rhwng 16 Tachwedd a 6 Ionawr. Gyda dau lyn sglefrio, Groto Siôn Corn, ffair Nadoligaidd, stondinau bwyd twym ac Olwyn Fawr Chiquito, mae’n ddechrau gwych i dymor y Nadolig.

Oriau agor Dydd Llun i ddydd Gwener (hyd at 20 Rhagfyr)

12 ganol dydd – 10pm

Dydd Llun i ddydd Gwener (o 21 Rhagfyr – 4 Ionawr)

10am – 10pm

Dydd Sadwrn a dydd Sul

10am – 10pm

Noswyl Nadolig Dydd Nadolig Gwˆ yl San Steffan Nos Galan Dydd Calan

10am – 7pm AR GAU 12 ganol dydd – 7pm 10am – 10pm 12 ganol dydd – 7pm www.nadoligabertawe.com

5


Winter Events November 2012 – January 2013

Ice Skating If you’re a beginner or a bit of skater, practice your moves on the Admiral rink. Plus the kids can go at their own pace on their very own NovICE rink (sponsored by Gower College) – the only children’s rink in Wales! Get a FREE

Skate bookings Prices start from £5.50 per session ( 01792 637300 www.swanseachristmas.com

voucher with e very skate purchased! V isit th website for mo e re details.

Alternatively, tickets can be bought in person at the Tourist Information Centre on Plymouth Street, Swansea or at the Admiral Rink from 16 November. Early booking is recommended for both ice rinks to avoid disappointment. Last skate on both ice rinks is one hour before closing.

Gift Vouchers A Waterfront Winterland ice skating voucher will make the perfect present for loved ones. Available now from the Tourist Information Centre or call 01792 637300. 6

www.swanseachristmas.com


Digwyddiadau’r Gaeaf Tachwedd 2012 – Ionawr 2013

Sglefrio Iâ Os ydych yn ddechreuwr neu’n dipyn o sglefriwr, dewch i ymarfer ar lyn sglefrio Admiral. Gall y plant hefyd ymarfer ar y llyn sglefrio i ddechreuwyr a noddir gan Goleg Gwˆ yr – dyma’r unig lyn sglefrio i blant yng Nghymru! Taleb

Tocynnau sglefrio Mae prisiau’n dechrau o £5.50 y ( 01792 637300 www.nadoligabertawe.com

am ddim gyda tocyn sglefrio phob a bry Gweler y wefa nir! n am fanylion. sesiwn

Neu gallwch brynu tocynnau’n bersonol yn y Ganolfan Croeso yn Stryd Plymouth, Abertawe neu wrth lyn sglefrio Admiral o 16 Tachwedd. Argymhellir cadw lle’n gynnar ar gyfer y ddau lyn iâ i osgoi cael eich siomi. Y sesiwn sglefrio olaf ar y ddau lyn iâ yw un awr cyn cau.

Talebau Anrheg Bydd taleb sglefrio iâ Gwledd y Gaeaf ar y Glannau yn anrheg berffaith i’ch teulu a’ch ffrindiau. Ar gael nawr o Ganolfan Croeso Abertawe neu ffoniwch 01792 637300. www.nadoligabertawe.com

7


Winter Events November 2012 – January 2013

Santa’s grotto

Food and drink

Santa will be working hard in his Grotto from 18 November – 23 December.

Warm up during your visit to Waterfront Winterland with a festive treat.

Make your child’s visit to Waterfront Winterland magical with a trip to see him and his trusty elves. Housed in a welcoming wooden chalet, children will be greeted by Santa Claus’ elves before meeting Santa himself and receive a Christmas present.

With an undercover seating area to enjoy your food and drink, and a brand new café, kick back, relax and enjoy a warming cup of your favourite drink.

Prices • £4.00 (PTL £3.50) per child to see Santa. • £5.00 (PTL £4.50) per child to see Santa with a photograph.

