Page 1

Ymagweddau Adferol Ar Draws Abertawe 23 – 27 Ebrill 2012 Rhaglen wythnos o weithgareddau sy'n rhoi cyfle i ysgolion a sefydliadau rannu arfer da, ac ymweld â sefydliadau eraill

Rhaglen Atal ac Ymyrryd yn Gynnar


Rhaglen Ddigwyddiadau Ymhlith y digwyddiadau mae: Amser cylch MAWR Abertawe Amser cylch staff Byrddau Hwyliau Amser cylch disgyblion Sesiwn ADDs Hyfforddiant i blant Cynhadledd Ymagweddau Adferol Sesiwn Cynyddu Ymwybyddiaeth ymhlith Rhieni/Gwarcheidwaid Sesiynau galw heibio

Mae'r rhaglen ddigwyddiadau hon wedi'i threfnu i ddangos y gwaith rhagorol sy'n digwydd yn Abertawe. Mae hyfforddiant adferol yn cael ei gyflwyno ar draws Abertawe ar raglen dreigl gyda'r nod y bydd pob ysgol a sefydliad yn defnyddio'r ymagwedd.

Gweler y ffurflen i gofrestru'ch ysgol/sefydliad a'i dychwelyd at Sarah Rees yn Sarah.Rees@swansea.gov.uk


Amser cylch MAWR Abertawe Gwahoddir ysgolion a sefydliadau i fod yn rhan o ddigwyddiad a fydd yn torri record gydag amser cylch mwyaf Dinas a Sir Abertawe. Rydym yn gofyn i'r holl ysgolion a'r sefydliadau sydd eisoes wedi cael hyfforddiant Ymagweddau Adferol i gynnal amser cylch yng nghwmni pawb fore Llun rhwng 8.45am a 9.15am. Lleoliad: Yr holl ysgolion a'r sefydliadau sydd wedi cael hyfforddiant Ymagweddau Adferol Dyddiad: Dydd Llun 23 Ebrill 2012 Amser: 8.45am - 9.00am Hyd: 15 munud

Rydym yn gofyn i'r rhai sy'n cymryd rhan i anfon gwybodaeth am nifer y bobl fu'n cymryd rhan o'r amser cylch cyn gynted 창'i fod wedi'i gwblhau at Natalie Gedrych. Naill ai: drwy ffonio 01792 637166 neu drwy e-bostio Natalie.Gedrych@swansea.gov.uk


Creu Bwrdd Hwyliau Angen syniadau newydd? Rhannwch eich syniadau! Helpwch i ysbrydoli pobl eraill! Sesiwn weithdy sy'n para awr yw hon er mwyn rhannu enghreifftiau o fyrddau hwyliau effeithiol gyda disgyblion a staff. Bydd y gweithdy'n cynnwys trafodaeth ar fanteision defnyddio siartiau teimladau. Lleoliad: Dyddiad: Amser:

Ysgol Gynradd Cadle Dydd Mawrth 24 Ebrill 2012 10.00am

Lleoliad: Ysgol Gynradd y Trallwn Dyddiad: Dydd Iau 26 Ebrill 2012 Amser: 3.30pm Hyd: Awr

Nifer y lleoedd sydd ar gael: 20


Amser cylch staff Dewch i gael nerth drwy amser cylch staff Cyfle i arsylwi a chasglu syniadau effeithiol yn ystod amser cylch staff. Mae amser cylch staff yn effeithiol ar gyfer adeiladu cymunedau a pherthnasoedd ac mae'n gwella awyrgylch cadarnhaol. Lleoliad: Dyddiad: Amser:

Ysgol Gynradd y Trallwn Dydd Mawrth 24 Ebrill 2012 8.30am

Lleoliad: Dyddiad: Amser:

Ysgol Gynradd Cadle Dydd Mercher 25 Ebrill 2012 8.30am

Lleoliad: Dyddiad: Amser:

Ysgol Gyfun Dylan Thomas (CAA) Dydd Mercher 25 Ebrill 2012 1.30pm

Lleoliad: Dyddiad: Amser:

Ysgol Gynradd Blaenymaes Dydd Iau 26 Ebrill 2012 8.30am

Hyd: 30 munud Nifer y lleoedd sydd ar gael ym mhob ysgol: 10


Amser cylch disgyblion Dewch i wylio amser cylch disgyblion Cyfle i ymweld 창 sawl ysgol i weld sut mae disgyblion yn cymryd rhan mewn amser cylch. Fframwaith defnyddiol sy'n helpu i gyflwyno Egwyddorion Adferol ar draws y gymuned. Lleoliad: Ysgol Gynradd y Trallwn Dyddiad: Dydd Mawrth 24 Ebrill 2012 Amser: 8.45am Lleoliad: Ysgol Gynradd Portmead (yn aros am gadarnhad) Dyddiad: Dydd Mercher 25 Ebrill 2012 Amser: 8.45am Lleoliad: Ysgol Gynradd Townhill Dyddiad: Dydd Mawrth 24 Ebrill 2012 Amser: 9.00am Lleoliad: Ysgol Gyfun Dylan Thomas (CHA) Dyddiad: Dydd Iau 26 Ebrill 2012 Amser: 9.00-9.20am Mae'n cynnwys Amser Cylch Dysgu: 9.30-9.55am Lleoliad: Ysgol Gynradd Cadle Dyddiad: Dydd Iau 26 Ebrill 2012

