Page 1

Oriel Gelf Glynn Vivian Art Gallery OFFSITE / ODDI AR Y SAFLE May - August Mai - Awst 2014


OFFSITE / ODDI AR Y SAFLE

Welcome / Croeso We are pleased to announce that building work has recommenced at the Gallery with Swansea based company, John Weaver Contractors, which means our redevelopment project is now fully back on track.

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y gwaith adeiladu wedi ailddechrau yn yr oriel, gyda’r cwmni o Abertawe, John Weaver Contractors, wrth y llyw sy’n golygu bod ein prosiect ailddatblygu wedi ailgychwyn.

The Gallery team continues to present our programmes offsite at the YMCA and in the community. In February, we launched our first Glynn Vivian Road Show, bringing our collections and activities to local community centres, and we are looking forward to more events planned for Sandfields, Bonymaen and Fforestfach in the coming months.

Mae tîm yr oriel yn parhau i gyflwyno’n rhaglenni oddi ar y safle yn y YMCA ac yn y gymuned. Ym mis Chwefror, lansiwyd ein Sioe Deithiol y Glynn Vivian gyntaf, gan ddod â’n casgliadau a’n gweithgareddau i ganolfannau cymunedol lleol, ac rydym yn edrych ymlaen at fwy o ddigwyddiadau a gynhelir yn Sandfields, Bonymaen a Fforestfach dros y misoedd nesaf.

In 2014 there are also larger UK wide campaigns and we are looking forward to presenting our programmes to celebrate Dylan Thomas 2014. The Friends of the Glynn Vivian Art Gallery have also generously contributed to our events this August with a series of family activities Art with Friends in support of the WWI commemorations. We hope you will enjoy our offsite programmes this summer and thank you for your continuing support. All images throughout are courtesy of the artist Cover: Ceri Richards, Hark I trumpet the place from fish to jumping hill, 1953 © Estate of Ceri Richards. All rights reserved, DACS 2014 Pop llun trwy garedigrwydd yr artist Clawr: Ceri Richards, Hark I trumpet the place from fish to jumping hill, 1953 © Ystâd Ceri Richards. Cedwir pob hawl, DACS 2014

www.glynnviviangallery.org www.glynnvivian.com twitter.com/glynnvivian facebook.com/glynnvivian

Yn 2014, ceir ymgyrchoedd mwy ledled y DU ac rydym yn edrych ymlaen at gyflwyno’n rhaglenni i ddathlu Dylan Thomas 2014. Mae Cyfeillion y Glynn Vivian hefyd wedi cyfrannu’n hael at ein digwyddiadau dros fis Awst gyda chyfres o ddigwyddiadau i’r teulu Celf gyda Chyfeillion, i gefnogi nodi’r Ail Ryfel Byd. Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau ein rhaglen oddi ar y safle dros yr haf a diolch am eich cefnogaeth.

Jenni Spencer-Davies Curator / Curadur Oriel Gelf Glynn Vivian Art Gallery


Dylan Thomas Notebooks 31 May - 31 August Daily, 10am - 4.30pm

Dylan Thomas Centre, Swansea

This exhibition brings to Swansea for the first time, the four poetry Notebooks written by Dylan Thomas between 1930 and 1934, and the Red Prose Notebook that also dates from this time. These exceptional items are accompanied by letters which refer to the poems and the processes involved in their writing, and a self-portrait Dylan drew on the back of a letter to his friend, Pamela Hansford Johnson. The Notebooks and letters are on loan from State University of New York at Buffalo, and exhibited in partnership with the National Library of Wales, and complemented by drawings of his friends from the Glynn Vivian Art Gallery Collection. The exhibition is curated as part of Swansea Council’s year-long Dylan Thomas 2014 Festival. Entry is free. Everyone welcome, no booking required. dylanthomas.com

Nodiaduron Dylan Thomas 31 Mai - 31 Awst Yn ddyddiol, 10am - 4.30pm Canolfan Dylan Thomas, Abertawe

Alfred Janes, Portrait of Dylan Thomas, 1964. © Ross Janes & Hilly Janes. City and County of Swansea: Glynn Vivian Art Gallery Collection / Dinas a Sir Abertawe: Casgliad Oriel Gelf Glynn Vivian

