Page 1

23289-09 JPRangers News W:Layout 9 04/12/2009 10:01 Page 1

Cyngor ar fwydo adar yr ardd Ddydd Sadwrn 14 Tachwedd, daeth 12 Ceidwad Parc Iau i'n digwyddiad a gwneud porthwyr adar gwych i helpu'r adar sy'n ymweld â'u gerddi yn ystod y gaeaf. Does dim llawer o fwyd naturiol i'r adar ei fwyta'r adeg hon o'r flwyddyn, felly beth am ddefnyddio rhai o'r awgrymiadau isod i'w denu a'u helpu drwy'r gaeaf eleni.

Helo CPI! Croeso i gylchlythyr CPI ar ei newydd wedd. Gobeithio eich bod i gyd wedi cael hydref wrth eich bodd a'ch bod wedi mwynhau'r lliwiau hyfryd a oedd i'w gweld ym mharciau Abertawe. Welsoch chi ddail y coed yn newid lliw ac yn disgyn? Mae'n adeg gyffrous o'r flwyddyn, mae'r tymheredd yn dechrau gostwng ac mae pawb yn paratoi ar gyfer y Nadolig. Hwyrach y cawn ychydig o eira'r gaeaf hwn. Mae gennym ychydig o eitemau newydd yn y cylchlythyr hwn gan gynnwys ‘Cornel Jeff’ a syniadau iechyd a ffitrwydd Draig, masgot Campau’r Ddraig.

Cynnwys Croeso CPI .................................................1 Newyddion Byd Natur ................................1 Syniadau Chwaraeon Draig ......................2 Digwyddiadau ...........................................2 Cornel Jeff..................................................3 Hwyl a gemau .......................................3&4

Pa fwyd sydd orau? Mae hadau blodau'r haul yn ddewis poblogaidd iawn ac maent yn denu sawl gwahanol fath o adar. Gallwch hefyd brynu cymysgeddau arbennig o hadau i ddenu gwahanol adar. Gwasgarwch eich cymysgedd ar fwrdd adar, rhowch beth ohono mewn porthwr sy'n hongian, neu gallwch ychwanegu bloneg ato a'i roi yn y porthwr sy'n cael ei ddisgrifio isod.

Sut i fwydo? Mae adar naill ai yn bwyta o'r ddaear sy'n golygu eu bod yn 'pigo' eu bwyd o'r ddaear neu oddi ar fwrdd adar. Mae enghreifftiau yn cynnwys y robin goch a'r golomen. Mae adar eraill er enghraifft, y titw a'r llinos, yn bwyta o borthwyr sy'n hongian. Felly, er mwyn denu amrywiaeth eang o adar, dylech ddarparu porthwyr sy'n hongian ac arwynebeddau gwastad. Gyda phob porthwr, cofiwch ei gadw'n llawn achos bydd yr adar yn dod i ddibynnu arno yn y tywydd oer. Cofiwch sicrhau nad yw anifeiliaid fel cathod yn gallu cael gafael yn eich porthwr!

Sut i wneud porthwr bloneg syml

: Yn gyntaf, bydd angen boncyff arnoch. : Gofynnwch i oedolyn ddrilio tyllau mawr yn y pren. : Llenwch y boncyff â chymysgedd o hadau adar a bloneg. : Driliwch dwll bach arall drwy ben y darn o bren a rhowch gortyn drwyddo. : Clymwch y porthwr i goeden sydd wedi'i gwarchod yn dda, neu mewn man arall lle gallwch ei weld!


23289-09 JPRangers News W:Layout 9 04/12/2009 10:04 Page 2

Jo^ cs

Canlyniadau'r Gystadleuaeth

Beth ydych yn ei gael os ydych yn croesi Rwdolff gyda buwch? Moodolff.

Yng nghylchlythyr yr hydref, gofynnwyd i chi anfon eich syniadau am enwau cywion yr elyrch i ennill gwerth £40 o dalebau Nando's. Yr enillydd oed Ben Jones. Awgrymodd Ben yr enwau Luke, Yoda ac Anakin a Leia ar gyfer cywion yr elyrch. Mae'n amlwg bod Ben yn hoff iawn o Star Wars.

Syniadau Draig Efallai ei bod yn oer y tu allan, ond does dim rhaid i'ch iechyd chi a'ch teulu ddioddef yn ystod y gaeaf.

Beth yw hoff garol Nadolig rhieni? Tawel Nos. Beth yw prifddinas Twrci? Stwffin. Beth mae hwyaid yn hoffi ei wneud adeg y Nadolig? Tynnu cwaceri.

3. Bwyta brecwast da Y gaeaf yw'r tymor perffaith i fwyta uwd. Bwytwch lond powlen o uwd poeth ar fore oer.

4. Bwyta mwy o ffrwythau a llysiau Pan mae'n oer ac yn dywyll y tu allan, gall fod yn demtasiwn llenwi'ch bol â bwyd sy'n afiach ond yn gysurus. Bwytwch yn iach, gan gynnwys pum dogn o ffrwythau a llysiau'r dydd. Os ydych yn ysu am rywbeth melys, beth am fwyta clementine neu satsuma suddlon, neu ffrwythau wedi sychu fel datys neu resins?

Dyma bum ffordd o wneud yn siŵr eich bod yn cadw'n heini ac yn iach, beth bynnag fo'r tywydd.

1.

Cael digon o gwsg

2. Yfed mwy o laeth

Rydych yn llawer mwy LLAETH tebygol o ddal annwyd yn y gaeaf. Mae cynnyrch llaeth fel caws ac iogwrt yn ffynonellau gwych o brotein, fitaminau a chalsiwm. Ceisiwch ddewis llaeth hanner-sgim neu laeth sgim ac iogwrt braster isel yn hytrach na llaeth cyflawn.

