Page 1

Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy Abertawe

Yn Hyrwyddo Iechyd a Lles mewn Lleoliadau Cyn-Ysgol


Beth yw’r Cynllun Cyn-Ysgol Iach?

3

Strwythur Cynllun Cyn-Ysgol Iach Abertawe

4

Sut i ddod yn lleoliad cyn-ysgol iach

5

Beth yw’r cyfnodau?

8

Tystysgrif Ymrwymiad Cynllun Gweithredu

9 10

Manylion Cyswllt Catrin Jones Ymarferydd Cyn-Ysgol Iach 01792 607375 Catrin.Jones10@wales.nhs.uk

2


Estyniad o’r cynllun Ysgolion Iach yw cynllun Cyn-Ysgol Iach Abertawe a chaiff ei gyflwyno mewn lleoliadau cyn-ysgol ar hyd a lled Abertawe. Mae’r Cynllun Ysgolion Iach yn fenter gyffrous hirdymor gan Lywodraeth Cymru sy’n anelu at hyrwyddo a diogelu iechyd. Mae hyn yn cynnwys pob agwedd ar iechyd: corfforol, emosiynol, meddyliol a chymdeithasol, a lles y gymuned ysgol gyfan. Yn Abertawe mae 85 o ysgolion uwchradd ac 13 o ysgolion cynradd yn aelodau gweithgar o’r Cynllun Ysgolion Iach. Nod y cynllun yw adeiladu ar y gwaith da sydd eisoes yn cael ei wneud gyda’r ddarpariaeth cyn-ysgol yn Abertawe. Mae’r cynllun yn cynnwys 3 chyfnod (ceir eglurhad o’r rhain ar dudalen 8) a fydd yn cymryd o leiaf flwyddyn i’w cwblhau.

Gall unrhyw un sy’n gweithio mewn darpariaeth cyn-ysgol fynegi diddordeb yn y cynllun yn cynnwys: Meithrinfeydd Gofal Dydd Gofal Plant Sesiynol Gwarchodwyr Plant Cylchoedd Chwarae Lleoliadau gofal plant Dechrau’n Deg

Mae’r Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy wrthi’n cael ei gyflwyno ledled Abertawe a bydd yn parhau i ddatblygu am o leiaf 3 blynedd.

3


Cyfarfod Cychwynnol Cyflwyniad i gynllun Cyn-Ysgol Iach Abertawe Llofnodi’r dystysgrif ymrwymiad

Y Cyfnod Rhagarweiniol

Cyfnod 1

Cyfnod 2

Cyfnod 3

Adolygu’r ddarpariaeth bresennol

Adolygu’r ddarpariaeth bresennol

Adolygu’r ddarpariaeth bresennol

Datblygu cynllun gweithredu i gyflawni cyfnod 1:

Datblygu cynllun gweithredu i gyflawni cyfnod 2:

Maeth/Iechyd y geg

Diogelwch a Hylendid

Gweithgaredd Corfforol/Chwarae Gweithredol

Iechyd meddyliol ac emosiynol, Lles a Chydberthynas

Iechyd a Lles yn y Gweithle

Hylendid—Rheoli Safonau Gofynnol

Rheoli a Chynnal a Chadw

Rheoli a Chynnal a Chadw

Datblygu cynllun gweithredu i gyflawni cyfnod 3: Yr Amgylchedd

Ymweliadau Cymorth a Hyfforddiant Ymweliad Cyn-Achredu Ymweliad Achredu Tystysgrifau

4


Cam 1:

Cyfarfod Cychwynnol

Cam 2:

Y Cyfnod Rhagarweiniol

Cam Cam 4:

3: Gweithredu Cynlluniau Gweithredu Cyfnodau 1, 2 a 3 Cyn-Achredu Achredu

Trefnir cyfarfod cychwynnol a ddylai gynnwys yr Ymarferydd Cyn-Ysgol Iach a rheolwr y lleoliad. Dyma’r cam ffurfiol cyntaf sy’n galluogi’r lleoliad i ddechrau’r broses o weithio tuag at gael ei achredu. Gallai’r canlynol fod yn eitemau i’w cynnwys ar yr agenda: Cefndir y cynllun Y manteision i’r lleoliad Y meini prawf Y broses Y strwythur cymorth Achredu Llofnodi’r dystysgrif ymrwymiad

Mae’r cyfnod rhagarweiniol yn caniatáu i’r lleoliadau ddechrau ar yr un sylfaen ac yn sicrhau bod y safonau hybu iechyd gofynnol yn cael eu cyrraedd. Mae’r cam rhagarweiniol yn cynnwys : Cael ymrwymiad y rheolwr Pennu cydgysylltydd ar gyfer y cynllun Darparu pecynnau croeso Mae cyfanswm o 9 o ofynion yn y cyfnod rhagarweiniol.

5


Bydd Cam 3 yn dechrau drwy gydnabod y gwaith da y mae’r lleoliad eisoes yn ei wneud a nodi’r prif feysydd i’w datblygu. Mae 3 chyfnod i’r cynllun ac ym mhob cyfnod bydd agwedd reoli a nifer o feysydd i weithredu arnynt. Mae angen cynllunio’r holl gamau gweithredu gan nodi’n glir y meini prawf ar gyfer eu cyflawni. Bydd Ymarferydd y Cynllun Cyn-Ysgol Iach yn cynorthwyo’r lleoliadau i greu eu cynlluniau gweithredu. Darn o waith wedi’i gynllunio a fydd yn symud y lleoliad ymlaen fel lleoliad sy’n hybu iechyd yw cam gweithredu.

Gweithredu a gwerthuso Dylai gweithgareddau gael eu rhoi ar waith dros gyfnod realistig o amser a dylai’r lleoliad a’r ymarferydd gytuno ar y cyfnod hwnnw. Bydd angen monitro pob un o’r camau gweithredu a’u gwerthuso i ddangos effaith y camau a roddwyd ar waith a dangos sut y bodlonwyd pob un o’r meini prawf.

Monitro Bydd Ymarferydd y Cynllun Cyn-Ysgol Iach yn monitro pob lleoliad yn barhaus drwy ymweliadau a drefnwyd ymlaen llaw, cyfarfod rhwydwaith neu gyfarfod adolygu. Nod y rhain yw cynorthwyo lleoliadau i sicrhau statws cyn-ysgol iach.

Tystiolaeth Ar ddiwedd pob cyfnod o’r cynllun, gofynnir i bob lleoliad gyflwyno portffolio o dystiolaeth yn dangos sut y cwblhawyd pob cam gweithredu’n llwyddiannus. Bydd yr Ymarferydd yn rhoi cymorth i leoliadau wneud hyn ac yn cynghori lleoliadau i gasglu tystiolaeth o bob math o weithgaredd dyn barhaus drwy gydol y cyfnod. Dyma syniadau ar gyfer tystiolaeth: Polisïau Cylchlythyron Adroddiadau Cofnodion cyfarfodydd Digwyddiadau ymgynghori Llythyrau Hysbyslenni Ffotograffau Pigion o’r wasg Cynlluniau gwersi

6


Cyn-Achredu Ar ddiwedd pob cyfnod bydd ymarferydd y cynllun cyn-ysgol iach yn argymell achredu lleolaidau ar yr amod bod digon o dystiolaeth i ddangos bod pob un o’r camau gweithredu wedi cael eu cyflawni.

Achredu Bydd ymarferydd y cynllun yn trefnu i ymweld â’r lleoliad ar y cyd ag asesydd arall. Yn y cyfarfod hwn bydd angen i’r portffolio o dystiolaeth fod ar gael a by d d c yf le i dr a fo d y ca ma u gweithredu. Ar ôl yr ymweliad achredu, bydd yr ymarferydd yn ysgrifennu adroddiad i amlygu arferion da ac yn ystyried nodau ac amcanion newydd ar gyfer y cyfnod dilynol.