COLLECTIONS / CASGLIADAU

Am y tro cyntaf yn Abertawe, mae'r arddangosfa hon yn cynnig cyfle i weld y pedwar nodiadur a ysgrifennwyd gan Dylan Thomas rhwng 1930 a 1934 a'r Nodiadur Rhyddiaith Coch sydd hefyd yn dyddio o'r cyfnod hwn. Ochr yn ochr â'r eitemau eithriadol hyn, gwelir llythyrau sy'n cyfeirio at y cerddi a'r prosesau a oedd ar waith wrth eu hysgrifennu, ynghyd â hunanbortread a luniwyd gan Dylan ar gefn llythyr at ei ffrind, Pamela Hansford Johnson. Mae'r nodiaduron a'r llythyrau wedi'u benthyca gan State University Efrog Newydd yn Buffalo a chânt eu harddangos mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ynghyd â lluniau o'i ffrindiau o Gasgliad Oriel Gelf Glynn ˆ Dylan Thomas Vivian. Mae’r arddangosfa’n cael ei churadu fel rhan o Wyl 2014 gan Gyngor Abertawe. Mynediad am ddim. Mae croeso i bawb. Dim angen cadw lle. dylanthomas.com


The Art Party!

Thursday 21 August, from 5pm

Big Screen, Castle Square

Dydd Iau 21 Awst, o 5pm

Sgrîn Fawr, Sgwâr y Castell

As part of a series of nationwide art parties, Glynn Vivian Offsite presents The Art Party! feature film. Part documentary, part road movie and part political fantasy, The Art Party! feature film captures the spirit of the Scarborough conference held in November 2013, championing the importance of art and its place in education and modern politics.

Fel rhan o gyfres o bartïon celf ledled y wlad, mae’r Glynn Vivian Oddi ar y Safle’n cyflwyno’r brif ffilm The Art Party! yn ddogfennol, yn ffilm am daith ac yn ffantasi wleidyddol, mae The Art Party! yn cipio ysbryd cynhadledd Scarborough a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2013, gan hyrwyddo pwysigrwydd celf a’i lle mewn addysg a gwleidyddiaeth fodern.

A kaleidoscopic mix of performance, artist interviews and imagined scenes, The Art Party! is the latest in a line of collaborations between director Tim Newton and Bob and Roberta Smith.

Cymysgedd anhygoel o berfformiad, cyfweliadau ag artistiaid a golygfeydd dychmygus, The Art Party! yw’r diweddaraf mewn cyfres o gydweithredu rhwng y cyfarwyddwr Tim Newton a Bob a Roberta Smith.

For the film screening, Black Kettle Collective will be hosting an event in Castle Square. Come along and P-A-R-T-Y!

Ar gyfer darlledu’r ffilm, bydd y Black Kettle Collective yn cynnal digwyddiad yn Sgwâr y Castell. Dewch i ymuno yn y PARTI!

The Art Party! is a Tim Newton and Bob and Roberta Smith production, in association with Crescent Arts, ACE Grants for the Arts, The Cass Faculty of Art, Architecture & Design and distributed by Cornerhouse Artist Film.

Mae The Art Party! yn gynhyrchiad gan Tim Newton a Bob a Roberta Smith, mewn cydweithrediad â Crescent Arts, Grantiau Celfydyddau ACE a Chyfadran Celf, Pensaernïaeth a Dyluniad Cass, ac fe’i dosberthir gan Cornerhouse Artist Film.

EXHIBITIONS / ARDDANGOSFEYDD


Glynn Vivian Road Show Glynn Vivian Offsite will be visiting Swansea communities as part of our exploration into the Richard Glynn Vivian bequest and the Gallery’s collection. It is an opportunity for local residents to join in with art workshops, use our handling collection and gain expert advice from conservators and researchers. As part of the Glynn Vivian Road Show, we want you to share your own collection with us – whether its toys, football memorabilia, vinyl records, stamps or badges – whatever it is that you collect, we would like to invite you to bring along your collection and talk to us about your treasures. You will also get the chance to select works of art from the Gallery’s collection which will be reproduced and put on display in community centres and selected sites throughout the city centre.

Come along to a summer Glynn Vivian Road Show and meet our Gallery team for a fun afternoon of activities. All events are free. Everyone welcome, no booking required.

Dewch i Sioe Deithiol gyntaf y Glynn Vivian i gwrdd â thîm yr oriel am brynhawn hwyl llawn gweithgareddau. Mae pob digwyddiad am ddim. Mae croeso i bawb. Dim angen cadw lle.