Amser: 9.00am

Hyd: 30 munud Nifer y lleoedd sydd ar gael ym mhob ysgol: 10


Ysgol Gynradd Townhill Amser cylch, cau'r cylch, teithiau, sesiwn holi ac ateb… Cyfle i siarad â Hyrwyddwr Arfer Adferol ac ymweld â'r ystafell Arfer Adferol newydd yn yr ysgol. Ystafell aml-ddefnydd yw hon a gaiff ei defnyddio ar gyfer amryw o ymyriadau, sesiynau personol a phob mathau o Gynadleddau Adferol. Lleoliad: Ysgol Gynradd Townhill Dyddiadau: Dydd Mawrth 24 Ebrill 2012 Amser: 8.45am Amser cylch disgyblion. Ymweliad â'r ystafell AA neu daith o amgylch yr ysgol, sesiwn holi ac ateb gyda disgyblion. Dydd Mercher 25 Ebrill 2012 Amser: 1.30pm Ymweliad â'r ystafell AA neu daith o amgylch yr ysgol, sesiwn holi ac ateb gyda disgyblion, Cau'r Cylch gyda Disgyblion Hyd: 2 Awr a hanner Nifer y lleoedd sydd ar gael: 20

Ysgol Gynradd Seaview - Siân Davies Gwasanaeth i Rieni – Cynnwys y Gymuned Cyfle i fod yn rhan o wasanaeth penodol ar gyfer rhieni. Mae'r cyflwyniad hwn yn rhoi gwybod i rieni am bwysigrwydd Ymagweddau Adferol i'r plant. Gall ysgolion ailadrodd yr ymagwedd hon yn eu hamgylchedd eu hunain. Lleoliad: Ysgol Gynradd Seaview Dyddiad: Dydd Mercher 25 Ebrill 2012 Amser:10.00am Hyd: Awr Nifer y lleoedd sydd ar gael: 20


Sesiwn ADDs Agored i Ysgolion Gwahoddiad i fod yn rhan o sesiwn ADDs agored Bydd y gweithdy llawn gwybodaeth hwn yn eich helpu i ddysgu a thrafod y 4 elfen allweddol o roi fframwaith penodol sy'n ymwneud â niwed a pherthnasoedd ar waith. Lleoliad: Ysgol Gynradd Blaenymaes Dyddiad: Dydd Mawrth 24 Ebrill 2012 Amser: 3.30pm Hyd: 1.5 awr Nifer y lleoedd sydd ar gael: 30

Gweithdy Artist Preswyl Gweithdy aml-ysgol i ddisgyblion yw hwn. Bydd Keith Bayliss, yr artist, yn gweithio gyda disgyblion ysgol gynradd ac ysgol uwchradd o ysgolion Arfer Adferol i greu darn o waith celf a fydd yn cael ei ddefnyddio wrth hyrwyddo AA yn Abertawe. Lleoliad: Yr Ystafell Gelf, Ysgol Gynradd Townhill Dyddiad: Dydd Llun 23 Ebrill 2012 Amser: 1.00pm - 3.15pm Dydd Mawrth 24 Ebrill 2012 Amser: 9.00am - 3.15pm Hyd: Bydd rhaid i’r disgyblion ddod am 1.5 diwrnod Nifer y lleoedd sydd ar gael: 3 i bob ysgol (Nifer y lleoedd sydd ar gael: 30)


Ysgol Gynradd y Clâs Chwarae Rôl i Ddisgyblion Mae'r sesiwn hon a gaiff ei harwain gan ddisgyblion yn dangos i ddisgyblion sut i ddatblygu'r sgiliau ar gyfer Adfer Adferol. Lleoliad: Ysgol Gynradd y Clâs Dyddiad: Dydd Llun 23 Ebrill 2012 Hyd: Awr

Amser: 1.30pm

Nifer y lleoedd sydd ar gael: 20

Ysgol Gynradd Blaenymaes Sesiwn Cynyddu Ymwybyddiaeth ymhlith Rhieni/Gwarcheidwaid Sesiwn cynyddu ymwybyddiaeth ymhlith rhieni a gwarcheidwaid i helpu i ddeall Arfer Adferol. Ar gyfer: rhieni, llywodraethwyr, penaethiaid, athrawon, Hyrwyddwyr AA ac unrhyw un arall sydd â diddordeb. Lleoliad: Ysgol Gynradd Blaenymaes Dyddiad: Dydd Mawrth 24 Ebrill 2012 Amser: 9.30am Hyd: Awr a hanner