Opening Times Monday – Friday 3.30pm – 7.00pm Saturday and Sunday 11.00am – 7.00pm (Except Sunday 18 November) 11.00am – 5.00pm

8

www.swanseachristmas.com

School trips and group visits We have special packages for school trips and group visits including birthday parties. School and group booking forms are available to download from the website now or phone ( 01792 635428 during office hours.


Digwyddiadau’r Gaeaf Tachwedd 2012 – Ionawr 2013

Groto Siôn Corn Bydd Siôn Corn yn gweithio’n galed yn ei groto o 18 Tachwedd tan 23 Rhagfyr. Sicrhewch fod ymweliad eich plentyn â Gwledd y Gaeaf ar y Glannau’n un hudolus gyda thaith i weld Siôn Corn a’i goblynnod. Byddwch yn cwrdd â Siôn Corn mewn caban pren. Bydd coblynnod Siôn Corn yn eich croesawu cyn mynd i weld Siôn Corn ei hun a chael anrheg Nadolig.

Pris • £4.00 (PTL £3.50) y plentyn i weld Siôn Corn gyda llun. • £5.00 (PTL £4.50) y plentyn i weld Sion Corn gyda llun.

Oriau Agor Dydd Llun i ddydd Gwener 3.30pm – 7.00pm Dydd Sadwrn a dydd Sul 11.00am – 7.00pm (Ac eithrio dydd Sul 18 Tachwedd) 11.00am – 5.00pm

Bwyd a diod Cynheswch yn ystod eich ymweliad â Gwledd y Gaeaf ar y Glannau gyda danteithion y Nadolig. Gydag ardal eistedd dan do i fwynhau eich bwyd a’ch diod a chaffi newydd sbon, eisteddwch yn ôl ac ymlaciwch gan fwynhau eich hoff ddiod boeth.

Teithiau ysgol ac ymweliadau grwˆp Rydym yn cynnig pecynnau arbennig ar gyfer teithiau ysgol ac ymweliadau grwˆp gan gynnwys partïon pen-blwydd. Gallwch lawrlwytho ffurflenni cadw lle i ysgolion a grwpiau o’r wefan nawr neu ffoniwch ( 01792 635428 yn ystod oriau swyddfa.

www.nadoligabertawe.com

9


Winter Events November 2012 – January 2013 Digwyddiadau’r Gaeaf Tachwedd 2012 – Ionawr 2013

A Christmas Cracker

Cystadleuaeth

of a competition

y Nadolig

We are offering a lucky family a Christmas cracker of a prize courtesy of A Swansea Christmas!

THE PRIZE: t Family ice skating ticke d. at Waterfront Winterlan Family meal at Chiquito in Swansea.

Family ticket to Cinderella at the Grand Theatre. Festive hamper delivered to your door courtesy of Swansea Market.

Rydym yn cynnig gwobr wych i un teulu lwcus diolch i’r Nadolig yn Abertawe!

Y WOBR: Tocyn sglefrio iâ i deulu yng Ngwledd y Gaeaf ar y Glannau. Pryd i’r teulu yn Chiquito yn Abertawe.

Tocyn teulu i weld Cinderella yn Theatr y Grand. Hamper y Nadolig yn cael ei ddosbarthu i’ch drws gan Farchnad Abertawe.

Atebwch y cwestiwn canlynol: Simply answer the following question:

Ar ba ddyddiad y mae Dydd Nadolig?

What date is Christmas Day? Visit www.swanseachristmas.com to enter. Closing date is Monday 3 December 2012. Terms and conditions are on the website.

Ewch i www.nadoligabertawe.com i wneud cais. Y dyddiad cau yw dydd Llun 3 Rhagfyr 2012. Mae’r amodau a’r telerau ar y wefan.

Pob lwc!

