Page 1

Swansea In Bloom Competition 2012 Entry Form Cystadleuaeth Abertawe Yn Ei Blodau 2012 Ffurflen Enwebu


Creating a more beautiful Swansea...

Creu Abertawe fwy prydferth...

Show off your gardening skills and breathe life into Swansea through floral displays in our annual Swansea in Bloom competition.

Cyfle i arddangos eich sgiliau garddio a rhoi bywyd newydd i Abertawe drwy arddangosiadau blodau yn ein cystadleuaeth Abertawe yn ei Blodau flynyddol.

Once again we are encouraging local residents, communities and businesses to enter. The competition is free and it’s easy to get started, and you don’t have to be an expert gardener to enter. If you are not entering yourself, why not compliment a friend, neighbour, local business or family member by nominating them for the competition?

Unwaith eto, rydym yn annog trigolion, cymunedau a busnesau lleol i gymryd rhan. Mae’r gystadleuaeth am ddim ac mae’n hawdd cychwyn arni. Does dim rhaid i chi fod yn arddwr profiadol i gymryd rhan. Os nad ydych am roi cynnig, beth am ganmol ffrind, cymydog, busnes lleol neu aelod o’r teulu drwy eu henwebu ar gyfer y gystadleuaeth?


Business & Nomination Categories

Categorïau Busnes ac Enwebu

Nomination Categories

Categorïau enwebu

If you’ve seen an eye-catching floral display in your neighbourhood, why not nominate it for an award? It can be in either Residential, Community or Business categories. Please get their consent before entering them.

Os ydych wedi gweld arddangosfa flodau sy’n dal y llygad yn eich cymdogaeth, enwebwch hi am wobr. Gall fod yn y categorïau Preswyl, Cymunedol neu Fusnes. Cofiwch gael caniatâd ganddynt cyn eu henwebu.

Business Categories

Categorïau Busnes

Beautiful floral displays make such a difference to the visiting, shopping and leisure experience. Entering the competition is a great way to promote your business and the city as a whole. The display should benefit visitors and the passing public and can include planted areas, hanging baskets and containers.

Mae arddangosiadau blodau hardd yn gwneud cymaint o wahaniaeth i’r profiad o ymweld, siopa a hamdden. Mae cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn ffordd arbennig o hyrwyddo eich busnes a’r ddinas gyfan. Dylai’r arddangosfa fod o fudd i ymwelwyr a’r cyhoedd a gall gynnwys ardaloedd plannu, basgedi crog a chynwysyddion.

• Best Public House, Café or Restaurant

• Y Dafarn, Caffi neu Fwyty Gorau

• Best Hotel, Guest House or Bed and Breakfast

• Y Gwesty, Tˆy Llety neu Wely a Brecwast Gorau

• Best New Entrant (in any of the listed business categories)

• Yr Ymgeisydd Newydd Gorau (yn unrhyw un o’r categorïau busnes a restrwyd)

• Best Business Premises or Public Building (including shops, offices, doctors’ surgeries, petrol stations etc.)

• Yr Adeilad Busnes neu Adeilad Cyhoeddus Gorau (gan gynnwys siopau, swyddfeydd, meddygfeydd, gorsafoedd petrol etc.)


Swansea In Bloom Competition 2012 Entry Form

Cystadleuaeth Abertawe Yn Ei Blodau 2012 Ffurflen Enwebu

Please tick ONE category below and complete the rest of the form in BLOCK CAPITALS.

Ticiwch UN categori isod a chwblhewch weddill y ffurflen mewn PRIFLYTHRENNAU.