Mae’n gyfle i breswylwyr lleol ymuno â gweithgareddau celf, defnyddio’n Casgliad Trin a Thrafod, a derbyn cyngor arbenigol gan warchodwyr ac ymchwilwyr.

Wednesday 28 May, 12 - 4pm Craigfelen Community Primary School, Clydach, Swansea

Dydd Mercher 28 Mai, 12 - 4pm Ysgol Gynradd Gymunedol Craigfelen, Clydach, Abertawe

Fel rhan o Sioe Deithiol y Glynn Vivian, rydym am i chi rannu eich casgliad â ni - teganau, cofroddion pêl-droed, recordiau finyl, stampiau neu fathodynnau beth bynnag a gasglwch, hoffem eich gwahodd i ddod â’ch casgliad a siarad â ni am eich trysorau.

Saturday 5 July, 12 - 4pm Swansea Community Farm, Fforestfach, Swansea

Dydd Sadwrn 5 Gorffennaf, 12 - 4pm Fferm Gymunedol Abertawe, Fforestfach, Abertawe

Saturday 9 August, 12 - 4pm Vetch Field, Sandfields, Swansea In association with Sandfields Festival

Dydd Sadwrn 9 Awst, 12 - 4pm Cae’r Vetch, Sandfields, Abertawe Ar y cyd â Gwyl ˆ Sandfields

Monday 11 August, 12 - 4pm Bonymaen Family Centre, Swansea In association with Faith in Families

Dydd Llun 11 Awst, 12 - 4pm Canolfan Deuluoedd Bonymaen, Abertawe Ar y cyd â Ffydd mewn Teuluoedd

Sioeau Teithiol y Glynn Vivian Bydd y Glynn Vivian Oddi ar y Safle’n ymweld â chanolfannau cymunedol Abertawe fel rhan o’n harchwiliad i gymynrodd Richard Glynn Vivian a chasgliad yr oriel.

Bydd cyfle gennych hefyd i ddewis darnau o waith celf o gasgliad yr oriel a gaiff eu hatgynhyrchu a’u rhoi mewn canolfannau cymunedol a safleoedd dethol drwy ganol y ddinas.

LEARNING / DYSGU


Activities / Gweithgareddau Mae pob gweithgaredd am ddim. All activities are free. Booking essential, call 01792 516900 or book Rhaid cadw lle ffoniwch 01792 online at www.glynnviviangallery.org 516900 neu cadwch le ar-lein yn www.glynnviviangallery.org Workshops take place at the YMCA, Swansea.

Cynhelir y gweithdai yn y YMCA, Abertawe.

Adults

Oedolion

11am - 4pm, Age 16+ No previous experience necessary, complete beginners welcome.

11am - 4pm, 16+ oed Dim angen profiad blaenorol, croeso i ddechreuwyr pur.

Sashiko Stitchers

Gwniwyr Sashiko

With artist Julie Lewis Saturday 3 May & 7 June Richard Glynn Vivian was an avid traveller and collector. His collection includes Japanese prints; the beautifully adorned fabrics depicted within these prints were covered with tiny little stitches called ‘Sashiko’. Come and learn the basic skills of Sashiko, create motif samples and stitch a traditional pattern, using traditional materials and equipment.

Gyda’r artist Julie Lewis Dydd Sadwrn 3 Mai a 7 Mehefin Roedd Richard Glynn Vivian yn deithiwr ac yn gasglwr brwd. Mae ei gasgliad yn cynnwys printiau Japaneaidd; roedd y ffabrigau hyn wedi’u haddurno’n hyfryd yn y printiau hyn â phwythau bach iawn o’r enw ‘Sashiko’ drostynt. Dewch i ddysgu sgiliau sylfaenol Sashiko, creu samplau motiff a phwytho patrwm traddodiadol gan ddefnyddio deunyddiau a chyfarpar traddodiadol.

Exploring Opera

Archwilio Opera

With Swansea City Opera Tuesday 27 May Join Swansea City Opera for an ‘introduction to opera’ and a day of vocal and performance workshops. There is also the opportunity to see the 2014 ‘Marriage of Figaro’ tour at the Taliesin Theatre for a concessionary rate. No previous experience necessary, complete beginners welcome.

Gydag Opera Dinas Abertawe Dydd Mawrth 27 Mai Dewch i ymuno ag Opera Dinas Abertawe am ‘gyflwyniad i’r opera’ a diwrnod o weithdai llais a pherfformio. Bydd cyfle hefyd i weld taith ‘Priodas Figaro’ 2014 yn Theatr Taliesin am bris consesiynol. Dim angen profiad blaenorol, croeso i ddechreuwyr pur.