Good luck! 10

www.swanseachristmas.com

www.nadoligabertawe.com


Park and Ride to Swansea City Centre for only £2.50 ALL DAY Late Night Shopping in the City Centre Park For £1 after 5pm every Thursday at either St. David’s or Quadrant Multi Story car parks. www.swanseachristmas.com

Parcio a Theithio i Ganol y Ddinas £2.50 yn unig DRWY’R DYDD Siopa gyda’r hwyr yng nghanol y ddinas Parcio am £1 yn unig ar ôl 5pm ym meysydd parcio aml-lawr Dewi Sant neu’r Cwadrant. www.nadoligabertawe.com


Winter Events November 2012 – January 2013

Swansea’s got it all wrapped up this Christmas… visit the city centre for a cracker of shopping and festive fun! Christmas Shopping With a choice of over 240 stores, shopping doesn’t get much better than this! Swansea will delight Christmas shoppers with the range of quality high street brands, unique independent boutiques, specialist shops and traditional arcades the city has to offer. What’s more, you can shop til you drop during late night opening hours every Thursday. Park after 5pm for just £1 in St David’s and Quadrant Centre car parks (Thursdays only). You’ll find a great choice of shops open, taking the stress out of shopping and turning it into a great evening out for all the family. 12

www.swanseachristmas.com


Digwyddiadau’r Gaeaf Tachwedd 2012 – Ionawr 2013

Abertawe yw’r lle i fod y Nadolig hwn... dewch i ymweld â chanol y ddinas am siopa gwych a hwyl yr wˆyl! Siopa Nadolig Gyda dewis o dros 240 o siopau, ni chewch brofiad siopa sy’n well na hyn! Bydd siopwyr yn cael amser gwych yn Abertawe dros y Nadolig gydag amrywiaeth o frandiau’r stryd fawr, bwtigau annibynnol unigryw, siopau arbenigol ac arcedau traddodiadol yn y ddinas. Gallwch hefyd siopa’n ddi-baid yn ystod yr oriau siopa gyda’r hwyr bob nos Iau. Gallwch barcio am £1 yn unig ar ôl 5pm ym meysydd parcio Dewi Sant a Chanolfan y Cwadrant (dydd Iau yn unig). Bydd dewis gwych o siopau ar agor, a fydd yn lleddfu’r straen siopa ac yn ei droi’n noson wych i’r teulu cyfan. www.nadoligabertawe.com

13


Winter Events November 2012 – January 2013

Festive Christmas Market 23 November – 16 December A visit to Swansea’s Christmas street market is sure not to be your last, with a combination of family fun, entertainment, spectacular lights, great shopping and plenty of festive cheer. It’s hard not to get that warm Christmas feeling when you stroll through the streets lined with traditional wooden cabins and a speciality German food quarter. With at least 39 chalets offering you the best choice of arts, crafts, handmade goods, fine foods, and speciality products, you can be sure you won’t go away empty handed! 14

www.swanseachristmas.com


Digwyddiadau’r Gaeaf Tachwedd 2012 – Ionawr 2013

Marchnad Nadoligaidd 23 Tachwedd – 16 Rhagfyr Bydd ymweld â marchnad stryd Nadolig Abertawe yn eich denu’n ôl dro ar ôl tro, gyda chyfuniad o hwyl, adloniant, goleuadau gwych, siopa da a llawer o hwyl yr wˆyl. Byddwch yn teimlo’n Nadoligaidd iawn wrth gerdded drwy’r strydoedd llawn cabanau pren traddodiadol ac ardal bwyd Almaenaidd arbenigol. Gyda thros 39 o gabanau’n cynnig y dewis gorau o gelf, crefftau, nwyddau cartref, bwydydd gwych a nwyddau arbenigol, ni fyddwch yn gadael heb brynu rhywbeth!

www.nadoligabertawe.com

15


Winter Events November 2012 – January 2013 Digwyddiadau’r Gaeaf Tachwedd 2012 – Ionawr 2013

All the ingredients for

Popeth y mae ei

your perfect Christmas

angen arnoch am

At Swansea Market, you’ll find everything you need to make your Christmas special – all under one roof!