Residential and Community Categories Categorïau Preswyl a Chymunedol

Business Categories Categorïau Busnes

Best New Entrant (front garden only) Yr Ymgeisydd Newydd Gorau (gardd flaen yn unig) Best Front Garden Yr Ardd Flaen Orau Best Container Frontage Y Cynwysyddion Blaen Gorau Best Container Garden Yr Ardd Gynwysyddion Orau Best Back Garden Yr Ardd Gefn Orau Best Care or Sheltered Accommodation Premises Adeilad Llety Gofal neu Loches Gorau Young Gardeners’ Sunflower Competition (U16’s) Cystadleuaeth Blodau’r Haul i Arddwyr Ifanc (o dan 16 oed) Best Group Entry – New Category Yr Ymgais Grwˆp Gorau – Categori Newydd Best Individual Allotment Plot Y Rhandir Unigol Gorau Best Allotment Site – New Category Y Safle Rhandiroedd Gorau – Categori Newydd

Best Public House, Café or Restaurant Y Dafarn, Caffi neu Fwyty Gorau Best Small Hotel, Guest House or Bed and Breakfast Y Gwesty Bach, Tˆy Llety neu Wely a Brecwast Gorau Best Large Business Premises or Public Building (including larger hotels) Adeilad Busnes Mawr neu Adeilad Cyhoeddus Gorau (gan gynnwys gwestai mwy) Best New Entrant Yr Ymgeisydd Newydd Gorau How did you find out about Swansea in Bloom? Sut daethoch i wybod am Abertawe yn ei Blodau?

Are you happy to be contacted for No Yes marketing / publicity purposes? Ydw Nac ydw Ydych chi’n fodlon i ni gysylltu â chi at ddibenion marchnata / cyhoeddusrwydd?


Your Details Eich manylion Contact Name Enw cyswllt Company / Group Name Enw’r Cwmni / Grwˆp Address Cyfeiriad

Postcode (essential) Côd post (hanfodol) Phone Ffôn E-mail E-bost

Closing date for entries Monday 2 July 2012 Please return entry forms to: Parks Development, City and County of Swansea, Room 211, Penllergaer Offices, Penllergaer, Swansea SA4 9GJ. Or visit www.breatheswansea.com to submit an on-line entry. For further information telephone: 01792 635124 or e-mail adam.mason@swansea.gov.uk

Nominate someone else Enwebu rhywun arall Property nominated Eiddo a enwebwyd Residential Preswyl Contact Name Enw cyswllt Address Cyfeiriad

Business Busnes

Postcode Côd post Phone Ffôn

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw dydd Llun 2 Gorffennaf 2012 Dychwelwch y ffurflenni cais i: Datblygu Parciau, Dinas a Sir Abertawe, Ystafell 211, Swyddfeydd Penllergaer, Penllergaer, Abertawe SA4 9GJ. Neu ewch i www.anadluabertawe.com i gyflwyno cais ar lein. Am fwy o wybodaeth ffoniwch: 01792 635124 neu e-bostiwch adam.mason@swansea.gov.uk


Residential & Community Categories

Categorïau Preswyl a’r Gymuned

• Best Front Garden

• Yr Ardd Flaen Orau

• Best Back Garden

• Yr Ardd Gefn Orau

• Best Container Frontage

• Y Cynwysyddion Blaen Gorau

Ideal to show off your hanging baskets, window boxes and tubs.

• Best Container Garden Show off your pots and containers.

• Best Care or Sheltered Accommodation Premises Show off your floral displays and create a feeling of happiness for residents and visitors alike. Participation from residents will be key along with a portfolio to demonstrate residents’ involvement.

Yn ddelfrydol ar gyfer arddangos eich basgedi crog, blychau ffenest a thybiau.

• Yr Ardd Gynwysyddion Orau Arddangoswch eich potiau a’ch cynwysyddion.

• Yr Eiddo Llety Gofal neu Loches Gorau Gwnewch sioe o’ch arddangosiadau blodau a chodi calonnau trigolion ac ymwelwyr. Bydd cyfranogiad preswylwyr yn allweddol, ynghyd â phortffolio i ddangos cyfraniad y preswylwyr.


• Best New Entrant (Front Garden ONLY) Entering for the first time? You’ll get your chance to pit your wits against other newcomers.

• Young Gardeners’ Sunflower Competition For those young aspiring gardeners under the age of 16. Height is key!