Black Kettle Collective

Grwp ˆ y Tegell Du

Open to anyone aged 14 - 24

Agored i unrhyw un rhwng 14 a 24 oed Wrth weithio gyda thîm dysgu’r oriel, mae Black Kettle Collective yn cynnwys ac yn ymateb i raglen o arddangosfeydd, casgliadau a gweithgareddau’r oriel, gan drefnu eu gweithgareddau eu hunain i gynulleidfaoedd ifanc yn Abertawe. Mae’r grwp ˆ yn cwrdd ddwywaith y mis yn y YMCA, Abertawe, i drafod syniadau, cynllunio prosiectau a siarad am y dyfodol. Nos Fawrth 13 a 27 Mai, 10 a 24 Mehefin, 5 - 7pm. I ymuno, ffoniwch Dan McCabe ar 01792 516900 neu e-bostiwch Daniel.McCabe@swansea.gov.uk

Working with the Gallery’s Learning team, Black Kettle Collective engages with and responds to the Gallery’s programme of exhibitions, collections and activities, producing their own events for young audiences in Swansea. The group meets twice a month at the YMCA, Swansea, to discuss ideas, plan projects and talk about the future. Tuesday 13 & 27 May, 10 & 24 June, 5 - 7pm. To join, call Dan McCabe on 01792 516900 or email Daniel.McCabe@swansea.gov.uk


Families

Teuluoedd

All activities are free. Booking essential, call 01792 516900 or book online at www.glynnviviangallery.org Workshops take place at the YMCA, Swansea. All children under 10 must be accompanied by an adult.

Mae pob gweithgaredd am ddim. Rhaid cadw lle ffoniwch 01792 516900 neu cadwch le ar-lein yn www.glynnviviangallery.org Cynhelir y gweithdai yn y YMCA, Abertawe. Mae’n rhaid i bob plentyn dan 10 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Saturday Family Workshops

Gweithdai Dydd Sadwrn i’r Teulu

With artist Dan McCabe 10am - 1pm, Age 4 - 13 Following on from the success of the ‘Adventures of Richard Glynn Vivian’ comic book and animation, comes the opportunity to contribute to a computer game based on Richard Glynn Vivian’s travels and collecting. Learn about the history of computer games and explore what goes into making one. In this project, participants will be designing and creating all the artwork that will be used to make a retro style game, including character design and animations, backgrounds, objects, sound effects and music, using a variety of materials and techniques. Saturday 17 & 24 May, 14 & 21 June Workshops take place twice a month and participants are asked to try and attend all four sessions. Project continues September to December 2014.

Gyda’r artist Dan McCabe 10am - 1pm, 4 - 13 oed Yn dilyn llwyddiant llyfr comig ac animeiddiad ‘Anturiaethau Richard Glynn Vivian’, dyma gyfle i gyfrannu at gêm gyfrifiadur yn seiliedig ar deithiau a chasgliadau Richard Glynn Vivian. Dewch i ddysgu am hanes gemau cyfrifiadur ac archwilio’r hyn y mae’n rhaid ei wneud i greu un. Yn y prosiect hwn, bydd y cyfranogwyr yn dylunio ac yn creu’r holl waith celf a gaiff ei defnyddio i wneud gêm retro, gan gynnwys dylunio ac animeiddio cymeriadau, cefndiroedd, gwrthrychau, effeithiau sain a cherddoriaeth, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau a thechnegau. Dydd Sadwrn 17 a 24 Mai, 14 a 21 Mehefin Cynhelir y gweithdai ddwywaith y mis a gofynnir i gyfranogwyr geisio dod i bob un o’r pedair sesiwn. Mae’r prosiect yn parhau o fis Medi i fis Rhagfyr 2014.


Holiday Activities All activities are free. Booking essential, call 01792 516900 or book online at www.glynnviviangallery.org Workshops take place at the YMCA, Swansea. All children under 10 must be accompanied by an adult.

Gweithgareddau’r Gwyliau Mae pob gweithgaredd am ddim. Rhaid cadw lle ffoniwch 01792 516900 neu cadwch le ar-lein yn www.glynnviviangallery.org Cynhelir y gweithdai yn y YMCA, Abertawe. Mae’n rhaid i bob plentyn dan 10 oed fod yng nghwmni oedolyn.