Nadolig perffaith

With an unrivalled choice of over 100 stalls, there are great gifts for all the family – from the latest technology to hand made jewellery, clothing, leather goods and much more. Get it all wrapped up for Christmas with quirky decorations and the finest range of quality meats, fish, cheeses, traditional baked goods and fresh local produce. So whether it’s Christmas lunch for the family or entertaining friends, you’re sure to impress. Swansea Market is open 7 days a week from Monday 12 November to Monday 24 December.

16

www.swanseachristmas.com

Ym Marchnad Abertawe, byddwch yn dod o hyd i bopeth ar gyfer Nadolig arbennig o dan yr unto! Gyda dewis dihafal o dros 100 o stondinau, ceir anrhegion gwych i’r teulu cyfan - o’r dechnoleg ddiweddaraf i emwaith, dillad, nwyddau lledr a llawer mwy. Paratowch ar gyfer y Nadolig gydag addurniadau diddorol a’r dewis gorau o gig, pysgod, caws, bwydydd pob traddodiadol a chynnyrch ffres a lleol. Felly os ydych yn coginio cinio Nadolig i’r teulu neu’n diddanu eich ffrindiau, byddwch yn sicr o wneud argraff. Mae Marchnad Abertawe ar agor 7 niwrnod yr wythnos o ddydd Llun 12 Tachwedd tan ddydd Llun 24 Rhagfyr.

www.nadoligabertawe.com


Winter Events November 2012 – January 2013

Places to go You’ll be spoilt for choice this Christmas with over 100 places to eat and drink in Swansea city centre. There’s a fantastic array of restaurants, bars, bistros and pubs for every taste. So whether you’re looking for a traditional meal or something more exotic, make sure you indulge yourself this Christmas at one of our many eateries. Discover all the attractions the city centre has to offer this Christmas starting with our very own Grand Theatre – with 48 performances of the Christmas pantomime so you won’t miss out. Take a step back in history and enjoy wonderful cultural venues with Swansea Museum and the National Waterfront Museum hosting events and activities throughout the festive season.

20

www.swanseachristmas.com


Digwyddiadau’r Gaeaf Tachwedd 2012 – Ionawr 2013

Lleoedd i fynd Bydd mwy na digon o leoedd i chi fynd iddynt dros y Nadolig gyda thros 100 o leoedd i fwyta ac yfed ynddynt yng nghanol dinas Abertawe. Ceir dewis gwych o fwytai, bariau, bistros a thafarnau i ddenu pawb. Felly, os ydych yn chwilio am bryd traddodiadol neu rywbeth mwy egsotig, sicrhewch eich bod yn mwynhau dros y Nadolig yn un o’n bwytai. Dewch i ddarganfod holl atyniadau canol y ddinas dros y Nadolig, gan ddechrau gyda 48 o berfformiadau pantomeim y Nadolig yn Theatr y Grand er mwyn sicrhau nad ydych yn colli cyfle. Camwch yn ôl i’r gorffennol a mwynhewch leoliadau diwylliannol hyfryd gydag Amgueddfa Abertawe ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gerllaw yn cynnal digwyddiadau a gweithgareddau drwy gydol tymor y Nadolig.

www.nadoligabertawe.com

21


Winter Events November 2012 – January 2013

How to get here Public transport Waterfront Winterland is a 5 minute walk from the City Centre with excellent transport links. For bus information, visit ww.swanseacitycentre.com/busstation and for all travel information visit www.traveline-cymru.org.uk

Park & ride Take the hassle out of Christmas shopping with Swansea’s award winning Park & Ride Service at Landore, Fforestfach and Fabian Way. It costs just £2.50 for all day parking and bus travel for up to 4 people and facilities will be open seven days a week from 18 November – 24 December. For full timetable information and other details visit www.swansea.gov.uk/parkandride This site is accessible for disabled visitors. Please visit the Swansea Christmas website for more details.