• Best Group Entry (New Category) Work with local gardeners to make it a nicer place for you and others to enjoy everyday. We encourage entries of up to 5 gardens in a village / street / cul de sac.

• Best Individual Allotment Plot If you spend precious time and effort on your plot then why not put yourself forward for a well deserved award.

• Best Allotment Site (New Category) Does your site encourage wildlife? Is it well planned and include a variety of produce? If yes, then get recognised for it.

• Best Community Entry We are looking for entries from community centres, churches, local monuments and community councils.

• Yr Ymgeisydd Newydd Gorau (Gardd flaen YN UNIG) Cymryd rhan am y tro cyntaf? Bydd cyfle gennych gystadlu yn erbyn cystadleuwyr newydd eraill.

• Cystadleuaeth Blodau’r Haul i Arddwyr Ifanc I’r egin arddwyr ifanc hynny o dan 16 oed. Yr uchder sy’n bwysig!

• Yr Ymgais Grwˆp Gorau (Categori Newydd) Gweithiwch gyda garddwyr lleol i’w wneud yn lle mwy pleserus i chi ac eraill ei fwynhau bob dydd. Rydym yn annog cynigion gan hyd at 5 gardd mewn pentref / stryd / ffordd bengaead.

• Y Rhandir Unigol Gorau Os ydych yn treulio amser gwerthfawr ac yn gwneud ymdrech fawr ar eich plot yna beth am eich enwebu eich hun am wobr haeddiannol.

• Y Safle Rhandiroedd Gorau (Categori Newydd) Ydy’ch safle yn hybu bywyd gwyllt, wedi’i gynllunio’n dda ac yn cynnwys amrywiaeth o gynnyrch? Os ydy, mynnwch gydnabyddiaeth amdano.

• Ymgais Cymunedol Grau Rydym yn chwilio am geisiadau gan ganolfannau cymunedol, eglwysi, cofebion lleol a chynghorau cymunedol.


Judging

Beirniadu

The judging criteria for each category will be based on garden layout, plant selection and maintenance. We also encourage and support environmentally friendly gardening processes and additional points will be awarded for these processes e.g. water collection, encouraging wildlife, composting and much more.

Bydd y meini prawf beirniadu ar gyfer pob categori yn seiliedig ar gynllun yr ardd, y detholiad o blanhigion a chynnal a chadw. Rydym hefyd yn hybu ac yn cefnogi prosesau garddio sy’n llesol i’r amgylchedd, a chaiff pwyntiau ychwanegol eu rhoi ar gyfer y prosesau hyn e.e. casglu dwˆr, hybu bywyd gwyllt, compostio a llawer mwy.

Growing for Gold

Tyfu am Aur

To celebrate the 2012 Olympic and Paralympics Games judges will award additional points for gardens which encompass this years Olympics. Hints and tips can be found at www.swansea.gov.uk/swanseainbloom

I ddathlu Gemau Olympaidd a Pharalympaidd 2012, bydd beirniaid yn rhoi pwyntiau ychwanegol i erddi sy’n cwmpasu Gemau Olympaidd eleni. Gellir gweld syniadau ac awgrymiadau ar www.abertawe.gov.uk/swanseainbloom

For more information about the competition and judging criteria please visit www.swansea.gov.uk/swanseainbloom

I gael mwy o wybodaeth am y gystadleuaeth a’r meini prawf beirniadu, ewch i www.abertawe.gov.uk/swanseainbloom

If you require this brochure in a different format please contact Marketing Services on 01792 635478.

Os hoffech gael y llyfryn hwn mewn fformat gwahanol, ffoniwch y Gwasanaethau Marchnata ar 01792 635478.

All details correct at time of going to print.

Mae’r holl fanylion yn gywir wrth fynd i’r wasg.

Printed on recycled paper

Argraffu ar bapur wedi’i ailgylchu

Designed & Printed by DesignPrint Tel: 01792 586555 Ref. 29438-12

Swansea in Bloom Brochure 2012  

Swansea in Bloom Brochure 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you