August

Awst

Art with Friends

Celf â Chyfeillion

Supported by the Friends of the Glynn Vivian Art Gallery A series of workshops examining the role of the artist during World War I using works from the Glynn Vivian collection. The workshops will offer creative skills in poetry, graphics, printmaking and drawing. The work will be presented in the form of a collaborative book.

Cefnogir gan Gyfeillion Oriel Gelf Glynn Vivian Cyfres o weithdai sy’n archwilio rôl yr artist yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf gan ddefnyddio gweithiau o gasgliad y Glynn Vivian. Bydd Gweithdy yn cynnig sgiliau creadigol barddoniaeth, graffig, gwneud printiau a thynnu lluniau. Cyflwynir y gwaith mewn llyfr ar y cyd.

Tuesday 5 August 11am - 1.30pm, Age 4 - 7 With artist Tom Goddard Collage and colour workshop looking at mood and motion.

Dydd Mawrth 5 Awst 11am - 1.30pm, 4 - 7 oed Gyda’r artist Tom Goddard Gweithdy Collage a Lliw sy’n canolbwyntio ar ymdeimlad a symudiad.

Wednesday 6 August 11am - 4pm, Age 8 - 12 With artist Dan McCabe Printmaking workshop exploring motivations for war during peacetime.

Dydd Mercher 6 Awst 11am - 4pm, 8 - 12 oed Gyda’r artist Dan McCabe Gweithdy gwneud printiau sy’n archwillio symbyliadau rhyfel yn ystod amser heddwch.

Thursday 7 August 11am - 4pm, Age 12 - 16 With writer Tracy Harris Performance and poetry workshop.

Dydd Iau 7 Awst 11am - 4pm, 12 - 16 oed Gyda’r awdur Tracy Harris Gweithdy perfformiad a barddoniaeth.

Young Art Force

Byddin Gelf yr Ifanc

Are you aged 14 - 24 and currently not in employment, education or training? Want to have a voice and show your creativity? Join our Young Art Force and work on creative projects to gain Arts Award accreditation. Workshops take place Tuesdays 13 & 27 May, 10am - 1pm, and Monday and Tuesdays throughout June and July, 11am - 3pm. All materials and equipment provided. Call Tom Goddard on 01792 516900 or email Tom.Goddard@swansea.gov.uk to find out more. New beginners welcome.

Ydych chi rhwng 14 a 24 oed heb fod mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant ar hyn o bryd? Am gael llais a dangos eich creadigrwydd? Ymunwch â’n Byddin Gelf yr Ifanc i weithio ar brosiectau creadigol i ennill achrediad Celf. Cynhelir y gweithdai ar ddydd Mawrth 13 a 27 Mai, 10am - 1pm, a dydd Llun a dydd Mawrth drwy gydol mis Mehefin a mis Gorffennaf, 11am - 3pm. Darperir yr holl ddeunyddiau a’r cyfarpar. Ffoniwch Tom Goddard ar 01792 516900 neu e-bostiwch Tom.Goddard@swansea.gov.uk i gael mwy o wybodaeth. Croeso i ddechreuwyr newydd.


Artist Talks/Sgwrs Artist

Community Café / Caffi Cymunedol

All events are free. Everyone welcome, no booking required. Events take place at the YMCA, Swansea.

Mae pob digwyddiad am ddim. Mae croeso i bawb. Dim angen cadw lle. Cynhelir yr holl weithdai yn y YMCA, Abertawe.

All activities are free. Everyone welcome, no booking required.

Andreas Rüthi

Andreas Rüthi

Thursday 29 May, 5.30pm Swiss painter Andreas Rüthi will talk about his work and the European tradition of still life painting, in relation to modernism and more recent critical writing on still life.

Nos Iau 29 Mai, 5.30pm Bydd Andreas Rüthi, y paentiwr o’r Swistir, yn siarad am ei waith a thraddodiad paentio bywyd llonydd Ewropeaidd, mewn perthynas â moderniaeth ac ysgrifennu beirniadol yn fwy diweddar am fywyd llonydd.

Invited speakers will present a series of three talks looking at artists from the Glynn Vivian collection, and the complex relationship with War. In association with Swansea Remembers.

Emma Price Thursday 26 June, 5.30pm Emma studied Fine Art Photography and now runs EMP Projects, an independent commissioning practice and art consultancy in Cardiff. From her own background and experience, Emma will identify the attributes of making a living as an artist and creative practitioner.