22

www.swanseachristmas.com


Digwyddiadau’r Gaeaf Tachwedd 2012 – Ionawr 2013

Sut i gyrraedd yma Cludiant cyhoeddus Taith gerdded 5 munud o ganol y ddinas yw Gwledd y Gaeaf ar y Glannau a cheir cysylltiadau cludiant rhagorol. Am wybodaeth am fysus, ewch i www.canolyddinasabertawe.com/busstation ac am wybodaeth am deithio, ewch i www.traveline-cymru.org.uk

Parcio a Theithio Gallwch osgoi ffwdan siopa Nadolig drwy ddefnyddio Gwasanaeth Parcio a Theithio arobryn Abertawe yng Nglandwˆr, Fforestfach a Ffordd Fabian. £2.50 yn unig ydyw i barcio drwy’r dydd a thaith fws i hyd at 4 o bobl. Bydd y cyfleuster ar agor saith niwrnod yr wythnos o 18 Tachwedd tan 24 Rhagfyr. Am amserlen lawn a manylion eraill, ewch i www.abertawe.gov.uk/parkandride Mae’r safle hwn yn addas i ymwelwyr anabl. Ewch i wefan Nadolig Abertawe i gael mwy o wybodaeth.

www.nadoligabertawe.com

23


Winter Events November 2012 – January 2013

Winter Events November – January

17 November My Bad Conversation (Glynn Vivian Offsite) Mission Gallery

17 November Theatre-In-Focus: Neil Simon’s the Man on the Floor 16 – 18 November Swansea Launches Christmas 16 November – 6 January Waterfront Winterland

Dylan Thomas Centre

21 November 55+ Workshops: With artist Tom Goddard

Museum Park

YMCA

17 November Christmas Party

23 November – 16 December Swansea Christmas Market

City Centre

Oxford Street

18 November Swansea Christmas Parade and Lights Switch On

24 November Autumn Rugby Internationals: Wales V New Zealand

City Centre

Swansea Big Screen, Castle Square

16 November – 27 January Swans 100: One hundred years of supporting Swansea City/Town

24 November – 4 January Pan Wales Sport Exhibition

Swansea Museum

Taliesin Arts Centre

26

www.swanseabayfestival.co.uk

Swansea Museum

9 November The Half


Digwyddiadau’r Gaeaf Tachwedd 2012 – Ionawr 2013

Digwyddiadau’r gaeaf Tachwedd – Ionawr 16 – 18 Tachwedd Mae dathliadau’r Nadolig yn dechrau yn Abertawe