Nifer y lleoedd sydd ar gael: 50


YGG Bryn Tawe Simon Davies Sgwrs ar hyfforddi a'r continwwm hyfforddi mewn ysgol uwchradd. Ar gyfer: Arweinwyr Strategol, y Tîm Uwch-reoli, Penaethiaid Blwyddyn Lleoliad: YGG Bryn Tawe Dyddiad: Dydd Mawrth 24 Ebrill 2012 Amser: 3.30pm Hyd: 1.5 awr

Nifer y lleoedd sydd ar gael: 20-30

Sesiwn Hyfforddiant i Blant Hyfforddiant i ddisgyblion i gefnogi cadarnhau Ymagweddau Adferol (AA) yn yr ysgol Caiff disgyblion eu cyflwyno i AA a rhoddir y sgiliau iddynt fynd i'r afael ag ymyriadau isel yn effeithiol drwy ddatganiadau a chwestiynau affeithiol. O ganlyniad i gwblhau'r cwrs, cânt eu defnyddio yn yr ysgol fel mentoriaid AA. Cynhelir sesiynau hyfforddiant yn y lleoliadau canlynol a bydd rhai lleoedd ychwanegol ar gael i ysgolion ddod â rhai o'u disgyblion eu hunain. Ar gyfer: Blynyddoedd 5/6 Lleoliad: Ysgol Gynradd Blaenymaes Dyddiadau: Dydd Mawrth 24 Ebrill 2012 Amser: 9.00am Hyd: 3.5 awr Nifer y lleoedd sydd ar gael: 4 i bob ysgol (Uchafswm o 20 ar bob cwrs)


Beth yw Cyfiawnder Adferol? Mae prosesau adferol yn dwyn pobl sydd wedi’u niweidio oherwydd trosedd neu wrthdaro ynghyd â’r bobl sy’n gyfrifol am y niwed gan ganiatáu i bawb yr effeithiwyd arnynt gan achos penodol chwarae rhan wrth wneud yn iawn am y niwed a dod o hyd i ffordd gadarnhaol ymlaen. Cyfle i ymweld â'r Ganolfan Cyfiawnder Ieuenctid i ddeall yr ymagwedd Cyfiawnder Adferol, a gweithio gyda'r rhai yr effeithiwyd arnynt yn uniongyrchol â'r rhai sydd wedi'u niweidio. Mae'r ymweliad yn cynnwys taith o'r ganolfan a'r gweithdy. Lleoliad: Canolfan Cyfiawnder Ieuenctid, Uned 5, Tŷ Sharpmaster, 117 Heol Ystrad, Fforestfach, Abertawe SA5 4JB Dyddiad: Dydd Mercher 25 Ebrill 2012 Amser: 6.00pm Hyd: Awr

Nifer y lleoedd sydd ar gael: 20


Cynhadledd Ymagweddau Adferol Stadiwm Liberty Dydd Gwener 27 Ebrill 2012 9.00am

Cylch Agoriadol

Disgyblion

9.15am

Anerchiad Agoriadol Lansio’r Gwaith Celf

Eddie Isles Crëwyd gan ddisgyblion ar ddechrau’r wythnos

9.30am

Cywiro Camgymeriadau

Prif Anerchiad: Lesley Parkinson; Partner Busnes CC

10.00am

Paneli Cyfiawnder Ieuenctid Cymunedol

Prif Anerchiad: Val Keech, Prosiect Cyfiawnder Cymunedol, Chard, Gwlad yr Haf

Lluniaeth 10.45am

Gweithdai

Dwy sesiwn 30 munud (Dewis o 2)

Dewis o: - Adfer Adferol o fewn Adnoddau Dynol - Cylchoedd - TTI/Swyddfa

12.15pm

Cinio

1.00pm

Llunio Disgyblion AA

Disgyblion Dylan Thomas

10.15pm

Gweithio gyda disgyblion ifanc

Prif Anerchiad: Lisa Cooke, Pennaeth, St Edmonds, Norfolk

20.00pm

Sesiwn lawn a chloi


Dylech ddefnyddio'r cyfle hwn i weld Ymagweddau Adferol mewn ysgolion a sefydliadau eraill!

I gofrestru am unrhyw rai o'r digwyddiadau hyn: e-bostiwch Sarah.rees@ swansea.gov.uk neu ffoniwch 637165 Am fwy o wybodaeth am Ymagweddau Adferol, cysylltwch â: Hilary Davies, Rheolwr Prosiect Arfer Adferol e-bost Hilary.Davies@swansea.gov.uk neu ffôn 637224 David Williams, Hyfforddwr Adfer Adferol e-bost David.Williams1@swansea.gov.uk neu ffôn 635481

‘Mae Arfer Adferol yn fframwaith rhagorol sy'n eich galluogi i ddatrys gwrthdaro ac adeiladu perthnasoedd'

Restorative Practice Week Welsh booklet  

Welsh programme for the Restorative Practice week April 2012

Restorative Practice Week Welsh booklet  

Welsh programme for the Restorative Practice week April 2012