7


Maeth ac Iechyd y Geg B y dd l le o l ia da u ’n g a l lu d ar pa r u tystiolaeth o ddull lleoliad cyfan o hybu bwyta’n iach ac iechyd y geg da. Gweithgaredd Corfforol a Chwarae Gweithredol Bydd lleoliadau’n cefnogi ac yn h y r w y d do d a t b l y g u c y f l e o e d d a phrofiadau chwarae i blant. Hylendid—Safonau Gofynnol Rhaid cyflawni’r safonau hylendid gofynnol yng nghyfnod un. Mae’r rhain yn cynnwys: mynediad i doiledau glân, sebon, papur toiled ac ati. Rheoli Sicrhau bod y newidiadau’n dylanwadu ar y staff, a pholisïau a gweithdrefnau, a bod pob gweithgaredd newydd yn parhau.

Diogelwch Bydd y lleoliadau’n cynorthwyo ac yn hybu datblygu diogelwch Iechyd Meddyliol ac Emosiynol, Lles a Chydberthynas Bydd lleoliadau’n cefnogi ac yn hybu Iechyd Meddyliol ac Emosiynol y lleoliad cyfan, yn ogystal â datblygu Lles a Chydberthynas yn y lleoliad. Hylendid Bydd lleoliadau’n cefnogi ac yn hybu’r gwaith o ddatblygu hylendid

Iechyd a Lles yn y Gweithle Dylai’r lleoliad fod yn weithle sy’n hybu iechyd gydag ymrwymiad i iechyd a lles y staff

Rheoli a Chynnal a Chadw Sicrhau bod y newidiadau’n dylanwadu ar y staff, ac ar bolisïau a gweithdrefnau, a sicrhau bod pob gweithgaredd newydd yn parhau.

Yr amgylchedd Bydd lleoliadau’n annog y sefydliad cyfan i ymgysylltu â materion amgylcheddol a chynaliadwy Rheoli a Chynnal a Chadw Sicrhau bod y newidiadau a wneir yn dylanwadu ar y staff, ac ar bolisïau a gweithdrefnau, a sicrhau bod pob gweithgaredd newydd yn parhau. 8


Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy Abertawe

Enw’r Lleoliad: Enw’r Rheolwr: Cyfeiriad:

Rhif Ffôn: Nifer y plant sydd wedi cofrestru: Nifer y staff a gyflogir:

Cydgysylltydd Mewnol y Cynllun: Mae’n ofynnol i leoliadau sydd am gymryd rhan yn y Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy: Gael cefnogaeth lawn rheolwr y lleoliad Enwebu cydgysylltydd mewnol Bod yn ymrwymedig i hyfforddi a datblygu’r staff Bod yn ymrwymedig i fonitro a gwerthuso Bod yn ymrwymedig i fynychu cyfarfod adolygu gyda’r Ymarferydd Sicrhau bod dull ysgol gyfan yn cael ei fabwysiadu bob amser Llofnodwyd: Rheolwr

Llofnodwyd: Cydgysylltydd Mewnol y Cynllun

Dyddiad:

Dyddiad: 9


Terfyn Amser

Cydgysylltydd y Cynllun:

Pwyntiau Gweithredu Rhestrwch beth yr ydych yn bwriadu ei wneud

Enw’r lleoliad:

10

Y staff sy’n gysylltiedig

Amcangyfrif o’r gost

Rheolwr:

Dyddiad cyflwyno:

Canlyniad Disgwyliedig Rhestrwch y manteision iechyd yr ydych yn disgwyl eu cyflawni

Cyfnod:

Healthy Preschool booklet - Welsh Version  

healthy preschool introduction booklet, welsh version