17 Tachwedd Theatre-In-Focus: The Man on the Floor gan Neil Simon Canolfan Dylan Thomas

16 Tachwedd – 6 Ionawr Gwledd y Gaeaf ar y Glannau

21 Tachwedd Gweithdai 55+: Gyda’r artist Tom Goddard

Lawnt yr Amgueddfa

YMCA

17 Tachwedd ˆ yl Parti Hwyl yr W

23 Tachwedd – 16 Rhagfyr Marchnad Nadolig Abertawe

Canol y Ddinas

18 Tachwedd Gorymdaith a chynnau goleuadau Nadolig Abertawe Canol y Ddinas

16 Tachwedd – 27 Ionawr Elyrch 100: Can mlynedd o gefnogi Abertwae Dinas/Tref Abertawe Amgueddfa Abertawe

17 Tachwedd My Bad Conversation (Glynn Vivian Oddi ar y safle) Oriel Mission

Stryd Oxford

24 Tachwedd Rygbi Rhyngwladol yr Hydref: Cymru v Seland Newydd Sgrîn Fawr Abertawe, Swgâr Y Castell

24 Tachwedd – 4 Ionawr Arddangosfa Chwaraeon Cymru Gyfan Amgueddfa Abertawe

29 Tachwedd The Half Canolfan Celfyddydau Taliesin

www.gwylbaeabertawe.co.uk

27


Winter Events November 2012 – January 2013

1 – 2 December Christmas Craft Fair

10 December Christmas Toddler Party

Swansea Museum

National Waterfront Museum

7 December Poetry Reading: With Carol Ann Duffy and Gillian Clarke

13 December Museum Christmas Quiz Night

Dylan Thomas Centre

13 December Christmas In Wales

8 December Festive Fun Day National Waterfront Museum

8 December Christmas Craft Workshops Swansea Museum

8 December Street Science: Festive Fun National Waterfront Museum

8/9 December Christmas Event Oystermouth Castle

9 December Hand Bell Carols National Waterfront Museum

National Waterfront Museum

Dylan Thomas Centre

14 December – 13 January Pantomime: Cinderella Grand Theatre

15 December The Messiah Brangwyn Hall

16 December Christmas in Plantasia Plantasia

22 December Christmas Candlelight Concert Brangwyn Hall

1 January BBC National Orchestra of Wales Brangwyn Hall

28

www.swanseabayfestival.co.uk


Digwyddiadau’r Gaeaf Tachwedd 2012 – Ionawr 2013

1 – 2 Rhagfyr Ffair Grefftau’r Nadolig

10 Rhagfyr Parti Nadolig i Blant Bach

Amgueddfa Abertawe

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

7 Rhagfyr Darllen Barddoniaeth: Carol Ann Duffy a Gillian Clarke Canolfan Dylan Thomas

8 Rhagfyr ˆ yl Diwrnod Hwyl yr W Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

8 Rhagfyr Gweithdai Crefftau’r Nadolig Amgueddfa Abertawe

8 Rhagfyr Gwyddoniaeth y Stryd: ˆ yl Hwyl yr W Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

8/9 Rhagfyr Digwyddiad Nadolig Castell Ystumllwynarth

9 Rhagfyr Carolau Clychau Llaw Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

13 Rhagfyr Noson Cwis Nadolig yr Amgueddfa Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

13 Rhagfyr Christmas In Wales Canolfan Dylan Thomas

14 Rhagfyr – 13 Ionawr Pantomeim: Cinderella Theatr y Grand

15 Rhagfyr Y Meseia Neuadd Brangwyn

16 Rhagfyr Y Nadolig yn Plantasia Plantasia

22 Rhagfyr Cyngerdd Nadolig yng Ngolau Cannwyll Neuadd Brangwyn

1 Ionawr Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC Neuadd Brangwyn www.gwylbaeabertawe.co.uk

29


Winter Events November 2012 – January 2013 Digwyddiadau’r Gaeaf Tachwedd 2012 – Ionawr 2013

Visit Swansea Bay Looking for somewhere to stay or ideas on where to go? Pay a visit to our friendly tourist information centres or visit the Festival website for lots of advice and tips on how you can enjoy your visit. Swansea Tourist Information Centre ( 01792 468321 Mumbles Tourist Information Centre ( 01792 361302

How to get here For detailed information on how to find us visit the Festival website. Rest assured we are a city that is easily reached by road, rail and sea.

Ymweld â Bae Abertawe Chwilio am rywle i aros neu syniadau am ble i fynd? Ewch i’n canolfannau croeso cyfeillgar neu ewch i wefan yr wˆ yl am gyngor ac awgrymiadau am sut gallwch fwynhau eich ymweliad. Canolfan Croeso Abertawe ( 01792 468321 Canolfan Croeso’r Mwmbwls ( 01792 361302

Sut i gyrraedd yma Am wybodaeth fanwl am sut i’n cyrraedd, ewch i wefan yr wˆ yl. Rydym yn ddinas y gallwch ei chyrraedd yn hawdd ar y ffordd, ar y trên neu ar y môr. www.gwylbaeabertawe.co.uk

www.swanseabayfestival.co.uk

30

www.swanseachristmas.com

www.nadoligabertawe.com


Swansea Bay Festival Winter Brochure  

See the winter events and activities in Swansea for 2012, including Christmas markets and iceskating at Waterfront Winterland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you