In Conversation with Rachel Trezise Thursday 24 July, 5.30pm Writer Rachel Trezise discusses Cosmic Latte, her current collection of short fiction stories. Rachel won the Dylan Thomas Prize in 2006 and her first full length play, Tonypandemonium was staged by National Theatre Wales in autumn 2013 and won ‘Best Production in the English Language’ at the Theatre Critics of Wales Awards in early 2014.

Emma Price Nos Iau 26 Mehefin, 5.30pm Astudiodd Emma ffotograffiaeth celf gain a bellach mae’n rheoli EMP Projects, practis comisiynu ac ymgynghoriaeth gelf annibynnol yng Nghaerdydd. O’i chefndir a’i phrofiad ei hun, bydd Emma’n trafod nodweddion gwneud bywoliaeth fel artist ac ymarferydd creadigol.

Sgwrsio â Rachel Trezise Nos Iau 24 Gorffennaf, 5.30pm Mae’r ysgrifennwr Rachel Trezise yn trafod Cosmic Latte, ei chasgliad presennol o straeon ffuglen byrion. Enillodd Rachel Wobr Dylan Thomas yn 2006 a llwyfannwyd ei drama lawn gyntaf, Tonypandemonium gan Theatr Genedlaethol Cymru yn hydref 2013 ac enillodd wobr ‘Cynhyrchiad Gorau yn yr Iaith Saesneg’ yng Ngwobrau Beirniaid Theatr Cymru ddechrau 2014.

Events take place at the YMCA, Swansea.

Mae pob gweithgaredd am ddim. Mae croeso i bawb. Dim angen cadw lle. Cynhelir yr holl weithdai yn y YMCA, Abertawe. Ar y cyd â Abertawe’n Cofio bydd siaradwyr gwadd yn cyflwyno cyfres o dair sgwrs sy'n edrych ar artistiaid o gasgliad y Glynn Vivian a'r berthynas gymhleth â rhyfel.

5.30pm - 6.30pm

5.30pm - 6.30pm

Thursday 10 July From the Sacred Mountain to the Gates of Hell: Augustus John, War Artist. Join art historian and artist Barry Plummer, who will discuss the life of Augustus John.

Nos Iau 10 Gorffennaf O’r Mynydd Sanctaidd i Gatiau Uffern: Augustus John, Artist Rhyfel. Ymunwch â’r hanesydd celf a’r artist Barry Plummer, a fydd yn trafod bywyd Augustus John.

Thursday 31 July Join Arts Director of the Arts Council of Wales, David Alston, as he compares and contrasts the lives of Paul Nash and David Jones.

Dydd Iau, 31 Gorffennaf Ymunwch â Chyfarwyddwr Celf Cyngor Celfyddydau Cymru, David Alston, wrth iddo gymharu a chyferbynnu bywydau Paul Nash a David Jones.

Thursday 21 August Simply What You Call a Passivist: Mark Gertler, the Merry-Go-Round and the First World War. Join curator of Ben Uri Gallery, Sarah MacDougall, as she discusses Mark Gertler’s anti-war protest painting and related works, with reference to his relationships with other contemporary artists.

Dydd Iau 21 Awst Simply What You Call a Passivist: Mark Gertler, the Merry-Go-Round and the First World War. Ymunwch â churadur Oriel Ben Uri, Sarah MacDougall, pan fydd hi’n trafod paentiad protest Mark Gertler yn erbyn rhyfel a gweithiau cysylltiedig, gan gyfeirio at ei berthnasoedd ag artistiaid cyfoes eraill.


Artist in Residence / Artist Preswyl All activities are free. Events take place at the YMCA, Swansea.

Mae pob gweithgaredd am ddim. Cynhelir yr holl weithdai yn y YMCA, Abertawe.

Zanne Andrea

Zanne Andrea

May - June YMCA Studio, 3rd floor Zanne studied Fine Art in Bristol, gaining a Masters Degree at Bath Spa in 2013. Zanne explores the relationship between power, politics, history and memory, and considers the role of illusion, authenticity and the manipulation of perception. Her work often takes the form of sculptural assemblages or installations where items are continuously arranged, layered and edited. www.zanneandrea.com

Mai - Mehefin Stiwdio YMCA, 3ydd llawr Astudiodd Zanne gelf gain ym Mryste gan ennill Gradd Feistr o Gaerfaddon yn 2013. Mae Zanne yn archwilio’r berthynas rhwng pwer, ˆ gwleidyddiaeth, hanes a chof ac yn ystyried rôl lledrith, dilysrwydd a thriniaeth canfyddiad. Mae ei gwaith yn aml ar ffurf casgliadau neu osodiadau cerfluniol lle trefnir, haenir a golygir eitemau’n gyson. www.zanneandrea.com

AiR Open Studio Tuesday 13 May & 10 June, 4pm - 5pm Meet the artist in her studio. Everyone welcome, no booking required.