5. Byw bywyd actif ! Rhowch gynnig ar weithgareddau newydd i'r teulu cyfan.

Digwyddiadau’r Gaeaf 9 Ionawr

Plannu bylbiau dan do ac addurno potiau

Peidiwch â defnyddio misoedd oer y gaeaf fel esgus i aros yn y tŷ a diogi. Mentrwch allan a rhowch gynnig ar weithgaredd newydd; ewch am dro egnïol a ffres ar y traeth neu yn y parc. Byddwch yn teimlo'n wych.

Tˆy'r Blodau, Parc Singleton

10.00am - 12.00pm

13 Chwefror Chwaraeon a gemau

Canolfan Ddarganfod, Parc Brynmill

10.00am - 12.00pm

16 Chwefror Gwylio adar

Tˆy'r Blodau, Parc Singleton

10.00am - 12.00pm

18 Chwefror Chwaraeon a gemau

Canolfan Ddarganfod, Parc Brynmill

10.00am - 12.00pm

Mae pob un o'r digwyddiadau uchod am ddim ond mae'n rhaid cadw lle ymlaen llaw. Gofynnwch i oedolyn gadw lle i chi. Ffoniwch  01792 635485 neu e-bostiwch  juniorparkrangers@swansea.gov.uk.

2

Cylchlythyr Ceidwaid Parc Iau Gaeaf 2009

www.abertawe.gov.uk/jpr


23289-09 JPRangers News W:Layout 9 04/12/2009 10:06 Page 3

Cornel Jeff Helo, Jeffrey Richards ydw i. Rwy'n gweithio fel Prif Arddwr yn y Gerddi Botaneg ym Mharc Singleton. Rwyf wedi gweithio i'r Adran Barciau am 30 mlynedd.

Awgrymiadau Mae'n troi'n oer ac yn wyntog, ond gallwch wneud pethau hwyl â phlanhigion yn y tŷ a'r tu allan o hyd. Dyma rai syniadau: : Tyfu Mwstard, Berwr a Ffa Mwng. : Tyfu coeden o hadau. Gallwch gasglu hadau ym Mharc Singleton. : Cadw llygaid ar y bywyd gwyllt yn eich pwll a chlirio'r holl ddail o'r pwll. (Gofynnwch i oedolyn eich helpu gyda hyn). : Rhoi planhigyn o'r ardd mewn pot. Dewiswch Fegonia neu Fynawyd y Bugail, a'i roi mewn pot pedair modfedd er mwyn ei gadw yn y tŷ. Gallwch ei weld yn blodeuo tan y gwanwyn.

Helpwch Sio^ n Corn i gyrraedd y simnai! a b c

Ble mae Birt?

Allwch chi ddyfalu ble mae Birt? Byddwn yn rhoi enwau pawb sy'n anfon yr ateb cywir mewn het a thynnu enw'r enillydd allan. Bydd yr enillydd yn derbyn taleb Nando's gwerth £45 i'r teulu. Mae'r cyfeiriad i anfon eich atebion ar dudalen 4.

Cylchlythyr Ceidwaid Parc Iau Gaeaf 2009

www.abertawe.gov.uk/jpr

3


23289-09 JPRangers News W:Layout 9 04/12/2009 10:07 Page 4

Mwy o

Hwyl a Gemau

Lliwich Sio^ n Corn

Crefftau'r Nadolig

Gwneud carw Siôn Corn

Rhieni - beth am wneud un bob blwyddyn i weld sut mae troed a dwylo'ch plentyn wedi tyfu?

Cyfarpar : Papur brown ac oren : Pensil : Siswrn : Glud : Llygaid gwgli (opsiynol) neu bapur du a gwyn neu bin ffelt du hyd yn oed. : Papur coch ar gyfer y trwyn

Dull

Posair y Gaeaf

: Tynnwch linell o gwmpas eich troed gan ddefnyddio'r papur brown a thorrwch y siâp â siswrn. Hwn fydd pen y carw. : Tynnwch linell o gwmpas eich dwylo gan ddefnyddio papur oren a thorrwch y siapau hyn. Y rhain fydd cyrn y carw. : Gludwch y 'cyrn ' siâp llaw i ben y carw. : Ychwanegwch drwyn o bapur coch, ceg papur (neu gallwch dynnu llun), a llygaid gwgli (neu lygaid papur) at ben y carw.

Helfa Celyn!

P W D I N P H Q J D E

X A D V H K L D N X D

E C O E D E N Y A S T

B Q A E R J C N D E U

K C B K T M A E O R Z

Z E M L R W R I L E C

W L O E R C W R I N F

I Y B C X F M A G M N

H N J Q L A N R H E G

P L U E N E I R A X V

Pwdin Dyn Eira Carw Pluen Eira Anrheg Coeden Celyn Oer Nadolig Seren

Am hwyl yn unig… sawl sbrigyn celyn gallwch ei weld yn y cylchlythyr hwn?

Clwb Ceidwaid Parc Iau

Dinas a Sir Abertawe, Datblygu Parciau, Ystafell 211, Swyddfeydd Penllergaer, Penllergaer, Abertawe SA4 9GJ Os hoffech dderbyn y cylchlythyr hwn mewn fformat arall, cysylltwch â Gwasanaethau Marchnata ar  01792 635478.

www.abertawe.gov.uk/jpr

4

Cylchlythyr Ceidwaid Parc Iau Gaeaf 2009

Manylion yn gywir ar adeg argraffu

www.abertawe.gov.uk/jpr

23289-09 Designprint

 01792 635485  juniorparkrangers@swansea.gov.uk

Cylchlythyr Ceidwaid Parc Iau  

Cylchlythyr Ceidwaid Parc Iau Gaeaf 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you