AiR Workshop Tuesday 13 May & 10 June, 5pm - 7pm Tutorials aimed at students and graduates. Booking essential, call 01792 516900 or email Tom.Goddard@swansea.gov.uk

AiR Talk Thursday 19 June, 5.30pm Zanne will discuss her recent practice and work on the residency. Everyone welcome, no booking required.

Stiwdio Agored AiR Nos Fawrth 13 Mai a 10 Mehefin, 4pm - 5pm Dewch i gwrdd â’r artist yn ei stiwdio. Mae croeso i bawb. Dim angen cadw lle.

Gweithdy AiR Nos Fawrth 13 Mai a 10 Mehefin, 5pm - 7pm Mae’r tiwtorialau ar gyfer myfyrwyr a graddedigion. Rhaid cadw lle, ffoniwch 01792 516900 neu e-bostiwch Tom.Goddard@swansea.gov.uk

Sgwrs AiR Nos Iau 19 Mehefin, 5.30pm Bydd Zanne yn trafod ei phractis diweddar a’i gwaith yn ystod y cyfnod preswyl. Mae croeso i bawb, dim angen cadw lle.

Zanne Andrea, He raises his telescope to the stars and delivers himself to the rock, 2013

Support the Gallery:

Cefnogi’r Oriel:

Join the Friends of the Glynn Vivian

Ymunwch â Chyfeillion y Glynn Vivian

Details are available from the Membership Secretary: h.a.barnes@btinternet.com 01792 476187 www.friendsoftheglynnvivian.com

Mae manylion ar gael gan yr Ysgrifennydd Aelodaeth: h.a.barnes@btinternet.com 01792 476187 www.friendsoftheglynnvivian.com


Where to find Glynn Vivian Offsite programme

Rhaglen Oddi ar y safle Glynn Vivian

Venues May - August

Lleoliadau - Mis Mai i fis Awst

Bonymaen Family Centre, Old Cwm School, Mansel Road, Bonymaen, Swansea SA1 7JU

Canolfan Deuluoedd Bonymaen, Hen Ysgol y Cwm, Heol Mansel, Bonymaen, Abertawe SA1 7JU

Castle Square, Swansea SA1 1DW

Sgwâr y Castell, Abertawe SA1 1DW

Craigfelen Community Primary School, Woodside Crescent, Clydach, Swansea SA6 5DP

Ysgol Gynradd Gymunedol Craigfelen, Cilgant Woodside, Clydach, Abertawe SA6 5DP

Dylan Thomas Centre, Somerset Place, Swansea SA1 1RR

Canolfan Dylan Thomas, Somerset Place, Abertawe SA1 1RR

Swansea Community Farm, 2 Pontarddulais Rd, Swansea SA5 4BA

Fferm Gymunedol Abertawe, 2 Heol Pontarddulais, Abertawe SA5 4BA

Vetch Field, Glamorgan Street, Sandfields, Swansea SA1 3SU

Cae’r Vetch, Stryd Morgannwg, Sandfields, Abertawe SA1 3SU

YMCA Swansea 1 The Kingsway, Swansea SA1 5JQ

YMCA Abertawe 1 Ffordd y Brenin, Abertawe SA1 5JQ

Contact us:

Cysylltu â ni:

Glynn Vivian Art Gallery, Administrative Offices c/o Room 249, The Guildhall, Swansea SA1 4PE

Oriel Gelf Glynn Vivian, Swyddfeydd Gweinyddol d/o Ystafell 249, Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE

01792 516900

glynn.vivian.gallery@swansea.gov.uk

Join in online & find out more

Ymunwch â ni ar-lein i gael mwy o wybodaeth

 www.glynnviviangallery.org www.facebook.com/glynnvivian

Blog: www.glynnvivian.com www.twitter.com/glynnvivian

Glynn Vivian summer 2014  
Glynn Vivian summer 2014